23.09.2013 Views

Reglement beleidssubsidiëring van de werking ... - Gemeente Duffel

Reglement beleidssubsidiëring van de werking ... - Gemeente Duffel

Reglement beleidssubsidiëring van de werking ... - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Provincie Antwerpen<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong><br />

sportdienst<br />

<strong>Reglement</strong> <strong>beleidssubsidiëring</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>werking</strong> <strong>van</strong><br />

sportverenigingen in <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong><br />

Dit reglement werd goedgekeurd door <strong>de</strong> gemeenteraad <strong>van</strong> 15 <strong>de</strong>cember 2008<br />

1. Algemene bepalingen<br />

1.1. Algemeen<br />

Het gemeentebestuur subsidieert sportverenigingen met kwalitatieve sport<strong>werking</strong> volgens <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n die in dit reglement wor<strong>de</strong>n vastgelegd en<br />

binnen <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> het goedgekeur<strong>de</strong> krediet in het gemeentebudget.<br />

1.2. Ka<strong>de</strong>r<br />

Dit reglement is in overeenstemming met <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> wetten en <strong>de</strong>creten :<br />

- <strong>de</strong>creet <strong>van</strong> 28 januari 1974 betreffen<strong>de</strong> het Cultuurpact ;<br />

- <strong>de</strong>creet <strong>van</strong> 9 maart 2007 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong> subsidiëring <strong>van</strong> gemeentebesturen,… voor het voeren <strong>van</strong> een Sport voor Allen-beleid ;<br />

- besluit <strong>van</strong> 19 juli 2007 ter uitvoering <strong>van</strong> het <strong>de</strong>creet <strong>van</strong> 9 maart 2007 hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong> subsidiëring <strong>van</strong> gemeentebesturen, … voor het voeren <strong>van</strong><br />

een Sport voor Allen-beleid.<br />

1.3. Administratie<br />

Subsidieaanvragen moeten op “straffe <strong>van</strong> verval” vóór 30 juni ingediend wor<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> sportdienst. De sportdienst stelt hiervoor <strong>de</strong> nodige<br />

aanvraagformulieren ter beschikking waarin ook bepaald wordt welke documenten met <strong>de</strong> aanvraag ingediend moeten wor<strong>de</strong>n. De bewijslast voor het<br />

indienen <strong>van</strong> een subsidieaanvraag ligt bij <strong>de</strong> indiener. Indien nodig kan <strong>de</strong> sportdienst bijkomen<strong>de</strong> inlichtingen of bewijsstukken vragen.<br />

Het schepencollege beslist over alle aanvragen op advies <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportraad.<br />

De subsidie moet door het gemeentebestuur uiterlijk vóór het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> het jaar uitbetaald wor<strong>de</strong>n.<br />

Tegen elke beslissing die in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> dit reglement wordt genomen, kan <strong>de</strong> betrokkene “administratief beroep” aantekenen. Dat gebeurt binnen <strong>de</strong><br />

30 dagen na <strong>de</strong> kennisname <strong>van</strong> <strong>de</strong> beslissing met een schriftelijk en voldoen<strong>de</strong> gemotiveerd bezwaarschrift, gericht aan het schepencollege. De<br />

bewijslast <strong>van</strong> het indienen <strong>van</strong> het bezwaarschrift ligt bij <strong>de</strong> indiener.<br />

Een beroepscommissie beoor<strong>de</strong>elt al <strong>de</strong> ingedien<strong>de</strong> beroepen en maakt haar bevindingen binnen <strong>de</strong> maand na het verstrijken <strong>van</strong> <strong>de</strong> beroepstermijn over<br />

aan het college.<br />

De beroepscommissie bestaat uit volgen<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n :<br />

- met stemrecht :<br />

<strong>de</strong> sportfunctionaris<br />

voorzitter sportraad<br />

on<strong>de</strong>rvoorzitter sportraad<br />

secretaris sportraad<br />

1


- zon<strong>de</strong>r stemrecht :<br />

schepen voor sport.<br />

Over alle gevallen en uitzon<strong>de</strong>ringen die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist het schepencollege.<br />

Dit reglement gaat in voege <strong>van</strong>af het moment dat het goedgekeurd is door <strong>de</strong> gemeenteraad en het ver<strong>van</strong>gt alle voorgaan<strong>de</strong> afspraken, reglementen<br />

omtrent subsidiëring <strong>van</strong> sportverenigingen, sportinitiatieven in <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong>.<br />

1.4. Overgangsmaatregel<br />

Voor subsidiejaar 2008 gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> administratieve verplichtingen :<br />

- het reglement gaat in voege <strong>van</strong>af <strong>de</strong> goedkeuring door <strong>de</strong> gemeenteraad.<br />

- vóór 22 april 2009 : binnenbrengen subsidieaanvraag 2008 bij <strong>de</strong> sportdienst.<br />

- vóór 31 augustus 2009 : uitbetaling <strong>van</strong> <strong>de</strong> subsidie 2008.<br />

Voor subsidiejaar 2009 e.v. gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> administratieve verplichtingen zoals omschreven on<strong>de</strong>r 1.3.<br />

1.5. Uitsluiten<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Sportverenigingen kunnen <strong>de</strong>ze subsidie ont<strong>van</strong>gen enkel als ze voldoen aan <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n :<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging is een Ne<strong>de</strong>rlandstalig sportinitiatief met sportieve <strong>werking</strong> als doel (<strong>de</strong>creet SVA art. 2, 1°, 3° en 12°).<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging heeft een structureel en actief sportaanbod (<strong>de</strong>creet SVA art. 15, 1° c)) nl. :<br />

<strong>de</strong> sportvereniging heeft minstens :<br />

° een 2-wekelijks actief sportaanbod geduren<strong>de</strong> 8 maan<strong>de</strong>n per jaar ; en<br />

° 10 actieve le<strong>de</strong>n.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging is géén topsportvereniging of een sportvereniging die uitsluitend competitiesport op hoog niveau aanbiedt (<strong>de</strong>creet SVA art. 2,<br />

2°).<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging voldoet minstens aan <strong>de</strong> basissubsidie.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging heeft een zichtrekening in België op naam <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvereniging.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging werkt op vraag mee aan een plaatsbezoek (met inzage <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportverenigingdocumenten) <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportdienst.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging heeft geen schul<strong>de</strong>n bij het gemeentebestuur.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging verzet zich niet tegen controle <strong>van</strong> het gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> subsidie.<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging gebruikt <strong>de</strong> subsidie waarvoor ze bedoeld is.<br />

2. Budget<br />

2.1. Totaalbudget<br />

Het gemeentebestuur voorziet voor <strong>de</strong>ze subsidie een budget t.t.z. :<br />

- minstens <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> BLOSO-beleidssubsidie (<strong>de</strong>creet SVA art. 5, §2) ; en<br />

- minstens het budget voor financiële on<strong>de</strong>rsteuning <strong>van</strong> sportverenigingen in het jaar 2006 (<strong>de</strong>creet SVA art. 36).<br />

2.2. Besteding<br />

Het subsidiebudget wordt als volgt ver<strong>de</strong>eld :<br />

- totale basissubsidie = 106,00 EUR vermenigvuldigd met het aantal geldige aanvragen voor basissubsidie.<br />

2


- totale <strong>werking</strong>ssubsidie = beschikbare subsidiekrediet – (aantal basissubsidies X 106,00 EUR).<br />

- <strong>werking</strong>ssubsidie per sportvereniging :<br />

* is het product <strong>van</strong> <strong>de</strong> subsidiewaar<strong>de</strong> <strong>van</strong> een punt en het behaal<strong>de</strong> puntentotaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereniging.<br />

* subsidiewaar<strong>de</strong> <strong>van</strong> een punt =<br />

beschikbare krediet – (aantal basissubsidies X 106,00 EUR)<br />

totaal aantal punten <strong>van</strong> alle goedgekeur<strong>de</strong> dossiers<br />

3. Werkwijze<br />

- <strong>de</strong> sportvereniging neemt zelf het initiatief om een subsidieaanvraag in te dienen.<br />

- aanvragen moeten ingediend wor<strong>de</strong>n vóór 30 juni voor het voorbije werkjaar.<br />

- om aanspraak te kunnen maken op <strong>de</strong> hoofd- en bijmodules, moet voldaan zijn aan <strong>de</strong> basismodule.<br />

- <strong>de</strong> hoofd- en bijmodules zijn facultatief, dus niet verplicht. De sportvereniging kiest zelf hoeveel en aan welke modules ze wil voldoen. Per module<br />

kunnen punten bijverdiend wor<strong>de</strong>n.<br />

- alle gescoor<strong>de</strong> punten <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoofd- en bijmodules wor<strong>de</strong>n samengeteld en vermenigvuldigd met <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> een subsidiepunt.<br />

4. Basismodule<br />

Basismodule : <strong>de</strong> sportvereniging biedt aan haar le<strong>de</strong>n garanties om onbezorgd te kunnen sporten<br />

Le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een sportvereniging moeten zon<strong>de</strong>r veel zorgen kunnen sporten in een sportvereniging. Het sportverenigingmanagement doet het nodige om <strong>de</strong><br />

sportvereniging financieel, verzekeringtechnisch en wetmatig gezond te hou<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong>ze manier kan het lid zich ten volle toeleggen op het beleven <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

sport.<br />

Sportverenigingen die aan <strong>de</strong> 4 <strong>van</strong> <strong>de</strong> 8 criteria voldoen, ont<strong>van</strong>gen <strong>de</strong> basissubsidie <strong>van</strong> 106,00 EUR.<br />

4.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> doelstellingen wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze subsidie :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een sportverenigingbestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester : dit zijn 3 verschillen<strong>de</strong> personen.<br />

2. <strong>de</strong> sportvereniging heeft statuten en/of een huishou<strong>de</strong>lijk reglement dat het sportinitiatief organiseert.<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een contactmailadres.<br />

4. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor haar le<strong>de</strong>n.<br />

5. <strong>de</strong> sportvereniging on<strong>de</strong>rteken<strong>de</strong> het charter “Panathlonverklaring over ethiek in <strong>de</strong> jeugdsport”.<br />

6. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een jaarrekening en jaarbegroting.<br />

7. <strong>de</strong> sportvereniging leeft <strong>de</strong> vrijwilligerswetgeving na.<br />

8. <strong>de</strong> sportvereniging heeft haar zetel in <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong>.<br />

4.2. Bewijsstukken<br />

De sportvereniging <strong>van</strong> <strong>de</strong> basissubsidie dient - afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> gekozen criteria - volgen<strong>de</strong> formulieren of bewijsstukken, samen met <strong>de</strong> subsidieaanvraag<br />

tijdig in bij het gemeentebestuur :<br />

3


- voor 1 : sportverenigingbestuur met namen.<br />

- voor 2 : kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> recentste statuten(wijziging) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en/of een kopie <strong>van</strong> het recentste huishou<strong>de</strong>lijk<br />

reglement <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvereniging.<br />

- voor 3 : het contactmailadres.<br />

- voor 4 : kopie <strong>van</strong> het recentste betalingsbewijs aan <strong>de</strong> verzekeringsmaatschappij of attest <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse sportfe<strong>de</strong>ratie waaruit blijkt dat <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />

verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.<br />

- voor 5 : kopie <strong>van</strong> het recentst door <strong>de</strong> sportvereniging on<strong>de</strong>rteken<strong>de</strong> charter.<br />

- voor 6 : kopie <strong>van</strong> jaarrekening en jaarbudget <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvereniging.<br />

- voor 7 : kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> informatienota met <strong>de</strong> wettelijke verplichte on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

- voor 8 : bewijs dat zetel in <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong> gelegen is.<br />

4.3. Puntenver<strong>de</strong>ling<br />

Wat Punten<br />

Sportverenigingbestuur met 3 functies en 3 verschillen<strong>de</strong> namen /<br />

Statuten en/of huishou<strong>de</strong>lijk reglement /<br />

Contactmailadres /<br />

Betalingsbewijs verzekeringsmaatschappij /<br />

On<strong>de</strong>rtekend charter /<br />

Jaarrekening en jaarbudget /<br />

Kopie informatienota /<br />

Bewijs zetel in <strong>Duffel</strong> /<br />

5. Hoofdmodules <strong>werking</strong>ssubsidie<br />

Sportverenigingen die hun <strong>werking</strong> impulsen willen geven of mid<strong>de</strong>len zoeken om bepaal<strong>de</strong> inspanningen gevali<strong>de</strong>erd te zien, kunnen bijkomend<br />

kiezen voor <strong>de</strong> hoofdmodules. Om in aanmerking te komen voor <strong>de</strong> hoofdmodules, moet voldaan zijn aan <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> basismodule. Als je<br />

als sportvereniging kiest voor één of meer<strong>de</strong>re hoofdmodules, voldoe dan zeker aan <strong>de</strong> minimum gestel<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n voor die module ; dan pas kan<br />

je hiervoor punten ont<strong>van</strong>gen!<br />

Hoofdmodule 1 : <strong>de</strong> sportvereniging heeft een actieve sport<strong>werking</strong><br />

De sportvereniging heeft <strong>van</strong>uit haar sportverenigingdoelstellingen een sportaanbod waarmee ze <strong>de</strong> bevolking op regelmatige basis en gestructureer<strong>de</strong><br />

wijze aanzet tot sporten. De sportvereniging besteedt daarbij aandacht aan <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het aanbod en begeleiding op sporttechnisch,<br />

sportpedagogisch en sportmedisch gebied.<br />

4


5.1.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> minimale doelstellingen moeten wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze module :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een wekelijks sportaanbod geduren<strong>de</strong> 10 maan<strong>de</strong>n per jaar ; en<br />

2. <strong>de</strong> sportvereniging heeft minimaal 20 actieve le<strong>de</strong>n ; en<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een recreatief en/of competitief sportaanbod.<br />

Volgen<strong>de</strong> extra doelstellingen kunnen wor<strong>de</strong>n nagestreefd :<br />

4. <strong>de</strong> sportvereniging biedt jeugdsport (t.e.m. 18 jaar) aan :<br />

a. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een pedagogisch doordacht jeugdtrainingsplan met aandacht voor <strong>de</strong> didactische aanpak, sportmedische accenten,<br />

doelstellingen en eigenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> doelgroep ; en<br />

b. <strong>de</strong> sportvereniging biedt jeugdsport aan in jeugdcategorieën.<br />

5. <strong>de</strong> sportvereniging biedt G-sport aan :<br />

a. <strong>de</strong> sportvereniging biedt aan minstens 6 personen met een handicap regulier sport aan (wekelijks, 8 maan<strong>de</strong>n per jaar) ; en<br />

b. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een pedagogisch doordacht G-trainingsplan met aandacht voor <strong>de</strong> didactische aanpak, sportmedische accenten,<br />

doelstellingen en eigenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> doelgroep ; en<br />

c. <strong>de</strong> sportvereniging heeft sporttechnische geschool<strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs voor <strong>de</strong> G-le<strong>de</strong>n.<br />

5.1.2. Bewijsstukken<br />

De sportvereniging <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>werking</strong>ssubsidie hoofdmodule 1 dient volgen<strong>de</strong> formulieren of bewijsstukken samen met <strong>de</strong> subsidieaanvraag tijdig in bij het<br />

gemeentebestuur :<br />

- voor 1 : weekoverzicht trainingsmomenten en jaarkalen<strong>de</strong>r.<br />

- voor 2 : kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> recentste le<strong>de</strong>nlijst afgeleverd door <strong>de</strong> sportfe<strong>de</strong>ratie.<br />

- voor 3 : document waaruit het actieve sportaanbod blijkt (sportverenigingfol<strong>de</strong>r, afdruk websitepagina, …).<br />

- voor 4a : kopie recentste jeugdtrainingsplan.<br />

- voor 4b : overzicht jeugdcategorieën.<br />

- voor 5a : kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> recentste le<strong>de</strong>nlijst afgeleverd door <strong>de</strong> sportfe<strong>de</strong>ratie.<br />

- voor 5b : kopie recentste G-trainingsplan.<br />

- voor 5c : kopie diploma of getuigschrift <strong>van</strong> G-sporttechnische opleiding of bijscholing.<br />

5.1.3. Puntenver<strong>de</strong>ling (34)<br />

Wat Punten<br />

10 maan<strong>de</strong>n per jaar actief sportaanbod<br />

en minstens 20 le<strong>de</strong>n<br />

9<br />

en recreatief en/of competitief sportaanbod<br />

Jeugdsport :<br />

- jeugdtrainingsplan<br />

- en jeugdcategorieën<br />

15<br />

5


G-sport :<br />

- G-trainingsplan<br />

- en 6 G-le<strong>de</strong>n<br />

- en G-sporttechnisch geschool<strong>de</strong> begeleiding<br />

Hoofdmodule 2 : <strong>de</strong> sportvereniging erkent haar maatschappelijke rol<br />

De sportvereniging erkent haar maatschappelijke functie in <strong>de</strong> lokale maatschappij en helpt mee aan <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> het gemeentelijke<br />

sportbeleidsplan.<br />

5.2.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> minimale doelstellingen moeten wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze module :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging kent en erkent het gemeentelijke sportbeleidsplan en verleent per jaar minimaal 1 keer me<strong>de</strong><strong>werking</strong> (administratief, logistiek,<br />

personen) aan een activiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeentelijke sportdienst ; en<br />

2. <strong>de</strong> sportvereniging is lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeentelijke sportraad (cf. statuten gemeentelijke sportraad art. 6, A, §1 a), §2, §4 en B).<br />

Volgen<strong>de</strong> extra doelstellingen kunnen wor<strong>de</strong>n nagestreefd :<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging <strong>de</strong>elt haar kennis en kun<strong>de</strong> met an<strong>de</strong>re sportverenigingen en werkt met hen samen m.b.t. begeleiding, materiaal,<br />

sportaccommodatie, beleidsuitwisseling ;<br />

4. <strong>de</strong> sportvereniging is een VZW (vereniging zon<strong>de</strong>r winstoogmerk).<br />

5.2.2. Bewijsstukken<br />

De sportvereniging <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>werking</strong>ssubsidie hoofdmodule 2 dient volgen<strong>de</strong> formulieren of bewijsstukken (afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> keuze), samen met <strong>de</strong><br />

subsidieaanvraag tijdig in bij het gemeentebestuur :<br />

- voor 1 : on<strong>de</strong>rtekening op subsidieaanvraag en voorstel me<strong>de</strong><strong>werking</strong> sportdienst.<br />

- voor 2 : sportvereniging is opgenomen in le<strong>de</strong>nlijst (reeds in bezit sportdienst/sportraad).<br />

- voor 3 : kopies <strong>van</strong> 3 verslagen omtrent samen<strong>werking</strong> sportverenigingen.<br />

- voor 4 : on<strong>de</strong>rnemingsnummer vzw.<br />

5.2.3. Puntenver<strong>de</strong>ling (16)<br />

Wat Punten<br />

kennen sportbeleidsplan, me<strong>de</strong><strong>werking</strong> aan sportdienstactiviteit<br />

6<br />

lid sportraad<br />

samen<strong>werking</strong> met an<strong>de</strong>re sportverenigingen 4<br />

vzw 6<br />

6<br />

10


Hoofdmodule 3 : <strong>de</strong> sportvereniging heeft aandacht voor kwaliteitszorg in haar organisatie en in <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> haar doel(en)<br />

De sportvereniging is een dynamische organisatie die - in functie <strong>van</strong> het realiseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportverenigingdoelstellingen - rationeel omgaat met <strong>de</strong> ter<br />

beschikking staan<strong>de</strong> mensen en mid<strong>de</strong>len. Ze doet het nodige om up to date te blijven op gebied <strong>van</strong> sportbestuur en sportbegeleiding (technisch,<br />

medisch, pedagogisch).<br />

5.3.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> minimale doelstellingen moeten wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze module :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging heeft sportgekwalificeer<strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs/trainers die actief wor<strong>de</strong>n ingezet in het wekelijkse sportaanbod :<br />

- zie referentietabel voor sportkwalificaties <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool.<br />

Volgen<strong>de</strong> extra doelstellingen kunnen wor<strong>de</strong>n nagestreefd :<br />

2. alle sportverenigingbestuur<strong>de</strong>rs en sportverenigingtrainers volgen minstens 1 keer per jaar een sporttechnische, sportmedische, sportpedagogische<br />

of sportbestuurlijke bijscholing.<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een sportbusinessplan met een beleidsvisie en actieplan.<br />

5.3.2. Bewijsstukken<br />

De sportvereniging <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>werking</strong>ssubsidie hoofdmodule 3 dient volgen<strong>de</strong> formulieren of bewijsstukken (afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> keuze), samen met <strong>de</strong><br />

subsidieaanvraag tijdig in bij het gemeentebestuur :<br />

- voor 1 : kopie <strong>van</strong> recentste en hoogste diploma, getuigschrift (zie ook VTS-assimilatietabel).<br />

- voor 2 : kopie <strong>van</strong> recentste <strong>de</strong>elnamebewijs.<br />

- voor 3 : kopie sportbusinessplan met een beleidsvisie en actieplan.<br />

5.3.3. Puntenver<strong>de</strong>ling (28)<br />

Wat<br />

VTS-aspirant initiator in <strong>de</strong> betrokken sporttak of stu<strong>de</strong>nten geslaagd voor 1<br />

Punten<br />

e<br />

jaar regent/bachelor LO en/of<br />

1<br />

VTS-initiator in <strong>de</strong> betrokken sporttak of geassimileerd of stu<strong>de</strong>nten geslaagd<br />

voor 2 e jaar regent/bachelor LO en/of<br />

VTS-instructeur/trainer B in <strong>de</strong> betrokken sporttak of geassimileerd of<br />

regent/bachelor LO en/of<br />

VTS-trainer A in <strong>de</strong> betrokken sporttak of geassimileerd of licentiaat/master LO<br />

7<br />

2<br />

4<br />

6<br />

Let op :<br />

max 18<br />

punten


1 bijscholing per jaar per sportverenigingbestuur<strong>de</strong>r, trainer 5<br />

sportbusinessplan 5<br />

Hoofdmodule 4 : <strong>de</strong> sportvereniging heeft aandacht voor milieu en veiligheid<br />

De sportvereniging maakt <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld. Ze heeft <strong>de</strong> taak om zorg te dragen voor haar le<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> omgeving waarin <strong>de</strong> sportvereniging sport<br />

aanbiedt.<br />

5.4.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> minimale doelstellingen moeten wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze module :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging realiseert minstens 2 energiebesparen<strong>de</strong> maatregelen per 100 le<strong>de</strong>n in haar sportvereniging<strong>werking</strong> ; en<br />

2. <strong>de</strong> sportvereniging vermin<strong>de</strong>rt afval en sorteert afval conform <strong>de</strong> gemeentenorm ; en<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging responsabiliseert en informeert haar le<strong>de</strong>n omtrent <strong>de</strong> energiebesparen<strong>de</strong> en afvalbeperken<strong>de</strong> sportverenigingmaatregelen.<br />

Volgen<strong>de</strong> extra doelstelling kan wor<strong>de</strong>n nagestreefd :<br />

4. <strong>de</strong> sportvereniging heeft <strong>van</strong> haar sportevenement(en) een risicoanalyse conform KB 25 april 2004 actieve ontspanningsevenementen.<br />

5.4.2. Bewijsstukken<br />

- voor 1 : foto, aankoopbewijs, … maximum 1 jaar oud.<br />

- voor 2 : foto.<br />

- voor 3 : kopie informatiebron maximum 1 jaar oud.<br />

- voor 4 : kopie risicoanalyse.<br />

5.4.3. Puntenver<strong>de</strong>ling (10)<br />

Wat Punten<br />

energiebesparen<strong>de</strong> maatregelen<br />

en afvalvermin<strong>de</strong>ring en sorteren<br />

en communicatie maatregelen<br />

risicoanalyse sportevenementen 4<br />

6. Bijmodules <strong>werking</strong>ssubsidie<br />

De sportvereniging wordt <strong>de</strong> mogelijkheid gebo<strong>de</strong>n om zelf accenten te kiezen en daarvoor punten te scoren ; <strong>de</strong> objectieven <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijmodules zijn<br />

meestal een verfijning <strong>van</strong> een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> een <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoofdmodules. Om in aanmerking te komen voor <strong>de</strong> bijmodules, moet voldaan zijn aan <strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> basismodule.<br />

8<br />

6


Bijmodules<br />

6.1. Objectieven<br />

Volgen<strong>de</strong> doelstellingen wor<strong>de</strong>n nagestreefd met <strong>de</strong>ze bijmodules :<br />

1. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een sportverenigingwebsite met uitgebrei<strong>de</strong> sportvereniginginfo.<br />

2. <strong>de</strong> sportvereniging heeft een onthaalbrochure voor nieuwe le<strong>de</strong>n.<br />

3. <strong>de</strong> sportvereniging organiseert een on<strong>de</strong>rzoek bij <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n met betrekking tot het sportverenigingbeleid.<br />

4. <strong>de</strong> sportvereniging heeft minimaal 2 sponsors.<br />

5. <strong>de</strong> sportvereniging schrijft minimaal 1 trainer in voor een cursus <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool.<br />

6.2. Bewijsstukken<br />

- voor 1 : noteer hier je websiteadres : …<br />

- voor 2 : kopie <strong>van</strong> onthaalbrochure, maximum 1 jaar oud.<br />

- voor 3 : kopie enquêteformulier, an<strong>de</strong>r bewijs <strong>van</strong> inspraak.<br />

- voor 4 : kopie <strong>van</strong> <strong>de</strong> 2 sponsorcontracten, maximum 1 jaar oud.<br />

- voor 5 : kopie inschrijvingsformulier bij <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool, maximum 1 jaar oud.<br />

6.3. Puntenver<strong>de</strong>ling (12)<br />

Wat Punten<br />

sportverenigingwebsite 2<br />

onthaalbrochure 2<br />

on<strong>de</strong>rzoek sportverenigingbeleid 2<br />

sponsoring 2<br />

inschrijving Vlaamse Trainersschool 2<br />

7. Return naar <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong><br />

De sportvereniging vermeldt op alle publiciteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvereniging of sportinitiatief dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar <strong>de</strong> vermelding “met steun <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>Duffel</strong>”. Indien <strong>de</strong> sportvereniging over een sportverenigingwebsite beschikt, legt <strong>de</strong> sportvereniging een link naar <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente <strong>Duffel</strong> :<br />

www.duffel.be.<br />

9


8. Contact en info<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong><br />

Sportdienst<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

tel : 015/30.72.57<br />

sportdienst@duffel.be<br />

www.duffel.be.<br />

9. Bijlagen<br />

- BLOSO-referentietabel voor sportkwalificaties <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool<br />

* hierin kan je nagaan of jouw sportdiploma in aanmerking komt voor punten.<br />

- BLOSO-assimilatietabel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool<br />

* hierin kan je nagaan of jouw sportdiploma beantwoordt aan <strong>de</strong> normen die <strong>de</strong> Vlaamse Trainersschool stelt om punten te kunnen ont<strong>van</strong>gen.<br />

10. Interessante links<br />

- gemeentelijk sportbeleidsplan <strong>Duffel</strong> (PDF) :<br />

http://www.duffel.be/file_uploads/3093.pdf.<br />

- <strong>de</strong>creet Sport voor Allen :<br />

http://www.isbvzw.be/content/downloads/record.php?ID=905.<br />

- achtergrond <strong>de</strong>creet Sport voor Allen :<br />

http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=75&navID=243.<br />

- BLOSO-referentietabel :<br />

http://www.isbvzw.be/content/downloads/record.php?ID=1285.<br />

- http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!