12.07.2015 Views

Domes sēdes Nr.4. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr.4. protokols - Jelgavas rajona padome

Domes sēdes Nr.4. protokols - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Jāľa Zundura, personas kods***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 6.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr.KAL/3-19.1/12/165-Z, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”12.punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Parciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟ (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0115, dzīvojamai mājai un arto funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Strazdu iela 29 , Ruduļciems, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Lejas”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Haralda Ļaksas, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 6.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr.KAL /3-19.1/12/164-Ļ) un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”12.punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu ”Parciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟ (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0030 esošajai dzīvojamaimājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Krasta iela 30, Krasta ciems,Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Mazlapsas”, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7


4.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Imanta Cīska, personas kods***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 23.februāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.KAL/3-19.1/12/149-C, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu(<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§) „‟Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0065 esošajai dzīvojamaimājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Viršu iela 24, Kaigu ciems,Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Burtnieki”, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.5.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Inauskas Dzidras mazmeitasDaces Strautiľas, personas kods ***, deklarētā ***, 2012.gada 23.februāra iesniegumu,reģistrācijas Nr.KAL/3-19.1/12/148-S, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu,<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§) „‟Parciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0018, dzīvojamai mājai un arto funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Meldru iela 32, Ruduļciems, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Klintaiņi”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.6.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Jāľa Vageļa, personas kods***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 27.februāra iesniegumu, reģistrācijas Nr. KAL /3-19.1/12/144-V, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumuNr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada8


pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§) „‟Par ciema statusu<strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt nekustamā īpašuma „Līči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 0020064, dzīvojamai mājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Viršu iela 26,Kaigu ciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Līči 1”, Kalnciemapag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Modra Samuļēviča, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 23.februāra iesniegumu, reģistrācijas Nr.KAL /3-19.1/12/134-S, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembranoteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§) „‟Par ciemastatusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5431 001 0004, dzīvojamai mājai un arto funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Strēlnieku iela 12, Kaļķis, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3017 uz adresi „Ģipškalni”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3017.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.8.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Evara Blanberga, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 13.februāra iesniegumu (reģistrācijas Nr.KAL /3-19.1/12/115-B) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembranoteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu ”Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟(<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:9


1. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 003 0036 esošai dzīvojamaimājai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, adresi no Liepu iela 4, Ruduļciems,Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Vairogi”, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.9.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Arľa Butnāra personas kods***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 6.marta iesniegumu (reģ. Nr. KAL /3-19.1/12/187-B) un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Administratīvoteritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastralikuma 1. panta 14.punkts, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības2011.gada 28.decembra lēmumu (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§) „‟Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong>novadā‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5431 002 0020 nosaukumu no„Krūtaiņi” uz „Bērzi”.2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5431 002 0020 un uz tās esošajaidzīvojamai mājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, adresi no Bērzes iela 18, Kaiguciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016 uz adresi „Bērzi”, Kalnciema pag.,<strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.10.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā” un Janīnas Runcis, personaskods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 8.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr. KAL /3-19.1/12/198-R, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 30.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Parciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟ (<strong>protokols</strong> Nr.14 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt uz nekustamā īpašuma „Ceriľi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu5431 002 0021 esošajai dzīvojamai mājai un ar to funkcionāli saistītām ēkām,10


adresi no Bērzes iela 9, Kaigu ciems, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016uz adresi: „Ceriņi”, Kalnciema pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3016.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.11.Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 17.janvāravēstuli Nr.2-04.1-Z/207 „Par ciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā”, un 2012.gada 13. februāravēstuli Nr. 2-04.1.Z/710 „Par informācijas sniegšanu”, un izvērtējot Valsts adrešu reģistrainformācijas sistēmā reģistrētās adreses pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 30.punktu,34.punktu Administratīva procesa likuma 55.panta 3.punktu, 70.pantu pirmo daļu, <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „<strong>Jelgavas</strong>novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi”, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu „Parciema statusu <strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟ (<strong>protokols</strong> Nr.14, 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:4. Apstiprināt <strong>Jelgavas</strong> novada Svētes pagasta viensētu, ēku un apbūvei paredzēto zemesvienību jaunās adreses atbilstoši 1.pielikumam.5. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adreses, kas nav adresācijasobjekti, atbilstoši 2.pielikumam.6. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un izlikt uz ziľojuma dēļaSvētes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā .Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Grunduļu lauks,Zaļenieku p.; 2. 2 īpašumi, Zaļenieku p.; 3. Sporta iela, Kalnciema p.)(Edgars Turks, Aigars Strupulis, Gaļina Koroļova, Daiga Branta)1.Lai pašvaldībai piekrītošu zemes vienību reģistrētu zemesgrāmatā, pamatojoties uzNekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija unnekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16., 18.punktu, novada4.§11


dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgai, zemesgrāmatā nereģistrētai zemes vienībai 3,5ha platībā Zaļenieku pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra apzīmējumu 5496004 0422, nosaukumu ”Grunduļu lauks”.2. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).3. Zemes vienību Valsts kadastra reģistrā izveidot kā atsevišķu nekustamoīpašumu.4. Veicot uzmērīšanas darbus zemes vienības platība var tikt precizēta.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Lai pašvaldībai piekrītošas zemes vienības reģistrētu zemesgrāmatā, pamatojoties uzNekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija unnekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16., 18.punktu, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:1. Piešķirt pašvaldībai piekritīgiem, zemesgrāmatā nereģistrētiem zemesgabaliem Zaļenieku pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, šādus nosaukumus:1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0055, platība2,90 ha, nosaukumu „Deguļu lauks”;1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5496 004 0253, platība0,50 ha, nosaukumu „Kodināšanas punkts”.2. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).3. Veicot uzmērīšanas darbus zemju vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Lai sakārtotu <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Kalnciema pagastateritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, Administratīvoteritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 2009.gada 13.novembra Ministrukabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7., 2.7. punktu, un 2006.gada20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.2. un12


18.punktu, 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļuun ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 2., 11.punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijasplānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt nosaukumu „Sporta iela” zemes vienībai 0.3ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5411 001 0178.2. Zemes vienībai „Sporta iela” ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0178 , kas atrodasKalnciemā, Kalnciema pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā noteikt ielas statusu saskaľā argrafisko pielikumu.3. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļainfrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”(NĪLM kods1101).4. Papildināt pašvaldības ceļu un ielu inventarizācijas saraktu un mēneša laikā pēclēmuma pieľemšanas sagatavot divos eksemplāros un iesniegt valsts akcijusabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiľuveikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.6. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.5. §Par nosaukumu maiņu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Rubeľu iela, Vircavas p.)(Edgars Turks)Lai sakārtotu <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības īpašumus, kas atrodas Vircavas pagastateritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu,Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju unapdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, 14.panta otro daļu, 2009.gada 13.novembraMinistru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.7. punktu, un2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”16.2. un 18.punktu, 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1052„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā” 2., 11.punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 ,,<strong>Jelgavas</strong>novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi”, novada dome nolemj:1. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu „‟Rubeľu ceļš‟‟ zemes vienībai 0.33 haplatībā ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0121, uz nosaukumu ‘’Rubeņu iela’’.2. Zemes vienībai „Rubeľu iela” ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0121 , kas atrodasMazlaukos, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, noteikt ielas statusu saskaľā argrafisko pielikumu.13


3. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme dzelzceļainfrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods1101).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.5. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3001, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.6. §Par nosaukuma un adreses maiņu (1. Jaunceriľi, Elejas p.; 2. Spāres 1, Svētes p.)(Edgars Turks)1.Lai sakārtotu adresāciju Elejas pagastā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta 27 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu,Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts, Ministru kabineta 2009.gada3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12. punktu un 41.6.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 28.decembra lēmumu „‟Par ciema statusu<strong>Jelgavas</strong> novadā‟‟ (<strong>protokols</strong> Nr.14, 32.§), novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (ZiedonisCaune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, AnitaKlupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5448 003 0020, nosaukumu no „Ceriľi”uz „‟Jaunceriņi’’.2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 003 0020 un uz tās esošajaidzīvojamajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5448 003 0020 001 un funkcionālisaistītajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 5448 003 0020 002, adresi: no „‟Ceriľi‟‟,Elejas pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3023 uz adresi „Jaunceriņi”, Elejas pag., <strong>Jelgavas</strong>nov., LV-3023.3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un nomniekiem.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Lai sakārtotu adresāciju Svētes pagastā, izskatot Valsts zemes dienesta Zemgalesreģionālās nodaļas 2012.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.1-Z/710 „Par informācijasizsniegšanu” un Jāľa Silava personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada19.marta iesniegumu (reģ. Nr. SVE/3-19.1/12/208-S) un pamatojoties uz likumu „Parpašvaldībām” 21.panta 27 punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma14.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punkts, Ministrukabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu un 41.6. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, AigarsStrupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka),PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:14


1. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5482 006 0085 nosaukumu no„Muzikantu iela 31A” uz „Spāres 1”.2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 006 0085 un uz tās esošajainoliktavai, adresi no Muzikantu iela 31A, Jēkabnieki, Svētes pagasts, <strong>Jelgavas</strong>novads, LV-3028 uz adresi „Spāres 1”, Svētes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3028.3. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai un adresātam.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3007, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.7. §7. Par nekustamajiem īpašumiem "Celmi" un "Celmāji", Platones pagastā(Edgars Turks)2011.gada 13.jūnijā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saľemts Valsts akciju sabiedrības„Privatizācijas aģentūra” iesniegums ar piedāvājumu pārľemt pašvaldības īpašumā nekustamāīpašuma „Celmāji” neprivatizēto daļu – dzīvokļa īpašumus Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4 un Nr.5Platones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā un nekustāmā īpašuma „Celmi” neprivatizēto daļu -viendzīvokļa māju.2011.gada 23.jūnijā Platones pagasta pārvaldes vadītājs apsekoja augstākminētonekustamos īpašumus „Celmāji”, kadastra Nr.5470 002 0132 un „Celmi”, kadastra Nr. 5470002 0131, un konstatēja, ka nekustamie dzīvokļa īpašumi Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 un Nr. 5„Celmājos” ir apdzīvoti un par tiem ir noslēgti īres līgumi. Turklāt, lai varētu šo īpašumuizmantot pašvaldības funkciju veikšanai, būtu jāveic kapitālais remonts. Viendzīvokļa māja„Celmi” nav apdzīvota, ir kritiskā stāvoklī, kā dēļ pašvaldība nevar izmantot šo īpašumupašvaldības funkciju veikšanai.Pamatojoties uz Dzīvokļu jautājumu komisijas 2012.gada 6.marta apsekošanas aktuNr. 12/12 un saskaľā ar 2002.gada 30.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.324 „Par valstsdzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Nepārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļa īpašumus Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3; Nr.4 un Nr.5 nekustamajā īpašumā „Celmāji”, kadastra Nr. 5470 002 0132, Platonespagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Nepārņemt pašvaldības īpašumā valsts viendzīvokļa dzīvojamo māju nekustamajāīpašumā „Celmi”, kadastra Nr. 5470 002 0131, Platones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.3. Lēmumu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”, K.Valdemāraielā 31, Rīgā, LV 1887.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV -3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.8. §8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (Ēnas, Tukumnieki, Odziľas, Gāzes vads,Līvbērzes p.)15


(Edgars Turks)Izvērtējot nekustamo īpašumu „Ēnas”, kadastra apzīmējums 5462 001 0056,„Tukumnieki”, kadastra apzīmējums 5462 001 0039, „Odziľas”, kadastra apzīmējums 5462003 0144, „Gāzes vads”, kadastra apzīmējums 5462 009 0084, Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 5.panta pirmo daļu un piekto.daļu, 32.panta pirmo daļu,<strong>Jelgavas</strong> novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas2012.gada 9.marta lēmumu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt nekustamos īpašumus Līvbērzes pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pārdodottos atklātā izsolē:1.1. „Ēnas”, kadastra apzīmējums 5462 001 0056, 2,16 ha platībā, izsolessākumcena Ls 3200 (trīs tūkstoši divi simti latu);1.2. „Tukumnieki”, kadastra apzīmējums 5462 001 0039, 4,79 ha platībā,izsoles sākumcena Ls 7000 (septiľi tūkstoši latu);1.3. „Odziľas”, kadastra apzīmējums 5462 003 0144, 7,53 ha platībā, izsolessākumcena Ls 11300 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti latu);1.4. „Gāzes vads”, kadastra apzīmējums 5462 009 0084, 11,66 ha platībā,izsoles sākumcena Ls 17500 (septiľpadsmit tūkstoši pieci simti latu).2. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Ēnas”, kadastra apzīmējums 5462 001 0056,„Tukumnieki”, kadastra apzīmējums 5462 001 0039, „Odziľas”, kadastraapzīmējums 5462 003 0144, „Gāzes vads”, kadastra apzīmējums 5462 0090084, izsoles noteikumus.3. Uzdot Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājai izveidot izsoles komisiju unorganizēt izsoli.9. §9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Parka iela 26-11, Elejas p.; 2.Parka iela 8-13, Elejas p.; 3. Parka iela 8-1, Elejas p.)1.(Edgars Turks)Saskaľā ar Elejas pagasta Izsoļu komisijas 2012. gada 1.marta sanāksmes protokolu Nr.1,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro punktu un Publiskas personasmantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 32.panta pirmo daļu, <strong>Jelgavas</strong> novadaPašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 9.martalēmumu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma – dzīvokļa Parka ielā 26-11, Elejā,Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, 2012.gada 1.marta izsoli.16


Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtāsdaļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu, <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu”Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto cenu” (<strong>protokols</strong> Nr.14 38.§), <strong>Jelgavas</strong> novadaPašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas 2012.gada 9.martalēmumu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.7 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 1-1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.00.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 27.7 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma1-2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 100.00.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 50.4 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 1-3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.004. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 50.3 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 2-1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.00.5. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 50.0 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 2-2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.00.6. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.9 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 2-3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.007. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.4 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 2-4, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 150.008. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.4 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 3-1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.009. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.5 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 3-2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0010. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.9 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 3-3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0011. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 49.0 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 3-4, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0012. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 48.4 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 4-1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0013. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 48.6 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 4-2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 50.0014. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 48.8 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 4-3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0015. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 48.2 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 4-4, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0016. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 41.6 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0017. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 48.0 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 300.0018. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 47.8 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 300.0019. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 41.8 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-4, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0020. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 42.0 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-5, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0021. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 46.6 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-6, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 300.0018


22. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 47.9 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-7, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 300.0023. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 41.0 m 2 platībā, kas atrodasJaunā Zizma 5-8, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0024. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 61.9 m 2 platībā, kas atrodas„Sili” dzīvoklis Nr.1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0025. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 57.7 m 2 platībā, kas atrodas„Sili” dzīvoklis Nr.3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 250.0026. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 16.8 m 2 platībā, kas atrodas„Ziediľi ” dzīvoklis Nr.1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 100.0027. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 36.0 m 2 platībā, kas atrodas„Ziediľi” dzīvoklis Nr.2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0028. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 40.2 m 2 platībā, kas atrodas„Ziediľi” dzīvoklis Nr.3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0029. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 40.0 m 2 platībā, kas atrodas„Ceriľi” dzīvoklis Nr.1, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0030. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 43.7 m 2 platībā, kas atrodas„Ceriľi” dzīvoklis Nr.2, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 200.0031. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 21.8 m 2 platībā, kas atrodas„Ceriľi” dzīvoklis Nr.3, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 100.0032. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas 25.20 m 2 platībā, kasatrodas „Ceriľi” dzīvoklis Nr.4, Elejas pagastā, nosacīto cenu Ls 100.0011. §Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Ceplis dz. 4, Lielplatones p.; 2.Ceplis dz. 1, Ceplis dz. 3, Lielplatones p.; 3. Atmodas dz.12, Lielplatones p.; 4. Kastaľu 4-10, Sesavas p.)(Edgars Turks)1.Izskatot Sintijas Vītolas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada6.marta iesniegumu par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Ceplis dz.4 Lielplatones pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantasatsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 20.1 m 2 platībā”Ceplis” 4, Lielplatones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt īpašuma novērtēšanu.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt <strong>Jelgavas</strong> tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanāsdienas.2.19


Izskatot Guntas Vītolas, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada6.marta iesniegumu par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Ceplis dz.1 un Ceplis dz.3 Lielplatones pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personasmantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministrukabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts unpašvaldību manta” I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 46.6m 2 platībā”Ceplis” 1, Lielplatones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 39.9m 2 platībā”Ceplis” 3, Lielplatones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.3. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt īpašuma novērtēšanu.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt <strong>Jelgavas</strong> tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanāsdienas.3.Izskatot Sergeja Kastricka, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada6.marta iesniegumu par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Atmodas12, Lielplatones pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantasatsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu un Ministru kabineta2006.gada 30.maija noteikumu Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”I daļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša,Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu 75.8 m 2 platībā”Atmodas” 12, Lielplatones pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt īpašuma novērtēšanu.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt <strong>Jelgavas</strong> tiesā, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanāsdienas.4.Izskatot daudzdzīvokļu mājas Kastaľu iela 4 dzīvokļa Nr.10, īrnieces Modras Melles,personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012. gada 1.marta iesniegumu par <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Kastaľu iela 4 dzīvokļa Nr.10, Bērvircavā,Sesavas pagastā, atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanaslikuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 45. panta trešo daļu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:20


1. Atsavināt, pārdodot par nosacīto cenu, dzīvojamo telpu, kas atrodas Kastaľuielā 4 dzīvoklis Nr.10, Bērvircavā, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā.2. Uzdot Sesavas pagasta pārvaldes vadītājam organizēt dzīvojamās telpasKastaľu iela 4 dzīvoklis Nr. 10, Bērvircavā, Sesavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā,reģistrāciju zemesgrāmatā.3. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijaiveikt īpašuma novērtēšanu.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt <strong>Jelgavas</strong> tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanāsdienas.12. §Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Vecimbati, Vircavas p.; 2. Zūbi, Sesavasp.; 3. Jaunvalmji, Jaunsvirlaukas p.; 4. Jaunogles, Jaunsvirlaukas p.; 5. Zāģeri, Vircavas p.)(Edgars Turks, Aigars Strupulis, Daiga Branta, Aija Tračuma, Inta Savicka, Aldis Jēgeris)1.Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, zemes ierīkotājas Vaivas Laimītes,sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 16.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektunekustamā īpašuma „‟Vecimbati”, Vircavas pagastā ar kadastra Nr.5492 005 0014, zemesvienības 0.41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0196 un „‟Imbati‟‟, Vircavaspagastā, ar kadastra Nr.5492 005 0108, zemes vienības 0.662 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0108, sadalei un apvienošanai un 2012.gada 8.martā <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldībā saľemto SIA FOIL, reģ.Nr.LV40003592285, pilnvarotas personas Ilmāra Brikšľa(personas kods 281259-10708) iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/173-B, par zemesierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, 2009.gada6.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi”2.9.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļanoteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu,Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”16.punktu un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 5.marta lēmumu Nr.50/2012„‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, zemes ierīkotājas VaivasLaimītes, sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 16.februārī izstrādāto zemesierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Vecimbati” Vircavas pagastā arkadastra Nr.5492 005 0014, zemes vienības 0.41 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0196 un „‟Imbati‟‟ Vircavas pagastā, ar kadastraNr.5492 005 0108, zemes vienības 0.662 ha platībā ar kadastra apzīmējumu5492 005 0108, sadalei un apvienošanai.2. No nekustamā īpašuma „‟Imbati‟‟ zemes vienības 0.662 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0108 atdalīt zemes vienību 0.358 ha platībā unpievienot nekustamā īpašuma „‟Vecimbati‟‟ zemes vienībai 0.41 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5492 005 0196, tādējādi jaunizveidotajai apbūvētaizemes vienībai ar kopējo platību 0.768 ha (zemes ierīcības projektā Nr.1)saglabāt esošo nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Vecimbati’’, zemei un ēkāmadresi- „‟Vecimbati‟‟, Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037 un21


nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „individuālo dzīvojamo māju apbūve”(NĪLM kods 0601).3. No nekustamā īpašuma „‟Imbati‟‟ zemes vienības 0.662 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0108, atdalītajai, paliekošajai, apbūvētajai zemesvienībai 0.304 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) saglabāt esošonekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Imbati’’ , zemei un ēkām adresi- „‟Imbati‟‟,Vircavas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3037 un nekustamā īpašuma lietošanasmērķi –„daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0701).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, zemes ierīkotājas Vaivas Laimītes,sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 1.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektunekustamā īpašuma „‟Zūbi” Sesavas pagastā ar kadastra Nr.5474 003 0018, zemes vienības18.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 003 0018 un „‟Meţvidi‟‟ Sesavas pagastā arkadastra Nr.5474 003 0022, zemes vienības 2.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 0030023 sadalei un apvienošanai un 2012.gada 8.martā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saľemtoRasmas Gadelijas iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.3-19.1/174G, par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu, 2011.gada 7.novembra vienošanos par pirkuma līguma noslēgšanu,pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmāsdaļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, 2009.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumuNr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otrodaļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projektaizstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnijanoteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamāīpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „<strong>Jelgavas</strong> novadateritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 5.marta lēmumu Nr.49/2012„‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”, zemes ierīkotājas VaivasLaimītes, sertifikāta Nr.AA000000065, 2012.gada 1.februārī izstrādāto zemesierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Zūbi” Sesavas pagastā ar kadastraNr.5474 003 0018, zemes vienības 18.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu5474 003 0018 un „‟Meţvidi‟‟ Sesavas pagastā ar kadastra Nr.5474 003 0022,zemes vienības 2.3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 003 0023 sadaleiun apvienošanai2. No nekustamā īpašuma „‟Zūbi‟‟ zemes vienības 18.09 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5474 003 0018 atdalīt zemes vienību 8.09 ha platībā un pievienotnekustamā īpašuma „‟Meţvidi‟‟ zemes vienībai 2.3 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5474 003 0023, tādējādi jaunizveidotajai zemes vienībai ar kopējoplatību 10.39 ha (zemes ierīcības projektā Nr.1) piešķirt nekustamā īpašumanosaukumu ‘’Mežvidi’’, zemei un ēkām adresi- „‟Meţvidi‟‟, Sesavas pagasts,22


<strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3034 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLMkods 0101).3. No nekustamā īpašuma „‟Zūbi‟‟ zemes vienības 18.09 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5474 003 0018, plānotajai atdalītajai neapbūvētajai zemesvienībai 10.00 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2) saglabāt esošonekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Zūbi’’ un nekustamā īpašuma lietošanasmērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”(NĪLM kods 0101).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Izskatot A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts Nr.BA-61,2012.gada 23.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Jaunvalmji”,Jaunsvirlaukas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra Nr.5456 010 0057, zemes vienības 8.978ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0057 un zemes vienības 1.26 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5456 010 0297 sadalei, 2012.gada 27.februārī <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldībā saľemto A/S „EiroAlidāde” iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-19.1/142-E) Par zemesierīcības projekta apstiprināšanu un SIA „‟Fito-AL‟‟ pilnvarotas personas Igora Šķirpas(pilnvara, kas iereģistrēta zvērināta notāra Pētera Ducmaľa Aktu un apliecinājumu reģistrā arNr.1305), iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-19.1/147-Š) par nosaukuma un zemes lietošanasmērķa piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemesierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10.punktu, Ministrukabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”16.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiemNr.14 „<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada13.februāra lēmumu Nr.33/2012 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome,atklāti balsojot: PAR –11 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Inta Savicka, Vitālijs Jakovels), nolemj:1. Apstiprināt A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts Nr.BA-61,2012.gada 23.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma„‟Jaunvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra Nr.5456 010 0057,zemes vienības 8.978 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0057 un zemesvienības 1.26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0297 sadalei unapvienošanai.2. No nekustamā īpašuma „‟Jaunvalmji‟‟ zemes vienības 8.978 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5456 010 0057, atdalīt zemes vienību 0.20 ha platībā (zemes ierīcībasprojektā Nr.2) un piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’ Valmju iesalnīca’’,apbūvētajai zemes vienībai piešķirt adresi ”Valmju iesalnīca”, Jaunsvirlaukas23


pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3031 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –‘’lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve’’ (NĪLM kods 1003).3. No nekustamā īpašuma „‟Jaunvalmji‟‟ zemes vienības 8.978 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5456 010 0057, atdalīt zemes vienību 0.60 ha platībā un no zemesvienības 1.26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0297, atdalīt zemes vienību0.25 ha platībā, tādējādi jaunizveidotajai apvienotajai zemes vienībai 0.85 hakopplatībā (zemes ierīcības projektā Nr.3) piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu‘’Valmju iesalnīca’’, apbūvētajai zemes vienībai un ēkām piešķirt adresi ‘’Valmjuiesalnīca’’, Jaunsvirlaukas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3031 un noteikt nekustamāīpašuma lietošanas mērķi – ‘’lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve’’ (NĪLMkods 1003).4. No nekustamā īpašuma „‟Jaunvalmji‟‟ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5456010 0057 paliekošās daļas ar platību 8.18 ha un no zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 5456 010 0297 paliekošās daļas ar platību 1.01 ha, apvienošanas rezultātāizveidot jaunu zemes vienību 9.19 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.1).Plānotajai apbūvētajai zemes vienībai 9.19 ha platībā saglabāt nekustamā īpašumanosaukumu ‘’Jaunvalmji’’, apbūvētajai zemes vienībai un ēkām piešķirt adresi‘’Jaunvalmji’’, Jaunsvirlaukas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3031 un noteikt dalītonekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 5.85 ha platībā- „zeme, uz kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101), 3.34 ha platībā-‘’lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve’’ (NĪLM kods 1003)5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4.Izskatot A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikāts Nr.BA-61, 2012.gada 20.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „‟Jaunogles”,Jaunsvirlaukas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra Nr.5456 010 0109, zemes vienības 3.68ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0109 un zemes vienības 0.46 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5456 010 0355 sadalei, 2012.gada 27.februārī <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldībā saľemto A/S „EiroAlidāde” iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-19.1/143-E) par zemesierīcības projekta apstiprināšanu un Ainas Anškinas pilnvarotas personas Igora Šķirpas(pilnvara, kas iereģistrēta zvērināta notāra Pētera Ducmaľa Aktu un apliecinājumu reģistrā arNr.1362) iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-19.1/149-Š) par nosaukuma un zemes lietošanasmērķa piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3., 4.punktu, Zemes ierīcības likuma19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemesierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija unnekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 16.punktu, <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „<strong>Jelgavas</strong>novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 13.februāralēmumu Nr.32/2012 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:24


1. Apstiprināt A/S „EiroAlidāde” zemes ierīkotājas Ligitas Briģes, sertifikātsNr.BA-61, 2012.gada 20.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamāīpašuma „‟Jaunogles”, Jaunsvirlaukas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastraNr.5456 010 0109, zemes vienības 3.68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu5456 010 0109 un zemes vienības 0.46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456010 0355 sadalei un apvienošanai.2. No nekustamā īpašuma ”Jaunogles‟‟ zemes vienības 3.68 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5456 010 0109, atdalīt zemes vienību 0.40 ha platībā un no zemesvienības 0.46 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5456 010 0355, atdalīt zemesvienību 0.14 ha platībā, tādējādi jaunizveidotajai apvienotajai zemes vienībai0.54 ha kopplatībā (zemes ierīcības projektā Nr.1) piešķirt nekustamā īpašumanosaukumu ‘’Oglītes’’, apbūvētajai zemes vienībai un ēkai piešķirt adresi‘’Oglītes’’, Jaunsvirlaukas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3031 un noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).3. No nekustamā īpašuma „‟Jaunogles‟‟ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu5456 010 0109 paliekošās daļas ar platību 3.28 ha un no zemes vienības arkadastra apzīmējumu 5456 010 0355 paliekošās daļas ar platību 0.32 haapvienošanas rezultātā, izveidot jaunu zemes vienību 3.60 ha platībā (zemesierīcības projektā Nr.2). Plānotajai apbūvētajai zemes vienībai 3.60 ha platībāsaglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Jaunogles’’, apbūvētajai zemesvienībai un ēkai piešķirt adresi ‘’Jaunogles’’, Jaunsvirlaukas pagasts, <strong>Jelgavas</strong>novads, LV-3031 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- „zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.5.Izskatot SIA „Metrum” sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Braunas,sertifikāts Nr.BA-196, 2012.gada 20.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamāīpašuma „‟Zāģeri”, Vircavas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastra Nr.5492 005 0047, zemesvienības 4.78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0047, sadalei, 2012.gada29.februārī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībā saľemto SIA „‟Metrum‟‟ iesniegumu (reģistrācijasNr.3-12.1/185) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un 2012.gada 29.februārī <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldībā saľemto Maigas Strodes pilnvarotās personas Arľa Zemgalieša (darbojāsuz pilnvaras pamata, kas iereģistrēta 2011.gada 26.maijā ar Nr.21, ko apliecinājusi <strong>Jelgavas</strong>novada bāriľtiesas locekle Aiga Ose), iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-19.1/152-S) parnosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašumavalsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta 3.,4.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļanoteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8., 31.1., 31.2.punktu,Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „‟Nekustamā īpašuma lietošanasmērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”16.punktu, <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiemNr.14 „<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumi” un <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada25


27.februāra lēmumu Nr.43/2012 „‟Par zemes ierīcības projekta akceptēšanu‟‟, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Apstiprināt SIA „Metrum” sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Braunas,sertifikāts Nr.BA-196, 2012.gada 20.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektunekustamā īpašuma „‟Zāģeri”, Vircavas pagastā <strong>Jelgavas</strong> novadā ar kadastraNr.5492 005 0047, zemes vienības 4.78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492005 0047, sadalei.2. No nekustamā īpašuma „‟Zāģeri‟‟ zemes vienības 4.78 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0047, atdalītajai plānotajai neapbūvētajai zemes vienībai3.96 ha platībā (zemes ierīcības projektā Nr.2), piešķirt nekustamā īpašumanosaukumu ‘’Lapsiņas’’ un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).3. No nekustamā īpašuma „‟Zāģeri‟‟ zemes vienības 4.78 ha platībā ar kadastraapzīmējumu 5492 005 0047 atdalītajai plānotajai zemes vienībai 0.82 ha platībā(zemes ierīcības projektā Nr.1), saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu‘’Zāģeri’’ un lietošanas mērķi- „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).4. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.13. §Par zemes vienības atdalīšanu (1. Dzeľi, Vircavas p.; 2. Melnstrauti, Elejas p.)(Edgars Turks, Aigars Strupulis, Daiga Branta, Leonīds Koindţi-Ogli)1.Izskatot Arľa Ozola, personas kods ***, 2012.gada 12.marta iesniegumu par zemesvienības atdalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta3.,4.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašumalietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľaskārtība” 16.1.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, EdgarsTurks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – 1 (Aigars Strupulis), nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Dzeľi‟‟,Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra Nr.5492 004 0140, zemes vienību4.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0162.26


2. Atdalītajai zemes vienībai 4.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 0010162, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu ‘’Zari’’ un noteikt zemeslietošanas mērķi – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.2.Izskatot Jura Tolēna, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada14.februāra iesniegumu, kas saľemts Valgundes pagasta pārvaldē ar reģistra Nr.3-19.1/118-T,ar lūgumu atļaut atdalīt zemes vienību 11,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0036no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Melnstrauti”, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,15.panta 3., 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamāīpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanasun maiľas kārtība” 16. un 17.punktu, kā arī <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „<strong>Jelgavas</strong> novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, novada dome,atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Aigars Strupulis), nolemj:1. Atļaut atdalīt no zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma „Melnstrauti”,Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra Nr.5448 007 0021, kas sastāv no 2zemes vienībām ar kopējo platību 17,9 ha, zemes vienību 11,5 ha platībā arkadastra apzīmējumu 5448 002 0036 .2. Atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0036,piešķirt nosaukumu „Strauti” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods0101).Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV- 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.14. §Par zemes vienības atsavināšanu (Vidukļi, Vircavas p.)( Edgars Turks)Izvērtējot nekustamā īpašuma „Vidukļi”, kadastra Nr.5492 004 0020, Vircavas pagastā,<strong>Jelgavas</strong> novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma "Parpašvaldībām "14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:27


1. Atsavināt neapbūvētu zemes vienību 13,46 ha platībā ar kadastra Nr.5492 0040020 (kadastra apzīmējums 5492 004 0040) „Vidukļi”, Vircavas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, pārdodot to atklātā izsolē.2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veiktnekustamā īpašuma novērtēšanu.15. §Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Robeţnieki, Svētes p.)( Edgars Turks)Izskatot SIA „Metrum”, 2012.gada 7.marta iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-12.1/208)par nekustamā īpašuma „Robeţnieki”, Atpūtā, Svētes pagastā, zemes vienības ar kadastraapzīmējumu 5482 001 0224 instrumentāli uzmērītās platības apstiprināšanu, konstatēts:1. Ar Svētes pagasta <strong>padome</strong>s 2008.gada 18.septembra sēdes lēmumu (<strong>protokols</strong>Nr.11 12.§) „‟Par Svētes pagasta pašvaldības lietošanā un valdījumā esošās zemesizvērtēšanu‟‟ 6.pielikumā minētā platība 0.4 ha;2. SIA „Metrum”, veicot kadastrālo uzmērīšanu, konstatēja, ka uzmērītā platība dabāsastāda 0.3154 ha, kas atšķiras no grafiski noteiktās platības.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma ,,Par zemesreformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Apstiprināt instrumentāli uzmērīto, precizēto zemes vienības platību 0.3154 ha, zemesvienībai ar kadastra apzīmējumu 5482 001 0224, „‟Robeţnieki‟‟, Atpūta, Svētes pagasts,<strong>Jelgavas</strong> novads.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzēt vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesunamā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007.16. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2012. gada 31.janvāra lēmumā „Par adresespiešķiršanu” (<strong>protokols</strong> Nr.2 2.§)(Edgars Turks)Pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2012.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.1-Z/734 „Par adreses precizēšanu Sesavas pagastā”, Administratīvā procesa likuma55.panta 2.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izdarīt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2012. gada 31. janvāra lēmumā „Par adresespiešķiršanu” (<strong>protokols</strong> Nr. 2;2§), izsakot lēmuma 1. un 2. punktu sekojošā redakcijā:28


1. Piešķirt adresi „Žubes”, Sesavas pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3034, dzīvojamai mājai arkadastra apzīmējumu 5474 004 0008 001 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām arkadastra apzīmējumu:5474 004 0008 002- šķūnis;5474 004 0008 003- pirts;5474 004 0008 004- šķūnis;5474 004 0008 005- šķūnis;5474 004 0008 006- garāţa;5474 004 0008 007- šķūnis;5474 004 0008 008- kūts5474 004 0008 009- kūts;5474 004 0008 010- šķūnis;5474 004 0008 011- šķūnis,kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0008.2. Likvidēt līdzšinējo adresi „Žubītes”, Sesavas pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3034,dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0008 001 un ar to funkcionālisaistītajām ēkām ar kadastra apzīmējumu:5474 004 0008 002;5474 004 0008 003;5474 004 0008 004;5474 004 0008 005;5474 004 0008 006;5474 004 0008 007;5474 004 0008 008;5474 004 0008 009;5474 004 0008 010;5474 004 0008 011,kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0008.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV-3001, viena mēneša laikā nolēmuma spēkā stāšanās dienas.17. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemespiekritību” (<strong>protokols</strong> Nr.11 48.§)(Edgars Turks)29


Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavotos datus no Nekustamā īpašuma valstskadastra informācijas sistēmas par pašvaldībai piekritīgo zemesgrāmatā neierakstīto zemilauku apvidos, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmākizmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo unpiekrītošo zemi”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Izdarīt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā ,,Parzemes piekritību” (<strong>protokols</strong> Nr.11 48.§):1.1. Aizstāt ierakstu: „54480010067 Pagasta ceļi 54480060449 10.1” ar ierakstu:„54480010067 Parka iela 54480060449 4.79”;1.2. Aizstāt ierakstu: „54480010067 Pagasta ceļi 54480060656” ar ierakstu :„54480010067 Stacijas iela 54480060656 0.2”;1.3. Aizstāt ierakstu: „54480060576 Aspazijas iela 6 54480060576 0.05” ar ierakstu:„54480060576 Dārza iela 2 54480060576 0.05”.2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam Zemgales reģionālajai nodaļai .Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV–3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.18. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra lēmumā „Parzemes ierīcības projekta apstiprināšanu” (<strong>protokols</strong> Nr.12 7.6.§)(Edgars Turks)Izskatot Jura Cīruļa, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***, 2012.gada 19.martaiesniegumu, reģistrācijas numurs ZAL/3-19.2/12/546-C, par zemes lietošanas mērķa maiľuzemes vienībai „‟Meţacīruļi‟‟ ar kadastra apzīmējumu 5496 002 0154, kas atrodas Zaļeniekupagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmāsdaļas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2006.gada20.jūnija noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas unnekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izdarīt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada domes 2011.gada 23.novembra lēmumā„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” (<strong>protokols</strong> Nr. 12, 7.§ 6.p.), 5.punktuizsakot šādā redakcijā:„5. Plānotajai apbūvētajai zemes vienībai 3.97 ha platībā (zemes ierīcībasprojektā Nr.2) piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu un adresi ”Mežacīruļi”,Zaļenieku pag., <strong>Jelgavas</strong> nov.” un noteikt zemes lietošanas mērķi –– „zeme, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101)”.30


Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziľots adresātam.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.19. §Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. E.Špelis, Svētes p.; 2. I.Tiltiľš, Zaļeniekup.; 3. A.Sičeva, Līvbērzes p.; 4. L.Upners, Līvbērzes p.)(Edgars Turks)1.Izskatot Maigas Butānes, kura rīkojas Guntas Rupeikas, personas kods ***, vārdā,pamatojoties uz 2004.gada 9.februāra zvērinātas notāres Ināras Dzenes izdotasuniversālpilnvaras, 2012.gada 20.februāra iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziľuanulēšanu Edgaram Špeļam, kura dzīvesvieta deklarēta Guntai Rupeikai piederošā īpašumā***, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu,12.panta pirmās daļas otro punktu un Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72„Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziľas par Edgara Špeļa deklarēto dzīvesvietu Baloţu iela 12, Atpūta, Svētespagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads.Pieľemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā.Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziľu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzēt vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesunamā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007.2.Izskatot Svetlanas Ķīvītes 2012.gada 16.februāra iesniegumu par deklarētāsdzīvesvietas ziľu anulēšanu Ilgvaram Tiltiľam, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanaslikuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10. 1 pantu, novada domenolemj:Atteikt anulēt ziľas par Ilgvara Tiltiľa, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu ***,<strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3011.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.3.Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmodaļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiemNr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs31


Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziľas par Annas Sičevas, personas kods ***, deklarēto dzīvesvietu ***<strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3014.Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziľu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšanaun pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkāstāšanās.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.4.Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmodaļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiemNr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu”, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Anulēt ziľas par Leona Upnera, personas kods 020327-13021, deklarēto dzīvesvietu<strong>Jelgavas</strong> iela 4 dz.19, Līvbērzes pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, LV-3014.Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta sesto daļu lēmums par ziľu pardeklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi. Šī lēmuma apstrīdēšanaun pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkāstāšanās.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.20. §Par <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību(Edgars Turks, Ziedonis Caune, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Līga Lonerte)Saskaľā ar deputāta A.Strupuļa ierosinājumu noteikt nomas maksu Ls 0,15 par vienu halauksaimniecībā izmantojamās zemes un Ls 0,30 par 1 ha meţa zemes (lēmuma projekta 2.p.)notiek divi balsojumi:32


1. Par deputāta Aigara Strupuļa ierosinājumu (Ls 0,15 par vienu ha lauksaimniecībāizmantojamās zemes un Ls 0,30 par 1 ha meţa zemes) balso: PAR – 4 (AigarsStrupulis, Jānis Kalviľš, Juris Lavenieks Līga Lonerte); PRET – 9 balsis.2. Par Ls 0,30 par vienu ha (kā lēmuma projektā):Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 4.punktu un15.panta 2.punktu, Medību likuma 1.panta 10.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldībufinanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu un 6. 1 pantu unMinistru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts unpašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomaslīguma tipveida nosacījumiem”, novada dome, atklāti balsojot: PAR –9 (Ziedonis Caune,Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Anita Klupša, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Inta Savicka), PRET – 3 Aigars Strupulis, Jānis Kalviľš, Juris Lavenieks,ATTURAS – 1 (Līga Lonerte), nolemj:1. Noteikt <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanaskārtību pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās .2. Noteikt medību tiesību nomas maksu <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībai īpašumā untiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās Ls 0,30 apmērā gadā par vienuha, bez PVN.3. Kārtību publicēt laikrakstā „<strong>Jelgavas</strong> novada ziľas”, izlikt redzamā vietāpašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ievietot <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasmājas lapā.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tautsaimniecības komitejai.21. §Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu(Edgars Turks)1.Lai piedalītos Baltkrievijas Republikas Vēstniecības Latvijas Republikā organizētajā1.Baltkrievijas un Latvijas sadraudzības pilsētu forumā „Baltkrievijas un Latvijas reģionālāsun sadraudzības pilsētu sadarbības perspektīvie virzieni”, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Edgars Turks,Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav (Ziedonis Caune balsojumā nepiedalās), nolemj:1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Novopolocku Vitebskasapgabalā Baltkrievijā no šī gada 28.martam līdz 30.martam.2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa, apdrošināšanasun uzturēšanās izdevumus no Attīstības nodaļas līdzekļiem.3. Uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkampapildus tiešajiem amata pienākumiem pildīt <strong>Jelgavas</strong> novada domespriekšsēdētāja amata pienākumus Z.Caunes komandējuma laikā no 2012.gada28.marta līdz 30.martam.2.Lai piedalītos Europe Direct Informācijas centra Jelgavā organizētajā pieredzesapmaiľas vizītē Palermo, Sicīlijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmodaļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne,33


Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav(Ziedonis Caune balsojumā nepiedalās), nolemj:1. Komandēt novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Palermo Sicīlijā, Itālijāno šī gada 10.aprīļa līdz 13.aprīlim.2. Finanšu nodaļai izmaksāt komandējuma dienas naudu, segt ceļa, apdrošināšanas unuzturēšanās izdevumus no Attīstības nodaļas līdzekļiem.3. Uzdot <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram Turkam papildustiešajiem amata pienākumiem pildīt <strong>Jelgavas</strong> novada domes priekšsēdētāja amatapienākumus Z.Caunes komandējuma laikā no 2012.gada 10.aprīļa līdz 13.aprīlim.22. §Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumosNr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”” izdošanu(Līga Lonerte, Ziedonis Caune, Aldis Jēgeris)Tā kā dokumentiem nav pievienots paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu projektu,sēdes vadītājs Ziedonis Caune ierosina neapstiprināt sagatavoto lēmuma projektu: PAR – 13balsis.23. §Par galvojuma sniegšanu SIA „<strong>Jelgavas</strong> novada KU” Kohēzijas fonda projektarealizācijai(Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldībubudţetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumipar pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, kā arī saskaľā ar Vides ministrijasnoslēgto līgumu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks,Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis,Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Sniegt galvojumu SIA „<strong>Jelgavas</strong> novada KU” Kohēzijas fonda projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” realizācijai1 011 032,82 LVL (Viens miljons vienpadsmit tūkstoši trīsdesmit divi lati un82 santīmi) apmērā, ievērojot SIA „Kalnciema nami” izsniedzamā aizľēmumaizsniegšanas un atmaksas nosacījumus:1.1. aizdevējs - Vides investīciju fonds;1.2. aizľēmumu ľemt latos;1.3. aizľēmuma atmaksas termiľš - 20 gadi;1.4. aizľēmuma pamatsummas atmaksas sākuma termiľš - 2014.gadajanvāris.2. Pašvaldība galvojumu garantē ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.24. §Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu iegādei34


(Līga Lonerte, Ziedonis Caune, Aigars Strupulis)Saskaľā ar sēdes vadītāja Ziedoľa Caunes ierosinājumu samazināt naudas summu automašīnuiegādei no Ls 356 000 (kā lēmuma projektā) uz Ls 270 000, notiek divi balsojumi:1. Par Ls 356 000 (kā lēmuma projektā) deputāti balso: PAR – nav; PRET – 12balsis; Edgars Turks balsojumā nepiedalās.2. Par sēdes vadītāja Ziedoľa Caunes ierosinājumu samazināt naudas summuautomašīnu iegādei no Ls 356 000 uz Ls 270 000:Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma„Par pašvaldību budţetiem” 22.pantu, likuma „Par valsts budţetu 2012.gadam” 20.panta5.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi parpašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –12 (Ziedonis Caune, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, AnitaKlupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, IntaSavicka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Edgars Turks), nolemj:1. Ľemt vidēja termiľa aizľēmumu no Valsts Kases transporta līdzekļu iegādeipašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai par kopējo summu 270 000.00 LVL(divi simti septiľdesmit tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā.2. Noteikt, ka aizľēmums ľemams uz termiľu – 5 gadiem saskaľā ar Valsts Kasesnoteikto procentu likmi.3. Par Aizľēmuma pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiľu noteikt 2013.gada1.jūliju.4. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudţeta līdzekļiem.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.25. §Par līdzfinansējuma piešķiršanu NVA projektiem „Bezdarbnieka ar invaliditātiiesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personugrupām””(Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu un Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātā atklātā konkursa „Bezdarbnieka arinvaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personugrupām””, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 3257.18 (Trīs tūkstoši divi simti piecdesmitseptiľi lati un 18 santīmi) apmērā, t.sk. 2012.gadā LVL 1700.86 (Vienstūkstotis septiľi simti lati un 86 santīmi), 2013.gadā LVL 1556.32 (Vienstūkstotis pieci simti piecdesmit seši lati un 32 santīmi) biedrībai „Tautasizglītības un attīstības centrs „Agape” projekta „Bezdarbnieka ar invaliditātiiesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personugrupām”” realizācijai.35


2. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 2274.52 (Divi tūkstoši divi simti septiľdesmitčetri lati un 52 santīmi) apmērā, t.sk. 2012.gadā LVL 1281.80 (Viens tūkstotisdivi simti astoľdesmit viens lats un 80 santīmi), 2013.gadā LVL 992,72(Deviľi simti deviľdesmit divi lati un 72 santīmi) biedrībai „Attīstības centrs„Iepazīsim sevi”” projekta „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajānodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai.26. §Par līdzfinansējumu ES programmas "Jaunatne darbībā" projektam "Care fordifferent!"(Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un10.punktu un ES programmas ”Jaunatne darbībā” noslēgto līgumu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt biedrībai „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi”” līdzfinansējumu LVL693,00 (Seši simti deviľdesmit trīs lati un 00 santīmi) un priekšfinansējumu Ls2773.00 (Divi tūkstoši septiľi simti septiľdesmit trīs lati un 00 santīmi) apmērāprojekta ”Care for different!” realizācijai.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.27. §Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai (LIFESTYLE)(Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, AijaTračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, JurisLavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav,ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt līdzfinansējumu LVL 2811.22 (Divi tūkstoši astoľi simti vienpadsmitlati un 22 santīmi) apmērā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības un Euromed CarrefourEurope Direct centra, Palermo (Itālija) projekta „LIFESTYLE”(„Dzīvesveids”) realizācijai. Projekta kopējās izmaksas 22250.77 (Divdesmitdivi tūkstoši divi simti piecdesmit lati un 77 santīmi).2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.28. §Par piedalīšanos IZM projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbībasnodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību”(Līga Lonerte)36


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu, IZM izsludinātā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbībasnodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību” noteikumiem,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks,Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:1. Piedalīties projektu konkursā un iesniegt projektu „Atbalsts jauniešu centradarbības nodrošināšanai Lielplatones pagastā”. Projekta kopējās izmaksas1815.00 (Viens tūkstotis astoľi simti piecpadsmit lati un 00 santīmi).2. Piedalīties projektu konkursā un iesniegt projektu „Atbalsts jauniešu centradarbības nodrošināšanai Kalnciema pagastā”. Projekta kopējās izmaksas2200.00 (Divi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi).29. §Par kustamā īpašuma - pasažieru autobusa atsavināšanu (Svētes p.)(Līga Lonerte)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personasmantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta pirmo daļu un trešo daļu,saskaľā ar <strong>Jelgavas</strong> novada Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un apriteskomisijas 2012.gada 9.marta protokolu Nr.1, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt Svētes pagasta pārvaldes bilancē esošo kustamo īpašumu – autobusuSETRA FL5532, pārdodot to atklātā izsolē.2. Apstiprināt kustamā īpašuma – autobusa SETRA FL5532, nosacīto cenu Ls 600.00(seši simti latu).3. Apstiprināt kustamā īpašuma – autobusa SETRA FL5532, izsoles noteikumus.4. Uzdot Svētes pagasta pārvaldes vadītājam E.Grīnofam izveidot izsoles komisiju unorganizēt izsoli.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu, lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvās <strong>rajona</strong> tiesas <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā LV-3007, vienamēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.30. §30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Elejas p.)(Līga Lonerte)Izskatot Elejas pagasta pārvaldes nodokļu administratores Mairītes Kļimovskas2012.gada 9.marta iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, novada dome, atklāti balsojot: PAR –13(Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš,Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, LīgaLonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:37


Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudu fiziskai personai,nodokļu maksātājam Aivaram Ludţiniekam, personas kods ***, Ls 15,60 apmērā, tajā skaitā,nekustamā īpašuma nodoklis Ls 14,93, nokavējuma nauda Ls 0,67 par pašvaldības īresdzīvokli Lietuvas ielā 22-5, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads.Lēmums stājas spēkā ar tā pieľemšanas brīdi.31. §Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (Elejas p.)(Līga Lonerte)Izskatot nekustamo īpašumu Lietuvas iela 22-2, kadastra Nr.5448 900 0462, Lietuvasiela 22-3, kadastra Nr. 5448 900 0461, Lietuvas iela 22-11, kadastra Nr. 5448 900 0464,Lietuvas iela 22-12, kadastra Nr.5448 900 0460, kas atrodas Elejā, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong>novadā, lietas, konstatēts, ka dzīvokļu īpašumi ir atsavināti. Pamatojoties uz Latvijasgrāmatvedības standarta Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 66.1. punktu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Izslēgt no bilances dzīvokļu īpašumus Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā:1. Lietuvas iela 22-2,Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kadastra Nr.5448 9000462 (platība 37,7 m²), kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas un zemes 434/6178;2. Lietuvas iela 22-3, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kadastra Nr. 5448 9000461 (platība 63,1 m²), kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas un zemes 583/6178;3. Lietuvas iela 22-11, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kadastra Nr. 5448 9000464 (platība 37,4 m²), kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas un zemes 361/6178;4. Lietuvas iela 22-12, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong> novads, kadastra Nr. 5448 9000460 (platība 59,2 m²), kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas un zemes 622/6178.32. §Par grozījumiem „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas unatskaitīšanas kārtība <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uniestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas”(Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto daļu, novadadome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne,Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, GintaAvotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav,nolemj:Veikt grozījumus pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzľemšanas unatskaitīšanas kārtībā <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs,kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (apstiprināta ar 2011.gada 24.maija lēmumu(<strong>protokols</strong> Nr.5, 29§):38


1. Svītrot 18.3. punktu.33. §Par grozījumiem Līvbērzes vidusskolas nolikumā(Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, Izglītībaslikuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Veikt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Līvbērzes vidusskolas nolikumā:1) Papildināt 8.1. punktu:aiz vārdiem „pirmsskolas izglītības programmas” ievietojot vārdus „speciālāspamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”;2) Papildināt 9. punktu ar 9.5.apakšpunktu:„speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(kods 21015611)”;3) Svītrot 23.3.6. punktu;4) Svītrot 36.2. punktu.34. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes vidusskolas nolikumā(Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītībaslikuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, novada dome, atklātibalsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:Veikt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes vidusskolas nolikumā:1) Papildināt 3.2. punktu ar 3.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:“vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautībasprogrammu (kods 31011023)”;2) Papildināt 3.6. punktu, aiz vārdiem „skolā mācības notiek latviešu valodā”ievietojot vārdus „izľemot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošāvirziena mazākumtautības programmu, kur mācības notiek bilingvāli”;3) 4.12. punktā tekstu : „Katra semestra beigās izglītojamie saľempamatskolas klasēs attiecīga parauga liecību, vidusskolas klasēs – sekmjugrāmatiľu.” aizstāt ar tekstu: „Katra semestra beigās izglītojamiepamatskolas un vidusskolas klasēs saľem liecību.”.4) Svītrot no nolikuma pielikuma Nr.1 <strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes vidusskolaskonsultāciju punktu izvietojums aili “ „Eleja”, Elejas vidusskola, Meţaprospekts 5, Elejas pagasts”.35. §39


Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušoneformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā(Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un21.panta pirmās daļas 23.punktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas2011.gada 22.decembra vēstuli Nr.17.18-1e/19768 „Par normatīvo aktu prasību ievērošanu”,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks,Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:Veikt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušoneformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā:1) svītrot 9.6.3. punktu;2) svītrot 9.6.4 punktu;3) izteikt 9.6.5 punktu jaunā redakcijā:„juridiskām personām - licencējamās programmas īstenošanainepieciešamā personāla saraksts, norādot izglītību; fiziskajām personām,kuru interešu izglītības programmu mērķauditorija ir bērni un jaunieši līdz18 gadu vecumam, - izglītības dokumenta kopija, kas apliecina atbilstībuLatvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiemNr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai unprofesionālajai kvalifikācijai””;4) svītrot 9.6.6. punktu;5) svītrot 9.6.7. punktu;6) svītrot 9.6.8. punktu;7) svītrot 9.6.9. punktu.36. §Par grozījumiem <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušoneformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā(Aija Tračuma)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un21.panta pirmās daļas 23.punktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas2011.gada 22.decembra vēstuli Nr.17.18-1e/19768 „Par normatīvo aktu prasību ievērošanu”,novada dome, atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, RitaČigāne, Vitālijs Jakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks,Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS –nav, nolemj:Veikt grozījumus <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušoneformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā (apstiprināta ar 2011.gada28.septembra lēmumu (<strong>protokols</strong> Nr.9, 46.§)):1. svītrot 2.3.2. punktu;2. svītrot 2.3.3 punktu;3. svītrot 2.3.4 punktu;4. izteikt 2.4.2. punktu jaunā redakcijā:„fiziskajām personām, kuru interešu izglītības programmu mērķauditorija ir bērni unjaunieši līdz 18 gadu vecumam, - izglītības dokumenta kopija, kas apliecina atbilstībuMinistru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.347 „Noteikumi par prasībāmpedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”;5. svītrot 2.4.4. punktu.40


PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:37. §Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Lietuvas 19B, Elejas p.)(Leonīds Koindţi-Ogli, Aigars Strupulis)Izvērtējot nekustamā īpašuma Lietuvas iela 19B, Eleja, Elejas pagasts, <strong>Jelgavas</strong>novads, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz likuma „Parpašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantapirmās daļas 1. punktu, 5.panta pirmo daļu un piekto daļu, novada dome, atklāti balsojot:PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Atsavināt nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu, kas atrodas Lietuvas ielā19B, Elejā, Elejas pagastā, <strong>Jelgavas</strong> novadā, kadastra Nr.5448 006 0354, platība 0.36ha, pārdodot to atklātā izsolē.2. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijai veiktnekustamā īpašuma novērtēšanu.Lēmumu ir tiesības pārsūdzēt civilprocesuālā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma spēkāstāšanās dienas.38. §Par adreses piešķiršanu (Tušķi 1-5, Līvbērzes p.)(Ruta Medne)Lai zemesgrāmatā reģistrētu par dzīvokli pārbūvētu nedzīvojamo telpu grupu, kasatrodas pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā mājā „Tušķi 1”, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā,<strong>Jelgavas</strong> novadā, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumuNr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktu, novada dome, atklāti balsojot: PAR–13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, Vitālijs Jakovels, JānisKalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa, Sarmīte Balode,Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piešķirt adresi: „Tušķi 1”-5, Tušķi, Līvbērzes pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., LV-3003, telpugrupai 005 ar kopējo platību 32,1 m 2 , kas atrodas dzīvojamā mājā „Tušķi 1”, Tušķi,Līvbērzes pag., <strong>Jelgavas</strong> nov., kadastra apzīmējums 5462 010 00691 001.2. Lēmumu nosūtīt VZD Zemgales reģionālajai nodaļai Akadēmijas ielā 19, Jelgava,LV-3001.Lēmums stājas spēkā ar pieľemšanas brīdi.Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.pantu lēmumu ir tiesības pārsūdzētAdministratīvajā <strong>rajona</strong> tiesā, <strong>Jelgavas</strong> tiesu namā, Atmodas ielā 19, LV 3001, viena mēnešalaikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.39. §41


Par piedalīšanos Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Promoting andstrengthening BSR Identity through ambient brending - @brand” (”Visaptverošsmārketings Baltijas jūras reģiona identitātes veicināšanai un stiprināšanai -@zīmols")(Līga Lonerte, Jānis Kalviľš)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. punktu un10.punktu, Baltijas jūras reģiona programmas projektu konkursa noteikumiem, novada dome,atklāti balsojot: PAR –13 (Ziedonis Caune, Edgars Turks, Aija Tračuma, Rita Čigāne, VitālijsJakovels, Jānis Kalviľš, Anita Klupša, Aigars Strupulis, Juris Lavenieks, Ginta Avotiľa,Sarmīte Balode, Līga Lonerte, Inta Savicka), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:1. Piedalīties Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Promoting andstrengthening BSR Identity through ambient branding - @brand”(„Visaptverošs mārketings Baltijas jūras reģiona identitātes veicināšanai unstiprināšanai -@zīmols").2. Projekta kopējās izmaksas EUR 150 000 (Viens simts piecdesmit tūkstoši eiroun 00 centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt līdzfinansējumu EUR22 500 (Divdesmit divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi).3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.Sēde slēgta plkst.15.50.Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājsZ.CauneProtokolējaL.Zaremba42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!