28.09.2013 Views

Editie juli-augustus 2011 - Gemeente Duffel

Editie juli-augustus 2011 - Gemeente Duffel

Editie juli-augustus 2011 - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gemeente</strong>lijk Informatieblad ▪ Afgiftekantoor 2570, <strong>Duffel</strong> 1 ▪ verschijnt tweemaandelijks<br />

40ste jaargang ▪ <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> ▪ nr. 277<br />

in dit nummer vind<br />

je onder meer:<br />

Op zoek naar een atelier en/of<br />

kantoorruimte in je buurt? 5<br />

Naschoolse<br />

Vormingsactiviteiten 14<br />

Vlaanderen Feest! /<br />

Jeu de Boules en<br />

Hannelore Bedert 17<br />

Theater Water 17<br />

Seniorenweken 20<br />

LochtFest 23


nieuwe<br />

onderluitenant<br />

Foto: Frank Maes<br />

Op 14 mei <strong>2011</strong> legde neuroloog Philippe Pals<br />

de eed af als nieuwe onderluitenant bij de<br />

<strong>Duffel</strong>se brandweer.<br />

meer info?<br />

www.brandweerduffel.be<br />

CoLoFon<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Duffel</strong> Contact:<br />

Tweemaandelijks informatieblad uitgegeven<br />

door het gemeentebestuur van <strong>Duffel</strong><br />

verantwoordelijke uitgever:<br />

Guido De Vos<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

redactieadres:<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur van <strong>Duffel</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

info@duffel.be<br />

Fotografie:<br />

Muurschildering Kiliaanstraat<br />

Eddy Van Bulck,<br />

foto: Fons Buelens<br />

ontwerp en druk:<br />

Drukerij De Bie bvba<br />

Nijverheidsstraat 6,<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

Contact werd gedrukt op milieuvriendelijk<br />

chloorvrij papier dat bestaat uit 100%<br />

gerecycleerde vezels (50% post consumptie)<br />

nieuws uit de<br />

gemeenteraad<br />

igemo<br />

• Als publieke ontwikkelaar realiseert Igemo zowel<br />

bedrijventerreinen als woonprojecten in verschillende gemeenten.<br />

De realisatie van deze meestal grootschalige en complexe<br />

projecten gaat gepaard met aanzienlijke investeringen. Het gros<br />

van deze investeringslast wordt gefinancierd met eigen middelen.<br />

Daarnaast moet Igemo een beroep doen op externe financiering.<br />

Voor het verlenen van kredieten eisen de kredietinstellingen een<br />

borgstelling. Alle vennootgemeenten zullen een vaste waarborg<br />

dragen, verdeeld volgens het aandeelhouderschap. Het aandeel van<br />

de gemeente <strong>Duffel</strong> in deze waarborgstructuur bedraagt 450.924<br />

euro.<br />

• Op basis van haar statuten enerzijds en haar expertise, opgeleid<br />

personeel en terreinkennis anderzijds, wordt voorgesteld om voor<br />

het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen exclusiviteit te<br />

verlenen aan Igemo. Door het verlenen van deze exclusiviteit zal<br />

voor het uitvoeren van dergelijke opdrachten geen BTW meer<br />

verschuldigd zijn aan Igemo zodat een belangrijke besparing<br />

mogelijk is.<br />

• De gemeente sluit een overeenkomst met Igemo om de beleidsvisie<br />

in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met betrekking tot<br />

de ontwikkeling van een lokaal glastuinbouwgebied in <strong>Duffel</strong>-West<br />

te kunnen uitvoeren. De kosten aan deze overeenkomst bedragen<br />

44.500 euro (vrij van BTW).<br />

Wegen- en rioleringswerken Wandelingstraat<br />

(gedeelte tussen mijlstraat en nr.62)<br />

Welke rioleringswerken?<br />

• aanleg van afvalwaterriolering onder de rijweg (afvoer via<br />

gedeeltelijk gescheiden stelsel van de Mijlstraat naar de KWZI<br />

Mijlstraat) en twee pompstations (met zeer kleine capaciteit) ter<br />

hoogte van huisnummers 2 en 13<br />

• de bestaande grachten aan de onpare zijde blijven behouden voor<br />

de afvoer van het regenwater<br />

• bestaande overwelvingen (grachten onpare zijde) en lange<br />

overwelving aan de pare zijde vervangen door betonnen<br />

infiltratiebuizen<br />

• alle regenwaters laten afleiden naar de Reimeurtersloop, waterloop<br />

van 3de categorie, zoals dit trouwens nu al het geval is voor regen-<br />

en afvalwater<br />

• afkoppelingswerken bij bestaande woningen; ook op privéterrein<br />

zal het afvalwater volledig van het regenwater gescheiden worden<br />

(40 woningen afkoppelen)<br />

Welke wegenwerken?<br />

• opbraak van alle bestaande verhardingen (rijwegen, voetpaden,<br />

fietspaden, tussenstroken)<br />

• aanleg van een nieuwe rijweg in grijze beton, breedte 5,5 m<br />

• aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden 1,20 m breed, buiten<br />

bebouwde kom in rode beton, binnen bebouwde kom in rode<br />

betonstraatstenen<br />

• binnen bebouwde kom nieuwe voetpaden in grijze<br />

betonstraatstenen (variabele breedte) en parkeerstrook in zwarte<br />

betonstraatstenen aan de zijde van de kleuterschool<br />

• buiten bebouwde kom afwisselend links en rechts een<br />

parkeerstrook in grasbetontegels


• asverspringing in de rijweg ter hoogte van bebouwde<br />

kom en Reimeurtersloop<br />

• veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg en tussen<br />

fietspad en parkeerstrook<br />

Kostprijs?<br />

1.108.048,41 euro, incl. BTW (door subsidiëringsprogramma<br />

van de Vlaamse overheid: rioleringssubsidie van 384.800<br />

euro)<br />

timing?<br />

Vermoedelijk beginnen de werken in het voorjaar van<br />

2012.<br />

Foto: Frank Maes<br />

uitreiking erekentekens van de arbeid<br />

• Bronzen erekenteken (Tabaksnijverheid – Groot- en<br />

kleinhandel in tabakswaren): Chantal EVERAERT en<br />

Karine VAN DIJCK<br />

• Zilveren erekenteken: Paul OP DE BEECK (Provincie-<br />

en gemeentepersoneel – Politie- en civiele<br />

veiligheidsdiensten) en Alexander VAN HOYDONCK<br />

(Burgerlijke luchtvaart)<br />

• Gouden erekenteken: Lutgarde VERSTEVEN<br />

(Provincie- en gemeentepersoneel – Politie- en civiele<br />

veiligheidsdiensten) en Willy WALSCHAERTS (Private<br />

sociale organismen)<br />

Huldiging verdienstelijke medeburgers<br />

• Burgerlijke Medaille Eerste Klasse (min. 25 jaar<br />

gemeentemandataris): Luc WUYTS<br />

• Ridder in de Orde van Leopold II (min. 20 jaar<br />

gemeentemandataris, waarvan min. 5 jaar het mandaat<br />

van schepen): Jozef Hellemans<br />

• Eretitel van schepen (min. 6 jaar mandaat van<br />

schepen): Alfons KINNE<br />

meer info?<br />

De gemeenteraadsverslagen kan je bekijken op<br />

www.duffel.be (bestuur/gemeenteraad besluiten).<br />

gemeentebestuur<br />

ereperk voor<br />

duffelse oorlogsslachtoffers<br />

Foto: Frank Maes<br />

Tijdens de twee wereldoorlogen stierven meer dan 77<br />

<strong>Duffel</strong>se soldaten aan het front of in gevangenschap. Een<br />

paar onder hen overleden aan de verwondingen die zij<br />

tijdens de oorlog opliepen. Allen kregen zij een inscriptie<br />

op het monument van de gesneuvelden op het kerkplein.<br />

Sedert 11 november 2001 werd op dit monument ook een<br />

gedenkplaat aangebracht voor niet-militaire <strong>Duffel</strong>aars die<br />

tijdens WOII omkwamen in een concentratiekamp.<br />

Zondag 8 mei <strong>2011</strong> huldigde het <strong>Duffel</strong>se gemeentebestuur,<br />

in aanwezigheid van de lokale oud-strijders en het<br />

11-november comité, op het kerkhof van <strong>Duffel</strong>-Centrum<br />

(Leopoldstaat) een nieuw ereperk in. Het perk groepeert<br />

niet alleen de militaire, maar ook de burgerslachtoffers uit<br />

de twee wereldoorlogen. Op die manier wil de gemeente<br />

een eerbetoon brengen aan al haar oorlogsdoden.<br />

De dorpsgenoten die omkwamen tijdens de oorlog hebben<br />

nu een herdenkingsteken op het perk: uniforme witte<br />

kruisen met naamplaatje en Belgische vlag voor de<br />

militairen en politieke gevangenen. In totaal zijn er 60<br />

kruistekens opgetrokken. Het concept en de opstelling van<br />

de herdenkingstekens verwijzen op symbolische wijze naar<br />

de oorlogsomstandigheden waarin deze mensen stierven.<br />

Het ereperk voor <strong>Duffel</strong>se oorlogsslachtoffers wordt<br />

geflankeerd door een kunstwerk van <strong>Duffel</strong>aar Luc<br />

Verschueren. Het ontwerp verbeeldt een gebroken V-teken<br />

en draagt de naam: ‘Wegebben op een vredig strand<br />

van stilte’. Een veelbetekenende titel voor een laatste<br />

rustplaats, die het ‘rust in vrede’ extra beklemtoont voor<br />

deze oorlogsslachtoffers.<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 3


gemeentebestuur<br />

vakantieregeling<br />

gemeentehuis, oCmW en sociaal huis<br />

‘de Waaier’<br />

maandag 11 <strong>juli</strong> - maandag 18 <strong>juli</strong> - donderdag 21 <strong>juli</strong> -<br />

vrijdag 22 <strong>juli</strong> - maandag 15 <strong>augustus</strong><br />

bibliotheek en discotheek<br />

zaterdag 16 <strong>juli</strong> - zondag 17 <strong>juli</strong> - donderdag 21 <strong>juli</strong><br />

containerpark<br />

maandag 11 <strong>juli</strong> - maandag 15 <strong>augustus</strong><br />

museum ‘Het gasthuis’<br />

van vrijdag 1 <strong>juli</strong> t.e.m. woensdag 31 <strong>augustus</strong><br />

woonwinkel<br />

• niet op vrijdag 22 <strong>juli</strong><br />

• geen avondpermanentie in <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> (dus niet 3de<br />

donderdag van die maanden), wel op afspraak (tel. 015<br />

28 60 28, woonwinkel@igemo.be)<br />

zitdagen rijksdienst voor Pensioenen<br />

in bibliotheek<br />

• geen zitdag op donderdag 11 <strong>augustus</strong><br />

• heb je toch vragen dan kan je naar de zitdag in de<br />

bib op donderdag 14 <strong>juli</strong> van 13 tot 15 u. of naar<br />

het gewestelijk kantoor (St.-Katelijnevest 54 , 5de<br />

verdieping te 2000 Antwerpen) elke werkdag van 9 tot<br />

11.30 u. en van 13.30 tot 16 u.<br />

1 jaar Woonwinkel<br />

goed en betaalbaar<br />

wonen is belangrijk.<br />

burgers hebben<br />

veel vragen over<br />

hun huisvesting.<br />

daarom startten<br />

berlaar, bonheiden,<br />

duffel, Putte en<br />

sint-Katelijne-Waver<br />

één jaar geleden<br />

met de Woonwinkel.<br />

en met succes:<br />

het afgelopen jaar<br />

stelden bijna 700<br />

burgers meer dan 2100 woonvragen! deze opkomst<br />

bevestigt de nood aan informatie, advies en begeleiding.<br />

Meer dan 40 % van de gestelde woonvragen gaan over<br />

woon- en energiepremies. De premiemogelijkheden zijn<br />

ondoorzichtig. De Woonwinkel maakt de inwoners wegwijs<br />

in de vele soorten premies en voordelen.<br />

30 % van de vragen heeft te maken met problemen rond<br />

woningkwaliteit. Als de gebreken ernstig zijn, volgt een<br />

huisbezoek met de nodige meetapparatuur. Het afgelopen<br />

4 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

zwem.com<br />

(ook sluitingsmomenten door Grabbelpas, Swap en<br />

sportkampen)<br />

maandag 4 <strong>juli</strong> van 13 tot 15 u. - donderdag 7 <strong>juli</strong> van 9<br />

tot 12 u. - maandag 11 <strong>juli</strong> - dinsdag 12 <strong>juli</strong> van 9 tot 12<br />

u. - maandag 18 <strong>juli</strong> - woensdag 20 <strong>juli</strong> van 9 tot 12 u. -<br />

donderdag 21 <strong>juli</strong> - vrijdag 22 <strong>juli</strong> - donderdag 28 <strong>juli</strong> van 9<br />

tot 12 u. - maandag 1 <strong>augustus</strong> van 9 tot 12 u. - donderdag<br />

4 <strong>augustus</strong> van 9 tot 17 u. - donderdag 11 <strong>augustus</strong> van 9<br />

tot 12 u. - maandag 15 <strong>augustus</strong><br />

nieuw! tijdens de vakantieperiodes heb je voortaan<br />

nog meer zwemplezier. je kan al in de zwem.com<br />

terecht vanaf 9 u. in plaats van om 10 u. deze<br />

regeling geldt tijdens alle vakantieperiodes! de<br />

sluitingsuren veranderen niet.<br />

jaar werden in dit kader 115 huisbezoeken afgelegd.<br />

De woningkwaliteitsproblemen gaan vaak gepaard met<br />

huuraangelegenheden.<br />

Meer dan 10 % van de vragen gaan over huurcontracten,<br />

opzegmodaliteiten, huurprijs, waarborg en dergelijke.<br />

Daarna volgen vragen over sociale leningen en sociale<br />

woningen. De Woonwinkel helpt ook met de inschrijving<br />

voor een sociale woning bij een huisvestingsmaatschappij.<br />

De inwoners stellen ongeveer de helft van hun vragen<br />

aan het Woonwinkel-loket, de andere helft vraagt een<br />

antwoord via mail, telefoon, een huisbezoek of op<br />

afspraak.<br />

Het aantal klanten is, rekening houdend met het aantal<br />

inwoners, het hoogste in Sint-Katelijne-Waver en Berlaar.<br />

Sommige inwoners hebben een moeilijke woonsituatie en<br />

vragen meer begeleiding. Deze klanten stellen bijna drie<br />

keer meer vragen dan andere burgers en komen het vaakst<br />

naar de Woonwinkel in <strong>Duffel</strong> en Putte. De Woonwinkel van<br />

Bonheiden krijgt de meeste senioren over de vloer.<br />

meer info?<br />

Woonwinkel ▪ 015 28 60 28 ▪ woonwinkel@igemo.be<br />

(zie voor uren loket blz.24)<br />

www.igemo.be > particulieren > wonen


Op zoek naar een atelier en/of kantoorruimte in uw buurt?<br />

IGEMO gaat in november <strong>2011</strong> op de KMO-zone Itterbeek in <strong>Duffel</strong> een bedrijvencentrum openen. Startende KMO’s<br />

zullen er een atelier en/of kantoor kunnen huren. De all-in huurformule omvat tevens onthaalpermanentie, administratieve<br />

ondersteuning en managementadvies.<br />

Voordelen Inbegrepen<br />

• Zichtlocatie langs de Oude dienstverlening<br />

Liersebaan in <strong>Duffel</strong><br />

• Duurzame infrastructuur op<br />

nieuwe KMO-zone Itterbeek<br />

• Ruime parking<br />

• Flexibele huurtermijn<br />

• Minimale opstartkosten<br />

• Inclusief verzekering en<br />

brand/inbraakbeveiliging<br />

9 uitgeruste ateliers (270-850 m²)<br />

• modulaire vloeroppervlakten<br />

• individuele elektrische sectionaalpoorten<br />

• alle nutsvoorzieningen (240 V en 400 V),<br />

telefoon en internet<br />

• directe verbinding met kantoorgedeelte<br />

• vanaf 1675 EUR/maand: all-in (behalve<br />

verbruik)<br />

• Onthaalbediende voor uw klanten en<br />

leveranciers (ook telefonisch)<br />

• Postverwerking en andere taken<br />

• Juridisch, financieel en strategisch<br />

managementadvies<br />

• ICT-ruimte met copier, scanner en fax<br />

• Gemeenschappelijke vergaderzalen,<br />

refter en sanitair<br />

• Netwerken met andere huurders<br />

18 uitgeruste kantoren (16-72 m²)<br />

• voor 1 of meerdere personen<br />

• gemeubileerd, met telefoon en internet<br />

• directe verbinding met ateliergedeelte<br />

• ook flexplekken: uw eigen bureau in<br />

een gemeenschappelijke ruimte<br />

• vanaf 406 EUR/maand: all-in (behalve<br />

gebruik van telefoon en ICT)<br />

Beschikbaar vanaf november <strong>2011</strong> - Verhuur op plan is nu reeds mogelijk!<br />

Geïnteresseerd?<br />

Surf naar www.igemo.be of bel 015 29 47 57


gemeentebestuur<br />

europese steun<br />

voor fort van<br />

duffel<br />

op 11 mei <strong>2011</strong> werd ‘muren en tuinen’, een<br />

samenwerkingsproject tussen Franse, engelse, vlaamse<br />

en nederlandse partners, goedgekeurd door europa.<br />

vzw Kempens Landschap mag daardoor op 140.921 euro<br />

subsidies rekenen voor maatregelen in het kader van<br />

natuurbehoud, toegankelijkheid en ontsluiting van het<br />

fort van duffel.<br />

muren en tuinen/murailles et jardins/<br />

Walls and gardens<br />

Het vlakke land van Noord-Frankrijk, Vlaanderen en het<br />

zuiden van Nederland beschikt over een groot aantal<br />

versterkte steden, waaronder de stad Antwerpen met haar<br />

binnenste en buitenste fortengordel. Ook aan de Engelse<br />

Oostkust zijn nog sporen te vinden van uiterst belangrijke<br />

versterkingen. Deze voorheen militaire locaties bieden<br />

vandaag de dag uitstekende potenties voor ontspanning<br />

en recreatie. Verder zijn het op ecologisch vlak vaak<br />

belangrijke plaatsen in - of in de nabijheid van - steden.<br />

Versterkingen vormen zo landelijke locaties met een grote<br />

schat aan erfgoed en natuur die toegankelijk behoort te<br />

zijn voor het grote publiek.<br />

Daarom hebben een aantal Franse, Engelse, Vlaamse –<br />

o.a. Kempens Landschap en de Provincie Antwerpen - en<br />

Nederlandse organisaties, onder leiding van het Franse<br />

Département du Nord, de handen in elkaar geslagen<br />

en een project uitgewerkt om samen deze versterkte<br />

sites en steden op te waarderen op het vlak van natuur,<br />

ontspanning en zachte recreatie. Het project heeft de<br />

toepasselijke naam ‘Muren en Tuinen’ gekregen. Recent<br />

heeft Europa het project positief beoordeeld waardoor<br />

‘Muren en Tuinen’ kan rekenen op 50 % Europese steun.<br />

vleermuizen gespot<br />

Kempens Landschap zet – in nauw partnership met de<br />

provincie Antwerpen - met dit samenwerkingsproject in<br />

op het spoorwegfort van <strong>Duffel</strong>, gelegen in de buitenste<br />

fortengordel rond Antwerpen, uniek in vormgeving<br />

en architectuur en habitat voor een groepje van een<br />

twintigtal vleermuizen. De komende drie jaren zal<br />

via ‘Muren en Tuinen’ werk gemaakt worden van het<br />

verbeteren van het habitat van de vleermuis, het meer<br />

zichtbaar maken van dit nachtdier voor het grote publiek<br />

en het verbeteren van de toegankelijkheid van het<br />

spoorwegfort.<br />

Zo zal er op het fort van <strong>Duffel</strong> een tunnel gebouwd<br />

worden die als extra verblijfplaats voor de vleermuizen<br />

dienst zal doen en waar vleermuizen ongestoord kunnen<br />

overwinteren. De tunnel zal zo geconstrueerd worden dat<br />

hij opgaat in het natuurlijk reliëf van het fort. In het fort<br />

en de vleermuizentunnel zullen op specifieke plaatsen<br />

infraroodcamera’s en detectiepoorten gehangen worden<br />

zodat de vleermuizen in elke beweging gevolgd worden.<br />

6 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

plaats van de nieuwe toegang (cfr. historische context),<br />

inclusief herstel rolbrug<br />

Via een moderne website die gebruik maakt van de live<br />

webcam- en infraroodbeelden en 3D animaties van het<br />

fort, kan het grote publiek de vleermuizen leren kennen en<br />

kom je meer te weten over de verschillende restauratie-<br />

en natuurinrichtingswerkzaamheden.<br />

een brug op rails<br />

Om de toegang tot het fort van <strong>Duffel</strong> te verbeteren zal<br />

de historische rolbrug hersteld worden. Vandaag gaapt<br />

er een leeg gat op de plaats van de vroegere rolbrug<br />

met enkel nog de verroeste rails als getuigen. Door de<br />

brug te herstellen kan ook de toegang tot het fort beter<br />

gecontroleerd worden en kan bijgevolg de rust van het<br />

gebied - binnen bepaalde periodes - verzekerd worden.<br />

Dankzij de aankoop van het fort van <strong>Duffel</strong> door<br />

Kempens Landschap, de vele projecten die Kempens<br />

Landschap er opstart en de nauwe samenwerking met het<br />

gemeentebestuur van <strong>Duffel</strong> en de provincie Antwerpen is<br />

er een dynamiek op gang gezet die het spoorwegfort zal<br />

doen uitgroeien tot een vesting waar natuur, cultuur en<br />

zachte recreatie hand in hand gaan.<br />

Proficiat!<br />

gouden jubilarissen (januari - juni <strong>2011</strong>)<br />

Hendrik Van Hoeck – Solange Brouwers; Louis Van Gysel<br />

– Josephina Straus; Ivo Somers – Maria Sillis; Martijn<br />

Van der Heyden – Margaretha Busschots; Guy Hellebaut<br />

– Hortantia De Voecht; Hector Holsters – Maria<br />

Vanbever; Raoul Steemans – Madeleine Lettani; Willy<br />

Vermeylen – Maria Asselberghs; Robert Andries – Maria<br />

Geeraerts; Valère De Laet – Rosa Walschaerts; Paulus<br />

Van Winkel – Bertha Van Winkel; Gilbert Jacobs – Alice<br />

Tossijn; Victor Goossens – Beatrice Van den Berg;<br />

Robert Heremans – Louisa Stoffels; Gilbert Andries –<br />

Josepha Van den Brande; Marcel Driessens – Joanna<br />

Janssens; Jan Gielis – Lydia Hofmans; Alfons Celis<br />

– Julietta Moris; Carolus Van Craen – Leona Verbist;<br />

Augustinus Wuyts – Joanna Ceusters<br />

diamanten jubilarissen (januari - juni <strong>2011</strong>)<br />

Leon Van Assche – Ludovica Moons; Gustaaf Van den<br />

Broeck – Maria Diels; Constant Dirckx – Elisabeth Guys;<br />

Joannes Storms – Jeanetta Cuypers; Jozefus Naegels –<br />

Lucia Van Loven; Jozef Van Bos – Irena Verbist; Edward<br />

Fierens – Elisa De Haes<br />

briljanten jubilarissen (januari - juni <strong>2011</strong>)<br />

Joannes Lieckens – Irma Boets; Frans Brants – Maria De<br />

Koninck; Clement Andries – Yvonna Eeckhoudt


verstandig bouwen<br />

= duurzaam bouwen<br />

duurzaam (ver)bouwen is meer dan zonnepanelen<br />

plaatsen. Het betekent nadenken over ruimtegebruik,<br />

woon-werkverkeer, de hoeveelheid energie en<br />

water die je dagelijks gebruikt en de keuze voor<br />

milieuvriendelijke bouwmaterialen. We zetten de<br />

belangrijkste principes op een rijtje.<br />

(ver)bouw energiezuinig<br />

• (Ver)bouw niet groter<br />

dan nodig.<br />

• Bouw compact: vermijd<br />

volumes met veel<br />

uitsprongen.<br />

• Benut passieve zonneenergie,<br />

situeer de<br />

leefruimtes aan de<br />

zuidkant van de woning.<br />

• Isolatie, luchtdichtheid<br />

en ventilatie gaan hand<br />

in hand.<br />

• Plaats de isolatie op<br />

een correcte manier:<br />

wind- en luchtdicht,<br />

doorlopend en zonder<br />

koudebruggen.<br />

• Plaats hoogrendementsglas en voldoende dakisolatie<br />

(bv. 20 cm minerale wol).<br />

beperk je elektriciteitsverbruik<br />

• Kies voor toestellen met A++-label.<br />

• Kies voor spaarlampen, LED-lampen of de nieuwe<br />

generatie tl-lampen.<br />

Kies voor hernieuwbare energie<br />

• Kies voor een energiezuinige warm waterproductie, bij<br />

voorkeur met een zonneboiler.<br />

• Voorzie eventueel de mogelijkheid tot opwekking van<br />

eigen groene stroom met fotovoltaïsche zonnepanelen.<br />

Kies voor duurzame materialen<br />

• Kies, indien mogelijk, voor nagroeibare materialen of<br />

grondstoffen. Deze kunnen op aarde gekweekt worden<br />

en komen dus uit land- en bosbouw. Voorbeelden zijn<br />

hout, kurk, papiervlokken, vlas,…<br />

• Kies voor hout met een duurzaamheidslabel dat garant<br />

staat voor hout uit duurzaam beheerde bossen. Met FSC<br />

of PEFC zit je goed.<br />

beperk je waterverbruik<br />

• Plaats waterzuinige toiletten.<br />

• Plaats spaardouchekoppen met maximale doorstroming<br />

van 4 tot 7 liter per minuut.<br />

• Gebruik hemelwater voor wc-spoeling, wasmachine,<br />

poetswater …<br />

beperk verharde oppervlakten<br />

• Zorg ervoor dat terrassen, paden en opritten<br />

waterdoorlatend zijn.<br />

LeeFmiLieu<br />

beperk je transportkilometers<br />

• Kies een woonplaats dicht bij het werk en de school en<br />

beperk zo je dagelijks transport.<br />

meer weten?<br />

Kom langs bij de Woonwinkel op het gemeentehuis, elke<br />

vrijdag van 9 tot 12 u.<br />

tijdens de loketuren is de woonwinkel steeds<br />

telefonisch bereikbaar.<br />

de Woonwinkel ▪ 015 28 60 28<br />

woonwinkel@igemo.be<br />

schrijf je in op<br />

de digitale<br />

nieuwsbrief<br />

van ik leef<br />

verstandig!<br />

duffel startte begin <strong>2011</strong> met 10 andere gemeenten*<br />

de campagne ‘ik leef verstandig’ op. met ik leef<br />

verstandig willen we onze inwoners op een positieve<br />

manier stimuleren om milieuvriendelijker te leven.<br />

niet door grootse, dure zaken te doen, maar door<br />

kleine gedragsaanpassingen, ieder binnen zijn<br />

mogelijkheden!<br />

Binnen ik leef verstandig zijn er heel wat leuke<br />

dingen waar je als inwoner van <strong>Duffel</strong> gratis aan<br />

kan deelnemen zoals planadvies, spoedlessen<br />

composteren, infomomenten over verschillende<br />

milieuthema’s …<br />

Om je op de hoogte te houden van deze ik leef<br />

verstandig-acties, bieden we je aan om je in te<br />

schrijven op de digitale nieuwsbrieven van ik leef<br />

verstandig. Afhankelijk van je interesses kan je je<br />

inschrijven voor de nieuwsbrief voor burgers, scholen,<br />

vrijwilligers en/of verenigingen en buurten. Surf<br />

hiervoor naar www.ikleefverstandig.be en klik rechts<br />

bovenaan op ‘nieuwsbrief’.<br />

*de 11 betrokken gemeenten zijn: Berlaar, Bonheiden,<br />

Bornem, <strong>Duffel</strong>, Lier, Mechelen, Putte, Puurs, Sint-<br />

Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 7


LeeFmiLieu<br />

expert in duurzaam bouwen screent gratis<br />

je (ver)bouwplannen op 6 <strong>juli</strong> en 3 <strong>augustus</strong><br />

Wil je weten of je nieuwbouw of verbouwing goed scoort<br />

wat betreft milieu-impact? Kom dan met je plannen,<br />

ideeën, twijfels en vragen langs bij onze adviserend<br />

architect, specialist in duurzaam (ver)bouwen*.<br />

Afspraak op 6 <strong>juli</strong> of 3 <strong>augustus</strong><br />

Hij kijkt na of het ontwerp genoeg rekening houdt met<br />

zuinig energiegebruik, indeling en oriëntatie, isolatie, het<br />

voorkomen van koudebruggen… en geeft suggesties om je<br />

plan te verbeteren!<br />

Voor elke screening wordt 45 minuten tot maximum 1 uur<br />

uitgetrokken. Afspraakuren liggen tussen 13 en 18 u.<br />

Elke inwoner en toekomstige inwoner van <strong>Duffel</strong><br />

kan op 6 <strong>juli</strong> en 3 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> gratis advies over<br />

duurzaam bouwen krijgen bij IGEMO (Schoutetstraat 2 te<br />

Mechelen). Indien deze data je niet passen, onthou dan<br />

dat het planadvies elke eerste woensdag van de maand<br />

plaatsvindt. Boek je afspraak door te telefoneren naar 015<br />

28 77 53 of mail naar info@ikleefverstandig.be<br />

Welk moment in de (ver)bouwfase is het<br />

best geschikt?<br />

Best vóór de bouwaanvraag. Indien je bouwaanvraag al<br />

goedgekeurd is, zijn de mogelijkheden tot bijsturen van<br />

200 gezinnen uit onze regio registreerden afgelopen<br />

winter hun meterstanden op de site energiejacht.be en<br />

kregen in ruil handige tips om energie te sparen. 130<br />

gezinnen deden dit in groep. Samen spaarden ze 8 % op<br />

hun energieverbruik en vermeden zo een uitstoot van 62<br />

ton CO2. Op de gemeentelijke slotmomenten ontvingen<br />

alle energiejagers een nuttig energiegadget voor hun<br />

verstandige inzet voor het klimaat.<br />

In <strong>Duffel</strong> maakten 20 gezinnen gebruik van de<br />

energiejachtsite. Naast enkele individuele energiejagers<br />

spaarden de deelnemers in twee groepen. Smart Living<br />

<strong>Duffel</strong> en Warm ingeduffeld realiseerden samen een<br />

besparing van 8,33 %: een mooi resultaat.<br />

Energie sparen stopt echter niet. De site energiejacht.<br />

be blijft voor elk gezin in Vlaanderen ter beschikking. Je<br />

kan er je meterstanden blijven registreren en je verbruik<br />

vergelijken met vroeger of met het gemiddelde verbruik in<br />

je gemeente of Vlaanderen.<br />

meer info?<br />

www.ikleefverstandig.be/nl/projecten/gezinnen/<br />

Klimaat-energie/energiejacht<br />

8 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

het bouwplan beperkter<br />

maar wel nog de moeite<br />

waard.<br />

Wat breng je mee<br />

naar het planadvies?<br />

Het bouwplan met<br />

de oriëntatie of een<br />

voorontwerp. Voor<br />

verbouwingen is het plan<br />

van de bestaande toestand<br />

nuttig.<br />

* de expert is een architect van het Provinciaal Centrum<br />

Duurzaam Bouwen en Wonen ‘Kamp C’<br />

meer info?<br />

015 28 77 53<br />

info@ikleefverstandig.be<br />

verstandig energiegedrag in duffel<br />

goed voor een besparing van 8,33%


energievriendelijk wonen:<br />

vakantiewerk?!<br />

breng je je zomervakantie elders of in eigen huis door?<br />

Hier enkele mogelijke vakantiewerkjes om je woning<br />

energievriendelijker, veiliger en/of betaalbaarder te<br />

maken.<br />

ga je weg?<br />

• Zet je tv, computer, transformatoren en andere<br />

toestellen volledig uit. Zorg ervoor dat je de stand-by<br />

knop ook uitschakelt, hiermee kan je 9 % van het totaal<br />

elektriciteitsverbruik of ongeveer 125 euro sluimerend<br />

energieverbruik vermijden (op jaarbasis). Gebruik een<br />

stekkerdoos met aan- en uitschakelaar (er bestaan ook<br />

stopcontacten met afstandsbediening); zo sluit je in één<br />

keer alle energietoevoer af, zowel ’s nachts als wanneer<br />

je op vakantie gaat.<br />

• Zorg voor inbraakpreventie. Zorg voor een bewoonde<br />

indruk tijdens je vakantie, registreer en fotografeer<br />

waardevolle voorwerpen, laat geen hulpmiddelen<br />

zoals ladders slingeren. Je kan ook specifieke<br />

beveiligingssystemen installeren zoals veiligheidssloten<br />

en -scharnieren, enz. Voor deze aanpassingen is<br />

belastingvermindering mogelijk.<br />

blijf je thuis?<br />

• installeer een regenwatertank of gebruik meer<br />

regenwater. De gemeente geeft een installatiepremie<br />

als de tank voldoende groot is (in verhouding tot de<br />

dakoppervlakte) en je deze aansluit op een wc of<br />

wasmachine. Je kan je regenwater ook gebruiken<br />

voor het wassen van de auto of het besproeien van<br />

de planten. Bespaar daarnaast drinkwater door een<br />

spaardouchekop te installeren, korter te douchen,<br />

een bad over te slaan, een beker te gebruiken bij het<br />

tanden poetsen, …<br />

LeeFmiLieu<br />

• isoleer je dak en je buitenmuren. Het is nog geen<br />

winter denk je? Een goede isolatie houdt ook de<br />

warmte buiten in de zomer en zorgt voor een goede<br />

voorbereiding op de winter. Voor isolatie krijg je<br />

bovendien bij verschillende instanties premies.<br />

Heb je niet voldoende financiële middelen? Via<br />

ikleefverstandig.be kan je bij het Fonds ter Reductie<br />

van de Globale Energiekost (FRGE) een zeer goedkope<br />

groene lening aangaan*. De Woonwinkel en planadvies<br />

geven je gratis advies over hoe en met welke materialen<br />

je kan isoleren.<br />

• beperk oververhitting in huis, maar vermijd airco:<br />

het is een dure aankoop en een energievreter.<br />

Buitenzonwering, een groen- of witdak zijn<br />

alternatieven. Voor screens, uitvalschermen, en<br />

stapelbare lamellen biedt Eandis een premie aan. De<br />

gemeente geeft een premie voor groendaken. Maar<br />

ook natuurlijke zonwering kan een oplossing bieden.<br />

Bladverliezende klimplanten (bijvoorbeeld hop, klimop,<br />

druivelaar), bomen of zonnedoeken zorgen voor<br />

voldoende schaduw in de zomer (en laten voldoende<br />

zonlicht binnen in de winter). Een groendak werkt<br />

eveneens als hitteschild in de zomer. Witte keitjes<br />

op het dak of andere lichtgekleurde of reflecterende<br />

dakbedekkingen kunnen een bijdrage leveren om de<br />

temperatuur van een (niet of slecht geïsoleerd) dak laag<br />

houden.<br />

• Pas je wasgewoonten aan. Als het warm is, gaan onze<br />

kleren vaker de wasmachine in. Was met een volle<br />

trommel: je kan beter één keer met een volle trommel<br />

wassen dan twee keer met een halfvolle inhoud want<br />

dit bespaart immers twee keer zoveel energie. Was<br />

daarnaast op een lagere temperatuur. Dit levert ook een<br />

flinke besparing op en de was wordt net zo schoon. En<br />

laat je was buiten drogen indien mogelijk: zo spaar je<br />

een sessie droogtrommel uit.<br />

meer info?<br />

Wil je meer informatie over de premiemogelijkheden,<br />

over de praktische aanpak van dakisolatie en/of meer<br />

energietips? Kom langs de Woonwinkel of ga langs bij de<br />

gemeentelijke milieudienst.<br />

Woonwinkel ▪ 015 28 60 28 ▪ woonwinkel@igemo.be<br />

gemeentelijke milieudienst ▪ 015 30 72 79<br />

milieudienst@duffel.be<br />

www.igemo.be > particulieren > wonen<br />

www.ikleefverstandig.be > gezinnen<br />

www.energiesparen.be<br />

* opgelet lenen kost geld<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 9


LeeFmiLieu<br />

nieuwe regeling voor harde plastics<br />

Laat een teek je vakantie niet bederven! in sommige<br />

gevallen kan een tekenbeet ernstige gevolgen hebben.<br />

informeer je daarom goed over deze kleine diertjes.<br />

Teken zijn kleine, zwarte diertjes ter grootte van een<br />

speldenkop die zich graag verschuilen in bossen, weiden,<br />

velden, stadsparken en tuinen. Vanaf maart tot oktober<br />

wachten deze beestjes vanuit de struiken en het hoge<br />

gras op een voorbijganger (mens of dier) en bijten ze<br />

zich vast in de huid van hun slachtoffer. Deze tekenbeet<br />

is pijnloos en meestal ook onschuldig. Echter, wanneer<br />

de teek besmet is met een bacterie, kan een beet leiden<br />

tot de ziekte van Lyme. Het risico dat je de ziekte<br />

doormaakt als gevolg van een tekenbeet wordt in West-<br />

Europa op minder dan 1 % geschat. Onmiddellijk naar de<br />

dokter stappen bij een tekenbeet is dus overbodig!<br />

10 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

sinds 1 juni <strong>2011</strong><br />

geldt er een nieuwe<br />

sorteerregeling voor<br />

harde plastics. Alles wat<br />

gemaakt is uit harde<br />

plastic en groter is dan of<br />

gelijk is aan een emmer<br />

van 10 liter hoort thuis<br />

bij de ‘grote Harde<br />

Plastics’. is het kleiner<br />

dan een emmer van 10<br />

liter, dan mag het in de<br />

roze zak.<br />

Een jaar na de invoering van de roze zak, was het tijd<br />

voor een evaluatie. Uit de ervaringen op het containerpark<br />

en een sorteerproef bleek dat de regeling voor de harde<br />

plastics moest aangepast worden. Hierdoor veranderde er<br />

ook iets voor de roze zak.<br />

eek, een teek!<br />

Sinds 1 juni <strong>2011</strong> wordt de limitatieve lijst van toegelaten<br />

voorwerpen geschrapt. Alles wat gemaakt is uit harde<br />

plastic en even groot of groter is dan een emmer<br />

van 10 liter, hoort thuis in de container voor ‘Grote<br />

harde Plastics’. Voorbeelden zijn: wasmanden, plastic<br />

tuinmeubilair,… Deze fractie is en blijft gratis.<br />

Heb je een voorwerp uit harde plastic dat kleiner is dan<br />

een emmer van 10 liter, dan mag het in de roze zak. De<br />

roze zak koop je op het containerpark (2,50 euro per rol)<br />

en op het gemeentehuis. Een volle roze zak moet je naar<br />

het containerpark brengen; deze wordt niet opgehaald aan<br />

huis!<br />

meer info?<br />

www.ivarem.be<br />

Wat doen na een tekenbeet?<br />

• Verwijder de teek zo snel mogelijk, liefst binnen<br />

de eerste 12 tot 24 u. en bij voorkeur met een<br />

tekenpincet. Neem de teek zo dicht mogelijk tegen<br />

de huid vast en trek hem er voorzichtig uit zonder<br />

hem te verpletteren.<br />

• Ontsmet daarna de wonde, was je handen, steriliseer<br />

het gebruikte materiaal en noteer de dag van de<br />

beet.<br />

• Ga naar de huisarts als je na enkele dagen een grote,<br />

rode kring rond de tekenbeet en/of griepachtige<br />

verschijnselen krijgt. Zwangere vrouwen gaan best<br />

onmiddellijk na een tekenbeet langs bij de huisarts.<br />

meer info?<br />

brochure “teken, wat je zeker moet weten!” kan je<br />

komen halen in het gemeentehuis (aan onthaal)<br />

www.mmk.be/teken<br />

Bron: Logo Mechelen


snoei je taxushaag<br />

en vecht mee tegen kanker!<br />

tot 1 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> zamelt ivArem voor de tweede maal<br />

taxussnoeisel in ten voordele van Kom op tegen Kanker.<br />

Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat<br />

de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in<br />

geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Voor 1<br />

kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een<br />

hele hoop.<br />

Help deze hoop te vergroten en breng tot 1 <strong>augustus</strong><br />

je taxussnoeisel gratis naar het containerpark. Je<br />

levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt<br />

tot medicijnen. Bovendien wordt per kubieke meter<br />

taxussnoeisel 50 euro geschonken aan Kom op tegen<br />

Kanker.<br />

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende<br />

voorwaarden:<br />

jong snoeisel<br />

Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de<br />

Taxus baccata bevat de stof baccatine. Het verzamelde<br />

snoeigroen moet afkomstig zijn van hagen die jaarlijks<br />

gesnoeid worden.<br />

Avond- en nachtverlichting zijn belangrijk voor<br />

ons veiligheidsgevoel. maar tegenwoordig is de<br />

nachtverlichting zo overmatig dat we spreken van<br />

lichthinder. dit is slecht voor onze gezondheid en<br />

voor het leefritme van de natuur. Hou daar rekening<br />

mee als je zelf verlichting in je tuin of aan je huis wil<br />

installeren: geschikte armaturen en een matig gebruik<br />

kunnen al een groot verschil maken.<br />

Al te vaak wordt nachtelijke verlichting op een<br />

onverantwoorde manier aangewend, waardoor gezondheid<br />

en milieu in het gedrang komen:<br />

• lichtverontreiniging veroorzaakt slaapstoornissen bij de<br />

mens;<br />

LeeFmiLieu<br />

vers snoeisel<br />

Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden,<br />

anders wordt het waardeloos. Breng je taxussnoeisel<br />

binnen de 24 u. naar het containerpark. Zorg ervoor dat<br />

het snoeisel niet verhit.<br />

zuiver snoeisel<br />

Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.<br />

Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen<br />

en zuiver aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met<br />

aarde, gras of ander groen, is waardeloos.<br />

droog snoeisel<br />

Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei je taxushaag bij<br />

droog weer.<br />

Je kan het snoeisel los of in eigen zakken aanleveren op<br />

het containerpark.<br />

meer info?<br />

www.vergrootdehoop.be<br />

tuinverlichting zonder lichthinder<br />

• het verschil tussen dag en nacht is voor de dieren veel<br />

te klein waardoor ze uitgeput geraken;<br />

• veel dieren vluchten voor het nachtlicht, waardoor ze<br />

geïsoleerd geraken.<br />

Wanneer je toch tuin- en/of gevelverlichting wil<br />

installeren, kan je lichtvervuiling vermijden door:<br />

• te kiezen voor armaturen die het licht naar beneden<br />

richten;<br />

• te kiezen voor spots met een bewegingsmelder en die<br />

niet te gevoelig in te stellen;<br />

• de verlichting niet de ganse nacht te laten branden.<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 11


‘t Kompas<br />

‘t Kofschip<br />

De Meyl GEMEE<br />

GTIduffel<br />

wie inscheept, vaart de juiste richting<br />

www.tkompas.be<br />

www.tkofschip.be<br />

www.demeyl.be<br />

www.gtiduffel.be


<strong>Duffel</strong><br />

NTELIJK<br />

ONDERWIJS<br />

‘t Kompas<br />

gemeentelijke basisschool <strong>Duffel</strong>- West<br />

Nieuwstraat 11b, t 015 31 25 80 – f 015 32 35 82<br />

www.tkompas.be – directie@tkompas.be<br />

directeur: Maria Leemans, t 0476 90 48 82<br />

Inschrijven<br />

• 1, 4 en 5 <strong>juli</strong>: 10u - 12u / 6 <strong>juli</strong>: 14u - 17u<br />

• alle zaterdagen van <strong>augustus</strong>: 10u - 12u<br />

• za 27/08: 11u - 12u opendeur kleuterschool + 1e lj<br />

• na afspraak<br />

De Meyl<br />

gemeentelijke lagere school <strong>Duffel</strong>-Mijlstraat<br />

Mijlstraat 91, t 015 31 19 06 – f 015 31 67 21<br />

www.demeyl.be – directie@demeyl.be<br />

directeur: Gerda Heremans, t privé 015 31 70 49<br />

Inschrijven<br />

• 1 en 4 <strong>juli</strong>: 9u - 12u<br />

• alle zaterdagen van <strong>augustus</strong>: 10u - 12u<br />

• na afspraak<br />

voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar<br />

‘t Kofschip<br />

gemeentelijke basisschool <strong>Duffel</strong>-Oost<br />

Kwakkelenberg 53 , t 015 31 11 02 – f 015 31 00 77<br />

www.tkofschip.be – directie@tkofschip.be<br />

directeur: Geert Gabriëls, t 015 31 11 02<br />

Inschrijven<br />

• 1 en 4 <strong>juli</strong>: 9u - 12u<br />

• zaterdag 20 en 27/08: 10u - 12u<br />

• zaterdag 27/08: 10u - 12u opendeur kleuterschool<br />

• donderdag 18 en 25/08: 18u - 20u<br />

• na afspraak<br />

GTIduffel<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk Technisch Instituut<br />

Rooienberg 20, t 015 31 34 37 – f 015 32 04 73<br />

www.gtiduffel.be – info@gtiduffel.be<br />

directeur: Ivo Gielis<br />

Inschrijven<br />

• 1 - 8 <strong>juli</strong> en 16 - 31 <strong>augustus</strong>: alle weekdagen van<br />

10u tot 12u en van 13u tot 16u<br />

• INFODAGEN: 2 <strong>juli</strong> en 27 <strong>augustus</strong>, 10u - 13u


CuLtuur<br />

naschoolse vormingsactiviteiten<br />

taalcursussen<br />

aanbod<br />

• Engels: 1ste en 2de jaar<br />

• Frans: 1ste en 3de jaar<br />

• Spaans: 1ste, 2de, 3de en 4de jaar<br />

wat?<br />

Tijdens het 1ste jaar van een taalcursus start de groep<br />

van nul om op te klimmen tot een basisniveau. Aan deze<br />

basis wordt in het 2de jaar verder gewerkt. Tijdens<br />

de twee eerste cursusjaren gaat veel aandacht naar<br />

woordenschat en grammatica maar de cursisten krijgen ook<br />

al de kans om hun eerste gesprekjes in de nieuwe taal te<br />

voeren. In het 3de en het 4de jaar ligt het accent op het<br />

taalgebruik. Er worden teksten gelezen en besproken, er<br />

zijn conversatieoefeningen, er wordt gediscussieerd over<br />

actuele onderwerpen, …<br />

de lessen<br />

Voor alle cursusjaren is er wekelijks een les van 1 u.30 min.<br />

spaans Praatcafé<br />

aanbod<br />

Praatcafé voor wie een getuigschrift 4de jaar Spaans<br />

behaalde, of een korte test aflegde.<br />

wat?<br />

Gedurende 2 u. praat je in groep over een op voorhand<br />

opgegeven thema, onder de deskundige leiding van onze<br />

lesgever. Je onderhoudt zo je Spaans.<br />

de lessen<br />

Les van 2 u. om de drie weken (8 en 29 september, 20<br />

oktober, 10 november, 1 en 22 december, 12 januari, 2 en<br />

16 februari, 1 en 22 maart, 19 april, 10 en 31 mei, 21 juni).<br />

14 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

‘naschoolse vormingsactiviteiten’<br />

is een vrijetijdsinitiatief van de<br />

gemeente duffel. Het bestaat uit een<br />

cursussenaanbod met taalcursussen,<br />

cursussen beeldende vorming en<br />

muziekcursussen. voor de lessen<br />

moet je in de Kunstfabriek aan de<br />

rietlei zijn. Hieronder willen we je<br />

informeren over het cursussenaanbod<br />

én de wijzigingen in de werking.<br />

Heb je interesse voor één of meer<br />

cursussen, lees dan zeker deze<br />

informatie.<br />

beeldende vorming<br />

aanbod<br />

• 7- tot 12-jarigen: 1ste, 2de, 3de en 4de jaar<br />

• +12-jarigen: 1ste, 2de, 3de en 4de jaar<br />

• Volwassenen: 1ste en 2de jaar<br />

wat?<br />

In de lessen beeldende vorming ontdek je je creatieve<br />

mogelijkheden. Je maakt kennis met vorm, kleur, ruimte<br />

en compositie. Je leert jezelf artistiek te uiten via<br />

verschillende technieken en met allerlei materialen.<br />

de lessen<br />

Voor alle cursusjaren is er wekelijks een les van 1 u.30 min.


muziekinitiatie<br />

aanbod<br />

• 3de kleuterklas<br />

• 1ste leerjaar<br />

wat?<br />

De bedoeling van deze lessen is om de motorische en<br />

cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren<br />

met muziek.<br />

Er wordt met spelletjes gewerkt aan concentratie<br />

(intensiteit en –duur), motoriek, ruimtegevoel, fantasie,<br />

stemgebruik, ritmisch aanvoelen en een eerste begin in het<br />

noten- en ritmebeeld.<br />

de lessen<br />

Wekelijks een les van 1 u.<br />

notenleer<br />

aanbod<br />

• 7- tot 12-jarigen: 1ste, 2de en 3de jaar<br />

• +12-jarigen en volwassenen: 1ste en 2de jaar<br />

wat?<br />

Notenleer is de basiscursus voor wie muziek wil volgen.<br />

In de lessen notenleer leer je muziek lezen, je gehoor<br />

vormen, ritmisch en melodisch gevoel ontwikkelen en een<br />

aantal theoretische begrippen.<br />

de lessen<br />

• 7- tot 12-jarigen:<br />

- 1ste jaar – wekelijks een les van 1 u.<br />

- 2de en 3de jaar – wekelijks een les van 1 u.30 min.<br />

• +12-j en volwassenen: voor alle cursusjaren is er<br />

wekelijks een les van 1 u.30 min.<br />

individuele muziekcursussen<br />

aanbod<br />

blokfluit - dwarsfluit - gitaar - klarinet - orgel - piano -<br />

saxofoon - viool - zang<br />

wat?<br />

Wanneer je een individuele muziekcursus volgt, leer je<br />

een muziekinstrument bespelen of krijg je zangles. Je<br />

krijgt een individuele begeleiding. Dit betekent dat je<br />

volgens je eigen ritme kan evolueren en dat er in zekere<br />

mate rekening kan gehouden worden met je muzikale<br />

voorkeuren.<br />

Om een individuele muziekcursus te volgen is een<br />

basiskennis notenleer noodzakelijk.<br />

de lessen<br />

Wekelijks een individuele les van 40 min.<br />

musiceren in groep<br />

aanbod<br />

• samenspel blaasinstrumenten<br />

• samenspel gitaar<br />

• samenspel blokfluit<br />

CuLtuur<br />

wat?<br />

Wanneer je in groep speelt, ervaar je het plezier van samen<br />

muziek te maken. Je maakt kennis met een uitgebreid<br />

repertoire. Om deel te nemen heb je een positief advies<br />

van de lesgever nodig.<br />

de lessen<br />

Wekelijks een groepsles van 1 u.<br />

instrumentaal/vocaal ensemble<br />

aanbod<br />

verschillende combinaties zijn mogelijk<br />

wat?<br />

Een ensemble biedt de mogelijkheid om gedurende een<br />

werkjaar met enkele cursisten samen te werken. Dit<br />

kunnen cursisten zijn die eenzelfde instrument bespelen<br />

maar ook combinaties met verschillende instrumenten zijn<br />

mogelijk. Een ensemble kan ook uitsluitend uit zangers<br />

(=vocaal) bestaan. Songwriting en mondharmonica kunnen<br />

bij deze cursus ook gevolgd worden. Om deel te nemen heb<br />

je een positief advies van de lesgever nodig.<br />

de lessen<br />

• Ensemble met 2 cursisten => wekelijkse les van 40 min.<br />

• Ensemble met 3 cursisten => wekelijkse les van 1 u.<br />

inschrijven<br />

Inschrijven voor alle cursussen kan van vrijdag 1 <strong>juli</strong> tot en<br />

met woensdag 10 <strong>augustus</strong> bij de cultuurdienst.<br />

Je betaalt een inschrijvingsgeld:<br />

klassikale<br />

lessen<br />

individuele<br />

lessen<br />

musiceren<br />

in groep/<br />

Spaans<br />

praatcafé<br />

instrumentaal/vocaal<br />

ensemble<br />

inwoners niet-inwoners<br />

kleine grote kleine grote<br />

gezinnen gezinnen gezinnen gezinnen<br />

52 euro 39 euro 84 euro 64 euro<br />

129 euro 97 euro 209 euro 162 euro<br />

33 euro 25 euro 52 euro 40 euro<br />

64 euro 49 euro 104 euro 80 euro<br />

Het werkjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni.<br />

meer info?<br />

gemeentelijke cultuurdienst<br />

015 31 81 26 ▪ www.duffel.be<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 15


CuLtuur<br />

16 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

bibliotheek<br />

duffel<br />

dvd’s: film en muziek<br />

De bibliotheek en discotheek bezitten een mooie<br />

collectie films op dvd, bv. verfilmde boeken, BBCreeksen,<br />

de betere Oscarfilms, enz.<br />

Voor de muziekliefhebbers zijn er enkele honderden<br />

muziekdvd’s.<br />

Voor 0,50 euro kan je een dvd lenen voor 3 weken.<br />

Kinderen kunnen alles gratis lenen.<br />

Hoeveel mag je lenen en wat kost het?<br />

materiaal aantal termijn verlengen leengeld<br />

boeken 5 3 weken ja gratis<br />

stripverhalen 5 3 weken ja gratis<br />

tijdschriften 2 1 week ja gratis<br />

cd’s 10 3 weken ja<br />

0,25 euro<br />

per doosje<br />

kinder-cd’s 10 3 weken ja gratis<br />

dvd’s 5 3 weken ja<br />

0,50 euro<br />

per doosje<br />

jeugd-dvd’s 5 3 weken ja gratis<br />

cd-roms 2 3 weken ja<br />

0,50 euro<br />

per doosje<br />

jeugd cd-roms 2 3 weken ja gratis<br />

taalcursussen 1 3 weken ja<br />

0,50 euro<br />

per cursus<br />

*cd’s + kinder-cd’s samen max.10 en dvd’s + jeugd-dvd’s<br />

samen max.5<br />

Bij langdurige afwezigheid (bv. als je op reis bent)<br />

passen de bibliotheek en de discotheek op jouw<br />

verzoek de leentermijn aan. Je kan dan ook dubbel<br />

zoveel materialen lenen.<br />

Lidgeld?<br />

Het lidgeld bedraagt 2,50 euro per jaar.<br />

Onder 18 jaar, vanaf 60 jaar, personen met een leefloon<br />

en personen met een omnio of wigw-statuut moeten<br />

geen lidgeld betalen.<br />

meer info?<br />

bibliotheek en discotheek<br />

015 31 35 43 (algemeen)<br />

015 32 19 14 (discotheek)<br />

duffel@bibliotheek.be<br />

of neem eens een kijkje in de bibliotheekcatalogus<br />

op www.duffel.be/bibliotheek<br />

74-ste Kaarskensprocessie<br />

Voor de 74-ste keer trekt op zondag 14 <strong>augustus</strong> de<br />

Kaarskensprocessie door de straten van <strong>Duffel</strong>-Oost.<br />

Vanaf 20.30 u wordt de processie gevormd aan de Kerk<br />

van O.-L.-Vrouw van Goede Wil aan de Bruul. Kaarsen en<br />

windkapjes kan je daar kopen.<br />

De stoet gaat vanaf 21 u. links de Kapelstraat in, volgt de<br />

Kwakkelenberg, Provinciestraat, Kapelstraat en komt zo<br />

terug op de Bruul.<br />

Trajectbewoners kunnen hun ramen en gevels versieren.<br />

Bij goed weer is er een openluchtmis, bij minder goed<br />

weer is de viering in de kerk.<br />

Vanaf 16 u. geldt er een parkeerverbod in de Bruul, vanaf<br />

18 u. is de Bruul verkeersvrij en is parkeren verboden voor<br />

Kwakkelenberg 3 en 5.<br />

meer info?<br />

Pastoor jan de Kinder 015 31 15 86<br />

Louis van nylen ▪ 015 31 33 51<br />

35ste feestmarkt<br />

19 <strong>juli</strong> <strong>2011</strong><br />

8 u.- 13 u.<br />

aankoopbons voor een totale waarde van 12.500 euro<br />

animatie voor klein en groot<br />

gemeentebestuur <strong>Duffel</strong> - Lierse<br />

Markthandelaarsvereniging -<br />

horeca <strong>Duffel</strong>-Oost<br />

meer info?<br />

gemeentelijke cultuurdienst<br />

015 30 72 55<br />

peggy.demuyer@duffel.be


vlaanderen<br />

Feest!<br />

jeu de boules en Hannelore bedert<br />

vrijdag 8 <strong>juli</strong> - kasteelruïne ter elst<br />

jeu de boules is een groep van 6 vrienden (5 muzikanten<br />

en een technicus) die graag muziek maken. Tien jaar<br />

geleden zijn ze een beetje ‘stoemelings’ begonnen met<br />

een groepje en vrij spoedig speelden ze eigen geschreven<br />

nummers.<br />

Jeu de Boules brengt een muzikaal totaalprogramma:<br />

volkse meezingers, kleinkunstliederen, visuele acts,<br />

poppenspel… en over dit alles gieten ze een humoristische<br />

saus. Thematisch gaan de liederen over actualiteit, manvrouw,<br />

drank (Duvel heeft een voorkeurbehandeling), de<br />

liefde, kleine anekdotes, af en toe een grappige levensles,<br />

…<br />

Om 19.30 u. staat Jeu de Boules op het podium aan<br />

kasteelruïne Ter Elst.<br />

Foto: Joannes Vande Voorde<br />

In 2008 bracht Hannelore<br />

bedert haar debuutalbum<br />

‘Wat als’ uit. ‘Wat als’<br />

werd overladen met zoveel<br />

superlatieven dat iedereen<br />

schrik kreeg voor een<br />

tweede album.<br />

Terwijl de loftrompetten<br />

na het debuutalbum<br />

nog te horen waren,<br />

speelde Hannelore, met<br />

een heerlijke bende<br />

muzikanten, ongestoord in<br />

Vlaanderen en Nederland.<br />

Wie kwam kijken, zag hoe Hannelore haar plaats vond:<br />

niet meer weggedoken achter een gigantische piano, maar<br />

vlak voor de neus van haar publiek, zonder gêne, met<br />

luide stem en fluisterend. En vooral met ontzettend veel<br />

goesting, om te spelen én om te schrijven.<br />

‘Uitgewist’ (<strong>2011</strong>), het gevreesde tweede album, bleek, na<br />

een lange en intense concertrit, dan ook een schot in de<br />

roos en het regende opnieuw sterren.<br />

Hannelore overtreft opnieuw de verwachtingen … Bij<br />

gebrek aan beter wordt ze gemakshalve in het hokje<br />

van de kleinkunst gestopt, maar ‘Uitgewist’ illustreert<br />

hoe enggeestig en absurd zo’n term is. … Het is in de<br />

eerste plaats een bloedmooie, tijdloze popplaat die volop<br />

ontroert.<br />

Op vrijdag 8 <strong>juli</strong>, rond 21 u., kan je Hannelore Bedert live<br />

aan het werk zien in <strong>Duffel</strong>!<br />

CuLtuur<br />

10de editie<br />

theater Water<br />

deze zomer organiseert jongerencentrum den daak in<br />

samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe<br />

editie van het openluchtfestival theater Water. na<br />

de ééndaagse editie van twee jaar geleden en de<br />

afwezigheid vorig jaar keert het festival naar aloude<br />

gewoonte terug met een vierdaagse editie, de tiende al<br />

ondertussen.<br />

Wanneer?<br />

De eerste vier dinsdagen van <strong>augustus</strong><br />

Waar?<br />

Kasteelruïne Ter Elst<br />

Programma<br />

Op de affiche staan onder andere stand-upcomedian Henk<br />

Rijckaert (Zonde van de Zendtijd), Marleen Merckx, ook<br />

bekend als ‘Simonneke’ van ‘Thuis’, singer-songwriter Tom<br />

Pintens en gipsyband Mec Yek.<br />

dinsdag 2/8: Diederik Smit (NL) – Lies Lefever –<br />

Henk Rijckaert<br />

dinsdag 9/8: De Ziekenkas (Spel: Erik Goris en<br />

Patrick Vandersande) -<br />

10 jaar Thuis (Spel: Marleen Merckx,<br />

Regie: Peter Van Asbroeck)<br />

dinsdag 16/8: Keefman – Tom Pintens<br />

dinsdag 23/8: Larry Mangum (VS) – The Wild Deuces –<br />

Mec Yek<br />

tickets?<br />

Combitickets kosten 18 euro en kan je bestellen via<br />

www.theaterwater.be. Dagtickets kosten 6 euro en kan je<br />

enkel kopen aan de kassa.<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 17


geZin & WeLZijn<br />

Alcohol: begin niet te vroeg<br />

geen alcohol -16, geen sterke drank -18<br />

Een grootschalige federale campagne “Begin niet te vroeg:<br />

-16 geen alcohol, -18 geen sterke drank” moet jongeren en<br />

hun ouders sensibiliseren en hen wijzen op de schadelijke<br />

gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Alcohol<br />

heeft een nefaste invloed op de hersenontwikkeling van<br />

jongeren en hoe vroeger met drinken begonnen wordt, hoe<br />

groter het risico op latere drankproblemen.<br />

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om alcoholgebruik<br />

van jongeren zo lang mogelijk uit te stellen: op de eerste<br />

plaats de jongeren zelf, maar ook ouders en familieleden,<br />

want het is vaak in familiekring dat jongeren hun eerste<br />

glas drinken. Maar ook het jeugdwerk biedt kansen<br />

om geen alcohol drinken onder de zestien als norm te<br />

stellen. Ten slotte worden detailhandel en de horeca<br />

het sterkst met de toepassing van de nieuwe wetgeving<br />

geconfronteerd en zijn ze bijgevolg een belangrijke<br />

partner om het alcoholgebruik bij jongeren verder terug te<br />

dringen.<br />

Alcohol en uitgaan, een swingend duo<br />

Stevig uit de bol gaan: voor velen hoort daar alcohol bij.<br />

De nachten kunnen lang zijn en de rondjes drank talrijk…<br />

Maar trop is teveel, en dan is de lol eraf.<br />

enkele tips om het feestelijk te houden:<br />

• spreek op voorhand af wie bob zal zijn en ook<br />

blijft voor de hele avond.<br />

• Hou gedurende de avond contact met elkaar. je<br />

kan mekaar helpen als er iemand wat te veel ‘uit<br />

de bol gaat’.<br />

• Alcohol werkt vochtafdrijvend. Als je veel danst,<br />

verlies je nog meer vocht. met bier drinken alleen<br />

ga je het niet redden. drink regelmatig water of<br />

wissel af met niet-alcoholische drankjes.<br />

• neem nadien genoeg rust. ga het feest niet even<br />

verlengen door de volgende dag te beginnen met<br />

een pint of iets ‘stimulerend’ als ontbijt.<br />

Een fenomeen dat de laatste tijd ook de kop opsteekt,<br />

is “Binge drinken”: op bepaalde gelegenheden zeer veel<br />

alcohol drinken, meestal op korte tijd. Voor mannen<br />

minstens 6 glazen op 2 uur tijd, voor vrouwen minstens<br />

5 glazen. Een typisch patroon van binge drinken is niets<br />

of matig drinken tijdens de week, om dan zeer veel en<br />

‘gulzig’ te drinken tijdens het weekend. Bij jongeren<br />

gebeurt dit dikwijls in de context van ‘pre-drinking’. Voor<br />

men effectief uitgaat, wordt er op straat of op andere<br />

openbare plaatsen alvast ‘voor-gedronken’. Men ziet er<br />

een pragmatische oplossing in voor de duurder geworden<br />

dranken in cafés en dancings. Binge drinken kan vooral<br />

voor jongeren zeer schadelijk zijn. Dit is zeker het geval<br />

wanneer het over “comadrinken” gaat (zeer veel drinken<br />

op korte tijd waardoor je erbij neervalt of letterlijk in<br />

coma gaat).<br />

18 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

de alcomobilist<br />

Alcohol kan ook niet altijd en overal, denk bijvoorbeeld<br />

aan alcohol en verkeer. Alcohol heeft een sterk effect<br />

op je rijvaardigheid: je ziet minder, je schat afstanden<br />

verkeerd in, je let minder op, je reageert later, je<br />

neemt meer risico’s dan normaal,… Rijden onder<br />

invloed van alcohol blijft één van de voornaamste<br />

verkeersveiligheidsproblemen.<br />

Wist je dat:<br />

• boetes voor rijden onder invloed oplopen van<br />

137,50 tot 11.000 euro?<br />

• onder invloed rijden komt op je strafblad en je<br />

voor altijd je rijbewijs kunt kwijt geraken?<br />

• de remafstand na 2 glazen alcohol toeneemt met<br />

11 meter bij een snelheid van 80 km/u?<br />

• van de jonge bestuurders (jonger dan 25 jaar) die<br />

bij een ongeval met doden of ernstig gewonden<br />

zijn betrokken, 7 % onder invloed is van alcohol?<br />

• bij 0,5 promille het risico op een ongeval al 2,5<br />

maal, bij 0,8 promille 4,5 maal en bij 1,5 promille<br />

16 maal zo groot is als in nuchtere toestand?<br />

meer info?<br />

www.vad.be en www.druglijn.be


Fair trade-quiz<br />

1. eur betekent euro, An wil zeggen Algemeen<br />

nederlands. Waarvoor staat Ftg eigenlijk?<br />

a. Fijne Toeristische <strong>Gemeente</strong><br />

b. Fantastisch Technische <strong>Gemeente</strong><br />

c. Fair Trade <strong>Gemeente</strong><br />

2. Welk van deze logo’s is het juiste?<br />

a.<br />

b.<br />

c.<br />

3. je koopt een banaan met het Fair trade logo. Wat<br />

betekent dit logo?<br />

a. Niks, het is een merknaam<br />

b. Het wil zeggen dat de banaan rijp is en klaar om op<br />

te eten.<br />

c. Het garandeert dat de boer die ze gekweekt heeft er<br />

een eerlijke prijs voor heeft gekregen.<br />

4. Welke van de volgende producten kan je niet Fair<br />

trade kopen?<br />

a. Koffie<br />

b. Auto<br />

c. T-shirt<br />

d. Kamerjas<br />

geZin & WeLZijn<br />

5. Wat is het meest verkochte Fair trade product?<br />

a. Koffie<br />

b. Banaan<br />

c. Suiker<br />

d. Chocolade<br />

6. Hoeveel Fair trade producten moet een Fair trade<br />

partner aanbieden om mee te zorgen voor de titel<br />

Fair trade gemeente?<br />

a. 1<br />

b. 2<br />

c. 3<br />

7. Hoe verminder ik mijn ecologische voetafdruk?<br />

(meerdere antwoorden mogelijk)<br />

Kom je mee ‘foenkelen’...<br />

a. Door te kiezen voor duurzame producten zoals Fair<br />

Trade- en biologische producten<br />

b. Door lokaal te consumeren en de keten tussen<br />

producent en consument zo kort mogelijk te houden<br />

(hoeveproducten, streek- en seizoensgebonden<br />

producten)<br />

c. Door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer naar<br />

de winkel<br />

d. Door minder vlees en dierlijke producten te<br />

consumeren<br />

Bezorg de ingevulde quiz bij de medewerker van de<br />

gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdienst en<br />

ontvang een kleine, nuttige attentie van de provincie<br />

Antwerpen (zolang de voorraad strekt). De actie loopt<br />

tot 31 <strong>augustus</strong> <strong>2011</strong>.<br />

Op zaterdag 19 november<br />

organiseert het gemeentebestuur<br />

in samenwerking met de werkgroep<br />

senioren in zaal Forum de 3de editie<br />

van Foenkelrock. Een avond vol<br />

dans, muziek en Vonkelwijn (= Zuid-<br />

Afrikaanse schuimwijn).<br />

Centrale gast is niemand minder dan<br />

Marc Dex<br />

Meer info volgt...<br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 19


geZin & WeLZijn<br />

seniorenweken<br />

Ook dit jaar staat september weer in het teken van alle<br />

55-plussers. Het gemeentebestuur heeft samen met een<br />

enthousiaste werkgroep senioren een gevarieerd aanbod<br />

van activiteiten in elkaar gestoken. De seniorenweken<br />

gaan door van maandag 5 tot zaterdag 17 september.<br />

Er is voor ieder wat wils. Of je nu houdt van een<br />

sportieve activiteit, een mooie daguitstap of van gezellig<br />

samen zijn, het kan allemaal. In het bijgevoegde<br />

weekoverzicht vind je al een voorsmaakje.<br />

Alle 55-plussers uit <strong>Duffel</strong> krijgen in de loop van <strong>juli</strong><br />

een boekje toegestuurd met praktische info over alle<br />

activiteiten en een woordje uitleg.<br />

• Inschrijven kan vanaf dinsdag 16 <strong>augustus</strong> tot vrijdag<br />

26 <strong>augustus</strong>, tijdens de openingsuren (van 9 tot 12<br />

u.),bij de gemeentelijke cultuurdienst (gelijkvloers<br />

gemeentehuis, rechtdoor en dan naar links).<br />

• Betalen doe je meteen bij de inschrijving.<br />

• In het programmaboekje dat alle 55-plussers in de<br />

loop van <strong>juli</strong> in de bus mogen verwachten, staat alles<br />

nog eens duidelijk uitgelegd.<br />

voormiddag<br />

namiddag<br />

voormiddag<br />

namiddag<br />

20 ▫ contact duffel <strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong><br />

PROGRAMMA SENIORENWEKEN SEPTEMBER <strong>2011</strong><br />

ma di wo do vr<br />

5 6 7 8 9<br />

bedrijfsbezoek<br />

tuinbouwbedrijf<br />

Pittoors<br />

bedrijfsbezoek<br />

Orchiflora<br />

GEMEENTEBESTUUR DUFFEL<br />

fietstocht<br />

seniorenfeest<br />

met Lize Marcke<br />

daguitstap<br />

naar Viroinval<br />

12 13 14 15 16<br />

bedrijfsbezoek<br />

Orchiflora<br />

bedrijfsbezoek<br />

tuinbouwbedrijf<br />

Pittoors<br />

cultuurdienst<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 <strong>Duffel</strong><br />

Cinema plus + :<br />

‘Zot van A’<br />

contactpersoon: Katy Leemans<br />

tel. 015 30 72 54<br />

e-mail: senioren@duffel.be<br />

fietstocht<br />

(hele dag)<br />

daguitstap<br />

naar Viroinval<br />

wandelen<br />

kaartnamiddag bowling<br />

za<br />

10<br />

17<br />

seniorenbeurs


Kom spelen in de<br />

SPEELSTRAAT!<br />

Tijdens de zomervakantie zorgen een aantal vrijwilligers ervoor dat er<br />

speelstraten worden ingericht. Deze straten zijn autoluw zodat je veilig<br />

en naar hartelust op straat kan spelen.<br />

Is er eentje in jou buurt? Ontdek het hieronder!<br />

van tot<br />

Straat<br />

nr. nr. Periode vanaf Tot Uren<br />

Enkelstraat 36 55 vrijdag 1 <strong>juli</strong> donderdag 14 <strong>juli</strong> 9u - 20 u<br />

Gasstraat 3 43 maandag 11 <strong>juli</strong> zondag 17 <strong>juli</strong> 10u - 20u<br />

Rietlei 126 152 maandag 11 <strong>juli</strong> zondag 17 <strong>juli</strong> 9u - 20u<br />

Bloemenstraat 34 72 maandag 1 <strong>augustus</strong> zondag 7 <strong>augustus</strong> 10u - 20u<br />

Beuntstraat 1 35 maandag 8 <strong>augustus</strong> zondag 12 <strong>augustus</strong> 10u - 20u<br />

Gasstraat 3 43 maandag 22 <strong>augustus</strong> zondag 28 <strong>augustus</strong> 10u - 20u<br />

Meer info: Jeugddienst, 015 30 72 55, peggy.demuyer@duffel.be.<br />

jeugd<br />

grabbelpas, swap en speelkriebel!<br />

nog ergens een dagje vrij in de vakantie? Kijk eens<br />

na op de website of er nog plaatsen zijn voor onze<br />

zomeractiviteiten!<br />

Ook in <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong> kan je nog inschrijven voor<br />

Grabbelpas, Swap en Speelkriebel – als er nog plaatsen zijn<br />

natuurlijk. Je kan nu van thuis uit kijken of er nog plaatsen<br />

vrij zijn: www.studiograbbel.duffel.be.<br />

Ben je al ingeschreven en kan je onverwacht toch niet<br />

komen: vergeet dan niet af te bellen!<br />

meer info?<br />

gemeentelijke jeugddienst ▪ 015 30 72 50<br />

jeugddienst@duffel.be ▪ www.studiograbbel.duffel.be<br />

V.U. <strong>Gemeente</strong>bestuur <strong>Duffel</strong>, <strong>Gemeente</strong>straat 21, 2570 <strong>Duffel</strong><br />

<strong>juli</strong>-<strong>augustus</strong> <strong>2011</strong> contact duffel ▫ 21


kijk op www.duffel.be<br />

vr 1/7 18.30 - 21 u.: Vakantieavondwandeling Fort van Borsbeek, Pasar <strong>Duffel</strong>, 0479 21 84 64, www.pasar.be/duffel,<br />

plein G.Van der Lindenlaan<br />

19.30 - 21 u.: Dansen in het park, volkskunstgroep De Moeffeleer, 015 31 61 97, www.demoeffeleer.be,<br />

Muggenbergpark (Hondiuslaan), eenvoudige volksdansen voor jong en oud met volksorkest De Moeffeleer<br />

ZA 2/7 13 - 18 u.: Fietstocht, Kon. <strong>Duffel</strong>se Natuurvrienden, 0484 06 73 36, www.duffelse-natuurvrienden.be,<br />

verzamelen aan Hondiuslaan (glasbollen), streek rond <strong>Duffel</strong> (max. 35 km)<br />

Zo 3/7 14 - 16.30 u.: Gezins- en natuurwandeling bermen AWW , Natuurpunt Oude Spoorweg, 015 31 93 75, ingang AWW<br />

spaarbekken, aandacht voor zomerbloeiers, ook op ZO 7/8, aandacht voor insecten en vlinders<br />

mA 4/7 19.30 - 21.30 u.: Dans je vrij met Biodanza!, Being Matters, 0478 29 70 64, zaal Spring (Winkelstraat 10), ook MA 11/7,<br />

Biodanza is bewegen vanuit je hart, genieten en uitdrukken van je levensvreugde, op jezelf en in<br />

hartverwarmende ontmoetingen, 12 euro<br />

di 5/7 19 - 20 u.: KAV - Fiets je fit! KAV St.-Martinus, 015 31 74 36, parochielokaal Muggenberg 2,<br />

ook op DI 12/7 - DI 19/7 - DI 26/7 - DI 2/8 - DI 9/8 - DI 16/8 - DI 23/8 - DI 30/8<br />

19.15 - 20.15 u.: Start 2 Triathlon (alleen dames), 0473 36 21 09, www.irongirls.be, zwem.com (Rooienberg 54b),<br />

ook DI 12/7 - DI 19/7 - DI 26/7 - DI 2/8 - DI 9/8 - DI 16/8 - DI 23/8 - DI 30/8<br />

Wo 6/7 14 - 17 u.: Fietsen, KAV <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 31 05 53, www.kav.be/duffel-onze-lieve-vrouw, plein Kapel<br />

O.-L.-Vrouw, Heindonk en Klein-Willebroek, ook WO 20/7 naar Itegem (17 - 22 u.)<br />

do 7/7 13.30 - 17 u.: Fiets mee met Okra-sport! Okra-sport - trefpunt <strong>Duffel</strong>, 015 31 28 56, Handelsstraat 4,<br />

ook DO 21/7 - DO 4/8 - DO 25/8<br />

vr 8/7 19 - 0 u.: Vlaanderen Feest! met Jeu de Boules en Hannelore Bedert, gemeentebestuur en cultuurraad,<br />

015 30 72 52, kasteelruïne Ter Elst (Ter Elstlei)<br />

do 14/7 13.30 u.: Kaarten, KVLV St.-Martinus, 015 31 66 67, Gildenhuis (Stationsstraat 1),<br />

ook MA 25/7 - DO 11/8 - MA 22/8<br />

di 19/7 13.30 u.: Handwerknamiddag, KVLV Sint-Martinus, 015 31 57 51, Gildenhuis (Stationsstraat 1), ook DI 16/8<br />

ZA 30/7 13.30 - 20.30 u.: Zomerhappening met fietstocht (± 35 km in omgeving) en barbecue (vanaf 16.30 u.), Pasar <strong>Duffel</strong>,<br />

015 31 28 56, plein G.Van der Lindenlaan, inschrijven voor barbecue in bibliotheek voor 25/7, 6,25 euro<br />

di 2/8 16 - 19 u.: Fietsen (naar Kessel), KAV <strong>Duffel</strong> O.-L.-Vrouw, 015 31 38 78, plein aan Kapel O.-L.-Vrouw,<br />

ook WO 10/8 naar Rijmenam (16 - 19 u.) - WO 17/8 naar Keerbergen (13 - 16 u.) -<br />

DI 23/8 naar Itegem (13 - 16 u.)<br />

vr 5/8 LochtFest, vzw LochtFest, www.lochtfest.be, ook op ZA 6/8 (zie affiche hiernaast)<br />

ZA 13/8 7.30 - 14 u.: Fietstocht, Fietsclub <strong>Duffel</strong>, www.fietsclub-duffel.be, sporthal Pollepel (Naalstraat 43),<br />

familietochten van 15, 25 en 45 km over landelijke en verkeersarme wegen, vrij vertrek<br />

tussen 10 en 14 u.; voor wielertoeristen tochten van 80 en 135 km (9 hellingen).<br />

do 18/8 9.30 - 18 u.: Dagfietstocht het soete Waasland (65 km), Pasar <strong>Duffel</strong>, 015 31 38 91, plein G.Van der Lindenlaan,<br />

fiets- en personenvervoer mogelijk<br />

ZA 27/8 18 - 23 u.: Barbecue, Kon. <strong>Duffel</strong>se Natuurvrienden, 015 31 03 54, parochiezaal Mijlstraat (Mijlstraat 108)<br />

meld je activiteit via www.uitdatabank.be! voor opname in Contact,<br />

editie september-oktober <strong>2011</strong> moet je invoeren vóór 25 <strong>juli</strong> <strong>2011</strong>.<br />

07/08


oPeningsuren<br />

gemeentediensten<br />

AdministrAtieve diensten<br />

ArCHieFdienst<br />

bibLiotHeeK & disCotHeeK<br />

brAndWeer<br />

museum ‘Het gAstHuis’<br />

oCmW<br />

PoLitie<br />

PWA duFFeL vZW<br />

PoetsHuLP<br />

soCiAAL Huis ‘de WAAier’<br />

WoonWinKeL<br />

ZWem.Com<br />

gemeenteHuis<br />

gemeentestraat 21 ▪ tel. 015 31 12 02 - fax 015 31 54 01 ▪ www.duffel.be<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12<br />

woe: 13.30 - 15.30(behalve <strong>juli</strong> en <strong>augustus</strong>)<br />

do: 18 - 19.30<br />

gemeenteHuis<br />

gemeentestraat 21 ▪ tel. 015 30 72 10<br />

maandag: 13.30 - 16.30 / 18.30 - 20.30 ▪ dinsdag: 9 – 12 / 13.30 - 16.30<br />

woensdag: 9 - 12 ▪ 1ste zaterdag/maand: 14 - 17<br />

o.-L.-vrouwlaan 1 ▪ tel. 015 31 35 43 ▪ www.duffel.be/bibliotheek<br />

maandag: gesloten<br />

dinsdag: 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20<br />

woensdag: 13.30 - 18<br />

donderdag: 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20<br />

vrijdag: 13.30 - 20<br />

zaterdag: 9.30 - 12.30<br />

zondag: 9.30 - 12.30<br />

voor interventies: 015 31 34 44 of 100<br />

administratie: Norbertijnerlei 34 ▪ tel. 015 31 36 66 ▪ www.brandweerduffel.be<br />

rooienberg 21b ▪ tel. 015 30 72 10 ▪ groepen op afspraak<br />

woensdag: 14 – 17 ▪ zondag: 14 - 17<br />

sluitingsdagen: op feestdagen (zowel nationale als plaatselijke)<br />

tijdens de kerstvakantie - tijdens de grote vakantie<br />

Kwakkelenberg 1 ▪ tel. 015 30 97 80 ▪ fax 015 30 97 81<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12<br />

Commissariaat duffel ▪ gemeentestraat 21 ▪ tel. 015 31 12 01 ▪ fax 015 31 88 60<br />

ma, vrij: 9 - 12 ▪ di, woe: 9 - 12 / 13 - 17 ▪ don: 9 - 12 / 13 - 17 / 18 - 20<br />

zat: 10 - 12 ▪ zon- en feestdagen: gesloten<br />

Buiten openingsuren<br />

1. bij het zonale onthaalpunt op het commissariaat te St.-Kat.-Waver,<br />

Lemanstraat 25 ▪ tel. 015 31 77 11<br />

2. op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is dit onthaalpunt gesloten<br />

van 22 u. tot en met 7 u. en moet je voor dringende noodhulp bellen<br />

naar tel. 101 / GSM 112<br />

Kapelstraat 5 - 7 ▪ tel. 015 32 17 41<br />

ma, di, woe, don: 9 - 12<br />

Kwakkelenberg 1 ▪ tel. 015 30 99 99 ▪ fax 015 30 97 81<br />

ma, di, woe, don, vrij: 9 - 12 ▪ 1ste en 3de woe/maand: 13.30 - 15.30<br />

1ste en 3de don/maand: 17 - 19<br />

gemeenteHuis<br />

gemeentestraat 21 (technische dienst) ▪ tel. 015 28 60 28 ▪ www.igemo.be<br />

vrij: 9 – 12 ▪ 3e do/maand: 18 – 19.30 of op afspraak<br />

Geen avondpermanentie in <strong>juli</strong> + <strong>augustus</strong>; loket gesloten tijdens kerstvakantie,<br />

wel telefoonpermanentie<br />

rooienberg 54b ▪ tel. 015 31 25 70<br />

ochtend- en middagzwemmen<br />

di, don: 7.30 - 8.15 / vrij: 12 - 12.45<br />

tijdens schoolperiodes<br />

ma: gesloten ▪ di: gesloten ▪ woe: 13 – 15 / 15 – 17 / 18 - 20 ▪ don: 18 - 20<br />

vrij: 17.30 - 20.30 ▪ zat: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

tijdens schoolvakanties<br />

ma: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 - 17 ▪ di: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

woe: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 – 20 ▪ don: 9 - 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 - 20<br />

vrij: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 – 17 / 18 - 20.30 ▪ zat: 9 – 12 / 13 - 15 / 15 - 17<br />

gesloten tijdens zon- en feestdagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!