09.09.2013 Views

Editie okt. 08 - Hét WijkKrantje

Editie okt. 08 - Hét WijkKrantje

Editie okt. 08 - Hét WijkKrantje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 1 / Uitgave 2 / maand: Oktober 20<strong>08</strong><br />

* Juridische strijd BES en leverancier * Brandweer meldde ‘binnenbrand’<br />

Biomassacentrale Sittard weer in bedrijf<br />

Kienen met<br />

Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

Recreatie- en<br />

activiteitenplan<br />

Hoogveld 2009<br />

bijna klaar<br />

door Johan de Wal<br />

De Biomassa Energiecentrale Sittard (BES), die in<br />

mei 2007 ontplofte, is sinds juli weer in gebruik.<br />

Medio augustus werd de vergunning opnieuw<br />

verleend. De centrale moet 1 <strong>okt</strong>ober weer volledig<br />

in bedrijf zijn. Aangepast en geheel veilig. Maar<br />

de explosie krijgt nog wel een staartje. BES is al<br />

maanden over de aansprakelijkheid in een juridische<br />

strijd verwikkeld met Aldavia, de Oostenrijkse<br />

fi rma die de centrale heeft geleverd. Inzet: het betalen<br />

van de schade van 5,5 miljoen euro.<br />

De in 2005 met veel tamtam geopende<br />

Sittardse centrale wordt gesto<strong>okt</strong> op onbehandeld<br />

groenafval en was de eerste in<br />

zijn soort in Nederland. De 7,6 miljoen euro<br />

kosten de centrale, met een bijdrage van een<br />

ton van de gemeente, levert bij vol bedrijf<br />

1200 kilowatt. Met de restwarmte worden de<br />

1.100 woningen van Hoogveld verwarmd.<br />

>> Vervolg zie pagina 5.<br />

Directeur Miriam Bronckers: ‘Van 33 naar 300 leerlingen in zes jaar tijd’<br />

‘Loedoes straks één van de<br />

grootste basisscholen van Sittard’<br />

door Jeffrey Verspaget<br />

Basisschool Loedoes maakt een stormachtige<br />

groei door. In zes jaar tijd is het aantal leerlingen<br />

toegenomen tot 300 en de groeispurt is nog<br />

niet voorbij. De school is uit haar jasje gegroeid<br />

en zal naar alle waarschijnlijkheid in januari<br />

starten met de aanbouw van acht nieuwe leslokalen<br />

en een speelzaal. De bouw hiervan zal<br />

zo’n acht maanden in beslag nemen. Na de bouw<br />

zal er plaatst zijn voor zo’n 350/400 kinderen.<br />

Reden genoeg voor een interview met directeur<br />

Miriam Bronckers.<br />

>> Vervolg zie pagina 6 en 7.<br />

2<br />

9<br />

Een stuk<br />

historie van het<br />

Vitruviusplein 15<br />

Gemeente Sittard-Geleen


Wat een spannende maand was het. Niet alleen voor mij maar voor<br />

het hele redactieteam. Hoe zou men reageren op het eerste nummer.<br />

Nou, we hebben het geweten. We kregen uiteen lopende reacties<br />

binnen. Vanuit de wijk en zelfs daarbuiten bereikten ons talloze<br />

tips, ideeën, oproepen en vragen. Nog hartelijk bedankt hiervoor.<br />

Opmerkelijk was dat we veel oproepen binnenkregen. Jammer genoeg<br />

hebben we hiervan niet alles kunnen plaatsen. We doen ons<br />

best om deze in de komende edities te plaatsen. Ook leuk om te<br />

horen was dat de lezer het een kwalitatief goede wijkkrant vindt.<br />

Voor ons een extra stimulans om door te gaan.<br />

Wat betreft de deadlines voor het aanleveren van materiaal en teksten.<br />

Deze zijn iets veranderd. Zie hiervoor pagina 24. We kregen<br />

ook een aantal reacties binnen hoe het nu zit met een nee-nee sticker op de brievenbus. Ook<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> valt onder “Geen ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen”. Dus ook<br />

wij respecteren de nee-nee sticker en in deze brievenbussen zal dan ook niet <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

worden bezorgd. Mocht men toch <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> elke maand willen ontvangen, dan kan men<br />

dat bij ons aangeven via mail. We kregen ook vragen binnen of geïnteresseerden buiten Hoogveld<br />

<strong>Hét</strong> WijkkKantje kunnen ontvangen. Het antwoord hierop is ja, men kan hier een betaald<br />

abonnement voor afsluiten. De opbrengst hiervan zal geschonken worden aan Buurtvereniging<br />

Hoogveld. Vanaf het novembernummer zal MIK-kinderopvang, maandelijks tot en met het<br />

juninummer in 2009, een hele pagina vullen. Deze pagina zal gevuld zijn met informatie over<br />

de tussenschoolse opvang die zij verzorgen op basisschool Loedoes. Euroscoop uit België met<br />

bioscopen in Genk, Lanaken, en Maasmechelen is vanaf dit nummer de vaste sponsor geworden<br />

van de rubriek “Doe mee en Win”. Zij stellen hiervoor elke maand twee gratis bioscoopbonnen<br />

ter beschikking. Door ruimte gebrek hebben we de vaste rubriek “Recept van de maand” niet<br />

kunnen plaatsen. Deze komt in de volgende editie terug. Tot slot wil ik alle redactieleden bedanken<br />

voor hun enorme inzet om ook dit nummer weer voor elkaar te krijgen.<br />

Veel leesplezier,<br />

Richard Stille<br />

Hoofdredacteur<br />

Zingen in een echt<br />

Sittards koor<br />

Wie heeft er zin om leuke Limburgse dialektliedjes<br />

te zingen? Kom dan eens vrijblijvend<br />

naar een repetitie van het Zittesj Revuuj-koor<br />

op woensdagavond om 20.00 uur in Sjtadt<br />

Zitterd. Het is een gemengd koor, dus zowel<br />

mannen als vrouwen zijn van harte welkom.<br />

Voor inlichtingen kunt u bellen met mevrouw<br />

Willems uit Hoogveld, tel. 4510215.<br />

Voorwoord<br />

Zonnebloemafdeling Sittard-West zoekt<br />

vrijwilligers in Hoogveld<br />

Sinds de oprichting in 2005 van de Zonnebloemafdeling<br />

Sittard-West, omvattende het<br />

Limbrichterveld en de wijk Hoogveld, zetten<br />

onze vrijwilligers zich met hart en ziel in om<br />

het leven van andere mensen op te vrolijken.<br />

Inmiddels is onze afdeling gegroeid tot een organisatie<br />

om trots op te zijn, te koesteren en<br />

vooral met elan door te zetten. Persoonlijke<br />

aandacht, daar draait het bij de Zonnebloem<br />

om. Met regelmaat worden mensen bezocht,<br />

die door hun ziekte, handicap of gevorderde<br />

leeftijd weinig buitenshuis komen, nauwelijks<br />

contacten hebben en het contact met een vrijwilliger<br />

van de Zonnebloem op prijs stellen.<br />

De kern van het Zonnebloemwerk, blijft<br />

derhalve het bezoekwerk, niet zo opvallend,<br />

maar zeer belangrijk voor de gast, die weinig<br />

of geen contact heeft.<br />

Daarnaast organiseren wij nog allerlei ontspanningsaktiviteiten,<br />

zoals leuke recreatieve<br />

Zwemmen in<br />

Hoogveld<br />

Zoals te verwachten in een grote organisatie<br />

als Orbis valt er pas in <strong>okt</strong>ober iets te zeggen<br />

over het beheer van het zwembad in Hoogveld.<br />

Dan zou vastgesteld worden wie de exploitatie<br />

op zich gaat nemen. Voor die tijd is het bad<br />

wel klaar en zit er water in naar verluid, maar<br />

nog geen beheer. Op de oproep in de vorige<br />

editie hebben 14 mensen uit Hoogveld zich<br />

aangemeld. We houden u op de hoogte.<br />

Peter van Deursen<br />

uitstapjes, gezellige middagen en aangepaste<br />

vakanties. Een aantal hiervan zullen in samenwerking<br />

met het Zorgcentrum Hoogstaete en<br />

de Buurtvereniging plaatsvinden.<br />

Ten einde een en ander goed en soepel te kunnen<br />

laten plaatsvinden, willen wij het aantal<br />

vrijwilligers uitbreiden. Ook voor bestuurs-of<br />

secretariële ondersteuning, zien wij gaarne de<br />

komst van vrijwilligers tegemoet. Wij zoeken<br />

dus vrijwilligers, die eventueel een betaalde<br />

baan willen combineren met vrijwilligerswerk<br />

van De ZONNEBLOEM.<br />

U kunt hierover contact opnemen met het<br />

secretariaat:<br />

t.a.v. Mariet Faashen,<br />

afdeling Zonnebloem Sittard-West<br />

tel.nr. 06-18575<strong>08</strong>6<br />

ofwel emailadres; J.Faashen@home.nl )<br />

COLOFON<br />

Samenstelling:<br />

WijkMediaProductie.nl (WMP)<br />

Postbus: 69, 6230 AB Meerssen<br />

E-mail: info@wijkmediaproductie.nl<br />

Website: www.wijkmediaproductie.nl<br />

ABN-AMRO: 475147359<br />

KvK: 14102123<br />

Medewerking:<br />

Hermez Marketing & Communicatie<br />

uit Roermond www.hermez.nl<br />

Redactie <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>:<br />

Hoofdredacteur: Richard Stille<br />

(wijkbewoner)<br />

06-29042943<br />

Vormgever: Job van Doorne<br />

06-44167194<br />

Redactieleden: Johan de Wal<br />

0475-851852<br />

Maarten van Hout<br />

06-41612610<br />

(wijkbewoner)<br />

Eindredacteur: Jeffrey Verspaget<br />

(wijkbewoner)<br />

046-4586518<br />

E-mail: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Website: www.hetwijkkrantje.nl<br />

Postbus: 5<strong>08</strong>4, 6130 PB Sittard<br />

Bezorgklachten:<br />

Als u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet heeft ontvangen stuur<br />

dan een e-mail naar: info@hetwijkkrantje.nl. Zie<br />

‘Jaarplanning uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>’ pag. 24.<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Bern Claessens - Sittard<br />

Advertentieverkoop:<br />

Voor informatie over advertentieruimte in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> kunt u bellen naar: 06-29042943<br />

of mailen naar: info@hetwijkkrantje.nl<br />

Oplage:<br />

1.100 exemplaren gratis huis-aan huis.<br />

Gratis huis-aan-huis maandblad <strong>Hét</strong> Wijkkrantje<br />

verschijnt tien keer per jaar, uitgezonderd de<br />

maanden juli en augustus. Het blad wordt in de<br />

eerste week van de maand verspreid.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor op artikelen<br />

in te korten of niet te plaatsen. Er kunnen geen<br />

rechten worden ontleend aan de inhoud van deze<br />

uitgave. WMP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade als gevolg van niet of onjuiste<br />

vermelding van gegevens in deze uitgave.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd<br />

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

Algemeen<br />

alarmnummer 112<br />

Politie 0900-8844<br />

(lokaal tarief)<br />

Brandweer 043-400 68 00<br />

Maasland Ziekenhuis 046-459 77 77<br />

Kabel (Ziggo) 0900-1884 (lokaal tarief)<br />

Energie (Essent) <strong>08</strong>00-0330<br />

Water (WML) 043-88<strong>08</strong><strong>08</strong>8<br />

Gemeentehuis 046-477 77 77<br />

1


De bestuursleden<br />

van Buurtvereniging<br />

Hoogveld<br />

V.l.n.r.: Rita Bastings, Maurice Nohlmans, Kees Hessels<br />

en Erik de Lepper<br />

Rita Bastings - Voorzitter<br />

Catullusstraat 15<br />

6135 HX Sittard<br />

046-4525485<br />

Erik de Lepper - Secretaris<br />

Horatiuslaan 56<br />

6135HW Sittard<br />

046-4511841<br />

Maurice Nohlmans - Penningmeester<br />

Buurtvereniging<br />

Romeinseweg 28<br />

6135 JA Sittard<br />

046-4529036<br />

Kees Hessels - Bestuurslid<br />

Tungristraat 8<br />

6135HG Sittard<br />

046-4525177<br />

e-mail secretaris@hoogveld.info<br />

website www.hoogveld-sittard.nl<br />

Activiteiten<br />

agenda<br />

Donderdagavond 23 <strong>okt</strong>ober 20<strong>08</strong><br />

Activiteit: Kienen (i.s.m. Nationale Vereniging<br />

De Zonnebloem - afdeling<br />

Sittard West en Orbis Hoogstaete)<br />

Doelgroep: Bewoners van Hoogveld en gasten<br />

van De Zonnebloem<br />

Lokatie: Hoogstaete<br />

Zondagavond 9 november 20<strong>08</strong><br />

Activiteit: St.Maarten-lampionnentocht<br />

(i.s.m. Oudervereniging Loedoes)<br />

Doelgroep: Kinderen van Hoogveld<br />

Vertrekpunt: Basisschool Loedoes<br />

Zondag 11 januari 2009<br />

Activiteit: Nieuwjaarswandeling in de<br />

Schwienswei met aansluitend<br />

borrel<br />

Doelgroep: Leden van Buurtverenging<br />

Hoogveld<br />

Vertrekpunt: Vitruviusplein en Sportcentrumlaan<br />

(‘Mikojel’)<br />

2<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

Buurtvereniging en Wijkplatform?<br />

door Buurtvereniging Hoogveld i.s.m.<br />

Stichting Wijkplatform Hoogveld<br />

Hoezo?! Buurtvereniging EN Wijkplatform?<br />

Dat is toch hetzelfde? Niet dus!!<br />

Populair gezegd is de Buurtvereniging er voor<br />

de leuke dingen en het Wijkplatform voor<br />

de serieuze dingen. Niet dat we bij de Buurtvereniging<br />

alleen maar lol trappen en dat bij<br />

het Wijkplatform niet wordt gelachen, maar<br />

het raakt toch wel de kern. De Buurtvereniging<br />

heeft als doel de contacten tussen de bewoners<br />

van Hoogveld te bevorderen. Dat doen<br />

wij door activiteiten te organiseren. Daarvoor<br />

is uiteraard geld nodig. De fi nan ciële<br />

basis wordt gelegd door de contributie. En<br />

om contributie te kunnen innen heb je leden<br />

nodig. Bovendien staat ‘vereniging’ ook voor<br />

‘samen’. Dat betekent natuurlijk wel dat je als<br />

vereniging er primair bent voor de leden. De<br />

leden krijgen dan ook voordeel bij een deel<br />

van de activiteiten.<br />

23 <strong>okt</strong>ober: Kienen in Hoogveld<br />

door Buurtvereniging Hoogveld<br />

Het is stil in de zaal. Je kunt een speld horen<br />

vallen. Alleen het stemgeluid van omroeper<br />

klinkt door de zaal. Met kleine tussenpozen<br />

roept ze een nieuw nummertje. Eén voor één<br />

worden de nummertjes weggestreept op het<br />

formulier. Nog één cijfertje. Wie heeft het eerste<br />

het rijtje vol? Wie heeft als eerst de kaart<br />

vol? Weer klinkt er een cijfer. Niemand meldt<br />

zich. Of toch? KIEN!<br />

We hoeven niet uit te leggen wat kienen is. Iedereen<br />

heeft er wel eens van gehoord en velen<br />

die er wel eens aan hebben meegedaan, zijn<br />

eraan verslaafd geraakt. Daarom organiseren<br />

Buurtvereniging Hoogveld, Nationale Vereni-<br />

Advertentie<br />

En daar zit nu ook precies het verschil met<br />

het Wijkplatform. Het Wijkplatform is er<br />

primair voor alle Hoogveld-bewoners. Daar<br />

past geen lidmaatschap bij. Voor haar activiteiten<br />

wordt het Wijkplatform gefi nancierd door<br />

de gemeente. Het Wijkplatform houdt zich bezig<br />

met de ‘problemen’ in de Hoogveld. Of nog<br />

beter: met het oplossen van die ‘problemen’. Of<br />

het nou gaat om verkeer- en parkeerproblematiek,<br />

hondenpoep, een tekort aan speeltoestellen,<br />

het onderhoud van het groen of de tarieven<br />

van Essent, het zijn allemaal ‘problemen’<br />

waarover het platform zich laat informeren<br />

door de Hoogveld-bewoners, stelling neemt en<br />

probeert tot een oplossing te komen.<br />

U zult begrijpen, Buurtvereniging en Wijkplatform<br />

staan naast elkaar, vullen elkaar aan en<br />

waar ze kunnen helpen ze elkaar. En u kunt<br />

ons beiden helpen! Laat u mening horen bij het<br />

Wijkplatform én wordt lid van de Buurtvereniging.<br />

Of nog beter: wordt actief door plaats te<br />

nemen in een van de themawerkgroepen van<br />

het Wijkplatform of help bij het organiseren<br />

van activiteiten van de Buurtvereniging.<br />

ging De Zonnebloem afdeling Sittard-West en<br />

Orbis Hoogstaete op donderdag 23 <strong>okt</strong>ober<br />

een Kienavond.<br />

Van 19.00 uur tot 21.00 uur maakt u in het<br />

restaurant van Hoogstaete kans op leuke prijzen.<br />

Deelname kost 1 4,50, inclusief een kopje<br />

koffi e. Aanmelden is niet nodig, op tijd aanwezig<br />

zijn wel.<br />

Samengevat:<br />

Kienen<br />

Donderdag 23 <strong>okt</strong>ober 20<strong>08</strong><br />

Van 19.00 uur tot 21.00 uur<br />

In het restaurant van Hoogstaete<br />

(Smithlaan 151)<br />

Deelnamekosten: 3 4,50, incl. 1 kop koffi e.


Hoogveld Familie Tennisdag<br />

Inschrijfformulier<br />

vervolg Buurtvereniging Hoogveld<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

Wilt u lid worden van buurtvereniging Hoogveld?<br />

Naam: _______________________________________________________<br />

Adres: _______________________________________________________<br />

Postcode en woonplaats: _______________________________________<br />

Telefoonnummer:_____________________________________________<br />

E-mailadres:__________________________________________________<br />

Buurtvereniging Hoogveld heeft zondag 21<br />

september massaal ballen een loeier gegeven<br />

en wel op de tennisbanen van Panta<br />

Rhei in Limbricht. Met 62 deelnemers en<br />

vele tientallen kijkers is deze buurtactiviteit<br />

een waar succes te noemen. De besturen van<br />

Buurt vereniging Hoogveld en TC Panta Rhei<br />

over wegen dan ook de zogenaamde Hoogveld<br />

Familie Tennisdag tot een jaarlijks terug-<br />

Vul dan onderstaand formulier in:<br />

Gezinssamenstelling:<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Naam + Geboortejaar: _________________________________________<br />

Datum: ______________________________________________________ Handtekening: _______________________________________________<br />

Inleveren bij het secretariaat: Horatiuslaan 56<br />

U kunt dit inschrijfformulier ook gekopieerd inleveren, zodat u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft te verknippen.<br />

kerende gemeenschappelijk event te verheffen.<br />

De C1000 Limbrichterveld verzorgde<br />

leuke versnaperingen en prijzen. Een aantal<br />

mensen maakte gebruik van de gelegenheid<br />

kennis te maken met de tennissport door<br />

een proefl es te nemen. Voor de meer ervaren<br />

tennisers was er een toernooi. De eerste prijs<br />

bij de jeugd was voor Deti Goei. Bij de beginners<br />

waren Pascal Jongen en Marcel de Ruiter<br />

het sterkst. Bij de gevorderden spanden Fons<br />

Rulkens en Hub Larue de kroon.<br />

Machtiging<br />

Ondergetekende wordt lid van de Buurtvereniging Hoogveld en verleent hierbij een machtiging aan Buurtvereniging Hoogveld, om jaar-<br />

lijks de contributie (zoals vastgesteld door de ledenvergadering, op dit moment 15,- euro per jaar) van de Buurtvereniging af te schrijven van<br />

rekeningnummer:<br />

Als u nu lid wordt van Buurtvereniging Hoogveld betaald u pas vanaf januari 2009.<br />

3


Biomassacentrale Sittard weer in bedrijf<br />

Monique Aarts,<br />

directeur Biomassacentrale Sittard<br />

Doordat de centrale niet, zoals dezelfde<br />

centrales in Oostenrijk en Duitsland, met<br />

bomen wordt gesto<strong>okt</strong>, waren er al snel na de<br />

start regelmatig problemen met de koeling<br />

in de warmtewisselaars. De centrale moest<br />

daarom in die periode herhaaldelijk worden<br />

stilgelegd, erkent directeur Monique Aarts.<br />

In november 2006 ontstond om deze reden de<br />

eerste brand, die echter intern onder controle<br />

kon worden gebracht. Daarna heeft Aldavia<br />

als de leverancier van de centrale aanpassingen<br />

verricht en werd de apparatuur in april<br />

2007 weer goedgekeurd, zodat deze veilig<br />

in gebruik kon worden genomen. Maar op<br />

10 mei dat jaar was het weer raak. Dit keer<br />

met desastreuze gevolgen.<br />

Andere brandstof zorgt voor slijtage<br />

Volgens Aarts was de centrale bij aanschaf<br />

door Aldavia geschikt verklaard om plantsoenafval<br />

(integraal groen) te verbranden. Dat<br />

bleekt toch niet goed te werken. Er ontstond<br />

steeds plakkerige as die zich hechtte aan de<br />

buizen in de warmtewisselaar waar de koelende<br />

olie doorheen stroomt.<br />

De as werd met een statische blazer verwijderd.<br />

Het gevolg van dit blazen op één plaats,<br />

was dat er slijtage ontstond, zo wees onafhankelijk<br />

onderzoek van Stork achteraf uit.<br />

,,De buizen werden in de loop van de tijd als<br />

het ware gezandstraald.”<br />

Op 10 mei 2007 was een scheur van 5 cm in<br />

een van de buizen het gevolg. De thermische<br />

olie, die wordt gebruikt om te koelen, lekte<br />

hierdoor in de warmtewisselaar waar op dit<br />

moment een temperatuur heerste die boven<br />

de zelfontbrandingstemperatuur van de thermische<br />

olie lag waardoor hier een brand ontstond<br />

in de warmtewisselaar.<br />

Aarts: ,,We konden de olie dus niet meer<br />

gebruiken om te koelen, daarom wilden we de<br />

olie afl aten naar de verzameltank. Die zit in<br />

de kelder. Het was te heet en gevaarlijk om<br />

deze kraan met de hand te openen, dus moesten<br />

we dit via de computer regelen. Maar de<br />

software van de installatie was zo beveiligd,<br />

dat deze alleen vanuit Oostenrijk kon worden<br />

aangestuurd.”<br />

,,Dat is uiteindelijk ook gebeurd, maar er<br />

moest iemand voor terugkomen naar kantoor<br />

in Oostenrijk, ondertussen was een kostbaar<br />

half uur verloren gegaan. Een half uur is bij<br />

zo’n ramp ongeloofl ijk lang.”<br />

Miscommunicatie met de brandweer<br />

Tot overmaat van ramp was er een cruciale<br />

miscommunicatie met de brandweer. Aarts:<br />

,,Voor de brand die wij hadden bestond bij de<br />

meldkamer geen code. Dus werd gemeld dat<br />

er een binnenbrand was. De brandweer van<br />

Sittard was op oefening bij NedCar en dacht:<br />

wij komen niet voor een binnenbrandje. De<br />

brandweer uit de regio arriveerde dus met<br />

water. Een frituurpan kun je ook niet doven<br />

met water, maar voordat alles duidelijk was,<br />

was weer veel kostbare tijd verstreken.”<br />

Het verslag van de Algemene Energieraad<br />

stelt dat de methaangassen vervolgens via<br />

een overdrukventiel zijn geloosd nadat de<br />

olie was gaan koken. Deze gassen zijn teruggewaaid<br />

de fabriek in, aldus de raad, en dat<br />

zorgde in combinatie met open vuur voor de<br />

ontploffi ng.<br />

Juridische strijd over aansprakelijkheid<br />

Om 13.07 uur, de volgende dag, verliet het<br />

laatste brandweervoertuig, de 2646, het terrein.<br />

Al snel na de brand verscheen op de website<br />

van Stichting de Groene Sporenwolf uit<br />

Nieuwstadt een kritisch artikel.<br />

,,Of de centrale is niet veilig, of de bedrijfsvoering<br />

deugt niet of het proces zelf is<br />

onbeheerst”, stelde woordvoerder Henk Bril.<br />

Hij vroeg om een ‘diepgaand onafhankelijk<br />

onderzoek’ en tot de uitkomsten daarvan bekend<br />

zijn, zou niet herbouwd mogen worden.<br />

Het onderzoek werd door Stork uitgevoerd.<br />

Met bovenstaande technische conclusies.<br />

Directeur Aarts weerlegt echter dat het proces<br />

eerder niet werd beheerst, zoals een anonieme<br />

bron ons ook meldde, of dat de bedrijfsvoering<br />

niet deugde.<br />

,,Het was een materiaalfout in het metaal van<br />

de pijpen. Bovendien was de centrale, ondanks<br />

toezeggingen van Aldavia, niet geschikt voor<br />

de verwerking van plantsoenafval. Er waren<br />

wel af en toe problemen en we moesten dan<br />

telkens de fabriek stilzetten, maar dat gebeurt<br />

wel vaker en levert op zich geen gevaarlijke<br />

situaties op. Dat heeft te maken met het inregelen<br />

van de installaties.”<br />

De jaarlijkse onderhoudsbeurt die Aldavia<br />

haar afnemers aanbiedt; daar was het Sittardse<br />

bedrijf nog niet aan toegekomen.<br />

,,De centrale was nog maar driekwart jaar in<br />

gebruik.”<br />

Hoe de brand is ontstaan, is volgens Stork en<br />

Aarts dus heel duidelijk. Maar met hun con-<br />

De Biomassacentrale in Sittard<br />

clusies is Aldavia het niet eens. Daarom is<br />

sinds enkele maanden een juridische strijd<br />

tussen BES en Aldavia gaande over de aansprakelijkheid.<br />

Aldavia weigert om die reden<br />

alle commentaar.<br />

Aarts: ,,De schade aan de centrale bedraagt<br />

5,5 miljoen euro. Aldavia stelt dat haar geen<br />

verwijten te maken zijn, wij stellen dat er een<br />

technische fout was en dat de centrale, ondanks<br />

hun toezeggingen, niet geschikt was<br />

om plantsoenafval te verwerken.”<br />

Centrale na aanpassingen wel veilig<br />

Intussen is het concept aangepast aan de<br />

brandstof die in Nederland wordt gebruikt,<br />

vertelt de directeur, die zich vol enthousiasme<br />

op de toekomst richt. ECN in Petten heeft<br />

zich verdiept in de vrijkomende plakkende as<br />

en hier aanpassingen voor ontwikkeld. Verder<br />

zijn er nu vier warmtewisselaars in gebruik in<br />

plaats van anderhalve.<br />

Daarnaast is samen met Sabic gezorgd dat<br />

de centrale helemaal is geoptimaliseerd wat<br />

betreft de strengste veiligheidsregels. Aan de<br />

hand van alle mogelijke scenario’s is vervolgens<br />

geconstateerd dat de fabriek failsave is.<br />

De leverancier van de thermische olie heeft<br />

verder een andere vorm van luchtreiniging<br />

ontwikkeld; een slang die op en neer beweegt<br />

en waarvan het mondstuk met 2 bar en niet<br />

meer met 10 bar de buizen in de warmtewisselaars<br />

schoonblaast. Zo worden de buizen<br />

schoongemaakt zonder gevaar van slijtage en<br />

mogelijke lekkage.<br />

Monique Aarts: ,,Het was al goed, we konden<br />

al snel na de brand weer gaan draaien - dat<br />

was ook de wens van de gemeente - maar<br />

je hebt ook je verantwoordelijkheid. Ik had<br />

zoiets van: ‘Dit nooit weer!”<br />

,,Sinds eind juli zijn we aan het proefdraaien,<br />

we leveren alweer stroom, en 1 <strong>okt</strong>ober moeten<br />

we weer vol in bedrijf zijn. We hebben via<br />

de provincie o.a. ook de stichting uit Nieuwstadt<br />

op de hoogte gesteld en tegen de nieuwe<br />

vergunningverlening zijn geen bezwaren<br />

ingediend.”<br />

Ook ligt bij de brandweer intussen een goed<br />

aanvalsplan zodat de fouten uit het verleden<br />

niet meer worden herhaald, aldus de directeur<br />

van BES. ,,We hebben er allemaal van geleerd<br />

en nu kunnen we verder.” Nog even en dan<br />

worden de woningen in Hoogveld dus weer<br />

verwarmd met groenafval uit de omgeving.<br />

5


Ingezonden reactie<br />

Helicoptervluchten Kasteel Limbricht<br />

Graag wil ik reageren op het artikel in het<br />

eerste nummer van het wijkkrantje voor de<br />

buurt hoogveld m.b.t. de helivluchten vanaf<br />

kasteel Limbricht.<br />

Ik begrijp dat het voor individuen best aardig<br />

is om de wijk en omliggende wijken eens vanuit<br />

de lucht te zien, maar begrijpen deze individuen<br />

ook hoe het is wanneer een heli ongeveer<br />

50-60 keer op een tijdsbestek van 7 uur,<br />

tussen 10.00 u - 17.00 uur, over je huis, straat<br />

en wijk heen ratelt. Ik denk van niet.<br />

Het kortstondige plezier voor ongeveer 150<br />

passagiers, en het geldelijke gewin voor de<br />

uitbater van het kasteel Limbricht en de verhuurder<br />

van de heli, 2 personen dus, wordt<br />

door velen uit de wijken rondom het kasteel<br />

Limbricht als vreselijk irritant ervaren.<br />

Ondernemers mogen van mij gerust ondernemen,<br />

maar NIET over de rug van grote delen<br />

van stad.<br />

Ik heb de gemeente al ruim voor de datum<br />

benaderd, en vervolgens alle partijen uit<br />

de gemeenteraad aangeschreven, aan deze<br />

terugkerende heliterreur een einde te maken.<br />

In het voorjaar is ook al veel kritiek geweest<br />

op heliterreur vanaf Gardenz. Uit de reactie’s<br />

vanuit de diverse partijen blijkt dat men het<br />

zeker met mij eens is. Dit soort wanstaltig<br />

amusement voor een zeer beperkte groep<br />

personen moet stoppen. Is het een keer mooi<br />

weer, mag je je huis, straat en wijk verlaten<br />

om verlost te zijn van deze heliterreur, terwijl<br />

je eigenlijk lekker op je dakterras of in je tuin<br />

wilde verblijven.<br />

Uitbaters en passagiers bedankt.<br />

Gemeente stop deze onzin.<br />

Maassen, Senecalaan Hoogveld<br />

Miriam Bronckers<br />

6<br />

‘Heerlijk! Koolrapen, één van m’n lievelingsgroenten’<br />

Lambert Wijnen, vaste klant in<br />

het restaurant van Hoogstaete<br />

door Richard Stille<br />

Aan een tafeltje in het restaurant van Hoogstaete<br />

treffen we vaste gast Lambert Wijnen.<br />

Volgens hem kun je hier lekker eten voor weinig<br />

geld. Vandaag op het menu: groentesoep,<br />

aardappelen, een runderlapje, koolrapen en<br />

een bakje met aardbeienvla.<br />

,,Ik kom hier doordeweeks elke dag omstreeks<br />

half vijf in het restaurant eten. Het is zeer<br />

goedkoop. Voor maar 6,35 euro kun je het<br />

dagmenu bestellen. Dat bestaat uit een voorgerecht,<br />

hoofdgerecht en een nagerecht. Voor<br />

dat bedrag ga ik zelf niet koken.”<br />

Aan het woord is Lambert Wijnen, 73 jaar, alleenstaand<br />

en AOW’er. Hij woont tijdelijk in<br />

een appartement op de Caveleriestraat.<br />

Het appartementen complex op de Odasingel,<br />

waar hij zijn eigen appartement heeft, wordt<br />

in z’n geheel gerenoveerd. Eind volgend jaar<br />

is de renovatie voltooid, vertelt hij.<br />

Lambert heeft een actief leven. Zo heeft de<br />

gepensioneerde drukker van de Maas en Mijn<br />

vijftig jaar vrijwilligerswerk gedaan voor de<br />

jeugd van Fortuna Sittard. Elke thuiswedsrijd<br />

van het eerste elftal bezoekt hij nog steeds<br />

trouw.<br />

Een ander uitstapje dat met regelmaat wordt<br />

herhaald, is de busreis tijdens de zomervakantie.<br />

,,Ik ga elk jaar, meestal in juli, tien dagen<br />

met de bus naar Oostenrijk. Een prachtig<br />

land. Ik raak daar niet uitgekeken.”<br />

,,Heerlijk, die koolrapen”, onderbreekt hij zijn<br />

verhaal, ,,dat is één van m’n lievelingsgroenten!”<br />

Op de vraag waar hij zaterdags en zondags<br />

eet, antwoordt hij: ,,Zaterdags eet ik thuis en<br />

zondagmiddag in Zorgcentrum de Lemborgh,<br />

daar kost een dagmenu evenveel.”<br />

,,Ik ben daar al jaren vaste klant. Er komen<br />

in de Lemborgh elke week een man of twaalf<br />

van buiten het zorgcentrum eten. We hebben<br />

daar met een vriendenclub van vier man een<br />

vaste tafel. En dat zal, als het aan mij ligt, ook<br />

nog lang zo blijven!”<br />

‘Loedoes straks één van de grootste basisscholen’<br />

Miriam Bronckers, hoe lang bent u al directeur?<br />

Sinds 1 augustus ben ik directeur van deze<br />

school, voorheen was ik locatieleidster. Dit<br />

komt omdat er toen een constructieverandering<br />

heeft plaatsgevonden.<br />

Wij zijn op 1 augustus een volledig zelfstandige<br />

basisschool geworden. Daarvoor hoorde wij<br />

bij 2 verschillende basisscholen, basisschool<br />

Aan de Meule en basisschool Limbrichterveld.<br />

Beide scholen hadden hun eigen bestuur, dit<br />

werkte in de praktijk niet voor ons. Bovendien<br />

is onze school erg gegroeid. Uiteindelijk is er<br />

voor gekozen om van Loedoes een zelfstandige<br />

school te maken.<br />

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?<br />

Op de eerste dag van dit schooljaar hadden<br />

wij 300 leerlingen en het grappige was dat wij<br />

150 jongens en 150 meisjes hadden.<br />

Wie zijn het gemakkelijkste om mee om te gaan,<br />

jongens of meisjes?<br />

Het maakt niet uit of het een jongen of een<br />

meisje is. Elk kind is anders en elk kind heeft<br />

iets speciaals. Als je een relatie opbouwt met<br />

het kind maakt het niets uit of het een jongen<br />

of een meisje is, als je er voor open staat klikt<br />

het altijd. Nee, ik zie er geen verschil in.<br />

Zitten hier ook kinderen met ADHD? En hoe is daar<br />

mee om te gaan?<br />

Wij hebben ook kinderen met speciale zorg op<br />

onze school en ook kinderen met ADHD. Onze<br />

ervaring is dat je moet zorgen voor duidelijke<br />

structuren en duidelijke afspraken, dan is er<br />

met deze kinderen goed te werken, zelfs heel<br />

goed. Voor deze kinderen is het extra belangrijk<br />

dat er structuur en afspraken zijn en dat<br />

je werkt aan de relatie.<br />

Hoeveel leraren geven hier les?<br />

Wij zijn met 21 mensen onderwijzend personeel<br />

waarvan 5 mannen. Maar er is ook nog<br />

onderwijsondersteunend personeel en een<br />

schoonmaker/conciërge, dat is een man. Daarnaast<br />

zijn er nog 2 administratief medewerksters.<br />

Er zijn dus meer vrouwen dan mannen<br />

binnen onze school.<br />

Hoeveel groepen zijn er bij jullie?<br />

In totaal 14 groepen waarvan vijf groepen 1-2,<br />

twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen<br />

5, een combinatiegroep 5-6, een groep<br />

7 en een groep 8. Daarnaast hebben wij vier<br />

Lambert Wijnen<br />

ochtenden in de week ook nog een derde<br />

groep 3 erbij.<br />

Hoe groot zijn deze groepen?<br />

De vijf groepen 1-2 bestaan uit ongeveer 18<br />

kinderen, de overige groepen variëren tussen<br />

de 20 en de 28 kinderen.<br />

Komen de meeste kinderen uit Hoogveld?<br />

Wij hebben overwegend kinderen uit Hoogveld,<br />

ik denk dat er maar ongeveer 12 kinderen<br />

van buiten de wijk zijn.<br />

Nemen jullie nog nieuwe leerlingen aan?<br />

Ja, elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs<br />

en als school heb je ook de plicht om ze<br />

aan te nemen. Dus natuurlijk worden er nog<br />

kinderen aangenomen op onze school.<br />

Wij hebben wel eens gehoord dat een kind niet zou<br />

zijn aangenomen op Loedoes omdat jullie vol zaten.<br />

Klopt dit?<br />

Voor zover ik weet, ik werk hier nu al zes jaar,<br />

hebben wij nog nooit een kind niet aangenomen.<br />

Wel kan het zijn dat ouders een intake gesprek<br />

aanvragen voor een kind dat op een andere<br />

school zit en dat er op die school wordt<br />

geadviseerd dat het kind speciaal onderwijs<br />

nodig heeft. In zo’n geval nemen wij dat advies<br />

over. Ik denk dat wij niet aan de deskundigheid<br />

van onze collega’s moeten twijfelen.<br />

Als daar een rede voor speciaal onderwijs is<br />

zal dat hier ook zo zijn. Maar in principe heb-


en wij geen redenen om een kind niet aan te<br />

nemen en al zeker niet omdat wij vol zitten,<br />

want wij zitten niet vol.<br />

Wat voor een soort school is Loedoes, Katholiek, Protestant?<br />

Zijn jullie ergens bij aangesloten?<br />

Het is een basisschool met een algemene<br />

toegankelijkheid. Dat houdt in dat kinderen<br />

ongeacht hun culturele achtergrond of levensovertuiging<br />

welkom zijn. Op onze school<br />

wordt informatie gegeven over verschillende<br />

geloofsovertuigingen. Als je hier op groep 1 t/<br />

m 8 gezeten hebt dan heb je alle geloofsovertuigingen<br />

ter kennisgeving meegekregen.<br />

Wij vertellen niet welk geloof de enige juiste<br />

waarheid zou zijn. Ook in ons team zijn verschillende<br />

geloofsovertuigingen. Als een kind<br />

iets mee neemt uit een specifi ek geloof, dan<br />

staan wij daar open voor en wordt er in de<br />

klas over gesproken.<br />

Hebben jullie ook Amerikaanse kinderen van de<br />

leger basis op jullie school?<br />

Die hebben wij wel gehad maar inmiddels zijn<br />

ze verhuisd, dat vind ik erg jammer. De Amerikaanse<br />

kinderen die in Hoogveld wonen zitten<br />

waarschijnlijk op een internationale school.<br />

Wat voor een groei hebben jullie meegemaakt vanaf<br />

de opening van de school tot nu?<br />

Bij de opening van de school in augustus 2002<br />

hadden wij 33 kinderen, nu zijn het er 300, je<br />

mag dus wel spreken van een explosieve groei.<br />

Verwachten jullie nog meer groei?<br />

Er is een prognose van de gemeente waaruit<br />

blijkt dat wij in 2014/2015 een piek van 19<br />

groepen zullen hebben. Ik hoop dat dit erg<br />

overschat is en dat wij zullen groeien tot 16<br />

groepen. Wij gaan ook bijbouwen voor deze 16<br />

groepen en voor de peuterspeelzaal Oki doki<br />

en de naschoolse opvang De Bonte Bende.<br />

In de rubriek ‘Uitgelicht’ wordt telkens een<br />

buurtbewoner geïnterviewd. Deze geeft vervolgens<br />

de pen door aan iemand anders, die<br />

in het volgende nummer wordt geportretteerd.<br />

Rita Bastings,<br />

voorzitter buurtvereniging Hoogveld<br />

door onze verslaggever<br />

Wie is Rita Bastings en wat doet ze nog meer<br />

naast haar voorzitterschap van Buurtvereniging<br />

Hoogveld?<br />

Rita is geboren en getogen in Margraten. Het<br />

9e kind uit een gezin van 6 meisjes en 6 jongens.<br />

Het gezin onderscheidt zich vanwege<br />

hun maatschappelijke betrokkenheid. Het<br />

verenigingsleven is hen niet vreemd...<br />

Van de bouw hebben wij vernomen. Wanneer wordt<br />

hiermee gestart?<br />

Ik hoopte gisteren. Wij zijn al anderhalf jaar<br />

in gesprek met de gemeente en Orbis. Momenteel<br />

worden de vergunningen aangevraagd en<br />

als alles mee zit starten wij in januari met de<br />

bouw. De bouw zelf zal 8 maanden tot een<br />

jaar duren.<br />

Hoe groot wordt de aanbouw?<br />

Acht lokalen en een speelzaal komen er bij. Wij<br />

hebben dan plaats voor ongeveer 350 tot 400<br />

leerlingen. Loedoes hoort dan bij de grotere<br />

basisscholen van de gemeente Sittard-Geleen.<br />

Kat vermist<br />

Sinds 25 september is onze kat, genaamd<br />

Freud, vermist. Freud is wit en heeft een<br />

rode staart en ook wat rode vlekken op zijn<br />

hoofd en nek. Zit hij toevallig in jullie garage,<br />

schuur of tuin? Of heeft u hem gezien? Wij en<br />

zijn tweelingbroertje missen hem enorm.<br />

Familie van der Lelij<br />

Senecalaan 19, tel.: 046-4514015<br />

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rita<br />

werkzaam is als maatschappelijk werker. Op<br />

haar 18e is ze weggegaan uit Margraten. Als<br />

psychiatrisch verpleegkundige ging ze aan de<br />

slag voor Welterhof. Haar liefde voor het werken<br />

in Heerlen was echter niet zo groot om<br />

er tevens te gaan wonen. Rita kwam terecht<br />

in huisje Hopeloos te Limbricht. In het mooie<br />

sprookjesachtige Limbricht woonden vanaf<br />

toen 3 jonge verpleegkundigen in een knus<br />

pandje. Uiteraard was iedereen welkom, ze<br />

komt perslot van rekening zelf uit een vol en<br />

levendig huis. Helaas aan dit huisje Hopeloos<br />

komt een eind. Het huisje moet weg... En Rita<br />

zoekt haar toevlucht in de binnenstad van<br />

Sittard. Een tijd van stappen tot in de kleine<br />

uurtjes breekt aan en Rita begint te houden<br />

van Sittard. Alleen de 11e vd 11e Rita Bastings<br />

dan is ze niet<br />

te houden en moet ze terug naar waar ze geboren<br />

is.<br />

De magische grens van 40 naderde… Het stapgroepje<br />

dunde uit, stelletjes werden gevormd,<br />

kindjes geboren. En dan komt de grote vraag<br />

wat ga ik verder doen in mijn leven.??? Naast<br />

studeren, wat ze steeds is blijven doen maakt<br />

Rita’s carrière ook de nodige stappen vooruit.<br />

STELLING<br />

VORIGE EDITIE<br />

Er zijn in Hoogveld voldoende (speel)plekken<br />

voor de jeugd en te weinig (hang)plekken<br />

voor de jongeren.<br />

Uit het aantal reacties die we hierover binnen<br />

kregen, hebben we de volgende twee reacties geplaatst.<br />

A. Wanders is het met de stelling eens<br />

Als ik om me heen kijk in Hoogveld zie ik veel<br />

speelplekken voor jeugd tot en met 12 jaar.<br />

Daarna wordt het lastig lijkt het. Alsof er geen<br />

jongeren zijn in de wijk en er ook geen jongeren<br />

zullen komen. Geef jongeren vanaf 12 jaar<br />

een eigen plek om elkaar te ontmoeten. Laten<br />

we wel zijn, iedere volwassene heeft de tijd gekend<br />

dat hij/zij graag buiten het directe gezag<br />

van hun ouders andere jongeren wilde ontmoeten.<br />

Het hoort immers bij het opgroeien<br />

naar volwassenheid. Als jongeren in een wijk<br />

een eigen zichtbare plek krijgen dan bevordert<br />

dit hun gevoel van verantwoordelijkheid.<br />

Je neemt ze immers serieus.<br />

Experimenteren binnen de veiligheid van de<br />

wijk waar je woont.<br />

M. Meuwissen is het met deze stelling oneens<br />

Er zijn voldoende speelplekken voor de jeugd<br />

en er zijn genoeg hangplekken voor jongeren.<br />

Jongeren horen niet te hangen op een plek.<br />

Dit betekent alleen maar rottigheid! Niemand<br />

wil een hangplek in zijn omgeving. Jongeren<br />

moeten thuis of bij vrienden zijn of op sport<br />

hun vertier zoeken. Niet hangen in een buurt.<br />

Dat leidt tot problemen, zowel voor de jongeren<br />

alsook voor de omgeving.<br />

Rita heeft inmiddels de nodige fusies meegemaakt<br />

en ziet Welterhof veranderen in het huidige<br />

Mondriaan. Vanuit de ondernemingraad<br />

(uiteraard onder aanvoering van Rita) is er een<br />

innovatie medezeggenschapsraad GGZ ontwikkeld.<br />

Niet het eeuwige klassieke verhaal<br />

tegen de organisatie maar het activeren op een<br />

participatieve manier om samenwerking te<br />

bevorderen. Ze is dan ook een regelaar eerste<br />

klas. Laat mij tussen de mensen staan en van<br />

daaruit mijn werk doen. En laten nu net Rita<br />

en de OR de prijs voor innovatie medezeggenschap<br />

binnenslepen!! Het bedrag van 25.000,-<br />

euro is niet misselijk. Rita zou Rita niet zijn<br />

als zij geen bestemming wist. Innoveren en<br />

winnen, dat deed het dameshockey team ook,<br />

niet waar? Nou voor onze instelling niet minder<br />

dacht Rita, en huurde Marc Lammers in als<br />

coach!! Uiteraard is kijken naar de fi nale van<br />

het dameshockey team op de Olympische spelen<br />

in Peking dan toch wat specialer!!<br />

Dit maakt haar dan ook een informele netwerk<br />

regelaar. Bevlogen en goedgebekt. Ik hoef u<br />

dan ook niet te vertellen dat Rita als consulent<br />

cultuur en organisatie verder studeerde aan<br />

de unie in Leuven om de studie “consultant in<br />

groepen organisaties” te volgen. Hiermee kan<br />

ze dan, eventueel als zelfstandige, met anderen<br />

innoveren en motiveren om groei en ontwikkelingen<br />

binnen en buiten de bestaande<br />

organisaties te bevorderen.<br />

Bij het afscheid nemen meldt Rita dat we nog<br />

niet gesproken hebben over Afrika. Rita, ik<br />

kan niet wachten tot de pen weer eens jouw<br />

richting opwijst!!<br />

7


Recreatie- en activiteitenplan 2009 bijna klaar<br />

“Samen is het gewoon leuker!’<br />

door Orbis Medisch en Zorgconcern<br />

Het duurt misschien even, maar dan krijg je ook<br />

wat! Na een zorgvuldige voorbereiding heeft de<br />

projectgroep ‘Masterplan recreatie en activiteiten<br />

Hoogveld’ de jaarplanning voor 2009 op een rijtje<br />

staan. Een knap staaltje van samenwerking tussen<br />

de verschillende betrokken partijen resulteert<br />

in een indrukwekkende lijst van zeer gevarieerde<br />

gezamenlijke activiteiten. Voor elk wat wils: kom<br />

en doe mee!<br />

Samenspel<br />

Zoals gezegd, het heeft de nodige tijd gekost<br />

voordat de jaarplanning rond was. Dat heeft<br />

alles te maken met de grondige aanpak. De<br />

projectgroep is bepaald niet over een nacht<br />

ijs gegaan. Zoveel mogelijk organisaties in de<br />

wijk (zie kader) zijn in een vroeg stadium bij<br />

de voorbereidingen betrokken. Hun ideeën en<br />

ervaringen zijn gebundeld en daar kwamen<br />

ook weer nieuwe ideeën uit voort. Dat heeft<br />

niet alleen geresulteerd in een gezamenlijke<br />

activiteitenplanning, maar ook in leuke contacten.<br />

Leuke dingen voor de buurt<br />

De buurtvereniging Hoogveld heeft als hoger<br />

doel om de mensen van Hoogveld bij elkaar<br />

te brengen. Erik de Lepper, secretaris van de<br />

buurtvereniging, is dan ook verheugd over de<br />

gezamenlijke aanpak. “We pakken het slimmer<br />

aan door samen te werken en de activiteiten<br />

op elkaar af te stemmen. En als het<br />

klikt, bundelen we de krachten. Je moet ook<br />

reëel zijn: het is toch veelal vrijwilligerswerk<br />

en meerdere handen maken lichter werk. Zo<br />

organiseren we binnenkort samen met De<br />

Zonnebloem en Orbis een buurtkienavond. Er<br />

werd wel eens gevraagd door mensen uit de<br />

buurt om een kienavond te organiseren, maar<br />

we hadden daar net iets te weinig belangstellenden<br />

voor. Door samen te werken, gaat het<br />

toch gebeuren. De St. Maartenswandeling<br />

in november organiseren we samen met de<br />

ouder vereniging van de basisschool.”<br />

Enthousiast over brede gedragenheid<br />

Het Wijkplatform is er weliswaar vooral voor<br />

de ‘serieuzere zaken’, maar heeft graag meegeholpen<br />

aan het realiseren van een gezamenlijke<br />

activiteitenplanning. Een vertegenwoordiger<br />

van het Wijkplatform is erg enthousiast<br />

over de brede gedragenheid van de plannen.<br />

“Je kunt maar een keer met zoiets beginnen,<br />

en dan moet je het goed doen. Voor elk wat<br />

wils, en vooral het samen doen staat wat ons<br />

betreft hoog op het prioriteitenlijstje. Door en<br />

met elkaar. Dat is dé manier om een succes<br />

te maken van deze wijk. Dit plan is een basisstuk.<br />

Activiteiten in de wijk zullen zich blijven<br />

ontwikkelen. We zullen ook regelmatig evalueren:<br />

wat loopt goed, wat missen we nog. En<br />

nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.”<br />

Knutselen en dansen en ...<br />

Ondertussen hebben de eerste integrale activiteiten<br />

al plaatsgevonden. Wachten tot 2009<br />

is immers niet nodig! Een middag knutselen<br />

voor jong en oud bleek zeer geslaagd. Of het nu<br />

kwam door de toevallig aanwezige televisiecamera’s<br />

van de WDR of door het enthousiasme<br />

van de knutselaars: wat maakt het eigenlijk<br />

uit? Alle betrokkenen hadden een leuke middag.<br />

Brigitta Heutmekers werkt al 28 jaar als<br />

activiteitenbegeleider en zij is zeer te spreken<br />

over de planning voor 2009: “Er staan heel<br />

leuke dingen op stapel. Echt de moeite waard.<br />

Het concept van allemaal samen, integreren<br />

in de buurt, jong en oud vind ik erg leuk. De<br />

bewoners van Hoogstaete moeten er even aan<br />

wennen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het<br />

Activiteiten programma Hoogstaete<br />

In Hoogstaete worden activiteiten georganiseerd<br />

die ook toegankelijk zijn voor de<br />

bewoners van Hoogveld. Om te kunnen<br />

deelnemen aan deze activiteiten kan men<br />

een strippenkaart kopen bij de activiteitenbegeleiding<br />

of in de winkel van Hoogstaete.<br />

Een strippenkaart kost 20,00 euro per kaart<br />

( tien strippen) en 15,00 euro voor bewoners<br />

die lid zijn van de Orbis serviceorganisatie.<br />

Meer informatie over de serviceorganisatie<br />

is te vinden op de site van Orbis medisch en<br />

zorgconcern.<br />

Alle entreeprijzen zijn inclusief een kop<br />

koffi e/thee.<br />

De leerlingen van Loedoes houden Orbis Hoogstaete lekker jong.<br />

Zaterdag 4 <strong>okt</strong>ober en 18 <strong>okt</strong>ober is er kienen.<br />

Aanvang 14.00 uur. Kosten 4,50 of drie strippen.<br />

Op zaterdag 25 <strong>okt</strong>ober is er een dansavond<br />

waar naar hartenlust gedanst kan worden.<br />

Organist Hub Merkelbagh zal bekende melodieen<br />

ten gehore brengen.<br />

Kosten 3,00 euro of twee strippen.<br />

Op donderdag 23 <strong>okt</strong>ober zal er ‘ buurt kienen’<br />

zijn. Een kienavond georganiseerd in samenwerking<br />

met de buurtvereniging Hoogveld<br />

en de Zonnebloem waar geweldige prijzen te<br />

winnen zijn! In de pauze zal er een tombola<br />

gehouden worden. Kosten 4,50 euro inclusief<br />

een kop koffi e.<br />

voor alle partijen vele voordelen kan opleveren.<br />

Wisten jullie trouwens dat wij regelmatig<br />

dansavonden organiseren? In september hadden<br />

we nog geen mensen uit de buurt. Maar<br />

die krijgen in <strong>okt</strong>ober een herkansing: op 25<br />

<strong>okt</strong>ober kunnen de benen weer van de vloer.”<br />

Samen is het veel leuker<br />

Elke activiteit is in principe voor iedereen<br />

toegankelijk: dat is een belangrijk uitgangspunt<br />

voor de activiteitenplanning van Hoogveld.<br />

Want samen leuk bezig zijn, schept een<br />

band en opent meerdere mogelijkheden tot<br />

contact. Een tweede belangrijk uitgangspunt<br />

is dat er voor elk wat wils moet zijn. De een<br />

houdt immers van gezellig kienen, de ander<br />

is liever sportief bezig: wandelen, fi etsen, tennissen...<br />

Dansen heb je ook in vele varianten:<br />

van walsen tot swingen. Aan de derde voorwaarde<br />

is inmiddels ook voldaan: het bundelen<br />

van de krachten voor de organisatie. Of je<br />

nu samen gaat dansen, kaarten, kienen, jeu<br />

de boules spelen, knutselen, wandelen, in de<br />

tuinen werken, feesten, naar muziek luisteren,<br />

of zelf muziek maken...<br />

Er is voor iedereen wel iets te beleven in Hoogveld.<br />

Samen is het veel leuker!<br />

Samen bedenken, samen organiseren en<br />

samenwerken!<br />

Buurtvereniging Hoogveld<br />

Wijkplatform Hoogveld<br />

Orbis Medisch en Zorgconcern<br />

Nationale Vereniging De Zonnebloem<br />

Sittard-West<br />

Basisschool Loedoes<br />

Oudervereniging Basisschool Loedoes<br />

Wellnesscentrum/Fysiotherapiepraktijk<br />

Kremer, Vonken en Machielsen<br />

MIK (Maatwerk in Kinderopvang).<br />

Alle activiteiten worden op verschillende<br />

manieren gecommuniceerd. In ieder geval<br />

via de websites en nieuwsbrieven van de<br />

diverse partijen. Maar hoe nog meer? Dat<br />

is onderwerp van gesprek op de volgende<br />

bijeen komst. Eén van de plannen is een huis<br />

aan huis te verspreiden kalender voor 2009<br />

waarop voor u vast diverse activiteiten zijn<br />

genoteerd.<br />

9<br />

Foto: Orbis Medisch en Zorgconcern


Plaatsing van ‘Mijn Zoekertje’<br />

Zoekertjes...<br />

Het plaatsen van een zoekertje kost 1 3,- (maximaal 84 tekens). Zoekertjes zijn er speciaal<br />

voor particulieren om een dienst en/of product aan te bieden. Let op: Invullen in blokletters.<br />

Alleen volledig ingevulde bonnen worden in behandeling genomen. U dient de kosten van<br />

1 3,- per zoekertje contant bij te sluiten. U kunt deze bon ook gekopieerd inleveren, zodat u<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft te verknippen.<br />

Naam ________________________________________________ Datum<br />

______________________________________________ ______________________________________________<br />

Adres _________________________________________________ Handtekening<br />

______________________________________________ ______________________________________________<br />

Voor de eerstvolgende editie uiterlijk vrijdags elke tweede week van de maand inleveren bij:<br />

Secretaris Buurtvereniging Hoogveld<br />

Horatiuslaan 56, Sittard<br />

Tel.: 046-4511841<br />

De opbrengst van de zoekertjes wordt geschonken aan<br />

de Buurtvereniging.<br />

Het wijkkrantje verschijnt altijd in de eerste week van elke maand.<br />

Zie het colofon op pagina 1 voor de voorwaarden van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>.<br />

10<br />

Zoekertjes<br />

Brom(fi ets)/motor<br />

Te koop: Batavus herenfi ets uit 1998. 5 Versnellingen,<br />

Brookszadel, kleur blauw.<br />

Prijs 1 75,00.<br />

Tel.: ..............................................06-12671261<br />

Te koop racefi ets. Merk Raleigh Equipe. 12<br />

Versnellingen. Prijs 1 25,-<br />

Tel. ...............................................046-4521326<br />

Computer<br />

Te koop: Apple iMac G3 (265Mb), ‘grijs bolletje’<br />

met externe CDwriter (LaCie). T.e.a.b.<br />

Tel.: ..............................................046-4516864<br />

Te koop: Canonscanner ook voor dia’s voor<br />

Windows of Mac. T.e.a.b.<br />

Tel.: ..............................................046-4516864<br />

Dierenartikelen<br />

Te koop paardenhaam met koper bewerkt<br />

1125,- bellen na 17.00 uur.<br />

Tel.: ..............................................046-4581044<br />

Keuken apparatuur<br />

Siemens Top Line. Keramische kookplaat<br />

met 4 halogeen kookzones. Prijs 1 25,-<br />

Tel. ...............................................046-4521326<br />

Meubelen<br />

Te koop: 2 zits Chesterfi eld bankstel.<br />

Verkeerd in nieuwstaat. Prijs n.o.t.k.<br />

Tel.: ..............................................06-12671261<br />

Radio/TV<br />

Te koop TV muurbeugel uittrek- en draaibaar,<br />

merk Vogel’s. Niet voor LCD. In goede<br />

staat. Prijs 1 25,-<br />

Tel. ...............................................046-4521326<br />

Slapen<br />

Te koop: Campingbedje. Kleur blauw. In zeer<br />

goede staat. Prijs 1 25,-<br />

Tel.: ..............................................046-4583367<br />

Speelgoed<br />

Gezocht: brug voor een duplotrein.<br />

Tel.: ..............................................046-4511841<br />

Tuin<br />

Te koop grasmaaier van Wolfsgeräten met<br />

opvangbak. Weinig gebruikt. In goede staat.<br />

Prijs 1 40,- Tevens maaier voor grasranden.<br />

Prijs 1 20,-<br />

Tel.: ..............................................046-4586518<br />

TV/Audio apparatuur<br />

Gratis af te halen kleuren TV. Merk Sony.<br />

Nog in goede staat. Beeldscherm 70 cm, dubbel<br />

scartaansluiting met afstandsbediening.<br />

Tel.: ..............................................06-12062227<br />

Te koop kleuren TV, Merk Sony.<br />

Vraagprijs 1 100,-.<br />

Tel:. ..............................................06-51785888<br />

.................................................of 06-21858211


Uitslag Doe mee en<br />

win vorige editie<br />

Uit het aantal reacties die we hebben binnengekregen<br />

hieronder het winnende gedicht van<br />

J.A.M. Hensgens. Profi ciat. U wint een boekenbon<br />

ter waarde van 20 euro beschikbaar<br />

gesteld door boekhandel Krings uit Sittard.<br />

De stad geurt naar afgekoelde dromen.<br />

Stenen, straten en muren krijgen kracht,<br />

een bloem kleurt rood. Ik kijk rustig<br />

over de rand van het oude wereldnieuws.<br />

Hanteer het papier met zorgvuldige gebaren<br />

en een gemak, zoals men zelden ziet.<br />

Leg hem weg, traag, om niets te storen.<br />

De zon maakt zich langzaam groot<br />

achter de heiligen van de kathedraal.<br />

Vermiste kat<br />

verongelukt<br />

door onze verslaggever<br />

De vermiste kat van de familie<br />

van Breugel is op een tragische<br />

manier om het leven gekomen.<br />

Zoals de meeste inwoners in<br />

Hoogveld de afgelopen weken al was opgevallen,<br />

had de familie van Breugel posters in<br />

Hoogveld opgeplakt en 500 fl yers gedeponeerd<br />

in brievenbussen i.v.m. hun vermiste kat. Hun<br />

zeventien jaar oude kat Jenny was al sinds 24<br />

augustus vermist. Op donderdag 18 september<br />

kregen zij van iemand uit Hoogveld een telefoontje<br />

dat hij een dode kat uit zijn zwembad<br />

had gehaald. Het bleek Jenny te zijn.<br />

Scholieren Trevianum op<br />

maatschappelijke stage bij gemeente<br />

door Gemeente Sittard-Geleen<br />

Zes leerlingen van Trevianum Scholengroep<br />

gaan in de week voor de herfstvakantie stage<br />

lopen bij de gemeente Sittard-Geleen. Het<br />

gaat om een maatschappelijke stage – het<br />

verrichten van vrijwilligersactiviteiten – voor<br />

leerlingen in het vierde jaar van het voortgezet<br />

onderwijs.<br />

,,Het idee van een maatschappelijke stage<br />

spreekt mij erg aan,” zegt wethouder Pieter<br />

Meekels (personeel en organisatie). ,,Zo’n<br />

stage kan een belangrijke aanvulling zijn op<br />

het reguliere onderwijsprogramma. Leerlingen<br />

maken actief kennis met allerlei aspecten<br />

van onze samenleving. Dat vergroot de<br />

maatschappelijke betrokkenheid van deze<br />

jongeren.” Vandaar dat de gemeente graag<br />

medewerking verleent en stageplaatsen beschikbaar<br />

stelt.<br />

De stagetijd bedraagt in totaal zo’n 35 uur, en<br />

vindt plaats van 6 tot en met 10 <strong>okt</strong>ober. In totaal<br />

zes leerlingen van het gymnasium lopen<br />

stage bij de gemeente Sittard-Geleen. Twee<br />

Veiliger naar school<br />

De actie “Op voeten en fi etsen naar school”<br />

donderdag 18 september was een groot succes.<br />

Een groot aantal leerlingen van Basisschool<br />

Loedoes, was op de voet of met de fi ets naar<br />

school gekomen, waar voor de deur een heel<br />

parcours was afgezet. Tijdens deze dag werd<br />

de aandacht gelegd op de verkeersregels en<br />

van hen doen dat bij ‘beheer openbare ruimte’,<br />

twee anderen werken bij de raadsgriffi e en<br />

het laatste duo gaat bij afval en reiniging aan<br />

de slag met een speciale opdracht. Zij gaan onderzoek<br />

doen naar de schoonheidsgraad van<br />

fi etsroutes naar scholen (onder anderen in de<br />

wijk Limbrichterveld, waar hun eigen school<br />

ligt) en van een aantal locaties in de buurt van<br />

scholen. Hen wordt ook gevraagd een plan te<br />

maken om deze plaatsen schoner te krijgen.<br />

Dit schooljaar organiseert Trevianum de<br />

maatschappelijke stage voor de tweede keer.<br />

Waren er vorig jaar alleen leerlingen van het<br />

gymnasium betrokken bij de stage, dit jaar nemen<br />

ook leerlingen van havo-4 deel. In totaal<br />

gaan ongeveer 190 leerlingen op stage naar<br />

verschillende instellingen, zoals het Toon<br />

Hermans-huis, Bie Zefke, zorginstellingen in<br />

de omgeving en sportverenigingen.<br />

Trevianum hecht grote waarde aan deze activiteit<br />

waarbij leerlingen zich in dienst stellen<br />

maatschappelijke organisaties en zo kennis<br />

maken met de vele aspecten van het vrijwilligerswerk.<br />

diverse verkeerssituaties. Kinderen leren<br />

zo deelnemen aan het verkeer en omdat er<br />

minder kinderen met de auto worden weggebracht<br />

wordt de schoolomgeving ook veiliger.<br />

Op naar volgend jaar!<br />

Brechje Veugen-Moltmaker<br />

VAN ALLES…<br />

EN NOG WAT<br />

Jeffrey Verspaget, Redacteur<br />

Vriendin uit Californië<br />

Een vriendin uit San Diego, Californië kwam<br />

naar ons toe. Op een maandagmiddag gingen<br />

wij haar afhalen op het station in Sittard.<br />

Na bijna 4 jaar maakte wij eindelijk<br />

persoonlijk kennis. Dat was een mooi en<br />

emotioneel moment.<br />

Enkele jaren geleden was ik op zoek naar<br />

een woning in San Diego, zo had ik haar<br />

leren kennen. Zij is daar namelijk makelaar.<br />

Nadat de eerste gesprekken vooral zakelijk<br />

waren ontstond er toch vrij snel een vriendschappelijke<br />

band. En binnen de kortste tijd<br />

belden wij elkaar zeker één maal per week.<br />

Ook mailen wij elkaar regelmatig en stuur<br />

ik haar typisch Nederlandse spullen en zij<br />

stuurt mij dingen uit Amerika. Wij leerden<br />

elkaar goed kennen en ook bij problemen<br />

kunnen wij bij elkaar terecht. Het is echt<br />

een heel goede vriendin van mij geworden<br />

en het is of wij elkaar al ons hele leven kennen.<br />

Na 4 jaar was dan de ontmoeting in levenden<br />

lijve. Wij zijn, samen met mijn vriend<br />

en nog een vriendin, direct naar een Chinees<br />

restaurant gegaan. Wij hebben daar<br />

gelachen en een traan gelaten, het was heel<br />

bijzonder. Na het eten en de nodige borrels<br />

liep zij zo de keuken in en bedankte daar<br />

iedereen voor de kookkunsten. De Chinezen<br />

waren overrompeld maar lachten vriendelijk<br />

terug.<br />

Nu was het tijd om haar Sittard te laten zien<br />

met al haar mooie plekjes. Ze wilde ook wel<br />

een terrasje pikken in onze bruisende stad,<br />

tenminste dat dacht ik. Wij parkeerden de<br />

auto op het Tempelplein en liepen naar de<br />

markt. Toen wij daar aankwamen dacht ik,<br />

wat is dit. Wij schoten allemaal in de lach,<br />

ondanks het mooie weer zat er bijna niemand<br />

op het terras. Hier en daar zat wel<br />

iemand een glaasje te drinken, maar je kon<br />

ze op één hand tellen. Je kon er echt een<br />

speld horen vallen.<br />

Ik heb haar gezegd en gesmeekt niemand<br />

in San Diego te vertellen hoe levend en<br />

bruisend onze stad wel niet is. Daarna hebben<br />

we ons omgedraaid en zijn naar huis<br />

gegaan. Op ons eigen terras hebben wij met<br />

Mexicaanse muziek tot diep in de nacht gezellig<br />

gezeten, de markt kon ons gestolen<br />

worden.<br />

De dag erna zijn wij nog gaan winkelen in<br />

Sittard en in Aken, daar hebben wij ons wel<br />

vermaakt. En ’s avonds hebben wij weer<br />

gezellig in de tuin gezeten.<br />

Na twee dagen ging zij naar familie in<br />

Amersfoort en daarna is zij terug naar San<br />

Diego gegaan. Maar deze ontmoeting zullen<br />

wij nooit vergeten. Als zij nog eens terug<br />

komt hoop ik dat onze mooie stad een stuk<br />

gezelliger is geworden. Maar waarschijnlijk<br />

ben ik voor die tijd bij haar langs geweest.<br />

11


12<br />

Uitgebreide Uitgebreide Uitgebreide ebre collectie collectie col<br />

geboortekaarten<br />

geboortekaarten<br />

geboortekaar eboortek<br />

en en huwelijkskaarten<br />

huwelijkskaarte<br />

Handelsstraat 3 6135 KK Sittard<br />

T: 046-4512386 E: office@claessensprint.nl<br />

DRUK - KOPIE - PRINT<br />

Advertorial<br />

Wij staan voor u klaar<br />

Hermez Marketing & Communicatie in Roermond:<br />

Hoge kwaliteit is normaal, goede<br />

communicatie bepaalt uw succes<br />

Aansprekende marketing-communicatie<br />

maakt het verschil tussen wel of geen opdracht.<br />

Goede kwaliteit is tegenwoordig vanzelfsprekend,<br />

een faire prijs ook. De keuze<br />

wordt steeds vaker gemaakt op basis van andere<br />

argumenten, bijvoorbeeld hoe een bedrijf<br />

in de wereld staat, welke waarden worden<br />

gehanteerd en hoe met de grondstoffen en het<br />

personeel wordt omgegaan.<br />

Een goede uitstraling vertelt dat verhaal en<br />

zorgt ervoor dat potentiële opdrachtgevers<br />

worden overtuigd. Die uitstraling bestaat<br />

meestal uit een logo, een huisstijl, een slogan,<br />

een website en een brochure, terwijl de basis<br />

verankerd is in visie, missie en corporate story.<br />

Hermez Marketing & Communicatie zorgt<br />

Foto: Glenys van Bree Fotografi e<br />

ervoor dat deze middelen op een onderscheidende<br />

en professionele manier worden gerealiseerd.<br />

En we doen meer. Wilt u graag via de (vak)media<br />

laten weten wat u doet, dan ontwikkelen we<br />

een pr-campagne met persberichten die door<br />

de media worden opgepikt. Wilt u deelnemen<br />

aan een beurs? Wij denken graag met u mee<br />

over de strategische insteek en ontwikkelen<br />

creatieve concepten waarmee u maximaal<br />

resultaat bereikt.<br />

Misschien wilt u uw markt uitbreiden of nieuwe<br />

markten ontsluiten met een product, dienst of<br />

belevenis? In dat geval zijn we u met plezier<br />

van dienst met strategisch advies, bijvoorbeeld<br />

via een helder marketing-communicatieplan<br />

met duidelijke doelstellingen en meetmomenten.<br />

Een plan waar u echt wat aan heeft. Of<br />

we plannen een aantal sparring sessies om de<br />

zaak, na de nodige research, op scherp te zetten.<br />

Ook zijn we u graag van dienst met websites,<br />

magazines, fl yers en commercials.<br />

Hermez Marketing & Communicatie ondersteunt<br />

u bij al uw communicatievraagstukken.<br />

Wij werken voor ondernemingen in de sectoren<br />

techniek, IT, zorg, wellness, onderwijs,<br />

spiritualiteit, non-profi t en kunst & cultuur.<br />

Ook uw onderneming zijn we graag van<br />

dienst.<br />

Meer informatie vindt u op www.hermez.nl.


Advertorial<br />

Wij staan voor u klaar<br />

Jack Bosman Bestratingen<br />

uit 2 bedrijven, namelijk: Jack Bosman Civieltechniek<br />

BV en Jack Bosman Wegenbouwmaterialen<br />

VOF.<br />

Echter u zult hiervan niets merken. Er is een<br />

aanspreekpunt voor beide bedrijven daar de<br />

directie van beide bedrijven dezelfde is. Door<br />

de kleinschaligheid van het bedrijf heeft u<br />

vaak rechtstreeks contact met de eigenaar.<br />

Jack Bosman Civieltechniek BV is een klein<br />

aannemersbedrijf, opgericht in 1991 en aktief<br />

op het gebied van kleinschalige wegenbouw.<br />

Er wordt door ons zowel voor particulieren<br />

als bedrijven gewerkt. Het bedrijf is gespecialiseerd<br />

in de aanleg van sierbestrating.<br />

Ook de bijkomende werkzaamheden zoals<br />

aanleg van de afwateringsvoorzieningen<br />

en alle grondwerk kan voor de klanten uitgevoerd<br />

worden. Een referentie lijst van<br />

uitgevoerde werken is op aanvraag verkrijgbaar.<br />

Het werkgebeid van Jack Bosman Civieltechniek<br />

omvat Zuid- en Midden - Limburg.<br />

De medewerkers van Jack Bosman Civieltechniek<br />

staan bekend op hun vakmanschap en<br />

hun nette manier van werken<br />

Jack Bosman wegenbouwmaterialen VOF is<br />

gespecialiseerd in de handel in sierbestratingsmaterialen.<br />

In de showroom aan de Industriestraat 33<br />

(Handelscentrum Bergerweg) vindt u een<br />

ruim assortiment sierbestrating, zoals deze<br />

op dit moment aktueel is.<br />

ROB S<br />

100% WONINGINRICHTING<br />

Sittard Dr. Nolenslaan 110 - T (046) 452 66 58<br />

Beek Maastrichterlaan 26 - T (046) 437 49 96<br />

of kijk op<br />

www.vandenbergwonen.nl<br />

Veel van de materialen zijn verwerkt op het<br />

buitenterrein en showtuinen/terrassen.<br />

De medewerkers van Jack Bosman Wegenbouwmaterialen<br />

staan u graag te woord om<br />

u alle inlichtingen en adviezen te geven die<br />

voor u als klant interessant zijn.<br />

Er zijn verschillende mogelijkheden, denk<br />

aan: kleurvaste bestrating, getrommeld/<br />

ongetrommeld, natuursteen, gebakken materialen,<br />

opsluitbandjes, grind/split.<br />

Doordat Jack Bosman met verschillende<br />

leveranciers werkt is er een breed aanbod van<br />

goederen. Enkele bekende zijn: Rockstone,<br />

Marlux, Geocolor, Schellevis, Eoliet, Corosa.<br />

Meer informatie vindt u op<br />

www.bosmanbestrating.nl<br />

WOON<br />

IDEE<br />

13


14<br />

Tips van de<br />

dierenarts<br />

Vergif<br />

Met de regelmaat<br />

van de klok<br />

worden we opgeschrikt<br />

door<br />

kranten berichten<br />

over vergiftigingen<br />

van honden<br />

en katten. Hoe<br />

leuk het ook is<br />

voor onze huisdieren<br />

om van<br />

de vrijheid te<br />

genieten, dit<br />

is wel één van de risico’s! Bij verschijnselen<br />

als braken, krampen, omvallen en<br />

bewusteloosheid is het zaak om direct de<br />

dierenarts te bellen in plaats van vlug in<br />

paniek in de auto te springen. Zo kan er dan<br />

met uw komst gerekend worden. Zelf alvast<br />

water, melk of zout toedienen kan de zaak<br />

verergeren. Uw dierenarts beschikt bij verdenking<br />

van een vergiftiging over een scala<br />

van behandelingsmogelijkheden zoals een<br />

injectie om te laten braken, een tegengif,<br />

laxeermiddelen, narcose, infusen en maagspoelingen.<br />

Veel vaker voorkomend zijn gevallen van vergiftiging<br />

in en om het huis. Helaas wordt er<br />

nog steeds nonchalant omgesprongen met<br />

ratten-en muizengift. Wat te denken van de<br />

rose korreltjes uit Belgie, van de buurman<br />

gekregen, en in het schuurtje bewaard in een<br />

plastic potje zonder etiket? De speelse jonge<br />

hond die dat te pakken kreeg en al hevige<br />

krampen had, is wonder boven wonder opgeknapt!<br />

Ook rondslingerende strips met medicijnen<br />

zijn voor honden heerlijk om hun tanden in<br />

te zetten. De top vier zijn de anticonceptiepil,<br />

pijnstillers, kalmerende middelen en vermageringstabletten.<br />

In het telefoongesprek<br />

bemerken we dan vaak duidelijk aarzeling<br />

bij het baasje om daar mee op de proppen te<br />

komen. Toch is het ontzettend belangrijk om<br />

zo snel mogelijk naar de praktijk te komen<br />

en de restanten van de strip, het doosje en de<br />

bijsluiter mee te nemen! Schaamt u zich vooral<br />

niet, uw dierenarts heeft op dat moment<br />

echt alleen oog voor het wel en wee van uw<br />

dierbaar huisgenootje!<br />

José Bormans<br />

Dierenkliniek Overhoven


In de Romeinse wijk Hoogveld is o.a. een groot driehoekig<br />

plein aangelegd, geheel in Romeinse stijl, het<br />

Vitruviusplein. In de praktijk bleek dit plein niet<br />

helemaal aan de verwachtingen van de bewoners<br />

van de wijk te voldoen. Na lang overleggen met de<br />

gemeente werd toegezegd op het plein veranderingen<br />

aan te brengen. De bewoners zouden hierbij inspraak<br />

hebben. Op een informatie avond van gemeente en<br />

wijkplatforms kwam er plotseling een voorstel van de<br />

gemeente dat echter al defi nitief bleek, terwijl er géén<br />

inspraak was geweest door de bewoners. De oplossing<br />

die door de gemeente aangereikt werd, was dat<br />

er een post meerwerk opgenomen zou worden zodat<br />

het voorstel van de gemeente toch nog aangepast zou<br />

kunnen worden. Bewoners rondom het plein hebben<br />

daarop het volgende voorstel ingediend bij gemeente<br />

en wijkplatform. Het voorstel van de gemeente is intussen<br />

gerealiseerd. Wordt vervolgd...?<br />

Voorstel inrichting Vitriviusplein<br />

De volgende afbeeldingen geven een sfeerimpressie<br />

hoe het Vitruviusplein in de woonwijk<br />

Hoogveld te Sittard uit zou kunnen zien. Na<br />

aanleiding van het ontwerp van de fi rma<br />

Krachting, Geodesie Landschapsarchitectuur<br />

Civiele techniek, en het ontwerp van de bewoners<br />

van de woonwijk Hoogveld wordt een<br />

compromis voorstel gedaan. Hierbij is als uitgangspunt<br />

gebruik gemaakt van het voorstel<br />

van de frima Krachting en de wensen van de<br />

bewoners van Hoogveld.<br />

1) Luchtaanzicht voorstel Krachting<br />

2) Luchtaanzicht voorstel Bewoners<br />

Vitruviusplein Leeft!<br />

In het ontwerp is de structuur van het<br />

bestaande plein gehandhaafd, zoals ook is<br />

gebeurd in het ontwerp van de fi rma Krachting.<br />

De indeling van het plein en de groen voorziening<br />

is eveneens gehandhaafd zoals in bovengenoemd<br />

ontwerp. Echter om het plein vrolijk,<br />

levendig, bruikbaar, veilig en groen te maken<br />

zijn enkele elementen toegevoegd. Zo zijn<br />

parallel aan de straten groenstroken gemaakt<br />

om te voor komen dat kinderen ongeremd de<br />

straat op kunnen rennen. Evenwijdig hieraan<br />

staan bankjes met prullenbakken. In combinatie<br />

met de geplande bomen en grasstroken<br />

ontstaat een natuurlijker plein dat tevens<br />

bescherming en beschutting bied. Om het plein<br />

kindvriendelijker te maken is een toevoeging<br />

van speeltoestellen gedaan. De open ruimtes<br />

die ontstaan zijn door de gebruiker zelf in te<br />

vullen. Zo kan er worden gespeeld of kunnen<br />

er wijkactiviteiten gepland worden. Kortom,<br />

het Vitriviusplein leeft! letterlijk en fi guurlijk.<br />

Spelende kinderen, wijkactiviteiten en levend<br />

groen.<br />

Pascal Smits<br />

Foto: Frans Gaj (Hoogveld)<br />

Luchtaanzicht compromis voorstel Zicht vanaf Frankenlaan (noord) compromis<br />

voorstel<br />

Zicht vanaf Horatiuslaan (zuid-west) compromis<br />

voorstel<br />

Zicht vanaf Frankenlaan (zuid-oost) compromis<br />

voorstel<br />

Huidige situatie van het Vitruviusplein<br />

Zicht vanaf Romeinseweg (zuid)compromis<br />

voorstel<br />

Zicht op het plein compromis voorstel<br />

15


WAT IS HALLOWEEN LOWEE ?<br />

Op 31 <strong>okt</strong>ober wordt er weer Halloween ge-<br />

vierd.<br />

Halloween oween is een typisch Amerikaans feest.<br />

Het wordt gevierd op 31 <strong>okt</strong>ober. Historisch<br />

gezien heeft deze datum over de hele wereld<br />

een belangrijke ke betekenis. Het woord ‘Hallo- ‘Ha<br />

ween’ is afgeleid eid van ‘All Hallows Eve’. Eve<br />

Er zijn verschillende hillende ideeën over de afkomst<br />

van Halloween. n. De meest gangbare is dat Hal-<br />

loween de erfenis fenis is van de Kelten. De D Kelten<br />

vierden op 31 1 <strong>okt</strong>ober het eind van het h oogstjaar.<br />

Op 1 november begon het nieu nieuwe jaar.<br />

De Kelten geloofden dat de geesten geeste van de<br />

doden terugkwamen rugkwamen om bezit te nemen n van<br />

de levenden. nden. Dat is de reden waarom waa de dor-<br />

pelingen vreemde kleren aandeden om zich<br />

onherkenbaar rkenbaar te maken en dode geesten af te<br />

schrikken. ken. Verder maakten de mensen m herrie<br />

in de buurt urt waar ze woonden. Ze probeerden<br />

p<br />

daarmee de geesten weg te jagen.<br />

De Rooms-katholieken atholieken namen de gebruiken ge<br />

van de Kelten n over en deden alsof die van hen<br />

zelf waren. De manier waarop de gebruiken g<br />

werden uitgevoerd voerd veranderen steeds meer in<br />

rituelen. Mensen sen geloofden steeds minder minde in<br />

het verkleden n om de geesten te verjagen. verja Het<br />

verkleden veranderde randerde daarom in een gebruik gebru<br />

wat bij Halloween oween hoorde, maar zijn betekenis<br />

verloren had.<br />

De e jaren rond 1840 werd w het Halloweenfeest<br />

door Ierse immigranten ante naar Amerika ge-<br />

bracht.<br />

De gewoonte rond “trick-or-treat” or (zeg: trikkor-triet,<br />

het betekent zoiets ets als “geef me<br />

iets lekkers of ik neem je te e grazen”) komt kom<br />

16<br />

Themapagina: Halloween<br />

MAAK JE EIGEN<br />

POMPOEN<br />

helemaal elemaal niet van de Kelten, maar van een<br />

negende ende eeuwse Europese gewoonte. ge Op 2<br />

november ber (allerzielen) gingen de vroegere<br />

Christenen en al lopend van dorp naar dorp<br />

overal bedelend elend om “zielen cake” (brood met<br />

krenten). Hoe meer cakejes een bedelaar be<br />

kreeg, hoe e meer gebeden deze beloofde beloofd<br />

te doen voor oo de dodefamilieleden van n de d gevers.<br />

Men M ge-<br />

loofde loof dat de<br />

gebeden, zelfs<br />

van an vreemden, de doden<br />

n zouden helpen hun<br />

weg eg te vinden naar de<br />

hemel. he<br />

De traditie rond de lampion lam (een<br />

Jack-o-lantern ck-o-lantern in het Engels) En komt<br />

waarschijnlijk jnlijk uit een Iers volkslied. volksl Het ver-<br />

haal gaat aat dat Jack, een dronkaard dronkaa en een be-<br />

drieger, ger, de duivel had bedrogen en door hem<br />

in n een boom te laten klimmen. Jack had een<br />

kruis op de boom getekend zodat de duivel in<br />

de boom gevangen zat. Als de duivel Jack niet<br />

meer lastig zou ou vallen, zou Jack hem weer vrij<br />

laten.<br />

Toen Jack dood was, as, mocht hij niet naar de<br />

hemel omdat hij zo slecht was geweest. Maar M<br />

hij mocht ook niet naar de hel omdat hij de d<br />

duivel had belazerd. d. In de plaats daarvoor gaf<br />

de duivel hem een enkel gloeiend houtje om<br />

zijn ijn weg door het enge duister te verlichten.<br />

Het gloeiende houtje ho zat in een uitgeholde<br />

knol om m het langer lang te laten gloeien.<br />

De Ieren gebruikten vroeger knollen kno als lan-<br />

taarns.Toen n de immigranten in Amerika Amerik kwa-<br />

men, ontdekten dekten ze echter dat pompoenen<br />

pompoene<br />

veel mooier ier zijn dan knollen om als lantaarn<br />

te gebruiken. ik Dus de lampionnen in Amerika<br />

werden uitgeholde pompoenen met een gloeiend<br />

lichtje erin.<br />

Bron: Kidsenco - Amerika.nl A<br />

- Encarta<br />

Benodigdheden odigdh :<br />

- Een pompoen mpoen<br />

- Een patroon of tekening<br />

- Een prikker (dit kan bijvoorbeeld rbeeld een dikke<br />

naald zijn)<br />

- Plakband of punaises<br />

- Schaar<br />

- Uitschraapschepje en (pompoen)zaagje<br />

(po<br />

- Keukenpapier, groot keu keukenmes en kom<br />

- Oud (kranten)papier om de pompoen op te<br />

zetten<br />

Werkwijze<br />

Markeer met de prikker kker waar het deksel komt<br />

van de pompoen. Aan de achterkant van de<br />

pompoen markeer je j een soort van hendel.<br />

Met een groot keukenmes snij je voorzichtig voorzichti<br />

langs de markering. ering. Laat dit enkel doen door d<br />

volwassenen. Probeer het deksel er een<br />

beetje<br />

schuin uit te snijden. Doe je dit niet en snij je<br />

het deksel rechtaf, chtaf, dan zal deze invalle invallen zo gauw<br />

deze later (na na een dag of 2) een beetje inkrimt.<br />

Neem het deksel uit de pompoen. pompoen Merk de<br />

hendel op aan de achterkant van de pom-<br />

poen. Deze wordt aangemaakt aangemaak voor<br />

extra steun van het deksel. Snij een<br />

stuk vruchtvlees met pitten weg<br />

aan de onderkant van het deksel.<br />

Schraap met het uitschraapschepje<br />

uitschraapschepj<br />

het binnenste van de pompoen uit. u<br />

Eerst rst het dra- dra- dige vruchtvlees vruchtvlee<br />

(strenstren- gen) met de pitten. pitten<br />

Verwijder wijder deze. Dan kan<br />

je verder schrapen tot de<br />

wand een dikte heeft van ongeveer<br />

2-3 cm. Het uitgeschraapte vruchtvlees<br />

kan je gebruiken voor soep, taart of andere<br />

gerechten. erechten. Zorg ervoor dat je de wand op het he<br />

laatste atste mooie glad schraapt - indien mogelijk. mogelij<br />

Dit kan soms een beetje lastig zijn. Vergeet Vergee<br />

ook niet de bodem plat te schrapen. Daarna<br />

dep je alles eens met een stuk keukenpapier.<br />

Met plakband of punaises bevestig je het pa- patroon<br />

op p de voorkant van de pompoen. pompoen Best<br />

knip ip je hier en daar, aan de zijkanten van het<br />

patroon, een snee waardoor je het<br />

beter en<br />

platter tegen en de pompoen kan bevestigen. beve Met<br />

een prikker prik je op gelijke afstanden afstand (enkele<br />

millimeters uiteen) rond de markeringen markerin van<br />

het patroon.<br />

Wanneer je rond ond bent met dit (tijdrovende)<br />

(tijdroven<br />

werkje, je, neem je voorzichtig je patroon van de d<br />

pompoen ompoen af en legt het naast je (je knipt het dus<br />

niet stuk want je hebt het nodig om er naar te<br />

refereren bij het uitzagen). tzagen). Je ziet dan mooi de<br />

gaatjes waar je geprikt kt hebt op de d pompoen.<br />

Met het pompoenzaagje gje zaag je geduldig, vol-<br />

gens de instructies op het patroon (als die er<br />

zijn), ), langs de geprikte markeringen. ma Doe dit<br />

voorzichtig oorzichtig en recht op de d pompoen. Nooit<br />

forceren want de zaagjes kunnen gemakkelijk<br />

breken. Over het algemeen wordt aangenomen<br />

dat je met de kleinste ste weg te snijden<br />

gedeelten begint en zo naar de grotere stuk- st<br />

ken toewerkt. Volg de (eventueel ueel aanwezige) aanw<br />

instructies op. Als je per ongeluk luk een ee stukje<br />

teveel wegzaagd agd kan je het nog terugplaatsen<br />

teru<br />

met behulp ehulp van een naald of tandenstoker.<br />

tande<br />

Wanneer je gedaan hebt met het uitzagen<br />

gaan we de uitsnijdingen wat schoonmaken on<br />

met keukenpapier.<br />

Je pompoen is nu klaar!<br />

Bron: girlzpower.com


Wij van Hoogveld<br />

maken<br />

geschiedenis,<br />

Hebt U dat ook: je rijdt<br />

voor de zoveelste keer<br />

de wijk binnen, nu ik<br />

dit stukje schrijf alleen<br />

via Limbrichterveld en<br />

je denkt; ik geloof dat er<br />

vooral aardige mensen<br />

wonen in Hoogveld.<br />

Het is een heel gezonde gedachte<br />

om dat te geloven.<br />

Wat een beetje van jezelf is, en dat is de wijk<br />

langzamerhand (ik woon hier nu zeseneenhalf<br />

jaar), gaat bij je passen als je eigen huis.<br />

In je eigen straat daar begint het gewennen,<br />

vooral als je de eerste bewoner bent, Maar<br />

er komen steeds meer instromers die ken je<br />

minder of helemaal niet. Die zijn nog niet<br />

thuis, ze zijn nog niet ingeburgerd.<br />

Nu ik wat langer in Hoogveld woon wordt ik<br />

minder nieuwsgierig naar de nieuwe bewoners,<br />

het worden er teveel om ze als bekenden<br />

te herkennen. Maar het blijft een beetje<br />

knagen dat de nieuwe gezichten langer nieuw<br />

blijven. Je wilt tenslotte iets van het wij-gevoel<br />

voelen. Een wijk van ongeveer zeven jaar oud.<br />

Je kan er je basisschoolleeftijd al bijna afgesloten<br />

hebben. Je weet als zeven-jarige niet<br />

anders dan: je kan de wijk lezen en schrijven.<br />

Wij, ‘ouderen’ van Hoogveld hebben al wat<br />

meer geschiedenis. Wij hebben ons al bezig gehouden<br />

met de Romeinen bijvoorbeeld, maar<br />

of Vitruvius en die anderen erg voor ons leven<br />

is maar de vraag en de ‘historische kunstopgravingen’<br />

in de merkwaardige kunstzuilen<br />

op het plein zijn geen echte kunsthistorische<br />

schatten. Laten ze die maar inruilen voor actuele<br />

kunst die ons wat meer aanspreekt.<br />

De basisschool heet Loedoes, het moet ook<br />

iets Romeins zijn maar ook daar wordt de historische<br />

achtergrond niet erg duidelijk.<br />

Misschien maken we met het park wel geschiedenis,<br />

nog niet lang in gebruik en nu<br />

al weer volledig op de schop: we moeten wel<br />

mee in de vaart der volkeren om in een park<br />

van berusting na te denken over verleden en<br />

toekomst.<br />

Wij willen vooral een nieuwe wijk zijn en de<br />

geschiedenis zal ons worst wezen of geeft het<br />

toch inspiratie voor de toekomst. De toekomst<br />

van Hoogveld zal het ons leren.<br />

Peter van Deursen<br />

“Vijfentwintig bekeuringen uitgedeeld”<br />

Bromfi etscontrole bij Trevianum<br />

door onze verslaggever<br />

Bij het Trevianum heeft op dinsdag 9 september<br />

een brom/snorfi etscontrole plaats gevonden.<br />

De controle werd uitgevoerd door ongeveer<br />

12 agenten waaronder een viertal motorrijders.<br />

Hierbij zijn zowel brom/snorfi etser die<br />

aankwamen bij het Trevianum alsmede brom/<br />

snorfi etsers van andere scholen door de motorrijders<br />

naar de plaats van controle gevoerd.<br />

De controle vond plaats tussen 07:45 en 09:30<br />

uur. Gecontroleerd werd op snelheid, verze-<br />

kering, eventueel gestolen voertuig, papieren<br />

van het voertuig, certifi caat c.q. rijbewijs van<br />

bestuurder en helmplicht.<br />

Volgens Maikel Bomer, wijkagent, zijn er in<br />

het totaal 25 proces-verbalen uitgeschreven<br />

waarvan de meesten voor een te hoge constructiesnelheid<br />

en het niet kunnen tonen<br />

van een rijbewijs/certifi caat. Er is één bromfi<br />

ets in beslag genomen wegens een te hoge<br />

constructiesnelheid en het feit dat er een<br />

technisch onderzoek aan de bromfi ets zou<br />

plaatsvinden. De controle zal in de loop van<br />

het volgend jaar een vervolg krijgen.<br />

Jan Febranof:<br />

‘Eskrima vergt discipline en snelheid’<br />

door Maarten van Hout<br />

Jan Febranof, inwoner van onze wijk Hoogveld,<br />

doet wel een hele aparte sport, namelijk<br />

Eskrima knife fi ghting. Eskrima is een sport<br />

die al heel lang bestaat, al zo’n 300 á 400 jaar.<br />

De sport werd toen al gebruikt in de Filippijnen;<br />

Lapu-Lapu, een nationale held, gebruikte<br />

de sport als verdediging in de oorlog.<br />

De naam Eskrima heeft niet echt een betekenis<br />

- de naam is overigens niet ontstaan op de<br />

Filippijnen maar in Spanje. Het is een verzamelnaam<br />

van alle vechtsporten bij elkaar.<br />

Jan is uit nieuwsgierigheid op de sport gekomen,<br />

hij kende de sport al vanuit zijn tijd in<br />

Indonesië, waar de sport heel populair is.<br />

De inwoner van Hoogveld doet de sport nu<br />

iets langer dan een jaar en traint één keer in<br />

de week twee uur. ,,Je moet aan één stuk doorgaan,<br />

er wordt veel discipline gevraagd maar<br />

je mag natuurlijk wel een slokje drinken”,<br />

vertelt Jan. De trainingsoutfi t bestaat uit je<br />

gewone kleren, er wordt getraind alsof je op<br />

straat bent en je daar iets overkomt.<br />

Eskrima is een kunst, het is gebaseerd op bewegen.<br />

Je moet continu in beweging blijven,<br />

stilstaan kan namelijk dodelijk zijn. Eskrima<br />

is zowel een verdedigingssport als een aanvalssport.<br />

Je begint met het verdedigingen en<br />

daarna ga je reageren op je tegenstander.<br />

Er zijn ontzettend veel manieren om jezelf te<br />

verdedigen, de meest gebruikte is het afweren<br />

en ontwijken. Het is het niet te zeggen welke<br />

techniek het meest gebruikt wordt. Dit ligt<br />

aan de positie waarin je verkeert; je gebruikt<br />

de snelste en de kortste techniek.<br />

In de sport die Jan doet, wordt met messen<br />

gewerkt. Het mes is een soort botte dolk.<br />

Naast deze dolk heb je nog een ander soort<br />

mes, namelijk het Carambit. Het Carambit is<br />

een spitsvormig voorwerp met een lus die je<br />

als het ware vasthoud als een pistool. Je kunt<br />

het Carambit maar op twee manieren vasthouden,<br />

de dolk kun je op maar liefst zeven<br />

verschillende manieren vastpakken.<br />

De meest populaire plaats om te steken is de<br />

buik, het heeft groot oppervlak en je gaat er<br />

makkelijk doorheen, maar waar je steekt en<br />

hoe, ligt er weer aan hoe je staat en wat het<br />

snelste en het kortste is.<br />

De sport is nu al een tijdje in Nederland, vanaf<br />

de jaren zestig, zeventig. Hij is overal in Nederland<br />

te beoefenen. Hier in Limburg kan je<br />

Eskrima knife fi ghting beoefenen in Brunssum<br />

en voor andere vormen van Eskrima kun<br />

je terecht in Weert. Het grote voorbeeld voor<br />

Jan is Frans Stroeven. ,,Het is ongelofelijk hoe<br />

makkelijk en snel hij de bewegingen doet, hij<br />

is steeds in beweging.” Frans Stroeven is wat<br />

betreft Eskrima de grote man in Nederland;<br />

hij heeft de sport hier bekend gemaakt en bezit<br />

de 9e dan en is daarmee de hoogst gekwalifi<br />

ceerde beoefenaar van Europa.<br />

Mocht je geïnteresseerd zijn in de sport? Je<br />

kunt Eskrima al vanaf je veertiende jaar beoefenen<br />

met toestemming van de ouders, vanaf<br />

je achttiende heb je geen toestemming meer<br />

nodig. Het is een gemengde sport die goed<br />

voor de conditie is en waarbij je leert jezelf te<br />

verweren voor als je iets overkomt op straat.<br />

17


18<br />

telefoon: 046-4586518<br />

e-mail:la69bella@hotmail.com<br />

© van jeffrey’s


‘Te weinig parkeerplaatsen’<br />

Meer controles op<br />

parkeren Hoogveld<br />

door Richard Stille<br />

De stadswacht controleert in Hoogveld intensief<br />

op foutparkeren. Onlangs is een aantal<br />

bewoners van de Saksenstraat in dit verband<br />

gewaarschuwd.<br />

In de Saksenstraat zijn geen parkeerhavens<br />

en daarom dienen de bewoners gebruik te<br />

maken van bijvoorbeeld de parkeerhavens in<br />

de Batavenstraat en de Germanenstraat.<br />

Een geschiedenis van Hoogveld, deel II<br />

In de voetsporen van de Kelten en de Romeinen<br />

Hoogveld is ouder dan menigeen weet. Peer Boselie,<br />

stadsarchivaris van de gemeente Sittard-Geleen,<br />

beschrijft de geschiedenis van deze Sittardse wijk<br />

in twee artikelen, exclusief voor <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>.<br />

De Romeinen terug in het Hoogveld....<br />

Saksenstraat<br />

Hoogveld is ouder dan menigeen weet. Bij<br />

archeologisch onderzoek werden veel sporen<br />

gevonden die hierop wijzen. Het oudste dat<br />

werd gevonden, waren resten uit de Bronstijd,<br />

waarvan de belangrijkste vondst die van<br />

een boerderij uit de Bronstijd was. Het was<br />

een boerderij van wel 30 meter lang, welke<br />

de eerste uit zijn soort en uit deze periode was<br />

die in de Zuid-Limburgse löss werd gevonden.<br />

Het Hoogveld is zo’n beetje de meest noordelijke<br />

vindplaats ter wereld van de vruchtbare<br />

lössgrond overigens. Meteen noordelijk ervan<br />

beginnen de zandgronden al.<br />

Uit een wat latere periode, de IJzertijd, die<br />

duurde van ongeveer 750 voor Christus tot<br />

zijn geboorte, is een aantal grafheuvels aangetroffen<br />

die samen twee grafvelden vormden,<br />

uit verschillende perioden in de IJzertijd,<br />

Foto: Ries van Doorn<br />

Volgens Huub Schmitz van Stadstoezicht<br />

Westelijk Mijnstreek geldt in Hoogveld een<br />

parkeerverbodszone. De verkeersborden die<br />

dit aangeven, staan bij de toegangswegen in<br />

Hoogveld.<br />

Schmitz: er mag uitsluitend geparkeerd worden<br />

in de daarvoor aangelegde parkeer havens.<br />

Een overtreder wordt maximaal twee keer gewaarschuwd,<br />

daarna zal er een boete worden<br />

uitgedeeld.<br />

Hij denkt dat er te weinig parkeerhavens in de<br />

wijk Hoogveld zijn, afgezet tegen het aantal<br />

auto’s van de bewoners. Maar, stelt hij: ,,Dat<br />

is een zaak van de politiek.”<br />

met in totaal meer dan honderd begravingen.<br />

Bijzonder aan de grafvelden is het feit dat onderzoekers<br />

hieruit allerlei zaken kunnen afl eiden.<br />

Zo weten we nu dat er in totaal 17 tot 25<br />

mensen woonden in de gemeenschap in Hoogveld,<br />

bij elkaar 3 á 4 huishoudens. Het grootste<br />

grafveld lag bij de rotonde waar men Hoogveld<br />

binnenkomt. Eén graf was een zogenaamd<br />

‘langbed’ en een aantal een heuvel met een<br />

zogenaamde kringgreppel, waarvan de grootste<br />

een doorsnede had van 24 meter. Andere<br />

graven waren juist vlak, dus zonder heuveltje.<br />

Daar heeft ooit alleen een stok of steen of zo<br />

aangegeven dat er een graf was. Er waren vaak<br />

urnen gebruikt om de doden, die eerst verbrand<br />

werden, te begraven, maar niet altijd. In<br />

één graf werd een zeer bijzondere vondst gedaan:<br />

een bronzen ribbelemmer, oorspronkelijk<br />

afkomstig uit Noord-Italië. Deze emmer is<br />

uniek in Nederland en geeft een indicatie van<br />

de regionale status van de hoofdman van het<br />

dorpje. In museum Het Domein in Sittard is<br />

een maquette van het grootste grafveld te zien,<br />

naast een aantal vondsten hieruit.<br />

Ook bewoningssporen uit de IJzertijd waren<br />

aanwezig. Meerdere boerderijen werden<br />

aangetroffen. Deze lagen verspreid door het<br />

Hoogveld. Dit waren dus de families van wie<br />

de andere leden aan de andere kant van de<br />

spoorlijn en Rijksweg woonden. De doden<br />

van beide groepen (er waren mogelijk nog andere<br />

nederzettingen die met hen verbonden<br />

waren) begroeven hun doden waarschijnlijk<br />

in het grafveld van het Hoogveld. De begraafplaatsen<br />

golden in de IJzertijd min of meer als<br />

centrale plek. Hoogveld was dus min of meer<br />

het centrum van de nederzetting.<br />

Ná de geboorte van Christus begint de Romeinse<br />

tijd. In de Romeinse tijd was er sprake<br />

van huizen die omgeven waren door greppels.<br />

Ook akkers waren door greppels afgescheiden.<br />

Deze nederzetting lag in het Hoogveld<br />

in het noordelijk deel. Er is ook een Romeinse<br />

weg aangetroffen. Deze werd bij een andere<br />

Foto: Ries van Doorn<br />

Overlast in de wijk<br />

Hondenpoep zorgt voor veel overlast. Ook<br />

in Hoogveld. Heeft u last van hondenpoep<br />

in uw straat? Mail ons uw ervaringen via<br />

info@hetwijkkrantje.nl<br />

opgraving aan de ándere zijde van kant van<br />

de Rijksweg, eveneens aangetroffen. De Romeinse<br />

weg is in Hoogveld niet alleen vernoemd<br />

in de straat met dezelfde naam, maar<br />

ze heeft ook het oude verloop gekregen. Wie<br />

daar woont bevindt zich dus in een oude<br />

traditie! De weg liep waarschijnlijk naar het<br />

westen toe in de richting van de Maas, waar<br />

een doorwaadbare plaats was. Naar het oosten<br />

toe liep ze vermoedelijk naar het nabijgelegen<br />

Teudurum, het huidige Tüddern. In het<br />

Hoogveld zijn sommige onderdelen van de<br />

nederzetting overigens nog niet opgegraven.<br />

Ze zijn bedekt met een extra laag grond, waar<br />

overheen de nieuwe huizen van de wijk zijn<br />

gebouwd. Die sporen zullen mogelijk over 50,<br />

100 of 200 jaar pas worden onderzocht. Ook<br />

van de vele Romeinse vondsten uit de eerste<br />

eeuwen van onze jaartelling is een en ander<br />

te zien in museum Het Domein.<br />

Uit de Middeleeuwen dateren sporen die wijzen<br />

op een beginnende ontginning van het<br />

Hoogveld. Er zijn sporen aangetroffen van<br />

erven, maar ook van een middeleeuwse versterking.<br />

Dit alles overziende mag u constateren dat u<br />

weliswaar in een nieuwe wijk woont, maar<br />

dat deze meteen al erg veel historie heeft. Ik<br />

wens u een mooie toekomst toe!<br />

Bronnen: Historisch Jaarboek voor het Land<br />

van Zwentibold 1999 - 2001<br />

Gedeeltelijk blootgelegde urn u n uit de IJzertijd Jze tijd j<br />

19


Gezondheid<br />

De tong<br />

In je mond huist een<br />

klein maar belangrijk<br />

orgaan, je tong. Je tong<br />

is je meest fl exibele spier<br />

in je lichaam en is, als je<br />

ze uitsteekt, ongeveer 4 à<br />

5 cm lang gemeten vanaf<br />

de lippen (altijd leuk voor<br />

op een feestje: wie heeft<br />

de langste tong!).<br />

Je orgaan “de tong’’ speelt in de mond een<br />

belangrijke rol. Je hebt ze nodig bij het kauwen<br />

en slikken voor het verplaatsen van het<br />

voedsel binnen je mond. Ook gebruik je de<br />

tong bij het reinigen van het gebit, wanneer<br />

je met je tong langs je tanden strijkt. Heel<br />

belangrijk is dat de smaakgewaarwording<br />

op de tong plaatsvindt. Daartoe is de tong<br />

bezaaid met duizenden smaakpapillen, die in<br />

groepen op de tong voorkomen. (zie fi guur).<br />

De smaakpapillen herkennen smaken, zoals<br />

de zenuwen in de neus geuren herkennen.<br />

Beide sensaties/signalen worden naar de<br />

hersenen doorgestuurd, die de informatiestromen<br />

combineren zodat smaken en<br />

geuren worden herkend en gewaardeerd.<br />

Reuk en smaak zijn nauw met elkaar verbonden.<br />

De meeste smaken (zout, bitter, zoet,<br />

zuur en umami (scherp) worden herkend<br />

in samenwerking met je neus. Dat merk je<br />

bv. als je verkouden bent en het eten je minder<br />

of zelfs niet lekker smaakt. Om dit te proberen<br />

kun je zelf een mini test doen. Proef<br />

maar eens het verschil in smaak als je tijdens<br />

het eten je neus even dicht knijpt, een paar<br />

happen van je eten neemt en vervolgens dit<br />

zelfde eten daarna eet zonder je neus dicht te<br />

knijpen. Misschien een goede aanvulling op<br />

het proberen af te vallen of het met minder/<br />

meer smaak eten van spruitjes.<br />

Je tong is, op het topje van je wijsvinger na,<br />

het meest gevoelige lichaamsdeel. Je gebruikt<br />

ze frequent bij veel alledaagse dingen om te<br />

voelen, bijvoorbeeld of het eten warm of koud<br />

is maar ook of iets hard of zacht is. Een ander,<br />

veel bekender, voorbeeld is dat van babietjes<br />

die alles onderzoeken met hun tong. Want<br />

dan kunnen ze goed voelen wat iets is. Je moet<br />

dan natuurlijk wel uitkijken dat het niet iets<br />

kleins is, wat ze zouden kunnen inslikken en,<br />

als het in de keel blijft steken, stikken. Een<br />

ander bekend voorbeeld van voelen met je<br />

tong is kussen!<br />

Je gebruikt je tong intensief bij het spreken. Bij<br />

het uitspreken van de meeste mede klinkers<br />

bijvoorbeeld de letters:T, D en K (maar ook de<br />

C, G,H,J,L,N,Q,R,S,X en Z) probeer het maar!<br />

Alles op gebied van geboorte<br />

van A tot Z o.a.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

06-16072605 - www.geboortebordhuren.nl<br />

20<br />

Een bekend voorbeeld is ook de engelse “th”<br />

in woorden als weather, waarbij de “th” moet<br />

klinken als iets tussen de s en z in, een klank<br />

die gemaakt wordt door de tong tegen je<br />

ondertanden te plaatsen.<br />

Mocht je problemen ondervinden in de<br />

ervaring van smaak en/of reuk dan wel<br />

moeilijk heden ervaren bij het spreken dan is<br />

het verstandig daarover contact op te nemen<br />

met je eigen huisarts. Deze kan je dan doorverwijzen<br />

naar een specialist (bv. KNO-arts) of<br />

logopedist.<br />

Tot op heden is het nog niet mogelijk tong<br />

spieroefeningen met een gewicht te oefenen<br />

bij de fysiotherapeut of je moet al een tongpiercing<br />

hebben. Hoewel, een uit de Griekse<br />

oudheid bekende oefening voor de tong is het<br />

gebruik van een kiezelsteentje door Plato om<br />

goed te leren spreken. Dit zou je kunnen zien<br />

als een eerste therapeutische oefening voor<br />

iemand met tongproblemen.<br />

Fysiotherapie m.b.t. de tong is wel zinvol na<br />

een hersenbloeding. Eén van de vaak voorkomende<br />

gevolgen van deze aandoening is<br />

een éénzijdige verlamming. De fysiotherapeut<br />

zal zowel de aangedane lichaamszijde<br />

als de niet aangedane zijde met verschillende<br />

behandeltechnieken trainen om zodoende<br />

het herstel positief te beïnvloeden, alsook<br />

indirect de tong.<br />

Daarnaast kan de logopedie behulpzaam zijn<br />

bij het opnieuw leren spreken en het opnieuw<br />

gebruiken van de tong. Ook kan de ergotherapie<br />

een goede aanvulling zijn in het opnieuw<br />

aanleren van dagelijkse vaardigheden en adviezen<br />

geven bij aanschaf van eventuele noodzakelijke<br />

dan wel wenselijke hulpmiddelen.<br />

Pascal Smits fysiotherapeut in Hoogveld<br />

Afbeelding tong: locatie smaken<br />

1 = Bitter<br />

2 = Zuur<br />

3 = Zout<br />

4 = Zoet<br />

Dani Dijkstra<br />

13-<strong>08</strong>-20<strong>08</strong><br />

Alemannenstraat 5<br />

Danilo Coenen<br />

03-09-20<strong>08</strong><br />

Gotenstraat 3<br />

Eva Olbertijn<br />

12 juli 20<strong>08</strong><br />

Hulsestraat 2<br />

Rectifi catie<br />

Gideon Peters<br />

12-<strong>08</strong>-2009<br />

Romeinseweg 4<br />

Ravi Valentijn<br />

19-09-2009<br />

Eburonenstraat 17<br />

Sanne van Haaften<br />

27 augustus 20<strong>08</strong><br />

Liviusstraat 15<br />

Veerle Houben<br />

17-09-20<strong>08</strong><br />

Hoogveldlaan 48<br />

Zoë van Gemert<br />

20-<strong>08</strong>-20<strong>08</strong><br />

Biddlestraat 6<br />

jongen =<br />

meisje =<br />

Wilt u ook de naam van uw pasgeboren zoon<br />

of dochter gratis geplaatst hebben in <strong>Hét</strong><br />

<strong>WijkKrantje</strong>, stuur dan de gegevens naar<br />

info@hetwijkkrantje.nl


Aangevraagde vergunningen<br />

Week 34 Vergroten woning, Romeinseweg<br />

24, 6135 JA (BV<strong>08</strong>.0447; 07.<strong>08</strong>.<strong>08</strong>)<br />

Week 35 Geen informatie<br />

Week 36 Plaatsen glazen balkonafscheiding,<br />

Cavaleriestraat 204, 6135 JM<br />

(BV<strong>08</strong>.0620)<br />

Plaatsen carport, Andersonstraat<br />

15, 6135 JE (BV<strong>08</strong>.0616)<br />

Tips van de<br />

verloskundige<br />

Verloskundigen<br />

Karien Aarts (L) en<br />

Manon de Bruyn (R)<br />

Zuurbranden<br />

Hoe ontstaat zuurbranden?<br />

Na het doorslikken<br />

komt het voedsel<br />

in de slokdarm terecht.<br />

Op het eind<br />

daarvan, net voor<br />

de maag, zit een<br />

sluitspier. Deze<br />

opent zich even<br />

om wat voedsel<br />

door te laten naar<br />

de maag en sluit<br />

zich meteen weer.<br />

Dat is nodig om te<br />

vermijden dat een<br />

deel van de maaginhoud<br />

weer in de<br />

slokdarm komt.<br />

Maagsap bevat im-<br />

mers zuur dat helpt bij de vertering, en daar<br />

kan de slokdarmwand niet tegen. Als de maag<br />

na een maaltijd vol zit, kan het gebeuren dat<br />

er toch iets van de maaginhoud weer naar boven<br />

komt: dat geeft een “zure oprisping”.<br />

Tot 70% van de zwangere vrouwen krijgt last<br />

van brandend maagzuur. De klachten nemen<br />

vaak toe naarmate de zwangerschap vordert.<br />

In het eerste trimester ligt de oorzaak met<br />

name in de verandering van de hormoonhuishouding,<br />

waardoor de druk in de slokdarm<br />

afneemt en de spier tussen maag en slokdarm<br />

de maag minder afsluit. Naarmate de zwangerschap<br />

vordert speelt de omvang van de<br />

baarmoeder een steeds grotere rol. Het kind<br />

groeit en heeft steeds meer plaats nodig. De<br />

baarmoeder zet zich steeds sterker uit en<br />

oefent daardoor een toenemende druk uit<br />

op de maag. Het maagzuur uit de maag kan<br />

hierdoor naar boven worden gedrukt en in de<br />

slokdarm en keel terechtkomen.<br />

Gemeentelijk nieuws<br />

Week 34 t/m 38<br />

Verleend<br />

Lichte bouwvergunningen<br />

Week 38 Plaatsen glazen balkonafscheiding<br />

Cavaleriestraat 232, 6135 JM<br />

(BV<strong>08</strong>.0620; <strong>08</strong>.09.<strong>08</strong>)<br />

Reguliere bouwvergunningen<br />

Week 36 Plaatsen woonhuis, Andersonstraat<br />

14a, 6135 JE (BV<strong>08</strong>.0496;<br />

22.<strong>08</strong>.<strong>08</strong>)<br />

Week 37 Oprichten appartementencomplex,<br />

Cavaleriestraat 52 t/m<br />

100c, 6135 JM (BV<strong>08</strong>.0105; 01.09.<strong>08</strong>)<br />

Sloopvergunningen<br />

Geen informatie<br />

Meer informatie zie www.sittard-geleen.nl<br />

Bron: Gemeente Sittard-Geleen.<br />

Zuurbranden is een vervelend iets, maar kan<br />

geen kwaad!<br />

Tips<br />

• Eet gedurende de dag meerdere kleine<br />

maaltijden in plaats van 3 grote hoofdmaaltijden.<br />

• Probeer ’s avonds niet meer teveel te eten<br />

(3 uur voor het naar bed gaan), hierdoor<br />

ontstaan er weer meer maagsappen waar<br />

je ’s nachts last van kunt krijgen.<br />

• Kauw het voedsel goed en probeer rustig te<br />

eten.<br />

• Vermijdt vettig en gekruid eten evenals<br />

koolzuurhoudende dranken, koffi e en<br />

thee.<br />

• Een beetje vanillevla na de maaltijd kan<br />

helpen.<br />

• Zet het hoofdeinde van het bed ietsjes hoger<br />

wanneer je gaat slapen, zo krijgt het<br />

maagzuur minder de kans om terug te lopen<br />

naar je slokdarm.<br />

• Probeer na te denken wanneer je bukt, doe<br />

dit vanuit de knieën zodat je bovenlichaam<br />

recht blijft. Wanneer je voorover bukt heeft<br />

het maagzuur ook weer de kans terug te lopen<br />

in je slokdarm.<br />

• Soms gaat zuurbranden samen met spanningen/<br />

stress, probeer dit dus te vermijden.<br />

Wanneer brandend maagzuur zo volhardend<br />

is dat bovenstaande tips niet helpen en heb je<br />

er extreem veel last van, is er altijd nog de mogelijkheid<br />

om via de verloskundige een middelen<br />

te krijgen tegen brandend maagzuur.<br />

Het gaat hier meestal om magnesium- en<br />

calciumbevattende maagzuurbinders. Deze<br />

kunnen zonder bezwaren in de zangerschap<br />

gebruikt worden.<br />

Verloskundige Praktijk Born e.o.<br />

Vestiging: Bradleystraat 23, Limbrichterveld<br />

Telefoon: 046-4811850<br />

KOOPZONDAGEN<br />

20<strong>08</strong><br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

Oktober<br />

5 <strong>okt</strong>ober: bedrijvenparken Sittard,<br />

12 <strong>okt</strong>ober: centrum Geleen, Gardenz<br />

19 <strong>okt</strong>ober: centrum Geleen<br />

26 <strong>okt</strong>ober: centrum Geleen,<br />

centrum Sittard<br />

November<br />

2 november: bedrijvenparken Sittard<br />

9 november: kern Born<br />

16 november: -<br />

23 november: centrum Geleen, Gardenz<br />

30 november: centrum Geleen,<br />

centrum Sittard<br />

met een speciale<br />

actie voor kinderen<br />

Hoogveld is namelijk een kinderrijke buurt.<br />

De uitdaging voor deze maand: tel het aantal<br />

speeltoestellen in de buurt en mail het<br />

goede antwoord naar info@hetwijkkrantje.nl.<br />

Tip: tel ook de speeltoestellen mee op-en<br />

rondom basisschool Loedoes.<br />

Onder de goede inzendingen worden twee<br />

bioscoopbonnen verloot. De bioscoopbonnen<br />

worden gesponsord door Euroscoop Bioscopen.<br />

21


Bibliotheken<br />

BiblioNova<br />

Locatie Sittard<br />

Broeksittarderweg 1<br />

t. 046-4510303<br />

www.biblionova.nl<br />

Dansscholen<br />

Danzaira balletstudio<br />

Putstraat 2 Sittard<br />

t. 046-4525281<br />

www.danzaira.nl<br />

Danssport Clara lamar<br />

Rijksweg Zuid 103 Sittard<br />

t. 046-4527834<br />

www.claralamar.nl<br />

Dierentuinen<br />

Stichting kasteelpark Born<br />

Kasteelpark 38 Born<br />

t. 046-4851950<br />

www.kasteelparkborn.nl<br />

Muziekscholen<br />

Artamuse<br />

Broeksittarderweg 1 Sittard<br />

t. 046-4518951<br />

www.artamuse.nl<br />

Ouderen-recreatie<br />

Seniorenvereniging Sittard-Stad<br />

President Kennedysingel 16 Sittard<br />

t. 046-4585548<br />

Speeltuinen & verenigingen<br />

Speeltuinvereniging Thienbunder<br />

Gelegen aan de Canoijnstraat te<br />

Sittard<br />

t. 046-4527442<br />

Belastingen<br />

Belastingdienst Limburg,<br />

kantoor Maastricht<br />

Terra Nigrastraat 10 Maastricht<br />

t. <strong>08</strong>00-0543<br />

www.belastingdienst.nl<br />

Crematoria<br />

Crematorium Nedermaas<br />

Vouershof 1 Geleen<br />

t. 046-4753030<br />

Dierenkliniek Overhoven<br />

Hillenraedtstraat 37 Sittard<br />

t. 046-4519121<br />

Woningverhuur<br />

Woonmaatschappij ZO Wonen<br />

Postbus 13<br />

22<br />

Cultuur & vrije tijd<br />

Dienstverlening<br />

Dieren<br />

Huisvesting<br />

6130 AA Sittard<br />

t. 046-4209600<br />

www.zowonen.com<br />

Woonpunt Westelijke Mijnstreek<br />

Rijkswegnoord 28<br />

6162 AJ Geleen<br />

t. 046-4747761<br />

www.woonpunt.nl<br />

Medisch<br />

Wie? Wat! Waar?!<br />

Huisartsen<br />

Ewalds, Even en Jansen<br />

Whitestraat 4 Sittard<br />

t. 046-4522811<br />

Huisartsenpraktijk<br />

Overhoven-Hoogveld<br />

Philipsstraat 2c Sittard<br />

t. 046-4510333<br />

Spoedlijn: t. 046-4529231<br />

Receptenlijn: t. 046-4000906<br />

Huisartsenposten<br />

Westelijke Mijnstreek<br />

Walramstraat 23 Sittard<br />

t. 046-4574045<br />

info@huisartsendienst-wm.nl<br />

Apotheken<br />

Apotheek Limbrichterveld<br />

Dempseystraat 34-36 Sittard<br />

t. 046-4528099<br />

Apotheek Overhoven-Hoogveld<br />

Dr. Philipsstraat 2a Sittard<br />

t. 046-4584950<br />

www.apotheekoverhoven<br />

-hoogveld.nl<br />

Onderwijs<br />

Basisonderwijs<br />

Basisschool Loedoes<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-4009266<br />

www.loedoes.hoogveld.info<br />

Basisschool Limbrichterveld<br />

Pattonstraat 2 Sittard<br />

046-4512931<br />

www.bslimbrichterveld-sittard.nl<br />

Basisschool Overhoven<br />

Geldersestraat 28 Sittard<br />

t. 4512370<br />

www.bsoverhoven-sittard.nl<br />

Voortgezet onderwijs<br />

DaCapo College<br />

Rijksweg Zuid 70 Sittard<br />

t. 046-4203700<br />

www.dacapo-college.nl<br />

Scholengroep Trevianum<br />

Bradleystraat 25 Sittard<br />

t. 046-4206900<br />

www.trevianum.nl<br />

Buitenschoolse opvang<br />

De Bonte Bende<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-4000166<br />

www.mik-online.nl<br />

Peuterspeelzalen<br />

Okidoki Stichting Spelenderwijs<br />

Hulsestraat 1 Sittard (Hoogveld)<br />

t. 046-4510763<br />

Religie<br />

Religieuze genootschappen<br />

RK Parochie H H Petrus en Michael<br />

Kloosterplein 10, Sittard<br />

t. 046-4512275<br />

e. kantoor-fedpetrus@planet.nl<br />

www.rk-kerken-sittard.nl<br />

secr: Elisabeth van Barstraat 237,<br />

Sittard<br />

t. 046-4513592<br />

St.Petruskerk<br />

Kerkplein, Sittard<br />

St.Michielskerk<br />

Markt 24, Sittard<br />

RK Parochie H Paulus<br />

Kloosterplein 10, Sittard<br />

t. 046-4512275<br />

e. kantoor-fedpetrus@planet.nl<br />

www.rk-kerken-sittard.nl<br />

contact: diaken R. Fleischeuer,<br />

Patchstraat 2, Sittard<br />

t. 046-4513592<br />

Pauluskerk<br />

Whitestraat 2, Sittard<br />

RK Parochie H Hart van Jezus<br />

Parochie en Parochiecentrum<br />

Geldersestraat 37, Sittard<br />

t. 046-4583023<br />

Sport<br />

Atletiek<br />

Atletiekvereniging Unitas<br />

Eggerweg 4 sittard<br />

t. 046-4519965<br />

www.avunitas.nl<br />

Handbal<br />

Handbalvereniging Sittardia<br />

Postbus 424, 6130 AK Sittard<br />

www.hvsittardia.nl<br />

Inlichtingen: t. 046-4858981 (Piet<br />

Schepers)<br />

pietschepers@hotmail.com<br />

Korfbal<br />

Korfbalvereniging Vitesse<br />

inlichtingen: N. Limpens<br />

t. 046-4755740<br />

vitesse.einighausen@knkv.com<br />

Sportscholen & fi tness<br />

Life Style<br />

Stockholmstraat 10 Sittard<br />

t. 046-4770566<br />

www.lifestyle-groep.com<br />

Tennis<br />

Tennisclub Panta Rhei Limbricht<br />

Allee 1 Sittard<br />

t. 046-4111750<br />

www.tcpantarhei.nl<br />

Voetbal<br />

Voetbalvereniging DVO<br />

Inlichtingen: R. Beumers<br />

Pater Scheursstraat 22 Sittard<br />

t. 06-22520070<br />

www.vvdvo.nl<br />

Voetbalvereniging Sittard (VVS)<br />

Accommodatie:<br />

Bradleystraat 21 Sittard<br />

t. 046-4518007 – 06-50491054<br />

www.vvsittard.nl<br />

Zwembaden<br />

Combinatiezwembad<br />

De Nieuwe Hateboer<br />

Sportcentrumlaan 9 Sittard<br />

t. 046-45899190<br />

www.denieuwehateboer.nl<br />

Vervoer<br />

Bus<br />

Omnibuzz<br />

t. 046-4787350<br />

Trein<br />

Nederlandse Spoorwegen<br />

t. 0900-9292 (11 0,35/min)<br />

www.ns.nl<br />

Station Sittard<br />

Stationsplein 2, Sittard<br />

Taxi<br />

Sieswerda Taxi’s BV<br />

Nusterweg 133a, Sittard<br />

t. 046-4519132<br />

www.sieswerda-bv.nl<br />

Vliegveld<br />

Maastricht Aachen Airport<br />

t. 043-3589999<br />

www.maa.nl<br />

Zorg & welzijn<br />

Orbis Medisch en Zorgconcern<br />

Postbus 5500, 6130 MB, Sittard<br />

Walramstraat 23, Sittard<br />

t. 046-4597777<br />

www.orbisconcern.nl<br />

Maaslandziekenhuis<br />

Walramstraat 23, Sittard<br />

t. 046-4597777<br />

www.maaslandziekenhuis.nl<br />

Orbis Hoogstaete (multifunctioneel<br />

woonzorgcentrum)<br />

Smithlaan 151, Sittard<br />

t. <strong>08</strong>8-4586666<br />

www.orbishoogstaete.nl<br />

Orbis Lemborgh (zorgcentrum)<br />

Bradleystraat 23, Sittard<br />

t. 046-572000<br />

www.orbislemborgh.nl<br />

Orbis Thuiszorg<br />

Stationsplein 1, Sittard<br />

t. 0900-8806<br />

www.orbisthuiszorg.nl<br />

Orbis Huishoudelijke Hulp<br />

Stationsplein 1, Sittard<br />

t. 0900-8806<br />

www.orbishuishoudelijkehulp.nl<br />

Partners in Welzijn<br />

Houtmanstraat 2, Geleen<br />

t. 046-4235335<br />

i. www.piw.nl<br />

MEE Zuid-Limburg<br />

Lokatie Westerlijke Mijnstreek<br />

Burg. Coonenplein 2, Limbricht<br />

t. 046-4201444<br />

i. www.meezuidlimburg.nl


Stadsschouwburg Sittard-Geleen<br />

Programma <strong>okt</strong>ober 20<strong>08</strong><br />

Theaterdiner Herman van Veen - overig<br />

Rabobankzaal, za 4 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 17.30 uur<br />

Nederlandse Tournee<br />

Herman van Veen - show<br />

DSMzaal, za 4 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Workshops dansweek<br />

Balletstudio Danzaira - dans<br />

Rabobankzaal, zo 5 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 11.00 uur<br />

niet reserveerbaar<br />

aanmelding via Balletstudio Danzaira,<br />

www.danzaira.nl<br />

Cempaxóchitl<br />

The DZ Company - dans<br />

DSMzaal, zo 5 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Lady M.<br />

Annemarie de Bruijn - toneel<br />

Rabobankzaal, di 7 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.30 uur<br />

Dalí-Picasso-Miro<br />

Ibérica de Danza - dans<br />

DSMzaal, wo 8 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

A night of Comedy<br />

diverse topcomedians -cabaret<br />

DSMzaal, do 9 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Bloas mich ‘t landj door<br />

Gé Reinders, Fanfare Holtum - populair<br />

DSMzaal, vr 10 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Dock of the Bay revisited<br />

Tuinfort Productions - show<br />

DSMzaal, za 11 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Dag Monster<br />

Het Laagland - familie<br />

DSMzaal, zo 12 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 19.00 uur<br />

Dag Monster<br />

Het Laagland - familie<br />

DSMzaal, ma 13 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 19.00 uur<br />

Superantiheld<br />

Wilko Terwijn - cabaret<br />

Rabobankzaal, di 14 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.30 uur<br />

Opera-introductie Tosca<br />

Len van Schaik - overig<br />

Rabobankzaal, wo 15 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 19.00 uur<br />

Tosca<br />

Staatsopera van Tatarstan - opera<br />

DSMzaal, wo 15 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Fresh<br />

Urban Dance Theatre - dans<br />

DSMzaal, vr 17 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Roodkapje is verliefd - familie<br />

DSMzaal, za 18 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 14.30 uur<br />

Laccorda - familie<br />

DSMzaal, zo 19 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 14.30 uur<br />

High Tea Laccorda - overig<br />

Rabobankzaal, zo 19 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 16.30 uur<br />

Verderop<br />

Sophie van Hoytema - cabaret<br />

Rabobankzaal, di 21 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.30 uur<br />

Jan Jaap van der Wal zonder band<br />

Jan Jaap van der Wal - cabaret<br />

DSMzaal, do 23 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

The Movement / SCSS<br />

Hit Movement Entertainment Group - dans<br />

DSMzaal, za 25 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Magic Unlimited<br />

Magic Unlimited met Hans Kazan - familie<br />

DSMzaal, zo 26 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 14.30 uur<br />

De Interfi nalistentour 20<strong>08</strong>-2009 - cabaret<br />

DSMzaal, di 28 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Inleiding Russische Rijkdom<br />

Limburgs Symfonie Orkest - overig<br />

Rabobankzaal, do 30 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 19.00 uur<br />

Russische Rijkdom<br />

Limburgs Symfonie Orkest - klassiek<br />

DSMzaal, do 30 <strong>okt</strong> 20<strong>08</strong>, 20.00 uur<br />

Meer info zie:<br />

www.uitbalie.nl<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Een Gefeliciteerd geboorte, Gefeliciteerd huwelijk of Gefelicijubiteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd leum? Laat Gefeliciteerd het ons weten! Gefeliciteerd Mail<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd naar Gefeliciteerd info@hetwijkkrantje.nl.<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Voor de uiterste Gefeliciteerd inzenddatum Gefeliciteerd zie<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd de Gefeliciteerd jaarplanning Gefeliciteerd op pagina Gefelici- 24. In<br />

teerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd het juni Gefeliciteerd nummer besteden Gefeliciteerd we<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd ook Gefeliciteerd aandacht Gefeliciteerd aan de communiGefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd cantjes.<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefelici teerd Gefeliciteerd<br />

Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd Gefeliciteerd<br />

Bowling Stardust<br />

Rijksweg Zuid 210, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4523111<br />

Website:................... www.bowlingstardust.nl<br />

Fenix Poppodium<br />

Odasingel 90, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4575757<br />

Website:.........................................www.fenix.nl<br />

Foroxity Filmarena<br />

Rijksweg Noord 330, Geleen<br />

Tel.: ................................................... 046-4363300<br />

Website:................................... www.foroxity.nl<br />

Kasteel Limbricht<br />

Restaurant Entgen<br />

Allee 1, Limbricht<br />

Tel.: ................................................... 046-4514444<br />

Website:...................www.kasteellimbricht.nl<br />

Museum/fi lmhuis het Domein<br />

Kapittelweg 6, Sittard<br />

Tel.: 046-4513460<br />

Website:............................. www.hetdomein.nl<br />

Website:............. www.fi lmhuishetdomein.nl<br />

Pitboel Theater<br />

Montgommerystraat 26, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4584721<br />

Website:.....................................www.pitboel.nl<br />

Stadsschouwburg Sittard-Geleen<br />

Mgr. Claessensstraat 2, Sittard<br />

Tel.: ................................................... 046-4524400<br />

Website:......................................www.uitbali.nl<br />

Wat is er allemaal in <strong>okt</strong>ober te beleven:<br />

Programma:<br />

Zondag 5 <strong>okt</strong>.: Familiebrunch met<br />

kinderanimatie<br />

Zondag 12 <strong>okt</strong>.: Kindertheaterdiner<br />

Halloween<br />

Dinsdag 14 <strong>okt</strong>.: after Work Party<br />

Zaterdag 25 <strong>okt</strong>.: Moorddiner: Wie heeft<br />

de Lord vermoord<br />

Zondag 26 <strong>okt</strong>.: Koken met Ton Fagel<br />

(Nieuw!)<br />

Adres: Kasteel Limbricht<br />

Allee 1<br />

tel. 046- 4514444<br />

Meer info zie:<br />

www.kasteellimbricht.eu<br />

23


STELLING...<br />

VAN DEZE MAAND<br />

Veel buurtbewoners uit<br />

Hoogveld gaan gebruik maken<br />

van De Hof van Onthaasting.<br />

U kunt naar aanleiding van deze<br />

stelling reageren naar:<br />

info@hetwijkkrantje.nl<br />

Jaarplanning<br />

Uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

20<strong>08</strong>-2009<br />

<strong>Editie</strong> <strong>okt</strong>. ’<strong>08</strong>: Verspreiding: 3 <strong>okt</strong>. t/m 5 <strong>okt</strong>.<br />

Deadline redactie: 15 sept.<br />

Online: 6 <strong>okt</strong>. t/m 2 nov.<br />

<strong>Editie</strong> nov. ’<strong>08</strong>: Verspreiding: 31 <strong>okt</strong>. t/m 2 nov.<br />

Deadline redactie: 20 <strong>okt</strong>.<br />

Online: 3 nov. t/m 30 nov.<br />

<strong>Editie</strong> dec. ’<strong>08</strong>: Verspreiding: 28 nov. t/m 30 nov.<br />

Deadline redactie: 17 nov.<br />

Online: 1 dec. t/m 4 jan.<br />

<strong>Editie</strong> jan. ’09: Verspreiding: 2 jan. t/m 4 jan.<br />

Deadline redactie: 22 dec.<br />

Online: 5 jan. t/m 1 feb.<br />

<strong>Editie</strong> feb. ’09: Verspreiding: 30 jan. t/m 1 feb.<br />

Deadline redactie: 19 jan.<br />

Online: 2 feb. t/m 1 mrt.<br />

<strong>Editie</strong> mrt. ’09: Verspreiding: 27 feb. t/m 1 mrt.<br />

Deadline redactie: 16 feb.<br />

Online: 2 mrt. t/m 5 apr.<br />

<strong>Editie</strong> apr. ’09: Verspreiding: 3 apr. t/m 5 apr.<br />

Deadline redactie: 23 mrt.<br />

Online: 6 apr. t/m 3 mei<br />

<strong>Editie</strong> mei ’09: Verspreiding: 1 mei t/m 3 mei<br />

Deadline redactie: 20 apr.<br />

Online: 4 mei t/m 7 jun.<br />

<strong>Editie</strong> jun. ’09: Verspreiding: 29 mei t/m 31 mei<br />

Deadline redactie: 18 mei<br />

Online: 1 jun. t/m verspreiding<br />

1e druk jaargang 2<br />

*Deadline redactie is de uiterste datum voor het<br />

aanleveren van teksten en-of materialen voor betreffende<br />

editie.<br />

24<br />

1<br />

2<br />

3<br />

SITTARD<br />

4<br />

Lim b r ich t erv<br />

e ld<br />

25m<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

BBRAD RADLEYSTRAAT<br />

RADLEYSTRAAT<br />

HUNT-<br />

STR. STR STR.<br />

A B C<br />

MAASBRACHT<br />

Exclusief!<br />

De actueelste plattegrond<br />

van Hoogveld alleen in<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

HHENS ENS ENSCHENVELDWEG<br />

CHENVELDWE<br />

ANDERSONSTRAAT TRAAT RAAT<br />

A<br />

H ASSELTSEBA A N<br />

DEVERSSTRAAT<br />

BBRA RADLEYSTRAA DLEYSTRAA T<br />

SIMPSONSTRAAT<br />

BIDDLESTRAAT<br />

HODGES-<br />

STRAAT<br />

HOF OF<br />

A<br />

Alemannenstraat 6135 HM..... C1<br />

Andersonstraat 6135 JE ...........A3<br />

Augustusstraat,<br />

Keizer 6135 JT T .......................... C3<br />

B<br />

Batavenstraat 6135 HD ............ B1<br />

Biddlestraat 6135 JC .................A3<br />

Brauningerstraat 6135 JW W ...... C3<br />

C<br />

Catullusstraat 6135 HX............ C2<br />

Cavaleriestraat 6135 JM ........... C4<br />

Cicerostraat 6135 HT................<br />

T B2<br />

D<br />

Deversstraat 6135 JH................A3<br />

Donatusplein 6135 JV V .............. B3<br />

E<br />

Eburonenstraat 6135 HH ......... B1<br />

F<br />

Frankenlaan 6135 HN ............... B1<br />

Friezenstraat 6135 HJ............... C1<br />

PPLINIUS LINIUS- LINIUS<br />

SENECALAAN<br />

PLINIUS- PLINIUS N<br />

HOF<br />

OVIDIUSSTRAAT<br />

SMITHLAAN<br />

N27 N27 N276<br />

VERGILIUSSTRAAT RAAT<br />

EEEISENHOWERSTRA<br />

E AAATTT<br />

EISENHOWERSTRAAAT<br />

1<br />

HASSELT SEBAAN<br />

SENE SENE SENECALA<br />

E CALAA CALAAN<br />

LIVIUSSTRAAT<br />

L iber t ypar k<br />

Kleit Kleit Kleitzzz www eee ggg<br />

TU TU TUNGRISTR AAT AAT AT<br />

BATAV AVENSTRAAT ENSTRAAT AT<br />

UBIERS-<br />

PLEI PLEIN<br />

STRAAT<br />

SAKSEN- N<br />

CICEROSTRAAT<br />

DON DON DON DONATU ATU ATU ATUSSSSPLEI PLEI PLEI PLEINNNN<br />

HOOGVELDLAA<br />

HOOGVELDLAAN<br />

SITTARD<br />

D OCTOR NOLENSLAAN<br />

DONATUSPLEI<br />

DONATUSPLEI<br />

DONATUSPLEI<br />

DONATUSPLEINNNN<br />

FRANKEN-<br />

ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG ROMEINSE WWEG<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

HORATIUSLAA SLAANN<br />

GERMANENSTRAAT<br />

HOOGVELD<br />

HULSEST<br />

HULSEST<br />

HULSESTRRRAA AA AATTT<br />

B<br />

EBURONE NSTRAAT<br />

HORATIUSLAA<br />

HORATIUSLAA<br />

HORATIUSLAANNN<br />

HEBERLIN<br />

HEBERLIN<br />

HEBERLINSSSTTTRAAT RAAT<br />

RAAT HEBERLINSTRAAT<br />

HEBERLINSTRAAT<br />

HEBERLINSTRAAT<br />

HEBERLINSTRAAT<br />

LAAN<br />

Kleitzwe Kleit Kleitzwe Kleitzweggg<br />

KEIZER AUGUSTUS<br />

FRANKEN-<br />

CAVALERIESTRAAT<br />

FRIEZENSTRAAT<br />

VITRUVIUSPLEIN<br />

HULSESTRAAT<br />

G<br />

Germanenstraat 6135 HC ........ B2<br />

Gotenstraat 6135 HL ................. C1<br />

H<br />

Heberlinstraat........................ B3<br />

Hoogveld.................................. C4<br />

Hoogveldlaan 6135 JD .............. B3<br />

Horatiuslaan 6135 HW.............<br />

W B3<br />

Hulsestraat 6135 JK K .................. B3<br />

J<br />

Juvenalispad ........................... C1<br />

K<br />

Keltenstraat 6135 HP................ C2<br />

Kleitzweg ................................. B4<br />

L<br />

Liviusstraat 6135 HV.................<br />

V B2<br />

M<br />

Manekoulsweg 6135 HA A .......... C4<br />

O<br />

Ovidiusstraat 6135 JC............... B3<br />

STRAAT<br />

KELTENSTRAAT<br />

FRANKEN-<br />

SUNI-<br />

KERS-<br />

LAAN<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

STRAAATTT<br />

AALEMANNE<br />

A NSTRAAT<br />

MONTGOMERYSTRAATT<br />

TACIT C USSTRAAT<br />

USSTRAAT<br />

PLAUTUSPAD<br />

JJJJuvenalis uvenalis uvenalis uvenalis- d<br />

GOTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

PERSIUSPAD<br />

CATULLUSSTRAA TRAAT<br />

HOOGVELDLAA<br />

OOG N<br />

BBBRAUNING<br />

RAUNING<br />

RAUNINGEERSTRAAT ERSTR S<br />

MANEKO NEKOUL ULSS WEG<br />

pad<br />

HHHoogveld oogveld oogveld<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

TESS TESSSS<br />

C<br />

AT<br />

MA MANSSSS<br />

TRAAAT<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

PPetroniuspad Petroniuspad<br />

Petroniuspad<br />

P troniuspad<br />

Petroniuspad<br />

Petroniuspad<br />

Petroniuspad<br />

MILIEUPARK-<br />

WEG<br />

RIJKSWEG NOORD RD<br />

HEI JERSTEEGG<br />

P<br />

Persiuspad 6135 JR....................<br />

R C3<br />

Petroniuspad .......................... C2<br />

Plautuspad 6135 JC ................... C3<br />

Pliniushof 6135 HZ....................A2<br />

R<br />

Romeinse Weg 6135 JA............ A B2<br />

S<br />

Saksenstraat 6135 HE............... B1<br />

Senecalaan 6135 HS..................A2<br />

Smithlaan 6135 JJ ..................... B3<br />

Sunikersstraat 6135 ................ C1<br />

T<br />

Tacitusstraat 6135 HR R .............. C2<br />

Tessmanstraat 6135 JP ............. C3<br />

Tungristraat 6135 HG............... B1<br />

U<br />

Ubiërsplein ............................. B1<br />

V<br />

Vergiliusstraat 6135 JB ............ B2<br />

Vitruviusplein ........................ B2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

© <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!