Views
2 months ago

POLISI LATIHAN

2.5.1 Pengambilan &

2.5.1 Pengambilan & Lantikan (CREAM) Pembangunan modal insan secara holistik telah diperkenalkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Modal Insan (HCD) pada tahun 2014. Namun, pelaksanaannya mula berkuat kuasa pada tahun 2015. Empat (4) tahap utama seperti mana dalam Rajah 2 di atas perlu diikuti oleh semua staf PPP iaitu CREAM, GROOM, CAREER & CALIPH. Bermula Jun 2015, proses pengambilan, pemilihan dan penempatan staf akan melalui satu proses yang lebih ketat dan intensif yang dikenali sebagai CREAM. Melalui proses ini, hanya calon yang lulus melalui tapisan ujian fizikal, mental dan psikologi, akan dipanggil sebagai calon temuduga bagi mengisi sesuatu jawatan di UTM. Ini adalah sebagai penekanan kepada konsep ‘the right person for the right job’. 2.5.2 Orientasi dan Penempatan Seterusnya, seseorang staf baru UTM akan melalui proses Orientasi dan Penempatan iaitu Overview kepada Organisasi dan penekanan kepada Konsep DNA di UTM melalui program orientasi seperti Program Transformasi Minda (PTM) ini dan Program Orientasi & Sosialisasi Staf Baru. Selain itu, semua Staf Pengurusan Profesional Gred 41 baru mulai lantikan 1 Julai 2015 adalah diwajibkan untuk mengikuti satu program khas iaitu Sijil Pentadbir Muda (SPM) yang kini dikenali sebagai Sijil Eksekutif Pendidikan Tinggi (SEPT) sebagai syarat tambahan kepada pengesahan jawatan staf tersebut. 2.5.3 Pemilihan dan Pembentukan Bakat (GROOM) Fasa seterusnya bagi staf Pengurusan Profesional dan Pelaksana yang telah sah dalam perkhidmatan ialah mereka perlu menempuhi satu program latihan dan pembangunan modal insan yang lebih sistematik yang dikenali sebagai program GROOM. Program GROOM mempunyai dua (2) program iaitu Individual Development Program (IDP) dan Leadership Development Program (LDP). 2.5.4 Pembangunan Kerjaya (CAREER) Hasil dari program tersebut, fasa seterusnya adalah pelengkap kepada Pembangunan Kerjaya yang tersusun melalui proses Pengurusan Bakat, Pembangunan Profesional dan Program Eksekutif. Tahap ini dikenali sebagai CAREER. 9

10 2.5.5 Pembangunan Kepimpinan (CALIPH) Sebagai satu persediaan di dalam Pelan Penggantian UTM, program CALIPH akan diperkenalkan sebagai satu dasar dalam Pembangunan Kepimpinan Staf UTM terutamanya di peringkat tertinggi. 2.5.6 Persaraan Pihak Bahagian Sumber Manusia juga ingin memastikan bahawa staf yang akan melalui alam persaraan, turut berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui proses transfer knowledge bagi memastikan kesinambungan ilmu, pengetahuan dan pengalaman dapat digunapakai oleh generasi seterusnya. 2.6 NEW LENS FRAMEWORK NewLens Framework diwujudkan bagi memberi peluang kepada staf PPP untuk menimba ilmu dan pengalaman baru dalam aspek tadbir urus yang lebih efisien. Pembangunan individu, kerjaya dan organisasi menjadi fokus utama dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh UTM. Penerangan lanjut berkaitan komponen yang terdapat di dalam framework ini di Lampiran 2 2.7 PELAKSANAAN SISTEM PEMBANGUNAN PROFESIONAL BERTERUSAN (My CPD) 2.7.1 Pelaksanaan CPD Bagi melengkapkan proses penambahbaikan dan perekodan maklumatlatihan staf, pihak UTM melalui Meyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Bil. 22/2015 bertarikh 2 November 2015 telah bersetuju menggunakan kaedah Continuing Profesional Development atau lebih dikenali sebagai CPD. Penambahbaikan telah diluluskan melalui Jawatankuasa Sumber Manusia Bil 3/2017 bertarikh 18 Jun 2017. Secara ringkasnya, CPD bukan hanya menekankan kepada pembangunan modal insan melalui Latihan Jangka Pendek, dan Jangka Panjang, Latihan Semasa

Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Modul Pelatihan Animasi Dasar
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
Latihan Amali hasil - NRE
Untitled - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Kata pengantar - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn.com
Paparan Reformasi Bidang Kursus dan Pelatihan, Hotel Mega ...
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...