12.07.2015 Views

2012. gada maijs Nr.5. - Jelgavas rajona padome

2012. gada maijs Nr.5. - Jelgavas rajona padome

2012. gada maijs Nr.5. - Jelgavas rajona padome

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ziņas<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>3Novada domēNosaka dzīvesvietasdeklarēšanas iestādesPamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanaslikumu un likumu «Par pašvaldībām», novadadome nolēma noteikt dzīvesvietas deklarēšanasiestādes, kuras ir tiesīgas reģistrēt unanulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. <strong>Jelgavas</strong>novadā to tiesīgas darīt šādas iestādes:Elejas pagasta pārvalde; Glūdas pagastapārvalde; Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde;Kalnciema pagasta pārvalde; Lielplatonespagasta pārvalde; Platones pagasta pārvalde;Līvbērzes pagasta pārvalde; Sesavas pagastapārvalde; Svētes pagasta pārvalde; Valgundespagasta pārvalde; Vircavas pagasta pārvalde;Vilces pagasta pārvalde; Zaļenieku pagastapārvalde. Ar domes lēmumu noteikts, kadeklarēt dzīves vietu var arī <strong>Jelgavas</strong> novadaDzimtsarakstu nodaļā. Dzīvesvietas deklarēšanasiestāžu pieņemtos lēmumus ir tiesībasapstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijai.Vienlaikus ar šo lēmumu dome atzina parspēku zaudējušu 2010. <strong>gada</strong> 16. februārarīkojumu Nr.3-2/26 «Par pienākumu veiktpersonu dzīvesvietas deklarēšanu». Lēmumsstājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.Nojauks nepabeigtubūvi Glūdas pagastāIzskatot Glūdas pagasta pārvaldes iesniegumuun <strong>Jelgavas</strong> novada Būvvaldes 2010.<strong>gada</strong> 12. augustā sagatavoto pārbaudesaktu, pamatojoties uz Civillikumu, domesdeputāti nolēma: lai novērstu apdraudējumusabiedrības drošībai, veikt nepabeigtāsbūves – vidusskolas ēkas, kas atrodas īpašumā«Bangas», Nākotnē, Glūdas pagastā,<strong>Jelgavas</strong> novadā, uz zemes vienības arkadastra numuru 5452 004 0096 – nojaukšanu.Vienlaikus uzdots pašvaldībasMantas novērtēšanas, atsavināšanas unaprites komisijai veikt nojaukšanas rezultātāiegūstamo būvmateriālu novērtēšanu.Gatavi līdzfinansēt projektusDome nolēma piedalīties Zemgales plānošanasreģiona (ZPR) «Zemgales kultūrasprogrammas» atklātajā projektu konkursāun iesniegt vairākus projektus:– «Pūtēju orķestra «Zelmeri» piecu gadujubilejas koncerts». Projekta īstenošanainepieciešamais finansējums – 3300 lati,tajā skaitā ZPR līdzfinansējums ir 2500 lati,pašvaldības līdzfinansējums – 800 lati;– «Apmācību organizēšana Zemgalesreģiona kultūras namu tehniskā aprīkojumaapkalpotājiem». Projekta īstenošanainepieciešamais finansējums – 3100 lati,tajā skaitā ZPR līdzfinansējums ir 2500 lati,pašvaldības līdzfinansējums – 600 lati;– «Mākslas, mūzikas un lauku amatierteātrufestivāls «Bīne»». Projekta īstenošanainepieciešamais finansējums – 3500 lati,tajā skaitā ZPR līdzfinansējums ir 2500 lati,pašvaldības līdzfinansējums – 1000 lati;– «Latvijas pirmā kolhoza «Nākotne»vēstures liecību apkopošana». Projektaīstenošanai nepieciešamais finansējums– 2700 lati, tajā skaitā ZPR līdzfinansējumsir 2500 lati, pašvaldības līdzfinansējums– 200 lati;– «Zemgales kultūrvēsturiskā mantojumasaglabāšana». Projekta īstenošanai nepieciešamaisfinansējums – 3500 lati, tajāskaitā ZPR līdzfinansējums ir 2500 lati,pašvaldības līdzfinansējums – 1000 lati.Rekonstruēs divas ēkasDomes deputāti nobalsoja par aizņēmumaņemšanu divu ERAF projektu realizācijai– pašvaldības administratīvās ēkas Pastaielā 37 un Zaļenieku arodvidusskolas rekonstrukcijai.Lēmums paredz ņemt vidējatermiņa aizņēmumu no Valsts kases ERAFprojekta «<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasadministratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātespaaugstināšana un tās pieejamībasnodrošināšana» realizācijai <strong>2012.</strong>gadā 706 172,38 latu apmērā ar Valstskases noteikto procentu likmi. Noteikts,ka aizņēmums ņemams uz termiņu līdz 10gadiem saskaņā ar Valsts kases noteiktoprocentu likmi. Par aizņēmuma pamatsummasatmaksas uzsākšanas termiņu noteikts2013. <strong>gada</strong> 1. jūlijs. Aizņēmuma atmaksagarantēta ar pašvaldības pamatbudžetalīdzekļiem.Tāpat dome lēma ņemt vidēja termiņa aizņēmumuno Valsts kases ERAF projekta «Zaļeniekuarodvidusskolas ēkas rekonstrukcijaun aprīkojuma modernizācija vispārējāsvidējās izglītības kvalitātes uzlabošanai <strong>Jelgavas</strong>novadā» realizācijai <strong>2012.</strong> gadā 570389,31 lata apmērā ar Valsts kases noteiktoprocentu likmi. Noteikts, ka aizņēmumsņemams uz termiņu līdz 10 gadiem saskaņāar Valsts kases noteikto procentu likmi.Par aizņēmuma pamatsummas atmaksasuzsākšanas termiņu noteikts 2013. <strong>gada</strong>1. jūlijs. Aizņēmuma atmaksa garantēta arpašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.Godina mācību priekšmetuolimpiāžu uzvarētājusUz svinīgu pasākumu Zaļeniekukultūras namā šonedēļ tikaaicināti skolēni, kuri šajā mācībugadā, piedaloties mācību priekšmetuolimpiādēs un zinātniskipētniecisko darbu skatēs, uzrādījušiaugstus rezultātus. Paldiespar ieguldījumu pašvaldība teicaarī viņu vecākiem un skolotājiem– kopumā ar <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldības Pateicības rakstiemun Izglītības pārvaldes Atzinībuapbalvoti 50 mūsu novada skolēniun 42 pedagogi.Novērtējot skolēnu, viņu vecāku un pedagoguieguldījumu augstu mācību rezultātusasniegšanā, pašvaldība apbalvoja tos skolēnus,kuri šajā mācību gadā ar labiem panākumiemstartējuši valsts organizētajās mācību priekšmetuolimpiādēs. «Ļoti daudzi skolēni panākumusguvuši mācību priekšmetu metodiskoapvienību rīkotajos konkursos, taču arī rezultātiolimpiādēs apliecina, ka mūsu skolēni ar savāmzināšanām ir konkurētspējīgi. Olimpiādes tiekorganizētas divos līmeņos – novada un valsts, unvairums apbalvoto godalgotas vietas ieguvušitieši valsts olimpiādēs novada līmenī, taču irarī valsts līmeņa laureāti,» skaidro <strong>Jelgavas</strong>novada Izglītības pārvaldes speciāliste izglītībassatura un programmu jautājumos Eva Fišere.Jāpiebilst, ka mācību priekšmetu olimpiāžuuzvarētāju, vecāku un skolotāju godināšanaspasākumā piedalījās arī Ozolnieku novadaskolēni un skolotāji, jo šos panākumus svinamkopā.No <strong>Jelgavas</strong> novada mācību priekšmetuolimpiādēs valsts līmenī godalgas ieguvušidivi skolēni – Līvbērzes vidusskolas 9. klasesskolnieks Ģirts Kārkliņš, kurš valsts vēsturesatklātajā olimpiādē ieguvis Atzinību, un 8.klases skolniece Katrīna Segliņa no Staļģenesvidusskolas – viņa valsts mērogā ieguva 3. vietulatviešu valodas olimpiādē.1.lpp.Konkurss atjaunots ar devīzi «Sakopta vide– pamats stabilai nākotnei».Līdz 25. maijam sakoptākos objektusiedzīvotāji aicināti pieteikt pagasta pārvaldē.Saskaņā ar konkursa nolikumu objekti tiksvērtēti piecās nominācijās: sakoptākais pagasts– kopaina; sakoptākā individuālā māja ciemā;sakoptākā lauku viensēta; sakoptākā iestādevai uzņēmums, kā arī nominācijā «Interesantsvides objekts», par ko piešķirs speciālbalvu,novērtējot, piemēram, īpašu ugunskura vietu,karoga lomu sētā, skaisti noformētu balkonu.1. vietu ieguvēji mācību priekšmetuolimpiādēs novada mērogāNo Elejas vsk.: Arvis Lācis (12. kl., fizikā un ģeogrāfijā),Anastasija Kazaka (10. kl., krievu val.)No Kalnciema vsk.: Dāvis Beitlers (12. kl., latviešuval. un vēsturē); Kristīne Čebukina (12. kl., krievu val.un ekonomikā)No Kalnciema pagasta vsk.: Sabīne Miķelsone (11.kl., bioloģijā), Edgars Jansons (11. kl., bioloģijā), KalvisKažoks (12. kl., bioloģijā)No Staļģenes vsk.: Monta Krastiņa (9. kl., latviešuval. un bioloģijā), Katrīna Meijere (5. kl., matemātikā),Katrīna Segliņa (8.kl., latviešu val.)No Aizupes psk.: Elvis Grinbergs (9. kl., matemātikā)No Vilces psk.: Krišs Mikus Novads (6. kl., matemātikā),Ginta Ozola (7. kl., matemātikā)No Vircavas vsk. Platones fil.: Lelde Valtnere (9.kl., bioloģijā)No Šķibes psk.: Elīna Smetaņina (5. kl., matemātikā).Ģirts stāsta, ka no 3. vietas vēsturesolimpiādē viņu šķīruši tikai divi punkti, tačuarī nopelnīto Atzinību viņš vērtē kā augstupanākumu, jo konkurence bija liela – 70Izlaidumi <strong>Jelgavas</strong> novada izglītības iestādēsIzglītības iestāde Klase Datums Norises vieta LaiksElejas vidusskola 9. klase 9. jūnijs Skolas aktu zāle 15:00Elejas vidusskola 12. klase 16. jūnijs Skolas aktu zāle 18:00<strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes 9. un 12. klase 9. jūnijs Skolas aktu zāle 19:00vidusskolas Elejas konsultāciju punktsKalnciema vidusskola 9. klase 15. jūnijs Kalnciema vidusskola 17:00Kalnciema vidusskola 12. klase 16. jūnijs Kalnciema vidusskola 14:00Kalnciema pagasta vidusskola 9. klase 16. jūnijs Kalnciema pagasta vidusskola 14:00Kalnciema pagasta vidusskola 12. klase 16. jūnijs Kalnciema pagasta vidusskola 18:00Līvbērzes vidusskola 9. un 12. klase 9. jūnijs k/n «Līvbērze» 18:00Vircavas vidusskola 9. klase 8. jūnijs Vircavas tautas nams 18:00Vircavas vidusskola 12. klase 16. jūnijs Vircavas tautas nams 18:00Vircavas vidusskolas Platones filiāle 9. klase 9. jūnijs Platones skola 17:00Staļģenes vidusskola 9. un 12. klase 15. jūnijs IKSC «Līdumi» 17:00<strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes vidusskolas 9. un 12. klase 8. jūnijs Svētes pamatskola vai <strong>Jelgavas</strong> 16:00Svētes un Centra konsultāciju punktinovada domes ēkaAizupes pamatskola 9. klase 15. jūnijs Aizupes pamatskola 18:00Sesavas pamatskola 9. klase 9. jūnijs Sesavas tautas nams 15:00Svētes pamatskola 9. klase 9. jūnijs Svētes pamatskola 15:00Šķibes pamatskola 9. klase 9. jūnijs Šķibes pamatskolas zāle 14:00<strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes 12. klase 6. jūnijs <strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes 17:00vidusskolas Šķibes konsultāciju punktsvidusskolas Šķibes konsultāciju punktsVilces pamatskola 9. klase 9. jūnijs Vilces tautas nams 17:00Zaļenieku pamatskola 9. klase 9. jūnijs Zaļenieku kultūras nams 15:00Zaļenieku arodvidusskola 4. kursi 22. jūnijs Skolas sporta angārs 16:00<strong>Jelgavas</strong> novada Neklātienes vidusskolas 12. klase 22. jūnijs Skolas sporta angārs 16:00Zaļenieku konsultāciju punktsFOTO: Staļģenes vidusskolas 8. klasesskolniece Katrīna Segliņa ir viena no tiemskolēniem, kas guvuši augstus sasniegumusmācību priekšmetu olimpiādēs.Kaut arī Katrīna neslēpj, ka tuvāki viņaiir eksaktie priekšmeti, īpaši matemātika,3. vietu viņa izcīnījusi Latviešu valodas 38.valsts olimpiādē. «Arī vidusskolā padziļinātiplānoju apgūt eksaktos priekšmetus,taču ļoti iespējams, ka studijas būs saistītasar žurnālistiku,» tā meitene.Var pieteikt objektus konkursam «Sakoptākā sēta»Jūnijs – izlaidumu mēnesisŠonedēļ, 18. maijā, mācības beidzas visiem 9. un 12. klašu skolēniem, un jau pavisam drīzsāksies eksāmenu laiks. Pamatskolas beidzējiem pirmais eksāmens gaidāms 23. maijā latviešuvalodā, savukārt vidusskolas absolventiem – 22. maijā, kad būs jākārto obligātais centralizētaiseksāmens svešvalodā. Jāpiebilst, ka 1. – 8. un 10. – 11. klašu audzēkņiem mācību gads noslēgsies31. maijā. Izglītības pārvalde apkopojusi izlaidumu grafiku izglītības iestādēs.jaunieši. Ģirts gan atzīst, ka pašam tuvāki ireksaktie priekšmeti, bet nākotni vēlas saistītar militāro jomu. Eksaktos priekšmetuspar savējiem sauc arī Katrīna. «Manuprāt,man vislabāk padodas matemātika, tačupanākumus latviešu valodā skaidroju arto, ka rēķināšana uztrenē smadzenes, līdzar to arī citi mācību priekšmeti nesagādāgrūtības. Turklāt man ir ļoti paveicies arlatviešu valodas skolotāju Sarmu Ulbinu,kura prot ieinteresēt savā priekšmetā,iedrošina mani. Tam visam klāt vēl mansgribasspēks un centība, ģimenes atbalsts, unsanāk labs rezultāts,» spriež meitene. Viņauzskata – viena lieta, ja zināšanas novērtētasolimpiādē, taču arī pašvaldības pateicība irsvarīga. «Ir taču patīkami, ka uzslavē. Turklātšādi svinīgi pasākumi ļauj satikties ar līdzīgidomājošiem un centīgiem jauniešiem tepatno mūsu novada,» tā Katrīna, kuras vidējāatzīme ir ap 8,5 ballēm.Sintija ČepanoneFoto: no K.Segliņas personīgā arhīva«Ikvienu aicinu būt aktīvam, piesakot konkursamdalībniekus. Turklāt nav jāgaida, kadsakopto sētu pamanīs un pieteiks kaimiņš – tovar izdarīt arī pats īpašnieks,» tā pašvaldībasAttīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.Konkursam tikt pieteikts vai pieteiktiesindividuāli var ikviens <strong>Jelgavas</strong> novada ciemuindividuālo māju vai viensētu īpašnieks, nomnieksvai apsaimniekotājs; daudzdzīvokļu mājuīpašnieks vai apsaimniekotājs; uzņēmuma vaiiestādes īpašnieks vai pārvaldnieks.Objektu vērtēšana notiks no 25. jūnija līdz 3.jūlijam, kad žūrijas komisija astoņu cilvēku sastāvāklātienē apmeklēs konkursam pieteiktosobjektus un tos vērtēs pēc noteiktiem kritērijiemkatrā nominācijā atsevišķi. Maksimālais punktuskaits, ko var piešķirt žūrija, ir 95 individuālomāju un viensētu, kā arī uzņēmumu un iestāžukategorijā, bet 50 – vērtējot pagastu.Katras nominācijas uzvarētājs saņems godaplāksni. Laureātus godinās <strong>Jelgavas</strong> novadasvētku laikā 7. jūlijā Elejas muižas parkā.Nolikums pieejams mājas lapā www.jelgavasnovads.lv,sadaļā «Sabiedrības līdzdalība».Sintija ČepanoneDomē jaunadeputāte –Ināra Vīgante«Dzīve ir jaunu izaicinājumupilna – pirms trim gadiemdarbu nācās pārorientēttā, lai vadību uzņemtosvēl par divām Vircavasvidusskolas filiālēm, nusākšu pildīt <strong>Jelgavas</strong> novadadomes deputātes pienākumus,turklāt laikā, kadlīdz nākamajām pašvaldībuvēlēšanām atlicis mazāknekā gads,» saka Vircavasvidusskolas direktore InāraVīgante.Savu piekrišanukļūt parnovada domesdeputāti, aizstājotaizsaulēaizgājušo kolēģiUldi Reinbergu,I.Vīgante devusi,saglabājot savulīdzšinējo amatuskolā. «Darbsskolā tomēr ir mana sirdslieta,» sakaiestādes vadītāja, gan piebilstot, kadeputātes pienākumi, tāpat kā skolasdirektores amats, viņasprāt, ir darbssava novada iedzīvotāju labā. Un tieši iedzīvotājuintereses būs tās, kā labā viņauzņēmusies pildīt jaunos pienākumus.Deputāte gan nenoliedz, ka darbsnovada domē ir jauns izaicinājums, vēljo vairāk laikā, kad līdz nākamajāmpašvaldību vēlēšanām atlicis nedaudzmazāk kā gads, taču viņa ir pārliecināta,ka būtisku problēmu iejusties darba ritmānebūs, jo jau iepriekš pieredze gūta,strādājot Vircavas pagasta padomē.<strong>Jelgavas</strong> novada Vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja Inita Ezermane norāda,ka Vēlēšanu komisija, reaģējotuz novada domes iesniegumu «Pardeputāta kandidātu, kurš uzaicināmsstāties deputāta U.Reinberga vietā»,nolēma: no saraksta «Zaļo un Zemniekusavienība» kā nākamā balsu skaita ziņādeputāta U.Reinberga vietā uzaicināmastāties deputātu kandidāte I.Vīgante.Viņa 2009. <strong>gada</strong> pašvaldību vēlēšanāsieguva lielāko balsotāju uzticību pēcU.Reinberga, startējot no Zaļo un zemniekusavienības.Jāpiebilst, ka deputāts U.Reinbergsaizsaulē aizgāja šī <strong>gada</strong> aprīlī.Pašvaldība atbalstabrīvā laika dažādošanuAr pašvaldības finansiāluatbalstu novadā tiks īstenotivairāki projekti kultūrasjomā. Līdzekļi atvēlēti arī materiāltehniskāsbāzes uzlabošanaiun iedzīvotāju interešuīstenošanai.«Pašvaldība sniegusi akceptu gan bērnurotaļu laukuma izveidei Staļģenes ciemā,gan materiālās bāzes papildināšanaiGlūdas pagasta pirmsskolas izglītībasiestādēm, katram projektam sniedzotlīdzfinasējumu 960 latu apmērā. Kopējaisfinansējums katram projektam ir 3660lati,» informē pašvaldības Sabiedriskoattiecību nodaļa.Tāpat šī projekta gaitā paredzēta gaismošanastehnikas iegāde Zaļenieku unJēkabnieku kultūras namiem, skatuves,gaismas un tehnikas iegāde nupat atklātajamBērvircavas tautas namam unKalnciema kultūras namam. Šo projektuīstenošanai kopumā paredzēti 14 629lati, no kuriem novada pašvaldībaslīdzfinansējums būs aptuveni 3835 latuapmērā, bet pārējo segs ELFLA. Visoskultūras namos piemeklēts atbilstošākaistehniskais risinājums kvalitatīvas skaņasSintija Čepanoneun gaismas nodrošinājumam pasākumu,koncertu, teātra izrāžu laikā. Piemēram,projekts «Skatuves, gaismas tehnikas iegādeun uzstādīšana Kalnciema kultūrasnamā» par 3660 latiem paredz iegādātgaismas regulatoru, gaismas paneli, lampasun prožektorus.Vienlīdzīgu līdzfinansējumu – katru 960latu apmērā – pašvaldība kā atbalstu sniedzarī brīvā laika aktivitāšu centriem Valgundēun Līvbērzē savu ieceru īstenošanai unpilnveidošanai, piemēram, IKSC «Avoti»Valgundes amatierteātrim plāno atvēlētlīdzekļus mūzikas centra un mikrofonuiegādei brīvdabas izrāžu un pasākumunodrošinājumam, savukārt senioriem – velosipēdusīpašām velonodarbībām, tādējādiveicinot aktīvu dzīvesveidu.Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja Dace Kaņepone informē,ka visas šīs ieceres tiks realizētas atklātāprojektu konkursa gaitā Lauku attīstībasprogrammā «Lauku ekonomikas dažādošanaun dzīves kvalitātes veicināšanavietējo attīstību stratēģiju īstenošanasteritorijā», kas ikvienam projektam paredzELFLA līdzfinansējumu.Sintija Čepanone


4 skats<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>5Talkas ideja joprojām gūst atsaucību – šogad novadā talkojušivairāk nekā 1000 cilvēkuCeturto reizi Latvijā notika Lielā talka, kuras galvenā ideja ir likt aizdomātiespar vidi, kurā dzīvojam. Arī <strong>Jelgavas</strong> novada iedzīvotāji ir čakli talkotāji. «Savelkotbilanci pēc Lielās talkas aktivitātēm <strong>Jelgavas</strong> novadā, jāteic, ka šogadbija vērojama lielāka novada iedzīvotāju aktivitāte nekā iepriekšējos gadus,»norāda talkas koordinators <strong>Jelgavas</strong> novadā izpilddirektora vietnieks ValdisBuividaitis, uzsverot, ka šogad talkā novada visos pagastos iesaistījušies vairāknekā 1000 iedzīvotāju, neskaitot mazās iniciatīvas grupas, kas katrā pagastāvēl organizēja savas kompānijas noteiktu objektu sakopšanai. «Tieši lielaisdalībnieku skaits ir rādītājs tam, ka šāda akcija jo gadu, jo kļūst populārāka,un savā ziņā šis skaita pieaugums ir būtiskāks par savākto maisu rekordiem,kas, protams, arī ir svarīgi,» tā V.Buividaitis. Savukārt <strong>Jelgavas</strong> novada domespriekšsēdētājs Ziedonis Caune, vērtējot Lielās talkas aktivitāti, uzsver iedzīvotājupersoniskās iesaistes nozīmību akcijā. «Lai gan novada pašvaldības darbiniekitalkoja Lielplatonē, talkas dienā paguvu apmeklēt arī citus novada pagastus.Patīkami bija redzēt gan talkotājus, kas sapulcējušies noteiktu objektu sakopšanai,gan tos, kas izlēma sakopt vidi savu māju tuvumā. Ceru, ka šī apņēmībasakopt apkārtni, kurā dzīvojam, būs ne tikai vienu dienu, bet visu gadu,» tānovada domes priekšsēdētājs.Jāpiebilst, ka iespaidīgs šogad bijis ne vien dalībnieku, bet arī savākto atkritumumaisu skaits – ar rekordlielu daudzumu šogad izcēlās Kalnciema pagasts,savācot 550 maisus. Tāpat liels daudzums atkritumu savākts Vilcē un Platonē– katrā pa 400 maisiem.JNZFoto: Gunta Meļķe un no pagastu arhīvaPirmo reizi šogad talkā kopāstrādāja Platones pagastaLielvircavas kultūras namavidējās paaudzes deju kolektīvs«Pali» – dejotāji nolēma sakoptmājas Platones pagastā, kurāsagrāk dzīvoja nu jau aizsaulēaizgājušais biedrs Aldis. «Jagodīgi, tā ir sagadīšanās, kastrādājam talkas laikā – vienkāršišis datums bija vispiemērotākais.Grūti jau atrast laikustarp darbu, mēģinājumiem unkoncertiem,» tā dejotājas Vijaun Ausma. Lai gan daudziemkolektīva biedriem bija darbsun talkā piedalījās vien astoņidejotāji, dāmas spriež, ka kopīgapastrādāšana varētu kļūtpar tradīciju.Līvbērzē šogad bija sarosījušies daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji – <strong>Jelgavas</strong>ielā 1 pēc iedzīvotāju sapulces sāka novākt sabrukušu veļas žāvētavu, citamāja sakārtoja savus «mūža mežus». Savukārt pagasta pārvalde nodrošināja,lai «sastrādātais» tiktu savākts.PlatonespagastaiedzīvotājistrādājaĢedertaEliasa dzimtasmājās«Zīlēni», unīpašas viņurūpes izpelnījāsLatvijādižākaisosis un vēlviens varensosis, kurš,iespējams,nākotnēarī kļūs pardižosi.Pašvaldības administrācijas vīri tiešām talkai pievērsās ļoti nopietni. Neskatotiesuz to, ka pirms talkas bagātīgi nolijušais lietus izjauca plānus ar tehnikaspalīdzību izvilkt no upes krasta vairākus lielus sašķelta kapakmens gabalus,to tomēr izdevās realizēt ar sentēvu metodēm. Talcinieki ar neredzētu entuziasmuķērās pie darba, izmantojot lāpstas, virves, baļķus un laužņus, un arsavu fizisko spēku paveica šķietami neiespējamo.Kad parks būs sakopts, tajā tiks uzstādītas koka figūras, ko darinājisLielplatones pagasta pārvaldes Saimnieciskās daļas pārzinis Rihards Salcevičs.Viņš stāsta, ka sēnes tapušas no bērza, kas reiz auga parkā, betkuru nolauza vējš. Tā kā strādāt ar koku Rihardam patīk, radusies idejaizgatavot sēnes. Pirms uzstādīšanas tās vēl tiks nokrāsotas.Rūpes par vidi irviens no galvenajiemPlatones biedrības«ideA» darbībasvirzieniem,tāpēc piedalītiestalkā tās aktīvistinav jāskubina. Šogadtalkā piedalījāsdeviņi no 15biedriem. «Upesmalā savācām piecusmaisus ar atkritumiem– tur bija kaudze stiklu, vienkārši sašķaidītas pudeles, dažādi plastmasasizstrādājumi, automašīnu riepas,» stāsta biedrības pārstāve Kristīne Kode. Viņaspriež, ka upmalu piegružojuši vietējie Poķu ciema iedzīvotāji.Lielplatones zēniem Artjomam(3. klase), Kārlim(9. klase) un Maksimam(4. klase) darbsnav svešs, un talkā viņipiedalās jau trešo gadu.Tiesa, klases biedrus talkojamviņi nav redzējuši,bet par to, ka viņiempiemīt darba tikums,skolā apcelti netiek.«Tāpat jau brīvdienāsnav ko darīt, kāpēc tadnepastrādāt?» tā Kārlis.Puiši arī ikdienā palīdzvecākiem, piemēram, strādā dārzā, rok zemi vai pļauj zāli. Lielplatones talkaskoordinatore Everita Džeriņa lēš, ka Lielplatones muižas parkā strādāja aptuveni65 cilvēki, kurus pēc labi padarīta darba iepriecināja pūtēju orķestris «Zelmeri».Lielplatones pagasta pārvalde saka paldies visiem talciniekiem, kuri sakopane tikai muižas parku, bet arī otru pagasta talkošanas vietu – Sidrabes parku.Vircavas pagastaPlatones ielas1 daudzdzīvokļumājas iedzīvotājitalkai gatavojāsvisu nedēļuun strādāja trīsdienas. Veronikaun Silvija stāsta,ka roku apkārtnessakopšanāpielikuši visudzīvokļu pārstāvji.Visvairākkundzes priecājas par to, ka, sekojot dārznieka padomiem, izdevies sakoptvecās plūmes, aronijas un ceriņus. «Bijām izlikušas kāpņutelpās paziņojumuspar talku, bet mūsu mājā jau pārsvarā dzīvo pensionāri, skolotāju ģimenesun daži jaunie. Prieks, ka iesaistījās visu dzīvokļu iedzīvotāji, bet to smagumušoreiz izvilkām mēs, sievietītes – Maijiņa visus kokus un krūmus ar fuksītiizzāģēja. Tagad sadegs pēdējie zari, un nekas vairs neliecinās par smagodarbu,» Silvija un Veronika ir apmierinātas ar paveikto.Valgundes pagastādaļa talkotājusakopa Lielupeslabo krastu, kas,pēc pieredzējušutalcinieku teiktā,bija ļoti piegružots.«Makšķerniekiun atpūtnieki,iemācīsimiesatkritumus aiz sevissavākt un parādīsim,ka mumsrūp, ko mēs atstājammantojumānākamajām paaudzēm!»aicinapagasta pārvaldes vadītāja Maija Lasmane. Tiesa, mūsdienu deju grupas «Avotiņi»bērni ir par mazu, lai viņiem ļautu darboties ūdens tuvumā, tāpēc viņi ik gadusakopj savas mājvietas, IKSC «Avoti», apkārtni.Sesavā Lielajā talkāpiedalījās 60 cilvēki:viņi tīrīja Sesavasparka dīķi, Sesavasparku, Bērvircavāsakopa Vircavas upeskrastus, Bērvircavasparku. Aktīvi darbojāsdaudzdzīvokļumāju iedzīvotāji, kassakopa māju apkārtni,savukārt 115 Sesavaspamatskolas bērnisakopa ceļa posmu noSesavas pamatskolaslīdz Staltajiem. Pavisamsavākti 90 maisiatkritumu.Novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune ne tikai strādāja Lielplatonesmuižas parkā, bet atrada arī laiku, lai apciemotu talciniekus citos pagastos. Vilcēviņš apmeklēja jaunsargus viņu talkošanas objektā – «Igates» karjerā peldvietāun viņu nodarbību vietā. Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge stāsta,ka Vilcē bija pieteiktas 27 talkošanas vietas – strādāja gan Ziedkalnes aprūpescentra klienti, gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju iedzīvotāji. Viņasprāt,talkā piedalījās ap 270 cilvēku un savākti 420 maisi atkritumu. «Visus piepildītosmaisus pat nevarēja vienā reisā talkas dienā aizvest, tāpēc vēl pirmdien tikaorganizēta papildu izvešana,» piebilst pārvaldes vadītāja.Gatavojoties <strong>Jelgavas</strong> novada svētkiem,Elejā talkas dienā tika sakoptaestrāde un pils parka teritorija – savāktisakritušie zari un pērnās lapas.Talkā piedalījās Elejas pagasta pārvaldes,Elejas vidusskolas, pirmsskolasizglītības iestādes «Kamenīte», kā arī<strong>Jelgavas</strong> novada Sociālās aprūpesun rehabilitācijas centra Elejas filiāleskolektīvs. Iespējams, pagasta pārvaldesvadītājs Leonīds Koindži-Ogli talkāpaveica ikdienā ne tik ierastus darbus,bet pagasta šoferis Ivars Kupens atkal«norīkots par stūrmani» – šoreiz ķerrai.Uzņēmuma apkārtni talkas dienā kopa SIA «Lielvircavas zāģētava» kolektīvs– uzņēmuma vadītājs Toms Āboliņš, viņa brālis Igors ar draudzeni unvecāki ar māsu. Toms stāsta, ka kopā nolēmuši talkot pie sevis un sakoptuzņēmuma teritoriju – savākt mizas, skaidas, atgriezumus –, kam darbadienās īsti neatliekot laika. «Talkas ideja jau ir laba, bet šogad izskatās,ka aktivitāte maza. Ja nu vienīgi citi talko pie ūdeņiem – šogad jau tēmabija ūdeņu tīrīšana –, tāpēc nav tik pamanāmi,» spriež Toms.Ilga Kokle ir Līvbērzes ciema Bērzu ielas 9. mājas dvēsele, jo jau septiņusgadus rūpējas par to, lai mājas apkārtne vienmēr būtu skaista un sakopta.Par Ilgas vaļasprieku kļuvusi siena dzīvnieku veidošana. «Mūsu mājas iedzīvotājiir ļoti atsaucīgi – bērni palīdz grābt zāli, kaimiņiene iedeva diegus,kurus varu izmantot dekoru veidošanā,» stāsta Ilga. Mammai labs palīgs irLīva, kurai ļoti patīk zīmēt un kura mammas pavadībā apgūst veidošanu.Bērzu ielas 9. mājas pagalms kļuvis jau par vietējā mēroga apskates objektu,jo daudzi pie dzīvniekiem labprāt fotografējas.Lielvircavas skolas saimnieks LaurisRudzītis kolēģiem un skolēniem rādalabu piemēru. «Vecos granīta stabus,kas bija ceļa malā, izrakām, bet plānojamtos izmantot citur – dīķa galu, kas irtuvāk ceļam, gribam aizbērt un izveidottur gājēju celiņu. Lai to norobežotu noūdens, izmantosim šos stabus, kuros varnostiprināt koka līstes, tauvas vai dzelzsdrātis un izveidot žogu,» stāsta Lauris.Kamēr citi lielplatonieki un arī novadapašvaldības administrācija strādājaar grābekļiem, lāpstām un citiem darbarīkiem,Tatjana rosījās ar pavārnīcuap zupas katlu. Viņa stāsta, ka katlāietilpst ap 30 litru un vārās garda zivjuzupa no talkas rītā ķertām zivīm, jotalcinieku ir daudz un viņi noteikti būsizsalkuši.Talcinieki, strādājot Lielplatones parkā, uzdūrās guļošam zalktim. Bērniem un dažam pieaugušajam tas bija kasneredzēts. «Pats galvenais jau ir darba atmosfēra, bet vienlaikus talka ir iziešana dabā, iespēja bērniem daudz koiemācīt un parādīt – te ir dažādi dzīvnieki, kokiem raisās pumpuri. Arī saviem bērniem mācu tās gudrības, ko mansavulaik iemācīja vecmamma – ka pavasarī veselīgi ir ēst liepu pumpurus, pirmās nātrītes, kas ir saldas, zāles stiebruspasūkāt. Bērni jau tagad nemaz nezina, ka tā var,» tā pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.Čaklāko «bitīšu» sveikšana pēc talkas Kalnciemā nu jaukļuvusi par tradīciju. Talkas koordinatore Dace Dalgā īpašupaldies saka iestāžu un uzņēmumu kolektīviem: bērnudārza«Mārīte» kolektīvam, kas rūpējās par iebraucamā ceļamalu sakopšanu, Kalnciema pagasta vidusskolas pedagogiemun audzēkņiem, kuri saposa piegružoto garāžuteritoriju, Veselības sociālās aprūpes centra kolektīvam, kassakārtoja un apzaļumoja centra teritoriju, vides aktīvistiemTomasam Amirovam un Aleksandram Lugiņinam, kurikopā ar draugiem no Rīgas saposa ceļmalas un Lielupeskrastu. «Katru gadu talkas noslēgumā godinām darbakolektīvus un kuplās talkotāju ģimenes. Šogad tās bijadivas: Slugu un Runču ģimene. Ja tā pārtaptu par tradīciju,ka mācām darbu no mazotnes, tad varbūt gružu uz ielām,ceļmalās un dīķmalās paliktu arvien mazāk un mazāk,» tāD.Dalgā, piebilstot, ka SIA «Gneiss» nodrošināja transportu,lai varētu atkritumu maisus nogādāt poligonā.<strong>Jelgavas</strong> novada Sociālās aprūpesun rehabilitācijas centrsizsludina konkursu uzpersonāla speciālista – lietvežaamatu un Elejas filiāles psihologaamatu.Informāciju par pretendentiemizvirzītajām prasībām, iesniedzamajiemdokumentiem var iegūt<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.Pieteikšanās termiņš – <strong>2012.</strong><strong>gada</strong> 31. <strong>maijs</strong>.Pašvaldība turpina aizsākto iedzīvotājusanāksmju ciklu, reizi mēnesīnoteiktā pagastā tiekoties ar vietējiemiedzīvotājiem. Tā vietējiem iriespēja ar pašvaldības vadību unjomu speciālistiem nepastarpināti risinātjautājums, kas aktuāli konkrētāpagasta iedzīvotājiem.30. maijā – Platones pagastā (Lielvircavastautas namā)13. jūnijā – Līvbērzes pagastā (kultūrasnamā)11. jūlijā – Elejas pagastā (Saieta namā)8. augustā – Kalnciema pagastā (kultūrasnamā)15. augustā – Glūdas pagastā (Nākotneskultūras namā)Iedzīvotāji jau savlaicīgi aicināti paziņot,kādas tēmas sapulcē vēlas iztirzāt unkādus jautājumus noskaidrot. Jautājumusvar iesniegt gan elektroniski, tos nosūtotsabiedrisko attiecību speciālistam JānimErno pa e-pastu: janis.erno@jelgavasnovads.lv,gan personīgi vai pa tālruni,vēršoties pie sava pagasta pārvaldnieka.Aprīlī no mums aizgājuši...Antoņina Stivriņa, Jaunsvirlauka(18.03.1929. – 03.04.<strong>2012.</strong>)Anda Aure, Līvbērze(18.04.1945. – 03.04.<strong>2012.</strong>)Lija Bluķe, Glūda(14.10.1926. – 03.04.<strong>2012.</strong>)Veronika Kalenberga, Platone(19.02.1924. – 03.04.<strong>2012.</strong>)Edvīns Zurovskis, Vilce(30.04.1933. – 03.04.<strong>2012.</strong>)Jānis Lasmanis, Zaļenieki(19.03.1949. – 08.04.<strong>2012.</strong>)Ēriks Anševics, Glūda(13.03.1939. – 09.04.<strong>2012.</strong>)Jepistīnija Tolstova, Kalnciems(25.11.1924. – 10.04.<strong>2012.</strong>)Janīna Radžele, Līvbērze(02.03.1942. – 13.04.<strong>2012.</strong>)Anatolijs Petriņičs, Kalnciems(07.08.1946. – 15.04.<strong>2012.</strong>)Viktors Hodarcevičs, Sesava(23.04.1951. – 17.04.<strong>2012.</strong>)Aleksandrs Saļva, Eleja(05.11.1973. – 19.04.<strong>2012.</strong>)Staņislavs Viktors Butkevičs,Jaunsvirlauka(01.01.1935. – 19.04.<strong>2012.</strong>)Ivans Bļinkovs, Eleja(24.07.1961. – 20.04.<strong>2012.</strong>)Svetlana Veselova, Platone(14.07.1957. – 20.04.<strong>2012.</strong>)Vladimirs Ņikitins, Jaunsvirlauka(12.10.1948. – 20.04.<strong>2012.</strong>)Voldemārs Egle, Līvbērze(09.10.1925. – 21.04.<strong>2012.</strong>)Uldis Reinbergs, Jaunsvirlauka(29.01.1954. – 21.04.<strong>2012.</strong>)Jānis Putniņš, Valgunde(14.10.1946. – 22.04.<strong>2012.</strong>)Jānis Šulcs, Valgunde(05.05.1938. – 24.04.<strong>2012.</strong>)Inese Lamstere, Līvbērze(28.06.1932. – 24.04.<strong>2012.</strong>)Līvija Graba, Valgunde(08.12.1956. – 24.04.<strong>2012.</strong>)Silvija Kreicberga, Glūda(31.12.1928. – 26.04.<strong>2012.</strong>)Grigorijs Kuzņecovs, Kalnciems(10.12.1941. – 27.04.<strong>2012.</strong>)Edgars Krastiņš, Jaunsvirlauka(31.07.1961. – 30.04.<strong>2012.</strong>)


6 <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> pagastu mozaīkaLivberze - -Pašvaldība radusi līdzekļusLīvbērzes vidusskolas datorklasesremontam.Pagasta pārvaldes vadītāja RutaMedne stāsta, ka datorklases pārbūveun izveidošana veikta par pašvaldībasbudžeta līdzekļiem. «Klasebija stipri par mazu, remontdarbiarī ilgstoši nebija veikti. Tā kā gaidījāmjauno datoru piegādi saskaņāar skolu informatizācijas projektu,sapratām, ka klases izveidošanasdarbus nevaram atlikt, tādēļ šī <strong>gada</strong>Latvijas fināls notiks 1. un 2.jūnijā Rīgas Tehniskās universitātesVilceLielplatoneSkolā jauna datorklasePaldies par soliņiemPagasta pārvalde saka paldiesuzņēmējam SIA «Opus Wood»un Artūram Smiltniekam, kasziedoja materiālus soliņu atjaunošanai.Četri soliņi atjaunoti Vārpasciemā pie Jauniešu centra un vasaraspasākumu laukumā, viens – Līvbērzēpie Baložu pieturas. «Soliņi bija vei-Riteņbraucēji iekļūst finālāAizupes pamatskolā notika «Jauno satiksmes dalībnieku forums2012» – sacensības jaunajiem velosipēdistiem. Ceļazīmi uz Latvijas finālunovada komandu vērtējumā izcīnīja Aizupes pamatskolas komanda«Ašie» – Ieva Ekštele, Enija Selecka, Rebeka Bulate, Deins Reinicāns,Nils Jaunsubrēns, Ralfs Rube un skolotāja Antra Embrekša.Vilces amatierteātris aicina uzMārtiņa Zīverta lugas «Minhauzenaprecības» pirmizrādes svētkiem,kas notiks 16. jūnijā pulksten 19.30Vilces tautas namā.«Vilce ir Mārtiņa Zīverta dzimtaispagasts, tādēļ «Minhauzenaprecību» iestudējums teātra repertuārāiekļauts par godu autora 110.jubilejai. Ar šīs lugas pirmizrādiVilces teātris aizsāks dramaturga110. <strong>gada</strong>dienai veltīto pasākumuciklu <strong>Jelgavas</strong> novadā,» stāsta Vilcesamatierteātra režisore RegīnaDeksne.Viņasprāt, «Minhauzena precības»ir pasaka pieaugušajiem parvislielāko šīs zemes bagātību – laimi,sporta un atpūtas bāzē «Ronīši» – uzvarētājidosies uz Eiropas sacensībām,Aicina uz pirmizrādikuru visbiežāk meklējam. Tas ir stāstspar cīņām un intrigām, par greizsirdībuun mīlestību, par meliem unpatiesību. Gadsimtiem ritot, maināsšo īpašību izteiksmes veidi, bet pašasīpašības nemainās. Izrādē risinātāsproblēmas ir aktuālas arī mūsdienās.«Iestudējumu kuplinās gan barokalaika dejas, gan zobenu cīņas elementi,kā arī deviņpadsmit 18. gadsimta tērpi,pirmais lielais veicamais darbs bija šīsklases pārbūve – nojaucām starpsienuar blakus esošo telpu, līdz ar to ieguvāmpapildu platību. Klases renovācijuveicām atbilstoši projektētajam– tika izbūvēta jauna elektroinstalācija,uzstādīts kondicionieris, kasnodrošina atbilstošu gaisa plūsmutelpā,» tā viņa. Tiesa, renovācijasizmaksas gan pārsniedza plānoto,bet ar rezultātu ir apmierināti visi.«Šobrīd ceram, ka datortehniku,kuras piegāde aizkavējusies, tomērsaņemsim, jo datorvietas esamiekārtojuši ar jaunām mēbelēmun atbilstošu aprīkojumu, tikaitrūkst sen gaidītās datortehnikas,kas pilnībā nodrošinātu mūsdienāmatbilstošu mācību procesu,»piebilst R.Medne.doti no pusbaļķiem – tie sen jausatrūdējuši un nebija izmantojamisēdēšanai,» tā pārvaldes vadītājaRuta Medne.kas no 21. līdz 24. septembrimnorisināsies Polijā.Bērniem bija ne tikai jāprot veiklibraukt ar velosipēdu, bet arī jāpārzinabraucamrīka uzbūve, jāmākto salabot un apkopt, jāpārzinaceļu satiksmes noteikumi un jāprotsniegt pirmo palīdzību cietušajam.ko darinājusi kostīmu mākslinieceOlga Kovaļova un šuvēja VijaOzerova. Pieci no tērpiem šūdinātipar Nīderlandes fonda KNHMpiešķirtajiem projekta līdzekļiem,»papildina režisore.Izrādes režisore – R.Deksne,scenogrāfe – Zane Vīpule, skatuvesmeistars – Mārtiņš Vīpulis, horeogrāfe– Ivita Lejava, gaismotājs– Viktors Kuļiks, skaņu operators– Alfrēds Zarāns. Iestudējumādarbojas 17 aktieri.Teātra lielākie atbalstītāji ir Vilcespagasta pārvalde, Nīderlandes fondsKNHM, <strong>Jelgavas</strong> lauku partnerība«Lielupe», Madars Lasmanis,Ceronis Bīlmanis, Juris Lavenieks,Irma Laščenko, V.Kuļiks.Jauns tūrisma objekts – Vella gravaVilcē atklāts jauns tūrisma objekts – Vella grava. «Leģenda vēsta,ka grava radusies, kad velns nesis maisā akmeņus, bet iedziedājiesgailis – maiss izkritis, akmeņi izbiruši un velns iegājis pazemē. Tajāvietā tad arī izveidojusies grava,» tā Vilces Tūrisma informācijaspunkta vadītāja Milija Zīberte.Biedrība «Liel.Barons» realizējusiprojektu, kas vidējāspaaudzes deju kolektīvam ļāvistikt pie jauniem tērpiem.<strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībasprojektu vadītāja ZandaZariņa norāda, ka projekts«Krustpils tautas tērpu iegādeLielplatones deju kolektīvam«Mārtiņš»» realizēts ELFLALauku attīstības programmasgaitā. Tā kopējās izmaksas ir2981,20 lati, no kuriem 2683,08ir ES finansējums un 298,12 latiDeju kolektīvi «Mārtiņš» un«Audzis» viesojušies Lietuvā,kur piedalījās pavasara svētkosŽagares kultūras centrā.Koncertā līdztekus Lielplatonesdejotājiem piedalījās arī vietējākapela «Svēte» un folkloras kopano Jonišķiem.Lielplatones tautas nama vadītājaIlze Beide stāsta, ka sadarbībaar Lietuvas kolēģiem izveidojusiesJaunais objekts ierīkots ar pašvaldībasun «Latvijas valsts mežu»atbalstu, bet rūpi par parka teritorijassakopšanu jau labu laiku uzņēmiesmuižas ēkā izvietotās pamatskolaskolektīvs. Pērn Vilci apmeklējuši ap«Mārtiņam» jauni tērpi– <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībaslīdzfinansējums.Projekta mērķis ir popularizēttautas tērpuvalkāšanastradīcijas unkultūru, veicinātsabiedrībasizpratniun zināšanaspar novaduetnogrāfiskodaudzveidībuun atšķirībām.Ciemojas Lietuvāpērn rudenī. «Pēc mūsu uzaicinājumaŽagares kapela viesojās pie mumsMārtiņdienas pasākumā. Šī bijaatbildes vizīte,» tā viņa, piebilstot, kaLielplatones kolektīvi jau saņēmušiielūgumu piedalīties Žagares pilsētassvētkos vasarā, savukārt Jonišķukolēģi Latvijā viesosies ielīgošanaspasākumā 22. jūnijā.Jāpiebilst, ka deju kolektīvi navvienīgie, kas aktīvi koncertē. Arī senioruansamblis «Mežābele» viesojies700 tūristu, un šogad jau bijuši 70viesi. «Tagad jau cilvēki gidu negribņemt – nav tās maksātspējas. Tāpēcteiku par Vella gravu izstāstupie muižas, un tad viņi paši visuizstaigā,» tā M.Zīberte, piebilstot,ka esot divas versijas par gravas rašanos– vienā velnu iztraucē gailis,bet otrā – pērkons.Engures novadā un 1. Vislatvijas«Mežābeļu» saietā Durbē.ElejaPirmo reizi Elejā notikušassacensības volejbolā ģimenēm.Sporta dzīves organizatore SandraAvota norāda, ka atsaucībabija liela – pieteicās 11 ģimenes,katrā pa trim dalībniekiem.Komandas tika dalītas divāsgrupās – jaunākā grupa, kurā piedalījāsģimenes ar bērniem vecumāElejas vidusskola aicina vecākuspieteikt skolēnus mācībām 1. klasē<strong>2012.</strong>/2013. mācību <strong>gada</strong>m. Laipieteiktu skolēnu, vecākiem jāierodasskolas kancelejā, līdzi ņemotpasi un bērna dzimšanas apliecību.Kancelejas darba laiks: katru darbadienu no pulksten 8 līdz 15.Arī skolēni pēc pamatizglītībasNovada čempioni florbolā– Elejas komanda: L.Zāģeris,M.Dzeguze, K.Grosbārtis,M.Grosbārtis, brāļi Caunes,J.Cimermanis, A.Klemers, V.Zuts,A.Zuts, E.Veinbergs.Jaunsvirlauka«Gribētu vispirms darbu piedāvātsava pagasta iedzīvotājiem, laiSesavaSacensības ģimenēm gūst atsaucībuGrib veidot speciālistu datu bāziPagasta pārvalde aicina atsaukties Jaunsvirlaukas pagastā dzīvojošosbezdarbniekus un dažādu jomu speciālistus, piemēram,arhitektus, ainavu speciālistus, inženierus, celtniekus, trimmeru,motorzāģu operatorus, galdniekus, metālapstrādes speciālistus,pavārus, viesmīļus, kartogrāfus un citus, lai izveidotu datu bāzi,kuru varētu izmantot, ja parādītos kāda vakance.nodokļi atgriežas pagastā un veicinaekonomisko izaugsmi,» tā pārvaldesvadītāja Solveiga Arnīte, piebilstot,ka nepieciešami kā mazkvalificētistrādnieki, tā dažādu jomu speciālisti,kurus varētu piesaistīt gabaldarbiem.Iedzīvotāji aicināti iesniegtCV pārvaldē vai elektroniski pae-pastu: jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv.Papildu informācija patālruni 63085851, 29258023.Gatavi sadarboties ar skolēniem un studentiemPagasta pārvaldes vadītāja SolveigaArnīte aicina skolēnus un studentussavos pētnieciskajos darbosanalizēt jautājumus, kas pagastāir aktuāli, un, izvēloties tēmu unizstrādājot darbu, sadarboties ganar pagasta, gan novada pašvaldībasspeciālistiem, lai izstrādātais darbstiešām būtu noderīgs un izmantojamsreālajā dzīvē. Tāpat iespējamspieteikties praksē.Šajā mācību gadā <strong>Jelgavas</strong> Spīdolasģimnāzijas 11.kom skolniecesEvelīnas Tīrumnieces (attēlā)zinātniski pētnieciskais darbs(ZPD) «Iedzīvotāju nodarbinātībaTie, kuru piederīgie atdusasLielsesavas kapos, aicināti piedalītieszvana iesvētīšanas pasākumā,kas notiks 18. maijā pulksten 16Lielsesavas kapos.Zvanu Lielsesavas kapiem uzdāvinājusiVenita Tomsone. ViņaŠogad Sesavā pirmo reizi notikamasu skrējiens «Skrienam parLatviju!», kas rīkots par godu 4.maijam – Latvijas RepublikasNeatkarības atjaunošanas dienai.Pasākuma organizatore IngaStriška-Jermolova cer, ka tas kļūspar tradīciju un piesaistīs ne tikaiskolēnus, bet arī citus pagastaiedzīvotājus.Iepriekšējos gados pagastā notikastafete, kurā ik pa posmiemdalībnieki mainījās, kopā pieveicot33 kilometrus, bet šogad gribējieskaut ko pamainīt. I.Striška-Jermolovastāsta, ka pirmajā skrējienā«Skrienam par Latviju!» piedalījušies106 skrējēji – Sesavas pamat-līdz 5. klasei, un vecākā grupa, kurāpiedalījās ģimenes ar bērniem, kasmācās 6. klasē un vecāki. Jaunākajāgrupā uzvarēja Knušu ģimene, 2. vietaGricjus ģimenei, 3. vieta Landorfuģimenei. Vecākajā grupā uzvarējaStrišku ģimene, 2. vieta Zušu ģimenei,kas zaudēja vien ar diviem punktiem,3. vieta Čosnoviču ģimenei.«Tā kā volejbols ģimenēm guva lieluGaida jaunus skolēnusiegūšanas aicināti turpināt mācībasElejas vidusskolā vispārizglītojošāvirziena vidējās izglītības programmāsklātienē un neklātienē.Uzņemšana 10. klasē sāksies 11.jūnijā pulksten 10 un turpināsieslīdz 1. septembrim. Ar uzņemšanasnoteikumiem var iepazīties skolasmājas lapā www.elejasvsk.lv.Skolēniem, kuri saņēmuši 9.Elejnieki – novada labākie florbolistiSacensībās piedalījās deviņas komandas,kas tika sadalītas divās apakšgrupās.Otrajā kārtā iekļuva abuapakšgrupu labāko trijnieks – elejnieki1. kārtā savā apakšgrupā uzvarēja. 2.kārtā visas sešas komandas izspēlējaJaunsvirlaukas pagastā» labi novērtētsgan Jelgavā, gan Zemgalē, gan Latvijā,kā arī godalgots Egila Birznieka Jaunoģeogrāfu skolas ZPD konferencē.«Tēmu izvēlēties nebija viegli – gribēju,lai tā ir saistīta ar manu pagastu. Iegūtinformāciju bija gandrīz neiespējami.Datus meklēju visur – dokumentos, teritorijasplānojumos, attīstības plānos,<strong>rajona</strong> pētījumos, Centrālajā statistikasbirojā, NVA, Pilsonības un migrācijaslietu pārvaldē. Aptaujāju un intervējucilvēkus, lai rastu priekšstatu parnotiekošo pagastā,» tā E.Tīrumniece.Viņa noskaidrojusi, ka 2007. gadānodarbinātības līmenis pagastā bija 66procenti, bet 2009. gadā – 56.Iesvētīs kapu zvanuir rīdziniece, kurai pagastā piedernekustamais īpašums «Spridzāles».Savukārt zemnieku saimniecības«Sniedzes» īpašnieks Uldis Vangalis,kurš no V.Tomsones nomā zemi,kapu zvanu uzstādīja. Pašvaldībasaka paldies gan V.Tomsonei, ganU.Vangalim par atsaucību.Skrien par Latvijuatsaucību, arī nākamgad tiks rīkotsšāds pasākums,» tā S.Avota.klases liecību, skola piedāvāmācīties pamatizglītības 2. posma(7. – 9. klase) programmāneklātienē. Tiek uzņemti arī skolēnipamatizglītības programmā2. – 9. klasē un vidējās izglītībasprogrammās 11. un 12. klasēklātienē un neklātienē.Tālrunis informācijai par dokumentuiesniegšanu – 63061258.apli. Kopvērtējumā uzvarēja elejnieki,2. vieta Glūdai, 3. vieta – Svētei.Jāpiebilst, ka L.Zāģeris tika atzītspar turnīra otro rezultatīvāko spēlētāju– viņš guva četrus vārtus unpiecreiz rezultatīvi piespēlēja.Savukārt2010./2011.mācību gadāstudiju laikāmūžizglītībasiespējas laukospētīja «Līdumu»kultūraspasākumu organizatore AlīnaAnkudoviča, bet Staļģenes Bērnuun jauniešu izglītības un iniciatīvucentra darbiniece Marta Drupaizzināja centra attīstības iespējas.Jaunieši aicināti interesēties arīpar prakses iespējām – pagastā irdažādas iestādes, kur iespējamsiegūt prakses vietu.skolas skolēni, skolotāji un citi skrietgribētāji. Skrējiena dalībniekiem bijajāpārvar 2,6 kilometrus gara distanceno Sesavas pagasta pamatskolas līdzSkursteņkalnam – uz vienu galu 2,6kilometrus garo ceļu mēroja 1. – 3.klases skolēni, bet atpakaļ skrēja 4.– 9. klases skolēni. Līdz ar to kopējaistrases garums ir 5,2 kilometri.«Liels paldies visiem skrējējiem– gan skolēniem, gan skolotājiem – unskolas direktoram Andrim Stašānampar atbalstu. Īpaši jāuzteic skolotājsEdgars Māliņš, kurš brauca aiz sportistiemun gādāja par drošību. Pardrošību gādāja arī policistu ekipāža,kas ierobežoja mašīnu braukšanupa ceļu,» tā organizatore, piebilstot,ka vislielākais paldies jāsaka pagastapārvaldes vadītājam JānimSkrauplim, kurš deva akceptu, laišāds pasākums varētu notikt.I.Striška-Jermolova piebilst,ka laiks skrējējus lutināja, jo bijasilts un bez nokrišņiem. Finišādalībnieki saņēma pildspalvas arskrējiena simboliku, pusdienāskopā cepa desiņas pie ugunskuraun dzēra siltu tēju.


pagastu mozaīka<strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong>7Gluda -25. maijā pulksten 10 Glūdaspagasta saieta namā notiks apaļāgalda diskusija par tēmu «Atbalstaiespējas uzņēmējiem laukos». Tajāaicināti piedalīties ne tikai Glūdas,bet arī citu pagastu uzņēmēji.ValgundeBiedrības «Mēs – Valgundei»realizētā projekta «Dabas unkultūrvēstures resursu sakopšanaaktīvai atpūtai Valgundes pagastā»gaitā jau ierīkota vides aktīvistupulcēšanās vieta, kurā turpmāknotiks dažādi izglītojoši pasākumiun aktivitātes.«Vides aktīvistu centra ēkai jau irnomainīts vecais šīfera jumts, veiktskosmētiskais remonts, nomainītaelektroinstalācija, iegādāti projektamparedzētie pamatlīdzekļiaktīvai atpūtai – velosipēdi, darbarīki–, kā arī datortehnika. Videsaktīvistu grupa ir izstrādājusi arīvelomaršrutu karti, kas ļaus labākiepazīt pagasta kultūrvēsturi undabas vērtības,» stāsta biedrībaspārstāve Iveta Caune, piebilstot, kadarbarīki tika izmantoti jau Lielajātalkā apkārtējās vides sakopšanai.Projekts «Dabas un kultūrvēsturesresursu sakopšana aktīvaiatpūtai Valgundes pagastā» tiekīstenots ar ELFLA atbalstu unjāpabeidz līdz 31. oktobrim. Tā kopējāattiecināmo izmaksu summa irKalnciemsDiskutēs par atbalstu uzņēmējiemPagasta pārvaldes vadītāja SilvijaZīberte stāsta, ka no pērnā <strong>gada</strong>septembra pagastā tiek realizētsLatvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbībasprogrammas 2007 – 2013projekts «Konkurētspējīga uzņēmējdarbībacaur sadarbību». Tā laikā mūžizglītībasspeciāliste Maiga Marcinkevičaapzināja un aptaujāja Glūdas unLīvbērzes pagasta uzņēmējus par viņudarbības jomām, darbinieku izglītībaslīmeni un nepieciešamo kvalifikācijaspaaugstināšanu, kā arī par problēmām,ar kādām saskaras uzņēmēji.Ņemot vērā aptaujas rezultātus, tiekPulcēšanās vieta jauizveidota9974,73 lati, no kuriem 8975,06 latiir ELFLA finansējums un 999,67lati – <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldībaslīdzfinansējums.«Projekts ir ilgtspējīgs, jo arī pēcplānoto darbību veikšanas turpināsdarboties Vides aktīvistu centrs,biedrība turpinās līdzekļu piesaistiprojektu pieteikumu konkursos ganturpmākai vides jautājumu risināšanai,gan dažāda veida apmācībām.Tāpat tiks veidotas arvien jaunasdabas velotakas un kultūrvēsturesmaršruti,» stāsta I.Caune.Projektā paredzēts ne tikai izveidotVides aktīvistu centru un izstrādātvelomaršrutus, bet arī organizētiedzīvotāju apmācību kursu «Mēsun vide» un dažādas akcijas sabiedrībasatbildības veicināšanai.rīkota diskusijapar atbalsta iespējāmlaukuuzņēmējiem.Savukārt <strong>gada</strong> otrajā pusē Glūdātiks organizētas apmācības «Biznesaidejas tūrismā un atpūtas sfērā»– tās paredzētas aktīviem jauniešiemun topošajiem uzņēmējiem,kā arī uzņēmējiem, kas vēlas mainītsavu darbības virzienu.Mācās saimniekot ekonomiskiDienas centrā «Zemgale» notikušasvairākas nodarbības unsemināri, kuros interesentiemstāstīts, kā saimniekot ekonomiski,informē centra vadītāja Herta ElzaŠalkovska. Arī maijā gaidāmasnodarbības.Pasākumu tēmas ir dažādas– sākot no ēst gatavošanas unbeidzot ar iepakojuma otrreizējuizmantošanu. Viena no interesantākajāmbija nodarbība, kurāsociālā darbiniece Iveta Miķelsone-Gasanova mācīja pagatavot ēdienuno ES bezmaksas pārtikas pakāsPagasta pārvaldē vērsušies vairākiiedzīvotāji ar lūgumu salabotpēc ziemas izdrupušo ielu asfaltasegumu, sakārtot trīs daudzdzīvokļumāju pagalmus, kuros pēclietus sakrājas ūdens līdz potītēm,kā arī uzlabot ūdens kvalitāti.Pārvaldes vadītāja Gaļina Koroļovauzsver – šīs problēmas tiksatrisinātas ūdenssaimniecībasrekonstrukcijas projekta gaitā.«Projekta «Ūdenssaimniecībaspakalpojumu attīstība Kalnciemā»ūdenssaimniecības un kanalizācijastīklu būvniecības darbi sākti jauaprīlī. Šī projekta gaitā KalnciemaLīdz 18. maijam Kalnciemakultūras namā būs skatāmi darbi,kas darināti no sirds – Sirdslietudarbnīcā.Biedrības «Pilsēta laukos»priekšsēdētāja Maija Plotņikovastāsta, ka Sirdslietu darbnīcā darbojasKalnciema sievietes, kasgaros ziemas vakarus un nu jauesošajiem produktiem. Savukārt bezmaksassemināru ciklā «Ekoloģiskaun ekonomiska saimniekošana» bijusīzemgaliete Dace Kalniņa stāstīja parķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiemun to ietekmi uz vidi, alternatīviemdabiskiem veidiem, kā iztīrīt traipus.Nākamā tikšanās būs 17. maijā pulksten17. «Uzzināsim par cilvēkam unvidei draudzīgiem aromātiem, ko darītar iegādātās preces iepakojumu. Būsarī praktiskā nodarbība, kurā mācīsimiespārveidot iepakojumu sadzīvēizmantojamā lietā. Bet tie pasākumaapmeklētāji, kuri ir atraduši savurisinājumu, tiek mīļi lūgti paņemt līdzisavu priekšmetu «ar stāstu»,» tāH.E.Šalkovska. Savukārt 24. maijasemināra (sākums pulksten 17)tēma – dzīvais ūdens un kā cīnītiesar kaļķakmens nogulsnēm.Ceļus labos, kad beigsies rakšanas darbipagastā ir paredzēti plaši darbi, kasatrisinās daudzas ar daudzdzīvokļumāju pagalmiem un piegulošo teritorijusaistītas problēmas,» skaidropārvaldes vadītāja, piebilstot: ņemotvērā, ka gandrīz visā pagasta teritorijātiks veikti vienmērīgi plānoti rakšanasdarbi, nav lietderīgi tagad uzsākt asfaltasegumu labošanu. «Tas, protams,tiks salabots pēc darbu pabeigšanas.»Ceļi, kuros rakšanas darbi nenotiek,tiks sakārtoti agrāk.Uzsāktā projekta mērķis ir uzlabotūdens kvalitāti, paplašinotiedzīvotājiem ūdensapgādes pakalpojumuun notekūdeņu savākšanaspieejamību, uzlabojot notekūdeņuAuzu pārslu plācenīšiApplaucē auzu pārslas, pieliek olu,mazliet maltus melnos piparus,sāli, sinepes un eļļā cep zeltainibrūnus. Garšo labi! Auzu pārsluplācenīšus var dažādot, pievienojotdārzeņus, piemēram, rīvētus, eļļāuz pannas pasautētus burkānusun sīpolus. Var pievienot maltogaļu vai sēnes.Svete -Pagasta pārvalde un SIA «<strong>Jelgavas</strong>novada KU» aicina Svētespagasta iedzīvotājus noslēgtlīgumus par atkritumu apsaimniekošanuun izvešanu, nevispiesārņot vidi un mest sadzīvesatkritumus publiskajās atkritumuurnās.savākšanas un attīrīšanas sistēmas.Veicot ūdensapgādesun kanalizācijas tīklu rekonstrukciju,Kalnciema centrālajādaļā iedzīvotāji iegūs modernuūdens ieguves, uzglabāšanas unattīrīšanas vienotu sistēmu, jaunuartēzisko aku, tiks uzbūvēta jaunasūkņa stacija un rekonstruētaesošā dzeramā ūdens attīrīšanasstacija. Plānots uzbūvēt jaunumūsdienīgas notekūdeņu attīrīšanasiekārtu, atdalot lietuskanalizācijas tīklus no sadzīveskanalizācijas tīkliem. Ūdenssaimniecībasattīstības projektufinansē ES Kohēzijas fonds.Izstādīs Sirdslietu darbnīcā tapušās lietasarī pavasara vakarus cenšas padarītpar jaunu iemaņu iegūšanaslaiku. Viņas veido rokassprādzes,auskarus, piespraudes, iemēģinājušasroku filcēšanas un dekupāžasmākslā. «Tikšanās reizes skolotājasIlonas Mellupas vadībā jau kļuvušaspar hobiju, turklāt tā ir iespējapagatavot interesantas dāvaniņassaviem mīļajiem,» viņa piebilst.PlatonePamatojoties uz Būvvaldes atzinumu,ka Platones skolas vecāsēkas rekonstrukcija nav ekonomiskaun ēka ir sliktā tehniskāstāvoklī, nolemts to demontēt– tas akceptēts domes sēdē.«Veco Platones skolas ēkusaglabāt nav iespējams, jo gruntsūdeņukustības rezultātā tāspamati ir būtiski bojāti. Aprēķinājām,ka ēkas nojaukšanasizmaksas var segt, pārdodotBiedrība «ideA» īstenos divpusējustarptautisku jauniešu pieredzesapmaiņas projektu «Music and Artcalls!», kurā tiks iesaistīti 44 jauniešino Latvijas, <strong>Jelgavas</strong> novada,un Rumānijas, Ardžes apgabala.Rumāņi Latvijā viesosies laikā,kad tiks svinēti <strong>Jelgavas</strong> novadasvētki, un piedalīsies tajos ar savupriekšnesumu, stāsta biedrībaspārstāve Kristīne Kode.Pieredzes apmaiņa notiks as-VircavaDemontēs veco skolas ēkuceltniecības materiālus,kas iegūti, demontējotēku. Pamatojoties uz šābrīža ēku demontēšanasizmaksām un vēsturiskuceltniecības materiāluvērtību, pēc visu izdevumusegšanas provizoriskivarētu iegūt vairākus tūkstošuslatu. Iegūto summuieguldīsim Platonespamatskolas šobrīd ekspluatētāsēkas funkcionalitātes uzlabošanai,»Viesus no Rumānijas iesaistīs novada svētkosAtkārtoti aicina slēgt līgumuspar atkritumu izvešanuPārvaldes vadītājs Edgars Grīnofsnorāda, ka problēmas arnelegālajām izgāztuvēm ir visosciemos – sadzīves atkritumi tiekmesti gan autobusu pieturu atkritumuurnās, gan kapos, kur paredzētasvietas lapām un žagariem.Īpaši slēgt līgumus aicināti Atpūtasciema iedzīvotāji.Viņubažas par to,ka šauro ceļudēļ atkritumumašīna nevariebraukt, kliedē«<strong>Jelgavas</strong>novada KU»valdes priekšsēdētājaAntraAlksne, norādot,ka visiem, kam ir noslēgtilīgumi, atkritumi tiek izvesti.Jāpiebilst, ka iedzīvotāji, lainoslēgtu līgumu par atkritumuizvešanu, var vērsties «<strong>Jelgavas</strong>novada KU» Svētes norēķinupunktā, kas atrodas pagastapārvaldes ēkā. Tā darba laiks:pirmdienās no pulksten 8 līdz 18(katru 1. un 3. nedēļu), otrdienāsno pulksten 8 līdz 12, trešdienāsno pulksten 8 līdz 12, ceturtdienāsno pulksten 14 līdz 17. Savukārtkatra mēneša otrajā piektdienāno pulksten 11 līdz 13 uzņēmumanorēķinu speciālists apmeklētājuspieņem Jēkabnieku bibliotēkā.Pārvaldes vadītāja Rita Borščevskainformē, ka budžetā paredzētilīdzekļi nelielam telpuDarbu Vircavas tautas namāuzsākusi tā jaunā vadītāja SanitaBethere, kuru šim amatam izvēlējāsnovada konkursa komisija. Pavisamtika iesniegti pieci pieteikumi.Sanitai ir kultūras uzņēmējdarbībasbakalaura grāds un kultūrasiestādes vadītāja kvalifikācija. Jaunāvadītāja grib iesaistīt kultūrasdzīvē visu vecumu iedzīvotājus unVircavu padarīt par novada kul-toņas dienas – no 1. līdz 8. jūlijam.Jaunieši darbosies divās interešugrupās: mūzikas un mākslas, kasapmaiņas noslēgumā vienosieskopīgā priekšnesumā, prezentējotpaveikto novada iedzīvotājiem<strong>Jelgavas</strong> novada svētkos 7. jūlijā.«Šobrīd ir uzsākts darbs pie plānošanasvizītes, kas notiks no 26.līdz 28. maijam <strong>Jelgavas</strong> novadā.Tās laikā abu partnerorganizācijupārstāvji apskatīs projekta norisesvietu, vienosies par apmaiņas galaZalenieki ,Pagasta pārvalde informē,ka no maija mainīti Zaļeniekupagasta sociālo darbinieču pieņemšanaslaiki.Strādājošiem iedzīvotājiemiespējams pieteikties pie sociālajiemdarbiniekiem un vienotiespar citu konsultāciju laiku.Kristīnes Znotiņas (tālrunis26694083) apkalpošanas teritorijair Ūziņi, Spurģi, Abgunste unUzlabo internetuPagastā darbu sākusi jauna«Tele2» 3G bāzes stacija, kas nodrošinaaugstvērtīgu sakaru kvalitātiun arī ātrgaitas mobilā internetaiespējas «Tele2» tīklā.Pērnā <strong>gada</strong> nogalē «Tele2» mobilāinterneta datorā lietotāju skaitsbija pieaudzis par 55 procentiem,salīdzinot ar 2010. <strong>gada</strong> nogali,savukārt mobilā interneta telefonālietotāju skaits bija palielinājies par25 procentiem.Jāpiebilst, ka kopumā <strong>Jelgavas</strong>novadā šobrīd ir 44 «Tele2» bāzesstacijas.programmu un tās aktivitātēm,»informē K.Kode.Projekta mērķis ir sniegt laukureģiona jauniešiem iespēju satikties,lai caur mūziku un mākslu kopīgiiepazītu un izzinātu cits cita valsti,kultūru un tradīcijas. Projektu finansēES neformālās izglītībasprogramma «Jaunatne darbībā»,kas paredzēta jauniešiem vecumāno 13 līdz 30 gadiem. Līdzfinansējumunodrošina <strong>Jelgavas</strong> novadapašvaldība.Mainīti sociālo darbiniekupieņemšanas laikiBūs grupiņa divgadniekiemAr jauno mācību gadu Vircavā plānots atvērt bērnudārza grupu2 – 4 gadus veciem bērniem. Vecāki, kurus interesē bērnudārzs Vircavā,aicināti zvanīt Vircavas vidusskolas direktorei Inārai Vīganteipa tālruni 63086045 vai 27234144 vai uz Vircavas pagasta pārvaldipa tālruni 63085984 vai 27234148.remontam un šobrīd tiek risinātsjautājums par mēbeļu iegādi. Maijasākumā bērnu vecāki tika aicinātiAicina uz sporta zāliskaidro pagasta pārvaldes vadītājsVladislavs Pogožeļskis.Zaļenieki (izņemot centru). Viņaapmeklētājus pieņem pirmdienāsno pulksten 8.30 līdz 12.30 un ceturtdienāsno pulksten 13 līdz 17.Baibas Rošonokas (tālrunis20224669) apkalpošanas teritorijair Zaļenieku centrs – daudzdzīvokļumājas «Milleri», «Strauti, «Kļavas»,«Kastaņi», «Muižas mājas». ApmeklētājusB.Rošonoka pieņempirmdienās no pulksten 13 līdz 17un ceturtdienās no 8.30 līdz 12.30.Organizē sanāksmiSaistībā ar SIA «Domnieki»izstrādāto projektu vircas tvertnesizveidei Zaļenieku pagasta«Meķu» zemes gabalā <strong>Jelgavas</strong>novada pašvaldība organizē iedzīvotājusanāksmi 24. maijāpulksten 18 Zaļenieku kultūrasnama zālē.Sanāksmē piedalīsies uzņēmumapārstāvis, Vides pārvaldes unnovada pašvaldības speciālisti,lai diskutētu par iedzīvotājiembūtiskiem jautājumiem saistībāar konkrēto projektu un uzņēmējdarbībasveidu pagastā.uz tikšanos, lai pārrunātu idejaspar telpu iekārtošanu un uzklausītuviņu vēlmes par bērnudārzadarbu.R.Borščevska norāda, ka šobrīdpagasta pārvalde saņēmusi18 iesniegumus par bērna uzņemšanu2 – 4 gadus veco bērnugrupiņā.Pagasta iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju un apmeklēt Vircavas pagasta sporta halli. Interesentiemir iespēja otrdienās un ceturtdienās no pulksten 18.30 līdz 21.30 un sestdienās no pulksten 13 līdz 17hallē nodarboties ar galda spēlēm – šahu, dambreti, galda tenisu un zolīti. Papildu informācija – piesporta halles vadītāja Jāņa Kļaviņa (tālrunis 29111216).Jauna tautas nama vadītājatūras centru. Iedzīvotāju idejas unierosinājumus viņa gaidīs tautasnamā vai pa tālruni 20386462.«Apzinos, ka līdz šim esmudarbojusies citā jomā, tomēr uzskatu,ka mana līdzšinējā pieredze,zināšanas un entuziasms būs lietderīgi,pildot Vircavas tautas namavadītājas amata pienākumus,»tā S.Bethere, piebilstot, ka viņaspēdējā darba vieta bija tūrismabraucienu organizēšana.


8 <strong>2012.</strong> <strong>gada</strong> <strong>maijs</strong> notikumiPasākumiElejā Līdz 21. maijam – <strong>Jelgavas</strong> novada Mūzikas un mākslas skolas Elejas mācību punktaaudzēkņu darbu izstāde. Ieeja – bez maksas (Saieta nama zālē). Līdz 25. maijam – piespraužu veidošanas, dekupāžas tehnikas pulciņu darbuizstāde. Ieeja – bez maksas (bibliotēkā). 18. maijā pulksten 14 – Mātes dienai veltīts koncerts. Uzstājas Elejas senioru vokālaisansamblis. Ieeja – bez maksas (Saieta namā). No 21. maija līdz 1. jūnijam – Elejas mākslas pulciņu darbu izstāde. Ieeja – bezmaksas (Saieta namā). 22. jūnijā pulksten 19 – Jāņu ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbniekiem, ugunskursun citas aktivitātes (skvērā pie bijušā universālveikala). 23. jūnijā pulksten 23 – Vasaras saulgriežu zaļumballe. Spēlēs «Brenča muzikanti»,darbosies bārs. Ieeja – bez maksas (Elejas parka estrādē).Jaunsvirlaukā No 19. līdz 26. maijam – starptautisks projekts «Care for different» («Rūpes pardažādo»), piedalās jaunieši no Turcijas, Maltas, Beļģijas un Latvijas. 25. maijā pulksten 17 – pagasta pašdarbnieku kolektīvu sezonas noslēgumapasākums un starptautiskā jauniešu projekta «Care for different» noslēgumakoncerts. Aicināti visi interesenti. Ieeja – bez maksas («Līdumos»).Kalnciemā 27. maijā pulksten 11.30 – Evaņģēliski luteriskās Jēzus draudzes Vasarassvētkudievkalpojums. Ieeja – bez maksas (kultūras namā). 22. jūnijā pulksten 19 – Jāņu ielīgošana «Visa laba Jāņu zāle...». Ieeja – bezmaksas (kultūras nama pagalmā).Lielplatonē 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums Sidrabes parkā. Aicināti visi, kasvēlas tirgoties. Darbosies bufete. Pēc pasākuma – balle. Ieeja – bez maksas.Sesavā 1. jūnijā pulksten 19 – līnijdejotāju pasākums «Kruīzs apkārt pasaulei». Ieeja– bez maksas (Bērvircavas tautas namā).Svētē 25. maijā pulksten 22 – balle ar grupu «Vēja runa» no Cēsīm (Jēkabniekukultūras namā). Biļešu cena – Ls 1,50. Lūgums savlaicīgi rezervēt galdiņus, zvanotpa tālruni 26081630 (Sandra). 21. jūnijā pulksten 19 pie Svētes skolas un pulksten 21 pie Jēkabnieku kultūrasnama ielīgosim Vasaras saulgriežus kopā ar Svētes pagasta pašdarbībaskolektīviem. 23. jūnijā pulksten 22 – Jāņu nakts balle kopā ar grupu «Liepavots» no Jēkabpils.Ieeja – bez maksas.Valgundē 17. maijā pulksten 15.30 – Kalnciema vidusskolas skolēnu teātra izrāde bērniem«Princešu modināšana», režisore I.Feldmane. Ieeja – bez maksas («Avotos»). 18. maijā pulksten 15.15 – atjautības spēļu olimpiāde skolēniem. Diskotēka nopulksten 16 līdz 18 («Avotos»). Ieeja – bez maksas. 18. maijā pulksten 19 – vokālo ansambļu koncerts «Mīla pavasarī». Ieeja – bezmaksas («Avotos»). 19. maijā pulksten 16 – netradicionālās modes skate skolēniem un jauniešiem.Diskotēka no pulksten 18 līdz 21 («Avotos»). Ieeja – bez maksas.Vilcē 2. jūnijā pulksten 17 – Vilces pamatskolas 175 gadu jubilejas pasākums un absolventusalidojums. Sīkāka informācija pa tālruni 63061099. 9. jūnijā pulksten 21 – Vilces pamatskolas izlaiduma diskotēka. Biļešu cena –Ls 1,50 (tautas namā). 16. jūnijā pulksten 19.30 – Vilces amatierteātra iestudētās Mārtiņa Zīverta lugas«Minhauzena precības» pirmizrāde (tautas namā).Vircavā 30. maijā pulksten 18 – Vircavas amatierteātra studijas pirmizrāde I.Šteinberga«Suns un kaķis», rež. S.Sustrupe. Ieeja – bez maksas (tautas namā). 31. maijā pulksten 9 – Vircavas vidusskolas mācību <strong>gada</strong> noslēguma pasākums(tautas namā). 23. jūnijā pulksten 22 – Jāņu ielīgošana. Pulksten 23 – Līgo balle. Ieeja – bezmaksas (Vircavas parkā).Zaļeniekos 30. maijā pulksten 11 – «Skolas lepnums». Ieeja – bez maksas (kultūras namā). 1. jūnijā pulksten 13 – Zaļenieku pamatskolas pirmsskolas iestādes vecākāsgrupiņas izlaidums (kultūras namā). 2. jūnijā pulksten 12 – deju koncerts «Austrumu saldumi». Ieeja – par ziedojumiem(kultūras namā).Jelgavā 26. maijā pulksten 17 – koncerts «Zied mana dvēsele Zemgalē». Piedalās: LarisaCarjkova (ērģeles), Mārtiņš Zvīgulis (baritons), <strong>Jelgavas</strong> novada Lielplatones, Platonesun Elejas pagastu jauktais koris «Sidrabe», <strong>Jelgavas</strong> pilsētas pašvaldības aģentūras«Kultūra» jauktais koris «Zemgale». Programmā: latviešu un ārzemju komponistu kora,solo un ērģeļu mūzika. Ieeja – par ziedojumiem (<strong>Jelgavas</strong> Sv.Annas katedrālē).Par izmaiņām pasākumu norisē seko līdzi mājas lapaswww.jelgavasnovads.lv sadaļā «Kultūras afiša».Sporta pasākumiElejā 29. maijā pulksten 10 – <strong>Jelgavas</strong> un Ozolnieku novada 45. skolēnu sporta spēles:vieglatlētika (Elejas vidusskolā). 9. jūnijā – Elejas pagasta vasaras sporta svētki. Papildu informācija pa tālruni20385105 (Sandra).Glūdā 2. jūnijā – pagasta sacensības strītbolā (no 14 g.v.), riteņbraukšanā (no 3 g.v.).Papildu informācija pa tālruni 26152766 (Mārīte).Kalnciemā 1. un 2. jūnijā – pagasta čempionāts svarcelšanā. 9 – 10. jūnijā – Kalnciema pagasta sporta svētki. Papildu informācija pa tālruni29104498 (Tengizs).Zaļeniekos 2. jūnijā – pagasta sacensības zolē. 30. jūnijā – Zaļenieku pagasta sporta svētki. Papildu informācija pa tālruni28361291 (Antra).Jelgavā 31. maijā – <strong>Jelgavas</strong> novada Sporta centra audzēkņu izlaidums (Jelgavā).«<strong>Jelgavas</strong> Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: <strong>Jelgavas</strong> novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Reneprint» Iznākšanas datums: 15.05.<strong>2012.</strong>«Ugunsgrēka» RozeiZemgales līdzenumi nav svešiDaudzi šo meiteni pazīst kādumpīgo bagātnieku atvasi Rozipašmāju seriālā «Ugunsgrēks»,kas darbdienu vakaros redzamstelevizoru ekrānos. Bet tikai retaiszina, ka aktrise Baiba Neja,kura atveido Rozi, ir novadniece.Šobrīd Baiba ar ģimeni – dēlu Ernestu undzīvesbiedru Kristapu – dzīvo un strādā Rīgā,bet līdz 18 gadu vecumam dzīvoja Lielplatonē.«Man vēl joprojām ir un būs cieša saikne arLielplatoni, jo tur dzīvo man tuvie cilvēki– teju vai visi radi no mammas puses. Es patitur dzīvoju no 12 līdz 18 gadu vecumam. Pārcēlāmies,kad mamma ar tēvu izšķīrās,» stāstaaktrise, piebilstot, ka līdz tam ar ģimeni dzīvojusiarī Ziedkalnē un Zaļeniekos. Runājot paratmiņām, kas palikušas no dzīves Lielplatonē,Baiba norāda, ka nedarbu sastrādāts daudz,jo tolaik viņas labākie draugi bijuši pagalmapuikas. «Draudzējos pagalmā ar puikām, jonevienas meitenes manā vecumā tur nebija.Jā, bija jaunākas un mazliet vecākas, bet zēni– veseli pieci. Nevienu brīdi neilgojos pēcdraudzenes meitenes, jo ar zēniem draudzētiesir daudz jautrāk. Un nedarbi arī gruntīgāki,»tā viņa, piebilstot, ka «kara noslēpumus» jaunevarot atklāt nekad. Jautāta, vai viņai Lielplatonespagastā ir kāda mīļākā vieta, Baibaatbild, ka tādas nav, jo viņa pieķeras nevisvietām, bet cilvēkiem.Pēdējā laika labākā ziņa –būs salidojumsPamatizglītību B.Neja ieguvusi Vilces pamatskolā,pēc tam turpināja mācības <strong>Jelgavas</strong>1. ģimnāzijā un Rīgas 5. medicīnas skolā, kurapguvusi medicīnas māsas arodu. 2009. gadābeigusi Latvijas Kultūras akadēmijas dramatiskāteātra aktiera mākslas kursu.Par pirmo skolu aktrise glabā gaišas atmiņasun nepacietīgi gaidījusi salidojumu, bet«neviens neteica, kad tas būs». Tāpēc jo lielsbija viņas pārsteigums, kad e-pastā saņemtaziņa: salidojums notiks šovasar. «Super! Tāir pēdējo mēnešu labākā ziņa!» sajūsmuneslēpj aktrise. Viņa stāsta, ka skolas laikāmīļākais priekšmets viņai bija matemātika– vēlāk algebra un ģeometrija –, mūzika unmājturība, bet nepatika ķīmija un fizika.Aktrise pieļauj – tas tāpēc, ka viņa nespējusišos priekšmetus izprast, kaut gan mācībāmpievērsusies nopietni un tiešām centusies.<strong>Jelgavas</strong> novadā pavisam ir23 pagastu bibliotēkas – katrāpagastā vismaz pa vienai, betdažos arī vairākas. Pērn bibliotēkuapmeklējuši 7163 lasītāji jeb26 procenti novada iedzīvotāju,turklāt 35 procenti apmeklētājuir bērni un jaunieši. Viens lasītājs<strong>gada</strong> laikā bibliotēkā iegrieziesvidēji 16 reizes un izlasījis 23izdevumus.<strong>Jelgavas</strong> Zinātniskās bibliotēkas novadabibliotēku metodiskā darba vadītāja DzintraPunga uzsver, ka, neskatoties uz labo apmeklētību,iedzīvotāji joprojām nezina visas iespējas,ko piedāvā bibliotēka. «Projekta «Trešaistēva dēls» gaitā bibliotēkas ir ieguvušas jaunudatortehniku, un tagad pat vismazākajā bibliotēkāir vismaz četri datori apmeklētājiem.Visās bibliotēkās ir interneta pieslēgums, arībezvadu internets, un uz bibliotēku var dotiesSportsNegrib asociēties ar Rozi«Roze ir tikai viena no manām lomām, unes ļoti nevēlētos, lai es cilvēkiem asociējosar šo tēlu. Man katra loma ir mīļa, vienalga– pozitīvais vai negatīvais varonis –, betBaiba nav Roze,» uzsver aktrise, kura savos29 gados paguvusi nospēlēt jau vairāk nekādesmit lomas. Lai gan Baiba negrib, ka viņusauc par Rozi, viņai par sevis atveidoto tēluir savs viedoklis: «Roze patiesība ir viensliels mīlestības un uzmanības trūkuma upuris.Bagātu vecāku meitiņa, kura palaistabrīvsolī. Dvēsele viņai kauc pēc mīlestības.Vilšanās viena pēc otras. Apdedzināšanāsar Markusu. Visa bravuritāte, vulgaritāte,sprēgāšana ir aizsargreakcija kā mazam sētaskrancim. Viņa zog un melo tikai, lai pateiktu:«Lūk, te es esmu, ieraugiet mani!».» Viņapiebilst, ka Rozei varētu ieteikt to, ka pašaibieži nācies dzirdēt no savas vecmāmiņas– nāks laiks, nāks padoms.Baiba stāsta, ka laikam jau vienmēr ir vēlējusieskļūt par aktrisi – katrā ziņā zinājusi, ka dzīvigrib saistīt ar skatuvi. «Ļoti spilgti atceros, kavienas filmas iespaidā gribēju kļūt par dejotāju.Es pat savu māsu Līgu aizrāvu ar šo domu.Vakarosmēs stiepāmkājas,taisījām špagatus, tiltiņus – sanāca, unpat ļoti labi,» atceras viņa, piebilstot, ka viss,ko iemācījusies bērnībā, noderēja Kultūrasakadēmijā akrobātikā, dejošanā un skatuveskustībā. «Viss, ko apgūsti bērnībā, ir kā tajāteicienā par riteņbraukšanu – vienreiz iemācāsun nekad vairs neaizmirst,» viņa spriež.Grib līdzināties vecmammaiViens no Baibas tuvākajiem cilvēkiem irvecmāmiņa Aina Neimane, kurai aktrisevēlētos līdzināties vecumdienās. «Man šķiet,ka mana vecmāmiņa – mēs viņu par memmisaucam – ir Lielplatones sirds, Lielplatonesatslēga,» saka B.Neja. «Es gribētu līdzinātiesviņai vecumdienās – viņa mums ir dzīvesun sirds gudra sieviete. Šo mīlestību, komēs, mazbērni, jūtam, pret viņu – tā navnedz vārdos aprakstāma, nedz izsakāma,»aizkustināta ir Baiba.JNZFoto: no personīgā arhīvaBibliotēku apmeklē 26 procenti iedzīvotāju<strong>Jelgavas</strong> novada Sporta centraaudzēkņi Latvijas čempionātāvolejbolā izcīnījušitrīs bronzas medaļas – 1996.gadā dzimušo un jaunākumeiteņu grupā, 1997. gadādzimušo un jaunāku zēnugrupā un 1999. gadā un dzimušomeiteņu grupā.Latvijas čempionāts volejbolā gandrīznoslēdzies – vēl izšķirošās spēles atlikušasFOTO: Baibas Nejas atveidotā «Ugunsgrēka»Roze ir dumpinieciska, egoistiska un reizēmbezatbildīga, bet ikdienā Baiba ir gādīgamamma gadu vecajam Ernestam.ar savu datoru, turklāt internets darbojas50 metru rādiusā ap bibliotēku. Šis projektsfinansējis arī mācības bibliotekāriem, kuri nuvar palīdzēt meklēt darbu, iegādāties biļetes,samaksāt par elektrību, izveidot elektroniskopastu un veikt daudzas citas noderīgas lietasinternetā,» ieskicē Dz.Punga. Bibliotēkā iespējamsapgūt arī datorlietošanas pamatus – tovar izdarīt gan mazās grupiņās, gan individuāli–, un daudzās bibliotēkāsmācības rit veiksmīgi. Elejas,Jaunsvirlaukas, Kalnciema,Zaļenieku un Ķīvesbibliotēku lasītāji grāmatasvar pasūtīt, pat neizejot nomājām, ja ir internets – šīs bibliotēkas ir pilnībāautomatizētas. Tāpat, domājot par lasītājuērtībām, bibliotēkās iekārtoti bērnu stūrīši arrotaļlietām, spēlēm un grāmatiņām mazajiemlasītājiem. Dz.Punga norāda, ka tādējādimāmiņa var lasīt vai mācīties, bet mazajam irsavas nodarbes.2011. gadā grāmatu un periodikasiegādei <strong>Jelgavas</strong> novadāiztērēti 21 776 lati, kas ir 0,81lats uz vienu iedzīvotāju.«Noteikti jāpiemin arī valsts finansētāstiešsaistes datu bāzes «Letonika» un«Lursoft» laikrakstu bibliotēka. Pirmāir noderīga skolēniem, jo tur var atrastinformāciju par Latviju, bet laikrakstubibliotēkā var lasīt pilnos laikrakstu tekstus.Piemēram, ja bibliotēkā nav abonētsžurnāls «Praktiskais Latvietis», datu bāzētas ir, turklāt bibliotēkā šis pakalpojumspieejams bez maksas,»stāsta bibliotēku metodiskādarba vadītāja.Dz.Punga norāda, kanepieciešamības gadījumārisināms arī jautājumspar grāmatu piegādi mājās, ja uz bibliotēkuir problemātiski nokļūt, turklāt, ja meklētāgrāmata nav tuvākajā bibliotēkā, to iespējamspasūtīt no jebkuras citas bibliotēkasJelgavā, Rīgā.Volejbolistiem Latvijas čempionātā trīs bronzas medaļas2000. gadā dzimušo meiteņu komandai,kura labāko komandu sešiniekā jau iriekļuvusi. <strong>Jelgavas</strong> novada Sporta centradirektora vietniece Inguna Čākure norāda,ka šogad vērojams progress, pērnnetika izcīnīta neviena medaļa. Galvenaisvolejbola treneris Jānis Rihards uzsver:«Komandas, kas cīnās par vietu labākopieciniekā, ir spēkos līdzīgas, un visu izšķirveiksme.» Viņš norāda, ka veiksmespamatā ir ieguldītais darbs un pašvaldībasatbalsts, nodrošinot iespējas mērķtiecīgiJNZtrenēties. «Tikai startējot Latvijas čempionātā,nevar gūt augstus panākumus,»tā treneris.Novada komandas startēja visās vecumagrupās – šogad novadu pārstāvēja 17komandas, turklāt dažās vecuma grupāsbija pa vairākām komandām. «Tas ir labi,jo novadā ir vairāki treneri un katrai grupaiir iespēja gūt sacensību pieredzi, betvēlāk šīs komandas varam apvienot vienā,izveidojot pēc iespējas spēcīgāku izlasi,»piebilst J.Rihards.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!