12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8 Paldies!2010/12Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garasUn laimes mirkļi aši aizzibēs.Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.../K.Apškrūma/2010.gada ritējums ir aizskrējis vēja spārniem.Neviļus gribas apstāties un padomāt –kāds tad ir bijis 2010.gads? Tas ir bijis grūts unsarežģīts ikkatram – gan uzņēmumiem, ganbudžeta iestādēm, gan ģimenēm. Esamiesaistījušies SIA „Laiko” darbības atjaunošanāun cīnījušies par Profesionālās vidusskolasfinansējumu un pastāvēšanu. Negatīvu iespaiduuz novada attīstību atstāja lielais novada domesbudžeta samazinājums. Tomēr esam centušiesrealizēt projektus, kas priecē gan mazos mālpiliešus– PII „Māllēpīte” atjaunota fasāde unuzlabota energoefektivitāte, gan sociāli vismazākaizsargātos – renovēta sociālā māja „Smiltnieki”.Pašvaldība ir gandarīta, ka nav bijis jāaptur nevienasiestādes darbība. Paldies par to deputātiem,novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.Esmu pārliecināts, ka Mālpilī dzīvo stipri,gudri un strādīgi ļaudis, kas ir lielākā novadabagātība. Bez Jūsu labajiem darbiem novadsnepastāvētu.Novēlu viesiem izturību šajā sarežģītajā laikā,veselību, saticību un ticību saviem spēkiem!Mālpils novada domespriekšsēdētājs Aleksandrs LielmežsGads ir noslēdzies, un gribas nedaudzatskatīties uz aizgājušo.Savas domas izklāstīšu gan oficiāli, ganpersonīgi – emocionāli, jo piedzīvotais unpaveiktais gada garumā ir bijis pietiekaminozīmīgs.Šis gads biedrībai „Notici sev!” bija grūtsfinansiālajā ziņā, taču bagāts sajūtām, notikumiemun gana ražīgs. Esam iepazinuši topašu, ko daudzi mālpilieši – kā ir palikt bez darba,kā mācīties izdzīvot ar mazumiņu, apgūstotdažādas ģimenes budžeta taupīšanas prasmes.Gada ritumā esam iepazinuši gan šaubasun nedrošību, gan izmisumu, arī prieku parsasniegto un Dieva Svētības sajūtu... Iepazītaisir bijis mums nopietns pārbaudījums un labsstimuls, lai rosītos.Tā pavasarī NVA Siguldas filiālē tika iesniegtivairāki projektu pieteikumi, un nu mumstagad biedrībā strādā jaunietis praktikants –sociālais rehabilitētājs – nūjošanas instruktors.Nūjošanas nodarbības notiek dažādoslaikos un dienās, un ir bezmaksas. Tie, kasMīļie mālpilieši! Paldies par sadarbību,sapratni, pretimnākšanu un praktisko palīdzībutrūkumā nonākušajām ģimenēm. Dalīšanās,prieks par sagādāto iepriecinājumu – tā ir cilvēkaviscilvēcīgākā daļa, tā ir mūsu novada tik daudzucilvēku daļa, kas spilgti izpaužas tieši krīzes laikā.Esam pateicīgi ikvienam anonīmajam ziedotājam,kas apģērbu maisus nolika pie sociālā dienestadurvīm vai aizveda uz Mālpils apmaiņas punktavietu Mālpils vidusskolā. Paldies tām ģimenēm,kurās dalīšanās prieku audzina un piedzīvo kopāar saviem bērniem, mazbērniem. Īpaši mīļš paldiesSvetlanai Kokinai, Tatjanai Smirnovai, ElvīraiNaglei, Laumai Tomiņai, Annai Lūkinai, IvetaiKarlsonei, Leldei Anspokai, Leontīnai Amerikai,Madarai Amerikai, Aijai Klintsonei, Anitai Zaķītei,Leonīdai Marhelei, kuras regulāri ziedo labus,kvalitatīvus apģērbus, rotaļlietas, apavus. PaldiesDobroviču ģimenei par ziedojumu Mālpilssociālās aprūpes centram.Cieņa un pateicība devīgajiem dārza kopējāmMaigai Rimšānei, Verai Zarakovskai, LūcijaiLapšānei un Jānim Mūrniekam, kas dalījāsIr dīvaina sajūta gadu mijā, –Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs –Ko nākamā gada puteņi sūtīs?Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,Bet domas – tās sen jau atrodas iekšā.(I.Tabūne.)Gads ir noslēdziesnodarbojas ar šo aktivitāti jau no rudens, varar mums padalīties priekā par saviem veselībasuzlabojumiem. Tas priecē arī mūs, un sniedzgandarījumu par to, ka mūsu ieceres īstenojas.Līdz gada beigām tiks iekārtotas trīssubsidētās darba vietas invalīdiem. Tas navīpaši daudz, bet pietiekami nozīmīgi tiem, kambūs iespēja strādāt – apgūt jaunas prasmes unpapildināt savus ienākumus.Ar novada domes atbalstu esam devu šiesvasaras ekskursijā, kas daudziem no mumsir bijusi vienīgā iespēja pabūt ārpus mājām.Esam apmeklējuši „Cerības festivālu”, kasdeva iespēju tikties ar Franklinu Grehemu,uzklausīt vēsti par Jēzu, izbaudīt dažādumākslinieku sniegumu.Kāds pasākums ir arī izpalicis, jo reizēmir pārāk garš dažādu formalitāšu kārtošanasceļš, īpaši, ja dzīve tajā laikā liek atrastiescitā vietā...Mazliet esam palīdzējuši biedrības biedriemun citiem grūtībās nonākušajiem ariespēju saņemt ziedotos lietotos apģērbus.No pavasara, pateicoties novadabagātajā dārza ražā ar Mālpils sociālās aprūpescentra iemītniekiem. Ar mīļumu audzēts, rūpīgikopts, sirds mīlestībā dalīts.Liels prieks par ziedotājiem, kas vairākusgadus pēc kārtas iepriecina mazos mālpiliešusZiemassvētkos – Mālpils pirmskolas izglītības iestādeskolektīvam, Latvijas Sarkanā krusta Rīgasrajona komitejai, labdarības biedrībai „Eurikai”,Jurim Jonaitim, Solu ģimenei, Esmeraldai Tālei,Veltai Tālei, Vilmai un Dainim Viziņiem, LeongīnaiKrūmiņai, SIA „Virši A” un SIA „Saint-Gobain” kolektīviempar mīlestības dāvanām, SIA „Emu” pardāsnajiem ziedojumiem bērnu Ziemassvētku paciņāmun krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.Mirklis mīlestības noglāstījaUn pasaku par tevi izstāstīja,Viens mīlestības mirklis piepildīja,Sala skarto sirdi sasildījaUn visu izmainīja.Svētīgu, radošu uz savstarpēju sadarbību unabpusēju sapratni rosinošu Jauno gadu!P/a „Mālpils sociālais dienests”darbiniekiMīļš paldies visiem, kas mums palī dzējuši,īpaši paldies Novada domei, sociālajamdienestam, SIA „EMU”, Solvitai Strausai,Kristīnei Kaņepējai, Norai Škogalei, ElitaiMiezeiJaunajā gadā visiem vēlam iztu rību,drošību par rītdienu un sapņu piepil dījumu!Biedrības „Notici sev” valdedomes atbalstam, biedrībai ir vieta un vissnepieciešamais darbam.Esam pabijuši Saeimā, tikušies ar dažādāmamatpersonām diskusijā par jaunpieņemtoinvaliditātes likumu saistībā ar ANO Konvenciju„Par personu ar invaliditāti tiesībām”,nodrošinot visiem ne tikai vienādas tiesības,bet arī vienādas iespējas.Gribu dažos vārdos arī pieminētjaunpieņemto invaliditātes likumu.Tas personām ar invaliditāti un perso nāmar draudošu invaliditāti pēc dažu nosacījumuizpildes dos iespēju saņemt valsts apmaksātusrehabilitācijas pakalpojumus, beidzot ir noteiktivalsts apmaksāti asistenta pakalpojumi.Aizgājušais gads ir bijis nopietnspārbaudījums daudziem no mums, tas caurpārdzīvoto ir devis sapratni par citu grūtībāmun stiprinājis mūs nākošajiem darbiem.Gaidīsim Jauno gadu ar jaunām cerī bām,kas atnesīs pārmaiņas mūsu dzīvē, ar ticībuun mīlestību!Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!”valdes locekle I. MuraškoMTV – 20!Pirms 20 gadiem tas bija retums, to baudīja kā tālas zemesaugli un arī tikai noteikts izredzēto skaits Latvijā. Lai to ieraudzītu,bija jāspaida pogas katru nedēļas trešdienu, tagad ceturdienās –KAS TAS IR?Ja nosaucāt – Mālpils Televīzija, tad esat uzvarējis! Apsveicam, jo Jūsesat ar labu atmiņu, esat aktīvs politisko un sabiedrisko ziņu speciālists,Jums ir tas gods sevi saukt par Mālpils patriotu!Bet, ja nopietni, tad patiešām, tie kas uzreiz saprata par ko irruna, zinās arī to, ka, lai arī laiku lokos mainījušies gan televīzijasīpašnieki, žurnālisti, operatori, tehniskie speciālisti, pat studijas vieta,Mālpils televīzijas nozīmīgums ir nemainīga vērtība. Tālajā 1990.gada31.decembrī notika pirmais raidījums, un to veidoja ļoti drosmīgi, radoši,savu pagastu mīloši cilvēki – direktors Broņislavs Indrāns, videoinženierisImants Tučs, diktore Inese Magdaļenoka, māksliniece Māra Ārente unviens no lielākajiem televīzijas atbalstītājiem visu gadu garumā – tālaika Mālpils ciema padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Unatkal Mālpils nospīdēja Latvijas kartē, iezīmējot pirmo spožu zvaigznītireģionālo televīziju kartē, jo tikai pēc tam sevi pieteica Ogre, Rēzekne,Laiku lokosLiepāja un citas pilsētas. Kā atzīst Broņislavs Indrāns, tas bija grūts laiks,tomēr ideja, kas sākumā, kā jau tehniski izglītotam cilvēkam, vairāksaistījās ar iespēju pavērt „logu” uz Eiropas satelītu pasauli, rezultātā,pareizajā laikā sastopoties ar pareizajiem cilvēkiem, izveidojās daudzpilnvērtīgākā variantā, kā televīzija ar savu, oriģinālu programmu, kas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!