12.07.2015 Views

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

Nr.12 (116) Decembris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2010/12 Novada do mes lē mu mi5SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 132010.gada 24.novembrī.Mālpils novadā MālpilīApstiprināti Mālpils novada domes 24.11.2010. sēdē Nr.14/23Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusanoteikšanu Mālpils novadāIzdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļuI Vispārīgie noteikumi1. Saistošie noteikumi nosaka:1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāvno laulātajiem, personām, kuriem irkopēji izdevumi par uzturu un kurasdzīvo vienā mājoklī, vai atsevišķa persona(turpmāk – ģimene (persona)),kuras deklarētā dzīves vieta ir Mālpilsnovada administratīvā teritorija, tiekatzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes(personas) ienākumi un materiālaisstāvoklis;1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzētlēmumu par atbilstību trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes (personas)statusam.2. Ģimenes (personas) atbilstības trūcīgasvai maznodrošinātas ģimenes (personas)statusam izvērtēšanu Mālpils novada domeir uzdevusi Mālpils novada pašvaldībasaģentūrai „Mālpils sociālais dienests”(turpmāk – Aģentūra).II Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis,kuru nepārsniedzot ģimene (persona)atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu3. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu,atbilstoši 2010.gada 29.marta MK noteikumiemNr. 299 „Noteikumi par ģimenes vaiatsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu partrūcīgu”.4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu,ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:4.1. dzīvesvietā deklarēts viens, atsevišķidzīvojošs vientuļš vecuma vai invaliditātespensijas saņēmējs, kuram navlikumīgo apgādnieku un kura ienākuminepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārīvalstī spēkā esošās minimālās darbaalgas apmēru;4.2. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi,kuriem nav likumīgo apgādnieku unkuriem vienīgie ienākumi ir valstspiešķirtā vecuma pensija vai invaliditātespensija un kuru ienākums uzvienu ģimenes locekli nepārsniedz80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstīspēkā esošās minimālās darba algas;4.3. atsevišķi dzīvojošs (-i) pensionārs (-i)vai invalīds(-i), kura likumīgie apgādniekidzīvo citur un kura ienā kums uzvienu ģimenes locekli nepār sniedz70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstīspēkā esošās minimālās darba algas;4.4. ģimene (persona), ja tās ienākumiuz vienu ģimenes locekli pēdējo trīsmēnešu laikā nepārsniedz 60% noattiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkāesošās minimālās darba algas apmēra.5. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstībutrūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)statusam, par īpašumu šo noteikumuizpratnē nav uzskatāms normatīvajos aktosnoteiktais, kā arī iesniedzēja vai tās ģimeneslocekļa īpašumā vai tiesiskajā valdījumāesošās:5.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts,pagrabs, pirts, ja tajās netiek veiktasaimnieciskā darbība;5.2. zeme (tai skaitā mežs), kuras platī banepārsniedz 11ha piemājas saimniecībasuzturēšanai;5.3. viena garāža viena transportlīdzekļanovietošanai, ja tajā netiek veikta saimnieciskādarbība, tā netiek izīrēta vaiiznomāta.III Ienākumu un materiālā stāvokļanovēr tēšana6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes (personas) statusamAģentūra novērtē pēc iesniegumasaņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanupar trūcīgu vai maznodrošinātu.7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli,iesniedzējs Aģentūrā iesniedz ienāku musun materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusu nosaka, izvērtējot:8.1. personas un tās ģimenes locekļuienā kumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteik tākārtībā iesniegto iesniegumu, deklarācijuun tajā norādīto ziņu apliecinošajiemdokumentiem;8.2. pašvaldības un valsts datu reģistrospieejamo informāciju;8.3. juridisko un fizisko personu rīcībāesošo informāciju;8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanasfaktus.IV Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšana9. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statuss tiek noteikts :9.1. uz sešiem mēnešiem, ja vismaz viensno iesniedzēja pilngadīgajiem ģimeneslocekļiem ir darbspējīga persona,izņemot nestrādājošas personas arinvaliditāti;9.2. uz divpadsmit mēnešiem pārējosgadījumos.10. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstībutrūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statusam Aģentūra pieņem10 darba dienu laikā pēc iesnieguma unvisu statusa noteikšanai nepieciešamodokumentu saņemšanas dienas.11. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes(personas) statuss ir spēkā sākot ar tomēnesi, kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmumupar statusa piešķiršanu.12. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktā periodabeigām ģimenei (personai) var atkārtotinoteikt trūcīgas vai maznodrošinātasģime nes (personas) statusu pēc šo noteikumu6. un 7.punktā minēto dokumentuiesniegšanas.V Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas unpārsūdzēšanas kārtība13. Aģentūras pieņemti lēmumu var apstrīdētMālpils novada domē 1 mēneša laikā no tāspēkā stāšanās dienas.14. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumanoteiktajā kārtībā.VI Noslēguma jautājumi15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzītpar spēku zaudējušiem Mālpils novadado mes 2009.gada 16.decembra Saistošosnotei kumus Nr.9 „Par maznodrošinātas personas(ģimenes) statusa noteikšanu Māl pilsnovadā” (sēdes protokols Nr.10/11).2009.gada 6.jūnijā pašvaldību vēlēšanāstika ievēlēti 13 deputāti, kuri ir neatlaidīgistrādājuši, lai novads turpinātu attīstīties, tāsaglabājot sakoptākā novada slavu. 2010.gads nav bijis viegls, jo sociāli ekonomiskākrīze smagi skārusi arī Mālpils novadu.Mālpils novada budžets 2010.gadam salīdzinājumāar 2009. gadu samazinājies par12%. Tas uzlika lielu atbildību, kā sabalansētizdevumus ar ieņēmumiem un nodrošinātpašvaldības funkciju izpildi. 2010. gadāpašvaldības iestāžu un struktūrvienībuizdevumi tika samazināti par 10%. Tomērpašvaldība ir nodrošinājusi visu savuiestāžu darbību, strukturālās izmaiņas irveiktas domes darbībā, reorganizējot sportaPar paveikto 2010. gadānodaļu, informācijas centru, kultūrvides attīstībasdaļu un novadpētniecības muzeju.Pienākumu pārdale starp darbiniekiem ļāvakoncentrēt cilvēku un materiālos resursus,ietaupīt līdzekļus.Administratīvi teritoriālās reformas ietvarosMālpils pagasts, kļūstot par Mālpilsnovadu, nemainīja savas teritorijas robežas.Tomēr, mainoties administratīvajam statusam– no pagasta kļūstot par novadu – bijajāveic redzamas izmaiņas pagasta ģerbonī.Kopējais ģerboņa tēls ir palicis tāds patskā iepriekš. Ir veiktas minimālas izmaiņasun jaunais Mālpils novada ģerbonis ir ieguvis– sudraba pavedienapmali un noapaļotuvairoga apakšējo malu.INFRASTRUKTŪRA UN LABIEKĀRTO­ŠANA, PIESAISTOT PROJEKTU FINAN­SĒJUMUMālpils novada dome saņēmafinansē jumu Eiropas Reģionālā attīstībasfonda atbalstu sociālo dzīvojamo mājusiltumnoturības uzlabošanai un uzsākasociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki”renovācijas darbus. Sociālajai dzīvojamaimājai tika nomainīts jumts, logi un durvis,siltināta fasāde un bēniņi, viens dzīvoklis tikaierīkots tā, lai tajā varētu dzīvot invalīds. Šīprojekta mērķis bija palielināt dzīvojamāsmājas „Smiltnieki” energoefektivitāti,Turpinājums 6. lpp.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!