22.09.2013 Views

GEMEENTERAADSZITTING 23 JANUARI 2006 - Gemeente Duffel

GEMEENTERAADSZITTING 23 JANUARI 2006 - Gemeente Duffel

GEMEENTERAADSZITTING 23 JANUARI 2006 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEMEENTEBESTUUR DUFFEL<br />

<strong>GEMEENTERAADSZITTING</strong> <strong>23</strong> <strong>JANUARI</strong> <strong>2006</strong><br />

OPENBARE ZITTING.<br />

1. GEMEENTELIJK KASVERSLAG 4 de KWARTAAL 2005.<br />

Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek van de gemeentekas gedurende het<br />

vierde kwartaal 2005 met een te verantwoorden vermogen van 4.195.790,71 EUR.<br />

2. OCMW : KENNISGEVING VERSLAG OVERLEGCOMITE.<br />

Kennisname van het verslag van het overlegcomité van 13.12.2005.<br />

3. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 17 (KAPELBEEMDEN) : STOPZETTING HUIDIGE<br />

GOEDKEURINGSPROCEDURE EN OPDRACHT AANPASSING ONTWERP.<br />

Op 13.06.2005 heeft de gemeenteraad het BPA Kapelbeemden voorlopig goedgekeurd.<br />

Nadien werd van 27.06.2005 tot 26.07.2005 een openbaar onderzoek georganiseerd.<br />

Op basis van de ingekomen bezwaarschriften beslist de raad om de huidige goedkeuringsprocedure<br />

stop te zetten en het plan en de stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen.<br />

Raadslid Guy De Wilder dient volgend amendement in en vraagt hierover de stemming :<br />

punt 2 aanvullen met “na voorafgaandelijk overleg met de betrokken buurtbewoners”.<br />

Stemming : 25 aanwezig.<br />

25 stemmen voor.<br />

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.<br />

Na een nieuwe adviesronde bij de hogere overheden (plenaire vergadering) en na voorafgaandelijk<br />

overleg met de betrokken buurtbewoners, zal een aangepast dossier opnieuw ter<br />

voorlopige goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.<br />

4. VERKOOP 2 PERCEELTJES GROND LANGSHEEN DE ZANDSTRAAT.<br />

De raad beslist toelating te verlenen tot de verkoop uit de hand van twee perceeltjes grond,<br />

gelegen te <strong>Duffel</strong> langsheen de Zandstraat, kadastraal gekend onder afdeling 2, sectie D,<br />

nummer 322/02 A en 322/02 B, met een oppervlakte volgens opmetingsplan van respectievelijk<br />

147 m² en 390 m², aan de vzw Jeugdzorg Ter Elst, tegen de verkoopprijs van 80 €/m².<br />

De verkoop van deze onroerende goederen is noodzakelijk om samengevoegd te worden<br />

met de aanpalende omliggende gronden ter realisatie van een goedgekeurde verkaveling.<br />

5. VERKOOP EN VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID PERCEEL GROND<br />

LANGSHEEN DE TRAPSTRAAT AAN IMEA.<br />

De raad beslist toelating te verlenen tot de verkoop uit de hand van een perceel grond gelegen<br />

te <strong>Duffel</strong>, Trapstraat, afdeling 2, sectie D, nummer 541 F10/deel, met een oppervlakte<br />

van 143,32 m², voor de plaatsing van een gascabine en voor het vestigen van een erfdienstbaarheid<br />

noodzakelijk voor de ondergrondse aansluitingen, aan de Intercommunale<br />

1


2<br />

Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen, IMEA, met exploitatiezetel te Deurne,<br />

Merksemsesteenweg, <strong>23</strong>3.<br />

De verkoop geschiedt voor openbaar nut, namelijk voor de plaatsing van een gascabine,<br />

mits de prijs van 8.599,20 EUR, alle vergoedingen en wederbeleggingen inbegrepen.<br />

6. AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN LANGSHEEN DE MIJLSTRAAT,<br />

TER PLAATSE SCHORSHAGEN, VAN IMEA.<br />

De raad beslist toelating te verlenen tot de aankoop uit de hand van een perceel grond gelegen<br />

te <strong>Duffel</strong>, nabij de Mijlstraat, ter plaatse Schorshagen, afdeling 2, sectie C, nummer<br />

589/Bdeel, met een oppervlakte van 139,50 m², van de Intercommunale Maatschappij voor<br />

Energievoorziening Antwerpen, IMEA, met exploitatiezetel te Deurne, Merksemsesteenweg,<br />

<strong>23</strong>3.<br />

De aankoop geschiedt voor de prijs van 1,00 EUR, alle vergoedingen en wederbeleggingen<br />

inbegrepen.<br />

7. HERINRICHTING GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM – FASE 2 : STUDIE, ONTWERP<br />

EN OPVOLGING : LASTENBOEK EN RAMING.<br />

Na de eerste fase met betrekking tot de herinrichting van het gemeentelijk sportcentrum,<br />

waarbij onder meer een nieuwe parking werd aangelegd en de voetbalterreinen werden<br />

heraangelegd en verlicht, wordt nu beslist om een ontwerper te zoeken voor de tweede fase<br />

van de herinrichting. In de tweede fase zal de nadruk komen te liggen op de realisatie van<br />

een aantal gebouwen en constructies (nieuwe kleedkamers en sanitair, uitbreiding lokalen<br />

onder zittribune, overdekte luifel tussen de diverse voetbalterreinen).<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

63.525 €, BTW inclusief, voor de studie, het ontwerp en de opvolging voor de tweede fase<br />

van de herinrichting van het gemeentelijk sportcentrum.<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>2006</strong>, artikels 764.722.60, 764.7<strong>23</strong>.60 en 764.724.60.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

8. BOUW VAN EEN POMPINSTALLATIE EN AANLEG VAN EEN RETENTIEBEKKEN OP<br />

DE MOLENVELDLOOP : PLANNEN, LASTENBOEK EN RAMING.<br />

Het provinciebestuur van Antwerpen zal samen met de NV Aquafin een pompinstallatie<br />

bouwen en een retentiebekken aanleggen op de Molenveldloop, nabij de monding in de<br />

Nete.<br />

Deze werken hebben tot doel het risico op overstromingen in de onmiddellijke en verdere<br />

omgeving (Beunt, Rietlei, Liersesteenweg, omgeving Lintsesteenweg) verder te verkleinen<br />

en zijn in feite een vervolg van de ingrijpende rioleringswerken die in 2002 in diezelfde omgeving<br />

plaatsvonden.<br />

Het bestaande overstort ter hoogte van de Liersesteenweg zal aangepast worden. Het<br />

overstortend rioolwater zal gescheiden worden van het water van de Molenveldloop. Op<br />

deze wijze kan het rioolwater een eerste primaire zuivering ondergaan alvorens het verder<br />

opnieuw met het water van de waterloop gemengd wordt. Dit wordt gerealiseerd door de<br />

oevers onder flauwe helling aan te leggen en te beplanten met riet, door de bodem af te<br />

werken met een steenbestorting en door een slibvang te voorzien op het einde.<br />

Na deze slibvang worden beide waterstromen samengebracht en doorlopen daarna een<br />

rietzone alvorens het pompstation te bereiken.<br />

Er worden 2 pompen opgesteld die samen een debiet leveren van 5.000 m³ /u (bij een opvoerhoogte<br />

van 2m). Dit is dezelfde pompcapaciteit als bij de Lekbeek en de<br />

Wouwendonksebeek.


3<br />

Aangezien het terrein dat voor de aanleg van het retentiebekken noodzakelijk is, voor een<br />

gedeelte toebehoort aan het gemeentebestuur van <strong>Duffel</strong>, wordt hiervoor de toelating gevraagd.<br />

Er wordt nog bijkomend als voorwaarde gesteld dat de nodige afspraken in verband<br />

met onderhoud en herstellingen in een samenwerkingsovereenkomst dienen opgenomen<br />

te worden, die eveneens aan de gemeenteraad dient voorgelegd te worden.<br />

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 80 werkdagen.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de plannen, het lastenboek en de raming ten<br />

bedrage van 563.608,<strong>23</strong> €, BTW inclusief, voor de de bouw van een pompinstallatie en aanleg<br />

van een retentiebekken op de Molenveldloop.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via openbare aanbesteding.<br />

De kosten worden volledig gedragen door het provinciebestuur van Antwerpen (30%) en de<br />

NV Aquafin (70 %).<br />

9. GEMEENTELIJK TECHNISCH INSTITUUT : VERVANGEN URINOIRS : LASTENBOEK<br />

EN RAMING.<br />

Omwille van geurhinder en frequente problemen met de afvoerleidingen wordt beslist om de<br />

urinoirs van het gemeentelijk technisch instituut te vervangen door nieuwe urinoirs met moderne<br />

infrarood gestuurde spoeling. Tevens zullen alle toevoer- en afvoerleidingen vervangen<br />

worden.<br />

Raadslid Jan Smits dient volgend amendement in en vraagt hierover de stemming :<br />

De tekst “nieuwe urinoirs met moderne infrarood gestuurde spoeling” vervangen door<br />

“nieuwe waterloze urinoirs”.<br />

Stemming : 25 aanwezig.<br />

4 stemmen voor, 7 onthoudingen en14 stemmen tegen.<br />

Bijgevolg wordt dit voorstel niet aangenomen.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

21.344,40 €, BTW inclusief, voor het vervangen van de urinoirs in het gemeentelijk technisch<br />

instituut.<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>2006</strong>, artikel 735/724-60.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

10. ERNEST CLAESSTRAAT : LEVEREN EN PLAATSEN VAN SPEELTOESTELLEN :<br />

LASTENBOEK EN RAMING.<br />

In de verkaveling van de Ernest Claesstraat en de Felix Timmermansstraat werd een perceel<br />

voorbehouden voor de aanleg van een speelterrein.<br />

De nodige speeltoestellen en toebehoren zullen op basis van huidig voorliggend dossier<br />

binnenkort aangekocht worden.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

30.753,11 €, BTW inclusief, voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen.<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>2006</strong>, artikels 761/725-60 en 761.744-51.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

11. GEMEENTEPERSONEEL :<br />

a) OPENVERKLARING BETREKKING BIJ AANWERVING VAN 1 GESCHOOLD<br />

WERKMAN/WERKVROUW REDDER EN AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE.


4<br />

De raad beslist één betrekking van voltijds geschoold werkman/werkvrouw - redder<br />

open te verklaren bij aanwerving, overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in het<br />

administratief statuut van het statutair personeel, de uiterste datum van inschrijving van<br />

de kandidaturen vast te stellen op 24.02.<strong>2006</strong> en een wervingsreserve aan te leggen<br />

met een geldigheidsduur van 2 jaar.<br />

b) OPENVERKLARING BETREKKINGEN BIJ AANWERVING VAN 2 PARTTIME<br />

SCHOONMA(A)K(ST)ERS/KOFFIEBEREID(ST)ERS.<br />

De raad beslist twee betrekkingen van parttime schoonma(a)k(st)er/koffiebereid(st)er<br />

open te verklaren bij aanwerving, overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in het<br />

administratief statuut van het statutair personeel en de uiterste datum van inschrijving<br />

van de kandidaturen vast te stellen op 24.02.<strong>2006</strong>.<br />

12. GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS :<br />

a) VORMING SCHOLENGEMEENSCHAP SCHOOLJAREN 2005 – 2011 : WIJZIGING.<br />

De raad beslist de beslissing van 17.05.2005 houdende vorming van een scholengemeenschap<br />

voor de schooljaren 2005 – 2011, aan te vullen met “de korte vervangingen”.<br />

b) CONVENANT VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP HOUDENDE INVOERING VAN<br />

EEN TIJDELIJK PROJECT VOOR VERVANGINGEN VAN KORTE AFWEZIGHEDEN :<br />

GOEDKEURING.<br />

De raad beslist de convenant van de scholengemeenschap Anker, houdende invoering<br />

van een tijdelijk project voor vervangingen van korte afwezigheden tijdens de schooljaren<br />

2005 – <strong>2006</strong> en <strong>2006</strong> – 2007, goed te keuren.<br />

13. GEMEENTELIJK TECHNISCH ONDERWIJS : CONVENANT VAN DE<br />

SCHOLENGEMEENSCHAP HOUDENDE INVOERING VAN EEN TIJDELIJK PROJECT<br />

VOOR VERVANGINGEN VAN KORTE AFWEZIGHEDEN : GOEDKEURING.<br />

De raad beslist de convenant van de scholengemeenschap provincie Antwerpen – gemeente<br />

<strong>Duffel</strong>, houdende invoering van een tijdelijk project voor vervangingen van korte afwezigheden<br />

gedurende de periode 01.02.<strong>2006</strong> – 31.08.2007, goed te keuren.<br />

14. GEMEENTELIJK NATUUR- EN MILIEUBELEID : OVEREENKOMST MET IGEMO<br />

BETREFFENDE DE REDUCTIE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN : OPVOLGING EN<br />

UITBREIDING VAN HET DEELPROJECT.<br />

Reeds enige jaren werkt de gemeente aan het verminderen van het gebruik van chemische<br />

bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het openbaar domein.<br />

Door het decreet van 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen<br />

door openbare diensten in het Vlaams gewest is de gemeente namelijk<br />

verplicht om uiterlijk tegen eind 2014 haar openbaar domein volledig niet-chemisch te onderhouden.<br />

In 2004 bakende de gemeente hiertoe ondermeer een proefgebied af waarin al<br />

tegen 2009 bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud zal gerealiseerd worden.<br />

Voor de opmaak van het eerste en tweede actieprogramma van het reductieprogramma<br />

voor bestrijdingsmiddelen, de begeleiding en sturing van de uitvoering van het reductieprogramma<br />

en de opmaak van haar rapporteringsdocument, doet de gemeente sinds 2002 beroep<br />

op de intergemeentelijke vereniging IGEMO. De huidige overeenkomst loopt af op<br />

30.04.<strong>2006</strong>.


5<br />

De raad beslist de goede samenwerking te verlengen en een nieuwe overeenkomst goed te<br />

keuren.<br />

Deze overeenkomst heeft betrekking op de opvolging en uitbreiding van het deelproject.<br />

Het omvat onder meer de verdere begeleiding en sturing van de uitvoering van het reductieprogramma,<br />

de opmaak van het jaarlijks rapporteringsdocument en de opmaak van het<br />

derde actieprogramma.<br />

15. JEUGDWERKBELEID : JAARPLAN IN HET KADER VAN HET JEUGDWERKBELEID<br />

VOOR <strong>2006</strong>.<br />

Het ontwerp-jaarplan voor <strong>2006</strong> in het kader van het jeugdwerk wordt goedgekeurd.<br />

Het jaarplan is een concretisering van het Jeugdwerkbeleidsplan voor 2005 tot 2007 en<br />

hangt samen met de jaarlijkse gemeentebegroting.<br />

Het omvat concrete actiepunten met hun financieel plaatje :<br />

- ondersteunen van het particulier jeugdwerk ;<br />

- gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven (Grabbelpas, Swap, Speelkriebel, sportkampen) ;<br />

- gemeentelijke jeugddienst ;<br />

- ondersteunen vorming in het kader van het jeugdwerk ;<br />

- tegemoetkoming voor maatschappelijk achtergestelde gezinnen in samenwerking met het<br />

OCMW ;<br />

- participatie in het jeugdwerkbeleid ;<br />

- gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur ;<br />

- LochFest ;<br />

- ruimte voor jongeren (speelpleinen, skateruimte, repetitieruimte) ;<br />

- communicatie en informatie.<br />

Het advies van de gemeentelijke jeugdraad maakt deel uit van het Jaarplan. De jeugdraad<br />

bezorgde zijn advies op 04.01.<strong>2006</strong>.<br />

16. OVEREENKOMST TUSSEN SEMU EN HET GEMEENTEBESTUUR VAN DUFFEL IN<br />

VERBAND MET HET GEBRUIK VAN KOPIEEN VAN BLADMUZIEK.<br />

In de muziekcursussen in het kader van de naschoolse vormingsactiviteiten wordt gebruik<br />

gemaakt van partituren. Vanuit financieel en sociaal oogpunt worden er ook kopieën van<br />

muziekpartituren gebruikt.<br />

De auteurswet verbiedt echter het gebruik van integrale kopieën van muziekpartituren in het<br />

muziekonderwijs en voor culturele initiatieven. Er is voor de naschoolse vormingsactiviteiten<br />

nood aan een duidelijke en flexibele regeling in overeenstemming met de auteurswet.<br />

Dit is mogelijk in de vorm van een overeenkomst met SEMU, de vennootschap van muziekuitgevers<br />

die instaat voor het collectief beheer van auteursrecht.<br />

De raad beslist deze overeenkomst goed te keuren.<br />

17. GEBRUIK VAN HET GEMEENTEWAPEN.<br />

De raad beslist toestemming te verlenen aan de intercommunale Igemo en Ivarem om het<br />

gemeentewapen te mogen gebruiken bij de realisatie van projecten die deze intercommunales<br />

uitvoeren in opdracht van de gemeente.<br />

18. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT NAALSTRAAT (KRUISPUNT MET<br />

RECREATIEDOMEIN “DE POLLEPEL”).<br />

De raad beslist volgend aanvullend verkeersreglement goed te keuren :<br />

“Het verkeersbord B17 wordt vervangen door het verkeersbord B5 met stopstreep (aan het<br />

kruispunt voor Naalstraat) voor bestuurders die het recreatiedomein verlaten. Het onderbord<br />

M10 wordt onder het verkeersbord B5 geplaatst.”


19. TIJDELIJKE VERKEERSVERORDENING.<br />

De raad beslist volgende tijdelijke verkeersverordening vast te stellen :<br />

Winterhappening – Nieuwstraatvrienden.<br />

Op zaterdag 28.01.<strong>2006</strong> wordt tussen 12.00 uur en 24.00 uur het verkeer van voertuigen<br />

verboden in de Nieuwstraat tussen Kerkstraat en Kasteelstraat, met uitzondering voor de<br />

bewoners en de hulpdiensten.<br />

20. BEKRACHTIGING TIJDELIJKE VERKEERSVERORDENINGEN.<br />

Bekrachtiging van volgende tijdelijke verkeersverordeningen :<br />

Beslissing burgemeester Manifestatie<br />

28.11.2005 : van 01.12.2005 tot eind januari <strong>2006</strong> : proefopstelling<br />

Hoogstraat ;<br />

06.12.2005 : 10.12.2005 : kerstmarkt parochie O.-L.-Vrouw van Goede<br />

Wil ;<br />

08.12.2005 : van 09.12.2005 t.e.m. 11.12.2005 : inname openbare weg<br />

voor keurslagerij Thys – wijndegustatie ;<br />

14.12.2005 : tussen 16.12.2005 en 02.01.<strong>2006</strong> : circusvoorstellingen<br />

“Mobil Magic Circus” ;<br />

09.01.<strong>2006</strong> : tussen 12.01.<strong>2006</strong> en 15.01.<strong>2006</strong> : kerstboomverbranding<br />

<strong>2006</strong>.<br />

21. POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME<br />

EVENEMENTEN.<br />

Bij evenementen (publieke gebeurtenissen of bijeenkomsten op publiek en/of privaat terrein,<br />

met meer dan 50 al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers) ontstaan al snel vrij<br />

grote hoeveelheden afval (restafval, PMD, glas,…).<br />

Om te voldoen aan haar engagementen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst<br />

“Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling 2005 – 2007, cluster Vaste Stoffen, niveau<br />

2”, is de gemeente ertoe verplicht om een politiereglement met betrekking tot het organiseren<br />

van afvalarme evenementen in te stellen. Dit politiereglement heeft tot doel het ontstaan<br />

van afvalstoffen op evenementen tot een minimum te beperken en het afval maximaal<br />

selectief in te zamelen.<br />

De raad beslist dit politiereglement goed te keuren.<br />

22. RETRIBUTIE VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN <strong>2006</strong>.<br />

Goedkeuring retributie voor deelname aan activiteiten <strong>2006</strong> :<br />

- Grabbelpas met Grabbelaar : 3,50 EUR ;<br />

- Swapkaart of -sticker met Swapgids : 3,50 EUR ;<br />

- Speelkriebel : 2,50 EUR per dag ;<br />

sportkampen :<br />

- basisretributie : 40 EUR inwoners <strong>Duffel</strong> en 45 EUR niet-inwoners ;<br />

- voor houders van een Grabbelpas/Swap : 37,5 inwoners <strong>Duffel</strong> en 42,5 EUR niet inwoners<br />

;<br />

- Vanaf 3 de inschrijving van hetzelfde gezin : 30 EUR inwoners <strong>Duffel</strong> en 35 EUR niet inwoners<br />

;<br />

Swap lente-editie :<br />

- zwemmen in de Vossemeren : 10 EUR<br />

- superbowl : 6 EUR<br />

6


- paintball : 20 EUR<br />

- karten : 15 EUR<br />

- kickertornooi : 5 EUR<br />

- vissen of schaatsen : 5 EUR<br />

- nachtspel : 3 EUR<br />

- filmavond : 5 EUR<br />

- workshop elektronische muziek : 15 EUR<br />

- Bobbejaanland : 13 EUR<br />

<strong>23</strong>. BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN : AANPASSING.<br />

De raad beslist het reglement betreffende de belasting op de afgifte van administratieve<br />

stukken aan te vullen met de tarieven voor de spoedprocedure voor de afgifte van de elektronische<br />

identiteitskaart.<br />

24. BELASTING OP HET LOZEN VAN AFVALWATER IN DE GEMEENTERIOLEN :<br />

INTREKKING.<br />

De raad beslist de beslissing van 15.10.2001 betreffende de belasting op het lozen van afvalwaters<br />

in te trekken met ingang van 01.01.<strong>2006</strong>.<br />

BIJKOMENDE DAGORDE.<br />

A) BEWONERSPARKEERKAARTEN.<br />

Interpellatie onafhankelijk raadslid Guy De Wilder.<br />

B) PARKEERKAART VOOR HULPVERLENERS.<br />

Interpellatie onafhankelijk raadslid Guy De Wilder.<br />

C) FIETSDIEFSTALPREVENTIE.<br />

Interpellatie onafhankelijk raadslid Guy De Wilder.<br />

Het raadslid legt volgend voorstel ter stemming :<br />

“De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de opstart van een gemeentelijke preventiecampagne<br />

met als doel het aantal fietsdiefstallen in onze gemeente te verminderen.”<br />

Stemming : 25 aanwezig.<br />

25 stemmen voor.<br />

Bijgevolg wordt dit voorstel aangenomen.<br />

D) ONTSLAG GEMEENTERAADSLID : AKTENEMING.<br />

De raad neemt kennis van het schrijven de dato 16.01.<strong>2006</strong>, uitgaande van de heer Paul<br />

Schelfhout, houdende zijn ontslag als gemeenteraadslid met ingang van heden.<br />

7


E) AFSTAND OPVOLGING GEMEENTERAADSLID : AKTENEMING.<br />

De raad neemt kennis van het schrijven de dato 16.01.<strong>2006</strong>, uitgaande van de heer Alex<br />

Maes, 3 de plaatsvervanger van lijst 21 bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober<br />

2000, houdende kennisgeving van afstand van zijn recht als derde opvolger.<br />

F) EEN KMO OF EEN MAST ?<br />

Interpellatie onafhankelijk raadslid Jan Smits.<br />

G) CONSEQUENTE MILIEUVRIENDELIJKHEID.<br />

Interpellatie onafhankelijk raadslid Jan Smits.<br />

Het raadslid legt volgende voorstellen ter stemming :<br />

“De gemeenteraad beslist principieel om het “Contact gemeentelijk informatieblad” te laten<br />

drukken op milieuvriendelijke vegetale inkten.”<br />

Stemming : 25 aanwezig.<br />

8 stemmen voor, 3 onthoudingen en 14 stemmen tegen.<br />

Bijgevolg wordt dit voorstel niet aangenomen.<br />

“De gemeenteraad beslist principieel om in de colofon van “Contact gemeentelijk informatieblad”<br />

steeds de samenstelling van de milieuvriendelijke inkt te vermelden.”<br />

Stemming : 25 aanwezig.<br />

8 stemmen voor, 3 onthoudingen en 14 stemmen tegen.<br />

Bijgevolg wordt dit voorstel niet aangenomen.<br />

DAARNA GAAT DE RAAD OVER IN GEHEIME ZITTING.<br />

De Secretaris, De Burgemeester,<br />

Eddy Borremans Guido De Vos<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!