30.09.2013 Views

brochure brandveiligheid jeugdlokalen - Gemeente Duffel

brochure brandveiligheid jeugdlokalen - Gemeente Duffel

brochure brandveiligheid jeugdlokalen - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFOBROCHURE<br />

Brandveilige<br />

GEMEENTE DUFFEL<br />

Jeugdlokalen


BRANDVEILIGE JEUGDLOKALEN?<br />

In 2010 werkte de jeugddienst in samenwerking met de<br />

brandweer een beleidsplan uit om de <strong>brandveiligheid</strong><br />

van de <strong>jeugdlokalen</strong> te verbeteren. Met deze <strong>brochure</strong><br />

wil het gemeentebestuur de jeugdverenigingen<br />

informeren over de normen en de acties die bij dit<br />

nieuwe beleidsplan horen.<br />

Het volledige beleidsplan kan je raadplegen op<br />

www.duffel.be.<br />

Brand scoutslokalen<br />

<strong>Duffel</strong>-Mijlstraat | 2010<br />

2|12


MISSIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR<br />

HET GEMEENTEBESTUUR VAN DUFFEL WIL DAT ELK<br />

JEUGDLOKAAL OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN<br />

BEANTWOORDT AAN DE NIEUW VASTGELEGDE<br />

NORMEN ROND BRANDVEILIGHEID. HET<br />

GEMEENTEBESTUUR WIL HET JEUGDWERK FINANCIEEL<br />

MAAR VOORAL OOK LOGISTIEK ONDERSTEUNEN OM<br />

EEN ATTEST BRANDVEILIGHEID TE BEHALEN ÉN TE<br />

BEHOUDEN. DAARNAAST WIL HET GEMEENTEBESTUUR<br />

HET JEUGDWERK BLIJVEND INFORMEREN EN<br />

SENSIBILISEREN ROND BRANDPREVENTIE EN<br />

BRANDVEILIGHEID.<br />

3|12


DE NORMEN VOOR DUFFELSE JEUGDLOKALEN<br />

In overleg met de brandweer werden normen opgesteld<br />

voor de <strong>jeugdlokalen</strong>. Elk lokaal wordt om de drie jaar<br />

gecontroleerd op basis van deze lijst. Ook bij<br />

verbouwingen aan <strong>jeugdlokalen</strong> wordt deze lijst als<br />

houvast gebruikt.<br />

TREFWOORD DE REGEL<br />

Brandblusapparaten 1 toestel per 150 m² vloeroppervlakte<br />

minstens 2 apparaten per verdieping<br />

goed zichtbaar<br />

jaarlijks gekeurd<br />

Pictogrammen aan alle uitgangen, brandmelders en<br />

blustoestellen<br />

Dakbedekking moet brandwerend zijn volgens<br />

Structurele<br />

elementen (muren<br />

e.d.)<br />

europese norm<br />

meer dan één verdieping?<br />

bouwmateriaal gebruiken met<br />

brandweerstand van min. 1u!<br />

Traphal gescheiden van andere lokalen door<br />

brandwerende deur<br />

boven elke traphal: rookluik (min. 1m²),<br />

te openen vanaf evacuatieniveau<br />

op elke overloop nummer van de<br />

verdieping<br />

Trappen bij brand: halfuur stabiel<br />

breder dan 1,20m: langs beide kanten<br />

een leuning<br />

trede: max 18 cm hoog en min 20 cm<br />

diep<br />

Evacuatiewegen ALTIJD vrij laten<br />

4|12


minstens 80 cm breed<br />

vluchtterrassen: minstens 60 cm breed<br />

nooddeuren: niet op slot<br />

Evacuatieplan op elke verdieping in de traphal<br />

aanduiding van blussers, brandmelders,<br />

uitgangen, nooduitgangen,<br />

verzamelplaats<br />

Stookplaats afgescheiden door zelfsluitende<br />

brandwerende deur die naar buiten<br />

opendraait<br />

mag niet uitgeven op traphal<br />

Elektrische installatie afgescheiden door een brandwerende<br />

deur<br />

CO²-blusapparaat voorzien in de buurt<br />

Keuken branddeken voorzien<br />

Brandbare stoffen in een gesloten metalen kast opbergen<br />

Gasflessen buiten stockeren<br />

afgesloten voor buitenstaanders<br />

Inrichting stoffen zetels zijn niet toegelaten in de<br />

<strong>jeugdlokalen</strong><br />

defecte toestellen verwijderen<br />

Brandmeldingsknop per compartiment voorzien<br />

jaarlijkse keuring<br />

Veiligheidsverlichting min. 1 lux<br />

aan elke evacuatieweg, traphal,<br />

stooklokaal of sanitair lokaal<br />

gevaarlijke plaats: minimaal 5 lux zijn<br />

Nood- en<br />

interventieplan<br />

binnen de minuut beginnen branden<br />

op te maken door gebruikers<br />

procedures bij brand, noodnummers,<br />

contactpersonen en verantwoordelijken<br />

kopie aan brandweer bezorgen<br />

5|12


ZO GAAT EEN GROTE CONTROLE IN ZIJN WERK:<br />

Om de drie jaar wordt je lokaal door de brandweer<br />

nagekeken. De jeugddienst organiseert hiervoor een<br />

rondgang, samen met jullie vereniging.<br />

Tijdens deze rondgang kijkt de brandweer na of alle<br />

normen worden nageleefd.<br />

Je krijgt achteraf een verslag van de brandweer over<br />

de rondgang,waarin vermeld wordt of je een<br />

'brandveilig' lokaal hebt.<br />

Het verslag wordt ook aan de eigenaar van het<br />

gebouw bezorgd, en aan de jeugddienst.<br />

Is je lokaal brandveilig, dan krijgt je lokaal het<br />

keurmerk 'Brandveilig lokaal'.<br />

EN ALS HET LOKAAL NIET IN ORDE IS?<br />

Is je lokaal niet in orde, dan vermeldt het<br />

brandweerverslag de nodige aanpassingen.<br />

In dat geval organiseert de jeugddienst een overleg<br />

met je vereniging en de eigenaar van het lokaal. Er<br />

wordt een planning opgemaakt:<br />

o wat brengt de groep zelf in orde<br />

o wat brengt de eigenaar in orde<br />

o waarvoor is gemeentelijke ondersteuning<br />

mogelijk/noodzakelijk<br />

als de aanpassingen zijn uitgevoerd volgt er een<br />

nieuwe controle, zodat een nieuw brandweerverslag<br />

kan opgemaakt worden.<br />

de jeugddienst waakt er mee over dat de gemaakte<br />

afspraken tijdig worden nageleefd.<br />

6|12


JAARLIJKSE KLEINE CONTROLES<br />

De jeugddienst komt jaarlijks in het najaar in alle<br />

gemeentelijke lokalen op bezoek. Tijdens dit bezoek:<br />

checken we of de nooduitgangen vrij zijn<br />

checken we of al het brandblusmateriaal op zijn<br />

plaats hangt en intact is<br />

bekijken we het aangepaste nood- en<br />

interventieplan<br />

bespreken we de laatste evacuatieoefening met het<br />

logboek<br />

GELD VOOR NIET-GEMEENTELIJKE LOKALEN<br />

Heb je geen gemeentelijk lokaal, dan kan je voor de<br />

bouw of verbouwing van je lokaal rekenen op<br />

gemeentelijke verbouwingssubsidies. Werken waardoor<br />

je lokaal veiliger wordt, komen in aanmerking. Je kan tot<br />

75% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Meer info<br />

hierover staat in het subsidiereglement voor erkende<br />

jeugdwerkinitiatieven.<br />

7|12


HOE KAN JIJ BIJDRAGEN TOT EEN<br />

BRANDVEILIG LOKAAL?<br />

1. HOU JE LOKAAL EN TERREIN PROPER<br />

Opruimen, losse rommel in kasten, gevaarlijke<br />

stoffen in metalen kast, gasflessen buiten, ...<br />

Nooduitgangen vrijhouden!<br />

Defecte toestellen wegdoen<br />

Geen stoffen zetels of ander extreem brandbaar<br />

materiaal in je lokaal zetten<br />

2. VERZORG HET VEILIGHEIDSMATERIAAL<br />

Laten hangen: aparte blustoestellen voorzien voor<br />

op kamp, ballonnekensstoet, enz.<br />

Niets voor blustoestellen enz. zetten<br />

3. MAAK EEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN OP<br />

Hiervoor kan je het voorbeeld gebruiken dat bij deze<br />

<strong>brochure</strong> zit. Je vindt het ook als invuldocument op<br />

www.duffel.be.<br />

4. INFORMEER ALLE LEIDING<br />

Bij de start van het werkjaar: nood- en interventieplan<br />

met alle leiding overlopen en gegevens aanpassen.<br />

De jeugddienst ontwikkelde ook een powerpointpresentatie<br />

over <strong>brandveiligheid</strong> in <strong>jeugdlokalen</strong>. Je kan<br />

die gebruiken en downloaden via www.duffel.be.<br />

8|12


5. ORGANISEER EEN EVACUATIE-OEFENING<br />

Elke jeugdvereniging moet één keer per jaar een<br />

evacuatie-oefening organiseren met leden en leiding. Je<br />

vindt verder in dit boekje twee handige documenten:<br />

een (heel kort) draaiboek en een logboek. Je noteert<br />

jaarlijks een kort verslag van de oefening in het logboek.<br />

6. LEER EEN BRAND BLUSSEN<br />

De jeugddienst organiseert samen met de brandweer elk<br />

jaar een brandblusinitiatie voor nieuwe leiding. Moedig<br />

je leiding aan om deel te nemen.<br />

Brandblusinitiatie leiding 2010<br />

9|12


BELANGRIJKE PICTOGRAMMEN<br />

Brandblusapparaat Brandslang<br />

Brandmeldknop alarm Branddeken<br />

Uitgang lokaal Nooduitgang<br />

Verzamelplaats evacuatie<br />

10|12


HANDIGE HULPMIDDELEN<br />

De jeugddienst ontwikkelde een paar handige<br />

hulpmiddelen om je te helpen een brandveilig lokaal te<br />

krijgen.<br />

NOOD- EN INTERVENTIEPLAN<br />

De jeugddienst maakte een invul- nood- en<br />

interventieplan. Je vindt het op www.duffel.be. Vul in dit<br />

document elk jaar de nieuwe gegevens in van de<br />

verantwoordelijken bij een eventueel noodgeval, dan<br />

heb je altijd een up-to-date noodplan voor jouw<br />

vereniging.<br />

LOGBOEK EVACUATIE-OEFENING<br />

Jeugdverenigingen zijn verplicht om één keer per jaar<br />

een evacuatieoefening te organiseren. In het logboek<br />

vind je een draaiboekje om zo’n oefening op poten te<br />

zetten, én de nodige evaluatieformulieren voor een<br />

aantal jaar. Dit logboek wordt jaarlijks met de<br />

jeugddienst besproken. Je krijgt per vereniging een<br />

logboek, en je kan een digitale versie vinden op<br />

www.duffel.be.<br />

POWERPOINT BRANDVEILIGE JEUGDLOKALEN<br />

Groepsverantwoordelijken moeten ook de rest van de<br />

leidingsploeg informeren over brandpreventie. Om jullie<br />

hierbij te helpen vind je een PowerPointpresentatie op<br />

www.duffel.be. Vul deze presentatie aan met jullie<br />

persoonlijke groepsgegevens en je bent vertrokken!<br />

11|12


GEMEENTE DUFFEL | 2012<br />

BROCHURE BRANDVEILIGE JEUGDLOKALEN<br />

MEER INFO:<br />

Jeugddienst <strong>Duffel</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

015 30 72 56<br />

jeugddienst@duffel.be<br />

Brandblusinitiatie leiding 2010<br />

12|12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!