10.09.2013 Views

Musis juli 2010 nr. 7 - Gemeente Schiedam

Musis juli 2010 nr. 7 - Gemeente Schiedam

Musis juli 2010 nr. 7 - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JULI-AUGUSTUS <strong>2010</strong> JAARGANG 16 NO 7 CULTUREEL MAGAZINE<br />

€ 5,-


De gezichten die ons nieuwe<br />

theaterseizoen smoel geven<br />

Bekijk het nieuwe theaterprogramma op<br />

www.theateraandeschie.nl en bestel direct uw kaarten!<br />

Of haal een brochure af bij de kassa van het theater.<br />

Theater aan de Schie, Stadserf 1, <strong>Schiedam</strong> (010) 2 467 467<br />

...WIJ GAAN NOG EVEN DOOR...<br />

UW OUDE BRIL<br />

IS GELD WAARD<br />

DEZE DEZE SUCCESVOLLE<br />

SUCCESVOLLE<br />

AKTIE AKTIE STOPPEN STOPPEN WIJ<br />

NOG NOG LANG LANG NIET! NIET!<br />

DOE DOE DUS DUS MEE..!<br />

MEE..!<br />

INRUIL-<br />

PREMIE<br />

€100,- OF<br />

€50,-!<br />

Ruil uw oude bril in en ontvang tot 100,- euro<br />

i<strong>nr</strong>uilpremie bij aanschaf van een nieuwe<br />

complete bril uit onze gehele collectie. Uw oude bril<br />

geeft iemand in een 3e wereldland weer kans op een<br />

beter (vooruit)zicht. Kom nu naar Tempel Optiek en<br />

doe mee. Deze aanbieding komt nog bovenop de<br />

vergoeding van uw zorgverzekeraar.<br />

Tempel Optiek<br />

werkt samen met alle<br />

zorgverzekeraars.<br />

Hoogstraat 2 • 3111 HH <strong>Schiedam</strong> • Tel (010) 473 59 19<br />

www.tempeloptiek.nl


3 <strong>Musis</strong><br />

MUSIS <strong>juli</strong>-augustus <strong>2010</strong><br />

jaargang 16<br />

no 7<br />

ISSN 1568.9751<br />

<strong>Musis</strong> verschijnt 11 maal per jaar<br />

en informeert en opinieert<br />

onafhankelijk op het brede terrein<br />

van cultuur en samenleving.<br />

<strong>Musis</strong> is toegelaten als<br />

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)<br />

8049 60 057<br />

Uitgever: Stichting <strong>Musis</strong><br />

Bestuur:<br />

Jan Franken, Dick Jansen, Loe Koppejan - voorzitter,<br />

Jos Poolman, Karin Visser, (vacature)<br />

Redactie en administratie:<br />

Broersvest 75-77<br />

3111 ED <strong>Schiedam</strong><br />

Telefoon: 010 473 55 18<br />

E-mail: redactie@musis.info<br />

Hoofdredacteur: Hans van der Sloot<br />

Redactie:<br />

Jeroen ter Brugge, Theo van Giezen,<br />

Sjef Henderickx, Jack Tsang, Rikkert Wijk<br />

Eindredactie: Laurens Priester<br />

Abonnement: minimaal € 32,50<br />

(jaarabonnement <strong>2010</strong>)<br />

(een hogere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld)<br />

op rekeningnummer 81.33.79.555 Fortis<br />

Opzeggingen schriftelijk 2 maanden<br />

voor beëindiging abonnementsperiode.<br />

Advertentie-exploitatie:<br />

DK media, Schieweg 93, 2627 AT Delft<br />

Telefoon: 015 256 60 10<br />

Mobiel: 06 285 993 70<br />

MUSIS ONLINE OP<br />

http://archief.schiedam.nl/<br />

Van januari 2009 tot de maand voorafgaand aan<br />

het laatste nummer (juni <strong>2010</strong>) is <strong>Musis</strong><br />

volledig leesbaar op de website van het<br />

<strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong> / publicaties.<br />

Het <strong>Musis</strong>archief is volledig doorzoekbaar.<br />

Alle auteursrechten en datarecht berusten bij<br />

Stichting <strong>Musis</strong> en de auteurs. Het onderwijs en<br />

educatieve instellingen kunnen op <strong>Musis</strong> een beroep<br />

doen bij het geschikt maken van onderwerpen voor<br />

lessen en projecten.<br />

Lithografie en druk: TDS printmaildata, <strong>Schiedam</strong><br />

Alle auteursrechten en datarecht berusten<br />

bij Stichting <strong>Musis</strong> en de auteurs.<br />

Deze uitgave kwam mede<br />

tot stand dankzij de steun van het<br />

Fonds <strong>Schiedam</strong> Vlaardingen e.o.<br />

Omslag: De 'wokkel',<br />

de fietsbrug tussen de stad Vlaardingen<br />

en de Broekpolder – officieel de 'Twist' geheten<br />

en ontworpen door Architectenbureau West 8.<br />

Foto Jan van der Ploeg.<br />

Inhoudsopgave<br />

4 Blankenburgtunnel vernietigt kapitaal en landschap<br />

7 Broekpolder. Grond onder de voeten<br />

11 De Broekpolder – burgers zorgen voor leefbaarheid in<br />

Rotterdamse stadsregio<br />

16 De boer en de stad<br />

18 Museumvondsten<br />

20 Was getekend: Octave DeConinck<br />

24 Nieuwbakken bewoners, veranderend land,<br />

verdwenen bestemmingen<br />

30 Het water op, waar dat nog kan<br />

36 Een oproep tot doodzonde.<br />

Herbouw De Washington aan de Buitenhavenweg<br />

Voorbij, voorbij<br />

'Hoe genoeglyk rolt het leven / Des gerusten Lantmans heen / Die zyn<br />

zaligh lot, hoe kleen / Om geen koningskroon zou geven', dichtte de<br />

Abtswouder dichter-boer Hubert Kornelis Poot in 1716. En maakte zijn<br />

buurtschap daarmee tot reisdoel voor tal van studenten, taalkundigen en<br />

hoogwaardigheidsbekleders die het - voor die tijd ongekend - fenomeen<br />

van een dichtende handwerksman met eigen ogen wilden aanschouwen.<br />

Opnieuw hebben die laatsten grote belangstelling voor Poots Abtswoude.<br />

Maar nu niet vanwege het prachtige, vlakke polderland als bron van<br />

poëzie, overpeinzing en inspiratie. Dat is voorbij. Haast voorgoed voorbij.<br />

De huidige belangstelling van vermogende stedelingen geldt het o<strong>nr</strong>oerend<br />

goed, nu de boerenstand sterk in aantal terugloopt. Stukje bij beetje worden<br />

de percelen prijsgegeven aan wilde begroeiing, struikgewas en bomen.<br />

De polderweggetjes van weleer zijn herschapen in fietspaden ten behoeve<br />

van het leger recreanten op een mooie zomerse dag. Ook de vroegere<br />

levensaders in dit gebied, de Vlaardingse Vaart en Poldervaart hebben<br />

hun eertijdse betekenis verloren. Waar ooit de platbodems voor het<br />

vervoer van vee, riet, hooi en spoeling het landschap luister verleenden,<br />

tuffen momenteel de dagjesmensen. Als er nog te varen valt, want<br />

de <strong>Schiedam</strong>se Poldervaart, als één der oudste Hollandse kanalen, is<br />

momenteel niet meer dan een binnenvijver, waaraan de oorspronkelijke<br />

vorm en functie nauwelijks meer kan worden afgelezen.<br />

<strong>Musis</strong> vroeg voor dit zomernummer aan vier fotografen en de twee<br />

gemeentelijke archieven om de veranderingen in het landschap rond<br />

Vlaardingen en <strong>Schiedam</strong> in beeld te brengen. Dit leverde schitterende<br />

indrukken op. Die echter tevens de noodzaak onderstrepen om nu vooral<br />

goed na te denken over wat wij willen dat onze kinderen straks, buiten<br />

de stadsgrenzen, zullen zien.


Blankenburgtunnel<br />

Arm Vlaardingen! Nu de Groenste stad van<br />

Nederland, straks misschien weer één van de<br />

vuilste? De voortekenen zijn ongunstig. Op<br />

de horizon staan de asfaltmachines klaar om<br />

de A4 en A24 aan te leggen. Donkere wolken<br />

pakken zich ook samen boven de Broekpolder.<br />

De natuurontwikkeling in de voormalige<br />

gifbelt loopt ernstig gevaar. Is het niet door<br />

een snelweg, dan wel door bezuinigingen, of<br />

anders door een bodemsanering die weinig<br />

goeds voorspelt voor de beplanting.<br />

Vlaardingen heeft altijd geprofiteerd van de ligging aan het<br />

water. Maar langzaam maar zeker begint die strategische<br />

positie de oude haringstad nu op te breken. In 1967 bracht<br />

de eerste Beneluxtunnel de stad nog tot nieuwe welvaart<br />

door de snelle verbinding met de petrochemische industrie<br />

op de zuidelijke Waterwegoever. De tweede oeververbinding<br />

bij Vlaardingen, de Blankenburgtunnel die bedrijfsleven<br />

en overheid nu naar voren schuiven, kan wel eens een<br />

tegengesteld effect hebben. Die tunnel lijkt de weg te effenen<br />

naar nog veel meer kilometers asfalt - en dus naar nog veel<br />

meer lawaai en fijnstof. Behalve de mens, krijgt ook het<br />

landschap het zwaar te verduren. En dat allemaal als gevolg<br />

van de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven.<br />

Wegens de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft de haven<br />

behoefte aan betere infrastructuur – aan een tweede tunnel<br />

onder de Nieuwe Waterweg die de A20 op de noordelijke<br />

oever verbindt met de A15 op de zuidelijke oever. Formeel zijn<br />

er twee opties voor deze nieuwe schakel in het wegennet: de<br />

Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen en de<br />

Oranjetunnel tussen Hoek van Holland en Maassluis. Maar die<br />

laatste mogelijkheid komt nauwelijks in beeld.<br />

Overheid en industrie lobbyen eendrachtig voor de Blankenburgtunnel.<br />

De burgemeesters van Maassluis, Vlaardingen,<br />

<strong>Schiedam</strong> en Midden-Delfland protesteerden in april bij<br />

minister Eurlings krachtig tegen deze vooringenomenheid<br />

die volgens hen berust op gemanipuleerde gegevens<br />

die de Oranjetunnel zo ongunstig mogelijk voorstellen.<br />

Bewonerscomités in de Zuidbuurt en Maassluis-Oost lieten<br />

zich in juni in soortgelijke termen uit in een brief aan Eurlings.<br />

tekst: Peter de Lange<br />

foto's: Cornelia Montfoort<br />

vernietigt kapitaal en landschap<br />

Hier ligt volgens één der varianten de oostelijke toegangslus tot de Blankenburgtunnel...<br />

Een grootschalig project als de Blankenburgtunnel zal,<br />

waarschuwen bestuurders en bewoners, een eeuwenoud<br />

weidelandschap volledig verwoesten. Om de tunnel van twee<br />

keer drie rijstroken aan te sluiten op de A20 zal halverwege<br />

Vlaardingen en Maassluis een groot en lelijk verkeersplein<br />

worden gebouwd. En dat is nog niet het einde van de<br />

exercitie. Liggen tunnel en verkeersplein er eenmaal, dan<br />

is niet uitgesloten dat vanaf de A20 een aansluiting met de<br />

toekomstige A4 tussen Delft-Zuid en Vlaardingen-Noord tot<br />

stand wordt gebracht. Doemdenken? "Het is niet ons idee, het<br />

is een idee dat al heel lang leeft bij de overheid," aldus Tom<br />

van der Sar, woordvoerder van de verontruste bewoners in<br />

Maassluis-Oost.<br />

Iedereen kan dit draaiboek tegen het licht houden en op<br />

zijn waarschijnlijkheid beoordelen. Daarvoor zijn een paar<br />

simpele hulpmiddelen voldoende: een pc en een niet al te<br />

recente wegenkaart van Zuid-Holland, bijvoorbeeld een<br />

gezamenlijke uitgave van ANWB en provincie. Tik om te<br />

beginnen op internet www.autosnelwegen.nl in en raadpleeg<br />

daar de geschiedenis van het Nederlandse wegennet. Met<br />

het Rijkswegenplan uit 1968 op het scherm wordt duidelijk<br />

waarom de overheden nu zo krachtig pleiten voor de<br />

Blankenburgtunnel. Die tunnel werd namelijk 42 jaar al heel<br />

<strong>Musis</strong> 4


precies ingetekend op de plaats waar hij nu wordt gepromoot:<br />

tussen Maassluis en Vlaardingen. En waar wegen elders in<br />

Nederland nog wel eens door Rijkswaterstaat uit de plannen<br />

werden geschrapt, bleef de tweede tunnel bij Vlaardingen<br />

in iedere nieuwe editie van het rijkswegenplan en het<br />

Structuurschema Verkeer en Vervoer gehandhaafd onder<br />

de vermelding A24. Zie onder andere de edities 1979, 1983,<br />

1988 en 2002. De Oranjetunnel daarentegen is in geen enkel<br />

schema te vinden.<br />

Ook op de provinciale wegenkaart is te zien dat al heel<br />

lang rekening wordt gehouden met geen andere tweede<br />

oeververbinding dan de Blankenburgtunnel. Op de kaart<br />

werd ten oosten van Rozenburg het tracé voor de aanlanding<br />

van de tunnel op de zuidelijke oever al vele jaren geleden<br />

ingetekend. Het zandlichaam ligt er ook al jaren. Een<br />

imaginaire rechte lijn in noordelijke richting om aansluiting<br />

met de A20 tot stand te brengen loopt dwars door het<br />

Lickebaertbos en de Zuidbuurt.<br />

Een onthullend beeld van de mogelijkheden die Rijkswaterstaat<br />

voor ogen staan als de tweede Waterwegtunnel er<br />

eenmaal ligt, geeft het Structuurschema Verkeer en Vervoer uit<br />

1979. Uit die beleidsnota blijkt dat de A24 vanaf de A20 eerst<br />

aansluiting zal zoeken via een nieuw aan te leggen weg ten<br />

noorden van Vlaardingen met de A4 door Midden-Delfland,<br />

om vervolgens ten noorden van <strong>Schiedam</strong> en Rotterdam door<br />

te lopen naar Overschie, waar hij aansluit op de A13. Vandaar<br />

vervolgt de A24 zijn loop langs de Doenkade en passeert<br />

Lansingerland om tenslotte een kilometer of vijftien oostelijker<br />

bij Moordrecht weer aan te sluiten op de A20. Zou dit scenario<br />

werkelijkheid worden, dan ligt er straks parallel aan de A20<br />

ten noorden van Vlaardingen, <strong>Schiedam</strong> en Rotterdam een<br />

tweede randweg oost-west.<br />

5 <strong>Musis</strong><br />

…of hier volgens een andere variant.<br />

In latere edities van het structuurschema werd deze randweg<br />

weer uitgestuft. Maar wil dat ook zeggen dat hij nooit<br />

geheel of gedeeltelijk zal worden aangelegd? Ligt de tunnel<br />

er eenmaal, dan zal de A20 in beide richtingen met één<br />

rijstrook worden verbreed om de nieuwe verkeersstromen<br />

te kunnen verwerken. De vraag is of dat voldoende zal zijn.<br />

Om stagnatie op het Kethelplein en in de Beneluxtunnel<br />

(prognose: vol in 2020) door verkeer uit noordelijke richting<br />

te voorkomen, ligt het voor de hand om het verkeer op de A4<br />

dat de Botlek en de Maasvlakten als bestemming heeft al vóór<br />

het Kethelplein te laten afbuigen. Het lijkt dan logisch dat al<br />

snel zal worden gepleit voor een directe verbinding tussen de<br />

nieuwe tunnel en de A4.Voor een verbindingsweg tussen de<br />

Blankenburgtunnel en de A4 is maar één tracé denkbaar: door<br />

de Broekpolder en de Holiërhoekspolder, met ter hoogte van<br />

de Holyweg een brug over of een aquaduct onder de Vaart.<br />

Is dat het eindplaatje dat Rijk en Rotterdam voor ogen<br />

hebben? De Notitie Reikwijdte en Detailnivo van Rotterdam<br />

Vooruit ontkent dat nadrukkelijk. De mogelijkheid om de A24<br />

te koppelen aan de A4 is wel onderzocht, maar afgewezen,<br />

beweert de Notitie. Want zo'n aansluiting tot stand brengen<br />

"is fysiek praktisch onmogelijk". Het weggedeelte dat daarvoor<br />

in aanmerking komt, ligt namelijk onder de grond (de A4<br />

ligt vanaf de bebouwing bij Vlaardingen/<strong>Schiedam</strong>-Noord in<br />

een tunnel). Ook landschappelijk wordt de A24 ongewenst<br />

genoemd, een argument dat merkwaardigerwijs niet speelt<br />

waar het de Blankenburgtunnel betreft.<br />

Wordt de argwanende burger hier in slaap gesust? Het<br />

argument dat je op een tunnel heel moeilijk in de flank een<br />

weg aansluit, lijkt valide. Maar het kan ook een cynisch<br />

gelegenheidsargument zijn. Achterdocht is gerechtvaardigd.


De Maaslandse architect Ton Poot meent namelijk dat<br />

Rijkswaterstaat om precies dezelfde reden nooit serieuze<br />

belangstelling heeft getoond voor zijn alternatieve A4, een<br />

snelweg in een tunnel over de volle lengte van Delft tot aan<br />

<strong>Schiedam</strong>, met op het dak een vliet zodat het landschap<br />

onaangetast blijft. "Ze willen mijn weg niet, omdat ze er de<br />

A24 niet op kunnen aansluiten," aldus Poot. Wat impliceert,<br />

dat de door Rijk en Rotterdam geprefereerde variant wel die<br />

mogelijkheid zou bieden. En dat is allesbehalve ondenkbaar.<br />

In 2007 onderzocht oud-minister Pieter Winsemius voor het<br />

Rijk de mogelijkheden om de verkeersstromen ten westen van<br />

Rotterdam te verbeteren. In zijn plannen neemt de A24 een<br />

prominente plaats in.<br />

"Winsemius is nota bene voorzitter geweest van Natuurmonumenten.<br />

Hij moest zich schamen," zegt Tom van der Sar.<br />

Maar dat geldt voor meer partijen. Het Rijk kan aan dezelfde<br />

schandpaal worden genageld. Heeft dat niet altijd beweerd<br />

dat Midden-Delfland een onmisbare groene enclave in de<br />

zuidelijke Randstad is, en voor die streek zelfs een aparte<br />

Reconstructiewet in het leven geroepen?<br />

De drie varianten voor een toegang vanaf de A20 tot de Blankenburgtunnel.<br />

In alle gevallen wordt het landschap tussen Vlaardingen en Maassluis zware<br />

schade toegebracht.<br />

Aanleg van de Blankenburgtunnel mag voor het bedrijfsleven<br />

dan gunstig zijn, voor overheid en burgers betekent het<br />

project kapitaalvernietiging op grote schaal. De provincie<br />

Zuid-Holland heeft veel geld gestoken in de Zuidbuurt en er<br />

recreatieprojecten zoals fietspaden, visvijvers en zwemplassen<br />

gefinancierd. Onder invloed van die investeringen gingen ook<br />

particulieren investeren in dit na het dioxineschandaal in de<br />

jaren 1990 leeggelopen veeteeltgebied. Verlaten boerderijen<br />

werden voor veel geld opgeknapt, eenvoudige woningen<br />

veranderd in villa's. De aanleg van de Blankenburgtunnel<br />

maakt al die inspanningen in één klap waardeloos.<br />

Een zelfde betoog kan worden gehouden aangaande de<br />

Broekpolder. Het tunnelproject is een klap in het gezicht van<br />

al degenen die zich hebben ingespannen om op de gifgrond<br />

van de Broekpolder een natuur- en recreatiegebied tot<br />

stand te brengen. Zelfs als de polder straks niet door de A24<br />

wordt doorsneden, dan nog zal de tunnel de Broekpolder<br />

grote schade berokkenen door de herrie en de stank van de<br />

verbrede A20 en de aanwezigheid van een groot en luidruchtig<br />

verkeersplein op hemelsbreed een of twee kilometer afstand.<br />

Die betonnen megaconstructie binnen zicht- en gehoorafstand<br />

laat zich moeilijk verdragen met de intentie van het i<strong>nr</strong>ichtings-<br />

plan dat de Federatie Broekpolder met zoveel geestdrift heeft<br />

opgesteld en dat onder andere het creëren van "struingebieden"<br />

en "ruige natuur" voor ogen heeft. Met de stiltebeleving in de<br />

Broekpolder zal het na de bouw van tunnel en verkeersplein<br />

voorgoed gedaan zijn.<br />

De omliggende gemeenten kunnen weinig uithalen om het<br />

tunnelproject tegen te houden. De Blankenburgtunnel is,<br />

evenals de A4, ondergebracht in de Crisis- en Herstelwet,<br />

en dat label maakt verzet door lagere overheden kansloos.<br />

Het zal geen toeval zijn dat de gemeente Vlaardingen eind<br />

vorig jaar de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder opnam in het<br />

Landschapsontwikkelingsperspectief (LOP) in een poging<br />

ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. De polders<br />

kregen in het LOP de exclusieve bestemming agrarische<br />

activiteit. Een groene omgeving is voor Vlaardingen<br />

onmisbaar, staat in het document: "Het Midden-Delflandgebied<br />

met de Broekpolder is van cruciaal belang voor de verdere<br />

ontwikkeling van Vlaardingen als aantrekkelijke woonstad.<br />

Dit is ook één van de speerpunten in het Actieplan Wonen.<br />

Bij wonen in een vitaal Vlaardingen hoort dit groene en<br />

open gebied dat op loopafstand volop gelegenheid biedt<br />

om te wandelen, te fietsen, te varen of rustig te zitten. Met<br />

de verschillende polders binnen en buiten onze gemeente<br />

hebben de bewoners van Vlaardingen een prachtige plek om<br />

te recreëren. Van dit mooie gebied moeten we gewoon volop<br />

kunnen blijven genieten," aldus wethouder Jan Robberegt.<br />

Het LOP is te beschouwen als de opvolger van de Reconstructiewet,<br />

een door de rijksoverheid getroffen regeling die moest<br />

voorkomen dat Midden-Delfland verloren zou gaan door de<br />

oprukkende verstedelijking. Hoe gemakkelijk een overheid<br />

zijn eigen regels oprekt, blijkt uit de voortvarendheid waarmee<br />

nu het tunnelproject in het weidegebied is gedumpt. Voor<br />

asfalt is geld, op natuur wordt beknibbeld. En de Groenste<br />

Stad van Nederland wordt het kind van de rekening. In de<br />

Voorjaarsnota <strong>2010</strong> kondigen burgemeester en wethouders<br />

van Vlaardingen een versobering aan van het budget dat<br />

voor het Heri<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder was uitgetrokken.<br />

Er zit niets anders op. De gemeente krijgt straks minder<br />

geld uit Den Haag dat draconisch in de overheidsuitgaven<br />

gaat snoeien. Voor de polder betekent dit dat er nog wel<br />

geld overblijft voor nieuwe wandelpaden, maar dat andere<br />

recreatievoorzieningen, zoals het educatieve archeologische<br />

park dat het leven in de Steentijd zou nabootsen, voorlopig<br />

van de baan zijn.<br />

Voorts kan de Broekpolder ook nog te maken krijgen met<br />

een bodemsanering. Volgens een recent rapport van<br />

Milieudienst Rijnmond DCMR brengen hoge concentraties<br />

bestrijdingsmiddelen in de grond het risico van "doorvergiftiging"<br />

met zich mee. Het gif dreigt via regenwormen terecht<br />

te komen in de magen van mollen en merels en via deze<br />

dieren weer in het vet van roofvogels en vossen. Het rapport<br />

beveelt voor ongeveer de helft van de totale oppervlakte van<br />

de polder – inclusief de golfbaan - een spoedeisende sanering<br />

aan, anders is de ecologische schade niet te overzien.<br />

De aard van die sanering wordt niet omschreven en is<br />

onderwerp van nader overleg tussen gemeente, provincie en<br />

milieudienst. Maar de gemeente Vlaardingen gaat er vanuit<br />

dat ongeacht de gewenste methode, saneren hoe dan ook<br />

gevolgen zal hebben voor de natuurwaarde van het gebied.<br />

"Bijvoorbeeld omdat er bomen gekapt moeten worden."<br />

Natuur verwoesten om de natuur te herstellen, Vlaardingen<br />

is goed de weg kwijt.<br />

<strong>Musis</strong> 6


Broekpolder.<br />

De grond van de ruim beboste Broekpolder behoort tot de meest vergiftigde in Nederland.<br />

Het eindrapport van het Bodemecologisch Onderzoek dat in opdracht van DCMR Milieudienst<br />

werd verricht, laat hierover geen twijfel bestaan. Een halve eeuw nadat de Broekpolder met<br />

sterk vervuild Rotterdams havenslib werd opgespoten, kwamen onderzoekers en analytici van<br />

Grontmij/Aquasense in 2009 met de vernietigende conclusie dat de grond in de Broekpolder nog<br />

steeds 'ernstig verontreinigd' is en de 'ecologische urgentie' noopt tot ingrijpende maatregelen.<br />

DCMR kwam dus op de kop af een jaar geleden met deze verontrustende conclusie en dringende<br />

aanbeveling. Gebeurd is er echter nog niets. Want wie - blijkens de gevolgtrekkingen van het<br />

Grontmij/Aquasense- rapport - geen mol of regenworm is, heeft in de Broekpolder weinig van gif<br />

of zware metalen te vrezen. U kunt uw wandeling dus gerust voortzetten. Met ernstig vervuilde<br />

grond onder uw voeten, maar een schitterende natuur in het vooruit.<br />

Eigenlijk kan Vlaardingen weinig uitrichten met de conclusies<br />

uit het Eindrapport Bodemecologisch Onderzoek Broekpolder.<br />

Zeg maar: vrijwel niets. Dit ligt niet aan de kwaliteiten van<br />

het onderzoek als zodanig. Hierin is gewerkt aan een gedegen<br />

samenvatting van in de bodem aanwezige en waargenomen<br />

verontreinigingen en vergelijking van de huidige resultaten<br />

met eerdere onderzoeken. Hierin stelt Grontmij/Aquasense<br />

vast dat er in de loop der tijd weinig verandering in de bodem<br />

heeft plaatsgehad. Er is sprake van ernstige verontreiniging<br />

met zware metalen en drins ofwel cyclisch gechloreerde<br />

koolwaterstoffen. Deze zijn extreem giftig voor het milieu,<br />

verdacht carcinogeen en kunnen ernstige schade toebrengen<br />

aan de gezondheid. Gechloreerde koolwaterstoffen zetten zich<br />

vast in dierlijk vetweefsel en zelfs een lage concentratie is<br />

dodelijk. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu<br />

(RIVM) stelde echter in 2001 vast dat het gezondheidsrisico<br />

voor mensen verwaarloosbaar is. Sedert 1973 is de productie<br />

en toepassing van gechloreerde koolwaterstoffen aan banden<br />

gelegd en uiteindelijk geheel verboden. En volgens de laatste<br />

rapportage van het instituut van 1 november 2009 is de<br />

emissie van drins op het zoete oppervlaktewater op nationale<br />

schaal verwaarloosbaar.<br />

Bizar landschap<br />

Nu vormt de Broekpolder in dit opzicht een verhaal apart. Het<br />

vervuilde Rotterdamse havenslib waarmee eind jaren 1960 de<br />

Broekpolder werd opgespoten om deze bouwrijp te maken<br />

voor verdere stadsuitbreiding is behalve met zware metalen<br />

van drins vergeven. Oorspronkelijk lag de polder zes meter<br />

boven het omringende land. Het gevaar van uitstromen van<br />

gechloreerde koolwaterstoffen op het zoete oppervlaktewater<br />

lijkt daarmee niet denkbeeldig. Lijkt, want de bedijking vormde<br />

een afdoende barrière tussen Broekpolder en Vlaardingse<br />

7 <strong>Musis</strong><br />

tekst: Wim Henkes<br />

foto's: Bureau Stroming<br />

en Jan van der Ploeg<br />

Grond onder de voeten<br />

vaart. Peter de Lange beschrijft in <strong>Musis</strong> november 2009 zijn<br />

eerste kennismaking met de Broekpolder: "Op een dag namen<br />

twee vrienden mij mee naar een wild en verlaten gebied<br />

aan de rand van de stad. Het lag voor Hollandse begrippen<br />

ongewoon hoog, stak een flink eind boven de omgeving uit;<br />

vanaf de randen keek je neer op de weilanden zeven meter<br />

lager en tot aan Delft had je een fenomenaal uitzicht. Er<br />

groeiden wat lage struiken, de rest van het terrein bestond<br />

uit kale, met plassen water bedekte vierkanten modder die<br />

als de vakken van een dambord aaneen waren geschakeld,<br />

met dit verschil dat deze vakken allemaal zwart waren. Ze<br />

waren met elkaar verbonden door een stelsel van smalle,<br />

glibberige paadjes. Uit de kleffe grond steeg hier en daar een<br />

eigenaardige, muffe lucht op die ondanks het frisse windje niet


Vogelvluchtperspectief van het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder (illustratie Jeroen Helmer, ARK)<br />

Nog steeds is het gevaar van uitspoeling naar het grondwater<br />

levensgroot en blijken drins en zware metalen nog in onverminderde<br />

hoeveelheden aanwezig in het slib. Elke gedachte aan een andere<br />

bestemming dan als gebied voor actieve natuurrecreatie wordt<br />

daarmee vanuit het oogpunt van volksgezondheid bij voorbaat<br />

van tafel geveegd. Daar kan dus niets meer gebeuren.<br />

verdween en bij een bepaalde lichtval kon je een olieachtige<br />

glans op het water zien liggen. Als je één pas naast het pad<br />

deed, zakte je tot je enkels weg in de modder." …."Lacherig<br />

scharrelden we rond in dit bizarre landschap, met de bravoure<br />

van kwajongens staken we stokken in de weke prut en<br />

verbaasden ons over de luchtbellen die dan opborrelden, we<br />

bogen ons nieuwsgierig over kaalgekloven konijnenkarkassen<br />

en redden met groot vertoon van dierenliefde een vogel,<br />

bij vergissing in het moeras beland en daar hulpeloos<br />

rondspartelend, door vanaf het dijkje een plank als brug in de<br />

modder te leggen en voorzichtig naar het arme beest toe te<br />

schuifelen."<br />

Gezien de ernst van de vervuiling, kon de gemeente Vlaardingen<br />

weinig anders dan de polder aan z'n lot overlaten en de<br />

natuur - een handje geholpen door aanplant van bomen<br />

en struiken en daaropvolgend natuurbeheer - z'n gang te<br />

laten gaan. Natuurlijk bleef de vraag actueel of niet toch<br />

woningbouw mogelijk zou zijn. Als laatste poging in deze<br />

richting mag het voorstel van de Stadsregio Rotterdam worden<br />

gezien om in de Broekpolder landhuizen te bouwen. Waar<br />

stadsuitbreiding niet mogelijk bleek, moest een 'lichte en<br />

ruimtelijke' bebouwing met luxe huizen toch mogelijk zijn.<br />

Mede door toedoen van de Vlaardingse politiek - GroenLinks<br />

voorop - en het verzet van de Federatie Broekpolder werd<br />

deze mouw er niet aangepast. Sterker nog, alle ruimte werd<br />

gegeven voor het opstellen van een Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan<br />

Broekpolder dat in 2009 door het Bureau voor Natuur- en<br />

Landschapsontwikkeling werd gepresenteerd.<br />

Er mag niets, kan niets en zal niets<br />

Als enige partij na Vlaardings definitieve keuze voor<br />

een groene Broekpolder nog van mening mocht zijn dat<br />

woningbouw op enigerlei wijze mogelijk moet zijn, wordt<br />

deze gedachte door de twee in 2009 gepresenteerde stukken,<br />

onmogelijk gemaakt. Het Integraal i<strong>nr</strong>ichtingsplan schetst<br />

een toekomst als gedifferentieerd recreatiegebied dat geheel<br />

<strong>Musis</strong> 8


Natuurontwikkeling heeft al geleid tot verrassingen in het gebied<br />

aansluit op de verdere natuurontwikkelingen in Midden-<br />

Delfland. Daar mag dus niets anders meer gebeuren.<br />

Het triadeonderzoek van Grontmij/Aquasense maakt duidelijk<br />

dat de bodemverontreiniging in de Broekpolder nog steeds<br />

van de hoogste orde is. Wie van mening is dat de tijd z'n werk<br />

wel zal hebben gedaan, en hoopt op de mogelijkheden van<br />

anaerobe bacteriologische afbraak, wordt door Grontmij om<br />

de oren gemept. Nog steeds is het gevaar van uitspoeling naar<br />

het grondwater levensgroot en blijken drins en zware metalen<br />

nog in onverminderde hoeveelheden aanwezig in het slib. Elke<br />

gedachte aan een andere bestemming dan als gebied voor<br />

actieve natuurrecreatie wordt daarmee vanuit het oogpunt van<br />

volksgezondheid bij voorbaat van tafel geveegd. Daar kan dus<br />

niets meer gebeuren.<br />

Vlaardingen heeft uit de Broekpolder overigens politieke<br />

en promotionele munt weten te slaan. Yvonne Batenburg,<br />

voorzitter van de Federatie Broekpolder stelde het in een felle<br />

toespraak tot de gemeenteraad op 30 juni <strong>2010</strong> aldus: 'In de<br />

afgelopen zeven jaar is door samenwerking tussen burgers<br />

en overheid in Vlaardingen een doorbraak gerealiseerd in een<br />

decennia durende politieke patstelling: de bestemming van<br />

de Broekpolder. De gemeenteraad heeft in januari 2006 de<br />

politieke moed gehad om de Federatie van Gebruikers van de<br />

Broekpolder te benoemen als democratisch experiment. Er zijn<br />

vele gesprekken gevoerd met college en gemeenteraad over<br />

de principes die aan die samenwerking ten grondslag liggen.<br />

Die zijn vastgelegd in een convenant tussen de Federatie en<br />

de gemeente'. Hiermee werd een democratisch instrument<br />

van burgerparticipatie op het hoogste niveau gerealiseerd.<br />

Yvonne Batenburg, voorzitter Federatie Broekpolder, biedt het plan Broekpolder aan<br />

wethouder Jan Robberegt aan.<br />

9 <strong>Musis</strong><br />

Geschonden vertrouwen<br />

De draconische beslissing om de subsidie aan de Federatie<br />

Broekpolder terug te brengen tot tien procent was voor<br />

de voorzitter van de Federatie aanleiding tot de volgende<br />

toespraak onder de titel 'Over geschonden vertrouwen en<br />

een verloren Broekpolder'. Onder andere stelde zij: "Het is<br />

waar, in Vlaardingen, evenals in alle andere Nederlandse<br />

gemeenten moet bezuinigd worden. Dat kan op ons begrip<br />

rekenen, maar bezuinigen op het vertrouwen dat de burger<br />

in de overheid stelt is geen goede zaak en dat is wat hier<br />

staat te gebeuren als u instemt met het wegbezuinigen van<br />

het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder wat tevens raakt<br />

aan het voortbestaan van de Federatie Broekpolder. Want dat<br />

is in feite wat het college voorstelt door 90% te bezuinigen<br />

op de plannen voor de Broekpolder zonder ook maar met<br />

ons te overleggen in de aanloop tot de Voorjaarsnota. De<br />

eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u, want uw raad<br />

beslist, heeft het laatste woord." (…)<br />

"Het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder is zoals bekend<br />

een doordachte, samenhangende aanpak met een duurzaam,<br />

kwaliteitsgericht eindresultaat waarin vele aspecten tot hun<br />

recht komen. Uw raad heeft dit plan vastgesteld, daar kunnen<br />

niet ongestraft twee zaken worden uitgelicht en de rest voor<br />

onbepaalde tijd zonder geld in de ijskast worden geplaatst."<br />

(…)<br />

"Hoe de geloofwaardigheid van de gemeente zelf daarmee op<br />

het spel staat, zodanig dat het - om het zacht uit te drukken -<br />

neigt naar 'onbehoorlijk bestuur'."<br />

"Door de belangeloze inzet van burgers in die Federatie<br />

blijkt het mogelijk om dingen te organiseren en te realiseren<br />

die al jaren eerder aangepakt hadden moeten worden om<br />

te voorkomen dat andere overheden de Broekpolder nog<br />

steeds als mooie bouwlocatie willen aanmerken. Deze<br />

Federatie betrekt burgers en bedrijven en instellingen en<br />

scholen in Vlaardingen, <strong>Schiedam</strong> en Maassluis positief<br />

bij de Broekpolder, met zeer veel succes. (…) Zonder de<br />

steun van de gemeente, college en raad, voor het Integraal<br />

I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder verliezen wij, verliest Vlaardingen,<br />

zijn geloofwaardigheid bij de burgers en dat tast de integriteit<br />

aan van het wezen van de Federatie Broekpolder. (…) Wij<br />

kunnen onze rol als publieke ontwikkelaar van de Broekpolder<br />

met tal van groepen en als werver van fondsen niet geloofwaardig<br />

spelen als onze primaire partner, de gemeente, niet<br />

achter ons staat. Dat zou ook niet eerlijk zijn naar de andere<br />

burgers die wij vragen mee te denken en werken in het<br />

vertrouwen dat met de resultaten van deze inzet redelijk en<br />

verstandig door het gemeentebestuur wordt omgegaan."


Echter met de noodzakelijk geachte bezuinigingen voor de<br />

komende bestuursperiode als argument, werd de subsidie aan<br />

de Federatie Broekpolder met negentig procent verminderd.<br />

Niet één van de plannen voor de Broekpolder kan met de<br />

resterende tien procent subsidie worden gerealiseerd. Het<br />

bestuur van de Federatie Broekpolder heeft zich demissionair<br />

verklaard, de zo hooggeroemde burgerparticipatie is een lege<br />

dop gebleken. Er zal dus ook niets gebeuren.<br />

Van twee zaken mogen Natuurbescherming en daarmee<br />

de Broekpolder zeker zijn. Ten eerste: Woningbouw zal<br />

uitgesloten blijven. In het minste geval blijft de polder<br />

zoals 'ie er nu bij ligt. In het gunstigste kunnen enkele<br />

i<strong>nr</strong>ichtingsinitiatieven toch tot stand worden gebracht. Ten<br />

tweede zal de grond ernstig verontreinigd blijven. De kans<br />

echter dat deze verontreinigingen voor de mens gevaar zullen<br />

opleveren, wordt door de onderzoekers vrijwel nihil geacht.<br />

Dat de verontreinigingen hoger in de voedselketen terecht<br />

komen en daarmee alsnog gevaar zouden opleveren wordt<br />

op nul gesteld. Hogere concentraties zijn waargenomen in<br />

regenwormen en in veel mindere mate in het lichaam van<br />

mollen. En daarbij blijft het volgens het Grontmijrapport.<br />

Avontuurlijk ravotten kan straks in het Klauterwoud<br />

De kans echter dat deze<br />

verontreinigingen voor de<br />

mens gevaar zullen opleveren,<br />

wordt door de onderzoekers<br />

vrijwel nihil geacht. Dat de<br />

verontreinigingen hoger in de<br />

voedselketen terecht komen<br />

en daarmee alsnog gevaar<br />

zouden opleveren wordt op<br />

nul gesteld.<br />

Versoberen of temporiseren<br />

Behalve deze, bedoeld om de raadsleden de gedane<br />

toezeggingen en gemaakte afspraken in het geheugen<br />

te prenten, reageerde de Federatie Broekpolder ook met<br />

vragen aan het college:<br />

Ten eerste natuurlijk stelde het federatiebestuur aan<br />

burgemeester en wethouders de vraag of zij nog steeds de<br />

vastgelegde 'Visie op de Broekpolder' onderschrijven. Ook<br />

vroeg het bestuur om opheldering over de in de voorstellen<br />

aan de raad gehanteerde begrippen 'versobering' en<br />

'temporisering'. Want onder versobering lijkt het bestuur<br />

'vervallen' te moeten verstaan, terwijl het bestuur onder<br />

temporisering verstaat: 'wel doen, maar in een lager tempo'.<br />

Ook wil het bestuur antwoord op de volgende vraag: 'Voor<br />

de ontwikkeling van de Broekpolder heeft door onze inbreng<br />

de Provincie Zuid Holland 1,5 miljoen aan de gemeente<br />

voor groen en recreatie in de Broekpolder beschikbaar<br />

gesteld. Een bedrag dat ver boven de nu door het college<br />

beschikbaar gestelde gelden voor de BP uit gaat. Kunt u<br />

ons aangeven hoe/waarvoor u de resterende gelden wilt<br />

aanwenden? Worden deze ook getemporiseerd ingezet? Of<br />

komen deze middelen te vervallen voor Vlaardingen?<br />

Tenslotte zegt het bestuur dat zich demissionair heeft<br />

verklaard: "Wij zijn zoals u weet door de Voorjaarsnota<br />

en de procedure waarlangs deze tot stand is gekomen<br />

onplezierig verrast. Wij bestrijden niet het recht van de<br />

gemeente om haar eigen begroting voor te bereiden. Wel<br />

zijn wij van mening dat gezien het bestuurlijk experiment<br />

dat wij zijn aangegaan met de gemeente, het gesloten<br />

convenant in deze met de gemeente en de bijzondere status<br />

van 'participatieniveau 5' van de Federatie, er sprake is van<br />

een partnership die beide partijen verplicht deze tijdig, open<br />

en communicatief in te vullen. Te meer omdat wij ons als<br />

partner van de gemeente inspannen om steun en middelen<br />

bij derden te verwerven, waarbij wij staat moeten kunnen<br />

maken op het partnership met de gemeente. In het bijzonder<br />

willen we wijzen op de relatie met groepen/instanties in<br />

de samenleving die actief participeren in de verschillende<br />

projecten zoals de scholen bij het project Natuurkampschool/<br />

BSO."<br />

Op 28 augustus <strong>2010</strong> zal het bestuur een bijzondere<br />

bijeenkomst met de gemeenteraad hebben. Tot dan is het<br />

afwachten wat de toekomst de Federatie en de Broekpolder<br />

zal brengen. Begrijpelijk wel dat het bestuur graag voor die<br />

tijd antwoord verlangt van het college opdat in ieder geval<br />

de onzekerheid wordt weggenomen over de status van de<br />

ontwikkelingen en de rol die de Federatie Broekpolder daarin<br />

wordt toegekend.<br />

<strong>Musis</strong> 10


"De Broekpolder is van een lelijk eendje<br />

uitgegroeid tot een mooie zwaan" -zo staat<br />

te lezen in het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan<br />

Broekpolder dat in mei 2009 aan het<br />

gemeentebestuur van Vlaardingen werd<br />

aangeboden (en door het College en de<br />

Raad is vastgesteld). Van een slibdepot<br />

uit de jaren 1950 en '60 is het gebied<br />

uitgegroeid tot het groene hart van de<br />

stad. En er is voor het eerst een Integraal<br />

I<strong>nr</strong>ichtingsplan gemaakt, om het gebied<br />

nog mooier te maken als een buitenplaats<br />

voor recreatie en sport, onderwijs, cultuur<br />

en natuur. Dit plan is door de Stichting<br />

Federatie Broekpolder zo krachtig neergezet,<br />

dat dit de gemeente geholpen heeft dit jaar<br />

de 'groenste stad' van Nederland te worden.<br />

Dat word je immers niet alleen met goed<br />

groenbeheer, dat doen wel meer steden.<br />

Maar bij papieren plannen alleen mag het<br />

voor de Broekpolder niet blijven, het gebied<br />

is immers al vijftig jaar zoeklocatie voor<br />

woningbouw in de Rotterdamse stadsregio:<br />

het is immers hoog, droog, groen en groot.<br />

En die zoeklocatie is menigeen een doorn<br />

in het oog. Hieronder schets ik de nieuwe<br />

toekomst voor de Broekpolder. De basis<br />

daarvoor is het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan,<br />

dat de toegevoegde waarde van het gebied<br />

zo zal vergroten dat eventuele eenmalige<br />

woningbouwopbrengsten daarbij in het niet<br />

vallen.<br />

11 <strong>Musis</strong><br />

tekst: Gerard Litjens<br />

foto's: Bureau Stroming en Jan van der Ploeg<br />

De Broekpolder –<br />

burgers zorgen voor leefbaarheid<br />

in Rotterdamse stadsregio<br />

Gerard Litjens is directeur van Bureau Stroming en<br />

werkt sinds 2008 voor de Federatie en de gemeente<br />

Vlaardingen aan de plannen voor de Broekpolder.<br />

Stroming heeft ruime ervaring met natuur- en landschapsontwikkeling,<br />

stimuleert publieke betrokkenheid en voert<br />

projecten uit in de gehele Rijn- en Maasdelta.<br />

www.stroming.nl<br />

www.federatiebroekpolder.nl


Unieke geschiedenis<br />

Midden in één van de verstedelijkste delen van Europa<br />

steekt hier een groot, groen natuur- en recreatiegebied van<br />

ongeveer 400 hectare meters hoog uit boven het laaggelegen<br />

open veenweidegebied. De Broekpolder is tussen 1958 en<br />

1976 opgespoten met slib uit de Rotterdamse haven. Deze<br />

naoorlogse 'win-winsituatie' leverde immers gratis bouwrijpe<br />

grond op, terwijl Rotterdam verlost was van dichtslibbende<br />

havens. Dat slib bleek echter verontreinigd. Hierdoor waren<br />

de woningbouwplannen, die in de zakelijke deal waren<br />

besloten, niet uitvoerbaar. Vanaf begin jaren 1970 werd de<br />

polder gebruikt als recreatie- en productiebos met overwegend<br />

snelgroeiende bomen als populier en wilg. Grote percelen<br />

werden als landbouwgrond verpacht, maar dit gebruik is tien<br />

jaar geleden beëindigd. Het lelijke eendje is op verrassende<br />

manier uitgegroeid, met een veelsoortig gebruik van sportveld<br />

tot stiltegebied, en met een verrassende natuurontwikkeling.<br />

Dit trekt inmiddels vele honderdduizenden bezoekers per<br />

jaar uit de gehele regio. Dat kun je met recht een unieke<br />

geschiedenis noemen.<br />

Uniek planproces<br />

De afgelopen jaren hebben vele Vlaardingers zich uitgesproken<br />

over de betekenis van de Broekpolder. De ideeën<br />

en argumenten, die naar voren zijn gebracht tijdens de vele<br />

discussies over de toekomst van de polder, zijn terug te vinden<br />

in het Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder (IIB). Eerder zijn<br />

er burgernota's verschenen, actieboekjes uitgegeven (zie<br />

bijvoorbeeld Bomengroei of Huizenbouw, vijftig jaar bestuurlijk<br />

geploeter, Toby Witte 1998) en burgerinitiatieven ontplooid.<br />

Eén van die initiatieven betrof een 'bestuurlijk experiment',<br />

waarvoor in 2006 de Stichting Federatie Broekpolder is<br />

opgericht. Op 22 januari 2008 hebben de Federatie en de<br />

gemeente een convenant ondertekend, waarin wederzijdse<br />

rechten en plichten, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.<br />

De Federatie, dus de burger, neemt het voortouw bij het<br />

genereren van ideeën en werkt samen met de gemeente op<br />

het hoogste niveau van burgerparticipatie.<br />

De Federatie werkt met een aantal 'Kamers', waarbinnen<br />

regelmatig wordt gesproken over de diverse aspecten van de<br />

toekomst van de polder (natuur, recreatie, sport en cultuur).<br />

Het lelijke eendje is op verrassende manier uitgegroeid, met<br />

een veelsoortig gebruik van sportveld tot stiltegebied, en met<br />

een verrassende natuurontwikkeling. Dit trekt inmiddels vele<br />

honderdduizenden bezoekers per jaar uit de gehele regio.<br />

Dat kun je met recht een unieke geschiedenis noemen.<br />

<strong>Musis</strong> 12


Zo ondersteunt de Federatie het gemeentebestuur om samen<br />

met burgers tot slagvaardige besluitvorming te komen over<br />

groen en recreatie in de Broekpolder. Daarbij gaat het om<br />

zeven concrete voorrangsprojecten en dus ook om een door<br />

de bevolking en de politiek gedragen langetermijnvisie.<br />

De ontwikkelingsvisie<br />

In 2008 heeft de Federatie het eerste voorrangsproject<br />

ontwikkeld, een toekomstvisie 'Broekpolder, een polder<br />

op niveau', die door de Federatie volgens de plaatselijke<br />

inspraakverordening aan de Vlaardingse bevolking is<br />

voorgelegd. Vervolgens is deze visie door het College en<br />

de <strong>Gemeente</strong>raad vastgesteld als het uitgangspunt voor de<br />

ontwikkelingen in de Broekpolder. Deze ontwikkelingsvisie<br />

gaat uit van een krachtige zonering, van intensief naar<br />

extensief gebruik, en geen woningbouw. Zo functioneren<br />

het sportcomplex in het zuidelijke deel en de golfbaan in het<br />

noorden uitstekend en hoeven geen grote ingrepen in het<br />

intensieve deel te gebeuren.<br />

Integraal I<strong>nr</strong>ichtingsplan Broekpolder<br />

Het planproces leidde vervolgens in 2009 tot de opstelling<br />

van een integraal plan, waarin de Broekpolder als groen- en<br />

recreatiegebied voor nu en in de toekomst onomstreden<br />

is. Voor Vlaardingers biedt de Broekpolder uitstekende<br />

mogelijkheden voor groen en recreatie. Het groen van<br />

de Broekpolder is goed toegankelijk gemaakt door goede<br />

wandel-, ruiter-, mountainbike- en fietsverbindingen.<br />

Het plan geeft de Broekpolder een sterkere identiteit als<br />

13 <strong>Musis</strong><br />

aantrekkelijk en toegankelijk, groot en ruig natuur- en<br />

recreatiegebied. Het is gemaakt door Bureau Stroming in<br />

opdracht van de Federatie. De uitvoering zal een meerjarenprogramma<br />

worden, waarvoor 5 tot 10 miljoen euro nodig<br />

is. De Federatie heeft met de gemeente en de provincie<br />

Zuid-Holland de eerste € 4,7 miljoen al bestemd, en er wordt<br />

naarstig naar aanvullende middelen gezocht.<br />

Als eerste concrete stap heeft de gemeente afgelopen mei<br />

de oostelijk gelegen Watersportweg omgetoverd tot een<br />

fietsstraat, waarin fietsers mogen domineren over het<br />

gemotoriseerde verkeer.


Het zou dan ook politiek en bestuurlijk onverstandig zijn en voor<br />

Vlaardingen ook gezichtsverlies betekenen, als deze uitbundig<br />

gegenereerde energie van betrokken burgers niet zou worden<br />

omgezet in daden.<br />

Het Klauterwoud<br />

In een van de loofbossen (aanleg rond de Boomplantdag 1975)<br />

wordt na de zomer in <strong>2010</strong> een 20 hectare groot struinbos<br />

gerealiseerd, waarin een avontuurlijke klim- en klauterroute<br />

wordt gemaakt, er een uitkijktoren verrijst en een tokkelbaan<br />

wordt gebouwd. Er wordt een stichting opgericht, met de<br />

Stichting Survival Vlaardingen, de Lionsclub en de Stichting<br />

Federatie Broekpolder om toe te zien op het gebruik en<br />

onderhoud van het struinbos. De Lionsclub Vlaardingen heeft<br />

een prijsvraag uitgeschreven om een naam te bedenken voor<br />

het struinbos. Drie kinderen van de K.B.S. De Hoeksteen<br />

in Vlaardingen hebben de naam Klauterwoud bedacht en<br />

daarmee de prijs voor hun school binnengehaald.<br />

Broekpolderhaven<br />

Bij de Polderpoort wordt aan de Vlaardinger Vaart een passantenhaven<br />

aangelegd, speciaal voor historische Westlanders,<br />

recreatievaart en passanten. Het wordt de thuishaven van<br />

de fluisterboot Andante waarmee tochten naar het gebied<br />

Midden-Delfland worden gevaren. Mogelijk kun je hier in de<br />

toekomst elektrische bootjes huren. Een imposant landmark<br />

verrijst langs de oever, er komt een ligweide en je kunt er<br />

pootje baden.<br />

Educatief Archeologisch erf<br />

Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar<br />

de mogelijkheden om het rijke archeologische erfgoed van<br />

Vlaardingen en omstreken zichtbaar en beleefbaar te maken,<br />

in de vorm van een nieuwe versie van een nederzetting uit<br />

de prehistorie, de Romeinse tijd en Middeleeuwen. Geen<br />

museum, maar een interactief educatief erf voor jong, maar<br />

ook voor oud. Dit kan leiden tot een mooi dagje uit, met<br />

informatieve educatie en recreatieve programma's.<br />

Natuurkampschool<br />

Er wordt door de Federatie samen met de onderwijswereld<br />

gestudeerd op de realisatie van een Natuurkampschool, met<br />

onder meer een buitenschoolse opvang en een mogelijk<br />

vakantieonderkomen voor het basisonderwijs in Vlaardingen,<br />

Maassluis, <strong>Schiedam</strong> en de regio. Leerkrachten zijn creatief<br />

aan het werk gegaan en hebben een aantrekkelijk plan<br />

uitgewerkt waarbij alle projecten uit het Integrale I<strong>nr</strong>ichtingsplan<br />

betrokken worden en een essentiële functie hebben. Dit<br />

plan is door een vertegenwoordiging van de scholen samen<br />

met de Federatie voorgelegd aan de wethouder Onderwijs<br />

in Vlaardingen, die dit met enthousiasme in ontvangst heeft<br />

genomen.<br />

<strong>Musis</strong> 14


Natuurkern<br />

Belangrijke drager van al deze concrete plannen is de vorming<br />

van een groen en waterrijk hart van de Broekpolder, met<br />

meer ruimte voor natuurwaarden en een aantrekkelijke<br />

padenstructuur voor wandelaars, fietsers, ruiters en struiners.<br />

Zo'n 180 hectare in het middengebied zal naar verwachting in<br />

het komende najaar door de gemeente in samenwerking met<br />

het Recreatieschap Midden-Delfland tot een begrazingsgebied<br />

worden ingericht met een familiegroep van 25 Schotse<br />

Hooglanders. Een ontmoeting met nagenoeg wild levende<br />

dieren zal het gebied nog aantrekkelijker maken, de<br />

toegankelijkheid neemt zelfs toe. De biodiversiteit zal verder<br />

toenemen, de natuurlijke processen zorgen voor betere<br />

overgangen van bos naar open terrein. Door meer neerslag in<br />

het gebied vast te houden ontstaat er in de laagste delen een<br />

schone waterplas. Delen van de bosaanplant zullen op termijn<br />

worden omgevormd naar natuurbos. Met deze plannen wordt<br />

tegelijkertijd de milieubelasting verminderd, het aanwezige<br />

slib in de ondergrond zal deze toekomst niet in de weg staan.<br />

Zet de gemeenteraad de burgerparticipatie<br />

op het spel?<br />

De verdere integrale ontwikkeling van de Broekpolder<br />

draagt bij tot een leefbaarder stad en Midden-Delfland. De<br />

verdere integrale ontwikkeling staat of valt bij een krachtige<br />

samenwerking tussen de Federatie, de gemeente, het<br />

recreatieschap en de huidige en toekomstige gebruikers.<br />

Er is een tienpuntenplan in ontwikkeling, waarin door vele<br />

betrokkenen (er zijn meer dan 1000 vrijwilligers actief!) bij de<br />

Broekpolder enkele aandachtspunten zijn geformuleerd rond<br />

onderwerpen zoals sociale veiligheid en bereikbaarheid.<br />

De Federatie heeft zich naar aanleiding van de recente<br />

politieke beschouwingen zeer verontrust getoond over<br />

dreigende bezuinigingen, juist nu de mogelijkheden er zijn om<br />

na jaren van praten en overleg tot realisatie van een waaier<br />

aan projecten over te gaan. Vooral baart zorgen dat wegens<br />

de voorgenomen bezuiniging het integrale karakter van de<br />

aanpak van de Broekpolder verloren gaat en de participatie<br />

van burgers op het spel staat. Het zou dan ook politiek<br />

en bestuurlijk onverstandig zijn en voor Vlaardingen ook<br />

gezichtsverlies betekenen, als deze uitbundig gegenereerde<br />

energie van betrokken burgers niet zou worden omgezet in<br />

daden. Dan toch maar weer woningbouw?<br />

15 <strong>Musis</strong>


Boerderij van M. Hoogendam, Broekweg nummer 263. Circa 1956 genomen. (1)<br />

De boer en de stad<br />

Hoe lang is het nu helemaal geleden dat de boerderij of het<br />

agrarisch bedrijf nog zichtbaar was in en direct rondom de<br />

stad? Eén, twee generaties misschien. In elk geval minder<br />

dan een halve eeuw geleden. Voor <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen<br />

begon het platteland aan de andere kant van de dijk. De<br />

<strong>Schiedam</strong>sedijk in Vlaardingen en de Vlaardingerdijk in<br />

<strong>Schiedam</strong>. Vlaardingen telde zelfs nog een aanzienlijk aantal<br />

'stadsboerderijen', agrarische bedrijven die zich te midden<br />

van de vroegste stadsuitbreidingen staande hadden weten<br />

te houden. <strong>Schiedam</strong> miste dit fenomeen door een vroege<br />

verstedelijking en de zware druk van de achttiende- en<br />

negentiende-eeuwse industrialisatie. Bekend is wel dat tot<br />

ver in de negentiende eeuw in de binnenstad en de directe<br />

nabijheid daarvan, varkens werden gemest, tot gemeentelijke<br />

verordeningen hieraan een einde maakten. Ook kunnen in<br />

<strong>Schiedam</strong>-Oost – het vroegere Oud-Mathenesse – nog enkele<br />

sporen worden gevonden van vroegere landelijke bebouwing.<br />

Deze zijn zeldzaam, dat wel. En met de aanleg van de<br />

trambaan over de Overschiesestraat zijn aan de Schiekant de<br />

laatste vroegere stadsboerderijtjes en een voormalige veestal<br />

verdwenen.<br />

In Vlaardingen daarentegen werd het vee nog in de jaren<br />

1950 door de stad naar de stal gedreven. Ook hier hebben<br />

stadsvernieuwing en modernisering het meeste opgeruimd<br />

in een periode waarin er met dit erfgoed nauwelijks rekening<br />

Boerderij van Moerman aan het 'Pieterselaantje'. Op de foto zien we links het<br />

woonhuis. Boven de nok van het dak is de achterzijde te zien van de woning op de<br />

tuinderij van Arij Eijge<strong>nr</strong>aam. De foto is in 1932 gemaakt. De meest rechtse figuur<br />

is Jan Moerman. (1)<br />

Boerderij van T. Poot aan de Kortedijk, om precies te zijn het achterhuis. 1963. Foto's J. Sluimer. (1)<br />

werd gehouden. In karakter verschilden de betrekkingen<br />

van beide steden met het boerenbedrijf en het omringende<br />

platteland. De vissersstad Vlaardingen had tot de Tweede<br />

Wereldoorlog een beduidend landelijker karakter dan<br />

<strong>Schiedam</strong>. Dat had veel te maken met de stedelijke geografie.<br />

Vlaardingen had aan alle zijden open verbindingen met<br />

de directe omgeving. Dat scheelde. Industrie, behalve dan<br />

in de vorm van ondernemingen die direct verband hielden<br />

met de visserij of het boerenbedrijf, had nog niet het oog op<br />

Vlaardingen laten vallen. Kerkelijk waren de betrekkingen<br />

hartelijk en binnen de stad was ruimte genoeg om de<br />

verweving van stad en platteland lang staande te houden.<br />

In <strong>Schiedam</strong> lag dit anders. Het negentiende-eeuwse <strong>Schiedam</strong><br />

had als vroeg geïndustrialiseerde brandersstad alle ruimte<br />

nodig voor de jeneverstokerij en aanverwante bedrijven.<br />

Ook Vlaardingen had lang een belangrijke glasblazerij,<br />

maar de meerderheid aan glashutten bevond zich toch in<br />

en rond <strong>Schiedam</strong>. Geografisch was <strong>Schiedam</strong> bovendien<br />

door Schie, spoorbaan en Poldervaart nagenoeg afgesloten<br />

van het buitengebied. Slechts via de Overschieseweg en de<br />

Vlaardingerdijk was het buitengebied bereikbaar. Contacten<br />

waren er wel, maar betroffen hoofdzakelijk de afvoer van<br />

de spoeling, het afvalproduct van de branderijen dat als<br />

veevoer waarde had en om die reden ook via de beurs werd<br />

verhandeld.<br />

Spoelingpomp aan de Overschieseweg, circa 1900. (2)<br />

<strong>Musis</strong> 16


Trof men in de directe omgeving van Vlaardingen de 'gewone'<br />

Midden-Delflandse boerenhoeve, in <strong>Schiedam</strong> hielden zich<br />

de veemesterijen op, boerenbedrijven die met een klein<br />

gebied – soms niet meer dan alleen het erf – konden volstaan.<br />

Het veevoer immers werd per spoelingschuit geleverd en<br />

opgeslagen in de spoelingkuil nabij de stallen. Helaas heeft de<br />

tijd geen respect gehad voor deze herinneringen aan de lokale<br />

geschiedenis. Zelfs niet in de in 1941geannexeerde gemeenten<br />

Vlaardingerambacht en Kethel. De toenmalige dorpskernen<br />

zijn er nog wel, opgenomen in de nieuwbouwwijken waarmee<br />

de voormalige polders zijn volgezet. Wie echter naar het<br />

verleden speurt op de vroegere toegangswegen moet moeite<br />

doen om in het huidige stadsbeeld nog sporen te vinden van<br />

het verleden dat zich recent nog alom in beeld liet brengen.<br />

Wat rest zijn foto's in beide gemeentearchieven. Plus de vraag<br />

hoe het kon gebeuren dat met het landelijk gebied in de nabijheid<br />

van de stad zo onzorgvuldig is omgegaan.<br />

(1) Collectie Stadsarchief Vlaardingen<br />

(2) Collectie <strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong><br />

17 <strong>Musis</strong><br />

Mesterij aan de Polderweg, thans vervallen. (2)<br />

tekst: Hans van der Sloot<br />

Boerderij van Van Mil, Kethelweg 262, gezien naar het noorden, afgebroken in 1964.<br />

Foto 1963, foto H.K. van Minnen. (1)<br />

Boerderij 'Middelhuyse' van J. Zonneveld, Holyweg 41. (1)<br />

Boerderij aan de Overschieseweg, kant 's Gravelandsepolder,<br />

afgebroken circa 1965. (2)<br />

Boerderij van Van Noort, ter plaatse van de huidige Proveniersbrug,<br />

afgebroken in 1960. (2)<br />

Spoeling laden aan de Noordvestsingel, circa 1960. (2)


Buitenplaatsen waren bedoeld om tot rust te komen en een<br />

kalme en ontspannen zomer door te brengen, ver weg van<br />

de drukke stad en de dagelijkse beslommeringen die deze<br />

met zich bracht. Maar ook om plezier te beleven, als het<br />

even kon met familie en vrienden. De buitenplaatsen langs<br />

de Vecht en in Kennemerland zijn bij de meeste mensen wel<br />

bekend, maar in werkelijkheid lagen deze door heel het land<br />

verspreid, in de regel op een lommerrijke plaats en langs<br />

het water. Rond de steden, op het platteland, lagen deze<br />

complexen. Steevast bestaande uit een aanzienlijk huis,<br />

met koetshuis, paardenstallen, grachten of singels, vijvers,<br />

sier- en moestuinen, boomgaarden en oprijlanen. Rijke<br />

stedelingen die zich 'heer' of 'vrouw' van een heerlijkheid<br />

mochten noemen, beschikten in de regel over een dergelijke<br />

buitenplaats, meestal met enige landerijen daarbij. Hun<br />

reguliere aanwezigheid bevestigde de formele positie,<br />

vaak bestaande uit het recht een deel van de vroedschap te<br />

benoemen, de schout aan te stellen, of andere voorrechten,<br />

die niet zelden ook lucratief waren.<br />

Heerlijkheden waren er echter in soorten en maten. De<br />

'heren van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht' hadden<br />

heel wat meer in de melk te brokkelen dan de 'heer<br />

van Spieringshoek'. Deze laatste had zijn buitenplaats<br />

langs de Poldervaart, waar hij tevens een complex<br />

landerijen bezat die aan boeren verpacht werden, maar<br />

veel invloed op het <strong>Schiedam</strong>se stadsbestuur had deze<br />

niet. In de 18e eeuw waren het leden van de Delftse,<br />

later Haagse, familie Van der Burch die zich heer van<br />

Spieringshoek mochten noemen. In 1747 bestaat het<br />

bezit uit een 'herenhuis, koetshuis, stal, tuinmanshuis,<br />

boerderij, schuren, hooibergen en circa 14 morgen land<br />

(ongeveer twaalf hectare). De gewassen pentekeningen<br />

van de buitenplaats van Cornelis Pronk die ik onlangs<br />

als 'museumvondst' beschreef, illustreren dit beeld fraai.<br />

Museumvondsten<br />

tekst: Jeroen ter Brugge<br />

Feest op Spieringshoek<br />

© Rijksmuseum Amsterdam<br />

Het was een 'lusthof' waar het uitermate goed toeven<br />

was, zeker als je je omringd wist door enig bedienend<br />

personeel. Dat de eigenaren deze weelde niet helemaal<br />

voor zichzelf hielden, bewijst een gelegenheidspenning in<br />

de collectie van het Rijksmuseum. De getoonde (volgens<br />

de registratiegegevens zilveren) penning uit 1776 is een<br />

herinneringstuk aan de viering van het vijfentwintigjarig<br />

huwelijksfeest van Gerard Daniël Denick (1724-1780) en<br />

Anna Elisabeth Bisdom (1718-1780). Dit echtpaar had<br />

verder niets met Spieringshoek te maken, los van het feit<br />

dat ze ongetwijfeld op vriendschappelijke voet verkeerden<br />

met de toenmalige eigenaar, Diderik van der Burch<br />

van Spieringshoek (1758-1825) of diens voogd en oom<br />

Cornelis van der Burch. De tekst op de penning verklaart<br />

het feestje op Spieringshoek nader: 'Hem, die ons vyf en<br />

twintig jaaren Zoo gunstryk wilde t'saam bewaaren, Hem<br />

brengen wy voor zynen troon het offer van twee dankbre<br />

menschen; Hy doe ons na veel beter kroon, dan die der<br />

goude Bruyloft wenschen. Geviert Spieringshoek den XXXI<br />

aug. MDCCLXXVI.' Uiteraard bedankte men God voor het<br />

feit dat het echtpaar nog steeds samen was, iets wat in<br />

de vroegmoderne tijd bepaald geen vanzelfsprekendheid<br />

was. Gerard Denick was als jurist advocaat-fiscaal aan<br />

de Admiraliteit op de Maze in Rotterdam verbonden, een<br />

regionale voorloper van de Marine. Daarnaast was hij lid<br />

van de Rotterdamse vroedschap waar hij ook verschillende<br />

keren het burgemeesterschap en andere functies vervulde.<br />

De beeldzijde van de penning toont een allegorische<br />

voorstelling op trouw, geloof en hoop en de namen van<br />

de echtelieden. De keerzijde, die met de tekst, bevat hun<br />

beider wapens met links die van Denick en rechts van<br />

Bisdom. De penning werd vervaardigd door Theodoor<br />

Victor van Berckel (1739-1808), een vooraanstaande<br />

medailleur en stempelsnijder uit de 18e eeuw, die vanaf<br />

1763 lange tijd in Rotterdam werkzaam was.<br />

<strong>Musis</strong> 18


19 <strong>Musis</strong><br />

Iedere <strong>Musis</strong> worden twee museale objecten uit niet-<strong>Schiedam</strong>se en niet-Vlaardingse collecties<br />

gepresenteerd, soms onbekende stukken, soms in de vergetelheid geraakte.<br />

In één van de vorige 'Museumvondsten' was er sprake van<br />

de vele schetsjes die Jan Ensing (1819-1894) in Vlaardingen<br />

maakte en sprak ik de verwachting uit dat er in de toekomst<br />

nog wel meer zouden opduiken. Niet zo'n gewaagde<br />

uitspraak, want bekend is dat de schetsen van de Groningse<br />

kunstenaar Ensing op enig moment geveild zijn en op die<br />

wijze verspreid zijn geraakt. Een belangrijk deel van deze<br />

potloodtekeningen is in openbare collecties terechtgekomen,<br />

die niet altijd de connectie met Vlaardingen weten te leggen.<br />

Zo ook met de hier afgebeelde logger aan de Westhavenkade<br />

uit de collectie van de Universiteit Leiden.<br />

Jan Ensing vervaardigde enkele tientallen schetsen in<br />

Vlaardingen. Opmerkelijk, omdat kunstenaars Vlaardingen<br />

meestal links lieten liggen, maar begrijpelijk als men<br />

zich bedenkt dat zijn dochter Agatha met de Vlaardingse<br />

reder en haringhandelaar Paulus Kikkert was getrouwd.<br />

Ensing logeerde om die reden met enige regelmaat in<br />

de haringstad en aan het einde van zijn leven trok hij,<br />

weduwnaar, in bij dochter en schoonzoon. Het tekenen<br />

kon hij kennelijk niet laten en als hij in Vlaardingen was,<br />

pakte hij zijn schetsboek en potlood. Gelukkig heeft hij<br />

zich niet beperkt tot het standaardrepertoire (visbank, de<br />

Grote Kerk en de Oude Haven) van de schaarse andere<br />

kunstenaars die Vlaardingen aandeden. Hij had een<br />

kennelijke belangstelling voor de werkende mens, maar<br />

ook voor de meer verstilde plekjes in de stad, die hij haast<br />

als stillevens vastlegde. Een catalogus van zijn Vlaardingse<br />

werk, met alle gedetailleerd weergegeven visserstypen,<br />

attributen aan de havenkant en straatjes zou helemaal niet<br />

zo'n slecht idee zijn.<br />

Op de hier afgebeelde ingekleurde potloodtekening<br />

zien we een houten haringlogger, afgemeerd aan de<br />

Westhavenkade. Vaag heeft Ensing op de achtergrond de<br />

Logger aan de kade<br />

© Universiteitsbibliotheek Leiden, inv.<strong>nr</strong>. PK-P-116-001<br />

contouren van de gevels getekend, waarin duidelijk het<br />

deel van de kade aan de noordzijde van de Vossenstraat<br />

te herkennen valt. De haringloggers en de (beug-<br />

) sloepen lagen, wanneer er zich veel schepen in de<br />

haven bevonden, met het voorschip schuin voor de kade,<br />

zoals op deze schets ook te zien is. Het voorste schip<br />

is het duidelijkst in beeld gebracht. Aan boord is flinke<br />

activiteit: elf man zijn mogelijk bezig met klein onderhoud<br />

of schoonmaakwerkzaamheden. De loggerkenmerken<br />

zijn duidelijk in beeld gebracht, zowel in de rompvorm<br />

als de tuigage (kottertuig). Het schip draagt nog geen<br />

visserijnummer (VL. ...), zodat de tekening vermoedelijk<br />

van voor 1881 dateert. De logger was een scheepstype<br />

dat in 1865 in Nederland werd geïntroduceerd. De<br />

Scheveningse reder/ondernemer A.E. Maas zag op een<br />

visserijtentoonstelling in Boulogne dit Franse scheepstype<br />

en kocht er meteen een. Omdat Scheveningen toen nog<br />

geen haven had, reedde hij het met positief resultaat uit<br />

vanuit Vlaardingen. In het volgende jaar liet hij op de werf<br />

's Lands Welvaren in Vlaardingen een tweede exemplaar<br />

bouwen. De logger werd meteen een groot succes en<br />

andere reders volgden snel Maas' voorbeeld. Enkele<br />

wijzigingen werden in het ontwerp aangebracht, onder<br />

andere twee in plaats van drie masten en de introductie<br />

van het kottertuig. De houten logger had, in tegenstelling<br />

tot de latere stalen logger, nog een vlakke spiegel, waarop<br />

de naam van het schip en de naam van herkomst te lezen<br />

viel. De scheepsnaam stond ook op de rode naamwimpel.<br />

Helaas voor alle loggerfanaten en visserijhistorici is<br />

deze door Ensing noch op de spiegel noch op de wimpel<br />

afgebeeld.<br />

Het is jammer dat Ensing zijn Vlaardingse schetsen niet tot<br />

olieverfschilderijen of aquarellen heeft uitgewerkt. Of zullen<br />

deze in de toekomst wellicht ook nog opduiken?


Was getekend:<br />

Octave DeConinck<br />

In de gemeentearchieven van <strong>Schiedam</strong>, Vlaardingen en<br />

Rotterdam en verschillende andere steden in de nabije omtrek<br />

zijn de tekeningen van Octave DeConinck (1894-1974) rijk<br />

vertegenwoordigd. Alleen het <strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong><br />

heeft al meer dan vierhonderd tekeningen van zijn hand.<br />

En toch is dit maar een klein deel van het totale oeuvre.<br />

In totaal moet het gaan om enkele duizenden prenten,<br />

waarvan het merendeel werd vervaardigd in opdracht van<br />

verschillende archieven en krante<strong>nr</strong>edacties. In zijn in 1991<br />

in 'Scyedam' verschenen biografische schets, beschrijft Victor<br />

DeConinck zijn vader als een levensgenieter, een erudiet<br />

en fijnbesnaard mens, die bergen verzette voor zijn gezin<br />

met drie opgroeiende kinderen. Het is een verhaal dat onder<br />

collega's van toen welbekend was: Octave als een artistieke<br />

en muzikale jongen die hield van al het goede, een muzikale<br />

carrière in Nederlands-Indië achter de rug had, via Italië<br />

terugreisde naar Nederland en uiteindelijk in <strong>Schiedam</strong> terecht<br />

kwam.<br />

De bohemien die Victor DeConinck in zijn vader herkende,<br />

was mede een reden dat Octave, hoewel zeer beminnelijk in<br />

de omgang, altijd op zekere afstand stond van de <strong>Schiedam</strong>se<br />

kunstenaarskring. Hij kende alle leden ervan, stond met<br />

iedereen op goede voet, maar maakte niet werkelijk deel<br />

van uit van het artistiek gezelschap. Victor DeConinck merkt<br />

hierover op: (…) "een zwijger was hij zeker niet.. Hij praatte<br />

graag, vertelde gretig uit zijn rijk geschakeerde leven aan wie<br />

het horen wilde. Met vaak een voorliefde als gesprekspartner<br />

voor de 'gewone' man zonder franje, zonder sociale<br />

conventies en maskers. Maar hij ging ook, en soms fel, met de<br />

plaatselijke intellectuelen en notabelen de discussie aan over<br />

een breed scala aan onderwerpen (…) En toch was de man<br />

die elke straathoek van de stad vastlegde geen <strong>Schiedam</strong>mer.<br />

Trekkade<br />

Kethelweg Kethelweg<br />

tekst: Hans van der Sloot<br />

Hij spoelde er als het ware aan na een schipbreuk en verliet<br />

het eiland, om de beeldspraak voort te zetten, nooit meer.<br />

Iedereen kende destijds Octave DeConinck in <strong>Schiedam</strong>.<br />

Vooral omdat zijn week in, week uit in de plaatselijke kranten<br />

werd afgedrukt. Maar toch kenden weinigen hem echt. Want<br />

achter zijn brede gebaren en barokke woordenstroom verborg<br />

hij toch de kern van zijn persoonlijkheid. Slechts weinigen<br />

drongen tot die kern door. In feite alleen degenen die tot zijn<br />

naaste familie behoorden." Dat is juist getypeerd. Als meest<br />

productieve van de <strong>Schiedam</strong>se kunstenaars, richtte hij zich<br />

volkomen op het ambacht waaraan hij zijn faam dankt en<br />

deed weinig moeite om meer te zijn dan een gewaardeerde<br />

collega.<br />

<strong>Musis</strong> 20


Brugje over de Polderwetering aan de Oude Dijk (1959) Boerderij Huis te Riviere bij de rolbrug aan de Oude Dijk<br />

Surinamesingel<br />

21 <strong>Musis</strong><br />

Kethelweg<br />

Emaus


Woonplus <strong>Schiedam</strong><br />

Valeriusstraat 3-5<br />

3122 AM <strong>Schiedam</strong><br />

T (010) 20 45 100<br />

Openingstijden<br />

Maandag t/m vrijdag<br />

08.30 uur tot 17.00 uur<br />

Internet<br />

www.woonplus.nl<br />

www.woonstadschiedam.nl<br />

Stichting Promotie <strong>Schiedam</strong><br />

Buitenhavenweg 9<br />

3113 BC <strong>Schiedam</strong><br />

010 473 30 00<br />

info@vvvschiedam.nl<br />

Openingstijden<br />

maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur<br />

zaterdag: 10.00 - 17.00 uur<br />

www.vvvschiedam.nl<br />

www.ontdekschiedam.nu<br />

ontwerp: 300procent fotografie: Fun-Key events, Ufuk Ilik, Jan van der Ploeg<br />

Wij zijn trots op het mooie, historierijke<br />

<strong>Schiedam</strong>. U ook? Om de<br />

charme van <strong>Schiedam</strong> te behouden,<br />

gaan we zorgvuldig te werk bij de<br />

renovatie van oude panden. Ons<br />

werk houdt echter niet op bij de<br />

ontdekschiedam.nu<br />

voordeur. Zo besteden we bij renovatie,<br />

nieuwbouw en ook bestaande<br />

woningen zoveel mogelijk aandacht<br />

aan de directe omgeving. Want<br />

Woonplus wil dat ú prettig woont in<br />

<strong>Schiedam</strong>.<br />

Woonplus <strong>Schiedam</strong> is een maatschappelijk betrokken vastgoedonderneming.<br />

Wij staan voor goed onderhouden woningen, een gevarieerd woningaanbod,<br />

een prettige woon omgeving en een vitaal <strong>Schiedam</strong>.<br />

Reis met de Aqualiner<br />

tussen <strong>Schiedam</strong> en<br />

Rotterdam<br />

<strong>Schiedam</strong> staat in <strong>2010</strong> in het teken van<br />

WATER. Tijdens <strong>Schiedam</strong> Waterjaar <strong>2010</strong><br />

vinden schitterende evenementen plaats,<br />

zoals Scyedam Vaert en de Brandersfeesten,<br />

met vele nautische en culturele activiteiten.<br />

Ook is er veel aandacht voor de maritieme<br />

industrie. Daarnaast kunt u zich in de<br />

weekenden van juni, <strong>juli</strong>, augustus en<br />

september gemakkelijk verplaatsen over<br />

water met de Aqualiner. Dit schip vaart van<br />

de <strong>Schiedam</strong>se Maasboulevard naar<br />

Rotterdam en weer terug.<br />

Kijk voor meer informatie over <strong>Schiedam</strong> en<br />

het Waterjaar op www.ontdekschiedam.nu.<br />

<strong>Musis</strong> 22


Veelgevraagd in een tijd van veranderingen<br />

Victor legt, begrijpelijk, sterk de nadruk op de enorme werklust<br />

die Octave aan de dag legde om als tekenaar zijn gezin te<br />

dienen. Maar … een hoge productie is nog iets anders dan<br />

veelgevraagd zijn. En dat laatste was hij. Met uitzondering<br />

van een korte periode dat hij in vaste dienst was bij het<br />

Rotterdamsch Nieuwblad, werkte hij voor vele redacties,<br />

particulieren en archieven. Zijn stijl was en is onmiskenbaar.<br />

Om het even of het de potloodtekeningen betreft, de ingekleurde<br />

tekeningen of de – vooralsnog – talloze pentekeningen.<br />

Waarom juist hij zoveel werd gevraagd wordt het duidelijkst<br />

voor wie de verzamelingen in de verschillende archieven<br />

kent. Er zijn juweeltjes bij. Zowel in Oost-Indische inkt als<br />

in potlood, hoewel onder die laatste tekeningen meer. In de<br />

schets was hij immers vrijer, kon iets van zijn waardering<br />

voor de Haagse school tot uitdrukking brengen. Potlood staat<br />

meer en makkelijker accenten toe, waar Oost-Indische inkt al<br />

gauw leidt tot een statisch beeld. Op het eerste oog lijkt Oost-<br />

Indische inkt een preciezer weergave van de werkelijkheid.<br />

De stugheid en absoluutheid van de inkt maakt de tekeningen<br />

echter al snel minder speels. Dat de meeste van zijn opdrachtgevers<br />

desondanks Oost-Indische inkt prefereerden had<br />

alles te maken met de rotatiedruktechniek van die dagen.<br />

De krant had een grof raster. Potlood zou alleen hierdoor al<br />

ongeveer de helft van z'n toonwaarde verliezen. Daarbij was<br />

de reproductietechniek er met z'n clichés en loden vormen<br />

niet naar om fijne nuances weer te geven. Bij een foto van de<br />

koningin kon je haar meestal alleen aan de hoed herkennen,<br />

gelaat en uitdrukking losten als vanzelf op in het ruwe raster<br />

en inktzuigende papier. Een pentekening hield beter stand. En<br />

dus werkten vrijwel alle illustratoren van dat moment met pen<br />

of penseel in Oost-Indische inkt.<br />

Octave DeConinck beheerste de techniek waarom de krant<br />

vroeg tot in de puntjes. Hij kon bovendien op tijd werken en<br />

sprak – erudiet, muzikaal en bereisd als hij was – de taal van<br />

de journalist. Vaak werd hem gevraagd om die plaatsen vast<br />

te leggen die op de nominatie stonden om binnen afzienbare<br />

tijd te verdwijnen. Om die reden was hij zowel vaak in de<br />

binnenstad te vinden als in de directe omgeving van <strong>Schiedam</strong><br />

en Vlaardingen. In de polders die waren voorbestemd voor de<br />

stadsuitbreiding of verkeersvoorzieningen.<br />

Dat Octave DeConinck zich zeer bewust was van de documentaire<br />

waarde van zijn werk spreekt uit de detaillering.<br />

Hij was er minder – of zelfs geheel niet – op uit om de sfeer,<br />

de impressie vast te leggen, dan op het vangen van de<br />

werkelijkheid en deze voor een groot publiek vast te leggen.<br />

Boerderijen aan de Kerkweg (1967-1969)<br />

23 <strong>Musis</strong><br />

Panden aan de Schie, gezien vanaf de Overschieseweg in westelijke richting<br />

De <strong>Schiedam</strong>seweg en de Lindeijerstraat<br />

DeConinck werkte steeds in losse opdrachten maar is<br />

daarmee niet minder consistent in het documenteren van de<br />

veranderingen die op dat moment plaatshadden, op de manier<br />

zoals hij vond dat ze ook vastgelegd dienden te worden.<br />

Achter zijn tekeningen gaat een verhaal schuil, dat zeker<br />

waard is om een keer te worden ontrafeld en opgeschreven<br />

Het omvangrijke oeuvre aan 'tekeningen in opdracht<br />

van het gemeentearchief of de krant' valt uiteen in twee<br />

hoofdgroepen; de tekeningen waarin het verdwijnen van het<br />

binnenstedelijk erfgoed is vastgelegd – op dat moment de<br />

'verpauperde stegen en straten' geheten en de tekeningen die<br />

het veranderend landschap van dat moment tot onderwerp<br />

hebben.<br />

Hoe waardevol DeConincks werk als tijdsbeeld en als<br />

verslag van de ontwikkelingen is, wordt duidelijk voor wie<br />

nu de verschillende collecties raadpleegt. Er is vrijwel niets<br />

bewaard gebleven van hetgeen hij op papier zette. Niet in de<br />

binnensteden van <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen en al helemaal<br />

niet in de polders. Thans verkeersweg, industrieterrein of<br />

woonwijk. Ze leven slechts voort in DeConinks tekeningen,<br />

minutieus voorzien van nog steeds te duiden details. Er is een<br />

hoop bij van wat nooit had mogen – of hoeven – verdwijnen.


Verdwenen zijn de koeien uit het 'nieuwe'<br />

Delfland. Bijna verdwenen althans. Waar<br />

zich vroeger grazige weiden bevonden,<br />

groeit thans het gras schouderhoog. De<br />

weinig overgebleven zwart- of roodbonte<br />

Holsteiners, staan in een omgeving waarvan<br />

de evolutie ze al sedert mensenheugenis<br />

heeft vervreemd. De natuur rondom vraagt<br />

om een ruiger ras, dat zich echter weer niet<br />

verhoudt tot het agrarisch bedrijf in Midden-<br />

Delfland. Hoge akkerdistels, jakobskruiskruid<br />

en ridderzuring nemen weer bezit van<br />

de velden. In sloten staat metershoog<br />

het riet, met smalle paadjes daartussen<br />

voor de op 'natuur' verzotte wandelaar.<br />

De oude stoffering, de weidehekken<br />

en melkschuurtjes raken in verval en<br />

boomgaarden staan er verwaarloosd bij.<br />

Met bebossing en – deels – parkaanleg<br />

wordt een nieuwe polder gecreëerd.<br />

Niet langer uitsluitend gebaseerd op het<br />

eeuwenoude agrarische karakter, maar in<br />

toenemende mate tegemoetkomend aan<br />

de recreatiebehoefte van de stedeling.<br />

Paul Meuldijk legt de ontwikkelingen in dit<br />

gebied al sedert jaren bijna dagelijks vast.<br />

Inmiddels zal hij de grootste verzameling<br />

foto's en aantekeningen betreffende<br />

ontwikkelingen in dit gebied in bezit hebben.<br />

Marleen Brusse putte hieruit.<br />

tekst: Marleen Brusse<br />

foto's: Paul Meuldijk en Cornelia Montfoort<br />

Nieuwbakken bewoners,<br />

veranderend land,<br />

verdwenen bestemmingen<br />

Paul Meuldijk: "Nu zijn er weinig echte boeren meer in het<br />

gebied. Verschillende hebben gekozen voor een woning in<br />

één van de omringende steden. Andere hebben het moede<br />

hoofd neergelegd door een steeds dwingender regelgeving en<br />

verlies van rendement. Voor een toenemend aantal bedrijven<br />

kon of kan ook geen opvolger worden gevonden. Verkopen<br />

van de boerderij bleek de enige oplossing. Op die manier<br />

sterft langzaamaan het agrarisch gebruik van Midden-Delfland<br />

een zachte dood. En verandert gaandeweg de natuurlijke<br />

omgeving. En zo gebeurde het dat, waar enkele jaren geleden<br />

nog de schaapsfokkerij een echte bron van inkomsten was, nu<br />

de kudde van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert in<br />

Verwilderd gebied<br />

<strong>Musis</strong> 24


Weidepad<br />

het veld moet worden gebracht om het bio-evenwicht in stand<br />

te houden.<br />

Met dat de natuurlijke omgeving verandert, ruiger wordt en<br />

ontoegankelijker voor een groot aantal dieren die op de weide<br />

hun biotoop vonden, doen andere soorten hun intrede. De<br />

vos bijvoorbeeld die voordien nauwelijks voorkwam in dit<br />

poldergebied. Dit tot ongerief van de boeren, die regelmatig<br />

een kippetje uit de ren missen. De schadelijkheid van de<br />

vossen - de roof van kippen daargelaten - wordt overigens<br />

sterk overdreven. Kip is lekker maar het hoofdvoedsel van<br />

de vos wordt toch voornamelijk gevormd door muizen en<br />

kleinere velddieren. Kraaien, eksters, meeuwen en reigers<br />

zijn veel schadelijker voor de weidevogels. Bijna per definitie<br />

wordt de vos echter als hoofdschuldige gezien en waar<br />

mogelijk bestreden of afgeschoten."<br />

Schade wordt ook toegebracht door de mens, leren de<br />

stapels literatuur en rapporten die betrekking hebben op<br />

de 'verburgerlijking' van het agrarisch gebied. Aanzienlijke<br />

schade zelfs waarmee dan niet de wandelaar wordt bedoeld<br />

of de fietser die genietend door de vlakke oude en de nieuwe,<br />

beboste en ruige polders trekt. Zelfs de grote groep van<br />

recreanten die in de weekeinden op de meest futuristische<br />

bikes, skates of skeelers snelheid maken op de nieuw<br />

aangelegde fietspaden wordt niet gerekend. Eerder zijn<br />

beschadigingen het gevolg van de vestiging van nieuwkomers<br />

in Midden-Delfland. Welgestelde stedelingen die allang<br />

droomden van een huis op het platteland en hier hun kans<br />

schoon zien in het verwerven van opgegeven boerderijen<br />

en (land)arbeiderswoningen. Hun belangstelling blijft veelal<br />

beperkt tot huis en erf. Voor het gebruik van de bijbehorende<br />

weidegrond bestaat zelden belangstelling. Hoe zou hij ook.<br />

Niet wetend van het boerenbedrijf, landschappelijk onderhoud,<br />

beheer van sloten en boomgaarden. In een gunstig geval<br />

heeft hij weleens geholpen bij het knotten van wilgen en goed<br />

25 <strong>Musis</strong><br />

opgepast in de tijd van de paddentrek. Als er al interesse is<br />

in het houden van enig vee dan betreft dit misschien een<br />

paar geiten of een koppel ganzen op een afgeperkt veldje om<br />

het fraai aangelegde gazon te sparen. Stal en bijgebouwen<br />

vormen voor het merendeel voor naar het platteland verhuisde<br />

stedelingen vaak even zovele lasten, ze lenen zich tot het<br />

onderbrengen van gasten of auto's of beide voor wie het heel<br />

chic wil doen.<br />

Hebben de nieuwbakken bewoners al hart voor de karakteristiek<br />

van de polder, dan mag terughoudendheid worden<br />

verwacht in het opknappen, renoveren of zelfs restaureren.<br />

Helaas kent ook Midden-Delfland reeds tal van voorbeelden<br />

van transformaties van de oorspronkelijke boerenhoeven in de<br />

door stadsmensen zo geliefde boerderette. Inclusief Drentse,<br />

zwartgeteerde schuren, golvende rietdaken naar Engels model<br />

als vervanging van een strak pannendak op boerenwoningen<br />

uit de jaren '30. Plus natuurlijk een handgesmede windhaan<br />

op de schoorsteen.<br />

De laatste boer aan de Polderweg


Wandelpaden en boerderettes<br />

Woonhuis Groeneweg<br />

Nieuwe bewoners<br />

Een bedreiging vormt daarnaast ingeslopen bedrijfshuisvesting<br />

in oorspronkelijke boerenbedrijven. Deze komen vooral voor<br />

op meer geïsoleerde buitengebieden. Want waarom moeizaam<br />

tuinbouw beoefenen of een veestapel handhaven als de<br />

stalling van caravans in de kas evenveel opbrengt en een<br />

schuur makkelijk te verhuren valt als werk- of opslagplaats.<br />

De menselijke hand is eveneens verantwoordelijk voor de<br />

door 'verpaarding' verrommelde stadsrand en de vroegere<br />

landwegen die inmiddels de tuinpaden zijn geworden voor de<br />

meest welgestelden. Wie langs de Zuidbuurt in Vlaardingen<br />

of de Groeneweg in <strong>Schiedam</strong> loopt ziet meer paarden in de<br />

wei dan koeien. De term 'verpaarding' aanvankelijk spottenderwijs<br />

gebruikt totdat het fenomeen in 2006 een serieus<br />

onderwerp werd in de discussies over natuurbeheer en landschapsbescherming.<br />

'Verpaarding' werd daarin gedefinieerd als het proces waarbij<br />

het grondgebruik voor de paardenhouderij toeneemt en het<br />

landschap een rommelige aanblik krijgt. Dit vindt vooral plaats<br />

op de scheidslijn tussen gebouwde omgeving en platteland.<br />

Ir. Herman Agricola, verbonden aan het Onderzoeksinstituut<br />

Alterra van de Universiteit Wageningen zegt hierover: "De<br />

stedelijke overheden – de één meer dan de ander – krijgen<br />

pas sinds kort belangstelling voor de paardenhouderij.<br />

Paardenbakken, lichtmasten, weilandjes met witte linten<br />

en allerlei bouwwerken die als stal moeten dienen, leiden<br />

niet zelden tot verrommeling. <strong>Gemeente</strong>n zitten er mee in<br />

hun maag maar kunnen vaak weinig uitrichten. Ondanks<br />

het verplichte registratiesysteem is nog steeds niet precies<br />

bekend hoeveel paarden er in Nederland zijn. Schattingen<br />

gaan uit van 400.000 paarden en pony's en ongeveer 80.000<br />

paardenhouders. Ten opzichte van 1990 betekent dit dat het<br />

aantal paarden verdubbeld is en beduidend hoger ligt dan vóór<br />

de komst van de tractor. Hobbymatige houders, dus burgers<br />

met één of enkele paarden, vormen verreweg de grootste<br />

groep. Slechts vijf à tien procent van de paardenhouders is<br />

professioneel ondernemer. Wie in <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen<br />

een wandeling maakt langs de stadsranden kan met eigen<br />

ogen waarnemen dat de paardenhouderij een leeuwendeel<br />

van de vroeger agrarische gronden in gebruik heeft." Agricola:<br />

"De hobbypaardhouders worden door gemeenten vaak gezien<br />

als 'freeriders'. Ze trekken zich weinig aan van gemeentelijke<br />

bepalingen, zijn niet georganiseerd en daardoor ook niet<br />

te benaderen. Grote vraag is in feite hoe de hobbyhouders<br />

bereikt kunnen worden. Een eerste stap voor gemeenten zou<br />

moeten zijn een samenhangende visie voor het buitengebied<br />

op te stellen en daarin de plaats van de paardenhouderij te<br />

bepalen."<br />

Boven dit alles staat dat het consumptief – lees recreatief –<br />

gebruik van het agrarisch gebied een toenemende druk<br />

uitoefent op het Hollandse landschap. Ook de verder van de<br />

grote steden gelegen agrarische gebieden hebben met deze<br />

ontwikkeling te maken. Laat staan dus een oud, geheel door<br />

grote steden ingesloten polderlandschap als dat van Midden-<br />

Delfland.<br />

Met de instelling van het Groenfonds Midden-Delfland<br />

hebben de gemeenten Midden-Delfland, Den Haag, Delft en<br />

Maassluis een verder initiatief genomen in het veilig stellen<br />

van Midden-Delfland. Dit Groenfonds geeft mede praktische<br />

uitvoering aan de maatregelen die worden mogelijk gemaakt<br />

binnen het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland<br />

en zijn geformuleerd in de Gebiedsvisie Midden-Delfland<br />

2025. In deze gebiedsvisie wordt het gebied verdeeld in<br />

Ooit knotwilgen en boomgaard<br />

<strong>Musis</strong> 26


Al in 2007 stelde de directeur van het Ruimtelijk planbureau<br />

Wim Derksen in 'De Staat van de Ruimte': "Maak ruimte voor<br />

flora en fauna en maak je sterk voor de ecologische waarden<br />

van Nederland. Maar ga niet net doen alsof daardoor de mythe<br />

van de ongerepte natuur bewaarheid wordt. Alle bos, hei en<br />

meren zijn door mensenhand ontstaan, en het is dan ook<br />

een 'paradox' om te streven naar ongerepte natuur."<br />

Geen wei, geen eten<br />

27 <strong>Musis</strong><br />

Natuurbeheer ontbreekt<br />

zones en dat elke zone zijn eigen functie en daarmee een<br />

economische drager heeft. De recreatiegebieden worden in<br />

dit kader beheerd door het Recreatieschap Midden-Delfland,<br />

het water door het Hoogheemraadschap van Delfland, de<br />

natuurgebieden door de Vereniging Natuurmonumenten en<br />

het open agrarische middengebied door de melkveehouderij.<br />

Het Groenfonds Midden-Delfland is even actief als ambitieus.<br />

Het onderkent de noden van de agrarische sector in dit<br />

gebied, maar tekenend voor de realistische aanpak is ook<br />

het onderkennen van de toenemende stedelijke behoefte<br />

aan recreatieve voorzieningen en educatie. Met subsidies<br />

worden boeren gesteund in renovatie van hun hoeve en erf<br />

en landschappelijk onderhoud. Hiertoe wordt ook het in stand<br />

houden van oude graslanden gerekend en onderhoud aan<br />

knotbomen, boomgaarden, bescherming van broedplekken<br />

en aansporing om zo langzamerhand in Holland zeldzame<br />

koeie<strong>nr</strong>assen als de lakenvelders en blaarkoppen heringevoerd<br />

te krijgen. Aan de andere kant initieert het Groenfonds<br />

mede de openstelling van boerderijen voor de schoolgaande<br />

jeugd, de aanleg van weidepaden en het plaatsen van<br />

informatiepanelen en bewegwijzering.<br />

Het succes van de Gebiedsvisie 2025 en het Groenfonds<br />

Midden-Delfland hangt af van de bereidwilligheid van de<br />

verschillende partijen op het gebied van landschaps- en<br />

natuurbeheer en met name de eigenaren en gebruikers in


Handling | Drukwerk | Mailing | Postbezorging | Houtindustrie<br />

Groen- en Milieuservices | Uitzendkrachten | Detachering | Enquêtes<br />

Bedrijfsinformatie | Arbeidsintegratie<br />

Tel. (010) 204 10 00<br />

zorg voor de stad<br />

Ontdekschiedam.nu pas<br />

Met de Ontdekschiedam.nu pas kunt u als<br />

<strong>Schiedam</strong>mer gratis naar musea in <strong>Schiedam</strong> en<br />

krijgt u korting op voorstellingen, concerten,<br />

activiteiten en verrassingspakketten bij<br />

organisaties in de stad. Ook <strong>Musis</strong> is aangesloten<br />

bij de Ontdekschiedam.nu pas. Houders van de<br />

pas ontvangen <strong>Musis</strong> voor slechts € 25,00 per jaar.<br />

Vraag de pas vandaag nog aan via<br />

www.ontdekschiedam.nu waar u ook alle<br />

(kortings)acties vindt.<br />

De administratiekosten voor de pas zijn € 2,50 per jaar.<br />

NV IRADO<br />

NV IRADO<br />

Fokkerstraat 550<br />

3125<br />

Van Heekstraat<br />

BE <strong>Schiedam</strong><br />

15<br />

Telefoon: 3125 BN <strong>Schiedam</strong> 010-262 1000<br />

E-mail: telefoon info@irado.nl<br />

010-262 1000<br />

www.irado.nl<br />

e-mail info@irado.nl<br />

www.irado.nl<br />

Compleet naar wens<br />

pas


het gebied. En juist daarin bevinden zich zwakke plekken.<br />

Waar de verschillende overheden, de boeren, de Vereniging<br />

Natuurmonumenten en het recreatieschap in nauwe samenspraak<br />

hun verantwoordelijkheden nemen, wordt van die<br />

kant het mogelijke gedaan om de kwaliteit van het unieke<br />

landschap van Midden-Delfand te behouden en te versterken.<br />

De verburgerlijking van dit gebied maakt echter ook dat er<br />

aan kwaliteitsbescherming wordt geknabbeld. En helaas,<br />

daarvan worden inmiddels ook de effecten zichtbaar, al heeft<br />

een stadsmens vooral oog voor het hoog opgeschoten riet,<br />

de bloeiende distels, de overal opschietende en de enorme,<br />

bloeiende reuzenberenklauw, heermoes en zevenblad.<br />

Onwetend overigens van het feit dat dit laatste, overvloedig<br />

voorkomend onkruid gekookt als spinazie kan worden<br />

gegeten en gedroogd als peterselie smaakt, naar schrijfster<br />

en culinair columniste Marjoleine de Vos weet te melden.<br />

Over de negatieve effecten daarvan wordt overigens minstens<br />

zo diepgaand nagedacht als over de mogelijkheden om het<br />

agrarisch gebied, ondanks de druk van de steden en het<br />

toenemend recreatief gebruik, te behouden. Al in 2007 stelde<br />

de directeur van het Ruimtelijk planbureau Wim Derksen<br />

in 'De Staat van de Ruimte': "Maak ruimte voor flora en<br />

fauna en maak je sterk voor de ecologische waarden van<br />

Nederland. Maar ga niet net doen alsof daardoor de mythe<br />

van de ongerepte natuur bewaarheid wordt. Alle bos, hei<br />

en meren zijn door mensenhand ontstaan, en het is dan<br />

ook een 'paradox' om te streven naar ongerepte natuur. Bij<br />

natuurbehoud zien we ook de behoefte om veel poelen aan te<br />

leggen, ook daar waar het landschap daartoe helemaal geen<br />

aanleiding geeft, en rivieren meer te laten meanderen dan<br />

ze ooit hebben gedaan. Neem bijvoorbeeld de duinen tussen<br />

Wassenaar en Katwijk. Er waren plannen om die gedeeltelijk<br />

af te graven en zo na lange jaren van waterwinning de<br />

'oorspronkelijke' vegetatie weer een kans te geven." Hij<br />

vindt dat ook over de ecologische hoofdstructuur niet zo<br />

krampachtig moet worden gedaan. "Schakel boeren in als<br />

natuurbeheerder en laat ze meer kunstmest gebruiken.<br />

Boeren zijn ondernemers. Het behalen van rendement is<br />

een even belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van<br />

het agrarisch gebied als structurering van bedrijfsmatig en<br />

recreatief gebruik."<br />

Het laatste woord is over Midden-Delfland nog lang niet<br />

gesproken.<br />

29 <strong>Musis</strong><br />

'Verpaarding' werd daarin<br />

gedefinieerd als het proces<br />

waarbij het grondgebruik<br />

voor de paardenhouderij<br />

toeneemt en het landschap<br />

een rommelige aanblik krijgt.<br />

Dit vindt vooral plaats op de<br />

scheidslijn tussen gebouwde<br />

omgeving en platteland.<br />

Verdwijnend weidelandschap<br />

Verpaarding van het landschap<br />

Ooit boerderij, nu landhuis, Broekweg <strong>Schiedam</strong><br />

Recreatieweide


Het water op,<br />

waar dat<br />

nog kan<br />

Ooit waren de Poldervaart en Vlaardinger<br />

Vaart levensaders voor de dorpen, gehuchten<br />

en boerderijen langs hun oevers. Die tijd is<br />

geweest. De Poldervaart ligt deels verstild<br />

in een parklandschap, deels als vijver in<br />

drukke stadswijken. De Vlaardinger Vaart<br />

heeft z'n oude functie als afwateringskanaal<br />

goeddeels verloren, maar heeft er een nieuwe<br />

bijgekregen als drukbevaren recreatiegebied.<br />

Fotograaf Arie Wapenaar nam de zonnige<br />

dagen van juni en <strong>juli</strong> te baat om in Vlaardingen<br />

en <strong>Schiedam</strong> het water op te gaan.<br />

tekst: Hans van der Sloot<br />

foto's: Arie Wapenaar<br />

<strong>Musis</strong> 30


Op de alleroudste kaarten komen ze al prominent voor: de<br />

acht kilometer lange Vlaardinger Vaart en de twee kilometer<br />

kortere Poldervaart in <strong>Schiedam</strong>. Hun grote – vroegere –<br />

betekenis is op de kaarten in één oogopslag zichtbaar.<br />

Ook op de meest recente. Als brede kanalen doorsnijden<br />

ze het netwerk van sloten in het vlakke polderland. Hun<br />

betekenis als boezem is geminimaliseerd. Hun betekenis<br />

voor waterrecreanten is daarentegen omgekeerd eve<strong>nr</strong>edig<br />

toegenomen. Voor de Vlaardinger Vaart geldt dit meer dan<br />

voor de Poldervaart. Ooit een belangrijke boezem voor de<br />

Delflandse polders, met maar liefst zeven grote molens<br />

over een afstand van ternauwernood zes kilometer, is de<br />

Poldervaart aan beide kanten afgesloten en langzaamaan<br />

verworden tot een parksingel in het stedelijk gebied.<br />

Nauwelijks herkenbaar is hoe de vaart ooit een dominant<br />

element in het polderlandschap vormde en een bron was<br />

van mythen en verhalen, waarvan er verschillende terug<br />

gaan tot de middeleeuwen. De Poldervaart is in 1280<br />

aangelegd als 'Nieuwe Vaart'. Uit deze tijd stamt ook de<br />

eerste 'reisbeschrijving'. Daarin maakt een scheepspassagier<br />

gewag van een vaartocht vanaf de Merwede (Nieuwe Maas)<br />

naar het Hof van Holland (Den Haag) waarbij hij zowel links<br />

als rechts in de verte een kerktoren waarnam. De vaart werd<br />

eeuwenlang gebruikt voor de afwatering van de oostelijke<br />

ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland:<br />

Vrijenban, Hof van Delft, Berkel, Kethel en Pijnacker. De vijf<br />

ambachten hadden ieder een eigen sluis, die in 1587 werden<br />

vervangen door een grote sluis genaamd de Vijfsluizen in<br />

de Vlaardingerdijk tussen <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen. Ook bij<br />

de aansluiting op de Schie was een sluis. Deze kon voor de<br />

scheepvaart worden geopend.<br />

31 <strong>Musis</strong><br />

Bij de het dempen van de aansluiting op de Schie en<br />

Vijfsluizen, beloofden stadsbestuur en Hoogheemraadschap<br />

dat het karakter van de vaart als 'landmark' tot in lengte<br />

van dagen behouden zou blijven. Helaas bleken de<br />

dagen kort. Al meteen werd het fraaie, in 1864 gebouwde<br />

industrieelclassicistische Stoomgemaal Van der Goes<br />

afgebroken. Het gemaal, dat lange tijd Delflands belangrijkste<br />

gemaal was, werd al voor de Tweede Wereldoorlog buiten<br />

gebruik gesteld. Als monument was het echter – ook in 1965<br />

al – het behouden meer dan waard. Voor de vaart zelf had<br />

<strong>Schiedam</strong> al evenmin veel respect. Waar nodig werd het beeld<br />

aangepast aan de luimen van het moment. Met hier en daar<br />

een brug, een dam, een versmalling van de vaart werd de<br />

Poldervaart in korte singels geknipt. Het verband ertussen<br />

is zoek. De historische referentie eveneens. Een geweldige


Een geweldige mogelijkheid om de<br />

Poldervaart als diagonale scheiding<br />

tussen het 'oude' en het nieuwe<br />

<strong>Schiedam</strong> een functie te geven is net<br />

zo lang verlummeld tot er met die<br />

vaart echt niets meer te beginnen viel.<br />

<strong>Musis</strong> 32


mogelijkheid om de Poldervaart als diagonale scheiding tussen<br />

het 'oude' en het nieuwe <strong>Schiedam</strong> een functie te geven is<br />

net zo lang verlummeld tot er met die vaart echt niets meer te<br />

beginnen viel.<br />

De Vlaardinger Vaart is een beter lot beschoren. Nog steeds<br />

is de vaart een boezemwater voor de achterliggende polders.<br />

Z'n betekenis als transportweg heeft de Vlaardinger Vaart<br />

echter allang verloren. Daar staat tegenover dat de betekenis<br />

als recreatiewater omgekeerd eve<strong>nr</strong>edig is gegroeid. De<br />

Driesluizen tussen Kortedijk en Hoogstraat vervullen dan<br />

ook niet langer een vitale rol in waterhuishouding van het<br />

hoogheemraadschap, maar zijn voor de watersport van<br />

betekenis als toegangsdeur tot de vaart, de daarachter gelegen<br />

Vlietlanden, de Bommeer en de Foppenplas. Ook voor de<br />

spaarpot van het hoogheemraadschap zijn ze niet zonder<br />

belang. De sluis wordt slechts geopend na een geldinworp in<br />

de daartoe bestemde automaat. Het ledigen geschiedt in het<br />

drukke jaargetijde dagelijks.<br />

Het grootste verschil tussen de Vlaardinger Vaart en Poldervaart<br />

in <strong>Schiedam</strong> vindt z'n oorzaak in de ligging van de<br />

eerste. Waar de Poldervaart praktisch geheel is opgenomen<br />

in het stedelijk weefsel en is opgedeeld in vijvers, stroomt de<br />

Vlaardinger Vaart door het open Midden-Delfland en vormt<br />

daarmee een historisch geheel.<br />

De Vlaardinger Vaart verbindt over een afstand van acht<br />

kilometer de Gaag in Schipluiden met de Oude Haven in<br />

Vlaardingen. De vaart is een oud afwateringskanaal dat<br />

reeds voor 1250 als zodanig in gebruik moet zijn geweest.<br />

De waterloop is ontstaan door het verbinden van delen<br />

33 <strong>Musis</strong><br />

van verschillende kreken met gegraven kanalen. In het<br />

verloop van vaart, deels recht en deels bochtig, is de<br />

ontstaansgeschiedenis nog steeds zichtbaar. Als gevolg van de<br />

inversie van het landschap ligt het wateroppervlak – eertijds<br />

lager dan het aangrenzende land – nu tussen kaden hoog<br />

boven de aangrenzende polders.<br />

Het landschap rondom de Vlaardinger Vaart wordt ook wel<br />

het "Kleine Groene Hart" genoemd. Het is één van de weinige<br />

gespaard gebleven natuurgebieden in dit deel van Nederland<br />

en behoort tot de mooiste stukken van Midden-Delfland.<br />

Het gebied is van groot belang voor de lokale flora en fauna.


<strong>Schiedam</strong><br />

Lange Haven 54-56<br />

Tel. 010-4732751<br />

Rotterdam-Centrum<br />

Delftsevaart 26<br />

Tel. 010-2132993<br />

Rotterdam-H'berg<br />

Bergse Dorpsstraat 25<br />

Tel. 010-2180067<br />

www.debontekoe.nl<br />

Het Gemeenschapsfonds. Daar zit muziek in.<br />

"Door <strong>Schiedam</strong>mers – Voor <strong>Schiedam</strong>mers"<br />

Met het Gemeenschapsfonds<br />

helpt u <strong>Schiedam</strong> vooruit!<br />

Jaarlijks steunt het<br />

Gemeenschapsfonds<br />

<strong>Schiedam</strong> veel "<strong>Schiedam</strong>se<br />

initiatieven" waaronder<br />

bijvoorbeeld jongerenprojecten<br />

op het gebied van muziekbeoefening<br />

en podiumkunsten.<br />

Met uw gift of schenking maakt<br />

u het mogelijk dat ons fonds<br />

dergelijke projecten voor de<br />

<strong>Schiedam</strong>se samenleving kan<br />

blijven ondersteunen.<br />

Lees meer over dit unieke<br />

<strong>Schiedam</strong>se fonds op onze<br />

website.<br />

Kijk op onze website www.gemeenschapsfondsschiedam.nl en help ons helpen!<br />

<strong>Musis</strong> 34


Natuurliefhebbers, watersporters, fietsers en wandelaars<br />

kunnen hier hun hart ophalen. Het is een gebied waar de tijd<br />

schijnbaar heeft stil gestaan; oude boerenhoeves met fraaie<br />

boerenerven, smalle polderweggetjes met karakteristieke<br />

knotwilgen en koeien en schapen in de weilanden.<br />

De Vlaardinger Vaart geeft rechtstreeks toegang tot de<br />

Vlietlanden met de daarin centraal gelegen Foppenplas<br />

en het Bommeer. Het natuurgebied de Vlietlanden is niet<br />

toegankelijk via land. De enige manier om er te komen<br />

is via de vlieten vanuit Maassluis of de Vlaardinger Vaart<br />

vanuit Vlaardingen. De Vlietlanden liggen in een – relatief<br />

hooggelegen – boemzemwater en het gebied geldt als een<br />

van de weinige nooit ingepolderde veengebieden in Zuid-<br />

Holland. Het ongeveer honderd hectaren grote natuurgebied<br />

is eigendom van Natuurmonumenten. Er liggen vogelrijke<br />

hooilanden en veenmosrietlanden die het hele jaar door<br />

de broed- en foerageerplaats voor vele soorten vogels zijn,<br />

terwijl er ook een aantal zeldzame planten groeien, zoals de<br />

breedbladige orchis, veenpluis, moeraskartelblad en de echte<br />

koekoeksbloem. Wie de laatste resten van het oudste Holland<br />

met eigen ogen wil zien, gaat dus in Vlaardingen of Maassluis<br />

het water op.<br />

35 <strong>Musis</strong><br />

De Vlaardinger Vaart is een beter lot beschoren. Nog steeds is<br />

de vaart een boezemwater voor de achterliggende polders.<br />

Z'n betekenis als transportweg heeft de Vlaardinger Vaart<br />

echter allang verloren. Daar staat tegenover dat de betekenis<br />

als recreatiewater omgekeerd eve<strong>nr</strong>edig is gegroeid.


tekst: Han van der Horst<br />

foto's: Het Geheugen van Nederland en <strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong><br />

Een oproep tot doodzonde.<br />

Herbouw De Washington<br />

Portret van George Washington (1732-1799)<br />

door Reinier Vinkeles, ca. 1785, kopergravure<br />

aan de Buitenhavenweg<br />

Nu de herbouw van De Kameel zijn voltooiing<br />

nadert wordt het tijd voor een nieuw project.<br />

Dan is De Washington aan de beurt. Zo'n zinnetje<br />

is gemakkelijk opgeschreven, maar het is ook een<br />

slag in het gezicht van orthodoxe molenvrienden.<br />

Het is niets meer of minder dan een oproep tot<br />

de doodzonde van heiligschennis. Een afgebroken<br />

molen herbouwen is nog tot daar aan toe als<br />

het zorgvuldig gebeurt en geheel volgens de<br />

oude gegevens, maar dan moet hij wel op de<br />

oorspronkelijke plek herrijzen en niet ergens<br />

anders. De Kameel staat een klein stukje terzijde<br />

van zijn voorganger. Dat kon niet anders, omdat<br />

de gemeente aan het eind van de jaren 1950 een<br />

hoek van de oude Brandersbuurt liet vergraven tot<br />

zwaaikom omdat de plaatselijke politiek vermoedde<br />

dat onze stad een grote toekomst tegemoet ging<br />

als binnenhaven. Molenvrienden zagen de treurige<br />

onvermijdelijkheid van deze verschuiving in.<br />

Daarom gingen zij akkoord. Net als bij De Kameel<br />

is het godsonmogelijk om de Washington op de<br />

oude plek te herbouwen, want die stond met zijn<br />

broeders de Eendracht en de Batavier midden op<br />

de Broersvest, een stukje opzij van het Stadserf.<br />

De geschiktste plek zou een heel stuk verderop<br />

liggen: aan de Buitenhaven ter hoogte van Bas van<br />

der Heijden. Dat is heel ver. Dat is de doodzonde.<br />

Dat is de heiligschennis. Dat mag niet. Toch wil ik<br />

een pleidooi voeren voor zo'n herbouw van De<br />

Washington ondanks het feit dat de oorspronkelijke<br />

molen heel ergens anders stond. Daarvoor zijn<br />

namelijk argumenten aan te voeren die – zij het<br />

op een andere manier – even klemmend zijn als<br />

die voor De Kameel. Zelfs al gaat het om een<br />

verschuiving van honderden meters.<br />

<strong>Musis</strong> 36


Emmaplein en Singel met molens De Eendracht en De Washington (rechts) aan de Broersvest op de achtergrond, circa 1900.<br />

Verhaal<br />

Monumenten zijn kaal en levenloos, als je er geen verhaal bij<br />

vertelt. Dan klopt er geen hart in. Daarom is de Grote Kerk<br />

ook zo vooruitgegaan met Het Lam van Sjef Henderickx. Dit<br />

uit brokstukken van de Beeldenstorm opgebouwde kunstwerk<br />

roept een centraal verhaal in herinnering uit de geschiedenis<br />

van de Grote Kerk. Je sluit de ogen, je laat de preek aan je<br />

voorbijgaan, je hoort het zandsteen uiteenspatten op de vloer,<br />

je stelt je de vloeken en de ruwe grappen van de watergeuzen<br />

voor die ruim baan hebben gemaakt voor het protestantisme<br />

en een dominee op de kansel in plaats van een pastoor. Dat<br />

verhaal brengt de Grote Kerk tot leven. Het schept warmte.<br />

Ook een herbouwde Washington is een molen met een<br />

verhaal. Hij is niet voor niets genoemd naar de eerste<br />

president van de Verenigde Staten, want <strong>Schiedam</strong> onderhield<br />

uitstekende betrekkingen met de founding fathers van de<br />

grote natie aan de overkant van de Atlantische Oceaan. John<br />

Adams, Washingtons opvolger als president, is zelfs door de<br />

<strong>Schiedam</strong>se branders op een groots diner onthaald. Daarna<br />

werden er zaken gedaan.Ze leverden op krediet enorme<br />

hoeveelheden jenever voor het Amerikaanse leger, dat – toen<br />

nog onder generaal George Washington – aan het opbouwen<br />

was.<br />

37 <strong>Musis</strong><br />

Levenselixer<br />

Sterke drank was het levenselixer van achttiende-eeuwse<br />

legers. Zodra er ergens een oorlog uitbrak, plaatsten de<br />

generale staven dan ook gigantische bestellingen waarbij<br />

hun agenten <strong>Schiedam</strong> zelden voorbij gingen. Levering was<br />

altijd op krediet. Het was dus van belang zaken te doen met<br />

de winnende partij. Anders kon je naar je centen fluiten. Toen<br />

Adams – in 1780 – als vertegenwoordiger van de Amerikaanse<br />

opstandelingen – naar Nederland kwam, lag het absoluut niet<br />

voor de hand dat deze succes zouden boeken. Toch gingen<br />

de <strong>Schiedam</strong>se branders voluit met Adams in zee. De balans<br />

sloeg in zijn voordeel om, omdat men in <strong>Schiedam</strong> veel<br />

sympathie koesterde voor de Amerikaanse vrijheidsstrijd.<br />

De stad kende veel patriotten die ook in ons land zelf<br />

hervormingen wensten en een nieuwe politiek. Zij herkenden<br />

zich in de idealen van Adams en de Amerikaanse founding<br />

fathers. Mede daarom gokten zij op zijn overwinning – en zij<br />

wonnen de hoofdprijs. De Amerikanen hebben hun jenever<br />

na de zege keurig betaald in snoeiharde gouden dollars. Eén<br />

van de hoofdrolspelers in deze solidariteitsbeweging met<br />

de Amerikaanse revolutie was een voorzaat van Carel Nolet<br />

en zijn zoons die met hun wodka opnieuw het hart van de<br />

Verenigde Staten hebben gewonnen.<br />

Een herbouwde De Washington zou een levend bewijs zijn voor de oude<br />

vriendschapsbetrekkingen tussen <strong>Schiedam</strong> en de Verenigde Staten.<br />

Nu al bezoeken veel Amerikaanse toeristen Delfshaven, van waaruit in de<br />

zeventiende eeuw de Pilgrim Fathers vertrokken om Boston en de staat<br />

Massachusetts te stichten.


Ze leverden op krediet grote<br />

hoeveelheden jenever. (…)<br />

De Amerikanen hebben hun<br />

jenever na de zege keurig<br />

betaald in snoeiharde gouden<br />

dollars.<br />

In 1785 al hadden patriottische branders hun nieuwe<br />

moutmolen op de Noordvest De Vrijheid gedoopt. Toen ze<br />

opnieuw maalcapaciteit nodig hadden en in 1792 een broer<br />

van De Vrijheid verrees op de Broersvest, lag de naam<br />

bijna voor de hand: Washington, naar de held en de goede<br />

vriend aan de andere kant van de Atlantische Oceaan die<br />

daar in de politiek had waargemaakt waar de patriotten van<br />

<strong>Schiedam</strong> vergeefs naar haakten. Drie andere molens op de<br />

Broersvest werden trouwens ook met politieke namen getooid:<br />

De Eendracht, De Batavier en De Meyboom (symbool van<br />

vrijheid).<br />

Dit verhaal verrijkt de historische waarde van de <strong>Schiedam</strong>se<br />

molens. Het injecteert deze met nieuw leven. Het geeft er een<br />

extra betekenis aan. Een herbouwde De Washington zou een<br />

levend bewijs zijn voor de oude vriendschapsbetrekkingen<br />

tussen <strong>Schiedam</strong> en de Verenigde Staten. Nu al bezoeken<br />

veel Amerikaanse toeristen Delfshaven, van waaruit in de<br />

zeventiende eeuw de Pilgrim Fathers vertrokken om Boston en<br />

de staat Massachusetts te stichten. Tien minuten verderop met<br />

de touringcar houden de molens de wacht om de binnenstad<br />

van <strong>Schiedam</strong>. Als je weet, dat die molens een rol hebben<br />

gespeeld bij de vrijheidsstrijd van jouw natie, dan wil je daar<br />

ook langs: om De Washington te bezoeken en om De Vrijheid<br />

in werking te zien en om een borrel te proeven van het soort<br />

dat de soldaten van Washingtons leger kregen uitgereikt. En<br />

om de gedenksteen voor Adams te fotograferen, die we – nu<br />

ik erover nadenk – ook wel ergens op een mooie plek in een<br />

oude muur kunnen metselen. Je kunt je zelfs een historische<br />

driehoek voorstellen: Pilgrim Fathers in Delfshaven, molen De<br />

Portret van John Adams (1735-1826) door Reinier Vinkeles, ca. 1780 kopergravure<br />

Washington in <strong>Schiedam</strong>, Poortgebouw op Rotterdam-Zuid,<br />

waar honderdduizenden emigranten doorheen zijn getrokken<br />

op weg naar New York.<br />

Dit verhaal, deze combinatie, maken zelfs een doodzonde en<br />

heiligschennis vergeeflijk. Wees trots. Herbouw De Washington<br />

op de Buitenhaven. Geef <strong>Schiedam</strong> een van zijn mooiste en<br />

spannendste verhalen terug.<br />

Bij ons kunt u terecht voor persoonlijke en professionele rechtsbijstand<br />

op het gebied van:<br />

personen- en familierecht, waaronder echtscheiding / scheidingsmediation /<br />

sociale zekerheid / arbeidsrecht / immigratierecht / letselschade<br />

Aan de hand van uw inkomen bekijken wij, met u samen, de mogelijkheden<br />

om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp.<br />

Op 15 september aanstaande vindt de eerste Dag van de Scheiding<br />

plaats. Deze dag is een initiatief van de Vereniging Familierecht Advocaten<br />

en Scheidingsmediators. Twee van onze advocaten zijn bij deze vereniging<br />

aangesloten.<br />

Op de Dag van de Scheiding kunt u tot 20.00 uur terecht op ons kantoor.<br />

U kunt dan vrijblijvend uw (eerste) vragen meenemen. Het advies geeft u<br />

een eerste inzicht in de gevolgen en keuzes voor uw situatie.<br />

U kunt hierover meer lezen op: www.dagvandescheiding.nl<br />

Oranjestraat 2, Postbus 448, 3100 AK <strong>Schiedam</strong> - tel. 010 473 89 88 - fax 010 473 32 32 - www.habetsenvanleeuwen.nl<br />

<strong>Musis</strong> 38


DE UITGAVE VAN MUSIS WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:<br />

BASTIAANS & VAN RIET ACCOUNTANTS, SCHIEDAM<br />

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V., ROTTERDAM<br />

FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN, SCHIEDAM<br />

FONTIJNE BEHEER B.V., VLAARDINGEN<br />

HATENBOER WATER - DRINKWATERBEHANDELING, SCHIEDAM<br />

LINDE GAS BENELUX, SCHIEDAM<br />

IRADO, AFVAL, REINIGING EN DIENSTVERLENING, SCHIEDAM<br />

NICOVERKEN HOLLAND B.V., SCHIEDAM<br />

WOONPLUS, SCHIEDAM


DE UITGAVE VAN MUSIS WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:<br />

BASTIAANS & VAN RIET ACCOUNTANTS, SCHIEDAM<br />

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V., ROTTERDAM<br />

FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN, SCHIEDAM<br />

FONTIJNE BEHEER B.V., VLAARDINGEN<br />

HATENBOER WATER - DRINKWATERBEHANDELING, SCHIEDAM<br />

LINDE GAS BENELUX, SCHIEDAM<br />

IRADO, AFVAL, REINIGING EN DIENSTVERLENING, SCHIEDAM<br />

NICOVERKEN HOLLAND B.V., SCHIEDAM<br />

WOONPLUS, SCHIEDAM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!