12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2010/12 Novada do mes lē mu miKā arī rīkotas novada, valsts un starptautiskāmēroga sacensības (piem. basketbola spēleBarons – Kazahstāna).IZGLĪTĪBAMālpils novada dome noslēgusi vienošanosar Valsts izglītības attīstības aģentūrupar Eiropas Reģionālās attīstītības fondaprojekta „Mālpils novada izglītības iestāžuinformatizācija” īstenošanu (vienošanāsNr.2009/0344/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/604).Projekta ietvaros Mālpils novadaizglītības iestādes (Mālpils vidusskola,Sidgundas pamatskola un Mālpilsinternātpamatskola) tiks papildinātas arstacionāriem un portatīviem datoriem, multimedijutehniku – interaktīvām tāfelēm unprojektoriem, kā arī Mālpils vidusskolā tiksattīstīts lokālais datortīkls.Projekta kopējās attiecināmās izmaksasir 32931,26LVL, Eiropas reģionālā attīstībasfonda finansējums – 27991,57 LVL, valstsbudžeta finansējums – 4939,69LVLProjektu plānots īstenot līdz 2011.gada30.jūnijam.2010.gadā projekta ietvaros Mālpilsvidusskolā ir paplašināts lokālais datortīklspar kopējo summu 2892,06 LVL. Visosmācību kabinetos tagad ir pieejams Internetsun skolas teritorijā darbojas bezvaduInternets.2010.gada 27.decembrī noslēgsiesIzglītības un zinātnes ministrijas izsludinātaisIKT aprīkojuma iepirkums un 2011.gadapavasarī Latvijas skolām pakāpeniski tikspiegādāti datori un multimediju tehnika.Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada rudenī uzsāktā Eiropas Sociālāfonda projekta „Pedagogu konkurētspējasveicināšana izglītības sistēmas optimizācijasapstākļos” mērķis ir veicināt pedagogukonkurētspēju, īstenojot atbalstapasākumus vispārējās un profesionālāsizglītības iestāžu pedagogiem.IZM šī projekta ietvaros ar novadadomi 2009.gada 9.novembrī ir noslēgusisadarbības līgumu nr.01-07.2-5/61 par47463LVL finansējuma apguvi. Projektaietvaros aktivitātēm tiek izsludināti vairākičetru mēnešu posmi.Projekta ietvaros 3 pedagogi saņēmušistipendiju un ieguvuši papildkvalifikācijucita mācību priekšmeta apgūšanai (projekta2.aktivitāte).58 novada pedagogi ir saņēmušimērķ stipendiju un piedalījušies projekta3.aktivitātē, piesakoties uz kādu no pedagogunovērtēšanas kvalitātes pakāpēm.Šinī aktivitātē pedagogs raksta sava darbapašvērtējumu un veido darba mapi jebportfolio, kurā ir parādīts divos vai trijosmācību gados paveiktais. Pedagogu darbuizvērtē arī skolas administrācija un speciāliizveidota komisija. Visi pedagogi ir atbilstošiizvēlētas kvalitātes pakāpes.Projektā iesaistītie pedagogi:Mālpils vidusskola – 21Sidgundas pamatskola – 2Mālpils profesionālā vidusskola – 9Mālpils internātpamatskola – 16Mālpils pirmskolas izglītības iestāde – 7Mālpils mūzikas un mākslas skola – 6.IZM projekta vadība un eksperti,izvērtējot pirmajā un otrajā posmā iesniegtosdokumentus (pedagogu pašvērtējumusun izglītības iestāžu administrācijasvērtējumus), Mālpils novadu min pie labāsprakses piemēriem. Liels paldies ir jāsakavisu izglītības iestāžu administrācijai, kurabez atlīdzības veic milzīgu papildus darbu,sagatavojot vajadzīgo dokumentāciju.Līdz 2010.gada decembrim pedagogustipendijām ir izmantoti 25000LVL nobudžeta finansējuma.No 22.02.2010. līdz 23.02.2010. notikaMālpils internātpamatskolas akreditācija.Tika akreditētas divas izglītības programmas:Pamatizglītība programma unSpeciālās pamatizglītības programmaizglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.Jūlijā tika pieakreditēta Profesionālāspamatizglītības programma ar kvalifikāciju„Pavāra palīgs”.Kvalitātes vērtēšanas ekspertu komisijaizvērtēja Mālpils internātpamatskolas 20darbības kvalitātes rādītājus, īstenojotpamatizglītības un speciālās pamatizglītībasprogrammu ar mācīšanās traucējumiem.Kvalitātes vērtēšanas komisijas vērtējums16 skolas darbības kvalitātes rādītājusnovērtēja ar augstāko vērtējuma līmeni(ļoti labi) un 4 (labi). Izglītības iestāde unizglītības programmas tika akreditētasuz maksimālo periodu – sešiem gadiemt.i.2016.gada martam.Paldies Mālpilsinternātpamatskolas direktorei, skolotājiem,direktores vietniecēm, tehniskajiem darbiniekiempar atbildību ikdienas darbaveikšanā.Nu jau vairāk kā gadu pašvaldības„rūpju bērns” ir Mālpils Profesionālā vidusskola.Lai atrisinātu jautājumu par skolasuzturēšanas izdevumu finansējumu,pašvaldība kopā ar skolas vadību neatlaidīgipar radušos situāciju ir informējusi Valstsprezidentu, Ministru prezidentu, Saeimaspriekšsēdētāju, Izglītības un zinātnes ministriju,Reģionālās attīstības un pašvaldībulietu ministriju, Finanšu ministriju. Novadadomes priekšsēdētājs ar skolas direktoriir ticies klātienē ar Ministru prezidentuM.Dombrovski, Izglītības un zinātnes ministrijasValsts sekretāru M.Gruškevicu, bijušoIzglītības un zinātnes ministri T.Koķi, bijušoRAPLM ministri D.Staķi. Skolā ir uzņemtiSaeimas deputāti I.Druviete, I.Rībena,A.Latkovskis. Šo pārskaitījumu varētu vēlturpināt. Tomēr problēma risināta ļoti gausi.Uz šo brīdi ir zināms, ka skolai 2011. gadā irpiešķirts finansējums uzturēšanas izdevumiem130 000LVL apmērā.Mūžizglītības iespējas Mālpils novadānodrošina „Mālpils tautskola”. Tāspiedāvātajās nodarbībās var mācītiesvalodas, apgūt datorzinības. 2010.gadātika iegādāta datortehnika un kultūrascentrā iekārtota datorklase ar septiņāmdatorvietām.KULTŪRANeskatoties uz ekonomiskajām peripetijām,mālpiliešiem ir iespēja apmeklētdaudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus.Jau sesto sezonu kultūras centrāaktīvi darbojas izstāžu zāle, kurā bijaapskatāmas gan profesionālu māksliniekudarbu izstādes, gan pašu keramikas studijasdarbu izstāde, gan Mūzikas un mākslasskolas audzēkņu darbu izstāde, ganrokdarbnieču darbu izstāde. Mālpiliešiemtika piedāvāti profesionālo māksliniekukoncerti un izrādes gan lieliem, gan maziemskatītājiem. Savu darbību aktīvi turpinavisi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi,keramikas studija „MĀL-PILS”. 2010.gada1.oktbrī tika izveidota Mākslas studija, kurasvadītāja ir M.Ārente.Nozīmīgs 2010. gada vasaras kultūrasnotikums bija X Latvijas skolu jaunatnesdziesmu un deju svētki. No Mālpils novadaizglītības iestādēm svētkos piedalījās 9kolektīvi.S A D A R B Ī B A U N A T B A L S T SSABIEDRISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀMNovērtējot sabiedrisko organizāciju7pašaizliedzīgo darbu, pašvaldība finansiāliatbalsta biedrību un nodibinājumu darbību.Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Noticisev” veicina Mālpils pašvaldības trūcīgoun sociāli mazaizsargāto personu grupusociālās labklājības celšanu un integrācijusabiedrībā, rūpējas par invalīdu tiesībuaizsardzību. Tās darbības nodrošināšanaibezatlīdzības lietošanā pašvaldība ir nodevusipašvaldībai piederošo telpu un datortehniku.Biedrības realizētajam projektam„Kopā” novada dome ir piešķīrusilīdzfinansējumu 5% apmērā, projekta ietvarosbiedrībai atļauts izmantot pašvaldībastransportu un sporta kompleksa aerobikaszāli ar 50% atlaidi. No novada domesAtbalsta fonda līdzekļiem piešķīra 60LVLmateriālu iegādei Ziemassvētku labdarībasdāvanu izgatavošanai.Pašvaldības teritorijā aktīvi darbojasbiedrība „Mālpils zivīm”. Vasarā Mergupesteritorijā tika organizēta jauno makšķerniekuun vides aizsardzības interešu pulciņavasaras nometne, kuras organizēšanaipašvaldība piešķīra 400,-LVL.Biedrībai „Mālpils sporta klubs”pašvaldība nomā piešķīrusi zemes gabalu1,96ha motokrosa trases labiekārtošanasun attīstības mērķiem un uz zemes gabaliempie Mālpils vidusskolas atļāvusi izveidotatpūtas vietu tūristiem un pludmalesvolejbola laukumu un veikt amatieru BMXtrases pārbūvi.Finansiāli tiek atbalstīti arī pensionārupadomes organizētie pasākumi.PA Š V A L D Ī B A S D I A LO G S A RIEDZĪVOTĀJIEMNeskatoties uz saspringto pašvaldībasbudžetu, 2010. gadā par pašvaldībasaktualitātēm iedzīvotāji varēja uzzināt lasotinformatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”,apmeklējot pašvaldības mājas lapu vaiskatoties SIA „TV Spektrs” sagatavotosziņu sižetus. Joprojām vienu reizi mēnesīpriekšsēdētājs tiešraidē televīzijā atbilduz iedzīvotāju jautājumiem. Gada laikānotikušas 10 tiešraides un uzdoti vairāk nekā50 jautājumi. Visi jautājumi tiek fiksēti rakstiskiun nodoti izpildinstitūcijai. Detalizētākasatbildes sniedza novada domes speciālisti,kuras tika publicētas „Mālpils Vēstīs”.Daudzi problēmjautājumi, par kuriemSIA „TV Spektrs” sagatavoja sižetus, tikatranslēti Latvijas 1.kanālā raidījumā „Novaduziņas” (piem. sižeti par SIA „Laiko”, MālpilsProfesionālo vidusskolu).Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”joprojām tika izdots vienu reizi mēnesī,diemžēl samazinātā budžeta dēļ, bijāmspiesti samazināt lappušu skaitu, beteksemplāru tirāža palika iepriekšējā –1300 eksemplāri. Informatīvo izdevumuiespējams izlasīt arī pašvaldības mājas lapā.Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedoklipar Mālpils novada domes komunikācijuar sabiedrību, gada sākumā tika veiktaiedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotājiemtika uzdoti 20 jautājumi. Apkopojot anketasrezultātus secinājām, ka vairāknekā puse Mālpils novada iedzīvotājisaņem pietiekamu informācijas daudzumupar notikumiem novadā. Galvenieinformācijas „avoti”, kas uzrunā Mālpilsnovada iedzīvotājus ir „Mālpils Vēstis” unmājas lapa www.malpils.lv.Lai gaiši un balti Ziemassvētki, kas dāvāticību Jaunā gada veiksmēm!Mālpils novada domes izpilddirektorsAgris BukovskisSabiedrisko attiecību speciālisteIveta Krieviņa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!