25.09.2013 Views

verslag 15.12.2012 - Gemeente Duffel

verslag 15.12.2012 - Gemeente Duffel

verslag 15.12.2012 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD<br />

ZATERDAG 15 DECEMBER 2012– MALLE<br />

Aanwezig: Annelies Frans (jeugddienst), Tim Van Crombruggen (bestuur jeugdraad), Wouter Keersmaekers<br />

(voorzitter jeugdraad), Hanne Leten, (bestuur jeugdraad), Ann Verrelst (secretaris jeugdraad), Wouter<br />

Verhoeven (bestuur jeugdraad), Kenny Fierens (bestuur jeugdraad), Roeland Juchtmans (bestuur jeugdraad),<br />

Lise Michielsen (scouts West), Bram Brusselmans (Den Daak), Glenn Asselberghs (jong N-VA), Koen Wolput<br />

(scouts <strong>Duffel</strong>-West), Xander Nauwelaerts (chiro <strong>Duffel</strong>-West), Martijn Van Cauwenberg (scouts West), Gitte<br />

Keymeulen (Scouts West).<br />

Verontschuldigd: Steven Van Bulck, Linde Maes<br />

0. Welkom<br />

Leuk dat jullie met zoveel verenigingen aanwezig zijn, de belangrijkste zijn er bij !<br />

Onder dwang van de voorzitter: ‘Chiro <strong>Duffel</strong>-Oost behoort niet meer tot de belangrijkste<br />

jeugdverenigingen’.<br />

1. Goedkeuring vorig <strong>verslag</strong><br />

Het <strong>verslag</strong> is unaniem goedgekeurd!<br />

2. Post<br />

Geen post… boehoehoe! Niemand die ons een zalig Kerstfeest wil wensen !<br />

Annelies herinnert zich (na een vraag over het spel) dat ze een tijdje terug een pakket heeft gekregen<br />

dat ‘Road Skills’ heet. Dit is een spel van 2,5 uur voor verenigingen over mobiliteit.<br />

To do: Volgende jeugdraad brengt Annelies het spel Road Skills mee!<br />

3. Fuifpuntje<br />

Lochtfiesta:<br />

o Amper volk op de fuif. Slechte muziek.<br />

o Op receptie ook amper volk.<br />

o Probleem doordat binding met organisatoren en verenigingen minder is. Ze zoeken<br />

een oplossing hoe ze de medewerkers kunnen bedanken op een andere manier.<br />

Don’t Hype in Den Daak:<br />

o Was veel volk! Gezellig en druk!<br />

Hip-hop feestje in Den Daak:<br />

o Veel volk<br />

o Geen problemen met politie<br />

o Enkele mensen rookten binnen, die zijn aangesproken. De ene helft luisterde, de<br />

andere helft deed het stiekem…<br />

o Besluit: wij vinden Hip-Hop niet echt goede muziek, maar het trekt wel eens andere<br />

mensen aan.<br />

1


4. Workshops Trip Lokaal<br />

Buitenland in zicht!<br />

Veel geld beschikbaar voor projecten naar het buitenland toe. Je moet hiervoor een<br />

projectdossier indienen. 80 % van de ingediende projecten worden goedgekeurd, tegen 2013<br />

is er … miljoen euro ter beschikking.<br />

Enige vereiste: uitwisseling met andere groepen.<br />

Interessant voor ons:<br />

o Groepen uitwisselen: met je groep naar een andere groep en je doet een kamp (min<br />

6 dagen, maximum 21 dagen). Er moet uitwisseling plaatsvinden (raften met een<br />

groep van ginder is ook al teambuilding, dus telt ook al als uitwisseling). Op<br />

www.jint.be vind je hierover meer.<br />

o Als jeugdraad naar een andere jeugdraad in een ander land. Dit is een studiebezoek<br />

en hiervoor geldt geen minimum aantal dagen. Op dag 1 zouden we een jeugdraad<br />

doen met hen, dag 2 een rondreis door de stad waar zij de probleempunten laten<br />

zien en zij aan ons kunnen vragen hoe wij dit oplosten of wij aan hen kunnen vragen<br />

welke leuke acties ze hebben uitgevoerd. Het kan bijna volledig gratis. 70 % vervoer<br />

wordt terugbetaald, per dag krijg je per deelnemer een bedrag … Binnen de EU of<br />

Mediterrane landen zou dit het makkelijkst te realiseren zijn. Er moeten minimum<br />

vier mensen meegaan op studiereis.<br />

Roeland, Tim, Koen en Wouter Verhoeven werken dit verder uit:<br />

o Tijdens een verlengd weekend vanaf mei.<br />

o Als je in mei wil gaan, moet de projectaanvraag in februari af zijn.<br />

o Bij www.jint.be is er een databank met verenigingen en kan je ook hulp krijgen bij je<br />

planning/budgetten …<br />

o Roeland wil dit wel aanvragen bij www.jint.be<br />

To do: Tegen volgende jeugdraad stellen Roeland en Wouter Verhoeven al enkele data en plaatsen<br />

voor waar we heen zouden kunnen gaan.<br />

Voorstel 9 – 10 – 11 – 12 mei omdat het dan verlengd weekend is.<br />

Cultuur:<br />

Veel ontdekt!<br />

Vooral over jeugd als cultuur en de link maken met het cultuuraanbod.<br />

Voorbeelden andere gemeentes:<br />

o Leegstaande locatie voor een korte periode inpalmen en workshops geven, inrichten<br />

met spiegels als dans-repetitie-ruimte, festivals …<br />

o Turnhout, cultuurstad van Vlaanderen: watertorenfestival.<br />

o Brede school: samenwerking met middelbare scholen. Op school werden ze<br />

warmgemaakt om workshops te volgen en dit sloeg goed aan.<br />

o Jeugddienst die werd opengesteld om daar rond te bellen, te kopiëren, te printen,<br />

zaken op te zoeken aan een bureau.<br />

71 % van jongeren tussen 14 en 17 jaar zijn met amateurkunsten bezig. Dat is een groot<br />

aantal!<br />

Concreet voor <strong>Duffel</strong>:<br />

o Met het debat kwam er boven dat de Kiliaanstraat een probleem werd qua<br />

leegstand. Eventueel zouden we daar workshops kortstondig laten plaatsvinden.<br />

To do: Annelies overlegt met cultuurdienst wat mogelijkheden zijn om workshops te organiseren in<br />

lege winkelpanden in de Kiliaanstraat tijdens de week van de amateurkunsten (eind april/begin mei)<br />

2


Kinderen in kansarmoede:<br />

Busje om in de wijken gaan spelen is een goed initiatief.<br />

Betonnen jeugd in Antwerpen werken rond generatie armoede.<br />

In Nijlen was er ook een vereniging voor jongeren en kinderen die wekelijks iets<br />

organiseerden.<br />

In <strong>Duffel</strong>:<br />

o Pretcamionnette is kapot, maar er komt wel een nieuwe.<br />

o Annelies weet niet of het haalbaar is om het nog op de huidige manier te<br />

organiseren (niet genoeg leiding).<br />

o De buurt waar het heeft plaatsgevonden vond dit heel goed en is vragende partij om<br />

dit nog eens te laten plaatsvinden.<br />

o We wacht nog even de ideeën van het nieuwe gemeentebestuur af rond<br />

wijkwerking.<br />

De jeugdraad van de toekomst<br />

Jeugdbeleidsplan (vroeger om de drie jaar met jaarlijkse verantwoordingsnota’s) valt weg.<br />

Er komt een strategisch meerjarenplan (BBC = beheers- en beleidscyclus van zes jaar) in de<br />

gemeente, waar jeugd aan bod komt tussen veel andere thema’s.<br />

We zouden zelf tussentijdse adviezen kunnen geven of krijgen. De jeugdraad moet dit zelf<br />

meer opvolgen dan.<br />

Plan wordt op gemeentelijk niveau uitgewerkt door verschillende personen. Wij zouden<br />

graag toch deelnemen/geraadpleegd worden door in februari/maart/april eens samen te<br />

zitten om na te denken over thema’s en onze mening te geven.<br />

Wij zouden ons moeten toeleggen op prioritaire doelstellingen (hieraan hangt geld vast). Als<br />

wij bijvoorbeeld de fuifzaal of een speelbos belangrijk vinden, moeten we proberen dit als<br />

prioritaire doelstelling op de agenda te zetten.<br />

<strong>Duffel</strong>:<br />

o Werkgroep oprichten vanuit de jeugdraad<br />

o Het nieuwe gemeentebestuur eens uitnodigen op de jeugdraad in januari of samen<br />

met andere adviesraden hen uitnodigen. Het meest haalbare/goede idee is met de<br />

andere adviesraden af te spreken.<br />

o Samenzitten met schepen van jeugd om een afsprakennota te maken.<br />

o <strong>Gemeente</strong>raad legt elke legislatuur de afspraken tussen de adviesraden en het<br />

gemeentebestuur vast.<br />

o Jeugdraad kan adviezen blijven geven en gemeente moet in geval van niet volgen dit<br />

ook motiveren.<br />

o Advies schrijven na gesprek met schepen van Jeugd om aan te tonen dat we<br />

jeugdconsulent graag behouden zien.<br />

To do: jeugdraadbestuur maakt in januari een afspraak met de nieuwe schepen van jeugd om te<br />

overleggen over een afsprakennota en over de oprichting van een jongeren-stuurgroep voor het<br />

nieuwe beleidsplan.<br />

Overlast en hoe daarmee omgaan:<br />

Voornamelijk over GAS-boetes. Deze werden opgericht om sluikstorten direct te kunnen<br />

beboeten.<br />

Meeste gemeentes in Vlaanderen hebben een GAS-reglement, <strong>Duffel</strong> ook.<br />

3


Procedure GAS-boete: ambtenaar van de gemeente stelt de overtreding vast (in <strong>Duffel</strong> kan<br />

alleen de politie dit nog maar uitschrijven) en leggen dat voor aan een sanctionerend<br />

ambtenaar. Dit gaat niet via justitie…. Je kan wel een externe ‘expert’ de GAS-boete laten<br />

onderzoeken.<br />

Annelies nuanceert: bij een geval van agressie kregen de jongeren eerst de kans om bij<br />

bemiddeling met Annelies en justitie hun spijt te betuigen. Zij kregen dan vermindering van<br />

boete.<br />

Het is een snelle manier van beboeten, ook een manier om snel een straf uit te schrijven<br />

zonder de dader aan te spreken.<br />

Via de jeugdraad kunnen wij advies geven over het GAS-reglement. We kunnen dit opvragen,<br />

lezen en advies geven over zaken waar we het niet mee eens zijn.<br />

Als iemand van vereniging die een GAS-boete kreeg die op jouw naam stond, kan je die boete<br />

laten zetten op naam van de vereniging.<br />

To do: Annelies stuurt het GAS-reglement van de zone Bodukap door tegen volgende jeugdraad.<br />

Geluidsnormen:<br />

Vanaf 1 januari gaan nieuwe geluidsnormen van start (omwille van meer en meer opduiken<br />

van gehoorschade).<br />

Bij inrichten muziekactiviteiten (alle activiteiten die versterkt worden – gewoon roepen mag,<br />

maar vanaf dat je het versterkt niet meer).<br />

Drie verschillende categorieën:<br />

o Achtergrondmuziek – praatcafés bijvoorbeeld ( max 85dB gemiddeld)<br />

o Fuiven, jeugdhuizen… ( max 95dB gemiddeld)<br />

o Zalen met milieuvergunning zoals De Locht (max 100dB gemiddeld)<br />

Materiaal om de geluidsnormen te meten zijn pas beschikbaar vanaf april. Om te meten<br />

moet er minstens een uur lang iemand staan om het gemiddelde te weten of 15 seconden<br />

lang te meten en als het niet over 98 dB gaat is het goed.<br />

Je moet zelf meten tijdens je activiteiten.<br />

<strong>Duffel</strong>:<br />

o In onze politiezone is uitgelegd dat het meten niet echt haalbaar is, maar de oude<br />

normen blijven bewaard zoals geen geluidsoverlast voor buren (tot procedure voor<br />

politie veranderd wordt).<br />

o Bij Provinciale Uitleendienst kan je gratis een meter huren.<br />

o In fuifkoffer vanaf januari gratis oordopjes in de fuifbox steken.<br />

To do: Annelies stuurt een overzicht van de nieuwe geluidsnormen en consequenties voor<br />

organisatoren mee met het <strong>verslag</strong>.<br />

Evaluatie Trip Lokaal:<br />

Interessante workshops en lekkere broodjes!<br />

(INTERMEZZO: Martijn, Gitte en Wouter Verhoeven vertrekken huiswaarts!)<br />

5. Presentatie actiepunten/werkpunten jeugdraad<br />

Bekendmaking jeugdraad<br />

Logo ontwerpen:<br />

4


o oproep op Facebook (TIM)<br />

o contacteren persoon waarvan we weten dat die dat kan ontwerpen<br />

Eens logo er is:<br />

o iemand neemt contact op met drukker en vergelijkt prijzen voor truien/t-shirts…<br />

Scholenraad betrekken: met enkele/alleen naartoe gaan om ons voor te stellen en hen uit te<br />

nodigen voor de jeugdraad. (Ann neemt contact op wanneer het leerlingenraad is en met de<br />

vraag of wij mogen langskomen).<br />

Aanwezig zijn op activiteiten in <strong>Duffel</strong> (bijvoorbeeld Kerstboomverbranding,<br />

Ballonnekensstoet, avondmarkt, over de brug, theater water, lochtfest, dag van het park…)<br />

o Best met minimum 4 personen.<br />

o Op deze activiteit kan je dan een kraampje zetten waar er iets gewonnen kan worden<br />

(door aan het rad te draaien).<br />

o Op elke jeugdraad de kalender erbij nemen en zien dat er mensen aanwezig kunnen<br />

zijn. NIEUW PUNTJE OP JEUGDRAAD!<br />

o Infozuil die we kunnen plaatsen als we zelf niet aanwezig kunnen zijn.<br />

o Ideeënbussen op termijn erbij plaatsen.<br />

Facebook:<br />

o Links naar jeugdverenigingen en zij een link naar ons.<br />

o Tijdens blokperiodes/kerstperiodes statussen met linken naar groepen (moppen voor<br />

bij het blokken, kerstfilmpjes, grappig filmpje van op televisie, goed programma op<br />

tv)..<br />

o Verslagen jeugdraden op facebook uploaden .<br />

o Elke maand na de jeugdraad wist-je-datjes die je online plaatst.<br />

o Voor elke jeugdraad online plaatsen waar het is en om welk uur.<br />

o Vragen/polls online plaatsen….<br />

o ….<br />

Tekstje in D-Magazine: Wouter stuurt dit door naar Annelies tegen midden januari.<br />

Positief imago naar jeugdverenigingen en leiding toe:<br />

o Rondrijden met leuk busje en langsgaan op leidingskringen/takkenraden van de<br />

jeugdverenigingen.<br />

o We stellen ons kort even voor en delen iets uit (jenever, taart…)<br />

o Ipv gewoon langsgaan iets met een filmpje, beamer en geluid… een soort van quizje.<br />

Stickers/stempel van jeugdraad die je in <strong>Duffel</strong> kan rondplakken<br />

o Afgekeurd/goedgekeurd door jeugdraad <strong>Duffel</strong><br />

To do: STAP 1 project BEKENDMAKING JEUGDRAAD:<br />

TIM: lanceert zo snel mogelijk een oproep op Facebook om een logo voor de jeugdraad te ontwerpen<br />

ANN: neemt contact op met leerlingenraad SNOR en GTI om data na te vragen en bezoek te regelen<br />

BESTUUR: voorziet elke jeugdraad een vast puntje ‘bekendmakingsactie op activiteit)<br />

TIM: post elke week berichtjes op de facebookpagina en maakt de volgende jeugdraad bekend<br />

WOUTER: maakt tekst voor D-Magazine met foto’s en stuurt naar Annelies tegen midden januari<br />

BBQ-plaats:<br />

Twee zaken nodig<br />

o Ideale locatie zoeken<br />

o Zoeken hoe dit in andere steden werkt (probleempunten, afspraken, bevindingen…)<br />

Voorwaarden locatie:<br />

o Toezicht door de buurt<br />

o Speelzone/in het groen<br />

o Brandveilig en proper<br />

5


o BELANGRIJKST: verbonden aan een wijk – Centrum Oost en Centrum West<br />

Voorstellen locaties:<br />

o Grasplein/parkje aan de Molekens (met petanque veld)<br />

o Acacialei<br />

o Park<br />

o Achter het rustoord<br />

o Buurt gemeentehuis (grasplein)<br />

o Grasweide Merodestraat (achter kerkhof)<br />

De plaatsen bezoeken en inschatten hoeveel plaats er nodig is.<br />

Wij zijn geen voorstanders van aanvragen om BBQ-plaats te reserveren…<br />

‘Reglementering’ aan vasthangen – afspraken maken<br />

To do: STAP 1 project BBQ-plaats:<br />

HANNE: Bellen/mailen/internetinformatie over andere BBQ-plaatsen verzamelen (hoe wordt dit<br />

onderhouden, problemen, afspraken, kostprijs, voor welke doelgroep?)<br />

Kasteeltje Ter Elst:<br />

Kasteeltje Ter Elst zou meer opengesteld moeten worden door iedereen.<br />

Op zondag hele dag open, andere dagen moet je aanvragen.<br />

Eerste stap: informeren bij gemeente hoe het er nu voor staat. Hoever staat het dossier, wat<br />

is de situatie…<br />

Belangrijkste is: veiligheid. Samen met de cultuurraad en andere groepen (theater water,<br />

ridderclub …) aantonen hoe belangrijk je dit vindt als gemeente. Met andere groepen sta je<br />

sterker. In eerste instantie afspreken met de cultuurraad en daarna andere groepen<br />

betrekken.<br />

Eventueel geschiedenisspel ineensteken. Je kan het educatief maken. Wij kunnen een<br />

spelvorm aanleveren en de cultuurrraad/gemeente de informatie. Cult-o-meter!<br />

Chinese muur ook wat opfrissen en wildgroei verwijderen zodat je beter doorkan.<br />

To do: STAP 1 project KASTEEL Ter Elst:<br />

Wouter neemt met Staf contact op om stand van zaken na te vragen.<br />

Roeland belt daarna naar de cultuurraad om gezamenlijk advies op te stellen.<br />

Fit-o-meter:<br />

To do: STAP 1 project FIT-O-METER:<br />

Kenny verzamelt info bij de sportdienst over de huidige fitometer en de plannen daarrond.<br />

6. Varia<br />

Xander: is verhuisd en geeft zijn nieuwe adresgegevens door!<br />

Roeland: het was een hele goede jeugdraad – heel productief.<br />

7. Data<br />

21 december: The Final Locht van de Jins in De Locht.<br />

22 december: Iglo For Life!<br />

24 december: Ouwzakkenavond in den Daak<br />

24 december: Wittekesverkoop aan de Kapel na de middernachtmis voor een goed doel!<br />

31 december: Oudejaarsfuif op de Locht!<br />

6


2 januari: eedaflegging nieuwe gemeenteraad om 20u<br />

8 januari: jeugdraad in Kasteel Gevers<br />

11 januari: Kerstboomverbranding<br />

19 januari: Winterse Vertellingen in de Mijlstraat (ook in lokalen scouts)<br />

20 januari: Nieuwjaarsreceptie N-VA <strong>Duffel</strong> om 11u00 in de Lage Polder<br />

23 februari: spaghettislag in de bovenzaal van het Gildenhuis van Akabe (er is een<br />

vegetarisch alternatief)<br />

12 – 13 – 14 april: Touche in de Bouche – Claes edition: een benefiet voor Charlotte Claes<br />

(leidster chiro <strong>Duffel</strong>-Oost) met op vrijdag optredens, zaterdag brunch en fuif en zondag<br />

voetbalmatch.<br />

28 april: Vlottentocht Scouts en Gidsen West<br />

9 – 10 – 11 – 12 mei: naar het buitenland met de jeugdraad!<br />

Volgende jeugdraad:<br />

Dinsdag 8 januari om 20u00 in Kasteel Gevers<br />

(jeugdraadbestuur zorgt voor hapjes en drank!)<br />

Goedkeuring <strong>verslag</strong><br />

Dit <strong>verslag</strong> werd zonder opmerkingen goedgekeurd op de jeugdraad van 8 januari 2013.<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!