27.09.2013 Views

18/10/12 - Gemeente Duffel

18/10/12 - Gemeente Duffel

18/10/12 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Datum <strong>18</strong>/<strong>10</strong>/<strong>12</strong><br />

Locatie Refter „t Kofschip<br />

Verslag van Algemene Vergadering van de sportraad<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

verslag<br />

Aanwezig Chris De Vos (ondervoorzitter, SR RvB, gemeentelijke basisscholen), Christl<br />

De Sutter (secretaris RvB, Blijf Jong), Herman De Boer (penningmeester RvB,<br />

lid DUVO), Jan Verhavert (communicatie/PR RvB, Jong Sint Joris),<br />

Verontschuldigd Kurt Wouters (voorzitter SR RvB, lid KWB Volleybal <strong>Duffel</strong> Oost C), Leon<br />

Verelst (G-deskundige RvB, Marjan vzw), Patrik Van Herck (schepen voor<br />

sport),<br />

Waarnemend aanwezig Ronny Cos (sportgekwalificeerd ambtenaar)<br />

(34)<br />

Verontschuldigd<br />

(6)<br />

atletiek Kon. Atletiekclub <strong>Duffel</strong> vzw<br />

basketbal vzw <strong>Duffel</strong> BBC<br />

boogschieten <strong>Duffel</strong> Eendracht<br />

duiken AJD <strong>Duffel</strong> vzw<br />

duiken Aquanuts<br />

duiken Duikschool 2dive4<br />

duivensport KD De Reisduif<br />

duivensport Duivenbond <strong>Duffel</strong><br />

gevechtsport Daruma Karateschool<br />

<strong>Duffel</strong><br />

gevechtsport Judoteam <strong>Duffel</strong> vzw<br />

gemeentelijke basisscholen <strong>Duffel</strong><br />

gymnastiek Damesturnen Blijf Jong<br />

gymnastiek en muurklimmen Spring<br />

gymnastiek Kon. Kath. Turnkring<br />

Oefening Geeft Kracht<br />

hondensport belgian Dogwalking<br />

Association<br />

inlinehockeyThe Lapwings<br />

biljart KBC Carambol<br />

dartsclub Putboys<br />

volleybal KWB Volley <strong>Duffel</strong> Oost C<br />

Verontschuldigd vissen De Rode Pen<br />

achteraf (1)<br />

Afwezig (21) beachvolley Natural Born Chillers<br />

biljart BC <strong>Duffel</strong>-Oost TORPA<br />

biljart Sint-Martinus <strong>Duffel</strong><br />

duiken duikschool Aphrodite<br />

handbal HC <strong>Duffel</strong><br />

fitness Fitfaktor<br />

GTID<br />

gevechtsport YAKUZA vzw<br />

gevechtsport Ridderlijke compagnie van<br />

de Heilige Geest<br />

hondensport Hondenschool ‟t Sas<br />

omnisport RECREAS sportclub <strong>Duffel</strong><br />

petanque PC <strong>Duffel</strong> vzw<br />

petanque S-Sport <strong>Duffel</strong><br />

volleybal DUVO<br />

sportelclub OKRA SPORT DUFFEL<br />

schietsport <strong>Duffel</strong>se Karabijnschutters<br />

tafeltennis Tafeltennisclub Vzw De Meyl<br />

voetbal Jong Sint Joris<br />

voetbal KFC <strong>Duffel</strong> vzw<br />

voetbal KVV <strong>Duffel</strong> vzw<br />

wielrennen <strong>Duffel</strong>se Wielervrienden vzw<br />

wielrennen Fietsclub <strong>Duffel</strong><br />

wielrennen WTC <strong>Duffel</strong>se Trappers<br />

wandelen WSV Neteland vzw <strong>Duffel</strong><br />

yoga <strong>Duffel</strong>se Yogaschool vzw<br />

zaalvoetbal <strong>Duffel</strong>se Liga Zaalvoetbal<br />

zaalvoetbal GBA <strong>Duffel</strong><br />

zwemmen vzw Marjan<br />

voetbal VV <strong>Duffel</strong> Dames<br />

zaalvoetbal FC Den Daak<br />

zaalvoetbal ZVK Rapido<br />

motorsport Auto- en motoclub Fleerackers<br />

omnisport Brandweer Sportafdeling<br />

omnisport Oud Leiding Chiro <strong>Duffel</strong> Oost<br />

tennis TC De Pollepel<br />

tennisschool De Pollepel<br />

vissen Zeehengelclub De Zeester<br />

voetbal SV <strong>Duffel</strong>-Oost<br />

zaalvoetbal „t Gildenhuis<br />

zaalvoetbal Real United<br />

zaalvoetbal ZVC Tauro<br />

wielrennen Den Blauwe Hoek<br />

1


Verwelkoming door de communicatieverantwoordelijke SR<br />

Wegens de verontschuldiging van de voorzitter en het feit dat de ondervoorzitter om 20.50 uur de vergadering<br />

moet verlaten zal, na overleg binnen de RvB, Jan (communicatieverantwoordelijke sportraad en lid RvB) het<br />

voorzitterschap voor deze AV op zich nemen.<br />

1. AANWEZIGHEIDSLIJST<br />

De aanwezigen worden eraan herinnerd de aanwezigheidslijst in te vullen<br />

2. INFOMOMENT “SPORTCLUBS en FISCALITEIT” door het DYNAMO-PROJECT van de Vlaamse<br />

Sportfederatie<br />

Na vraag van een sportclub en op initiatief van de RvB lichtte Pieter Hoof, projectcoördinator van het<br />

DYNAMO-project van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), op een bondige manier het DYNAMO-project en het<br />

gespreksonderwerp toe en wat dat voor <strong>Duffel</strong>se clubs kan betekenen.<br />

De VSF wil graag weten wat je van dit infomoment vond en vraagt je om de EVALUATIE online in te vullen<br />

via deze link:<br />

o http://fd<strong>10</strong>.formdesk.com/vsf/Dynamo_Infosessie_Beoordeling_per_sessie<br />

De HANDOUTS van de presentatie kan je hier downloaden:<br />

o http://www.vlaamsesportfederatie.be/uploads/dynamo/dvds/handouts_duffel.pdf<br />

Meer info over het DYNAMO-project en de ondersteuning die ze geven voor jouw club, kan je vinden op<br />

www.dynamoproject.be<br />

Schrijf je zeker in de op de DYNAMO-NIEUWSBRIEF!!! Dat kan via “blijf op de hoogte” op de homepagina<br />

van de website van Dynamo.<br />

3. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING<br />

toelichting:<br />

De agendapunten van het vorige verslag worden overlopen:<br />

o Memorandum sportraad:<br />

De RvB van 17/9/<strong>12</strong> besliste om na de verkiezingen de draad op te nemen mbt het<br />

formuleren van een memorandum voor sportend <strong>Duffel</strong><br />

De RvB van 26/6/<strong>12</strong> besliste, na de vraag te hebben gesteld aan de gemeentediensten,<br />

om zelf rechtsreeks contact op te nemen met de brandweercommandant: voorzitter Kurt<br />

Wouters en RvB-lid Jan Verhavert zullen dit opvolgen en zullen – indien nodig - de<br />

duikclubs om advies vragen<br />

de RvB wil de leden van de sportraad nog eens attent maken op de volgende afspraken:<br />

o aanwezigheid van de leden op de Algemene Vergadering van de sportraad is een MUST om<br />

degelijke en onderbouwde adviezen te kunnen schrijven. Daarom nog eens een warme oproep aan<br />

ALLE LEDEN om aanwezig te zijn om deze vergadering die ideaal is voor informatieverzameling,<br />

netwerking, vragen stellen, mening geven. De Statuten van de sportraad zijn duidelijk in nl. artikel 7<br />

zegt “ Er komt een einde aan het lidmaatschap als sportinitiatief van de <strong>Duffel</strong>se sportraad<br />

door: …”3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de Algemene Vergadering.”<br />

Vanaf de volgende AV zal het secretariaat van de sportraad het aantal afwezigheden opvolgen en<br />

verslag uitbrengen aan de AV.<br />

besluit:<br />

de AV keurt het verslag goed en neemt kennis van het aandachtspunt van de RvB<br />

extra agendapunt: ontslag lid<br />

Toelichting ontslag lid:<br />

De volgende vereniging/organisatie heeft laten weten dat ze ontslag indient:<br />

o Belgische Berner Sennenclub<br />

De AV wordt gevraagd om het “ontslag” van deze club te aanvaarden:<br />

besluit:<br />

De AV aanvaardt het ontslag van bovenstaande club<br />

De sportraad brengt de club op de hoogte van deze beslissing<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

2


4. STAND VAN ZAKEN SPORTRAADREKENING<br />

Toelichting:<br />

de penningmeester licht toe:<br />

o 28/06/<strong>12</strong>: sportraad ontvangt de gemeentelijke toelage<br />

o 29/06/<strong>12</strong>: sportraad schrijft<br />

de 75% huursubsidie over naar de clubs (Zaalvoetballiga, Handbal <strong>Duffel</strong>,<br />

Lapwings, Sint Joris, KVV <strong>Duffel</strong>, Oud Leiding Chrio Oost, Petanqueclub, Volley<br />

KWB Oost, …<br />

de terugbetaling van de kosten van de sportdagen van de 3 gemeentelijke<br />

basisscholen<br />

o 02/07/<strong>12</strong>: sportraad schrijft 80% van de 75% huursubsidie aan BBC <strong>Duffel</strong> (de resterende<br />

20% wordt uitbetaald als er opnieuw een toelage komt vanuit het gemeentebestuur aan<br />

de sportraad voor de uitbetaling van de rest van de huursubsidie)<br />

De penningmeester kreeg van 2 sportclubs de opmerking dat ze van sporthal De Pollepel nog<br />

achterstallige huurfacturen van de voorbije jaren hebben gekregen. Dit zou te wijten zijn aan de<br />

reorganisatie van de administratie van de Pollepel. Hierdoor zijn een aantal huurfacturen van<br />

clubs niet doorgegeven geweest aan het gemeentebestuur/sportraad en zijn deze ook niet<br />

gesubsidieerd geweest. De clubs vragen of het alsnog mogelijk is dat deze achterstallige facturen<br />

ook voor 75% gesubsidieerd kunnen worden. De penningmeester stelt het volgende voor:<br />

o Sportclubs die nog achterstallige huurfacturen hebben die niet zijn verrekend geweest in<br />

de 75% huurtussenkomst, geven een seintje aan de penningmeester via<br />

hedeboer@skynet.be :<br />

o de club levert het volgende aan:<br />

De huurfactuur van de Pollepel<br />

Bewijs dat de huurfactuur nog niet verrekend is geweest in de reeds gestorte<br />

huurtussenkomsten (via boekhouding,…)<br />

Vraag BBC <strong>Duffel</strong>: “Bij wie komen de huurfacturen van de Pollepel van BBC <strong>Duffel</strong> terecht? De<br />

club krijgt die blijkbaar niet zelf… Mogelijk stuurt De Pollepel deze facturen rechtstreeks op naar<br />

het gemeentebestuur?”<br />

o De penningmeester meldt dat deze facturen NIET bij hem terecht komen. Mogelijk komen<br />

deze nog terecht bij de ere-penningmeester Eddy Borremans…<br />

Besluit:<br />

de AV neemt kennis van de stand van zaken van de sportraadrekening en gaat akkoord met de<br />

voorgestelde regeling ivm achterstallige Pollepel-huurfacturen<br />

5. STAND VAN ZAKEN VAN DE BOUW SPORTHAL DUFFEL<br />

Toelichting:<br />

o Door de verontschuldiging van de schepen, licht de waarnemende voorzitter toe:<br />

o De bouw is ondertussen gestart, de eerste steen is gelegd (22/9) en de werken zijn volop aan de<br />

gang<br />

o Opening is voorzien voor november 2013<br />

o De sportraad zal mee een cruciale rol spelen in de verdere invulling van het gebruik en beheer van<br />

deze sporthal<br />

Opmaak ontwerp gemeentelijk huursubsidiereglement met volgende aandachtspunten:<br />

Wanneer sporthal effectief open?<br />

Wat zal de sporthal kosten? Moeten clubs hier rekening mee houden in hun<br />

budget 2013?<br />

Welke clubs gaan in de sporthal kunnen?<br />

Op welke manier zal de sporthal beheerd worden? Autonoom? <strong>Gemeente</strong>lijke?<br />

Personeel?<br />

o Er zullen nog heel wat puzzelstukken samen moeten vallen<br />

Besluit:<br />

De AV neemt kennis van de toelichting<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

3


6. VERKIEZING NIEUW SPORTRAADBESTUUR 2013 - procedure<br />

toelichting:<br />

Het sportraadbestuur heeft telkens een mandaat van 6 jaar dat samenloopt met een legislatuur: bij de<br />

installatie van de gemeenteraad (meestal eerste gemeenteraad van januari), moet ook, binnen de 6<br />

maanden na deze installatievergadering, een nieuw bestuur van de sportraad worden aangesteld.<br />

De procedure van keuze van een sportraadbestuur staat vermeld in het Huishoudelijke Reglement van de<br />

sportraad in “Hoofdstuk 2: Raad van Beheer (RvB)”<br />

Leden die zich kandidaat willen stellen, bezorgen het bijgevoegde kandidatuurformulier voor 30/11/<strong>12</strong> terug<br />

aan de secretaris van de sportraad (= christl.desutter@gmail.com)<br />

DE SPORTRAAD IS EEN ONMISBARE SCHAKEL IN HET GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. WAT<br />

DE ROL EN DE DOELSTELLINGEN VAN DE SPORTRAAD ZIJN, KAN JE LEZEN IN DE STATUTEN<br />

VAN DE SPORTRAAD:<br />

“De sportraad heeft als taak advies te geven aan het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op<br />

verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van sportbeleid.<br />

De <strong>Duffel</strong>se sportraad zal deze taak vervullen vanuit de visie dat de sportraad de<br />

vertegenwoordiging is van de diverse gemeentelijke sportactoren (competitief, recreatief,<br />

actief, passief, individueel, groep, gemeentelijk, niet gemeentelijk, georganiseerd, niet georganiseerd)<br />

die via een transparante organisatie en sportraadstructuur, haar leden motiveert om realistische en<br />

onderbouwde adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarom is deze adviesraad een<br />

denktank en een belangenpartner voor het gemeentebestuur. Via een doordacht doelgroepenbeleid<br />

en adviezen, vult de raad het gemeentelijke sportbeleid aan en helpt het een ideaal sportklimaat te<br />

creëren waarin sporten plezant is en waarin sport en bewegen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”<br />

besluit:<br />

De AV neemt kennis van de procedure en de indieningsdatum voor kandidaturen voor het sportraadbestuur<br />

nl. 30/11/<strong>12</strong><br />

7. ADVIES OMTRENT ERKENNING SPORTCLUBS 2013 EN BELEIDS- EN IMPULSSUBSIDIE 2011-20<strong>12</strong><br />

Toelichting:<br />

Op basis van de ingediende erkenning- en subsidieaanvragen werden bijgevoegde erkenningen en<br />

subsidieverdelingen opgemaakt door de sportdienst. Het zijn ontwerpen die de sportdienst ter advies<br />

voorlegt. Op basis van het advies van de sportraad zal het ontwerp voorgelegd worden aan het<br />

schepencollege ter goedkeuring, zodat de subsidies en de erkenningbevestiging voor het einde van het jaar<br />

kunnen gebeuren<br />

De sportdienst geeft de volgende opmerkingen mee<br />

o VUL JE DOSSIER IN OP JE COMPUTER<br />

o BEWAAR JE DOSSIER zodat je het kan aanpassen bij een volgende subsidieaanvraag<br />

o VOLG DE RICHTLIJNEN die in het dossier worden meegegeven<br />

o BEZORG DE GEVRAAGDE BIJLAGEN en NUMMER DE BIJLAGEN zodat het duidelijk is naar<br />

welk subsidiepunt de bijlage verwijst<br />

o WEES VOLLEDIG<br />

o Een subsidie heeft als bedoeling een effect teweeg te brengen dat past binnen het gemeentelijke<br />

sportbeleid. De subsidie wil clubs aanzetten om mee te werken aan het sportbeleid. HET SI<br />

DAAROM BELANGRIJK DAT HET HELE CLUBBESTUUR OP DE HOOGTE IS VAN DE<br />

SPORTSUBSIDIES EN DAT ZE NADENKEN OP WELKE MANIER DE CLUB MEE KAN WERKEN<br />

AAN HET SPORTBELEID<br />

o De huidige beleidssubsidie is mogelijk aan revisie toe. Er zit ook een nieuw decreet Sport voor<br />

Allen in de pijplijn/ dit kan betekenen dat er andere Vlaamse prioriteiten zijn en dat het reglement<br />

aangepast, vernieuwd moet worden.<br />

o De huidige gemeentelijke subsidiepot is al sinds 2006 ongewijzigd. Er zijn echter alsmaar meer<br />

clubs die inschrijven voor de beleidsubsidie. Dit betekent dat er meer clubs dezelfde pot moeten<br />

verdelen onder elkaar. Clubs die dus dezelfde inspanningen leverden, kunnen minder subsidie<br />

krijgen…<br />

Besluit:<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

4


De AV adviseert het gemeentebestuur de erkenningen 2013 en subsidieverdelingen 2011-2013 met de<br />

volgende opmerkingen goed te keuren:<br />

o M.b.t. de erkenningen: aangezien erkend zijn een voorwaarde is om gesubsidieerd te worden, wordt<br />

gevraagd om de clubs die (nog) geen erkenning indienden, de kans te geven om dat alsnog in orde<br />

te brengen.<br />

De sportdienst voegt toe: SPRING heeft na de AV aangetoond dat de club tijdig haar subsidie- en<br />

erkenningaanvraag heeft ingediend bij de sportdienst via mail. De sportdienst zal de subsidie- en<br />

erkenningaanvraag alsnog verwerken en opnemen in de overzichten. Door deze aanvulling zal het<br />

voorgestelde subsidiebedrag per club een beetje dalen<br />

8. OPROEP TIJDELIJKE PROJECTGROEPEN<br />

Toelichting:<br />

De RvB ijvert al geruime tijd om de huurtussenkomst van 75% niet langer via de sportraad te laten verlopen<br />

en dit om redenen van aansprakelijkheid, transparantie en werklast. Ook BLOSO gaf duidelijk aan dat het<br />

niet de taak is van de sportraad om subsidies uit te delen. De schepen lichtte in de vorige AV toe dat het<br />

gemeentebestuur wenst dat de sportraad een Projectgroep opstart rond een nieuw gemeentelijke<br />

huursubsidiereglement. Daarbij aansluitend en om redenen van transparantie en duidelijke afspraken, zal de<br />

huidige regeling voor het bekomen van bekers, trofeeën, wedstrijdprijzen,… en de regeling voor het bekomen<br />

van financiële steun van het gemeentebestuur voor de organisatie van sportwedstrijden, in gemeentelijke<br />

subsidiereglementen gegoten worden. Deze maatregelen passen ook binnen het <strong>Duffel</strong>se sportbeleidsplan.<br />

De RvB vraagt aan de AV om medewerking: clubs die mee willen werken aan deze TIJDELIJKE<br />

PROJECTGROEPEN, kunnen dit laten weten aan de secretaris Christl De Sutter<br />

(christl.desutter@gmail.com) . Het gaat om TIJDELIJKE projectgroepen, dit wil zeggen dat de<br />

tijdsinvestering beperkt is en dat het doel welomschreven is:<br />

o <strong>Gemeente</strong>lijke huursubsidie:<br />

Mogelijk doel: Transparant en eenvoudig subsidiereglement dat clubs financiële<br />

ondersteuning biedt bij de huur van sportaccommodatie i.f.v. de sportbeoefening door<br />

<strong>Duffel</strong>aars<br />

Aantal vergaderingen: 3-4?<br />

o <strong>Gemeente</strong>lijke Projectsubsidie:<br />

Mogelijk doel: transparant en eenvoudig subsidiereglement dat clubs financiële<br />

ondersteuning biedt bij sportevenementen in <strong>Duffel</strong> die <strong>Duffel</strong> buiten de gemeentegrenzen<br />

promoten<br />

Aantal vergaderingen: 4?<br />

o <strong>Gemeente</strong>lijke Bekersubsidie:<br />

Mogelijk doel: transparant en uniform subsidiereglement dat clubs ondersteunt bij de<br />

aanschaf van prijzen, medailles, trofeeën,…<br />

Aantal vergaderingen: 3?<br />

o Concept sporttrofee:<br />

Mogelijk doel: nieuw elan geven aan deze kampioenenviering<br />

Eerste vergadering 5 november 20<strong>12</strong> om 19.30 uur in taverne De Lage Polder<br />

De projectgroepen rapporteren hun werkzaamheden aan de AV. De AV zal de ontwerpen van<br />

subsidiereglementen dan bespreken en met een advies voorleggen aan het gemeentebestuur zodat de<br />

gemeenteraad de reglementen kan goed/afkeuren.<br />

Besluit:<br />

De AV neemt kennis van de oproep en vraagt haar leden om zich te engageren in een van de tijdelijke<br />

werkgroepen zodat de subsidiereglementen gemaakt en gedragen zijn door <strong>Duffel</strong>se sporters.<br />

9. KENNISGEVING VAN DE ANTWOORDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR OP VRAGEN EN ADVIEZEN<br />

VAN DE SPORTRAAD<br />

Toelichting:<br />

De secretaris licht toe:<br />

o De sportraad adviseerde het gemeentebestuur in drie dossiers nl.<br />

Aanpassing gemeentelijke uitleenreglement<br />

Vragen, behoeften van een aantal <strong>Duffel</strong>se sportclubs<br />

Timing implementatie gemeentelijke sportsubsidies<br />

o Het gemeentebestuur gaf per brief antwoord op deze drie adviezen, vragen<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

5


o Deze antwoorden kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website http://sport.duffel.be ,<br />

doorklikken naar “sportraad” en vervolgens naar “agenda, verslagen, adviezen”<br />

Besluit:<br />

De AV neemt kennis van de antwoorden van het gemeentebestuur op de vragen en adviezen van de<br />

sportraad.<br />

<strong>10</strong>. ALLERLEI<br />

MEDEDELINGEN SPORTDIENST SPORTPROMOTIE NAJAAR 20<strong>12</strong><br />

Toelichting:<br />

De SGA licht toe:<br />

o HERFSTSPORTKAMPEN: driedaags sportkamp in GTID en Kompas voor 4-6 en 6-<strong>12</strong>-jarigen met<br />

zwemuitstap en INITIATIE LIGGENDE WIP door DE EENDRACHT!<br />

o KERSTSPORTKAMPEN: driedaags sportkamp in GTID en Kompas voor dezelfde doelgroep met<br />

zwemuitstap en initiatie PETANQUE door PETANQUE S-SPORT DUFFEL<br />

o DUFFELSE ZWEMBADDAGEN: 3-daagse met veel waterplezier:<br />

<strong>12</strong>-16/11: VIND KAREL EN WIN een gezins-<strong>10</strong>-beurtenkaart in de Zwem.Com<br />

16/11: discozwemmen, uitreiking <strong>10</strong>-beurtenkaarten, avondduiken<br />

17/11: duikinitiatie, waterpret voor jong en oud, rondleidingen in Zwem.Com<br />

<strong>18</strong>/11: zwemmen voor personen met een handicap<br />

Medewerking van duikclubs Aquanuts, 2DIVE4, AJD, Marjan vzw, DJ DBASH<br />

o Nieuw decreet Sport voor Allen: nieuwe beleidsprioriteiten vanuit Vlaanderen die ook impact<br />

hebben op het lokale sportbeleid: meer info zie www.bloso.be > bloso informeert > regelgeving ><br />

sport voor allen-beleid. Lees in het decreet hoe opnieuw een belangrijke rol is weggelegd voor de<br />

sportraad!<br />

o BBC of de Beheers- en BeleidsCyclus: “BBC biedt een instrumentatrium aan gemeenten voor<br />

de inhoudelijke INTEGRALE planning en de financiële aspecten van beleidsvoering. Het geeft<br />

tools aan gemeenten om hun beleid te kunnen voorbereiden, budgetteren, uitvoeren,<br />

opvolgen en evalueren.” Concreet wil dit zeggen dat gemeentebesturen tegen 2014 een<br />

meerjarenplan hebben waarin ze aangeven wat ze van plan zijn met de gemeente. Dit plan moet<br />

INTEGRAAL zijn maw het plan moet het resultaat zijn van samenwerking over de<br />

beleidsgrenzen/gemeentediensten heen. Dit moet leiden tot openheid, communicatie, efficiënt<br />

inzetten van mensen en middelen en resulteren in performante dienstverlening. Meer (leesbare) info<br />

op www.isbvzw.be > sportbeleid > integrale meerjarenplanning<br />

o BEZOEK SPORTDIENST AAN JE CLUB: de sportdienst nodigt zichzelf uit bij jouw club. Op deze<br />

manier wil de sportdienst kennis maken met jouw club: de werking, de structuur, het bestuur, de<br />

noden, behoeften,… Anderzijds kan de sportdienst ook toelichting geven bij de werking van het<br />

gemeentebestuur en de kansen en opportuniteiten die het bestuur biedt.<br />

Maak een afspraak via sportdienst@duffel.be<br />

<br />

11. ALLERLEI EN RONDVRAAG<br />

MEDEDELING TURNKRING OEFENING GEEFT KRACHT:<br />

De club organiseert voor elke sportclub een gratis infoavond rond het thema “strecthing”. Een aanrader voor elke<br />

bewuste, bekwame en betrokken clubtrainer verantwoord te trainen!<br />

Wat: infoavond Stretching<br />

Waar: turnzaal De Meyl<br />

Wanneer: 17/11 van 14.00 tot 16.00 uur<br />

Wie: voor alle trainers, geinteresseerden<br />

Prijs: gratis<br />

Inschrijven via http://www.ogk-duffel.be/bijscholing_rekken.php<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

6


De waarnemende voorzitter sluit de vergadering af en dankt iedereen voor zijn/haar medewerking en<br />

aanwezigheid!<br />

Christl De Sutter Kurt Wouters<br />

Secretaris voorzitter<br />

wat tegen<br />

Verslag sportraad 7 blz.<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!