juni - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

juni - Hoeselt.Be

Gezinsdag op 11 juliHoeseltgemeenteberichtenHet Hoeselt Zomert programmaop 18, 19 en 20 juliViering 350 jaar bestaanvan de Sint Annakapelaan de kluisREPELSTEELTJEKINDERMUSICALTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 32 • juni 2003 • Nr. 190Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Burgelijke stand en bevolkingVoorwoord2Verkiezingen 18-05-2003Bedankt!Nu de verkiezingen van 18 mei jl. achter derug zijn houdt het gemeentebestuureraan iedereen te bedanken die zijn steentjebijdroeg om deze verkiezingen in onzegemeente in goede banen te leiden.De verkiezingsuitslagen in ons kanton(Bilzen-Hoeselt) waren, ondanks demanuele telling, zeer vroeg gekend.De felicitaties die we van de hogere overheidmochten ontvangen voor onze organisatiezijn de verdienste van alle medewerkers.Nogmaals onze herhaalde dank en welgemeendefelicitaties.Oproep!Zoals u wellicht weet zijn er volgend jaarweer verkiezingen (Vlaamse Raad).Een vaste datum voor deze verkiezingen iser nog niet maar men verwacht dat dezenet als dit jaar in mei zullen plaatsvinden.Als voorzitter van stem- of telbureau’sworden telkens dezelfde mensen aangeduid.Sommige van deze voorzitters zijn,na vele jaren trouwe dienst, echter bereidhun plaats aan nieuwe mensen af te staan.Bij deze doen we dus een oproep. Als ermensen zijn die interesse hebben om eenstem- (voormiddag) of telbureau (namiddag)te leiden kunnen deze zich melden bijEddy Vandecaetsbeek, dienst burgerzakenvan de gemeente Hoeselt.Voor meer informatie:Tel. 089-51 03 34Fax 089-51 03 33e-mail: eddy.vandecaetsbeek@hoeselt.beGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van17-03-2003 Zhara JOHANNSEN Fabian en Sandra Bosch30-03-2003 Lennert WILLEMS Freddy en Kristel Hex19-04-2003 Shania BUCKINX Kristof en Hilde Hensen22-04-2003 Angelo BUCOVAZ Mario en Eva Torfs23-04-2003 Julie WOUTERS Dany en Annita Steegen24-04-2003 Jaap de VRIES Albertus en Tanja Hogenboom27-04-2003 Merit SNAUWAERT Christophe en Ilse Schonkeren28-04-2003 Rune MEERS Patrick en Veronique Bellen01-05-2003 Amber NOBEN Noël en Karen Engelen14-05-2003 Jelle QUAREM Erwin en Sandra Vanspauwen19-05-2003 Niels BOLLEN Jurgen en Conny Ramaekers21-05-2003 Gerben GOFFIN Marc en Greet Nelissen23-05-2003 Defne SALI Dzhemil en Nelis SaliHUWELIJKENDatumBruidegom en Bruid04-04-2003 Dirk VISSERS en Greet MEISTERS05-04-2003 Jan REMANS en Tinneke THIJS12-04-2003 Coenradus TASELAAR en Maddy PACQUEE03-05-2003 Bart PELLAERS en Anneke ROMBOUTS03-05-2003 Benny DUCHATEAU en Sandra MERKEN10-05-2003 Jurgen VAN OBBERGHEN en Cindy STEUPERAERT12-05-2003 Sishen LI en Yingying ZHANG16-05-2003 Wendy MERKEN en Helga POELMANS17-05-2003 Mario THOMPSON en Joke MAN30-05-2003 Frédéric BAERTEN en Cindy IMRE30-05-2003 Yvo DILISSEN en Godelieve VANRUSSELTOVERLIJDENSDatumNaam van de overledene15-04-2003 Maria MEUWISSEN Oude Melkerijstraat 117-04-2003 Martin COSEMANS Tongersesteenweg 18417-04-2003 Maria NIJS Lindekapelstraat 5323-04-2003 Albert RASKIN Romershovenstraat 3724-04-2003 Maria VOES Zapstraat 5529-04-2003 André HOLVOET Groenstraat 92/130-04-2003 Maria GHIJSENS Leurestraat 1804-05-2003 Martin HELLINX Rode Kruislaan 907-05-2003 Joseph GIELEN Fazantstraat 3309-05-2003 Jan GERITS Parkstraat 6023-05-2003 Adolphe NOBEN Lindekapelstraat 1426-05-2003 François THIJSSEN Groenstraat 2128-05-2003 Joanna STEEGMANS Beyne-Heusay30-05-2003 Auguste (Paul) JORISSEN Stationsstraat 1303-06-2003 Maria (Philomene) LAMBRECHTS Rode Kruislaan 9Beste vrienden,De voorbije maanden werd onze aandachtopgeëist door de verkiezingen. De kiezer gafzijn mening en het werd al vlug duidelijk dathet gevoerde beleid van liberalen en socialisteneen positieve weerklank had gevonden bij deburger. Dit betekent dat het beleid van deafgelopen jaren mocht verdergezet worden. De overheid moet garant staan voor een aantal basisvoorzieningen,die essentieel zijn voor elk lid van de samenleving: gezondheidszorg, openbaarvervoer, onderwijs, De komende jaren zullen nieuwe initiatieven zeker nog nodig zijn in onzesteeds evoluerende maatschappij.De voorbije jaren en trouwens nu ook nog, werd er veel aandacht besteed aan toegankelijkheid.Op plaatselijk vlak draagt ook het gemeentebestuur haar steentje bij. Wij waren dan ook fier omde regeringscommissaris op bezoek te krijgen. Hoeselt was uitgekozen als één van de gemeentendie het meest aandacht hadden voor toegankelijkheid. Ook niet zo mobiele mensen hebben hetrecht zich te verplaatsen. Het is de taak van de overheid om daar aandacht voor te hebben. Ik doedan ook een oproep tot de handelaars om oog te hebben voor de toegankelijkheid van hungebouwen. Zeker bij verbouwingen moet men hier aandacht voor hebben. Met weinig middelenkan soms heel wat gerealiseerd worden.Belangrijk voor niet meer zo mobiele mensen is natuurlijk dat men in beweging blijft. Ons dienstencentrumspeelt hier handig op in: wandeluurtjes, turnen, dansen. Keuze genoeg want meer enmeer beseft men dat preventie belangrijk is. Veel senioren hebben de weg naar het dienstencentrumin het OCMW dan ook gevonden. Als extra stimulans wordt er in september de ProvincialeSportdag voor Senioren hier in Hoeselt georganiseerd. Ook minder bekende sporttakken wordendan gedemonstreerd.Zomertijd betekent ook Hoeselt Zomert. Op 18, 19 en 20 juli is het weer zover. Ons kerkplein zalweer drie dagen omgetoverd worden tot een gezellig festivalplein met muziek voor jong en oud.In een extra nummer van de gemeenteberichten leest u er alles over.Het schepencollege wenst alle Hoeselaren een welverdiende en zonnige vakantie !Josiane Caproens,SchepenIN DITNUMMERBurgerlijke stand en bevolking 2Geboorten, huwelijken, overlijdensVoorwoord 3door schepen Josiane CaproensVerkeer 4Meer hoffelijkheid: minder stressPolitie 5WijkwerkingVakantietoezichtOCMW 6Chauffeurs gezocht voor de MMCGezinsdagSport 8ActiviteitenCultuur 10Hoeselt Zomert 11ProgrammaCover Story 12Musical REPELSTEELTJEMilieu 14Nuttige weetjesTechnische dienst 16Het groenbeleid in HoeseltJeugd 17Sociaal Maatschappelijk 18In memoriamAlbert Raskin, Jan Gerits, Paul JorissenInloophuis voor mensen met kankerInformatief 19Sluitingsdienst InterelectraVerkeerslessen voor mediorenHet gemeentebestuur verkoopt ...Varia 20Muziekacademie van de K. Harmonie Sint-CeciliaUitreiking milieuchartersDavidsfonds zoektochtDe nieuwe natuurkalender van LimnetDe zomerboskrantHuldigingen 21Gouden BruiloftenVieringenToerisme en Recreatie 22KalenderToeristische nieuwsjesHet weten waard 24Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot standdankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somerslayout & druk: Giva Hoeselt©2002 Gemeente Hoeselt3


VerkeerPolitieVOORSTELLING WIJKWERKINGOngeveer 1 jaar geleden ontving ieder gezin in Hoeselt een exemplaar van onzepolitiekrant.VAKANTIETOEZICHTMEER HOFFELIJKHEID: MINDER STRESSHierin stelden wij de diensten van het nieuwe korps van lokale politie van de politiezoneBilzen-Hoeselt-Riemst voor. U vond o.a. een artikel (met foto’s) over de Wijkdienstwaarin de wijkagenten werden voorgesteld.4Iedereen die zich, al was het maar sporadisch,in het verkeer waagt, kan merken datde agressie op onze wegen toeneemt. Iedervan ons werd wel eens het slachtoffer vanobscene gebaren, van kwaadbedoeldekoplampsignalen of van ander ongepastgedrag. Dergelijk onhoffelijk gedrag komtsteeds meer voor en dit gaat onmiskenbaarten koste van de verkeersleefbaarheid ende verkeersveiligheid. Drie vierden van debestuurders verklaren trouwens dat zij zichstoren aan het gedrag van de anderen!Deze 'permanente irritatie' veroorzaakteen kettingreactie: wanneer we geconfronteerdworden met de agressiviteit vananderen, zijn wij soms zelf geneigd om alleelementaire beleefdheid te laten varenBegrip en hoffelijkheid ten aanzien van demedeweggebruikers: het zou eigenlijk vanzelfsprekendmoeten zijn, maar dit is hetlang niet (of niet meer). Met de volgendecampagne wil de overheid precies denoodzaak tot wederzijds begrip in de verfzetten. De doelstelling is alle weggebruikersaan te sporen tot meer verdraagzaamheidten opzichte van elkaar. Daarbij richten weons in eerste instantie tot automobilisten ende fietsers.Het voornaamste knelpunt voor de autogebruikersis het gevaarlijk rijgedrag van defietsers en voor de fietsers is dat het agressiefgedrag van de chauffeurs.De fiets is in onze provincie één van debelangrijkste vervoermiddelen in en daargaat het mobiliteitsbeleid ook bewust vanuit. Zo worden fietsers in zoveel mogelijkstraten in beide richtingen toegelaten, ookal zijn het enkelrichtingstraten.Hoffelijkheid in het verkeer heeft veel temaken met het inlevingsvermogen in desituatie van de ander. Denk bijvoorbeeldaan de problematiek van de dode hoek bijvrachtwagens. Dit is een probleem vanzowel de bestuurder als van de passerendefietser. Net zoals de vrachtwagenbestuurdermoet rekening houden met die dodehoek, moet de fietser zich even inleven inde situatie van de chauffeur en kijken waarhij het best fietst om altijd in het zicht te blijven.Deze wederzijdse verantwoordelijkheid iscruciaal !Info: Raymond Collings - Lokale PolitieBilzen-Hoeselt-Riemst, tel. 089 51 93 00.Omdat de wijkagent voor de meeste inwoners de belangrijkste contactpersoon met depolitiediensten is, willen wij deze mensen nogmaals aan u voorstellen. De wijkagentenvormen in de filosofie van een bevolkingsgerichte politie (vaak ‘community policing’genoemd) de hoekstenen van een modern politiekorps. De bedoeling is dat zij voor debevolking een bekend gezicht zijn, en dat zij de dagelijkse veiligheidszorg ter hartenemen.Indien de politie meer rekening wil houden met uw noden, problemen en wensen tenaanzien van de politie, is het noodzakelijk dat wij u een vertrouwd contactpersoon bieden,bij wie u buiten de ‘verplichte’ contacten met de politie vlot en informeel terechtkan met uw vragen over uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid in uw omgeving.Uw wijkagent is ook de geschikte persoon om u met uw concrete vragen wegwijs temaken in de politieorganisatie, of om u desgevallend door te verwijzen naar de juistegemeentelijke dienst of instelling.Een wijkagent die de mensen en de problemen in zijn wijk kent, kan ook beter zijn rolvan signaalgever aan de politionele en gemeentelijke overheden ter harte nemen.Uw wijkagenten:Jan JeurissenO.-L.-V.-parochieRomershovenSchalkhovenSt.-H.-HernCentrum (ged.)MeremVic MeestersAlt-HoeseltWermCentrum (ged.)Guy NicolaersCentrum (ged.)Ondersteuning allewijkenZorgeloos vertrekken op vakantie wantde politie houdt een oogje in het zeil...Met een veilig gevoel op verlof!!Het hele jaar door kunt u een beroepdoen op het vakantietoezicht van de politie.Dit betekent concreet dat de politie oponregelmatige tijdstippen uw woning aande buitenzijde controleert op eventuelesporen van inbraak, onvoldoende ofslecht gesloten ramen, deuren en garages.U kunt de formulieren verkrijgen bij depolitiediensten in uw gemeente.ENKELE NUTTIGE TIPS* verwittig uw buren dat u vertrekt opvakantie (datum van vertrek en terugkomst)* brievenbus leeg laten maken doorbuur of familielid* laat een bewoonde indruk achter d.w.z.laat iemand de gordijnen of rolluikenopen- en dichtdoenindien mogelijk verlichting met eentiming* geen geld, juwelen of waardevolledingen in huis laten liggen* beveilig eventueel achtergelaten voertuigendoor de batterij of bougies teverwijderen* hang geen briefjes voor bakker ofbrouwer op de voor- of achterdeurIndien u meer informatie wenst,wendt u dan tot onze politiedienstenop het nummer :089 51 93 00 gemeente Bilzen012 44 05 00 gemeente Riemst089 51 03 00 gemeente Hoeselt.5


OCMWOCMWLOGO OCMWZomerregelingOCMW &Dienstencentrumjuli en augustus 2003DIENSTENCENTRUM OCMW HOESELTZOEKT KANDIDATEN VOOR:‘Chauffeurs Minder Mobielen Centrale’Vlaamse feestdag, vrijdag 11 juli6SOCIALE DIENSTVan maandag 30 junit.e.m. vrijdag 29 augustus 2003* maandag, dinsdag, woensdag envrijdag van 10 tot 12 uur* geen zitdag op woensdagavond!SECRETARIAATVan maandag 30 junit.e.m. vrijdag 29 augustus 2003* van 8 tot 14 uurZALEN DIENSTENCENTRUMMaandag 30 junit.e.m. donderdag 10 juli* Ensor zaal: 13.30 tot 17 uur* Monet zaal: 10 tot 17 uurVrijdag 11 juli:GEZINSDAG OCMW* feestactiviteiten Europaplein* secretariaat en sociale dienst:geslotenMaandag 14 julit.e.m. vrijdag 1 augustus !!!* Ensor en Monet zaal: GESLOTEN!Vanaf maandag 4 augustus* Ensor zaal: open van 13.30 tot 17 uur* Monet zaal: open van 10 tot 17 uurFeestdagenVrijdag 11 juli(Feest Vlaamse Gemeenschap)Maandag 21 juli(Nationale Feestdag)Vrijdag 15 augustus(O.L.Vrouw Hemelvaartdag)Voor het verhogen van de mobiliteit van personen en het bereik van sociaal geïsoleerdebejaarden, wil het Dienstencentrum deze belangrijke vervoersdienst beteruitbouwen. Vandaar onze zoektocht naar nieuwe vrijwillige chauffeurs.HOE WERKT DE MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)?- De MMC organiseert vervoer voor personen met een beperkt inkomen die zich omwille vanouderdom, ziekte of handicap moeilijk kunnen verplaatsen en waar geen openbaar vervoer voorhandenis.- Vervoer wordt meestal aangevraagd om sociale redenen zoals:familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, doktersvisite, naargemeentehuis om administratieve redenen, (geen ziekenvervoer!)- Voorwaarden voor de aanvrager:* een inkomensgrens van maximum 2 keer het bestaansminimum* jaarlijks lidgeld van 6,20 euro* een rit kost 0,30 euro per afgelegde kilometer (min. tarief 2,50 euro): wordt rechtstreeks aan dechauffeur betaald die nadien afrekent met de centrale.* Een rit moet tenminste 2 dagen op voorhand aangevraagd worden:- Info en aanvragen ritten:* Elke werkdag tussen 8 en 12 uur - tel. 089 51 88 10 (secretariaat OCMW)CHAUFFEUR BIJ DE MINDER MOBIELEN CENTRALE?- Wanneer komt u in aanmerking?* u beschikt over wat vrije tijd die u zinvol wilt besteden (een halve dag? enkele halve dagen in deweek? ... dat bepaalt u zelf)* u beschikt over een privé-wagen (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid!)* en u bent telefonisch bereikbaar- Het betreft ‘vrijwilligersvervoer’ waarvan de inkomsten niet aangegeven dienen teworden bij de belastingen (= onkostenvergoeding!)Om in orde te zijn voor de verzekering moeten alle afspraken gemaakt worden via de centrale en bijgehoudenworden in een rittenboekje.- Vergoeding chauffeur?Kilometertarief = 0,30 euro (vanaf thuisadres en terug) (min.tarief = 2,50 euro)Bijdrage omniumverzekering Taxistop Gent = 0,038 euro per kilometer= 0,26 euro per kilometer (voor de chauffeur)- Ondersteuning vanuit het Dienstencentrum: individuele begeleiding bij vragen/problemen,regelmatig een overlegmoment en vorming over thema’ s die u als vrijwilliger aanbelangen.INTERESSE OM CHAUFFEUR TE WORDEN?Neem zeker contact op met het secretariaat van het Dienstencentrum,tel. 089 51 88 14 (Mira Breban) of 089 51 88 10 (secretariaat)elke werkdag tussen 8 en 12 uurop het Europapleinvoor het OCMW-gebouwOrganisatie: OCMW Hoeseltvanaf 14 tot 19 uur doorlopend:talrijkecarroussel ! zweefcarroussel ! autootjesspringkastelen ! X-Box op groot schermClown Ludo’s animatie met schminkstanddoorlopend smul- en drankgelegenheid:ijsjes ! taart ! dranken ! Bar-B-Q ! e.a.alle drank en snacks aan gezinsvriendelijke prijzen7


SportSportAlle info en inschrijvingen: sportdienst HoeseltTel. 089-49 16 03 - Fax 089-49 29 45 - E-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.beZWEMBAD TER KOMMENGesloten van maandag 30 juni t.e.m. zondag 27 juliVanaf maandag 28 juli t.e.m. 31 augustus kan je vrij zwemmen tijdens de volgende dagen en uren:- elke weekdag van 14 tot 20 uur- zondag van 08.30 tot 11.30 uur- zaterdagnamiddag kan je het zwembad reserveren voor zwemfeestjesSPORTHAL TER KOMMENGesloten van maandag 30 juni t.e.m. zondag 27 juliAlle info en inschrijvingen:sportdienst HoeseltTel. 089 49 16 03, fax 089 49 29 45 - e-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.beHOESELTSE LOOPMIJLVrijdag 22 augustusactiviteit Een loopwedstrijd i.k.v. 'de Haspen-gouwse Loopmijlen' waarbij de min 15 jarigen één mijl (=1.609 m.)open en de ouderen een dubbele mijl (=3.218 m.). Er zijn categorieën naargelang geslacht en leeftijd.doelgroep Iedereen die graag loopt of jogtplaats Start en aankomst: atletiekpiste Ter Kommen.infoU loopt in een tijdritsysteem. De eerste loper start om 19 uur.Inschrijven kan u op de sportdienst voor € 1,50 (geboren vanaf 1988) en € 3 (geboren voor 1998). Hierbij krijgt u eendrankje en neemt u deel aan de tombola.De Hoeseltse loopmijl is de eerste wedstrijd in het criterium ‘Haspengouwse Loopmijlen’. Dit criterium bestaat nog uit devolgende wedstrijden: Wellen 29 augustus, Borgloon 12 september, Tongeren 19 september en Alken 26 september.Als u deel neemt aan vier loopwedstrijden ontvang je een prachtig geschenk..8SCHOOLSPORT: SCHOLENSPORTDAGmaandag 23 juni 2003activiteit Een gezamenlijke sportdag voor alle Hoeseltse scholen basisonderwijs.doelgroep Alle leerlingen van het basisonderwijs.plaats In de scholen, in de sportclubs en in Ter Kommen.infoDe sportdienst samen met alle scholen bieden alle leerlingen een spectaculaire en sportieve jaarafsluiting aan.VAKANTIE FITNESSvan 28 juli tot 31 augustusactiviteit U kan ook tijdens de zomermaanden in groep en op muziek gezond bewegen..- maandag 20u30 B B B- dinsdag 20u30 figuurtraining- woensdag 20u30 B B B- vrijdag 20u30 B B Bdoelgroep Damesplaats Spiegelzaal in het sportcentrum Ter Kommen.infoIn de bovenvermelde periode kan u vrij deelnemen met een 15 of 40 beurtenkaart.Inschrijven kan u ter plaatse.JOHAN CAPIOT CLASSICZaterdag 12 juliactiviteit U fietst doorheen het prachtige Haspengouw op deze 5de uitgave van de Johan Capiot Classic.U kan kiezen uit de volgende afstanden: - 35 km. vertrek tussen 7 en 12 uur,- 70 km. vertrek tussen 7 en 12uur,- 125 km. vertrek tussen 7 en 10uur.doelgroep Recreatieve fietsers en wielertoeristenplaats Vertrek en aankomst aan de fruithal, Wijngaardstraat 1 in Romershoven.info De eerste 500 deelnemers ontvangen een gratis t-shirt. Bij de inschrijving betaalt u € 3,5(incl. verzekering en bevoorrading). Meer info ontvangt u op de sportdienst.SPORTAVONTUREN DRIEDAAGSE25, 26 en 27 augustusactiviteit Dit avonturenkamp wordt voor de deelnemers beslist een nieuwe uitdaging.Vertrek op maandag station Bilzenprogramma - maandag: klimmen klauteren, sjorren, BMX en zwemmen- dinsdag: speleologie, death-ride, via ferrata, kampvuur- woensdag: kano en de pamperpaaldoelgroep Tieners geboren in 1991 of vroegerplaats Jupille-La RocheinfoVoor het eerst zullen de tieners slapen in tenten. Inschrijven kan u op de sportdienst.U betaalt voor 1 juli € 80 erna € 90 (all in).HOESELTSE DRIEPLANKENTORNOOIVrijdag 15 en zaterdag 16 augustusactiviteit U bekampt elkaar in een tornooivorm in de disciplines tennis, tafeltennis en badminton.doelgroep Iedereen kan inschrijven (zowel recreanten als sportievelingen) en u hoeft geen lid te zijn van een club.We voorzien een jeugdreeks voor jongens en meisjes geboren t.e.m ‘87.plaats - Tennisclub Jus In: vrijdag van 12 tot 18 uur- Ter Kommen en tafeltennisclub Tamara: zaterdag van 12 tot 18 uurinfoInschrijven op de sportdienst vóór 8 augustus voor € 2,5 inclusief 2 drankjes.U kan ook deelnemen aan de barbecue en prijsuitreiking op zaterdagavond na de activiteiten. Hiervoor schrijft u in voor€ 7,5 per persoon.Na inschrijving ontvangt u meer info.PROVINCIALE SENIORENSPORTDAGdonderdag 11 septemberactiviteit Een sportdag voor 50 plussers uit de gehele provincieU kan vrij deelnemen en kiezen uit o.a. de volgende sporten: badminton, dutchtennis, wandelen, fietsen, curvebowlen,karabijnschieten, taichi, stijldansen, seniorobics, tafeltennis, weerbaarheid, linedance, volksdansen,Afrikaanse dans, schermen, korfbal, circustechnieken, new games, beugelen, handboogschieten, petanque,schietlapschieten, volkssporten, toeristisch treintje, ligfietsen, vissen, zwemmen, lezingen, enz.doelgroep Iedereen vanaf 50 jaarplaats In en rond Ter Kommen van 10 tot 16 uurinfoU kan deelnemen voor € 4 inclusief koffietafel.Inschrijven kan u op de sportdienst.Dit is een initiatief van de provinciale sportdienst en Bloso m.m.v. gemeentebestuur Hoeselt, een aantal Hoeseltsesportclubs, de sportraad en de seniorenraad.TEUGLE PRUVEzaterdag 20 septemberactiviteit Tijdens de avondwandeling (±10 km) kan u ‘pruve’ van teugelhapjes en -drankjes die gratis aangeboden worden op verschillendehalten in de omgeving van het natuurgebeid ‘Teugelen’. Na de wandeling is er in c@fe.comm ambiance verzekerd..doelgroep Iedereen, jong en oudplaats Vertrek in Ter Kommen van 18 tot 21 uurinfoDe wandelboekjes worden afgestempeld in c@fe.comm.U brengt best aangepast schoeisel en een zaklamp mee.U koopt kaarten op de sportdienst. In voorverkoop tot en met donderdag 18 september betaalt u € 5,5 erna en op de dagzelf € 7. De houders van 3+kaart senioren krijgen een korting van € 1,50.Organisatie: gemeentelijke sportdienst i.s.m. Sportraad Hoeselt, badmintonclub Poona, buitensportvereniging Zenith,karateclub Shingitai, vriendenkring gemeentepersoneel, c@fé.comm en tennisclub Jus In.9


CultuurHoeselt ZomertACTIVITEITENKALENDERC.C TER KOMMEN - GROTE ZAALJULIdi 01 Bloedinzameling Rode Kruisza 05 PrivéfeestTot eind juni kan je nog steeds van jelaten horen!Schrijf je opmerkingen, suggesties,ideeën, kritieken, enz. betreffende hetculturele gebeuren in Hoeselt neer, endeponeer ze in één van de cultuurwebbussenin het gemeentehuis, CC TerKommen of in de bib. Wie weet win jijéén van die leuke prijzen (gratis ticketsCC, 1 jaar gratis CD’s ontlenen in debibliotheek)!Faxen, mailen of gewoon een losse culturelebabbel kunnen natuurlijk ook!Mogelijkheden genoeg dus, om van jete laten horen!JAARLIJKS VERLOFVAN MAANDAG 7 JULI T.E.M. ZONDAG 3 AUGUSTUSZOMERUURREGELING SECRETARIAAT C.C. TER KOMMENTIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUSMAANDAG TOT VRIJDAG VAN 7 TOT 14 UURAUGUSTUSza 09 Barbecue M.C. Hoeseltdo 14 Ledenvergadering K.B.G.za 16 Privéfeestza 23 en zo 24 Kevertreffen – Limburgse KeverclubContact:Yves Voncken,cultuurbeleidscoördinator,CC Ter Kommen, Europalaan 2Tel.: 089 41 63 58Fax: 089 50 26 47E-mail: yves.voncken@hoeselt.beLentefeest KAV Hoeselt—CentrumGEWIJZIGDE OPENINGS-UREN C.C. TER KOMMENOp het KAV lentefeestvan 30 april werden dedames, die al 25 en 50MAANDAG - 13 - 16.30 uDINSDAG - 13 - 16.30 uWOENSDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 uDONDERDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 uVRIJDAG 09 - 12 u 13 - 16.30 ujaar onafgebroken lid zijnvan de vereniginggevierd. Ze mochten vande afdeling eengeschenkje in ontvangstnemen.INFO Ter KommenZijn al 25 jaar lid: Jehaes Liliane, Meesen Josee, Dupont Marthe, Cuvelier Isa, Doomen Wilhelmine,Zijn al 50 jaar lid:Slegers Josee, Schoefs Gilda,10C.C. Ter KommenEuropalaan 2, 3730 HoeseltTel. 089 41 63 58 - Fax. 089 50 26 47E-mail: info@terkommen.beTevens waren er 2 leden die al 25 jaar kernlid zijn; Billen Lisette en Voets Lizy. Zij kregen van hetVlaams Ministerie van volksontwikkeling een medaille voor hun jarenlange inzet. Vanwege KAV-Limburg was er een mooie aquarel en natuurlijk mocht een geschenkje van de plaatselijke afdelingniet ontbreken.HOESELT ZOMERT T-SHIRT te koop: € 7Gemeentehuis en Cultureel Centrum11


CoverstoryCoverstoryRepelsteeltjeVrijdag 9 en zaterdag 10 mei, het weekend van moederdag, voerden de jongensen meisjes van het lager onderwijs van Hoeselt centrum en de kleuters vanSint-Huibrechts-Hern viermaal de musical ‘REPELSTEELTJE’ op in hetCultureel Centrum ‘Ter Kommen’, voor niet minder dan 1500 toeschouwers.Na veel repeteren moesten we het podium op!De eerste keren was het wel vreemd.Dan het grote moment, de première.Iedereen was bloednerveus. Als we onzeteksten maar niet zouden vergeten. Maareens op het podium liep alles als een fluitjevan een cent. Bij de eerste opvoeringwerd een video gemaakt, zodat iedereendeze fijne gebeurtenis nog eens kan beleven.Van deze prachtige musical heb ikveel geleerd. . .En alles: de belichting, het decor, hetgeluid, de effecten, alles was tot in de puntjesverzorgd.Ik vond het een geslaagde musical!Repelsteeltje, Thibault JacobsBezieler achter dit gebeuren is meesterJohan Gerits.In 1983 debuteerde hij samen met dejongens van de Beukenlaan met‘Reinaert de vos’.De bewerking werd gedaan doorChristiane Jacobs en voor de muziekzorgde Ingrid Wijnen.Het werd een succes!Er volgden nog:1985 ‘Smidje smee’ tekst BoudewijnKnevels, muziek Paul Achten.1988 ‘Eric of het kleine insectenboek’bewerking van Johan Gerits.1992 ‘Sire de koning’ ter gelegenheidvan de 70e verjaardag van KoningBoudewijn en zijn 40 jaar koningschap.Toen het onderwijs gemengd werd,waren er meer spelers en ook de rolverdelingkon efficiënter gebeuren. (De jongensmoesten dan niet meer in de vrouwenklerenkruipen).Zij brachten:1998 ‘De geheimste geheimen vanhet wondere woud’ tekst BoudewijnKnevels, muziek Willy Appermont.2001 ‘De vuurvogel’ tekst Paul Dom,muzikale arrangementen WillyAppermont.De bewerking van ‘Repelsteeltje’gebeurde door Johan Gerits en demuzikale arrangementen door WillyAppermont en Ruben Gerits.Johan Gerits staat sinds 1972 onafgebrokenin het onderwijs.Naast deze job houdt hij zich in zijn vrije tijdhoofdzakelijk bezig met muziek, zang entoneel.En deze componenten zitten hem in hetbloed. Van kindsbeen af tokkelde hij als een‘professional’ op de piano en zong dan steedsuit volle borst zijn geliefkoosde liedjes.Pianolessen kreeg hij gedurende 5 jaar vanmeester Beusen van Bilzen enWillyAppermont. Hij was vaak te horen ente zien als acteur of als regisseur in een 30-taltheaterproducties en openluchtspelen.Verder werkte hij mee aan een 5-tal televisieproductiesen het Vlaamse volkslied blijfthem nog altijd ontroeren, al 7 jaar wordt erelke maand verzameld voor het opfrissenvan Vlaamse volks- en heimatliederen, tijdensde geslaagde ‘Zangstonden’.Waarom een musical?Johan wou eens iets anders brengen dande saaie jaarlijkse schoolfeesten en metde hulp van de andere leerkrachtenwerd het schoolfeest omgetoverd toteen kindermusical, een totaal gebeuren.Samen er iets van maken, directie,leraars, kinderen en het oudercomité.Niet alleen op school werkt Johan aan deontplooiing van kunst en cultuur, hij is eveneens‘erg’ actief in het verenigingsleven vanHoeselt. Hij is ook de bezieler achter het‘Lambrecht Lambrechtsjaar’, dat sinds juni2002 ons maandelijks een culturele of sportieveactiviteit voorschotelde. Op 28 juni a.s.zal het LL-jaar op een ludieke wijze afgeslotenworden. Johan zorgde immers voorgeschiedenis, creaties, muziek, zang en poëzie.Ook in de beginfase van Hoeselt Zomert wasJohan erbij. Hij nam zowel de regie als een rolin ‘de zware geschiedenis van St.- Stefanusvoor zijn rekening.Het verhaal of de verhalenRepelsteeltje... of elk ander sprookje iseen aaneenschakeling van herkenbaresituaties, doodgewone dingen.Het verhaal wordt werkelijkheid, vooralnaar het einde toe als de geheimen wordenprijs gegeven. Vandaar het blijvendsucces van sprookjes.De muziek...Voor de muziek kan Johan steedsberoep doen op Willy Appermont, eenmuzikant die houdt van muziek er allesvan afweet en er eindeloos kan inopgaan.De acteursElk kind verschijnt ten tonele, hetzij meteen gesproken rol, hetzij in een groepvoor zang of dans.De hoofdrolspelers aan het woord:We mochten allen een stukje uit de brochurespelen.Meester Johan keek dan wie goed was inwelke rol.Ik (Thibault Jacobs) zou RepelsteeltjespelenAxelle Henrard: Katrien (de molenaarsdochter)Stef Noten: KoningBerit Clerx: KoninginNatuurlijk waren er nog andere rollen.We begonnen met de tekstrepetities,daarna kwamen we samen en moestenons zo inleven in de rollen zodat het juistecht leek. Natuurlijk moest er aangesleuteld worden.Dan was er nog de muziek en de liedjes.Na veel oefenen werden de liedjesopgenomen in de studio.Hoe ik het vond om Katrien oftewel de prinseste spelen?Het begon zo, Meester Johan wilde ditschooljaar opnieuw een musical opvoeren.Daar waren wij natuurlijk heel blijmee. Eerst waren er de audities, dan dedefinitieve rolverdeling. Het inoefenen enopnemen van de liedjes was onder leidingvan meester Johan, Ruben en Ward. Voorhet helemaal echt te maken heeft WillyAppermont onze liedjes nog een profesioneelingespeeld. Dan volgden de repetitiesvan de tekst. En dan waren er nog derekwisieten, na een lange zoektocht haddenwe alles bij elkaar, en dan was er depremière. Na bijna twee uur toneelspelenwas het tijd voor de finale, we mochtengaan groeten. Iedereen klapte voor allekinderen die hadden mee gedaan. Dusdat was wel het teken dat het goed was.Ik vond het alleszins een heel prettigeervaring, nu weet ik ook hoe het is omeens op de ‘planken’ te staan. En... ik zoudeze musical meteen opnieuw willenopvoeren als het mij gevraagd werd, wantdeze herinneringen zullen altijd blijven.Katrien, Axelle Henrard.1213


MilieuMilieuMINDER TUINAFVALIN ACHT STAPPENDe containerparken verstikken bijna in hettuinafval dat wekelijks wordt aangebracht.Dubbel vervelend is dat: voor de containerparkendie steeds meer plaats moeten vrijmaken,maar ook voor de tuineigenaars voor wiehet groenafval steeds meer een vervelendeklus betekent.Tuinafval hoeft er nochtans niet te zijn. Er zijneen aantal eenvoudige trucs waarmee je hettuinafval sterk kan beperken of zelfs helemaalwegwerken. Afhankelijk van je tuin, smaak enmogelijkheden zullen sommige tips misschienmoeilijk lijken, maar andere zijn dan weerzeker haalbaar. Haal de tips bij de milieudiensten probeer ze uit! Je vrije tijd en je geldbeugelzullen er wel bij varen!interessante websites: www.vlaco.be enwww.ecologischgroen.beDISTELBESTRIJDINGBij de milieudienst komen regelmatig klachtenbinnen over braakliggende gronden diebezaaid zijn met distels. Volgens de wetgeving(Koninklijk Besluit van 19 november 1987)is iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder,pachter enz. verplicht elke bloei, zaadvormingen uitzaaiing van de schadelijke distels tebeletten. Onder schadelijke distels wordt verstaan:de akkerdistel, de speerdistel, de kalejonker en de kruldistel. In natuurgebieden isde kale jonker toegelaten. Als preventievemaatregel tegen dit probleem vragen we aanalerte bewoners van Hoeselt om even te bellennaar de milieudienst. De eigenaars zullenvervolgens schriftelijk aangeschreven worden.Tel.: 089 51 03 37HET WATERLOKET NUOOK ON LINE VOORVRAGEN OVER WATERVragen over water? Hiervoor kunt terecht bijhet Waterloket, via het gratis telefoonnummer0800 99 004, elke werkdag tussen 9 en17 uur. Op Wereldwaterdag, 22 maart 2003,werd daar het on line Waterloket aan toegevoegdop www.waterloketvlaanderen.be. Opdeze website kunnen gezinnen, gemeenten,landbouwers en bedrijven terecht met demeest uiteenlopende vragen over duurzaamwatergebruik. De webstek bevat allerhandeinlichtingen en tips. Thema's die uitgebreidaan bod komen, zijn: waterverbruik, waterverontreiniging,hemelwater opvangen engebruiken, hemelwater bufferen en infiltrerenen de behandeling van afvalwater. HetWaterloket is een realisatie van het SteunpuntDuurzaam Water, dat een samenwerking isvan de Vlaamse Milieumaatschappij, Aminal-Afdeling Water, vzw Dialoog en de VerenigingVlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).HOUT ALS DUURZAME GRONDSTOFwas het thema van de Week van het Bos in 2002.Vele bossen worden bedreigd. De tropische regenwouden zijn hetbest bekend, maar ook in het noorden van Canada worden debossen bedreigd door de houtindustrie.Ook in Vlaanderen is de druk op het bos groot. Om het ongecontroleerdkappen tegen te gaan werd er een internationale raadopgericht, het Forest Stewardship council of afgekort FSCgenaamd. Deze raad stelde een lijst op met algemene principes diedoor onafhankelijke controlebureaus wordt gebruikt om het FSClabelaan duurzaam beheerde bossen toe te kennen.FSC-gelabeld hout kunt u herkennen aan het logo:Onderstaand schema zal het een beetje duidelijker maken.STROOM IS NIET GELIJK AAN STROOM (VERVOLG)Heeft u ook onlangs een brief gekregen van Interelectra in verband met de vrijmaking van de energiemarkt?VREG (= Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) heeft een lijst opgemaakt van de meestgestelde vragen zoals:- waar vind ik de lijst met de leveranciers?- waar kan ik de prijzen vinden die de leveranciers zullen aanrekenen?- wat met de kabeldistributie?- in de brief staat dat Electrabel Customer Solutions als standaardleverancier is aangeduid tot 31 december 2003.Wat gebeurt er dan vanaf 1 januari 2004?Voor al deze vragen kunt u terecht op de website www.vreg.be.Een andere interessante website is www.vvsg.be (kies financiën).De afgebeelde folder kan u afhalen in het gemeentehuis of bij de milieudienstLIMBURGSE PROVINCIALE WEDSTRIJD“ERFBEPLANTING & LANDSCHAPSINTEGRATIE”14ENERGIEBESPARENDE MAATREGELENENKELE INTERESSANTE FOLDERSAf te halen bij de gemeentelijke milieudienst* Wie mag deelnemen?Ieder leefbaar land- of tuinbouwbedrijf, in Limburg gelegen. Deelnemen kan om de vijf jaar.* Nog enkele weetjes:In juli is er een bezoekje aan het bedrijf door een deskundige jury aan wie men ook vragen kan stellen.In oktober volgt de officiële prijsuitreiking en wordt de Provinciale laureaat bekend gemaakt.Iedere deelnemer wordt tijdig op de hoogte gebracht van deze data.Iedere deelnemer wordt gehuldigd! Geen ontevreden gezichten dus!* Hoe inschrijven?U kunt het deelnemingsformulier verkrijgen bij Nicole Vreys, provincie Limburg;Provinciale Landbouwdienst, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.Tel. (011) 23 74 48 – Fax. (011) 23 74 41 — E-mail: nvreys@limburg.beInschrijven kan tot 30 juni 200315


Technische dienstJeugd16DE GROENE LENTESeizoenen gaan en seizoenen komen. Het seizoendat lente heet zorgt voor veel werk binnende groendienst. De meeste aandacht gaat dannaar het beplanten en beploegen van parken enpleinen. Ook de eerste golf van onkruid- engrasgroei moeten we onder controle zien te krijgen.Eén van de actieterreinen was Nieuw-Hoeselt.Nadat de aannemer de stoepen vernieuwd had,werden de groenstroken onderhanden genomen.Aan de hand van een enquête konden deomwonenden zelf hun straatbeeld bepalen.Men koos overwegend voor gras met bomen.In de Meidoornlaan opteerde men uitsluitendvoor beplanting met bomen. Wij hebben degroenstroken plantklaar gemaakt door grond bijte vullen en compost onder te frezen, waarnahet planten en zaaien kon beginnen.Andere plaatsen waar we ook beplantingenhebben gedaan:- In het centrum, aan de zij-ingang van de kerk,zijn de vier Prunussen vervangen door 8 leiplatanenmet daaronder heesterrozen. Derozen moeten deze zomer, samen met debloementorens, zorgen voor een bloemrijkcentrum.- Aan het eind van de Stijn-Streuvelslaan hebbenwe op een grondoverschot de versletendennen verwijderd en vervangen door eenlagere, streekeigen heesterbeplanting.- Op het Europaplein aan het zwembad, hebbenwe de beplanting aangepast, overwegendheesterrozen. Langs De Bormanlaan, terhoogte van het fietspad komende van hetEuropaplein, hebben we beplanting gezetmet daarin een draadafsluiting (om het doorrijdente verhinderen).Dit is een zeer gevaarlijkpunt, vooral voor de fietsers die daar meteen hoge snelheid passeren.- Op de parkings aan beide zijden van dehoofdingang van het kerkhof werden de versletendennen verwijderd. Er is een nieuwontwerp gemaakt voor een aangepastebeplanting voor beide parkings en een meerfunctionele verharding.- Een braakliggend verwilderd stuk grond opde hoek van de Gansterenstraat met deOude-Nederbaan werd op vraag van deomwonenden opgeruimd, afgeboord metboordstenen en ingezaaid met gras. Een tafelen banken moeten zorgen voor een rusthoek.- Rond de pastorij te Romershoven werden deplantbakken beplant.- Op meerder pleinen en op de kerkhoven zijneen 4000 stuks éénjarigen geplant.Omdat het plantseizoen nogal kort is, en vooralomdat de weersomstandigheden niet altijdgunstig zijn om grond- en plantwerken te doen,(extreem nat en dan weer te droog) zijn erenkele projecten niet kunnen uitgevoerd wordenen verschuiven deze naar het najaar.Aangezien de openbare diensten op termijngeen herbiciden meer mogen gebruiken tussende beplanting en op de verhardingen, (een aantalvan de sproeiproducten vind men terug inons drinkwater), proberen we nu al het onkruidtussen de beplanting met de schoffel te lijf tegaan. De verhardingen worden nog besproeid,en daar is een man een aantal weken mee bezig.Voor het onkruidvrij houden van de stoepen enverhardingen moeten we voor de toekomstnaar alternatieven zoeken.Met het maaien van de wegbermen is een firmabegin juni begonnen. Voorlopig wordt eenstrook van één meter gemaaid, voor de verkeersveiligheid.De totale berm wordt na 15 junigemaaid en afgevoerd.De maaiwerken van grotere percelen met eenmulchmaaier is de ganse zomer de dagtaak vanéén persoon. De kleinere gazons op de kerkhoven,rond Ter Kommen, Nieuw-Hoeselt, e.a.worden meestal op het einde van de weekgemaaid met 2 kleine machines.Ook de kerkhoven vragen het nodige onderhoud;de begraving verzorgen, vuilbakken ledigen.onkruidvrij houden en maaien.In de lente vraagt het milieu ook om het nodigeonderhoud, o.a. het maaien van de wandelwegen,het onderhoud van het fietsroutenetwerk,het maaien met de bosmaaier van gras rondhindernissen en obstakels, enz.Minder met groen te maken maar daarom nietminder belangrijk voor een schoon Hoeselt ishet ledigen van de 50 vuilbakjes verspreid overheel Hoeselt. Eén persoon is één dag per weekhiermee bezig. Met de 3 hondenpoepbakken(in het centrum) heeft hij niet veel werk aangezienze niet veel gebruikt worden. Hij ruimt ookhet vuil op dat rondslingert rond de glascontainersen bezorgt de bestelde g.f.t.-containers.Ook het vuil dat achterblijft op bepaalde speelhoekenzoals het skateplein, achter de kiosk, aanappartementen op Nieuw-Hoeselt, de kerk teRomershoven e.a. bezorgt ons extra werk.Wekelijks trekt de borstelmachine enkele dagenuit om pleinen en stoepen te reinigen alsook deverstopte rioolputjes te ontstoppen.Regelmatig wordt er ook controle gedaan op demuskusrat, op meer dan 40 plaatsen wordt controleuitgeoefend, en waar nodig vergif of fuikenuitgezet.In de lente hebben we onze groene handenmeer dan vol, als we dan de zon en de regennog op bestelling konden krijgen...De groendienst.JEUGDHUIS X OP TEGENBEZOEK NAARSTOCKHOLM, ZWEDENOp 8 juli vertrekken 15 jeugdhuis X-leden en twee begeleiders voor 9 dagen naar de Zweedse hoofdstadStockholm.Ze zullen er een tegenbezoek brengen aan het Zweedse jeugdhuis waarvan zij vorig jaar 17 jongerenmochten ontvangen in Hoeselt.Het centrale thema van deze uitwisseling is 'Sport, natuur en vrije tijd'.D.m.v. verschillende activiteiten kunnen de deelnemers een zicht krijgen hoe men in beide landen metdeze thema’s omgaat.Hoogtepunt van deze uitwisseling zal wel het tweedaagse kamp zijn in een Zweeds natuurgebied.Andere dingen die op het programma staan zijn de ontdekking van Stockholm, een sport-evenementorganiseren voor de lokale buurt en zo veel meer.De X-leden zullen hun Zweedse collega’s ook verrassen met een Belgische gastronomische avond.FINALE LIMBURGSE ZAALVOETBALLEAGUEJEUGDHUIZENOp zondag 29 juni vindt de eerste finale plaats van deLimburgse zaalvoetballeague in de sporthal van Hoeselt.De zaalvoetbalploeg van Jeugdhuis X eindigde als eerstein de competitie.Om de grote beker te winnen wordt er nu een finalegeorganiseerd tussen de eerste en tweede ploeg uit decompetitie.Daarin zal jeugdhuis X het opnemen tegen JeugdhuisFuego uit Maaseik.Het programma ziet er als volgt uit:Om 15u 'voetballen' de mensen van het VFJ(Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen) tegen een All StarJeugdhuizen team.Om 16u volgt dan de finale tussen Jeugdhuis X enJeugdhuis Fuego.Natuurlijk verwachten wij zoveel mogelijk supporters om onze ploeg naar de overwinning te helpen.Na de voetbal zorgt Jeugdhuis X voor een hele lekkere barbecue.activiteitenkalenderJEUGDHUIS XJULIVr 12: Electro-avondVr 18: Coconut Party – Hoeselt ZomertZa 26: WorkshopsAUGUSTUSZa 2: TobbedansenVr 8: Après waterski fuifZa 16: BBQ + optredenZa 23: PaintballZo 24: Uitstap naar zeeSpeelpleinwerking:In de zomervakantie is het weer zover: elkedag is er dan speelplein.Elke week werken we rond een verschillendthema.Ook dit jaar werken we met verschillendethema-weken zoals de traditionele ontdekkingsweek,de jungle-week, en werken weook rond ridders, heksen en tovenaars ...’t Wordt in elk geval weer de moeite.Elke week zijn er verschillende activiteitenmet één speciale activiteit: dit kan een grotereuitstap zijn, een optreden ...Alle kleuters en leerlingen van de lagereschool krijgen voor de zomervakantie nogeen uitgebreide info-folder. Hierin staat nogeens alles in beschreven van programma totprijzen ...Gegevens jeugddienst:Europalaan 4 (in jeugdhuis) - 3730 HoeseltTel. 089 50 12 00jeugddienst.hoeselt@pandora.bekantooruren: elke werkdagvan 08-12 uur en 12.30-16.30 uur17


Sociaal maatschappelijkInformatief18de heer Albert Raskinoud-burgemeester van Romershoven.Hubert (Albert) Raskin werd geboren teRomershoven op 22 maart 1921 en overleed teHasselt op 23 april 2003.Albert Raskin was gehuwd met mevrouwMargarita Hansen en woonde met zijn gezin teRomershoven, waar ze samen een landbouw- enfruitbedrijf hadden.In zijn politieke loopbaan heeft Albert Raskin zichgeruime tijd verdienstelijk gemaakt als gemeenteraadslid,schepen en burgemeester, eerst teRomershoven en vanaf 1971 in Hoeselt.Sinds 08-01-1953 heeft hij onafgebroken deeluitgemaakt van de gemeenteraad vanRomershoven, waar hij de laatste burgemeesteris geweest tot de fusie met Hoeselt, waar hij van1971 tot 1982 schepen was.Vanaf 1983 kwam een einde aan zijn actief politiekmandaat, maar bleef toch politiek geïnteresseerd.VLAAMSEKANKERTELEFOON0478 150 151elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uurU kunt de Vlaamse Kankertelefoon bellenvoor informatie over:- vormen van kanker- opsporingsmogelijkheden- behandelingen- alternatieve behandelingsmethodes- problemen tijdens het herstel- pijnbestrijding- begeleiding en opvang van patiënten- sociale voorzieningen van patiënten- contact met andere patiënten- zelfhulpgroepen- teams voor palliatieve zorgIN MEMORIAMde heer Jan Geritsoud-gemeenteraadslid en OCMW-raadslid vanHoeseltJan Gerits werd geboren te Hoeselt op 12 oktober1916 en overleed te Kermt op 09 mei 2003.Jan Gerits was gehuwd met mevrouw MariaLambrechts en woonde met zijn gezin teHoeselt, Tongersesteenweg.In zijn politieke loopbaan heeft Jan Gerits zichgeruime tijd verdienstelijk gemaakt als gemeenteraadslid.Sinds 02-01-1959 heeft hij onafgebrokendeel uitgemaakt van de gemeenteraad tothet einde van de legislatuur 1983-1988.Gelijktijdig met zijn mandaatfunctie vangemeenteraadslid was hij raadslid van de toenmaligeCOO, de Commissie van OpenbareOnderstand.Op 01 april 1973 werd hij voorzitter van de COOte Hoeselt en bleef dit tot 31-03-1977.Hierdoor is hij ook de laatste voorzitter geweestvan de COO, want vanaf 01-04-1977 werd hetOpenbaar Centrum voor MaatschappelijkWelzijn opgericht.Aan de dierbare familie bieden wij nogmaals onze oprechte deelneming aan!de heer Paul Jorissenoud-gemeenteraadslid en OCMW-raadslid vanHoeselt.Paul Jorissen, (Paul van Jèntje) werd geboren teHoeselt op 25 april 1931 en overleed te Genk op30 mei 2003.Paul Jorissen was gehuwd met mevrouw MagdaMartin en woonde met zijn gezin te Hoeselt inde Stationsstraat.In zijn politieke loopbaan heeft Paul Jorissen zichgeruime tijd verdienstelijk gemaakt als gemeenteraadsliden OCMW-raadslid.Hij werd lid van de gemeenteraad op 03-07-1979door opvolging en bleef dit tot einde 1982.In de periode van 01-04-1983 tot 19-03-1986was hij raadslid in het Openbaar Centrum voorMaatschappelijk Welzijn.In de legislatuur van 1983-1988 werd hij opnieuwals gemeenteraadslid door opvolging aangesteldop 20 oktober 1984 en bleef dit tot het eindevan 1988.INLOOPHUIS VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN NAASTENOp 25 april opende in Hasselt het ‘Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten’ zijndeuren en is meteen het eerste initiatief in zijn soort in Vlaanderen.Ik hou alle deuren voor je openJe mag binnen lopenEn weer verdwijnenJe mag gaan en komenTwijfelen en dromenJe mag er zijn zoals je bent.Het aantal kankerincidenties stijgt maar er zijn ook positieve signalen: de behandeling vankanker verbetert aanzienlijk en er is een belangrijke verschuiving van langdurige opnamesnaar ambulante therapieën.Ondanks deze vooruitgang en de fantastische zorgen binnen en buiten het ziekenhuis blijvendeze mensen door de zware klap met tal van vragen zitten.Daarop wil het Inloophuis een antwoord geven door:een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die willen praten, lachen en huilen.een luisterend oor te bieden voor wat er in je omgaat.via groepsactiviteiten bij te dragen tot het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement.Het Inloophuis is open van maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 18 uur (geen afspraak nodig).Schrijnwerkersstraat 9-11 te Hasselt, tel. 011 43 32 99, fax 011 28 80 62e-mail: inloophuis@skynet.be (Folder te verkrijgen in het gemeentehuis)TE KOOPHet gemeentebestuur van Hoeselt gaat over tot de verkoop van :Merk :Mercedes 2219 met 3-zijdige kipper,22 ton, diesel, met Meiller kraan type MK60 RKleur :roodDatum fabricatie : 13 februari 1980Eigenaar :Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 HoeseltNoot :- niet meer gekeurd- verkoop in de staat zoals hij zich bevindtMerk :IVECO, kipper, 4 T, dieselKleur :roodDatum fabricatie : 13 juli 1988Eigenaar :Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 HoeseltNoot : - gekeurd tot 31 december 2003- verkoop in de staat zoals hij zich bevindtFOLDER: DE GROTE LEERWEEKvan 6 tot 14 septemberDe Grote Leerweek is een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij allerhande organisatiestijdens de leerweek tonen wat je allemaal kunt leren. Leermarkten, wandelroutes, kraampjesen andere leuke evenementen zullen in heel Vlaanderen opgezet worden. Iedereen is uitgenodigden het is allemaal gratis toegankelijk.Info: Veerle Van Bouchout, tel. 011 26 41 29 of 30; veerle.vanbouchout@ond.vlaanderen.beFOLDERS: ‘BEN JE ZO OOK GEK OP VLAANDEREN?MAAK ER DAN JE WERK VAN!’Campagne die de Vlaamse overheid als werkgever wil bekend maken bij allochtonen en personenmet een handicap.De folders zijn te verkrijgen bij het gemeentebestuur.Wenst u meer informatie aangaande deze campagne, dan kunt u terecht op de portaalsitevan de Vlaamse overheid www.vlaanderen.be of bij de Vlaamse Infolijn 0800 30201.FOLDER en BROCHURES:B I S Begeleid Individueel StuderenMet BIS kan je leren wat je wil, waar en wanneer je wil.Folder/brochure af te halen in het gemeentehuis.SLUITING KLANTEN-DIENST INTERELECTRADe klantendienst van Interelectra isgesloten van 1 augustus tot en met 31augustus 2003;Voor informatie over elektriciteit, aardgasen kabeltelevisie kunt u altijd terecht opde infolijn: 011 72 20 20.Voor het melden van storingen, belt u destoringslijn 011 72 20 40.U kunt tijdens deze periode ook terechtin de energiewinkels te:- Hasselt, Gouverneur verwilghensingel 32- Genk, Winterslagstraat 40/10Openingsuren: van 8 tot 12 uur en van 13tot 16.30 uur.Vanaf 1 september kunt u wekelijks(telkens op maandag van 13 tot 14 uur)opnieuw terecht bij de klantendienst vanInterelectra in onze gemeente.VERKEERSLESSENVOOR MEDIOREN(VAN 45 TOT 60JAAR)In 2002 werd gestart met de eerstemodule ‘verkeerseducatie voor senioren’.Ondertussen werd de module uitgebreidnaar medioren.Een module omvat 4 namiddagen(mogelijk ook avonden). De inhoud ervanwerd specifiek ontwikkeld voor de doelgroepen wordt ingevuld door de lesgeversvan de deelnemende rijscholen diezijn aangesloten bij de FAB. De lessen zijnGRATIS.Bij voldoende interesse is het gemeentebestuurbereid deze cursussen te organiserenin onze gemeente.Ben je tussen de 45 en 60 jaar en wil je jeverkeerskennis opfrissen, laat het danweten: tel. 089 51 03 10 - fax 089 41 39 41- e-mail: secretariaat@hoeselt.be.19


VariaHuldigingen20KONINKLIJKEHARMONIEST-CECILIA...MUZIEKACADEMIEHet schooljaar zit er al weer op!!Ook in de muziekacademie van Hoeseltwerden de laatste nootjes aangeleerd omzo naar een welverdiende vakantie tegaan.Muziek is en blijft één van de meest ontspannendebezigheden van het leven endaarom bieden wij ook volgend jaar weereen gezonde dosis muziek aan.Ben je geïnteresseerd in muziek en zit jevolgend jaar in het derde leerjaar ofhoger? Dan kan ik je enkel aanraden omvolgend jaar in te schrijven in het eerstejaar. Na het eerste jaar notenleerkan je een instrument kiezen.De muzieklessen gaan door in de parochialelokalen achter de bibliotheek in deDorpsstraat.Voor meer info over lesdagen en inschrijvingenkan je terecht bij de Academievoor Muziek & Woord te Tongeren ophet nummer 012 23 70 38.Je kan ook een e-mail sturen naarinfo@academietongeren.be.Het afgelopen schooljaar werd er ookeen volwassenencursus georganiseerd.Een aantal enthousiaste mensenzijn er met volle moed aan begonnen enkunnen ondertussen al een aardig deuntjemuziek spelen.Voor de volgende cursus voor volwassenenis het echter nog een jaartje wachten.Geïnteresseerden kunnen inmiddels aleens informeren bij de cursisten die heteerste jaartje achter de rug hebben. Zijzullen zeker bevestigen dat ze er eenschitterende nieuwe hobby aan overhieldenDe muzikanten en bestuursleden van deKoninklijke Harmonie St-Cecilia wenseniedereen van harte een deugddoendevakantie toe.UITREIKING MILIEUCHARTERS 2003Op donderdag 15 mei ll. werden de Limburgse Milieucharters reeds voor een 7de maal uitgereikt.5 Limburgse bedrijven, Bekaert Lanklaar nv uit Dilsen-Stokkem, Daerden & Co nv uit Riemst, Ekolnv uit Houthalen, Kautex Textron bvba uit Tessenderlo en tenslotte SKF uit Tongeren, ontvingenuit handen van milieudéputé Frank Smeets hun verdiend Charter.Zij hebben zich in 2002 hard ingezet op milieuvlak. Het louter voldoen aan de milieuwetgevinghebben zij reeds lang overstegen. Na uitreiking van de Charters werden ook de deelnemers vande nieuwe cyclus reeds bekendgemaakt.Mocht u interesse hebben voor dit project, dan kan u steeds contact opnemen metVeerle Daenen, CKZ Limburg, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk,tel. 089 51 84 64, fax 089 51 84 74, e-mail: veerle.daenen@ckzlimburg.beDAVIDSFONDS ZOEKTOCHT MAASEIK EN HET MAASLANDvan zaterdag 7 juni tot zondag 28 septemberprettige verrassingen voor heel het gezinvoor meer dan 38.000 euro prijzen - gratis boek - kinderzoektocht metspeciaal prijzenpakket - lego-sculpturen van bekende VlamingenDeelnemingsformulieren en parcoursbeschrijvingen zijn te verkrijgen aan 16 euro(13 euro voor Davidsfonds leden) bij Toerisme Maaseik, Stadhuis, Markt 1, 3680 Maaseik,tel. 089 819 290 fax 089 819 299, toerisme .maaseik@maaseik.be - www.maaseik.beAlle deelnemers ontvangen bij inschrijving een deelnemingsbrochure met parcoursbeschrijving,het reglement, de vragen en het antwoordformulier (waarde 3 euro). Elke deelnemer krijgt decultuurtoeristische gids ‘Maaseik & Thorn’ (waarde 13,50 euro). Kinderen kunnen gratis deelnemenaan een speciaal voor hen ontworpen zoektocht (waarde 3 euro).De nieuwe Natuurkalender is weer uit!In de nieuwe Natuurkalender zijn alle geleide natuurwandelingen en vormingsactiviteiten voorde tweede helft van 2003 opgenomen. In ongeveer 250 activiteiten worden geïnteresseerdenin staat gesteld bijna alle natuurgebieden in Limburg onder deskundige begeleiding te bezoeken.Alle mogelijke onderwerpen komen aan bod: planten, dieren, geologie en ondergrond,landschapsgeschiedenis, natuurbeheer...In het luik ‘vorming’ passeren een aantal interessante onderwerpen de revue: libellen, planten,paddestoelen.De natuurkalender is een uitgave van het Provinciaal Natuurcentrum in het kader van hetLimburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET).Deze brochure is gratis te verkrijgen in de natuurcentra, bibliotheken en VVV-kantoren. Hij kanook worden aangevraagd bij het Provinciaal Natuurcentrum ‘Het Groene Huis’, DomeinBokrijk, 3600 Genk, tel. 011 26 54 50, fax 011 26 54 55,e-mail: limnet@limburg.be, www.limburg.be/limnet.ZOMERBOSKRANTDe Verening voor Bos in Vlaanderen vzw(VBV) pakt ook dit jaar opnieuw uit metZomerboskrant voor wandelaars en fietsers.In de Zomerboskrant staan 4 wandelingenen 1 fietstocht in en rond Vlaamse bossen.De 5 tochten zijn verspreid over de Vlaamseprovincies. Deelnemers kunnen heel watopsteken van de ecologische, socio-cultureleen geografische kenmerken van de verschillendelocaties.De Zomerboskrant 2003 kan je verkrijgendoor storting van 5 Euro op rekening448-3605351-56 met vermelding‘zomerboskrant 2003’ van Vereniging voorBos in Vlaanderen vzwGeraardsbergesteenweg 267,9090 Gontrode.Tel. 09 264 90 50fax 09 264 90 92e-mail: info@vbv.beKVLV SCHALKHOVENSCHOLENZANGFEESTi.k.v. HET LAMBRECHT LAMBRECHTSJAAR2 x 800 GEPENSIONEERDEN op BEZOEK in HOESELTDinsdag 20 en woensdag 21 mei mochten wij telkens 800 gepensioneerden van het Ministerievan de Vlaamse Gemeenschap in onze gemeente verwelkomen.Na een gezellig middagmaal in het WPC trokken de senioren eropuit,op verkenning door Haspengouwom te genieten van de prachtige landschappen in Hoeselt, al trappend of stappendvoor een bezoek aan het duivencentrumvoor een brok geschiedenis in de landcommanderij van Alden-Biesenop Romeinse trektocht door Tongeren.Ze beleefden een boeiende dagtrip!Op zaterdag 10 mei vierdede KVLV Schalkhovenhaar 50-jarig jubileum!!!Op de foto de KVLVledenin aanwezigheidvan het schepencollege.Op vrijdag 25 aprilzongen 600 lagereschoolkinderen depannen van het dak inde sporthal!GOUD VOORCROUX-SCHOEFS PETRUS EN ALICE13-05-1953 - 13-05-2003GOUD VOORLENAERS-BILLEN FRANÇOIS EN EMILIE20-05-1953 - 20-05-2003GOUD VOORHENDRICKX-SWENNEN JOZEF EN JOANNA30-05-1953 - 30-05-2003GOUD VOORVANTILT-GIELEN JOSEPH EN CHRISTINA30-05-1953 - 30-05-200321


Toerisme en RecreatieToerisme en Recreatie22WANDELENDoorntripperszo 29-06 Diepenbeek – 9 kmzo 06-07 Lier: stadswandeling – per treinvertrek 9.15 uur Bilzenzo 13-07 Werm – 9 kmzo 20-07 Gotem – kersentochtzo 27-07 Romershoven – 9 kmzo 03-08 Valkenburg: wandeltochtmet bezoek mijnmuseumvertrek 9 uurzo 10-08 Henis – 9 kmzo 17-08 Hasselt: Virga JessefeestenOmmegang – 12 kmvertrek 12.30 uurzo 24-08 Mechelse Heide – 9 kmzo 31-08 Maasmechelen,Maaswinkel – 9 kmzo 07-09 Hoeselt: Droogbroekfeestenvanaf 13 uur: fietszoektocht van 25 kmDe wandelingen vertrekken op de parking van dePost om 13.30 uur, tenzij anders vermeld.za 30-08zo 10-08zo 14-09Scholierenleedtochtdoor VITALESafstanden 20 – 12 en 6 kmvertrek Parochiezaal WermBovenstraat 31 tussen 7 en 15 uurHalve oogstwandelingin de Teugelenbeemdmet gids M. Meestersvertrek tussen 18.45 en 22 uurop de parking van deSt.-Stefanuskerk centrum HoeseltKlompentochtmet WANDELCLUBDE ROMMELAAR VL 082 -afstanden: 4 - 7 - 12 – 20 kmvertrek Zaal De Altenaar,Smisstraat, Alt-Hoeselttussen 7 en 15 uurKALENDER KALENDER KALENDER KALENDERzo 29-06 KERMIS Alt-Hoeseltzo 29-06 KERMIS Romershovenza 12 en zo 13-07 Open Tuin bij de fam. Wagemans-Simons, Bovenstraat 56A te Werm,Toegang vanaf 10 uur voor een bezoek aan de prachtige bloemen, planten,fruit en de vijvertuin - Voorstelling van enkele nieuwe fuchia’s!!!vrij 11, za 12 & zo 13-07: 24ste Internationaal Demervalleitreffenmet op 11 & 12 juli DemeRRock in de feesttent, Kiezelstraat te Hoeseltvrijdag 11 juli vanaf 20u: Captain Caveman, (finalist RockRally 2002)Strawberry Blonde (winnaar RockRally 2002)RESCUE (coverband)GRATIS INKOM!!zaterdag 12 juli vanaf 20u: Big Trouble (whit a little girl) (coverband)The U2 Tribute (U2 coverband van Nederland)Erotic acts - topless bedieningGRATIS INKOM!!Mooie toeristische rondrit van +/- 160 km - BBQ - shops 11/12 en 13 julizo 03-08 KERMIS Broekvrij 15-08 KERMIS O.L.VrouwparochieDe Bloemenbood in ’t Kruis is open voor vrijebezoeken tijdens de zomerperiode!zo 24-08za 23 en 24-08Altenaarfeesten – Parochiale eetdag in de Altenaar.vrij 15 en zo 17-08 KLUISFEESTEN te VRIJHERNmet speciale aandacht voor: ‘350 jaar ST. ANNAKAPEL’ 1653 – 2003Op vrijdag 15 augustus om 10.30 uur: Plechtige Eucharistieviering gevolgddoor de plechtigeherdenking van de 350 jarige gerestaureerde St. Annakapel.Op zondag 17 augustus om 10.30 uur: Plechtige EucharistievieringBeide dagen kan je er terecht voor het traditioneel geitenmenu.en een alternatief menu varkenshaasje.12de Internationale VW-MEETINGvoor alle luchtgekoelde VW’s en New Beetledoor de Limburgse Keverclub vzw in en rond het CC Ter Kommenmet zo’n 500 luchtgekoelde VW’sAFSLUITING LAMBRECHT LAMBRECHTSJAAROP ZATERDAG 28 JUNI17 uur: Onthulling gedenkplaat aan het geboortehuis van L.L., Slagerij Molenaers,door schepen Josiane Caproens - korte historische schets door Piet Thoelen17.20 uur: Opmars naar het kerkhof begeleid door Harmonie St. Cecilia17.40 uur: Onthulling L.L.-veer (ontwerp door Tom Schols, Hoeseltse kunstenaar)op het Europaplein, door schepen Serge VonckenHet Mannenkoor brengt De graaf van Schoonveld, ’t Patervat en Omdat ik Vlaming ben18 uur: Academische zitting CC- Overzicht van het L.L.-jaar- Uitreiking poëzieprijzen Hoeselt schrijftJoke Hellemans en Liesbeth Grootaers lezen gedichten voor.- Slottoespraak.‘TRAPPEN EN SPEUREN IN HASPENGOUW’WEDSTRIJD TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2003Nog t.e.m. 30 september kan je Haspengouw beleven aan de hand van 6 boeiende speurtochten, elk meteen afstand tussen 36 km. en 48 km.Wie deelneemt aan minstens 2 thematrajecten maakt kans op het winnen van één van de waardevolle prijzenzoals overnachtingen in Haspengouw, korven met streekproducten, gratis toegangstickets, enz.Deelnemen is gratis! De wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar bij de toeristische diensten en in alle fietscafésvan Haspengouw.ZEVENJAARLIJKSE VIRGAJESSEFEESTEN TEHASSELT OP ZONDAG 10 /17 EN 24 AUGUSTUSEen rondrit met de stadstram elke avond vanaf 9 tot en met 24 augustus om 20, 21.30 en 23 uur.Vertrek: parking C. C. Hasselt, Kunstlaan 5 (achterkant gebouw). Prijs is 6 euro per persoon.Reserveren bij Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3, tel. 011-23 95 44, e-mail: toerisme@hasselt.be‘Hasselt op eigen tempo’ speciaal voor verenigingen van zieken, van personen met een handicap,hoogbejaarden en hun begeleiders op dinsdag 12 en 19 augustus - Info: 011-23 95 43HASPENGOUWDAG 2003‘BUITENGEWOON LEKKER’ EN STRALEND...NIEUWETHEMAROUTESTOERISME LIMBURG* Toeren langs BoerenDe themaroute Toeren langs Boeren, deRundvleesroute heeft er een onderdeel bijgekregen,nml. de Akkerbouwroute. De kaart iste verkrijgen bij de toeristische dienst van degemeente aan 2,50 euro.* de AS Adventure route – wedstrijdToerisme Limburg en fietsproducten ASAdventure zullen gezamenlijk promotie voerenvoor het fietsparadijs Limburg. Dezekaart is eveneens te verkrijgen bij de toeristischedienst van de gemeente en bij de ASAdventure winkels in Hasselt aan 1,50euro.Er is ook een wedstrijd aan de routeverbonden!Per maand zijn er twee winnaars!!!Toerisme Limburg levert telkens 1 fietsweekendter waarde van 250 euro en ASAdventure 1 waardebon ter waarde van 250euro.FILM:ZO LEEFDE HOESELTDoor het grote succes werd een nieuweserie video’s besteld.Te koop aan €20 ten gemeentehuize.De Hoeseltse Geschiedkundige StudiegroepProgramma op zaterdag en zondag - vanaf 10 uurHet Haspengouwweekend 2003 kende een ongelofelijk succes!verzorgde i.k.v. het Lambrecht* Top 10Duizenden geïnteresseerden bezochten onze regio.* SprintOp Paasmaandag wandelden in Hoeselt niet minder dan 500 wandelaars het prachtige uitgestippelde trajectlangs interessante bezienswaardigheden en evenementen.sende volksleven in Hoeselt.Lambrechtsjaar een filmavond over het brui-* Slalomkever* 1 PK-keverAan de Kluis kregen de wandelaars deskundige uitleg in de Loretokapel. Na een lekker pralientje van Ovidias De film werd met grote belangstelling* Onderdelenmarktvertrokken zij onder begeleiding van de Doorntrippers, via het Wijngaardbos naar Alt-Hoeselt voor een gevolgd. De zaal commentarieerde zelf het* Modelbouw* Kinderanimatiebezoek aan Het Hof ter Poorten waar de wijnmakersgilde ‘De Wijgartsberch’ trakteerde op een lekkerglaasje wijn. Pottenbakkers Berto en Maurice demonstreerden er hun nieuwste technieken. In ’t Borgerhoffgebeuren op het witte doek. De reacties enopmerkingen waren frappant.* Activiteiten om te bekijkenkon men genieten van een lekker streekgerechtje. Te Werm kreeg de groep bij hoeve de Schaetzen uitleg Er werden heel wat 40-50-60 en 70-tigersof om aan deel te nemenover de fruitteelt. Hongerigen konden er hun buikje vullen met een lekkere pannenkoek met stroop van van nu, in hun jonge jaren getoond* Geleide rondrit van + 20 kmVrolingen en een lekker fruitsapje. Stroop en fruitsap werden ook te koop aangeboden, deze producten Kortom, een plezante, amusante film om* BBQ (zaterdag)zijn bereid met appelen en peren van deze hoeve. Als afsluiter kreeg de wandelaar in de bloementuin samen naar te kijken en erom te lachen.* Prijsuitreiking Wagemans deskundige informatie over het kweken van fuchia’s.23


Het weten waard24telefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail gemeentehuissecretarisgerome.parthoens@hoeselt.bedienstensecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.berop@hoeselt.beinf@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.beburgerlijke.stand@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.betechnische en groendienst:arsenechasseur@hoeselt.bejeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.becultuurdienst: info@terkommen.besportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..bebibliotheek: hoeselt@bibliotheek.bepolitie: politie@hoeselt.beOCMW: info@ocmwhoeselt.beWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer0900 84 840PAPIEROPHALINGWoensdag 9 juliWoensdag 13 augustusALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINen raadslid Michel VANROY:VRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENMAANDAG van 17 tot 19 uurkabinet van de burgemeester, 1ste verdiepinge-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMW Gert HELLINXSTEEDS BEREIKBAARGSM: 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half augustus.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 25 juli .Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS zomer uurregeling(enkel in juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag - -woensdag 09.00-13.00 -donderdag 09.00-13.00 -vrijdag 09.00-13.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST zomer uurregeling(enkel in juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARK zomer uurregeling(van april tot en met september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Jaarlijks verlof: van 21 juli t.e.m. 3 augustusSluitingsdagen gemeentehuisvrijdag 11 julimaandag 21 julivrijdag 15 augustusFeest van deVlaamse GemeenschapNationale FeestdagO.-L.-V.-HemelvaartdagSluitingsdagen containerparkvrijdag 11 julimaandag 21 julivrijdag 15 augustusFeest van deVlaamse GemeenschapNationale FeestdagO.-L.-V.-Hemelvaartdag

More magazines by this user
Similar magazines