13.07.2015 Views

2013. gada aprīlis Nr.4

2013. gada aprīlis Nr.4

2013. gada aprīlis Nr.4

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong>aprīlis<strong>Nr.4</strong> (42)GatavojamiesLielajai talkaiPavasaris netuvojas tik straujikā citus gadus, taču tas tik untā neļaus izvairīties no tādiemierastiem pavasara darbiem kālapu grābšana, krūmu apgriešana,koku zāģēšana, atkritumusavākšana – jāsaved kārtībā tas,kas bijis nemanāms zem sniegasegas. Tie visi ir ikgadēji darbi,kurus parasti veicam savosvai radu pagalmos, dārziņos,lauku mājās. Tieši Lielā talka jauvairākus gadus ir lieliska iespējaiesaistīties vispārējā vides sakopšanāun visiem ieguldīt kautnedaudz darba, lai mēs dzīvotuskaistā Latvijā. Šogad VislatvijasLielā talka notiks 27. aprīlī, untajā aicināti iesaistīties arī novadaiedzīvotāji.Šogad Lielās talkas sauklis ir «Tīra Latvijasākas tavā galvā!». To var interpretēt dažādi,un visi varianti ir atbilstoši un pareizi – censtiesaizdomāties un saprast, ka paši esam šīs zemesdaļa, un nespļaut akā, no kuras paši dzeram;aizdomāties un izglītot sevi par to, kas ir kaitīgsun kas – veselīgs; mainīt kaitīgos ieradumusvai ieviest jaunus – veselīgākus (vairāk pārvietotiesar velosipēdu, iegādāties audumamaisiņu, nemest zemē un šķirot atkritumusu.c.); pārdomāt sava ķermeņa vai dvēselespiesārņojumu – varbūt kādam svarīgāk ir iettalkā savam ķermenim, lai veselības problēmasun slimošana kļūtu par retu parādību.Starp citu, 2018. gadā Latviju plānots izvirzīttīrākās valsts titulam. Lai garantētu izredzesuzvarēt, nepieciešams rīkoties jau šogad.Turklāt arī Lielās talkas organizatori rīkodažādus konkursus. Par tiem vairāk var noskaidrotmājas lapā:www.talkas.lv.3.lpp.Sadzīves atkritumusapsaimniekos tikaiJelgavas novada KU;tarifs kļūs par 6%zemāksAr šī <strong>gada</strong> 1. jūliju visā Jelgavasnovada teritorijā sadzīvesatkritumu apsaimniekošanunodrošinās SIA «Jelgavas novadaKU». Tāpat noteikts novadakomunālā uzņēmuma tarifs paratkritumu apsaimniekošanu– sākot ar 1. jūliju, tas būs 8,98lati bez PVN par kubikmetru jebsešus procentus zemāks nekāpašlaik.Jelgavas novada marta domes sēdē deputātilēma no 1. jūlija visas Jelgavas novadateritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanunodot SIA «Jelgavas novada KU». Tasnozīmē, ka, sākot ar 1. jūliju, Jelgavas novadābūs tikai viens atkritumu apsaimniekotājs,ar kuru būs slēdzami līgumi par turpmākuatkritumu apsaimniekošanu.Šāds lēmums pieņemts saistībā ar grozījumiemAtkritumu apsaimniekošanas likumā,kas paredz, ka, sākot ar 1. jūliju, pašvaldībai jābūtnoslēgtam līgumam ar vienu vai vairākiematkritumu apsaimniekotājiem par pakalpojumusniegšanu tās teritorijā, ievērojot publiskāiepirkuma likumu. Iepriekšējie līgumi, kasslēgti dažādos laika posmos, zaudēs spēku.Novada domes priekšsēdētājs ZiedonisCaune norāda, ka līdz ar šo lēmumu tikspanākta vienlīdzīga tarifu politika atkritumuapsaimniekošanainovadā.3.lpp.Novada iedzīvotāji brīvā dabā varēssalaulāties par 30 latiem; pārējie – par 60Sākot ar aprīli, spēkā stājasizmaiņas Jelgavas novada pašvaldībasDzimtsarakstu nodaļassniegto pakalpojumu izcenojumā.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājaAnda Strautniece akcentē,ka izmaiņu nepieciešamība galvenokārtsaistīta ar grozījumiemCivillikumā, kas paredz, kalaulību ceremonijas drīkst notiktarī ārpus nodaļas telpām.Pāri, kuri laulības reģistrāciju pieteikuši līdzaprīlim, par pakalpojumu samaksājuši pēcizcenojumiem, kas Jelgavas novada pašvaldībāapstiprināti 2010. gadā, savukārt marta domessēdē apstiprinātas jaunās pakalpojumu maksas,gan ieviešot jaunu pakalpojumu, gan arīaktualizējot iedzīvotāju grupas, kurām pienākasatlaides Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiempakalpojumiem, skaidro A.Strautniece.«Nosakot izcenojumus Dzimtsarakstunodaļas pakalpojumiem, esam paredzējuši,ka novada iedzīvotājiem tie ir zemāki nekā personāmno citām pašvaldībām. Taču tajā pašālaikā darbadienās ikviens Latvijas iedzīvotājsvar reģistrēt laulību bez maksas, nomaksājotvien valsts nodevu piecu latu apmērā. Līdz arto kopumā laulību reģistrācija tiek sniegta uzvienādiem principiem visiem Latvijas iedzīvotājiem,»norāda A.Strautniece.Turpmāk gadījumā, ja viena vai abu laulājamodzīvesvieta deklarēta Jelgavas novadā,maksa svinīgas laulības ceremonijas organizēšanaiar viesu piedalīšanos un muzikālo pavadījumubūs 15 lati. Savukārt, ja abu laulājamodzīvesvieta deklarēta citā administratīvajāteritorijā, maksa būs 30 lati.Kā jauns pakalpojums Jelgavas novadaDzimtsarakstu nodaļā noteikts svinīgas laulībasceremonijas organizēšana ārpus nodaļastelpām, ņemot vērā Civillikuma grozījumus nošā <strong>gada</strong> 1. janvāra. Tie paredz, ka nu laulībasceremoniju var organizēt ne tikai Dzimtsarakstunodaļas telpās, bet visas pašvaldības administratīvāsteritorijas ietvaros – arī ceremonijaipiemērotā vietā, ko izraudzījušies paši laulātie.«Arī šī pakalpojuma izcenojums divreiz lētāksnoteikts personām, kas deklarētas Jelgavasnovadā: novada iedzīvotājiem būs jāmaksā30 lati, bet personām, kuras nav deklarētasnovadā, – 60 lati,» piebilst A.Strautniece,atklājot, ka pašlaik saņemti divi pieteikumi laulībuceremonijas organizēšanai ārpus novadaDzimtsarakstu nodaļas telpām.Maksa tiek aplikta ar PVN.Jānorāda, ka līdz ar jaunu izcenojumunoteikšanu pārskatītas arī iedzīvotāju grupas,kurām pienākas atlaides Dzimtsarakstu nodaļassniegtajiem pakalpojumiem. Atvieglojums50 procentu apmērā no maksas paredzēts, javiens no laulības reģistrācijas pieteicējiem irpersona, kura atzīta par trūcīgu. Savukārt nomaksas pilnīgi atbrīvotas personas, ja viens nolaulības reģistrācijas pieteicējiem ir 1. vai 2.grupas invalīds, pensionāri, kā arī ja abi laulībasreģistrācijas pieteicēji ir personas, kuras atzītaspar trūcīgām.JNZ«No sestdienas līdz pirmdienaiūdens līmenis paaugstinājās par2 – 3 metriem. Taču labā ziņa irtā, ka Staļģenē ledus jau izgājisun ūdens līmenis vairs neceļas,arī Svētē pie Ūziņiem tas krītas.Tagad vairāk jāseko līdzi situācijaiKalnciemā, Valgundē unLīvbērzē. Katrā ziņā turam rokuuz pulsa un esam gatavi operatīvireaģēt,» saka Jelgavas novadapašvaldības izpilddirektoravietnieks Valdis Buvidaitis.Gatavojoties plūdiem, tika apziņoti iedzīvotāji,kuru īpašumiem pastāv plūdu draudi.Tāpat atbildīgie speciālisti apseko mājas riskazonā. «Tiek aktualizēta kontaktinformācija,pārrunāta rīcība plūdu gadījumā un iedzīvotājiematgādināts, kur jāvēršas, ja nepieciešamapalīdzība. Paralēli speciālisti seko līdzi ūdenslīmeņa svārstībām Svētes upē un Lielupē.Pašlaik Staļģenē applūdušas vairākas mājas, unmēs uzturam kontaktus ar to iedzīvotājiem,»piebilst V.Buividaitis, akcentējot: ārkārtassituācijā iedzīvotāji var informēt sava pagastapārvaldnieku vai Jelgavas Pašvaldības operatīvāsinformācijas centru (POIC), zvanot pabezmaksas tālruni 8787.Jāteic gan, ka cilvēki, kuri dzīvo applūstošajāsteritorijās, lielākoties pauž apņēmībupalikt savā dzīvesvietā, pat ja pastāv iespēja tiktevakuētiem. Tad pašvaldība nodrošina cilvēkusar pārtiku un dzeramo ūdeni, tāpēc ir svarīgi, laiikviens zinātu, kur vērsties pēc palīdzības.ISSN 1691-6158Sāk pieteikt kandidātu sarakstuspašvaldību vēlēšanāmLīdz 22. aprīlim Jelgavas novadaVēlēšanu komisijā var iesniegtkandidātu sarakstus pašvaldībuvēlēšanām. Kopumā šim procesammūsu novadā atvēlētas četrasdienas, un pirmajā sarakstuiesniegšanas dienā, kas bija 12.aprīlī, Vēlēšanu komisijā netikaiesniegts neviens saraksts. Tačusarakstu iesniegšanas pirmajādienā četru politisko spēku– Zaļo un zemnieku savienības,«Saskaņas centra», «Tēvzemei unBrīvībai/LNNK» un «Reģionālāsalianses» – saraksti bija sagatavošanasprocesā.Kandidātu sarakstus Jelgavas novadaVēlēšanu komisijā var iesniegt vēl 16., 19. un22. aprīlī. Sarakstu iesniegšanas pēdējā dienākandidātu sarakstus pieņems no tiem politiskospēku pārstāvjiem, kuri vēlēšanu komisijastelpās būs ieradušies līdz pulksten 18.Pieteikto kandidātu skaits sarakstā drīkst partrim pārsniegt attiecīgajā domē ievēlamo deputātuskaitu, tādējādi sarakstos, kas iesniegtiJelgavas novada pašvaldības vēlēšanām, drīkstbūt ne vairāk kā 20 deputātu kandidāti katrā,skaidro Jelgavas novada Vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja Inita Ezermane. Tas, kādi politiskiespēki un kandidāti startēs pašvaldībuvēlēšanās Jelgavas novadā, būs zināms līdz 29.aprīlim, kad būs noslēgušās iesniegto sarakstukandidātu pārbaudes attiecīgos reģistros, pārliecinoties,vai kandidātu sarakstos minētajāmpersonām ir tiesības kandidēt pašvaldībuvēlēšanās.<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> pašvaldību vēlēšanās vairs navspēkā nosacījums, ka vēlēšanu zīmes iecirkņosFOTO: Kandidātu sarakstus Jelgavas novadapašvaldības vēlēšanām līdz 22. aprīlimpieņem domes administrācijas zālē. Kaut arīsarakstu iesniegšanas pirmajā dienā vairākupolitisko spēku kandidātu saraksti bija sagatavošanasprocesā, iesniegts Vēlēšanu komisijainetika neviens.tiks sakārtotas sarakstu pieņemšanas secībā– to, kā sagrupēt vēlēšanu zīmes izsniegšanaivēlētājiem, noteiks izlozē, un I.Ezermanenorāda, ka Jelgavas novadā tā tiks organizēta14. maijā pulksten 9.Jāatgādina, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētājuuzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tasnozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājsiekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētājusarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90dienas pirms vēlēšanu dienas. Ja iedzīvotājisavā pastkastītē nav saņēmuši vēstuli no Pilsonībasun migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājam jābalsopašvaldību vēlēšanās, savu vēlēšanu iecirkni varnoskaidrot PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv, sadaļā «Pakalpojumi», «E-pakalpojumi»,«Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana», kā arī paCVK informatīvo tālruni 67049999.Vēl līdz 7. maijam vēlētāji var izmantotiespēju mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanuiecirkni. To drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanuiecirkni tās pašvaldības administratīvajāteritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta90 dienas pirms vēlēšanām, vai uz jebkuruvēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājampieder nekustamais īpašums.Pašvaldību vēlēšanas visā Latvijā notiks 1.jūnijā, un visi vēlēšanu iecirkņi darbu sāks 27.maijā. Trīs dienas pirms oficiālās vēlēšanu dienastiks organizēta iepriekšēja balsošana.Tā kā šajā gadā daudziem beidzas pasesderīguma termiņš, iedzīvotāji aicināti pārliecināties,vai viņiem ir derīga pase.Ārkārtas situācijā plūdu gadījumājāzvana pa tālruni 8787JNZKā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecībunodaļas vadītāja Dace Kaņepone, regulāraiinformācijas koordinēšanai un plūdu prognozēmizveidota apvienotā Jelgavas pilsētas, Jelgavasnovada un Ozolnieku novada Civilās aizsardzībaskomisija, bet pēc 2010. <strong>gada</strong> plūdiemprojekta gaitā izveidots POIC, kura galvenaisuzdevums ir informācijas ieguve, apstrāde unoperatīvo dienestu, tostarp vienotās Jelgavaspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada Civilāsaizsardzības komisijas, koordinācija.Viņa skaidro, ka novada domes budžetā irpozīcija ārkārtas gadījumiem – iepriekšējosgados tie bija 5000 lati, šajā – 7000 lati. «Tā paredzētagan nepieciešamības gadījumā papildumateriālu iegādei, gan arī plūdu radīto sekulikvidēšanai,» skaidro D.Kaņepone, norādot,ka regulāri tiek pilnveidota arī materiālā bāze– 2010. gadā pašvaldība iegādājās četras laivas,ūdenssūkņus, drošības vestes, 2011. gadā iegādātavēl viena laiva un viena arī šogad.Jelgavas novada pašvaldība aicinauzņēmējus, mājražotājus unamatniekus līdz 5. jūnijam pieteiktdalību Novada svētku tirdziņā šā <strong>gada</strong>8. jūnijā no pulksten 12 līdz 19 Elejasmuižas parkā.Pieteikšanās pa tālruni 63048447 vaie-pastu: inese.baumane@jelgavasnovads.lv vaiirita.steinberga@jelgavasnovads.lv.JNZ


2 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis aktuāliVai jūs esatapmierināti ar savasskolas vidi?Dana no Kalnciemapagastavidusskolas:«Savā skolā jūtosļoti labi. Tualetesman ļoti patīk, tāsir izremontētas.Zāle patīk – liela,arī ģērbtuves pietās un labierīcībasir atsevišķi zēniem un meitenēm. Ēdnīcaarī mums ir laba – tur var garšīgi paēstun nav dārgi: 70 santīmi par komplektu.Labi arī, ka skolā ir silts, pat karsts.Tāpat skolēnu un skolotāju attiecībasir labas.»Dagnis Roziņš noPlatones skolas:«Man skolā patīk,bet ir skumji, kapalikuši ļoti mazskolēnu – m ē sesam apmēram 40.Līdz ar to arī sportoun trenējas mazākbērnu, un nevarampat spēlēt volejbolu, jo nesanāk komandas– atliek vienīgi trenēties vieglatlētikā.Par skolas telpām nav ko sūdzēties, ja nuvienīgi fizikā un ķīmijā mācību materiālivarētu būt labāki. Kopumā skolā valdatāda kā tukšuma sajūta.»Aivis Šiliņš no Elejasvidusskolas:«Skolā jūtos diezganomulīgi. Pagājušajāgadā skolunosiltināja – mumsir silts, apgaismojumsir diezganlabs, stundas ir interesantas,un tajāsdaudz ko darām, arī veicam eksperimentusķīmijā un bioloģijā. Vienīgais, varētuuzlabot tualetes. Pēc daudzuma jau topietiek, jo abos skolas stāvos ir labierīcībasgan zēniem, gan meitenēm.»Endijs Titomers noAizupes skolas:«Mums ir forši. Visssakopts, smuks, tīrs– gan apkārtne,gan skolā iekšā. Unir daudz patīkamākmācīties, ja vide irtīra un sakārtota.Vienīgi sporta zālevarētu būt lielāka – tagad mums vienāzālē notiek gan sporta stundas, gan skolaspasākumi. Ēdnīcā varētu būt lētāk, unvajadzētu sakārtot garderobes. Mumsir skapji, kuros karinām virsdrēbes, un,tā kā tur viss ir saspiests, gadās, ka citineuzmanības dēļ nomet zemē jaku.»Alīna Rimdenokano Vircavasskolas:«Skolā ir tīri normāli,tikai vajadzētuizremontēt mūsuklasi – mūzikas kabinetu.Neko daudznevajag, tikai nokrāsotsienas, grīdu.Daļa kabinetu skolā ir izremontēti,bet daļa nav – tos tad vajadzētu sakārtot,nopirkt jaunas mēbeles, aprīkojumu. Ēdnīca,zāle, tualetes skolā ir jau izremontētas,vienīgi gribētos, lai ir siltais ūdens– tagad mums ir tikai aukstais.»Ervīns Āboms noKalnciema vidusskolas:«Mums ir patīkamamaza skola, kurāvisi ir draudzīgi,skolotāji – jauki.Telpas ir smukas– mācīties patīkami.Vienīgi sportazāle ir maza, bet mums ceļ jaunu, tādrīz būs gatava. Darbmācības klasēmums galdi ir izkārtoti tā, ka sēžam pavienam, varam brīvi strādāt un viens otramnetraucējam. Vēl mums skolas foajēir Wi-Fi – tur skolēni starpbrīžos pulcējas,ieiet no telefona internetā. Datorklasegan mums ne pārāk – datoru it kā irdaudz, bet, sākot no 8. klases, tie maztiek izmantoti mācību procesā.»Vimbu sezona ir klāt!Mūspusei raksturīgā pavasarasagaidīšana garos zābakos kājāsLielupes, Mūsas vai Mēmeleskrastos ar makšķeri rokāsarī šopavasar neies secen.Bauskas Mednieku un makšķerniekubiedrība (BMMB),tāpat kā jau vairāk nekā desmitiepriekšējās sezonas, no 1.aprīļa līdz 16. maijam Lielupes,Mūsas un Mēmeles upes posmos,kas atrodas Bauskas, Jelgavas,Ozolnieku un Rundālesnovadu administratīvajā teritorijā,organizē vimbu licencētomakšķerēšanu.Šogad biedrība atbilstoši pastāvošai likumdošanaskārtībai gatavošanos sezonai uzsākajau <strong>gada</strong> sākumā, jo licencētās makšķerēšanasorganizēšana saistīta ar nolikuma izstrādāšanu,saskaņošanu četrās pašvaldības unpiecās vides un zivsaimniecības institūcijās.Jāatzīst, ka šī procesa birokrātijas labirintiir tik gari, ka trīs mēnešos tik tikko var spēttos izstaigāt. Līdz sezonas sākumam vēl bijajāsagaida pašvaldību saistošie noteikumi, kasapstiprina vimbu licencētās makšķerēšanasnolikumu, un nu jau viss var iet vaļā! Jaunaisnolikums gatavots nākamajiem trīs gadiem,un licencētā makšķerēšana ir noteikta:– Lielupē no abiem krastiem posmā noStaļģenes (Emburgas) tilta augšup pretstraumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai, izņemotupes posmu kreisajā krastā no karjera«Zaķi» līdz Bauskas pilsētas robežai;– Mēmelē no labā krasta posmā no Mūsasun Mēmeles satekas augšup pret straumi līdzgājēju tiltam Bauskā;– Mūsā no kreisā krasta posmā no Mūsasun Mēmeles satekas augšup pret straumilīdz tiltam pie sporta kompleksa «Mūsa»un labā krasta posmā no šosejas tilta pāriMūsai augšup pret straumi līdz tiltam pieautosporta kompleksa «Mūsa».Tāpat kā iepriekš, licences Bauskā varēs iegādātiesBMMB un makšķernieku veikalos.Šogad licences pārdos arī degvielas uzpildesstacijā Staļģenē.BMMB personas līdz 16 gadiem unvecākas par 65 gadiem, invalīdi un politiskirepresētas personas, BMMB biedri un licencētaimakšķerēšanai piegulošo upju krastuzemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,uzrādot pašvaldības izziņu, kā arī vietējopašvaldību, kuru teritorijās notiek licencētāmakšķerēšana, maznodrošinātie iedzīvotāji,uzrādot trūcīgās personas izziņu, ir tiesīgiiegādāties licences ar atlaidi.Ar ko jaunā licencētās makšķerēšanaskārtība atšķirsies no iepriekšējos gados pie-koptās? Atšķirības ir nelielas, taču jāatgādinabūtiskākie nosacījumi, kurus ievērojot armakšķeri pie ūdeņiem neradīsies problēmassaskarē ar vides inspektoriem, policiju,zemessardzi vai licencētās makšķerēšanasorganizatoriem:• makšķerēšana līdz 14. aprīlim atļautano krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no 15.aprīļa līdz 16. maijam – tikai no krasta, beziebrišanas ūdenī;• makšķerēt atļauts tikai gaišā diennaktslaikā trešdienās, piektdienās, sestdienās,svētdienās un svētku dienās;• makšķerēšanas rīki – viena pludiņmakšķerevai viena gruntsmakšķere;• izmantojot vienu licenci dienā, atļautsiegūt un paturēt astoņas vimbas;• katram makšķerniekam jābūt ūdenīiemērktam individuālam loma tīkliņam,kurā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kāastoņas vimbas un citas zivis, pēc skaita unapjoma saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanasnoteikumiem;• makšķerniekam, kurš nodarbojas arlicencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt licencei,kā arī makšķerēšanas kartei.Augstākā tiesa noraida SIA «Vedgas»prasību par īpašumtiesību atzīšanu2. aprīlī Augstākā tiesa nolasījasaīsināto spriedumu tiesvedībāpar Staļģenes centranamu piederību, noraidot SIA«Vedgas» prasību par Staļģenescentra namu piekritībušai SIA.Līdz ar šo spriedumu atzīta namu piederībaLatvijas valstij, un pilns Augstākāstiesas spriedums būs pieejams šodien, 16.aprīlī. Jāpiebilst gan, ka SIA «Vedgas» varvērsties ar kasācijas sūdzību Augstākāstiesas senātā 30 dienu laikā pēc pilnasprieduma teksta saņemšanas.«Šodien paziņotais tiesas spriedumsir būtisks solis uz priekšu, lai atrisinātusituāciju, kas vairāku gadu garumā irbijusi daudzu problēmu cēlonis šo namuiedzīvotājiem. Tomēr reizē jāatceras,ka patlaban, kamēr namu piederībasjautājums līdz galam nav atrisināts, jopastāv pārsūdzības iespēja, iedzīvotājiemjāapmaksā vienīgi tie rēķini, kurus parsniegtajiem apsaimniekošanas pakalpojumiemizsniedz Jelgavas novada KU, unnekādi citi rēķini par apsaimniekošanu noSIA «Vedgas» šo namu iedzīvotājiem navsaistoši,» uzsver Jelgavas novada pašvaldībasjurists Dzintars Lagzdiņš.Tāpat jāatgādina, ka šā <strong>gada</strong> februārīAdministratīvā apgabaltiesa neapturējaJelgavas novada domes 2010. <strong>gada</strong> lēmumadarbību, ar kuru pēc iedzīvotāju lūgumapar namu apsaimniekotāju noteiktsSIA «Staļģenes komunālais dienests»(šobrīd – Jelgavas novada KU). Kopumātiesvedības gaitā SIA «Vedgas» ar prasībuapturēt domes lēmuma darbību tiesāvērsusies trīs reizes, un visas reizes šādaprasība noraidīta.Tiesvedība saistīta ar virkni samilzušujautājumu starp Staļģenes iedzīvotājiemno daudzdzīvokļu namiem «Tērces»,«Strauti», «Atvari», «Līči», «Bangas»,«Avoti» Jaunsvirlaukas pagastā un SIA«Vedgas», kas vairāku gadu garumā,pamatojoties uz sev it kā piekrītošām īpašumtiesībāmuz minētajām ēkām, veicissaimniecisku darbību, iekasējot maksājumusno māju iedzīvotājiem, tajā pašālaikā adekvāti nenodrošinot pakalpojumu.Tādējādi bija izveidojusies situācija, kalīdz nesenam laikam iedzīvotāji saņēmuširēķinus par apsaimniekošanu gan no SIA«Vedgas», gan Jelgavas novada komunālāuzņēmuma, kaut arī faktiskais apsaimniekotājsir Jelgavas novada KU, informēJelgavas novada pašvaldības Sabiedriskoattiecību nodaļas speciālists Jānis Erno.JNZEmburgastiltsLicencētās makšķerēšanas vietu shēmaLielupē, Mūsā un Mēmelē <strong>2013.</strong> - 2015.<strong>gada</strong>mLicencētā makšķerēšana:Makšķerēt aizliegts:Makšķerēšana atļauta pēcvispārējiem noteikumiem:Karjers“Zaķi”BauskasrobežauzElejuBMMB visiem copmaņiem novēl gūtdaudz prieka, aicina būt savstarpēji pieklājīgiemun paklausīgiem attiecībā pret krastuzemju īpašnieku likumīgajām prasībām.Tāpat arī pie ūdeņiem pārvietoties tikai 10metru tauvas joslā un ņemt vērā, ka visiempublisko ūdeņu krastiem ir īpašnieki. Tāpēcbez zemes īpašnieku atļaujas nenovietotautomašīnas, neveidot apmetnes, kā arīnepiegružot upju krastus ne ar atkritumiem,«Pieņemot šos saistošosnoteikumus, ceram kautnelielā mērā atbalstīt cilvēkus,kuri piekrituši kļūt paraizgādņiem personām arierobežotu rīcībspēju. Kļūtpar aizgādni nav tikai formālsakts, tas nozīmē pārstāvētpersonu lietās, kurāsrīcībspēja tai ir ierobežota,– vai nu tie būtu mantiski,vai tīri sadzīviski jautājumi,»par jaunajiem saistošajiemnoteikumiem, kas rīcībnespējīgupersonu aizgādņiemparedz finansiālu atbalstu,saka Jelgavas novada Bāriņtiesaspriekšsēdētāja OlgaRudaka.Aizvadītajā domes sēdē pieņemtisaistošie noteikumi <strong>Nr.4</strong> «Par Jelgavasnovada pašvaldības pabalstu aizgādnībāesošo personu aizgādņiem». Tie paredzpabalsta izmaksu personām, kas arJelgavas novada Bāriņtiesas lēmumuieceltas par aizgādņiem cilvēkiem arierobežotu rīcībspēju.Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldībasSabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaDace Kaņepone, jaunie saistošieMēmelestiltsPilsdrupasBMMBuz RīguMūsas tiltsuz UzvaruDambisSporta komplekss“Mūsa”Gājēju tiltsuz GrenctāliTilts pies.k. Mūsane «daudzstāvu mutvārdu daiļradi».Valērijs Gabrāns,BMMB domes priekšsēdētāja vietnieksJelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumiNr. 2 «Par licencēto makšķerēšanu Jelgavasnovada administratīvajā teritorijā Lielupē» unnolikums pieejams pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā Saistošie noteikumi.Pašvaldība atbalstīsrīcībnespējīgu personu aizgādņusnoteikumi nosaka, ka pabalsta apmērspar vienu aizgādnībā esošo personuneatkarīgi no aizgādņu skaita mēnesīir 20 lati, ja aizgādnībā esoša personanedzīvo specializētajā sociālās aprūpescentrā vai ārstniecības iestādē. Savukārt,ja aizgādnībā esoša persona dzīvospecializētajā sociālās aprūpes centrāvai ārstniecības iestādē, tad pabalstaapmērs ir 10 lati mēnesī.Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājaO.Rudaka akcentē, ka pabalstspiesaistīts aizgādībā esošai personai. Tasnozīmē, ka gadījumā, ja personai ir diviaizgādņi, pabalstu varēs saņemt viens.Pašlaik Jelgavas novada Bāriņtiesasuzskaitē atrodas 17 personas, kurām artiesas nolēmumu ierobežota rīcībspējavai nodibināta pagaidu aizgādnība.Paredzēts, ka šāda pabalsta izmaksaipašvaldības budžetā būs nepieciešami3840 lati gadā, savukārt šajā gadā pēclēmuma stāšanās spēkā – 2560 lati,piebilst D.Kaņepone.Saistošie noteikumi <strong>Nr.4</strong> «Par Jelgavasnovada pašvaldības pabalstu aizgādnībāesošo personu aizgādņiem» stāsiesspēkā pēc to publicēšanas pašvaldībaslaikrakstā «Jelgavas Novada Ziņas».JNZ


ziņas<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis3Sadzīves atkritumusapsaimniekos tikai novada KU;tarifs kļūs par 6% zemāks1.lpp.«Līdz šim novadāizveidojusiessituācija, ka atkritumus apsaimniekodažādi uzņēmumi un katram ir savstarifs par pakalpojumiem. Vieniem tas irzemāks, savukārt citiem – augstāks. Lēmumsšādu situāciju paredz izbeigt, atkritumuapsaimniekošanu uzticot mūsupašu uzņēmumam,» skaidro Z.Caune.Tieši apsaimniekošanas zonas pārņemšanajeb palielināšana veicinās esošātarifa samazinājumu par sešiem procentiemarī līdzšinējiem SIA «Jelgavasnovada KU» pakalpojuma saņēmējiem.Ja pašlaik vēl «Jelgavas novada KU»atkritumu savākšanas tarifs saglabājas9,60 latu (bez PVN) apmērā par kubikmetru,tad ar 1. jūliju tas gan pārņemtozonu iedzīvotājiem, gan jau esošajiemklientiem būs zemāks – 8,98 lati bezPVN par kubikmetru.«Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir līgumiar citiem apsaimniekotājiem, nav jāuztraucas,jo līdz ar domes lēmuma spēkāstāšanos šie līgumi vairs nebūs saistoši.Līdz tam SIA «Jelgavas novada KU»maijā rīkos tikšanās ar iedzīvotājiemN.p.k. Pagasts Atbildīgais Tālrunis E-pasts1. Lielplatone Agrita Reinvalde 28308322 lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv2. Svēte Sarmīte Nikiforofa 29800747 sarmitenik@inbox.lvpagastu centros, lai noslēgtu jaunoslīgumus, kā arī būs paredzēta iespējapieteikties pakalpojumam elektroniski,»norāda komunālā uzņēmuma vadītājaAntra Alksne.Lai paātrinātu līguma sagatavošanasprocesu, iespējams aizpildīt iesniegumupar sauso sadzīves atkritumu izvešanaslīguma slēgšanu, kas pieejams uzņēmumamājas lapā www.jnku.lv, sadaļā«Klientiem», apakšsadaļā «Dokumenti».Gadījumā, ja Jelgavas novada iedzīvotājilīdzšinējam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam,kas nav SIA «Jelgavasnovada KU», veikuši pārmaksu, viņiemar attiecīgu iesniegumu jāvēršas konkrētāuzņēmumā, ar kuru noslēgts līgumspar atkritumu apsaimniekošanu.Jāuzsver, ka saistībā ar atkritumuzonas paplašināšanu novada komunālāuzņēmuma tarifs par atkritumu apsaimniekošanuar 1. jūliju noteikts 8,98 latibez PVN par kubikmetru visā Jelgavasnovada teritorijā.Vecā parauga apliecībubez maksas var apmainītArī Jelgavas novada Dzimtsarakstunodaļā nu pieejamasjauna parauga dzimšanas,laulību un miršanas apliecības.Iedzīvotāji, ja vēlas,bez maksas var apmainītapliecības, kuras saņēma nošā <strong>gada</strong> 1. janvāra, uzrādotiepriekš izsniegto apliecību.Taču būtiski uzsvērt, ka juridiskiderīgas ir gan vecā, ganjaunā parauga apliecības.Gatavojamies Lielajai talkai1.lpp.Kur pieteikties talkai Jelgavas novadā?Lai noskaidrotu talkas vietas, var sazināties ar talkas atbildīgajiem pagastos3. Vilce Agris Jaunzems 26430730 agris.jaunzems@jelgavasnovads.lv4. Eleja Agris Strautnieks 27028433 agris.strautnieks@yahoo.com5. Sesava Staņislavs Matuss 27234237 stanislavs.matuss@jelgavasnovads.lv6. Kalnciems Sergejs Bitels 26116123 sergejs.bitels@jelgavasnovads.lv7. Līvbērze Lauris Ovsjanko 27810963 lauris.ovsjanko@jelgavasnovads.lv8. Glūda Silvija Zīberte 26366631 silvija.ziberte@jelgavasnovads.lv9. Platone Rasma Krauze 26547117 rasma.krauze@jelgavasnovads.lv10. Valgunde Andris Krastiņš 26409183 andris.krastins@jelgavasnovads.lv11. Vircava Gunta Zajankovska 27234149 gunta.zajankovska@jelgavasnovads.lv12. Jaunsvirlauka Jānis Šteinbergs 28313550 janis.steinbergs@jelgavasnovads.lv13. Zaļenieki Alfrēds Reblis 27231142 alfreds.reblis@jelgavasnovads.lvKam un kad ziņot par talkas vietu?Visiem, kas nolēmuši rīkot talku, līdz talkas dienai, 27. aprīlim, nepieciešamsinformēt talkas atbildīgos attiecīgajos pagastos un paredzēt, vai būs nepieciešamsizvest atkritumus. Atkritumu izvešanu organizē pagastu pārvaldes.Savu talkas vietu var norādīt arī Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv, atzīmējotto kartē līdzās citām talkas vietām Latvijā.Padižojies ar talkā iesaistīto cilvēku skaitu!Lai veidotu redzējumu par Lielajā talkā iesaistīto cilvēku un savākto atkritumumaisu skaitu, talkai beidzoties, visu informāciju vēlams nodot talku atbildīgajiempagastos.Kur var uzzināt vairāk par Lielās talkas aktivitātēm un konkursiem?To var Lielās talkas mājas lapā: www.talkas.lv.JNZJelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļasvadītāja Anda Strautniece apliecina,ka kopš 11. marta arī mūsu nodaļā tiekizsniegtas jauna dizaina apliecības – jaunāsveidlapas ir A4 formātā ar krāsainupamatni un dekoratīvu rāmīti auseklīšurakstā: zaļā krāsā dzimšanas apliecībai,sarkanā krāsā laulības apliecībai, melnākrāsā miršanas apliecībai. Tādējādi tās nomainījušascivilstāvokļa aktu reģistrācijuapliecinošos dokumentus, kurus izsniedzano 1. janvāra līdz 10. martam.«Arī mūsu Dzimtsarakstu nodaļā, tāpatkā visā valstī, iedzīvotājiem tiek piedāvātaiespēja apmainīt apliecības, kuras viņisaņēma šajā periodā. Juridiski dokumentsir derīgs, bet, ja vecāki vēlas vizuāli krāsainuapliecību, tiek nodrošināta iespēja tosamainīt,» informē A.Strautniece.Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecībuspeciāliste Sigita Vasiļjeva norāda,ka iedzīvotāji var apmainīt apliecības,kuras saņēma no šī <strong>gada</strong> 1. janvāra, jebkurāDzimtsarakstu nodaļā bez maksas,uzrādot iepriekš izsniegto apliecību.Ja iepriekš izsniegto apliecību iesniegtnevarēs, tad persona varēs pieprasīt unsaņemt apliecību atkārtoti, samaksājotpar to valsts nodevu – vienu latu.JNZLīva Kaunese, Jelgavas novada pašvaldības Lielās talkas koordinatoreVasarā sāks celt Staļģenesvidusskolas piebūviPašreizējo malkas šķūņu vietāpie Staļģenes vidusskolas būsdivstāvu ēka ar divām funkcionālāmzonām – sporta zāliun tās palīgtelpām un ēdnīcasbloku. Nupat noslēdzies Jelgavasnovada pašvaldības izsludinātaisiepirkuma konkurss parStaļģenes vidusskolas piebūvesceltniecību.«Fizkultūra jeb sporta nodarbības skolēniemtiek nodrošinātas, pārejot uz blakusēku, kas kopš muižas kompleksa būvniecībaslaikiem 18. gadsimtā vieniem zināms kā zirgustallis, citiem – kā smēde. Būvvalde gan šosporta zāli, kurā nav ne tualetes, ne dušas, neventilācijas, gan ēdnīcu novērtējusi kā kritiskas.Pēc būtības šādas telpas bērniem nav piemērotas,taču līdz šim nav bijis cita varianta,» jaunaspiebūves nepieciešamību pamato Staļģenesvidusskolas direktors Aivars Naglis.Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldībaizsludināja iepirkuma konkursu būvniecībasdarbiem Staļģenes vidusskolas piebūvesceltniecībai, paredzot jau vasarā uzsākt SIA«Projektu birojs «Grietēns un Kagainis»»tehniskā projekta īstenošanu dzīvē.Izstrādātais projekts paredz apvienot abasskolas nepieciešamības un veidot ainavāiederīgu skolas piebūvi sporta hallei un ēdnīcai,kas, izmantojot stiklotu galeriju, tikssavienota ar skolas gaiteņiem. Tādā veidā tiksnodrošināta sporta halles funkcionāla sasaistegan no skolas iekštelpām dienas periodā, ganiespējai funkcionēt autonomi vakara stundāsar atsevišķu ieeju no ielas. Savukārt starp skoluun ēdināšanas bloku plānots iekšējais rekreatīvaispagalms, kas varētu tikt izmantots dažādupasākumu organizēšanai laukā.Savukārt otrā stāva līmenī paredzētasdivas laipveida pārejas no skolas uz tribīņuzonu un papildu telpām, kur sacensību vaiskolas apmaiņas projektu dalībniekiem būsiespēja palikt pa nakti. Tāpat projekts paredzap sporta zāles un ēdināšanas bloku jaunastransporta un gājēju kustības sistēmas izveidiar racionālu ceļu, autostāvvietu, gājēju unapstādījumu zonu iekārtojumu, vienlaikusparedzot nepieciešamus labiekārtojuma elementus– vienota stila soliņus, atkritumu urnas,velosipēdu novietnes uzstādīšanu, informēpašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja Dace Kaņepone.«Ir tikai loģiski, ka vispirms meklējam iespējasnodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu itvisās novada skolās – bērnu fiziskajai veselībaitieši sports ir jānodrošina gan pienācīgā intensitātē,gan kvalitātē. Pie katras skolas ir jābūtlabai sporta zālei, kuru pa dienu var izmantotskolēni, vakaros – pagasta iedzīvotāji un novadasportistu komandas,» tā Sporta centradirektors Vladislavs Beitāns.Jāpiebilst, ka Staļģenes vidusskola ir vienano lielākajām un skolēnu skaita ziņā noslogotākajāmizglītības iestādēm Jelgavas novadā– šajā mācību gadā tur mācās 353 skolēni (92pirmsskolā, 197 pamatskolā un 64 neklātienē).Un, lai gan skolas ēka, kas uzcelta 1978. gadā,ir renovēta un labiekārtota gan tehnoloģiju,gan mācību aprīkojuma ziņā, vecā muižas daļa,kurā atrodas arī ēdnīca, ir sliktā stāvoklī.Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja LīgaLonerte piebilst, ka skolas piebūves celtniecībasprojekts izstrādāts vēl Jaunsvirlaukas pagastapadomes laikā 2008. gadā, taču tagad tasir tikai aktualizēts un atkal virzīts īstenošanai,ņemot vērā, ka tā brīža lēmums pašvaldībai irsaistošs. «Novada pašvaldība Staļģenes sportahalles būvniecību savā investīciju plānā jaubija iekļāvusi un attiecīgi <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> budžetājau ierēķinājusi saistības. Tā ir sen plānotagan skolas, gan pagasta iecere. Līdz šim šādaveida būvei, kas paredz gan telpas sportaaktivitātēm, gan ēdināšanai, nav bijusi iespējapiesaistīt ES finansējumu, tāpēc piebūvesceltniecību segs pašvaldība,» tā viņa.Jāpiebilst, ka visu būvdarbiem nepieciešamosummu Jelgavas novada pašvaldība kāilgtermiņa aizņēmumu ņems Valsts kasē.Valsts atmaksā sociālās rehabilitācijas pakalpojumubērniem, kas cietuši no vardarbībasPēdējos gados vardarbība pretbērnu ir kļuvusi par ļoti nozīmīguproblēmu. Vardarbības upuruskaits turpina pieaugt, taču nevisi vardarbībā cietušie saņempalīdzību. Tam iemesls bieži vienir sabiedrības neinformētība parvardarbības veidiem, to ietekmi,sekām uz bērnu un nepieciešamāspalīdzības saņemšanasiespējām.Katra cilvēka pienākums ir ziņot policijaivai citai kompetentai iestādei (Sociālajamdienestam, Bāriņtiesai) par vardarbību vai citunoziedzīgu nodarījumu pret bērnu. Arī tikaipar aizdomām, ka bērns cieš no vardarbības,ir jāinformē.Bērns, kurš pakļauts vardarbībai, zaudēdrošības izjūtu, kas nepieciešama, lai pilnvērtīgiattīstītos. Katrs vardarbības gadījums liekbērnam domāt, ka viņš ir slikts, nevajadzīgs30. aprīlī pulksten 12 Jelgavasnovada pašvaldības zālēJelgavā, Pasta ielā 37, atmiņupēcpusdienā aicināti pulcētiescilvēki, kuri bija iesaistītiČernobiļas atomelektrostacijas(AES) avārijas seku likvidēšanasdarbos. Savu dalībupasākumā lūgums apstiprinātlīdz 25. aprīlim.Šogad 26. aprīlī aprit 27 gadi kopš traģiskāsatomelektrostacijas avārijas Černobiļā,Ukrainā, un šo gadu laikā par tradīcijukļuvis kopā pulcēt cilvēkus no Jelgavas unOzolnieku novada un Jelgavas pilsētas,kas piedalījušies Černobiļas AES avārijasseku likvidēšanā.Šogad atceres pasākums notiks otrdien,30. aprīlī, pulksten 12 Jelgavas novadaun nemīlams. Psiholoģijā ir atzīts, ka regulārasvardarbības ainas, ko redz bērns ģimenē, vai japats tiek pakļauts vardarbībai, atstāj būtiskuietekmi uz viņa izaugsmi un attīstību:• bērnam tiek nodots attiecību modelis, koviņš tiecas atkārtot saskarsmē ar citiem, kā rezultātāir ļoti liels risks, ka bērns būs vardarbīgssavā saskarsmē ar līdzcilvēkiem;• bērns neiemācās konstruktīvi sevi aizstāvētun nākotnē bieži pieļauj vardarbību pret sevi;• šiem bērniem ir daudz grūtāk veidot tuvasattiecības, sociāli funkcionēt.Vardarbības statistika Jelgavas novadāapliecina, ka palielinās atklāto vardarbībasgadījumu skaits un ir tendence tam katrugadu pieaugt. Visbiežāk bērns tiek pakļautsvardarbībai tieši ģimenē.Jelgavas novada Sociālais dienests informē,ka vardarbībā cietušam bērnam nepieciešamāpalīdzība tiek sniegta no valsts budžeta līdzekļiem.Tas nozīmē, ka palīdzību vardarbībācietušajam bērnam, lai viņš atgūtu fizisko unpašvaldības zālē Jelgavā, Pasta ielā 37. Totradicionāli organizē Jelgavas un Ozolniekunovadu, kā arī Jelgavas pilsētas dome,Jelgavas Sociālo lietu pārvalde un Sabiedrībasintegrācijas pārvalde.Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītājaIlze Āna informē, ka piedalīties pasākumākopumā uzaicināti 134 cilvēki, tostarp37 no mūsu novada. Kaut arī viņiem visiemizsūtīti ielūgumi, organizatori pieļauj, kavarbūt kāds palicis neuzrunāts. Jelgavasnovada iedzīvotāji, kuri bijuši iesaistītiČernobiļas avārijas seku likvidēšanā, betielūgumu uz atmiņu pasākumu kaut kāduiemeslu dēļ nav saņēmuši, aicināti to darītzināmu organizatoriem. Pieteikties varlīdz 25. aprīlim pa tālruni 63024965 vai26438202. Zvanot pa kādu no šiem tālruņiem,dalībnieki arī lūgti apstiprināt savudalību pasākumā.JNZpsihisko veselību un integrētos sabiedrībā, iriespēja saņemt bez maksas.Lai saņemtu nepieciešamo palīdzību, bērnam,viņa vecākiem, aizbildnim vai jebkuramcitam cilvēkam, kuram radušās aizdomas parto, ka bērns ir cietis no vardarbības, jāvēršasJelgavas novada Sociālajā dienestā vai Jelgavasnovada Bāriņtiesā. Institūcijas gādās, lai bērnssaņemtu nepieciešamo palīdzību. Izvērtējotsituāciju, bērnam tiks nodrošināts sociālāsrehabilitācijas pakalpojums kā vardarbībā cietušajam.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumsbērnam, kas cietis no vardarbības, ietver sevīregulāras (45 min.) konsultācijas pēc iespējastuvāk bērna dzīvesvietai. Kopskaitā bērnssaņem valsts apmaksātas 10 konsultācijas, kovada Jelgavas novada Sociālā dienesta psihologs,tādējādi palīdzot bērnam atveseļoties unnovērst vardarbībā gūtās traumas.Ilona Stepanoviča-Monkēviča,bērnu tiesību aizsardzības speciālisteUz tikšanos aicina Černobiļas AES avārijas seku likvidētājusAtceres pasākumā piedalīsies visu trīspašvaldību vadības pārstāvji, tāpat piedalīsiesJelgavas Invalīdu biedrība un Latvijassavienība «Černobiļa». Uz tikšanosuzaicināti arī Baltkrievijas un Ukrainasvēstniecību Latvijā pārstāvji. Savukārt parpriekšnesumiem gādās grupa «Tirkizband»un saksofonisti.Jāatgādina, ka Černobiļas AES avārijanotika 1986. <strong>gada</strong> 26. aprīlī. Lai likvidētuavārijas sekas, no Latvijas tika aizsūtītivairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju, nebrīdinotpar avārijas nopietnību. Radiācija iratstājusi nenovēršamas sekas uz šo cilvēkuveselību. Kopumā avārijas seku likvidēšanāpiedalījās ap 800 tūkstoši cilvēku no Krievijas,Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas,Igaunijas, Latvijas un citām valstīm.JNZ


4 skats<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis5ĪsumāJaunieši var pieteiktiesVides nometneiLatvijas Vides aizsardzībasfonds apstiprinājis biedrības«Attīstības centrs «Iepazīsimsevi»» projektu «Vides izglītībasnometne Jelgavas novadaskolēniem», kas paredz organizētpiecu diennakšu nometni30 Jelgavas novada 8. – 12.klašu jauniešiem, izglītojotviņus vides un dabas aizsardzībasjautājumos. Pusi no nometneinepieciešamajiem 4000latiem sedz Jelgavas novadapašvaldība, savukārt otru daļu– Latvijas Vides aizsardzībasfonds.Uzstāda notekūdeņuattīrīšanas iekārtuDorupēParedzēts, ka nometnes laikā, no 5. līdz 9.augustam, notiks vides izglītības teorētiskasun praktiskas nodarbības, radošie darbiun laboratorijas darbi. Nodarbībām tikspiesaistīti Dabas aizsardzības pārvaldesspeciālisti.«Maija sākumā visās Jelgavas novadaskolās tiks izsludināts konkurss dalībainometnē 8. – 12. klašu skolēniem, kaminteresē vides izglītība. Pretendentiemlīdz 31. maijam būs jāiesniedz motivācijasvēstule dalībai nometnē, kur jāatspoguļosava pieredze dabas aizsardzībā un jāraksturokāda aktuāla vides problēma savādzīvesvietā. Izvērtējot motivācijas vēstules,no katras skolas tiks izraudzīti vismaz divijaunieši dalībai nometnē,» norāda Jelgavasnovada Izglītības pārvaldes speciālisteLelde Šantare.Jāpiebilst, ka nometnes laikā jauniešivarēs apmeklēt uzņēmumu ražotnes uniepazīties ar risinājumiem aktuālām videsproblēmām.Līdzīgi kā pērn, arī šogad Jelgavas novadabērni un jaunieši varēs piedalītiesgan pašvaldības rīkotās, gan līdzfinansētāsnometnēs. Paredzēts, ka arī šovasar notiksstarptautiskā nometne Mākslas skolasaudzēkņiem, Jaunsargu nometne, darbaun sadzīves prasmju integrētā nometne«Augšup!», kā arī vēl citas. Tāpat vairākosnovada pagastos norisināsies dienasnometnes bērniem. Šogad pašvaldībasrīkotajām nometnēm atvēlēti 20 066 lati,neskaitot nometnes, kuras tiek finansētasno projektu līdzekļiem vai realizē biedrībasar pašvaldības līdzfinansējumu.Jāatgādina, ka dalība pašvaldības rīkotajāsnometnēs tiek nodrošināta ar novadaskolu starpniecību, tādēļ papildu pieteikšanāsuz tām netiek izsludināta.Projekta «Jelgavas novada Dorupes ciema ūdenssaimniecības attīstība»(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/032/034) gaitā notiek notekūdeņu attīrīšanasiekārtu uzstādīšana. Plānots, ka projekta realizācijas laikā tiks izbūvēta notekūdeņuattīrīšanas iekārta, notiks kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,2 km garumā, kā arīūdenstorņa rekonstrukcija.Uzlabosūdenssaimniecībasinfrastruktūru PlatonēJau aprīļa beigās tiks uzsākta projekta «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībaJelgavas novada Platones ciemā» (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/033/035) realizācija.Tā gaitā paredzēts veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju 1139 m kopgarumā, ūdensattīrīšanas iekārtu izbūvi, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī plānoti citi darbi.Zaļeniekuūdenssaimniecības IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒattīstības projekts tuvojas noslēgumamTuvojas noslēgumam projekts «Jelgavas novada Zaļenieku ciema ūdenssaimniecībasattīstība» (Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/029/053), kura laikā notiek ūdensapgādesun kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Projektā paredzēta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija,ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaununotekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kā arī citi darbi.Noslēgusies Kalnciemaūdenssaimniecībasprojekta 1. kārtaIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒJNZIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒNoslēdzoties projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā»(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/APIA/VIDM/012) 1. kārtas aktivitātēm, izveidots jauns urbums, rekonstruētaūdens attīrīšanas stacija, izbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas stacija, kā arīrekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2,6 km garumā un kanalizācijas tīkli 235 m garumā.RealizēsūdenssaimniecībasIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒprojekta otro kārtu KalnciemāProjekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā, 2. kārta»(Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/005) paredz ūdensapgādes tīklu paplašināšanu2000 m kopgarumā, kanalizācijas tīklu paplašināšanu 2,5 km garumā, kā arī vēl citusdarbus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošanā.Jelgavas novada pašvaldība <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> 14. maijā plkst.10 Līvbērzes pagastapārvaldē Jelgavas ielā 9a, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātumutisku izsoli trīsistabu dzīvoklim Bērzu ielā 9 – 12, 70,2 m 2 platībā, kadastraNr.5462 900 0367. Izsoles sākumcena – Ls 4900.Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 26552569.Pašvaldības jaunā arhitekta sapnis –uzprojektēt baznīcuRīdzinieks Māris Ārgalis irviens no retajiem, kas darbdienurītos dodas nevis noJelgavas uz Rīgu, bet no Rīgasuz Jelgavu – viņš nepilnus trīsmēnešus strādā par arhitektuJelgavas novada Būvvaldē.Pats gan atzīst, ka vēl pāragriizdarīt secinājumus par situācijunovadā, tomēr viņam irsavs viedoklis, kā veidot vienotuvizuālo identitāti novadateritorijā.«Vizuālo saskaņotību var panākt arīlauku teritorijās un ciemos, un principi irlīdzīgi kā pilsētā: jābūt apbūves parametrusaskaņotībai. Tas nozīmē, ka tiek ievērotsnoteiktais ēku augstums, kas ir pieļaujamsattiecīgajā teritorijā, un apbūvi nedrīkstveidot tuvāk par noteikto būvlaidi. Tā irnoteikta zona, ko nedrīkst apbūvēt, – parastitrīs metri no sarkanās līnijas, kas irielu un ceļu neapbūvējamā zona. Teritorijasplānojums ir tas, kas liek ievērot šosnoteikumus, savukārt pārējais ir īpašniekaziņā, jo jāsaprot, ka arhitektūra savā ziņā irmāksla. Pateikt «patīk» vai «nepatīk» varjebkurš, tāpēc būvniecības ierobežojumiemjābūt noteiktiem publiskā veidā, kā tas irteritorijas plānojumā: tur skaidri definēts,kādi ir pieļaujamie būvniecības parametrikatrā konkrētā apbūves teritorijā,» uzskataarhitekts.Siltumnīca,graudu tornis – akcentiViņš atzīst, ka pilsētā ieturēt vienotuarhitektonisku stilu ir vieglāk, bet novadasadrumstalotā teritorija to apgrūtina, tomēr,viņaprāt, nemaz nav nepieciešams visuvienādot un uzspiest vienotu stilu. «Laukosir būves, ko varētu saukt par tehnoloģiskinepieciešamiem akcentiem un kas tad arīveido šo laiku vidi, piemēram, siltumnīcasvai graudu torņi. Turklāt tā savā ziņā irlīdzīga apbūve. Tāpat nevajadzētu diktēt,kādam jābūt jumtam, piemēram, slīpam vailēzenam. Manuprāt, interesanto pilsētvidiveido tieši tas, ka viss nav pilnīgi vienāds,»tā M.Ārgalis.Līdzīgi ir arī ar viensētām, kas ir kā atsevišķikompleksi, kuros var būt dažādas ēkas– kūts, saimniecības ēka, dzīvojamā māja,pirts, varbūt pat angārs. «Tieši tā arī uz viensētāmbūtu jāskatās – kā uz kompleksu, kasjau pēc būtības nav viendabīgs un ir interesantsvisās savās izpausmēs. Būtiski, lai ēkasbūtu ērti ekspluatējamas. Tās ir kā atsevišķassaliņas lauku teritorijā,» spriež arhitekts.Krāsa atkarīga no gaumesPašvaldības saistošie noteikumi nosaka,kāda ir atļautā apbūves funkcija, apbūves parametriattiecīgā teritorijas daļā un būvlaidejeb neapbūvējamā zona, bet pārējais būtībāir paša ēkas īpašnieka ziņā. Arī fasādes krāsa.«Ēku krāsa pilnībā ir ēkas īpašnieka ziņā, unBūvvaldes viedoklim šajā jautājumā ir tikairekomendējošs raksturs. Piemēram, vienāno pēdējām ēkas ekspluatācijā pieņemšanasreizēm mani pārsteidza krasi atšķirīga krāsuizvēle, salīdzinot ar citām ēkām: spilgti zilsar dzelteniem akcentiem. Pēc parametriemēka iekļāvās apkārtējā vidē, bet tieši krāsasizvēle pārmērīgi izcēla apjomu, izjaucotkopējo ansambli. Var teikt, ka ēka vienkāršilec acīs, bet juridiski Būvvaldei nav iespējuto ietekmēt,» stāsta M.Ārgalis.Ja tomēr ar laiku īpašniekam mājas krāsaapnīk un viņš vēlas to pārkrāsot, jādodas uzBūvvaldi un jāsaskaņo ēkas fasādes vienkāršotārenovācija. «Mēs nevaram īpašniekupiespiest renovēt vai pārkrāsot ēkas fasādi,jo tas būtībā ir atkarīgs no viņa finansiālajāmiespējām, bet tad, kad viņš jau ir izlēmis unvēlas to darīt, Būvvalde var iesaistīties,»norāda arhitekts, piebilstot, ka, saskaņojotfasādes vienkāršotās renovācijas projektu,jāuzrāda materiāli, ko plānots izmantot,tostarp arī krāsas, un Būvvalde var mēģinātietekmēt šo lēmumu, iesakot piemērotākorisinājumu.Iestādes logo krāsās nekrāsosLīdz ar vienota Jelgavas novada izveidiaktīvi tiek apgūti ES līdzekļi un renovētasvai celtas no jauna vairākas pašvaldībasiestādes. Uz jautājumu, vai šis nav piemērotslaiks ieviest praksi visas pašvaldībasiestādes novada teritorijā krāsot vienā tonīvai toņu gammā, arhitekts atbild, ka šobrīdnav plānots ieviest šādu praksi, bet doma irinteresanta un par to vērts padomāt. «Jautājums,vai tas nepieciešams, ir diskutabls, jotā nav viennozīmīgi visām ēkām piemērojamaideja. Viena ciema vai pagasta ietvaros– varbūt,» tā M.Ārgalis. Viņš norāda, kaēka ir ilgi pastāvošs objekts, tāpēc daudzbūtiskāk ir, lai tā iekļaujas apkārtējā vidē.«Piemēram, ielu nosaukumi var mainītiesdesmit, divdesmit gadu laikā, bet ēkas mūžsir krietni ilgāks, tāpēc būtiskāks ir jautājums,lai ēka saskanīgi iekļautos konkrētāapkārtnē. Arhitektūra ir viens no faktoriem,kas būtiski maina apkārtni. Ja ēka harmoniskiiekļausies, arī cilvēki labi jutīsies.»Jelgavas novada Būvvaldes arhitektsstāsta, ka diskusija bijusi arī par Jelgavasnovada domes ēkas Jelgavā, Pasta ielā 37,fasādes krāsu. «Manuprāt, tika pieņemtspareizākais lēmums – fasādi veidot vienotāansamblī ar Jelgavas pilsētas domes ēku.Lai gan ēkas atšķiras, krāsa šajā gadījumā irvienojošs faktors,» uzskata arhitekts, minot,ka sākotnēji bijusi iecere par zaļgandzelteniemtoņiem. Viņaprāt, tas būtu riskanti, jogrūti pateikt, vai tas labi izskatītos kopumā.Interesanti, ka Jelgavas novada logo krāsasir zils, zaļš un zelta krāsa, tomēr arhitektsiesaka pret šo krāsu izmantošanu ēkufasādē izturēties piesardzīgi. Lielākiemobjektiem nepieciešams veikt detalizētākuanalīzi – vizualizāciju apkārtējā ainavā –, laisecinātu, vai krasi atšķirīgi krāsu risinājumiveiksmīgi iekļaujas apkārtējā vidē.Identitāti veido detaļasJa ēkas pēc izskata un krāsas ir dažādas,kā tad veidot vienotu Jelgavas novada identitāti?M.Ārgalis uzskata, ka pašvaldībasidentitātes veidošanā nozīmīgi ir dažādivides labiekārtojuma elementi, kas varētubūt vienādi visā novada teritorijā – visos 13pagastos. Jau tiek īstenota ideja par vienādunorāžu ieviešanu novada teritorijā. «Idejapar vienota stila norāžu zīmēm ir laba unapsveicama, un tas ir ļoti pozitīvs piemērs,kā vizuāli var apvienot šo teritoriju. Domāju,ka nākotnē varētu ieviest arī, piemēram,vienota stila afišu stabus, soliņus, autobusupieturvietas,» tā viņš. Jāpiebilst, ka vairākosnovada pagastos ir uzstādīta bura jebnovada logo vizualizācija, kas arī kalpo kāvienojošs elements.Risina jautājumus par un apbūvniecību un zemes sadaliDaudziem varbūt nav ne jausmas, kas irarhitekts un kādi ir viņa darba pienākumi.«Var teikt, ka manā pārziņā ir jautājumipar un ap būvniecību un zemes ierīcību,»rezumē M.Ārgalis. Runājot par saviemdarba pienākumiem, viņš min, ka viens notiem ir būvniecības iesniegumu izskatīšana– Būvvaldē tiek iesniegts iesniegums, kurānorādīts, ko un kurā vietā Jelgavas novadateritorijā kāds vēlas būvēt, un Būvvaldeizlemj, vai dot plānošanas arhitekta uzdevumuvai atteikt. «Galvenais dokuments,pēc kura vadās pašvaldības Būvvaldes speciālisti,ir teritorijas plānojums, kas nosaka,ko kurā teritorijā drīkst būvēt,» paskaidroarhitekts. Teritorijas izmantošanas funkcijasarī nosaka apbūves parametrus, un Būvvaldeiir jākontrolē, lai tie tiktu ievēroti.Apbūves parametri ir ēkas augstumsun stāvu skaits. Tāpat Būvvalde kontrolēapbūves blīvumu jeb to, lai attiecīgaiszemes gabals netiktu apbūvēts no robežaslīdz robežai.Otrs bloks ir ierīcības projektu izskatīšana– tie ir jautājumi, kas saistīti ar zemesgabalu robežu izmaiņām: zemes gabalu sadale,pievienošana un tamlīdzīgi. Arhitektsskaidro, ka minimālo zemes vienību platībunosaka teritorijas plānojums, piemēram,zemes gabals, kas paredzēts individuālodzīvojamo ēku apbūvei, būs mazāks nekālauksaimniecībai paredzētā teritorija. «Dokumentsnumur viens Būvvaldē ir teritorijasplānojums,» atgādina M.Ārgalis.Sākotnējo ieceri maina biežiBūvvalde ne tikai dod akceptu ēku būvniecībai,bet arī pieņem tās ekspluatācijā.«Realizējot projektu, kas pirms būvdarbuuzsākšanas tiek saskaņots Būvvaldē,daudzos gadījumos būvniecības laikā tiekveiktas izmaiņas. Cilvēks sāk būvēt unsaprot, ka grib kaut ko citu, nekā sākotnējiir plānojis,» tā arhitekts, norādot, ka normatīvuneizpildes gadījumā pašvaldībai irtiesības pieņemt lēmumu par radīto sekunovēršanu vai pat smagākos gadījumoslikt ēku nojaukt. M.Ārgalis gan atzīst, kaneatceras nevienu gadījumu savā praksē,arī Jūrmalā, kur agrāk strādājis, ne, kapašvaldība būtu noīrējusi ekskavatoru unēku nojaukusi, bet lēmumi par šādu ēkuFOTO: Pēc nostrādātiemnepilniemtrīs mēnešiemJelgavas novadaBūvvaldesarhitekts MārisĀrgalis vērtē,ka problēmasnovada teritorijāir tādaspašas kā citurvalstī – grausti,dārziņu teritorijuapdzīvotībaun apbūve, kaslielākoties irnelikumīga.Šie arī ir galveniejautājumi,kuriempašvaldībasspeciālistimeklēsistēmiskurisinājumu.nojaukšanu tika pieņemti vairākkārt. ArīJelgavas novadā ir pieņemts pirmais šādslēmums, bet ēkas īpašnieks to ir apstrīdējistiesā. Arhitekts arī norāda – uzskats, ka,samaksājot piemēroto sodu, ēka netiksnojaukta, ir kļūdains, jo soda samaksāšanaēkas īpašnieku neatbrīvo no atbildības. Pēcsoda samaksāšanas tik un tā tiks risināts jautājumspar nelikumību novēršanu, un agrākvai vēlāk tas būs jāizdara. Lai izvairītos nošādām situācijām, viņš aicina iedzīvotājuspirms projekta apstiprināšanas Būvvaldēvēlreiz pārrunāt ieceres ar ēkas projektētājuvai arhitektu, lai apzinātos, vai tas tiešāmir tas, kas nepieciešams, un atbilst visāmvēlmēm un vajadzībām. Ja tomēr nākasbūvniecības laikā kaut ko mainīt, projektaizmaiņas jāsaskaņo Būvvaldē, nevis jārisinabūvdarbos.Rīku pietiekArhitekts uzskata, ka Būvvaldei nevajagiejaukties visā un ar tās rīcībā esošajiemrīkiem pilnībā pietiek. «Mūsu instrumentiir likumdošana un jau minētais apbūves teritorijasplānojums, un ar to pietiek, lai tiktuaizstāvētas sabiedrības intereses. Pašas ēkasrisinājums jāatstāj īpašnieka un arhitektaziņā, un savā ziņā tā ir funkcijas un mākslasizpausme. Ja tiek ievēroti nosacījumi,ko nosaka teritorijas plānojums, tiek arīsabalansētas ēkas īpašnieka un sabiedrībasintereses,» tā viņš. Tieši tāpēc Būvvaldekontrolē, lai, būvējot ēku, tiek ievēroti pieļaujamieparametri un novietne, lai tā neradītudiskomfortu, piemēram, lai cilvēki ciemānejustos kā tunelī, jo ēkas sabūvētas pārākcieši viena pie otras.Viņš spriež, ka tagad būvniecībā dominēpraktiskais aspekts – cik kas maksā – un apbūvekonkrētā teritorijā ir atkarīga no cilvēkuturības. «Jelgavas novadu ar Jūrmalu nevarsalīdzināt – tur pārsvarā ir vasaras sezonasbūvju apbūve, bet Jelgavas novadā ir cita apbūvesfunkcija: saistīta ar lauksaimniecību vaiēkas dzīvošanai visu gadu. Funkcija būtiskinosaka būves kopējo risinājumu.»Problēmas kā citur:grausti un dārziņu apbūveLai gan arhitekts atzīst, ka nostrādātie dažimēneši ir par maz, lai izveidotos motivētsredzējums par to, ko būtu nepieciešams uzlabotun papildināt novadā, viņš ir novērojis,ka problēmas Jelgavas novadā būvniecībasjomā ir tādas pašas kā citur valstī. «Viena noproblēmām, kas jau iezīmējas, ir saistīta arēkām, ko varētu uzskatīt par graustiem – tāsir pamestas vai netiek koptas un ir bīstamasapkārtējiem. Tas ir «karsts» jautājums, unšobrīd pašvaldībā, strādājot kopā vairākujomu speciālistiem, tiek meklēti iespējamierisinājumi, lai panāktu kaut vai to, ka šīs ēkastiktu norobežotas un tajās nevarētu iekļūtbērni un citas nepiederošas personas,» stāstaM.Ārgalis.Otra nepārprotama problēma ir mazdārziņuteritoriju apbūvēšana, kas lielākotiestomēr ir nelikumīga. «Dārziņu apdzīvotībair visas Pierīgas problēma,» tā arhitekts, norādot,ka nelikumīga būvniecība galvenokārtir tāpēc, ka cilvēki pieraduši ēkas celt bezjebkādiem dokumentiem, bet agri vai vēlu tosnāksies sakārtot. «Ja ēka neatbildīs apbūvesnoteikumiem, tā būs jāpārtaisa. Ir bijuši reāligadījumi, kad jānojauc žogs, saimniecībasēka, ja tā, piemēram, traucē kaimiņiem,»viņš stāsta, uzsverot, ka katrs pārkāpums irbūtisks – vienalga, vai ēka iesniedzas kaimiņuzemes gabalā vai nojumei nav saskaņotsprojekts, vai uzbūvēts par vienu stāvu vairāknekā atļauts. Lai gan varbūt šķiet, ka šiepārkāpumi pēc būtības ir atšķirīgi un tosnevar salīdzināt tāpat kā, piemēram, zādzībuun ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu,M.Ārgalis uzsver: «Pievērt acis uz kādu nopārkāpumiem nevar, lai sabiedrībā nekultivētuvisatļautības apziņu. Turklāt patvaļīgaibūvniecībai nav noilguma – nelegāla būve arīpadomju laikos bija nelegāla būve. Ja dokumentinav sakārtoti, tāda tā ir arī šodien,»tā M.Ārgalis.Vēl viens no izplatītiem pārkāpumiem irdzīvošana ēkā, kas nav nodota ekspluatācijā.Speciālists norāda – to veicina fakts, ka parēku, kamēr tā nav reģistrēta kadastra reģistrā,nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.Viņš atgādina, ka arī tas ir pārkāpums.Interjera izmaiņasnav jāsaskaņoArhitekts skaidro, ka mājokļa interjeraizmaiņas – tapešu pārlīmēšana, sienu nokrāsošana,iekaramo griestu vai iebūvējamodurvju uzstādīšana – Būvvaldē nav jāsaskaņo.Bet, ja ir paredzēts nojaukt sienas, mainītdurvju ailas, logus, tā jau ir vienkāršotarenovācija, tādēļ nepieciešams saskaņojumsBūvvaldē. Tāpat arī, ja paredzēts mainītfasādi – krāsu, siltināt.Ja pārceltos uz novadu,tad māju projektētu patsArhitekts M.Ārgalis ir dzimis 1982. gadā.Lai gan vēlējies kļūt par dakteri vai juristu,viņa profesijas izvēle ir diezgan likumsakarīga– arī viņa tēvs bija arhitekts. «Rasējuma dēlisjau bērnībā man bija pašsaprotama lieta,» tāviņš, piebilstot, ka abi ar tēvu ir strādājuši piekopīgiem projektiem.M.Ārgalis ir pabeidzis RTU un ieguvis arhitektadiplomu. Strādājis projektēšanas firmā«Arhitektonika», Ķekavas pašvaldībā unJūrmalas pašvaldībā. Viņš ir projektējis ganprivātmājas, gan daudzdzīvokļu mājas, betarhitekta sapnis ir uzprojektēt baznīcu. Viņšpat ir piedalījies konkursā par Berģu baznīcasskiču projektu, bet tas netika realizēts. «Konkursosman patīk tas, ka ir iespēja ielikt daļusevis, prezentēt savu redzējumu.»Arhitekts neizslēdz, ka nākotnē varētupārcelties uz dzīvi Jelgavas novadā. Tādāgadījumā savu māju viņš projektētu pats.JNZDarbi, pie kuru projektēšanas,pirmskļūt par Jelgavasnovada Būvvaldesarhitektu, strādājisMāris Ārgalis. Viensno darbiem – Berģubaptistu baznīcasprojekts. Viņš patsatzinis, ka tas irviņa sapnis – uzprojektētbaznīcu, kuratiktu arī uzcelta.Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskāsapskates laiki un vietas VTUA nodaļā JelgavāElejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas,Sidrabenes, Svētes, Valgundes, Vilces, Zaļenieku, Vircavas pagastā unOzolnieku novadā <strong>2013.</strong> gadāPagasts/vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vietaElejas pagasts Elejā 4.04. 11.00 6.05. 11.00 Ošenieki (meh. darbnīcās)Nākotnē 17.04. 11.00 8.05. 11.00 Meh. darbnīcāsGlūdas pagasts Dorupē 17.04. 11.00 8.05. 11.00 Meh. darbnīcāsZemgalē 17.04. 13.00 8.05. 13.00 Meh. darbnīcāsStaļģenē 15.04. 11.00 9.05. 11.00 Meh. darbnīcāsJaunsvirlaukas Dzirniekos 15.04. 10.30 9.05. 10.30 Meh. darbnīcāspagasts Jaunsvirlaukā 15.04. 13.00 9.05. 13.00 Meh. darbnīcāsVecsvirlaukā 9.05. 14.00 SIA «Vanči»LielplatonespagastsLielplatonē 18.04. 11.00 10.05. 9.00 Meh. darbnīcāsLīvbērzespagastsLīvbērzē 27.03. 11.00 17.05. 9.00 Meh. darbnīcāsPlatones Platonē 12.04. 9.00 13.05. 12.00 LLU izmēģinājumu saimniecībāpagasts Lielvircavā 13.05. 11.00 Meh. darbnīcāsBērvircavā 19.04. 9.00 15.05. 11.00 Meh. darbnīcāsSesavasBuķos 19.04. 10.00 15.05. 12.00 Meh. darbnīcāspagastsSesavā 19.04. 11.00 15.05. 13.00 Meh. darbnīcāsGarozā 8.04. 11.00 16.05. 11.00 Meh. darbnīcāsSidrabenesEmburgā 8.04. 12.30 16.05. 12.00 Meh. darbnīcāspagastsRencelēs 8.04. 14.00 16.05. 13.00 Meh. darbnīcāsSvētes pagastsSvētē 22.04. 11.00 20.05. 11.00 KalteJēkabniekos 22.04. 12.30 20.05. 12.00 Meh. darbnīcāsValgundē 11.04. 13.00 22.05. 9.00 Pie pagastmājasValgundesTīreļos 22.05. 13.00 Meh. darbnīcāspagastsVītoliņos 22.05. 11.00 Pie veikalaVilcē 24.04. 14.00 23.05. 12.30 SIA «Igate»Vilces pagasts Saulītē 24.04. 13.00 23.05. 14.00 Meh. darbnīcāsZiedkalnē 24.04. 11.00 23.05. 11.00 Meh. darbnīcāsVircavaspagastsZaļeniekupagastsOzolniekunovadsVircavā 25.04. 9.00 27.05. 11.00 Pie pagastmājasLiepārē 25.04. 10.00 27.05. 12.30 DarbnīcasMazlaukos 25.04. 11.00 27.05. 13.00 Pie veikalaOglainē 27.05. 14.00 Meh. darbnīcāsZaļeniekos 29.04. 12.00 29.05. 12.00 Meh. darbnīcāsŪziņos 29.04. 11.00 29.05. 11.00 Bij. gaļas cehsBrankās 10.04. 11.00 30.05. 11.00 Meh. darbnīcāsMartā no mums aizgājuši...Anna Šņigirova, Kalnciems(18.12.1930. – 01.03.<strong>2013.</strong>)Arnis Brokhuzens,Jaunsvirlauka(28.04.1944. – 02.03.<strong>2013.</strong>)Elvīra Zariņa, Platone(30.01.1925. – 04.03.<strong>2013.</strong>)Staņislavs Poņatovskis, Eleja(27.09.1939. – 04.03.<strong>2013.</strong>)Sarmīte Jēkabsone,Jaunsvirlauka(08.03.1936. – 05.03.<strong>2013.</strong>)Broņislava Puķīte,Jaunsvirlauka(16.01.1925. – 06.03.<strong>2013.</strong>)Ausma Vīgante, Jaunsvirlauka(14.12.1934. – 06.03.<strong>2013.</strong>)Valerijs Vnukovičs, Līvbērze(02.10.1960. – 08.03.<strong>2013.</strong>)Gunārs Vaivads, Vilce(24.04.1931. – 08.03.<strong>2013.</strong>)Dzintra Dombrovska,Jaunsvirlauka(24.10.1947. – 08.03.<strong>2013.</strong>)Lilija Mišuto, Jaunsvirlauka(24.12.1943. – 09.03.<strong>2013.</strong>)Vilma Ivane, Vircava(24.05.1923. – 10.03.<strong>2013.</strong>)Ivans Masaļskis, Vircava(15.01.1959. – 10.03.<strong>2013.</strong>)Arturs Kārkliņš, Vilce(09.10.1932. – 10.03.<strong>2013.</strong>)Viktors Kuzņecovs, Valgunde(23.01.1954. – 11.03.<strong>2013.</strong>)Skaidrīte Šņuciņa, Platone(19.02.1931. – 11.03.<strong>2013.</strong>)Ligita Siubre, Līvbērze(21.04.1952. – 12.03.<strong>2013.</strong>)Linārs Urbāns, Jaunsvirlauka(12.09.2000. – 13.03.<strong>2013.</strong>)Ņina Augstkalne, Kalnciems(28.01.1923. – 14.03.<strong>2013.</strong>)Jānis Šņoriņš, Glūda(24.06.1928. – 15.03.<strong>2013.</strong>)Jaroslavs Burbickis, Valgunde(10.03.1931. – 15.03.<strong>2013.</strong>)Staņislava Škutāne, Eleja(06.12.1930. – 15.03.<strong>2013.</strong>)Millija Žodziņa, Vilce(21.01.1925. – 15.03.<strong>2013.</strong>)Jānis Orups, Sesava(31.03.1955. – 17.03.<strong>2013.</strong>)Leonīds Krajevs, Svēte(01.08.1939. – 22.03.<strong>2013.</strong>)Eleonora Nečiporuka, Glūda(08.09.1939. – 20.03.<strong>2013.</strong>)Ilga Didrihsone, Līvbērze(08.03.1939. – 24.03.<strong>2013.</strong>)Antoņina Baškirova,Kalnciems(10.01.1937. – 29.03.<strong>2013.</strong>)Anželika Ukše, Glūda(08.07.1977. – 29.03.<strong>2013.</strong>)Anna Aldersone, Līvbērze(23.02.1915. – 31.03.<strong>2013.</strong>)Broņislava Jadviga Sidoroviča,Līvbērze(13.02.1934. – 31.03.<strong>2013.</strong>)


6 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis pagastu mozaīkaElejaBasketbola sacensībās, kas veltītasbijušā Elejas vidusskolas sportaskolotāja Alda Saliņa piemiņai,uzvaru un kausu izcīnīja komandano Lietuvas. Paši elejnieki izcīnīja2. vietu.Elejas sporta dzīves organizatoreSandra Avota stāsta, ka daudzusgadus sacensības notika Elejasvidusskolas sporta zālē, bet, tā kāzāles izmēri neatbilst basketbolalaukuma izmēriem, pēdējos gadussacensības tiek rīkotas apkārtējospagastos. Vienlaikus tās ir kļuvušasstarptautiskas un tajās piedalās arīspēlētāji no Lietuvas.Šogad Saliņa kauss notika Sesavaspagastā. Piedalījās septiņas komandas,tostarp divas no Lietuvas.Eleju pārstāvēja divas komandas,vēl piedalījās komandas no Līvbērzes,Auriem, Sesavas. Saliņa kausuun 1. vietu ieguva Lietuvas komanda«Avastata» no Akmenes. 2.vietu – «Eleja 1» (Linards Zāģeris,Matīss Dzegūze, Kristaps Caune,Aivis Zālītis, Rūdolfs Nauzeris,Elvis Baltiņš, Jānis Asups, EdgarsValgundeKā jau ierasts, arī šogad pagastapārvalde nodrošinās lielosbūvgružu konteinerus. VītoliņuKalnciema vidusskolā norisinājāsJelgavas novada pašvaldībasvides izziņas spēļu konkurss «Latvijasaizsargājamās dabas teritorijas».Septiņu komandu konkurencēuzvarēja Vircavas vidusskolasPlatones filiāles komanda ar spēli«Papito ceļojums Latvijā». Šī komandatika izvirzīta izvērtēšanaiValsts izglītības satura centrā, kasnoteiks uzvarētājus valsts līmenī.Konkursā piedalījās komandasno Kalnciema vidusskolas, Šķibespamatskolas, Vilces pamatskolas,Vircavas vidusskolas, Vircavas vidusskolasPlatones filiāles, Sesavaspamatskolas. Katra komanda bijaSvete -«Lai īstenotu pagasta iedzīvotājuvēlmes tālākizglītoties, aicinuiedzīvotājus izrādīt interesi par tāmlietām, ko būtu nepieciešams apgūt.Tādējādi, apkopojot šīs iedzīvotājuvēlmes, tiktu sagatavota izglītībasprogramma licencēšanai. Tas nozīmē,ka dalībnieks pēc apmācībubeigšanas saņems dokumentu– apliecību,» stāsta Svētes pagastamūžizglītības speciāliste SandraJākobsone.Saliņa kausu izcīna lietuviešiKrūmiņš). 3.vieta komandai«Žvelgaitis» noŽagares, Lietuvas.«Gribu uzslavētkomandas«Eleja 2»spēlētājus KārliAvotu, KārliManiņu, AndriZutu, GedriElzbutaiti, JāniCimermani, Vitāliju Zutu un RobertuKunuti. Lai arī pēc vecumatā bija jaunākā komanda, pretuzvarētājiem viņi spēlēja līdzvērtīgiun zaudēja tikai spēles galotnē,» tāS.Avota.Viņa norāda: kaut arī spēļu laikāstarp spēlētājiem un tiesnešiemizvērtās nesaskaņas, pasākumabeigās spēlētāji bija apmierināti,jo bija ļoti spraigas un emocijāmpārpilnas cīņas. Spēlētāji arī atzina,ka vēlētos, kaut šādi turnīri būtubiežāk.Spēļu starplaikos notika konkursi.Soda metienos uzvarēja AivisIzvietos lielos konteinerusKalnciema vidusskola aicina pieteikt bērnus mācībām <strong>2013.</strong>/2014. mācību <strong>gada</strong>m 1. – 12. klasē. Skola piedāvāplašu interešu izglītību – dalību deju kolektīvos, ansambļos, teātra, mākslas un sporta pulciņos. Skolā darbojasJelgavas novada Mūzikas skolas un Mākslas skolas filiāles. Sportot skolēni varēs jau jaunajā sporta hallē. Aktīvidarbojas arī jaunsargu kustība. Skolā gaida arī pirmsskolas vecuma bērnus no 1,5 gadu vecuma.Caur spēlēm izzina vidisagatavojusi pašu izveidotu erudīcijasspēli, kuras temats bija Latvijasaizsargājamās dabas teritorijas.Spēles tika prezentētas pārējo skolukomandām, kuru dalībnieki aktīvipiedalījās spēlēs un noteica skatītājusimpātiju.Mācās praktiskas lietas unizzina dārzkopības noslēpumusAr Sandru var sazināties pa e-pastu: sandra.jakobsone@jelgavasnovads.lvvai tālruni 27234198.Viņa stāsta, ka pagājušajā gadātika organizētas floristikas nodarbības,reizi mēnesī iedzīvotāji varējaapmeklēt Svētes bibliotēkā lekcijuno cikla «Veselīgs dzīvesveids», betviena no lielākajām programmāmbija trīs dienu mācības jauniešiem,kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību,vai uzņēmējiem, kuri vēlas mainītsavu darbības virzienu, kā arī iedzīvotājiem,kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību,«Jaunas biznesa iespējaslaukos». Šīs mācības beidzot, 18 pagastaiedzīvotāji saņēma apliecības.«Jau ir zināms, ka viena no kursubeidzējām veidos savu uzņēmumu,»lepojas S.Jākobsone.Savukārt šogad sadarbībā ar stādaudzētavu«Dimzas» notika mācībasdārzkopībā: tika mācīts, kā pareiziFlorbola kausu aizved uz ZaļeniekiemSacensībās «Svētes Florbolakauss 2013» piedalījās septiņasnovada komandas: Svētes,Zaļenieku, Sesavas, Valgundespuišu un meiteņu komanda, kāarī Jelgavas novada apvienotākomanda «Resnie putni». Spraigācīņā kausu izcīnīja Zaļeniekukomanda, 2. vieta – Valgundespuišiem, 3. vieta – Svētes komandai.Par labāko spēlētāju tikaatzīts Toms Ābols (Zaļenieki),labākais vārtsargs – Edgars Jankovskis(Svēte).Zālītis no Elejas komandas, labākaistrīspunktu metējs – ViestursMazūdris no Sesavas komandas,slam dunk konkursā uzvarējaRomalds Mituks no komandas«Žvelgaitis». Noslēgumā tiesnešiizvērtēja rezultatīvāko, labāko unvērtīgāko spēlētāju. Pirmie divi titulitika piešķirti Lietuvas spēlētājiem,bet vērtīgākā spēlētāja titulu ieguvaL.Zāģeris no Elejas komandas.Jāpiebilst, ka Saliņa kausu izgatavojaElejas vidusskolas darbmācībasskolotājs Jānis Caune.Saliņa kausa izcīņa notiek katrugadu martā kopš 1986. <strong>gada</strong>.ciemā konteiners pie veikala unValgundē pie centra katlumājasbūs 19. aprīlī, bet 20. aprīlī konteineritiks izvietoti pie mājas«Kalnciemi» un Tīreļos piemājas «Kodoli».Pēc konkursa videsspēļu dalībniekiorientējās Kalnciemavidusskolas apkārtnē.Orientēšanās notika, izmantojotjauno elektroniskāsatzīmēšanas unlaika uzskaites sistēmu«SPORTident», kuraspeciāli tika iegādāta pagastavajadzībām. Jaunālaika uzskaites sistēma tika iegādāta«Leader» projektā «Orientēšanāssporta attīstība Valgundes pagastā»,kura mērķis ir atjaunot un popularizētorientēšanās sportu kā veselīguun aktīvu dzīvesveidu visām vecumagrupām Valgundes pagastā.izgriezt augļu kokus, kā pareizi tosuzpotēt, lai varētu uz viena kokaiegūt vairāku šķirņu augļus. Tāpat arīvarēja uzzināt, kā steidzināt pirmosdārzeņus. Šogad iecerēts rīkot arīpraktiskās rokdarbu nodarbības,tāpēc S.Jākobsone aicina atsauktiescilvēkus, kuri būtu gatavi dalīties arsavām zināšanām dekupāžā, pērļošanā,sveču liešanā. «Vēl atgādinu,ka ceturtdienās ir iespēja piedalītieskeramikas nodarbībās, kas notiekTIAC «Agape» keramikas darbnīcā,iemācīties darboties ar virpu unizveidot dažādas lietiņas no māla.Šīs nodarbības notiek par minimālusamaksu,» piebilst mūžizglītībasspeciāliste.JaunsvirlaukaPagastā ir trīs bibliotēkas: Vecsvirlaukas,Staļģenes un Dzirnieku.«Jau pagājušā <strong>gada</strong> nogalē bibliotēkāmtika iedalīti papildu līdzekļi uniegādāti jauni datori. Arī šajā gadāir palielināts finansējums grāmatuiegādei,» uzsver pagasta pārvaldesvadītāja Solveiga Arnīte.Bibliotēkas šogad jau tikušaspie jaunām grāmatām, piemēram,par tapošanu, origami mākslu,cimdu rakstiem, mīlas romāniem,psiholoģijas grāmatām, ceļojumuaprakstiem un autobiogrāfijām.Tiek abonēti arī preses izdevumi ganlatviešu, gan krievu valodā. Lai ganpiedāvājums plašs, lasītāju gaumes irdažādas: Staļģenes bibliotēkā šogadlasītākā grāmata ir E.L.Džeimsatriloģija «Greja piecdesmit nokrāsas»,Dzirnieku bibliotēkasVircavaSkatītāju vērtējumam nodotsVircavas amatierteātra un režisoresSarmītes Sustrupes jaunākaisveikums – Mārtiņa Zīverta drāmačetros cēlienos «Bērns». Lugasdarbība risinās pirmās neatkarīgāsLatvijas laikā, un tajā runātspar personas un ģimenes godu.Režisore S.Sustrupe saka:Vircavas pagasta pārvalde aicinaiedzīvotājus Lielajā talkāsakopt savu īpašumu un tampiegulošās teritorijas, neaizmirstotarī palīgēku apkārtni.«Mūsu pagastā par tradīcijukļuvusi ceļmalu sakopšana pēcLivberze - -Zīverta drāmas «Bērns» pirmizrādeziemas. Tajā galvenokārt darbojasVircavas vidusskolas audzēkņi.Šogad vēlēšanos piedalīties irizteikuši arī pagasta iedzīvotāji,»norāda pagasta pārvaldes vadītājaRita Borščevska. Lielās talkasdienā Vircavas pagasta iedzīvotājiaicināti kopīgiem spēkiem sakopt«Pirms deviņiem mēnešiem mēsaizsākām darbu pie Mārtiņa Zīvertadrāmas «Bērns». Mumsvisiem šie mēneši bija gan šaubu,gan pārdomu, gan lielas uzdrīkstēšanāslaiks. Prieka brīži mijāsar izmisuma brīžiem, bet vienugan varu apliecināt: strādājot pieiestudējuma, mēs rīkojāmies godīgi– tā, kā sirds liek.» Izrādē piedalāsaktieri Madara Grigorjeva,Rolands Melderis, Nora Rubene,Kaspars Vīksna, Veronika Kroitoru,Gunārs Stepiņš, Lienīte Vītiņa-Zustrupa, Emīlija Lipšāne, RenāteZara, Ginta Bergmane.Režisore saka mīļu paldiesvisiem, kuri palīdzējuši gan materiāli,gan ar padomu, gan ar uzmundrinošuvārdu un atsaucību.Talkā aicina sakopt savu īpašumuVokālais ansamblis «Kanconeta»(vadītāja Signe Meldere) Jelgavas,Bauskas un Olaines novadu unJelgavas pilsētas vokālo ansambļuskatē ieguvis I pakāpes diplomuun tika izvirzīts uz otro kārtu.«Līvbērze ir otrs lielākais pagastsnovadā un pēc iedzīvotājuskaita līdzīgs Elejai un Kalnciemam,bet atpaliek no Glūdas unJaunsvirlaukas. Pagājušogadmūsu pagastā reģistrēti 20jaundzimušie un 36 mirušie,»iedzīvotāju sapulce pamudinājapagasta pārvaldes vadītāju RutuMedni iepazītas esošo situācijupagastā.Pērn lielākie izdevumi bijaskolu uzturēšanai un remontiem– 228 491 lats. Līvbērzes vidusskolāatvērta pirmsskolas grupiņa1,5 – 3 gadus veciem bērniem,izremontēta klase un garderobe,nomainīts ieejas jumts, iegādātasinteraktīvās tāfeles un mācībulīdzekļi dabaszinību klasei.Aizupes pamatskolā izremontētasdušas, pirmsskolas grupāsizbūvēts sanitārais mezgls,sakārtota elektroinstalācija unzibensaizsardzības sistēma. LaiJāziņo par atkritumu maisiemGan pirms, gan pēc Lielās talkasiedzīvotāji aicināti sazināties ar pagastatalkas koordinatoru Jāni Šteinbergu(tālrunis 28313550, e-pasts:janis.steinbergs@jelgavasnovads.lv) un paziņot par atkritumu maisuBibliotēkām piešķirtipapildu līdzekļi grāmatu iegādeiapmeklētāji visvairāk lasa IngasJērumas grāmatu «No Zentas līdzZentai» par aktrisi Regīnu Devītijeb seriāla «Ugunsgrēks» Zentu,bet Vecsvirlaukas bibliotēkā šogadpieprasītākā ir Ingunas Baueres«Skolas Līze».Bibliotēkās var arī iegūt informācijudažādās datu bāzēs, izmantotinternetu un datoru un nepieciešamoinformāciju izdrukāt, nokopētvai ieskenēt. Tie gan ir maksaspakalpojumi. Ir arī iespējams filmuportālā bez maksas skatīties latviešufilmas, animācijas filmas, dokumentālāsfilmas.Bibliotēku apmeklētāju vēlmesun vajadzības atšķiras. «Mums šī<strong>gada</strong> nozīmīgākais notikums ir tas,ka esam tikuši pie diviem jauniemdatoriem bibliotēkas darbiniekiem,»norāda Staļģenes bibliotēkas«Kanconeta» tiek 2. kārtāAnsamblis ir dibināts 2009. <strong>gada</strong>februārī, tajā dzied 12 lielisku balsuīpašnieces, lielākā daļa no viņām– jau no paša sākuma. «Kanconetas»repertuārā ir dažādu laikmetuun stilu dziesmas.Uzlabo dzīveskvalitāti pagastānodrošinātu jaunā apkures katladarbību, uzstādīta siltummaiņasiekārta un izbūvēta ģeneratoranojume. Šogad galvenā cerība irpiesaistīt ES līdzekļus abu skolusiltināšanai. Jaunajā mācībugadā ir paredzēts liels pirmklasniekuskaits, tāpēc jāmeklē skolāpiemērota telpa 1. klasei.Jānodrošina arī citu iestāžudarbība. Kultūras namā ierīkotaugunsaizsardzības signalizācijaun atjaunota parketa grīdamazajā zālē, bet šogad plānotspaplašināt stāvlaukumu. Sāktsdarbs TLM studijas «Līve» paplašināšanai– pērn nomainītsjumta segums un logi, šogadplānots sakārtot elektroinstalācijuun iegādāties aprīkojumu,piesaistot ES līdzekļus. Veselībasun atpūtas centrā pagājušo<strong>gada</strong>tjaunotas pirts lāvas,šogad plānots nomainīt pirtsapkures katlu. Trenažieru zālēparedzēts kosmētiskais remontsatrašanās vietām. Pagasta pārvaldeorganizēs maisu savākšanu un aizvešanuuz atkritumu poligonu.vadītāja Liena Blūma. Dzirniekubibliotēkas vadītāja Rudīte Šturmepiebilst, ka bibliotēka viena nevarētupastāvēt, tāpēc viņa cieši sadarbojasar slāvu kultūras biedrību «Svetoč».Pasākumi tiek rīkoti dažādām gaumēm,tomēr iedzīvotāji ir visai kūtri– pasākumu apmeklē vidēji desmitcilvēki. Lielāku atsaucību guva tikšanāsar dzejnieku klubiņa «Pieskāriens»vadītāju Rasmu Urtāni, kuralasīja dzeju gan latviešu, gan krievuvalodā. Jāpiebilst, ka decembrīDzirnieku bibliotēkai gaidāma akreditācija.Vecsvirlaukas bibliotēkāšogad zīmīgākie pasākumi bijuši E-prasmju nedēļa un olu izstāde.Iedzīvotāji aicināti izteikt savuviedokli un ierosinājumus par bibliotēkudarbu, pagasta pārvaldeisūtot e-pastu uz adresi: jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv.Migaļu karjeras. Nepieciešamībasgadījumā tiks nodrošinātstransports. Visu informāciju partalku var saņemt pie pagasta saimniecībasdaļas vadītājas Guntas(tālrunis 27234149) vai pārvaldessekretāres Aijas (tālrunis 63085984vai 27234148).un priekštelpas siltināšana. Šīstelpas nereti tiek iznomātasdažādu pasākumu rīkošanai, joblakus ir arī pirts. Dienas centrā«Vārpa» darbojas gan internetapieejas punkts, gan notiek kultūrasun atpūtas pasākumi, ganradošas darbnīcas pirmsskolasun sākumskolas bērniem. Pērncentram tika nomainīti visi logi,iegādāti jauni krēsli, bet šogadplānots nomainīt durvis un sakārtotpirts lāvas.Aktīvi darbojas arī Līvbērzessporta halle, nodrošinot netikai skolēnu sportiskās aktivitātes,bet ik vakaru tā ir atvērtaikvienam sportot gribētājam,savukārt brīvdienās tur notiekdažādi turnīri – šaha, dambretes,šautriņu mešanas, zolītes. Šogadplānots sakārtot sporta un futbolalaukumu.Tāpat būtu nepieciešams sakārtotun paplašināt arī kapsētas.


pagastu mozaīka<strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis7KalnciemsPirmajā Kalnciema bibliotēkasun kultūras nama organizētajābezmaksas izbraukumā «Vēsturesautobuss» devās 13 dalībnieki, tostarpKalnciema pagasta teritorijaspētniece Rita Ķirsone.Mērķis bija iepazīt vēsturiskā unjaunizveidotā pagasta teritoriju. Bijaiespēja redzēt, kas vēl palicis no senāKalnciema, un uzzināt vietu vēsturi.«Redzējām sabrukušo rūpniekaTeilora būvēto un rūpnieka Ņesterovapārbūvēto «Grašu» ēku, kurāatradās gan Pirmā pasaules kara vācukaraspēka nometne, gan vācu laikāģenerāļa Banģerska rezidence, ganpēc kara Valgundes kūdras fabrikas«Snieglauzis 2013» lauž kūtrumuKalnciema orientēšanās sacensībās«Snieglauzis 2013» piedalījāsvairāk nekā 50 bērnu un jauniešu.Pasākuma organizatore jaunatneslietu koordinatore Maija Plotņikovastāsta, ka komandas atpazina gansvarīgākos Kalnciema objektus,Izbrauc ar «Vēstures autobusu»iestādes, gan atpūtasvietas, un noteiktajosobjektos savu komanduiemūžināja fotogrāfijās.Dalībnieki finiša kontrolpunktāatgriezāslīdz ar tumsu, kur tos sagaidīja lāpuizgaismots finišs un silta zupa. Visiun Kalnciema kombinātapārvaldes. Redzējām vecasķieģeļnīcas vietas, Kaugaraparka atliekas, vācu dambiun seno dzelzceļa vietu, senoceļu no Kalnciema uz Jelgavu.Apskatījām hercogaJēkaba pirmo ķieģeļa cepļavietu, bijām pie Valgundes muižasbaronu kapiem – tagad Jaunciemakapiem. Apskatījām vietas, kur dažādoslaikos atradās Krasta skola,»stāsta pārvaldes vadītāja GaļinaKoroļova. Tāpat bija iespēja apskatītkinofilmas «Noktirne» kadruuzņemšanas vietu pie sabrukušajāmvecajām Kaigu krāsnīm, vietu, kuruzņēmējs Ģinters pie Bērzītes ietekasuzbūvēja pirmo ķieģeļu cepli,toreiz Klīves muižas teritorijā. «PabijāmPlostmuižā un aizbraucāmlīdz senajai pagasta robežai. Apskatījāmunikālo tiltu pār Lielupi unveco muižas saimniecības ēku, kas17. gadsimta beigās tika uzbūvētatikai no dolomīta akmeņiem, bet irneskaitāmas reizes pārbūvēta,» viņastāsta, norādot, ka šādi braucieni tiksrīkoti arī turpmāk.saņēma diplomus un pašvaldībassarūpētas veicināšanas balvas.Gluda -Par interesantu un izglītojošu pasākumuizvērtusies Jelgavas novadapašvaldības Attīstības nodaļas unGlūdas pagasta pārvaldes organizētāUzņēmēju diena. Par to, cik lielupublisko finansējumu Lauku atbalstadienesta (LAD) administrētopasākumu ietvaros saņēmis Jelgavasnovads un Glūdas pagasts 2002.– 2012. gadā, un nākamā plānošanasUzņēmēju diena gūst atsaucībuperioda novitātēm informēja LADdirektore Anna Vītola-Helviga. Parpašvaldības un uzņēmēju sadarbībuinformēja Attīstības nodaļasvadītāja Līga Lonerte un speciālisteIrita Šteinberga. Lauku partnerības«Lielupe» vadītāja Līga Švānbergapastāstīja par biedrības paveiktoun 13 Glūdas pagastā realizētajiem«Leader» projektiem, kuru kopējāAtzīmē Blaumaņa jubilejuAtzīmējot latviešu rakstniekaRūdolfa Blaumaņa jubileju unStarptautisko Valodas dienu, Šķibespamatskolā notika Valodu nedēļa.Skolēni piedalījās viktorīnā un izvērtējaR.Blaumaņa darbu fragmentuvalodu, domāja par vecvārdiemun interesantiem faktiem rakstniekadzīvē. Jaunāko klašu skolēni skatījāsanimācijas filmu «Velniņi». Krievuvalodas skolotāji skolēnus aizvedaneklātienes ekskursijā uz Krieviju– bērni krāsoja nacionālo rotaļlietu– matrjošku, pildīja radošo darbu«Krievija–Latvija». Savukārt angļuvalodā bija sagatavoti uzdevumi parApvienoto Karalisti.Karjeras izglītības konsultanteNelda Ķikute un skolas absolventessumma ir 62 200 lati. Interesantsizvērtās SIA «Ratites» īpašniekaDaiņa Laugaļa stāstījums par realizēto«Leader» projektu, izbūvējotstrausu novietni ar palīgtelpām.Pagasta pārvalde izsaka pateicībuvisiem lektoriem par saturīgajāmun interesantajām prezentācijāmun pasākuma dalībniekiem paratsaucību.– LLU Ekonomikas un sabiedrībasattīstības fakultātes studenteK.Smetaņina un LU Humanitārozinātņu fakultātes studente V.Iņķe– stāstīja par valodu nozīmi karjerā.PateicībaSlāvu folkloras kopa «Slavjanočki» saka paldies pagasta pārvaldei, kas no pašiem pirmsākumiemnoticēja biedrībai un visus šos gadus atbalsta. Par palīdzību jubilejas pasākuma organizēšanā paldiessponsoriem «Daile Agro», «Būvfirma Vītols», «Onix International», z/s «Ziemeļi», kā arī Jelgavas novadadomei un Kultūras nodaļas darbiniecēm Dzintrai Zimaišai un Ingrīdai Baumanei.Zalenieki ,Zaļenieku bibliotēkā iedzīvotājusuz interesantu tikšanosaicināja astroloģe IrēnaMaksimenko. Viņa stāstīja parastroloģiju un horoskopiem,par skaitļu nozīmi cilvēka dzīvē,par likteni, kas ierakstītskatram plaukstā.«Liktenis ir ierakstīts katracilvēka plaukstā, tikai jāprotto pareizi nolasīt. Numeroloģijacilvēka raksturu nosaka,izpētot dzimšanas gadu, mēnesiun datumu. Savukārt astroloģijaspamatā ir dažādu planētustāvoklis gan dzimšanas brīdī,gan tagad,» ieskicē bibliotēkasvadītāja Līga Strazdiņa, norādot,ka uz tikšanos ar astroloģibija ieradušies daudz cilvēku.Pasākums izvērtās ļoti interesantsun aizraujošs, jo katrsapmeklētājs uzzināja kaut kojaunu par sevi. Pasākuma noslēgumātika nolemts, ka šādasBibliotēkāviesojas astroloģetikšanās vajadzētu rīkot reizimēnesī. Par nākamo pasākumulūgums interesēties bibliotēkā.«Paldies visiem, kas atradalaiku, lai piedalītos! Paldies Irēnaipar zināšanām, kuras viņamums sniedza,» tā bibliotēkasvadītāja.Jāpiebilst, ka sadarbībā armūžizglītības speciālistu otrdienāsZaļenieku bibliotēkānotiek radošā darbnīca, kurāpiedalīties aicināts ikviens.Interesentiem lūgums zvanītuz bibliotēku pa tālruni63074470.VilceIzsludina pagastaģerboņa skiču konkursuŠovasar notiks Dziesmu undeju svētki un Vilces pagastapārvaldei būs nepieciešamsreprezentēt savus amatieru kolektīvusdaudzos pasākumos.Lai to veiksmīgāk izdarītu,pagasta pārvalde izsludinaVilces pagasta ģerboņa skičukonkursu.Ģerboņa skicē jābūt iekļautiemvismaz diviem Vilcespagastu raksturojošiem elementiemun tai jābūt krāsainai.Skices jāiesūta vai jāiesniedzpagasta pārvaldē līdz 26. aprīlim.Jāpiebilst, ka skiču vērtēšanatiks uzticēta profesionālaižūrijai un labākās idejasautors saņems 50 latu naudasprēmiju.Jāatgādina, ka Vilces tautasnamā darbojas seši amatierukolektīvi: amatierteātris, jauktaiskoris, vidējās paaudzes dejukolektīvs «Medaga», senioruansamblis «Vakarvējš», sieviešuvokālais ansamblis «Aicinājums»un balles deju studijajauniešiem.Aicina pieteikt bērnudārzā bērnusPašlaik Vilces pamatskolasbērnudārza grupā mācās 25 bērnivecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.Lai uzlabotu bērnu mācībuprocesu un ikdienas apstākļus,no nākamā mācību <strong>gada</strong> plānotsizveidot divas atsevišķas grupasbērniem no 1,5 līdz 3 gadiemun 3 – 4 gadus veciem bērniem.«Lai nebūtu tā, ka tiek ieguldītilīdzekļi un izveidota otra grupa,bet tajā nav bērnu, aicinām pieteiktiesvecākus, kuru mazuļiemno nākamā mācību <strong>gada</strong> būtunepieciešama vieta bērnudārzagrupā,» norāda pamatskolasdirektore Dzidra Simanoviča.Vecāki bērnus var pieteiktlīdz maijam, zvanot pa tālruni63061085.SesavaDebijas koncertu «Ciemos pieVinnija Pūka» savā, Bērvircavas,tautas namā piedzīvojuši mūsdienudeju dejotāji «Pipariņi».«Pipariņiem» –koncerts mājāsKoncertā piedalījās gan Bērvircavastautas nama kolektīvu dalībnieki,gan viesi no Sesavas un Bauskasnovada Gailīšu pagasta. Koncertatēma bija pavasara sagaidīšana kopāar Vinniju Pūku, tāpēc sākumā arjautrām dejām tika modināti citi lāčino ziemas miega un turpinājumābija skatāmi omulīgi lācēnu un cituzvērēnu priekšnesumi, kā arī baudāmasVinnija Pūka jautrās rotaļas.Lai arī pipariņiem šī bija otrāuzstāšanās, šis koncerts bija vērienīgāksun pirmais savā tautas namā,tāpēc mūsdienu deju kolektīva «Pipariņi»vadītāja Iluta Puķīte izsakalielu pateicību Bērvircavas tautasnama vadītājai Sandrai Zeimuleiun atraktīvajiem pipariņu vecākiempar sadarbību krāsainā un jautrāpasākuma organizēšanā.Šis koncerts bija lieliska pieredzekā lielajiem dalībniekiem no «Rančo»un «Farida», tā arī mazajiemsesavniekiem ar vadītāju AiguVangali, Bauskas novada Gailīšupagasta Uzvaras mazajiem vokālistiem«Varavīksne» ar vadītāju ZaniStankeviču un mazajiem līnijdejotājiem«DreamDance junior» arvadītāju Sigitu Jakobsoni. Mazajiemuzvariešiem īpaši patika rotaļas unfotografēšanās ar Vinniju Pūku unviņi ar nepacietību gaida nākamotikšanos.LielplatoneLielplatones pagasta bibliotēkanosvinējusi savu 90 gadu pastāvēšanasjubileju – tā dibināta1923. gadā.«Gadu gaitā bibliotēka pilnībāmainījusi savu vizuālo izskatu unarī piedāvājumu lasītājiem. Novienkāršas grāmatu izsniegšanasvietas tā pārtapusi par centru, kurar mūsdienu tehnoloģiju palīdzībuikviens apmeklētājs var izzināt sevinteresējošo mācībām, darbam,atpūtai. Bibliotēkā veicam maksājumus,sekojam savām sociālajāmBibliotēka nosvinējusi 90garantijām un pensijai, deklarējamsavu dzīvesvietu, pasūtām precesno citām valstīm un sarunājamiesar saviem radiem ārzemēs. Meklējamdarbu un domubiedrus.Sanākam kopā, lai izglītotos pie zinošiemlektoriem,» stāstabibliotēkas vadītāja MāraPuriņa. Jubilejas reizēgodā tika celti bibliotekāri,kuri strādājuši bibliotēkā– to bijis desmit.Jāpiebilst, ka Lielplatonesbibliotēkā glabājaspagasta hronika ar ziņāmno 1106. <strong>gada</strong> un citi novadpētniecībasmateriāli, ko vāc un apkopoM.Puriņa. Vēstures liecības vēsta:ir pat bijis tā, kad bibliotēkastrādājusi «no pulksten 10 līdztumsai».Jauniešus koordinēs Linda FeldmanePagasta pārvaldē darbu sākusijaunatnes lietu koordinatore LindaFeldmane, kura ir Lielplatonespagasta iedzīvotāja. Uz savu pirmotikšanos jaunieši sanāca 25. martā unrunāja par iespējamām un vēlamāmaktivitātēm. «Iespējams ir viss: gan«ActiveL» grupas laikraksta izdošana,gan tikšanās ar pazīstamiemcilvēkiem, gan dažādu interešu apgūšanaun daudz kas cits, ja vien pašibūsiet aktīvi,» tāpārvaldes vadītājaLīga Rozenbaha,kura uzskata, kapagasta jauniešispēj sev radīt interesantubrīvo laikapavadīšanu, unpagasta pārvalde neatteiks atbalstujauniešu aktivitātēm.Šobrīd plānotās aktivitātes: jauniešugrupas «ActiveL» izveidošanapar organizāciju, kurai būs iespējaspiedalīties dažādos projektos unpiesaistīt finansējumu; novada uncitu pagastu iepazīšana un jauniešusadarbība; piedalīšanās vides sakopšanasaktivitātēs; piedalīšanāsnovada un valsts mēroga aktīvāsporta pasākumos; jauniešu unpārējo pagasta iedzīvotāju sadarbībadažādās jomās.PlatoneRealizējot projektu, Platonesskolā paredzēts ierīkot jauniešu tikšanāsvietu – jauniešu informācijaspunktu ar atsevišķu ieeju, informēpagasta pārvaldes vadītājs VladislavsPogožeļskis.Projekta aktīviste Dita Eliņanorāda, ka centrs jāierīko līdz 13.septembrim. Tas tiks izveidots, realizējotIzglītības un zinātnes ministrijasfinansētu projektu «Jauniešuinformācijas punkta izveide JelgavasPlatones skolas skolnieces unVides pulciņa dalībnieces AgnesePogožeļska un Elīna Briede izcīnījušas1. vietu Jelgavas novada videsizziņas konkursā «Iepazīsti vidi».Šoreiz tēma bija Latvijas aizsargājamāsdabas teritorijas.«Meitenes kopā ar skolasbiedriemizdomāja datorspēli, kurā Latvijasāres apceļo pērtiķēns Papito.Spēlētājiem bija jāorientējas ganSkolā izveidos jauniešu punktunovada Platones pagastā», un paredzētaisfinansējums ir 2565,76 lati.Projekta mērķis ir izveidot unIzveido spēli ar pērtiķiaprīkot jauniešu informācijaspunktuPlatonē, radīt jauniešuvajadzībām uninteresēm atbilstošuvidi, kas nodrošinainformācijas pieejamībuun brīvā laikapavadīšanas iespējas.Projekta mērķauditorijair Platones pagasta 274 jauniešivecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajāskaitā sociālā riska jaunieši.Tērvetes un Laumu dabas parkos,gan mazzināmā vietā – Ukru gāršā.Ja kādam no spēlētājiem nepaveicāsar pareizu atbildi, visiem bija jānodejojau piemirstā Putniņdeja, bettā mūs uzjautrināja un arī saliedējavisus novada skolu vides pētniekus,»stāsta Vides pulciņa vadītāja GunaVīksna. Nu meitenēm jāuzspodrinaprasmes dabas zinībās un jāgatavojasvalsts mēroga vides konkursam,bet visiem pārējiem aktīvajiem dabasdraugiem jāpošas ekskursijai uzLatvijas augstāko kalnu. Līdz tamgan vēl jāpaspēj sējas darbi, piķēšanaun, protams, izlabot kādu nejaušipieklīdušu nesekmīgu vērtējumu.Jāpiebilst, ka Projektu nedēļaslaikā skolēni izzināja drošības aspektus,veidoja dzimtas koku, betīpaši labi izdevās no koka izgatavotskolas simbolu – peldošo gulbi. Visaugstākovērtējumu ieguva 6. klasesskolnieks Mareks Kaļinko.


8 <strong>2013.</strong> <strong>gada</strong> aprīlis notikumiPasākumiLielplatones kultūras namā 20. aprīlī pulksten 22 – balle «Aprīļa pilieni» ar grupu «Klaidoņi». Ieeja – Ls 2. Argroziņiem. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25921860, 28303822, 63061380.Līvbērzes kultūras namā 21. aprīlī pulksten 11.30 – Liliputu cirks. Ieeja – Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana. 26. aprīlī pulksten 19 – latviešu kinofilma «Mammu, es tevi mīlu». Ieeja – Ls 1. 11. maijā – Mātes dienas bērnu kolektīvu koncerts «Māmiņ, mīļo māmuķīt, nācun paskaties tu ar’!». Ieeja – bez maksas.Svētē 27. aprīlī pulksten 13.30 – novada Jauno talantu konkurss (Jēkabnieku kultūrasnamā). Pieteikties līdz 20. aprīlim pa e-pastu: jaunotalantukonkurss@inbox.lv. 28. aprīlī pulksten 13 – A.Brigaderes luga «Čaukstenes» Svētes amatierteātraiestudējumā. Režisore L.Ņefedova. Ieeja – par ziedojumiem (Jēkabnieku kultūrasnamā). 4. maijā pulksten 15 – Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai veltīts svētkukoncerts. Piedalās ansamblis «Tirkizband» un pagasta pašdarbības kolektīvi. Ieeja– bez maksas (Jēkabnieku kultūras namā). 11. maijā pulksten 12.30 – Anekdošu bums (Jēkabnieku kultūras namā).Platonē 27. aprīlī no pulksten 10 – Lielā talka Platones pagastā ar talkas zupas ēšanupulksten 14.30 Pēterlaukos, Platonē, Lielvircavā un Poķos. 27. aprīlī pulksten 20 – Platones pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts. Ieeja– bez maksas (Lielvircavas kultūras namā). Pēc koncerta – balle. Pašdarbniekiem ieeja– bez maksas, pārējiem – Ls 2. Informācija pa tālruni 26547117 (Rasma). 11. maijā pulksten 12 – Mātes dienas sarīkojums «Tu manim saulīte un balta diena».Lielvircavas bibliotēkas bērnu radošās darbnīcas izstāde. Ieeja – bez maksas.Elejā 18. aprīlī pulksten 19 – Liliputu cirks. Ieeja – Ls 2 (Elejas vidusskolā). 20. aprīlī pulksten 22 – pavasara balle kopā ar grupu «Brīvdiena». Galdiņurezervēšana pa tālruni 28475448 (Elīna). Biļetes cena līdz 19. aprīlim – Ls 2, ballesdienā – Ls 2,50 (saieta namā). 27. aprīlī pulksten 13 – konkurss «Mazā zeltene» (saieta namā). Aicinātas pieteiktiesmeitenes vecumā no 7 līdz 12 gadiem Elejas Bērnu un jauniešu izglītības uniniciatīvu centrā saieta nama 2. stāvā. Tālrunis 22125094 (Inga). No 27. aprīļa – Elejas iedzīvotāju darbu izstāde «Mana dzimtā puse», kas tiekveidota projekta «Nes Jelgavas novadu pasaulē!» jeb «Radi – dari» gaitā. Ieeja – bezmaksas (saieta namā). Iedzīvotāji aicināti iesniegt zīmējumus, fotogrāfijas u.c. darbus,kuros atainots Elejas pagasts. Sīkāka informācija pa tālruni 28475448 (Elīna). 11. maijā pulksten 13 – Mātes dienas koncerts (saieta namā). Bez maksas. Līdz 12. maijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde «Gleznas».Ieeja – bez maksas (saieta namā).Jaunsvirlaukā 19. aprīlī pulksten 15.30 – velobrauciens ekskursija uz «Aučiem». Piedalītiesar velosipēdu aicināts ikviens, ņemot līdzi ķiveri un atstarojošo vesti. Dalība – bezmaksas. 20. aprīlī pulksten 14 – Staļģenes mazpulka 15 gadu jubilejas pasākums. Aicinātivisi mazpulcēni. Dalība – bez maksas («Līdumos»). 27. aprīlī pulksten 10 – Lielā talka, kurā visi iedzīvotāji aicināti sakopt savas sētas,pagalmus, sabiedriskas vietas (sakopjamās teritorijas var pieteikt pa tālruni 29258023vai 28313550). Jaunsvirlaukas pagasta iestāžu darbinieki sakops Lielupes krastateritoriju, ikviens aicināts pievienoties. 28. aprīlī pulksten 14 – radošās darbnīcas projekta «Radi – dari» gaitā. Dalība– bez maksas («Līdumos»). Pulksten 15.30 – gājiens uz Lielupi, Jelgavas novada«Buras» pacelšana. Aprīlī – fotoizstāde «Mirkļi dabā» un Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībniekudarbu izstāde «Sveiks, pavasari!». Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»). 11. maijā pulksten 11 – Ģimeņu sporta diena. Tiek aicināts arī ikviens individuālaisdalībnieks. Ieeja – bez maksas («Jaunlīdumos»). 15. maijā no pulksten 15 līdz 17 – fotoorientēšanās konkurss «Skaistākie skati».Dalība – bez maksas. Pulcēšanās pie «Līdumiem».Glūdā 17. aprīlī pulksten 17.15 – radošā darbnīca «Rotaslietas no polimermāla» (Nākotnessaieta namā). Dalība – bez maksas. 24. aprīlī pulksten 17.15 – tikšanās ar astroloģi L.Silovu «Mans horoskops» (Nākotnessaieta namā). Dalība – bez maksas. 28. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas novada «Buras» pacelšana Glūdas pagastā. Piedalāsfolkloras kopa «Dzīpariņi» un senioru deju kolektīvs «Sens, tik sens...». Dalība– bez maksas. Vieta tiks precizēta. 8. maijā – ekskursija pensionāriem: apmeklēsim strausu audzētavu «Mazzariņos».Pieteikšanās kultūras namā vai pa tālruni 26465653 (Vija).Sesavā 3. maijā pulksten 18 – līnijdeju kolektīvs «Rančo» ielūdz uz pasākumu «Es meitiņakā rozīte». Ieeja – par ziedojumiem (Bērvircavas tautas namā).Valgundē, «Avotos» 19. aprīlī pulksten 20 – «Vēl viena klusā daba», grupas «Prāta vētra» koncertaDVD demonstrēšana. Ieeja – bez maksas. 24. aprīlī pulksten 15.15 – māla darbnīca «Radi un rādi»: veidosim novada simbolus.Dalība – bez maksas. 27. aprīlī pulksten 14 – sadziedāšanās Valgundē «Ziedošais pavasaris». PiedalāsValgundes pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Ilūzija», Dobeles vācu kultūrasbiedrības ansamblis, Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa «Slavjanočki» un citi viesi.Ieeja – bez maksas. Sīkāka informācija pa tālruni 28612076 (Egija).Vircavas tautas namā 10. maijā – Mātes dienai veltīta izstāde «Sveiciens māmiņai»; pulksten 18 – koncerts«Sveiciens māmiņai». Ieeja – bez maksas.Zaļeniekos 17. aprīlī pulksten 10 – pirmsskolas izglītības iestāžu deju kolektīvu sadancis. Ieeja– bez maksas (kultūras namā). 24. aprīlī pulksten 14.30 – koncertu cikla «Mans instruments» 3. koncerts intervija«Trompete». Piedalās Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotāji un audzēkņi. Ieeja – bezmaksas (kultūras namā). 1. maijā pulksten 10 – pavasara <strong>gada</strong>tirgus (pie veikala «Top»). Aicināti pieteiktiesvisi, kas vēlas tirgoties. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 27231143 (Inese).Vilces tautas namā 19. aprīlī pulksten 20 – grupas «Prāta vētra» koncertfilmas «Vēl viena klusā daba»pirmizrāde. Informācija par bezmaksas biļetēm pa tālruni 20244887 (Daina). 27. aprīlī no pulksten 22 līdz 4 – diskotēka. Spēlēs DJ Mikus un DJ Vikus. Biļešucena līdz pulksten 23 – Ls 1,50; pēc tam – Ls 2.«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks. Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63024934, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 16.04.<strong>2013.</strong>KultūraTrešdaļa mūža veltītsbibliotēkaiMartā 60 gadu jubileju nosvinējusiSesavas pagasta Bērvircavasbibliotēkas vadītāja Aija Valontīna.Darbam bibliotēkā viņa veltījusi21 gadu, un Aijai joprojāmpatīk darbs, ko viņa dara.«Skaistā Bērvircavas parka ielokā atrodastautas nams, kura otrajā stāvā iekārtotaBērvircavas bibliotēka. Tajā saimnieko laipnā,smaidīgā, sirsnīgā bibliotekāre Aija,» tāpar kolēģi saka Sesavas pagasta bibliotēkasvadītāja Dzidra Šulce. Aija savā 21 darba<strong>gada</strong> laikā piedzīvojusi trīs jurģus. «Aijaiesāka strādāt kolhoza «Avangards» skoliņasbijušajās telpās, tad pārcēlās uz tautas namaizremontēto kurinātavu, līdz beidzot plaša,gaumīgi iekārtota bibliotēka tika izvietotabijušā kolhoza «Avangards» grāmatvedībastelpās,» ieskicē Dz.Šulce. Jāpiebilst, ka bibliotēkatagad atgriezusies savās vēsturiskajāsmājās – tautas nama 2. stāvā.Apkalpo 200 lasītājus gadāJelgavas Zinātniskās bibliotēkas novadapašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītājaDzintra Punga norāda, ka Bērvircavasbibliotēka ir tipiska Jelgavas novada bibliotēka,kuru vidēji gadā apmeklē 200 lasītāju.Statistikas dati liecina, ka pērn Bērvircavasbibliotēku izmantoja 191 lasītājs, kas ir pardiviem mazāk nekā 2011. gadā, savukārt bibliotēkasapmeklējums bija 2272, kas ir par 509mazāk nekā 2011. gadā. Dz.Punga norāda, kalasītāju skaita samazināšanās šobrīd ir raksturīgatendence daudzās Latvijas bibliotēkās, joievērojami saraucis iedzīvotāju skaits.«Aija gādā par to, lai bibliotēkas apmeklētājibibliotēkā saņemtu iecerēto grāmatu,izlasītu jaunākos preses izdevumus. Tāpat viņapalīdz iesācējiem apgūt interneta gudrības unpilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku,» Aijas darbapienākumus ieskicē Dz.Šulce. Pagājušajā gadāBērvircavas bibliotēkā lasītājiem izsniegts5121 iespieddarbs, un tas nozīmē, ka vienslasītājs vidēji gadā izlasījis 26 grāmatas unžurnālus.Dz.Punga Aiju raksturo kā ļoti saulainuun gaišu cilvēku. «Domāju, ka to novērtē arīBērvircavas bibliotēkas apmeklētāji, jo bibliotēkaitiek dāvinātas grāmatas,» tā JelgavasZinātniskās bibliotēkas pārstāve, piebilstot:grāmatu dāvināšana bibliotēkai lielā mērā irkā pateicība bibliotekārei par darbu.Tāpat Aija bibliotēkā rīko dažādus tematiskuspasākumus, cenšoties iesaistīt jau esošosun arī jaunus lasītājus. Pozitīvi vērtējams arītas, ka Sesavas pagastā abas bibliotēkas neretipasākumus rīko kopā.SportsSporta centradāmas izgriež pogas pārējāmNoslēdzies Jelgavas novadačempionāts volejbolā sievietēm.Par uzvarētājām astoņukomandu konkurencē kļuvaJelgavas novada Sporta centrakomanda «Pieredze»: GuntaAsme, Eva Dombrovska, MārīteŠvetika, Marta Ozoliņa, IneseBlīgzna, Anna Spangare, IngaStriška.Čempionātā piedalījās astoņas komandas,kas tika sadalītas divās apakšgrupās: Jaunsvirlauka,Zaļenieki, Valgunde un Eleja; Sportacentrs, Vircava, Sporta centra audzēknesun Līvbērze. Tālāk tika katras apakšgrupaspirmās divas komandas – Valgunde un Eleja,Sporta centra «Pieredze» un Līvbērze.Četras spēcīgākās komandas tikās pusfinālā,kur pāru uzvarētāji sadalīja zelta unsudraba medaļas, bet pāru zaudētāji cīnījāspar bronzas medaļām. Spēlē par 3. vietu ar2:0 Eleja pieveica Līvbērzes volejbolistes,savukārt cīņā par čempionu titulu SportaPēc profesijas – drēbnieceJāpiebilst, ka A.Valontīna pēc profesijas navbibliotekāre – šo amatu viņa apguvusi laikagaitā. «Pēc profesijas biju vīriešu virsdrēbjudrēbniece, vēlāk arī piegriezēja. Līdz sākustrādāt bibliotēkā, 22 gadus ar to arī nodarbojos,»stāsta Aija. Neskatoties uz to, ka nācāspārkvalificēties, Aija ir atradusi savai sirdijtuvu un tīkamu darbu.Lasītājiem stāstapar redzēto ceļojumosLielākā Aijas aizraušanās ir ceļošana.«Gada garumā Aija liek latu pie lata, laiatvaļinājuma laikā varētu doties ceļojumāuz kādu no Dienvideiropas valstīm.Atgriezusies no brauciena, Aija dalāsgūtajos iespaidos ar saviem lasītājiem,»stāsta Dz.Šulce. Aija pabijusi tādās valstīskā Horvātija, Spānija, Francija, Grieķija,Ukraina, Portugāle, Austrija, Itālija. «Iesākāsceļošana ar Jaunā <strong>gada</strong> sagaidīšanuBerlīnē, tad Ungārija un tikai tad es ar to«saslimu»,» stāsta A.Valontīna. Viņai tuvākastomēr ir dienvidu zemes. «Man patīkdienvidu valstis – tur ir citādāka augu valsts,cilvēki ir viesmīlīgi, smaidoši, bauda dzīvi arprieku un mēs līdz ar viņiem ļaujamies šaibezrūpīgajai dzīvei. Protams, viņiem jau arīir savas rūpes,» viņa spriež. Atmiņā spilgtākpalicis brauciens uz Grieķiju jeb, kā Aijasaka, īstu dievu zemi, kur sevišķi Delfosvar sajust seno elpu. No katra ceļojumamājās tiek atvesta krūzīte, no kuras <strong>gada</strong>garumā Aija dzer rīta kafiju. «Tās krūzītesman saskaita garos ceļojumus, lai vēlāknesajūk.»Pēc ceļojuma Aija rīko lasītājiem iepazīšanosar to valsti, kur pati pabijusi. Visikopā skatās fotogrāfijas, bukletus, Aijadalās ceļojuma iespaidos, cenšas arī atvestkādu mazu cienastiņu. «Man gribētos vēlkādu «saindēt» ar šo jauko ceļošanas slimību,»nevainīgi nosaka A.Valontīna.Vēl brīvajā laikā iespēju robežās Aija apmeklēkultūras pasākumus pagastā, teātraFOTO: Aija Valontīna Bērvircavasbibliotēkā saimniekojau 21. gadu. Pērn viņas pārziņābija 6536 iespieddarbiun citi informācijas avoti. Šobibliotēku gadā apmeklē ap200 lasītāju, un katrs izlasavidēji 26 grāmatas.izrādes, koncertus gan Jelgavā, gan Rīgā,bet rudeņos dodas sēņot. Jāpiebilst, ka jauastoņus gadus viņa ir Sesavas Evaņģēliskiluteriskās draudzes padomes locekle.Pasakaspieaugušajiem nelasaDaudzi, iespējams, domā, ka bibliotēkasdarbinieki caurām dienām grāmatas vienlasa, bet tā nav – darba pienākumu ir daudz,un nereti dienā pat nesanāk grāmatu paņemtrokās. Tomēr, kā bieži ir ar šajā profesijā strādājošajiem,arī Aijai lasīt patīk un viņa atrodtam laiku. «Man patīk lasīt par citu cilvēkuceļojumiem, arī literatūru, kuru lasot varuzzināt ko jaunu, filozofiju, psiholoģiju. Nodaiļliteratūras ļoti patika afgāņu rakstniekaHāleda Hoseinī grāmatas, diemžēl viņam irtikai divas – «Pūķa ķērājs» un «Tūkstoš sauļumirdzums» –, kā arī latviešu autoru grāmatas.Pasakas pieaugušajiem jeb romantiskosromānus vairs nelasu, tas vecums ir pagājis,»tā viņa.Lasītāji iecienījušiizklaidējošo literatūruAija savus lasītājus salīdzina ar makšķerniekiem,kuru intereses ir dažādas, betlielākoties tā gan ir atpūta ar grāmatu. «Irarī vēlme uzzināt ko jaunu, izvēloties dažādastematiskas grāmatas. Arī žurnālus lasa daudz,jo tie ir dārgi, bet laukos cilvēku naudas maciņi– diezgan paplāni. Tādi cilvēki, kas varatļauties abonēt visu, ko vēlas, nav daudz.Internetā gan vēl grāmatas pie mums nelasa,dažreiz tikai kādas atsevišķas avīzes. Internetācilvēki kārto maksājumus, jo mums Bērvircavānav pasta, izdrukā dažādas sev vajadzīgaslietas, lasa jaunākās ziņas dažādos portālos,dažreiz arī strādā. Jaunieši komunicē Draugiem.lv,protams, spēlē arī spēlītes,» par savuikdienu stāsta A.Valontīna, piebilstot, ka vispārjau viņai netīk, ka par viņu tiek rakstīs. «Esneesmu no tiem, kas mīl publicitāti, jo manšķiet, ka esmu viena no darba bitēm, kādi,paldies dievam, ir daudzi no mums.»centra pieredzējušākā komanda ar 2:1 pieveicaValgundes volejbolistes.Sporta centrs ir apmierināts ar dalībniekuskaitu, bet cer tomēr sagaidīt lielāku atsaucību,komplektējot komandas tieši no pagastuiedzīvotāju vidus.JNZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!