19.11.2013 Views

brochure kinderopvang - Gemeente Duffel

brochure kinderopvang - Gemeente Duffel

brochure kinderopvang - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kinderopvang<br />

in <strong>Duffel</strong><br />

r capaciteit<br />

goed om weten<br />

h openings-/werkingsuren<br />

h gegevens van een contactpersoon<br />

☺ werking<br />

adres<br />

Dagopvang van 0– tot 3-jarigen<br />

Landelijke <strong>kinderopvang</strong> vzw<br />

h<br />

☺<br />

r<br />

4 voltijdse kinderen per opvanggezin; in <strong>Duffel</strong> zijn er ± 18 opvanggezinnen<br />

op werkdagen, overwegend van 7 tot 18u, afhankelijk van het opvanggezin<br />

De opvang via de dienst opvanggezinnen <strong>Duffel</strong> is hoofdzakelijk gericht op de dagopvang<br />

van 0- tot 3-jarigen. Buitenschoolse opvang is mogelijk. De opvang verloopt<br />

in een huiselijke sfeer. De onthaalouder stelt zijn/haar woning en gezin open voor<br />

opvangkinderen. Het kind ontmoet er andere volwassenen en kinderen terwijl het<br />

geheel toch voldoende geborgenheid biedt.<br />

erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin;<br />

er wordt een fiscaal attest voor de opvangkosten<br />

afgeleverd<br />

h<br />

Marja Andries<br />

Lispersteenweg 278 2500 Lier<br />

03 489 35 42 03 488 38 09<br />

LKOduffel@kvlv.be<br />

☺<br />

Kinderdagverblijf<br />

r<br />

h<br />

elke werkdag van 7 tot 18 u; gesloten op wettelijke<br />

feestdagen, tijdens de kerstvakantie, één<br />

week van de paasvakantie en twee weken in juli<br />

erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin;<br />

er wordt een fiscaal attest voor de opvangkostent<br />

afgeleverd<br />

h<br />

De Hummeltjes<br />

84 kinderen<br />

Rooienberg 12<br />

KDV De Hummeltjes tracht optimaal tegemoet te<br />

komen aan de specifieke, individuele opvangbehoeften<br />

van ouders en kinderen. Ook kinderen met<br />

een specifieke zorgbehoefte en zorg kunnen er terecht,<br />

voor zover dit in de mogelijkheden ligt en<br />

mits de nodige afspraken. De kinderen worden opgevangen<br />

in een pedagogisch midden. De ouders<br />

worden bij de werking betrokken door informatieuitwisseling<br />

tussen personeel en ouders, heen– en<br />

weerboekjes, informatieavonden, ...<br />

Karin Vermylen & Saskia Lambrechts<br />

Rooienberg 12b<br />

015 30 41 11 015 30 41 14<br />

<strong>kinderopvang</strong>.duffel@emmaus.be<br />

Minicreche O’pachje<br />

r<br />

h<br />

☺<br />

h<br />

14 kinderen<br />

<br />

Mechelsebaan 40<br />

elke werkdag van 7 tot 18u30;<br />

Minicrèche O’pachje hecht het grootste<br />

belang aan:<br />

• het individu: elk kind krijgt de tijd en ruimte<br />

om zichzelf helemaal te ontwikkelen;<br />

• communicatie: het gebruik van een heenen-weer<br />

boekje bevordert het contact tussen<br />

thuis en minicrèche O’pachje;<br />

• maaltijden: een volwaardige en gevarieerde<br />

verse voeding;<br />

• hygiëne en ordelijkheid, planning en communicatie<br />

tussen de opvoed(st)ers zorgen<br />

voor een nette uitstraling.<br />

onder toezicht van Kind & Gezin;<br />

er wordt een fiscaal attest voor de<br />

opvangkosten afgeleverd<br />

Annelies Wachters<br />

Mechelsebaan 40<br />

015 32 37 64


Buitenschoolse opvang van 2,5 tot 12-jarigen<br />

h<br />

locatie-west<br />

Het Speelnest<br />

r<br />

locatie-oost<br />

Het Ravottersnest<br />

<br />

<br />

Rooienberg 12b<br />

117 kinderen<br />

elke werkdag van 6u30 tot 18u30;<br />

gesloten op wettelijke feestdagen,<br />

één week in juli en de periode tussen<br />

kerstmis en nieuwjaar<br />

Boomgaardstraat z/n<br />

☺<br />

IBO <strong>Duffel</strong><br />

Er is een ruim aanbod aan spelmateriaal.<br />

De begeleidsters organiseren binnen- en buitenspelen<br />

en degelijke en gevarieerde vakantieprogramma’s<br />

met uitstappen. Op schooldagen<br />

kunnen kinderen onder toezicht en in alle rust<br />

studeren of hun huiswerk maken.<br />

Op schoolvrije dagen kunnen kinderen van Het<br />

Ooievaarsnest terecht in Het Ravottersnest.<br />

erkend door Kind en Gezin; er wordt een fiscaal<br />

attest voor de opvangkosten afgeleverd<br />

h<br />

Kim De Schoenmaecker & Saskia Lambrechts<br />

Rooienberg 12b<br />

015 30 41 11 015 30 41 14<br />

<strong>kinderopvang</strong>.duffel@emmaus.be<br />

r<br />

30 kinderen<br />

elke werkdag van 6u30 tot 18u30;<br />

gesloten op wettelijke feestdagen,<br />

één week in juli en tijdens de herfstvakantie<br />

Landelijke Kinderopvang vzw<br />

<br />

h<br />

zie vorige bladzijde<br />

naast overwegend dagopvang van 0– tot<br />

3-jarigen is ook buitenschoolse opvang<br />

van kinderen jonger dan 12 jaar mogelijk<br />

locatie-Mijlstraat<br />

Het Ooievaarsnest<br />

h<br />

<br />

Mijlstraat 68<br />

r<br />

21 kinderen<br />

elke werkdag van 7 tot 18u;<br />

gesloten op wettelijke feestdagen en<br />

tijdens de schoolvakanties<br />

h<br />

Opvang zieke kind<br />

Minicreche De Snoezels<br />

r 16 kinderen<br />

Rooienberg 4<br />

op schooldagen tussen 9u30 en 18u; op andere tijdstippen en vakantiedagen is de minicrèche<br />

gesloten maar kunnen licht zieke en herstellende kinderen terecht in het aangrenzende IBO<br />

☺<br />

licht zieke en herstellende kinderen kunnen in MC De Snoezels terecht voor opvang en verzorging<br />

onder toezicht van Kind en Gezin; er wordt een fiscaal attest voor de opvangkosten afgeleverd<br />

h<br />

Saskia Lambrechts Rooienberg 4<br />

015 30 41 11 015 30 41 14 saskia.lambrechts@emmaus.be


via je mutualiteit<br />

• Christelijke mutualiteit: meer info op www.cm.be<br />

• Liberale mutualiteit: meer info op www.lmpa.be<br />

• Onafhankelijk ziekenfonds: meer info op www.onafhankelijkziekenfonds.be<br />

• Socialistische mutualiteit: meer info op www.reddie-teddy.be<br />

• Vlaams & neutraal ziekenfonds: meer info op www.vnz.be<br />

Minicreche De Snoezels<br />

<br />

h<br />

Kinderdagverblijf De Hummeltjes<br />

kindjes die in het kinderdagverblijf ingeschreven zijn, kunnen ook wanneer ze licht ziek<br />

of herstellend zijn in het kinderdagverblijf terecht<br />

Slapersopvang<br />

zie vorige bladzijde<br />

kleuters die enkel in de voormiddag naar school gaan kunnen in MC De Snoezels een middagdutje<br />

doen; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen ze er terecht van 13 tot 18u en op woensdag<br />

vanaf 12u; eigen speelruimte en aparte activiteiten voor jonge kleuters<br />

IBO Het Ravottersnest<br />

<br />

zie vorige bladzijde<br />

ook in IBO Het Ravottersnest kunnen jonge kleuters terecht voor een middagslaapje<br />

Gezinsbond-centrum<br />

Johan en Ann Beukelaers-Franquet<br />

0493 77 51 70<br />

dinsdag van 20u30 tot 22u<br />

babysit_gezinsbond_duffel@live.be<br />

aanvragen voor het weekend: voor dinsdagavond<br />

voorafgaand aan het weekend<br />

Babysitdiensten<br />

Gezinsbond-Mijlstraat<br />

h<br />

via je mutualiteit<br />

Lieve Van der Auwera<br />

015 31 83 37<br />

op werkdagen van 18 tot 20u<br />

• Liberale mutualiteit: meer info op www.lmpa.be<br />

• Onafhankelijk ziekenfonds: meer info op www.onafhankelijkziekenfonds.be<br />

Opvang kind met een handicap<br />

via je mutualiteit<br />

• Christelijke mutualiteit: meer info op www.cm.be<br />

• Socialistische mutualiteit: meer info op www.reddie-teddy.be<br />

zie pagina 1


<strong>Gemeente</strong>lijke jeugdwerkinitiatieven<br />

Grabbelpas<br />

Grabbelpas biedt kinderen tussen 6 en 11 jaar tijdens de zomervakantie, een brede waaier aan begeleide<br />

activiteiten, waaruit zij, na aankoop van een pasje, kunnen kiezen<br />

Swap<br />

Swap werkt op dezelfde manier als Grabbelpas maar richt zich tot 12– tot 16-jarigen. Er is een werking<br />

tijdens de paas– en de zomervakantie.<br />

Sportkampen<br />

De gemeentelijke sportdienst organiseert tijdens de paas– en zomervakantie sportkampen voor 8- tot<br />

14-jarigen.<br />

Vakantiespeelpleinwerking Speelkriebel<br />

Speelkriebel richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar. De werking loopt vier weken in de zomervakantie.<br />

h<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke cultuur-, jeugd– en sportdienst<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

015 30 72 50<br />

jeugddienst@duffel.be<br />

sportdienst@duffel.be<br />

www.duffel.be<br />

Kinderopvang voor iedereen betaalbaar<br />

Kinderopvang is niet gratis.<br />

Heb je <strong>kinderopvang</strong> nodig maar nemen de kosten hiervoor een (te) grote hap uit het<br />

gezinsbudget?<br />

De medewerkers van de sociale dienst van het OCMW willen dat dan graag met jou<br />

bespreken en bekijken of je hiervoor een financiële tussenkomst kan krijgen.<br />

h<br />

OCMW, sociale dienst<br />

Kwakkelenberg 1 015 30 97 70<br />

elke werkdag open van 9 tot 11u30<br />

Lokaal overleg <strong>kinderopvang</strong><br />

Het lokaal overleg <strong>kinderopvang</strong> is een gemeentelijk adviesorgaan samengesteld uit een vertegenwoordiging<br />

van de lokale overheid, de scholen, Kind & Gezin en de aanbieders en de gebruikers<br />

(kinderen vertegenwoordigd door hun ouders) van activiteiten.<br />

Het lokaal overleg <strong>kinderopvang</strong> heeft de volgende opdrachten:<br />

• het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan <strong>kinderopvang</strong><br />

en eventuele bijsturingen ervan;<br />

• het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de<br />

gemeente<br />

• het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen alle leden van het lokaal<br />

overleg.<br />

h<br />

• Margot Sijmons, voorzitter, 015 31 16 44<br />

• <strong>Gemeente</strong>lijke cultuur-, jeugd– en sportdienst, 015 30 72 50<br />

meer info in verband met <strong>kinderopvang</strong>: www.kindengezin.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!