december - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

december - Hoeselt.Be

Het weten waardVoorwoordAlle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Work@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.begcterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.beOPHALING KERSTDENNENWoensdag 13 januariPAPIEROPHALINGVrijdag 22 januariVrijdag 19 februariOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 31 maartWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 0903 99803WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 36950BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00De DruglijnAnoniem & objectief.Bel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Walter CALLEBAUTWoensdag van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: walter.callebaut@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)of op afspraak 0498 93 91 04e-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMWMarleen PEETERSDinsdag van 13 tot 14 uurOCMW - EuropalaanGSM 0475 68 97 42e-mail: marleen.peeters@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind februari.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór 22 januari.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuisbibliotheek - technische dienstcontainerparkVrijdag 25 december – KerstmisZaterdag 26 december – 2de kerstdagVrijdag 1 januari – NieuwjaarZaterdag 2 januari – 2de NieuwjaarsdagMaandag 15 februari - CarnavalDonderdag 24 en 31 december:Extra sluiting alle vrijetijdsdiensten(jeugd, cultuur, sport, bibliotheek en toerisme)Burgemeester Annette Stulens,schepenen Werner Raskin, Guy Thijs, Serge Voncken,Walter Callebaut en OCMW-voorzitter Marleen Peeterswensen alle Hoeselareneen zalige Kerst toe en een gelukkig 2010!IN DIT NUMMERHet weten waard 2Nieuwjaarswensen 3Verkeer 4Burgerlijke stand en bevolking 5Sociaal Maatschappelijk 6OCMW 7Cultuur 9Hoeselt Vrugger 12Toerisme 13Cover Story 14Bibliotheek 16Jeugd 17Sport 19Milieu 20Collegebeslissingen 22Informatief 23Pas Geopend 25Huldigingen 27Actueel 28Deze uitgave van de Gemeenteberichtenkwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva Hoeselt©2008 Gemeente Hoeselt


VerkeerBurgerlijke stand en bevolkingVerkeer actueelDe verkeersveiligheidsbarometer van september 2009Om het verkeersveiligheidsbeleid in onze politiezone op te volgen, zijn actuele cijfergegevens nodig. De verkeersveiligheidsbarometeris hiervoor het instrument.Actuele campagne – BOBHet aantal verkeersongevallen daalde met21.8% in Bilzen6.7% in Hoeselt25.5% in Riemst20.3% in onze Politiezonein vergelijking tot het jaartotaal van september 2008.Het aantal verkeersslachtoffers daalde met16.4% in Bilzen4% in Hoeselt39.8% in Riemst22.1% in onze Politiezonein vergelijking tot het jaartotaal van september 2008.Rijden onder invloed van alcohol staat nog altijd in de top 3 van demeest voorkomende ongevalsoorzaken. Naar schatting 1 op 4 zwareongevallen zou vermeden kunnen worden als alle bestuurders hetzouden opbrengen om niet te drinken vóór ze achter het stuur plaatsnemen.Als we de doelstellingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheidwillen realiseren, namelijk het aantal verkeersdoden tegen2010 terugdringen tot maximum 750, en tot maximum 500 tegen2015, dient de strijd tegen rijden onder invloed een grote prioriteit tekrijgen.Naar goede gewoonte start het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheiddaarom een campagne die feestvierders ervan moet overtuigenom niet te rijden als ze gedronken hebben. De eindejaarsperiodeis daarvoor het uitgelezen moment. In de komende weken en zelfsmaanden zijn er immers talrijke aanleidingen om een glas te drinken en te feesten.Verkeershandhaving: naar goede gewoonte controleren we niet enkel tijdens de weekendnachten en enkel in uitgaanscentra. Het isonze plicht alle betrokkenen van een ongeval en alle verkeersovertreders aan een ademtest te onderwerpen. Tijdstip en locatie spelengeen rol.Wetgeving - in de pipelineIn het Belgisch Staatsblad zijn op 15 september 2009 twee wetten verschenen die de strijd aanbinden tegen het rijden onder invloedvan drugs en alcohol. Het gaat om de invoering van het alcoholslot en het uitvoeren van een speekseltest. Deze twee wetten tredenin werking vanaf 1 oktober 2010.De eerste wet biedt rechters de mogelijkheid om een nieuw soort bestraffing op te leggen bij een veroordeling voor dronkenschapachter het stuur. Ze houdt in dat bestuurders alvorens ze met de auto kunnen vertrekken, in een ademanalysetoestel moeten blazen.Wanneer de alcoholconcentratie minstens 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht bedraagt, kan de motor niet meerworden gestart. Met de maatregel wordt vooral de harde kern van probleemdrinkers en recidivisten geviseerd.De speekseltesten dienen dan weer om recent druggebruik (tijdens de laatste 12 uur) snel en eenvoudig op te sporen. De test komtin de plaats van de huidige, eerder omslachtige urine- en bloedproeven: de testbatterij wordt vervangen door een eenvoudige checklist.De politie laat in dat geval ook een speekselanalyse uitvoeren door een laboratorium. Bij een letselongeval zal de speekseltestsystematisch worden afgenomen. Bij een positief resultaat, wordt het rijbewijs twaalf uur ingehouden. De test gaat dan ook naar hetlaboratorium voor een gedetailleerde analyse. Daarna kan eventueel vervolging en bestraffing volgen. De bloedproeven zullen nog insommige gevallen worden toegepast, bijvoorbeeld in het geval er geen speekselstaal kan worden genomen. .Info: Raymond Collings – Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst - tel 089 51 93 05 – raymond.collings@pzbhr.beGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van26-09-2009 Chendo KLASSEN Zoon van Nico en Elsje HANSEN27-09-2009 Rhune DEVUE Zoon van Robby en Sabrina CARMANS28-09-2009 Rhune MOORS Zoon van Jeroen en Vanja GOFFIN02-10-2009 Helena VANDEBROEK Dochter van Steve en Yi-Shan LEE06-10-2009 Noëlien DIEU Dochter van Peter en Naomi Kisuli BOFAYI14-10-2009 Rembert HEERMAN Zoon van Wim en Ingrid ECKELMANS15-10-2009 Axl AERTS Zoon van Gerry en Sofie VANDORMAEL21-10-2009 Sebastiaan AERTS Zoon van Rudi en Evie PETERS25-10-2009 Ilayda GUNES Dochter van Mustafa en Ilse SCHOENFELD28-10-2009 Lise VONCKEN Dochter van Serge en Christel SCHOENAERS29-10-2009 Liene DUELEN Dochter van Luc en Wendy NASSEN30-10-2009 Jelle SOMERS Zoon van Kris en Els De RIJCK09-11-2009 Gijs TIMMERMANS Zoon van Jo en Sara MAESSEN12-11-2009 Julia MARKET Dochter van Jan en Sabien VERBEEK12-11-2009 Imke HOLSTEEN Dochter van Robby en Katrien SCHOEFS23-11-2009 Adar ORUC Zoon van Salim en Nurhan DEMIRHUWELIJKENDatum Bruidegom en bruid30-10-2009 Maarten CIELEN en Heidi PETERSOVERLIJDENSDatum Naam van de overledene14-10-2009 Philomena THOELEN O.L.Vrouwstraat 3816-10-2009 Angèle WILLEMS Bilzen18-10-2009 Louis GERITS Zapstraat 4725-10-2009 Valentine JEHAES Kiezelstraat 1728-10-2009 Henri JEHAES Parkstraat 5730-10-2009 Lambert SCHOUPS Molenstraat 4204-11-2009 Albert WOLFS Proefbosstraat 1409-11-2009 Alphonsine THIJS Sitsingenstraat 1015-11-2009 Younes BOUMADIANI Tongersesteenweg 7/618-11-2009 Jan THOELEN Tongersesteenweg 22/119-11-2009 Hilde NIJS Proefbosstraat 80/121-11-2009 Ghislain TIMMERMANS Pasbrugstraat 7625-11-2009 Emmanuel PETERS Antwerpen25-11-2009 Carina BOULET Stijn Streuvelslaan 41Verkoop nieuw GFT-stickerVanaf maandag 4 januari worden bij dedienst burgerzaken naar jaarlijkse gewoontede nieuwe GFT-stickers verkocht. De prijzenzijn onveranderd, 36 euro voor de 120 L containeren 12 euro voor de 40 L container.De sticker wordt best aangebracht op eenvlakke, droge en propere plaats op het dekselvan de container. Het is raadzaam, alvorensde sticker te kleven, de ondergrond lichtjes teverwarmen (bvb met een haardroger)Opgelet! Enkel in geval van verlies of beschadigingkan een nieuwe sticker worden bekomentegen betaling.In de maand januari worden de containersmet een sticker van 2009 nog steeds geledigd.Men heeft dus ruim de tijd om een nieuwesticker aan te schaffen.De openingsuren van de dienst burgerzakenkan men vinden vooraan in de gemeenteberichten.Opgelet bij de huis-aan-huisophalingvan papier en karton!Vanaf maart 2010 moet het papier enkarton voor de huis-aan-huisophaling aangebodenworden als volgt:- In een stevige kartonnen doos of- In balen samengebonden met natuurtouwVaak wordt nu papier en karton buitengeplaatstin plastieken bakken of houten kratten.Bij beschadiging van het recipiënt wordtde ophaler hiervoor vaak verantwoordelijkgesteld!Vandaar dat het reglement strikt zal toegepastworden en enkel juist aangeboden papier enkarton vanaf maart 2010 zal meegenomenworden!!


Sociaal maatschappelijkOCMWZiekenzorg HoeseltPierre Jamaer werd in de bloemen gezetOp de jaarlijkse feestvergadering van Ziekenzorg Hoeselt werd Pierre Jamaer gehuldigdin de parochiezaal 'Het Schalkse'. Pierre is vanaf 1969 secretaris van ZiekenzorgHoeselt en is dus 40 jaar medewerker bij de organisatie. Hij is ook 25 jaar Lourdesmedewerkeren begeleidt reeds jaren de zieken op bedevaart naar Lourdes en delaatste 5 jaren zelfs als bedevaartverantwoordelijke. Pierre was ook 35 jaar consulentbij C.M. Limburg in de gemeente Hoeselt, waar hij gedurende al deze jaren duizendenleden informatie bezorgde rond de ziekteverzekering.Namens de ziekenzorgkern Hoeselt mocht Pierre een mooi geschenk ontvangen.Medewerkers Ziekenzorg HoeseltVanaf 1 januari begint ziekenzorg Hoeselt weer aan een nieuwwerkjaar. 40 medewerkers van Ziekenzorg zorgen voor hetregelmatig ziekenbezoek en helpen bij de uitstappen enontmoetingen. Heb je wat vrije tijd en wil jij je ook inzettenvoor de werking van ziekenzorg, neem dan contact op metPierre Jamaer, tel. 089 41 45 69 voor verdere informatie.Vernieuwing bestuur ’t Schalkske in SchalkhovenNa ongeveer 30 jaren Schalkske gaven voorzitter-secretaris Libert Verjans, beheerder-penningmeesterJos Thomis en bestuurslid Josée Jans hun ontslag om plaats temaken voor een jonge garde met o.a. Tom De Preter, Sofie De Smet, Kristel Hex enAnnemie Verjans. De andere bestuursleden Johnny Nassen, Theo Paque en NoëlStevens blijven. Het nieuwe dagelijks bestuur zal samengesteld zijn uit drie leden:Tom De Preter, voorzitter, Schalkhovenstraat 43, tel 012 21 06 27Noël Stevens, beheerder-penningmeester, Schalkhovenstraat 18, tel 012 26 15 44Sofie De Smet, secretaris, Schalkhovenstraat 15, tel 012 23 36 24Vanaf 1 januari 2010 zal het nieuwe dagelijks bestuur definitief van start gaan en zalmen voor reservaties en afspraken terecht kunnen bij beheerder Noël Stevens.Lourdesbedevaart 201029 mei tot 2 juni 2010: met ziekenzorg Hoeselt in Hotel AlbaAndere data zijn: 17 tot 22 mei en van 2 tot 6 juni 2010Interesse:neem contact op met Pierre Jamaer, GSM 0478 44 60 22Klimaatswake in Hoeselt op zaterdag 12 decemberAan het pleintje in de Gansterenstraat trotseerden een 40 mensen de kou om deel te nemen aan de klimaatswake. Er werden boodschappenvoorgelezen o.m. van Avaaz: een internationale organisatie voor burgerrechten, die vooral campagne voert via het internet.Gelijktijdig werden wereldwijd wakes gehouden, vaak samen met andere organisaties als Greenpeace en Oxfam. De beeldverslagendaarvan worden gebundeld en aan de wereldleiders in Kopenhagen bezorgd om hen aan te porren.‘Het belangrijkste is dat over heel de wereld mensen hun mond opentrekken. Dan kan er echt iets veranderen’, zei initiatiefneemsterGerda Lambrechts.campagneweekend op 29, 30 en 31 januariMet het bedrag van 40 euro kan Damiaanactie een patiënt behandelen.Met 40 euro kunnen lepraverminkingen vermeden worden en kunnen tbc-patiënten van de dood gered worden. Daarom zal Damiaanactieook dit jaar campagne voeren. In deze crisisperiode heeft Damiaanactie meer dan ooit steun nodig. Van vrijwilligers, ompakjes stiften te verkopen (5 euro per pakje) en van donateurs die een gift overmaken op het rek.nr. 000-0000075-75.Uit naam van de patiënten die reeds behandeld werden en die in de toekomst nog zullen behandeld worden, willen zij iedereen alvastbedanken voor de steun die u hen schenkt.Meer info: www.damiaanactie.beOp zaterdag 23 januari is er een infodag in Mechelen i.v.m. Damiaanbouwkampen 2010.Meer info: Marcel Lootens, tel. 09 383 55 63.De Minder Mobielen Centrale: Oproep voor nieuwe chauffeurs!De Minder Mobielen Centrale (MMC)Het OCMW van Hoeselt heeft een Minder Mobielen Centrale en regelt het vervoer voor personen met een beperkt inkomen die omwille van ziekte,handicap of ouderdom problemen hebben met hun verplaatsing. Het betreft hier vooral ‘vervoer met sociale reden’. Voor o.a. administratieve verrichtingenop bank/mutualiteit, familiebezoek, consultatie bij de dokter, behandeling in ziekenhuis, deelname kaartclub, boodschappen doen, ...Vrijwillige chauffeurs?Voor dit vervoer kan het OCMW rekenen op de samenwerking met ‘vrijwillige chauffeurs’ die met hun eigen wagen rijden en zich in hun vrije tijd inzettenvoor de Minder Mobielen Centrale. In een voorbereidend gesprek met de kandidaat-chauffeur wordt duidelijk afgesproken hoeveel tijd hij/zij terbeschikking kan zijn van de Minder Mobielen Centrale. Het OCMW voorziet voor alle vrijwilligers waar ze mee samenwerkt een informatienota vrijwilligers,afsprakennota, begeleiding en vorming.De aanvraag van een rit?De inschrijving van nieuwe cliënten gebeurt steeds via het OCMW. De cliënt betaalt een lidmaatschapsbijdrage van 7 euro per jaar en kan dan onbeperktberoep doen op de Minder Mobielen Centrale. Bij de aanvraag van een rit, zal het OCMW zoeken naar een beschikbare chauffeur en alle praktische afsprakenoverlopen met die chauffeur (datum? uur? bestemming?).Alle ritten worden ingeschreven in een rittenboek op het OCMW-secretariaat.Vergoeding voor de chauffeur?Omwille van het vrijwillig karakter van hun inzet, krijgen de chauffeurs enkel een kilometervergoeding. Vanaf 1-1-2009 is dit 0,30 euro per kilometer(vanaf thuisadres chauffeur tot terugkomst daar). Minimumtarief van 2,50 euro. De cliënt betaalt na de rit aan de chauffeur en ontvangt hiervan een betaalbewijs.In sommige gemeentes moet de chauffeur hiervan 0,038 euro/km afstaan aan de centrale; in Hoeselt neemt het OCMW die kosten op zich.Verzekering chauffeurs?Zij zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Schade. Bijkomend verzekerd voor lichamelijke ongevallen.Interesse om chauffeur te worden bij de Minder Mobielen Centrale? Neem dan zeker contact op met het OCMW, Europalaan 1,3730 Hoeselt. Elke werkdag tussen 9 uur en 16.30 uur.Tel. 089 51 88 14 (Mira Breban, Dienstencentrum) - Tel. 089 51 88 10 (secretariaat OCMW Hoeselt)Dienst Voetverzorging Tariefsysteem 2010Het OCMW van Hoeselt verleent een tussenkomst in voetverzorging aan de 65- plussers en personen met het WIGW-statuut.De tussenkomst wordt jaarlijks verleend in de vorm van 4 pedicurebonnen, elk ter waarde van 2,50 euro. Deze regeling geldt voorzowel voetverzorging aan huis als in het Dienstencentrum.Voetverzorging ‘aan huis’* De keuze van pedicure is vrij: pedicure via uw mutualiteit of een zelfstandige.* U zorgt persoonlijk voor uw afspraken voetverzorging.* De pedicures rekenen hun eigen tarief aan. Belangrijk is dat de pedicure samenwerkt met het OCMW i.v.m. regeling tussenkomst.* De tussenkomst van het OCMW geldt voor 65-plussers en personen met het WIGW-statuut: 4 pedicurebonnen/jaar met eenwaarde van 2,50 euro per bon.Voetverzorging ‘in het Dienstencentrum’* Het OCMW van Hoeselt werkt samen met 2 zelfstandige pedicures die zitdag hebben in een verzorgingslokaaltje van het Dienstencentrum (Delvaux zaal).* De pedicures hebben een attest medisch pedicure en staan in voor de algemene voetverzorging alsook voor de behandeling van diabetesvoeten.* Zitdagen Pedicures:Dinsdag van 09 tot 12 uur: Sonja VerbeemenDinsdag van 13 tot 16 uur: Natallia Dubrouskaya* Consultaties kunnen enkel op afspraak en steeds via het OCMW.Gelieve een handdoek mee te brengen naar de consultatie.* Tariefsysteem (01-01-2010)De tarief voor een voetverzorging bedraagt op 1-1-2010: 15 euro* De tussenkomst van het OCMW geldt voor 65-plussers en personen met het WIGW-statuut: 4 pedicurebonnen/jaar met eenwaarde van 2,50 euro per bonAanvraag Pedicurebonnen?* Het OCMW werkt sinds januari 2009 met een systeem van pedicurebonnen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt op het OCMW 4 pedicurebonnenter waarde van 2,50 euro elk. De cliënt geeft een bon af bij zijn/haar bezoek aan de pedicure en krijgt 2,50 euro korting. Gelieve een klevertjevan uw mutualiteit mee te brengen* In dat jaar bepaalt de cliënt zelf binnen welke termijn hij/zij de bonnen opgebruikt.* Dit systeem van pedicurebonnen is jaarlijks geldig voor voetverzorging aan huis als in het dienstencentrum.* Voor de aanvraag van de OCMW- tussenkomst komt u persoonlijk langs op het OCMW, elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur.


OCMWINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail gcterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13 – 16.30 udi13 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13 – 16.30 udo 09 – 12 u 13 – 18 uvr 09 – 12 u 13 – 16.30 uCultuurKonijn met advocaatIngrediënten1 konijn1 ui1 wortel1/4 l rode wijn2 soeplepels azijn1 soeplepel olieenkele jeneverbessen2 tot 3 kruidnagels1 extractblokje1 tot 2 soeplepels bruine suiker1/2 glas aalbessengeleihandvol rozijnen (naar smaak)1 glas advocaat150 gr. spekpeper – zoutboter of olieBereidingswijzeKonijn aanbraden in boter of olie,kruiden met peper en zout.Spek lichtjes aanbakken. Dan konijnterug bij het spek doen, vervolgenstoevoegen: ui, wortel in stukjes, rodewijn, 2 soeplepels azijn, enkele jeneverbessen,kruidnagels, 1 extractblokje en1 lepel olie. Alles zachtjes half gaar latenworden (+ 1 uur).Dan bruine suiker, een half glasaalbessengelei (of siroop), rozijnen eneventueel vocht bijvoegen. Verderlaten garen. Daarna een glas advocaat(op alcohol) bijdoen.Smakelijk!Dienst warme maaltijdenBij het OCMW van Hoeselt kunt u terecht voor een aanvraag warme maaltijden en dit voor dedagelijkse bedeling van warme maaltijden zowel ‘aan huis’ als in het ‘maaltijdenrestaurant’ van hetDienstencentrum.Warme maaltijden aan huisVoor wie?Gezinnen, bejaarden en gehandicapten dieom medische of sociale reden zelf niet meer instaat zijn voor een maaltijd te zorgen. Dit kanvoor korte of lange termijn zijn.Van maandag tot en met zaterdag doet eenchauffeur van onze leverancier de bedelingvan warme maaltijden aan huis (tussen 11.30en 12.30 uur).De warme maaltijd bestaat uit: soep, hoofdgerecht en dessert- keuze uit aardappelen of puree- keuze uit 2 soorten groentenBestelling?* Mogelijkheid om warm eten te bestellen van maandag tot en metzondag* De bestelling van zondag wordt zaterdag afgeleverd (vacuümverpaktemaaltijd om op te warmen of een koude schotel kip/vis/…)* Ook dieetmaaltijden (suikervrij; zoutloos; vetarm; maag- darmsparend; …)Tarief:Afhankelijk van uw inkomens- en gezinssituatie wordt een prijs per maaltijd berekend tussen4,25 euro en 6 euro per maaltijd.Betaling?Er wordt niet betaald aan de chauffeur.Het OCMW bezorgt u elke maand een factuur.Aanvraag?OCMW Hoeselt, Europalaan 1, 3730 HoeseltTel. 089 51 88 10 (secretariaat) of tel. 089 51 88 14 (Mira Breban)Maaltijdenrestaurant in het DienstencentrumVoor wie?Voor 60-plussers en personen met het WIGWstatuutdie graag een warme maaltijd in groepsverbandnuttigen.Zij kunnen van maandag tot en met vrijdag,telkens om 12 uur, terecht in de cafetaria van hetDienstencentrum.In het maaltijdenrestaurant wordendezelfde maaltijden geleverd als voorde aan huis bedeling. De vrijwilligers van hetDienstencentrum zorgen voor een vriendelijkebediening.Bestelling?Bestelformulieren zijn te verkrijgen in de cafetaria van het Dienstencentrum.Vast tarief: 4,25 euro per maaltijd.Elke bestelling wordt onmiddellijk afgerekend in de cafetaria.Eigen programmering GC Ter KommenKinderfilm: WinnetoonsWoensdag 13 januari 2010 om 14 uurArizona 1869. Winnetou en Old Shatterhand proberen een eindete maken aan de praktijken van de gewetenloze Kolonel Brinkleydie met zijn boevenbende de prairie onveilig maakt. De bloedbroeders maken zich ook zorgenom Winnetou's rebelse zus Nscho-tschi, die zich niet als een squaw gedraagt maar lieverop jacht gaat zoals de mannen. Animatiefilm, niet alleen voor liefhebbers van cowboys en indianenmaar ook voor pittige dametjes. Gebaseerd op de beroemde verhalen van Karl May.Vanaf 6 jaar - 76 minuten - Toegangsprijs: 2 euro.Jean Blaute & Eric Melaerts:Gedeelde Adoraties 2Zaterdag 23 januari 2010 om 20.15 uurOp 'studiereis' door het clubcircuit van New York ontdekten Jeanen Eric de kracht van unplugged waarbij het publiek op spuugafstandrond de artiesten geschaard zit.Niks in de handen, niks in de mouwen. Niks trucare, niks foefelare.Een tapijtconcert in Antwerpen bewees dat het kon en dat hetdaar niet bij zou blijven.In 2008 werd het theaterprogramma 'Gedeelde Adoraties' geboren.Een muziek- en praatprogramma, gebracht door twee vrienden die zich na jaren vanknechtschap bij de groten der Vlaamse muziekindustrie de totale muzikale vrijheid permitteren.Na een vijftigtal volle zalen en 10.000 toeschouwers werd er blijmoedig besloten ereen tweede mouw aan te breien onder de verrassende titel 'Gedeelde Adoraties 2'.Het publiek wacht een nieuwe trip in de muzikale speeltuin van twee muziekfreaks.Toegangsprijs: 12 euro/ 10 euro reducties.Kinderfilm: Fietsmug & DansmugWoensdag 10 februari 2010 om 14 uurDagmar de dansmug is tot over haar oren verliefd op Egon de fietsmug.Maar Egon leeft voor de lol en wil eerst op wereldreis. Nu is deaarde niet zo groot als je vliegt maar als je gaat fietsen, kan je echtlang onderweg zijn. De liefde komt later wel, denkt Egon. Welkom in de kleurrijke wereld van vliegen,kevers, mieren, bijen, rupsen en natuurlijk ... muggen.Nederlands gesproken - Vanaf 4 jaar - 77 minuten - Toegangsprijs: 2 euro.VORMINGSACTIVITEITENOntdek en proef Fair Trade- en andere wereldwijnenData: donderdagen 4, 11 en 25 februari van 19.30 tot 22.30 uurSommige ontwikkelingslanden halen een voordeel uit het feit dat zij met de verdere uitbouwen export van hun wijnbouw en van hun wijnen een grote positieve bijdrage leveren voor hunontwikkeling. Zuid-Afrika, Chili en Argentinië zijn hier schoolvoorbeelden van. Oxfam (FairTrade) betaalt lokale wijnbouwers uit deze landen een eerlijke prijs voor hun wijnen en zorgtook voor de verdeling ervan. Deze wijnen veroveren stilaan hun plek naast de andere wijnenuit deze landen die verdeeld worden door de grote internationale wijnproducenten die hetwijngebeuren in deze landen domineren.Tijdens deze 3 sessies lichten we de wijnbouw (ontstaan, evolutie) van deze landen toe enproeven we elke sessie wijnen van Oxfam en van het commerciele circuit.Max. aantal deelnemers: 16 - Plaats: vergaderlokaal 1, GC Ter KommenPrijs: 45 euro met opleidingscheques (helft wordt terugbetaald!)36 euro (klein budget) - 21 euro (omniostatuut)Lesgever: Mark Van Seghbroeck, wijnadviseur i.s.m. VORMINGPLUS Limburg en GROSActiviteitenkalenderGC Ter Kommen grote zaalJanuariZa 02 PrivéfeestWo 06 ZumbaVr 08 Nieuwjaarsreceptie VitalesZa 09 Generale rep. concertMuziekacademieZo 10 Concert MuziekacademieMa 11 Cursus yoga 50+Wo 13 Kinderfilm: WinnetoonsZumbaDo 14 Ledenbijeenkomst OKRAVr 15 Dankfeest musical KVGZa 16 Fuif: Groovalicious - K.J. NederZo 17 Eetdag KVGMa 18 Cursus yoga 50+Di 19 Nieuwjaarsreceptie NEOSWo 20 ZumbaDo 21 Seniorennamiddag BurgemeesterVr 22 Kienen IKSOZa 23 Gedeelde Adoraties 2Jean Blaute & Eric MelaertsZo 24 Eetdag MissiewerkkringMa 25 Cursus yoga 50+Di 26 Dansinstuif OKRAInfo-avond MEGA-project OCMWWo 27 ZumbaDo 28 Vormingsnamiddag NEOSVr 29 Huldiging Cultuur- enSportverdienstelijkenZa 30. Voorber. Ruilbeurs TreinclubZo 31 Ruilbeurs TreinclubFebruariMa 01 Cursus yoga 50+Di 02 Filmvoorstellingen IKSOVr 05 Kienen Ouderver. GVB RomershovenZo 07 Dessertconcert Zanggroep AvelandMa 08 Cursus yoga 50+Di 09 Lokaal Overleg KinderopvangWo 10 Kinderfilm: Fietsmug &DansmugZumbaDo 11 Ledenbijeenkomst OKRAVr 12 Quiz VLDZa 13 Eetavond Kiwani’sZo 14 Eetdag TTCDi 16 Carnavalsfuif ZVC HoeseltVr 19 H.T.G.: Fondue BourguignonneZa 20 H.T.G.: Fondue BourguignonneZo 21 Eetdag KSVMa 22 Cursus yoga 50+Wo 24 ZumbaVr 26 H.T.G.: Fondue BourguignonneZa 27 H.T.G.: Fondue BourguignonneZo 28 Hibernatreffen MC Hoeselt


CultuurCultuur10KAV Hoeselt-CentrumJanuariDi 12 Kookclub:‘Kilootje minder’ les 1Di 19 Gezondheid: ‘Hou hetdroog’ incontinentieDi 26 Gezondheid: ’ Hou het droog’bekkenbodemspieroefeningenFebruariDi 09 Demo culinair: ‘Vers natuurlijk’Wo 17 FilmDo 25 Leesclub: ‘Heb je dezeal gelezen’KAV Hoeselt-O.L.VrouwJanuariDi 05-19-29 Creatief: ‘Peyote’ 1-2-3FebruariDo 01 Wild van AfrikaDi 09 Culinair ‘Kilootje minder’ les 1Do 11 Bloemschikken les 4Di 24 Culinair ‘Kilootje minder’ les 2Meer info:KAV Hoeselt-Centrum:Rita Wouters, tel. 089 51 19 31Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58KAV O.-L.-Vrouw:Liliane Tuerlinckx, tel. 089 41 69 52Simone Wouters, tel. 089 41 35 29MarkantJanuariDi 12 Nieuwjaarsreceptie.FebruariMa 01 Kleur in je interieurDo 25 Greet Rouffaer ‘Ontmaskerd’Meer info:V.Degrève, GSM 0486 02 44 66V.Noblesse, GSM 0477 55 36 93Academie Tongeren, afdeling Hoeselten Jeugdharmonie Hoeselt presenterenHET GROTE GALAzondag 10 januari 2010 om 15 uur in GC Ter KommenMet Dubbele Forte in concert en musical NiznoDubbele ForteEen dertigtal enthousiaste jonge muzikanten van Jeugdharmonie Dubbele Forteopenen het concert. Zij brengen een wervelend programma waarin een werk getiteld‘Showtime’ zeker niet mag ontbreken. Want dat is wat de namiddag zeker zal worden!Een sprankelende show vol glitter and glamour!NIZNOIn het tweede deel brengen een vijftigtal leden uit de notenleerklassen van de afd.Hoeselt de musical ‘NIZNO’ van B. Vreden. Zij brengen dit in samenwerking met deleerlingen ‘woord’ en een combo lichte muziek van de academie van Tongeren. Zoalssteeds geven ze het beste van zichzelf en dompelen u onder in een wereld van muziek,woord en dans!Toegangsprijs: 4 euro/ 2 euro -12jInfo en tickets: Hilde Voes, GSM 0495 92 94 66 of Tine Biesmans, GSM 0478 59 93 48.Dessertconcertzondag 7 februari 2010 om 15 uur in GC Ter KommenMet optredens van Zanggroep AvelandEls Crommen - Willy Appermont en vele andere solistenGratis toegang – Uitgebreid dessert: 7,50 euro. - Reservatie gewenstInfo & reservatie: Crommen-Bonneu, tel. 089 51 43 86JanuariDi 05 Wandelen met IvoGC 13.30 uurDi 19 FeestelijkeNieuwjaarsontmoeting metDirk Swennen - GC 19 uurDo 28 Mevr. Thoelen - Vanoppenvoordracht over ‘zalig slapen’,met 'n etentje achterafGC 14 uurFebruariDi 02 Wandelen met IvoGC 13.30 uurDi 23 Bezoek aan het Fort vanEben Emael met nadien eenetentje in Delicia (Zichen). GC 13 uur‘Slumdog Millionaire’ is eeninternationaal gelauwerde film die infebruari aangeboden wordt (datumligt nog niet vast).Dynamische Hoeseltse 50-plusserskunnen voor info over Neos terechtbij: Stefan Scherpenberg,tel. 089 86 15 50of René Maene,tel. 089 41 23 35HOESELT CENTRUMJanuariMa 11 Academie: ‘Het Engelse Vorstenhuisin Opspraak’ in de MarkthallenHerk-de StadDo 14 Nieuwjaarsreceptie in GCMa 18 Academie : ‘Limburg in het geweer’in GC van LanakenDi . 26 Dansinstuif in GCFebruariMa 08 Academie: ‘Overleef je hersenenniet’ in de Markthallen Herk-deStadDo 11 Ledenbijeenkomst in GCMa 22 Academie : ‘Leopold II’ in GC van. LanakenSportprogrammaJoggen voor senioren: elke maandag,woensdag en vrijdag om 9.30 uur.Wandelen: elke donderdag om 13.30 uur.Dansen: elke dinsdag om 16.00 uur.Inlichtingen: T. Vandebosch,tel. 089 51 46 48OKRA is een beweging van, voor en door55 plussers en staat voorOpen, Kristelijk, Respectvol en ActiefVrijwilligers gezocht!Voor het organiseren van culturele activiteiten kunnen de gemeentelijke cultuurdienst,de bibliotheek en de dienst toerisme al eens een helpende hand gebruiken voor:* Het inkleden van een lokaal of zaal;* Hulp achter het buffet;* In- en uitladen van materialen van artiesten (stage-crew);* Het controleren van wandel- en fietsroutes;* Het verkopen van boeken tijdens de bibliotheekweek;* De bonnenverkoop bij een grotere activiteit;* Het opdienen van taart en koffie bij de seniorennamiddag;* Het opzetten van tentjes voor een buitenactiviteit;* Het begeleiden van een groep wandelaars of fietsers;* Het rondbrengen van affiches en flyers (promotie);* Het uitbaten van de vestiaire tijdens een voorstelling;* Het bemannen van een standje tijdens de bloesemmaand;* Enz.Zegt het jou wat om af en toe eens een handje toe te steken?Dan nemen we je graag op in ons vrijwilligersbestand, zodat we je kunnen contacterenals er eens een keertje hulp nodig is.We voorzien voor onze vrijwilligers een verzekering en een vergoeding via het vrijwilligersstatuut.Interesse? Neem dan even contact op met het secretariaat van de cultuurdienst:Europalaan 2, tel. 089 41 63 58 of cultuurdienst@hoeselt.beStraffe nieuwjaarsreceptie voor alle HoeselarenOp zaterdag 16 januari 2010 is elke Hoeselaar van hartewelkom om het glas te komen heffen op het nieuwe jaar inhet STRAFFE DORP Werm. Samen met het gemeentebestuurbiedt Straffe Toeren Werm u, na de mis van 19 uur, eenheerlijke tas soep of glühwein aan in de tent op het kerkpleinvan Werm.Het zangkoor van Werm zal zorgen voor de muzikale toets.Iedereen is van harte welkom!Straffe Toeren Hern en Vrijhern: Gast-Vrij-HernTerwijl Werm dit jaar als Straf Dorp volop bezig is met hetorganiseren van boeiende activiteiten, warmen ook Hern enVrijhern zich stilaan op voor hun Straffe-toerenjaar, dat start inaugustus 2010.Het bestuur heeft intussen zijn definitieve vorm gekregen en de activiteitenagendavoor 2010-2011 ligt in grote lijnen vast.Zang, dans, kunst en geschiedenis zijn slechts enkele kernwoorden voor activiteiten dieaan bod zullen komen op verschillende locaties in Hern en Vrijhern. Het belooft eengevarieerd en origineel programma te worden, waarin ongetwijfeld iedereen zijn gadingzal vinden.Na ‘Ferm Werm’ zal ‘Gast-Vrij-Hern’ u een spetterend cultureel en ontspannend jaarbieden.Wil jij je ook engageren en ons meehelpen met het organiseren van één of meerdereactiviteiten, of ons op een andere manier steunen?Stuur snel een mailtje naar hern@straffetoeren.beCultuurraadbezoekt HoeseltseverenigingenDe Hoeseltse cultuurraad hechtveel belang aan het sociaal-cultureleverenigingsleven in onze gemeente.We vinden het dan ook belangrijkdat de Hoeseltse verenigingen op dehoogte zijn van de werking van decultuurraad.* Wat is een cultuurraad?* Wat zijn de taken ervan?* Wie maakt deel uit van de cultuurraad?* Waarom zou ikzelf of mijn vereniginglid worden van de cultuurraad?* Enz.Om een antwoord te bieden op dezevragen wil het bestuur graag eenbezoekje brengen aan de verschillendeverenigingen. Daarnaast hopenwe op deze manier ook de werkingvan de verenigingen een beetje beterte leren kennen. We zijn ervan overtuigddat dit voor beide partijen eenboeiende ontmoeting zal zijn.De bezoeken worden gespreid overmeerdere jaren. Ten gepaste tijde zalde voorzitter van iedere verenigingeen brief in de bus vinden om eenafspraak te maken. Wil jouw verenigingbij de eersten zijn?Geef dan een seintje aan decultuurdienst, tel. 089 41 63 58of cultuurdienst@hoeselt.be11


Cultuur / Hoeselt vruggerToerisme12Hoeselaar Wilhelm Janssen schrijft gedichten en verhalenVoor een goed boek of een goed gedicht moet je het niet altijd vergaan zoeken. Ook in onze gemeente is er schrijverstalent aanwezig,o.a. onder de naam van Wilhelm Janssen.Wilhelm gaf via ‘write history’ twee verhalen uit:* Kempensprookje (juli 2009, 44 blz. - 12 euro)Over een arme boer die niet tevreden is met zijn keuterboerenleven.* Het Bloedbroederschap (juli 2009, 60 blz. - 13 euro)Over Arno, een jongen van 10 die naar zijn tante gaat in het zuidenvan Duitsland en daar betrokken raakt bij een misdaad.Eerder verscheen ook zijn dichtbundel ‘Dwaazenlicht’ (januari2008, 125 blz. - 15 euro).Wie een boek van Wilhelm wil kopen, kan contact opnemen metde cultuurdienst, GC Ter Kommen: Europalaan 2, tel. 089 41 63 58of cultuurdienst@hoeselt.beDe Hoeseltse Geschiedkundige Kring heeft weer nieuwe weetjes uit het verleden toegevoegd op www.hoeseltvrugger.be. Wie geeninternet heeft kan terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren.Qualiteijt en conditie van de Rommelaren – familiekronieken – deel 1 en 2Als je de volkstelling van 1763 leest, vind je al bij al maar weinig informatie over deRomershovense gezinnen en wat er zich afspeelde achter de lemen muren van de 42 huizen enhuisjes die het dorp indertijd rijk was.Ga je echter ook pluizen in de parochieregisters en die stukjes aaneen puzzelen met die vande volkstelling, dan schuiven de gordijntjes toch een heel klein beetje open en krijg je eenverrassend beeld van een kleine plattelandsgemeenschap van een honderddertigtal mensen inde tweede helft van de 18de eeuw. Je ziet je voorouders geboren worden, trouwen en sterven...en vooral veel kinderen krijgen! Hun vreugde en verdriet, hun kleine en grotere drama's, hunlevenskracht... het staat er allemaal.Met deze 2 delen van de Romershovense familiekronieken is het drieluik waarin de volkstellingvan 1763 centraal staat, voltooid...Woorden die nog niet in 'Den Hôessëlsë Diksjënêer' staanEnkele jaren geleden gaf Paul Achten zijn tweede versie van 'Dën Hôessëlsë Diksjënêer' uit. Paulbleef ondertussen luisteren naar 'dën Hôessëlsë kal' die mensen vertellen en noteerde alweereen hele reeks woorden en uitdrukkingen die nog niet in de diksjënêer werden opgenomen.Ontdek de vier overzichten op de website.Kalender Kalender Kalender Kalender KalenderZa 26-12Kerstconcertdoor de Kon. Harmonie St. Lambertus in de parochiekerk van Alt-Hoeselt na de mis van 19 uur. Met gastoptreden van Luk Voncken.Info: tel. 012 23 41 49.za 26 en ma 28-12 12de editie Kerststallentocht in VrijhernVrij vertrek tussen 18 en 20 uur aan de Kluis.Achteraf gezellig samenzijn in de cafetaria van de Kluis.Nieuwjaarsconcert 2010Gemengd Koor ‘Den Blanckaert’ Mopertingen en het ‘Hoeselts Mannenkoor’vrijdag 8, zaterdag 9 januari en vrijdag 15 januari om 20 uurzondag 10 januari om 15 uur20 jaar Nieuwjaarsconcerten in CC ‘De Kimpel’Met een heus symfonisch orkest, een bijna 100-koppig koor en maar liefst 4 solistenzijn alle ingrediënten verzameld om een jubileumversie van formaat aan te bieden.Centraal staat de figuur van Johann Strauss.Zij brengen u een uitgebreide bloemlezing van de mooiste melodieën uit DerZigeunerbaron, Die Fledermaus, Eine Nacht inVenedig en Wiener Blut.Verder kan u luisteren naar originele koorwerken van Strauss en dit in hun meest originele vorm.Kaarten kan men bestellen bij• alle koorleden,• Jos Liebens, tel. 089 41 57 77, GSM 0477 18 51 17Vr 15-01zo 17-01zo 28-02woe 3-03Carnavalbaldoor CV-8Team Hoeselt in zaal Nederheem.Eetdag Ziekenzorg en gepensioneerden WermParochiezaal Werm van 11.30 tot 14 uurInfo: tel. 012 23 81 10.Eetdag op z’n Italiaansdoor de gemeentelijke basisschool 'Alt-Hoeselt'in het parochiecentrum 'de Altenaar' te Alt-HoeseltEten is mogelijk van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uurAfhalen kan van 11 tot 11.30 uur en van 16.30 tot 17 uur (wordt koud inmicrogolfbakjes meegegeven).Bestellen via de leerlingen, het personeel, telefonisch 012 23 75 16,e-mail: info@gbs-alt-hoeselt.be of website: www.gbs-alt-hoeselt.beWandeling: Herdenkingstocht Louis GuffensVertrek: Voetbalkantine Hoeselt VV, Bergstraat 39, tussen 8 en 16 uur,Afstanden: 6 - 12 - 18 km. Inschrijven: 0,75 euro, 1 euro met stickerOrganisatie en info: Wandelclub Vitales, Loyens Ludo, tel. 089 50 20 16Tentoonstelling in het gemeentehuisWerken van Nicole Festjens en Paula Strauven17 jaar geleden zijn deze 2 vriendinnen samen gestart aan de Academie SchoneKunsten in Bilzen, en hebben nog steeds de microbe te pakken. Hun passie is alleenmaar gegroeid. Paula is verder gegaan aan de Academie Schone Kunsten Hasselt,afdeling beeldhouwen en Nicole is van Bilzen naar Hasselt getrokken en momenteelvolgt zij als vrije student de samenkomsten aan de Academie te Tongeren.Het resultaat van deze jarenlange liefde voor de kunst kan je zien aan de prachtigebeelden van gebakken klei van Paula en de schilderijen in acryl- en olieverf van Nicole.De tentoonstelling loopt van december tot eind februari tijdens deopeningsuren van het gemeentehuis.Nicole Festjens, Beukenlaan 47, 3730 Hoeselt, tel. 089 41 67 26, email: nicolefestjens@gmail.comPaula Strauven, Laarstraat 33, 3740 Bilzen, tel. 089 49 12 51, paula.strauven@telenet.beWandelingenDe DoorntrippersZo 03-01 Hoeselt, 8 kmZo 10-01 Kiewit, Hasselt, 8 kmZo 17-01 Herstappe, 9 kmZo 24-01 Dagtrip, 18 km (*)Zo 30-01 Zutendaal, 8 kmZo 07-02 Bokrijk, 8 kmZo 14-02 Rullingen, 9 kmZo 21-02 Hoeselt, 8 kmZo 28-02 Dagtrip, 18 km (*)Vertrek parking post Hoeselt om13.30 uur of (*) 9 uurHet HTG speeltFondue bourguignonneEen volkse komedie in de volkstaal vanBruno Timp - Regie: Johan Geritsvrijdag 19 en 26 februarizaterdag 20 en 27 februaritelkens om 20 uurin GC Ter Kommen HoeseltLuimige volkse taferelen van alledag ,gespeeld in de volkstaal. Ontspanninggegarandeerd.Met: Jean Pauly, Bea Vangertruyden,Joke Hellemans, Sander Beusen,Linda Verjans, Marc Hellemans,Xavier Corstjens en Lut BuysmansKaarten:info@htghoeselt.bePlessers-Huls, tel. 089 41 40 10,Hellemans-Moers, tel. 089 41 67 9213


Cover StoryCover StorySint-Vincentiusvereniging Hoeseltstelt zich voor14Bij de oprichting in Hoeselt waren er een10-tal vrijwilligers zo bereidwillig om hunvrije tijd te investeren in deze doelstellingenvan de Sint-Vincentiusvereniging.De accenten van de plaatselijke conferentieliggen in hoofdzaak bij het verlenen vanvoedsel en kleding.In dat kader is er de maandelijkse bedelingvan voedselpaketten aan de minderbedeelden,zijnde personen die over een laaginkomen beschikken of die door omstandighedenmet een tijdelijk financieel probleemgeconfronteerd worden.Daarnaast beschikt de conferentie overeen kledingmagazijn in de oude pastorij teOnder impuls van de diep betreurde Hubert Lenaers werd in 1995de plaatselijke conferentie van Sint-Vincentius opgericht.De Stichting Sint-Vincentius is een internationale organisatie die intientallen landen actief is en overal dezelfde betrachting heeft. Ditis om de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheidvan ras noch godsdienst en hen zowel morele als materiëleconcrete hulp aan te reiken.De activiteiten zijn zeer uiteenlopend maar draaien steeds om devolgende vier aandachtspunten :- bijstaan- van voedsel voorzien- klederen aanbieden- onderdak gevenWerm. Tegen een zeer kleine vergoedingkunnen noodlijdenden een beroep doenop deze dienstverlening; zij kunnen ertweedehandskleding in zeer goede staataankopen. Op dit ogenblik kan men in ditwinkelmagazijn enkel terecht na afspraak,maar in de toekomst wordt gestreefdnaar vaste openingsuren. Dit zal gebeurennadat er een oplossing is gevonden voorhet huisvestingsprobleem dat dreigt teontstaan.Naast het feit dat de gemeente andereplannen heeft met de pastorij die ernstigesporen van slijtage begint te vertonen is ernog het nijpende plaatsgebrek door de eisendie op Europees vlak worden gesteldin het kader van de verdeling van de voedseloverschotten.Hiervoor moet er namelijkook een aparte opslagplaats voorzienworden voor het te verdelen voedsel.Zij die onze conferentie een warmhart toe dragen en die mogelijk eengeschikte ruimte bezitten kunnenzich steeds in verbinding stellenmet de voorzitter van de vereniging.De werking van Sint-Vincentius stoelt volledigop vrijwilligerswerk. Er is enerzijds denationale ondersteuning (bvb actie Delhaize),er is de hulp vanuit de voedselbanken tenslotte zijn er de giften die plaatselijkworden verzameld of verkregen. Wedenken aan steun vanwege de plaatselijkeonderwijsinstellingen, aan persoonlijkegiften, aan ondersteuning van bedrijvenen aan de gelden die we mochten ontvangenvan ondermeer Kiwanis Hasselten Rotary Bilzen.Prioriteit voor onze werking is de oplossingvoor het huisvestingsprobleem enwe doen bij deze nogmaals een warmeoproep aan degenen die eventueel opslagplaatsbeschikbaar hebben om ons tecontacteren.Ook financiële steun is van harte welkom.Info:Ghislain L’hoëst, voorzitter,GSM 0478 40 33 48Rekeningnummer Sint-Vincentius:068-2217860-79Praktische werking van onze conferentie.Per maand doen gemiddeld 30 gezinnen (75 personen) beroep op onzevereniging voor het bekomen van voedselpakketten.De voedselbedeling gaat door op de eerste woensdag van de maand, voorlopignog in de pastorij van Werm.Rond 8.30 uur vertrekken we met een bestelwagen met chauffeur, ons terbeschikking gesteld door het gemeentebestuur, waarvoor dank, naar devoedselbank te Hasselt. Het is telkens afwachten wat deze maand in de aanbiedingis. Diepvriesproducten, conserven, brood, sausen, kaas, …Rond 9.15 uur zijn we terug aan de pastorij in Werm, waar onze vrijwilligers,overwegend dames, voor ieder gezin een doos hebben klaargezet en reedsgedeeltelijk gevuld met goederen uit onze stock.De meegebrachte goederen worden verdeeld, rekening houdend met het aantalpersonen per gezin. De diepvriesproducten worden in zakjes gedaan en terug inde diepvries gelegd.’s Avonds om 18.30 uur worden de dozen afgehaald.Het kledingswinkeltje is dan ook open.Waar halen wij het voedsel dat uitgedeeld wordt?We kunnen putten uit meerdere bronnen zoals- De voedselbank van HasseltIn de voedselbank komen de goederen die kort bij de vervaldag komen, of diedoor de fabrieken worden afgestaan.- BIRB (Belgisch interventie- en restitutiebureau) die de verdeling doet vanvoedseloverschotten van de Europese Gemeenschap. Heel veel administratiefwerk en strenge controle.- Van Vincentius Limburg die met gelden uit schenkingen, grote hoeveelhedenconserven aankoopt en waar we enkele keren per jaar ons deel mogenophalen.- Een klein deel dat we zelf aankopen met Kerstmis en Pasen.- Van de Europese Gemeenschap kregen we dit jaar :* 180 kg bloem* 322 kg spaghetti* 30 kg rijst* 372 blikken ravioli met kip* 36 blikken roomrijst* 264 pakken ontbijtgranen* 444 potten confituur* 432 potten choco* 108 potten compot* 264 pakken paëlla* 430 kg suiker* 870 liter melk* 435 liter chocomelk15


BibliotheekJeugdHet Heelal. Ontdek het zelf! Start in de bibliotheek!2009 is door de Unesco uitgeroepen tot het Internationale jaar van de sterrenkunde. Aanleiding is de 400ste verjaardagvan het eerste gebruik van de telescoop door Galileo Galilei. Over heel de wereld vinden activiteiten oversterrenkunde plaats.Ook de bibliotheek ziet sterretjes in de feestmaand. Via themastands zet de bibliotheek haar sterren in de kijker. Alleengeven sommige afdelingen wel een heel eigen interpretatie aan het thema. Er is een stand met planetengidsen,boeken over bigbang, het ontstaan van de aarde, en wat denkers hierover vertellen. Vanuit de astronomie leggen weook een link naar de astrologie.De kunstafdeling brengt ons bij kunstenaars die schitteren in de media, zoals Bosch, Esscher, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Haftmann,Dali, Picasso, ...Op de afdeling dvd’s draait alles rond filmsterren van vroeger en nu.De muziekafdeling pakt uit met de beste cd’s in verschillende categorieën, de jaarlijks bekroonde cd’s die garant staan voor hun uitzonderlijkekwaliteit.Ten slotte verleidt de fictie-afdeling u om zelf de ruimte te exploreren met haar collectie romans en strips in het fantasy- en sf-genre.De eerstvolgende twee jaar is een veelzijdige collectiein grootletterboeken verzekerd!De bibliotheken Diepenbeek – Hoeselt – Riemst – Voeren werken samen om een mooi aanbod grootletterboeken aan te bieden inde bibliotheek. Elke bibliotheek beschikt gedurende een half jaar over 50 extra grootletterboeken. Na die periode krijgt onze bibliotheekgrootletterboeken van een andere bibliotheek en omgekeerd.Een greep uit het nieuwe aanbod materialen in de bibliotheekUw waardering voor de materialen kan u in ’sterrencijfers’ uitdrukken via onze website www.bili.beEen archeoloog wordt naveertien jaar gevangenisstrafop verdenking vanmoord op zijn destijds7-jarige zoon opgepaktvoor de moord op eenvan zijn vroegere studenten.Bewerking van vijf fabelsvan Jean de la Fontaine,waarin domheid aan dekaak wordt gesteld. Prentenboekmet kleurigeillustraties en een korteAls kabelleggers in de loopgraven van deEerste Wereldoorlog, als boodschappersboven het Kanaal, als speurders in de mijnenveldenvan Afghanistan en als reddersop de trappen van de Twin Towers: overalstonden dieren de mens bij in zijn strijd tegende medemens. Bibi Dumon Tak schrijftde historie van oorlogsdieren.De moeder van een 14-jarige jongen zit inde gevangenis. Hij maakt de dingen graagmooier dan ze zijn en heeft haar vertelddat hij populair is en een vriendinnetjeheeft. Dan komt zijn moeder vrij. Bekroondals beste Noorse kinder- en jeugdboek vanSluitingsdagen bibliotheekdo 24, vr 25 en za 26 decemberdo 31 december, vr 1 en za 2 januariPolski Project II6voud, de intergemeentelijke samenwerkingvan de jeugddiensten van Alken,Borgloon, Hoeselt en Kortessem organiseerdevan 31 oktober tem 5 novemberhet Polski Project II, een inleefreis naarKrakau, Polen.Dit project had een drieledig doelHoofddoel was een bezoek brengen aande concentratiekampen van Auschwitzen Birkenau.Het is belangrijk dat jongeren zelf kunnenondervinden wat voor verschrikkingen daar allemaal hebben plaatsgevonden. Als toekomstige generatie van onze maatschappij is hetook aan hen om er voor te zorgen dat zoiets zich nooit meer zal herhalen!Een tweede doel was om de mooie stad Krakau te bezoeken en bij onze jongeren het vooroordeel weg te nemen dat Polen een grijsen grauw land is waar ze nog met paard en kar rijden.Als laatste doel organiseerden we een uitwisseling met Poolsestudenten. Belangrijk hieraan was dat ze konden ontdekken hoePoolse jongeren hun studententijd beleven en welke verschillenén overeenkomsten er zijn met het Vlaamse studentenleven.Sophie Campforts, één van onze Hoeseltse deelneemsters, beschrijfthaar ervaring van deze inleefreis.Met 36 waren we, een groep jongeren uit Alken, Borgloon, Hoeselten Kortessem. Wij namen deel aan het 2e Polski Project van 6vouden bezochten de stad Krakau, de concentratiekampen Auschwitz enBirkenau, de zoutmijn Wieliczka en hadden een uitwisselingsdag metPoolse studenten.31 oktober - 9 uur ’s morgens, we verzamelden aan het jeugdhuis inHoeselt. Na enkele kennismakingsspelletjes vertrokken we met de busnaar Eindhoven waar we het vliegtuig namen naar Polen. Na enkeleuren reizen kwamen we aan in ons studentenhotel Piast. De kamers werden verdeeld, de valiezen op de kamers gezet en we wandelden naar ons eerstedineetje in Polen. Na het eten zijn we met de hele groep naar een dansclub gegaan, de groep werd één, er was geen sprake meer van 4 gemeentes,iedereen hoorde erbij.De volgende dag werden we ondergedompeld in de Poolse geschiedenis.De groep werd opgesplitst in 2 groepen en iedere groep werd rondgeleidin Krakau door een gids. We zijn de Joodse wijk Kazimierz gaanbezoeken en de plaatsen waar scènes van de film Schindler's List zijnopgenomen.De 3e dag bezochten we de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau.Dit was de meest emotionele dag voor iedereen. We werden rondgeleiddoor een gids. Hij vertelde ons het hele verhaal. Hoe de Joden aankwamenin de concentratiekampen, hoe de leefomstandigheden waren,en hoe ze, jammer genoeg, werden vermoord. Eerst kregen we uitleg inAuschwitz, daarna in Birkenau. Na het bezoek zijn we in een typischtekst.2008.16Pools restaurant gaan eten. We kregen Poolse soep en een hoofdgerecht.17Ook de sfeer in het restaurantje was heel anders dan bij ons.


JeugdSportNa een zeer emotionele en zware dag, was het tijdvoor de uitwisseling met de Poolse studenten, dag 4.Eerst hebben we een groot stadsspel gespeeld, datdoor hen was voorbereid. Daarna werd er in ons hoteldoor hun uitgelegd hoe hun scholensysteem werkt, endaarna werd het Belgisch scholensysteem uitgelegd.’s Avonds was er een interculturele avond voorzien. DePolen zorgden voor een tafel met Poolse dranken enhapjes. Wij zorgden voor de tafel met Belgische specialiteiten.De laatste dag zijn we de zoutmijn Wieliczka gaanbezoeken. Prachtig wat je daar allemaal tegenkomt.Kapellen, beelden, luchters, ... en dat allemaal op eendiepte van 130 m.On-ge-lofelijk.Na ons bezoekje aan de zoutmijnen kregen we vrijetijd in de stad Krakau. Als je zo een paar uur gewinkeldhebt krijg je wel honger, maar dat had de leidinggoed voorzien...Ons laatste etentje in Polen was zeer geslaagd.De 6de en ook de laatste dag was het zeer vroeg opstaan om terug te vertrekken. We wilden nog zo graag een weekje of 3 daar blijven. De reis naarPolen was enorm goed georganiseerd. Als ik deze kans opnieuw zou krijgen, zou ik zeker niet twijfelen om weer mee te gaan. Het was een uniekeervaring. Merci iedereen!”Foto’s van het project zijn te bezichtigen op www.6voud.beSpeelplein 2009 was weer een groot succesDe voorbije zomer was zeer warm, maar ondanks dat kon men toch weer veel kinderen verwelkomen op het speelplein.Dagelijks kwamen er gemiddeld 90 kinderen naar het speelplein om te genieten van de leuke spelletjes en activiteiten, en dat elke weekin een ander thema.In totaal waren er zo’n 3.300 aanwezigheden op het speelplein met 428 kinderen.Dagelijks waren er 17 speelpleinmonitoren die zorgden voor een gevarieerd aanbod. In totaal waren er 37 monitoren. Nog eens hartelijkdank voor jullie harde werk en fijne momenten op het speelplein!!!Voor de tieners werd deze zomer de SWAP-werking ook uitgebreid. Naast de 4 gezamenlijke activiteiten met SWAP Bilzen en Riemstorganiseerden we enkele extra dagen in Hoeselt.Volgend jaar mogen de tieners zich opnieuw verwachten aan een goed gevulde zomer!!Jeugdbeleidsplan 2011-2013In 2010 wordt er in onze gemeente opnieuw hard gewerkt aan de opmaak van het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013. In dit JBP wordt het jeugdbeleid voor die periode uitgeschreven.Maar om te weten wat Hoeseltse kinderen, tieners en jongeren belangrijk vinden en waar ze nood aan hebben moetenze ook bevraagd worden. En dat is een taak van de stuurgroep JBP die samengesteld is uit leden van de jeugdraad,de jeugddienst en de schepen en opvolgende schepen van jeugd.Het zou dus kunnen dat je in het voorjaar van 2010 een enquête in de bus krijgt om hieraan mee te werken. Alle me-18 dewerking is welkom want het doel is dat het JBP alle noden beschrijft en initiatieven ontwikkelt om hier aan tegemoet te komen.Deelname 30 euro / 12 weken. Inschrijven kan met mailtje naar info@fitclubhoeselt.be chi ervaren19Wordt vervolgd dus...Kids – SportacademieDe kleuters van de laatste kleuterklas en de jongens en meisjes van het basisonderwijskunnen iedere week nog een uurtje komen sporten na schooltijd. Iedere week staat eenandere sportieve activiteit op het programma. De leerlingen van de Beukenlaan en deDorpsstraat worden door onze lesgevers op school afgehaald. Nieuwe inschrijvingen voorhet 2e+3e trimester kunnen nog vanaf 5 januari 2010.KIDS 3e kleuterklas vrijdag 15.45-17.00 uurKIDS 1e leerjaar vrijdag 15.45-17.00 uurKIDS 2e leerjaar maandag 16.15-17.15 uurKIDS 3e leerjaar maandag 16.15-17.15 uurDeelname: 25 euro /15 lessen. Met gratis KIDS t-shirt!Inschrijven op de sportdienst Hoeselt 089 49 16 03 en door overschrijvingop rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van naam+voornaam+geboortejaar+SA/2Zumba Kids (10-13 jaar)Lessenreeks voor meisjes vanaf het vijfde leerjaar. Nieuwe uitdagende ritmes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten als Salsa, Merengue, Cumbia, Calypso, Reggaeton en Samba.Start: woensdag 7 januari om 14 uurDeelname: 20 euro / 13 lessen. Inschrijven op de sportdienst Hoeselt 089 49 16 03 en dooroverschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding vannaam+voornaam+geboortejaar+ZK/2Fit-Club: nieuwe groepslessenProgramma vanaf 5 januari 2010Maandag 14.00 ZUMBA & shape21.00 ZUMBA & shape/introDinsdag 19.00 ZUMBA20.00 BODYSHAPE21.00 ZUMBA & shapeWoensdag 19.30 ZUMBA & shape20.30 ZUMBADonderdag 19.00 ZUMBA20.00 FAT BURNINGVrijdag 20.00 ZUMBA(* & shape = met een reeks buikspieren)info: www.fitclubhoeselt.be / www.zumba.comDe Zumba-trein gemist? Geen nood. Schrijf dan snel in voor de nieuweintroductiecursus. Alle basispassen worden stap voor stap aangeleerd, de nieuweZumba-nummers oefenen we altijd eerst even zonder muziek, zodat iedereen gemakkelijkkan volgen. Start op maandag 5 januari om 21 uur in de spiegelzaal.(max 30 deelnemers)Nieuwe cursus TAI CHI15 mensen volgden de eerste lessenreeksTai Chi -de eerste stap naar ontspanning-in GC Ter Kommen. Vanaf2 februari volgt voor hen eentweede lessenreeks (vervolg).Vanaf 6 nieuwe inschrijvingen, start opdie dag ook een tweede beginnerscursusvan 10 lessen. Geïnteresseerdenieuwe cursisten kunnen dus ookinschrijven.* Data: dinsdagen 2, 9, 16, 23 februari2, 9, 16, 23, 30 maart en 6 april* 19 uur: gevorderden20.30 uur: beginners* Max. aantal deelnemers: 15* Prijs: 80 euro (10 lessen).* De les van 2 februari is eenprobeerles. Betalingen dienen tegebeuren op 9 februari.* Locatie: GC Ter Kommen* Lesgever: Gert Clerckx,tai chi vitalitycoachTai chi is een stijlvolle bewegingskunst,gebaseerd op de principes van yinen yang. Oorspronkelijk toegepastals gevechtssport , heeft tai chi zichde voorbije jaren ontwikkeld tot eenzeer toegankelijke, niet-inspannendegezondheidstraining voor lichaam engeest. Zowel jongeren als ouderenkunnen de weldoende effecten van tai


MilieuMilieuOntwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2010-2013‘Allemaal CO_-neutraal’ - Openbaar onderzoekHet nieuw provinciaal milieubeleidsplan gaat in openbaar onderzoek van 1 december tot 15 februari 2010. De geïnteresseerdeburger kan het plan digitaal raadplegen op de provinciale website. Burgers die geen toegang hebben tot het internet, kunnen eengratis exemplaar bekomen bij het provinciebestuur.Wijzigingen afvalinzameling vanaf 1 januari 2010!!!Limburg.net is de Limburgse intercommunale die het gemeentelijk afvalbeleid meer en meer mee bepaalt. De bedoeling is omin 2013 voor een groot deel het afvalbeleid van alle Limburgse gemeenten op mekaar af te stemmen zodat iedere Limburger aandezelfde voorwaarden zijn afval kan aanbieden of naar het recyclagepark kan brengen.DE GRIJZE HUISVUILZAK – VOORLOPIG NOG GEEN WIJZIGINGEN!!!!Zoals u in de regionale pers wel heeft kunnen vernemen, gaat op lange termijn de grijze huisvuilzakvan formaat en prijs veranderen, en zijn dan enkel nog 44-liter en 22-liter zakken verkrijgbaar. VOOR-LOPIG worden die in Hoeselt nog niet bedeeld en worden ENKEL de “oude” 60-liter en30-liter zakken bedeeld aan dezelfde voorwaarden als voorheen. Hou er wel rekening mee datdeze op een bepaald moment niet meer bruikbaar zullen zijn. Het heeft dus geen enkele zin om dezezakken te hamsteren.Vogels Voeren & BeloerenNationale tuinvogeltelling op 6 en 7 februari 2010Telgegevens zijn nodig om de talrijkheid en verspreiding van tuinvogelsoorten te kennen. Natuurpunt verzamelt de gegevens vanmaandelijkse tellingen van 1 oktober tot 31 maart. Op 6 en 7 februari 2010 vindt de nationale tuinvogeltelling plaats.Wil je meehelpen aan de telling van onze tuinvogels, kijk op www.natuurpunt.be/mijnnatuurpunt. Ook het verslag van detellingen in 2009 kan je hier terugvinden. Je kan nog altijd je gegevens per post opsturen of per e-mail.Boomplantactie 20 maart 2010DE PMD-ZAK – WEL WIJZIGINGEN!! ZOWEL IN PRIJS ALS BIJ DE INZAMELING!!!De PMD-zakken worden vanaf 1 januari 2010 gehalveerd in prijs en verkocht aan 2,50 euro per rolvan 20 stuks. U heeft dus nu het dubbel aantal zakken voor de prijs die voorheen van toepassing was.Wat echter ook wijzigt is dat PMD-afval op het containerpark ENKEL nog aanvaard wordt IN een blauwePMD-zak!Op deze manier wil Limburg.net, maar vooral ook Fost PLUS, de mensen stimuleren om de PMD-fractiemee te geven met de inzameling aan huis. Om de veertien dagen rijdt de ophaler in de gemeenterond, de bedoeling is dan ook dat het PMD maximaal aan deze inzameling wordt meegegeven!! Denkaan het milieu en maak zo veel mogelijk gebruik van de PMD-inzameling aan huis!!Om het milieu en zakken te sparen kan je blikken, brikken en plastic flessen goed samendrukken, of beternog gebruik HERBRUIKBARE FLESSEN!!20De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) i.s.m. de gemeente, en natuurvereniging Orchis vzw organiseren op 20 maart 2010 hunjaarlijkse bomen- en plantenverkoop. Het doel van deze actie is de promotie van het inheems, streekeigen groen en de ontwikkelingvan de plaatselijke Hoeseltse natuur.Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van de Hoeseltse natuur en bestel uw inheems, streekeigen plantgoed! U kan een bestelformulierbekomen bij de milieudienst, tel. 089 51 03 37 of downloaden van de website www.hoeselt.be. Het ingevulde bestelformulierkan u terug bezorgen bij de milieudienst, Dorpsstraat 9, vóór 7 februari 2010.Het plantgoed kan op zaterdag 20 maart 2010 tussen 9 en 11 uur ’s morgens afgehaald worden aan het gemeentehuis (aande kiosk). CONTANTE BETALING IS VEREIST!De volgende plantensoorten kunnen besteld worden (prijs in euro per stuk):Bergvlier (0,80); berk (0,60); brem in pot (1,80); duindoorn (0,70); wildbloemenzaadmengsel (5,00); Gelderse roos (0,80); gele kornoelje(0,80); gewone es (0,70); gewone esdoorn (0,80); groene beuk (0,80); haagbeuk (*)(0,70); hazelaar (*)(0,70); hondsroos (*)(0,70); hulstin pot (4,50); kardinaalsmuts (*)(0,70); katjeswilg (0,60); klimop in pot (0,80); krentenboom (0,70); liguster (0,70); lijsterbes (*)(0,60);linde (0,70); meidoorn (*)(0,70); okkernoot (1,20); rode kornoelje (*)(0,70); sleedoorn (*)(0,60); sporkehout (*)(0,60); tamme kastanje(0,80); veldesdoorn (0,60); veldiep (0,70); vlier (0,60); inheemse vogelkers (0,60); wegedoorn (0,70); wilde appel (0,70); wilde peer(0,80); wintereik (0,80); witte abeel (0,70); zoete kers (0,60); zomereik (*)(0,70); zwarte els (0,60).De planten met aanduiding * zijn autochtone planten, planten van hier.Dit zijn AUTOCHTONE PLANTEN EN STRUIKEN, hetgeen betekent dat zij authentiek en genetisch zuiverzijn. Een groot aantal insectensoorten is aangepast aan het bioritme van deze planten.Met de aanplant van een PLANT van HIER help je de biodiversiteit en bevorder je de streekidentiteit.De gemeente Hoeselt verleent een subsidie bij de aanplant en onderhoud van inheemse soorten.SNOEIHOUT EN GROENAFVAL OP HET RECYCLAGEPARK - RETRIBUTIE WORDT GELIJKGESTELDDe retributie voor het storten van zowel snoeihout als groenafval zoals gras, planten, en niet-houtachtig tuinafval is als volgt vastgesteld:Snoeihout, samengebonden in een bussel van max. 25 kg, of groenafval, aangevoerd in zakken of bakken van max. 25 kg: 0,50 europer bussel, zak of bak2,50 euro voor hoeveelheden tot max. 0,5 m 36,00 euro voor hoeveelheden meer dan 0,5 m 3 tot max. 2 m 312,00 euro voor hoeveelheden meer dan 2 m 3 tot max. 4 m 3Hoeveelheden vanaf 4 m 3 worden geweigerd.INZAMELDAG DIE OP EEN FEESTDAG VALT!Vanaf 2010 wordt een ophaaldag die samenvalt met een feestdag, niet langer meer ingehaald op de eerstvolgende werkdag maarop de eerstvolgende zaterdag. Voor de ophaling op zaterdag gelden dezelfde regels als anders: zet uw afval vóór 6 uur’s morgens buiten of de dag voordien vanaf 20 uur.DE OPHALING VAN 1 JANUARI 2010 VERSCHUIFT DUS NAAR ZATERDAG 2 JANUARI 2010!!Actie Straat.net van Limburg.netLimburg.net organiseert in het voorjaar van 2010 een opruimactie zwerfvuil in de provincie Limburg.Scholen, sport-, jeugd-, buurt- en andere verenigingen kunnen de handen uit de mouwensteken. Hiervoor kunnen zij een vergoeding krijgen per kilometer. De minimumleeftijdvoor deelname wordt op 11 jaar gesteld. Dit geldt zowel voor de deelnemers van verenigingenals voor deelnemers van scholen. Limburg.net sluit een verzekering af voor alle deelnemers.Gelieve tijdig in te schrijven bij de Milieudienst via tel. 089 51 03 37.Aan Straat.net is ook een foto- en filmwedstrijd verbonden. De winnaars krijgen een toepasselijke prijs.In de gemeente Hoeselt vindt de Straat.net actie plaats opvrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 maart 2010!!21


CollegebeslissingenInformatiefOverheidsopdrachten* De aankoop van 10 mobiele cd-bakken voor de bibliotheek werd gegund aan de firma Belisia uit Bilzen tegen de totale prijs van3.4487,50 euro incl. btw.* De opdracht voor de aankoop van toepassingssoftware, om o.a. het beheer van de dagelijkse werking van de brandweer teondersteunen, werd gegund aan de firma AbiWare uit Geel voor een bedrag van 3.750,44 euro.* Met het oog op de aanleg van verkeerseilandjes in de Schalkhovenstraat en aan het kruispunt Leurestraat/Sint-Hubertusstraatwerden bij de firma Ebema materialen (boordstenen en hechtmortel) aangekocht voor een bedrag van 5.356,59 euro.* Ter vervanging van een aantal defecte afzetpaaltjes dorpsplein Hoeselt werden onlangs 2 nieuwe inzinkbare en 2 vaste afzetpaaltjesaangekocht bij de firma Belgatraffic uit Gent voor een totaal bedrag van 1.718,20 euro.* De opdracht voor het leveren en plaatsen van een branddeur (lagere school Romershoven) en een nooddeur (kleuterschoolWerm) werd gegund aan Houthandel Modest uit Tongeren tegen het totale bedrag van 3.754,07 euro.* Een nieuw kasregister, ten behoeve van de dienst burgerzaken, werd aangekocht bij de firma Office Plus – Veldeman uit Hasselttegen de som van 1.058,75 euro.Verfraaiingswerken aan (kerk)centrum te Sint-Huibrechts-Hern in 2010St.-Huibrechts-Hern zal na Werm het volgende “straffe toeren” dorp worden. Misschien de gelegenheid om in deze deelgemeentevan Hoeselt infrastructureel wat esthetische ingrepen te doen. Het bestuur heeft daarom beslist het bovenste deel van het voetpadin de Herenstraat tegenover de kerk binnenkort te verharden in klinkers.Ook zal een gedeelte van de Hernerweg (meer specifiek het deel tussen de Herenstraat en het wegje naar begraafplaats) en van deSt.-Hubertusstraat (meer specifiek zo’n 50m verder dan kerk evenals er tegenover) mee uitgevoerd worden. Bedoeling is uniformiteitrond de kerk (centrum) te creëren en tevens een degelijke verharding van het voetpad te voorzien tussen de kerk en de nieuwebegraafplaats. Dit voetpad kan tevens worden gebruikt door schoolgaande jeugd en ouders om veilig en gemakkelijk aan school tegeraken. Deze werken zullen in de loop van volgend jaar door de technische dienst uitgevoerd worden.Renovatie kerkomgeving OLV MiddelaresDe kerkfabriek OLV Middelares heeft aan het college van burgemeester en schepenen een aanvraag gericht om de omgeving rondde kerk op de Nederstraat te vernieuwen en dit om volgend jaar in mei hun langdurig bestaan te vieren.Daar de omgeving van bijna alle kerken binnen Hoeselt een opknapbeurt heeft gehad in de laatste jaren, wordt ook hier door hetgemeentebestuur graag op ingegaan. Zowel de verouderde verharding als de groenvoorziening rondom de kerk zullen grondigaangepakt worden door de eigen technische dienst.Herinrichting bocht SchalkhovenDe proefopstelling in de bocht van de Schalkhovenstraat zal omgezet worden in een definitieve opstelling. Deze opstelling zal eenpoorteffect creëren bij het binnenrijden van de bebouwde kom en op deze wijze bijdragen tot een snelheidsverlaging. Hierbij zalgebruik gemaakt worden van een combinatie van doorlopende en onderbroken witte lijnen, arceringen en het aanleggen van 2verkeersgeleiders. Er wordt voor gezorgd dat er genoeg ruimte is tussen de inritten van de huizen en de verkeersgeleiders, zodathet in- en uitrijden aldaar niet bemoeilijkt wordt. De verkeersgeleiders worden tevens naast de afwateringsgeultjes geplaatst zodatze geen obstructie vormen voor het aflopende regenwater.Herinrichting kruispunt Leurestraat/Sint-HubertusstraatDoor de gemeenteraad werd goedkeuring verleend voor het creëren van een definitieve wegversmalling in de bocht ter plaatseSint-Hubertusstraat/Leurestraat door middel van het aanbrengen van een verkeersgeleider aan zowel de linker- als aan de rechterkant.Tussen de verkeersgeleider aan de rechterzijde (richting Sint-Hubertusstraat) en de boordsteen, wordt een verplicht fietspadvoorzien. De fietsers verliezen zo hun voorrang ten opzichte van het verkeer op de Sint-Hubertusstraat.!De technische dienst van de gemeente Hoeselt zoekt:technisch assistent groendienst – voltijds (38/38e) – gesco – niveau DFunctie: Aanplantingswerken en inzaaien van grasperken - Snoeien van bomen, heesters en rozen - Onderhoudswerk, plantsoenen,gazons en scheerwerken - Aanplanting éénjarige bloemen - Allerhande andere takenVerwacht: je beschikt over verantwoordelijkheidszin - je bent werkwillig, enthousiast - je hebt oog voor veiligheid - individueel enin team kunnen werken - bij voorkeur in het bezit van rijbewijs categorie B, C en G(traktor) - je bent flexibel in het aanvaarden van wisselendeopdrachten al naargelang de noodzaak van het moment - voldoen aan de voorwaarden van gesubsidieerde contractuelen(gesco-stelsel, meer info hieromtrent te bekomen bij de VDAB) - slagen in een selectieproef die bestaat uit een praktisch selectiegedeelte(50%) en een mondeling selectiegedeelte (50%)Biedt: contract onbepaalde duur met ingang van 1 februari 2010 - een competitief verloningspakket (in de salarisschaal D1-D3,brutojaarsalaris minimum 19762 euro) - maaltijdcheques - fietsvergoeding - voltijdse tewerkstelling (38u/w) - Bij relevante beroepservaringkan het aantal jaren dienstanciënniteit worden meegenomen met een maximum van 8 jaar.Solliciteren: De kandidaturen, met cv en (desgevallend) afschrift van het diploma, dienen per schrijven te worden gericht aan JanSwaen, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt en uiterlijk 8 januari 2010 ter post worden afgegeven. Nadere inlichtingen kunnen verkregenworden bij de personeelsdienst op het nummer 089 51 03 13Horeca-activiteiten in de maandkalenderDe Hoeseltse horecazaken kunnen vanaf januari ook activiteiten laten opnemen in de gemeentelijke maandkalender. Enkel activiteiten die slechts sporadisch(maximum maandelijks) voorkomen en die buiten de gewone werking vallen komen in aanmerking.Bijvoorbeeld: Een wandeling, muzikaal optreden, thema-avond,... kunnen wel.Uitzendingen van voetbalwedstrijden, feestmenu’s,... kunnen niet.De nodige gegevens (minimum de titel, het uur, de plaats, de organisator en info-contactgegevens) moeten bij de cultuurdienst ingediend worden ten laatste deeerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de activiteit plaatsvindt (vb: een activiteit in maart moet ten laatste op 1 februari gemeld worden).Contact: activiteitenkalender@hoeselt.be, tel. 089 41 63 58, GC Ter Kommen, Europalaan 2.De Hoeseltse Handelaars verwennen hun klantenHet gemeentebestuur doet een warme oproep om voor uw eindejaarsaankopen zeker langs te gaan bij onze Hoeseltse handelaars.Tijdens de maand december kan je hier zeer mooie prijzen winnen.Gemeentebestuur van HoeseltMeldingskaartAankoop uitrusting gemachtigde opzichters voor Hoeselse scholenAlle leerkrachten van alle Hoeseltse scholen hebben een nascholing gevolgd bij HINP Raymond Collings, verkeerscoördinator bij deVerkeersdienst van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst en zijn thans in het bezit van een diploma gemachtigd opzichter.De basisuitrusting van een gemachtigd opzichter bestaat uit:Fluorescerend vestje - Armband in Belgische driekleur met de naam van de gemeente - Een bordje C3.Er zullen 25 armbanden en C3-bordjes aangekocht worden en à rato van een verdeelsleutel ter beschikking gesteld op de diverseIndien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je zeonder gefrankeerde omslag verzendenaan nevenstaand adres ofje kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuisDorpsstraat 173730 HOESELT22 locaties van de scholen. De leerkrachten zijn al in het bezit van een fluovestje. Eerder dit jaar werden door het gemeentebestuur23ook al volledige sets aangekocht en verdeeld onder de diverse locaties waar de kinderopvang plaatsvindt.


InformatiefPas geopendPapier uit FSC-hout: de gemeente geeft het voorbeeld!Wat kunnen wij doen om bij te dragen tot de stimulatie van duurzaam bosbeheer wereldwijd? Heel eenvoudig, let op het FSCkeurmerk elke keer u hout- of papierproducten aankoopt. De gemeentelijke diensten maken gebruik van FSC-gelabeld papier!Wat is FSC?FSC staat voor 'Forest Stewardship Council'. Het is een internationale, organisatie in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector,sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de FSC is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.Waarom FSC?De bossen, belangrijke ecosystemen met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossingraast meedogenloos verder, en bosdegradatie tast zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen bij ons aan. Toch hoefthoutwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker isdan de meeste alternatieven. Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. Daarom werdFSC en boscertificering in het leven geroepen.PolitiequizVrijdag 26 februari om 20 uur in CC De KimpelDe politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst organiseert zijn derde GROTE QUIZAVOND!Er kunnen ploegen van maximum vier personen inschrijven.Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg.Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar sabine.silkens@gmail.com of via tel. 089 51 93 08.Thuiszorgwinkel en hoorcentrum Scherpesteen in HoeseltNa vestigingen in Hasselt, Overpelt, Beringen en Maasmechelen opende sinds kort de 5 de Thuiszorgwinkelhaar deuren in Hoeselt.De Thuiszorgwinkel biedt een uitgebreid gamma producten aan voor jong en oud, ziek en gezond.Ook in Hoeselt vind je een volledig gamma hulpmiddelen voor de thuiszorg, gaande van kleine hulpmiddeltjeszoals aangepast bestek tot de grote thuiszorgartikels zoals toiletstoelen en verzorgingsbedden.Daarnaast worden er rolwagens, bandagisterie en orthopedie verstrekt.Verder kan je er terecht voor fitness- en revalidatietoestellen, allerlei artikelen voor comfortabel zittenen liggen en meetapparatuur zoals bloeddruk- hartslag- en vetmeters. Voor jonge gezinnen is er ookeen mooi aanbod van allerhande producten die je ondersteunen vanaf de zwangerschap tot en metde voeding en verzorging van je baby. Het huren van allerlei hulpmiddelen kan natuurlijk ook.Maar er is nog meer: je vindt er ook een hoorcentrum!Drie halve dagen per week kan je terecht bij de audiologe van hoorcentrum Scherpesteen voor kwalitatievehoortoestellen, hulpmiddelen voor slechthorenden en allerhande gehoorbescherming.Zij informeren je vrijblijvend en maken graag tijd voor een gratis gehoortest. Ook voor onderhoud en herstellingen van alle merkenhoortoestellen ben je hier aan het juiste adres.Stap gerust eens binnen. Iedereen is van harte welkom!Voordelig feestvieren met de lijnMet het oudejaarsnachtbiljet van 2,5 euro reist u onbeperkt op alle diensten van De Lijn, zowel de gewone als de speciale oudejaarsnachtbussen. Het biljetis te koop op 31 december, is geldig vanaf 18 uur en op nieuwjaarsdag. Folders in de infozuil gemeentehuis.Nieuwe dienstregeling treinenVanaf december zijn er talrijke wijzigingen i.v.m. het vertrekuur van de treinen. Ook zijn er sommige treinen weggevallen. Raadpleeg eerst de folders in deinfozuil gemeentehuis of informeer via www.nmbs.be.Tongersesteenweg 12ATel. 089 85 23 41www.thuiszorgwinkel.beOpeningsurenma: voormiddag na afspraak en van 13 - 17 uurdi tot en met vr: 9.15 - 12.30 uur en van 13 - 17 uurHoorcentrum ScherpesteenTel. 011 21 39 78www.scherpesteen.beOpeningsurenma: 13 - 17 uur vrije consultatiewoe 13 - 17 uur na afspraakvrij 9.15 - 12 uur na afspraakMELDINGSKAARTO Het wegdek is beschadigdO De openbare verlichting is defectO De riolering is verstoptO De fiets- en voetpaden dienen hersteldO Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenstO Het ruimen van grachten is gewenstO Er werd afval gestort (waar en door wie)O Er is signalisatie gewenstAndere:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AFZENDER :Naam:…………………………………………….......Adres:…………………………………………………..................................………………………………..Tel. of GSM:…………………………………………Datum en handtekening:Centrum voor gezondheid, schoonheid en wellnessKarl en Carine Soubry –MoorsBergweidestraat 9tel. 089 51 47 34www.osteo-kine.beNa haar studies aan de KULeuven als Licentiate in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapieheeft Carine onmiddellijk een opleiding als schoonheidsspecialiste gevolgd, in de hoopbeide beroepen ooit te kunnen combineren.Na verbouwingswerken in de praktijk is het dan eindelijk zo ver.Je kan hier terecht voor de gewone schoonheidsbehandelingen zoals gelaatsverzorgingen,pedicure, manicure, ontharingen, massages, gel- en acrylnagels,... Daarnaast gaat de aandacht voornamelijk naar wellness en figuurcorrectie:hot-stone massages, proteïnedieet, body coach, endermologie voor lichaam (anti-cellulitis) en gelaat (anti-rimpel en versteviging).Het neusje van de zalm is de laatste nieuwe techniek: nl. de Silky Oaks Contour Wrap. Dit is een wikkeltechniek in combinatie met mineraalrijkezeeklei die zorgt voor een grondige zuivering en ontgifting van het lichaam in combinatie met een groot centimeterverlies(garantie van 15 cm na de eerste beurt), vermindering van cellulitis, littekens en striemen en versteviging van de huid.Voor het hele aanbod van behandelingen kan je altijd de website bezoeken.Tip voor de feestdagen: geef eens een ‘weet het niet’ cadeau in de vorm van een cadeaubon!...................................................................................24..................................………………………………..Openingsuren25Enkel op afspraak


Pas geopendHuldigingenAtelier PingelBetina PingelL. Lambrechtsstraat 6tel. 089 20 96 92, GSM 0474 98 51 71www.atelierpingel.be bettina.pingel@telenet.beAtelier Pingel is onlangs geopend aan de L. Lambrechtsstraat 6. Atelier Pingel is een nieuwebloemenzaak met een assortiment bestaande uit bloemstukken, boeketten, tafelversieringen,huwelijksdecoraties, rouwkransen enzovoort. Ook ter plaatse decoreren van uw zaakof winkel behoort tot de mogelijkheden. Aan de wieg van Atelier Pingel staat Bettina Pingel.Wat begon als een hobby werd meer en meer een passie en groeide uiteindelijk uit tot deze nieuwe zaak. In een mum van tijd wordenhier vanuit een originele invalshoek de meest wonderlijke creaties te voorschijn getoverd. Voor Bettina is iedere opdracht een uitdagingwaar ze met hart en ziel voor gaat met een schitterend eindresultaat als gevolg.Alle aanvragen zijn enkel mogelijk op bestelling en kunnen op maat besproken worden na afspraak.OpeningsurenOp afspraak tussen 9 en 19 uur - Andere openingsuren worden bij gelegenheid gemeld in de etalage.Wa Ne FotoJohan PaulyDorpsstraat 3Tel. 089 86 88 65, GSM 0477 25 94 76www.wanefoto.com info@wanefoto.comWa Ne Foto! maakt creatieve fotoreportages en straffe portretten. Foto’s die ontroeren en verwonderen, foto’s die een verhaal vertellen,foto’s die blij maken. Je kan er terecht voor echte afdrukken van je digitale foto’s en natuurlijk zijn ‘rollekes’ absoluut nog welkom.Ook voor pasfoto’s en gepersonaliseerde (digitale) albums kan je in de nieuwe zaak terecht.Maar dat is niet alles. Zij bieden een aantal nieuwe concepten aan op het gebied van professionele video. De mensen waar zij meesamenwerken hebben allemaal jaren ervaring in de nationale televisiesector (één, Jambers, vt4/vijftv, vitaya, …). Daardoor kan je hun reportagesniet onderscheiden van een televisiereportage. De ‘babyfilm’ bijvoorbeeld is één van hun concepten: een aantal maandenvoor de geboorte komt een regisseur/cameraman bij de ouders langs voor een draaimoment. Vlak na de geboorte komt diezelfdeploeg nog eens langs en dan nog een derde keer een aantal maanden later bij de doop of babyborrel. Je hebt de kans om elk jaar deoptie bij te kopen waarbij de ploeg nog eens langs komt bv. op de verjaardag van je kind. Wanneer je kind dan 18j wordt dan heeft dieeen ‘film van je leven’. Kom zeker vrijblijvend eens langs om een trailer te bekijken en te horen welke andere mogelijkheden er zijn.‘Wa Ne Foto!’ is er voor al je ‘beeldspraak’.Openingsuren:Dinsdag tot en met zaterdag: van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur - Na 18.30 uur: op afspraak.Wellness BoutiqueYolanda GoossensL.Lambrechtsstraat 21GSM 0498 11 06 71www.wellnessboutique.beAls afgestudeerd massagetherapeute is Yolanda erg gepassioneerd om mensen te helpenontspannen en om ze de heilzame werking van allerhande massagetechnieken en kruidente leren kennen. Voor elke massage die in de Wellness Boutique wordt aangeboden heeftzij vervolmakingcursussen gevolgd om zo een optimaal mogelijke behandeling aan haarcliënteel te verschaffen. Misschien heb je nog nooit de tijd genomen voor een massage en ken je het weldadig effect ervan niet.Massage laat spanningen wegvloeien, verdrijft stress, verbetert je gezondheid, geeft je nieuwe energie en laat je toe te genieten.De Wellness Boutique is meer dan een ‘wellness’ instituut. Bij de Boutique vindt je een uitgebreid gamma aan kwaliteitsvolle en leukeontstressende middelen. Heb je een specifieke vraag of ben je op zoek naar een welbepaald product? Breng dan zeker vrijblijvend eenbezoekje aan de boutique in het hartje van Hoeselt! Heb je een vraag of wil je graag een afspraak maken? Aarzel dan niet om eenberichtje te sturen via het volgende emailadres: yolanda.goossens@telenet.be.Wandel- en fietshappeningt.v.v. ‘Lienemientje’ voor het Limburgse Kinderkankerfonds ‘Kleine Prins’De opkomst voor de wandel-, fietsentreinhappening ingericht doorbrasserie ‘De Singelhoeve’ op 11november werd voor de 2 de maalop rij een gigantisch succes. De inschrijvingsgeldenvan de 3 trajactengingen integraal naar de actie ‘Lienemientje’.In aanwezigheid vanburgemeester Annette Stulens enschepen Werner Raskin werd erdoor de orde van de Tempelridderseen cheque van 600 eurooverhandigd aan Jeannine Mottarten keepertrainer Guy Martens vanKRC Genk, die bestuurslid is van deactie. Deze donatie werd mogelijkgemaakt dankzij de goede samenwerking met David Depraetere, prior van de orde en eveneens lid van Lienemientje. Radio Sportzorgde voor de muzikale noot. In een interview benadrukte Guy Martens nog maar eens hoe belangrijk dergelijke steun wel is voorzulke projecten. De burgemeester en de schepen zegden alvast hun steun toe. Norbert Croux van de Singelhoeve was duidelijk in zijnnopjes met het behaalde resultaat, er namen meer dan 250 mensen deel.Namens de actie ‘Lienemientje’ en ‘Kleine Prins v.z.w.’ bedanken Jeannine, David, Guy en de leden van de actie iedereen die deze dagtot dit grote succes gemaakt hebben en kijken reeds uit naar volgend jaar.Meer info: www.osmith-mco.be, Fra Depraetere.Openingsuren winkelHij kreeg hiervoor felicitaties en een attest van de heer Guido Van Poucke, Voorzitter ‘Stichting Geheim Leger 1940-45, Erekolonel Stafbrevethouder.26 Dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur - Vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.27Massages enkel op afspraak zowel overdag als ’s avonds.René Stulens schrijft boek over oorlogsherinneringenDe 90-jarige René Stulens, beter gekend als René van de Bloemenbood in de Kruisstraat is deauteur van dit boek.Het is goed dat meer dan een halve eeuw na de tweede wereldoorlog hij zijn persoonlijke herinneringenaan de terreur, de ontbering, de gevaren en de haat van deze gruwelijke oorlogsjarenaan het papier toevertrouwd heeft. Bedoeling is hiermede ook de huidige generatie voor ogente houden dat oorlogen niet alleen uitgevochten worden ver weg aan de andere kant van hetland of in het buitenland maar dat eveneens in eigen gemeente heel veel mensen hun levengewaagd en zelfs opgeofferd hebben om ons vaderland zijn vrijheid terug te geven. Ook de gevarenen ontberingen van de gewone Hoeselaar komen in dit boek aan bod. Deze kranige manbeschrijft op zijn manier en op eenvoudige wijze hoe hij deze oorlogsjaren meegemaakt heeft.Als hij nu bepaalde passages naleest krijgt hij opnieuw tranen in de ogen.Mogen deze persoonlijke oorlogsherinneringen menige Hoeselaar en gouwgenoot aanmoedigenom dit boek een ereplaats te geven in zijn boekenkast.De raad van bestuur van de ‘Stichting GEHEIM LEGER 1940-1945’ heeft aan René Stulens, de prijs voor 2009, de waardering ‘Belangrijkepersoonlijke getuigenis’ verleend voor zijn werk. Voor het ‘GEHEUGEN’ van het oorlogsgebeuren 1940-1945 dient de geschiedenis ook rekeningte houden met de persoonlijke getuigenissen van de kleine man die het gebeuren ‘persoonlijk’ meemaakte. Dit is dan ook de reden waarom het oorlogsrelaasvan René zo belangrijk is en dat de jeugd er kennis van zou nemen.Het boek is te koop aan 12 euro bij René Stulens, Kruisstraat 17, Hoeselt, tel. 089 51 43 71.


28Actueel

More magazines by this user
Similar magazines