12.07.2015 Views

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas protokols Nr.8. 25.10.2011.

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas protokols Nr.8. 25.10.2011.

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas protokols Nr.8. 25.10.2011.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JELGAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAPasta iela 37, Jelgava, LV 3001, tālr. 63024784; 29761978____________________________________________________________________________________________________________PROTOKOLSJelgavāIZRAKSTS2011.gada 25.oktobrīNr.8SĒDES DARBA KĀRTĪBA:..1.§Par darba laiku noteikšanu katrai nedēļas dienai parakstu vākšanā.( I.Ezermane )Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu <strong>komisijas</strong> 2011.gada 21.oktobra sēdes lēmumuNr.89 Instrukcija „Parakstu vākšana likuma ierosināšanai”, <strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vēlēšanukomisija, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „PAR”, „PRET”-nav, „ATTURAS”-nav, nolemj:Noteikt sekojošus darba laikus parakstu vākšanā no 01.11.2011. līdz 30.11.2011.:pirmdienās plkst.14.00-18.00otrdienās plkst.10.00-14.00trešdienās plkst.9.00-13.00ceturtdienās plkst.13.00-17.00piektdienās plkst.9.00-13.00sestdienās plkst.9.00-13.00svētdienās plkst.9.00-13.00<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vēlēšanu <strong>komisijas</strong> priekšsēdētāja (paraksts) I.Ezermane<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vēlēšanu <strong>komisijas</strong> sekretāre (paraksts) I.SkvireckaIZRAKSTS PAREIZS<strong>Jelgavas</strong> <strong>novada</strong> vēlēšanu <strong>komisijas</strong> sekretāreI.Skvirecka<strong>25.10.2011.</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!