13.09.2013 Views

Kunstwerken in Hoogveld staan er verwaarloosd bij - Hét WijkKrantje

Kunstwerken in Hoogveld staan er verwaarloosd bij - Hét WijkKrantje

Kunstwerken in Hoogveld staan er verwaarloosd bij - Hét WijkKrantje

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 1 / Uitgave 10 / maand: Juni 2009<br />

<strong>Kunstw<strong>er</strong>ken</strong> <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong><br />

<strong>staan</strong> <strong>er</strong> v<strong>er</strong>waarloosd <strong>bij</strong><br />

door Richard Stille (redacteur van deze krant)<br />

U heeft <strong>er</strong> wellicht al eens <strong>in</strong>gekeken, tenm<strong>in</strong>ste toen het nog mogelijk was, <strong>in</strong> de drie ronde kunstw<strong>er</strong>ken<br />

(sokkels) op het Vitriviusple<strong>in</strong>. Helaas <strong>staan</strong> deze kunstw<strong>er</strong>ken <strong>er</strong> de laatste jaren v<strong>er</strong>waarloosd <strong>bij</strong>. Op één<br />

van de sokkels is een bl<strong>in</strong>dplaat bevestigd, zodat <strong>in</strong>kijk onmogelijk is. In de twee and<strong>er</strong>e sokkels zit zoveel<br />

condens tegen de ond<strong>er</strong>kant van de plastic kap, dat ook hi<strong>er</strong> de bodemlagen onzichtbaar zijn geworden.<br />

Volgens een woordvo<strong>er</strong>d<strong>er</strong> van de gemeente is het condensprobleem bekend. De kappen zijn ook al eens<br />

v<strong>er</strong>vangen. Naar aanleid<strong>in</strong>g van ons telefoontje zal meld<strong>in</strong>g worden gemaakt van de toestand van het<br />

kunstw<strong>er</strong>k, dat ooit 100.000 gulden heeft gekost.<br />

>> v<strong>er</strong>volg zie pag<strong>in</strong>a 7<br />

(foto’s: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g<br />

<strong>Hoogveld</strong> 5 sept.<br />

openluchtbioscoop<br />

ontw<strong>er</strong>p en vormgev<strong>in</strong>g van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

3<br />

Een stukje Japan<br />

<strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong><br />

17<br />

Adv<strong>er</strong>t<strong>er</strong>en <strong>in</strong> <strong>Hét</strong><br />

<strong>WijkKrantje</strong>? 23<br />

Gemeente Sittard-Geleen


Richard Stille, uitgev<strong>er</strong> van deze krant:<br />

‘Mijn motto is volg je droom’<br />

door Johan de Wal (redacteur van deze krant)<br />

,,Ze noemen mij ook wel ‘een bouw<strong>er</strong>’, is dat iets?” Richard Stille beg<strong>in</strong>t zelf al met het afgeven van het<br />

<strong>in</strong>t<strong>er</strong>view, nog voordat de e<strong>er</strong>ste vraag gesteld is. Het is typ<strong>er</strong>end voor deze ond<strong>er</strong>nemende man uit Sittard,<br />

die opgroeide <strong>in</strong> de wijk Thienbund<strong>er</strong>, en zichzelf omhoog heeft gew<strong>er</strong>kt tot een goed v<strong>er</strong>diende full-time topv<strong>er</strong>kop<strong>er</strong><br />

<strong>bij</strong> een fi rma voor buitenreclame. Daarnaast was hij betrokken <strong>bij</strong> het opzetten van Voedselbank<br />

Limburg Zuid en is de <strong>in</strong>itiatiefnem<strong>er</strong> tot <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>. Een self made man die graag de touwtjes <strong>in</strong><br />

handen houdt en h<strong>er</strong>haaldelijk v<strong>er</strong>zucht dat een dag helaas maar vi<strong>er</strong>entw<strong>in</strong>tig uren telt.<br />

Als k<strong>in</strong>d was hij nog niet zo ond<strong>er</strong>nemend. Richard Stille was op de lag<strong>er</strong>e school een ‘batje’,<br />

dat regelmatig <strong>er</strong>uit w<strong>er</strong>d gestuurd. Maar geen pest<strong>er</strong> en ook geen vecht<strong>er</strong>. Het is geen p<strong>er</strong>iode<br />

waar hij lang <strong>bij</strong> stil wil <strong>staan</strong>. Liev<strong>er</strong> v<strong>er</strong>telt hij ov<strong>er</strong> de vele voetbalclubs waar hij <strong>in</strong> z’n jeugd<br />

voor heeft gespeeld, zoals Voetbal V<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g Sittard (VVS) en OVCS (Ophoven). Hij was keep<strong>er</strong><br />

of laatste man - de man op wie het uite<strong>in</strong>delijk allemaal aankomt als het eens fout gaat. Op z’n<br />

vijftiende g<strong>in</strong>g hij naar de Zeevaartschool <strong>in</strong> Rott<strong>er</strong>dam. ,,Mijn vad<strong>er</strong> dacht: Daar pakken ze ‘em<br />

goed aan, dat is goed voor hem.”<br />

Een jaar lat<strong>er</strong> was hij klaar met zijn opleid<strong>in</strong>g tot geïntegre<strong>er</strong>d scheepsgezel <strong>bij</strong> de koopvaardij,<br />

vroeg<strong>er</strong> matroos geheten. ,,Het was een strak regime, je w<strong>er</strong>d aan boord opgeleid (<strong>in</strong>t<strong>er</strong>n) en had<br />

eigen kled<strong>in</strong>g en een pet net als <strong>bij</strong> de mar<strong>in</strong>e.” In de weekenden g<strong>in</strong>g hij naar huis, soms liftend.<br />

,,Dan had ik we<strong>er</strong> geld uitgespaard.” Een zu<strong>in</strong>ige <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g, die hem ook nu nog kenm<strong>er</strong>kt, en<br />

<strong>er</strong>voor zorgde dat Voedselbank Limburg Zuid een fi nancieel gezonde organisatie is gebleven.<br />

Richard Stille is bestuursvoorzitt<strong>er</strong> van die voedselbank.<br />

Schepen <strong>in</strong> nood redden<br />

,,De beste vijf le<strong>er</strong>l<strong>in</strong>gen g<strong>in</strong>gen naar Smit Tak.” Uit<strong>er</strong>aard zat Richard Stille <strong>er</strong><strong>bij</strong>. Hij monst<strong>er</strong>de<br />

aan op de Smit Rott<strong>er</strong>dam, met 22.000 pk toen de grootste zeeslep<strong>er</strong> t<strong>er</strong> w<strong>er</strong>eld. ,,Zeven jaar heb<br />

ik ov<strong>er</strong> de hele w<strong>er</strong>eld gevaren, booreilanden v<strong>er</strong>sleept en schepen <strong>in</strong> nood geholpen die <strong>bij</strong>voorbeeld<br />

slagzij waren g<strong>er</strong>aakt of z<strong>in</strong>kend waren. Omdat ik een jongen van zestien was, kreeg ik<br />

een mentor, een zeevaard<strong>er</strong>. Die heeft me <strong>er</strong> goed doorheen geholpen.<br />

De e<strong>er</strong>ste twee reizen, van elk een half jaar, bestonden m’n w<strong>er</strong>kzaamheden alleen maar uit<br />

poetsen, afwassen et cet<strong>er</strong>a. Dag <strong>in</strong>, dag uit. V<strong>er</strong>volgens w<strong>er</strong>d ik matroos ond<strong>er</strong> de gage, mocht<br />

ik me<strong>er</strong> aan dek helpen, en lat<strong>er</strong> w<strong>er</strong>d ik volmatroos; alleen nog maar aan dek; ond<strong>er</strong> me<strong>er</strong><br />

slepen voorb<strong>er</strong>eiden, div<strong>er</strong>se ond<strong>er</strong>houdsw<strong>er</strong>kzaamheden uitvo<strong>er</strong>en, <strong>in</strong> de kraan w<strong>er</strong>ken of met<br />

rubb<strong>er</strong>boten sleepkabels vastmaken. Ik heb <strong>in</strong> die p<strong>er</strong>iode veel ellende gezien. Tijdens de oorlog<br />

tussen Irak en Iran waren <strong>er</strong> beschiet<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het gebied waar wij vo<strong>er</strong>en.<br />

>> v<strong>er</strong>volg zie pag<strong>in</strong>a 11<br />

Vad<strong>er</strong>dag<br />

door onze v<strong>er</strong>slaggev<strong>er</strong><br />

Nadat <strong>in</strong> 1914 moed<strong>er</strong>dag offi cieel w<strong>er</strong>d uitg<strong>er</strong>oepen<br />

tot feestdag, duurde het nog ruim tien<br />

jaar voordat Vad<strong>er</strong>dag offi cieel w<strong>er</strong>d <strong>er</strong>kend<br />

als feestdag. Niet geheel ont<strong>er</strong>echt natuurlijk,<br />

aangezien vad<strong>er</strong>s toch ook een aanzienlijk<br />

aandeel hebben b<strong>in</strong>nen een gez<strong>in</strong>. Alhoewel<br />

vad<strong>er</strong>dag al <strong>in</strong> het e<strong>er</strong>ste kwart van de vorige<br />

eeuw w<strong>er</strong>d <strong>er</strong>kend, duurde het nog vele jaren<br />

voordat vad<strong>er</strong>dag ook <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land w<strong>er</strong>d gevi<strong>er</strong>d.<br />

S<strong>in</strong>ds de jaren ’70 vi<strong>er</strong>en we <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land<br />

op ied<strong>er</strong>e d<strong>er</strong>de zondag van juni (dit jaar<br />

zondag 21 juni) vad<strong>er</strong>dag. Let <strong>er</strong> echt<strong>er</strong> wel op<br />

dat dit niet <strong>in</strong> alle landen hetzelfde is.<br />

Vad<strong>er</strong>dag v<strong>er</strong>wenn<strong>er</strong>ij<br />

Vad<strong>er</strong>dag is eigenlijk hetzelfde als moed<strong>er</strong>dag.<br />

Het gaat <strong>er</strong>om dat je je vad<strong>er</strong> laat zien<br />

hoe veel je hem waarde<strong>er</strong>t<br />

voor wat hij voor je doet of<br />

heeft gedaan gedurende het<br />

afgelopen jaar. Een ont<strong>bij</strong>t<br />

op bed is <strong>in</strong> een<br />

‘normaal’ gez<strong>in</strong><br />

me<strong>er</strong> regel dan<br />

uitzond<strong>er</strong><strong>in</strong>g!<br />

Wat betreft<br />

het vad<strong>er</strong>dagkado<br />

gaat het<br />

me<strong>er</strong> om het<br />

idee, dan om<br />

wat je geeft.<br />

Het meest<br />

gewaarde<strong>er</strong>d<br />

worden toch wel d<strong>in</strong>getjes waar je zelf tijd <strong>in</strong><br />

hebt gestoken, zoals zelfgeknutselde d<strong>in</strong>gen<br />

als zelfgemaakte portemonnees, papi<strong>er</strong>en<br />

stropdassen, of gepunnikte kett<strong>in</strong>gen. Je vad<strong>er</strong><br />

helpen met klussen (of de klusjes alleen<br />

doen) is ook een goede mani<strong>er</strong> om je vad<strong>er</strong> te<br />

v<strong>er</strong>wennen.<br />

Vad<strong>er</strong>dag kado’s<br />

Vad<strong>er</strong>dag kan gezien worden als het p<strong>er</strong>fecte<br />

dagje om <strong>er</strong> met het gez<strong>in</strong> even uit te gaan.<br />

Als je ook nog een kado zou willen geven,<br />

doen een stropdas of een lekk<strong>er</strong> h<strong>er</strong>engeurtje<br />

het ook altijd wel goed.<br />

Vad<strong>er</strong>dag als politiek item<br />

Helaas is vad<strong>er</strong>dag niet altijd feest. Veel vad<strong>er</strong>s<br />

mogen, als gevolg van een scheid<strong>in</strong>g,<br />

hun kroost niet me<strong>er</strong> zien, waar<strong>bij</strong> het voor<br />

hun niet mogelijk is om met vad<strong>er</strong>dag samen<br />

te zijn. Er zijn dan ook organisaties die vad<strong>er</strong>dag<br />

gebruiken om aandacht te vragen voor de<br />

rechten van de vad<strong>er</strong>. Fath<strong>er</strong>s 4 justice is een<br />

van zulke organisaties. Vad<strong>er</strong>s aangesloten<br />

hi<strong>er</strong><strong>bij</strong> hebben vaak ‘ludieke’ of aparte acties<br />

<strong>in</strong> hun roep om aandacht.<br />

Enkele kado suggesties<br />

- Geef een tijdschriftenabonnement naar<br />

keuze.<br />

www.nationaletijdschriftenbon.nl<br />

- V<strong>er</strong>wen je vad<strong>er</strong> met een he<strong>er</strong>lijk weekendje<br />

weg.<br />

www.hotelspecials.nl<br />

- Kaartjes voor een musical, conc<strong>er</strong>t of evenement.<br />

www.onl<strong>in</strong>eticketshop.nl<br />

- Een met helium gevulde ballon met jouw<br />

foto <strong>er</strong>op.<br />

www.fotoballon.nl<br />

COLOFON<br />

Uitgev<strong>er</strong>:<br />

Sticht<strong>in</strong>g <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>:<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl<br />

Website: www.hetwijkkrantje.nl<br />

Postbus: 5084, 6130 PB Sittard<br />

ABN-AMRO: 452226082<br />

KvK: 14107405<br />

Ontw<strong>er</strong>p en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

WijkMediaProductie.nl<br />

Medew<strong>er</strong>k<strong>in</strong>g:<br />

H<strong>er</strong>mez Market<strong>in</strong>g & Communicatie<br />

Telefoon: 0475-851852<br />

Website: www.h<strong>er</strong>mez.nl<br />

Jeffrey V<strong>er</strong>spaget Multimedia Produc<strong>er</strong><br />

Telefoon: 046-4586518<br />

E-mail: la69bella@hotmail.com<br />

Redactie:<br />

Hoofd- en e<strong>in</strong>dredactie: Richard Stille<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

06-29042943<br />

Vormgev<strong>er</strong>: Job van Doorne<br />

06-44167194<br />

Redactioneel<br />

medew<strong>er</strong>k<strong>er</strong>: Paul Tillmann<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

046-4586518<br />

Redactieleden: Johan de Wal<br />

0475-851852<br />

Maarten van Hout<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

06-41612610<br />

Jeffrey V<strong>er</strong>spaget<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

046-4586518<br />

Bezorgklachten:<br />

Als u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet heeft ontvangen stuur<br />

dan een e-mail naar: <strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl. Zie<br />

‘Jaarplann<strong>in</strong>g uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>’ pag. 24.<br />

Drukw<strong>er</strong>k:<br />

Drukk<strong>er</strong>ij B<strong>er</strong>n Claessens - Sittard<br />

Adv<strong>er</strong>tentiev<strong>er</strong>koop:<br />

Voor <strong>in</strong>formatie ov<strong>er</strong> adv<strong>er</strong>tenti<strong>er</strong>uimte <strong>in</strong><br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> kunt u bellen naar: 06-29042943<br />

of mailen naar: <strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl<br />

Oplage:<br />

1.200 exemplaren gratis huis-aan huis. <strong>Hét</strong> Wijk-<br />

Krantje is een gratis huis-aan-huis wijkkrant en<br />

v<strong>er</strong>schijnt 10 ke<strong>er</strong> p<strong>er</strong> jaar, uitgezond<strong>er</strong>d de maanden<br />

juli en augustus. Het blad wordt <strong>in</strong> de e<strong>er</strong>ste<br />

week van de maand v<strong>er</strong>spreid.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor op artikelen<br />

<strong>in</strong> te korten of niet te plaatsen. Er kunnen geen<br />

rechten worden ontleend aan de <strong>in</strong>houd van deze<br />

uitgave. <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> aanvaardt geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of<br />

onjuiste v<strong>er</strong>meld<strong>in</strong>g van gegevens <strong>in</strong> deze uitgave.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden v<strong>er</strong>menigvuldigd<br />

of openbaar gemaakt worden zond<strong>er</strong> voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van de uitgev<strong>er</strong>.<br />

Belangrijke telefoonnumm<strong>er</strong>s<br />

Algemeen<br />

alarmnumm<strong>er</strong> 112<br />

Politie en 0900-8844<br />

wijkagent M. Bom<strong>er</strong> (lokaal tarief)<br />

Brandwe<strong>er</strong> 043-400 68 00<br />

Maasland Ziekenhuis 088-459 77 77<br />

Kabel (Ziggo) 0900-1884 (lokaal tarief)<br />

En<strong>er</strong>gie (Essent) 0800-0330<br />

Wat<strong>er</strong> (WML) 043-8808088<br />

Gemeentehuis 046-477 77 77<br />

1


De bestuursleden<br />

van Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g<br />

<strong>Hoogveld</strong><br />

V.l.n.r.: Rita Bast<strong>in</strong>gs, Maurice Nohlmans, Kees Hessels<br />

en Erik de Lepp<strong>er</strong><br />

Rita Bast<strong>in</strong>gs - Voorzitt<strong>er</strong><br />

Catullusstraat 15<br />

6135 HX Sittard<br />

046-4525485<br />

Erik de Lepp<strong>er</strong> - Secretaris<br />

Horatiuslaan 56<br />

6135 HW Sittard<br />

046-4511841<br />

Esth<strong>er</strong> Frusch - Penn<strong>in</strong>gmeest<strong>er</strong><br />

Dev<strong>er</strong>sstraat 2<br />

6135 JH Sittard<br />

046-4586420<br />

Kees Hessels - Bestuurslid<br />

Tungristraat 8<br />

6135 HG Sittard<br />

046-4525177<br />

Maurice Nohlmans - Bestuurslid<br />

Rome<strong>in</strong>seweg 28<br />

6135 JA Sittard<br />

046-4529036<br />

e-mail secretaris@hoogveld.<strong>in</strong>fo<br />

website www.hoogveld-sittard.nl<br />

Activiteiten<br />

agenda<br />

5 septemb<strong>er</strong> 2009<br />

Activiteit: Openluchtbioscoop<br />

Doelgroep: Ied<strong>er</strong>een<br />

Locatie: Vitruviusple<strong>in</strong><br />

oktob<strong>er</strong> 2009<br />

Activiteit: Wijnreis<br />

Doelgroep: Leden van Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g<br />

<strong>Hoogveld</strong><br />

Locatie: Duitsland (Moesel of Ahrtahl)<br />

Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong><br />

5 septemb<strong>er</strong> 2009 - Ple<strong>in</strong>bioscoop<br />

door Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong><br />

5 septemb<strong>er</strong>. De zon gaat ond<strong>er</strong>. Bijna symbolisch voor het e<strong>in</strong>de van de zom<strong>er</strong>vakantie. Aan de<br />

temp<strong>er</strong>atuur is het niet te m<strong>er</strong>ken: de avond is he<strong>er</strong>lijk zwoel en nodigt uit voor een avond <strong>in</strong><br />

de buitenlucht. En laat Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong> nou net op deze avond een groot (10x6m2)<br />

sch<strong>er</strong>m op het Vitruviusple<strong>in</strong> hebben gezet. Je kunt die avond dus gewoon ’s een fi lmpje pikken<br />

<strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>! In de buitenlucht. En nog gratis ook! Leden van de buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g hebben extra<br />

voordeel, want die krijgen een gratis consumptie.<br />

En welke fi lm draait <strong>er</strong> dan?<br />

Dat weten we nog niet. U mag het zeggen. Heeft u suggesties? Laat het dan voor 1 juli weten aan<br />

het secretariaat: secretaris@hoogveld.<strong>in</strong>fo, Horatiuslaan 56.<br />

Samengevat:<br />

Ple<strong>in</strong>bioscoop<br />

Zat<strong>er</strong>dag 5 septemb<strong>er</strong> 2009<br />

Van 20.30 uur tot 22.30 uur<br />

Vitruviusple<strong>in</strong><br />

Voor ied<strong>er</strong>een die wil komen, <strong>Hoogveld</strong><strong>er</strong>s <strong>in</strong> het <strong>bij</strong>zond<strong>er</strong>. Geen kosten<br />

Preuv<strong>er</strong>ie afgelast<br />

De Preuv<strong>er</strong>ie, die voor 11 juli op de agenda stond, gaat helaas niet door. Na de succesvolle e<strong>er</strong>ste<br />

editie van deze activiteit vorig jaar, zocht Orbis Hoogstaete contact met de buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g om<br />

de tweede editie samen te organis<strong>er</strong>en. De Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g zag dit wel zitten, maar door de<br />

p<strong>er</strong>ikelen <strong>bij</strong> Orbis is toch besloten deze activiteit niet door te laten gaan.<br />

Kienen<br />

Op 23 april vond <strong>in</strong> Hoogstaete de tweede gezamenlijke kienavond van Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong>,<br />

De Zonnebloem en Orbis-Hoogstaete plaats. Steeds me<strong>er</strong> buurtbewon<strong>er</strong>s weten de weg<br />

naar de kienavond te v<strong>in</strong>den. Of het nou komt door de gezelligheid of door de fantastische prijzen,<br />

dat weten we niet. En eigenlijk maakt het ons ook niet uit.<br />

Ledenv<strong>er</strong>gad<strong>er</strong><strong>in</strong>g<br />

Op 13 mei vond <strong>in</strong> basisschool Loedoes de jaarlijkse ledenv<strong>er</strong>gad<strong>er</strong><strong>in</strong>g plaats. De aanwezigen<br />

keurden het jaarv<strong>er</strong>slag ov<strong>er</strong> 2008 en de plannen voor 2009 goed, zodat het bestuur <strong>er</strong> we<strong>er</strong> een<br />

mooi v<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>gsjaar van kan gaan maken. En aangezien het bestuur v<strong>er</strong>st<strong>er</strong>k<strong>in</strong>g heeft gekregen<br />

(zie het colofon) moet dat zek<strong>er</strong> lukken.<br />

Wilt u lid worden van buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong>?<br />

Vul dan ond<strong>er</strong><strong>staan</strong>d formuli<strong>er</strong> <strong>in</strong>:<br />

Inschrijfformuli<strong>er</strong><br />

Inlev<strong>er</strong>en <strong>bij</strong> het secretariaat: Horatiuslaan 56<br />

Naam: _________________________________<br />

Adres: _________________________________<br />

Postcode en woonplaats: _________________<br />

Telefoonnumm<strong>er</strong>: _______________________<br />

E-mailadres: ____________________________<br />

Gez<strong>in</strong>ssamenstell<strong>in</strong>g:<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Naam + Geboortejaar: ________________<br />

Machtig<strong>in</strong>g<br />

Ond<strong>er</strong>getekende wordt lid van de Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong> en v<strong>er</strong>leent hi<strong>er</strong><strong>bij</strong> een machtig<strong>in</strong>g<br />

aan Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g <strong>Hoogveld</strong>, om jaarlijks de contributie (zoals vastgesteld door de ledenv<strong>er</strong>gad<strong>er</strong><strong>in</strong>g,<br />

op dit moment 15,- euro p<strong>er</strong> jaar) van de Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g af te schrijven van<br />

reken<strong>in</strong>gnumm<strong>er</strong>:<br />

Datum: ________________________________ Handteken<strong>in</strong>g: _________________________<br />

U kunt dit <strong>in</strong>schrijfformuli<strong>er</strong> ook gekopie<strong>er</strong>d <strong>in</strong>lev<strong>er</strong>en, zodat u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet hoeft te v<strong>er</strong>knippen.<br />

3


4<br />

Adv<strong>er</strong>torial


VAN ALLES…<br />

EN NOG WAT<br />

door Jeffrey V<strong>er</strong>spaget<br />

(redacteur van deze krant)<br />

Lieve mensen,<br />

In deze uitgave wil ik het eens hebben ov<strong>er</strong> levende<br />

legendes. Er be<strong>staan</strong> <strong>er</strong> nog een aantal<br />

die echt wel een ze<strong>er</strong> boeiend leven hebben<br />

geleefd en nog steeds leven.<br />

Neem <strong>bij</strong>voorbeeld Elizebeth Taylor die al<br />

vele malen getrouwd is geweest. Zij is een<br />

sup<strong>er</strong> fi lmst<strong>er</strong> met alle ups en downs die <strong>bij</strong><br />

zo’n leven horen. Eén van de ups was toen zij<br />

<strong>in</strong> een show 175 gulden p<strong>er</strong> m<strong>in</strong>uut v<strong>er</strong>diende.<br />

Veel van haar downs w<strong>er</strong>den v<strong>er</strong>oorzaakt<br />

door haar m<strong>in</strong>naars, ook heeft zij <strong>in</strong> haar relaties<br />

lichamelijk geweld mee gemaakt. Hoe<br />

kan een man nu een vrouw slaan? Liz Taylor<br />

leeft tegenwoordig t<strong>er</strong>uggetrokken <strong>in</strong> haar<br />

villa <strong>in</strong> Bev<strong>er</strong>ly Hills.<br />

Nog me<strong>er</strong> ellende met haar man had T<strong>in</strong>a<br />

Turn<strong>er</strong>, haar levensv<strong>er</strong>haal is v<strong>er</strong>fi lmd <strong>in</strong><br />

“What’s Love Got To Do With It”. Na dat Ike<br />

Turn<strong>er</strong> gescheiden was van T<strong>in</strong>a is hij nog<br />

vele malen getrouwd geweest, 14 ke<strong>er</strong> <strong>in</strong> totaal.<br />

Zouden deze vrouwen dezelfde ellende<br />

hebben meegemaakt?<br />

Barbra Streisand hi<strong>er</strong><strong>in</strong> tegen, die ook al<br />

me<strong>er</strong>d<strong>er</strong>e malen getrouwd is geweest, liet<br />

zich nooit slaan. Zij heeft het bet<strong>er</strong> gedaan <strong>in</strong><br />

haar relaties. Nu is ze gelukkig getrouwd met<br />

James Brown<strong>in</strong>g. Deze nachtegaal heeft een<br />

geweldige uitstral<strong>in</strong>g en is een waar Multi talent;<br />

zang<strong>er</strong>es, producent en zij vo<strong>er</strong>de vaak<br />

de regie <strong>in</strong> haar fi lms. Ik heb zelf enkele malen<br />

contact met haar gehad. Dit geeft mij een<br />

geweldig gevoel.<br />

Zou Amy W<strong>in</strong>ehouse ook een levende legende<br />

worden? Zij heeft al eens een man <strong>in</strong> de kroeg<br />

omv<strong>er</strong> geslagen en moest toen mee naar het<br />

politiebureau.<br />

Maar wat dacht u van J<strong>er</strong>ry Lewis die zijn leven<br />

lang fi lms heeft gemaakt met Jean Mart<strong>in</strong><br />

en naast act<strong>er</strong>en ook heel mooi kon z<strong>in</strong>gen.<br />

En Larry Fl<strong>in</strong>t, opricht<strong>er</strong> en eigenaar van de<br />

Husl<strong>er</strong>, ook van hem is het levensv<strong>er</strong>haal en<br />

de aanslag op hem v<strong>er</strong>fi lmd. En Hugh Hefn<strong>er</strong><br />

van de Play Boy, hij heeft nog steeds zijn huis<br />

goed gevuld met jonge meiden.<br />

Kirk Dougles, hij is misschien al 100 of zo.<br />

Maar wat heeft hij een fi lms gemaakt. Als Ben<br />

Hur is hij misschien wel het bekendste.<br />

Ook een echte diva is Sofi a Loren die <strong>in</strong> heel<br />

wat fi lms heeft meegespeeld en nog steeds<br />

een hele mooie vrouw is, ondanks haar leeftijd<br />

van 75 jaar. Hi<strong>er</strong> zijn wel de nodige <strong>in</strong>grepen<br />

voor nodig geweest. Een geweldige<br />

v<strong>er</strong>schijn<strong>in</strong>g.<br />

Ten slot wil ik de dikborstige blond<strong>in</strong>e met<br />

haar wespentaille v<strong>er</strong>noemen, ik heb het dus<br />

ov<strong>er</strong> niemand m<strong>in</strong>d<strong>er</strong> dan Dolly Parton uit de<br />

Smoky Mounta<strong>in</strong>s. Zij is zang<strong>er</strong>es, actrice en<br />

eigenaar van het pretpark met de naam Dolly<br />

Wood, gelegen <strong>in</strong> de Smoky Mounta<strong>in</strong>s, Tennessee.<br />

Dus ook een veelzijdige dame die niet<br />

alleen w<strong>er</strong>kt van n<strong>in</strong>e to fi ve.<br />

NOSTIMOS: dossi<strong>er</strong> aanrijd<strong>in</strong>g fi ets<br />

door Huub van Dijk<br />

(directeur Nostimos)<br />

Huub van Dijk van<br />

Nostimos Letselschadedeskundigen<br />

bespreekt<br />

<strong>in</strong> deze column gevallen<br />

uit zijn Sittardse praktijk.<br />

Zo bent u bet<strong>er</strong><br />

voor b<strong>er</strong>eid wanne<strong>er</strong> letselschade<br />

optreedt.<br />

In augustus 1997 wordt<br />

Johan, 11 jaar oud, rijdende<br />

op zijn fi ets aang<strong>er</strong>eden<br />

door een kle<strong>in</strong>e<br />

vrachtwagen. Daar<strong>bij</strong> loopt hij ze<strong>er</strong> <strong>er</strong>nstig<br />

letsel op. Naast botbreuken op div<strong>er</strong>se plaatsen<br />

is <strong>er</strong> sprake van <strong>er</strong>nstig h<strong>er</strong>senletsel. Voor<br />

zijn leven wordt gevreesd. Zijn moed<strong>er</strong>, die <strong>in</strong><br />

die p<strong>er</strong>iode niet van zijn bed wijkt, spreekt Johan<br />

voortdurend toe. Voorts wordt hem een<br />

hoofdtelefoon met zijn lievel<strong>in</strong>gsmuziek opgezet.<br />

Al met al gebeurt waar ied<strong>er</strong>een op had<br />

gehoopt, maar niet me<strong>er</strong> op had g<strong>er</strong>ekend:<br />

Johan ontwaakt uit zijn coma. Aansluitend<br />

volgt een ze<strong>er</strong> langdurig revalidatietraject,<br />

dat zijn vruchten afw<strong>er</strong>pt.<br />

De aansprakelijkheid voor het ongeval vormt<br />

geen probleem, nu Johan nog geen 14 jaar is<br />

en om die reden volledige besch<strong>er</strong>m<strong>in</strong>g geniet<br />

op grond van artikel 185 Wegenv<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>swet.<br />

De v<strong>er</strong>zek<strong>er</strong>aar van de auto schakelt een bureau<br />

<strong>in</strong> die de contacten met Johan en zijn oud<strong>er</strong>s<br />

ond<strong>er</strong>houdt. De botbreuken genezen volledig,<br />

doch het h<strong>er</strong>senletsel laat zijn sporen<br />

na. Enige jaren na ongeval v<strong>in</strong>dt ond<strong>er</strong>zoek<br />

plaats door een onafhankelijk neuroloog, die<br />

op zijn beurt een neuropsycholoog <strong>in</strong>schakelt.<br />

Deze kan door middel van testen vaststellen<br />

of <strong>er</strong> sprake is van cognitieve klachten,<br />

zoals <strong>bij</strong>voorbeeld v<strong>er</strong>m<strong>in</strong>d<strong>er</strong>de concentratie<br />

of een v<strong>er</strong>m<strong>in</strong>d<strong>er</strong>de opnamecapaciteit. Voorts<br />

wordt nagegaan of <strong>er</strong> sprake is van een karakt<strong>er</strong>v<strong>er</strong>and<strong>er</strong><strong>in</strong>g.<br />

Bij Johan is van beide sprake.<br />

Mede door extra begeleid<strong>in</strong>g slaagt hij <strong>er</strong><strong>in</strong> de<br />

lag<strong>er</strong>e school zond<strong>er</strong> doublures te doorlopen.<br />

De HAVO lev<strong>er</strong>t me<strong>er</strong> problemen op. Hij haalt<br />

weliswaar zijn diploma doch niet zond<strong>er</strong> dat<br />

hij 2 ke<strong>er</strong> is blijven zitten. V<strong>er</strong>volgens gaat<br />

hij naar de HEAO, die hij we<strong>er</strong> na 2 maanden<br />

v<strong>er</strong>laat, omdat hij het tempo volstrekt niet<br />

aankan.<br />

Ond<strong>er</strong>tussen heeft opnieuw een ond<strong>er</strong>zoek<br />

door de neuropsycholoog plaatsgevonden,<br />

waaruit blijkt dat de klachten ten opzichte<br />

van het vorig ond<strong>er</strong>zoek niet echt veel zijn<br />

v<strong>er</strong>bet<strong>er</strong>d.<br />

De schad<strong>er</strong>egelaar van de v<strong>er</strong>zek<strong>er</strong>aar geeft<br />

aan dat de kwestie kan worden g<strong>er</strong>egeld.<br />

Naast smartengeld wordt een v<strong>er</strong>goed<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het vooruitzicht gesteld voor de ontstane<br />

studiev<strong>er</strong>trag<strong>in</strong>g. Inmiddels heeft Johan wat<br />

<strong>bij</strong>baantjes gehad die bepaald geen succes<br />

waren, omdat Johan het tempo niet kon <strong>bij</strong>benen.<br />

De oud<strong>er</strong>s maken zich om die reden<br />

toch wel zorgen om de toekomst van Johan.<br />

De schad<strong>er</strong>egelaar van de v<strong>er</strong>zek<strong>er</strong>aar wuift<br />

dit weg en wil t<strong>er</strong>zake geen schadev<strong>er</strong>goed<strong>in</strong>g<br />

betalen. Een vriend van de familie advise<strong>er</strong>t<br />

de oud<strong>er</strong>s om eens met ons contact op te nemen.<br />

Inmiddels is het smartengeld en 2 jaar studiev<strong>er</strong>trag<strong>in</strong>g<br />

afgewikkeld voor een bedrag dat<br />

al v<strong>er</strong> uitstijgt boven het bedrag dat als totale<br />

v<strong>er</strong>goed<strong>in</strong>g w<strong>er</strong>d aangeboden. Thans zijn<br />

we doende om <strong>in</strong> kaart te brengen <strong>in</strong> welke<br />

mate het zogenaamde v<strong>er</strong>dien v<strong>er</strong>mogen is<br />

aangetast. Daar<strong>bij</strong> is ond<strong>er</strong>me<strong>er</strong> van belang<br />

de vraag welke opleid<strong>in</strong>g Johan zond<strong>er</strong> ongeval<br />

zou hebben gevolgd en welk b<strong>er</strong>oep met<br />

<strong>bij</strong>horend salaris hij zou hebben uitgeoefend.<br />

Daartegen dient te worden afgezet de situatie<br />

met ongeval. Hoewel het ond<strong>er</strong>zoek nog loopt<br />

is al wel duidelijk dat <strong>er</strong> sprake is van een aanzienlijk<br />

v<strong>er</strong>lies van v<strong>er</strong>dienv<strong>er</strong>mogen, wat zal<br />

result<strong>er</strong>en <strong>in</strong> een forse schadev<strong>er</strong>goed<strong>in</strong>g.<br />

Gelukkig waren de oud<strong>er</strong>s op ons spoor gezet.<br />

Was Johan akkoord gegaan met het aanbod<br />

van de tegenpartij, dan zou hem aanzienlijk<br />

te kort zijn gedaan.<br />

De kosten voor onze bemoeienis v<strong>er</strong>halen we<br />

uit<strong>er</strong>aard volledig op de v<strong>er</strong>zek<strong>er</strong>aar van de tegenpartij,<br />

zodat onze <strong>bij</strong>stand voor Johan en<br />

zijn oud<strong>er</strong>s gratis is.<br />

Voetbal V<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g Sittard (VVS)<br />

door Mart<strong>in</strong>e Roest (wijkbewon<strong>er</strong> en penn<strong>in</strong>gmeest<strong>er</strong> VVS)<br />

Voetbal V<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g Sittard “De Kraaien” ligt net ov<strong>er</strong> het spoor <strong>in</strong> Limbricht<strong>er</strong>veld. Het is dan<br />

ook niet v<strong>er</strong>bazend dat al heel veel <strong>Hoogveld</strong><strong>er</strong>s de weg naar VVS gevonden hebben. Dankzij het<br />

grote aantal k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en <strong>in</strong> de wijk groeien ook de jeugdteams van VVS. Er zijn al vi<strong>er</strong> F-teams (voor<br />

k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en van 7 en 8 jaar oud) en drie E-teams (voor k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en van 9 en 10 jaar oud).<br />

K<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en vanaf 5 jaar oud kunnen al beg<strong>in</strong>nen <strong>bij</strong> de M<strong>in</strong>i-F. De meeste k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en beg<strong>in</strong>nen echt<strong>er</strong><br />

pas nadat ze hun zwemdiploma’s hebben gehaald.<br />

Het tra<strong>in</strong>en van de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en gebeurt vooral door actieve oud<strong>er</strong>s. Daarnaast zijn <strong>er</strong> all<strong>er</strong>lei activiteiten<br />

voor de jeugd, zoals S<strong>in</strong>t<strong>er</strong>klaas, Pasen, het jeugdto<strong>er</strong>nooi en het jeugdkamp.<br />

Wilt u me<strong>er</strong> <strong>in</strong>formatie, kijk dan eens op de website www.vvsittard-jeugd.nl. U kunt ook g<strong>er</strong>ust<br />

een kijkje nemen tijdens de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op maandag- en dond<strong>er</strong>dagavond. Het voetbalseizoen is<br />

<strong>in</strong>middels afgelopen, na de zom<strong>er</strong>vakantie beg<strong>in</strong>nen we we<strong>er</strong>. Op 12 septemb<strong>er</strong> is <strong>er</strong> een open<br />

dag.<br />

Momenteel wordt <strong>er</strong> getra<strong>in</strong>d op de maandag- en dond<strong>er</strong>dagavond. In de toekomst kunnen <strong>er</strong>,<br />

door de groei van de v<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g, ook tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op d<strong>in</strong>sdag en woensdag gaan plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Deze <strong>in</strong>formatie is op de website te v<strong>in</strong>den.<br />

Natuurlijk is VVS <strong>er</strong> niet alleen voor de jeugd. Er zijn ook senioren- en vet<strong>er</strong>anenteams, en <strong>er</strong> is<br />

een apart damesteam.<br />

En, heel belangrijk: dit jaar bestaat VVS 50 jaar! Op 16 juli a.s. is het al zov<strong>er</strong>, maar het echte feest<br />

v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> het weekend van 11, 12 en 13 septemb<strong>er</strong>. Activiteiten zijn o.a. een voetbalto<strong>er</strong>nooi<br />

en een groot feest, waar ook de reünisten voor worden uitgenodigd. We zullen u hi<strong>er</strong>van<br />

op de hoogte houden.<br />

5


Contactgegevens Wijkplatform <strong>Hoogveld</strong><br />

Het bestuur:<br />

Ine Meuffels, Senecalaan 13,<br />

tel. 046 – 451 4602<br />

6<br />

Edw<strong>in</strong> Hanegraaf, Biddlestraat 2,<br />

tel. 06 – 4348 6491<br />

(ma-vr 10-16, ma-wo 18-20)<br />

Rob Klaasse, <strong>Hoogveld</strong>laan 46,<br />

tel. 06 – 2861 7325<br />

Laila Wientjens, Smithlaan 36<br />

tel. 06 – 1218 6305<br />

Alle e-mail: wijkplatform@hoogveld.<strong>in</strong>fo<br />

Contactp<strong>er</strong>sonen w<strong>er</strong>kgroepen:<br />

W<strong>er</strong>kgroep Inricht<strong>in</strong>g: Rob Klaasse<br />

W<strong>er</strong>kgroep V<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>: Edw<strong>in</strong> Hanegraaf<br />

W<strong>er</strong>kgroep Wijkcommunicatie:<br />

Laila Wientjens<br />

<strong>Hoogveld</strong> Actueel<br />

door Wijkplatform <strong>Hoogveld</strong><br />

In de laatste platformv<strong>er</strong>gad<strong>er</strong><strong>in</strong>g van 15 april<br />

jl ontv<strong>in</strong>gen wij G<strong>er</strong> Heyman en Maikel Bom<strong>er</strong>.<br />

G<strong>er</strong> Heyman, stadsdeelmanag<strong>er</strong> van de gemeente,<br />

geeft aan wat zijn functie <strong>in</strong>houd<br />

en legt kort uit wat de stadsdeelplannen<br />

2009-2011 betekenen voor de wijk <strong>Hoogveld</strong>.<br />

Hij is stadsdeelmanag<strong>er</strong> op sociaal-maatschappelijk<br />

gebied . Het uitgangspunt voor<br />

het stadsdeelplan 2009-2011 is de wijkenquête<br />

die gehouden w<strong>er</strong>d door het wijkplatform.<br />

Maikel Bom<strong>er</strong>, de wijkagent, stelt zich voor<br />

aan het wijkplatform en v<strong>er</strong>teld <strong>in</strong> het kort<br />

wat zoal de taken van een wijkagent zijn.<br />

De taken van de wijkagent zijn heel <strong>er</strong>g ruim.<br />

Hij moet zorgen voor veiligheid <strong>in</strong> de wijk<br />

zowel op v<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>s gebied maar ook op soci-<br />

K<strong>in</strong>d<strong>er</strong>feest op het<br />

Vitruviusple<strong>in</strong><br />

Zat<strong>er</strong>dag 19 septemb<strong>er</strong> organise<strong>er</strong>t de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong><strong>bij</strong>belclub<br />

<strong>Hoogveld</strong> een gezellig k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>feest<br />

op het centrale ple<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>. Dit<br />

heeft een open karakt<strong>er</strong> en ied<strong>er</strong>een is dus<br />

welkom. Zoals het <strong>er</strong> nu uit ziet kun je een<br />

sketche; sport en spel; een knutselactiviteit;<br />

een spr<strong>in</strong>gkussen en iets te eten en te<br />

dr<strong>in</strong>ken v<strong>er</strong>wachten. Kies maar uit waar je<br />

aan meedoet. Er wordt ook voor je oud<strong>er</strong>s<br />

gezorgd, dus neem ze g<strong>er</strong>ust mee.<br />

Wijkplatform <strong>Hoogveld</strong><br />

aal/maatschappelijk gebied. Tevens geeft hij<br />

voorlicht<strong>in</strong>g op school aan de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en. Vorig<br />

jaar (2008) zijn door de politie 15 snelheidscontroles<br />

uitgevo<strong>er</strong>d <strong>in</strong> de wijken <strong>Hoogveld</strong>/<br />

Limbricht<strong>er</strong>veld.<br />

B<strong>in</strong>nen de wijk <strong>Hoogveld</strong> zijn nog een aantal<br />

braak liggende stukken t<strong>er</strong>re<strong>in</strong>. Hi<strong>er</strong>voor is<br />

nog geen concrete bestemm<strong>in</strong>g. De gemeente<br />

heeft <strong>er</strong> <strong>in</strong>middels wel zorg voor gedragen dat<br />

deze gebieden gesane<strong>er</strong>d en omgeploegd zijn.<br />

Zolang <strong>er</strong> geen bebouw<strong>in</strong>g plaats v<strong>in</strong>d zal de<br />

gemeente het op deze mani<strong>er</strong> ond<strong>er</strong>houden.<br />

W<strong>er</strong>kgroep v<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>.<br />

Samen met de beoogde uitbreid<strong>in</strong>g van de<br />

school, zal de gemeente ook de v<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>ssituatie<br />

<strong>in</strong> de Hulsestraat aanpakken. Buiten een<br />

uitbreid<strong>in</strong>g van het aantal parke<strong>er</strong>plaatsen,<br />

wordt ook het (school)v<strong>er</strong>ke<strong>er</strong> <strong>in</strong> de Hulsestraat<br />

bet<strong>er</strong> g<strong>er</strong>egule<strong>er</strong>d. In goed ov<strong>er</strong>leg<br />

zijn een aantal detailpunten <strong>in</strong> het conceptontw<strong>er</strong>p<br />

aangepast zodat de scheid<strong>in</strong>g van<br />

fi ets<strong>er</strong>s/voetgang<strong>er</strong>s en autov<strong>er</strong>ke<strong>er</strong> nog bet<strong>er</strong><br />

tot uit<strong>in</strong>g komt, zodat k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en straks veilig<strong>er</strong><br />

(zelfstandig) naar school kunnen gaan. De<br />

v<strong>er</strong>d<strong>er</strong>e details worden <strong>in</strong> juni en juli uitgew<strong>er</strong>kt<br />

zodat het beste<br />

resultaat behaald kan worden b<strong>in</strong>nen de mogelijkheden.<br />

Rondom het thema snelheid v<strong>er</strong>zamelt de<br />

w<strong>er</strong>kgroep zoveel mogelijk meld<strong>in</strong>gen, obs<strong>er</strong>vaties<br />

en meetgegevens om een duidelijk<br />

beeld van de snelheidsproblematiek te krijgen.<br />

Om onze wijk zo veilig mogelijk te krijgen vragen<br />

we ook om uw oplettendheid. Signale<strong>er</strong>t<br />

u zelf ov<strong>er</strong>tred<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen onze wijk. Meld<br />

het ons via wijkplatform@hoogveld.<strong>in</strong>fo.<br />

W<strong>er</strong>kgroep <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

Op korte t<strong>er</strong>mijn wordt begonnen met de ophog<strong>in</strong>g<br />

van de wal aan de Hasselsebaan. Dit<br />

wordt<br />

gedaan d.m.v. een muur van 1.5 met<strong>er</strong> bovenop<br />

de wal te plaatsen.Deze muur<br />

zal getrokken worden vanaf de spoorov<strong>er</strong>gang<br />

op de Hasselsebaan tot aan de<br />

<strong>Hoogveld</strong>laan,vanaf de <strong>Hoogveld</strong>laan tot aan<br />

de Dr.Nolenslaan zal de wal<br />

opgehoogd worden met grond,dit zal 0.5 met<strong>er</strong><br />

zijn.V<strong>er</strong>d<strong>er</strong> zal hi<strong>er</strong>na nieuwe<br />

aanplant komen en de muur zal bedekt worden<br />

met een soort van klimplanten.<br />

Project Essent<br />

Momenteel is de analyse van de Essent enquete<br />

uitgew<strong>er</strong>kt. Er is een nieuwe tijdelijke<br />

w<strong>er</strong>kgroep gevormd welke <strong>in</strong> contact zal treden<br />

met Essent. Nieuws is te volgen via de<br />

website .<br />

S<strong>in</strong>ds kort staat <strong>er</strong> <strong>bij</strong> b<strong>in</strong>nenkomst van de<br />

wijk <strong>Hoogveld</strong> op de <strong>Hoogveld</strong>laan een mededel<strong>in</strong>genbord.<br />

Op deze mani<strong>er</strong> willen we u op<br />

de hoogte brengen van de actuele <strong>bij</strong>eenkomsten<br />

en onze website.<br />

In oktob<strong>er</strong> is het platform voornemens om<br />

een nieuwe wijk<strong>bij</strong>eenkomst te organis<strong>er</strong>en.<br />

Houd de website en het bord <strong>in</strong> de gaten voor<br />

de exacte datum.<br />

Het Wijkplatform <strong>Hoogveld</strong> stelt zich voor…<br />

Wim Geurden<br />

door Wijkplatform <strong>Hoogveld</strong><br />

Wie is Wim?<br />

Mijn naam is Wim Geurden,<br />

ik ben 51 jaar oud en<br />

woon s<strong>in</strong>ds mei 2005 <strong>in</strong><br />

de Liviusstraat <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>.<br />

Ik ben getrouwd<br />

met Anja. Wij hebben<br />

twee k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en Tess en<br />

Kyran Jay, zij zijn beiden<br />

11 jaar oud.<br />

Wim en <strong>Hoogveld</strong>?<br />

In een krantje zagen wij een huis te koop<br />

<strong>staan</strong> <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>. We zijn gaan kijken en<br />

waren meteen v<strong>er</strong>kocht. Anja woonde e<strong>er</strong>st<br />

<strong>in</strong> Buchten en ik <strong>in</strong> Simpelveld. De buurt trok<br />

ons aan om twee redenen. Ten e<strong>er</strong>ste is het<br />

een jonge (nieuwe)buurt met mensen uit alle<br />

w<strong>in</strong>dricht<strong>in</strong>gen met veel k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en. En ten<br />

tweede is het een beetje een gesloten woonwijk<br />

met schoolfaciliteit en vrij kort <strong>in</strong> de<br />

buurt van ons w<strong>er</strong>k. Dus al met al een ideale<br />

wijk voor ons en onze k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en.<br />

Waarom <strong>Hoogveld</strong>?<br />

Eigenlijk heb ik deze vraag al beantwoord.<br />

Het is een ideale wijk voor de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en en de<br />

afstand wonen en w<strong>er</strong>ken is goed. Daarnaast<br />

bevalt ons de wijk goed omdat het een dichtbevolkte<br />

wijk is, maar je toch middels een vrij<br />

grote tu<strong>in</strong>, kunt genieten van veel privacy. De<br />

centrale ligg<strong>in</strong>g is een extra bonuspunt voor<br />

de wijk. Niet v<strong>er</strong> van het stadscentrum af en<br />

goed b<strong>er</strong>eikbaar via de snelwegen.<br />

Hoe ben je <strong>in</strong> het Wijkplatform t<strong>er</strong>echtgekomen?<br />

Een aantal maanden geleden ben ik <strong>bij</strong> een<br />

<strong>in</strong>formatie<strong>bij</strong>eenkomst geweest ov<strong>er</strong> hoe het<br />

een en and<strong>er</strong> <strong>in</strong> deze wijk is g<strong>er</strong>egeld. Toen<br />

mij de vraag gesteld w<strong>er</strong>d om mee te helpen<br />

en denken om de wijk en het leefgebied te v<strong>er</strong>bet<strong>er</strong>en<br />

heb ik mij aangemeld voor het Wijkplatform.<br />

Uit het v<strong>er</strong>leden heb ik ook altijd<br />

een rol gespeeld <strong>in</strong> de buurt waar ik gewoond<br />

heb. In een comité of buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g was ik<br />

altijd wel te v<strong>in</strong>den.<br />

Wat is jouw rol b<strong>in</strong>nen het Wijkplatform?<br />

Naast zitt<strong>in</strong>g te hebben genomen <strong>in</strong> het Wijkplatform<br />

maak ik deel uit van de w<strong>er</strong>kgroep<br />

Inricht<strong>in</strong>g die zich de laatste tijd met name<br />

heeft bezig gehouden met de geluidswal en<br />

de beplant<strong>in</strong>g hi<strong>er</strong>van. Tevens hebben we de<br />

totale beplant<strong>in</strong>g en v<strong>er</strong>zorg<strong>in</strong>g hi<strong>er</strong>van <strong>in</strong> de<br />

hele wijk ond<strong>er</strong> de loep genomen. We zijn al<br />

<strong>in</strong> v<strong>er</strong> gevord<strong>er</strong>d stadium <strong>in</strong> ov<strong>er</strong>leg met de gemeente<br />

om een en and<strong>er</strong> op orde te krijgen.<br />

Wat wil jij graag met het Wijkplatform b<strong>er</strong>eiken?<br />

Een nieuwe wijk met al zijn p<strong>er</strong>ikelen, daar<br />

valt altijd wel wat te v<strong>er</strong>bet<strong>er</strong>en. Er zullen altijd<br />

mensen voor nodig zijn, die zich <strong>in</strong>zetten<br />

om iets te b<strong>er</strong>eiken of v<strong>er</strong>bet<strong>er</strong>en. Deze v<strong>er</strong>bet<strong>er</strong><strong>in</strong>gen<br />

moeten natuurlijk <strong>in</strong> ied<strong>er</strong>s belang<br />

<strong>in</strong> de wijk zijn. Naar mijn men<strong>in</strong>g is het<br />

grootste belang <strong>er</strong> voor te zorgen dat zoveel<br />

mogelijk mensen <strong>in</strong> deze wijk prettig kunnen<br />

wonen. Dit geldt op alle gebieden zoals v<strong>er</strong>ke<strong>er</strong>,<br />

geluid, <strong>in</strong>frastructuur, groen, maar ook<br />

communicatie. Voor al deze zaken wil ik mij<br />

graag <strong>in</strong>zetten.


(v<strong>er</strong>volg) <strong>Kunstw<strong>er</strong>ken</strong> <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> <strong>staan</strong> <strong>er</strong> v<strong>er</strong>waarloosd <strong>bij</strong><br />

Voordat men met de bouw van <strong>Hoogveld</strong> begon,<br />

is <strong>in</strong> 1997 een archeologische veldkart<strong>er</strong><strong>in</strong>g<br />

uitgevo<strong>er</strong>d met als doel het <strong>in</strong> kaart<br />

brengen van archeologisch opp<strong>er</strong>vlaktemat<strong>er</strong>iaal<br />

en het bepalen van de omvang de vondstconcentraties.<br />

Er zijn destijds 9 v<strong>in</strong>dplaatsen<br />

aangetroffen, die mat<strong>er</strong>iaal uit div<strong>er</strong>se p<strong>er</strong>ioden<br />

bevatten waarvan een aantal die voor<br />

het gebied ze<strong>er</strong> uitzond<strong>er</strong>lijk zijn. Er w<strong>er</strong>d<br />

een Rome<strong>in</strong>se weg gevonden, sch<strong>er</strong>ven uit de<br />

IJz<strong>er</strong>tijd/Inheems-Rome<strong>in</strong>se tijd, Bronstijd en<br />

Late Bronstijd, Laat-Middeleeuws aardew<strong>er</strong>k<br />

en prehistorisch mat<strong>er</strong>iaal.<br />

Bij nad<strong>er</strong> ond<strong>er</strong>zoek dat <strong>in</strong> 1999 plaatsvond,<br />

bleek dat hi<strong>er</strong> vroeg<strong>er</strong> een Rome<strong>in</strong>se ned<strong>er</strong>zett<strong>in</strong>g<br />

is geweest, maar men vond ook een<br />

urnenveld en bo<strong>er</strong>en<strong>er</strong>ven uit de IJz<strong>er</strong>tijd (750<br />

voor Chr.). Alle vondsten zijn ov<strong>er</strong>gebracht<br />

naar Museum Het Dome<strong>in</strong> <strong>in</strong> Sittard en tot op<br />

heden wordt <strong>er</strong> nad<strong>er</strong> ond<strong>er</strong>zoek gedaan.<br />

De nieuwbouw die nu is v<strong>er</strong>rezen, v<strong>er</strong>wijst op<br />

geen enkele mani<strong>er</strong> naar het historisch v<strong>er</strong>leden.<br />

Alleen de Rome<strong>in</strong>se weg wordt <strong>in</strong> het<br />

stratenplan gevolgd. Voor de rest ziet onze<br />

wijk <strong>er</strong>uit als een typische V<strong>in</strong>exlocatie zoals<br />

<strong>er</strong> me<strong>er</strong>d<strong>er</strong>e <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land te v<strong>in</strong>den zijn.<br />

De Mondriaan Sticht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Amst<strong>er</strong>dam is<br />

een (<strong>in</strong>t<strong>er</strong>)nationaal stimul<strong>er</strong><strong>in</strong>gsfonds voor<br />

beeldende kunst, vormgev<strong>in</strong>g en cultureel<br />

<strong>er</strong>fgoed. Deze ond<strong>er</strong>steunt jaarlijks een<br />

groot aantal <strong>bij</strong>zond<strong>er</strong>e en v<strong>er</strong>nieuwende<br />

projecten en activiteiten van Ned<strong>er</strong>landse<br />

en buitenlandse <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen. Het afgelopen<br />

jaar w<strong>er</strong>den 877 projecten ond<strong>er</strong>steund, <strong>in</strong><br />

totaal met een bedrag van ruim 23 miljoen<br />

euro.<br />

Door middel van een kunstw<strong>er</strong>k wilde de gemeente<br />

toch prob<strong>er</strong>en de archeologische geschiedenis<br />

een plaats te geven en om vooral<br />

de bewon<strong>er</strong>s het bewustzijn mee te geven<br />

dat zij leven op een plaats waar <strong>in</strong> de IJz<strong>er</strong>tijd<br />

al door mensen w<strong>er</strong>d geleefd. Het is een<br />

plek met een lange historie, al is die niet me<strong>er</strong><br />

zichtbaar. Daarom is destijds aan de Belgische<br />

kunstenaar Patrick Corrillon de vraag gesteld<br />

om een kunstw<strong>er</strong>k te maken dat ref<strong>er</strong>e<strong>er</strong>t<br />

aan en reage<strong>er</strong>t op het v<strong>er</strong>leden. In zijn w<strong>er</strong>k<br />

speelt Corrillon vaak met fi ctie en realiteit.<br />

Door middel van korte v<strong>er</strong>halen schetst hij de<br />

geschiedenis van een p<strong>er</strong>soon die st<strong>er</strong>k met<br />

de plaats van het kunstw<strong>er</strong>k v<strong>er</strong>bonden is. De<br />

locatie krijgt voor de toeschouw<strong>er</strong> (lez<strong>er</strong>) hi<strong>er</strong>door<br />

een nieuwe betekenis.<br />

Het oorspronkelijke plan.<br />

Corrillon kwam met het voorstel om 8 afzond<strong>er</strong>lijke<br />

elementen <strong>in</strong> de vorm van een ronde<br />

sokkel te plaatsen die een route door de wijk<br />

vormen. Op de sokkels zou een deksel bevestigd<br />

worden die geopend kon worden. Als<br />

men het deksel opende zou <strong>er</strong> <strong>in</strong> de sokkel<br />

een lampje gaan branden en leek men door<br />

middel van een trompe l’oeil <strong>in</strong> een onmetelijke<br />

diepte te kijken waar<strong>in</strong> men de v<strong>er</strong>schillende<br />

aardlagen zag. Op de acht deksels van<br />

de sokkels zouden acht teksten komen van<br />

fi ctieve manuscripten die diep <strong>in</strong> de grond<br />

gevonden zouden zijn naast eveneens fi ctieve<br />

p<strong>er</strong>sonen. Deze v<strong>er</strong>halen zouden geen historische<br />

waarde hebben, hun functie lag <strong>er</strong><strong>in</strong> om<br />

de <strong>in</strong>t<strong>er</strong>esse te wekken voor alles wat diep ond<strong>er</strong><br />

de grond zat.<br />

Een voorbeeld van een d<strong>er</strong>gelijke tekst: ‘Ik zal<br />

mezelf nooit v<strong>er</strong>geven dat ik mijn hoed afgenomen<br />

heb toen mijnhe<strong>er</strong> D….voor<strong>bij</strong> kwam.<br />

Ik heb zelf zo’n hekel aan die man omdat hij<br />

De drie kunstw<strong>er</strong>ken (ronde sokkels) op het Vitriviusple<strong>in</strong>.<br />

mij onteigend heeft. Waarom heb ik voor hem<br />

gebogen. Ik moet die v<strong>er</strong>vloekte hoed begraven,<br />

ik moet dit jamm<strong>er</strong>lijk gebaar v<strong>er</strong>geten.<br />

Om te graven neem ik de aarde weg met mijn<br />

hoed. Ik ga graven tot mijn arm doodop is<br />

van het heffen van die hoed vol aarde. Maar<br />

ik weet niet waar ik zal stoppen, want hoe<br />

grot<strong>er</strong> het gewicht van deze met mijn lafheid<br />

bevruchte aarde, hoe me<strong>er</strong> ik voel dat ze mij<br />

toebehoort en niemand and<strong>er</strong>s.’<br />

Het zijn v<strong>er</strong>halen die de fantasie prikkelen en<br />

waar ied<strong>er</strong>een zijn eigen <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan kan geven.<br />

Tevens zou op de deksel door middel van<br />

een plattegrond aangegeven worden waar de<br />

and<strong>er</strong>e sokkels zich <strong>in</strong> de wijk bev<strong>in</strong>den. Als<br />

men dan alle teksten gelezen zou hebben, dan<br />

had men een idee ov<strong>er</strong> het leven <strong>in</strong> het v<strong>er</strong>re<br />

v<strong>er</strong>leden. Ook al zijn het fantasiev<strong>er</strong>halen, de<br />

geest wordt geprikkeld om te fantas<strong>er</strong>en ov<strong>er</strong><br />

ned<strong>er</strong>zett<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het v<strong>er</strong>leden en hoe men<br />

hi<strong>er</strong> vroeg<strong>er</strong> geleefd heeft. Tevens zou <strong>bij</strong> het<br />

kunstw<strong>er</strong>k een v<strong>er</strong>wijz<strong>in</strong>g komen naar het<br />

Museum Het Dome<strong>in</strong>, waar alle archeologische<br />

vondsten van <strong>Hoogveld</strong> te zien zijn.<br />

Het oorspronkelijke plan zou 204.000 gulden<br />

kosten. De gemeente en <strong>Hoogveld</strong> B.V. konden<br />

destijds maar ied<strong>er</strong> 55.000 gulden (totaal<br />

110.000 gulden) lev<strong>er</strong>en voor dit plan, wat<br />

genoeg was voor vi<strong>er</strong> elementen <strong>in</strong> de vorm<br />

van een sokkel. Op 16 februari 2001 vroeg de<br />

gemeente <strong>bij</strong> de Mondriaan Sticht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Amst<strong>er</strong>dam<br />

een subsidie van 94.000 gulden om<br />

alsnog het plan van de acht elementen te kunnen<br />

realis<strong>er</strong>en.<br />

Dit v<strong>er</strong>zoek w<strong>er</strong>d door de sticht<strong>in</strong>g op 6 april<br />

2001 afgewezen omdat men een uitbreid<strong>in</strong>g<br />

met vi<strong>er</strong> elementen <strong>in</strong> <strong>in</strong>houdelijk opzicht<br />

geen wezenlijke toevoeg<strong>in</strong>g vond aan het<br />

project. Het kwam hen voor dat die men<strong>in</strong>g<br />

destijds gedeeld w<strong>er</strong>d door de aanvrag<strong>er</strong> (gemeente),<br />

omdat die de uitbreid<strong>in</strong>g (en daarmee<br />

de aanvraag) motive<strong>er</strong>de uit ov<strong>er</strong>weg<strong>in</strong>gen<br />

ov<strong>er</strong> de schaal van het door de gemeente<br />

zelf te fi nanci<strong>er</strong>en deel van het project, dat<br />

ook uit vi<strong>er</strong> elementen bestond.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk zijn <strong>er</strong> maar drie kunstw<strong>er</strong>ken<br />

g<strong>er</strong>ealise<strong>er</strong>d en onthuld, dat gebeurde op zondag<br />

31 augustus 2002. De totale kosten van de<br />

kunstw<strong>er</strong>ken, die <strong>er</strong> nu zo v<strong>er</strong>waarloosd <strong>bij</strong><br />

liggen, bedroegen 100.000 gulden. Dat bedrag<br />

is en gefi nanci<strong>er</strong>d uit het Fonds Stadsv<strong>er</strong>fraai<strong>in</strong>g<br />

(50.000 gulden) en <strong>Hoogveld</strong> Sittard B.V.<br />

(50.000 gulden).<br />

Schoonheidssalon Jacquel<strong>in</strong>e Paumen heeft we<strong>er</strong> div<strong>er</strong>se acties<br />

door onze v<strong>er</strong>slaggev<strong>er</strong><br />

In 2008 heeft de gemeente een <strong>in</strong>ventarisatie<br />

gemaakt van de ond<strong>er</strong>houdstoestand<br />

van de ca. 120 kunstw<strong>er</strong>ken die <strong>in</strong><br />

de gemeente Sittard-Geleen <strong>staan</strong>. Voor de<br />

meest urgentste beelden is <strong>in</strong>middels gestart<br />

met een opknapbeurt. Een voorbeeld<br />

hi<strong>er</strong>van is het Oranjemonument <strong>in</strong> Geleen.<br />

De gemeente maakt op basis van de <strong>in</strong>ventarisatie<br />

een ond<strong>er</strong>houdsplann<strong>in</strong>g. Op basis<br />

van deze <strong>in</strong>ventarisatie wordt voorgesteld<br />

om een structureel ond<strong>er</strong>houdsbudget vrij<br />

gemaakt <strong>in</strong> de me<strong>er</strong>jarenbegrot<strong>in</strong>g. <strong>Kunstw<strong>er</strong>ken</strong><br />

zijn imm<strong>er</strong>s een volwaardig ond<strong>er</strong>deel<br />

van de openbare ruimte <strong>in</strong> de stad.<br />

End<strong>er</strong>mologie is een behandel<strong>in</strong>g voor cellulitis, s<strong>in</strong>aasappelhuid, rijbroek, huidv<strong>er</strong>slapp<strong>in</strong>g,<br />

oedeem, voor/na liposuctie, voor een bet<strong>er</strong>e v<strong>er</strong>del<strong>in</strong>g van de vetten<br />

en centimet<strong>er</strong>v<strong>er</strong>lies. T<strong>er</strong> <strong>in</strong>troductie krijgt men nu <strong>bij</strong> Schoonheidssalon Jacquel<strong>in</strong>e<br />

Paumen een proefbehandel<strong>in</strong>g voor maar 50 euro. Dit is <strong>in</strong>clusief bodysuite<br />

t.w.v. 30 euro of 10 behandel<strong>in</strong>gen plus 1 gratis behandel<strong>in</strong>g (11 behandel<strong>in</strong>gen<br />

voor 350 euro). Een behandel<strong>in</strong>g los kost 40 euro. Deze actie is geldig t/m 31 juli<br />

2009. Gelieve tijdig te res<strong>er</strong>v<strong>er</strong>en. Jacquel<strong>in</strong>e Paumen; v<strong>er</strong>d<strong>er</strong> hebben we een<br />

actie voor gratis oksels ontharen t.w.v. 100 euro <strong>in</strong> de maanden juni, juli en<br />

augustus <strong>bij</strong> het ond<strong>er</strong>gaan van een las<strong>er</strong>behandel<strong>in</strong>g van het lichaam. U krijgt<br />

dan drie ke<strong>er</strong> de oksels <strong>er</strong> gratis <strong>bij</strong>. Deze methode zorgt <strong>er</strong>voor dat ov<strong>er</strong>tollige haargroei defi nitief<br />

v<strong>er</strong>wijd<strong>er</strong>d wordt. Schoonheidssalon Jacquel<strong>in</strong>e Paumen is gevestigd op de Spechtstraat 9 te Limbricht<strong>er</strong>veld.<br />

Telefoon 046-4525649. Me<strong>er</strong> <strong>in</strong>fo zie www.schoonheidssalonjpaumen.nl<br />

7


Bouwv<strong>er</strong>gunn<strong>in</strong>gen <strong>Hoogveld</strong> Week 18 t/m 23<br />

Voorgenomen ontheffi ngen<br />

Week 19: Oprichten woonhuis - And<strong>er</strong>sonstraat<br />

2, 6135 JE (BV09.0169)<br />

Aangevraagde v<strong>er</strong>gunn<strong>in</strong>gen<br />

Week 19: V<strong>er</strong>and<strong>er</strong>en garagepoort - Frankenlaan<br />

24, 6135 HN (BV09.0200)<br />

Oproep wijkagent<br />

door Maikel Bom<strong>er</strong><br />

(wijkagent <strong>Hoogveld</strong>)<br />

In de maand mei hebben een aantal <strong>in</strong>braken<br />

<strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> plaatsgevonden n.l. 1 <strong>in</strong>braak<br />

<strong>in</strong> een schuur/tu<strong>in</strong>huis en 3 <strong>in</strong>braken <strong>in</strong> een<br />

won<strong>in</strong>g. Alle zaken zijn <strong>in</strong> ond<strong>er</strong>zoek <strong>bij</strong> de<br />

politie. Bewon<strong>er</strong>s worden v<strong>er</strong>zocht goed op<br />

te letten <strong>bij</strong> het v<strong>er</strong>laten van hun won<strong>in</strong>g om<br />

ramen en deuren goed te sluiten en vooral<br />

niet alleen op het dagslot af te sluiten, ook<br />

al is dit maar voor even. V<strong>er</strong>d<strong>er</strong> geen zaken<br />

<strong>in</strong> het zicht laten liggen, zoals comput<strong>er</strong>s/autonavigatie<br />

en d<strong>er</strong>gelijke <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g maar<br />

ook <strong>in</strong> auto’s. Mochten zich vreemde zaken<br />

voordoen <strong>in</strong> de wijk, <strong>bij</strong>voorbeeld vreemde<br />

auto’s, vreemde p<strong>er</strong>sonen aan de deur, gaarne<br />

kentekens not<strong>er</strong>en als dit mogelijk is en een<br />

goede beschrijv<strong>in</strong>g van p<strong>er</strong>sonen en dit doorgeven<br />

aan de politie. Ook nu de vakantie p<strong>er</strong>iode<br />

b<strong>in</strong>nenkort gaat beg<strong>in</strong>nen, graag ook een<br />

sleutelhoud<strong>er</strong> aangeven welke af en toe <strong>bij</strong> de<br />

won<strong>in</strong>g gaat kijken.<br />

Activiteiten Hoogstaete maand juni<br />

door activiteiten begeleid<strong>in</strong>g Orbis Hoogstaete<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 juni: Optreden van ‘Double Four’.<br />

Zij brengen bekende limburgse, duitse en ned<strong>er</strong>landse<br />

liedjes. Aanvang 19.00 uur.<br />

Dond<strong>er</strong>dag 4 juni: Quizmarathon met als<br />

thema ‘de zom<strong>er</strong>’’. Aanvang 19.00.Kosten 1<br />

strip.<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 juni: Kienen. aanvang 19.00 uur.<br />

Kosten drie strippen.<br />

Dond<strong>er</strong>dag 11 juni: Jok<strong>er</strong>-drive. Kaartavond<br />

waar<strong>bij</strong> geweldige prijzen zijn te w<strong>in</strong>nen.<br />

Aanvang 18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 juni: Filmavond ov<strong>er</strong> Sittard <strong>in</strong><br />

vroeg<strong>er</strong> tijden. Aanvang 19.00 uur.<br />

Dond<strong>er</strong>dag 18 juni: Spellenavond. aanvang<br />

19.00 uur.<br />

D<strong>in</strong>sdag 23 juni: Kienen. Aanvang 19.00 uur.<br />

Kosten drie strippen.<br />

Dond<strong>er</strong>dag 25 juni: Jok<strong>er</strong>-drive. Kaartavond<br />

waar<strong>bij</strong> geweldige prijzen zijn te w<strong>in</strong>nen.<br />

Aanvang 18.30 uur. Kosten 1 strip.<br />

D<strong>in</strong>sdag 30 juni: Aanvang avondvi<strong>er</strong>daagse.<br />

V<strong>er</strong>trek: 18.30 uur vanaf Hoogstaete.Kosten<br />

In de maanden juni, juli en augustus zal <strong>er</strong><br />

geen volksdansen zijn.<br />

V<strong>er</strong>leende v<strong>er</strong>gunn<strong>in</strong>gen<br />

Week 23: V<strong>er</strong>and<strong>er</strong>en garagepoort - Frankenlaan<br />

24, 6135 HN (BV09.0200); 19.05.09)<br />

Week 18, 20, 21 en 22 geen <strong>in</strong>formatie ov<strong>er</strong><br />

<strong>Hoogveld</strong>.<br />

Me<strong>er</strong> <strong>in</strong>formatie zie www.sittard-geleen.nl<br />

Bron: Gemeente Sittard-Geleen.<br />

Stuur ons uw leukste<br />

vakantiefoto<br />

De redactie van <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> wil <strong>in</strong> het<br />

septemb<strong>er</strong>numm<strong>er</strong> aandacht besteden aan<br />

de zom<strong>er</strong>vakantie. Heeft u tijdens uw zom<strong>er</strong>vakantie<br />

een leuke of een <strong>bij</strong>zond<strong>er</strong>e<br />

foto gemaakt, mail deze dan naar <strong>in</strong>fo@<br />

hetwijkkrantje.nl. Uit alle <strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen zal<br />

de redactie een selectie maken van de leukste<br />

foto’s, die <strong>in</strong> het septemb<strong>er</strong>numm<strong>er</strong> geplaatst<br />

wordt. De uit<strong>er</strong>ste <strong>in</strong>zenddatum is 24<br />

augustus.<br />

V<strong>er</strong>meld duidelijk door wie, waar en wanne<strong>er</strong><br />

de foto is gemaakt.<br />

Wekelijkse activiteiten:<br />

Maandag: Me<strong>er</strong> bewegen voor oud<strong>er</strong>en<br />

14.00-15.30 uur <strong>in</strong> de fi tnessruimte kosten 1<br />

strip ( op 13 April zal <strong>er</strong> geen me<strong>er</strong> bewegen<br />

voor oud<strong>er</strong>en zijn)<br />

D<strong>in</strong>sdag: sjoelen en Wii 14.15-16.00, kosten 1<br />

strip<br />

Dond<strong>er</strong>dag: creamiddag: 14.00-16.00 uur.<br />

Vrijdag: ko<strong>er</strong>sbal 14.00-16.00 kosten 1 strip<br />

Op dond<strong>er</strong>dag 18 en 25 juni wordt <strong>er</strong> een<br />

schelpenkrans gemaakt. Deze krans wordt<br />

v<strong>er</strong>si<strong>er</strong>d met schelpen die gegoten worden <strong>in</strong><br />

gips. V<strong>er</strong>d<strong>er</strong> wordt de krans nog opgemaakt<br />

met tilansia. Een mooi stuk voor op bv. uw<br />

tu<strong>in</strong>tafel. Kosten 5 strippen.<br />

Indien u z<strong>in</strong> heeft om deel te nemen aan deze<br />

activiteit dient u <strong>bij</strong>gaande strook voor 10 juni<br />

<strong>in</strong> te lev<strong>er</strong>en <strong>bij</strong>de receptie van Hoogstaete.<br />

Ruud Camps Panta<br />

Rhei-to<strong>er</strong>nooi<br />

door Jo Meuffels (wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

In de week van 22 tot en met 28 juni organise<strong>er</strong>t<br />

tennisv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g Panta Rhei te Limbricht<br />

haar jaarlijkse to<strong>er</strong>nooi voor niet-leden<br />

en leden. Spel<strong>er</strong>s en speelst<strong>er</strong>s strijden <strong>in</strong> de<br />

open klasse met v<strong>er</strong>schillende speelst<strong>er</strong>kten<br />

en <strong>in</strong> de klasse 30+. Er zijn wedstrijden te zien<br />

<strong>in</strong> de categorie enkel, dubbel en gemengd<br />

dubbel. Ook maakt ons to<strong>er</strong>nooi deel uit van<br />

het Mast<strong>er</strong>s Cirquit Limburg. Dit betekent dat<br />

<strong>er</strong> punten te v<strong>er</strong>dienen zijn voor het Limburgs<br />

kampioenschap <strong>in</strong> v<strong>er</strong>schillende klassen.<br />

Steeds me<strong>er</strong> (jeugd)leden uit <strong>Hoogveld</strong> worden<br />

lid van onze v<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g, zelfs een aantal<br />

bestuursleden wonen <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>. Dit betekent<br />

dat deze wijk steeds belangrijk<strong>er</strong> wordt<br />

voor onze v<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g.<br />

Het park is prachtig gesitue<strong>er</strong>d naast kasteel<br />

Limbricht aan de Allee. We nodigen alle <strong>in</strong>won<strong>er</strong>s<br />

van <strong>Hoogveld</strong> uit om eens een kijkje te<br />

komen nemen tijdens de to<strong>er</strong>nooidagen en te<br />

genieten van spannende wedstrijden ond<strong>er</strong> het<br />

genot van een kopje koffi e met vla en/of een<br />

pilsje. De wedstrijden beg<strong>in</strong>nen door de week<br />

om 16.30 uur en tijdens de fi naledagen <strong>in</strong> het<br />

weekend v<strong>in</strong>den de wedstrijden ov<strong>er</strong>dag plaats<br />

van 10.00 tot 17.00 uur. Misschien wordt u enthousiast<br />

en ook lid van onze v<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g!<br />

De to<strong>er</strong>nooicommissie dankt ond<strong>er</strong><strong>staan</strong>de<br />

bedrijven uit <strong>Hoogveld</strong>, die ons to<strong>er</strong>nooi mede<br />

gesponsord hebben: haarmode het Sje<strong>er</strong>ke’,<br />

rijschool Gras, fysioth<strong>er</strong>apie <strong>Hoogveld</strong>, Seneca<br />

s<strong>er</strong>vices, Pyramid applied solutions, Tifron<br />

procesmanagement, gezondheidscentrum<br />

Ov<strong>er</strong>hoven-<strong>Hoogveld</strong>, NBC Lemaire en partn<strong>er</strong>s.<br />

Tot ziens op ons park! De to<strong>er</strong>nooicommissie.<br />

Alle activiteiten dienen met de strippenkaart<br />

betaald te worden tenzij and<strong>er</strong>s v<strong>er</strong>meld. De<br />

strippenkaart kost 16,00 voor leden van<br />

de Orbiss<strong>er</strong>vice organisatie en 21,00 vioor<br />

niet-leden. De strippenkaart is te koop <strong>in</strong> de<br />

w<strong>in</strong>kel van Hoogstaete en voor aanvang van<br />

de activiteit.<br />

Orbis Hoogstaete<br />

(multifunctioneel wijkcentrum)<br />

Smithlaan 151, Sittard<br />

t. 088-4586666<br />

www.orbishoogstaete.nl<br />

Inlev<strong>er</strong>en voor 10 juni <strong>bij</strong> de receptie van Hoogstaete<br />

Naam: ________________________________<br />

Tel.: __________________________________<br />

Neemt deel aan:<br />

de activiteit schelpenkrans<br />

voldaan<br />

Aankruisen wat van toepass<strong>in</strong>g is.<br />

Deze bon komt uit <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

9


(v<strong>er</strong>volg) ‘Mijn motto is volg je droom’<br />

Bij één van de laatste reizen heeft hij zijn<br />

vrouw l<strong>er</strong>en kennen. Twee jaar lat<strong>er</strong> was zij<br />

<strong>in</strong> blijde v<strong>er</strong>wacht<strong>in</strong>g van hun e<strong>er</strong>ste k<strong>in</strong>d.<br />

Stille g<strong>in</strong>g toen tijdens de zwang<strong>er</strong>schap aan<br />

het Oost<strong>er</strong>schelde project w<strong>er</strong>ken. ,,Smit Tak<br />

w<strong>er</strong>kte destijds aan dit project met een drijvend<br />

kraanschip (Taklift 4) om ond<strong>er</strong> me<strong>er</strong><br />

de dragende pijl<strong>er</strong>s en de wegdekgedeeltes<br />

te plaatsen. Zo heb ik kunnen w<strong>er</strong>ken aan de<br />

Ned<strong>er</strong>landse stormvloedk<strong>er</strong><strong>in</strong>g. Toen dit w<strong>er</strong>k<br />

ten e<strong>in</strong>de liep, heb ik ontslag genomen omdat<br />

de tijd was aangebroken dat ik we<strong>er</strong> voor<br />

een half jaar weg moest en m’n vrouw niet<br />

me<strong>er</strong> zo lang kon missen.” Ze was tenslotte<br />

ook nog <strong>in</strong> v<strong>er</strong>wacht<strong>in</strong>g. Beg<strong>in</strong> 1986 w<strong>er</strong>d hun<br />

e<strong>er</strong>ste k<strong>in</strong>d (docht<strong>er</strong>) geboren en wisselde hij<br />

van baan en stak de handen uit de mouwen<br />

op de ‘Volvo’ <strong>in</strong> Born, nu NedCar. Dat was<br />

geen succes en al snel g<strong>in</strong>g hij aan de slag <strong>bij</strong><br />

Spitman Industriële Re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g. Ze maakten<br />

daar ond<strong>er</strong> hoge druk raffi nad<strong>er</strong>ijen schoon<br />

met wat<strong>er</strong>, <strong>bij</strong>voorbeeld <strong>bij</strong> DSM. Tijdens deze<br />

p<strong>er</strong>iode w<strong>er</strong>d <strong>in</strong> 1988 hun tweede k<strong>in</strong>d (zoon)<br />

geboren.<br />

Van vuilnisman tot manag<strong>er</strong><br />

Na de ov<strong>er</strong>name van Spitman door afvalv<strong>er</strong>w<strong>er</strong>k<strong>in</strong>gbedrijd<br />

BFI (nu SITA), w<strong>er</strong>d Richard<br />

Stille <strong>in</strong> het nieuwe bedrijf chauffeur/vuilnisman.<br />

Via de vakbond, waar hij de vrijwillig<strong>er</strong>sfunctie<br />

van secretaris b<strong>er</strong>oepsgoed<strong>er</strong>env<strong>er</strong>vo<strong>er</strong><br />

Zuid-Limburg bekleedde, en activiteiten<br />

voor de decentrale OR van BFI (secretaris) en<br />

het opzetten van een centrale OR, klom hij<br />

steeds v<strong>er</strong>d<strong>er</strong> op, tot de functie van secretaris<br />

van de centrale OR. ,,Daar heb ik heel veel<br />

gele<strong>er</strong>d.” Het gaf hem een enorm gevoel van<br />

voldoen<strong>in</strong>g. ,,Dat ik het toch klaar speelde om<br />

zoveel op te zetten, met <strong>bij</strong>na geen opleid<strong>in</strong>g<br />

en mijn acht<strong>er</strong>grond.”<br />

Stille speelde zich <strong>in</strong> de kijk<strong>er</strong> <strong>bij</strong> de centrale<br />

directie en w<strong>er</strong>d uite<strong>in</strong>delijk vestig<strong>in</strong>gsmanag<strong>er</strong><br />

en was <strong>in</strong> die hoedanigeheid v<strong>er</strong>antwoordelijk<br />

voor twee bedrijven met een p<strong>er</strong>soneelsbestand<br />

van ve<strong>er</strong>tig medew<strong>er</strong>k<strong>er</strong>s. Dat heeft<br />

hij vijf jaar gedaan, tot het tijd w<strong>er</strong>d voor een<br />

nieuwe uitdag<strong>in</strong>g.<br />

Opnieuw begon hij ond<strong>er</strong>aan, om zich v<strong>er</strong>volgens<br />

helemaal op te w<strong>er</strong>ken - v<strong>er</strong>gelijkbaar<br />

met het opzetten van een nieuw project vanaf<br />

de grond, zoals hij al een paar ke<strong>er</strong> heeft gedaan,<br />

denk aan de voedselbank en <strong>Hét</strong> Wijk-<br />

Krantje; van niets tot iets. Ditmaal begon hij<br />

<strong>bij</strong> Wegen<strong>er</strong> Suurland als junior v<strong>er</strong>kop<strong>er</strong><br />

van adv<strong>er</strong>tenties <strong>in</strong> gemeentegidsen. ,,Na één<br />

jaar was ik al topv<strong>er</strong>kop<strong>er</strong>.” Dat is hij nu nog<br />

steeds, maar dan voor een Suurland Outdoor,<br />

een docht<strong>er</strong>ond<strong>er</strong>nem<strong>in</strong>g voor buitenreclame<br />

van De Telefoongids.<br />

Coup <strong>bij</strong> de voedselbank<br />

Ongeve<strong>er</strong> zes jaar geleden raakt hij betrokken<br />

<strong>bij</strong> de voedselbank, die toen nog <strong>in</strong> de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>schoenen<br />

stond. Had zijn jeugd <strong>in</strong> Thienbund<strong>er</strong><br />

<strong>er</strong> iets mee te maken? V<strong>er</strong>klaart dat zijn<br />

sociale betrokkenheid? ,,Het trok me gewoon.<br />

Ik wil niet zo’n v<strong>er</strong>haal van: hij heeft een<br />

zielige jeugd gehad en al die onz<strong>in</strong>. Het idee<br />

sprak me gewoon ontzettend aan. Het toenmalige<br />

bestuur zat de hele tijd te v<strong>er</strong>gad<strong>er</strong>en<br />

– allemaal politieke fi guren – en <strong>er</strong> gebeurde<br />

niks. Er waren toen nog geen locaties en <strong>er</strong><br />

w<strong>er</strong>d ook nog geen eten uitgedeeld. Dat g<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> mijn ogen te langzaam. Toen heb ik met<br />

and<strong>er</strong>en een coup gepleegd. Ik dacht dat zal<br />

ik maar eens prob<strong>er</strong>en. In het beg<strong>in</strong> was het<br />

voor ied<strong>er</strong>een wennen, maar <strong>in</strong>tussen staat <strong>er</strong><br />

Richard Stille (foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

een complete organisatie van ruim zestig vrijwillig<strong>er</strong>s,<br />

met een groot distributiecentrum<br />

<strong>in</strong> Landgraaf, een aantal bussen en tien lokale<br />

voedselbanken, die elke week vi<strong>er</strong>hond<strong>er</strong>dvijfentw<strong>in</strong>tig<br />

huishoudens <strong>in</strong> heel Zuid-Limburg<br />

van gratis voedsel voorziet.”<br />

E<strong>in</strong>d 2008 stond de voedselbank grotendeels<br />

op poten. Los van dagelijkse p<strong>er</strong>ikelen, g<strong>in</strong>g<br />

de aandacht vooral uit naar de samenw<strong>er</strong>k<strong>in</strong>g<br />

op landelijk niveau en de rol van Voedselbank<br />

Limburg Zuid <strong>in</strong> zo’n v<strong>er</strong>band. Tegenwoordig<br />

maakt hij ook deel uit van het bestuur van<br />

Voedelbanken Ned<strong>er</strong>land, een ov<strong>er</strong>koepelde<br />

organisatie van alle voedselbanken <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land.<br />

Het was Richard Stille destijds opgevallen dat<br />

het e<strong>er</strong>ste wijkblaadje <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>, hij was één<br />

van de e<strong>er</strong>ste bewon<strong>er</strong>s van de wijk, onregelmatig<br />

v<strong>er</strong>scheen. Bovendien kon de kwaliteit<br />

bet<strong>er</strong>, vond hij. Dus besloot de Sittardenaar <strong>in</strong><br />

eigen behe<strong>er</strong> een blad uit te geven, los van het<br />

wijkplatform en de buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g. Kon hij<br />

gelijk zijn journalistieke dromen vormgeven.<br />

,,In het beg<strong>in</strong> was het even wennen, maar nu<br />

is het een begrip <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>. We krijgen nu<br />

ook me<strong>er</strong> reacties op de artikelen - we zijn<br />

nog op zoek naar nieuwe adv<strong>er</strong>te<strong>er</strong>d<strong>er</strong>s voor<br />

<strong>in</strong> het tweede jaargang, kun je dat <strong>er</strong> ook <strong>in</strong><br />

zetten?”<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> was het e<strong>er</strong>ste project van<br />

WijkMediaProductie.nl, een reclamebureau<br />

voor ontw<strong>er</strong>p en belett<strong>er</strong><strong>in</strong>g dat Richard Stille<br />

een jaar geleden met een collega is gestart. Na<br />

de aanloopfase is het blad ov<strong>er</strong>gedaan naar<br />

een sticht<strong>in</strong>g. ,,WijkMediaProductie.nl loopt<br />

vrij goed”, aldus Stille, die de <strong>in</strong>druk wekt dat<br />

hij telkens we<strong>er</strong> op zoek is naar een nieuwe<br />

uitdag<strong>in</strong>g.<br />

Dat beeld klopt niet, zegt hij zelf. ,,Het v<strong>er</strong>kopen<br />

van buitenreclames zie ik me wel tot mijn<br />

pensioen doen. Met de voedselbank zal ik ooit<br />

wel eens stoppen als de uitdag<strong>in</strong>g <strong>er</strong> niet<br />

me<strong>er</strong> is en dat geldt ook voor <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>.<br />

Dan kunnen and<strong>er</strong>en m’n w<strong>er</strong>k voortzetten.<br />

Misschien is het een idee, om samen met Lim-<br />

bricht<strong>er</strong>veld één wijkblad uit te geven voor<br />

beide wijken? We horen toch m<strong>in</strong> of me<strong>er</strong> <strong>bij</strong><br />

elkaar?”<br />

Dan denk ik: lach maar<br />

Richard Stille lijkt <strong>in</strong> elk geval <strong>in</strong> <strong>bij</strong>na niets<br />

me<strong>er</strong> op het ‘batje’, dat niet wilde deugen. Of<br />

het moeten de sto<strong>er</strong>e tatoeages op zijn stevige<br />

zeemannen-armen zijn, die meestal worden<br />

afgedekt door een strak pak met stropdas. Met<br />

de opleid<strong>in</strong>g op de Zeevaartschool - vad<strong>er</strong> had<br />

<strong>er</strong> maar liefst vijfhond<strong>er</strong>d gulden p<strong>er</strong> maand<br />

voor ov<strong>er</strong> - v<strong>er</strong>and<strong>er</strong>de zijn <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g. En dat<br />

heeft hem geen w<strong>in</strong>dei<strong>er</strong>en gelegd. Maar de<br />

weg was lang en hobbelig. Feit is wel dat zijn<br />

vad<strong>er</strong> uite<strong>in</strong>delijk gelijk heeft gekregen: de<br />

harde aanpak op het <strong>in</strong>t<strong>er</strong>naat <strong>in</strong> Rott<strong>er</strong>dam<br />

heeft Richard Stille goed gedaan.<br />

,,Ik heb nu een eigen men<strong>in</strong>g, die heb ik gekregen.<br />

Mensen denken soms: waar komt<br />

die Stille nu we<strong>er</strong> mee aan. Dan denk ik: lach<br />

maar. Als een pitbull zet ik mijn tanden <strong>er</strong><strong>in</strong><br />

en laat nooit me<strong>er</strong> los. Of ik daarmee iets wil<br />

bewijzen? Die p<strong>er</strong>iode toen, <strong>in</strong> mijn jeugd - de<br />

meeste mensen kwamen <strong>in</strong> de crim<strong>in</strong>aliteit<br />

t<strong>er</strong>echt, de drugs, noem maar op. Ik zei toen<br />

al tegen mezelf: ‘Zo zit ik niet <strong>in</strong> elkaar, mij<br />

gebeurt dat niet. Ik probe<strong>er</strong> wat and<strong>er</strong>s, zo wil<br />

ik niet leven.’ Met die <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g ben ik naar de<br />

Zeevaartschool gegaan.<br />

Mijn motto is: geloof <strong>in</strong> je eigen droom. Als<br />

ik t<strong>er</strong>ug kijk, waar ik vandaan kom en waar<br />

ik nu zit; dat is me allemaal op eigen kracht<br />

gelukt, zond<strong>er</strong> studies. Als je maar blijft doorzetten,<br />

niet opgeven. Geloof <strong>er</strong><strong>in</strong>, stel een bepaald<br />

doel en ga <strong>er</strong>voor. Het moet je wel boeien.<br />

En dan <strong>er</strong>voor gaan. Ik heb kunnen doen<br />

wat ik heb gedaan, doordat m’n gez<strong>in</strong> acht<strong>er</strong><br />

me stond en doordat ik mensen om me heen<br />

had v<strong>er</strong>zameld die ik helemaal kon v<strong>er</strong>trouwen<br />

en zaken kon deleg<strong>er</strong>en. Dat geldt voor<br />

de voedselbank, maar ook voor het wijkblad<br />

van <strong>Hoogveld</strong>.”<br />

11


12<br />

Uitgebreide collectie<br />

geboortekaarten<br />

en huwelijkskaarten<br />

Handelsstraat 3 6135 KK Sittard<br />

T: 046-4512386 E: office@claessenspr<strong>in</strong>t.nl<br />

DRUK - KOPIE - PRINT<br />

“Kwaliteit op alle vlakken”<br />

door Richard Stille<br />

Wist u dat <strong>er</strong> <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> veel ond<strong>er</strong>nem<strong>er</strong>s woonachtig zijn? Ond<strong>er</strong> deze ond<strong>er</strong>nem<strong>er</strong>s behoren ook<br />

Richard en Kyra Leend<strong>er</strong>s. Zij zijn trotse eigenaar van Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s <strong>in</strong> Limbricht. Afgelopen<br />

april mochten zij het 5-jarig be<strong>staan</strong> vi<strong>er</strong>en. Reden voor ons om u nad<strong>er</strong> kennis te laten maken met uw<br />

buurtgenoten…<br />

Op foto van l<strong>in</strong>ks naar rechts Richard Leend<strong>er</strong>s, Kyra Leend<strong>er</strong>s en Rob Canten


Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s is een echt familiebedrijf. Zo w<strong>er</strong>ken Richard en Kyra beiden <strong>in</strong> de zaak<br />

en is hun enige w<strong>er</strong>knem<strong>er</strong> Rob een neef van Richard. Omdat het een kle<strong>in</strong> en hecht team<br />

betreft, is ied<strong>er</strong>een nauw betrokken <strong>bij</strong> alle processen b<strong>in</strong>nen het bedrijf: van het p<strong>er</strong>soonlijk<br />

advis<strong>er</strong>en tot het klaarzetten van uw bestell<strong>in</strong>g. Voordat de showroom aan de Molenstraat 4<br />

<strong>in</strong> Limbricht w<strong>er</strong>d geopend, was Richard al heel wat jaren w<strong>er</strong>kzaam <strong>in</strong> de tegelbranche. Zijn<br />

uitgebreide kennis en <strong>er</strong>var<strong>in</strong>g heeft hij dus goed kunnen gebruiken <strong>bij</strong> het opzetten van het<br />

bedrijf.<br />

De afgelopen 5 jaar is <strong>er</strong> hard gew<strong>er</strong>kt om te kunnen voldoen aan de wensen van de klant: zo<br />

lev<strong>er</strong>t Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s nu niet alleen een ruim assortiment wand- en vlo<strong>er</strong>tegels, maar<br />

kunt u <strong>er</strong> ook t<strong>er</strong>echt voor comfortabele vlo<strong>er</strong>v<strong>er</strong>warm<strong>in</strong>g, schitt<strong>er</strong>end sanitair en prachtige<br />

badkam<strong>er</strong>s. De ov<strong>er</strong>zichtelijke showroom, <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met het gemotive<strong>er</strong>d en gespecialise<strong>er</strong>d<br />

v<strong>er</strong>koopteam, zal uw zoektocht naar de voor u p<strong>er</strong>fecte badkam<strong>er</strong> en/of woonkam<strong>er</strong>vlo<strong>er</strong><br />

makkelijk<strong>er</strong> maken. Als specialist is het namelijk belangrijk om kwaliteit op alle vlakken te<br />

lev<strong>er</strong>en…<br />

Richard Leend<strong>er</strong>s: Wij zijn <strong>er</strong> als team van ov<strong>er</strong>tuigd dat kwaliteit niet alleen <strong>in</strong> het product zit, maar<br />

ook <strong>in</strong> de omgang met de klant, het lev<strong>er</strong>en van het juiste advies en s<strong>er</strong>vice bieden op het moment dat dit<br />

nodig is... V<strong>er</strong>d<strong>er</strong> v<strong>in</strong>den wij het belangrijk om altijd up-to-date te blijven: zo wordt onze collectie regelmatig<br />

v<strong>er</strong>nieuwd en aangepast aan de trends die op dat moment gelden… ”<br />

Natuurlijk kunt u <strong>bij</strong> Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s niet alleen t<strong>er</strong>echt voor de mat<strong>er</strong>ialen. Ook de<br />

realisatie van uw nieuwe badkam<strong>er</strong> of tegelw<strong>er</strong>ken kan volledig door Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s<br />

worden v<strong>er</strong>zorgd. Door samen te w<strong>er</strong>ken met de beste tegelzett<strong>er</strong>s en <strong>in</strong>stallateurs uit de regio,<br />

wordt de kwaliteit uit de showroom doorgetrokken naar het e<strong>in</strong>dresultaat. Dit is ze<strong>er</strong><br />

belangrijk, aangezien mooie producten het best tot hun recht komen wanne<strong>er</strong> ze ook mooi en<br />

vakkundig worden geïnstalle<strong>er</strong>d!<br />

U heeft nu een impressie gekregen van dé tegel- en sanitairspecialist <strong>in</strong> uw regio. Een bezoekje<br />

aan de showroom is me<strong>er</strong> dan de moeite waard. Als voorproefje zou u de website kunnen bezoeken:<br />

www.ikzoektegels.nl.<br />

Het team van Tegelhandel Leend<strong>er</strong>s v<strong>er</strong>welkomt u graag <strong>in</strong> hun showroom!<br />

ROB S<br />

WOON<br />

IDEE<br />

100% WONINGINRICHTING<br />

Sittard Dr. Nolenslaan 110 - T (046) 452 66 58<br />

Beek Maastricht<strong>er</strong>laan 26 - T (046) 437 49 96<br />

of kijk op<br />

www.vandenb<strong>er</strong>gwonen.nl<br />

13


14<br />

Tips van de<br />

di<strong>er</strong>enarts<br />

door José Bormans<br />

(Di<strong>er</strong>enarts di<strong>er</strong>enkl<strong>in</strong>iek<br />

Ov<strong>er</strong>hoven)<br />

WARM<br />

Deze zom<strong>er</strong> kan ons nog<br />

veel zonneschijn brengen<br />

en daarom wil ik u de gevolgen,<br />

zoals wij die <strong>in</strong> de<br />

praktijk zien, niet onthouden.<br />

All<strong>er</strong>e<strong>er</strong>st onze konijnen.<br />

Ze zijn, evenals cavia’s,<br />

heel gevoelig voor zonlicht,<br />

hun hok dient dan<br />

ook altijd <strong>in</strong> de schaduw<br />

te <strong>staan</strong>. Evenals het<br />

dr<strong>in</strong>kwat<strong>er</strong>.<br />

Een steeds t<strong>er</strong>ugk<strong>er</strong>ende zom<strong>er</strong>kwaal zijn<br />

de vliegenmaden die rond het staartje en de<br />

anus krioelen als het konijn aan de diarree is.<br />

Deze gaan de diepte <strong>in</strong> en meestal is euthanasie<br />

dan de enige humane oploss<strong>in</strong>g. Om deze<br />

lijdensweg te voorkomen is het noodzakelijk<br />

om uw konijn, of het nu b<strong>in</strong>nen of buiten zit,<br />

elke dag even <strong>in</strong> de handen te nemen en goed<br />

te <strong>in</strong>spect<strong>er</strong>en.<br />

Honden en warm we<strong>er</strong>, dat gaat ook niet altijd<br />

goed! Nog te vaak zie je dan hijgende honden<br />

naast de fi ets voor<strong>bij</strong>komen, vaak ook nog geh<strong>in</strong>d<strong>er</strong>d<br />

door een stropkett<strong>in</strong>g om hun nek.<br />

En wat te denken van de auto, geparke<strong>er</strong>d <strong>in</strong><br />

de schaduw, waar<strong>bij</strong> v<strong>er</strong>geten wordt dat de<br />

zon draait…..<br />

Een ov<strong>er</strong>v<strong>er</strong>hitte hond hijgt enorm om zo te<br />

prob<strong>er</strong>en zijn temp<strong>er</strong>atuur, die kan oplopen<br />

tot 42 graden, omlaag te krijgen. Ook kan hij<br />

braken en diarree v<strong>er</strong>tonen en zijn bewustzijn<br />

v<strong>er</strong>liezen. Snel afkoelen met wat<strong>er</strong> kan<br />

voorkomen dat hij st<strong>er</strong>ft. Hi<strong>er</strong>mee doorgaan<br />

tot het di<strong>er</strong> duidelijk aan de bet<strong>er</strong>e hand is.<br />

Mijn favoriete methode is de douche of de<br />

tu<strong>in</strong>slang, maar is die niet <strong>in</strong> de buurt dan<br />

natte handdoeken gebruiken en eventueel<br />

ijsblokjes. In de sloot zetten mag ook! Als di<strong>er</strong>enarts<br />

kunnen we hi<strong>er</strong> nog <strong>in</strong>jecties tegen<br />

shock aan toevoegen, maar afkoelen blijft het<br />

all<strong>er</strong>belangrijkste. Daarom ligt ook <strong>bij</strong> ons de<br />

tu<strong>in</strong>slang altijd klaar……<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet ontvangen?<br />

Dan kunt een exemplaar<br />

gratis ophalen <strong>bij</strong> het secretariaat<br />

van de Buurtv<strong>er</strong>enig<strong>in</strong>g,<br />

Horatiuslaan 56.


Henk Kessl<strong>er</strong>: ‘Fortuna had geen plan van aanpak <strong>in</strong>gestuurd <strong>in</strong> februari’<br />

Kort ged<strong>in</strong>g Fortuna tegen KNVB<br />

door Maarten van Hout (redacteur van deze<br />

krant)<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 19 mei jl. ontv<strong>in</strong>g Fortuna Sittard<br />

van de b<strong>er</strong>oepscommissie van de KNVB een<br />

schrijven waar<strong>in</strong> w<strong>er</strong>d aangegeven dat het<br />

reeds <strong>in</strong> februari door de licentiecommissie<br />

genomen besluit om de profvoetballicentie<br />

p<strong>er</strong> 30 juni 2009 <strong>in</strong> te trekken, niet wordt<br />

h<strong>er</strong>zien. Fortuna Sittard heeft teleurgesteld<br />

kennis genomen van het b<strong>er</strong>icht en heeft<br />

besloten om een kort ged<strong>in</strong>g aan te spannen<br />

tegen de KNVB om het genomen besluit <strong>in</strong> te<br />

trekken. De positieve ontwikkel<strong>in</strong>gen van de<br />

laatste weken op het gebied van de sponsor<strong>in</strong>komsten<br />

voor het komende seizoen, de groei<br />

van het aantal seizoenkaarthoud<strong>er</strong>s én de<br />

vlotlopende afwikkel<strong>in</strong>g van de schuldsan<strong>er</strong><strong>in</strong>g<br />

hebben het bestuur namelijk ov<strong>er</strong>tuigd<br />

van de levensvatbaarheid van de club.<br />

Fortuna Sittard is <strong>in</strong> 1968 ont<strong>staan</strong> uit een<br />

fusie tussen Sittardia en Fortuna ‘54 (Geleen).<br />

Aanvankelijk had de club de naam Fortuna<br />

Sittardia Comb<strong>in</strong>atie (FSC), <strong>in</strong> de jaren ‘80<br />

w<strong>er</strong>d de naam omgedoopt <strong>in</strong> Fortuna Sittard.<br />

Fortuna Sittard promove<strong>er</strong>de <strong>in</strong> 1981 naar de<br />

<strong>er</strong>edivisie, ond<strong>er</strong> tra<strong>in</strong><strong>er</strong> Frans Körv<strong>er</strong>. Ond<strong>er</strong><br />

Körv<strong>er</strong> w<strong>er</strong>d <strong>in</strong> 1984 de bek<strong>er</strong>fi nale b<strong>er</strong>eikt.<br />

Feyenoord met o.a. Johan Cruijff en Ruud Gullit<br />

was <strong>in</strong> de fi nale met 1-0 te st<strong>er</strong>k.<br />

Fortuna Sittard mocht toen toch Europacupvoetbal<br />

spelen. De ploeg b<strong>er</strong>eikte de kwartfi<br />

nales na ov<strong>er</strong>w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gen op Kopenhagen<br />

uit Denemarken en Krakow uit Polen. In de<br />

kwartfi nales was Ev<strong>er</strong>ton uit Liv<strong>er</strong>pool te<br />

Gezondheid: Knieschijf klachten<br />

door Pascal Smits<br />

(th<strong>er</strong>apeut <strong>in</strong><br />

<strong>Hoogveld</strong>)<br />

E<strong>in</strong>de voorjaar, beg<strong>in</strong> van<br />

de zom<strong>er</strong> 2009. Bijna zom<strong>er</strong>vakantie.<br />

Lekk<strong>er</strong> weg<br />

of thuis lekk<strong>er</strong> lui<strong>er</strong>en.<br />

Kamp<strong>er</strong>en <strong>in</strong> de acht<strong>er</strong>tu<strong>in</strong><br />

kan natuurlijk ook<br />

of een dagje met de tre<strong>in</strong><br />

naar Scheven<strong>in</strong>gen.<br />

De meeste van ons v<strong>in</strong>den<br />

dan de rust en tijd<br />

om een ‘balans’ op te<br />

maken van het afgelo-<br />

pen half jaar. Bijvoorbeeld ov<strong>er</strong> de <strong>in</strong>vo<strong>er</strong><strong>in</strong>g<br />

van de marktw<strong>er</strong>k<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de zorg. De zorg is<br />

duurd<strong>er</strong> geworden en zal <strong>in</strong> de toekomst nog<br />

duurd<strong>er</strong> worden voor ied<strong>er</strong>een. Gemiddeld<br />

betalen we 200 Euro me<strong>er</strong> en de v<strong>er</strong>wacht<strong>in</strong>g<br />

is dat de <strong>bij</strong>drage de komende jaren v<strong>er</strong>d<strong>er</strong><br />

zal stijgen. Tegelijk<strong>er</strong>tijd wordt de AWBZ<br />

(Algemene Wet Bijzond<strong>er</strong>e Ziektekosten)<br />

UITGEKLEED en wordt gedeeltelijk (<strong>bij</strong>v. ond<strong>er</strong>steunende<br />

begeleid<strong>in</strong>g) ond<strong>er</strong>gebracht <strong>in</strong><br />

de WMO (Wet maatschappelijke Ond<strong>er</strong>steun<strong>in</strong>g).<br />

De v<strong>er</strong>wacht<strong>in</strong>g is dat <strong>er</strong> steeds me<strong>er</strong><br />

mensen een b<strong>er</strong>oep zullen moeten gaan doen<br />

op <strong>bij</strong>stand van de AWBZ en WMO en op familie,<br />

kennissen en vrienden. Tevens zal <strong>er</strong><br />

een steeds grot<strong>er</strong> wordende groep mensen<br />

zijn die <strong>in</strong> de <strong>bij</strong>stand komt (<strong>bij</strong>v. na ontslag is<br />

het momenteel zo dat je m<strong>in</strong>. 3 maanden en<br />

max. 3 jaar en 2 maanden WW kunt krijgen<br />

en dan kom je automatisch <strong>in</strong> de <strong>bij</strong>stand) en<br />

eventueel opgebouwd eigen v<strong>er</strong>mogen kan<br />

gaan opeten. Ond<strong>er</strong> eigen v<strong>er</strong>mogen valt niet<br />

alleen spaargeld, maar <strong>bij</strong>voorbeeld ook een<br />

auto. Voor gez<strong>in</strong>nen is de grens 10.910,00<br />

Het Fortuna stadion (foto: <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>)<br />

st<strong>er</strong>k, Ev<strong>er</strong>ton won dat seizoen ook de Europacup<br />

voor bek<strong>er</strong>w<strong>in</strong>naars. In 1993 kende<br />

Fortuna Sittard een dieptepunt, de ploeg degrade<strong>er</strong>de<br />

via de nacompetitie uit de <strong>er</strong>edivisie.<br />

In 1995 w<strong>er</strong>d Fortuna ond<strong>er</strong> tra<strong>in</strong><strong>er</strong> Pim<br />

V<strong>er</strong>beek kampioen van de e<strong>er</strong>ste divisie en<br />

promove<strong>er</strong>de we<strong>er</strong> naar de <strong>er</strong>edivisie.<br />

In 1998 w<strong>er</strong>d Fortuna zevende <strong>in</strong> de e<strong>in</strong>dstand<br />

ond<strong>er</strong> tra<strong>in</strong><strong>er</strong> B<strong>er</strong>t van Marwijk. 1 jaar lat<strong>er</strong><br />

b<strong>er</strong>eikte Fortuna de bek<strong>er</strong>fi nale, ond<strong>er</strong> me<strong>er</strong><br />

door een 1-3 ov<strong>er</strong>w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g op PSV <strong>in</strong> E<strong>in</strong>dhoven.<br />

De fi nale <strong>in</strong> de Rott<strong>er</strong>damse Kuip tegen<br />

Ajax w<strong>er</strong>d met 2-0 v<strong>er</strong>loren.<br />

Na deze successen brak voor Fortuna Sittard<br />

een moeilijke tijd aan. Fortuna Sittard degrade<strong>er</strong>de<br />

en speelt nu al een paar seizoenen <strong>in</strong><br />

de e<strong>er</strong>ste divisie. Deze competitie heet met<br />

<strong>in</strong>gang van het seizoen 2006/2007 de Jupil<strong>er</strong><br />

League.<br />

euro, voor alleen<strong>staan</strong>den 5.455,00 euro. Als<br />

u me<strong>er</strong> hebt dan dit bedrag, dan moet u dat<br />

e<strong>er</strong>st opmaken. Met knikkende knieën (zie<br />

v<strong>er</strong>d<strong>er</strong> op) kun je hopelijk t<strong>er</strong>echt <strong>bij</strong> familie,<br />

voedselbank of …. het kan ied<strong>er</strong>een gebeuren.<br />

Misschien moeten we tijdens die vakantie van<br />

ons toch nog maar eens nadenken ov<strong>er</strong> begrippen<br />

als ‘welzijn, welvaart’ en wat het ons<br />

allemaal waard is.<br />

Laatst waren we <strong>in</strong> de di<strong>er</strong>entu<strong>in</strong> en keken we<br />

naar de giraffen toen de oudste van ons vroeg:<br />

‘waarom zijn de benen van een giraf nog<br />

lang<strong>er</strong> dan zijn nek?. “Tja, daar sta je dan als<br />

´alwetende oud<strong>er</strong>’ met een mond vol tanden.<br />

Hum, Hum nou daarom.<br />

Een giraf die gaat dr<strong>in</strong>ken staat met zijn poten<br />

naar buiten, heeft dus X benen. Krijgt zij/<br />

hij dan geen knieklachten?<br />

Bij mensen worden knieschijf klachten gevoeld<br />

aan de voorzijde van de knie en meestal<br />

net ond<strong>er</strong> en rond de knieschijf. Vaak worden<br />

de klachten v<strong>er</strong>oorzaakt door ov<strong>er</strong>belast<strong>in</strong>g.<br />

Deze kunnen ont<strong>staan</strong> na traplopen, tegen de<br />

w<strong>in</strong>d <strong>in</strong> fi etsen, <strong>in</strong> hurkzit zitten of na lang<br />

zitten. De problemen kunnen <strong>in</strong> v<strong>er</strong>schillende<br />

leeftijdsfase optreden. Wel lijkt het <strong>er</strong>op dat<br />

<strong>in</strong> de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar aanzienlijk<br />

me<strong>er</strong> knie functieklachten worden aangegeven.<br />

Meisjes me<strong>er</strong> dan jongens. De oorzaak<br />

kan <strong>in</strong> e<strong>er</strong>ste <strong>in</strong>stantie gezocht worden <strong>in</strong> de<br />

belast<strong>in</strong>g van het kniegewricht. Bijvoorbeeld<br />

de <strong>in</strong>tensiteit van tra<strong>in</strong>en.<br />

Het seizoen 2008/2009 was een bewogen<br />

seizoen voor Fortuna. Het begon moeizaam<br />

voor de ploeg van tra<strong>in</strong><strong>er</strong> Rog<strong>er</strong> Reijn<strong>er</strong>s. De<br />

Sittardse ploeg moest een aantal wedstrijden<br />

wachten op de e<strong>er</strong>ste ov<strong>er</strong>w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van het<br />

seizoen. Na 8 wedstrijden w<strong>er</strong>d <strong>er</strong> op 19 septemb<strong>er</strong><br />

met 2-0 gewonnen van FC Omniworld.<br />

Fortuna kwam <strong>in</strong> deze p<strong>er</strong>iode vaak negatief<br />

<strong>in</strong> het nieuws ov<strong>er</strong> o.a. fi nanciële problemen.<br />

Beg<strong>in</strong> novemb<strong>er</strong> sprak de KNVB zich uit een<br />

voorstand<strong>er</strong> te zijn van een fusie tussen Fortuna<br />

Sittard, Roda JC en MVV Maastricht. Volgens<br />

de KNVB krijgen de clubs het fi nancieel<br />

zwaar en alleen een fusie zou het profvoetbal<br />

<strong>in</strong> Zuid-Limburg kunnen redden. MVV liet direct<br />

weten niets te voelen voor een fusie en<br />

haakt meteen af. Op dat moment won Fortuna<br />

Sittard misschien wel haar belangrijkste<br />

wedstrijd. In een vol stadion De Geusselt won<br />

Fortuna met 0-2 <strong>bij</strong> MVV. Half novemb<strong>er</strong> staat<br />

de w<strong>er</strong>eld voor veel Fortuna support<strong>er</strong>s maar<br />

ook voor de Roda JC support<strong>er</strong>s even stil. De<br />

besturen van Fortuna en Roda JC tekenen<br />

een <strong>in</strong>tentiev<strong>er</strong>klar<strong>in</strong>g dat ze willen fus<strong>er</strong>en.<br />

Vanaf dat moment w<strong>er</strong>d het <strong>er</strong>g onrustig <strong>in</strong><br />

Zuid-Limburg. Het voetbal g<strong>in</strong>g door en Fortuna<br />

Sittard beleefde een uitstekende p<strong>er</strong>iode.<br />

De ploeg won belangrijke wedstrijden en had<br />

zelfs de 4e p<strong>er</strong>iode kunnen grijpen. Door een<br />

nipte ned<strong>er</strong>laag <strong>bij</strong> Cambuur Leeuwarden kon<br />

de ploeg een week lat<strong>er</strong> door w<strong>in</strong>st op Excelsior<br />

de p<strong>er</strong>iode w<strong>in</strong>nen, helaas bleef de stand<br />

steken op 1-1 waar<strong>bij</strong> FC Zwolle alsnog met de<br />

p<strong>er</strong>iode <strong>er</strong> vandoor g<strong>in</strong>g. Support<strong>er</strong>s deden <strong>er</strong><br />

alles aan om een fusie tussen de twee aartsrivalen<br />

te voorkomen. De nieuwe fusieclub zou<br />

gaan spelen ond<strong>er</strong> de naam van Sport<strong>in</strong>g Limburg.<br />

Echt<strong>er</strong> het heeft maar een week geduurd<br />

of de fusie was van de baan.<br />

>>v<strong>er</strong>volg zie pag<strong>in</strong>a 22<br />

Daarnaast heb je mensen die totaal niet sporten<br />

en toch ook knieschijf klachten?<br />

De oorzaak van de pijnklachten is een ov<strong>er</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

van het kraakbeen aan de acht<strong>er</strong>zijde<br />

van de knieschijf. De knieschijf is een<br />

stukje bot <strong>in</strong> de pees, die ov<strong>er</strong> de knie loopt.<br />

De functie van de knieschijf, is de krachten<br />

van de strekspi<strong>er</strong> ov<strong>er</strong> te brengen, die de knie<br />

stabiliteit moet geven.<br />

De spi<strong>er</strong> die de knieschijf naar boven moet<br />

trekken heet de quadriceps spi<strong>er</strong> en heeft<br />

vi<strong>er</strong> koppen! Het is enorm belangrijk dat<br />

deze spi<strong>er</strong> evenwichtig zijn w<strong>er</strong>k doet, and<strong>er</strong>s<br />

wordt de knieschijf scheef naar boven<br />

getrokken. In veel gevallen blijkt deze spi<strong>er</strong><br />

aan de b<strong>in</strong>nenzijde van de knie v<strong>er</strong>zwakt te<br />

zijn. Daardoor trekt het deel aan de buitenzijde<br />

hard<strong>er</strong> en wordt de knieschijf scheef aangetrokken.<br />

Het kraakbeen aan de ond<strong>er</strong>zijde<br />

van de knieschijf wordt zodoende ov<strong>er</strong>belast,<br />

raakt beschadigd en gaat pijnklachten geven.<br />

Je kunt de klachten v<strong>er</strong>m<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en door een<br />

patellabandje of <strong>in</strong>tapen van de knieschijf<br />

en conditie/kracht tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>bij</strong> de fysioth<strong>er</strong>apeut.<br />

Eventueel is aangepast schoeisel een<br />

and<strong>er</strong>e optie.<br />

We wensen ied<strong>er</strong>een een fi jne zom<strong>er</strong>vakantie<br />

toe en we<strong>er</strong> een goede start daarna!<br />

Pascal Smits<br />

15


Adv<strong>er</strong>t<strong>er</strong>en?<br />

16<br />

Men<strong>in</strong>g?<br />

Nieuws?<br />

Tips?<br />

Delen?<br />

Mail ons!<br />

<strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl<br />

• Ond<strong>er</strong>wijsbegeleid<strong>in</strong>g Primair Ond<strong>er</strong>wijs<br />

(<strong>bij</strong>les, CITO, remedial teach<strong>in</strong>g) en<br />

Pabostudenten<br />

• Individueel en/of <strong>in</strong> groepjes<br />

• Me<strong>er</strong> dan 30 jaar <strong>er</strong>var<strong>in</strong>g<br />

• G<strong>er</strong>icht op resultaat en kwaliteit<br />

• Kle<strong>in</strong>schalig, p<strong>er</strong>soonlijk, huiselijk<br />

Tel.: 046 449 4599 riahahn@l<strong>er</strong>enthou.nl<br />

www.l<strong>er</strong>enthou.nl<br />

NIEUW<br />

<strong>in</strong> Sittard!


Jacquel<strong>in</strong>e en Pascal v<strong>er</strong>tellen ov<strong>er</strong> hun passie<br />

Een stukje Japan <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong><br />

door Jeffrey V<strong>er</strong>spaget (redacteur van deze<br />

krant)<br />

Niet ied<strong>er</strong>een weet het, maar <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> ligt een<br />

kle<strong>in</strong> stukje Japan. Jacquel<strong>in</strong>e en Pascal zijn helemaal<br />

v<strong>er</strong>zot op Japan. Ze wonen <strong>in</strong> de Sunik<strong>er</strong>straat<br />

huisnumm<strong>er</strong> 1 en wij zijn <strong>er</strong> gaan kijken.<br />

Bij aankomst valt ons al meteen de aparte en<br />

zorgvuldig aangelegde voortu<strong>in</strong> op. Ov<strong>er</strong> het<br />

tu<strong>in</strong>pad van Japans graniet lopen wij naar de<br />

voordeur. Rechts van ons is een stenen muur<br />

die de voor- en acht<strong>er</strong>tu<strong>in</strong> scheidt. De muur<br />

heeft een ronde open<strong>in</strong>g met een glasplaat<br />

waar<strong>in</strong> een Samo<strong>er</strong>ai is gefreesd. De Japanse<br />

tekens die <strong>er</strong><strong>bij</strong> <strong>staan</strong>, blijken ‘krijg<strong>er</strong>’ te betekenen.<br />

Bij de deur hangt een naambordje met de namen<br />

van de bewon<strong>er</strong>s en ook we<strong>er</strong> Japanse<br />

tekens. Wij bellen aan en vragen meteen wat<br />

de tekens betekenen. Ze <strong>staan</strong> voor ‘man en<br />

vrouw’.<br />

Eenmaal b<strong>in</strong>nen, zien wij direct ov<strong>er</strong>al de Japanse<br />

<strong>in</strong>vloed. De lampen, de kasten, een Japans<br />

wandkleed en een Boeddha. Bijna alles<br />

doet Japans aan. Het is heel sfe<strong>er</strong>vol en warm,<br />

je voelt je <strong>er</strong> direct op je gemak.<br />

Wij vragen ons af hoe zij aan deze spullen<br />

komen. Jacquel<strong>in</strong>e en Pascal weten <strong>in</strong>middels<br />

wel enkele w<strong>in</strong>kels die authentieke Aziatische<br />

en Japanse meubels met toebehoren v<strong>er</strong>kopen.<br />

Ook zijn ze <strong>er</strong>g handig en hebben ze zelf<br />

veel ideeën. Veel maken zij dan ook zelf. Van<br />

hout en speciaal Japans papi<strong>er</strong> dat door een<br />

behandel<strong>in</strong>g met gewoon meel en de juiste<br />

temp<strong>er</strong>atuur keihard wordt. Hi<strong>er</strong> kun je lampen,<br />

maar ook meubeldelen van maken.<br />

Het wordt tijd voor een rondleid<strong>in</strong>g door de<br />

tu<strong>in</strong>. Via de keuken gaan wij naar de acht<strong>er</strong>tu<strong>in</strong>.<br />

In de keuken worden wij alwe<strong>er</strong> v<strong>er</strong>rast;<br />

het is geen standaard keuken. Boven het aanrecht<br />

is een grote bolvormige kast die <strong>in</strong> zijn<br />

geheel naar boven openklapt - hi<strong>er</strong> zit de afzuigkap<br />

en veel b<strong>er</strong>gruimte <strong>in</strong>. Deze houten<br />

keuken past heel goed <strong>bij</strong> de rest van het <strong>in</strong>t<strong>er</strong>ieur.<br />

In de tu<strong>in</strong> aangekomen, laten wij ons v<strong>er</strong>tellen<br />

hoe het allemaal begonnen is. Jacquel<strong>in</strong>e<br />

heeft een Japans <strong>in</strong>t<strong>er</strong>ieur altijd al mooi gevonden.<br />

Toen zij hi<strong>er</strong> tien jaar geleden zijn komen<br />

wonen, w<strong>er</strong>d het huis Japans <strong>in</strong>g<strong>er</strong>icht.<br />

En Pascal wilde graag Koikarp<strong>er</strong>s hebben. In<br />

de tu<strong>in</strong> w<strong>er</strong>d dit allemaal gecomb<strong>in</strong>e<strong>er</strong>d.<br />

Met de aanleg van de tu<strong>in</strong> is twee jaar gewacht<br />

i.v.m. het zakken van de grond. In de<br />

tussentijd was Pascal door Jacquel<strong>in</strong>e besmet<br />

met het Japanse virus. Volgens Pascal is het<br />

trouwens wel een goed virus. In deze tijd w<strong>er</strong>d<br />

<strong>er</strong> een plan gemaakt voor de tu<strong>in</strong> en het was<br />

voor beiden duidelijk dat de tu<strong>in</strong> ook Japans<br />

moest zijn.<br />

Het is allemaal heel mooi om te zien. De tu<strong>in</strong><br />

staat echt vol met aparte d<strong>in</strong>gen. Prachtige<br />

Boeddha’s, Japanse Azalea’s en Lotusbloemen.<br />

En een gigantisch mooie vijv<strong>er</strong> met een bruggetje.<br />

De behoorlijk groot geworden Koikarp<strong>er</strong>s<br />

zwemmen <strong>er</strong> lekk<strong>er</strong> <strong>in</strong> - die vissen kunnen<br />

trouwens me<strong>er</strong> dan 35 jaar oud worden.<br />

Bamboe heeft <strong>er</strong> ook ge<strong>staan</strong> maar op de één<br />

of and<strong>er</strong>e mani<strong>er</strong> groeit het niet <strong>in</strong> hun tu<strong>in</strong><br />

en gaat kapot. Van graniet gemaakte pagodes<br />

en lantaarns zorgen voor de juiste sfe<strong>er</strong>elementen.<br />

Er staat een grote witte Boeddha die<br />

echt uit Japan komt, ook deze is van Japans<br />

graniet. Ook <strong>staan</strong> <strong>er</strong> Japanse Esdoorns en and<strong>er</strong>e<br />

groenblijvende beplant<strong>in</strong>g.<br />

De afrast<strong>er</strong><strong>in</strong>g van de tu<strong>in</strong> hebben zij speciaal<br />

laten maken en ook deze doet Japans aan.<br />

Voor de rest <strong>staan</strong> <strong>er</strong> Rododendrons, platte Conif<strong>er</strong>en<br />

als bodembedekk<strong>er</strong>, een uit één steen<br />

geslagen lantaarn die echt uit Japan komt en<br />

een Conife<strong>er</strong>-bamzaai. De lantaarns branden<br />

’s avonds allemaal. Ook zien wij een Esdoorn<br />

met een oranje gloed om de blad<strong>er</strong>en - deze<br />

soort heet Orange Dream. Daarnaast <strong>staan</strong> <strong>er</strong><br />

nog wat varens die tot de oudste planten <strong>in</strong><br />

de w<strong>er</strong>eld behoren. Op de tafel ontdekken wij<br />

een Esdoorn-bamzaai met een Japans dorpje<br />

<strong>er</strong> <strong>bij</strong>.<br />

De tu<strong>in</strong> geeft Jacquel<strong>in</strong>e en Pascal veel rust, <strong>in</strong><br />

de zom<strong>er</strong> is het lekk<strong>er</strong> genieten <strong>bij</strong> het stromende<br />

wat<strong>er</strong>. Het liefst zitten ze <strong>bij</strong> de vijv<strong>er</strong>,<br />

de stoelen worden dan meegenomen en alles<br />

gaat aan de kant. Ze zijn nog op zoek naar<br />

een granieten bankje om <strong>er</strong> ne<strong>er</strong> te zetten.<br />

Als <strong>in</strong> mei alles <strong>in</strong> bloei staat, is de tu<strong>in</strong> op<br />

zijn mooist, maar ook als <strong>er</strong> ’s w<strong>in</strong>t<strong>er</strong>s sneeuw<br />

ligt is de tu<strong>in</strong> geweldig. De Boeddha’s en lantaarns<br />

zijn dan bedekt en dit geeft een <strong>bij</strong>na<br />

sprookjesachtige sfe<strong>er</strong>.<br />

Zij zijn nog nooit <strong>in</strong> Japan geweest, maar dit<br />

zit wel <strong>in</strong> de plann<strong>in</strong>g. Hoe komen zij aan al<br />

die ideeën? Die heeft Jacquel<strong>in</strong>e gewoon en<br />

Pascal maakt het dan.<br />

Zo hangt <strong>er</strong> een buitenschild<strong>er</strong>ij met een hoofd<br />

van Boeddha. Om dit schild<strong>er</strong>ij een beetje te<br />

besch<strong>er</strong>men, heeft Jacquel<strong>in</strong>e bedacht dat <strong>er</strong><br />

een afdakje boven moet komen. Natuurlijk<br />

wel <strong>in</strong> de juiste stijl. Het wordt zo’n si<strong>er</strong>dakje<br />

dat je ook wel eens <strong>bij</strong> Ch<strong>in</strong>ese restaurants<br />

buiten ziet hangen. Zij kopen samen het hout,<br />

Jacquel<strong>in</strong>e legt dan uit hoe ze het wil hebben<br />

en Pascal maakt het v<strong>er</strong>volgens.<br />

Nu komen wij <strong>in</strong> de voortu<strong>in</strong>. Ook hi<strong>er</strong> we<strong>er</strong><br />

een Orange Dream Esdoorn die samen gegroeid<br />

is met een groene Esdoorn. In de voortu<strong>in</strong><br />

is voor de rest een kle<strong>in</strong>e vijv<strong>er</strong>, veel<br />

groen, Pampusgras, bloemetjes en nog een<br />

Boeddha.<br />

Veel planten hebben zij gekocht <strong>bij</strong> een w<strong>in</strong>kel<br />

die ook Boeddha’s v<strong>er</strong>koopt. De w<strong>in</strong>keleigenaar<br />

heeft als hobby het kweken van dit<br />

soort planten en hij heeft hen goed geholpen<br />

met het aankleden van de tu<strong>in</strong>.<br />

Al <strong>bij</strong> al waren wij ze<strong>er</strong> ond<strong>er</strong> de <strong>in</strong>druk van de<br />

mooie tu<strong>in</strong> en het <strong>bij</strong>zond<strong>er</strong> <strong>in</strong>t<strong>er</strong>ieur van de<br />

won<strong>in</strong>g van Jacquel<strong>in</strong>e en Pascal. Als u eens<br />

langs loopt, moet u maar een kijkje nemen <strong>in</strong><br />

hun voortu<strong>in</strong>.<br />

17


Alles op gebied van geboorte<br />

van A tot Z o.a.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

06-16072605 - www.geboortebordhuren.nl<br />

18


Een wijkgeit <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong>?<br />

door Pet<strong>er</strong><br />

van Deursen<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

“Maak gebruik van <strong>in</strong>t<strong>er</strong>net”<br />

Bellen <strong>in</strong> het buitenland kost niets!<br />

door onze v<strong>er</strong>slaggev<strong>er</strong><br />

Ik was eens op een camp<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zuid-Frankrijk en kwam <strong>in</strong> kontakt met<br />

een geëmigre<strong>er</strong>de ned<strong>er</strong>land<strong>er</strong>. In de buurt van mijn camp<strong>in</strong>g was hij<br />

gestart met een geitenbo<strong>er</strong>d<strong>er</strong>ij. Zijn <strong>er</strong>var<strong>in</strong>g met geiten was nog niet<br />

zo groot want ze braken voortdurend uit en vraten lett<strong>er</strong>lijk alles wat ze<br />

tegen kwamen op. Kieskeurig zijn ze blijkbaar niet.<br />

Toen wij vanuit Limbricht<strong>er</strong>veld het plan opvatten om een and<strong>er</strong> huis<br />

te kopen w<strong>er</strong>den we mede gelokt door de adv<strong>er</strong>tenties van een nieuwe<br />

wijk <strong>in</strong> het landelijk groen. Nu we hi<strong>er</strong> zo’n zes jaar wonen weten we wel<br />

bet<strong>er</strong> maar de wens naar het landelijke blijft wat knagen.<br />

Als de buurtbewon<strong>er</strong>s <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van de lente voor de e<strong>er</strong>ste ke<strong>er</strong> hun<br />

gemot<strong>er</strong>ise<strong>er</strong>de grasmaai<strong>er</strong> voor twee vi<strong>er</strong>kante met<strong>er</strong> gras gaan starten<br />

is mijn lentegevoel wat bekoeld en de behoefte aan landelijkheid enorm<br />

gestegen.<br />

Daar moet een oploss<strong>in</strong>g voor zijn: een wijkgeit!<br />

Acht<strong>er</strong> ons wijkbejaardenhuis ‘Hoogstaete’ is gras genoeg en zek<strong>er</strong> behoefte aan wat levende<br />

have zoals die op een bo<strong>er</strong>d<strong>er</strong>ij te v<strong>in</strong>den is. Wat zou <strong>er</strong>tegen zijn om een wijkgeit te stallen <strong>bij</strong><br />

‘Hoogstaete” en tegen betal<strong>in</strong>g een soort borg en statiegeld uit te lenen aan wijkbewon<strong>er</strong>s die<br />

de geit begeleid kan laten grazen <strong>in</strong> eigen tu<strong>in</strong>.<br />

Het plan behoeft nog wat oploss<strong>in</strong>gen voor kle<strong>in</strong>e organisatorische randvoorwaarden maar ik<br />

achte voldoende creaiviteit aanwezig om het plan te laten slagen. K<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en en oud<strong>er</strong>en zullen<br />

<strong>er</strong> gelukkig<strong>er</strong> van worden.<br />

En me<strong>er</strong> ideeën zijn welkom, als de redactie het <strong>er</strong>mee eens is kunnen we <strong>bij</strong> deze een nieuwe<br />

rubriek openen niet orig<strong>in</strong>eel wellicht maar wel effectief:<br />

EEN WIJKIDEEËNBUS.<br />

Vooruit met de geit.<br />

Bellen <strong>in</strong> het buitenland hoeft niets te kosten.<br />

De techniek staat voor niets en dus kun<br />

je die <strong>in</strong> je fi nanciële voordeel gebruiken.<br />

Met behulp van <strong>in</strong>t<strong>er</strong>net en div<strong>er</strong>se handige<br />

programma’s kun je waar ook t<strong>er</strong> w<strong>er</strong>eld w<strong>er</strong>kelijk<br />

praten met het thuisfront zond<strong>er</strong> een<br />

euro te betalen.<br />

Als je voor 1 septemb<strong>er</strong> 2007 met je mobiel<br />

<strong>in</strong> het buitenland belde, was je aan de goden<br />

ov<strong>er</strong>gelev<strong>er</strong>d. Elke aanbied<strong>er</strong> rekende and<strong>er</strong>e<br />

tarieven en die waren <strong>in</strong> sommige gevallen.<br />

schrikbarend hoog. Dat was de Europese Unie<br />

ook opgevallen en dus kwam <strong>er</strong> vanuit Brussel<br />

een decreet die een maximumprijs voorschreef<br />

voor <strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationaal bellen b<strong>in</strong>nen<br />

Europa. Op dit moment mogen de telefoonbedrijven<br />

je maximaal 55 eurocent p<strong>er</strong> m<strong>in</strong>uut<br />

<strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g brengen als je vanaf <strong>bij</strong>voorbeeld<br />

een Spaanse Costa even naar huis belt. Word<br />

je vanuit Ned<strong>er</strong>land op je mobiel <strong>in</strong> Spanje<br />

gebeld, dan betaal je nog maar maximaal 26<br />

eurocent voor de <strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationale connectie.<br />

Deze tarieven gelden tot 1 septemb<strong>er</strong> 2009,<br />

want dan moeten ze v<strong>er</strong>d<strong>er</strong> v<strong>er</strong>laagd worden<br />

tot respectievelijk 51 en 23 eurocent.<br />

Dankzij deze Europese regelgev<strong>in</strong>g is <strong>er</strong> <strong>in</strong> elk<br />

geval b<strong>in</strong>nen de EU uniformiteit <strong>in</strong> de tarieven<br />

gekomen en weet je als consument m<strong>in</strong><br />

Oma’s huishoudtips<br />

Aangekoekte melk<br />

Heeft u een pannetje met aangekoekte melk<br />

door <strong>bij</strong>voorbeeld pudd<strong>in</strong>g of vla, kook wat<strong>er</strong><br />

<strong>in</strong> het pannetje met een handvol soda,<br />

laat dat ongeve<strong>er</strong> 10 m<strong>in</strong>uten koken, draai<br />

het vuur uit en laat het een nachtje <strong>staan</strong>.<br />

Het laat dan meteen los als je het uitspoelt<br />

en afwast.<br />

Heeft u ook een goeie tip, mail deze dan<br />

naar <strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl<br />

of me<strong>er</strong> waar je aan toe bent als je een mobiele<br />

telefoon gebruikt. Helaas geldt dit nog<br />

niet voor landen buiten Europa, waardoor de<br />

belkosten daar nog wel stevig <strong>in</strong> de papi<strong>er</strong>en<br />

kunnen lopen. Maar daar moet je het dan ook<br />

and<strong>er</strong>s oplossen.<br />

Een handig foefje is om t<strong>er</strong> plaatse een lokale<br />

simkaart te kopen. Dat kan <strong>in</strong> veel landen, al<br />

mag <strong>er</strong> dan natuurlijk geen simlock op je telefoon<br />

zitten. Wil je <strong>in</strong> het buitenland een lokale<br />

simkaart gaan gebruiken, probe<strong>er</strong> dan e<strong>er</strong>st<br />

<strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land eens of je telefoon ook w<strong>er</strong>kt<br />

met een simkaart van een and<strong>er</strong>e aanbied<strong>er</strong>.<br />

Als dat het geval is, zal ook <strong>bij</strong>voorbeeld een<br />

Thaise simkaart gewoon function<strong>er</strong>en <strong>in</strong> je telefoon.<br />

Voordeel van een lokaal numm<strong>er</strong> is<br />

dat je t<strong>er</strong> plaatse voordelig <strong>bij</strong>voorbeeld een<br />

taxi belt, maar ook relatief goedkoop contact<br />

kan opnemen met thuis. Je zit imm<strong>er</strong>s niet<br />

me<strong>er</strong> op een <strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationaal roam<strong>in</strong>g netw<strong>er</strong>k<br />

en betaalt alleen de directe <strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationale v<strong>er</strong>b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met Ned<strong>er</strong>land. Je betaalt bovendien<br />

ook niet mee als vrienden en bekenden bellen,<br />

want die draaien <strong>in</strong> dat geval volledig op<br />

voor de kosten.<br />

Dat scheelt al een slok op een borrel, maar het<br />

kan nog goedkop<strong>er</strong>, gratis zelfs. Het <strong>in</strong>t<strong>er</strong>net<br />

biedt uitkomt. Via comput<strong>er</strong>programma’s als<br />

MSN en Skype kun je gratis chatten en bellen.<br />

Wel dient je gesprekspartn<strong>er</strong> op dat moment<br />

Geboren:<br />

Zoë Kuijp<strong>er</strong>s<br />

Caval<strong>er</strong>iestraat 51<br />

03-05-2009<br />

Chloë Aald<strong>er</strong>s<br />

Tessmanstraat 11<br />

11-05-2009<br />

Daan Sliepen<br />

Tessmanstraat 31<br />

13-05-2009<br />

Stan Bonga<strong>er</strong>ts<br />

Braun<strong>in</strong>g<strong>er</strong>straat 8<br />

13-05-2009<br />

Jamilya Maria<br />

Saleem<br />

Manekoulseweg 2<br />

25-05-2009<br />

onl<strong>in</strong>e te zijn, want and<strong>er</strong>s ben je alsnog op de<br />

traditionele telefoon aangewezen. Ook heb<br />

je een comput<strong>er</strong> nodig, maar dat is geen probleem<br />

want elke to<strong>er</strong>istische bestemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de w<strong>er</strong>eld heeft tegenwoordig een v<strong>er</strong>zamel<strong>in</strong>g<br />

webw<strong>in</strong>kels. Ga je daar zitten, dan betaal<br />

je uit<strong>er</strong>aard een standaardtarief voor het gebruik<br />

van de comput<strong>er</strong> maar het bellen naar<br />

huis is gratis.<br />

Skype gaat echt<strong>er</strong> nog veel v<strong>er</strong>d<strong>er</strong>. Er zijn <strong>in</strong>middels<br />

ook mobiele telefoons op de markt<br />

die ook via Skype function<strong>er</strong>en. Voor het gebruik<br />

van de Skype functies gaat dit mobieltje<br />

ov<strong>er</strong>al en altijd zelf op zoek naar draadloos<br />

<strong>in</strong>t<strong>er</strong>net en gaat zond<strong>er</strong> comput<strong>er</strong> onl<strong>in</strong>e.<br />

En laten <strong>er</strong> nu met name op <strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationale<br />

plekken waar veel to<strong>er</strong>isten komen, vaak<br />

hotspots en al dan niet gratis toegangspunten<br />

voor draadloos <strong>in</strong>t<strong>er</strong>net zijn: luchthavens, tre<strong>in</strong>stations<br />

en w<strong>in</strong>kelcentra! Heb je daar die speciale<br />

telefoon <strong>bij</strong> je, dan zie je <strong>in</strong>eens je lijst<br />

met contactp<strong>er</strong>sonen <strong>in</strong> het sch<strong>er</strong>m v<strong>er</strong>schijnen<br />

en kun je hen gratis bellen. Zijn je contactp<strong>er</strong>sonen<br />

niet onl<strong>in</strong>e dan biedt een kle<strong>in</strong><br />

bedrag aan Skype Out tegoed uitkomst. Maak<br />

<strong>bij</strong>voorbeeld voor v<strong>er</strong>trek 110,- ov<strong>er</strong> naar de<br />

aanbied<strong>er</strong> en je kunt met de e<strong>er</strong>d<strong>er</strong> genoemde<br />

speciale telefoon dan gewoon w<strong>er</strong>eldwijd bellen<br />

tegen lokaal tarief! Voorbeeld: je loopt <strong>in</strong><br />

een w<strong>in</strong>kelcentrum <strong>in</strong> Miami, <strong>er</strong> is toegang<br />

tot draadloos <strong>in</strong>t<strong>er</strong>net en je belt v<strong>er</strong>volgens de<br />

vaste lijn van je moed<strong>er</strong> thuis voor slechts 2<br />

cent p<strong>er</strong> m<strong>in</strong>uut! Voor dit systeem hoef je ov<strong>er</strong>igens<br />

geen gebruik te maken van de speciale<br />

telefoon, het w<strong>er</strong>kt ook vanaf elke comput<strong>er</strong><br />

<strong>in</strong> elke willekeurige <strong>in</strong>t<strong>er</strong>netw<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> de w<strong>er</strong>eld!<br />

Me<strong>er</strong> <strong>in</strong>formatie ov<strong>er</strong> tarieven voor mobiel<br />

bellen <strong>in</strong> Europa: www.consuwijz<strong>er</strong>.nl Skype<br />

is gratis te downloaden op www.skype.com.<br />

Op die website is ook alle <strong>in</strong>formatie ov<strong>er</strong> de<br />

speciale telefoons en de v<strong>er</strong>schillende diensten<br />

en tarieven te v<strong>in</strong>den.<br />

19


20<br />

telefoon: 046-4586518<br />

e-mail:la69bella@hotmail.com<br />

© van jeffrey’s


Tips van de<br />

v<strong>er</strong>loskundige<br />

Foto v.l.n.r.: Ellen de Jong, Chantal Mulkens, Patricia<br />

Bemelmans, Charlotte Pe<strong>er</strong>boom<br />

Moed<strong>er</strong>nacht 2009!<br />

W<strong>er</strong>eldwijd st<strong>er</strong>ft <strong>er</strong> ied<strong>er</strong>e m<strong>in</strong>uut een vrouw tijdens<br />

de zwang<strong>er</strong>schap of bevall<strong>in</strong>g. Dat zijn 1.400<br />

vrouwen p<strong>er</strong> dag. In totaal ov<strong>er</strong>lijden 529.000 vrouwen<br />

p<strong>er</strong> jaar aan zwang<strong>er</strong>schapsg<strong>er</strong>elate<strong>er</strong>de oorzaken.<br />

De gevolgen hi<strong>er</strong>van zijn <strong>er</strong>nstig!<br />

Naast een p<strong>er</strong>soonlijk drama voor k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en<br />

en familie, is het ook voor de samenlev<strong>in</strong>g en<br />

economie een groot v<strong>er</strong>lies als een moed<strong>er</strong><br />

st<strong>er</strong>ft. Jaarlijks worden circa 1 miljoen k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en<br />

wees doordat hun moed<strong>er</strong> st<strong>er</strong>ft aan een<br />

zwang<strong>er</strong>schapsg<strong>er</strong>elate<strong>er</strong>de oorzaak. Deze<br />

k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en hebben 3 tot 10 ke<strong>er</strong> zoveel kans te<br />

ov<strong>er</strong>lijden <strong>in</strong> de e<strong>er</strong>ste twee jaar.<br />

Het is zelfs zo dat <strong>bij</strong>na de helft van de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>st<strong>er</strong>fte<br />

t<strong>er</strong>ug te vo<strong>er</strong>en is op slechte gezondheid<br />

van de moed<strong>er</strong> en onvoldoende zorg <strong>bij</strong><br />

de bevall<strong>in</strong>g.<br />

Tu<strong>in</strong>tips maand juni<br />

Voor deze maand hebben we de volgende tips:<br />

• Knip nu uitgebloeide vaste planten zoals<br />

vrouwenmantel en ooievaarsbek af. De kans<br />

is groot dat ze lat<strong>er</strong> <strong>in</strong> het seizoen nog eens<br />

bloeien.<br />

• Haal <strong>bij</strong> doorbloeiende rozen zoveel mogelijk<br />

de uitgebloeide bloemen weg. Ook is het<br />

nu tijd om rozen, het gazon en de bord<strong>er</strong><br />

nog eens te bemesten. Kies voor dit klusje<br />

het liefst een regenachtige dag.<br />

• Eenjarigen en kuipplanten <strong>in</strong> potten gezet?<br />

V<strong>er</strong>geet dan niet een voed<strong>in</strong>gstablet <strong>in</strong> de<br />

grond <strong>bij</strong> de plant te steken. De planten<br />

bloeien en groeien dan veel bet<strong>er</strong>. Er zijn<br />

ook voed<strong>in</strong>gstabletten voor groene planten.<br />

• Dit we<strong>er</strong> met af en en toe een buitje regen is<br />

ideaal om de haag en buxus te snoeien. De<br />

takken knippen als ze vochtig zijn een stuk<br />

makkelijk<strong>er</strong>. Zit <strong>er</strong> een vogel <strong>in</strong> de haag te<br />

broeden? Sla dat stukje dan even ov<strong>er</strong>.<br />

• Als het warm<strong>er</strong> is dan 24 graden is het voor<br />

het gazon bet<strong>er</strong> om de grasmach<strong>in</strong>e iets hog<strong>er</strong><br />

af te stellen. Een hoogte van 6 cm is dan<br />

prima.<br />

• Van v<strong>er</strong>vo<strong>er</strong> <strong>in</strong> een plastic zak hebben planten<br />

veel te lijden. Gebruik liev<strong>er</strong> een krat of<br />

doos om de planten vanaf het tu<strong>in</strong>centrum<br />

of de kwek<strong>er</strong>ij mee te nemen. Dompel de<br />

plant, struik of roos <strong>bij</strong> thuiskomst <strong>in</strong> een<br />

emm<strong>er</strong> wat<strong>er</strong> en zet ze zo snel mogelijk <strong>in</strong><br />

de grond.<br />

• Staan <strong>er</strong> klimplanten tegen het huis; check<br />

dan of de afgevallen bloemen van blauw<strong>er</strong>egen<br />

en Clematis montana de goten niet<br />

v<strong>er</strong>stoppen.<br />

• Met een onkruidbrand<strong>er</strong> die op een gasfl es<br />

w<strong>er</strong>kt, kunt u onkruid op t<strong>er</strong>ras en paden<br />

In 2000 hebben reg<strong>er</strong><strong>in</strong>gsleid<strong>er</strong>s van 189 landen<br />

<strong>in</strong>t<strong>er</strong>nationale afspraken gemaakt: vóór<br />

2015 moeten armoede, ziekte en hong<strong>er</strong> v<strong>er</strong><br />

t<strong>er</strong>uggedrongen zijn. Dit is v<strong>er</strong>taald <strong>in</strong> acht<br />

concrete doelen: de millenniumdoelen.<br />

Acht afspraken voor een bet<strong>er</strong>e w<strong>er</strong>eld!<br />

Millenniumdoelstell<strong>in</strong>g 5 bepaalt dat <strong>in</strong> 2015<br />

het aantal vrouwen dat ov<strong>er</strong>lijdt aan de gevolgen<br />

van zwang<strong>er</strong>schap of bevall<strong>in</strong>g gedaald<br />

moet zijn met driekwart ten opzichte van<br />

1990.<br />

In 1990 ov<strong>er</strong>leden naar schatt<strong>in</strong>g 572.000<br />

vrouwen aan de gevolgen van zwang<strong>er</strong>schap<br />

of bevall<strong>in</strong>g. In 2005 sti<strong>er</strong>ven hi<strong>er</strong>door nog<br />

steeds zo’n 533.000 vrouwen.<br />

Als dit trage ritme wordt aangehouden, wordt<br />

Millenniumdoelstell<strong>in</strong>g 5 niet gehaald!<br />

.<br />

Die millenniumdoelen zijn nauw met elkaar<br />

v<strong>er</strong>bonden!Als het ene doel niet nagestreefd<br />

wordt, zal het and<strong>er</strong>e onmogelijk behaald<br />

kunnen worden. Kijk <strong>bij</strong>voorbeeld naar ond<strong>er</strong><strong>staan</strong>de<br />

millenniumdoelen.<br />

Millenniumdoel 5: m<strong>in</strong>d<strong>er</strong> moed<strong>er</strong>st<strong>er</strong>fte.<br />

Millenniumdoel 4: afname van k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>st<strong>er</strong>fte.<br />

Millenniumdoel 2: alle jongens EN meisjes<br />

gaan naar school.<br />

Bedenk dat als de moed<strong>er</strong> <strong>in</strong> een gez<strong>in</strong> wegvalt,<br />

de k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en wees worden, hi<strong>er</strong>door hebben<br />

ze een v<strong>er</strong>hoogde kans (3 tot 10 ke<strong>er</strong>) op<br />

ov<strong>er</strong>lijden <strong>in</strong> de e<strong>er</strong>ste 2 jaar.<br />

Als de moed<strong>er</strong> wegvalt nemen de oudste meisjes<br />

<strong>in</strong> een gez<strong>in</strong> meestal de “moed<strong>er</strong>taak”<br />

op zich, hi<strong>er</strong>door kunnen zij we<strong>er</strong> niet naar<br />

school!<br />

snel bestrijden. Ook kunt u met dit apparaat<br />

de barbecue aanteken.<br />

• Snoei nu voorjaarsbloeiende struiken zoals<br />

krentenboom en si<strong>er</strong>k<strong>er</strong>ssoorten <strong>in</strong> model.<br />

• Haal zoveel mogelijk de groene wi<strong>er</strong>en uit<br />

de vijv<strong>er</strong>. Er is voor dit klusje een speciaal<br />

apparaat, maar u kunt hi<strong>er</strong>voor ook een<br />

schepnet gebruiken.<br />

• Het is nu tijd om Buxus te snoeien. U kunt<br />

het snoeimat<strong>er</strong>iaal met houtachtige steeltjes<br />

ook stekken.<br />

• Snoei tu<strong>in</strong>g<strong>er</strong>aniums - de vaste plant - als ze<br />

zijn uitgebloeid, t<strong>er</strong>ug. Veel soorten bloeien<br />

dan lat<strong>er</strong> nog eens.<br />

• Een geitenbaard (Aruncus) is een prachtige<br />

vaste plant die wat schaduw kan v<strong>er</strong>dragen.<br />

Ook hoeft deze st<strong>er</strong>ke plant niet regelmatig<br />

worden gescheurd.<br />

• V<strong>er</strong>geet niet <strong>bij</strong> droog we<strong>er</strong> extra ond<strong>er</strong> bomen<br />

en heest<strong>er</strong>s te sproeien. Vooral hortensia’’s<br />

hebben veel behoefte aan wat<strong>er</strong>.<br />

• In de tu<strong>in</strong> een vuurtje stoken is <strong>bij</strong> wet v<strong>er</strong>boden.<br />

Het v<strong>er</strong>branden van takken en afval<br />

kan u een fi kse bekeur<strong>in</strong>g oplev<strong>er</strong>en. Het<br />

b<strong>er</strong>eiden van een maaltijd op de barbecue of<br />

op een vuurkorf is wel toege<strong>staan</strong>.<br />

• Bij uitgebloeide rododendrons kunt u met<br />

een draaiende beweg<strong>in</strong>g de uitgebloeide<br />

bloemen v<strong>er</strong>wijd<strong>er</strong>en. Dit bevord<strong>er</strong>t nieuwe<br />

knopvorm<strong>in</strong>g.<br />

• Eenjarigen <strong>in</strong> pot zoals Petunia, Lobelia en<br />

vlijtig Liesje (Impatiens) bloeien bet<strong>er</strong> door<br />

als u steeds de uitgebloeide bloemen weghaalt.<br />

Bij sommige soorten zoals Petunia<br />

v<strong>er</strong>wijd<strong>er</strong>t u niet alleen de bloem, maar ook<br />

het kelkje acht<strong>er</strong> de bloem. V<strong>er</strong>geet niet<br />

planten <strong>in</strong> potten van tijd tot tijd <strong>bij</strong> te mesten.<br />

• Kies voor het snoeien van Buxus of and<strong>er</strong>e<br />

Moed<strong>er</strong>nacht 2009<br />

Dit jaar w<strong>er</strong>d <strong>er</strong> voor de 3e ke<strong>er</strong> een moed<strong>er</strong>nacht<br />

georganise<strong>er</strong>d. Aan de vooravond van<br />

moed<strong>er</strong>dag, een avond ov<strong>er</strong> veilig moed<strong>er</strong>schap<br />

met debat, v<strong>er</strong>halen van hoop en <strong>bij</strong>zond<strong>er</strong>e<br />

optredens. In Limburg w<strong>er</strong>d dit jaar<br />

voor het e<strong>er</strong>st ook een moed<strong>er</strong>nacht georganise<strong>er</strong>d.<br />

Deze ke<strong>er</strong> stond de Moed<strong>er</strong>nacht <strong>in</strong> het teken<br />

van tien<strong>er</strong>moed<strong>er</strong>s, als een van de factoren<br />

die een rol spelen <strong>bij</strong> de oorzaken van moed<strong>er</strong>st<strong>er</strong>fte<br />

In een v<strong>er</strong>schenen rapport van de V<strong>er</strong>enigde<br />

Naties staat dat meisjes die voor hun 15e<br />

zwang<strong>er</strong> raken 5 maal zoveel kans hebben<br />

daaraan te st<strong>er</strong>ven dan vrouwen boven de 20.<br />

Elk jaar st<strong>er</strong>ven <strong>er</strong> 70.000 meisjes tussen de 15<br />

en 19 jaar aan complicaties tijdens zwang<strong>er</strong>schap.<br />

Ook <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land is dit thema actueel, omdat<br />

moed<strong>er</strong>st<strong>er</strong>fte ond<strong>er</strong> bepaald allochtone groepen<br />

en asielzoek<strong>er</strong>s relatief hoog is.<br />

Wij, als v<strong>er</strong>loskundigen wisten hi<strong>er</strong> wel het<br />

een en and<strong>er</strong> van, maar deze schrikbarende<br />

cijf<strong>er</strong>s waren ons <strong>in</strong> detail niet bekend. Het is<br />

goed om eens stil te <strong>staan</strong> <strong>bij</strong> dit soort problematiek,<br />

die een v<strong>er</strong>-van-mijn-bedshow lijkt,<br />

maar toch ook hi<strong>er</strong> <strong>in</strong> Ned<strong>er</strong>land actueel blijkt<br />

te zijn.<br />

De moed<strong>er</strong>nacht <strong>in</strong> Maastricht heb ik niet<br />

kunnen bezoeken, want ik had dienst voor<br />

mijn praktijk! Helaas, maar ik weet zek<strong>er</strong> dat<br />

ik <strong>er</strong> volgend jaar probe<strong>er</strong> <strong>bij</strong> te zijn!<br />

Misschien één van jullie ook?!<br />

V<strong>er</strong>loskundigenpraktijk Sittard<br />

Smithlaan 151, <strong>Hoogveld</strong> (Hoogstaete)<br />

www.v<strong>er</strong>loskundigenpraktijksittard.nl<br />

haagsoorten een bewolkte dag. Buxus is<br />

makkelijk<strong>er</strong> te snoeien als de takken nat<br />

zijn. Kies sch<strong>er</strong>p g<strong>er</strong>eedschap. V<strong>in</strong>dt u het<br />

lastig om recht te knippen, span dan e<strong>er</strong>st<br />

een touwtje. Voor een vlekkeloos resultaat<br />

kunt u een wat<strong>er</strong>pasje aan dit touw hangen.<br />

• Uitgebloeide rozen kunt u steeds t<strong>er</strong>ugknippen<br />

tot aan een blad dat we<strong>er</strong> uit vijf kle<strong>in</strong>e<br />

blaadjes bestaat. Doorbloeiende soorten zullen<br />

dan opnieuw knoppen gaan vormen. Er<br />

zijn ook eenmaal bloeiende rozen die niet<br />

worden t<strong>er</strong>uggeknipt, want zij vormen na<br />

de bloei prachtig gekleurde bottels.<br />

• Geef rozen e<strong>in</strong>d juni voed<strong>in</strong>g en v<strong>er</strong>geet ook<br />

het gazon niet te mesten. Kuipplanten en<br />

eenjarigen <strong>in</strong> potten kunt u <strong>bij</strong>voeden met<br />

vloeibare meststoffen die u <strong>in</strong> het gietwat<strong>er</strong><br />

oplost.<br />

21


Ov<strong>er</strong>zicht schoolvakanties schooljaar 2009<br />

Basisschool Loedoes<br />

Zom<strong>er</strong>vakantie: 27 juli 2009 t/m 4 septemb<strong>er</strong><br />

2009<br />

DaCapo College en Trevianum scholengroep<br />

- Zom<strong>er</strong>vakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag<br />

4 septemb<strong>er</strong> 2009<br />

Bouwvakvakantie 2009 regio Zuid<br />

3 t/m 21 augustus (week 32, 33 en 34)<br />

Feest en enkele gedenkdagen 2009<br />

- Zondag 21 juni Vad<strong>er</strong>dag<br />

- Zat<strong>er</strong>dag 22 augustus beg<strong>in</strong> Ramadan<br />

(Islam)<br />

- Maandag 21 septemb<strong>er</strong> Suik<strong>er</strong>feest en e<strong>in</strong>de<br />

Ramadan (Islam)<br />

- Zat<strong>er</strong>dag 5 decemb<strong>er</strong> S<strong>in</strong>t<strong>er</strong>klaas<br />

- Vrijdag 18 decemb<strong>er</strong> Islamitisch Nieuwjaar<br />

(1431)<br />

- Vrijdag 25 t/m zat<strong>er</strong>dag 26 decemb<strong>er</strong> K<strong>er</strong>stmis<br />

- Dond<strong>er</strong>dag 31 decemb<strong>er</strong> Oudejaarsavond<br />

K<strong>er</strong>missen <strong>in</strong> Sittard 2009<br />

28 aug. t/m 1 sept. Sittard S<strong>in</strong>t Rosa Festival<br />

19 t/m 22 sept. Broeksittard<br />

23 t/m 28 okt. Sittard Oktob<strong>er</strong>feest<br />

Markten <strong>in</strong> Sittard<br />

• dond<strong>er</strong>dag weekmarkt 08.00-13.00 uur<br />

• zat<strong>er</strong>dag groente/fruit 08.00-17.00 uur<br />

• zat<strong>er</strong>dag biologische markt 10.00-15.00 uur<br />

(Steenweg)<br />

Milieupark<br />

Milieupark Sittard Milieuparkweg 11 (Industriepark<br />

Noord) maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 en<br />

13.00-16.30 uur zat<strong>er</strong>dag 08.30-12.00 uur<br />

Afwijkende <strong>in</strong>zameldagen huisvuil Sittard-<br />

Born (<strong>in</strong>zamelaar v. Gansew<strong>in</strong>kel)<br />

K<strong>er</strong>stmis<br />

was wordt<br />

maandag 21-dec zat<strong>er</strong>dag 19-dec<br />

d<strong>in</strong>sdag 22-dec maandag 21-dec<br />

woensdag 23-dec d<strong>in</strong>sdag 22-dec<br />

dond<strong>er</strong>dag 24-dec woensdag 23-dec<br />

vrijdag 25-dec dond<strong>er</strong>dag 24-dec<br />

(1 e K<strong>er</strong>stdag)<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

22<br />

Handig om te weten<br />

Evenementenkalend<strong>er</strong><br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

13 en 14-06-2009 Marcell<strong>in</strong>us en Petrusfeesten<br />

Op zat<strong>er</strong>dagavond 13 juni 20.00-01.00<br />

uur opent Golden Earr<strong>in</strong>g de Marcell<strong>in</strong>us en<br />

Petrus Feesten op de markt <strong>in</strong> Geleen met een<br />

spett<strong>er</strong>end Open Air Conc<strong>er</strong>t.<br />

13 t/m 16-06-2009 F<strong>er</strong>ia en la Sittard<br />

18-06-2009 St<strong>er</strong> Electro Tour Geleen<br />

21-06-2009 Clubmatch KC Geleen (Hondenshow)<br />

10.00-17.00uur - Manege de Klipp<strong>er</strong><br />

Limbricht - Op deze clubmatch kunt u op een<br />

ongedwongen mani<strong>er</strong> kennis maken met het<br />

showgebeuren. De keurmeest<strong>er</strong>s zullen de <strong>in</strong>geschreven<br />

honden deskundig ond<strong>er</strong> de loep<br />

nemen. Maar ook als bezoek<strong>er</strong> valt <strong>er</strong> veel te<br />

zien; Zo zijn <strong>er</strong> me<strong>er</strong>d<strong>er</strong>e hondenrassen v<strong>er</strong>tegenwoordigd<br />

<strong>in</strong> v<strong>er</strong>schillende leeftijdsklassen,<br />

stands met hondenartikelen, een tombola<br />

en nog veel me<strong>er</strong>. Me<strong>er</strong> <strong>in</strong>fo op de eigen<br />

website...<br />

28-06-2009 DoeDag Geleen<br />

21-07-2009 Conc<strong>er</strong>tante uitvo<strong>er</strong><strong>in</strong>g musical<br />

De Man van la Mancha Sittard, Markt<br />

02-08-2009 Oude Ambachten, E<strong>in</strong>ighausen<br />

23-08-2009 D<strong>er</strong>ny Ko<strong>er</strong>s, Geleen<br />

KOOPZONDAGEN<br />

2009 (juni, juli en augustus)<br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

- 21 juni, Limbricht<br />

- 28 juni, centrum Sittard, centrum Geleen<br />

- 5 juli, Sand<strong>er</strong>bout<br />

- 26 juli, centrum Sittard<br />

- 2 augustus, Sand<strong>er</strong>bout<br />

- 30 augustus, centrum Sittard<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

Open<strong>in</strong>gstijden stadsw<strong>in</strong>kel<br />

Gemeente Sittard-Geleen<br />

Postbus 18, 6130 AA Sittard<br />

Telefoon: 046-4777777<br />

Fax: 046-4777555<br />

Stadsw<strong>in</strong>kel Sittard<br />

Hub Dassenple<strong>in</strong> 1<br />

Ma, do en vr: 9.00-14.00 uur; di: 9.00-19.00<br />

uur; wo: 9.00-16.30 uur.<br />

Bron: gemeente Sittard-Geleen<br />

(v<strong>er</strong>volg) Kort ged<strong>in</strong>g Fortuna<br />

tegen KNVB<br />

Op 17 decemb<strong>er</strong> 2008 richtte een aantal sponsoren<br />

de sticht<strong>in</strong>g Trots Op Fortuna op, afgekort<br />

TOF. De <strong>in</strong>itiatiefnem<strong>er</strong>s hi<strong>er</strong>voor zijn Wil Meij<strong>er</strong>s<br />

en Wil Helwig. TOF beg<strong>in</strong>t een groot begrip<br />

te worden b<strong>in</strong>nen de gemeente Sittard-Geleen.<br />

Support<strong>er</strong>s kunnen maandelijks een bedrag op<br />

de reken<strong>in</strong>g van TOF storten voor een p<strong>er</strong>iode<br />

van 3 jaar. Het blijkt een groot succes want op<br />

dit moment heeft TOF een kle<strong>in</strong>e 600.000,- weten<br />

op te halen. Trots Op Fortuna komt met een<br />

aantal acties om mensen warm te houden en te<br />

maken voor Fortuna Sittard. Ook oud-spel<strong>er</strong>s<br />

van Fortuna voelen zich betrokken <strong>bij</strong> TOF. Er is<br />

o.a. een TOF-lot<strong>er</strong>ij opricht door John van Bommel,<br />

de vad<strong>er</strong> van oud-Fortunees Mark van Bommel.<br />

Mark zelf is naar het bestuur van Bay<strong>er</strong>n<br />

München gestapt om te vragen of het mogelijk<br />

is om een oefenwedstrijd te spelen <strong>in</strong> Sittard om<br />

Fortuna te helpen. Ook is <strong>er</strong> een TOF-m<strong>er</strong>chandise<br />

ont<strong>staan</strong> en worden v<strong>er</strong>schillende prijzen<br />

v<strong>er</strong>geven aan p<strong>er</strong>sonen die laten zien dat ze<br />

Trots zijn Op Fortuna.<br />

Net als <strong>in</strong> novemb<strong>er</strong> wist Fortuna opnieuw te<br />

w<strong>in</strong>nen van MVV. Voor het oog van ongeve<strong>er</strong><br />

7000 toeschouw<strong>er</strong>s won Fortuna met 3-2. TOF en<br />

het bestuur van Fortuna komen met goede b<strong>er</strong>ichten<br />

ov<strong>er</strong> de toekomst van de club en g<strong>in</strong>gen<br />

dan ook met een goed gevoel naar Zeist. Daar<br />

lijkt de b<strong>er</strong>oepscommissie licentiezaken van<br />

de KNVB positief v<strong>er</strong>rast door Fortuna en deze<br />

geeft de club twee weken respijt om de puntjes<br />

op de i de zetten. Vi<strong>er</strong> weken geleden v<strong>er</strong>trok opnieuw<br />

het bestuur naar Zeist om te v<strong>er</strong>schijnen<br />

voor de b<strong>er</strong>oepscommissie. Het bleef een lange<br />

tijd stil uit Zeist en op d<strong>in</strong>sdagochtend 19 mei<br />

2009 komt een fax b<strong>in</strong>nen <strong>bij</strong> Fortuna Sittard.<br />

Het bleek geen goed nieuws te zijn. De b<strong>er</strong>oepscommissie<br />

licentiezaken heeft besloten de proflicentie<br />

voor Fortuna Sittard niet te h<strong>er</strong>zien en<br />

blijft <strong>bij</strong> het besluit dat de licentiecommissie<br />

<strong>in</strong> februari heeft genomen. De KNVB belegde<br />

een p<strong>er</strong>sconf<strong>er</strong>entie waar<strong>in</strong> w<strong>er</strong>d aangegeven<br />

waarom de licentie <strong>in</strong>getrokken blijf. “Fortuna<br />

Sittard heeft op het moment van toetsen <strong>in</strong><br />

februari geen plan van aanpak <strong>in</strong>gestuurd”,<br />

aldus Henk Kessl<strong>er</strong> directeur betaald voetbal.<br />

Fortuna Sittard kon <strong>in</strong> februari geen plan van<br />

aanpak <strong>in</strong>sturen omdat het bestuur op dat<br />

moment bezig was met een fusie met Roda JC.<br />

De KNVB heeft de nieuwe stukken en de vord<strong>er</strong><strong>in</strong>gen<br />

die de afgelopen tijd zijn gebeurd niet<br />

meegenomen om Fortuna een nieuwe licentie<br />

te geven. De club laat het hi<strong>er</strong><strong>bij</strong> echt<strong>er</strong> niet<br />

zitten en stapt naar de burg<strong>er</strong>recht<strong>er</strong> om het<br />

vonnis van de KNVB nietig te laten v<strong>er</strong>klaren.<br />

“We zien het kort ged<strong>in</strong>g met v<strong>er</strong>trouwen tegemoet<br />

en dichten ons zelfs een reële kans toe<br />

het besluit nietig te kunnen laten v<strong>er</strong>klaren”,<br />

aldus een zegsman van de club. Maar voorlopig<br />

is het voor ied<strong>er</strong>een die Fortuna een warm hart<br />

toe draagt we<strong>er</strong> even afwachten.


Welkom <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> deel 8<br />

door Kees Hessels<br />

(wijkbewon<strong>er</strong>)<br />

Je zou het niet vlug raden,<br />

maar de Catullusstraat<br />

is een vrij unieke<br />

straat. Zo v<strong>er</strong> ik heb<br />

kunnen nagaan be<strong>staan</strong><br />

<strong>er</strong> maar drie van <strong>in</strong> heel<br />

Ned<strong>er</strong>land. Eentje <strong>in</strong><br />

He<strong>er</strong>len, een and<strong>er</strong>e wat<br />

v<strong>er</strong>d<strong>er</strong> weg <strong>in</strong> Rott<strong>er</strong>dam<br />

en natuurlijk de fraaiste<br />

<strong>in</strong> Sittard. Welke <strong>er</strong> het<br />

e<strong>er</strong>ste was, heb ik (nog)<br />

niet kunnen acht<strong>er</strong>ha-<br />

len. Voor nad<strong>er</strong>e <strong>in</strong>formatie hou ik mij aanbevolen.<br />

Catullus wordt door de straatnamencommissie<br />

gezien als Rome<strong>in</strong>se dicht<strong>er</strong>. Zij schrijven:<br />

“Catullus, Gaius Val<strong>er</strong>ius, 84 v Chr. – 54 n Chr. Lyrisch<br />

dicht<strong>er</strong>, van <strong>er</strong>otische poëzie, de zogenaamde<br />

Lesbia”. Dat belooft dus heel wat. Ik zal het<br />

netjes houden!<br />

Catullus, afkomstig uit een gegoede familie<br />

(zijn vad<strong>er</strong> was een bekende van Caesar) w<strong>er</strong>d<br />

geboren te V<strong>er</strong>ona <strong>er</strong>gens tussen 84 en 77<br />

voor Christus. De meeste jaren woonde hij te<br />

Rome. Hij ov<strong>er</strong>leed jong <strong>er</strong>gens tussen 54 en<br />

47 vóór Christus, dus hoogstens 37 jaar oud!<br />

Lesbia (zoals Catullus haar noemde, <strong>in</strong> w<strong>er</strong>kelijkheid<br />

heette ze Clodia) was de echtgenote<br />

van Qu<strong>in</strong>tus Metellus Cel<strong>er</strong>. Met de huwelijkstrouw<br />

nam zij het niet zo nauw. Catullus<br />

was hoteldebotel van haar, en hij niet alleen.<br />

Zij vormde v<strong>er</strong>moedelijk de <strong>in</strong>spiratiebron<br />

voor v<strong>er</strong>schillende liefdesgedichten (die ik u<br />

zal besparen) waar<strong>in</strong> hij hun relatie beschrijft.<br />

De gele<strong>er</strong>den weten niet het juiste geboorte-<br />

en ov<strong>er</strong>lijdensjaar van Catullus, maar kunnen<br />

wel aangeven dat de relatie met Lesbia (Clodia)<br />

<strong>in</strong> 58 voor Christus e<strong>in</strong>digde. Waarom en<br />

hoe is mij (nog) onbekend.<br />

Na beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van de relatie ond<strong>er</strong>neemt Catullus<br />

een reis naar Troje, de plaats waar zijn<br />

bro<strong>er</strong> , tijdens de militaire dienst, is ov<strong>er</strong>leden<br />

en begraven.<br />

Dat Catullus ook een ze<strong>er</strong> speciale “gedichten”visie<br />

heeft, kunnen we opmaken uit zijn Carmen<br />

XVI:<br />

Want het past dat een trouwe dicht<strong>er</strong> zelf kuis is,<br />

maar het is helemaal niet nodig dat zijn v<strong>er</strong>sjes dat<br />

ook zijn; die hebben pas pit en humor, als ze een<br />

beetje schunnig en niet al te kuis zijn!<br />

Van Catullus zijn 116 gedichten bekend. De<br />

kortste telt 2 regels, de langste maar liefst 408<br />

(ik heb ze niet nageteld). Een blijkbaar ze<strong>er</strong> bekend<br />

gedichtje van Catullus is Carmen LXXXV<br />

(of Odi et amo):<br />

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris?<br />

Nescio, sed fi <strong>er</strong>i sentio et excrucior.<br />

Ik haat en ik heb lief. Waarom ik dat doe, vraag<br />

jij misschien?<br />

Ik weet het niet, maar ik voel dat het gebeurt en ik<br />

word <strong>er</strong>door v<strong>er</strong>scheurd.<br />

Niet echt mijn stijl, maar ik ben dan ook een<br />

cultuurbarbaar wat betreft gedichten. Er<br />

zijn <strong>er</strong> maar we<strong>in</strong>ig die mij hebben kunnen<br />

v<strong>er</strong>lichten. Van dit korte gedicht is maar één<br />

exemplaar bewaard gebleven (of zouden <strong>er</strong><br />

niet zo veel van v<strong>er</strong>kocht zijn?) dat al we<strong>er</strong><br />

een hele tijd geleden (<strong>in</strong> de 13e eeuw) t<strong>er</strong>uggevonden<br />

w<strong>er</strong>d <strong>in</strong> zijn geboortestad V<strong>er</strong>ona.<br />

Er zijn v<strong>er</strong>schillende lat<strong>er</strong>e dicht<strong>er</strong>s die zich<br />

hebben laten beïnvloeden door Catullus. Een<br />

aantal komen ons waarschijnlijk bekend<br />

voor: Horatius, V<strong>er</strong>gilius en Ovidius. Tibullus,<br />

Prop<strong>er</strong>tius en Martialis zijn mogelijk wat<br />

m<strong>in</strong>d<strong>er</strong> bekend. Catullus had ook vijanden,<br />

waarond<strong>er</strong> de ons bekende Cic<strong>er</strong>o. Maar ov<strong>er</strong><br />

hen wellicht lat<strong>er</strong> me<strong>er</strong>.<br />

Alemannenstraat - And<strong>er</strong>sonstraat - Batavenstraat - Biddlestraat - Braun<strong>in</strong>g<strong>er</strong>straat - Catullusstraat - Caval<strong>er</strong>iestraat - Cic<strong>er</strong>ostraat - Dev<strong>er</strong>sstraat - Donatusple<strong>in</strong><br />

- Eburonenstraat - Frankenlaan - Friezenstraat - G<strong>er</strong>manenstraat - Gotenstraat - Heb<strong>er</strong>l<strong>in</strong>straat - <strong>Hoogveld</strong>laan - Horatiuslaan - Hulsestraat - Juvenalispad - Keiz<strong>er</strong> Augustusstraat<br />

- Keltenstraat - Kleitzweg - Lib<strong>er</strong>typark - Littletonpad - Liviusstraat - Manekoulsweg - Ovidiusstraat - P<strong>er</strong>siuspad - Petroniuspad - Plautuspad - Pl<strong>in</strong>iushof -<br />

Rome<strong>in</strong>se weg - Saksenstraat - Senecalaan - Smithlaan - Sunik<strong>er</strong>sstraat - Tacitusstraat - Tessmanstraat - Tungristraat - Ubiërsple<strong>in</strong> - V<strong>er</strong>giliusstraat - Vitruviusple<strong>in</strong><br />

Bedankt!<br />

Bedankt voor alle mooie jaren.<br />

Bedankt voor alle lieve k<strong>in</strong>djes.<br />

Bedankt voor jullie v<strong>er</strong>trouwen.<br />

Bedankt voor alle lieve woordjes.<br />

Bedankt voor de mooie kunstw<strong>er</strong>kjes.<br />

Bedankt voor alle leuke presentjes.<br />

Bedankt dat ik jullie juffrouw mocht zijn!<br />

Ik mis jullie nu al!<br />

Dikke kus en knuffel van<br />

juf Michèle van Okidoki.<br />

Jaarmarkt<br />

Limbricht<strong>er</strong>veld<br />

Zat<strong>er</strong>dag 27 juni<br />

Van 09.00 t/m 17.00 uur<br />

Gezellig t<strong>er</strong>ras<br />

Live vanaf 10.00 uur DJ jo jo<br />

Live vanaf 21.00 uur De Rambo’s<br />

Sticht<strong>in</strong>g Nooit Gedacht<br />

Info: 046-4580269<br />

Alle<br />

uitgaven van<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

onl<strong>in</strong>e<br />

www.hetwijkkrantje.nl<br />

ADVERTEREN IN HET WIJKKRANTJE?<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> is we<strong>er</strong> gestart met de acquisitie van de adv<strong>er</strong>tentiev<strong>er</strong>koop voor het tweede<br />

jaargang. Het e<strong>er</strong>ste numm<strong>er</strong> hi<strong>er</strong>van komt uit <strong>in</strong> septemb<strong>er</strong> omdat <strong>in</strong> juli en augustus <strong>Hét</strong><br />

<strong>WijkKrantje</strong> niet wordt uitgegeven. Deadl<strong>in</strong>e van het septemb<strong>er</strong>numm<strong>er</strong> is 24 augustus. Me<strong>er</strong><br />

<strong>in</strong>formatie ov<strong>er</strong> het adv<strong>er</strong>t<strong>er</strong>en bel 06-29042943 of mail naar <strong>in</strong>fo@hetwijkkrantje.nl<br />

Wandelvi<strong>er</strong>daagse<br />

door activiteiten begeleid<strong>in</strong>g Orbis Hoogstaete<br />

Van d<strong>in</strong>sdag 30 juni tot en met vrijdag 3 juli wordt <strong>er</strong><br />

vanuit Hoogstaete een avondvi<strong>er</strong>daagse georganise<strong>er</strong>d.<br />

Er kunnen twee afstanden gelopen worden nl. 2,5 km en<br />

5 km. De routes zullen door de wijk <strong>Hoogveld</strong> , limbricht<strong>er</strong>veld<br />

en Limbricht vo<strong>er</strong>en. Ond<strong>er</strong>weg zal <strong>er</strong> een consumptie<br />

aangeboden worden en op vrijdag 3 juli zal <strong>er</strong><br />

na afl oop een ‘ blarenbal’ zijn met muzikale omlijst<strong>in</strong>g.<br />

Deze zal tot ongeve<strong>er</strong> 21.30 uur duren. Een bekende Sittardenaar<br />

zal aan ied<strong>er</strong>een die tenm<strong>in</strong>ste twee dagen<br />

heeft meegelopen een h<strong>er</strong><strong>in</strong>n<strong>er</strong><strong>in</strong>gsmedaille uitreiken<br />

op vrijdag 3 juli.<br />

Starten kan ied<strong>er</strong>e dag tussen 18.30 en 19.00 uur.<br />

De kosten voor deelname aan de wandelvi<strong>er</strong>daagse bedragen 5,00 euro p<strong>er</strong> k<strong>in</strong>d en 8,00 euro<br />

p<strong>er</strong> volwassenen. Aanmelden kan middels ond<strong>er</strong><strong>staan</strong>de strook. Deze dient voor 13 juni <strong>in</strong>gelev<strong>er</strong>d<br />

te worden <strong>bij</strong> de receptie van Hoogstaete en de kosten dienen <strong>bij</strong> aanmeld<strong>in</strong>g te worden<br />

voldaan.<br />

Deelname wandeltocht 30 juni t/m 3 juli<br />

Naam .........................................................................<br />

neemt deel aan de wandeltocht<br />

met ..... (aantal) volwassenen<br />

..... (aantal) k<strong>in</strong>d<strong>er</strong>en<br />

Kosten 1 8,00 p<strong>er</strong> volwassenen<br />

1 5,00 p<strong>er</strong> k<strong>in</strong>d<br />

0 voldaan<br />

23


Jaarplann<strong>in</strong>g<br />

Uitgave <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

2009-2010<br />

In juli en augustus wordt <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

niet uitgebracht<br />

Tweede jaargang:<br />

Editie sept. ‘09 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 4 t/m 6 sept.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 24 aug.<br />

Editie okt. ‘09 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 9 t/m 11 okt.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 21 sept.<br />

Editie nov. ‘09 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 6 t/m 8 nov.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 26 okt.<br />

Editie dec. ‘09 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 4 t/m 6 dec.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 23 nov.<br />

Editie jan. ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 1 t/m 3 jan.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 21 dec.<br />

Editie febr. ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 5 t/m 6 febr.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 25 jan.<br />

Editie mrt. ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 5 t/m 7 mrt.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 22 febr.<br />

Editie april ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 2 t/m 4 apr.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 22 mrt.<br />

Editie mei ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 7 t/m 9 mei<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 26 apr.<br />

Editie jun. ‘10 V<strong>er</strong>spreid<strong>in</strong>g: 4 t/m 6 jun.<br />

deadl<strong>in</strong>e redactie: 24 mei<br />

*Deadl<strong>in</strong>e redactie is de uit<strong>er</strong>ste datum voor het<br />

aanlev<strong>er</strong>en van teksten en-of mat<strong>er</strong>ialen voor betreffende<br />

editie.<br />

Wandelclub<br />

door activiteiten begeleid<strong>in</strong>g Orbis Hoogstaete<br />

Op 18 Mei is offi cieel de wandelclub van<br />

Hoogstaete van start gegaan. Van maandag<br />

tot en met vrijdag gaan ied<strong>er</strong>e dag een groep<br />

enthousiaste vrijwillig<strong>er</strong>s met de bewon<strong>er</strong>s<br />

van Hoogstaete wandelen door de wijk. De<br />

bewon<strong>er</strong>s genieten hi<strong>er</strong> met volle teugen van<br />

en v<strong>in</strong>den het he<strong>er</strong>lijk om buiten te zijn. Ied<strong>er</strong>e<br />

dag v<strong>er</strong>trekken ze om half drie en na een<br />

uurtje wandelen wordt <strong>er</strong> gezamenlijk koffi e<br />

gedronken <strong>in</strong> het restaurant. Wellicht zijn <strong>er</strong><br />

mensen die het ook leuk v<strong>in</strong>den om te wandelen<br />

en nog een paar uurtjes tijd hebben om<br />

samen met een bewon<strong>er</strong> te gaan wandelen. U<br />

begrijpt het al, we zijn naarstig op zoek naar<br />

vrijwillig<strong>er</strong>s om te gaan wandelen. Heeft u <strong>in</strong>t<strong>er</strong>esse<br />

om deel te nemen aan de wandelclub<br />

als vrijwillig<strong>er</strong> dan kunt u zich opgeven <strong>bij</strong><br />

Jean<strong>in</strong>e Kortenoeven, tel. 088-4586787. Mailen<br />

mag ook j.kortenoeven@orbisconc<strong>er</strong>n.nl<br />

Let op: als u een nee-nee stick<strong>er</strong><br />

op de brievenbus heeft krijgt u<br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> niet <strong>in</strong> de bus.<br />

Wilt u <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong> toch ontvangen<br />

met een nee-nee stick<strong>er</strong>, bestel<br />

dan GRATIS ond<strong>er</strong><strong>staan</strong>de stick<strong>er</strong> <strong>in</strong><br />

kleur <strong>bij</strong> de redactie.<br />

24<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

SITTARD<br />

Limbricht<strong>er</strong>veld<br />

25m<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

BRADLEYSTRAAT<br />

HUNT-<br />

STR.<br />

A B C<br />

MAASBRACHT<br />

Exclusief!<br />

De actueelste plattegrond<br />

van <strong>Hoogveld</strong> alleen <strong>in</strong><br />

<strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong><br />

1. Orbis Hoogstaete<br />

2. Basisschool Loedoes<br />

3. Woonvorm Woonpunt<br />

4. SGL-WBC <strong>Hoogveld</strong><br />

5. Vijv<strong>er</strong> Donatusple<strong>in</strong><br />

6. Brievenbus<br />

7. Orbis Greenpark<br />

8. Orbis Spr<strong>in</strong>fi eld<br />

HENSCHENVELDWEG<br />

ANDERSONSTRAAT<br />

A<br />

HASSELTSEBAAN<br />

DEVERSSTRAAT<br />

BRADLEYSTRAAT<br />

SIMPSONSTRAAT<br />

BIDDLESTRAAT<br />

HODGES-<br />

STRAAT<br />

A<br />

Alemannenstraat 6135 HM ..... C1<br />

And<strong>er</strong>sonstraat 6135 JE ...........A3<br />

Augustusstraat,<br />

Keiz<strong>er</strong> 6135 JT .......................... C3<br />

B<br />

Batavenstraat 6135 HD ............ B1<br />

Biddlestraat 6135 JG .................A3<br />

Braun<strong>in</strong>g<strong>er</strong>straat 6135 JW ...... C3<br />

C<br />

Catullusstraat 6135 HX ............ C2<br />

Caval<strong>er</strong>iestraat 6135 JM ........... C4<br />

Cic<strong>er</strong>ostraat 6135 HT ................ B2<br />

D<br />

Dev<strong>er</strong>sstraat 6135 JH ................A3<br />

Donatusple<strong>in</strong> 6135 JV .............. B3<br />

E<br />

Eburonenstraat 6135 HH ......... B1<br />

F<br />

Frankenlaan 6135 HN ............... B1<br />

Friezenstraat 6135 HJ ............... C1<br />

4<br />

PLINIUS-<br />

SENECALAAN<br />

PLINIUS-<br />

HOF<br />

8<br />

HOF<br />

3<br />

OVIDIUSSTRAAT<br />

SMITHLAAN<br />

7<br />

N276<br />

VERGILIUSSTRAAT<br />

HASSELTSEBAAN<br />

SENECALAAN<br />

BATAVENSTRAAT<br />

LIVIUSSTRAAT<br />

CICEROSTRAAT<br />

DONATUSPLEIN<br />

HOOGVELDLAAN<br />

Hof van Onthaast<strong>in</strong>g<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

1<br />

Kleitzw eg<br />

UBIERS-<br />

PLEIN<br />

STRAAT<br />

SAKSEN-<br />

SITTARD<br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

DONATUSPLEIN<br />

FRANKEN- FRANKEN-<br />

ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG ROMEINSE WEG<br />

EISENHOWERSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

GERMANENSTRAAT<br />

HOOGVELD<br />

6<br />

1<br />

2<br />

TUNGRISTRAAT<br />

HULSESTRAAT<br />

B<br />

EBURONENSTRAAT<br />

HORATIUSLAAN<br />

HEBERLINSTRAAT HEBERLINSTRAAT<br />

LAAN<br />

Kleitzweg<br />

KEIZER AUGUSTUS<br />

CAVALERIESTRAAT<br />

FRIEZENSTRAAT<br />

VITRUVIUSPLEIN<br />

6<br />

HULSESTRAAT<br />

G<br />

G<strong>er</strong>manenstraat 6135 HC ........ B2<br />

Gotenstraat 6135 HL ................. C1<br />

H<br />

Heb<strong>er</strong>l<strong>in</strong>straat ........................ B3<br />

<strong>Hoogveld</strong> .................................. C4<br />

<strong>Hoogveld</strong>laan 6135 JD .............. B3<br />

Horatiuslaan 6135 HW ............. B3<br />

Hulsestraat 6135 JK .................. B3<br />

J<br />

Juvenalispad ........................... C1<br />

K<br />

Keltenstraat 6135 HP ................ C2<br />

Kleitzweg ................................. B4<br />

L<br />

Liviusstraat 6135 HV ................. B2<br />

M<br />

Manekoulsweg 6135 HA .......... C4<br />

O<br />

Ovidiusstraat 6135 JC ............... B3<br />

5<br />

STRAAT<br />

SUNI-<br />

KERS-<br />

KELTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

STRAAT<br />

ALEMANNE NSTRAAT<br />

MONTGOMERYSTRAAT<br />

TACITUSSTRAAT<br />

PLAUTUSPAD<br />

Juvenalis- pad<br />

GOTENSTRAAT<br />

LAAN<br />

PERSIUSPAD<br />

CATULLUSSTRAAT<br />

HOOGVELDLAAN<br />

BRAUNINGERSTRAAT<br />

MANEKOULS WEG<br />

<strong>Hoogveld</strong><br />

DOCTOR NOLENSLAAN<br />

TESS<br />

C<br />

MANS TRAAT<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

Petroniuspad Petroniuspad<br />

MILIEUPARK-<br />

WEG<br />

RIJKSWEG NOORD<br />

HEI JERSTEEG<br />

P<br />

P<strong>er</strong>siuspad 6135 JR .................... C3<br />

Petroniuspad .......................... C2<br />

Plautuspad 6135 JC ................... C3<br />

Pl<strong>in</strong>iushof 6135 HZ ....................A2<br />

R<br />

Rome<strong>in</strong>seweg 6135 JA .............. B2<br />

S<br />

Saksenstraat 6135 HE ............... B1<br />

Senecalaan 6135 HS ..................A2<br />

Smithlaan 6135 JL ..................... B3<br />

Sunik<strong>er</strong>sstraat 6135 HK ........... C1<br />

T<br />

Tacitusstraat 6135 HR .............. C2<br />

Tessmanstraat 6135 JP ............. C3<br />

Tungristraat 6135 HG ............... B1<br />

U<br />

Ubiërsple<strong>in</strong> ............................. B1<br />

V<br />

V<strong>er</strong>giliusstraat 6135 JB ............ B2<br />

Vitruviusple<strong>in</strong> ........................ B2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

© <strong>Hét</strong> <strong>WijkKrantje</strong>


Wonen, welzijn,<br />

zorg en dienstv<strong>er</strong>len<strong>in</strong>g<br />

voor ied<strong>er</strong>een!<br />

Parc<br />

<strong>Hoogveld</strong><br />

Een goed voorzien<strong>in</strong>genniveau is <strong>in</strong> de visie van Orbis<br />

Medisch en Zorgconc<strong>er</strong>n een belangrijke v<strong>er</strong>eiste voor<br />

goed en prettig wonen. Een visie die <strong>in</strong> <strong>Hoogveld</strong> haar<br />

vruchten afw<strong>er</strong>pt. Wonen, welzijn, zorg en dienstv<strong>er</strong>len<strong>in</strong>g<br />

gaan hi<strong>er</strong> hand <strong>in</strong> hand. Met multifunctioneel centrum<br />

Orbis Hoogstaete en het nieuwe wijkpark, De Hof van<br />

Onthaast<strong>in</strong>g, als centrale ontmoet<strong>in</strong>gsplek voor jong<br />

en oud. Een plek waar het aangenaam wonen is!<br />

Orbis Medisch en zorgconc<strong>er</strong>n bestaat uit Orbis Medisch<br />

Centrum (voorheen Maaslandziekenhuis), Orbis Geestelijke<br />

Gezondheidszorg (voorheen Pr<strong>in</strong>s Claus Centrum), Orbis<br />

Revalidatie, Orbis Thuis (waarond<strong>er</strong> Orbis Thuiszorg,<br />

acht zorgcentra en Orbis Hospice Daniken) en Orbis<br />

Huishoudelijke Hulp. Het conc<strong>er</strong>n is actief op het gebied<br />

van zorg, dienstv<strong>er</strong>len<strong>in</strong>g, wonen en welzijn <strong>in</strong> Zuid- en<br />

Midden-Limburg.<br />

Me<strong>er</strong> weten? Kijk dan op www.orbisconc<strong>er</strong>n.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!