12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 Sports2010/12Sporta ziņas20.novembrī, Mālpils sporta kompleksā,turpinājās Pierīgas novadu sportaspēles volejbolā cīņa par 5. līdz 10.vietai.Diemžēl (vai par laimi) 6 komandu vietā,Mālpilī ieradās 3 komandas, kuras tad arīizspēlēja 5.līdz 7.vietai. Mālpilieši piekāpāsBabītes komandai ar rezultātu 0:3, bet tad,ļoti saspringtā un aizraujošā spēlē, pieveicaStopiņu komandu ar rezultātu 3:2 un izcīnījaaugsto 6.vietu. Jāpiebilst, ka mūsu komandāspēlēja pārsvarā jaunie volejbolisti, kuritrenējas pie Valta Mihelsona un viņu meistarībapieaug ar katru spēli.21.novembrī, kafejnīcā „Zemūdene”,notika Mālpils novada čempionāts zolītē11.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki.1.vietu ieguva Tālis Līcītis, 2.vietu – AgrisOzoliņš, 3.vietu – Pēteris Janbergs.27.novembrī, Mālpils sporta kompleksā,notika Pierīgas novadu sporta spēlesšahā, kurās piedalījās arī Mālpils komanda.Piedalījas 6 komandas, kuras izspēlēja riņķaturnīru. 1.vietu pārliecinoši ieguva Baldoneskomanda, kuras sastāvā spēlēja trīs meistarkandidātiun pie sieviešu galdiņa spēlējasieviešu lielmeistare, vairākkārtēja Latvijasčempione šahā sievietēm – Laura Rogule.2.vietā, par pus punktu apsteidzot Siguldaskomandu, ierindojās Saulkrastu komanda.Mālpils komanda, kopumā savācot 8 punktus,palika 4.vietā, apsteidzot Babītes unInčukalna komandas. Individuāli, labākaisno mālpiliešiem bija Ģirts Lielmežs, kuršieguva 3,5 punktus no 5 un ierindojās dalītā1. – 2.vietā pie 2.galdiņa. Ļoti labi nospēlējaMālpils dāma Esmeralda Balode-Buraka,kura piekāpās tikai lielmeistarei Laura Roguleiun meistarkandidātei Madarai Orlovskaiun, iegūstot 2,5 punktus, dalīja 3. – 4.vietupie sieviešu galdiņa kopā ar Siguldaspārstāvi. 3. – 4.vietu pie 1.galdiņa dalījaarī meistarkandidāts Anatolijs Seļivanovs,kurš ieguva 2 punktus. Pie 3.galdiņa labicīnījās mālpilietis – sporta aktīvists MārisBērziņš, bet šoreiz diemžēl nepaveicās un 5zaudējumi 5 spēlēs un 6.vieta pie 3.galdiņa.4. un 5.decembrī, biznesa centrāTorensberg, norisinājāsLatvijas individuālaisčempionātszolītē, kurā ļoti veiksmīgipiedalījās arī3 mālpilieši. 182 dalībniekukonkurencē3.vietu izcīnīja VitautsLācis, 5.vietu – AgrisOzoliņš, bet 71.vietāierindojās NormundsOzoliņš.4. un 5.decembrī,Rīgas Tehniskajā universitātē,notika Latvijas2010.gada klubukausa izcīņa šahā (ātrāšaha sacensības, riņķasistēma, 11 kārtas),kurās piedalījās arī apvienotā Mālpils/Vangažikomanda, kuras sastāvā spēlēja arī2 mālpilieši (Anatolijs Seļivanovs un ĢirtsLielmežs). 11 komandu konkurencē tikaizcīnīta 7.vieta.11.decembrī, Mālpils sporta kompleksā,notika Mālpils domes kausa izcīņa šahā, kurāpiedalījās 42 dalībnieki. Dalībnieku sastāvsbija ļoti spēcīgs – 1 lielmeistars, 1 starptautiskaismeistars, 2 FIDE meistari, 3 meistari,16 meistarkandidāti, 17 1.sporta klases šahistiun 2 2.sporta klases šahisti. Sacensībasnorisinājās 7 kārtās pēc Šveices sistēmas.1.vietu izcīnīja lielmeistars 2006.gada Latvijasčempions šahā Normunds Miezis (6 punktino 7), 2.vietā – starptautiskais meistars OļegsKrivonosovs no Daugavpils (5,5 no 7), 3.vietā– FIDE meistars Vladimirs Svešņikovs (5,5no 7). Labākā no dāmām – desmitgadīgāElizabete Limanovska no Daugavpils (3 noSacensību grafiksMālpils komanda šahā cīnās ar Siguldas komandu7), kura kopvērtējumā ierindojās 25.vietā.Labākais no mālpiliešiem – Anatolijs Seļivanovs(4 no 7) ierindojās 19.vietā. ĢirtsLielmežs (2,5 no 7) – 36.vietā; Māris Bērziņš(2 no 7) – 39.vietā.12.decembrī, Mālpils sporta kompleksā,norisinājās Mālpils novada čempionātanovusā 2.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki.Jau otro posmu pēc kārtas 1.vietuieguva Jānis Jansons, kurš, lai gan savāapakšgrupā piedzīvoja divus zaudējumus,izslēgšanas spēlēs saviem pretiniekiemneatstāja nekādas cerības, ceturtdaļfinālā,pusfinālā un finālā pieveicot pretiniekus arrezultātu 4:0. Tātad, 1.pusfinālā Jānis Jansonspieveica Māri Višķeru, bet 2.pusfinālāTālivaldis Zagorskis bija pārāks par ViesturuBērziņu. Cīņā par 3.vietu Viesturs Bērziņšuzvarēja Māri Višķeru un attiecīgi TālivaldisZagorskis piekāpās Jānim Jansonam. Lābākāno dāmām – Kristīne Kaņepēja.Datums Sacensības VietaMālpils novada čempionāts novusā,9.janvāris plkst.10.00 Mālpils sporta halle3.posmsMālpils novada dubultspēļu čempionāts23.janvārīMālpils sporta hallenovusāAktuāliVēlreiz parElektrības norēķinu kartēmSaskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienībasnorādījumiem, Elektrības norēķinukartes var tikt dalītas neierobežotā laikā. Irpaplašināts arī šo karšu saņēmēju loks. TagadElektrības norēķinu kartes var saņemtarī maznodrošinātas ģimenes, jo pašvaldībāir apstiprināti, spēkā esoši saistošienoteikumi „Par trūcīgas un maznodrošinātasģimenes (personas) statusa noteikšanuMālpils novadā”. Noteikumi ir publicēti šajā„Mālpils Vēstis” izdevumā. Iedzīvotāji varizvērtēt savus ģimenes ienākumus un citusnoteikumos noteiktos kritērijus, un sniegtsociālajā dienestā iesniegumu par statusapiešķiršanu. Pēc statusa piešķiršanas, varsaņemt elektrības norēķinu karti par 500 kW.Atgādinām, ka katra mājsaimniecība visāperiodā var saņemt tikai vienu Elektrībasnorēķinu karti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!