12.07.2015 Views

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.gads

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.gads

Jelgavas novada attīstības programma 2011. – 2017.gads

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong><strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>I daļa <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s izstrādesnosacījumi1


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSATURSIEVADS ........................................................................................................................... 3LIETOTIE TERMINI .................................................................................................... 41. IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI ....................................................... 61.1. Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes mērķis ............................................................. 61.2. Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes tiesiskais regulējums un nosacījumi .............. 71.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem .......................................................... 91.3.1. Eiropas līmeņa plānošanas dokumenti ........................................................ 91.3.2. Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti .................................................. 111.3.3. Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti .................................................. 131.3.4. Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti ...................................................... 151.4. Izstrādes process ............................................................................................... 172


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIEVADSPēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas viens nonozīmīgākajiem <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības uzdevumiem ir attīstības <strong>programma</strong>sizstrāde.2010. gada 27. janvāra <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> dome pieņēma lēmumu(prot.nr.12(1).§8.„Par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu”) uzsākt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong>s izstrādi.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> tiek izstrādāta 7 gadiem un ir <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> domes vidēja termiņa plānošanas dokuments, uz kura pamata pieņem lēmumuspar <strong>novada</strong> turpmāko attīstību, investīciju piesaisti un racionālu izlietojumu.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> tiek izstrādāta laikam līdz 2017.gadam.3


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsTematiskā dimensija paredz nozaru savstarpēju mijiedarbību, panākot, kaatbalsts vienas nozares problēmu risināšanai labvēlīgi ietekmē un papildina citu nozaruattīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu atbalsta mehānismu.Laika dimensija paredz projektu īstenošanas pēctecību. Attīstības <strong>programma</strong>srīcības plāns atspoguļo plānotās investīcijas <strong>novada</strong> līdzsvarotas un vienmērīgasattīstības veicināšanai, ņemot vērā <strong>novada</strong> sociālās, ekonomikas un vides izaugsmesprasības, to savstarpējo integrētību, papildinātību un pēctecību.1.3. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiemCitu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie nosacījumi unieteikumi, kas būtu jāņem vērā pie <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes.Reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipus un attīstības plānošanasdokumentus nosaka „Reģionālās attīstības likums” un „Attīstības plānošanas sistēmaslikums”. Ņemot vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tad, izstrādājotattīstības programmu, ir jāņem vērā arī ES stratēģiskās un telpiskās plānošanasdokumenti.Attīstības plānošanas dokumentus varētu iedalīt trijās grupās:Eiropas līmeņa plānošanas dokumenti;Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti;Reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti.1.3.1. Eiropas līmeņa plānošanas dokumentiEiropas Padomes Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajaiattīstībai.2000.gada 7. un 8. septembrī Hannoverē CEMAT 12.sesija akceptēja šosvispārējos ilgtspējīgas telpiskās plānošanas principus visai Eiropai. Tas irrekomendējošs politikas pamatdokuments, kurā ir saskaņota stratēģija un kopīgasvadlīnijas Eiropas kontinenta integrētai un reģionāli līdzsvarotai attīstībai.Eiropas Padomes teritorijas ilgtspējīgas telpiskās attīstības politikas izstrādei irjābalstās uz šādiem reģionāli sabalansētākas attīstības principiem:Teritoriālās kohēzijas veicināšana, uzlabojot sabalansētāku reģionu sociālo unekonomisko attīstību un konkurētspēju;9


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNo pilsētu funkciju izrietošas attīstības veicināšana un saiknes uzlabošana starppilsētām un laukiem;Sabalansētākas sasniedzamības veicināšana;Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība;Vides kaitējumu mazināšana;Dabas resursu un dabas mantojuma uzlabošana un aizsardzība;Kultūras mantojuma uzlabošana kā attīstības faktors;Enerģijas resursu attīstība, ievērojot drošību;Augstas kvalitātes, ilgtspējīga tūrisma veicināšana;Dabas katastrofu ietekmes ierobežošana.Baltijas jūras reģiona padomes Telpiskās attīstības rīcības <strong>programma</strong> (VASAB2010+).Rīcības <strong>programma</strong> tika apstiprināta 2001.gada 21.septembrī Vismārā, Baltijasjūras reģiona valstu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru piektajākonferencē.VASAB vīzija:1. Pērles – starptautiskas nozīmes pilsētu tīkls2. Stīgas – Efektīvas un ilgtspējīgas saites starp pilsētām3. Laukumi – dinamismu un dzīves kvalitāti veicinošas jomas4. Sistēma – visaptveroša telpiskā plānošana darbībā.<strong>Jelgavas</strong> novads, viens no lielākajiem Latvijas novadiem, izveidots no 13atsevišķām teritoriālām vienībām, kuras līdz reģionālās reformas īstenošanai attīstījāsnevienmērīgi, tādēļ, strādājot pie <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s jāņem vērā <strong>novada</strong>teritoriālo vienību līdzšinējā attīstība un perspektīvā jāplāno līdzsvarota, vienmērīgavisas teritorijas attīstība, izvērtējot katras teritorijas priekšrocības.<strong>Jelgavas</strong> novads apkļauj <strong>Jelgavas</strong> pilsētu, vienu no lielākajām un attīstītākajāmLatvijas pilsētām, <strong>Jelgavas</strong> pilsētā koncentrējušās gan dažādas pakalpojumu iestādes,gan augstākās izglītības iestāde, gan uzņēmumi, kuros tiek nodarbināta liela daļa <strong>novada</strong>iedzīvotāju. Perspektīvā nepieciešams pārskatīt jomas, kurās būtu jāattīsta sadarbība ar<strong>Jelgavas</strong> pilsētu.Izstrādājot <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu ieteicams izvērtēt citu valstupieredzi plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī pilsētu – lauku mijiedarbībā unsadarbībā.10


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsStratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uzglobālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot arvien jaunās iespējās.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) tika veidota, apzinoties, ka laikālīdz 2030. gadam Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītaspārmaiņas. Tieši šie globālie procesi un ar tiem saistītie izaicinājumi kalpoja par izejaspunktu stratēģijas izstrādē:demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās unnovecošanās;globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;klimata pārmaiņas;augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves videsapdraudētība;demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskāslīdzdalības formu attīstība;globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums;urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās.Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 2004.gada 2.aprīļarīkojumu Nr.198) .Reģionālās politikas pamatnostādnes ir ilgtermiņa (10 un vairāk gadu) reģionālāspolitikas plānošanas dokuments, kurā ietverti reģionālās attīstības galveniepamatprincipi, mērķi, prioritātes un rīcības virzieni. Reģionālās politikas īstenošanaijānodrošina līdzsvarota un ilgtspējīga valsts attīstība, līdzsvarota attīstība Latvijasplānošanas reģionos un atsevišķās teritorijās.Nacionālais attīstības plānsNacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikasplānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteiktireģionālās attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanaiun izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi.12


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNacionālais attīstības plāns (NAP) 2007. – 2013.gadam ir plānošanas dokuments,kas nosaka Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrībassvarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāk mērķi.Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis un prioritātes ir:Mērķis: Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskaiizcilībai.Prioritātes:Izglītots un radošs cilvēks;Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība;Zinātnes un pētniecības attīstība.<strong>Jelgavas</strong> novads ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā, novads, kurā irauglīgākās Latvijas augsnes, kurās graudaugu ražība krietni pārsniedz Latvijas vidējograudaugu ražību. Zemgales, t.sk. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> lauksaimniecībā strādājošajiemuzņēmumiem ir nozīmīga ietekme uz Latvijas lauksaimniecības politikas virzību. Ja<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Dienvidu daļā galvenais uzņēmējdarbības virziens ir lauksaimniecība,tad Ziemeļu daļā lielāks uzsvars ir mežsaimniecībai un derīgo izrakteņu ieguvei. Līdz arvalsts ekonomikas lejupslīdi, tika būtiski apdraudēta arī Kalnciema pagastā attīstītāražošana. Izstrādājot attīstības programmu jāvērtē <strong>novada</strong> teritorijas līdzsvarota unvienmērīga attīstība, veidojot infrastruktūru jaunu uzņēmumu piesaistīšanai un attīstībasveicināšanai.1.3.3. Reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiPlānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā katrā plānošanas reģionā, un tasir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurānoteiktas attiecīgā plānošanas reģiona attīstības prioritātes un ietverts konkrētupasākumu kopums. Plānošanas reģiona Teritorijas plānojums attiecas uz visuplānošanas reģiona teritoriju un to izstrādā saskaņā ar valsts reģionālās politikaspamatnostādnēm, nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozares attīstībasprogrammu. Plānošanas reģiona teritorijas plānojumu regulē „Teritorijas plānošanaslikums” un 2005.gada 5.maija MK noteikumi Nr. 236. „Plānošanas reģiona teritorijasplānojuma noteikumi”.<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Zemgales plānošanasreģionā ir izstrādāti sekojoši attīstības plānošanas dokumenti:4.1.tabula13


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsZemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiPlānošanas dokumentsApstiprinātsZemgales plānošanas reģiona attīstības <strong>programma</strong> 2008. – 2014.gadam 16.09.2008.Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam 16.10.2007.Zemgales plānošanas reģiona Attīstības stratēģija 2003. – 2010.gadam 30.09.2003.Zemgales plānošanas reģiona darbības plāns 16.03.2004.Zemgales mūžizglītības plāns 19.06.2007.Zemgales autoceļu koncepcija 14.08.2001.Zemgales reģiona nodarbinātības attīstības <strong>programma</strong> 22.11.2005.Zemgale reģiona mežsaimniecības attīstības <strong>programma</strong>2005.gadsZemgales uzņēmējdarbības attīstības <strong>programma</strong> 2006. – <strong>2011.</strong>2005.gadsZemgales inovatīvais attīstības <strong>programma</strong> 2008.-2014. gadam 16.09.2008.Zemgales tūrisma attīstības <strong>programma</strong> 17.02.2009.Zemgales reģiona nodarbinātības attīstības <strong>programma</strong> 22.11.2005.Zemgales attīstības vīzija1. Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions;2. Reģions ar Zemgalei raksturīgo kultūrvidi un ainavu, kur saglabātslīdzsvars starp cilvēku un vidi;3. Reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku, ražotnēm unpakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību.Vīzijas rezultatīvie rādītājiPēc 20 gadiem Zemgalē ir sasniegti vidējie ES līmeņi sekojošos rādītājos:1. IKP uz vienu iedzīvotāju;2. bezdarba līmeņa ziņā;3. nodarbinātības līmeņa ziņā.Plānošanas politikas principi vīzijas sasniegšanai1. teritoriālās kohēzijas veicināšana, uzlabojot sabalansētu Zemgalessociālo un ekonomisko attīstību;2. policentriskas un līdzsvarotas Zemgales teritorijas attīstības veicināšana,saiknes uzlabošana starp attīstības centriem un lauku teritorijām, attīstot sabiedriskātransporta sistēmu;3. zinātņietilpīgas ekonomikas attīstība, virzība uz intelektuālo ražotņuattīstību, ražošanu un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību;4. informācijas un zināšanu pieejamības attīstība;5. vides, dabas resursu, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgaapsaimniekošana un jaunu kultūras vērtību radīšana.Ņemot vērā, ka <strong>Jelgavas</strong> novads ir viens no lielākajiem Zemgales plānošanasreģiona novadiem, lielākoties plānošanas reģiona izvirzītie rīcības virzieni skar arī14


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstību. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Zaļenieku arodvidusskola ir viena noZemgales plānošanas reģiona profesionālās izglītības iestādēm, <strong>Jelgavas</strong> novadā atrodasvairākas Zemgales plānošanas reģiona sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, kā arīcitas dažādu jomu iestādes. Šo dažādo jomu iestāžu attīstības mērķi un virzieni ir būtiskigan <strong>novada</strong>, gan Zemgales kopējās attīstības koncepcijas virzītāji. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>galvenais uzņēmējdarbības profils – lauksaimniecība ir viens no būtiskākajiemlauksaimnieciskās darbības attīstības rādītājiem Zemgales plānošanas reģionā un valstīkopumā.1.3.4. Vietējā līmeņa plānošanas dokumentiVietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi nosaka „Teritorijasplānošanas likums” un 2009.gada 6.oktobra MK noteikumi Nr. 1148 „Vietējāspašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas vietējās pašvaldībasteritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski attēlota vietējāspašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arīdetalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas unobjekti.<strong>Jelgavas</strong> novadā ir 13 vietējās pašvaldības. Visās <strong>novada</strong> vietējās pašvaldībās irizstrādāti plānošanas dokumenti: attīstības <strong>programma</strong>s un teritorijas plānojumi.<strong>Jelgavas</strong> novads kā jauna administratīvā vienība tika izveidota un sāka savudarbību 2009. gada 1.jūlijā.2009.gada 23.septembra <strong>novada</strong> domes sēdē tika pieņemts lēmums izdot saistošosnoteikumus Nr.13.”Par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas plānojumu”.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas plānojums, sastāv no:1. Kalnciema pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Kalnciemapilsētas ar lauku teritoriju domes 25.08.2008. (prot.Nr.10.3.§) saistošajiem noteikumiemNr.4 „Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi”2. Elejas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Elejas pagastapadomes 13.12.2007. (prot.Nr.19.23§) saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Elejas pagastateritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”15


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts3. Glūdas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Glūdas pagastapadomes 22.10.2002. (prot.Nr.12.18§) saistošajiem noteikumiem „Glūdas pagastateritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”4. Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts arJaunsvirlaukas pagasta padomes 19.04.2005. (prot.Nr.6) saistošajiem noteikumiem Nr.4„Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”5. Lielplatones pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts arLielplatones pagasta padomes 28.06.2007. (prot.Nr.6.2.§) saistošajiem noteikumiemNr.3 „Lielplatones pagasta teritorijas plānojuma 2007 – 2019 grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”6. Līvbērzes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Līvbērzespagasta padomes 25.10.2007. (prot.Nr.10. 14. §) saistošajiem noteikumiem Nr.19„Līvbērzes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”7. Platones pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Platonespagasta padomes 21.02.2006. (prot.Nr.3.12.§) saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Platonespagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”8. Sesavas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Sesavas pagastapadomes 27.05.2008. (prot.Nr.7. 1§) saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Sesavas pagastateritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”9. Svētes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Svētes pagastapadomes 30.10.2003. (prot. Nr. 18.) saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Svētes pagastateritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”10. Valgundes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Valgundes<strong>novada</strong> domes 14.06.2007. (prot. Nr. 8. 20.§) saistošajiem noteikumiem Nr.8„Valgundes <strong>novada</strong> teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”11. Vilces pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Vilces pagastapadomes 29.01.2009. (prot.Nr.1.1§) saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Vilces pagastateritorijas plānojuma 2009. - 2021.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi”12. Vircavas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Vircavaspagasta padomes 20.11.2008. (prot. Nr.11.1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.15 „ParVircavas pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2018.gadam apstiprināšanu”16


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts13. Zaļenieku pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Zaļeniekupagasta padomes 20.12.2007. (prot.Nr.12.13.§) saistošajiem noteikumiem Nr.2„Zaļenieku pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.Apskatot spēkā esošās <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastu attīstības <strong>programma</strong>s tieksecināts, ka vēl joprojām aktuāla joma ir ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana<strong>novada</strong> ciemos, aktuāli ir sociālās palīdzības jautājumi, alternatīvo sociālo pakalpojumuieviešana, izglītības un sporta iestāžu bāzes sakārtošana un modernizēšana.Plānošanas dokumentos līdz šim maz vai nemaz netiek pieminēta veselībasveicināšana un pasākumi, ko varētu veikt pašvaldība iedzīvotāju veselības veicināšanai,tāpat maz tika aizskarti vides labiekārtošanas jautājumi, t.sk. parku, skvēru un upmaluattīstīšana par atpūtas un aktivitāšu teritorijām. Līdz šim Lielupe un tās lielākās pietekasnetika apskatītas kā atpūtai un sportam piemērotas teritorijas.1.4. Izstrādes processLai veiktu attīstības <strong>programma</strong>s izstrādi, veicamas šādas darbības:1. Programmas izstrādes sākumposmā jāizvērtē pašreizējā situācija<strong>Jelgavas</strong> novadā, jāizvērtē <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības teritoriālo vienību līdz šimizstrādātās attīstības <strong>programma</strong>s un jāiestrādā <strong>novada</strong> attīstības programmā unteritorijas plānojumā jaunās plānotās attīstības teritorijas, vadoties no <strong>novada</strong> teritorijasattīstības skatījuma kopumā;2. Jāizvērtē un <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmā jāiestrādā augstākalīmeņa plānošanas dokumentu vadlīnijas un prasības, kā arī jāievēro blakus novadupašvaldību plānošanas dokumentos iestrādātās kopējās intereses;3. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s izstrādē jāiesaista vietējāsabiedrība, dažādas interešu personas, <strong>novada</strong> vietējo un kaimiņu pašvaldību pārstāvjuloks, kā arī Lietuvas Republikas pierobežas pašvaldību pārstāvji;4. Jānosaka <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas attīstības stratēģiskos virzienus(prioritātes) un mērķus, mērķiem pakārtotus uzdevumus pa attīstības jomām;5. Jāsagatavo <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s īstenošanas unuzraudzības sistēma;6. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu izstrādāt un īstenot saskaņā ar<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas plānojumu.Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes laikā veiktie darbi:Izveidota izstrādes vadības darba grupa;17


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIzveidotas nozaru darba grupas;Izveidota attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes struktūra;Veikts pašreizējās situācijas apraksts;Organizētas diskusijas ar NVO pārstāvjiem un uzņēmējiem;Izstrādāta SVID analīze;Izstrādāta stratēģiskā daļa, attīstības <strong>programma</strong>s ieviešana un kontrole unpārskats par sabiedrības līdzdalību.Organizētas darba grupas ar pagastu pārvalžu darbiniekiem lai izstrādātuinvestīciju plānu.18


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong><strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>II daļa Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze1


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSATURS1. JELGAVAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS ..................................... 61.1. Ģeogrāfiskais raksturojums, reljefs .................................................................... 81.2. Klimats ............................................................................................................... 81.3. Ģeoloģiskais raksturojums ................................................................................. 91.4. Novada kultūrvēsturiskais mantojums ............................................................. 101.5. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> zemes fonds ........................................................................... 111.6. Telpiskā struktūra ............................................................................................. 121.7. Iedzīvotāji ......................................................................................................... 121.8. Nodarbinātība un bezdarbs ............................................................................... 161.9. Izglītība ............................................................................................................ 191.10. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sociālā aizsardzība un veselības aprūpe ............................ 241.11. Kultūra .......................................................................................................... 311.12. Tūrisms ......................................................................................................... 391.13. Sports ............................................................................................................ 401.14. Pašvaldība ..................................................................................................... 441.15. Uzņēmējdarbība ............................................................................................ 561.16. Infrastruktūra ................................................................................................ 641.17. Transports ..................................................................................................... 802. SVID ANALĪZE ..................................................................................................... 822


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsTABULU SARAKSTS1.1.tabula Novada administratīvais iedalījums ................................................................. 71.2.tabula <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ģeogrāfiskie raksturlielumi 2010.gada 1.janvārī ................... 81.3.tabula Gaisa temperatūras rādītāji <strong>Jelgavas</strong> novadā ................................................... 91.4.tabula Kultūras pieminekļu iedalījums <strong>Jelgavas</strong> novadā .......................................... 111.5.tabula Iedzīvotāju dzimstības un mirstības rādītāji <strong>Jelgavas</strong> novadā ....................... 151.6.tabula Darbspējas vecuma struktūra <strong>Jelgavas</strong> novadā .............................................. 151.7.tabula Bezdarbnieku skaita sadalījums <strong>Jelgavas</strong> rajonā ........................................... 161.8.tabula Sociālā darba veicēji uz 1.janvāri .................................................................. 261.9.tabula Pabalstu saņēmēju skaits uz 1.janvāri ............................................................ 281.10.tabula Pašvaldības sociālo pabalstu sadalījums ...................................................... 291.11.tabula Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 2009.gadā .......... 291.12.tabula <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> muzeji ................................................................................ 311.13.tabula <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bibliotēku rādītāji 2009.gadā ............................... 321.14.tabula Māksliniecisko kolektīvi/pulciņi/kopas kultūras namā/tautas namā ............ 341.15.tabula Darbinieki Kultūras/tautas namā .................................................................. 351.16.tabula Kultūras nama/tautas nama darbības struktūra ............................................ 361.17.tabula Audzēkņu skaits <strong>Jelgavas</strong> sporta centrā 2010./<strong>2011.</strong>gadā ........................... 411.18.tabula <strong>Jelgavas</strong> novadā pieejamā sporta infrastruktūra ........................................... 421.19.tabula <strong>Jelgavas</strong> novadā pieejamās sporta aktivitātes (neskaitot sporta skolas grupasinterešu izglītības pulciņus) ............................................................................................ 431.20.tabula Centrālās administrācijas atruktūrvienības .................................................. 441.21.tabula <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> domes izveidotās iestādes ................................................. 451.22.tabula Uzņēmumi <strong>Jelgavas</strong> novadā 2008. – 2010.gadā .......................................... 581.23.tabula Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma <strong>Jelgavas</strong> novadā 2009.gadā .............. 591.24.tabula Nodarbināto iedzīvotāju skaits pa nozarēm 2010.gada I ceturksnī .............. 601.25.tabula Pašvaldībā pieejamās teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošuzonējumu, kuras, visvairāk būtu piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha........................................................................................................................................ 621.26.tabula <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> komunālā infrastruktūra .................................................... 651.27.tabula Savākto atkritumu daudzuma izmaiņas 2006. – 2009.gadā, m3 .................. 712.1.tabula Novada telpiskā struktūra, izvietojums .......................................................... 822.2.tabula Iedzīvotāji ....................................................................................................... 843


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2.3.tabula Izglītība .......................................................................................................... 852.4.tabula Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ..................................................... 862.5.tabula Kultūra un tradīcijas ....................................................................................... 872.6.tabula Sports ............................................................................................................. 892.7. tabula Pašvaldības un sabiedrības sadarbība ........................................................... 902.8.tabula Uzņēmējdarbība ............................................................................................. 912.9.tabula Infrastruktūra .................................................................................................. 924


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsATTĒLU SARAKSTS1.1.attēls <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorija .................................................................................. 61.2.attēls <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> zemes iedalījums .................................................................. 111.3.attēls Iedzīvotāju skaita dinamika <strong>Jelgavas</strong> novadā uz gada sākumu ....................... 131.4.attēls Iezīvotāju skaita izmaiņas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastos uz gada sākumu ........... 141.5.attēls Iedzīvotāju iedzīvotāju skaita Latvijā un novadā uz 2010.gada sākumu ........ 131.6.attēls <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotāju iedalījums pēc tautības ...................................... 151.7.attēls Bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma 2009.gada nogalē ............................. 161.8.attēls Bezdarbnieku sadalījumspēc izglītības ........................................................... 171.9.attēls <strong>Jelgavas</strong> novadā reģistrēto bērnu skaits ........................................................... 201.10.attēls Pedagoģisko likmju sadalījums 2009./2010.m.g. .......................................... 211.11.attēls Uzturēšanas izmaksas latos uz 1 izglītojamo skolās mēnesī 2010.gada1.janvārī .......................................................................................................................... 211.12.attēls Uzturēšanas izmaksas uz 1 izglītojamo PII un skolās mēnesī 2010.gada1.janvārī ......................................................................................................................... 221.13.attēls <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības sociālā dienesta struktūra ................................ 241.14.attēls Sociālā darba veicēju izglītības līmenis 2009.gadā ....................................... 261.15.attēls Graudaugu,kartupeļu un dārzeņu ražība 2009.gadā ...................................... 541.16.attēls Vidējā un zemā spiediena sadales gāzes vadi ............................................... 745


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1. JELGAVAS NOVADA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales <strong>novada</strong> vidusdaļā(skatīt 1.1.att). Iedzīvotāju skaits 2010. gada 1. janvārī, pēc pilsonības migrācijas lietupārvaldes datiem bija 27165.1.1.att. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijaVisu <strong>novada</strong> teritoriju šķērso Lielupe un tās baseina upes, t.sk. Bērzes, Auces,Svētes, Platones, Vircavas, Sesavas upes. Novada austrumu robeža posmā no LietuvasRepublikas līdz <strong>Jelgavas</strong> pilsētai noteikta pa Lielupes upi.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorija aizņem 1317 km 2 lielu platību. Administratīvi<strong>Jelgavas</strong> novads sastāv no 13 teritoriālām vienībām – Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes,Glūdas, Svētes, Elejas, Lielplatones, Jaunsvirlaukas, Platones, Sesavas, Vircavas, Vilcesun Zaļenieku pagastiem.<strong>Jelgavas</strong> novads robežojas ar <strong>Jelgavas</strong> pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma,Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republikas Šauļuapgabalu.6


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsAutoceļu kopgarums <strong>novada</strong> teritorijā ir 1640,212 km, t.sk. valsts autoceļi575,032 km, pašvaldības autoceļi 895,47 km un pašvaldības ielas 169,71 km.Nozīmīgākās <strong>novada</strong> tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežizstrādeun kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, tūrisms, kā arī sabiedriskie un sociāliepakalpojumi. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju, lauksaimniecībāizmantojamās zemes platība novadā ir 88989,1 ha jeb 67,6% no kopējās <strong>novada</strong>platības. Meži aizņem 34754,0ha jeb 26,4% no kopējās platības.1.1.tabulaNovada administratīvais iedalījumsTeritoriālā vienība Platība, km 2 Apdzīvotība cilv/km 2Elejas pagasts 66,81 38,8Glūdas pagasts 103,41 29Jaunsvirlaukas pagasts 123,09 26,8Kalnciema pagasts 22,72 112,7Lielplatones pagasts 49,79 17,4Līvbērzes pagasts 146,29 16,2Platones pagasts 86,72 20,1Sesavas pagasts 98,46 18,4Svētes pagasts 59,24 30,6Valgundes pagasts 210,57 10Vilces pagasts 126,16 14,1Vircavas pagasts 101,01 16,8Zaļenieku pagasts 122,26 14,5<strong>Jelgavas</strong> novads 1316,53 20,8Mazākā <strong>novada</strong> teritoriālā vienība pēc platības ir Kalnciema pagasts (22,7km 2 ),bet lielākā Valgundes pagasts ( 210,4km 2 ). Visblīvāk apdzīvots ir Kalnciema pagasts –112,7 cilv/km 2 (skatīt 1.1.tabulu).Mazākā <strong>novada</strong> teritoriālā vienība pēc iedzīvotāju skaita (01.01.2010.) irLielplatones pagasts – 869 iedzīvotāji, kas ir 3,2 % no kopējā <strong>novada</strong> iedzīvotāju skaita.Lielākā <strong>novada</strong> teritoriālā vienība pēc iedzīvotāju skaita ir Jaunsvirlaukas pagasts –3294 iedzīvotāji, kas ir 12,1 % no <strong>novada</strong> kopējā iedzīvotāju skaita.7


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.1. Ģeogrāfiskais raksturojums, reljefs<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas Latvijas vidienē. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Ziemeļu daļa ietilpstPiejūras zemienes smiltāju līdzenumā, dienvidu daļa – Zemgales līdzenumā. Novadateritorija aizņem 1317 km 2 lielu platību.maģistrāles:Novada teritoriju vairākās daļās sadala to šķērsojošas valsts nozīmes Valsts galvenie autoceļi – A8 - Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža(Meitene); A9 - Rīga - Skulte - Liepāja Dzelzceļa līnijas Tukums II – Jelgava unRīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja,un Glūda – Reņģe – valsts robeža. naftas vads Polocka - Ventspils. Augsta spiediena gāzesvads Iecava – LiepājaJelgava – Krustpils, kā arīJelgava – Meitene – valsts robeža1.2.tabula<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ģeogrāfiskie raksturlielumi 2010.gada 1.janvārīTeritorija, km 2 1317Iedzīvotāju skaits(pēc PMLP datiem)27165Absolūtās augstuma atzīmes virs jūras līmeņa svārstās robežās no -0,15Līvbērzes pagastā līdz 40 m Vilces pagastā.1.2. KlimatsKlimatiskie apstākļi ir ļoti nozīmīgi cilvēku dzīvē. Tie nosaka konkrētās vietasģeogrāfisko ainavu, dzīvnieku valsti un cilvēku dzīvesveidu un ritmu –lauksaimniecības specializāciju, ēku konstrukcijas un apkuri, cilvēku apģērbu undienaskārtību.Dabas apstākļus <strong>Jelgavas</strong> novadā nosaka Latvijas Republikas ģeogrāfiskaisnovietojums Austrumeiropas līdzenuma rietumu daļā. Raksturīgais līdzenuma reljefsļauj no dažādām debess pusēm ieplūst atšķirīgām gaisa masām, kas rada straujas laikaapstākļu izmaiņas. Līdzenais reljefs noteicis plaša sazarota upju tīkla izveidošanos.<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas Latvijas vidusdaļā, to šķērso Lielupe un tās baseina upes,Lielupe ieplūst Baltijas jūrā. Šie apstākļi norāda, ka klimats ir mēreni kontinentāls.8


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsZiemas mēnešu vidējā temperatūra ir - 5.5 grādi, bet vasarās ir + 17.1 grādi. Bezsalaperiods ir 135 - 145 dienas.Absolūtā mitruma maksimums ir novērojams jūnijā, bet minimums - februārī.Gadā ir 150-155 apmākušās dienas un 170 - 180 dienas ar atmosfēras nokrišņiem.Vidējais nokrišņu daudzums ir 550-560 mm/gadā.Latvijā, līdz ar to arī <strong>novada</strong> teritorijā dominē rietumu virzienu vēji(dienvidrietumu, rietumu, ziemeļrietumu). Ciklonu un anticiklonu nepārtrauktasdarbības ietekmē vēja virziens var strauji mainīties. Tomēr kopumā Latvijā tieksaglabāts no rietumiem nākošās plūsmas raksturs.Gaisa temperatūras rādītāji <strong>Jelgavas</strong> novadāVid. t o C Vid. t o C Vid. t o C t o C gada Absolūtā Absolūtājanvārī jūlijā gadā amplitūda min. t o C max. t o C-5,5 17,1 5,6 22,1 -34,9 35,01.3.tabulaPastāvīgā sniega sega parasti izveidojas decembra beigās. Pēdējos gadospastāvīga sniega sega neveidojas biežo atkušņu dēļ. Sniega segas biezums svārstās no10 – 25cm.Augsnes sasalums atkarīgs no gaisa temperatūras, sniega segas biezuma,mitruma apstākļiem. Augsne sasalst decembra beigās, bet pilnīgi atkūst aprīlī. Augsnessasaluma dziļums svārstās no dažiem cm līdz pat 50cm.Svarīgs dabas daudzveidības faktors ir Latvijas atrašanās mērenā klimata joslājaukto mežu zonā. Atrašanās starp taigas zonu un platlapju mežu zonu nosaka, kaLatvijā ir liela dabas daudzveidība, kurā novērojamas gan taigas pazīmes (egļu meži),gan platlapju mežu (ozolu meži) dabas zonas pazīmes. Lielākie mežu masīvi atrodas<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Valgundes pagasta teritorijā un Līvbērzes pagasta teritorijā.1.3. Ģeoloģiskais raksturojums<strong>Jelgavas</strong> novads, tāpat kā visa Latvijas teritorija, atrodas senās Austrumeiropasplatformas ziemeļrietumos. Senajām platformām ir raksturīgi divi galvenie uzbūveselementi - kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega, kas krasi atšķiras pēc iežusastāva, vecuma un attīstības vēstures.Kristālisko pamatklintāju veido krokoti magmatiskie un metamorfie ieži. Tāvirsmā sastop arhaja laika, tā sauktā Baldones kompleksa, iežus - migmatītgranītu unporfīrveida granītu, kas satur tādus minerālus kā granātu, biotītu un muskovītu.Pamatklintāja iežu vecums un savstarpējā saguluma apstākļi nav vēl pietiekami izpētīti.9


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPēc tektoniskās rajonēšanas shēmas <strong>novada</strong> teritorija ietilpst Viduslatvijas monoklinālē.Novada teritorijā to šķērso <strong>Jelgavas</strong> lūzums ar aptuveni 70 m lielu amplitūdu.Virs pamatklintāja simtu miljonu gadu laikā ir izveidojusies vairāk par kilometrubieza nogulumiežu sega. Secībā no senākajiem to veido kembrija, ordovika, silūra,devona un kvartāra sistēmu nogulumi.Visu novadu šķērsojošo upju ielejās sastopami aluviālie nogulumi, kuri veidopalienes. Šie nogulumi visbiežāk ir dažāda rupjuma smilts ar organikas piemaisījumu.Zemgales līdzenumā dominējošās ir velēnu - karbonātiskās augsnes ar augstudabisko auglību, kas ir auglīgāka par augsni piejūras zemienē. Visauglīgākā augsnenovadā ir Sesavas pagastā, kur LIZ vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ir 65balles/ha, savukārt vidēji novadā šis novērtējums ir 48 balles/ha.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā atrodas tikai viens Valsts nozīmes ģeoloģiskais unģeomorfoloģiskais dabas piemineklis: Krāču kalni. Krāču kalni atrodas Valgundespagastā un Babītes <strong>novada</strong> Salas pagastā. Šis objekts atrodas valsts aizsardzībā jau no1962. gada. Ģeoloģiskais piemineklis ir senu, Litorīnas jūras laikā veidojušos kāpuvirkne Ķemeru – Smārdes tīreļa austrumu malā. Kāpu platums ir 70 – 150 m, betgarums ap 9 km (aizsargājamā teritorijā ietilpst tikai to izteiktākā daļa). Augstākaispunkts ir Ložmetējkalns, kura augstums ir 23 m. Ģeoloģiskā pieminekļa teritorijāuzstādīts piemineklis I Pasaules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem.1.4. Novada kultūrvēsturiskais mantojums<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā atrodas liels klāsts dažādu valsts un vietējas nozīmeskultūras pieminekļu, t.sk. arhitektūras, arheoloģijas, mākslas un vēstures pieminekļi.Kā minēts Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstos, kultūrasmantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes unkas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību,pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem un ietver vidi, kasizveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot.10


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsKultūras pieminekļu iedalījums <strong>Jelgavas</strong> novadāAizsardzības nozīmeSkaitsValsts nozīmesArhitektūras piemineklis 52Arheoloģijas piemineklis 27Vietējas nozīmesMākslas piemineklis 15Vēstures piemineklis 3Arhitektūras piemineklis 90Arheoloģijas piemineklis 141.4.tabula<strong>Jelgavas</strong> novadā atrodas 97 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem Valstsnozīmes ir 97 un vietējas nozīmes ir 104 pieminekļi.1.5. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> zemes fondsPēc Valsts Zemes dienesta informācijas uz 2010. gada janvāri <strong>Jelgavas</strong> novadā 67,6%teritorijas aizņēma lauksaimniecības zemes un 26,4% mežu zemes.228.42544.0Lauksaimniecības zeme 67,6%154.0701.42129.41158.158.6322.7423.51.1188.6Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamāsdabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība iraizliegta ar normatīvo aktu 26.4%Ūdens objektu zeme 0.9%Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 1.6%Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 0.1%34754.0Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 0.5%Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 0.2%Komercdarbības objektu apbūves zeme 0.04%88989.1Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 0.2%Ražošanas objektu apbūves zeme 0.3%Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme1.9%Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūveszeme 0.1%Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts0.001%1.2.att. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> zemes iedalījums11


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.6. Telpiskā struktūra<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> telpisko struktūru raksturo Zemgales līdzenuma plašā agrārāainava ar raksturīgām lauku viensētām. 20.gadsimtā viensētu izvietojumu ļoti būtiskiietekmēja kolhozu veidošana un meliorācija. Samazinoties lauku viensētu skaitam,iedzīvotāji pārcēlās uz kolhozu ciemiem, ar raksturīgu mazstāvu daudzdzīvokļu māju unsavrupmāju apbūvi.Novada ainavisko tēlu veido vairāki noteicošie faktori:Daudzstāvu dzīvojamo ēku teritorijas – raksturīgs Kalnciema, Elejas ciemucentra apbūvē, kā arī citu pagastu ciemu centrosSavrupmāju apbūve, atsevišķās teritorijās daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūveun sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūve;Vienviet koncentrētas vairākas viensētas, viensētu puduri;Lauksaimniecības teritorijas kopā ar viensētu teritorijām;Plaši mežu masīvi;Dabas pamatnes teritorijas, kur kā savdabīgi ainavas elementi ir upju piekrastes,palieņu pļavas;Purvainas teritorijasNovada ciemu teritorijās trūkst labiekārtotu atpūtas vietu, kas regulētuapmeklētāju plūsmu un mazinātu to radīto negatīvo ietekmi uz dabu.Lai mazinātu antropoloģisko ietekmi uz dabu, nepieciešams veikt intensīviapmeklētu atpūtas vietu atbilstošu labiekārtošanu <strong>novada</strong> ciemos esošajos parkos,skvēros, labiekārtot upju krastus, kā arī veidot šajās teritorijās velosipēdu celiņus.1.7. IedzīvotājiIedzīvotāju skaits atspoguļo to iedzīvotāju skaitu, kas <strong>Jelgavas</strong> novadādeklarējuši savu dzīves vietu. Taču novadā mācās, strādā, apmeklē dažādas iestādes,izmanto pakalpojumus un atpūšas arī citu pašvaldību iedzīvotāji.<strong>Jelgavas</strong> novadā, līdzīgi kā valstī kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmesdemogrāfiskajā situācijā – samazinās iedzīvotāju skaits un ir relatīvi zemāks iedzīvotājulīdz darbspējas vecumam īpatsvars, kas turpina samazināties.12


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPēc <strong>novada</strong> dzimtsarakstu nodaļas apkopotās informācijas uz 2010. gada1.janvāri <strong>Jelgavas</strong> novadā reģistrēti 27288 iedzīvotāji (skatīt 1.3.att.). Novadā vērojamsneliels iedzīvotāju skaita samazinājums, kam par iemeslu ir gan demogrāfija, ganmigrācija.1.3.att. Iedzīvotāju skaita dinamika <strong>Jelgavas</strong> novadā uz gada sākumu (pagastudati)Apskatot dinamiku laika posmā no 2000.gada līdz 2010.gadam, iedzīvotājuskaita vienmērīgs pieaugums vērojams pagastos, kuri robežojas ar <strong>Jelgavas</strong> pilsētu –Svētes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Valgundes un Līvbērzes un Kalnciema pagastā (skatīt1.4.att.).13


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts%. Salīdzinot 2010. un 2005.gada datus, redzams, ka Latvijas kopējais iedzīvotājuskaits ir samazinājies par 2,2%, bet <strong>novada</strong> teritorijā pieaudzis par 0,2%.Aplūkojot demogrāfisko situāciju <strong>Jelgavas</strong> novadā, redzams, ka dzimstība<strong>Jelgavas</strong> novadā kopumā samazinās, salīdzinot ar 2008. gadu 2009. gadā dzimstībapieaugusi Platones, Sesavas, Svētes un Valgundes pagastos. (skatīt 1.5.tabulu).Visstraujāk mirstība pieaugusi Kalnciema pagastā, jo Kalnciema pagasta teritorijāatrodas Kalnciema VSAC, kurā deklarējas personas, kuras tiek uzņemtas ilgstošassociālās aprūpes institūcijā.1.5.tabulaIedzīvotāju dzimstības un mirstības rādītāji <strong>Jelgavas</strong> novadāUz.01.01. 2000. 2004. 2007. 2009. 2010.Dzimuši 243 256 251 234 218Miruši 254 377 321 305 303Pieaugums -11 -121 -70 -71 -85Apskatot iedzīvotāju skaita sadalījumu vecumgrupās, redzams, ka no kopējāiedzīvotāju skaita 67,5% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, savukārt 18,5% virsdarbspējas vecuma. Pievienotajā tabulā redzami PMLP dati. (pēc PMLP datiem;darbaspējas vecums (no)=15;vecums virs darbspējas vīriešiem (no)=62; vecums virsdarbspējas sievietēm(no)=62)<strong>Jelgavas</strong> novadā, līdzīgi kā valstī kopumā, vērojama sabiedrības novecošanās.Darbspējīgo iedzīvotāju un pensionāru skaits ir lielāks nekā skolēnu un pirmsskolasvecuma bērnu skaits. Tas ir nopietns drauds cilvēkresursu atjaunošanā un nākotnesnodrošināšanā, līdz ar to arī <strong>novada</strong> ilgtspējīgai attīstībai.1.6.tabulaDarbspējas vecuma struktūra <strong>Jelgavas</strong> novadāUz 01.01. 2003. 2004. 2007. 2009. 2010Līdz darbaspējas vec. 5147 4773 4134 3897 3804Darbaspējas vec. 16581 16882 17942 18355 18345Virs darbaspējas vec. 5419 5441 5267 5021 50162010. gada janvārī, atbilstoši PMLP datiem, <strong>Jelgavas</strong> novadā dzīvoja 67%latviešu. Trešā daļa jeb 33% <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotāju ir cittautieši, kas skaidrojamsgalvenokārt ar padomju laikos ieplūstošo papildu darbaspēku lauksaimniecības nozarēs.15


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.6.att. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotāju iedalījums pēc tautībasGalvenais iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais dabiskaispieaugums. Otrs iemesls – vairums jauniešu, kas aiziet studēt augstskolās parasti novadāvairs neatgriežas, jo pagaidām <strong>Jelgavas</strong> novadā ir ierobežotas iespējas iegūt labiapmaksātu un profesijai atbilstošu darbu. Vēl iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmēekonomiskie faktori, galvenokārt dzīves kvalitāte – veselības stāvoklis, materiālālabklājība un sociālā vide.1.8. Nodarbinātība un bezdarbs<strong>Jelgavas</strong> novadā ir zema iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte. Tomēr reģistrētaisekonomisko iedzīvotāju skaits ne vienmēr precīzi raksturo reālo situāciju – patiesaisekonomiskās aktivitātes līmenis varētu būt augstāks divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pastāviespēja, ka atsevišķās nozarēs, kā būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kasir starp vadošajām nozarēm darbinieku skaita ziņā novadā, strādā liels skaits nelegālinodarbināto; otrkārt, daudzi iedzīvotāji nereģistrējas kā darba meklētāji, bet faktiski partādiem ir uzskatāmi.Statistisko informāciju par bezdarba rādītājiem Nodarbinātības Valsts Aģentūras<strong>Jelgavas</strong> filiāle apkopo par <strong>Jelgavas</strong> pilsētu un <strong>Jelgavas</strong> rajonu, kurā ietverti <strong>Jelgavas</strong> unOzolnieku novadi.1.7.tabulaBezdarbnieku skaita sadalījums <strong>Jelgavas</strong> rajonāGadi 2004 2005 2006 2007 2008 2009Bezdarbnieku skaits 1195 1120 903 622 1081 7889Bezdarba līmenis % 7,4 6,7 5,8 3,7 6,6 16,816


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPēc datiem redzams, ka tāpat kā valstī kopumā (19,7%), arī <strong>Jelgavas</strong> rajonābezdarba līmenis salīdzinot ar 2008. gada datiem strauji kāpies sasniedzot 16,8% atzīmi2009. gada nogalē (skatīt 1.7.tabulu). Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiskiaktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm, veidojot 23,6% un 15,9%.1.7.att. Bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma 2009. gada nogalē2009. gada nogalē no kopējā bezdarbnieku skaita 3981 bija sievietes un 3908vīrieši, valstī kopumā sieviešu bezdarbs ir par 1,6% lielāks kā vīriešu bezdarbs.1.8.att. Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības1.8.attēlā redzams, ka visvairāk bezdarbnieku – gan sieviešu, gan vīriešu – ir arvispārējo izglītību. Ievērpjams skaits bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību.17


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsProtams, ir jārēķinās ar to, ka bezdarba īpatsvaru novadā noteikt ir sarežģīti, jodaudz ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri uz Nodarbinātības Valsts Aģentūru reģistrētiesvairs neiet, jo ir atmetuši cerības iegūt pēc sludinājuma darbu, vai zaudējuši vēlmi uninteresi atrast darbu. Daudziem piedāvātajiem darbiem ir izteikta sezonalitāte, kas liedzcilvēkiem nodrošināt sevi ar drošu darbu un pastāvīgu iztikas avotu.Lielākai daļai bezdarbnieku izglītības kvalifikācija neatbilst mūsdienu tirgusprasībām, kas liedz viņiem strādāt savā apgūtajā arodā. Daudzas profesijas vairs vispārnav pieprasītas darba tirgū.18


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.9. IzglītībaPēc administratīvi teritoriālās reformas <strong>Jelgavas</strong> novadā apvienojās 13pašvaldības, un katrā no tām bija viena vai vairākas izglītības iestādes: Elejas pagastā –Elejas vidusskola un PII „Kamenīte”, Glūdas pagastā – Glūdas pamatskola, Šķibespamatskola, PII „Taurenītis” un Glūdas mūzikas un mākslas skola, Jaunsvirlaukaspagastā – Staļģenes vidusskola, Lielplatones pagastā –Lielplatones pamatskola unLielplatones Speciālā internātskola (dibinātājs – valsts), Līvbērzes pagastā – Līvbērzesvidusskola un Aizupes pamatskola, Platones pagastā – Platones pamatskola unLielvircavas pamatskola, Sesavas pagastā – Sesavas pamatskola, Svētes pagastā –Svētes pamatskola, Valgundes pagastā – Kalnciema vidusskola, Vilces pagastā – Vilcespamatskola, Vircavas pagastā – Vircavas vidusskola, Zaļenieku pagastā – Zaļeniekupamatskola, PII „Zvaniņš” un Zaļenieku arodvidusskola (dibinātājs – valsts) unKalnciema pilsētā Kalnciema pilsētas vidusskola un PII „Mārīte”. <strong>Jelgavas</strong> rajonaNeklātienes vidusskola ar konsultāciju punktiem Elejā, Zaļeniekos, Svētē, Šķibē unJelgavā, <strong>Jelgavas</strong> rajona sporta skola un Kultūras un interešu izglītības centrs bija<strong>Jelgavas</strong> rajona dibinātās izglītības iestādes. <strong>Jelgavas</strong> rajona padomes skolupsiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs darbojās kā izglītības atbalsta iestāde. Visospagastos un Kalnciema pilsētā darbojās kultūras, izglītības un informācijas centri, kurostika organizēts pieaugušo izglītības un interešu izglītības darbs. Apvienojoties, <strong>novada</strong>pašvaldības pakļautībā nonāca 21 vispārējās izglītības un izglītības atbalsta iestādes:o Pirmsskolas izglītības iestādes - 4;o Vispārējās izglītības iestādes – 17• 7 vidusskolas;• 10 pamatskolas;o Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – 2;o Speciālās izglītības iestāde – 1;o Interešu izglītības iestāde – 1;o Izglītības atbalsta iestāde – 1.Situācijā, kad valsts krasi samazināja mērķdotāciju pedagogu darba samaksai,skolās ar mazāku skolēnu skaitu nepietika līdzekļu mācību plāna īstenošanai, un, laiskolas nebūtu jāslēdz, dome lēma par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju. Izvērtējotsituāciju, <strong>novada</strong> dome 2009.gada augustā pieņēma lēmumu:19


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPlānojot izglītības iestāžu tīklu, ir jāņem vērā to ģeogrāfiskais izvietojums.Pašvaldībai nepieciešams nodrošināt optimālus skolēnu pārvadājumu maršrutus uniespēju robežās nodrošināt ar naktsmītnēm:– attīstot Kalnciema pagasta vidusskolas sporta bāzi un veidojot sportasekcijas;– pie Elejas vidusskolas, optimizējot skolu tīklu;– attīstot Zaļenieku profesionālās izglītības <strong>programma</strong>s.Izglītojamo skaita palielināšana stiprinātu izglītības iestādes, jo būtu iespējaracionālāk un mērķtiecīgāk izmantot finansējumu uz 1 izglītojamo. Tādēļ būtuatbalstāma tendence izglītības iestādēm veidot savu specifisku izglītības programmupiedāvājumu, kas var radīt interesi arī apkārtējās pašvaldībās ( Kalnciema pagastavidusskolā – meiteņu futbols, Kalnciema vidusskolā – Valsts aizsardzības <strong>programma</strong>,Elejas vidusskolā – komerczinību <strong>programma</strong> u.c.). Profesionālajā izglītībā, pašvaldībaipārņemot Zaļenieku arodvidusskolu, piedāvāt darba tirgū pieprasītas profesijas, mobilitās mainīt atkarībā no pieprasījuma izmaiņām, materiālās bāzes un resursiem.Pieaugušo izglītību nodrošināt, atbalstot pagastu kultūras, izglītības, informācijascentru darbību renovējot telpas, papildinot materiālo bāzi un nodrošinot kadrus.12010096,488,068076,2480,4464,196057,1858,62402021,1317,5923,5228,480Elejas PII"Kamenīte"Glūdas PII"Taurenītis"Zaļenieku PII Kalnciema PII Pirmsskola"Zvaniņš" "Mārīte" LielplatonesfiliālēPirmsskolaLīvbērzesvsk.Pirmsskola PirmsskolaSesavas pag. Valgundespag.PirmsskolaStaļģenesvsk.PirmsskolaVilces pag. PirmsskolaGlūdas filiālē1.12.att. Uzturēšanas izmaksas uz 1 izglītojamo PII un skolās mēnesī 2010.gada1.janvārī, Ls23


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.10. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sociālā aizsardzība un veselības aprūpeLaika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūlijam <strong>Jelgavas</strong> rajona teritorijāsociālos pakalpojumus sniedza divi sociālie dienesti – Elejas un Jaunsvirlaukaspagastos. Pārējos rajona pagastos darbojās sociālie darbinieki. 2009. gadā, atbilstošikatra pagasta padomes iepriekš apstiprinātajam sociālo pabalstu piešķiršanasnolikumam, tika nodrošināta pabalstu izmaksa un sociālo pakalpojumu sniegšanaiedzīvotājiem. Līdz ar rajonu likvidāciju 2009.gada 1.septembrī darbību beidza <strong>Jelgavas</strong>rajona padomes skolu psiholoģiskās palīdzības un izglītības centrs.2009. gada 1.jūlijā, izveidojot vienotu <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> administratīvo teritoriju,darbu uzsāka <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Sociālais dienests (turpmāk tekstā - SD) un, saskaņā arnolikumu, veic darbību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā LatvijasRepublikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde,kura, saskaņā ar apstiprināto nolikumu, nodrošina metodisko pārraudzību pašvaldībasstruktūrvienībām:Elejas bērnu un ģimeņu sociālās aprūpes centram. Elejas bērnu un ģimeņu atbalstacentrs ir ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bāreņiem un bezvecāku gādības palikušajiem bērniem, ka arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem,Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centram. Sociālās aprūpes centrā cilvēkigūst profesionālu palīdzību kustību atjaunošanai, atjauno prasmes sevi aprūpēt, laiatgūtu zaudētās spējas. Šeit noris rehabilitācijas process un tiek sperti pirmie soļi pretīneatkarībai. Ir bijuši daudzi gadījumi, kad cilvēks veselības un sociālās aprūpes centrātiek ievietots nekustīgs un nespēcīgs, bet pēc laika var aiziet uz mājām savām kājām.24


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.13 .att. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības sociālā dienesta struktūra1.13.attēlā atainota <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Sociālā dienesta struktūra <strong>2011.</strong> Gadam.Sociālā dienesta galvenās funkcijas, uzdevumi un tiesības noteiktas saskaņā ar„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”.Līdz ar Sociālā dienesta izveidošanu, <strong>novada</strong> iedzīvotājiem pieejami šādi sociālāsaizsardzības pakalpojumi: psihologa konsultācijas iedzīvotājiem nodrošina sociālaispsihologs, klīniskais psihologs, psihologs - bērnu tiesību aizsardzības speciālists.25


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSociālā darba veicēji uz 1.janvāriPagasti 2009. 2010.Elejas pagasts 2 2Glūdas pagasts 2 2Jaunsvirlaukas pagasts 2 2Kalnciema pagasts 2 2Lielplatones pagasts 2 1Līvbērzes pagasts 1 1Platones pagasts 1 1Sesavas pagasts 1 1Svētes pagasts 1 1Valgundes pagasts 1 1Vilces pagasts 1 1Vircavas pagasts 1 1Zaļenieku pagasts 1 1<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sociāliedarbinieki6 7Kopā 25 241.8.tabula2009. gadā <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sociālajā dienestā strādāja 25 darbinieki, no kuriem 4ir ar akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko sociālā darba izglītību, 17 araugstāko izglītību citā specialitātē un 4 ar vidējo profesionālo izglītību citā specialitātē.1817161412108644Akadēmiskais vai otrā līmeņaaugstākā profesionālā izglītībasociālajā darbāAugstākā izglītība citāspeciālitātē42Vidējā profesionālā izglītība0Darbinieki1.14. att. Sociālā darba veicēju izglītības līmenis 2009.g.26


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSociālā palīdzība un sociālie pakalpojumiPakalpojuma saņēmēji: ģimenes (personas), kuras savu pamata dzīvesvietudeklarējušas <strong>Jelgavas</strong> novadā vairāk nekā 12 mēnešus (izņemot GMI pabalstu).Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu unmateriālā stāvokļa izvērtēšanas.Galvenie sociālo pabalstu veidi ir:1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai;2. dzīvokļa pabalsts;3. brīvpusdienu pabalsts (izglītības iestādēs);4. pabalsts bērna izglītībai;5. pabalsts veselības aprūpei;6. pabalsts ārkārtas situācijām;7. pabalsts neparedzētiem gadījumiem;8. MK noteiktie pabalsti bāreņiem, sasniedzot pilngadību;9. u.c. pabalsti atbilstoši noteikumos noteiktajam (http://www.lm.gov.lv).Informācija par 2009. un 2010.gaduSociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus iedzīvotājiem no dažādāmsociālām grupām.2009. gadā sociālais dienests 867 ģimenēm konstatēja atbilstību trūcīgas vaimaznodrošinātās ģimenes statusam. No tām:424 ģimenes līdz valsts noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim(GMI) (GMI līmenis 2009. gadā noteikts līdz 01.10.2010. 37.00 Ls, no 01.10.2010. -40.00 Ls),304 ģimenes virs GMI līmeņa līdz trūcīgās personas ienākumu līmenim (2009.gadā 90.00 Ls).139 ģimenes virs trūcīgās personas ienākuma līmeņa.Savukārt, 2010.gadā Sociālais dienests atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātāsģimenes statusam konstatēja 1736 ģimenēm. No tām:809 ģimenes līdz valsts noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim(ieskaitot to) vienai personai;443 ģimenes virs valsts noteiktā garantētā minimālo ienākumu līmeņa vienaipersonai līdz trūcīgās personas ienākumu līmenim (ieskaitot to);65 ģimenes virs trūcīgas personas ienākumu līmeņa.27


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNo 2009.gada 30.jūlija līdz 31.decembrim, bērnu tiesību aizsardzības speciālists21 reizi konsultējis iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesībunodrošinājumu, kā arī notikuši 2 semināri un 3 starpinstitucionālas tikšanās par konkrētāspeciālista kompetencē esošajiem jautājumiem.2009.gadā valsts mērķdotācija 800 Ls apmērā izlietota bērnu, kas cietuši noprettiesiskām darbībām, sociālajai rehabilitācijai.Kopā novadāTrūcīgoģimeľu skaitsPabalstu saľēmēju skaits uz 1.janvāriGMIsaľēmušoģimeľu skaitsMājasaprūpespakalpojumusaľēmējuskaits(personas)Sociālāsrehabilitācijas saľēmējuskaits(personas)1.9.tabulaDzīvokļapabalstasaľēmušoģimeľu skaits2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010.867 1736 247 859 33 0 1 0 342 7192009. gadā mājas aprūpes pakalpojumus saņēmušas 33 personas (8 vīrieši un 25sievietes). Kopumā pašvaldība ir iepirkusi sociālos pakalpojumus par summu 55 880 Ls,no tiem:34 personas saņēmušas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijaspakalpojumus pieaugušām personām, par kopējo summu 40 239 Ls,15 personas saņēmušas ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijaspakalpojumus bērniem, par kopējo summu 15 333 Ls,1 personai apmaksāti krīzes centra pakalpojumi, par summu 263 Ls.No 2010.gada sociālais dienests vairs nesniedz mājas aprūpes un sociālāsrehabilitācijas pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšana tiek aizvietota ar pabalstuizmaksu.2009.gadā 342 ģimenēm jeb 702 personām tika izsniegti dzīvokļa pabalsti 16 991Ls apmērā, no kuriem:4715 Ls sastādīja pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem;12 276 Ls sastādīja pabalsti kurināmā iegādei.28


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2010.gadā strauji pieaudzis dzīvokļa pabalstu saņēmēju skaits un izsniegtā naudassumma. Dzīvokļa pabalsti tika izsniegti 719 ģimenēm jeb 2037 personām 63 556,88 Lsapmērā, no kuriem:22 257,69 Ls sastādīja pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem;36 621,14 Ls sastādīja pabalsti kurināmā iegādei;4678,05 Ls – citi dzīvokļa pabalsti.Sociālo dzīvokļu uzturēšanai no pašvaldības budžeta izlietoti 33 852 Ls un tajosdzīvoja 18 ģimenes, bet 12 personām pašvaldība ir apmaksājusi uzturēšanos sociālāsaprūpes centrā „Zemgale”.Nr.p.k.1.10.tabulaSociālā dienesta administrēto pašvaldības sociālo pabalstu sadalījumsSociālā pabalsta vai palīdzībasveidsSumma, Ls 2008.gadāSumma, Ls2009. gadāSumma,Ls 2010.gadā1 Bērna piedzimšanas pabalsts 4450 - -2 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 3035 - -3 Pabalsti veselības aprūpei 8739 18152 11074 Pabalsti ēdināšanai 61125 78006 645425 Pabalsts ārkārtas situācijā 3483 267567Sociālās garantijas bāreņiem unaudžuģimenēmGarantētais minimālā ienākumalīmeņa pabalsts12700 320359142 56156378612381788 Dzīvokļa pabalsts 14790 26405 671369 Pārējie pabalsti un kompensācijas 217016 108601 20457Sociālie pabalsti kopā 319031 322838 4319562009. gadā sociālajiem pabalstiem pavisam izlietoti 322 838 Ls. Kā redzamstabulā, vislielāko daļu sastādīja pārējie pabalsti un kompensācijas – 105 188 Ls jeb32,58%. Pabalsti ēdināšanai sastādīja 78 006 Ls jeb 24,16%. Garantētais minimālāienākuma līmeņa pabalsts 2009.gadā sastādīja 56 156 Ls jeb 17,39% no sociālo pabalstukopsummas.Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 2009.gadā1.11.tabulaNr.P.k.Sociālā pabalsta vai palīdzībasveidsIzlietotāsumma Ls,Pabalstusaľēmušoģimeľu skaitsPabalstusaľēmušopersonu skaits1 Pabalsti veselības aprūpei 18152 - 34329


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2 Pabalsti ēdināšanai 78006 - 9063 Pabalsts ārkārtas situācijā 3483 70 2174Sociālās garantijas bāreņiem unaudžuģimenēm32035 15 415 GMI pabalsts 56156 256 37876 Dzīvokļa pabalsts 26405 342 7027 Transporta izdevumu kompensācija 3413 126 2818 Pabalsts sodu izcietušām personām 135 - 6Tabulā redzams, ka garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu saņēmušas3787 personas. Šis skaits ievērojami pārsniedz pārējo pabalstu saņēmēju skaitu. Tikai 6personas saņēmušas pabalstu sodu izcietušām personām.2009. gadā atteikti 82 pieprasījumi sociālajiem pabalstiem, jo iesniedzējineklasificējās pašvaldības noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim. Noatteiktajiem pieprasījumiem:Garantētā minimālā ienākuma pabalsts – 10 personām,Dzīvokļa pabalsts – 36 personām,Citi pabalsti – 36 personām.2010.gadā <strong>Jelgavas</strong> novadā dzīvoja 128 bērni – bāreņi un bez vecāku gādībaspalikušie bērni. 68 bērni bija aizbildnībā. 35 bērni bija aprūpes iestādēs. <strong>Jelgavas</strong>novadā ir 13 audžu ģimenes. 25 <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> bērni dzīvo audžu ģimenēs – gan<strong>Jelgavas</strong> novadā, gan citos novados.<strong>Jelgavas</strong> novadā ir samērā augsta sociālā spriedze, jo ir diezgan augsts bezdarbalīmenis, pensionāru īpatsvars lielāks nekā darbspējas vecuma iedzīvotāju. Salīdzinošimazās darba algas un mazās pensijas, augstie īres un komunālo pakalpojumu,telekomunikāciju, veselības, izglītības, transporta pakalpojumu maksājumi lieluiedzīvotāju daļu gremdē nabadzībā. Veidojoties īres un komunālo maksājumu parādiem,iedzīvotāji zaudē normālam dzīves līmenim atbilstošu apdzīvojamo platību un līdz ar toarī dzīves kvalitāti.Veselības aprūpeVeselības aprūpes primārās veselības aprūpes pakalpojumus iespējams saņemtkatrā <strong>novada</strong> pagastu centrā, kur darbojas ģimenes ārstu prakses.Primārās veselības aprūpi, ambulatoro un stacionāro sekundāro veselības aprūpi<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotāji saņem galvenokārt <strong>Jelgavas</strong> pilsētas slimnīcā, Zemgalesveselības centrā un citās <strong>Jelgavas</strong> pilsētā esošajās veselības aprūpes pakalpojumussniedzošajās iestādēs.30


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.11. KultūraKopš 20.gs. deviņdesmito gadu sākuma, plānveidīgās tautsaimniecības sabrukumadēļ valsts vairs nespēja finansēt iepriekšējos gados izveidoto kultūras infrastruktūru undarbības veidus. Visam kultūras nozarēm 90.gadu sākumā bija jāsastopas ar nopietnāmpastāvēšanas grūtībām.Ar 1995. gadu visā Latvijas ekonomiskajā attīstībā iezīmējās augšupeja, līdz ar topakāpeniski uzlabojās iedzīvotāju dzīves apstākļi, mazinājās depresija, kas sabiedrībāvaldīja tautsaimniecības attīstības lejupslīdes periodā. Pieauga interese par kultūrasnorisēm, līdz ar to auga arī apmeklētāju skaits gan bibliotēkās un muzejos, gankultūras/tautas namos.Šobrīd (2010.gadā) atkal nevar runāt par līdzsvarotu kultūras nozares attīstībuvalstī un līdz ar to <strong>Jelgavas</strong> novadā, kaut gan pēc politiski pareizi pieņemtajiemlēmumiem novadā turpinās iesāktie kultūras projektu realizācija un tautas mākslassaglabāšana.MuzejiMuzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kurasuzdevums ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā dabas, garīgās un materiālāskultūras vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.1.12.tabula<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> muzeji1 valsts muzeja filiāle Kara muzeja filiāle – „Mangaļos”-Valgundes pagasts3 privātie “Daukša “,muzejistaba Ķraujās”, z/s “Mierlauki “4 pašvaldību dibināti unfinansētiMuzejistaba IKSC Āvoti”,Glūdas pag. k/n,Platonē,Jaunsvirlaukas pagasta Novadpētnieciskais muzejsLīvbērzes pagasta Novadpētniecības muzejs<strong>Jelgavas</strong> novadā ir 8 muzeji, no tiem 1 ir valsts muzeja filiāle, 3 ir privātiemuzeji, bet 4 ir pašvaldības dibināti un finansēti muzeji (skatīt 1.12.tabulu).BibliotēkasBibliotēkas darbojas kā daudzpusīgi izglītības, kultūras un informācijas centrinovadā.Šobrīd <strong>Jelgavas</strong> novadā iedzīvotāju informatīvo apkalpošanu veic 23 bibliotēkas.Visas bibliotēkas ir akreditētas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā.31


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsBibliotēka1.13.tabula<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bibliotēku rādītāji 2009.gadāLasītāju skaitsApmeklējums Izsniegums Krājums2009 2008. 2009 2008. 2009 2008. 2009 2008.Elejas pag.Pagasta bibliotēka 766 725 9510 9701 21046 25702 9559 10973Glūdas pag.Bramberģesbibliotēka253 251 2690 2167 13996 13962 6545 6219Nākotnes bibliotēka 282 262 3225 4480 7971 7235 3664 3584Jaunsvirlaukas pag.Jaunsvirlaukas 162 151 2089 1564 2196 2037 4892 4893bibliotēkaStaļģenes bibliotēka 235 234 2978 2979 3683 4222 6657 6354Vecsvirlaukas 135 120 2371 2048 3028 2829 3410 3718bibliotēkaKalnciemsPilsētas bibliotēka 745 661 8687 6892 23565 18249 10013 10213Lielplatones pag.Pagasta bibliotēka 173 166 3196 4459 5669 6773 4236 3954Līvbērzes pag.Pagasta bibliotēka 334 369 4573 5070 7259 9070 7842 7640Platones pag.Pagasta bibliotēka 289 276 4062 3469 4182 4673 3867 4192Lielvircavas271 225 3986 3951 6574 5293 4066 4375bibliotēkaSesavas pag.Pagasta bibliotēka 476 457 6263 6248 15850 15829 5730 6004Bērvircavas 237 210 3844 3580 6419 6632 7956 8034bibliotēkaSvētes pag.Pagasta bibliotēka 203 191 2220 1454 2802 741 1944 2060Jēkabnieku212 198 3110 2825 7651 8178 2701 3205bibliotēkaValgundes novadsNovada bibliotēka 207 205 4805 4705 5325 5305 6763 6862Tīreļu bibliotēka 195 197 4594 4529 4476 4384 3994 4880Vilces pag.Vilces bibliotēka 267 204 4333 3412 3841 3206 5768 6940Ķīves bibliotēka 333 385 4005 4802 9018 9982 6799 8852Ziedkalnes152 130 3495 2936 2636 2481 3454 3715bibliotēkaVircavas pag.Pagasta bibliotēka 255 250 3522 3410 6210 6400 3861 4285Zaļenieku pag.Zaļeniekubibliotēka575 510 12208 9117 13570 13555 5590 5479Ūziņu bibliotēka 143 140 2190 1982 3982 3920 3059 3979Kopā 23 bibliotēkās6900 6517 101956 95780 180949 180658 122370 13041032


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsĪstenojot publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls”, <strong>novada</strong>bibliotēkās pieejami datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta pieslēgums, kā arīmultifunkcionālās iekārtas, kuras ļauj kopēt, drukāt un skenēt.Programmas "Kultūra" apakš<strong>programma</strong> "Bibliotēkas" plānots, ka valsts unpašvaldību budžetu līdzekļi bibliotēku uzturēšanai ir jāpalielina katru gadu vidēji vismazpar 10 %. Pašreiz pašvaldības līdzekļus piešķir savu iespēju robežas.Tradicionālā kultūra un aktiermākslaAr jēdzienu tradicionālā kultūra apzīmē tautas kultūras mantojuma daļu, kura saistītaar kolektīvu tradīciju pārmantošanu sabiedrībā. Tradicionālā kultūra ir tautas kultūrasmantojuma "netveramā", nemateriālā daļa.Latvijā tradicionālās kultūras un amatiermākslas process organizatoriski saistīts artautas namiem (kultūras namiem/kultūras centriem/kultūras aģentūrām). Tās irdaudzfunkcionālas kultūras iestādes - kultūras vadības centrs un mākslinieciskokolektīvu darbības vieta, tajos nereti izvietojas arī bibliotēkas, muzeji, mūzikas un mākslasskolas.2010. gadā sākumā <strong>Jelgavas</strong> novadā darbojās 13 kultūras, tautas nami.Pēdējos gados novadā ir sakārtots un pilnveidots kultūras iestāžu tīkls. 2010. gadātika uzsākta jaunu iestāžu celtniecība Svētes un Elejas pagastos.Kultūras dzīves aktivitātes skaitļos:33


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.14.tabulaMāksliniecisko kolektīvi/pulciľi/kopas kultūras namā/tautas namāKolektīvuskaitsno tiemmaksasDalībniekuskaitsno tiemmaksas kol.PAVISAM 74 3 1178 30t.sk. bērnu 15 2 340 18KORI (kopā) 4 146t.sk. jauktie 4 146TAUTAS DEJU18 307KOLEKTĪVI (kopā)t.sk. bērnu 7 103jauniešu 3 135vidējā vecuma 7 135vecākās paaudzes (senioru) 1 18PŪTĒJU ORĶESTRI1 43(kopā)DRĀMAS KOLEKTĪVI9 120(kopā)t.sk. bērnu 1 16FOLKLORAS KOPAS3 48UN ETNOGRĀFISKIEANSAMBĻI (kopā)t.sk. bērnu 3 40LIETIŠĶĀS MĀKSLAS KOLEKTĪVI 4 47(kopā)VOKĀLI1 4INSTRUMENTĀLIEANSAMBĻI UN DEJUORĶESTRI (kopā)RITMA DEJU7 84GRUPAS (kopā)t.sk. bērnu 3 1 54 12KOKLĒTĀJUANSAMBĻI (kopā)VOKĀLIE ANSAMBĻI13 149(kopā)t.sk. sieviešu 8 88jauktie 3 29bērnu 2 32PĀRĒJIE KOLEKTĪVI13 2 184 30(kopā)t.sk. bērnu 3 1 49 18Bez tam: TEHNISKIEPULCIĽI (kopā)INTEREŠUKLUBI (kopā)2 311 1 201 1034


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsDarbinieki Kultūras/tautas namā1.15.tabulaDarbiniekuskaits kopātai skaitā:darbiniekuskaitspamatdarbāsievietesblakusdarbāNo kopējā darbinieku skaita ar augstākoizglītībuTai skaitā:mākslā,horeogrāfijā,mūzikācitāsspecialitātēsNo kopējādarbiniekuskaita ar vidējoprofesionāloizglītībuTai skaitā:vidējo profes. izglītību mākslā,horeogrāfijā, mūzikāvidējo profesionālo izglītību citāsspecialitātēsNo kopējā darbinieku skaita ar vispārējovidējo izglīt.No kopējā darbinieku skaita ar pamataizglītībuKopātai skaitā:Vadītāji Speciālisti * Pārējie117 14 80 2330 11 5 1473 3 63 777 8 66 344 4 4031 3 2827 4 12 118 2 616 2 2 1210 5 53 335


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.16.tabulaKultūras nama/tautas nama darbības struktūraCitu iestāžu, organizāc.norises KN/ TNIestādes organizētās norisesNorišu saturs, RindasNorišu skaitsApmeklētāji (cilv.)formaskodsbezmaksasmaksas *) bezmaksas maksas *)(aptuv. sk.)Norišu skaitsA B 1 2 3 4 5 6Valsts un6000 111 6 789 13 650tradicionālie svētkiInformatīvās un 6100 70 2 928 19 778izglītojošās norisesKoncerti amatieru 6111 1 31 50 2 770 5 650Apmeklētāji(cilv.)profesionāļu 6112 3 3 460 530 1 100izbraukumu 6113 27 X XIzrādes amatieru 6121 4 17 174 900 6 312profesionāļu 6122izbraukumu 6123 1 X XIzstādes amatieru 6131 23 1 200profesionāļu 6132 2 243izbraukumu 6133 X XIzklaides sarīkojumi 6200 30 35 2 775 2 730 11 1 051Reliģisko konfesiju 6300 50 4 600 210 3 52norisesKino 6400 6 436*) uzrādīt norises, uz kurām tiekpārdotas biļetes36


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSpiedīgas finansiālās situācijas apstākļos kultūras/tautas namu izklaidessarīkojumi skaita ziņā ir ievērojamā pārsvarā pār citām norisēm. Tie (līdzās telpuizīrēšanai un dažādu iestāžu un organizāciju pasākumu organizēšanai) ir galvenaispapildlīdzekļu ieguves avots. Bez tam vēl minama sadarbība ar dažādām biznesastruktūrām un organizācijām, tādējādi veicinot partnerattiecību veidošanos kā būtiskufaktora amatiermākslas uzturēšanai tirgus ekonomikas apstākļos.KultūrizglītībaLatvijas kultūrizglītības sistēma ir Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļa arnoteiktu izglītības programmu pēctecību, pakāpenību, vēsturiskās attīstības procesāizstrādātiem sadarbības mehānismiem un tradīcijām. Kultūrizglītības sistēmā ietilpstvalsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes un <strong>programma</strong>s. Nozares politiku veidoLR Kultūras ministrija, kultūrizglītības programmu īstenošanu koordinē un vada KMValsts kultūrizglītības centrs.Kopš 1990.gada arī kultūrizglītībā ir sākušās plašas pārmaiņas. Pārmaiņu gaitānovadā ir:1 mūzikas un māksla skola –Glūdas pagastā .2009 m/g skolā mākslas iemaņas apguva 18 audzēkņi, mūziku 26 audzēkņi.3 <strong>Jelgavas</strong> mūzikas skolas filiāles punkti: Elejas vidusskolā, Kalnciemavidusskolā un Zaļenieku pamatskolā.Cittautiešu kultūrdarbībaCittautiešu kultūrai ir vēsturiskas saknes Latvijā, tās kultūrvide un latviešukultūrā. Šī kultūra iekļaujas kopīgajā nacionālajā mantojumā.<strong>Jelgavas</strong> novadā ir reģistrētas un aktīvi darbojas cittautiešu nacionālās biedrības,krievu kultūras biedrība, slāvu biedrībaCittautieši ir iesaistīti arī citās reģistrētās biedrībās novadā:Biedrība "Attīstības centrs - Bērzes krasti" (Līvbērzes n.)Biedrība "Attīstības centrs - Dzīvo gudri" (Glūdas n.)Biedrība Attīstības centrs "Iepazīsim sevi" (Jaunsvirlaukas n.)Biedrība ''Ģimenes centrs-Nāc!" (Līvbērzes n.)Biedrība "Pumpuri" (Svētes n.)Biedrība "Vilces attīstības centrs" (Vilces n.)Biedrība "Zaļenieku dzirnas" (Zaļenieku n.)37


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsLatvijas multiplās sklerozes asociācija (LMSA), <strong>Jelgavas</strong> nodaļa (Jaunsvirlaukasn.)Līvbērzes skolas attīstības fonds (Līvbērzes n.)Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte"(Līvbērzes n.)Sieviešu klubs "Līdumnieces" (Jaunsvirlaukas n.)Senioru klubs "Viršu laiks" (Jaunsvirlaukas n.)Invalīdu kopa "Agape" (Jaunsvirlaukas n.)Kultūras mantojums ZemgalēLatvijas nacionālais kultūras mantojums ietver sevī garīgas un materiālasvērtības, kas nozīmīgas Latvijas tautai, tās kultūras identitātei neatkarīgi no šo vērtīburadīšanas laika un atrašanās vietas, kā arī no pašreizējā īpašnieka.Kultūras mantojums sastāv no: arhitektūras mantojuma, arheoloģijas mantojuma,monumentālas, sakrālās, lietišķās mākslas.Pēdējā laikā notikušas kardinālas izmaiņas kultūras pieminekļu īpašumapiederībā. Ja 90. gadu sakumā valsts vai pašvaldību īpašumā atradās 85 % no valstsaizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem, bet privātīpašumā tikai 15%, tad šobrīdvērojama apgriezta proporcija.Kultūras pieminekļu saraksts pielikumā.38


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.12. Tūrisms<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>m ir nozīmīgs tūrisma potenciāls, tas ir ievērojams ar notikumiembagātu vēsturi un nozīmīgām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Viena no spilgtākajāmvēstures lappusēm vēsta par Kurzemes – Zemgales hercogistes laiku. <strong>Jelgavas</strong> apkārtnēdzīvojušas Kurzemes hercogu un vācu baronu dzimtas, kā liecību nākošām paaudzēmatstājot iespaidīgas muižu apbūves Blankenfeldē, Zaļeniekos, Elejā, Vircavā,Lielplatonē, Vilcē un Staļģenē.Kā ievērojamāko piemiņas vietu novadā jāmin Pirmā Pasaules kara Ziemassvētkukauju piemiņas vieta Ložmetējkalnā un Latvijas Kara muzeja filiāle „Ziemassvētkukauju muzejs”, kur apskatāma kauju piemiņas izstāde un izveidota brīvdabasekspozīcija ar atjaunotiem vācu nocietinājumiem. Muzejs sniedz nozīmīgu ieguldījumujaunatnes patriotiskās audzināšanas veicināšanā un 2009. gadā ar 12,6 tūkst.apmeklētāju tas bija apmeklētākais tūrisma objekts <strong>Jelgavas</strong> novadā.Apskates vērtas ir vairākas baznīcas - Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešuklostera filiāle Valgundē, kuras pirmsākumi iesniedzas 1897. gadā, Līvbērzes katoļubaznīca, kas ir vienīgais koka dievnams novadā, Zaļenieku luterāņu baznīca ar novadālielāko zvanu, Sesavas un Lielvircavas luterāņu baznīcas.Aktīvās atpūtas piekritēji <strong>Jelgavas</strong> novadā var izmantot iespēju kopā ar ģimenipavadīt laiku rotaļu laukumā „Līčos”, <strong>novada</strong> amatnieki piedāvā iespēju piedalītiesmeistardarbu tapšanas procesā, amatniecības popularitāti veicinās 4 jaunu amatniecībascentru atvēršana novadā. Vairākas zirgaudzētavas piedāvā izjādes un jāšanas apmācībasar zirgiem un ponijiem, jauku atpūtu var baudīt viesu mājās, aizvadītajos gados atvērtivairākas jaunas ēdināšanas iestādes.Novadu šķērso otra ūdeņiem bagātākā upe Latvijā – Lielupe ar aptuveni 20pietekām. Upju līčos un pļavās sastopamas retas augu, putnu un dzīvnieku sugas, kasliecina par tīru apkārtējo vidi. Lai šīs dabas vērtības padarītu pieejamas <strong>novada</strong>iedzīvotājiem un viesiem, ir izveidotas labiekārtotas atpūtas vietas Svētes un Lielupesupes krastos.39


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsLīdz 2010. gadam tūrisma aktivitātes novadā koordinēja <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>, pilsētasun Ozolnieku <strong>novada</strong> Tūrisma informācijas centrs, nodrošinot informācijas apriti unsadarbību ar tūrisma uzņēmējiem, kā arī tūrisma piedāvājuma aktualizāciju unapkopojumu ikgadējā bukletā. Turpmāk šīs funkcijas īstenos <strong>Jelgavas</strong> reģionālaistūrisma centrs, kurš koordinēs <strong>Jelgavas</strong> pilsētas, <strong>Jelgavas</strong> un Ozolnieku novadu tūrismaaktivitātes un mārketingu, pamatojoties uz trīspusējās sadarbības līgumu.Perspektīvā veicināma vides izziņas tūrisma attīstība novadā, kā arī vēsturiskuēku sakopšana un tūrisma infrastruktūras izveide.1.13. SportsĪstenojot reģionālo reformu, <strong>Jelgavas</strong> rajona Sporta centrs darbojās līdz 2009.gada31.augustam, bet no 1.septembra tika izveidots <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Sporta centrs. <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> sporta centrs atrodas Jelgavā.Centra mērķi:1. Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties profesionālās ievirzes sportaizglītības programmās vieglatlētikā, brīvajā cīņā, volejbolā, orientēšanās, futbolā.2. Dot iespēju <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotājiem nodarboties ar sportu, iesaistīties dažādāsfiziskās aktivitātēs.3. Atbalstīt talantīgu sportistu un komandu gatavošanos un startus republikas unstarptautiska mēroga sacensībās.Centra uzdevumi:1. Nodrošināt sporta centra audzēkņu mācību treniņu procesu tādās profesionālāssporta izglītības programmās kā vieglatlētika, brīvā cīņa, volejbols, orientēšanās,futbols, kā arī sportistu startus <strong>novada</strong> un republikas mēroga sacensībās.2. Organizēt sporta sacensības un citus sportiskus pasākumus <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>iedzīvotājiem.3. Veikt organizatoriski metodisko darbu veicinot <strong>novada</strong> sporta speciālistutālākizglītību.4. Koordinēt sporta darbu <strong>Jelgavas</strong> novadā veidojot vienotu sporta sacensībukalendāru.40


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sporta centrā 2010/<strong>2011.</strong>m.g. darbojās 387 audzēkņi 32 mācībutreniņu grupās, pavisam strādā 21 treneris, 3 administratīvie un 2 saimnieciskiedarbinieki.Nr. p.k.Audzēkľu skaits <strong>Jelgavas</strong> sporta centrā 2010./<strong>2011.</strong>gadāSporta veidsMācībutreniľugrupasSportameistarībaspilnveidošanas grupasAugstākāssportameistarībasgrupas1.17.tabulaKOPĀgr. sk. audz. gr. sk. audz. gr. sk. audz. gr. sk. audz.sk.sk.sk.sk.1 Brīvā cīņa 2 34 1 10 1 10 4 542 Futbols 4 55 0 0 4 553 Orientēšanās 3 31 1 4 4 354 Vieglatlētika 2 22 0 0 1 10 3 325 Volejbols 15 194 1 8 1 9 17 211Kopā: 26 336 3 22 3 29 32 387Visvairāk audzēkņu ir izvēlējušies nodarboties ar volejbolu .Daudzi irizvēlējušies nodarboties arī ar futbolu, savukārt, salīdzinoši vismazāk gribētāju irnodarboties ar vieglatlētiku, kur ir gan vismazākais grupu ,gan audzēkņu skaits (skatīt1.17.tabulu).2009.gadā veiktās aktivitātes:1. Organizēta <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> komandu piedalīšanās republikas čempionātos un citamēroga sacensībās.2. Latvijas jaunatnes olimpiādē Valmierā <strong>Jelgavas</strong> novadu pārstāvēja komandasbrīvajā cīņā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā.3. Noorganizēti rajona čempionātus 12 sporta veidos - volejbols, futbols, novuss, šahs,dambrete, galda teniss, orientēšanās, zemledus makšķerēšana, zolīte, basketbols u.c.41


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts4. Sarīkotas 42/43.skolēnu sporta spēles rajona skolu komandām.<strong>Jelgavas</strong> novadā pieejamā sporta infrastruktūra1.18.tabulaPagastsSporta infrastruktūra (teritorijā esošāsNr. p.k.sporta zāles, halles, veloceliľi, stadioni utt.)Kalnciema pagastsKalnciema pagasta vidusskolas sporta zāleKalnciema sporta komplekss (sporta zāle,1stadions)2 Valgundes pagasts IKSC Avoti sporta zāle3Līvbērzes pagastsLīvbērzes vidusskolas sporta zāle, trenažieruzāle, aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm4 Glūdas pagasts Šķibes pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle5Svētes pagastsSvētes pamatskolas sporta zāle, trenažieru zāle,aprīkoti āra laukumi sporta aktivitātēm(volejbols, strītbols)6Elejas pagastsElejas vidusskolas sporta zāle, aprīkoti āralaukumi sporta aktivitātēm7 Lielplatones pagasts8Jaunsvirlaukas pagastsStaļģenes vidusskola pielāgota telpa sporta zāleiDzirnieku sporta zāle9Platones pagastsPlatones skolas sporta zāleLielvircavas skolas sporta zāle10Sesavas pagastsSesavas pagasts sporta halle, aprīkoti āralaukumi sporta aktivitātēm11Vircavas pagastsVircavas pagasta sporta halle, , aprīkoti āralaukumi sporta aktivitātēm12Vilces pagastsVilces pamatskolas sporta zāle, aprīkoti āralaukumi sporta aktivitātēm13Zaļenieku pagastsZaļenieku arodskolas sporta zāle, Zaļeniekuskolas aprīkoti āra laukumi sportaaktivitātēm(pludmales volejbolā, futbolā)Katrā pagastā ir pieejama vismaz viena sporta zāle vai halle, tāpat pagastosatrodas arī aprīkoti ārā laukumi sporta aktivitātēm (skatīt 1.18.tabulu). Pārsvarā sportazāles un halles atrodas skolu ēkās.42


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.19.tabula<strong>Jelgavas</strong> novadā pieejamās sporta aktivitātes (neskaitot sporta skolas grupasinterešu izglītības pulciľus)Nr. p.k.PagastsTeritorijā pieejamās sporta aktivitātes (sekcijas)1Kalnciema pagastsSvarcelšana, trenažieri, galda spēles (galda teniss, šahs,dambrete, novuss)2 Valgundes pagasts Volejbols seniori, florbols3 Līvbērzes pagasts Basketbols, volejbols, powerliftings4 Glūdas pagasts Basketbols, futbols, trenažieru zāle5 Svētes pagasts Basketbols, florbols, VFS grupa bērniem6 Elejas pagasts Volejbols vīriešiem un sievietēm, florbols7 Lielplatones pagasts -8 Jaunsvirlaukas pagasts -9 Platones pagasts Basketbols, volejbolsSesavas pagasts1011 Vircavas pagasts Basketbols, florbols12 Vilces pagasts Sporta aktivitātes pagasta iedzīvotājiem13 Zaļenieku pagasts Volejbols, galda spēles, florbols.14.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sporta centrsVolejbols, basketbols, galda spēles (novuss, galda teniss,dambrete, šahs), teikvando.1.līgas volejbola komanda Valgunde/JNSC2.līgas florbols komanda- <strong>Jelgavas</strong> novadsNovadā ir iespējams nodarboties ar dažādiem sporta veidiem-basketbolu,volejbolu, florbolu un futbolu. Kalnciema pagastā iedzīvotājiem ir iespējams arīapmeklēt trenažieru zāli un spēlēt dažādas galda spēles (skatīt 1.19.tabulu).<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sportistu sasniegumi 2009.un 2010.gadā2009.un 2010.gads <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sportistiem bija veiksmīgs un tika iegūtidažādi sasniegumi sportā. Godalgotas vietas tika iegūtas ļoti dažādos sporta veidosvieglatlētikā,brīvajā cīņā, kā arī volejbolā un futbolā, tomēr vislabāk veicies sportistiembija orientēšanās sportā, kur tika iegūtas visvairāk godalgotas vietas. Latvijasčempionātos 2009.gadā tika iegūtas trīs 2.vietas un četras 1.vietas,savukārt 2010.gadādivas3.vietas, trīs 2.vietas un viena 1.vieta,ko var uzskatīt par ievērojamu sasniegumu.Labi bija veicies arī komandu sporta veidos, godalgotas vietas tika gūtas gan futbolā,gan volejbolā, Latvijas Republikas čempionātos.Sīkāku informāciju par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sasniegumiem sportā 2009.un 2010.gadāvar atrast pielikumā.43


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.14. Pašvaldība<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņuvēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošinapašvaldības kompetencē esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,ievērojot valsts normatīvo aktu prasības un <strong>novada</strong> iedzīvotāju intereses. Pašvaldībasgalvenais uzdevums – būt par <strong>novada</strong> ilgtspējīgas attīstības iniciatoru, katalizatoru unkoordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanosDomes sastāvsPašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –Dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj parautonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, kā arī kārtību, kādā tieknodrošināta pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumuizpilde, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome, atbilstoši kompetencei, iratbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbu un finanšu līdzekļu izlietojumu.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un <strong>novada</strong> domes vēlēšanulikumam, sastāv no 17 deputātiem.Pašvaldības administrācijaPašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemtolēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrāloadministrāciju vada pašvaldības izpilddirektors un tā sastāv no struktūrvienībām (skatīt1.20.tabulu).Centrālās administrācijas struktūrvienības1. Informācijas tehnoloģiju nodaļa2. Izglītības pārvalde3. Finanšu nodaļa4. Kanceleja5. Kultūras nodaļa6. Plānošanas nodaļa7. Projektu nodaļa1.20.tabulaPagastu un pilsētas pārvaldes ir iestādes, kuras nodrošina pašvaldības sniegtopakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās. Pagastu un pilsētaspārvalžu pakļautībā atrodas attiecīgā pagasta, pilsētas teritorijā izvietotās pašvaldībasiestādes(skatīt 1.21.tabulu).44


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> domes izveidotās iestādesNr.Iestāde1. Pašvaldības centrālā administrācija2. Glūdas pagasta pārvalde3. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde4. Kalnciema pagasta pārvalde5. Lielplatones pagasta pārvalde6. Līvbērzes pagasta pārvalde7. Platones pagasta pārvalde8. Sesavas pagasta pārvalde9. Elejas pagasta pārvalde10 Svētes pagasta pārvalde11. Valgundes pagasta pārvalde12. Vilces pagasta pārvalde13. Vircavas pagasta pārvalde14. Zaļenieku pagasta pārvalde15. Elejas vidusskola arLielplatones filiāli16. Kalnciema pagasta vidusskola17. Kalnciema vidusskola18. Līvbērzes vidusskola19. Vircavas vidusskola ar Lielvircavas filiāliPlatones filiāli20. Aizupes pamatskola21. Sesavas pamatskola22. Šķibes pamatskola23. Staļģenes vidusskola24. Svētes pamatskola arGlūdas filiāli;25. Vilces pamatskola26. Zaļenieku pamatskola27. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Neklātienes vidusskola28 <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Sporta centrs29. Glūdas mūzikas un mākslas skola30. Lielplatones speciālā internātpamatskola31. Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”32. Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”1.21.tabula33. Zaļenieku pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš‟45


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts34. Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”35. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policija36. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> dzimtsarakstu nodaļa37. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> bāriņtiesa38. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> sociālais dienests39. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> būvvalde40. Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrs41. Kalnciema veselības un sociālās aprūpes centrsPašvaldības kapitālsabiedrības2009.gadā pieņemts lēmums veidot vienotu sistēmu komunālo pakalpojumusniegšanai iedzīvotājiem, nododot kapitālsabiedrībām apsaimniekošanā ūdens unkanalizācijas sistēmas. Novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādāskapitālsabiedrībās:1. SIA „Apsaimniekošanas serviss”2. SIA „Glūdas komunālā saimniecība”,3. <strong>Jelgavas</strong> rajona Jaunsvirlaukas pašvaldības SIA „Staļģenes komunālais dienests”,4. SIA „Kalnciema nami”;5. SIA „Palīgs L”;6. SIA „Vilces uzņēmēju serviss” .7. SIA "Zemgales veselības centrs",8. SIA „Datorcentrs”Pašvaldības budžetsPašvaldībai ir tiesības pastāvīgi veidot un apstiprināt savu budžetu. Budžetamērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldības funkcijuun uzdevumu veikšanai, kā arī <strong>novada</strong> attīstības nodrošināšanai periodā, kuram šielīdzekļi tiek paredzēti. Kārtību, kādā budžets jāveido, jāapstiprina un jāpilda, nosakalikums „Par budžetu un finansu vadību” un likums „Par pašvaldību budžetiem”.Pašvaldības budžetu sagatavo un apstiprina vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas1.janvārī un beidzas 31.decembrī. Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta unspeciālā budžeta.Pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumi, Ls 2010.gadāRādītājs Ieľēmumi % no kopējiemieľēmumiem1.22.tabula46


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNodokļu ieņēmumi 6553749 45.22Nenodokļu ieņēmumi 49905 0.34Maksas pakalpojumi unciti pašu pakalpojumiĀrvalstu finanšupalīdzība524472 3.6214657 0.10Transferti 7348760 50.71Kopā: 14491543 100Pašvaldības pamatbudžetu veido:– Nodokļu ieņēmumi, t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašumanodoklis, azartspēļu nodoklis;– Nenodokļu ieņēmumi, t.sk. pašvaldības nodevas un maksājumi, ieņēmumi parīpašuma iznomāšanu, maksas pakalpojumi, sodi un sankcijas, u.c;– Saņemtie maksājumi, t.sk. norēķini ar citu pašvaldību budžetiem,mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai, u.c.Pašvaldības speciālā budžeta ieľēmumi, Ls 2010.gadāRādītājs Ieľēmumi % nokopējiemieľēmumiem1.23.tabulaNodokļu ieņēmumi 434065 33.66Nenodokļu ieņēmumi 2 0.00Maksas pakalpojumi unciti pašu pakalpojumi524472 40.67Transferti 330999 25.67Kopā: 1289538 100Speciālo budžetu veido līdzekļi, kas tiek piešķirti no valsts īpašiem mērķiem(privatizācijas fonds, dabas resursu nodoklis, autoceļu fonds, u.c.)47


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.15.att. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.gadāLielāko pamatbudžeta izdevumu daļu rada izglītības nozare, 2010.gadā tie bija Ls6392174, kas ir aptuveni 40% no kopējiem budžeta izdevumiem. 2010.gadā 11.09%pamatbudžeta līdzekļu tika ieguldīti ekonomiskajā darbībā – galvenokārt tehniskāsinfrastruktūras projektu attīstībā.Vispārīgi attīstības virzieniPamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Valsts pārvaldes iekārtas likumu u.c. -nākotnes vīzijas dzīves kvalitāti un aprakstītājiem nākotnes vīzijas atbalsta punktiem(uzņēmējdarbības vide, publiskās teritorijas kvalitāte, pakalpojumu pieejamība,drošība), formulēti arī atbilstoši pamatprincipi pašvaldības lomai sabiedrībā, kuraijāveicina nākotnes vīzijas realizācija dzīvē.Jo ekonomiski un finansiāli stiprākas ir pašvaldības, jo augstāks ir pašvaldībuspeciālistu izglītības un prasmju līmenis, jo vairāk funkcijas, t.sk. pakalpojumusiedzīvotājiem, uzņemas veikt pašvaldības.Pašvaldībai novadā ir vadošā loma sociāli ekonomiskajā izaugsmē, informācijasapmaiņā un komunikācijā ar visām iespējamajām auditorijām – sabiedrību, valstsstruktūrām u.c., sniedzot savu vērtējumu par dažādām norisēm, kā arī priekšlikumustālākai darbībai. Tiek nostiprināta pašvaldības Projektu nodaļa, nodrošinot liela apjomaprojektu izstrādi un realizāciju, kas dotu iespēju uzlabotu dzīves kvalitāti novadā. NVOir palīgs pašvaldībai, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem.48


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPašvaldība veicina jaunu, atraktīvu <strong>novada</strong> prezentācijas materiālu izstrādi unizplatīšanu, arī digitālā formā. Tiek sekmēta novadnieku literāro darbu izdošana,vēsturiskie izdevumi, apkopota un publicēta informācija par populāriem cilvēkiem<strong>Jelgavas</strong> novadā, piemēram, kultūras darbiniekiem, slaveniem sportistiem.Pašvaldība lobē savu iedzīvotāju intereses dažādās augstāk stāvošās institūcijās unpiedalās pasākumos, kas nodrošina informētību un iesaisti valsts un starptautiskosprocesos. Tiek piesaistīta uzmanība <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>m, organizējot dažādus vietējas,reģionālas, valstiskas un starptautiskas nozīmes pasākumus, sacensības, seminārus,konkursus, konferences u.c. Tiek turpinātas labas, jau aizsāktas iniciatīvas un prakses,piemēram, bērnu vasaras nometņu atbalsts, kultūras un sporta pasākumu tradīcijas.<strong>Jelgavas</strong> novads ir atvērts ārvalstu pilsoņu (brīvprātīgo, dažādu nozaru speciālistu)investīcijām, kas atnes jaunas vēsmas un ir nozīmīgs faktors <strong>novada</strong> attīstībā. Tieksekmētas arī <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iedzīvotāju iespējas gūt mācību, studiju, prakses un darbapieredzi ārvalstīs, lai vēlāk atgrieztos novadā un to izmantotu tā uzplaukumaveicināšanai.<strong>Jelgavas</strong> novadā nākotnes vīzijā ir aktīva vide, darbībai ir reāli rezultāti, līdz ar to<strong>Jelgavas</strong> novads kalpo kā labs piemērs citiem un ir vieta, kur saņemt noteiktuspakalpojumus un piedalīties pasākumos.Tiek sakārtotas un renovētas pašvaldības īpašumā esošās ēkas, atrodot tāmoptimālo pielietojumu izglītības, kultūras, sociālajiem vai citiem sabiedriskiemmērķiem.Ārējā un iekšējā komunikācija un sadarbībaPašvaldība nākotnes vīzijā ir pirmā institūcija, kur iedzīvotāji vēršas ar savāmproblēmām, tā nepieciešamības gadījumā deleģē citas organizācijas, saglabājot kontrolipār pašvaldībai piekrītošajiem jautājumiem un to risināšanu. Pašvaldībā tiek pilnībāizmantotas mūsdienu tehnoloģiju iespējas – iedzīvotājiem ir iespēja iesūtīt iesniegumusun priekslikumus izmantojot e-pastu. Izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, noiedzīvotājiem tiek gūta atgriezeniskā saikne par to, vai pašvaldības sniegtā informācijair izprotama.Perspektīvā regulāri organizējot iedzīvotāju forumos tiek rastas jaunas idejas unierosmes <strong>novada</strong> attīstībai, notiek sadarbība ar ieinteresētajām iedzīvotāju grupām49


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektskonkrētu projektu realizācijā. Iedzīvotāju forumiem tiek piesaistīti profesionāli vadītāji /moderatori, kas prasmīgi virza procesu un diskusijas auglīgā gultnē. Iedzīvotāji šādospasākumos mācās praktizēt pilsonisko līdzdalību.Perspektīvā pašvaldības atbildīgie darbinieki regulāri tiekas ar iedzīvotājiem uninteresentiem, kas ir aktīvi konkrētajā nozarē, lai kopīgi plānotu darbu un koordinētudažādas norises, sabiedriskās organizācijas tiek iesaistītas domes komiteju darbā unsabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā.Perspektīvā katru gadu tiek izvirzīts projekts, kam tiek vākti līdzekļi labdarībasakcijā. Tiek radīta sistēma labdarībai, izvirzot mērķi un vācot līdzekļus vairākus gadus,līdz tas ir realizēts. Šim nolūkam tiek izveidots sabiedrisks fonds, kurā ziedotāji, kamrūp <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstība, var ieskaitīt līdzekļus. Katram mērķim atsevišķi tiekiezīmēta noteikta naudas summa.Ik gadus pašvaldībā tiek organizētas atvērto durvju dienas, pašvaldības darbiniekiun deputāti piedalās sabiedriskajā dzīvē un stāsta par savu darbu ieinteresētāmpersonām vai organizācijām. Tiek domāts par modernu komunikācijas metožupiemērošanu pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.Centrālās administratīvās ēkas apmeklētājam ir pieejama “vienas pieturasaģentūra,” kurā vajadzības gadījumā vērsties, lai uzzinātu, kādi pašvaldības vai tāsinstitūciju darbinieki var palīdzēt konkrētajā situācijā.Pašvaldība sniedz vienotu informāciju, notiek intensīva pasākumu, informācijas,izglītības un citu jomu koordinācija. Paredzēts dažādu sfēru (NVO, sociālāsaizsardzības, veselības, izglītības, drošības, uzņēmējdarbības attīstības) koordinatorukopīgs darbs un atsevišķas telpas šādiem speciālistiem, lai nodrošinātu dažādu sfēru untrīs sektoru (publiskā, privātā un NVO) līdzsvarotu attīstību, sinerģijas efektu un to, lainenotiek pārklāšanās. Stratēģiska plānošana saistībā ar <strong>novada</strong> attīstību notiek kopā, betuzdevumi tiek sadalīti starp organizācijām.Pašvaldībā tiek gatavotas preses relīzes par ievērojamākajiem pasākumiem,notikumiem, sasniegumiem, kas tiek sūtītas ne tikai uz vietējiem un reģionālajiemlaikrakstiem u.c. masu saziņas līdzekļiem, bet arī uz valsts masu saziņas līdzekļiem, lainodrošinātu <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> iekļaušanos informācijas apritē. Tiek aktivizēta sadarbībaar radio un TV.Tiek piesaistīti līdzekļi bezmaksas juridiskajām konsultācijāmmaznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ko var saņemt <strong>novada</strong> Centrālās administrācijas ēkā.Tiek izveidota NAIS bibliotēka, kurā iedzīvotāji var iegūt viņiem nepieciešamo50


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsinformāciju par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tiek izdotas brošūras un bukletiar <strong>novada</strong> saistošajiem noteikumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par viņupienākumiem un tiesībām.Vajadzības gadījumā tiek sniegtas konsultācijas par projektu izstrādi. Tiekpiesaistīti finanšu līdzekļi projektu realizācijai, kas saistās ar efektīvu pašvaldībasinformāciju un tās nodošanu, izmantojot dažādus medijus, veicinot atraktīvu undinamisku pašvaldības tēlu. Pašvaldība dažādās auditorijās stimulē informācijas apriti,kas saistās ar ES piedāvātajām iespējām. Pašvaldība sekmē reģionāla radio un TVizveidi raidošā vai digitālā formā, kaut vai ar daļēju raidlaiku.Notiek aktīva sadarbība ar sadraudzības pilsētām, reģioniem, Latvijā un ārvalstīs,kurā tiek iesaistītas pašvaldības iestādes, NVO, uzņēmumi. Turpinās jau aizsāktiekontakti ar (uzskaitīt sadraudzības reģionus) eiroreģiona ietvaros, kam ir ganekonomisks, gan arī kultūras apmaiņas raksturs. Tiek realizēti projekti sadarbībā arZemgales plānošanas reģionu un citām reģiona pašvaldībām.Pašvaldībā tiek domāts arī par iekšējās komunikācijas attīstību, lai veicinātuinformācijas apmaiņu starp darbiniekiem, deputātiem, vadību u.c. Darbs pašvaldībā tiekstrukturēts, izvirzot prioritātes darbam, nodrošinot maksimālu sinerģijas efektu, pilnībāizmantojot pastāvošos cilvēkresursus. Domes sēdēs jautājumi tiek skatīti pēc būtības,tiek ievērota diskusiju ētika. Tiek rasts risinājums, lai visās pašvaldības darbībāsievērotu “caurspīdīguma principu.”<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība ir atvērta institūcija studentiem, līdzdarbojoties viņustudijām nepieciešamo darbu tapšanā. No šīs sadarbības iegūst gan studenti(informācija, pieredze), gan pašvaldība (idejas, jaunas metodes, skats no malas).Informācijas un komunikāciju tehnoloģijasNovada domes darba pieeja ir nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem domeslēmumu un publiskās pārvaldes informācijas maksimālu publiskošanu internetā.Informētu sabiedrību raksturo šādi aspekti:– Informācijas pakalpojumi un pielietojums – tie ir pieejami ikvienam un ikviensir spējīgs tos izmantot darbā, izglītībā, sociālajā dzīvē;– Liels daudzums uzkrātas un apstrādātas informācijas;– Augsti attīstītas informācijas un komunikācijas tehnoloģijasLai nodrošinātu sekmīgu e-vides un kopējās zināšanu pārvaldības sistēmasattīstību, pašvaldībai jāturpina e-pakalpojumu attīstība un e-pārvaldes attīstība.51


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsJāplāno jauni IKT risinājumi pašvaldības, valsts un pašvaldības iestāžu darbībaivienotā informācijas tīklā, lai atvieglotu iedzīvotājiem un uzņēmējiem informācijaspieejamību. Perspektīvā nepieciešams veikt šādas darbības:Reģionālā līmenī:– E-pakalpojumu izveide un ieviešana iedzīvotājiem (Iedzīvotājiem pieejamaspašvaldības veidošana);– Sabiedriskā interneta pieejas punktu attīstība e-pakalpojumu saņemšanai;– GIS attīstība;Vietējā (pašvaldības) līmenī:– Datu pārraides tīklu izveidošana <strong>novada</strong>m– Lietotāja atbalsta centra (palīdzības dienesta) izveide– Datu centru rezerves risinājumi– Serveru darba stacijas virtualizācijas risinājumi– Informācijas drošības politikas izstrāde un ieviešanaSabiedriskā kārtība un drošībaPašvaldības policija<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policija izveidota 2009.gada 25.novembrī ar <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> domes lēmumu (protokolos Nr.10 5.§), kurš stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī.Saskaņā ar to, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policija ir militarizēta un bruņotapašvaldības institūcija sabiedriskās kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai, kas,atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, darbojas<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> administratīvajā teritorijā, kā arī sadarbojas ar Valsts policiju un citāminstitūcijām. Pašvaldības policija atrodas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> domes priekšsēdētājapakļautībā.Pašvaldības policijas sastāvu veido - policijas priekšnieks, 3 vecākie inspektori, kāarī 7 inspektori.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policijas nolikums izdots saskaņā ar likumu „Parpoliciju” 19.panta pirmo un astoto daļu, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiemNr.397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums” un Latvijas Republikas iekšlietuministrijas 11.06.2001. rīkojumu Nr.390 „Par Pašvaldības policijas paraugnolikumaapstiprināšanu”, nolikums apstiprināts 2009.gada 25.novembrī ar <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>domes sēdes protokolu Nr. 10 5.§.52


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsKā specifiskas tiesībsargājošas institūcijas - pašvaldības policijas izveidošanaspamatā var izdalīt trīs galvenos principus: teritoriālais princips, t.i. pašvaldības policija savu darbību veic tikai unvienīgi <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> administratīvajā teritorijā. pakļautības princips, t.i. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policija iekļaujas<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības sastāvā un ir tieši pakļauta pašvaldības lēmējinstitūcijai.Iekšlietu ministrija veic tikai pārraudzību pār pašvaldības policijas darbu. Šis princips irsaistītas ar pašvaldību policijas finansēšanu, kura notiek no pašvaldības budžeta. savstarpējās sadarbības princips, - pašvaldības policija, lai veiksmīgākvarētu veikt savus pienākumus, sadarbojas ar Valsts policiju. Šādas sadarbības aspektiminēti <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policijas nolikumā, gan arī likumā “Par policiju”.Likumā “Par policiju”, kur uzskaitīti svarīgākie policijas uzdevumi, kā pirmie diviminēti ir: garantēt personu un sabiedrības drošību; novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.No sacītā izriet, ka <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldībai ar tās izveidoto pašvaldībaspoliciju jābūt tam spēkam, kam uz vietām jānodarbojas ar mazāksvarīgu pārkāpumuizlemšanu un veikt preventīvo darbu savā administratīvajā teritorijā. Otrs svarīgākais<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policijas izveidošanas iemesls bija, lai nodrošinātupašvaldības lēmumu un saistošo noteikumu ievērošanas kontroli savā administratīvajāteritorijā. Tādejādi, pašvaldības policijas izveides galvenā misija ir preventīvais darbs.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības policijai jāanalizē ne tikai tai noteiktais uzdevums,bet arī savu klientu (sabiedrības) pieprasījums, proti, ko vēlas un ko no policijas gaida<strong>novada</strong> iedzīvotāji. Sabiedrības gatavība ziņot par notikušajiem vai vēl gatavotajiemlikumpārkāpumiem paaugstina noziedznieka risku tikt noķertam. Tas panākams ar ilguizskaidrošanas un pārliecināšanas darbu.Lai uzlabotu <strong>novada</strong> iedzīvotāju un viesu tiesisko aizsardzību, nepieciešamsizstrādāt un realizēt pilotprojektu ar nosaukumu „Kaimiņu drošība” jeb, kā šī<strong>programma</strong> pazīstama Rietumu pasaulē „Neighbourhod Watch”.Ar jēdzienu “Kaimiņu drošība” saprotama sabiedriskās pašaizsardzības<strong>programma</strong>, kas vērsta uz sabiedrības sadarbības aktivizēšanos ar valsts un pašvaldībasiestādēm, virzot to uz drošības pastiprināšanu ikviena cilvēka dzīvesvietā.53


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsProgrammas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem aizsargāt sevi un savu īpašumu, kāarī sniegt palīdzību apkārtējiem iedzīvotājiem, tādejādi samazinot iespēju kļūt parpārkāpuma upuri un uzlabot savas apkārtējās vides kvalitāti.Pateicoties Kaimiņu drošības <strong>programma</strong>i var panākt:– paaugstinātu aizsargātības sajūtu savā dzīves vietā;– palielināt modrību par apkārtnē notiekošo;– attīstīt kopības sajūtu ar kaimiņos dzīvojošajiem;– uzlabot savas sadzīves kvalitāti.Šāda policijas un sabiedrības sadarbība ir svarīga, lai:– paaugstinātu sabiedrisko drošību;– iegūtu sabiedrības piekrišanu un atbalstu policijas darba metodēm unprioritātēm;– nodrošināt, lai darba metodes atbilstu sabiedrības prasībām un atrastos tāspatstāvīgā uzraudzībā;Policijas un sabiedrības sadarbības rezultātā tiek panākts:Pirmkārt: strādājot kopā, policija un sabiedrība spēj noteikt prioritātesnoziedzības novēršanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā;Otrkārt: sabiedrība labāk saprot, ka ne tikai policija, bet arī viņi ir atbildīgi paršiem jautājumiem.Lai realizētu klientu (sabiedrības) pieprasījumu, uzlabotu <strong>novada</strong> iedzīvotāju unviesu tiesisko aizsardzību, nepieciešams pastāvīgi attīstīt un nostiprināt pašvaldībaspolicijas materiāli tehnisko bāzi atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.Jomu mijiedarbībaAttīstoties un pilnveidojoties kādai no <strong>novada</strong> attīstības programmāapskatāmajām jomām, tā ietekmē arī citu jomu attīstību.Plānojot izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanu, tiek ieguldīts pamatskvalitatīvai izglītībai, kas savukārt rada pamatu konkurētspējīga darbaspēka attīstībainovadā. Ņemot vērā <strong>Jelgavas</strong> pilsētā esošās Latvijas Lauksaimniecības universitāteszinātnisko potenciālu, daļa izglītības iestāžu absolventu nākotnē savu izglītībupapildinās ar zinātnisko izglītību un meklēs iespēju realizēt inovatīvas idejas. <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> teritorijā plānotajos biznesa attīstības centros (biznesa parki, inkubatori, u.c.)tiks radīta iespēja šīs idejas realizēt un attīstīt, rezultātā ieguldot gan <strong>novada</strong>, gan valstsattīstībā.54


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPlānojot sporta un kultūras iestāžu attīstību tiek audzināti veseli, harmoniski untradīcijas mīloši iedzīvotāji, kuri kvalitatīvi un radoši veiks pienākumus pret sevi,ģimeni, sabiedrību un valsti.Attīstot infrastruktūru <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā, tiks vecināta iedzīvotājumobilitāte (skolēnu, studentu, strādājošo), kā arī būs iespēja piesaistīt <strong>novada</strong>m jaunusiedzīvotājus. Attīstot infrastruktūru, tiks veicināta arī jaunu uzņēmumu piesaiste<strong>novada</strong>m.Uzņēmējdarbības attīstība novadā rada jaunas darba vietas, kas savukārt prasaattiecīgu izglītību. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātība ietekmē pašvaldībasbudžetu, kura ietvaros tiek plānota infrastruktūras attīstība.Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes attīstība ietekmē uzņēmējdarbības attīstību,kultūras, sporta jomu attīstību, kā arī sadarbību ar iedzīvotājiem un klientiem.Jomu savstarpējā ietekmeIzglītība Sociālā Kultūra Sports Pašvaldība Uzņēmējdarbība Infrastruktūra TransportsaizsardzībaunveselībasaprūpeIzglītība X X X X X X XSociālā X X X X X Xaizsardzība unveselībasaprūpeKultūra X X X X XSports X X X X XPašvaldība X X X X X X X XUzņēmējdarbība X X X X X XInfrastruktūra X X X X XTransports X X X XJomu savstarpējā mijiedarbība ir svarīgs <strong>novada</strong> līdzsvarotas attīstībasnosacījums. Nav iespējama kādas jomas attīstība neietekmējot citas jomas, kā arī navpieļaujama kādas jomas attīstības bremzēšana, kā rezultātā degradācija tiek veicināta arīsaistītajās jomās.55


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.15. Uzľēmējdarbība<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas tuvu Rīgas pilsētai – Rīgas ietekmes zonā, novads iekļaujZemgales reģiona nozīmīgāko attīstības centru <strong>Jelgavas</strong> pilsētu. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>satiksmes infrastruktūra ir ļoti optimāla, ir viegla un ātra vietu sasniedzamība. Rīgascentrs sasniedzams laika robežās no 30 līdz 60 min. laika robežās.Nozīmīgākais uzņēmējdarbības resurss <strong>Jelgavas</strong> novadā ir auglīgāslauksaimniecības zemes. 67,6% <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas aizņem lauksaimniecībāizmantojamā zeme, no tām vairāk kā 80% augstvērtīgas meliorētas zemes ar augšņuauglību virs 60 ballēm. Salīdzinot augsnes ražību <strong>Jelgavas</strong> novadā ar vidējiemstatistikas datiem valstī un Zemgales reģionā, redzams, ka graudaugu un kartupeļuražība novadā ir krietni virs vidējās atzīmes(skatīt 1.15.attēlu).1.15.att. Graudaugu, kartupeļu un dārzeľu ražība, cnt/ha 2009.gadāMeži aizņem 26% <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas, kas ir salīdzinoši zems rādītājsvalstī kopumā. Meži lielākoties izvietoti Valgundes un Līvbērzes pagastos.Nozīmīgs <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> resurss ir derīgie izrakteņi, kas izvietoti vienmērīgivisā <strong>novada</strong> teritorijā. Līvbērzes, Valgundes un Kalnciema pagastu teritorijās tiek iegūtakūdra un māls. Uzņēmums SIA Laflora” ik gadus iegūst vairāk kā 100 tūkst. t. kūdras,kas tiek eksportēta uz Eiropas un Āzijas valstīm.Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Svētes, Vircavas, Vilces un Zaļeniekupagastos tiek iegūta smilts un smilts – grants, kurus izmanto ceļu būvniecībā. Valgundes56


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektspagasta teritorijā atrodas dolomīta atradnes, <strong>novada</strong> dienvidu daļā iespējama pazemestermālo ūdeņu izmantošana enerģijas ieguvei.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritoriju (Jaunsvirlaukas, Vircavas, Platones, Svētes, Glūdas unValgundes pagastus) šķērso maģistrālais gāzes vads Iecava – Liepāja DN500 mm aratzariem uz GRS, kā rezultātā vairākos <strong>novada</strong> pagastos ir pieejams ražošanai nozīmīgsresurss – gāze.<strong>Jelgavas</strong> novadā ir attīstīta, uzņēmējdarbībai nepieciešamā satiksmesinfrastruktūra. <strong>Jelgavas</strong> novadu šķērso galvenie transporta virzieni, Rīga, Jelgava, Šauļi(Lietuvas Republika), Bauska, Dobele. Ielu un ceļu tīkls <strong>novada</strong> teritorijā ir optimāls,vietām neapmierinošs ir infrastruktūras tehniskais stāvoklis.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritoriju šķērso Lielupes upe. Perspektīvā Lielupi iespējamsizmantot kā kuģojamu upi, izbūvējot ostas Kalnciema, Valgundes un Jaunsvirlaukaspagastu teritorijās. Ņemot vērā Rīgas tuvumu, kravu pārvadājumiem ir iespēja izmantotRīgas ostu.<strong>Jelgavas</strong> novadā izvietotas stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa līnijas:Tukums II – Jelgava un Jelgava – Krustpils, kā arī stratēģiskās nozīmes II kategorijasdzelzceļa līnijas: Rīga – Jelgava, Jelgava – Liepāja, Jelgava – Meitene - valsts robeža unGlūda – Reņģe – valsts robeža. Dzelzceļa līnijas tiek izmantotas galvenokārt kravupārvadājumiem. Elejas teritorijā blakus dzelzceļam ir izvietoti lauksaimniecībasražošanas uzņēmumi. Elejas, Līvbērzes un Glūdas pagastu teritorijās iespējamadzelzceļa infrastruktūras izmantošanas analīze.Pēc Lursoft datiem uz 2010.gada 1.jūniju <strong>Jelgavas</strong> novadā reģistrēti 2017uzņēmumi, no kuriem aktīvi 1564. Lielākā daļa reģistrēto uzņēmumu ir zemniekusaimniecības – 1079, SIA – 535, kā arī IK – 316.57


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPēc VID datiem <strong>Jelgavas</strong> novadā darbojās šādi uzņēmumi:Uzľēmumi <strong>Jelgavas</strong> novadā 2008. – 2010.gadā1.23.tabulaPagasts Skaits uz 01.01.2008. Skaits uz 01.01.2009. Skaits uz 01.01.2010.Indiv.komers.Indiv.komers.Indiv.komers.Z/S SIA ASZ/S SIA ASZ/S SIA ASEleja 6 47 24 x 8 47 25 x 9 47 29 xGlūda 21 80 32 x 24 80 36 x 30 80 40 xJaunsvirlauka 13 71 62 x 17 71 67 x 18 71 70 xKalnciems x 3 3 x x 3 5 x 1 3 5 xLīvbērze 10 46 27 x 12 46 29 x 13 47 31 xLielplatone 7 40 4 1 7 40 5 1 7 40 6 1Platone 3 41 14 x 4 41 15 x 4 41 17 xSesava 4 67 9 x 5 67 13 x 5 67 17 xSvēte 16 44 33 x 17 44 36 x 17 44 38 xValgunde 14 49 26 x 15 49 29 x 15 49 30 xVilce 5 121 14 x 5 122 14 x 5 124 14 xVircava 6 103 9 x 6 103 9 x 7 105 13 xZaļenieki 5 80 19 x 7 80 23 x 7 81 26 x58


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsLielākie uzľēmumi pēc apgrozījuma <strong>Jelgavas</strong> novadā 2009.gadāUzņēmums Darbības veids(NACE) Apgrozījums(LVL)1.24.tabulaPret2008.Pret2007.SIA Scandagra Latvia Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība 10 649 717.00 - -SIA Laflora Kūdras ieguve, apstrāde un aglomerācija 7 198 760.00 11% 34%SIA Pionieris-2Adīto un tamborēto džemperu, jaku un tml.Izstrādājumu ražošana1 739 230.00 -12% -SIA Šons Ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi 1 356 856.00 -24% 3,07reizesSIA JelgawoodSIA Hansa Interiors LatviaSIA DelagriSIA Daile AgroSIA OniksKoka celtniecības un galdniecības izstrādājumuražošanaBūvniecība; automobiļu un motociklu pārdošana,apkope un remonts, autodegvielasmazumtirdzniecībaGraudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecībaskultūru audzēšana; lopkopība, lauksaimniecībasizejvielu un dzīvu lopu tirdzniecībaLauksaimniecība, medniecība un ar to saistītiepakalpojumi; mežsaimniecība, kokmateriālusagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi;koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana,izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumuražošanaMazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kurpārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka976 861.00 -12% 4%973 183.00 -39% -51%868 320.00 -56% 36%783 804.00 1% 6%745 299.00 -20% 5%ZS Sniedzes Lauksaimniecības produktu ražošana 538 839.00 -43% 10%Kā redzams, pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi <strong>Jelgavas</strong> novadā ir pakalpojumuun rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, kam seko lauksaimnieciskās produkcijasražošanas uzņēmumi. Pakalpojumu īpatsvars salīdzinājumā ar rūpniecisko ražošanu iraudzis.Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem <strong>Jelgavas</strong> novadā 2010. gada 1.janvārī no kopējā iedzīvotāju skaita 66,8% bija darbspējas vecumā (Latvijā – 66,2%,Zemgale – 66,5%). Bezdarba līmenis <strong>Jelgavas</strong> novadā 2010.gada 1. janvārī bija 12,1%.59


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.25.tabulaNodarbināto iedzīvotāju skaits pa nozarēm 2010.gada I ceturksnīDarbības veids (NACE 2.red.)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 144Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 208Apstrādes rūpniecība 458Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 69kondicionēšanaŪdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu 45apsaimniekošana un sanācijaBūvniecība 107Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 84automobiļu un motociklu remontsOperācijas ar nekustamo īpašumu 31Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā 218apdrošināšanaIzglītība 781Veselība un sociālā aprūpe 104Māksla, izklaide un atpūta 114Citi pakalpojumi 82010.g. 1.cet.Rūpnieciska ražošana<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ekonomikā nav izteiktas vienas nozares dominēšana. Galvenāsrūpniecības nozares ir derīgo izrakteņu – kūdras ieguve un pārstrāde, kokapstrāde, unmetālapstrāde. Uzņēmums SIA Laflora nodarbina vairāk kā 250 strādājošo un ir viensno lielākajiem uzņēmumiem <strong>Jelgavas</strong> novadā, ik gadus uzņēmums iegūst un apstrādāvairāk kā 100 tūkst.t. kūdras gadā. Liela daļa produkcijas tiek eksportēta.Uzņēmējdarbības vide ir pievilcīga ari ārvalstu investoriem, par ko liecina gankokapstrādes, gan lauksaimniecības uzņēmumu darbība <strong>novada</strong> teritorija.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā, Lielplatones un Zaļenieku pagastos 2010. gadā tikaizveidotas un darbu uzsāka biogāzes ražotnes, kur no biomasas plānots iegūtelektroenerģiju.Lauksaimniecība<strong>Jelgavas</strong> novadā lauksaimnieciska uzņēmējdarbība galvenokārt tiek attīstīta<strong>novada</strong> dienvidu daļā, kur zemes auglība ir virs 60 ballēm. Labi attīstīta augkopības unlopkopības nozare, sertificētas ir 2 lauku saimniecības, kas nodarbojas ar bioloģiskasprodukcijas ražošanu.67,6% <strong>novada</strong> teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurasintensīvi tiek apstrādātas un izmantotas augkopībā.Labi ekonomiskie rādītāji ir saimniecībām, kuru pamatnozare ir piena un gaļaslopkopība. Vairākas saimniecības nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu.60


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNovada, ka lauksaimniecības attīstības veids tiek piemērota ražošanasintensifikācija, ka ari jaunas minerālmēslu un ķimikāliju pielietošanas metodes, betnetradicionālo lauksaimniecības metožu attīstību kavē esošas lauksaimniecībastradīcijas un saimniekošanas metodes, tādējādi netiek veicināta uzņēmējdarbības araugstu pievienoto vērtību attīstība. Ir iespēja veidot sadarbību ar LatvijasLauksaimniecības universitāti attīstot jaunas saimniekošanas metodes lauksaimniecībasnozarē.PakalpojumiPakalpojumu sfērā dominē vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kas veidolielāko dalu no reģistrētajām ekonomiski aktīvajām firmām, kā arī nodrošinaiedzīvotājiem darba vietas.Sadzīves pakalpojumu sniedzēji nodrošina autoservisa, sadzīves tehnikas,dažāda veida remontu, ķīmiskās tīrīšanas, skaistumkopšanas, veļas mazgāšanas un cituspakalpojumus, kas iedzīvotājiem nepieciešami ikdiena.Uzņēmumu darbību un attīstību apgrūtina kvalificēta darbaspēka trūkums,informācijas trūkums par tirgus un produktu attīstību, kvalitātes vadības trūkums, kā arīnepietiekami finansiālie līdzekļi, lai katrs atsevišķs uzņēmums atrisinātu šīs problēmas.61


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIndustriālās teritorijas un komercplatības1.26.tabulaPašvaldībā pieejamās teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošuzonējumu, kuras, visvairāk būtu piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 haPagastsGlūdaGlūdaJaunsvirlaukaIespējamāindustriālāteritorija(kad.apzīm.)Dimzas,54520010054,kop.plat.80000m2Vecstakles,koplat. 1,4 haDzirnieku ciemampiegulošs, 32,3 ha54560080062Elektrībaspieslēgums,attālumslīdzgāzespieslēgums,attālums līdzsadalei, (m)transportainfrastruktūra,sadalei, (m)300 300 Asfaltētipievedceļiobjektā 400 Asfaltētspievedceļš200 - AsfaltētspievedceļšattālumslīdzvalstsceļamJelgava –18 kmRīga – 60kmJelgava –18 kmRīga – 60kmJelgava –15kmRīga -60kmSvēteKalves,548200020131.Kop.plat.38300m2Kalnciems Draudzības iela14, 54110010013(ēkas), pašvaldībaipiederošsKalnciems 54310020525, 1,2ha, pašvaldībaipiederošsZaļenieki 54960040399,2ha,PašvaldībaipiederošsZaļenieki 54960040232,4,4ha, pašvaldībaipiederošsSadalestransformatorsteritorijā17000 Grants segumapievedceļšobjektā 15 Asfaltētipievedceļi400 300 Piegulošs<strong>Jelgavas</strong> ielai300 Teritorijā Grantētspievedceļš300 Teritorijā AutoceļamZaļenieki –Ūziņi piegulošsJelgava –17kmRīga – 60kmJelgava –36Rīga – 40kmJelgava –36Rīga – 40kmJelgava –23 kmRīga –68kmJelgava –23 kmRīga –68kmLielplatone 54600010361 200 nav Jelgava –23 kmRīga –68km<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas plānojumā, raksturojot ražošanas jeb industriālāsteritorijas, ir akcentēta <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> atrašanās izdevīgā ģeogrāfiskā vietā piedažādiem nozīmīgiem transporta ceļiem, kas nosaka <strong>novada</strong> attīstības virzienus. Novadaciemos ir stingri izteiktas ražošanas zonas. Lielākā daļa <strong>novada</strong> rūpniecības uzņēmumuir izvietoti gar dzelzceļa maģistrālēm un valsts galvenajiem autoceļiem. Atsevišķiuzņēmumi ir izkliedēti pa visu novadu, un daži šādi objekti atrodas pat dzīvojamo ēkuapbūves zonās.62


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNepieciešams izstrādāt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> brīvo pašvaldībai piederošo industriāloteritoriju aprakstus, kurus piedāvāt investoriem.Kā galvenā ekonomiskās specializācijas joma <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā arīperspektīvā paredzama lauksaimniecība (galvenokārt augkopība) un arlauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi saistītie uzņēmumi (visa <strong>novada</strong> teritorijā).Nepieciešams veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā.Ņemot vērā to, ka <strong>Jelgavas</strong> novadā atrodas vairākas nozīmīgas derīgo izrakteņuieguves, perspektīvā iespējama intensīva ieguves rūpniecības un karjeru izstrādesuzņēmējdarbības attīstība. Elejas, Sesavas un Vircavas pagastu teritorijās ir pieejamiģeotermālie ūdeņi, kurus iespējams izmantot alternatīvās enerģijas ieguvei, kā viena noperspektīvām nozarēm tiek plānota arī alternatīvās/atjaunojamās enerģijas ražošana.Izmantojot <strong>Jelgavas</strong> novadā esošos dabas un cilvēkresursus, ir iespēja attīstīt<strong>novada</strong> amatniecisko un rūpniecisko bāzi, radot produktus ar augstāku pievienotovērtību. To sekmē arī iespēja īstenot kopīgus projektus ar Latvijas Lauksaimniecībasuniversitātes pētniecisko bāzi.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā viens no pieejamākiem dabas resursiem ir meži(galvenie mežu resursi Valgundes, Līvbērzes pagastos), kas var veicināt mežu izstrādesun kokapstrādes attīstību.Šobrīd netiek popularizētas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ainaviskajās teritorijas, Lielupeskrastu ainava, lai gan ir iespējama tūrisma nozares attīstība lauku tūrismā,kultūrvēsturisku un dabas objektu tūrismā, kas apvienots ar atpūtas un rekreācijasiespējām ekoloģiskajā tūrismā.Novada teritorijas plānojumā tiek paredzētas ražošanas teritorijas, kurāsperspektīvā izvietojami vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta, tranzīta un loģistikaspakalpojumi. Kalnciema pagasta teritorijā pie Lielupes upes esošās ostas iespējamsperspektīvā izmantot gan kā kravas ostas, gan pasažieru ostas. Lietuvas pierobežāElejas pagastā un Kalnciema pagastā plānots attīstīt transporta, tranzīta un loģistikasnozares uzņēmumu teritorijas.Katra pagasta teritorijā, galvenokārt ciemiem piegulošas teritorijās iespējamadažāda veida ražošanas attīstība, atkarībā no pieejamām un nepieciešamāmkomunikācijām(t.sk. gāze, elektrība, ūdens, notekūdeņu kanalizācija, pievedceļi).Ņemot vērā, ka <strong>Jelgavas</strong> novads robežojas ar Lietuvas Republiku, uzņēmējiem iriespēja veidot pārrobežu ekonomisko sadarbību.63


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.16. InfrastruktūraJebkurā administratīvajā sistēmā infrastruktūras uzdevums ir optimāli nodrošinātdažāda veida pakalpojumus: sākot no ikdienā lietoto komunālo pakalpojumu – ūdenspiegādes, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas uzturēšana, elektrības, sabiedriskātransporta un tml., nodrošināšanas līdz ekonomisko attīstību veicinošo pastāvēšanai.2009. un 2010.gadi, kad tiek veidota vienota infrastruktūras objektuapsaimniekošanas sistēma novadā, turpmākajā plānošanā tiks uzskatīti kā atskaites gadi<strong>novada</strong> attīstības raksturošanai un novērtēšanai.Pēc esošās situācijas izpētes un salīdzināšanas ar katru nākamo gadu, būsiespējams novērtēt <strong>novada</strong> attīstības tendences un novērtēt resursu saimnieciskuizlietošanu.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā 2010.gada janvārī ir esoši sekojoši infrastruktūras veidi:o Komunālās apgādes infrastruktūra: centralizētā ūdensapgāde un sadzīvesnotekūdeņu kanalizācija, siltumapgāde, zaļumsaimniecība;o Energoapgāde;o Sakaru un komunikāciju līnijas;o Transporta infrastruktūra: autoceļi, dzelzceļš;o Meliorācijas sistēmas.Katram infrastruktūras veidam ir atšķirīgas valdījuma tiesības – būves pieder ganvalstij, gan pašvaldībai, gan privātām struktūrām, līdz ar to arī atšķirīgi katras nozaresapsaimniekošanas principi un attīstības iespējas.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā komunālo infrastruktūru apkalpo gan pagastu pārvaldes,gan pašvaldības izveidoti SIA(skatīt 1.26.tabulu).64


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> komunālā infrastruktūra1.27.tabulaSIA nosaukums, atrašanāsvietaSIA Glūdas komunālāsaimniecībaApkalpes pašvaldībasGlūdas, Svētes, Vircavas,Zaļenieku, PlatonespagastiSIA Apsaimniekošanas serviss Elejas, Lielplatones,Sesavas un Vilces pagasti<strong>Jelgavas</strong> rajona Jaunsvirlaukaspašvaldības SIA Staļģeneskomunālais dienestsJaunsvirlaukas pagastsSIA Kalnciema nami Kalnciema, ValgundespagastiVeicamās funkcijasDzeramā ūdens apgādeAttīrīšanas iekārtu unkanalizācijas tīklu uzturēšanaAtkritumuapsaimniekošanaTransporta pakalpojumiDzeramā ūdens apgādeAttīrīšanas iekārtu unkanalizācijas tīklu uzturēšanaAtkritumuapsaimniekošanaPagasta teritorijasapsaimniekošanaDzeramā ūdens apgādeAttīrīšanas iekārtu unkanalizācijas tīklu uzturēšanaĒku apsaimniekošanaŪdens piegāde mājām unar to saistītie darbi unpakalpojumi;Māju apkure un ar tosaistītie darbi unpakalpojumi;Sadzīves kanalizācija –ēkas notekūdeņu novadīšanano mājām;Kanalizācijas sistēmastehniskā stāvokļa uzraudzība,apkope, uzturēšana unremonts posmā no izvada nomājas līdz lokālajai sūkņustacijai;Māju uzturēšana unapsaimniekošana;Māju remonta un apkopesdarbu veikšanaDzīvojamo ēkuapsaimniekošanaSIA „Palīgs L” Līvbērzes pagasts Dzeramā ūdens apgādeAttīrīšanas iekārtu unkanalizācijas tīklu uzturēšanaAtkritumuapsaimniekošanaTeritorijas labiekārtošana;Kapsētu apsaimniekošana65


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsŪdensapgāde<strong>Jelgavas</strong> novadā darbojošies pašvaldības SIA nodrošina ūdens ieguvi, attīrīšanu(atdzelžošanu) un sadali <strong>novada</strong> apdzīvotajās vietās, kā arī veic ūdens apgādes tīkluuzturēšanu.Centralizētā ūdensapgādeCentralizētā ūdensapgādes sistēma nodrošina ar attīrītu dzeramo ūdeni 36 <strong>novada</strong>ciemus. <strong>Jelgavas</strong> novadā dzeramo ūdeni centralizēti saņem aptuveni 3639 abonentu(mājsaimniecību), jeb aptuveni 11 tūkstoši iedzīvotāju.Dati par reālo ūdens daudzuma patēriņu uz vienu iedzīvotāju ir nepilnīgi, jo2009.gadā netika veikta pilnīga ūdens uzskaite pie patērētāja.Rūpnieciskais un institucionālais ūdens patēriņš <strong>Jelgavas</strong> novadā 2009.gadā bijarobežās no 0,6 m 3/ dn Platones pagasta Poķu ciemā līdz 300 m 3/ dn Kalnciema pagastaKalnciema ciemā.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ūdensapgāde tiek nodrošināta ar 48 artēziskajām akām. Ūdenskvalitāti ievērojami pazemina ūdensvadu tīklu un sūkņu nolietojums, kā arī augstaiskaļķa, sulfātu un dzelzs daudzums ūdenī. Daļai ciemu ūdensapgādes tīkli pieslēgti ūdensatdzelžošanas iekārtām. 2010.gada sākumā atdzelžošanas iekārtas bija 10 ciemos.vadu.Ūdens piegāde tiek nodrošināta šādos veidos:No ūdenstorņiem (5 ciemos);Izmantojot hidroforus (3 ciemos);Izmantojot sūkņus un ūdens rezervuārus (16 ciemos).Ūdensvada tīklu kopgarums ciemos ir 104,81 km, tai skaitā 52,82 km maģistrālo<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā atrodas 260 oficiāli reģistrēti pazemes urbumi dažādoslīmeņos. Lai pasargātu pazemes ūdens krājumus no potenciālā virszemes piesārņojuma,turpmāk neizmantojamos artēziskos urbumus nepieciešams tamponēt. Lai noteiktupieejamos pazemes dzeramā ūdens krājumus un to racionālu izmantošanu, nepieciešamsveikt hidroģeoloģiskās izpētes atbilstoši spēkā esošo Latvijas normatīvo aktu prasībām.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā centralizētās ūdensapgādes tīkli tika sākti veidot1962.gadā – Kalnciema pagasta Kalnciema ciemā. Jaunākais centralizētās ūdensapgādestīkls ir Vircavas pagasta Vircavas ciemā. Tas tika izveidots 2009.gadā. 2001.gadāGlūdas pagasta Nākotnes ciemā un Līvbērzes pagasta Līvbērzes ciemā ir veiktacentralizēto ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.66


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>2011.</strong>gada vasarā tiks rekonstruēta Kalnciema pagasta Kalnciema ciemaūdenssaimniecība: gan ūdens atdzelžošanas iekārta, gan centralizētie ūdensapgādes tīkli,gan sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkli.Sadzīves notekūdeľu apsaimniekošana<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības izveidotie komunālās infrastruktūrasapsaimniekošanas uzņēmumi (pašvaldības SIA) nodrošina sadzīves notekūdeņukanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, ietverot tehniskā stāvokļa uzraudzību, apkopi,uzturēšanu un remontu posmā no izvada no mājas līdz attīrīšanas iekārtām.Centralizētā<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemu centralizētā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti ražošanasun sadzīves notekūdeņi. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu kopgarums ciemos irvairāk kā 70 km, tai skaitā aptuveni 27 km maģistrālo vadu.Vecākā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma <strong>Jelgavas</strong> novadā atrodasPlatones pagasta Pēterlauku ciemā, izbūvēta 1965.gadā. Pārējos <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemosšie tīkli ir izbūvēti galvenokārt 20.gs. septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados,veidojoties blīvākai ciemu apbūvei ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemos darbojas 26 attīrīšanas iekārtas. Attīrīšanas iekārtasgalvenokārt darbojas ar bioloģiskās attīrīšanas principu, apvienojot aerobos unanaerobos procesus. Notekūdeņu mehāniskā attīrīšana notiek izmantojot restu filtrus,dūņas tiek nosēdinātas dūņu laukumos.Pēdējo 10 gadu laikā jauni sistēmas elementi, t.sk. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas unspiedvadi ekspluatācijā ir nodoti tikai Elejas, Nākotnes, Bērvircavas un Staļģenesciemos. Notekūdeņi pēc attīrīšanas nonāk Lielupes baseina upēs, lai gan attīrīšanasiekārtu tehniskā nolietojuma rezultātā tie ne vienmēr ir pilnīgi attīrīti.Kanalizācijas atkritumu apsaimniekošanaNotekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas procesā veidojas atkritumi. Sadzīvesatkritumu savākšanai uzstādīti konteineri, arī pārējie atkritumi tiek savākti konteinerosun nodoti. Bīstamos atkritumus – taukus, eļļas un benzīna maisījumu pēc vajadzībasaiztransportē.Atūdeņotās notekūdeņu dūņas nogādā uz lauksaimniecības zemēm, kur tāsiestrādā augsnē kā mēslojumu.Gadā tiek saražots vidēji 287,886 t dūņu. Smago metālu koncentrācija dūņās irpieļaujamajās normās un tās iespējams izmantot lauksaimniecībā.Lokālā sadzīves notekūdeņu apsaimniekošana67


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSavrupmājās, kuras nav iekļautas centralizētā sadzīves notekūdeņuapsaimniekošanas tīklā, sadzīves notekūdeņu uzkrāšanu un attīrīšanu veic lokālajāsattīrīšanas ietaisēs vai uzkrāj izvedamās krājakās. Privātmāju kanalizācijas krājakutīrīšanu un izvešanu nodrošina specializētie pakalpojumu veicēji.Lietus ūdeľu kanalizācija, meliorācija<strong>Jelgavas</strong> novadā lietus ūdens kanalizācija izbūvēta šādos ciemos:Elejas, Kalnciema, Vilces, Ziedkalnes, Zaļenieku ciemos. Novadīto lietus ūdeņuuzskaite netiek veikta, lietus notekūdeņi pa vaļējiem meliorācijas grāvjiem nonāktuvējās upēs. Izplūdes piesārņojošo vielu monitorings nav nodrošināts.Atsevišķās vietās lietus ūdeņu kanalizācija padomju gadu laikos tika savienota arsadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, tādējādi pazeminot bioloģiskās attīrīšanasefektivitāti.Šobrīd tiek apzinātas šādas vietas, izstrādāti un realizēti sistēmu atdalīšanas projekti.Sniega savākšana un novietošana laukumi nav izveidoti, jo ziemas sezonā nociemu teritorijām sniegs netiek izvests.Elejas pagasta Elejas ciemā un Kalnciems pagasta Kalnciema ciemā uzsākti lietusūdeņu sistēmas izveides un atjaunošanas projekti (izstrādāti tehniski ekonomiskiepamatojumi).67,6% <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes,liela daļa no tām ir Latvijas augstvērtīgākās, auglīgākās zemes. Vairāk kā 80%lauksaimniecībā izmantojamo zemju ir meliorētas. Zemes meliorācijas funkcija irzemes uzlabošana, lai mazinātu klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un nodrošinātudabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.Kopš meliorācijas sistēmas izbūves (no 1954. gada līdz 1992. gadam) tai irnepieciešama regulāra uzturēšana un atjaunošana, kas diemžēl netiek veikta. Atbilstošiesošajai situācijai dabā, redzams, ka nepieciešams valsts mēroga komplekssmeliorācijas sistēmu atjaunošanas un uzturēšanas risinājums. Meliorācijas sistēmuneuzturēšanas gadījumā tiks degradēts nozīmīgs Zemgales reģiona resurss – Latvijasauglīgākās lauksaimniecības zemes.Perspektīvā nepieciešams paredzēt rekonstruēt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā esošovalsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu, pārtīrīt novadgrāvjus, atjaunot meliorācijasakas un caurtekas. Veikt ūdensteču apauguma noņemšanu.68


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSiltumapgādeSiltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemotvērā klimatiskos apstākļus.Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētāssiltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi.Centralizētā siltumapgāde – siltumavota/vairāku siltumavotu, maģistrālo unsadales siltumtīklu un patērētāju iekšējo sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kasnodrošina patērētāju apgādi ar siltumenerģiju noteiktā teritorijā, transportējotsiltumenerģiju lielos attālumos.Lokālā siltumapgāde – siltumavota un patērētāja/patērētāju siltumenerģijuizmantojošo iekšējo sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kur siltumenerģijas piegādeinav nepieciešami maģistrālie tīkli, t.i., siltumenerģija no siltumavota ar vai bez sadalessiltumtīkliem tiek sadalīta un piegādāta patērētājiem.Individuālā siltumapgāde (mājsaimniecības) – atsevišķas mājsaimniecības(dzīvokļa, privātmājas) siltumapgāde.Siltumenerģijas patēriņš centralizētajās siltumapgādes sistēmās pēdējo 10 gadulaikā ir pakāpeniski samazinājies. Šim siltumenerģijas patēriņa kritumam 90.-tajos gadospamatā bija šādi faktori:rūpniecības, lauksaimniecības u.c. nozaru pārstrukturēšana;dabas gāzes piegādes cenu struktūra, kas veicināja patērētāju atslēgšanos nocentralizētās siltumapgādes;patērētāju (mājsaimniecību) zemā maksātspēja.Centralizētā apkure<strong>Jelgavas</strong> novadā centralizēta siltumapgādes sistēma šobrīd darbojas šādos ciemos:Kalnciemā un Vircavā. Daļēji centrālā siltumapgāde tiek nodrošināta arī Līvbērzespagasta Līvbērzes ciemā.Kalnciemā ar centralizēto siltumapgādi tiek apgādātas 14 daudzdzīvokļu mājas,sociālie objekti, Latvijas Pasta nodaļa un tirdzniecības iestāde.Katlu māja atrodas Kalnciema pagastā, Lielupes ielā 27, uzstādītā jauda 3,6 MW.Siltumtīklu garums 1420 m, tos apkalpo SIA „Kalnciema nami”. Kā kurināmo materiālukatlu mājā izmanto dabasgāzi.Vircavā ar centralizēto siltumapgādi tiek apgādātas pašvaldības iestādes:sākumskola, pagasta pārvaldēs ēka, tautas nams, vidusskola un sporta halle. Katlu māja69


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsatrodas Vircavā, „Kamenēs”, uzstādīta jauda 0,8 MW. Siltumtīklu garums 0,7 km, tosapkalpo pagasta pārvalde. Kā kurināmo materiālu katlu mājā izmanto malku un ogles.Līvbērzes ciemā 12 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir izbūvēta katrai savakatlu māja, katrā 3 apkures katli, katra katla jauda 24KW. Ar centralizēto siltumapgāditiek apgādāti 261 dzīvokļi. Kā kurināmo materiālu izmanto dabasgāzi.Vietējā apkure (krāsns):o ciemos esošajās savrupmājās un savrupmāju rajonos, kā arī viensētās. Parkurināmo tiek izmantota malka, dabasgāze un ogles.Jaunas vai pilnībā rekonstruētas patērētāja būvkonstrukciju un iekšējokomunikāciju (t. sk. siltumapgādes) sistēmas ekspluatācijas pieredze rāda, kaenergoefektivitātes pasākumu rezultātā iespējams ietaupīt līdz 40% patērētāssiltumenerģijas.Ja nākotnē siltumapgādē var prognozēt siltumenerģijas un primāro resursupatēriņa pieaugumu sakarā ar jaunu patērētāju pieslēgšanos līdz ar rūpniecības unpakalpojumu sfēras attīstību, kā arī apbūves intensifikāciju un esošo pārvades sistēmupaplašināšanos, tad savukārt energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā notikssiltumenerģijas patēriņa samazināšanās.Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmas enerģijas ražošanas vidējāefektivitāte ir 68,2%. Ņemot vērā faktu, ka modernos dabas gāzes un šķidrā kurināmāsiltumavotos efektivitāte pārsniedz 90%, bet cietā kurināmā – 80%, var secināt, kapastāv potenciāls efektivitātes paaugstināšanai. Lokālajā un individuālajā siltumapgādēnav iespējams kvantitatīvi noteikt ražošanas efektivitāti, jo saražotā siltumenerģijanetiek uzskaitīta, taču arī šeit pastāv potenciāls efektivitātes paaugstināšanai, it īpašikoksnes izmantošanai individuālajā sektorā.Saskaņā ar statistiku vidējie zudumi siltumtīklos ir 18%, bet atsevišķāssiltumapgādes sistēmās 20-30%.Gan siltumenerģijas ražošanas, gan pārvades sistēmās ir liels potenciālsenergoefektivitātes paaugstināšanai. Energoefektivitātes paaugstināšana ir saistīta arliela apjoma investīcijām. Līdzšinējā rekonstrukcijas procesā ir izmantoti pašvaldību unsiltumapgādes uzņēmumu līdzekļi, kā arī Valsts investīciju un citu atbalsta programmufinansējums. Pēdējo gadu laikā pastāv iespēja izmantot arī Eiropas Savienības fondulīdzfinansējumu.Secinājums:70


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsEsošā inženierinfrastruktūra ir nolietojusies un daļēji neatbilst vides kvalitātesprasībām.Jau vairākus gadus intensīvi notiek darbs pie ES finansējuma piesaistes <strong>novada</strong>ciemu inženierinfrastruktūras attīstībai, tai skaitā urbumu atjaunošana un jaunu izveide,dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, dzeramā ūdens piegādes sistēmuatjaunošana, paplašināšana, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas atjaunošana,paplašināšana, pārsūknēšanas staciju atjaunošana, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtuizbūve.Energoresursu sadārdzinājuma dēļ, perspektīvā būtu jāatrod ekonomiskiefektīvāki apkures veidi.Atkritumu apsaimniekošanaZemgales reģionā izveidota vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kuraietver atkritumu savākšanu un transportēšanu, reģistrēšanu un kontroli, kā arī atkritumuapglabāšanu. Novada ciemos pieejama sadzīves atkritumu šķirošana.<strong>Jelgavas</strong> novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „<strong>Jelgavas</strong>komunālie pakalpojumi”, kuri transportē atkritumus uz atkritumu izgāztuvi „Brakšķi”Līvbērzes pagastā. Sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" apsaimniekotājs ir <strong>Jelgavas</strong>un Bauskas pašvaldību SIA "Zemgales EKO".Savākto atkritumu daudzuma izmaiľas 2006. – 2009.gadā, m31.28.tabulaPagasts 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g.Elejas 1844,52 2001,12 2206,3 2169,36Glūdas 1590 1720 1760 1766Jaunsvirlaukas Nav datu 272,22 272,22 272,22Kalnciema Nav datu Nav datu Nav datu 2624,4Lielplatones 375 176,61 100,68 100,68Līvbērzes 326,6 333,6 375,6 369,2Platone 843 843 995 900Sesavas Nav datu 1365 1482 1482Svētes Nav datu Nav datu Nav datu Nav datuValgundes Nav datu Nav datu Nav datu Nav datuVilces 569 586 632 640Vircavas 575,46 717,64 743,64 743,64Zaļenieki 620 620 650 700Kopā novadā: 6743,58 7916,55 9217,44 11767,5Pēc pagastu pārvalžu sniegtajiem datiem 2009.gadā visvairāk atkritumu irsavākti Kalnciema, Elejas un Glūdas pagastos, savukārt vismazāk Lielplatones unJaunsvirlaukas pagastos. Lielplatones pagasts arī ir vienīgais, kur pa gadiem vērojams71


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektssavākto atkritumu samazinājums, atšķirībā no pārējiem pagastiem, kur savāktoatkritumu apjoms ir tikai palielinājies.Lai arī visi pagasti nav devuši datus par situāciju savā teritorijā, tomēr analizējotrādītājus, var secināt, ka savākto atkritumu daudzumam ir tendence palielināties.Privāto māju īpašnieki un iedzīvotāji paši veic atkritumu apsaimniekošanu,slēdzot līgumu par atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu poligonā.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Līvbērzes pagastā atrodas atkritumu apglabāšanas poligons„Brakšķi”.Novada teritorijā, galvenokārt pagastu lielākajos ciemos, ir uzstādīti dalītoatkritumu savākšanas konteineri, kuru apsaimniekošanu organizē SIA „ZemgalesEKO”. Vērojama samērā zema iedzīvotāju aktivitāte atkritumu šķirošanā, tādēļ būtunepieciešamas informācijas kampaņas par vides piesārņojumu no radītājiem sadzīvesatkritumiem un katra iedzīvotāja dalību vides aizsardzībā.Perspektīvā plānots atkritumu apsaimniekošanas funkciju deleģēt apvienotajaipašvaldības kapitālsabiedrībai.Kapu saimniecība<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā ir 56 kapsētas, no kurām 6 slēgtas, bet 4 daļēji slēgtas,kurās tiek atļauta apglabāšana tikai ģimenes kapos. Elejas un Glūdas un Zaļeniekupagastos kapsētās darbojas kapličas. Atsevišķa kapliča ir arī Kalnciema pagastā. ŠobrīdKalnciema pagasta teritorijā nav kapsētas, tiek izmantotas Valgundes un Līvbērzespagastos esošās kapsētas. Kapsētu apsaimniekošanu organizē pagastu pārvaldes.Daļa esošo kapsētu vairs nav brīvu ierādāmo vietu, tādēļ perspektīvā būtu jādomāpar kapsētu teritoriju paplašināšanu. Perspektīvā būtu jāizvērtē krematorija būvniecībaun kolumbāriju izveide <strong>novada</strong> kapsētās.Teritorijas labiekārtošanaZaļumsaimniecība <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastu apsaimniekošanā ir kultūrvēsturiskopieminekļu un piemiņas vietu uzturēšana un uzraudzība, kā arī zālāju, puķu dobju,apstādījumu un parku uzturēšana ciemu teritorijās. Zālāju pļaušana novadā notiek 3reizes sezonā.Novada ciemos esošie parki, svēri un citas rekreācijas teritorijas (t.sk. upju krastuzonas) nav pietiekoši apsaimniekoti un aprīkoti ar vēlamo infrastruktūru, lai veikturekreācijas funkcijas, nodrošinot iedzīvotājiem atpūtas un brīvā laika pavadīšanas72


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsiespēju. Tiek izstrādāti projekti un notiek sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecībasuniversitātes lauku inženieru fakultāti, piesaistot studentus ainavu plānošanā un izveidē,kā arī teritoriju labiekārtošanā.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemos atrodas aprīkoti sporta laukumi un bērnu rotaļulaukumi. Lielākoties aprīkojums šajos laukumos ir novecojies un neatbilst mūsdienuprasībām. Atsevišķos <strong>novada</strong> ciemos āra sporta laukumi aprīkoti ar dažāda veidakonstrukcijām, t.sk. basketbola groziem, minifutbola vārtiem, vingrošanas elementiem.Glūdas pagasta Zemgales ciemā ir izveidota BMX velosipēdu sporta trase. Jau vairākusgadus, <strong>novada</strong> ciemos darbojošās nevalstiskās organizācijas, piesaistot investīcijasattīsta jaunus bērnu rotaļu laukumus, sporta laukumus un citus labiekārtošanaselementus.Lai veicinātu iedzīvotāju drošu dzīvesvidi, perspektīvā būtu nepieciešams attīstītjaunus un rekonstruēt esošos automašīnu stāvlaukumus pie ciemu daudzdzīvokļumājām.Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas funkciju izvērtēšanaLai sakārtotu infrastruktūras apsaimniekošanas organizāciju, kā arī sadarbību arklientiem (komunikāciju lietotājiem), tika veikt esošo pašvaldības SIA darbībasizvērtēšana. Izvērtēšanas mērķis ir <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> apdzīvoto vietu ūdenssaimniecībasun komunālo pakalpojumu sakārtošana, ilgtermiņā nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumusniegšanu <strong>novada</strong> iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī nodrošinot šī sektorafinansiālu ilgtspēju. 2009. gada nogalē tika nolemts veikt esošo pašvaldības SIAapvienošanu, izveidojot vienotu pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras mērķis ir <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības un komunālo pakalpojumu sakārtošana,teritorijas labiekārtošana, satiksmes infrastruktūras uzturēšana, dzīvojamā fondaapsaimniekošana, ilgtermiņā nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu <strong>novada</strong>iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī nodrošinot šī sektora finansiālu ilgtspēju.EnergoresursiEnerģijas pietiekamība valstī ir valsts ekonomiskās attīstības, dzīves kvalitātesnodrošināšanas un valsts drošības jautājums. Enerģētikas nozares attīstības mērķis irnodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotājuapgādi ar enerģiju.Elektroenerģija73


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsVairāk nekā 90% Latvijā saražotās elektroenerģijas saražo AS „Latvenergo”, kasnodrošina arī elektroenerģijas importu un piegādi patērētājiem.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S „Latvenergo” Dienviduelektrisko tīklu rajona <strong>Jelgavas</strong> elektrisko tīklu rajons, <strong>Jelgavas</strong> novadā apkalposekojošus elektrotīklus:20 kV līnijas,0,4 kV līnijas un20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas.Elektrisko tīklu izvietojums <strong>Jelgavas</strong> novadā pilnībā nodrošina esošo elektroenerģijaslietotāju elektroapgādi.Esošais tīkls izveidots kā 0,4 kV gaisvadu līnijas. Līnijas izbūvētas galvenokārt arkailvadu pievadiem.Novada teritorijā esošo apakšstaciju kopējā jauda salīdzinot ar patreizējo slodzitiek izmantota ar jaudas rezervi.Attīstot elektroenerģijas piegādes tīklus, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldību ciemos veiclīniju rekonstrukciju, mainot esošās 0,4 kV gaisa līnijas pret kabeļu līnijām.Paralēli ciemu ielu rekonstrukcijai notiek arī elektrolīniju remonts unapgaismojuma rekonstrukcija vai izbūve vietās, kur tas nepieciešams.Daļu <strong>novada</strong> teritorijas ar elektroenerģiju nodrošina hidroelektrostacijās (HES)saražotā elektroenerģija.Vilces pagastā uz Svētes upes un Plātones un Lielplatones pagastos uz Platonesupes izveidotas Hidroelektrostacijas (HES). Visa saražotā elektroenerģija tiek realizētaa/s „Latvenergo”.Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS ,,Sadalestīklā'' notiek pamatojoties uz elektroenerģijas lietotāju pieteikumiem un saskaņā arSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembralēmumu Nr.302 apstiprinātajiem “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijassistēmas dalībniekiem”.Nafta<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritoriju šķērso maģistrālie naftas un naftas produktu cauruļvadi.Naftas cauruļvads Polocka – Ventspils ir Latvijas naftas tranzītkoridora nozīmīgākaistransporta elements. Tā kopgarums ir 516,8 km, no kuriem 334,234 km atrodas Latvijasteritorijā. SIA LatRosTrans ir lielākais Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā, kas74


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsnodarbojas ar maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu funkcionēšanasnodrošināšanu.Gāze<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā atrodas akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” esošieaugsts, vidēja un zema spiediena gāzesvadi (skatīt 1.16.attēlu).Dabasgāzes apgādi Latvijas tirgū veic AS „Latvijas Gāze”, kas saskaņā arSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajām licencēm veic dabasgāzespārvadi, sadali, uzglabāšanu un tirdzniecību.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā atrodas:– augsta spiediena gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem(maģistrālais gāzesvads) Iecava_ Liepāja DN 500mm,– maģistrālā gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) Sloka DN250;– maģistrālā gāzesvada atzars uz GRS Kalnciems 100mm;– GRS „Kalnciems, GRS „Jelgava – 1”;– augstā spiediena (P


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.16.att. Vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadiLai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem unindividuālajiem patērētājiem <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā no esošās gāzes apgādes tīkla,veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, jāparedziespējamā augstā un vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietni projektējamo unrekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši LBN 100 unspēkā esošajam “Aizsargjoslu likumam”.Atjaunojamie energoresursiPar atjaunojamajiem energoresursiem uzskata vēju, ūdeni, saules starojumu,biomasu (koksni, salmus, biogāzi, biodegvielu), zemes siltumu, viļņus, kā arī paisumabēgumaprocesus.Latvijā atjaunojamie energoresursi aizņem vienu trešo daļu primāroenergoresursu bilancē un divi visvairāk izmantotie atjaunojamo energoresursu veidi irkoksne un hidroresursi. Vēja enerģija un biogāze tiek izmantoti ievērojami mazākāapjomā. Saules un zemes enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomospilotprojektu ietvaros.HidroresursiMazo upju hidroenerģijas resursi ir robežās no 150-300 GWh elektroenerģijasgadā. Praktiski izmantojamais potenciāls ir ievērojami mazāks, jo noteiktusierobežojumus hidroenerģijas izmantošanai nosaka dabas un ainavu aizsardzībasprasības. Ir noteikta mazo HES celtniecības ierobežošana uz zivju sugu migrācijaibūtiskām upēm.76


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIzstrādi var palielināt arī jau esošajās mazajās HES, tās atbilstoši modernizējot.Elektroenerģijas izstrādi tajās varētu palielināt par 10-20%, ņemot vērā esošo HESfinansiālās un tehniskās iespējas ieviest jaunas tehnoloģijas.KoksneLatvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā – vidēji 1,23 ha meža uz vienuiedzīvotāju, kas ir 4,5 reizes vairāk nekā vidēji Eiropā.Koksne ir nozīmīgākais vietējais kurināmais Latvijā. Koksnes īpatsvars2004. gada Latvijas primāro energoresursu bilancē bija 30% no kopējā energoresursupatēriņa. Šobrīd <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā mājokļu apsildei lielākoties tiek izmantotakoksnes enerģija. Atsevišķu <strong>novada</strong> pašvaldības iestāžu apkurei arī tiek izmantotakoksne.VējšLatvijas vēju atlasā ir iezīmētas zonas ar dažādiem gada vidējiem vēja ātrumaintervāliem – no 3,5 m/s līdz vairāk kā 5,0 m/s. Vidējais teorētiskais potenciāls gadā irno 250-1250 milj. kWh. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā ir veikti pētījumi par vējaizmantošanu enerģijas ieguvei. Perspektīvā tiek plānota vēja enerģijas izmantošanaVircavas un Zaļenieku pagastos.Saules enerģijaLatvijā saules starojumam ir samērā zema intensitāte. Kopējais saules enerģijasdaudzums ir 1109 kWh/m 2 gadā. Saules siltuma enerģijas izmantošanas periods ir noaprīļa pēdējās dekādes, kad starojuma intensitāte ir 120 kWh/m 2 , līdz septembrapirmajai dekādei. Šajā periodā (aptuveni 1800 stundas) iespējams izmantot saulesenerģiju, uzstādot saules kolektorus. Atsevišķiem, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemos esošiemmājokļiem saules enerģija tiek izmantota mājokļu apkurei.BiogāzeBiogāze ir deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās fermentācijas procesā unsatur vidēji 60-75% metāna (dabasgāzes) un 25-40% CO 2 (oglekļa dioksīda).Ražošanai pakāpeniski koncentrējoties lielākās fermās, uzņēmumos unuzlabojoties loģistikai, bioloģiski noārdāmo materiālu šķirošanas praksei un kontrolesinstitūciju darbībai pieejamais biogāzes apjoms var pieaugt. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijātiek plānoti vairākas jaunas biogāzes ražotnes, galvenokārt pie lauksaimniecībasdzīvnieku fermām.Sadzīves atkritumi77


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPieaugot sadzīves atkritumu daudzumam, arī tie var dot ieguldījumu kopējāprimāro resursu struktūrā. Atkritumus kā energoresursu veidu var izmantotsadedzināšanai un biogāzes iegūšanai. Šī resursa izmantošana sadedzināšanai ir saistītaar atkritumu apsaimniekošanas loģistikas pilnveidošanu un modernu sadedzināšanastehnoloģiju izmantošanu, kas nodrošina vides aizsardzības standartus. Enerģijas ieguveno atkritumu masas pārstrādes procesa tiek plānota un izmēģināta Līvbērzes pagastāesošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Brakšķi”.Ģeotermālā enerģijaKopumā no ģeotermālās enerģijas izmantošanas viedokļa perspektīva ir 12 000km 2 liela teritorija. Galvenais ģeotermālo ūdeņu potenciāls atrodas Latvijasdienvidrietumu daļā un ir 1300 – 1800 m dziļumā. <strong>Jelgavas</strong>-Elejas rajonā pazemesūdeņu temperatūra ir 25-30 o C. Par visperspektīvāko var uzskatīt nelielas jaudas būveLiepājas rajona dienvidu daļā vai Elejas apkaimē. Tomēr kopumā ģeotermālā siltumaizmantošanu kavē pazemes ūdeņu salīdzinoši zemā temperatūra.KoģenerācijaLai minētais koģenerācijas potenciāls tiktu maksimāli apgūts, ir jācenšas saglabātun attīstīt esošo centralizēto siltumapgādi, kas nodrošina nepieciešamo pastāvīgosiltumslodzi. Lai iegūtu maksimālu efektu, izvēloties koģenerācijas jaudas,nepieciešams piemēroties esošajai siltumslodzei.Ievērojams koģenerācijas potenciāls pastāv arī lokālajā un individuālajāsiltumapgādē (šī potenciāla apgūšana neatstāj ietekmi uz centralizētās siltumapgādeskoģenerācijas slodzēm), kur mūsdienu attīstītās tehnoloģijas piedāvā dažāduskoģenerācijas risinājumus (gan jaudu, gan kurināmā izmantošanas ziņā).Koģenerācijas jaudu attīstībai ir liela loma Latvijas elektroapgādes drošībaspaaugstināšanā un elektroenerģijas pārvades zudumu samazināšanā. Izvēršot reģionālukoģenerācijas staciju attīstību, tiek nodrošināta enerģijas piegāde svarīgākajiemobjektiem tieši patēriņa vietās.Dabisks šķērslis atjaunojamo resursu izmantošanā ir tas, ka atsevišķos gadījumosto cena ir augstāka par fosilajiem kurināmā veidiem. Arī enerģijas pārveidošanastehnoloģijas ir kapitālietilpīgas, un ne vienmēr komersantiem ir pieejami finansiālieresursi to iegādei. Tomēr iepriekšējo desmit gadu pieredze Latvijā centralizētosiltumapgādes sistēmu transformācijai uz biomasu ir veiksmīgs piemērs, kā ierobežoturesursu apstākļos iespējams sasniegt labus rezultātus.78


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.17. TransportsAutotransportsGalvenās problēmas saistītas ar ceļu segas un tiltu nestspēju – ceļi būvēti20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados pēc toreiz spēkā esošajiemnormatīviem, kas noteica maksimālo autotransporta ass slodzi 10t un maksimālotransportlīdzekļa pilnu masu 36t, bet šodienas tirgus nepieciešamība, kā arī EiropasSavienības prasības nosaka attiecīgi 11,5t un 44t. Tā rezultātā atsevišķos posmos irizveidojusies situācija, ka autoceļu kvalitāti ar vienkāršām remonta metodēm naviespējams nodrošināt.Pie esošā nepietiekamā autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeņa,pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram, notiekpastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process un pieaug neracionāli autoceļu lietotājuizdevumi, kā arī palielinās satiksmes negadījumu skaits.Autoceļu tīkla attīstība pagastos ir viens no priekšnoteikumiem lauku teritorijusabalansētai attīstībai. Nepievēršot uzmanību lauku autoceļu sakārtošanai, pakāpeniskiveidojas teritorijas ar apgrūtinātu satiksmi, pasliktinās sasniedzamība. Laukupašvaldībās valsts budžeta mērķdotācija ir vienīgais pašvaldību ceļu finansēšanas avots.Dzelzceļa transportsLatvijas ekonomikas attīstības indikators ir dzelzceļa transports. Valsts akcijusabiedrība Latvijas dzelzceļš ir lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājsGalvenās problēmas sekmīgai kravas pārvadājumu attīstībai rodas sliežu ceļu unritošā sastāva neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ.Kravu pārvadājumos dominē Ventspils–<strong>Jelgavas</strong>–Krustpils–Rēzeknes dzelzceļalīnija, pa kuru kravas no Krievijas rūpniecības rajoniem tiek nogādātas Ventspils ostā.Galvenās pārvadātās kravas no Austrumiem uz Rietumiem ir nafta un tāsprodukti, akmeņogles, minerālmēsli, ķīmiskās vielas.Valsts iekšienē tiek pārvadāts neliels kravu apjoms – pamatā kokmateriāli,vietējie energoresursi un būvmateriāli.<strong>Jelgavas</strong> novadā izvietotas:stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa līnijas:Tukums II – Jelgava unJelgava – Krustpils, kā arīstratēģiskās nozīmes II kategorijas dzelzceļa līnijas:80


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsRīga – Jelgava,Jelgava – Liepāja,Jelgava – Meitene – valsts robeža unGlūda – Reņģe – valsts robeža.Dzelzceļa līnijas tiek izmantotas galvenokārt kravu pārvadājumiem. Elejāteritorijā blakus dzelzceļam ir izvietoti lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi.Līvbērzes un Glūdas pagastu teritorijās iespējama dzelzceļa infrastruktūrasizmantošanas iespēju analīze.<strong>Jelgavas</strong> novadā, līdzīgi kā valstī kopumā, ir tendence palielināties automašīnuskaitam, kas nozīmē, ka nepieciešams izbūvēt automašīnu stāvlaukumus ciemos piedaudzdzīvokļu mājām, kā arī pie apmeklētākajām iestādēm.pilnveidošana.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> izaugsmi varētu veicināt esošā ceļu tīkla sakārtošana unAviotransports<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijā kā lidlauki tiek izmantoti: Helikopteru nosēšanāslaukums Glūdas pagastā un mazās aviācijas lidlauks Valgundes pagastā. Šie ir privātāteritorijā esoši lidlauki.81


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2. SVID ANALĪZE<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> SVID analīzes izstrādei tika izmantota konkrētu nozaru ( jomu)analīze. Veicot SVID analīzi tika izvērtētas jomu iekšējo un ārējo faktoru sniegtāspriekšrocības un problēmas.Stiprās puses – noformulētas attiecīgās jomas īpašības, kas var palīdzēt sasniegtnoteikto mērķi.Vājās puses – attiecīgās jomas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķasasniegšanu.Iespējas - tie iekšējie un ārējie faktori, kas perspektīvā var palīdzēt sasniegtnoteikto mērķi.Draudi - tie iekšējie un ārējie faktori, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.Nosakot visus informācijas elementus, attīstības <strong>programma</strong>s stratēģiskajā daļā tiksapkopoti SVID analīzes rezultāti, un kopsavilkuma rezultātā noteikts <strong>novada</strong>stratēģiskais mērķis un uzdevumi tā sasniegšanai.2.1.tabulaNovada telpiskā struktūra, izvietojumsSVIDSVRaksturojumsEkonomiski izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklisLatvijāAtrašanās Rīgas ietekmes zonāAttīstīta ekonomiskā videSaglabāta Zemgales reģionam raksturīgāainavaVēsturiskā apbūve rada <strong>novada</strong> savdabīguraksturu un pievilcībuAinavisks un pievilcīgs <strong>novada</strong> izvietojumsLielupes abos krastosNeskarta daba, nepiesārņota vide, unikālidabas objekti, bagāts kultūrvēsturiskaismantojumsDaudz publisko ūdeņu (Lielupes baseinaupes)Tiek izstrādāta risku vadības sistēma <strong>Jelgavas</strong>novadāNesakārtoti īpašumtiesību jautājumi brīvajāmteritorijāmTrūkst labiekārtotu un intensīvi apmeklētuatpūtas vietu <strong>novada</strong> mežos un parkosVietējaismērogsxxxxxxxxReģionālaismērogsxxValstsmērogsxStarptautiskaismērogs82


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSVIDIDRaksturojumsKomunikāciju pilnīgs vai daļējs trūkumsindividuālās apbūves sektoros <strong>novada</strong> ciemosNepietiekams rekreācijas zonulabiekārtojuma līmenisTrūkst kvalitatīvu kultūrtūrisma pasākumu,kas interesētu arī citu novadu iedzīvotājusNepietiekoša ilggadīgu un drošu pasākumuplānošana un realizācija plūdu draudunovēršanai <strong>Jelgavas</strong> novadāTurpinās ēku nolietošanās process, iedzīvotājinav ieinteresēti ēku stāvokļa uzlabošanā<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> uzņēmēju produkcijasatpazīstamības tēla radīšanaIzmantot dažādus projektus un ārzemjuinvestoru interesi par vēsturisko apbūviIzkopt <strong>novada</strong> ciemu ielu, parku un skvēruapzaļumošanas tradīcijasLielupes kā aktīvā tūrisma zonas potenciālaizmantošanaAttīstīt aktivitātes uz Lielupes un labiekārtotkrastusEkonomiskās nošķirtības pastiprināšanāsstarp Rīgu un reģioniemPlūdi LielupēEkoloģiskās katastrofas uz dzelzceļiem vaiautoceļiemPazemes ūdeņu piesārņojumsVietējaismērogsxxxxxxxxxxReģionālaismērogsxValstsmērogsxxStarptautiskaismērogsx83


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2.2.tabulaIedzīvotājiSVIDRaksturojumsVietējaismērogsS Sabiedrība ar bagātīgu kultūru un tradīcijām xAugsti kvalificēts darbaspēksxInformēta sabiedrībaxV Demogrāfiskās slodzes pieaugums xIedzīvotāja skaita samazināšanāsxZema dzimstība un augsta mirstībaxDarbaspēka piedāvājuma kvalitatīvā unkvantitatīvā neatbilstība darba tirguspieprasījumamxDarba vietu trūkumsxZems ienākumu līmenis uz 1 iedzīvotāju xZems atalgojuma līmenis salīdzinājumā ar ESZemas kvalitātes darbaspēksxNeoficiālā nodarbinātībaPsihotropo vielu un alkoholisma izplatīšanās xReģionālaismērogsxValstsmērogsStarptautiskaismērogsxI Palielināt iedzīvotāju skaitu, attīstot mājokļupolitikuxJaunu darba vietu radīšanaxDarbaspēka piesaiste no citiem reģioniemValsts un ES fondu piedāvājumscilvēkresursu attīstībaiAtbalsts jaunajām ģimenēmxLLU studējošo jauniešu piesaiste ģimenes unmājokļa veidošanai novadāxD Negatīvs dabiskais pieaugums xTurpinās jauniešu un kvalificēto darbspējīgocilvēku aizplūšanaxIntelektuālā potenciāla aizplūšanaxSabiedrības sociālā noslāņošanās un sociālāsspriedzes pieaugumsxIedzīvotāju skaita samazināšanās unnovecošanāsxKvalitatīva darbaspēka resursu trūkumsxxx84


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSVIDRaksturojumsIzglītībaVietējaismērogsReģionālaismērogsS Daudzveidīgas izglītības iegūšanas iespējas xĒrta pašvaldības pakalpojumu pieejamība xPlašas interešu izglītības iespējas x xKvalificēti pedagogi, augsts profesionalitāteslīmenisxIzglītības iestādes ir nodrošinātas arinformāciju tehnoloģijām un internetapieslēgumuxDaudzveidīgas mūžizglītības iespējasxNotiek izglītības iestāžu infrastruktūrassakārtošanaxOptimāls izglītības iestāžu skaitsxV Nepietiekama mācību materiāltehniskā bāze xPalielinās skolēnu skaits ar deviantu uzvedībuxTrūkst augsti kvalificētu pasniedzējuatsevišķos mācību priekšmetosxI Kvalificēta darbaspēka sagatavošanaatbilstoši darba tirgus prasībāmxVeicināt izglītības iestāžu savstarpējosadarbībuMūžizglītības sistēmas attīstība, lai padarītuto pieejamu visai sabiedrībaixProfesionālās izglītības mācību <strong>programma</strong>sizstrāde sadarbība ar uzņēmējiemxD Mācību pārslodze skolēniem xSkolēnu skaita samazināšanāsxValstsmērogsx2.3.tabulaStarptautiskaismērogs85


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSociālā aizsardzība un veselības aprūpe2.4.tabulaSVIDSRaksturojumsPašvaldība nodrošina līdzekļus sociālopakalpojumu un sociālās palīdzībasfinansēšanaiPašvaldības sociālās aprūpes iestādes kalpokā materiāli tehniskā bāze sociālopakalpojumu daudzveidības attīstībai novadāVietējaismērogsxxReģionālaismērogsValstsmērogsStarptautiskaismērogsVCilvēku ar īpašām vajadzībām ierobežotālīdzdalības iespējaPašvaldības sociālos pabalstus ne vienmērsaņem tie iedzīvotāji, kas nonākušivislielākajā trūkumā, pabalsta lielums nevienmēr tiek saistīts ar ģimenes ienākumulīmenixxISadarbība ar NVO veselības veicināšanasjautājumu popularizēšanas jomā x xAttīstīt alternatīvas aprūpes un sociālāsrehabilitācijas pakalpojumus x xVeicināt sadarbību ar citām pašvaldībāmsociālo jautājumu risināšanā un veselībasveicināšanas pasākumu organizēšanāxDSociālo pabalstu saņēmējiem rodas atkarībano pabalstiem un zūd vēlēšanās līdzdarbotiessavas dzīves kvalitātes uzlabošanāx86


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsKultūra un tradīcijas2.5.tabulaSVIDSRaksturojumsSaglabātas un atbilstoši mūsdienu prasībāmpilnveidotas mākslas un kultūras iestādesAttīstīta amatierteātru mākslaPieredze kultūras projektu izstrādāšanā undažādu fondu līdzekļu piesaistīšanāBibliotēku darbības automatizācija, lasītājuskaita pieaugums bibliotēkāsBibliotēku attīstība un sadarbībaVietējaismērogsxxxxReģionālaismērogsValstsmērogsStarptautiskaismērogsxVIPiemērotas vietas brīvdabas pasākumurīkošanaiPastāvīgs finansiāls atbalsts kultūrasaktivitātēm no pašvaldības budžetaMūsdienu prasībām neatbilstoša kultūras unkultūrizglītojošo iestāžu tehniskā bāzeNovecojušas brīvdabas estrādesVāja tehniskā aprīkojuma dēļ apgrūtinātaiespēja iepazīties ar profesionālo kolektīvusniegumuKvalificētu kadru trūkums, Nepietiekamsfinansējums esošo kadru tālākizglītībaiJauniešu interešu zudums par latviešutradīcijām, kultūru un vēsturiKultūras iestāžu telpu nepiemērotībacilvēkiem ar kustību traucējumiemNepietiekoša cittautiešu integrācija kultūrasprocesosVājš kultūras menedžmentsDaļai bibliotēku novecojusies infrastruktūraNepietiekošs finansējums grāmatu fondupapildināšanaiPrivāto un pašvaldības muzeju darbība – bezprofesionālas pieejas muzeju darbībasturpināšanai un finansēšanaiNovadam nozīmīgu privāto muzejurestaurācijas projektiem nepieciešamsapjomīgs līdzfinansējumsPapildināt kultūras iestāžu materiāli tehniskobāzi, turpināt telpu modernizācijuIesākto un jaunu kultūras un izklaidespasākumu tradīciju attīstīšanaAttīstīt un pilnveidot kultūrizglītības darbuPersonāla izglītības un profesionālāskvalifikācijas paaugstināšana, jaunu darbametožu apguvePilnveidot kultūras iestāžu savstarpējāssadarbības formasxxxxxxxxxxxxxxxxxxx87


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSVIDRaksturojumsVietējaismērogsReģionālaismērogsValstsmērogsRekonstruēt esošās un uzstādīt jaunasbrīvdabas estrādesxVeicināt amatierkolektīvu attīstībuxIzveidot mūsdienīgu informācijas tīklu,muzejos uzkrāto kultūrvēsturisko vērtībupieejas nodrošināšanaixPiesaistīt papildus līdzekļus kultūras unkultūrizglītojošo iestāžu atjaunošanai unkultūras norisēmD Latviskās identitātes degradēšanās xApdraudēta bibliotēku fondu fiziskāsaglabāšana un uzkrāšana nākamajāmpaaudzēm.xIntereses zudums par kultūrvēstureskrājumiem, kultūras norisēmxBibliotēku telpu neatbilstība apdraudbibliotēku fondu uzglabāšanuxStarptautiskaismērogsx88


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSports2.6.tabulaSVIDRaksturojumsVietējaismērogsS Daudzveidīgas sporta aktivitātes xSporta komandas, kas piedalās LatvijasčempionātosSporta būves un nodarbību iespējas tajās xPieaugoša pieredze plašu sporta pasākumurīkošanāxReģionālaismērogsValstsmērogsxStarptautiskaismērogsVPasliktinās jauniešu veselība un aktivitāteskolu sporta nodarbībāsVājš, novecojies sporta inventāranodrošinājumsNovadā nav mūsdienīgi aprīkotasvieglatlētikas sporta bāzesNav attīstīti ūdens sporta veidixxxxI Papildināt sporta iestāžu materiāli tehniskobāzixAttīstīt esošo un būvēt jaunu sportainfrastruktūru, t.sk. ūdens sporta veidiem xSekmēt preventīvo darbu ar sociālā riskagrupu jauniešiem, veicinot viņu veselīgudzīvesveidu un integrāciju sabiedrībāxVeicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, t.sk.invalīdu integrāciju sabiedrībā caur sportaaktivitātēmxNodrošināt sportistu augstākās meistarībaspilnveidošanas iespējasxAtbalstīt veterānu sporta kustību kā veselīgadzīves veida sastāvdaļuxAtbalstīt sporta klubu darbu un veicināt jaunuklubu dibināšanuxVeselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšupopularizēšana iedzīvotāju, īpaši bērnu unjauniešu vidūxJaunu un plašu sporta aktivitāšu tradīcijuveidošana, t.sk. attīstīt ūdens sporta tradīcijas xD Sporta bāzes novecošanās x89


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSVIDRaksturojumsPašvaldības un sabiedrības sadarbībaVietējaismērogsS Novada administratīvā ēka atrodas <strong>Jelgavas</strong>pilsētā, ir viegli sasniedzamaxPašvaldības atbalsts NVO darbībaixPašvaldībai ir pieredze projektu izstrādē unfinansējuma piesaistēxDaudzveidīgs NVO sektors, kas kooperējasar pašvaldību un uzņēmējiem, kā arīradniecīgām organizācijām Latvijā unārvalstīsLaba sadarbība ar reģionālajiem un vietējiemplašsaziņas līdzekļiemIzveidota izsmeļoša mājas lapa un citiinformatīvi materiāli par <strong>Jelgavas</strong> novadu xIzveidota dokumentu aprites sistēma domē xPieejama pašvaldības policijaxDomes informatīvā izdevuma “<strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> Ziņas” regulāra izdošanaxV Trūkst vienota iedzīvotāju informācijas unkonsultāciju centraxNovada administratīvajā centrā neatbilstošainfrastruktūra pakalpojumu sniegšanaixSabiedrībā kopumā trūkst izpratnes par NVOdarbības specifikuxIniciatīvas trūkums un bailes no riska NVOun uzņēmējdarbības uzsākšanāxIedzīvotāju vājā informētība par iespējulīdzdarboties pašvaldības norisēsxNav ieviesta kvalitātes vadības sistēmapašvaldībāxIedzīvotājiem trūkst informācijas kā rīkotiesavāriju, dabas stihiju gadījumosxI Novada tēla popularizēšana xInvestīciju projektu īstenošana, fondulīdzekļu piesaisteTurpināt attīstīt sadarbību starp NVO unpašvaldībuxLīdzekļu piesaiste no privātā sektora,pašvaldības organizētām aktivitātēmxVeicināt NVO savstarpējo sadarbībuxVeicināt sadarbību starp NVO, pašvaldību unuzņēmējiemxReģionālaismērogsxValstsmērogsx2.7. tabulaStarptautiskaismērogsxxDArvien palielinās pašvaldības izdevumisociālajai jomai, kavējot iespēju attīstīt citasjomasBirokrātijas attīstībaKorupcijaIedzīvotāju inertums, intereses trūkums par<strong>novada</strong> attīstībuxxxx90


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsUzľēmējdarbība2.8.tabulaSVIDRaksturojumsVietējaismērogsS Attīstībai pieejamas teritorijas xStipras tradīcijas un izaugsmelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās xSpēcīgi, attīstīti uzņēmumixRelatīvi lēts darbaspēksxLabi attīstīts pakalpojumu sektorsxDerīgo izrakteņu ieguvexReģionālaismērogsValstsmērogsStarptautiskaismērogsV Samērā maz ražošanas uzņēmumu xZems IKP uz vienu iedzīvotājuxMaz ārvalstu investīciju uzņēmumosxSalīdzinoši liels ilgstošo bezdarbnieku skaits xInvestīciju trūkums ražošanas attīstībāxMaza iekšējā tirgus ietilpībaxI Motivēt investorus attīstīt ražošanu <strong>Jelgavas</strong>novadāLiels ekonomiskās izaugsmes potenciāls xxDAtšķirības starp piedāvājumu unpieprasījumu darba tirgūUzņēmēju orientācija uz zemu pievienotāsvērtības preču radīšanuKvalificēta darbaspēka ilgstoša aizplūšanasno <strong>novada</strong>xxx91


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsInfrastruktūra2.9.tabulaSVIDRaksturojumsVietējaismērogsS Optimāls ceļu tīkls xMaģistrālā gāzes vada pieejamībaxTiek attīstītas un modernizētas ražošanastehnoloģijas, ieviestas un modernizētasinformāciju tehnoloģijasxIeviesta sadzīves atkritumu apsaimniekošanassistēmaxNotiek ūdensapgādes sistēmas un sadzīvesnotekūdeņu sistēmas rekonstrukcijaxTiek labiekārtota <strong>novada</strong> teritorijaxAttīstīts komunikāciju, sakaru tīklsxPlašas rekreācijas zonas iedzīvotāju atpūtasnodrošināšanaixLabiekārtotas <strong>novada</strong> kapsētasxEnergoresursu pieejamībaxV Ielu un ceļu neapmierinošs tehniskaisstāvoklisxNeizmantotas, privātas uzņēmējdarbībasteritorijasxNovecojusies komunālā infrastruktūraxPlūdu aizsargbūves nav atbilstošas plūdudraudiemxNepietiekami sabiedriskā transportapakalpojumixStratēģisko dokumentu trūkums nozarusabalansētai attīstībaixTrūkst labiekārtotu un intensīvi apmeklētuatpūtas vietu <strong>novada</strong> mežos un parkosxNepietiekams rekreācijas zonulabiekārtojuma līmenisxSiltumenerģijas zudumixNepietiekoša ilggadīgu un drošu pasākumuplānošana un realizācija plūdu draudunovēršanai <strong>Jelgavas</strong> novadāxLietus ūdens kanalizācijas tīkluneapmierinošs tehniskais stāvoklisxTehniski nokalpojusi ceļu un ieluinfrastruktūraxTrūkst labiekārtotu publisko peldvietuxI Attīstīt un modernizēt uzņēmējdarbībaipiemērotu infrastruktūruxVeikt satiksmes un komunālās infrastruktūrasattīstīšanuxAttīstīt industriālās teritorijas, biznesainkubatorusxPiesaistīt investīcijas infrastruktūras attīstībasprojektiemPašvaldības un uzņēmēju vēlēšanās uzlabotesošo infrastruktūru un komunālopakalpojumu kvalitātixReģionālaismērogsValstsmērogsStarptautiskaismērogsx92


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSVIDRaksturojumsVietējaismērogsIzkopt <strong>novada</strong> ciemu ielu, parku un skvēruapzaļumošanas tradīcijasxLielupes kā aktīvā tūrisma zonas potenciālaizmantošanaxAttīstīt aktivitātes uz Lielupes un labiekārtotkrastusxMotivēt privātos investorus būvēt jaunasdzīvojamās un ražošanas ēkas, apsaimniekotbrīvās komerciālās teritorijasxD Degradēta meliorācijas sistēma xSatiksmes un komunālās infrastruktūrasstrauja nolietošanāsxDzīvojamā fonda nolietošanāsxKomunālo pakalpojumu izmaksu un cenusvārstībasxNekustamā īpašuma kadastrālās vērtībasstraujš kāpumsxPlūdi LielupēxEkoloģiskās katastrofas uz dzelzceļiem vaiautoceļiemxEnergoresursu cenu straujš pieaugumsxReģionālaismērogsValstsmērogsStarptautiskaismērogs93


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong><strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>III daļa <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības stratēģija<strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>1


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSatursIEVADS ........................................................................................................................................ 31. STRATĒĢISKĀ DAĻA ....................................................................................................... 41.1. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības pamatvērtības: cilvēks, vide un ekonomika ........................ 41.2. Novada esošā situācija un SVID analīzes kopsavilkums ................................................... 41.2.1. Sociālais pamats .................................................................................................... 41.2.2. Vide ....................................................................................................................... 71.2.3. Ekonomikas pamats .............................................................................................. 81.3. Integrētas attīstības plānošanas principi .......................................................................... 101.4. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> nākotnes vīzija un attīstības virzieni ................................................ 13Nākotnes vīzija ........................................................................................................................ 131.5. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> funkcionālās ietekmes zona un specializācija .................................. 131.6. Novada attīstības stratēģiskais mērķis......................................................................... 161.7. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības prioritātes .......................................................................... 211.8. 1.8. Prioritāšu saskaľotība pēctecība........................................................................... 222. RĪCĪBAS PLĀNS <strong>2011.</strong> – 2017.GADS ................................................................................. 232.1. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi ...................................................................... 232.2. Rīcības daļa ................................................................................................................. 262.3. Investīciju plāns .......................................................................................................... 413. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLE ..................................... 424. ZIĽOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMASIZSTRĀDĒ ................................................................................................................................. 462


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIEVADSAttīstības <strong>programma</strong>s Stratēģiskā daļa ir viena no attīstības <strong>programma</strong>ssastāvdaļām, kas izstrādāta vidējam termiľam no <strong>2011.</strong>gada līdz 2017.gadam.Stratēģiskā daļa nosaka <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstību vidējam termiľam, kā arī saskaľā ar<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorijas plānojumu iezīmē ilgtermiľa attīstības virzienus.Stratēģiskā daļa atspoguļo pašvaldības turpmāko izaugsmi un tās ietekmi uz apkārtējoteritoriju attīstību, par pamatu ľemot savstarpēji saistītu sociālo, ekonomikas un videsaspektu mijiedarbību.Izvirzītās attīstības prioritātes, rīcības virzieni un risināmie uzdevumi ir vienlīdznozīmīgi <strong>novada</strong> līdzsvarotai un vienmērīgai attīstībai.Stratēģiskās daļas izstrāde balstās uz:1. Nacionāla, reģionāla un vietēja līmeľa plānošanas dokumentiem unattīstības programmu izstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem;saskaľā ar Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013. gadam izvirzītajāmprioritātēm;saskaľā ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības <strong>programma</strong>s 2008. –2014.gadam stratēģiskajiem uzstādījumiem.2. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> esošās situācijas un SVID analīzē konstatētajāmtendencēm, attīstības iespējām un risināmajām problēmām.Stratēģiskā daļa nosaka:1. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības vīziju, stratēģisko mērķi un tam atbilstošasattīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, ľemot vērā integrētās pieejas telpisko,tematisko un laika dimensiju;2. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> funkcionālās ietekmes zonu un specializāciju;3. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas un kontroles mehānismu.3


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1. STRATĒĢISKĀ DAĻA1.1. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības pamatvērtības: cilvēks, vide un ekonomika<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības virzieni ir balstīti uz ilgtspējīgas attīstības principu, kurapamatā ir sociālo, ekonomisko un vides aspektu mijiedarbība un kas ir priekšnosacījums<strong>novada</strong> iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Sociālās infrastruktūras, apkārtējās vides uninţenierinfrastruktūras attīstības līmenis nosaka iedzīvotāju un uzľēmēju lojalitāti <strong>novada</strong>mun iespējas piesaistīt jaunus iedzīvotājus un uzľēmējus.Sociālais pamats raksturo cilvēka attīstībai nepieciešamo sociālo infrastruktūru,izglītību, veselības un sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kultūras dzīvi unpublisko pārvaldi, kas nosaka iedzīvotāju iespējas justies piederīgiem un sociāli iekļautiem<strong>novada</strong> attīstības procesos, nodrošinātiem un aprūpētiem, būt sabiedriski aktīviem,izglītotiem, radošiem un kultūrbagātiem.Vide ietver dzīves un darba telpu, ko veido dabas vide, <strong>novada</strong> telpiskā struktūra,inţenierkomunikācijas, satiksme un saziľas sakari.Savukārt ekonomikas pamats nosaka iedzīvotāju ekonomiskās un sabiedriskāsaktivitātes, tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājības nodrošinājumu.1.2. Novada esošā situācija un SVID analīzes kopsavilkumsKopsavilkums sagatavots balstoties uz <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> –2017.gadam sadaļu „Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze”. Kopsavilkumastruktūrai ir izmantota <strong>novada</strong> attīstības pamatvērtību pieeja – cilvēks, vide un ekonomika,kas sniedz šodienas redzējumu par <strong>novada</strong> pieejamiem resursiem, vajadzībām, problēmāmun risinājumiem, kā arī pārskatu par stipro un vājo pušu izvērtējumu.<strong>Jelgavas</strong> novadā notiekošie procesi sabiedrībā, vidē un ekonomikā veido pamatuturpmākai teritorijas izpētei un plānošanai.1.2.1. Sociālais pamats<strong>Jelgavas</strong> novadā, tāpat kā valstī kopumā, ir vērojama negatīva demogrāfiskā situācija– samazinās iedzīvotāju skaits, un ir relatīvi mazs bērnu un pusaudţu (iedzīvotāju līdzdarbaspējas vecumam) īpatsvars, kas turpina samazināties.<strong>Jelgavas</strong> novadā ik gadu līdzīgi kā valstī kopumā samazinās dzimstība un pieaugiedzīvotāju mirstība.Novadā ir vērojama iedzīvotāju aizplūšana, kas galvenokārt ir skaidrojama ariedzīvotāju došanos peļľā uz ārvalstīm vai pārcelšanos uz citiem attīstības centriem Latvijā.4


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> novadā pieejama daţāda veida izglītība no pirmsskolas līdz profesionālāsizglītības līmenim, kā arī daţāda veida neformālā un interešu izglītība bērniem, jauniešiemun pieaugušajiem, tomēr visās izglītības iestādēs ir problēmas ar kvalificēta personālapiesaisti, novecojošu infrastruktūru un materiāli tehnisko nodrošinājumu.Šobrīd novadā nav izveidojies aktīvs dialogs starp izglītības iestādēm, darba devējiemun pašvaldību, lai noteiktu darbaspēka sagatavošanas un attīstības virzienus atbilstošitautsaimniecības attīstības virzieniem ilgtermiľā. Kvalificēta darbaspēka trūkums varnegatīvi ietekmēt <strong>novada</strong> tautsaimniecības izaugsmi. Tādēļ perspektīvā jāparedz savstarpējāsadarbība starp izglītības iestādēm, darba devēju un pašvaldību.Perspektīvā, <strong>novada</strong> teritorijā būtu jāparedz vairāklīmeľu biznesa parku veidošana,kur jaunajiem zinātniekiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un citām augstākāsizglītības mācību iestādēm būtu iespēja attīstīt produktu no idejas līdz rezultātam,izmantojot valsts un pašvaldības atbalstu.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> kultūrvēsturi veidojušas gadsimtu gaitā veidotās tradīcijas, tomēr<strong>novada</strong> iedzīvotāju sociālā aktivitāte ir salīdzinoši zema. Novada kultūras bagātība varkalpot vides tūrisma attīstībai. Šobrīd Lielupes krastus izmanto tikai makšķernieki, betperspektīvā, sakopjot upju krastus ciemu teritorijās un nedaudz labiekārtojot ainaviskākāsteritorijas, iespējams izveidot gan veselības veicināšanas pastaigu takas, gan vides izglītībasdabas izziľu takas. Perspektīvā jāplāno infrastruktūra velo- un pārgājienu tūristiem.<strong>Jelgavas</strong> novadā norit aktīva sporta dzīve, tādējādi veicinot iedzīvotāju veselīgudzīvesveidu. Esošās sporta bāzes un infrastruktūra lielākoties ir novecojusies, tainepieciešama atjaunošana vai papildināšana. Izmantojot Lielupes upes resursus, iespējamsattīstīt ūdenssporta veidus novadā. Lai veicinātu iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos,nepieciešams atbalstīt veselīga dzīves veida popularizēšanu novadā. Perspektīvā būtuizveidojama viena reģiona nozīmes sporta bāze vasaras olimpisko spēļu organizēšanai,ietverot gan vieglatlētikas, gan ūdenssporta veidus.Novadā, salīdzinot ar 2008.gadu, ir palielinājies sociālo pabalstu pieprasītāju skaits,arī pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem pieaug, līdz ar to sociālā pabalsta apjomsuz vienu ģimeni turpina palielināties, kas norāda uz arvien pieaugošo atšķirību starpiedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un sociāli nelabvēlīgajām iedzīvotāju grupām uniedzīvotājiem ar augstākiem ienākumiem.Lai mazinātu radušos sociālo spriedzi, pašvaldības teritorijā jāveicinauzľēmējdarbības attīstība, kas savukārt veicinās iedzīvotāju nodarbinātību.5


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsLiels atbalsts iedzīvotāju aktivitātēm ir no novadā esošajām NVO, kuras piesaistotfinansējumu organizē daţādus apmācību kursus, kultūras pasākumus un diskusijas paraktuālām tēmām, veic vides labiekārtošanu. Perspektīvā veicināma NVO darbība unattīstība novadā.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritorija aptver <strong>Jelgavas</strong> pilsētu. Pašvaldība veidojusies no 13 bijušā<strong>Jelgavas</strong> rajona pašvaldībām. Novada administratīvais centrs atrodas <strong>Jelgavas</strong> pilsētā unveic pārraudzības un koordinācijas funkciju, kā arī piedāvā iedzīvotājiem, zemjuīpašniekiem un investoriem daţādus pakalpojumus, jo <strong>novada</strong> administratīvais centrs neretiir vieglāk un ātrāk sasniedzams kā vietējā pagasta pārvalde. Lai administratīvais centrsspētu ātrāk un kvalitatīvāk apkalpot katru klientu, nepieciešams pilnveidot funkciju izpildi,papildinot materiāli tehnisko bāzi, kā arī uzlabot tā infrastruktūru, pielāgojot cilvēkiem arkustību traucējumiem.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība uzsākusi aktīvu darbu sabiedrības iesaistīšanā pārvaldesprocesos. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā e-pakalpojumus, <strong>novada</strong> mājaslapā nodrošinot iedzīvotājus ar informāciju par aktualitātēm novadā, <strong>novada</strong> attīstībasplāniem un virzieniem, nodrošinot iespēju iepazīties ar <strong>novada</strong> pašvaldības organizētajiempasākumiem un izteikt savu viedokli un sniegt atsauksmes par pašvaldības aktivitātēm.Pašvaldībā tiek ieviesta dokumentu aprites sistēma, kuras mērķis ir paātrināt dokumentuapstrādi un plūsmu. Perspektīvā nepieciešams ieviest kvalitātes vadības sistēmu pašvaldībā,lai optimizētu esošos resursus un veiktu kvalitatīvu funkciju izpildi.Lai veidotu mūsdienām atbilstošu publisko pārvaldi, nepieciešama pastāvīgapubliskās pārvaldes darbinieku kvalifikācijas atjaunošana un paaugstināšana, ľemot vērāstraujos attīstības tempus jebkurā no nozarēm, kas saistāmas ar publiskās pārvaldes darbu.<strong>Jelgavas</strong> novadā katram iedzīvotājam pieejama pašvaldības ikmēneša avīze „<strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> ziľas”. <strong>Jelgavas</strong> pilsētā darbojas <strong>Jelgavas</strong> pilsētas, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> un Ozolnieku<strong>novada</strong> kopīgs tūrisma informācijas centrs. Perspektīvā būtu nepieciešams izvērst <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> mārketinga aktivitātes, kas ievērojami uzlabotu <strong>novada</strong> atpazīstamību un tēluiedzīvotājiem, potenciālajiem investoriem un tūristiem.Galvenās stiprās un vājās puses, kas raksturo <strong>novada</strong> sociālo pamatuStiprās pusesPieejama visa veida formālā un neformālāizglītībaDaudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojumsIedzīvotāju aizplūšanaVājās pusesNegatīvs iedzīvotāju dabiskaispieaugums6


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsDaudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāstsKultūras pasākumu daţādībaKultūras amatierkolektīvu daudzveidībaAktīvas nevalstiskās organizācijasZema iedzīvotāju sociālā aktivitāteDaļā <strong>novada</strong> ciemu novecojusi sociālopakalpojumu, izglītības un sporta iestāţuinfrastruktūraDarba tirgus dalībnieku vāja sadarbībaNepietiekami attīstīta pašvaldības iestāţuinfrastruktūra kvalitatīvu pakalpojumusniegšanaiVāja <strong>novada</strong> atpazīstamība1.2.2. Vide<strong>Jelgavas</strong> novads atrodas Latvijas vidusdaļā, ieskauj <strong>Jelgavas</strong> pilsētu un atrodas Rīgaspilsētas ietekmes zonā. Novadā ir izveidojies optimāls, sazarots autoceļu tīkls, diemţēl tokvalitāte nav atbilstoša izmantošanai un noslodzei. Novadu šķērso dzelzceļa līnijas, kassavieno Rīgu ar Liepāju, Ventspili un Lietuvas Republikas robeţu.Palielinās auto transporta intensitāte novadā un pastāvīgi nepieciešama un notieksatiksmes infrastruktūras uzlabošana. Perspektīvā būtu jāparedz gan valsts, gan pašvaldībastransporta infrastruktūras atjaunošana, jo veiksmīgai uzľēmējdarbības attīstībai, kā arīdarbaspēka mobilitātei kvalitatīva infrastruktūra ir viens no noteicošajiem faktoriem.Paredzot infrastruktūras attīstību <strong>novada</strong> teritorijās, <strong>novada</strong> teritorijas plānojumā būtujāievērtē attīstības tendences. Neatľemama daļa infrastruktūras attīstībai ir sadarbība starpvalsts un pašvaldības iestādēm – komunikāciju turētājiem, lai attīstības projekti tiktusaskaľoti, ievērojot pēctecību.Ievērojama <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> priekšrocība ir pietiekamas brīvās teritorijas dzīvojamāfonda un uzľēmējdarbības attīstībai. Novada teritorijas plānojumā atzīmētas teritorijas,kuras perspektīvā plānojamas un izmantojamas kā apbūves teritorijas (dzīvojamā,sabiedriskā, komercapbūve un raţošanas apbūve). Attīstības programmā ievērtējama arī šoteritoriju infrastruktūras perspektīvā attīstība, plānojot objektu sasaisti ar esošoinfrastruktūru.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> atrašanās Lielupes krastos veido pievilcīgu ainavu, lai gan jārēķināsar ikgadējiem plūdu draudiem un pastāvīgi jāuztur nepieciešamā meliorācijas infrastruktūra.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizľem 67,6% no <strong>novada</strong> teritorijas, saglabājotZemgalei raksturīgo lauku ainavu un raksturīgo saimniekošanas sfēru – lauksaimniecību.Perspektīvā jāparedz kompleksu pieeju (zemes valdītājs, pašvaldība, valsts) meliorācijassistēmu uzturēšanai un attīstībai, jo nekoptu meliorācijas sistēmu gadījumā degradējas7


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsZemgalei raksturīgās auglīgās lauksaimniecības zemes un to izmantošana kļūst ierobeţota.Perspektīvā, atbilstoši <strong>novada</strong> teritorijas plānojumā paredzētajam, atbalstāmalauksaimnieciskās raţošanas attīstība, veidojot gan lopkopības, gan augkopības, ganlauksaimnieciskās produkcijas pārstrādes uzľēmumus, atbalstot Latvijai, Zemgalei un<strong>novada</strong>m raksturīgo saimniekošanas veidu – lauksaimniecību.Novada ciemu teritorijās notiek aktīva inţenierinfrastruktūras atjaunošana un izveide,kas padara pievilcīgāku dzīves kvalitāti šeit dzīvojošajiem iedzīvotājiem un radapriekšnoteikumus jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai <strong>novada</strong>m. Perspektīvā būtiski turpinātiesāktos inţenierinfrastruktūras, satiksmes infrastruktūras sakārtošanas darbus, kā arīteritorijas labiekārtošanu.Novadā aktīvi tiek radīta jauna apbūve un infrastruktūras objekti, un paralēli šiembūvniecības darbiem jāpievērš uzmanība vides sakārtošanai. Pašvaldībai aktīvi jāiesaistāsvides aizsardzības plānošanā, jautājumu risināšanā un vides monitoringā, nepieļaujot videsdegradāciju novadā. Skolēni aktīvi jāiesaista vides audzināšanā.Novadā aktīvi darbojas NVO, piesaistot finansējumu gan teritoriju labiekārtošanai,gan infrastruktūras atjaunošanai.Novada teritorijā atrodas daudz parku un skvēru, skaisti un ainaviski ir Lielupeskrasti, bet šī zaļā infrastruktūra nav pietiekoši kopta un attīstīta iedzīvotāju atpūtai.Perspektīvā jāveic šo teritoriju labiekārtošana un piemērošana iedzīvotāju kultūras un sportaaktivitātēm brīvā dabā.Galvenās stiprās un vājās puses, kas raksturo <strong>novada</strong> vidiStiprās pusesLaba <strong>novada</strong> administratīvā centrasasniedzamībaPieejamas teritorijas attīstībaiTiek veikta infrastruktūras atjaunošanaPlašas zaļās un atpūtas zonasRaksturīgā Zemgales lauku ainava, kurucaurvij Lielupes baseina upesVājās pusesVietām nesakārtotas un pamestas dzīvojamomāju un raţošanas teritorijasNovecojusies satiksmes infrastruktūraNepietiekams zaļo un atpūtas zonulabiekārtojumsNeefektīva Lielupes plūdu aizsardzībassistēma1.2.3. Ekonomikas pamats<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> komercdarbības struktūrā lielāko daļu veido lauksaimniecībasnozare, pakalpojumi un derīgo izrakteľu ieguve. Esošie uzľēmumi rada būtisku ieguldījumu8


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>novada</strong> attīstībā. Novadā attīstās kokapstrādes uzľēmumi, tirdzniecības un pakalpojumuuzľēmumi. Perspektīvā pašvaldībai jāizstrādā uzľēmējdarbības attīstības stratēģija, ietverotkonkrētus pasākumus esošās uzľēmējdarbības atbalstīšanai un jaunu uzľēmumu piesaistei.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> priekšrocība ir šeit esošās starptautiskās auto un dzelzceļamaģistrāles.Ir liels skaits pašvaldībai un fiziskām personām piederošu teritoriju, kuras iespējamsizmantot kā industriālās teritorijas, daļā šo teritoriju pieejami daţādi energoresursi unsakārtota inţenierinfrastruktūra.Netiek izmantotas uzľēmēju sadarbības iespējas komercdarbības efektivitātes celšanā.Novadā trūkst konsultatīva un tehniska atbalsta komersantiem kvalificēta darbaspēkaieguvei un uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanai.Ekonomikas attīstību atsevišķās nozarēs būtiski traucē atbilstoši kvalificētadarbaspēka trūkums. Īstermiľā var paredzēt apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotāju migrācijuuz pilsētu, tomēr tā nespēs atrisināt kvalificēta darbaspēka trūkuma problēmu. Līdz šimvidējās profesionālās izglītības līmenī sagatavotie speciālisti neatbilst darba tirgus prasībām,lai gan visvairāk nepieciešami ir tieši darbinieki ar vidējo profesionālo izglītību.Galvenās stiprās un vājās puses, kas raksturo <strong>novada</strong> ekonomikuStiprās pusesAtrašanās Rīgas ietekmes zonāPieejami un salīdzinoši lēti darbaspēkaresursiUz vietējiem resursiem balstīta ekonomikaLauksaimniecība – <strong>novada</strong> komercdarbībaspamatsNozīmīgas derīgo izrakteľu atradnes unpārstrādes rūpniecībaVājās pusesIerobeţota kvalificēta darbaspēkapieejamībaZema iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāteNeliels raţošanas īpatsvarsNesakārtoti īpašumtiesību jautājumiattīstības teritorijām9


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.3. Integrētas attīstības plānošanas principiNovada integrētas attīstības plānošanas pieeja paredz telpisko, tematisko un laikadimensiju ievērošanu, kas attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes procesā ir nodrošinātas šādi:Telpiskā dimensijaEsošās situācijas un SVID analīze raksturo <strong>Jelgavas</strong> novadu kā attīstības unpakalpojumu centru, vadoties no trīs telpisko dimensiju skata punkta – vietējais mērogs(<strong>Jelgavas</strong> novads), reģionālais un valsts mērogs (Zemgales plānošanas reģions un Latvija)un starptautiskais mērogs (Eiropa). Šāda pieeja ļauj noteikt <strong>novada</strong> funkcionālo ietekmeszonu un tās lomu tajā, kā arī apzināt izaugsmes potenciālu <strong>novada</strong> un tā funkcionālāsietekmes zonas sociālās, ekonomikas un vides ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanai.Sadarbībā ar pašvaldības un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, uzľēmējiem,valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tika organizētasdarba grupu diskusijas, apzinot <strong>novada</strong> attīstības esošos resursus un attīstības iespējas,kā arī <strong>novada</strong> attīstību kavējošos faktorus tika izvirzītas idejas teritorijas attīstībai unsadarbībai ar kaimiľu teritorijām.Visās darba grupu diskusijās dalībnieki kā būtiskāko, ar ko viľi lepojas,min daţādus vēsturiskos un dabas objektus, sava <strong>novada</strong> cilvēkus, lauksaimniecību kā<strong>novada</strong> galveno nodarbošanās virzienu, kultūru, izglītību, sportu. Uzľēmējdarbības untūrisma attīstībai svarīgi ir gan tie aspekti, kas saistās ar dabas vidi, ekonomikas videsattīstību, gan tie, kas attiecas uz sociālo un pārvaldes sfēru.Konkretizējot to, kas saistās ar iespējamo biznesa partneru/ potenciālo vietējouzľēmēju ieinteresēšanu organizēto fokusgrupu dalībnieki minēja, ka pirmkārt, jaupastāstītu par to, kas katrā pagastā un novadā kopumā ir šobrīd, uzsvērtu infrastruktūraspriekšrocības, raksturotu sociālo sfēru un pašvaldības iespējas uzľēmējdarbībasveicināšanā.Būtiska fokusgrupu sarunu tēma bija esošo jauniešu noturēšana novadā un jaunuģimeľu piesaiste. Lai jaunieši labprāt paliktu novadā, kā galvenais priekšnoteikumsminēts darba vietu radīšana, nodrošināšana un iespēja iegūt dzīvojamo platību,pieejamas izglītības iestādes, veselības aprūpe, tāpat jāļauj jauniešiem pašiem vairākuzľemties iniciatīvu. Tāpat jauniešu noturēšanā un piesaistē svarīga ir kultūras un sportadzīve – iespēja gan apmeklēt daţādus pasākumus, gan pašiem piedalīties pašdarbībā un10


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsaktivitātēs. Jauniešiem nepieciešami ideju īstenošanas parki (līdzīgi kā biznesa parki)ideju īstenošanai un virzīšanai.Kā būtiskākie uzdevumi sadarbībā ar kaimiľu teritorijām tika minēti:<strong>Jelgavas</strong> pilsētaVeidot vienotu pasaţieru pārvadājumu, dzelzceļa un autoceļu attīstībasstratēģiju;Veidot vienotu riska un ārkārtas situācijas vadības sistēmu;Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānarealizēšanā;Babītes novadsVeidot sadarbību tūrisma nozares attīstībā;Sadarboties raţošanas teritoriju attīstībā;Sadarboties augļu dārzu teritoriju apsaimniekošanā (ūdensapgādes unnotekūdeľu novadīšanas sistēmas raksturojums);Sadarboties rekreācijas teritoriju izveidošanā;Sadarboties atkritumu apsaimniekošanā;Ievērtēt kapsētu izvietojuma risinājumu.Infrastruktūras sakārtošanā;Dabas aizsardzībā;Tukuma novadsTukuma <strong>novada</strong> Dţūkstes pagasta teritorijas plānojumā <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>m pieguļošajā teritorijā atrodas Ķemeru nacionālais parks ar sekojošām zonām:rezervāta zona, dabas lieguma zona un ainavu aizsardzības zona, kā arī A/S „LatvijasGāze” piederošs maģistrālais gāzes vads.Dobeles novadslauku ainavas saglabāšanu;Plānot augstvērtīgo lauksaimniecības zemju un Zemgalei raksturīgāsIesaistīties Līvbērzes liekľas biotopu aizsardzībā un saglabāšanā.Tērvetes novads11


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsAinaviski vērtīgo teritoriju areālu veidošana Tērvetes un Zaļeniekupagastiem gar autoceļu Jelgava – Ţagare (Lietuvas Republika). Jaunas tūrismainfrastruktūras – veloceliľa – izbūve;Rundāles novadsParedzēt Lielupes un Iecavas upju vides aizsardzības ilgtspējīgasattīstības nodrošināšanu.Ozolnieku novadsParedzēt Lielupes un Iecavas upju vides aizsardzības ilgtspējīgasattīstības nodrošināšanu.Izskatīt iespēju veidot Lielupes upes teritorijā rekreācijas un tūrismateritorijas.Olaines novadsVeicināt meţu resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu, un vērtīgobiotopu saglabāšanu.Lietuvas Republikas Šauļu rajonsVeidot kopējus Lielupes baseina upju aizsardzības plānus, upju videsmonitoringa sistēmas;Sadarboties civilās aizsardzības organizēšanā, plūdu pārvaldībā;Kopēji projekti infrastruktūras, kultūras, tūrisma, u.c. sfērās.Tematiskā dimensijaStratēģiskā daļā <strong>novada</strong> ilgtspējīga attīstība ir skatīta caur sociālo, ekonomikas unvides aspektu līdzsvarotu mijiedarbību. Cilvēks, vide un ekonomika ir raksturlielumi, kasnosaka ar ko novads ir īpašs un kādi ir priekšnosacījumi tā turpmākai attīstībai. Balstotiesuz augstākminēto pamatu pieeju ir izstrādāts <strong>novada</strong> esošās situācijas un <strong>novada</strong> stipro unvājo pušu kopsavilkums.Laika dimensijaInvestīcijas plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas <strong>novada</strong> attīstībasveicināšanai, ľemot vērā <strong>novada</strong> sociālās, ekonomikas un vides izaugsmes vajadzības, tosavstarpējo integrētību, papildinātību un pēctecību.12


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.4. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> nākotnes vīzija un attīstības virzieniNākotnes vīzija<strong>Jelgavas</strong> novads – sakārtota Vide Jūsu ģimenei!<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vērtība ir iedzīvotāji, kas to attīsta un veido – laimīgi, dzīvespriecīgibērni, par savu un bērnu nākotni droši vecāki, priecīgi vecvecāki, zinātkāri un mērķtiecīgiskolēni un studenti, atbildīgi, radoši, apmierināti ar darba nodrošinājumu un atpūtušiesdarba ļaudis, aktīvi pensionāri.<strong>Jelgavas</strong> novads – kopta Zemgales ainava!<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vērtība ir pievilcīgā, nepiesārľotā vide un vēsturiski veidotā unraksturīgā lauku ainava ar augstvērtīgiem dabas resursiem, sakārtota satiksmesinfrastruktūra, kvalitatīva inţenierinfrastruktūra, droša, sakārtota dzīvesvide.<strong>Jelgavas</strong> novads – labākā teritorija attīstībai un ideju īstenošanai!<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vērtība ir spēcīgi tradicionālās lauksaimniecības uzľēmumi, stabiliraţošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzľēmumi, iespēja realizēt jaunas un unikālasuzľēmējdarbības idejas.1.5. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> funkcionālās ietekmes zona un specializācija<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> loma plašākā telpā saistīta gan ar Zemgalei raksturīgo tradicionālokultūru, gan vides tūrismu, apskatot un izzinot Lielupes upi un Zemgalei raksturīgo vidi.Attīstot sporta bāzi novadā, būs iespēja organizēt vieglatlētikas un ūdenssporta sacensībasgan valsts, gan reģiona līmenī.13


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsAtbilstoši Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profilam, uzņēmējdarbībasvide Zemgalē ir labi attīstīta. Viena no Zemgales bagātībām – izdevīgs ģeogrāfiskaisizvietojums, ļauj šajā reģionā attīstīt dažādu profilu biznesu. Salīdzinājumā ar citiemreģioniem, Zemgalei ir salīdzinošās priekšrocības lauksaimniecībā, auglīgākās zemesLatvijā, labi attīstīta infrastruktūra, elastīgs darba tirgus un labvēlīga demogrāfiskāsituācija, lētāks darbaspēks, kā arī pieejamas izglītības iestādes un zinātniskās iestādesreģiona potenciāla realizācijai, kā arī tuvumā var saņemt informāciju paruzņēmējdarbības jautājumiem un nepieciešamo finansējumu. Zemgalē pastāv nozares,kurās dabas resursu – zemes, mežu, derīgo izrakteņu - pieejamība ir būtiskākaisspecializācijas priekšnosacījums, piemēram, lauksaimniecība, zivsaimniecība,mežsaimniecība, kokapstrāde, karjeru izstrāde, būvmateriālu ražošana utt. (Zemgalesplānošanas reģiona ekonomikas profils)<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> telpisko struktūru veido 13 pagastu teritorijas, kas izvietojušāspuslokā ap <strong>Jelgavas</strong> pilsētu. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> teritoriju pēc uzľēmējdarbības specializācijasiespējams iedalīt <strong>novada</strong> Dienvidu daļā (attiecīgi no administratīvā centra atrašanās vietas)un Ziemeļu daļā. Novada dienvidu daļai raksturīgas augstvērtīgās lauksaimniecībāizmantojamās zemes, kas ir auglīgākās (virs 60 ballēm) Latvijā. Šeit koncentrējas spēcīgilauksaimniecības uzľēmumi, kuru produkcijas raţošana ir orientēta uz tām jomām, kurāsir salīdzinošās priekšrocības (rapsis, labība, piena produkcija, putnkopība, lopkopība).Par vienu no prioritātēm ir uzskatāma konkurētspējīgas netradicionālās,bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, kā arī lauku ekonomikas pārveidošana, lainodrošinātu produkcijas konkurētspēju un atbilstošus dzīves vidi visiem laukuiedzīvotājiem. Veiksmīgai lauksaimniecības nozares attīstībai nepieciešams nodrošinātjaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu, lai ražotu produktus ar pēc iespējas augstākupievienoto vērtību, kā ari veicināt sadarbību ar pārtīkas pārstrādes nozari.Novada Ziemeļu daļā, kur atrodas ievērojamas derīgo izrakteľu iegulas un meţumasīvi raksturīga rūpnieciskā raţošana, derīgo izrakteľu izstrāde, meţizstrāde, kokapstrāde.Ieguves rūpniecībai un karjeru izstrādei <strong>Jelgavas</strong> novadā ir perspektīvas, ľemot vērā šoresursu ieguves un pārstrādes vietu attālumu līdz satiksmes maģistrālēm un Rīgas ostai.Kokrūpniecības salīdzinošas priekšrocības ir vietējo resursu nodrošinājums un taiir stabils eksporta tirgus. Izaugsme kokrūpniecībā veicina pieprasījuma pieaugumu ganmežsaimniecības nozarē – kā izejmateriālu piegādātājai, gan pakalpojumu nozarēm,īpaši transportam.Kokapstrādes uzņēmumu attīstībai Zemgalē ir nepieciešamais intelektuālais unzinātniskais potenciāls, kas var veikt zinātniskos pētījumus izstrādāt jaunus produktus,14


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektstehnoloģijas un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus. Kokapstrādes nozarēspeciālistus nodrošina Latvijas Lauksaimniecības Universitāte meža fakultāte.Reģionā nozīmīgs ir Elejas pagastā esošais lauksaimnieciskās produkcijaspārstrādes uzľēmums kooperatīvā sabiedrība „Latraps” un Līvbērzes pagastāstrādājošais kūdras ieguves un pārstrādes uzľēmums SIA „Laflora”.<strong>Jelgavas</strong> novadā, salīdzinot ar Zemgales reģionu un Latviju kopumā, darbaspēkaizmaksas ir salīdzinoši zemas, kas savukārt ir izdevīgi uzľēmējdarbībai.Darba migrāciju veicina izdevīgā satiksmes infrastruktūra ar Jelgavu un Rīgu. Noattālākajiem <strong>novada</strong> centriem (Vilce, Sesava) līdz Rīgai iespējams nokļūt aptuveni 90minūtēs, līdz Jelgavai aptuveni 40 minūtēs. Tā ietekmē <strong>novada</strong> iedzīvotāji tiek nodarbināti,<strong>Jelgavas</strong> novadā, <strong>Jelgavas</strong> pilsētā, Rīgā un uzľēmumos <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> kaimiľu novados(Ozolnieki, Babīte, Tukums, Dobele).Izglītojamo migrācija saistīta galvenokārt ar vidējo, profesionālo un augstākāsizglītības iestāţu koncentrāciju <strong>Jelgavas</strong> pilsētā un Rīgā. <strong>Jelgavas</strong> pilsētā atrodas <strong>Jelgavas</strong>reģionālais pieaugušo izglītības centrs, kas šobrīd piedāvā papildināt izglītību arī <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> iedzīvotājiem.Ľemot vērā Latvijas Lauksaimniecības universitātes atrašanos <strong>Jelgavas</strong> pilsētā,<strong>Jelgavas</strong> novadā ir iespēja attīstīt zinātnisko pētījumu centrus, apvienojot tos ar biznesaattīstības parkiem.Zemgalei ir unikālas iespējas attīstīties izmantojot tās auglīgās zemes valstī, kāarī ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistīto izglītības un zinātnes potenciālu.Nepieciešams papildus pētījums par zinātnes potenciāla iesaisti auglīgo zemjupotenciāla izmantošanā lai konkurētu vietējā un pasaules tirgū.Paplašinot esošās un veidojot jaunas industriālās zonas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Elejas,Nākotnes un Kalnciema ciemos, tiks veicināta jaunu uzľēmumu ieplūšana <strong>Jelgavas</strong> novadā,nodrošinot tiem nepieciešamo infrastruktūru, informāciju un pakalpojumus. Īpaša loma<strong>novada</strong>, reģiona un arī Latvijas mērogā perspektīvā varētu būt lauksaimnieciskāsprodukcijas pārstrādes tehnoloģiskā parka izveide, attīstot esošo raţošanas teritoriju Elejaspagastā, jo lauksaimniecība ir Zemgales reģiona pamatnozare un <strong>Jelgavas</strong> novadā irraţīgākās lauksaimniecības zemes.Ľemot vērā <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> specializāciju un Zemgales reģiona kopējās attīstībastendences nākotnē svarīgi veicināt un attīstīt sadarbību ar <strong>Jelgavas</strong> pilsētu un tajā esošoLatvijas Lauksaimniecības universitāti raţošanas, pārstrādes un inovāciju ieviešanassekmēšanai.15


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> administratīvais centrs, kura funkcijās ietilpst jebkura jautājumapārraudzība, koordinēšana un lemšana, atrodas <strong>Jelgavas</strong> pilsētā, savukārt <strong>Jelgavas</strong> pilsētākoncentrējas valsts iestādes, kas nodrošina publiskos pakalpojumus, kā arī uzľēmumi, kasnodrošina plašu preču un pakalpojumu klāstu. Tādējādi <strong>Jelgavas</strong> pilsētā esošais <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> administratīvais centrs dod iespēju katram <strong>novada</strong> iedzīvotājam viegli un ātriatrisināt katru interesējošo jautājumu, jo nereti nokļūt attiecīgajā pagasta pārvaldē irsareţģītāk kā nokļūt līdz <strong>Jelgavas</strong> pilsētai.Galvenās rīcības jomas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> integrētai attīstībai ir:transporta infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana iedzīvotāju mobilitātesun uzľēmējdarbības veicināšanai novadā;inţenierinfrastruktūras sakārtošana un atjaunošana;uzľēmējdarbības attīstības sekmēšana, izveidojot biznesa attīstības centrusun izveidojot uzľēmējdarbībai labvēlīgu infrastruktūru;esošo profesionālās izglītības programmu pilnveidošana un jaunuprofesionālās izglītības programmu izveidošana, atbilstoši darbaspēka pieprasījumamnozarēs;jauniešu noturēšana novadā un jaunu iedzīvotāju piesaistīšana <strong>novada</strong>m,veicinot jaunu darba vietu rašanos, kā arī kvalitatīvas dzīves un atpūtas iespējas;tūrisma pakalpojumu attīstība novadā, tajā skaitā pievēršot uzmanībaviesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu kvalitātei un kapacitātei, kas ir būtiska viesu undarījumu partneru uzľemšanai;sporta un kultūras dzīves attīstība <strong>Jelgavas</strong> novadā, tajā skaitā lieli kultūrasun sporta infrastruktūras objekti un nacionālas nozīmes pasākumi;sadarbība tūrisma maršrutos, piemēram, velotūrisma attīstība novadā unūdenstūrisma attīstība Lielupē sadarbībā ar Ozolnieku novadu un <strong>Jelgavas</strong> pilsētu;atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana, tehnoloģiju ieviešana,inovatīvu projektu realizēšana;nozaru plānošanas dokumentu izstrāde (3 – 5 gadiem), kuros tiks definētakonkrētās nozares stratēģiskā attīstība.1.6. Novada attīstības stratēģiskais mērķisStratēģiskais mērķis: <strong>Jelgavas</strong> novads – pievilcīga dzīves un darba videStratēģiskā mērķa pamatojums16


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsLai virzītu <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstību, uzlabojot dzīves un darba kvalitāti šeitesošajiem iedzīvotājiem un uzľēmējiem, kā arī, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus unuzľēmējus, ir nepieciešams izpildīt daudzus priekšnoteikumus. Jāturpina iesāktais darbs pie<strong>novada</strong> teritorijas vienmērīgas un līdzsvarotas attīstības, izvērtējot esošos resursus unpiesaistot papildus resursus.Par vienu no svarīgākajiem <strong>novada</strong> attīstības virzītājspēkiem ir uzskatāma kvalitatīvaun mūsdienīga izglītība mūţa garumā, pieejama katram iedzīvotājam. Attīstoties unmainoties tautsaimniecības struktūrai, mainās arī darba tirgus pieprasījums pēc daţādalīmeľa speciālistiem, tāpēc profesionālās ievirzes izglītībai jābūt gatavai reaģēt uz šīmizmaiľām, nodrošinot tautsaimniecības pieprasījumam atbilstošas izglītības <strong>programma</strong>s. Irbūtiski veidot mācību tehnisko bāzi, kas nodrošinātu gan teorētiskās, gan arī praktiskāsnodarbības, tādējādi nodrošinot integritāti starp mācību un raţošanas procesiem. Būtiskaloma cilvēka personības pilnveidei ir neformālajai izglītībai, kas ietver pieaugušo izglītību,bērnu un jauniešu interešu izglītību. Nepieciešams nodrošināt cilvēkiem pārkvalifikācijasun prasmju attīstības iespējas, tādejādi panākot visu iedzīvotāju sociālo grupu integrācijudarba tirgū.Iedzīvotāju apmierinātībai ar dzīvesvidi noteicošs faktors ir mūsdienu prasībāmatbilstošas, kvalitatīvas veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība. Lainodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti un to pieejamību pēciespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, ir nepieciešams pilnveidot un attīstīt sociālopakalpojumu un sociālās palīdzības klāstu, uzlabot, modernizēt un attīstīt sociālo institūcijumateriālo un tehnisko bāzi un infrastruktūru, kā arī paaugstināt sociālā darba speciālistuprofesionālās izglītības līmeni un veicināt jaunu sociālā darba speciālistu piesaisti.Kvalitatīva veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids ir svarīgs faktors arī <strong>novada</strong>demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.Lai nodrošinātu kvalitatīvas kultūras pieejamību, nepieciešams attīstīt kultūras iestāţuinfrastruktūru un kultūras tradīcijas novadā, jo kā zināms - sakārtota un attīstīta kultūrvideceļ iedzīvotāju pašapziľu, veicina pozitīva <strong>novada</strong> tēla veidošanos un vairo <strong>novada</strong>atpazīstamību.Būtiski veicināt <strong>novada</strong> iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs un popularizētveselīgu dzīvesveidu, attīstīt sporta iestāţu materiālo un tehnisko bāzi un infrastruktūru, kāarī papildinot esošo bāzi ar jauniem sporta veidiem (piemēram, ūdenssporta veidiem, kolieliski piedāvā Lielupe). Novada ciemu teritorijās esošās zaļās zonas jāaprīko ar veselībuveicinošu infrastruktūru.17


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsNovada dabas vides attīstībā un labiekārtošanā ir lielas iespējas, piemēram, šobrīdminimāla ir zaļo zonu un ūdenstilpľu izmantošana aktīvajai atpūtai.Lai novadā radītu labvēlīgu vidi turpmākai attīstībai, nepieciešama stabila un uzattīstību virzīta pārvalde. Nepieciešams uzlabot sociālo dialogu starp <strong>novada</strong> pārvaldi uniedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju līdzdalību politikas izstrādē, īstenošanā un ietekmesnovērtēšanā. Svarīgi pastāvīgi vairot publiskās pārvaldes kvalitāti un efektivitāti. Lainodrošinātu publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, ir nepieciešams uzlabot tāsinfrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi un paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti,kā arī veicināt jaunu speciālistu piesaisti.Nepieciešama mērķtiecīga <strong>novada</strong> mārketinga politika, kas ievērojami uzlabotu<strong>novada</strong> tēlu gan iedzīvotāju, gan viesu, gan investoru skatījumā. Novada mārketings vairotumotivāciju dzīvot un strādāt novadā, kā arī piesaistītu potenciālos investorus un darbadevējus atvērt jaunas raţotnes.Būtiski ir sekmēt infrastruktūras attīstību <strong>novada</strong> ciemu centru sasniedzamības unpieejamības vairošanai, kā arī ērtas vides radīšanu dzīvei un darbam.Novadam raksturīgo lauku vides kvalitāti raksturo tādi aspekti kā tīra, estētiska unfunkcionāla vide, ērta un droša satiksmes infrastruktūra, komfortabls un pieejamsdzīvojamais fonds, attīstītas rūpniecības teritorijas, kā arī attīstīta un efektīvainţenierinfrastruktūra – ūdens saimniecība, atkritumu apsaimniekošana, energoapgāde,informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.Neapsaimniekoto rūpniecības teritoriju sakārtošana uzskatāma par vienu nolielākajiem un finansiāli apjomīgākajiem attīstības izaicinājumiem tuvāko gadu laikā.Jāturpina aizsāktā energoefektivitātes palielināšana, kā arī jāattīsta idejas paralternatīvās enerģijas avotu izmantošanu.Lai veicinātu komercdarbības aktivitātes pieaugumu un komercdarbības videsdaţādošanu, kā viens no iespējamiem risinājumiem ir biznesa inkubatoru izveide, kā arītehnoloģisko parku izveide.Nepieciešama ceļu būvniecība un uzlabošana, attīstot gan dzīvojamos, gankomercdarbības rajonus.Attīstītais automaģistrāļu un dzelzceļa tīkls nosaka nepieciešamību pievērstpastiprinātu uzmanību bīstamo kravu tranzīta riska vadībai.Lielupes baseina upju plūdums liek paredzēt plūdu draudus un veikt kvalitatīvus unefektīvus aizsargpasākumus.18


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsStratēģiskais mērķis nodrošinās un veicinās <strong>novada</strong> integrētu un ilgtspējīgu attīstību,paredzot:Demogrāfiskās situācijas uzlabošanos novadā;Visu līmeľu izglītības piedāvājuma kvalitātes paaugstināšanu undaudzveidību;Visu līmeľu izglītības iestāţu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzesuzlabošanu;Darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu;Nodarbinātības veicināšanu novadā;Novada konkurētspējas un specializācijas stiprināšanu reģionālā, valsts unstarptautiskā mērogā.Iedzīvotāju sociālās aktivitātes paaugstināšanos un sociālās videspilnveidošanos;Veselīga dzīvesveida popularizēšanu un iedzīvotāju sporta aktivitāšuvecināšanu;Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un sociālos pakalpojumu un sociālāspalīdzības kvalitātes uzlabošanu;Kultūras iestāţu piedāvājuma, kultūras pasākumu daţādošanu, kvalitātesuzlabošanu un popularizēšanu;Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību;Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšanu;Sociālā dialoga starp sabiedrību un publiskās pārvaldes struktūrāmveicināšanu;Drošības pasākumu veicināšanu novadā;Novada mārketinga sistēmas izveidi un <strong>novada</strong> atpazīstamības veicināšanu;Novada konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, valsts un starptautiskāmērogā.Kvalitatīvas dzīves un darba telpas radīšanu;Dzīvojamā fonda sakārtošanu un paplašināšanu;Infrastruktūras uzlabošanu esošajās industriālajās teritorijās;Biznesa attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidi biznesa inkubatorosun industriālajos parkos;Brīvo teritoriju sakārtošanu dzīvojamā fonda un komercdarbības attīstībai;19


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsizmantošanu;investoriem;mērogā.Novada inţenierinfrastruktūras pilnveidošanu un modernizēšanu;Videi draudzīgu tehnoloģiju un raţošanas attīstību;Estētisku un funkcionālu zaļo un atpūtas zonu veidošanu un racionāluPievilcīgas, kvalitatīvas un drošas vides radīšanu iedzīvotājiem, viesiem unNovada konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, valsts un starptautiskā20


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.7. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības prioritātes<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības mērķa sasniegšanai tiek izvirzītas 3 prioritātes:Izglītots, radošs un apmierināts CILVĒKS,Droša, kopta un pievilcīga VIDE,Attīstīta, stabila un konkurētspējīga EKONOMIKA21


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts1.8. 1.8. Prioritāšu saskaľotība pēctecība22


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2. RĪCĪBAS PLĀNS <strong>2011.</strong> – 2017.GADS2.1. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumiLai izpildītu <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Attīstības <strong>programma</strong>s stratēģiskajā daļa izvirzītosuzdevumus, izstrādāts rīcības plāns. Atbilstoši noteiktajām prioritātēm, izvirzīti rīcībasvirzieni un noteikti uzdevumi šo rīcības virzienu izpildei.Pēc Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam apstiprināšanas, ieteicamspārskatīt un aktualizēt rīcības plānu.Stratēģiskā matrica vidēja termiľa prioritātes īstenošanai2.1.tabulaPrioritāte (P)P1:Izglītots, radošsun apmierinātsCILVĒKSRīcības virzieni(RV)RV1: KvalitatīvasizglītībaspieejamībaRV2: Sociālāatbalsta unpakalpojumupieejamībaRV3: Sabiedrībasveselībasveicināšana unveselības aprūpespasākumupieejamībaRV4:Daudzveidīgaskultūras unatpūtas iespējupieejamībaUzdevumi (U)U1: Nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību katram<strong>novada</strong> iedzīvotājamU2: Veicināt izglītības iestāţu un mūţizglītības realizētājuiestāţu materiāli tehniskās bāzes attīstībuU3: Sekmēt pedagogu profesionālā līmeľa pilnveidošanu unattīstībuU1: Attīstīt un uzlabot esošos pieejamos sociālospakalpojumusU2: Pilnveidot sociālo pakalpojumu efektivitātiU1: Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveiduU2: Veicināt veselības pakalpojumu pieejamībuU1: Veicināt kultūras amatierkolektīvu un interešu grupuaktivitāti un darbībuU2: Veicināt tūrisma objektu attīstību un atpazīstamībuU3: Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu23


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsRV5: PašvaldībaskonkurētspējaspaaugstināšanaU1: Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti unpieejamībuU2: Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju, uzľēmēju un NVOiesaistīšanos pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanāU3: Veicināt sadarbību ar pašvaldībām valsts un ārpus valstsrobeţāmRV6: AtbalstsiedzīvotājuiniciatīvāmRV7: SportaaktivitāšupieejamībaRV8:SociālāsvidesinfrastruktūrasattīstībaU1: Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas novadāU2: Atbalstīt NVO darbību novadāU1: Atbalstīt iedzīvotāju sportiskās aktivitātesU2: Uzturēt un atjaunot sporta aktivitātēm nepieciešamomateriāli tehnisko bāziU1: Veicināt izglītības iestāţu infrastruktūras attīstību unizmantošanuU2: Veicināt sociālo pakalpojumu un veselības veicināšanasinfrastruktūras attīstību un optimālu izmantošanuP2:Droša, kopta unpievilcīgaVIDERV1: Dabasdaudzveidībassaglabāšana unvides izglītībasveicināšanaRV2:Tradicionālāslauku vides,kultūrvides unkultūrasmantojumasaglabāšana unapdzīvojumaU3: Attīstīt kultūras aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru,atjaunot materiāli tehnisko bāziU4: Pilnveidot materiālās bāzes attīstību iedzīvotājusabiedriskajām aktivitātēmU5: Attīstīt sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūruU1: Veicināt un atbalstīt ekoloģiskās daudzveidībassaglabāšanu un ģeoloģiski ainavisku teritoriju aizsargāšanuU2: Veicināt meţu resursu aizsardzību un racionāluizmantošanuU3: Atbalstīt vides izglītības iniciatīvas un dabasdaudzveidības izzinošo pasākumu norisiU1: Veicināt un atbalstīt ekoloģiskās daudzveidībassaglabāšanu un ģeoloģiski ainavisku teritoriju aizsargāšanuU2: Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionāluizmantošanu24


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsveicināšanaRV3: KvalitatīvasinfrastruktūraspieejamībaU1: Attīstīt kvalitatīvu IT un sakaru infrastruktūruU2: Attīstīt kvalitatīvu ūdenssaimniecības un lietus ūdeľuapsaimniekošanas infrastruktūruU3: Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūras ieviešanuun energoefektivitātiU4: Attīstīt <strong>novada</strong> teritorijā esošo transporta infrastruktūruU5: Veicināt meliorācijas sistēmu attīstībuP3: Attīstīta,stabila unkonkurētspējīgaEKONOMIKARV4: Drošasvides veicināšanaRV1:Uzľēmējdarbībailabvēlīgas videsveicināšanaRV2:Nodarbinātības unsaimnieciskāsiniciatīvasveicināšanaU1: Iesaistīt iedzīvotājus drošības pasākumu īstenošanāU2: Veicināt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> civilās aizsardzības organizācijuU1: Atbalstīt un veicināt tradicionālās uzľēmējdarbībasnozares – lauksaimniecības attīstībuU2: Atbalstīt uzľēmējdarbības attīstību un jaunas aktivitātesU3: Veicināt uzľēmēju un pašvaldības sadarbību pašvaldībasfunkciju īstenošanāU4: Veicināt tūrisma uzľēmējdarbības attīstībuU1: Atbalstīt nodarbinātības veicināšanas pasākumusU2: Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju iniciatīvuuzľēmējdarbības uzsākšanai, nodarbinātības paaugstināšanaiU3: Atbalstīt inovatīvās uzľēmējdarbības attīstību novadā25


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts2.2. Rīcības daļaRīcības plāna rīcības daļa sastādīta 7 gadiem secīgi visiem stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem un ietver: pasākumus unaktivitātes atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem, par rīcības īstenošanu atbildīgos izpildītājus, plānoto rīcības izpildes periodu, kā arī finanšuavotus.Rīcības plānā iekļautās aktivitātes ieteicams aktualizēt, veicot ikgadējo attīstības <strong>programma</strong>s pārskata ziľojuma izstrādi.Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji1. Prioritāte: CILVĒKSRV1: Kvalitatīvas izglītības pieejamībaIzpildestermiņš vaiperiodsFinanšu resursiun avotiPiezīmesU1: Nodrošināt kvalitatīvasizglītības pieejamību katram<strong>novada</strong> iedzīvotājamAttīstīt optimālu izglītības iestāţu tīkluNodrošināt piekļūšanu izglītības iestādēmPilnveidot un attīstīt mūţizglītības piedāvājumu daţādāmiedzīvotāju sociālām grupāmPaaugstināt pieaugušo izglītības organizatoru un īstenotājukompetences un prasmesNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums26


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsVeicināt sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem unpašvaldībuUzlabot sabiedrības informētības līmeni par izglītības iespējāmnovadāVeicināt bērnu un jauniešu neformālās izglītības piedāvājumu<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicināt izglītības iestāţuun mūţizglītības realizētājuiestāţu materiāli tehniskāsbāzes attīstībuAtjaunot un papildināt mācību programmu kvalitatīvai apgūšanainepieciešamo materiāli tehnisko bāzi gan formālā gan neformālāizglītībā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsSekmēt moderno tehnoloģiju pielietošanu izglītības procesā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Sekmēt pedagoguprofesionālā līmeľapilnveidošanu un attīstībuAtbalstīt un veicināt izglītības iestāţu mācībspēku kompetenci unprasmju paaugstināšanu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Attīstīt un uzlabot esošospieejamos sociālospakalpojumusVeicināt praktiskās pieredzes apguvi pedagogiem savā nozarēRV2: Sociālā atbalsta un pakalpojumu pieejamībaPilnveidot sociālajā darbā iesaistīto darbinieku kapacitāti, Veicinātsociālā darba speciālistu izglītību un profesionālo attīstību<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums27


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIeviest un organizēt sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmuDaţādot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības klāstu un uzlabotto kvalitātiPaplašināt alternatīvo sociālo pakalpojumu piedāvājumu unpieejamībuIesaistīt NVO sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanāNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Pilnveidot sociālopakalpojumu efektivitātiSadarboties ar valsts, pašvaldību u.c. iestādēm sociālo pakalpojumukvalitātes uzlabošanā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsPaaugstināt sociālo pakalpojumu izmaksu efektivitāti<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Atbalstīt un veicinātiedzīvotāju veselīgudzīvesveiduRV3: Sabiedrības veselības veicināšana un veselības aprūpes pasākumu pieejamībaPopularizēt veselīgu dzīvesveidu un profilaktiskās veselības aprūpiRealizēt veselības <strong>programma</strong>s skolās un popularizēt veselīgudzīvesveidu jauniešu vidūNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums28


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsU2: Veicināt veselībaspakalpojumu pieejamībuVeicināt veselības pakalpojumu sniedzēju iestāţu attīstību unpilnveidošanos novadāRV4: Daudzveidīgas kultūras un atpūtas iespēju pieejamība<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsOrganizēt tradicionālās un netradicionālās kultūras pasākumus<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Veicināt kultūrasamatierkolektīvu un interešugrupu aktivitāti un darbībuPapildināt amatierkolektīvu materiālo bāziVeicināt kultūras iestāţu darbinieku izglītības, kompetences unprasmju attīstību<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsDaţādot kultūras pasākumu piedāvājumu un veicināt to mārketingu,nodrošināt sabiedrības informētību par kultūras dzīvi novadāAttīstīt tūrisma infrastruktūru novadā<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicināt tūrisma objektuattīstību un atpazīstamībuAtbalstīt jaunu tūrisma produktu izveidi novadāVeicināt esošo tūrisma objektu un pakalpojumu attīstībuNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums29


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsU3: Veicināt kultūrasmantojuma saglabāšanu unatjaunošanuAtbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumusAttīstīt pašvaldības īpašumā esošo kultūras mantojumu, veicināt tāizmantošanuRV5: Pašvaldības konkurētspējas paaugstināšanaPaaugstināt publiskās pārvaldes darbinieku zināšanu, kompetenču unprasmju līmeniUzlabot publiskās pārvaldes infrastruktūruAttīstīt un stiprināt <strong>novada</strong> stratēģisko plānošanuNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Pilnveidot pašvaldībassniegto pakalpojumu kvalitātiun pieejamībuUzlabot iedzīvotāju iespējas sazināties ar <strong>novada</strong> pārvaldes un iestāţuatbildīgajām amatpersonām<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsPilnveidot <strong>novada</strong> pārvaldes iekšējo kultūruUzlabot drošības institūciju darbības efektivitāti un kvalitāti,materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums30


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPilnveidot un popularizēt <strong>novada</strong> tēlu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Atbalstīt un veicinātiedzīvotāju, uzľēmēju unNVO iesaistīšanospašvaldības pakalpojumukvalitātes uzlabošanāVeicināt publisko privāto partnerību novadāVeicināt sociālo dialogu un sadarbību starp sabiedrību, tai skaitāNVO un komersantiem, un publiskās pārvaldes struktūrām<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību novadā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsSadarboties ar kaimiľu pašvaldībā kopīgu jautājumu risināšanā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Veicināt sadarbību arpašvaldībām valsts un ārpusvalsts robeţāmSadarboties ar valsts iestādēm un organizācijām pašvaldības interešuaizstāvēšanai un pašvaldības izaugsmes veicināšanai<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeicināt policijas darbinieka atpazīstamību un veidot tā pozitīvo tēlusabiedrībā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums31


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsIzstrādāt avāriju un dabas stihiju risku vadību<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsUzraudzīt teritorijas apbūves procesa atbilstību pašvaldībasizstrādātajiem nosacījumiemRV6: Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeidot <strong>novada</strong> jaunatnes atbalsta politiku2012. -2015.pašvaldībasfinansējumsU1: Atbalstīt un veicinātjauniešu iniciatīvas novadāSekmēt un atbalstīt jauniešu izstrādātos projektus<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsPilnveidot darbā ar jauniešiem iesaistīto darbinieku kapacitāti,Veicināt speciālistu izglītību un profesionālo attīstību<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Atbalstīt NVO darbībunovadāU1: Atbalstīt iedzīvotājusportiskās aktivitātesNodrošināt informāciju un konsultācijas NVO darbāAtbalstīt NVO iniciatīvasOrganizēt sporta pasākumus novadāRV7: Sporta aktivitāšu pieejamībaNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādesNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums32


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsvalsts iestādesAtbalstīt <strong>novada</strong> sportistus plašāka mēroga pasākumos<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Uzturēt un atjaunot sportaaktivitātēm nepieciešamomateriāli tehnisko bāziOrganizēt un popularizēt ģimeľu sporta aktivitātesVeicināt sporta pedagogu un treneru izglītības, kompetences unprasmju attīstībuAttīstīt jaunu sporta infrastruktūru, t.sk. ūdenssporta infrastruktūruRV8: Sociālās vides infrastruktūras attīstība<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Veicināt izglītības iestāţuinfrastruktūras attīstību unizmantošanuUzlabot izglītības iestāţu infrastruktūru, veikt iestāţu atjaunošanu,paplašināšanu.Veikt izglītības iestāţu energoefektivitāti<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicinātsociālopakalpojumu unveselību veicinošasinfrastruktūras attīstību unoptimālu izmantošanuUzlabot sociālo pakalpojumu (t.sk. alternatīvo soc.pak.) un sociālāspalīdzības infrastruktūru, veikt sociālo pakalpojumu iestāţuatjaunošanu, paplašināšanu, materiāli tehniskās bāzes pilnvedošanu(arī personām ar kustību traucējumiem)Atjaunot un papildināt tehnisko palīglīdzekļu bāziNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums33


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsVeidot veselību veicinošas infrastruktūru novadā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Attīstīt kultūrasaktivitātēm nepieciešamoinfrastruktūru, atjaunotmateriāli tehnisko bāziUzlabot kultūras iestāţu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāziAtjaunot, pilnveidot un apildināt kultūras iestāţu materiāli tehniskobāzi<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU4: Pilnveidot materiālāsbāzes attīstību iedzīvotājusabiedriskajām aktivitātēmUzlabot sabiedrības atbalsta un iedzīvotāju aktivitātēm paredzētoiestāţu infrastruktūru, veikt iestāţu atjaunošanu, paplašināšanu,materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu, papildināšanu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeikt iekārtu, tehikas, aprīkojuma, IT iegādi un uzstādīšanu uninfrastruktūras izveidi sabiedrisko aktivitāšu daţādošanaiiedzīvtājiem<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU5: Attīstīt sporta aktivitātēmnepieciešamo infrastruktūruVeikt esošās sporta infrastruktūras atjaunošanu, attīstīt jaunuinfrastruktūru, t.sk.ūdenssporta infrastruktūruAtjaunot un veikt energoefektivitātes pasākumus esošajās un veidotjaunas sporta būves, bāzes novadā2. Prioritāte: VIDERV1: Dabas daudzveidības saglabāšana un vides izglītības veicināšana<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums34


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsAtbalstīt un veicināt vides un dabas aizsardzības pasākumus novadā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Veicināt un atbalstītekoloģiskās daudzveidībassaglabāšanu un ģeoloģiskiainavisku teritorijuaizsargāšanuIzstrādāt <strong>novada</strong> vides aizsardzības plānuPopularizēt vides un dabas aizsardzību novadā<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeikt teritorijas zonējuma izstrādi, nedegradējot Zemgalei raksturīgolauku ainavu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicināt meţu resursuaizsardzību un racionāluizmantošanuAtbalstīt meţu resursu racionālu apsaimniekošanuSadarboties ar Valsts meţu dienestu meţu aizsardzības pasākumuīstenošanā<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Atbalstīt vides izglītībasiniciatīvas un dabasdaudzveidības izzinošopasākumu norisiAtbalstīt vides izglītības iniciatīvasVeicināt dabas daudzveidības izzinošo pasākumu norisiNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums35


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsU1: Veicināt un atbalstītekoloģiskās daudzveidībassaglabāšanu un ģeoloģiskiainavisku teritorijuaizsargāšanu<strong>2011.</strong> -Izveidot dabas izziľas takas2017.RV2: Tradicionālās lauku vides, kultūrvides un kultūras mantojuma saglabāšana un apdzīvojuma veicināšanaAtbalstīt ekoloģisko produktu raţošanu novadāUzraudzīt <strong>novada</strong> teritorijas vides tīrību<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicināt teritorijassakopšanu, labiekārtošanu unracionālu izmantošanuU3: Piesaitīt jaunusiedzīvotājus <strong>novada</strong>mNodrošināt <strong>novada</strong> zaļo zonu infrastruktūras saglabāšanu un,pilnveidot atpūtas zonu infrastruktūruUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> atkritumu saimniecībuVeicināt privātā dzīvojamā fonda attīstībuSakārtot brīvās teritorijas dzīvojamu ēku būvniecībaiRV3: Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamībaNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,uzņēmēji, valsts iestādes<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Attīstīt kvalitatīvu IT unsakaru infrastruktūruAttīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģijasNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums36


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsuzņēmēji, valsts iestādesAtbalstīt jaunu sakaru tehnoloģiju ieviešanu novadā<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Attīstīt kvalitatīvuūdenssaimniecības un lietusūdeľu apsaimniekošanasinfrastruktūruUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> ūdenssaimniecības (centralizētāsūdensapgādes sistēmas un sadzīves notekūdeľu apsaimniekošassistēmas) infrastruktūruUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> lietus ūdeľu apsaimniekošanas sistēmuinfrastruktūru<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Attīstīt kvalitātīvasenerģētikas infrastruktūrasieviešanu unenergoefektivitātiUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> siltumapgādiVeicināt energoefektivitātes paaugstināšanu<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeicināt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU4: Attīstīt <strong>novada</strong> teritorijāesošo transporta infrastruktūruUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> ielu un ceļu infrastruktūru,satiksmes drošībuuzlabot<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsUzlabot un attīstīt <strong>novada</strong> ielu apgaismojumu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums37


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSakārtot un uzlabot dzīvojamo un komercdarbības rajonupiebraucamos ceļus, auto novietnes un pagalmus<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU5: Veicināt meliorācijassistēmu attīstību <strong>novada</strong>teritorijāAtbalstīt meliorācijas sistēmu atjaunošanas pasākumus<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsAtbalstīt meliorācijas sistēmas izveidošanas pasākumusRV4: Drošas vides veicināšana<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Iesaistīt iedzīvotājusdrošības pasākumu īstenošanāVeicināt sabiedrības līdzdalību likumpārkāpumu novēršanā(community policing)<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Veicināt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>civilās aizsardzībasorganizācijuIzveidot <strong>novada</strong> civilās aizsardzības koordinācijas sistēmas(-u) Novada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,uzņēmēji, valsts iestādesVeidot efektīvu plūdu aizsardzības infrastruktūru un sistēmu3. Prioritāte: EKONOMIKARV1: Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU1: Atbalstīt un veicināttradicionālās uzľēmējdarbībasnozares – lauksaimniecībasattīstībuAtbalstīt lauksaimniecības uzľēmumu attīstību novadāNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums38


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsuzņēmēji, valsts iestādesPopularizēt un veicināt raţotāju, pakalpojumu sniedzēju unpiegādātāju sadarbību un klasteru veidošanu efektivitātes unkonkurētspējas celšanai<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsAtbalstīt videi draudzīgu uzľēmējdarbību novadāIzveidot pašvaldības uzľēmējdarbības veicināšanas stratēģiju<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsIzveidot un uzturēt informāciju par industriālajām teritorijām<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Atbalstīt uzľēmējdarbībasattīstību un jaunas aktivitātesVeicināt esošu un jaunu ēku, telpu pilnveidošanu, izveidošanu unattīstību raţošanai un pakalpojumiemSakārtot brīvās teritorijas komercdarbības attīstībai<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeicināt komersantu interesi un aktivitāti jaunu, efektīvu tehnoloģijuieviešanā un pārnesē no ārvalstīm<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsVeicināt biznesa, tehnoloģiju inkubatoru un industriālo parkuattīstību<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums39


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsVeicināt Privāto Publisko Partnerību attīstību<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU3: Veicināt uzľēmēju unpašvaldības sadarbībupašvaldības funkcijuīstenošanāVeidot sadarbību starp komercsabiedrībām, izglītības iestādēm unpētniecības institūtiemVeicināt un atbalstīt zinātnes un pētniecības attīstību<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsNodrošināt informatīvu un konsultatīvu atbalstu esošajāmkomercsabiedrībām un jaunu komercdarbības uzsākšanai<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU4: Veicināt tūrismauzľēmējdarbības attīstībuVeicināt infrastruktūras izveidi piekļūšanai pie kultūrvēsturiskiemobjektiem<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsApkopot informāciju un popularizēt <strong>novada</strong> teritorijā esošos tūrismapaklapojumu sniedzējus<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU5: Atbalstīt inovatīvāsuzľēmējdarbības attīstībunovadāVeicināt alternatīvo energoresursu ieguvi un izmantošanu<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsRV2: Nodarbinātības un saimnieciskās iniciatīvas veicināšanaU1: Atbalstīt nodarbinātībasveicināšanas pasākumusSadarboties ar NVA nodarbinātības pasākumu organizēšanāNovada pašvaldība,pašvaldības iestādes,pagastu pārvaldes, NVO,<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums40


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektsuzņēmēji, valsts iestādesOrganizēt un iesaistīties pasākumos profesionālās kvalifikācijaspaaugstināšanai<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsU2: Atbalstīt un veicinātiedzīvotāju iniciatīvuuzľēmējdarbības uzsākšanai,nodarbinātībaspaaugstināšanaiIzveidot uzľēmējdarbības atbalsta centrus, biznesa inkubatorus,biznesa parkusAttīstīt novadā esošo satiksmes un inţenierinfrastruktūru,uzľēmējdarbības attīstības veicināsānai<strong>2011.</strong> -2017.<strong>2011.</strong> -2017.ES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējumsES finanses,pašvaldībaslīdzfinansējums2.3. Investīciju plānsKā viena no rīcības plāna būtiskākajām sastāvdaļām tiek izstrādāts investīciju plāns. Investīciju plāns tiek izstrādāts 3 gadiem un tajā atspoguļoplānotās investīcijas <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības veicināšanai – gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plāno piesaistīt ES, ārvalstu un nacionālāatbalsta ietvaros. Investīciju plānā attēlotie projekti un projektu idejas vērstas uz teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong>s investīciju plāns tiek veidots kā pielikums attīstības <strong>programma</strong>s stratēģiskajai daļai un tiek aktualizēts katru gadu (nemainotattīstības <strong>programma</strong>s stratēģisko daļu), ľemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budţetu. Investīciju plāns <strong>2011.</strong> –2013.pielikumā41


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts3. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLEPar attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanu atbild <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība, un ieviešanasdarbu vada Plānošanas un Projektu nodaļas. Programmas ieviešana, uzraudzība un atskaišusagatavošana tiek organizēta divos līmeľos:1) <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> tautsaimniecības komiteja;2) Pašvaldības administrācijā ietilpstošās nodaļas un iestādes.Uzraudzības komiteja ir atbildīga par attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas uzraudzību,konceptuālu lēmumu pieľemšanu un priekšlikumu sniegšanu domei par izmaiľu veikšanuattīstības programmā. Uzraudzības komiteja uztur regulāru dialogu ar <strong>novada</strong> funkcionālāsietekmes zonu administratīvajām teritorijām lokālā un reģionālā līmenī, veicot diskusijas unkonsultācijas par attīstības jautājumiem. Lai nodrošinātu attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanasikgadēju novērtēšanu, uzraudzības komitejas sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizigadā.Par attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas ikdienas darbu koordināciju un ieviešanu iratbildīgas pašvaldības administrācijas nodaļas.Katra nodaļa savas kompetences ietvaros reizi gadā sagatavo un iesniedztautsaimniecības komitejai atskaiti par:attīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas progresu, problēmām un risinājumiem;rezultatīvo rādītāju analīzi, kas kopumā raksturo attīstības tendences unsasniegto attīstības <strong>programma</strong>s ietvaros;ieteikumiem nepieciešamo izmaiľu veikšanai attīstības programmā.Katru gadu līdz 1. maijam, veicot informācijas apkopojumu un analīzi pašvaldībaspubliskajam gada pārskatam, Plānošanas nodaļa sagatavo pārskata ziľojumu par <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s realizāciju.Vienu reizi trijos gados Plānošanas nodaļa sagatavo attīstības <strong>programma</strong>s trīs gaduuzraudzības ziľojumu, atbilstoši klātpievienotajai tabulai.42


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts3.1.tabulaAttīstības <strong>programma</strong>s trīs gadu uzraudzības ziľojuma struktūraNr. Nodaļa SatursUzraudzības pārskata mērķis, laika periods, par kādu pārskats sagatavots,1. Ievadspārskata struktūra2.Vispārīgs pašvaldībasattīstības raksturojumsAttīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definētopamatrādītāju izmaiľu analīzi (salīdzinot ar rādītājiem uz 2010. gada 1.janvāri un salīdzinot ar iepriekšējo gadu)Attīstības <strong>programma</strong>s īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiemprioritāšu īstenošanas rādītājiem.Par katru prioritāti sniedz šādu informāciju:3.Attīstības <strong>programma</strong>sīstenošanarezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānotosaistībā ar ieguldīto finanšu apjomu;rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību;ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums;secinājumi un priekšlikumi4. Secinājumi Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem6. PriekšlikumiPriekšlikumi attīstības <strong>programma</strong>s aktualizēšanai, rīcības plānaaktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai7.Izmantotāsinformācijas avotiMinēti primārie informācijas avotiKatru gadu līdz 1. maijam apkopojama informācija par rezultatīvo rādītājuizpildi, atbilstoši klātpievienotajai tabulai.43


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPārskats par rezultatīvo rādītāju izpildi un tendencēmNr.p.k. Rādītājs 2010 2011 Plānotais Tendence Novērtējumsatbilstošiplānotajam3.2.tabulaAvots1. Pieaug vaisamazinās,% gadāL(labi)S(slikti)CSP2.PartnerībaAttīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas procesā, realizējot <strong>novada</strong> noteiktos attīstībasveicināšanas iniciatīvas un projektus, pašvaldība uztur aktīvu sociālo dialogu ar daţādiemsociāliem partneriem (NVO, komercsabiedrības, izglītības iestādes u.c. institūcijas) <strong>novada</strong>,plānošanas reģiona, valsts un starptautiskā mērogā.Sabiedrības iesaisteAttīstības <strong>programma</strong>s ieviešanas gaitas atbilstību sabiedrības interesēm noskaidrosabiedrības aptaujās, piemēram, ikgadējā aptaujā par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvinovadā.Attīstības <strong>programma</strong>s aktualizācija<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> izstrādāta 7 gadiem un atbilstoši <strong>novada</strong>,Zemgales reģiona, Latvijas un Eiropas attīstības tendencēm, ir paredzēta regulāra attīstības<strong>programma</strong>s aktualizācija – ne retāk kā reizi divos gados. Investīciju plāns, kas ir attīstības<strong>programma</strong>s sastāvdaļa, sastādīts 3 gadiem un tā aktualizācija ir paredzēta katru gadu,nepieciešamības gadījumos mainot vai nemainot citas attīstības <strong>programma</strong>s daļas.44


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsRezultatīvais rādītājsVidējā termiľā (2017.gadā) sasniedzamie rādītājiEsošā situācija(2010.g.1.janvārī)2017.gadāsasniedzamierādītāji3. 3. tabulaAvotsIedzīvotāju skaits 27165 5% pieaugums PMLPDemogrāfiskās slodzes līmenis 481 10% zemāks par CSPvalsts vidējoDabiskais pieaugums -85 0 PMLPBezdarba līmenis 12,1 5%VIDsamazinājumsIedzīvotāju ienākuma nodoklis 208 15 % pieaugums VIDuz vienu iedzīvotājuUzľēmumu skaits 1274 10% pieaugums VIDTeritorijas attīstības indekss 0,219 (29.vieta Sasniegt 0,4 VARAMLatvijas novaduvidū)Pašvaldības budţeta ieľēmumi 14 491 543 15% pieaugums <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldībaPirmsskolas izglītības iestāţuskolēnu skaits4 %pieaugums <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldībaBibliotēku apmeklētāju skaits 101956 10% pieaugums <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldībaKultūras amatierkolektīvuskaitsSociālo pabalstu īpatsvarspašvaldības budţetā74 10% pieaugums <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldība987843 10%samazinājumsBērnu bāreľu skaits 128 50%samazinājumsBērnu skaits sociālās aprūpescentros35 30%samazinājums<strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldība<strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldība<strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldībaRealizēti investīciju projekti 15% pieaugums <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong>pašvaldība45


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts4. ZIĽOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU ATTĪSTĪBASPROGRAMMAS IZSTRĀDĒAttīstības <strong>programma</strong>s izstrāde uzsākta pamatojoties uz <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> domes2010.gada 27. Janvāra lēmumu (prot. Nr.12(1).§8. „Par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstībasprogrammu”).Izstrādājot <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu 2001. – 2017.gadam sabiedrībaspārstāvji tika aicināti līdzdarboties attīstības <strong>programma</strong>s izstrādē:1. Veicot anketēšanu;2. Organizējot darba grupas un seminārus;3. Iesaistot tematiskajās darba grupās, piedaloties publiskajā apspriešanā.Paziľojumi par attīstības <strong>programma</strong>s izstrādiUzsākot attīstības <strong>programma</strong>s izstrādi, tika publicēti ziľojumi:1. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> informatīvajā izdevumā „<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ziľas” (februāris2010.Nr.2(4)), (marts 2010.Nr.3(5)) un (augusts 2010.Nr.8(10));2. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> mājaslapā www.jelgavasnovads.lv3. Informatīvi paziľojumi <strong>novada</strong> pagastu pārvaldēs un publiskajās iestādēs.Paziľojumos interesenti tika aicināti iesaistīties <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības plānošanasprocesā, piedaloties anketēšana, piedaloties tematiskajās darba grupās, vai izsakotrakstiski savu viedokli par <strong>novada</strong> turpmākās attīstības virzieniem. Paziľojumos tikanorādītas vietas, kur iespējams sniegt priekšlikumus un ieteikumus – <strong>novada</strong> pagastapārvaldēs, <strong>novada</strong> pašvaldības administratīvajā ēkā Jelgavā, kā arī uz norādītajām e-pasta adresēm.Aptaujas anketas2010. gada aprīlī un maijā <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s un teritorijas plānojumaizstrādes ietvaros pašvaldības mājaslapā tika publicēts aicinājums ikvienam piedalītiesaptaujā, ar mērķi novērtēt esošo situāciju novadā, pagastā, ciemā un sniegtpriekšlikumus teritorijas attīstībai. Aptaujas anketas bija pieejamas <strong>novada</strong> pagastupārvaldēs un publiskajās iestādēs.46


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsAptaujas rezultāti tika apkopoti un informācija izmantota plānošanas dokumentuizstrādē.Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes darba grupasAr 2010.gada 2.marta <strong>novada</strong> pašvaldības izpilddirektora rīkojumu (Nr.3-2/48)tika apstiprināta <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes vadības darba grupa,kuras uzdevums bija veikt <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s izstrādi.Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes darba organizācija:‣ Izpilddirektors (organizē)‣ Vadības darba grupa (koordinē izstrādi)‣ Nozaru darba grupas (veic <strong>programma</strong>s nozaru informācijas apstrādi)Izstrādājot attīstības programmu tika organizētas vairākas nozaru darba grupas, kurupienākums bija veikt nozaru esošās situācijas raksturojumu, piesaistot attiecīgo nozaruekspertus vai speciālistus.Tika organizētas sekojošas nozaru darba grupas:‣ Izglītības attīstības plānošanas darba grupa‣ Sporta attīstības plānošanas darba grupa‣ Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes darba grupa‣ Kultūras attīstības plānošanas darba grupa‣ Uzľēmējdarbības vides attīstības plānošanas darba grupa‣ Infrastruktūras attīstības plānošanas darba grupa‣ Publiskās pārvaldes attīstības plānošanas darbaNozaru darba grupu dalībnieku pienākums bija veikt esošās situācijasraksturojumu, izvērtēt <strong>novada</strong> vājās puses un iespējas, kā arī noteikt attīstības virzienusun rīcību.Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes laikā tika organizētas diskusiju grupas ar nozarupārstāvjiem:47


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts‣ Kultūras darbinieku fokusgrupas diskusija;‣ Uzľēmēju pārstāvju fokusgrupas diskusija;‣ NVO pārstāvju fokusgrupas diskusija;‣ Politiķu fokusgrupas diskusija.Fokusgrupu dalībnieki tika aicināti raksturot <strong>Jelgavas</strong> novadu no savas nozaresviedokļa reģiona, Latvijas un Eiropas līmenī, identificēt novadā pastāvošās nozaruproblēmas un noteikt prioritātes un rīcības virzienus.Attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes laikā tika organizēti semināri par teritorijasmārketingu. Semināru rezultātā tika veikta <strong>novada</strong> pagastu un ciemu izvērtēšana,iezīmējot pozitīvās attīstības tendences un perspektīvās kompleksās rīcības.Sadarbībā ar pagastu pārvalţu speciālistiem, iestāţu darbiniekiem un nozarupārstāvjiem tika izveidots Investīciju plāns <strong>2011.</strong> – 2013.gadam, attēlojot prioritārinepieciešamos attīstības projektus.Attīstības <strong>programma</strong>s 1.redakcijas publiskā apspriešana<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> dome <strong>2011.</strong>gada 26. janvārī pieľēma lēmumu (prot. Nr.1.§23.„Par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu <strong>2011.</strong> 2017.gadam”) organizēt <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> – 2017.gadam 1. redakcijas publisko apspriešanusaskaľā ar 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrībaslīdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> – 2017.gadam 1.redakcijas publiskāapspriešana tika veikta no <strong>2011.</strong>gada 31. janvāra līdz <strong>2011.</strong>gada 4. Martam.Informācija par publisko apspriešanu tika publicēta1. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> informatīvajā izdevumā „<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ziľas” (februāris<strong>2011.</strong>Nr.2(16));2. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> mājaslapā www.jelgavasnovads.lv3. Informatīvi paziľojumi <strong>novada</strong> pagastu pārvaldēs un publiskajās iestādēs.48


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsTika nodrošināta iespēja ar attīstības programmu iepazīties pagastu pārvaldēs, kāarī publiskajās iestādēs.<strong>2011.</strong>gada 25.februārī tika organizēta <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s<strong>2011.</strong> – 2017. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmesprotokols pielikumā.49


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPIELIKUMI50


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPaziľojums par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong>- 2017. gadam1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanaiAtbilstoši <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> domes <strong>2011.</strong>gada 26.janvāra lēmumam Nr. 1. §23. „Par<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu <strong>2011.</strong> – 2017.gadam” tiek organizēta <strong>novada</strong>attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> – 2017.gadam publiskā apspriešana.1. Attīstības <strong>programma</strong> ir vidēja termiľa plānošanas dokuments, kas noteiks <strong>novada</strong>prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām <strong>novada</strong>uzľēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, infrastruktūras, vides aizsardzībasun <strong>novada</strong> nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistītiesattīstības <strong>programma</strong>s publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstībasgalvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.2. Ar <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> 2017.gadam 1.redakcijasmateriāliem laika posmā no š.g.31.janvāra līdz 4.martam var iepazīties:<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldībā, Jelgavā, Pasta ielā 37, 3.stāvā, 305.kabinetādarba dienās no 8.00 – 17.00;<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> mājas lapā www.jelgavasnovads.lv sadaļā Sabiedrībaslīdzdalība;Pagasts Informācijas izvietošana Izdruku izvietošanaElejas pagasts 1.Saieta nama ēkā Bibliotēkā -Lietuvas ielā 42;2.Pagasta pārvaldes ēkā - Dārzaielā 5.Glūdas pagasts 1.Pagasta pārvaldes ēkā Nākotnē2. Zemgalē- dienas centrā,3. uz ziľojumu dēļiem Nākotnē,Dorupē, ZemgalēJaunsvirlaukas 1.Pagasta pārvaldes ēkā, „Kraujas”2.Pagasta bibliotēkās, Staļģenes,pagastsJaunsvirlaukas, VecsvirlaukasKalnciemapagastsLielplatonespagastsLīvbērzespagasts1.Pagasta pārvaldes ēkā, Lielupesiela 2;2.Pagasta bibliotēkā, <strong>Jelgavas</strong> ielā151.Pagasta pārvalde,2. pagasta bibliotēka,3.Lielplatones SpeciālāInternātpamatskola1.Pagasta pārvaldes ēkā1.Saieta nama ēkā Bibliotēkā -Lietuvas ielā 42;2.Pagasta pārvaldes ēkā - Dārzaielā 5.1.Pagasta pārvaldes ēkā Nākotnē2. Zemgalē- dienas centrā,1.Pagasta pārvaldes ēkā,„Kraujas”2.Pagasta bibliotēkās, Staļģenes,Jaunsvirlaukas, Vecsvirlaukas1.Pagasta pārvaldes ēkā, Lielupesiela 2;2.Pagasta bibliotēkā, <strong>Jelgavas</strong> ielā151.Pagasta pārvalde,2. pagasta bibliotēka,3.LielplatonesInternātpamatskola1.Pagasta pārvaldes ēkāSpeciālā51


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPlatones pagasts 1.Pagasta pārvaldes ēkā,„Atspulgi”, Platone;2.Lielvircavas kultūras namā,LielvircavāSesavas pagasts 1.Bērvircavas bibliotēkā,2.Sesavas pagasta pārvaldēSvētes pagastsValgundespagasts1.Svētes pagastmājā2.Jēkabnieku k/n.1.Valgundes pagasta pārvaldes ēkā1.Pagasta pārvaldes ēkā,„Atspulgi”, Platone;1.Bērvircavas bibliotēkā,2.Sesavas pagasta pārvaldē1.Svētes pagastmājā2.Jēkabnieku k/n.1.Valgundes pagasta pārvaldesēkāVilces pagasts 1.Vilces pagasta pārvaldes ēkā 1.Vilces pagasta pārvaldes ēkāVircavaspagastsZaļeniekupagasts1.Pagasta pārvaldes ēka,„Kamenes”2.Pagasta bibliotēkā, „Kamenes”3.Oglaines ciema konsultpunkts,Oglaine 25-24.Mazlauku ciema konsultpunkts,Liepu iela 19-61.Pagasta pārvaldes ēka,„Pagastmāja”,2. Zaļenieku kultūras nams,3.Veikalā „Magone”4. Infostends pie autobusupieturvietas1.Pagasta pārvaldes ēka,„Kamenes”Pagasta pārvaldes ēka,„Pagastmāja”,3. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s1.redakciju iespējams iesniegt līdz <strong>2011.</strong>gada 4.martam:<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldībā, Jelgavā, Pasta ielā 37, 3.stāvā, 305.kabinetādarba dienās no 8.00 – 17.00;Sūtot pa pastu uz adresi: <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldība, Pasta ielā 37, Jelgavā,LV-3001;Elektroniski – uz e-pasta adresi: inese.baumane@jelgavasnovads.lv4. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s 1.redakcijas publiskās apspriešanassanāksme notiks <strong>2011.</strong>gada 25.februārī plkst.14.00 <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldībā,Jelgavā, Pasta ielā 37.Kontaktpersona:Inese Baumane<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldībasPlānošanas nodaļasTeritorijas plānošanas speciālistee-pasts: inese.baumane@jelgavasnovads.lvTālr. 6301255552


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsPārskats par iesniegtajiem iesniegumiem <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> – 2017.gadam izstrādeiNr.PlānojumapagastsIerosinājumasaņemšanasdatumsIerosinājumanosūtītājsIerosinājuma satursInformācija parierosinājumu unpriekšlikumu ievērošanu1. Kalnciemapagasts2. ZaļeniekupagastsLīvbērzespagasts02.02.<strong>2011.</strong> Gaļina Koroļova Kalnciema pagasta pārvalde vēlas veikt labojumus <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības<strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> - 2017. gadam investīciju plānā, papildīnot P2, RV3, U4 arprojekta ideju: Lielupes ielas pagarinājuma Kalnciema pagastā Tehniskaprojekta izstrāde. Projekta izmaksas būs aptuveni 10 000 Ls.Lūdzam papildināt Investīciju plānu ar projektu par sporta bāzes izveidiKalnciemā (atbilstoši pielikumam). Plānotais realizācijas laiks 2012. – 2015.28.02.<strong>2011.</strong> Ojārs Briedis Zaļenieku pagasta pārvalde vēlas veikt labojumus <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības<strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> - 2017. gadam investīciju plānā, papildīnot P2, RV3, U4 arprojekta ideju: Esošā gājēju celiņa pagarināšana no „Dienesta viesnīcas” līdzZaļenieku kapiem. Projekta izmanksas varētu būt ap 50000 Ls01.03.<strong>2011.</strong> Ruta Medne Līvbērzes pagasta pārvalde vairākkārtīgi ir norādījusi, ka tuvāko gaduattīstības plānā nevaram iekļaut SPORTA ZĀLES IZBŪVI AIZUPESPAMATSKOLĀ, bet diemžēl tas nav mainīts.Varētu būt precizējums: - 1)Mācību līdzekļu un aprīkojuma iegāde Līvbērzespagasta skolām vai 2) Satiksmes drošības uzlabojumi Līvbērzes ciema<strong>Jelgavas</strong> ielai.Ņemts vērāŅemts vērāŅemts vērā3. Glūdas 02.03.<strong>2011.</strong> Silvija Zīberte Glūdas PII „Taurenītis” teritorijas labiekārtošanu plānots veikt līdz Ņemts vērā53


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projektspagasts4. Glūdaspagasts2013.gadam02.03.<strong>2011.</strong> Silvija Zīberte P2, RV3, U3 papildināt ar Šķibes pamatskolas ēkas energoefektivitātespaaugstināšana (2012 – 2015)Ņemts vērā5. Elejaspagasts02.03.<strong>2011.</strong> Leonīds Koindži- Ogli1. un 2. stāva telpu, gaiteņu un garderobes telpu remonts (renovācija)Jauniešu mājas izbūve Lietuvas ielā 19Ņemts vērāElejas PII telpu rekonstrukcija (pielāgošana) sporta zāles vajadzībām6. Svētespagasts02.03.<strong>2011.</strong> Edgars Grīnofs Ielu apgaismojuma renovācija (600m) Skolas iela Svētes ciemā Ņemts vērā7. Vilcespagasts08.02.<strong>2011.</strong> Lolita Duge P1: CILVĒKS RV8: Sociālās vides infrastruktūras attīstībaSkolu infrastruktūraVilces pamatskolas(Vilces muižas ēka) pagrabtelpas rekonstrukcija –mājturības kabinetu un pieaugušo apmācību telpu ierīkošanaSociālo pakalpojumu un veselības aizsardzības infrastruktūraSociālo pakalpojumu pieejamība Vilces pagastā (veļas mazgātava, frizētava,sociālo prasmju attīstības iespēju radīšana)Kultūras infrastruktūraVilces Tautas nama aprīkojuma iegāde (skandas, mikrofoni, ekrāns, mūzikascentrs)Ņemts vērā54


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsSporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūraCits formulējums – Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Vilces unZiedkalnes ciematosP2: RV2: Tradicionālās ......Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Vilces pagastāP2: VIDE, RV3:Kvalitatīvas .....Energoefektivitāte un enerģētikas infrastruktūraEnergoefektivitātes paaugstināšana Vilces pamatskolā (jumta, logu un durvjumaiņa)Transporta un satiksmes drošības infrastruktūraPašvaldības ceļa sakārtošana. Vaiteņu krustojums-Bandenieki, ceļš Nr.26,asfalta seguma uzklāšana (5,29 km garumā)8. Vircavaspagasts02.03.<strong>2011.</strong> Rita Borščevska 1. izņemt ārā no Vircavas vidusskolas matemātikas kabinetu , jo to šogad jauiekārtojam par saviem līdzekļiem2. nepieciešams telpu renovācija/ rekonstrukcija Vircavas bērnu dārza ēkā,pielāgojot tās 2-3 gadu vecu bērnu vajadzībām ( spēļu telpa, guļamtelpa,utt)kā arī aprīkojuma iegādeŅemts vērā9. Valgundes 02.03.<strong>2011.</strong> Maija Lasmane Valgundes pagasta IKSC „Avoti” aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu Ņemts vērā55


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektspagastsnodrošināšanaiValgundes pagasta sporta halles būvniecība, aprīkošana un Kalnciemavidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijaŪdenssaimniecības attīstība Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā (II kārta)Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kalnciema vidusskolā,Valgundes pagasta pārvaldes ēkāRīgas ielas, ceļu Rīgas šoseja – Vītiņi un Zvejnieki - Melnezeri, Mehanizatoruielas posma asfaltēšanaApgaismojuma izveide Liepu, Smilšu, Bērzu, Tīreļa, Paegļu, Vērpju un Rīgasielās Valgundes pagastāTirgus laukuma izveide Valgundes pagasta Tīreļu ciemā56


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. Projekts<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong>s <strong>2011.</strong> 2017.gadam publiskās apspriešanasSanāksmes protokols<strong>2011.</strong>gada 25.februārī, plkst.14.00Pasta ielā 37, JelgavāSapulces vadītājs:plānošanasInese Baumane, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pašvaldības Teritorijasspeciāliste;Sapulces dalībnieki: Pielikums uz 2 lapāmDarba kārtība: 1. Prezentācija par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu <strong>2011.</strong>– 2017.gadam;2. Jautājumi, diskusijas1. Prezentācija par <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības programmu <strong>2011.</strong> –2017.gadamPrezentācijas pirmajā daļā Inese Baumane prezentē <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības<strong>programma</strong>s izstrādes gaitu, iepazīstinot ar izstrādes darba organizāciju, izstrādesstruktūru un izstrādes posmiem.Prezentācijas otrajā daļā Inese Baumane informē par sabiedrības iesaistīšanuplānošanas dokumenta izstrādē. Tiek akcentēts, ka liela loma plānošanas dokumentaizstrādē ir diskusijas ar daţādām mērķgrupām par <strong>novada</strong>m aktuālām tēmām šobrīdun nākotnē. Būtisks ieguldījums plānošanas dokumenta izstrādē ir <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>pagastu pārvalţu vadītājiem, kuri pagastos organizēja darbu pie Investīciju plānaizstrādes.2. Jautājumi, diskusijasZemgales plānošanas reģiona pārstāves jautā par darba organizāciju unstruktūru, kā tika organizēts darbs pie jomu apraksta, raksturošanas.I.Baumane informē, ka atbilstoši izstrādes struktūrai, katram vadības darbagrupā iesaistītam nodaļu vai nozaru pārstāvim bija jāorganizē attiecīgo jomuraksturošana un analīze.57


<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> attīstības <strong>programma</strong> <strong>2011.</strong> – <strong>2017.gads</strong>. ProjektsDobeles <strong>novada</strong> pašvaldības plānošanas speciālisti jautā par pārvaldnieku unpolitiķu iesaistīšanos plānošanas dokumenta izstrādē.I.Baumane informē, ka attīstības <strong>programma</strong>s izstrādes vadības darba grupā unatsevišķu nozaru informācijas raksturošanā iesaistījās <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> deputāti, kā arītika organizētas divas diskusijas ar <strong>novada</strong> politiķiem, kurās politiķi izvirzīja<strong>novada</strong>m aktuālās jomas, kurām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība tuvākajā laikaperiodā. Pagastu pārvalţu vadītājiem tika organizēti vairāki semināri par plānošanasdokumenta izstrādi, pagastu attīstības veicināšanu un „vietas mārketingu”. Rezultātāpagastu pārvalţu vadītāji, organizējot vietējās darba grupas, izstrādāja investīcijuplānu.Dobeles <strong>novada</strong> pašvaldības plānošanas speciālisti jautā par sadarbību arpolitiķiem, vai to var vērtēt kā atsaucīgu un pozitīvu.I.Baumane informē, ka sadarbība ar politiķiem ir bijusi ļoti veiksmīga, josarunās tika izvirzītas un apspriestas vairākas <strong>novada</strong>m aktuālas tēmas. Priekšlikumiun iebildumi tika apspriesti un ľemti vērā.Sapulce beidzās plkst. 15.20Protokolēja:I. Skutele58


Pielikums Nr.1N.p.k.Projekta nosaukumsAtbilstība<strong>novada</strong>prioritātēmPapildinātība arcitiemprojektiem(norādītprojektaN.p.k.)P1: Cilvēks, RV:1 Kvalitatīvas izglītības pieejamība1. Mūţizglītības attīstībasplāna izstrāde <strong>novada</strong>m un<strong>novada</strong> iedzīvotājuapmācības organizēšana2. Sākotnējās profesionālāsievirzes <strong>programma</strong>sizstrādāšana un aprobēšanapamatskolās, ierīču unaprīkojuma iegādeprogrammu īstenošanai3. Pedagogu kvalifikācijasiegūšana un novērtēšanaIndikatīvā summa(LVL)Investīciju plāns 2011-2013Pašvaldības budţets,%Finanšu instrumentsES fondu Privātafinansēju isms sektors(norādīt), %fonds vai<strong>programma</strong>Citifinansējuma avoti(norādīt)P1 30 000 15% ESF 0% LatvijasvalstsbudţetsP1 25 000 15% ESF 0% LatvijasvalstsbudţetsP1 25 000 0% ESF 0% Latvijasvalstsbudţets4. Pedagogu apmācība P1 15 000 0% ESF 0% LatvijasvalstsbudţetsProjekta plānotiedarbības rezultāti un torezultatīvie rādītājiMūţizglītībasveicināšanaProfesionālās izglītībasattīstība1)Kvalifikācijasiegūšana, lai mācītucitu mācībupriekšmetu;2)pedagoguprofesionālās darbībaskvalitātes novērtēšana,piešķirot pedagogiemkvalitātes pakāpesPedagogukvalifikācijaspaaugstināšanaPlānotais laika posmsProjekta Projektaplānotais realizācijasuzsākšanas ilgumslaiks2011 20132011 20132011 20131


Pielikums Nr.1P1: Cilvēks, RV2: Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu pieejamība5. Sociālās rehabilitācijas un P1 70 000 0% ESF 0% Latvijas Attīstīt alternatīvusinstitūcijām alternatīvuvalsts sociālās aprūpessociālās aprūpesbudţets pakalpojumuspakalpojumu attīstībanovadā6. Atbalsta pasākumu P1 30 000 0% ESF 0% Latvijas Sociālās atstumtībasīstenošana jauniešu sociālāsvalsts mazināšana unatstumtības riskabudţets jauniešuarmazināšanai un jauniešu arfunkcionālajiemfunkcionālajiemtraucējumiemtraucējumiem integrācijaiintegrācija sabiedrībāizglītībā7. Tehniskie palīglīdzekļi, P1 14 000 10% ELFLA 0% - Iegādāti pamatlīdzekļispeciālais aprīkojums unun iekārtots tehniskodrošības ierīces sociālāspalīglīdzekļu maiņasaprūpes pakalpojumupunktsnodrošināšanaimazaizsargātām iedzīvotājugrupāmP1: Cilvēks, RV4: Daudzveidīgas kultūras un atpūtas iespēju pieejamība8. Kultūras pasākumu P1 127 953 Līdz VKKF, 0% - Katru gadu tiekorganizēšana (Zaļenieku90% ZKPnoorganizēti vismaz 9amatierteātrim – 140,<strong>novada</strong> kultūrasKultūras mantojumapasākumipaaudţu pēctecībaZemgales reģionā,Ceļā uz Dziesmu svētkiem,Lai tāpēc šodien torņiskan!, Elejas pilij 200,Latviešu strēlniekiem 95,Vircavas upes svētki,Zemgales reģiona teātra2011 20132011 20132011 20112011 20132


Pielikums Nr.1svētki, Zemgales dejusvētki9. Ārvalstu sadarbībaspartneru dalība <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> I festivālā projekta„Kultūras kaleidoskops”ietvarosP1 10 000 30% Eiropapilsoņiem0% - Sadarbība ar <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> pašvaldībasārvalstu partneriemP1: Cilvēks, RV5: Pašvaldības konkurētspējas paaugstināšana10. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> P1 585 456 15% ERAF 0% - Rekonstruēta <strong>novada</strong>pašvaldības administratīvāspašvaldības ēkaēkas rekonstrukcijapakalpojumusabiedrisko pakalpojumusniegšanas kvalitātespieejamības sekmēšanaiuzlabošanai11. Pašvaldības institūciju P1 15 000 0% ESF 0% Latvijas Administratīvāsdarbinieku, sociālovalsts kapacitātesdarbinieku, NVO pārstāvjubudţets stiprināšanaapmācības projektusagatavošanā un vadīšanāEiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējāsārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinansēto projektu unpasākumu īstenošanāP1: Cilvēks, RV6: Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām12. Vasaras radošās darbnīcasizveide <strong>novada</strong> jauniešiem13. Atbalsts jauniešu centrudarbības nodrošināšanaipašvaldībās, attīstotjaunatnes informācijaspunktu pieejamībuP1 3000 25% Programma„Jaunatnedarbībā”P1 1400 25% - 0% Latvijasvalstsbudţets0% - Veicināta jauniešulietderīga brīvā laikapavadīšanaInformācijaspieejamība2011 20112011 20132011 20132011 20132011 20123


Pielikums Nr.114. Atbalsts resursu punktuizveidei pašvaldībāssadarbībā ar jaunatnesorganizācijām15. Atbalsts jaunatnesorganizāciju pasākumiempašvaldībās darbā arsociālās atstumtības riskampakļautajiem jauniešiem, kāvienu no sociālāsiekļaušanas veidiemizmantojot brīvprātīgodarbuP1: Cilvēks, RV7: Sporta aktivitāšu pieejamība16. Sporta nometnes <strong>Jelgavas</strong><strong>novada</strong> jauniešiem17. Aprīkojuma nodrošināšanasporta aktivitātēmP1: CILVĒKS RV8:Sociālās vides infrastruktūras attīstībaSkolu infrastruktūra18. 1.un 2. Stāvu telpu, gaiteņuun garderobes telpuremonts (renovācija) Elejasvidusskolā19. Glūdas mūzikas un mākslasskolas kamerzālesizveidošana20. Glūdas PII „Taurenītis”teritorijas labiekārtošanaP1 1000 25% - 0% LatvijasvalstsbudţetsP1 3000 25% - 0% LatvijasvalstsbudţetsJauniešu iesaistīšanapašvaldības politikasveidošanāJauniešu iesaistīšanassabiedriskajāsaktivitātēsP1 15 000 25% Jaunatne 5% Latvijas Veicināta lietderīgadarbībā,ESFvalstsbudţetsbrīvā laika pavadīšanajauniešiemP1 24 000 95% - 5% - Nodrošināts inventārsun aprīkojums sportaaktivitātēm2011 20122011 20122011 20132011 2013P2 50 000 100% - 0% - Renovētas telpas 2012 2015P2 14 000 10% ELFLA 0% - Izremontētas telpas,izveidota atbilstošaapgaismojumasistēma, izbūvētaskatuveP2 21 000 100% - 0% - Labiekārtota apkārtne,uzliekot jaunu celiņa2011 20112013 20134


Pielikums Nr.121. Mājturības klases(aktivitāšu centra)izveidošana Šķibespamatskolāsegumu, ţogu,atjaunojot ieluapgaismojumu, smilšukastes, zālienuP2 20 000 10% ELFLA 0% - Renovētas klašutelpas, ierīkotsmājturības kabinets(aktivitāšu centrs),iegādāts aprīkojumsP2 10 000 10% ELFLA 0% - Izveidota telpasemināriem (iegādātigaldi krēsli, interaktīvā2011 201122. Vēstures kabineta2012 2013labiekārtošana Staļģenesvidusskolātāfele),23. Ugunsdrošības sistēmas P2 10 000 100% - 0% - Nodrošinātas ēkas 2012 2013izbūve Staļģenesugunsdrošības prasībasvidusskolā24. Kalnciema pagasta P2 50 000 100% - 0% - Renovētas telpas, 2012 2015vidusskolas renovācija,medicīniskāmājturības un amatuaprīkojuma iegāde,mācības kabinetuatjaunots ITaprīkojuma papildināšanaaprīkojumsun aprīkošana, šautuvesrekonstrukcija, medicīniskākabineta aprīkošana, ITaprīkojuma atjaunošana25. Kalnciema pirmsskolas P2 20 000 100% - 0% - Labiekārtota apkārtne, 2012 2013izglītības iestādes "Mārīte",renovētas telpas,renovācija un teritorijasmateriāli tehniskāslabiekārtošanabāzes papildināšana26. Mācību līdzekļu un P2 Iegādāti mācību 2011 2014aprīkojuma iegādelīdzekļiLīvbērzes pagasta skolām27. Pandusu izbūve pie P2 10 000 100% - 0% - Nodrošināta pieejama 2011 20125


Pielikums Nr.1Lielvircavas pamatskolasvideun pagasta pārvaldes ēkas28. Kalnciema vidusskolas P2 50 000 100% - 0% - Pagrabstāvā iekārtotaspagrabstāva rekonstrukcija,ģērbtuves, atjaunotsmājturības un amatumājturības, amatumācības kabinetumācības kabinetu unaprīkojuma iegāde, mēbeļuIT aprīkojums, mācībuun datortehnikas iegādeklasēs veiktanovecojušo mēbeļunomaiņa29. Bērnudārza ēkas P2 80 000 15% ERAF 0% Latvijas Veikta skolasrenovācija, rekonstrukcijavalsts renovācija unun telpu aprīkošana unbudţets labiekārtota apkārtneapkārtnes labiekārtošanaVircavas pagastā30. Virtuves aprīkojuma P2 50 000 100% - 0% - Skolas telpunomaiņa, elektroinstalācijassakārtošanarekonstrukcija,dabaszinātņu kabinetaizveide Vircavas vidusskolā31. Ugunsdrošības sistēmas P2 20 000 100% - 0% - Nodrošinātas prasībasuzstādīšana Vircavasēkas ugunsdrošībaividusskolas 2 ēkās32. Vircavas sporta halles P2 50 000 100% - 0% - Renovētas telpasiekštelpu renovācijasporta hallē33. Vilces pamatskolas (Vilces P2 50 000 100% - 0% - Izveidotas jaunasmuiţas ēka) pagrabtelpasmācību telpasrekonstrukcija34. Zaļenieku pamatskolasmācību kabinetuiekārtošana-mājturībazēniem un meitenēm,matemātikasunP2 50 000 100% - 0% - Labiekārtoti mācībukabineti2012 20152011 20142012 20152012 20132012 20142012 20142012 20146


Pielikums Nr.1dabaszinības kabinetiSociālo pakalpojumu un veselības aizsardzības infrastruktūra35. Alternatīvo sociālopakalpojumu centraizveidošana Lietuvas ielā19 Elejas pagastā.36. Jauniešu mājas izbūveLietuvas ielā 19, Elejā37. "Jauniešu mājas" izveideKalnciemā, Draudzības ielā3, ēkas II un III stāvā38. ,Draudzības ielas 14 ēkasdaļas rekonstrukcija,daudzfunkcionāla centraizveidei Kalnciema pagastā39. Sociālās mājas „Zariņi” unMeţciemā dienas centrarenovācija Jaunsvirlaukaspagastā40. Veselības un sociālāsaprūpes centra renovācijaun fizioterapijas kabinetaiekārtošana Kalnciemā41. Sociālās aprūpes unrehabilitācijas centra„Birztaliņas” renovācijaLielplatonēP2 100 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 20 000 LatvijasvalstsbudţetsP2 300 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 100 000 15% 0% 0% LatvijasvalstsbudţetsP1 28 000 10% ELFLA 0% LatvijasvalstsbudţetsP1, P2 80 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 45 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsIzveidotssociālocentrsalternatīvopakalpojumuIzveidota pusceļa mājaElejas BĢACjauniešiemRekonstruēts ēkas 2.Un 3.stāvsIzveidotsdaudzfunkcionālsveselības, sociālo unkultūrizglītībaspakalpojumu dienascentrs katraivecumgrupaiTelpu renovācijasociālo pakalpojumukvalitātesnodrošināšanaiNomainītaelektroinstalācija,sakārtotaūdenssaimniecība,renovētas iekštelpas,ierīkota ventilācija,Izveidots sociālāsrehabilitācijas centrs,jumts2013 20152012 20122013 20152012 20152011 20142013 20152013 20157


Pielikums Nr.142. Studentu ģimeņuuzturēšanās centra izveidePlatones pagastā43. Ēkas „Atmodas”rekonstrukcijadaudzfunkcionāla centraizveidei Sesavas pagastā44. Sociālo pakalpojumupieejamība Vilces pagastā500 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 100 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 100 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsIzveidoti īres dzīvokļiun aprīkotas aktivitāšutelpasRekonstruēta ēka,izveidots dienas centrskatrai iedzīvotājuvecumgrupaiIzveidots dienas,sociālo pakalpojumucentrs katraiiedzīvotājuvecumgrupaiIzveidoti sociāliedzīvokļi45. Ēkas „Stārķi” P2 200 000 15% ERAF 0% Latvijasrekonstrukcija Vircavasvalstspagastā sociālo dzīvokļubudţetsizveideiKultūras infrastruktūra46. Kalnciema kultūras nama P2 150 00 10% ELFLA 0% - Rekonstruēts kultūrasrekonstrukcija.nams47. Bērvircavas kultūras nama P2 80 000 10% ELFLA 0% - Renovētas kultūrasrenovācija, 2.kārta Sesavasnama iekštelpaspagastā48. Sesavas tautas namaaprīkojuma iegādeP2 5 000 10% ELFLA 0% - Iegādāta skaņuaparatūra, galdi unkrēsliJēkabnieku kultūras nama P2 130 000 10% ELFLA 0% - Renovētas kultūrasrekonstrukcijas 2. kārtanama iekštelpas49. Jēkabnieku kultūras nama P2 30 000 10% ELFLA 0% - Iegādātsaprīkojuma iegādeaprīkojums(trenažieri,galdi, krēsli un citasmēbeles)50. Līvbērzes kultūras namaaprīkojuma iegāde2013 20152013 20152013 20152012 20142012 20142011 20112011 20122012 2013P2 10 000 10% ELFLA 0% - Iegādāti galdi un krēsli 2011 20118


Pielikums Nr.151. Lielplatones kultūras nama P2 5 000 10% ELFLA 0% - Iegādāti skaņuaprīkojuma iegādeaparatūra unapgaismošanasiekārtas52. Valgundes pagasta IKSC P2 10 000 10% ELFLA 0% Iegādāti skaņu„Avoti” aprīkojuma iegādeaparatūra unkultūras pasākumuapgaismošanasnodrošināšanaiiekārtas53. Vilces Tautas nama P2 15 000 10% ELFLA 0% - Aprīkota semināruaprīkojuma iegādezāle54. Vircavas tautas nama ēkas P2 25 000 10% ELFLA 0% - Labiekārtota tautasapkārtnes drenāţa unnama apkārtne unfasādes krāsošanaatjaunota fasāde55. Vircavas tautas nama P2 20 000 10% ELFLA 0% - Iegādāts aprīkojumsaprīkojuma iegādetautas namam (galdi,krēsli, aizkari, vizuālāsprezentācijas iekārta)Sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra56. Elektronisko rezultātu tablo P2 10 000 Līdz ELFLA 0% - Vismaz 4 sporta zālesiegāde <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong>10%aprīkotas arsporta zālēmelektroniskajiem tablo57. Volejbola laukumu un P2 10 000 Līdz ELFLA 0% - Uzstādīti volejbolaaprīkojuma iegāde10%laukumi un iegādāts58. Sporta halles izbūve unaprīkošana pie Elejasvidusskolas2011 20112011 20132011 20132011 20132011 20122011 20112011 2011aprīkojumsP2 650 000 20% KPFI 0% - Uzbūvēta sporta halle 2012 201559. Elejas PII telpu P2 20 000rekonstrukcija, izveidojotsporta zāli60. Sporta zāles renovācija P2 30 000 100% - 0% - Renovēta sporta zāleŠķibes pamatskolas ēkā(aprīkojums, grīda,ventilācija,2012 20159


Pielikums Nr.1elektroinstalācija),iegādāts aprīkojums61. Sporta zāles būvniecība pie P2 650 000 20% KPFI 0% - Uzbūvēta sporta halle 2013 2015Staļģenes vidusskolas62. Rotaļu laukuma pie P2 20 000 10% ELFLA 0% - Izveidoti rotaļu un 2011 2013Staļģenes vidusskolas unsporta laukumirotaļu laukuma un sportalaukuma izveide MeţciemāJaunsvirlaukas pagastā.63. Reģiona nozīmes sporta P2 1000000 20% KPFI 0% - Stadiona2012 2017kompleksa izveidelabiekārtošana unKalnciemājauna aprīkojumauzstādīšanu (tribīnes,vieglatlētikas iekārtas),sporta halles ēkasenergoefektivitātespaaugstināšanu unpapildināšanu ar sportaiekārtām,esošās neizmantotāskultūras centra ēkasrenovācija, izveidojotun aprīkojot esošāstelpas atbilstošasdaţādu sporta unkultūras aktivitāšuveikšanai, tematiskunometņuorganizēšanai, dienestaviesnīcas izveidošanaēkas otrajā stāvā,Piestātnes izveidošanaun aprīkošana10


Pielikums Nr.111atbilstoši ūdenssportaaktivitāšu veikšanai.64. Sporta zāles celtniecība pie P2 650 000 20% KPFI 0% - Uzbūvēta sporta zāle 2013 2015Lielplatones speciālāsinternātpamatskolas65. Stadiona būvniecība pie P2 90 000 10% ELFLA 0% - Uzbūvēts stadions 2013 2015Vircavas vidusskolasPlatones filiāles66. Sporta laukuma P2 20 000 10% ELFLA 0% - Atjaunota sporta 2011 2013atjaunošana Bērvircavā unlaukums un stadionsstadiona renovācija Sesavā67. Sporta laukuma P2 30 000 10% ELFLA 0% - Atjaunots sporta 2011 2012rekonstrukcija Līvbērzēlaukums68. Sporta un rotaļlaukuma P2 30 000 10% ELFLA 0% - Izveidots sporta un 2011 2012izveide Jēkabnieku ciemārotaļu laukumsSvētes pagastā69. Valgundes pagasta sporta P2 930 000 20% KPFI 0% - Uzbūvēta un aprīkota 2011 2013halles būvniecība,sporta halle,aprīkošana un Kalnciemarekonstruēts sportavidusskolas sporta laukumarekonstrukcijalaukums70. Atpūtas vietas izveide pie50 000 10% ELFLA 0% - Izveidots sporta un 2012 2013Zaļenieku kultūras nama71. Bērnu rotaļu un sportalaukumu izveide Vilces unZiedkalnes ciematosP2 32 000 Līdz10%P2: VIDE, RV1: Dabas daudzveidības saglabāšana un vides izglītības veicināšana72. Diţkoku un mikroliegumu P2 30 000 Līdzapkārtnes sakopšana10%Platones pagastā73. Izziņas dabas taku izveide P2 30 000 Līdz<strong>Jelgavas</strong> novadā10%rotaļu laukumsELFLA 0% - Izveidoti bērnu rotaļulaukumiPārrobeţusadarbībaPārrobeţusadarbība0% Latvijasvalstsbudţets0% LatvijasvalstsSakopta mikroliegumaapkārtne2011 20122011 2013Sakopta vide 2011 2013


Pielikums Nr.1budţets74. Norāţu izvietošana uz P2 25 000 Līdz Pārrobeţu 0% VB Tūrisma veicināšana, 2011 2013dabas objektiem10% sadarbībaapkārtnes izzināšanaP2: VIDE, RV2: Tradicionālās lauku vides, kultūrvides un kultūras mantojuma atjaunošana un saglabāšana, apdzīvojuma veicināšana75. Elejas pils parka P2 70 000 15% Pārrobeţu 0% Latvijas Parkā augošo reto 2011 2013labiekārtošana un ēkusadarbībavalsts koku inventarizācija.rekonstrukcijabudţets Plāksnītes pie kokiem.Renovētas kolonnas,jauns jumts virsskatuves, paplašinātaskatuve, labiekārtotatelpa aiz skatuves,tualetes. Iekonservētasdrupas. Pils makets,displejs pie Elejasparka ieejas.Rekonstruēta ieejasParka kapos.Iekonservēta rotonda.Tējas namiņarestaurācija. Iekārtotasatpūtas vietas.Labiekārtota ieejaparkā. Iztīrīti dīķi,tiltiņš, atpūtas vieta.Izveidotas takas,tiltiņi, soliņi. Izveidotaskulptūra.76. Brīvdabas estrādes izbūve P2 100 000 Līdz Pārrobeţu 0% Latvijas Uzbūvēta estrāde, 2011 2014un parka labiekārtošana10% sadarbībavalsts labiekārtots parksizbūve Nākotnē Glūdasbudţetspagastā77. Staļģenes muiţas parka P2 30 000 Līdz Pārrobeţu 0% Latvijas Izbūvēta brīvdabas 2012 201512


Pielikums Nr.1labiekārtošana, parkarekreācijas attīstībaJaunsvirlaukas pagastā78. Arhitektūras un vēsturespieminekļa „Raganusmēde” pie Lielplatonesmuiţas ēkas kompleksarekonstrukcija79. Piemiņas vietasrepresētajiem izbūve piešaurslieţu dzelzceļa SesavāP2: VIDE, RV3: Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamībaIT un sakaru infrastruktūra80. E-pakalpojumuiedzīvotājiem izveide unieviešana81. Uz iedzīvotājiem vērstapašvaldībasITinfrastruktūras attīstība82. Interneta pieejas punktuizveide Platones pagastaēkā un Lielvircavaskultūras namāŪdenssaimniecības infrastruktūra83. <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Dorupesciema ūdenssaimniecībasattīstība84. Ūdenssaimniecībaspakalpojumu attīstībaLielplatones pagastaP2 80 000 Līdz10%P2 10000 Līdz10%10% sadarbība valstsbudţetsPārrobeţusadarbībaPārrobeţusadarbībaP1 50 000 15% ERAF,ESFP1,P20% Latvijasvalstsbudţets0% Latvijasvalstsbudţets0% Latvijasvalstsbudţets250 000 15% ERAF 0% LatvijasvalstsbudţetsP2 25 000 15% ERAF 0% Latvijasvalstsbudţetsestrāde, skeitparkaizveide, rekonstruētsun labiekārtots sportaun atpūtas laukums,izveidotas dabas taka,info zīmes, soliņi,Rekonstruēts muiţaskomplekssIzveidotavietapiemiņasPakalpojumusniegšanas kvalitātesuzlabošanaIT infrastruktūrasattīstībaIzveidoti internetapieejas punktiP2 310 400 15% ERAF 0% - SakārtotaūdenssaimniecībaP2 313 844 15% ERAF 0% - Sakārtotaūdenssaimniecība2012 20142011 20142012 20152012 20152011 20132011 20132011 201313


Pielikums Nr.1Sidrabes ciemā85. Ūdenssaimniecības attīstība P2 401 452 15% ERAF 0% - SakārtotaLīvbērzes pagastaūdenssaimniecībaLīvbērzes ciemā86. Ūdenssaimniecības attīstība P2 290 918 15% ERAF 0% - SakārtotaLīvbērzes pagasta Vārpasūdenssaimniecībaciemā87. Ūdenssaimniecības P2 425 197 15% ERAF 0% - Sakārtotainfrastruktūras attīstībaūdenssaimniecība<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> Platonesciemā88. Ūdenssaimniecības attīstība P2 400 000 15% ERAF 0% - SakārtotaSvētes pagasta Svētesūdenssaimniecībaciemā89. Ūdenssaimniecības attīstība P2 500 000 15% ERAF 0% SakārtotaValgundes pagasta Vītoliņuūdenssaimniecībaciemā (II kārta)90. Ūdenssaimniecības attīstība P2 428 800 15% ERAF 0% - SakārtotaVilces pagasta Vilces ciemāūdenssaimniecība91. Ūdenssaimniecības attīstība417 600 15% ERAF 0% - SakārtotaZaļenieku pagastaūdenssaimniecībaZaļenieku ciemā92. Tehniski ekonomisko P2 30 000 15% ERAF 0% - Izstrādāti tehniskipamatojumu izstrāde unekonomiskietehnisko projektu izstrādepamatojumiūdenssaimniecības attīstībaiūdenssaimniecības<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastusakārtošanaiciemos un apdzīvotajāsvietās93. Ūdenssaimniecības attīstība P2 4 000 000 15% ERAF 0% - Sakārtota<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> ciemos94. Lietus ūdeņu novadīšanassistēmas sakārtošanaP2 773 400 15% ERAF,Pārrobeţuūdenssaimniecība0% - Vismaz 4 apdzīvotāsvietās sakārtota lietus2011 20132011 20132011 20132011 20132012 20152011 20132011 20132011 20122013 20152012 201514


Pielikums Nr.1<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> apdzīvotāssadarbība ūdeņu novadīšanasvietāssistēmaEnergoefektivitāte un enerģētikas infrastruktūra95. Videi draudzīgas apkures P2 10 000 25% KPFI 0% - Izveidota apkuressistēmas izveidošana Elejassistēma izmantojotvidusskolāalternatīvosenergoresursus96. SAC katlu mājas P2 10 000 25% KPFI 0% - Izveidota apkuresrekonstrukcija Elejassistēma izmantojotpagastāalternatīvosenergoresursus97. Lietuvas 49 (jauniešu P2 140 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātacentrs), pagasta pārvaldesenergoefektivitāteēkas, Dārza ielas 5 ēkas,sociālās aprūpes centraLietuvas ielā 19 ēkusiltināšana, sākumskolasjumta un bēniņu siltināšanaElejā98. Šķibes pamatskolas ēkasenergoefektivitātespaaugstināšana99. Kalnciema pagastapārvaldes sporta centraenergoefektivitātespaaugstināšana100. Izglītības, kultūras unsporta centrs "Līdumi"filiāles "Jaunlīdumi"energoefektivitātespaaugstināšana101. Lielplatones speciālāsinternātpamatskolasP2 15% KPFI 0% - Paaugstinātaenergoefektivitāte2011 20122011 20122012 20152012 2015P2 180 000 15% KPFI 0% - Atjaunota sporta bāze 2012 2014P2 120 000 15% KPFI 0% - PaaugstinātaenergoefektivitāteP2 190 000 25% KPFI 0% - Izveidota apkuressistēma izmantojot2012 20152012 201515


Pielikums Nr.1siltināšana un apkuresalternatīvostehnoloģijas nomaiņa,energoresursusLielplatones pagastaPaaugstināta ēkaspārvaldes ēkas siltināšana.energoefektivitāte102. Lielplatones sociālās P2 10 000 25% KPFI 0% - Izveidota apkuresaprūpes un rehabilitācijassistēma izmantojotcentra „Birztaliņas”alternatīvosapkures tehnoloģijasenergoresursusnomaiņa103. Platones pamatskolas un P2 432 586 15% KPFI 0% - Paaugstinātasportazālesenergoefektivitāteenergoefektivitātespaaugstināšanas pasākumi104. Līvbērzes veselības centra P2 50 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātaēkas energoefektivitātesenergoefektivitātepaaugstināšana105. Lielvircavas skolas P2 200 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātaenergoefektivitātesenergoefektivitātepaaugstināšanai106. Līvbērzes vidusskolas P2 140 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātarenovācijaenergoefektivitāteenergoefektivitātespaaugstināšanai107. Centra "Vārpa" P2 47 000 25% KPFI 0% - Paaugstinātaenergoefektivitātesenergoefektivitātepasākumi un apkuresnomaiņa Līvbērzes pagastā108. Aizupes pamatskolas P2 130 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātarenovācijaenergoefektivitāteenergoefektivitātespaaugstināšanai109. Svētes pamatskolas 3. stāvasiltināšana un jumtaP2 100 000 15% KPFI 0% - Nosiltināts 3.stāvs unnomainīts jumts2012 20152012 20152012 20152012 20152012 20152012 20152012 20152012 201516


Pielikums Nr.1pārbūve110. Ārstu mājas apkures P2 10 000 25% KPFI 0% - Izveidota apkuresnomaiņa Valgundes pagastāsistēma izmantojotalternatīvosenergoresursus111. Valgundes ciema katlu P2 20 000 25% KPFI 0% - Paaugstinātamājas rekonstrukcijaenergoefektivitāte112. Energoefektivitātes P2 264 153 15% KPFI 0% - Paaugstinātapaaugstināšanas pasākumienergoefektivitāteKalnciema vidusskolā113. Energoefektivitātes P2 349 624 15% KPFI 0% - Paaugstinātapaaugstināšana Staļģenesenergoefektivitātevidusskolā114. Staļģenes muiţas ēkas P2 48 000 15% KPFI 0% - Rekonstruēta ēka,rekonstrukcija/siltināšanapaaugstinātaenergoefektivitāteP2 87 000 15% KPFI 0% - Paaugstinātaenergoefektivitāte115. Energoefektivitātespaaugstināšana Vircavasvidusskolā116. Ģ. Eliasa dzimto māju P2 20 000 15% KPFI 0% - Paaugstināta„Zīlēni” sienu siltināšanaenergoefektivitāte117. Atjaunojamo energoresursu P2 350 000 25% KPFI 0% - Vismaz 4 pašvaldībastehnoloģiju ieviešanaēkās uzstādītasizmantojot saules un vējatehnoloģijasenerģijuizmantojot saules unvēja enerģiju118. Vilces pamatskolas P2 300 000 15% KPFI 0% - PaaugstinātaenergoefektivitātesenergoefektivitātepaaugstināšanaTransporta un satiksmes drošības infrastruktūra119. Gājēju-velosipēdistu celiņaprojekts gar autoceļu P103Dobele – Bauska posmāP2 75 000 15% ERAF 0% - Izbūvēts gājēju,velosipēdistu celiņš2012 20152012 20152012 20152012 20152013 20152012 20152012 20152012 20152012 20152012 201417


Pielikums Nr.140.000 - 40.800 km (posmsno autoceļa A8 Elejā līdzParka ielai Elejā)120. Gājēju ietves un veloceliņa P2 408 639 15% ERAF 0% - Izbūvētaizbūve, automašīnugājēju/velosipēdistustāvlaukuma izveide pieietve, sakārtotsbērnudārza Nākotnē,apgaismojums,Glūdas pagastāizbūvēts automašīnustāvlaukums piebērnudārza121. Ielu apgaismojuma P2 30 000 15% ERAF, 0% - Apgaismojumarekonstrukcija GlūdasELFLAnomaiņa unpagasta ciemos unrekonstrukcijaindividuālo māju teritorijās122. Gilneru ielas rekonstrukcija P2 54 000 10% ELFLA 0% - RekonstruētiGlūdas pagastāpašvaldības ceļi123. Lakstīgalu un Kārniņu P2 200 000 10% ELFLA, 0% - Rekonstruētiielas rekonstrukcija – ceļaERAFpašvaldības ceļiseguma maiņa, gājējuietves, apgaismojuma unstāvlaukuma izbūveJaunsvirlaukas pagastā124. Apgaismojuma izbūveRoţu ielā MeţciemāJaunsvirlaukas pagastā125. Lielupes ielas pagarinājumaKalnciema pagastāTehniskā projekta izstrāde126. Apgaismojumarekonstrukcija Kalnciemā(Celtnieku, Jaunības,<strong>Jelgavas</strong>, Lielupes,Satiksmes un StadionaP2 30 000 15% ERAF, 0% - ApgaismojumaELFLAnomaiņa unrekonstrukcijaP2 10 000 15% ERAF 0% - Izstrādāts tehniskaisprojektsP2 50 000 15% ERAF,ELFLA0% - Apgaismojumanomaiņarekonstrukcijaun2012 20142011 20132012 20142012 20142012 20142012 20132012 201418


Pielikums Nr.1ielās)127. Ielu apgaismojumarekonstrukcija Lielplatonesciemā un Sidrabes ciemā128. Tirgus un Liepu ielasseguma atjaunošana, ceļuSniķeri - Piķa dambis unLielplatones pagasta centrs– Mazplatone gar Sidrabesielu rekonstrukcijaLielplatones pagastā129. Satiksmes drošībasuzlabojumi Līvbērzesciema <strong>Jelgavas</strong> ielai130. Gājēju un veloceliņa izbūveposmā no autoceļa A8 līdzPlatonei131. Automašīnu stāvlaukumuizveide Platones unLielvircavas ciemos piedaudzdzīvokļu mājām132. Gājēju celiņu izveidePlatones un Lielvircavasciemos Platones pagastā133. Ielu apgaismojuma izbūvePēterlauku, Poķu un Lapuciemos un renovācijaPlatones ciemā PlatonespagastāP2 30 000 15% ERAF,ELFLA0% - Atjaunots ieluapgaismojums2012 2014P2 85 000 10% ELFLA 0% - Sakārtoti pagasta ceļi 2011 2013P2P2 136 382 15 ERAF 0% - Izbūvēts gājēju celiņš 2011 2013P2 30 000 15 ERAF 0% - Izveidoti stāvlaukumi 2011 2013P2 300 000 15 ERAF 0% - Izbūvēts gājēju celiņš 2011 2013P2 50 000 15% ERAF,ELFLA0% - Apgaismojumanomaiņarekonstrukcijaun2012 2014134. Skolas ielas apgaismojuma P2 50 000 15% ERAF, 0% - Apgaismojuma 2012 2014renovācija Svētes ciemāELFLAnomaiņa unrekonstrukcija135. Gājēju celiņa izbūve gar P2 73 713 15% ERAF 0% - Izbūvēta gājēju ietve 2012 201419


Pielikums Nr.1autoceļa V1072 malu uzun veloceliņšSesavas ciema centru,gājēju pāreju un autobusupieturvietu paplašinājumuierīkošana pie Sesavaspamatskolas136. Pašvaldības ceļu P2 125 752 10% ELFLA 0% - Rekonstruēti ceļi 2012 2014sakārtošana Sesavaspagastā (Kļavu, Līvānu,Zvaigţņu, Bērzu, Saulstaruielas Sesavā, Mednieku,Ceriņu, Loka, Ūdens, Buķuielas Bērvircavā)137. Gājēju laipas pār Svētes upi P2 26 000 10% ELFLA 0% - Rekonstruēta gājēju 2012 2014"Cūcēni" rekonstrukcijalaipaJēkabniekos Svētes pagastā138. Baloţu ielas rekonstrukcija P2 200 000 10% ELFLA 0% - Rekonstruēta iela 2012 2014Svētes pagastā139. Gājēju-velosipēdistu celiņa P2 180 000 15% ERAF 0% - Izveidots gājēju celiņu 2012 2014projekts gar autoceļu P95un veloceliņu tīklsJelgava – Tērvete –Lietuvas robeţa (Ţagare)posmā 6.100-8.100 km.140. Gājēju ietvju un veloceliņu P2 271449 15% ERAF 0% - Izbūvēts gājēju celiņš 2012 2014izbūve Celtnieku ielasun automašīnuposmā no valsts reģionālāstāvlaukumsautoceļa P99 līdzdaudzdzīvokļu dzīvojamāmēkām un automašīnuP2stāvlaukuma izbūveValgundes pagastā141. Rīgas ielas, ceļu Rīgas P2 200 000 10% ELFLA 0% - Renovēti pašvaldības 2012 201420


Pielikums Nr.1šoseja – Vītiņi un Zvejnieki- Melnezeri, Mehanizatoruielas posma asfaltēšanaValgundes pagastā142. Apgaismojuma izveideLiepu, Smilšu, Bērzu,Tīreļa, Paegļu, Vērpju unRīgas ielās Valgundespagastā143. Platones ielas asfaltēšanaVircavas pagastā144. Pašvaldības ceļa drošībasuzlabošana – Vaiteņukrustojums - BandeniekiP2 50 000 15% ERAF,ELFLAceļi, ielas0% - AtjaunotsapgaismojumsP2 100 000 10% ELFLA 0% - Renovēta pašvaldībasielaP2 100 000 10% ELFLA 0% - Uzlabots ceļa segums– asfaltēti 5,29 km2012 20142012 20142013 2015145. ApgaismojumaP2 50 000 15% ERAF, 0% - Atjaunots2012 2014rekonstrukcija VilcesELFLAapgaismojumspagasta ciemos unindividuālo māju teritorijās146. Ceļu Tērvetes šoseja- P2 400 000 10% ELFLA 0% - Rekonstruēti pagasta 2012 2014Baloţi, Bērzukrogs-ceļiMazepes Ķemeri-Zanderirekonstrukcija, Muiţas ceļšasfaltēšana, ceļa Madaras-Cauruļurūpnīcalabiekārtošana Zaļeniekupagastā147. Apgaismojuma izveide ceļa P2 50 000 15% ERAF, 0% - Izveidots2012 2014posmā Ūziņi-ZaļeniekiELFLAapgaismojums(1km)148. Izveidot gājēju celiņu no P2autoceļa Dobele – Zaļenieki30 000 10% ELFLA 0% - Izveidots gājēju celiņš 2012 2014– Ūziņi līdz Aptiekām unindustriālajam laukumam21


Pielikums Nr.1Zaļenieku pagastā149. Gājēju celiņa pagarināšana P2 50 000 10% ELFLA 0% - Izveidots gājēju celiņš 2012 2014no „Dienesta viesnīcas”līdz Zaļenieku kapiem150. Ielu apgaismojuma P2 455 000 30% KPFI 0% - Nomainīts vecais 2011 2012nomaiņa <strong>novada</strong> ciemos unapgaismojums uzindividuālo māju teritorijāsenergoefektīviemgaismekļiemAtkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra151. Lielgabarīta atkritumušķirošanas punkta izveideElejas pagastāMeliorācijas infrastruktūra152. Koplietošanas meliorācijassistēmu (drenu kolektori,grāvji, transporta būves,drenu akas) renovācija<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> pagastosP2: VIDE, RV4: Drošas vides veicināšana153. Videonovērošanas kameruizvietošanapiesabiedriskiem objektiemP2 70 000 15 % ERAF,Pārrobeţusadarbība220% - Izveidota lielgabarītaatkritumu šķirošanasvietaP2 90 000 10% ELFLA 50% - Rekonstruētasmeliorācijas sistēmasP1 10 000 100% - 0% - Izvietotasvideonovērošanaskameras vismaz 10sabiedriskos objektosP3: EKONOMIKA, RV1: Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana154. Biznesa inkubatora izveideKalnciemā, Draudzības ielā14155. Atjaunojamo energoresursuenergoapgādes sistēmasbūvniecība Elejā(izmantojot pazemesP2 50 000 15% PārrobeţusadarbībaP2 50 000 15% Pārrobeţusadarbība0% Latvijasvalstsbudţets30% Latvijasvalstsbudţetsiedzīvotāju drošībasnodrošināšanaiIzveidotsinkubatorsbiznesaIzstrādāts izpētesprojekts atjaunojamoresursu izmantošanai2011 20132011 20132011 20132011 20132011 201350


Pielikums Nr.1karstos ūdeņus)/Izpēte156. Norādes zīmjuizgatavošana un izvietošanaP2 2 000 15% PārrobeţusadarbībaP3: EKONOMIKA, RV2: Nodarbinātības un saimnieciskās iniciatīvas veicināšana157. Apmācība darba iemaņuiegūšanai un veicināšanai158. Tirgus laukuma izveideValgundes pagasta Tīreļuciemā0 LatvijasvalstsbudţetsP1, P3 70 000 0% ESF 0% LatvijasvalstsbudţetsP1, P3 30 000 15% PārrobeţusadarbībaUzstādītas norādeszīmes uz raţošanasvietāmVeicinātanodarbinātība0% Izveidots tirguslaukums2011 20132011 20122012 201423

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!