13.07.2015 Views

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr. 6. protokols - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Būvju īpašumā ar kadastra <strong>Nr</strong>.5496 502 0001 esošajām būvēm ar kadastraapzīmējumu 5496 002 0014 009 un 5496 002 014 010, piešķirt adresi ‘’Bio’’,Zaļenieku pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV- 3011, kuras ir nostiprinātas zemesgrāmatā unatrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0153.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4. §Par adrešu maiņu (1. Valgundes p.; 2. Liepas, Kalnciema p.; 3. Zariņi, Kalnciema p.)(Edgars Turks)1.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 13.februāravēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/710 „Par reģistrētajām adresēm Valgundes pagastā”, pamatojoties uzMinistru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmasnoteikumi” 8.,30.,34.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.pantapirmo daļu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem<strong>Nr</strong>.14 „<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 28.decembralēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.14 32.§), ”Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā’’, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada Valgundes pagasta viensētu, ēku un apbūveiparedzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.2. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada Valgundes pagasta ciemiem piesaistīto viensētu,ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību jaunās adreses atbilstoši pielikumam.3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un izlikt pie Valgundespagasta pārvaldes ēkas ziņojuma dēļa.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Osvalda Bilderta, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta *** <strong>Jelgavas</strong> novads, 2012.gada 18.aprīļa iesniegumu,reģistrācijas <strong>Nr</strong>.KAL/3-19.1/12/308-B, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada3.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10., 12., 29. un30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.1432.§) ‘’Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis4


Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, InāraVīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt nekustamā īpašuma „Liepas” sastāvā esošai apbūvētai zemes vienībai arkadastra apzīmējumu 5431 003 0221 un uz tās esošajai dzīvojamai mājai arkadastra apzīmējumu 5431 003 0221 001, adresi no Krasta iela 14A, Krastaciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Liepas”, Kalnciemapag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016, (kods Adrešu klasifikatorā - 102940024).2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Andželikas Glamazdes,personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** <strong>Jelgavas</strong> novads, 2012.gada 15. martaiesniegumu, reģistrācijas <strong>Nr</strong>. KAL /3-19.1/12/194-G, un pamatojoties uz Ministru kabineta2009.gada 3.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”2.9.,2.10.,12.,29. un 30. punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu(<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.14 32.§) ‘’Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā’’ novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Noteikt nekustamā īpašuma „Zariņi” sastāvā esošajai apbūvētajai zemesvienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0016 adresi: „Zariņi”, Kalnciemapag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-301<strong>6.</strong>2. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0016 esošajaidzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0016 001 un ar tofunkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0016 002, 5431002 0016 003 adresi no Bērzes iela 14, Kaigu ciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong>nov., LV-3016, uz adresi: „Zariņi”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016(kods Adrešu klasifikatorā - 104814193).3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.5. §Par nosaukuma maiņu (Strēlnieki, Kalnciema p.)(Edgars Turks)Izskatot Kārļa Tropa, personas kods ***, dzīvo ***<strong>Jelgavas</strong> novads, 2012.gada17.aprīļa iesniegumu (reģistrācijas <strong>Nr</strong>. KAL /3-19.1/12/770-T) un pamatojoties uz likumu„Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma14.panta ceturto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punktu, novada5


dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, JurisLavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Mainīt nekustamajam īpašumam, kas atrodas Kalnciema pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, ar kadastra numuru 5431 001 0014, kura sastāvā ietilpst zemes vienībaar kadastra apzīmējumu 5431 001 0066, 2.5 ha platībā, nosaukumu no„Strēlnieki” uz „Strēlnieki -1” .2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.<strong>6.</strong> §Par nosaukuma un adreses maiņu (1. Kalniņi, Vircavas p.; 2. Dzintari, Kalnciema p.)(Edgars Turks)1.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 19.februāravēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/1169 „Par adresēm Vircavas pagastā” un Janīnas Streļčunas, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta *** <strong>Jelgavas</strong> novads, 2012.gada 24.aprīļa iesniegumu(reģistrācijas <strong>Nr</strong>.3-19.1/343-S) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamāīpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembranoteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. un 30.punktu un <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.14 32.§) ‘’Par ciema statusu<strong>Jelgavas</strong> novadā’’, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma,Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), nolemj:1. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra <strong>Nr</strong>.5492 005 0032, Vircavaspagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, 5.7 ha platībā, nosaukumu no „Kalniņi” uz„Pakalniņi”.2. Mainīt apbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0032 unuz tās esošajai dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0032 001,un saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0032 002, 5492 0050032 005, 5492 005 0032 006 un 5492 005 0032 009 adresi no „Kalniņi”Vircavas pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3037, uz adresi „Pakalniņi”, Vircavas pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3037 (kods Adrešu klasifikatorā - 103698034).3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.6


Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Astras Brilas pilnvarotāspersonas Viļņa Brila, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta *** <strong>Jelgavas</strong> novads,2012.gada 20.aprīļa iesniegumu (reģistrācijas <strong>Nr</strong>.KAL/3-19.1/12/323-B) un pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietulikuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmasnoteikumi” 12. un 30.punktu un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu(<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.14 32.§) ‘’Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā’’, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra <strong>Nr</strong>.5431 003 0031, Kalnciemapagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, 9.3 ha platībā nosaukumu no „Lapsu ķieģeļceplis”uz „Dzintari”.2. Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0031 un uztās esošajai dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0031 001adresi no Krasta iela 36, Krasta ciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016, uz adresi „Dzintari”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016, (kodsAdrešu klasifikatorā - 104603631).3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7. §Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ojāri, Vircavas p.; 2. Lietuvas 22A, Elejas p.; 3.Mehanizatoru iela 4, Valgundes p.)(Edgars Turks)1.Izvērtējot nekustamā īpašuma „Ojāri”, kadastra <strong>Nr</strong>.5492 001 0275, Vircavas pagastā,<strong>Jelgavas</strong> novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma "Parpašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome nolemj:1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Ojāri” – zemesgabalu 0,344 ha platībā,kadastra <strong>Nr</strong>.5492 001 0275, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pārdodot toatklātā izsolē.2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.7


Izskatot Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS)„LATRAPS”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>.58503007191, juridiskā adrese Lietuvas iela 16a, Eleja, Elejaspagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads 2012.gada 10.janvāra iesniegumu par iespēju iegādāties <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu 0,07 ha platībā, kas atrodas Lietuvas ielā22A un robežojas ar LPKS „LATRAPS” piederošo nekustamo īpašumu Lietuvas iela 16a,Lietuvas iela 20 un Lietuvas iela 22 Elejā, Elejas pagastā, izvērtējot nekustamā īpašumanepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas unaprites komisijas 2012.gada 10.maija sēdes protokolu <strong>Nr</strong>.3, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Atsavināt nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 0,07 ha platībā, kas atrodasLietuvas ielā 22A, Elejā, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, (kadastra <strong>Nr</strong>. 5448 006 0630)LPKS „LATRAPS”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>.58503007191, juridiskā adrese Lietuvas iela 16a, Eleja,Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, par cenu Ls 700,00 (septiņi simti lati).3.Izskatot Maksima Mihaiļišena, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***Jelgava,2012.gada 1<strong>6.</strong>aprīļa iesniegumu par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piederoša zemes gabalaMehanizatoru iela 4, Vītoliņi, Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kadastra <strong>Nr</strong>.5486 0130156, uz kura atrodas uz Maksima Mihaiļišena vārda zemesgrāmatā reģistrēta dzīvojamā mājaMehanizatoru iela 4, Vītoliņi, Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, atsavināšanu, pamatojotiesuz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta4.daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu <strong>Nr</strong>. 109 „Kārtība, kādāatsavināma publiskas personas manta” I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, apbūvētu zemesgabalu, 0,2 ha platībā aradresi Mehanizatoru iela 4, Vītoliņi, Valgundes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads(kadastra <strong>Nr</strong>.5486 013 0156).2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt īpašuma novērtēšanu.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.8. §Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē (Lietuvas 19B, Elejas p.)(Edgars Turks)Izvērtējot nekustamā īpašuma Lietuvas iela 19B, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong>novads nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 2.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, pašvaldības mantasnovērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 10.maija sēdes protokolu <strong>Nr</strong>.3,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs8


Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, JurisLavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Atsavināt nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu 0,36 ha platībā, kas atrodasLietuvas ielā 19B, Elejā, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. 5448 006 0354,nosakot, ka atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošusoli. Izsoles sākumcena Ls 4400,00 (četri tūkstoši četri simti lati).2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Lietuvas ielā 19B, Elejā, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, kadastra <strong>Nr</strong>. 5448 006 0354, izsoles noteikumus.3. Uzdot Elejas pagasta pārvaldes vadītājam izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.9. §Par ielas statusa un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Valgundes p.)(Edgars Turks)Lai sakārtotu <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Valgundes pagastateritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu,Ministru kabineta 2009.gada 13.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.1269 „Adresācijas sistēmasnoteikumi” 2.7. punktu, un Ministru kabineta 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija noteikumu <strong>Nr</strong>.496,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķunoteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>2. un 18.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.septembranoteikumu <strong>Nr</strong>.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 3., 11.punktu,kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.14,,<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks,Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs,Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Noteikt ielas statusu saskaņā ar grafisko pielikumu:1.1. zemes vienībai „Stirnu iela” 0.50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 0130470, kas atrodas Vītoliņos, Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā;1.2. zemes vienībai „Sapņu iela” 0.30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 0110434, kas atrodas Vītoliņos, Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļainfrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.4. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.10. §9


Par zemes vienības atdalīšanu (1. Rūtas, Jaunsvirlaukas p.; 2. Jaunēķi, Līvbērzes p.)(Edgars Turks)1.Izskatot Ingas Badunes, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta „*** <strong>Jelgavas</strong>novads, 2012.gada 3.maija iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu un nosaukumapiešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktuun 15. panta 3., 4.punktu, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķunoteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, InāraVīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Rūtas”,Jaunsvirlaukas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.5456 006 0121, kas sastāv no 3zemes vienībām ar kopējo platību 3,991 ha, zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5456 006 0201.2. Atdalāmo zemes vienību izveidot kā pastāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirotnosaukumu „Rūtāji”.3. Atdalāmajai zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 006 0201,noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība ” (NĪLM kods 0101).4. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Gunta Zīverta, deklarētā dzīves vieta ***, iesniegumu par zemes vienībasatdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, kas reģistrēts <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā 2012.gada8.maijā ar <strong>Nr</strong>.3-19.1/368-Z, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma15.panta 3., 4.punktu, 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.496 „Nekustamāīpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanasun maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, AigarsStrupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma ,,Ēķi”, Līvbērzespagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.5462 008 0016, kas sastāv no trīs zemesvienībām ar kopējo platību 4,7 ha, zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5462 008 0017.2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0017 izveidot kā pastāvīgunekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu „Jaunēķi”.3. Atdalāmajai zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0017noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.10


Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienasAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.11. §Par zemes vienības sadalīšanu (Siljēči-Kukaiņi-Lediņi, Valgundes p.)(Edgars Turks)Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu par zemes vienības sadalīšanu unnosaukuma piešķiršanu Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pamatojoties uz Nekustamāīpašuma valsts kadastra likuma 15. panta pirmo daļu, 200<strong>6.</strong> gada 20. jūnija Ministru kabinetanoteikumu <strong>Nr</strong>. 496,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašumalietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”1<strong>6.</strong>,17.un 18.punktu un 2009. gada 30.decembra <strong>Jelgavas</strong> novada domes lēmumu (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>. 11 52.§) „Par lauku apvidus zemespiekritību <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un laukuapvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis,Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka,Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atļaut sadalīt pašvaldībai piekritīgu, zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību1.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0442, trīs zemes vienībāsatbilstoši 2 pielikumiem, izveidojot:1.1. zemes vienību 0,8 ha platībā,1.2. zemes vienību 0,12 ha platībā,1.3. zemes vienību 0,58 ha platībā.2. Sadalīto zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma „Siljēči-Kukaiņi-Lediņi”ar kadastra numuru 5486 003 0411 sastāvā, piešķirot nosaukumu „Siljēči-Kukaiņi-Lediņi”.3. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļainfrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLMkods- 1101).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienību platības var tikt precizētas.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.12. §Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Lieljasi, Platones p.; 2. Kaņņi, Zaļenieku p.)(Edgars Turks)1.Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas <strong>Nr</strong>.40003783960, zemes ierīkotājasVaivas Laimītes, sertifikāta <strong>Nr</strong>.AA000000065, 2012.gada 28.martā izstrādāto zemes ierīcībasprojektu nekustamā īpašuma „Lieljasi” ar kadastra <strong>Nr</strong>.5470 005 0211, zemes vienības 9.5 haplatībā ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0068 Platones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, sadalei un11


2012.gada 25.aprīlī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saņemto LLU pilnvarotās personas ZaigasŠubes (personas kods 050451-10020) iesniegumu, kas reģistrēts ar <strong>Nr</strong>.3-12.1/328, par zemesierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu, un LR Zemkopības ministrijas2010.gada 3.decembra elektronisko dokumentu <strong>Nr</strong>.8.2-27/4403 Par rīcību ar valdījumānodoto valsts nekustamo īpašumu „Lieljasi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valstskadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu,Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļanoteikumiem <strong>Nr</strong>.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu,Ministru kabineta 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnija noteikumiem <strong>Nr</strong>.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”1<strong>6.</strong>punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem<strong>Nr</strong>.14 „<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada23.aprīļa lēmumu <strong>Nr</strong>.97/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu’’, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” zemes ierīkotājas Vaivas Laimītes,sertifikāta <strong>Nr</strong>.AA000000065, 2012.gada 28.martā izstrādāto zemes ierīcībasprojektu nekustamā īpašuma „Lieljasi” ar kadastra <strong>Nr</strong>.5470 005 0211, zemesvienības 9.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0068 Platonespagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, sadalei.2. No zemes vienības 9.5 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0068,atdalīt plānoto zemes vienību 0.9 ha platībā, kas nepieciešama dzīvojamo mājuar kadastra apzīmējumiem 5470 006 0068 002, 5470 006 0068 003 unsaimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5470 006 0068 004 funkcionālajaiuzturēšanai.3. Plānoto (projektēto) zemes vienību 0.9 ha platībā (zemes ierīcības projektā<strong>Nr</strong>.2) izveidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Vēži”.Jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai noteikt adresi Vēži, Platones pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3036 un noteikt zemes lietošanas mērķi – „zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).4. Plānoto (projektēto) zemes vienību 8.6 ha platībā (zemes ierīcības projektā<strong>Nr</strong>.1) saglabāt nekustamā īpašuma „Lieljasi’’ sastāvā un noteikt zemeslietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot SIA „Ģeometrs”, licence <strong>Nr</strong>.228, zemes ierīkotājas Ievas Lillās, sertifikāta<strong>Nr</strong>.AA000000040, 2012.gada 20.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamāīpašuma ‘’Kaņņi” ar kadastra <strong>Nr</strong>.5496 007 0007, zemes vienības 34.0 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5496 007 0007 Zaļenieku pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, sadalei un 2012.gada7.maijā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saņemto Andas Eleknas, Edgara Freimaņa un VinetasTēraudas iesniegumu, kas reģistrēts ar <strong>Nr</strong>.3-12.1/351, par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.12


Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ‘’Kaņņi’’ sadalei, tikakonstatēts, ka ar tiesneses Teiksmas Korsakas 1997.gada <strong>6.</strong>jūnija lēmumu, īpašums reģistrētsZaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar <strong>Nr</strong>.208, kur ierakstā <strong>Nr</strong>.1.1. zemes gabalsaptver kopā 34.0 ha. Tāda kopplatība arī uzrādīta zemes robežu plānā, kas izgatavots1995.gada 11.janvārī. Zemes vienības robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi. Zemesierīcības projekta paskaidrojuma rakstā pie esošās situācijas apraksta minēts, ka pēc NĪVK IStelpiskajiem datiem un VZD arhīva izsniegtās informācijas konstatēts, ka 1995.gadā kļūdainiizgatavots zemes robežu plāns un patiesā zemes vienības kopplatība sastāda 35.9 ha.Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otrodaļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem <strong>Nr</strong>.288 ‘’Zemes ierīcības projektaizstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 200<strong>6.</strong>gada 20.jūnijanoteikumiem <strong>Nr</strong>.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1<strong>6.</strong>punktu, <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>.14 „<strong>Jelgavas</strong> novadateritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 28.aprīļa lēmumu<strong>Nr</strong>.104/2012 ‘’Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu’’, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt SIA „Ģeometrs” (licence <strong>Nr</strong>.228), zemes ierīkotājas Ievas Lillās(sertifikāta <strong>Nr</strong>.AA000000040) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamāīpašuma ‘’Kaņņi” ar kadastra <strong>Nr</strong>.5496 007 0007, zemes vienības 35.9 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5496 007 0007 Zaļenieku pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, sadalei.2. No nekustamā īpašuma ‘’Kaņņi’’ zemes vienības 35.9 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5496 007 0007, atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamoīpašumu 12.3 ha platībā (zemes ierīcības projektā <strong>Nr</strong>.1) ar nosaukumu ‘’Kaņņi’’,jaunizveidotajai apbūvētajai zemes vienībai un ēkai ar kadastra apzīmējumu 5496007 0007 001 saglabāt esošo adresi ‘’Kaņņi’’, Zaļenieku pag., <strong>Jelgavas</strong> nov. unnoteikt zemes lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).3. No nekustamā īpašuma ‘’Kaņņi’’ zemes vienības 35.9 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5496 007 0007, atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamoīpašumu 11.8 ha platībā (zemes ierīcības projektā <strong>Nr</strong>.2) ar nosaukumu‘’Treimaņi’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi ––„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods0101).4. No nekustamā īpašuma ‘’Kaņņi’’ zemes vienības 35.9 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5496 007 0007, atdalītās plānotās zemes vienības izveidot nekustamoīpašumu 11.8 ha platībā (zemes ierīcības projektā <strong>Nr</strong>.3) ar nosaukumu‘’Jaunkaņņi’’. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi ––„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods0101).5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.13


13. §Par grozījumu <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.4 3.§ <strong>6.</strong>p.)„Par adrešu maiņu”(Edgars Turks)Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 19.aprīļavēstuli <strong>Nr</strong>.2-04.1-Z/1735 „Par adresi Kalnciema pagastā”, kurā atteikta adreses maiņa Valstsadrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk-VARIS), un izvērtējot Nekustamā īpašumavalsts kadastra informācijas sistēmas datus un Valsts vienotās datorizētas zemesgrāmatasdatus konstatēts:1. Ar Kalnciema pilsētas domes 2003.gada 25.aprīļa lēmumu <strong>Nr</strong>.10 §.1 dzīvojamaimājai ar saimniecības ēkām uz „Līču” saimniecības zemes mainīta adrese no Viršuielas 26 uz Viršu iela 22.2. Jānis Vagels, kurš 2012. gada 27.februarī lūdza adreses maiņu, iesniedzazemesgrāmatas apliecību, kurā nekustamajam īpašumam reģistrēta adrese Viršuiela 26, Kaigu ciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov.Lai reģistrētu adresi „Līči 1”, Kalnciema pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, VARIS sistēmā unnovērstu neskaidrības, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu,72.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, JānisKapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, InāraVīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumu <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā(<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.4 3.§ <strong>6.</strong>p.) „Par adrešu maiņu”, aizstājot lemjošās daļas pirmajāpunktā ciparu „26” ar ciparu „22”.2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienasAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.14. §Par nelikumīgu būvniecību (Svētes mežs, Svētes p.)(Edgars Turks)Izskatot AS „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi, reģistrācijas<strong>Nr</strong>.40003466281, 2012.gada 14.aprīļa iesniegumu <strong>Nr</strong>.4.1-1.2_036k_150_12_504 parnelikumīgu būvniecību, kuru veicis Agris Gāzners, dzīvojošs ***, nekustamajā īpašumā arzemes vienības kadastra apzīmējumu 5482 001 0825, pamatojoties uz Būvniecības likuma30.panta <strong>6.</strong>punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma,Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:Uzdot Agrim Gāzneram par saviem līdzekļiem nojaukt patvaļīgi uz zemes vienības arkadastra apzīmējumu 5482 001 0825, kas ietilpst nekustamā īpašuma „Svētes mežs” arkadastra <strong>Nr</strong>. 5482 001 0800 sastāvā un atrodas Svētes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, uzbūvētāsbūves, pirms būves nojaukšanas iesniedzot būvvaldē būves nojaukšanas iesniegumu-14


uzskaites karti un izstrādājot nojaukšanas darbu veikšanas projektu, un atjaunot teritorijuiepriekšējā stāvoklī 5 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā<strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēneša laikā no lēmumaspēkā stāšanās dienas.15. §Par pašvaldības atļauju otrās kategorijas šautuves izveidei un darbībai Valgundes pagastaKalnciema vidusskolā(Edgars Turks)Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes iesniegumu, <strong>Jelgavas</strong> novada būvvaldes2012.gada 25.janvāra atzinumu <strong>Nr</strong>.6/2012 un VUGD 2012.gada 17.februāra atzinumu<strong>Nr</strong>.22/11.1-35-1, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu <strong>Nr</strong>.840„Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanassporta sacensību norises un drošības noteikumi” 30.punktu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izsniegt atļauju II.kategorijas šautuves izveidošanai un darbībai Valgundes pagastaKalnciema vidusskolā, Valgundes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.5486 007 000<strong>6.</strong>Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.1<strong>6.</strong> §Par Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas šautuves pakalpojumu cenām(Sandra Kalvāne)Izskatot Valgundes pagasta pārvaldes ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Apstiprināt Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas šautuves pakalpojumu maksu:N.p.k. Pakalpojums Daudzums maksa, Ls (bezPVN)1. Šautuves īre 1 cilvēkam(1 pozīcija)1 stunda 2.502. Šautuves īre (visaspozīcijas)1 stunda 10.003. Instruktora pakalpojumi 1 stunda 5.0015


17. §Par grozījumiem Vilces pagasta pārvaldes amatu sarakstā(Sandra Kalvāne)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, JurisLavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Veikt grozījumus Vilces pagasta pārvaldes amatu sarakstā:<strong>Nr</strong>.p.k.18.1.1. izteikt 18. aili jaunā redakcijā :Amata nosaukumsLikmeMēnešalgugrupaTūrisma informācijaspunkta vadītājs 0,5 6Mēnešalga parpilnu likmi368,00Mēnešalgaatbilstoši likmeslielumam184,001.2. papildināt amatu sarakstu ar šādiem amatiem:<strong>Nr</strong>.p.k.1248Amata nosaukumsRemontstrādnieksRemontstrādnieksLikmeMēnešalgugrupaMēnešalga parpilnu likmiMēnešalgaatbilstoši likmeslielumam1 4 240,00 240,001 4 240,00 240,0025 Kora diriģents26 Kormeistars0,40,49 670,00 268,009 550,00 220,002. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūniju.18. §Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazināšanu (Zelmeņi, Jaunsvirlaukas p.)(Sandra Kalvāne)Izskatot Voldemāra Lejnieka, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada1<strong>6.</strong>aprīļa iesniegumu par samaksas apmēra samazināšanu par izpērkamo zemi „Zelmeņi”,pamatojoties uz 2008.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumu <strong>Nr</strong>.787 „Noteikumi parmaksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” <strong>6.</strong>punktu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:16


Samazināt Voldemāram Lejniekam aprēķināto samaksu par izpērkamo zemi„Zelmeņi” 50% apmērā, ņemot vērā zemes lietošanas laiku - 25% un darba stāžu - 25%.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.19. §Par līdzfinansējuma piešķiršanu NVA projektiem „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanaaktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām””(Sandra Kalvāne)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu un Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātā atklātā konkursa „Bezdarbnieka arinvaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personugrupām””, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 1700,86 (Viens tūkstotis septiņi simti lati un86 santīmi) apmērā, t.sk. 2012.gadā LVL 1219,06 (Viens tūkstotis divi simtideviņpadsmit lati un 06 santīmi), 2013.gadā LVL 481,80 (Četri simtiastoņdesmit viens lats un 80 santīmi) Slāvu kultūras biedrībai „Svetoč”projekta „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātībaspasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai.2. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 3401,72 (Trīs tūkstoši četri simti viens lats un 72santīmi) apmērā, t.sk. 2012.gadā LVL 2438,12 (Divi tūkstoši četri simtitrīsdesmit astoņi lati un 12 santīmi), 2013.gadā LVL 963,60 (Deviņi simtisešdesmit trīs lati un 60 santīmi) biedrībai „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi””projekta „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātībaspasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai.3. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 1700,86 (Viens tūkstotis septiņi simti lati un86 santīmi) apmērā, t.sk. 2012.gadā LVL 1219,06 (Viens tūkstotis divi simtideviņpadsmit lati un 06 santīmi), 2013.gadā LVL 481,80 (Četri simtiastoņdesmit viens lats un 80 santīmi) biedrībai „Pumpuri” projekta„Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā„Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.20. §Par līdzfinansējumu ES programmas "Jaunatne darbībā" projektam "Music and Art Calls!"(Sandra Kalvāne)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un10.punktu un ES programmas ”Jaunatne darbībā” noslēgto līgumu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis17


Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt biedrībai „ideA” līdzfinansējumu LVL 1054.21 (Viens tūkstotispiecdesmit četri lati un 21 santīms) un priekšfinansējumu Ls 2532.20 (Divitūkstoši pieci simti trīsdesmit divi lati un 20 santīmi) apmērā projekta ”Musicand Art calls!” (<strong>Nr</strong>. LV-11-E14-2012-R1) realizācijai.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.21. §Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanasiltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības ēkās” realizācijai(Sandra Kalvāne)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldībubudžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu <strong>Nr</strong>.196„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaņā ar Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noslēgto līgumu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks,Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Atjaunojamoenergoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisijusamazināšanai <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības ēkās” realizācijai 96393.05 LVL(Deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs lati un 05 santīmi) apmērāar Valsts Kases noteikto procentu likmi.2. Noteikt, ka aizņēmumi ņemami uz termiņu – 5 gadiem saskaņā ar Valsts Kasesnoteikto procentu likmi.3. Par Aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu noteikt2013.gada 1.jūliju.4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.22. §Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.8 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos <strong>Nr</strong>.5„Par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu(Sandra Kalvāne)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 4<strong>6.</strong>pantapirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 1<strong>6.</strong>,17.pantu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt saistošos noteikumus <strong>Nr</strong>.8 „Grozījumi 22.02.2012. saistošajosnoteikumos <strong>Nr</strong>.5 „Par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2012.gada budžetu””.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu komitejai.18


PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA23. §Par atvaļinājuma piešķiršanu <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem(Edgars Turks)Pamatojoties uz <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja 2012.gada 17.maijaiesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, AivarsNaglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, IntaSavicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem:1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 8 kalendāra dienas no 2012.gada 20.jūnija līdz29.jūnijam (ieskaitot) par darba gadu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada30.jūnijam;2. Uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkam <strong>Jelgavas</strong>novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu <strong>Jelgavas</strong> novada domespriekšsēdētāja Z.Caunes ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2012.gada 20.jūnija līdz29.jūnijam.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Kancelejai.24. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra lēmumā „Par zemesvienības atdalīšanu” (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>.12 5.§ 8.p.)(Daiga Branta, Aigars Strupulis)Izskatot Vijas Čerņakas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada17.maija iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu, pamatojoties uz Administratīvā procesalikuma 72.panta pirmās daļas, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, AigarsStrupulis, Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET –nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izdarīt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 23.novembra lēmumā „Parzemes vienības atdalīšanu” (<strong>protokols</strong> <strong>Nr</strong>. 12, 5.§ 8.p.), 1.punktu izsakot šādā redakcijā:„1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Jaunsvirlaukaspagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra <strong>Nr</strong>.5456 005 0002, kas sastāv no 2 zemes vienībām arkopējo platību 12,3 ha, zemes vienību 2.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 005 0110,izveidojot kā pastāvīgu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu ,,Miedziņi”.”Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007 vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.19


25. §Par piedalīšanos IZM projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībāssadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”(Valdis Buividaitis, Aigars Strupulis, Ilze Vītola)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu, IZM izsludinātā projektu konkursa „Resursu punktu jauniešiem izveidepašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”noteikumiem, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis,Ginta Avotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piedalīties projektu konkursā un iesniegt projektu „Resursu punkta jauniešiemizveide Zaļenieku pagastā”. Projekta kopējās izmaksas 1490.00 (Viens tūkstotisčetri simti deviņdesmit lati un 00 santīmi).2. Piedalīties projektu konkursā un iesniegt projektu „Resursu punkta jauniešiemizveide Jaunsvirlaukas pagastā”. Projekta kopējās izmaksas 1495.00 (Vienstūkstotis četri simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi).2<strong>6.</strong> §Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu <strong>Jelgavas</strong> novadā(Antra Alksne, Aigars Strupulis)Izvērtējot SIA „<strong>Jelgavas</strong> novada KU” iniciatīvu par vienotas daudzdzīvokļu mājupārvaldīšanas maksas noteikšanu <strong>Jelgavas</strong> novadā, lai nodrošinātu iespēju pildīt likumā „Parvalsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteikto un kapitālsabiedrībai deleģētopašvaldības pienākumu - līdz brīdim, kad dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotasdzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotaipersonai, tās pārvaldīšanu nodrošina pašvaldība, kā arī nepieciešamību pārvaldīt pašvaldībasdzīvojamās mājas, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo mājuprivatizāciju” 50.panta septīto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta pirmodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, GintaAvotiņa, Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Noteikt dzīvojamo māju kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu visās dzīvojamāsmājās, kuru pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas apsaimniekošanu, saskaņā ar<strong>Jelgavas</strong> novada domes un pagasta padomju lēmumiem vai deleģējuma līgumiem,nodrošina SIA „<strong>Jelgavas</strong> novada KU” – 0,25 LVL/m 2 .2. Lēmums stājas spēkā no 2012.gada 1.jūlija.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.27. §Par īres maksu pašvaldības sociālajos dzīvokļos20


(Uldis Lonerts, Edgars Turks, Dzintars Lagzdiņš)Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 11.panta otro daļu,11.¹pantu, likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pantuun likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels,Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Aigars Strupulis, Ginta Avotiņa, JurisLavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Noteikt, ka:1.1. pašvaldības īpašumā esošajos sociālajos dzīvokļos īres maksa ir 25% nodzīvokļa apsaimniekošanas izdevumiem, peļņas un dzīvojamās mājaskoplietošanas daļas apsaimniekošanas izdevumiem;1.2. pārējos 75% no 1.1.punktā minētajiem izdevumiem sedz pašvaldība nopašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem, pārskaitot tos sociālā dzīvokļaapsaimniekotājam;1.3. sociālo dzīvokļu īrniekiem pašvaldība sedz 75% no maksas parkomunālajiem pakalpojumiem (elektrība, gāze, siltums, ūdens, atkritumiun kanalizācija), pārskaitot to dzīvojamās mājas pārvaldniekam vaipakalpojumu sniedzējam, ja pārvaldnieks nav iecelts.2. Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrību vadītājiem viena mēneša laikā grozītnoslēgtos īres līgumus ar sociālo dzīvokļu īrniekiem.28.Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvos(Edgars Turks)Saskaņā ar deputāta Aigara Strupuļa iesniegumu par viņa iekļaušanu Tautsaimniecībaskomitejas sastāvā un deputātes Ināras Vīgantes mutisku piekrišanu darbam Sociālo, izglītības unkultūras jautājumu komitejā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas10.punktu un 55.pantu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Edgars Turks, Aija Tračuma,Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviņš, Aivars Naglis, Jānis Kapcjuhs, Ginta Avotiņa,Juris Lavenieks, Ilze Vītola, Inta Savicka, Ināra Vīgante), PRET – nav, ATTURAS – nav,balsojumā nepiedalās – 1 (Aigars Strupulis), nolemj:1. Iekļaut Tautsaimniecības komitejas sastāvā Aigaru Strupuli;2. Iekļaut Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā Ināru Vīganti.Sēde slēgta plkst.15.35.Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieksE.TurksProtokolējaL.Zaremba21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!