12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2010/12Aktuāli11Par saules enerģijas izmantošanu„Saules kolektori. Kā saņemt līdz 50% valsts finansējumuto uzstādīšanai?”Saule ir mūsu planētas – Zemes enerģijasun dzīvības avots. Miljoniem gadudzīvība ir eksistējusi tikai pasaulei saņemottiešu saules enerģiju, kas sasilda zemi, jūrasun okeānus, līdz ar to visu mūsu atmosfēru.Latvijā visa gada laikā viens kvadrātmetrssaņem ap 1100 kWh siltuma, bet,ievērojot katra kolektora ražotāja īpatnībasun lietderības koeficientu, kā arī uzstādīšanasapstākļus, praktiski ūdenim atdotā siltumenerģijair ap 700 kWh, kuru varat iegūtpar brīvu, ja uzstādīsiet saules kolektoru!Izvēloties kolektorus pēc nepieciešamāsiltā ūdens patēriņa, to virsma var būt no 2līdz simtiem m². Katlu mājās var uzlikt lielākasjaudas sistēmas karstā ūdens sagatavošanai,piem. Aizkraukles pilsētas katlu mājāuzlikti 120 m² kolektoru virsmas – ietaupījumsvasaras mēnešos (maijs – septembris)ir vairāki tūkstoši latu. Kolektori tiek ražotiatbilstoši katrai klimatiskai joslai, tie var darbotiesautonomi, vai kompleksā ar jau esošoelektrisko, gāzes vai biomasas boileri. Processir pilnīgi automatizēts, nepieciešamatikai neliela starpsezonu apkope.Saules kolektori kļūst lētāki. Modernokolektoru piegādes un uzstādīšanas izmaksasindividuālām mājām atmaksājas 3 – 6gados. Bet, ja privātmāju un daudzdzīvokļumāju īpašnieki piesakās Vides ministrijassagatavotajā Klimata pārmaiņu finanšuinstrumenta finansēto projektu atklātakonkursa „Atjaunojamo energoresursuizmantošana mājsaimniecību sektorā”projektā, tad ir iespēja atgūt naudas līdzekļuslīdz pat 50% no attiecināmām izmaksām.Un šajā gadījumā Jūsu investīcijas atmaksāšanāslaiks būs sākot no viena gada,vai atkarībā no izmaksām katrā objektā.Tā šobrīd ir lieliska iespēja gan uzstādītkolektorus un ietaupīt finansu līdzekļus, ganpalīdzēt dabai.Vienus no labākajiem pasaules klaseskolektoriem Latvijā, kas speciāli ražoti Skandināvijasvalstīm, piedāvā uzņēmums „Solarbalt”,kas ir ražotāja „Solahart”(Austrālija)oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs. Kolektorivar darboties gan uz pašteces principa, ganar piespiedu cirkulāciju. „Solarbalt” piedāvāgan projekta izstrādi, gan izmaksu aprēķinupēc klienta pieprasījuma uzņēmuma mājaslapā www.solarbalt.lv, kā arī kolektoruun aprīkojuma piegādi un montāžu, arīkonkursa „Atjaunojamo energoresursuizmantošana mājsaimniecību sektorā”pieteikuma sagatavošanu.Sociālās aprūpēs māja „Gauja”, Inčukalns.Kolektori uzstādīti 2009. gadā.Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par iespējāmuzstādīt saules kolektorus un atgūtpusi Jūsu ieguldīto investīciju, tad aicināmpieteikties uz SIA SOLARBALT rīkoto semināru„Saules kolektori. Kā saņemt līdz50% valsts finansējumu to uzstādīšanai?”Mālpilī, kura laiks tiks izziņots atsevišķi.Vēlam veiksmi tiešā saules enerģijasizmantošanā!Mārtiņš Ratnieks, info@solarbalt.lvTel. +371 66662080Kārtības policijas nodaļāinspektora amatā personasdarbam, kas saistīts ar iecirkņainspektoru darbuPrasības:Lai persona varētu kandidēt dienestamValsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijassistēmas iestāžu un Ieslodzījumavietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajāmdienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (arpēdējiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2009.gada 2.aprīlī) noteiktajām prasībām.Obligātās prasības dienestam (likuma4.pants):ir LR pilsonis· kuru fiziskā sagatavotība, veselībasstāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilstMinistru kabineta noteiktajām prasībām· kura nav sodītas par tīšu noziedzīgunodarījumu – neatkarīgi no sodāmībasdzēšanas vai noņemšanas;· kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgunodarījumu, atbrīvojot no soda;· kura nav saukta pie kriminālatbildības partīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,izņemot gadījumu, kad amatpersonair saukta pie kriminālatbildības, betkriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējošapamata;· nav atzīta par rīcībnespējīgu likumānoteiktajā kārtībā.VP RRP Siguldas iecirknis aicina darbāPrasības pieņemšanai dienestā (likuma7.pants)· var tikt pieņemta persona vecumā no 18 līdz40 gadiem; var pieņemt arī personu vecākupar 40 gadiem, ja izdiena iekšlietu iestādēsnav īsāka par 10 gadiem· atbilstība obligātajām prasībām dienestam(likuma 4.pants)· kurām ir vismaz vidējā izglītība· kuras prot latviešu valodu tādā apjomā,kāds nepieciešams profesionālo un amatapienākumu veikšanai· kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietuministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietupārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērotsdisciplinārsods — atvaļināšana no dienestaLai personu pieņemtu dienestā Valstspolicijā, tai ir nepieciešama šāda izglītība:1) vismaz vidējā izglītība – ieceļot ierindnieka,kaprāļa, seržanta, virsseržantavai virsniekvietnieka speciālajai dienestapakāpei atbilstošā amatā;2) vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākāizglītība – ieceļot leitnanta, virsleitnantavai kapteiņa speciālajai dienesta pakāpeiatbilstošā amatā;3) akadēmiskā vai otrā līmeņa profe sionālāaugstākā izglītība – ieceļot majora, pulkvežleitnanta,pulkveža vai ģenerāļa speciālajaidienesta pakāpei atbilstošā amatā (1).Uzsākot dienestu Valsts policijā, amatpersonaiir jāiziet sākotnējā profesionālāapmācība.Kandidātam, kuram ir vidējā izglītība unkurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valstspolicijas koledžā, Valsts policijas Policijasskolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pieņemdienestā un ieceļ Valsts policijas Policijas skolaskadeta amatā. Pēc viena gada mācībāmamatpersona iegūst vidējo profesionāloizglītību un var uzsākt darbu zemākā līmeņaamatos (piemēram, kārtībnieka amatā).Kandidātam ar augstāko izglītību, kurupieņem dienestā Valsts policijā un kuršnav ieguvis profesionālo izglītību Valstspolicijas koledžā, Valsts policijas Policijasskolā vai Latvijas Policijas akadēmijā,pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītājarīkojumu nosūta uz triju mēnešu sākotnējāsprofesionālās apmācības kursu Valsts policijaskoledžā.Policijas darbinieku dienesta atalgojumasistēma noteikta ar Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86 „Noteikumipar Iekšlietu ministrijas sistēmasiestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonuar speciālajām dienesta pakāpēmdienesta atalgojuma sistēmu un amatiematbilstošajām augstākajām speciālajāmdienesta pakāpēm”. Tāpat arī šajos noteikumosir noteikti policijas darbinieku amati untiem atbilstošās augstākās speciālās dienestapakāpesKontaktinformācija: VP RRP Siguldasiecirkņa KPN priekšnieks Augusts Popovs,tel. 67950400, 29275975PateicībasMālpils novada domeizsaka pateicību UnaiIsajevai un Mārai Šmiteipar sev piederošā nekustamāīpašuma dāvināšanupašvaldībai. Veselību unsirdsmieru Jaunajā gadā!Sirsnīgs paldies čaklajāmmālpilietēm Zigrīdai Dubrovičaiun Intai Birkmanei par ieguldītolielo darbu Mālpils kapu sakopšanāšā gada rudenī! Cienījamiemālpilieši! Vai ievērojāt, kaSvecīšu vakarā nebija nevienanesakopta kapu kopiņa – arītās, pie kurām piederīgie nevarējaatnākt vai arī gadiem navnākuši? Priecēja arī rūpīgi nokasītieceliņi un kapsētas apkārtnelīdz pašam ceļam. Lai viņāmsirdsmiers Ziemassvētkos,laba veselība un daudz laimesJaunajā 2011. gadā!Ingrīda PaulovičaDaktereJ.Sprūdeizsaka pateicību visiemsaviem pacientiem parizturību un pacietību2010. gadāun 2011. gadā novēlstipru veselību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!