23.09.2013 Views

GEMEENTERAADSZITTING 20 FEBRUARI 2006 - Gemeente Duffel

GEMEENTERAADSZITTING 20 FEBRUARI 2006 - Gemeente Duffel

GEMEENTERAADSZITTING 20 FEBRUARI 2006 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEMEENTEBESTUUR DUFFEL<br />

<strong>GEMEENTERAADSZITTING</strong> <strong>20</strong> <strong>FEBRUARI</strong> <strong>20</strong>06<br />

OPENBARE ZITTING.<br />

1. EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID.<br />

Mevrouw Bianca Van den Broeck, vierde plaatsvervanger, zal de heer Paul Schelfhout opvolgen<br />

voor zover zij tot op heden nog de wettelijke kiesvoorwaarden verenigt (de heer Alex<br />

Maes, derde opvolger, heeft verzaakt aan zijn recht van opvolging).<br />

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging vindt de installatie van het<br />

nieuwe raadslid plaats.<br />

2. OCMW : KENNISGEVING VERSLAG OVERLEGCOMITE.<br />

Kennisname van het verslag van het overlegcomité van 17.01.<strong>20</strong>06.<br />

3. PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN BABBELKROONBEEK (KONTICH) :<br />

ADVIES.<br />

Dit PRUP voorziet de aanleg van een retentiezone langsheen de Babbelkroonbeek, gelegen<br />

in het westen van de gemeente Kontich, tegenaan de spoorwegen en de gemeente<br />

Lint.<br />

Hiervoor zal agrarisch en natuurgebied omgezet worden naar zone voor waterberging.<br />

De Babbelkroonbeek voert het water van de Roetaardloop af en mondt achter de wijk van<br />

de Beunt op Lier uit in de Babbelsebeek, die op haar beurt instaat voor de afvoer van het<br />

water van de Arkelloop.<br />

Het water van Kontich en Lint vertraagd afvoeren en bergen komt uiteraard de vlotte afvoer<br />

van het water van de Roetaardloop ten goede.<br />

De raad beslist om dit project gunstig te adviseren, maar wenst bijkomend op te merken dat<br />

de resterende stroomafwaartse maatregelen uit het Masterplan Water van de provincie<br />

eveneens op korte termijn dienen gerealiseerd te worden.<br />

4. WATERSCHAP BENEDEN NETE :<br />

a) OVEREENKOMST MET HET PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN<br />

BETREFFENDE DE OPRICHTING.<br />

In uitvoering van het decreet op het Integraal Waterbeleid kregen eind <strong>20</strong>05 de bekkens<br />

en deelbekkens hun officiële afbakening.<br />

De gemeente <strong>Duffel</strong> is volledig gelegen in deelbekken Beneden Nete, dat een deel<br />

vormt van het Netebekken.<br />

De volgende stap binnen dit proces vormt de oprichting van de waterschappen. Een<br />

waterschap is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en omvat 1 of<br />

meerdere deelbekkens.<br />

Het doel van dit samenwerkingsverband is de realisatie van een geïntegreerd, efficiënter<br />

waterbeheer door het beter op elkaar afstemmen van de taken, projecten en initiatieven<br />

van de deelnemende besturen.<br />

De grenzen van het waterschap Beneden Nete vallen volledig samen met deze van het<br />

deelbekken Beneden Nete. De in het waterschap participerende besturen zullen zijn :<br />

1


2<br />

het Vlaams gewest, het provinciebestuur van Antwerpen, de gemeenten Kontich,<br />

Boechout, Ranst, Rumst, Sint-Katelijne Waver, Berlaar, Lint, Lier, <strong>Duffel</strong>, Mechelen,<br />

Putte en de polderbesturen van Rumst, Battenbroek, De Koebeemden, Lier en<br />

Mostaerdpot en Fermerijbeemden.<br />

Het waterschap zal onder meer instaan voor de opmaak en goedkeuring van het deelbekkenbeheerplan<br />

en dient voorstellen te doen naar een betere bevoegdheidsverdeling<br />

inzake waterbeleid.<br />

De beslissingen binnen het waterschap zullen genomen worden door een op te richten<br />

stuurgroep die bestaat uit aan te duiden mandatarissen binnen de participerende besturen.<br />

De dagelijkse werking zal gevoerd worden binnen de permanente werkgroep, die zal<br />

bestaan uit aan te duiden ambtenaren binnen deze besturen.<br />

Bijkomend kan facultatief het bestuur een kandidaat aanstellen om te zetelen in het bekkenbestuur.<br />

Achteraf zal binnen de stuurgroep van het waterschap bepaald worden wie<br />

welke deelbekkens zal vertegenwoordigen.<br />

De raad beslist zich akkoord te verklaren met de oprichtingsovereenkomst.<br />

b) AANDUIDING AFGEVAARDIGDE VOOR DE STUURGROEP.<br />

De raad beslist de heer Jozef HELLEMANS, schepen, aan te duiden als afgevaardigde<br />

voor de stuurgroep.<br />

c) AANDUIDING KANDIDAAT VOOR HET BEKKENBESTUUR.<br />

De raad beslist de heer Jozef HELLEMANS, schepen, aan te duiden als kandidaat voor<br />

het bekkenbestuur.<br />

5. GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING BETREFFENDE HET<br />

OVERWELVEN VAN BAANGRACHTEN.<br />

Ingevolge het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest, cluster<br />

Water, dient het gemeentebestuur een nieuw baangrachtenreglement op te maken.<br />

Nadat advies werd gevraagd aan de GECORO en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar,<br />

kan deze verordening nu door de gemeenteraad goedgekeurd worden.<br />

Enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. het vorige reglement zijn :<br />

- overwelving in principe maximaal 5 meter breed ;<br />

- diameter van de buizen minimaal 40 cm ;<br />

- verbod om grachten te beschoeien met materialen die de infiltratie van het water verhinderen<br />

;<br />

- toelating aan de aanvrager om zelf kopmuren te bouwen.<br />

De raad beslist dit nieuw baangrachtenreglement goed te keuren.<br />

6. VERBETERINGSWERKEN BRUG RECHTSTRAAT : STUDIE, ONTWERP EN<br />

OPVOLGING : LASTENBOEK EN RAMING.<br />

Er wordt voorgesteld om volgende verbeteringswerken uit te voeren aan de brug van de<br />

Rechtstraat :<br />

- aanleg van fietspaden ;<br />

- leveren en plaatsen van vangrails ;<br />

- vernieuwen wegdek bovenaan de brug.<br />

Teneinde een uitvoeringsdossier op te maken dient eerst een ontwerper aangesteld te worden.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

10.587,50 €, BTW inclusief, voor de studie, het ontwerp en de opvolging voor de verbeteringswerken<br />

aan de brug van de Rechtstraat.


3<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>20</strong>06, artikel 421.731.60.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

7. KASTEEL GEVERS : VERNIEUWEN VLOERBEKLEDING : LASTENBOEK EN RAMING.<br />

In het gedeelte van kasteel Gevers waar het gemeentelijk museum zal ingericht worden,<br />

dient een nieuwe vloerbekleding geplaatst te worden.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

7.683,50 €, BTW inclusief, voor het vernieuwen van de vloerbekleding in kasteel Gevers.<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>20</strong>06, artikel 771.724.60.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

8. GEMEENTELIJK KERKHOF DUFFEL-CENTRUM : AANKOOP COLUMBARIA :<br />

LASTENBOEK EN RAMING.<br />

Wegens plaatsgebrek zal op het gemeentelijk kerkhof van <strong>Duffel</strong>-centrum in de<br />

Merodestraat een nieuw columbarium opgericht worden.<br />

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan het lastenboek en de raming ten bedrage van<br />

8.397,40 €, BTW inclusief, voor de aankoop van columbaria voor het gemeentelijk kerkhof<br />

van <strong>Duffel</strong> centrum.<br />

Deze uitgave zal gefinancierd worden met krediet, voorzien op de gemeentebegroting,<br />

dienstjaar <strong>20</strong>06, artikel 878.725.60.<br />

Er wordt beslist de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

9. GEMEENTEPERSONEEL :OPENVERKLARING BETREKKING BIJ AANWERVING VAN<br />

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MILIEUDIENST.<br />

De raad beslist één betrekking van voltijds administratief medewerker milieudienst open te<br />

verklaren bij aanwerving, overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in het administratief<br />

statuut van het statutair personeel en de uiterste datum van inschrijving van de kandidaturen<br />

vast te stellen op 17.03.<strong>20</strong>06.<br />

10. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT :<br />

a) ROOIENBERG (SPORTCENTRUM).<br />

Naar aanleiding van de aanleg van een parking op het gemeentelijk sportcentrum, dient<br />

een verkeersverordening opgemaakt te worden.<br />

De raad beslist volgend aanvullend verkeersreglement goed te keuren :<br />

“Er is één inrit en één uitrit aan het sportcentrum.<br />

Bij het verlaten van de parking duidt een witte geschilderde pijl op de rijweg de richting<br />

aan (rechtsaf in Rooienberg).<br />

Aan de cafetaria worden 3 mindervalidenparkeerplaatsen aangeduid.<br />

Aan het zwembad worden 2 mindervalidenparkeerplaatsen aangeduid.<br />

Aan het zwembad worden 4 busparkeerplaatsen aangeduid.<br />

Naast deze 4 busparkeerplaatsen worden een gele onderbroken lijn aangebracht op de<br />

borduurrand aldaar.


4<br />

Gele onderbroken lijnen worden aangebracht bij het begin en einde van de parkeervakken.<br />

Gele onderbroken lijn wordt aangebracht in de Rooienberg<br />

Op het parkeerterrein is tweerichtingsverkeer van toepassing.”<br />

b) ZANDSTRAAT (ZONE 30 SCHOOLOMGEVING TER ELST).<br />

In de Zandstraat zal ter hoogte van de school Ter Elst, net zoals dit eerder werd ingevoerd<br />

in de buurt van de andere schoolomgevingen, zone 30 ingevoerd worden.<br />

De raad beslist volgend aanvullend verkeersreglement goed te keuren :<br />

“In de Zandstraat wordt de zone 30 ingesteld vóór de eerste toegang naar de school Ter<br />

Elst, tot na de tweede toegang van de school (nummer 30).”<br />

11. BEKRACHTIGING TIJDELIJKE VERKEERSVERORDENINGEN.<br />

Bekrachtiging van volgende tijdelijke verkeersverordeningen :<br />

Beslissing burgemeester Manifestatie<br />

<strong>20</strong>.01.<strong>20</strong>06 : 21.01.<strong>20</strong>06 : huwelijksjubileum Beemdstraat ;<br />

31.01.<strong>20</strong>06 verlenging tot eind februari : proefopstelling schoolomgeving<br />

’t Kompas – Nieuwstraat ;<br />

verlenging tot eind maart <strong>20</strong>06 : proefopstelling<br />

Hoogstraat.<br />

DAARNA GAAT DE RAAD OVER IN GEHEIME ZITTING.<br />

OPENBARE ZITTING.<br />

14. UITREIKING EREKENTEKENS VAN DE ARBEID.<br />

Sector bouw : bronzen erekenteken :<br />

Eddy VAN DUFFEL<br />

Sector handel in voedingswaren : zilveren erekenteken :<br />

Jozef DIJCKMANS<br />

Sector handel in voedingswaren : gouden erekenteken :<br />

Anna DEHENIN<br />

Sector kapsel : gouden erekenteken :<br />

André SCHROEVEN.<br />

De Secretaris, De Burgemeester,


Eddy Borremans Guido De Vos<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!