13.07.2015 Views

Neem de proef op de SOM - Chiro

Neem de proef op de SOM - Chiro

Neem de proef op de SOM - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Neem de proef op deSOM!een spel uit bezorgdheidSteun Op Maat


InleidingNeem de proef op de SOM !!!Dit spel is gegroeid uit een bezorgheid. Elk jaar verdwijnener immers enkele Chirogroepen.We geloven dat sommige groepen kunnen overleven, alsze wat meer gepaste ondersteuning krijgen in moeilijkemomenten.Het Chirokader staat in de eerste plaats ten dienste van deplaatselijke chirogroepen.Met het kader bedoelen we de hele structuur die is gegroeidom ondersteuning waar te maken: de gewesten,verbonden en nationaal. Heel wat initiatieven die vanuithet kader worden opgezet, zijn natuurlijk niet rechtstreeksgericht naar de plaatselijke Chirogroep.Toch is de enige echte beweegreden: Chiro mogelijk temaken voor die ene jongere of dat ene kind.Het gewest is een spilorgaan bij het ondersteunen vande groepen. Een gewestploeg staat binnen het kader hetdichtst bij een plaatselijke groep – dat is in ieder geval debedoeling. Een gewest verdient op zijn beurt ondersteuningvan de verbondswerking en het nationale kader. Vaakleveren de verschillende partners in deze ideaal lijkendestructuur prima werk, maar soms lijkt de klassieke maniervan ondersteunen niet meer te volstaan. Er is nood aanaangepaste steun.voor Steun Op Maat. Steun op maat komt niet zomaar uitde lucht vallen! Het bouwt verder op de TIL werking (Taken,Inhoud en Leven in de ploeg).Om tot SOM te komen, moeten eerst twee basisvoorwaardenvervuld zijn: leer je groep kennen en win hun vertrouwen.Dat vormt ook de basis voor de TIL-werking, enSteun Op Maat


etekent dus geen extra werk. We vragen wel extra aandachtomdat het zo belangrijk is!De volgende stap is werken mét de leidingsploeg. Bij alleswat het gewest doet worden best zoveel mogelijk leidingsmensenbetrokken, zodat ze ook zelf sterker worden en degroep (opnieuw), zelfstandig kan werken. Het gewest geeftde leiding met andere woorden de kans om alles wat julliedoen ook te leren.Daarna is het de bedoeling dat het gewest binnen hetnetwerk van de groep op zoek gaat naar derden die meekunnen ondersteunen, en dus het plaatselijk engagementvan de gewestmedewerker(s) kunnen verlichten. Een VB,oud-leiding, de jeugddienst, ouders,… kortom, het netwerk.Zij kunnen waarschijnlijk op langere termijn dichterbij de groep blijven werken dan jullie. Het gewest engageertzich tijdelijk, met het oog op verzelfstandiging!Neem de proef op de som!Steun Op Maat


Tijd voor actie!!Met dit spel bieden we jullie een werkmiddel om deconcrete situatie van het gewest en de groepen in kaart tebrengen. Waar liggen de moeilijke punten van elke groepen van het gewest? Waar is het gewest of een groep ‘goebezig’?Jullie kunnen deze vragen beantwoorden door dit spel tespelen maar we willen natuurlijk ook met de antwoordentot actie overgaan!We beseffen goed dat het overgaan tot actie veel energiekan en zal vragen. Zelf weten we maar al te goed hoeveeltaken elke ploeg draagt en we willen jou en je ploeg nietnóg meer belasten.Onze ervaring leert echter dat het veelal geen kwestie isvan ‘extra’ werk, maar wel van ‘anders gaan werken’, vandoelgericht te werken en ‘ondersteuning op maat’ aan tebieden.Elke groep is uniek, en de ondersteuning moet daaromaangepast zijn. Met dit spel zullen jullie heel wat informatieover alle groepen verzamelen. Na het verzamelen van informatiekomt dan ook ‘het maken van keuzes’ en ‘het plannenervan’. Welke groep heeft wat nodig? Wat kan en wil de gewestploegsamen met de groep opnemen? Om het realistischte maken moeten er natuurlijk ook realistische keuzesgemaakt worden en prioriteitenlijstjes opgesteld worden.Om die keuzes te maken moeten jullie dus niet enkel deinformatie die uit het spel kwam in de balans gooien. Ookde huidige werking van het gewest, de klassieke activiteiten,weekends, het aantal gewestmedewerkers moeten eengrote rol spelen in het kiezen en afwegen.Na het spel zijn jullie dus aan zet om dit alles om te zettenin zinvolle ondersteuning.Je komt misschien tot de vaststelling dat je ploeg al eenSteun Op Maat


eetje aan SOM doet, zonder dat zo te benoemen. Mooi zo!Maar misschien vind je hier wel enkele nieuwe sporen omde groepen van jouw gewest een handje te helpen. Aan jouom die onbetreden paden te gaan.SpeluitlegInhoud van het spelBij het spel vind je volgende dingen:x Spelbord verdeeld in 4 kwadrantenx Identiteitskaart voor elke groepx Groene, oranje en rode magneetjesx GTP-cijfers van elke groep van je gewestx Enkele actie-fichesDoel van het spel (5’)Het is de bedoeling dat de gewesten een ‘ontdekkingstocht’maken voor elke groep. Ze onderzoeken ten eerste hoegoed elke groep betrokken is bij het gewest en ten tweedehoe sterk elke groep is. Dit gebeurt aan de hand van eenidentiteitskaart per groep. Daarop staan vragen waar eenscore als antwoord wordt gegeven.Met dit verworven inzicht wordt een actieplan opgesteldvoor de zwakste groepen. We vragen heel concreet om voorminstens één groep een actieplan op te stellen. De tips uitde SOMmap zijn hierbij de rode draad.Leg het spelbord open (5’)Het spelbord bestaat uit twee assen. De horizontale as is deas van de chirogroep, de verticale is de gewestas.Door de twee assen is het spelbord verdeeld in 4 kwadranten.Na het invullen van de identiteitskaarten zal elke groepeen plaats krijgen op het spelbord en dus ook in één vande 4 kwadranten terecht komen. Daaruit kunnen we inSteun Op Maat


grote lijnen afleiden welke kenmerken de groepen hebbendie zich in een bepaald kwadrant bevinden. Hoe verder degroepen zijn verwijderd van het middelpunt, hoe explicieterde kenmerken voorkomen.Bereikbare hutx kenmerken van de groepDe groepen in dit kwadrant behoren tot de zwakkere groepenbinnen jullie gewest.Op de groepsvragen hebben ze niet zo goed gescoord, duser zijn blijkbaar wat dingen die verkeerd lopen. Dit kan gaanover leden, leiding, netwerk,… (bekijk de ID-kaart eens!!).Anderzijds zijn het groepen die jullie als gewest wel bereiken.Ze zijn regelmatig aanwezig op gewestactiviteiten.x Mogelijkheden voor het gewestDit is zijn groepen die zeker ondersteuning nodig hebben,aangezien ze laag scoren op de groepsas. Hun toekomst isbedreigd op redelijk korte termijn.Als gewest is het voor jullie makkelijk om hier Steun OpMaat toe te passen. Jullie kennen immers de groep en jullieweten ook wat er aan de hand is, aangezien ze hoog scorenop de gewestas. Dit bespaart al heel wat tijd en moeite, dieanders in kennismaking zou moeten worden gestoken.Bereikbaar kasteelx kenmerken van de groepDe groepen in dit kwadrant behoren tot de sterkere groepenbinnen jullie gewest. Ze scoren hoog op de groepsas enop de gewestas. Dat wil ook zeggen dat ze een goede bandhebben met het gewest en vaste klanten zijn op gewestactiviteiten.x Mogelijkheden voor het gewestDit zijn geen groepen die Steun Op Maat nodig hebben. Zestaan sterk en hun toekomst is niet bedreigd. Toch zijn zezeer belangrijk voor het gewest. Het zijn immers de sterkereSteun Op Maat


groepen die de gewestactiviteiten mee helpen opbouwenen dus onmisbaar zijn voor de algemene gewestwerking.Vaak leveren die groepen ook mensen voor het gewest, dusis het belangrijk het contact te blijven onderhouden.Misschien kan zo’n sterke, bereikbare groep jullie ookhelpen bij het ondersteunen van een zwakkere groep (bv.activiteiten samen doen, leiding uitwisselen, materiaal uitlenen,…)Niet uit het oog verliezen!!!Hut op een eilandx kenmerken van de groepDeze groepen kan je vergelijken met “de bereikbare hutten”:het zijn groepen die niet zo sterk staan en Steun Op Maatnodig hebben. Een groot verschil is dat dit groepen zijn diejullie als gewest moeilijk bereiken: ze komen maar zeldennaar gewestactiviteiten en jullie voelen je niet erg welkomals meter of peter.Vaak zijn dit groepen die op zichzelf zijn teruggeplooid omdatze in problemen zitten en daar wat beschaamd om zijn.x Mogelijkheden voor het gewestHier ligt de grote uitdaging voor het gewest!! Jullie wetenimmers dat die groepen kunnen stoppen op korte termijn,maar jullie hebben geen toegang tot de groep.Er zal dus veel moeten worden geïnvesteerd in kennismaking,langsgaan op LK’s , eetfestijnen,… om zo het vertrouwenvan de groep te winnen. Pas als dit is gelukt, kan erwerk worden gemaakt van Steun Op Maat. Het zal tijdsintensiefzijn, maar dit zijn de groepen die SOM het meestnodig hebben.x Mogelijkheden voor het gewestHier ligt de grote uitdaging voor het gewest!! Jullie wetenimmers dat die groepen kunnen stoppen op korte termijn,maar jullie hebben geen toegang tot de groep.Er zal dus veel moeten worden geïnvesteerd in kennisma-Steun Op Maat


king, langsgaan op LK’s , eetfestijnen,… om zo het vertrouwenvan de groep te winnen. Pas als dit is gelukt, kan erwerk worden gemaakt van Steun Op Maat. Het zal tijdsintensiefzijn, maar dit zijn de groepen die SOM het meestnodig hebben.Kasteel op een eilandx Kenmerken van de groepDeze groepen staan stevig op hun poten. E zijn geen groteproblemen te melden. De toekomst is redelijk veilig. Het‘probleem’ stelt zich hier op de gewestas. Deze sterkegroepen hebben weinig interesse voor het gewest en zijnmoeilijk te bereiken.x Mogelijkheden voor het gewestNet zoals alle groepen binnen het gewest, zijn ook dezegroepen belangrijk!Als jullie er als gewest in slagen om deze groepen nauwer tebetrekken bij het gewest en dus ook bij de andere groepen,wordt iedereen daar beter van. Jullie zullen meer volktrekken op jullie activiteiten én ook deze groepen kunnenop termijn mensen afvaardigen naar de gewestploeg enop die manier mee helpen aan de SOM voor de zwakkeregroepen…Identiteitskaart invullen (20’)Hoe goed kennen jullie als gewest jullie groepen?Welke groepen zijn de vaste klanten op de gewestactiviteiten?Welke groepen hebben het moeilijk en op welkedomeinen?Dit proberen we te weten te komen door het invullen vande identiteitskaart. De ID-kaart is opgesplitst in 2 delen:gewestvragen en groepsvragen.De gewestvragen gaan vooral over de relatie gewest-groep.De groepsvragen hebben meer betrekking op de situatievan de groep zelf. Sommige vragen hebben wat uitleg meeSteun Op Maat


gekregen om het voor jullie duidelijk te maken. Lees dezeextra uitleg zeker!!Zowel de gewest- als de groepsvragen staan op een totaalvan 100 punten. Naargelang het belang van de vraag zijn ermeer of minder punten toegekend.Wat als een vraag niet van toepassing is? Het kan zijn dater gevraagd wordt naar een gewestactiviteit die jullie nietorganiseren. In zulke gevallen (ook bij de groepsvragen) gevenjullie telkens de helft van het maximaal toe te kennencijfer (dus bv. 5/10)Wat als je het antwoord op een vraag niet weet?Bij de groepsvragen kan het gebeuren dat je het antwoordop de vraag niet kent. Ook hier geef je de helft van hetmaximum van de punten, maar je moet onderaan de IDkaartook een ‘weet niet’ bolletjekleuren. Als de ID-kaart volledig is ingevuld tel je het aantal‘weet-niet’ bolletjes dat is gekleurd. Op basis daarvan krijgtde groep een kleur toegewezen:v 1-7 bolletjes zijn gekleurd: groen (jullie kennen degroepen goed! Proficiat en houden zo!!)v 8-14 bolletjes zijn gekleurd: oranje (deze groepen kennenjullie “half-en-half”. Misschien zijn er dingen die jullieniet weten, die wel vrij belangrijk zijn (bv. een tekort bijketi’s)? Ga er naar op zoek)v 15-21 bolletjes zijn gekleurd: rood (deze groepen zijnjullie vrij onbekend. Misschien kunnen jullie extrainspanningen doen om deze groepen te leren kennendoor bv. een intensief peter-meterschap)Steun Op Maat


Het gewest krijgt voor elke groep een identiteitskaart.Hierop staat de naam van de groep, en de vragenlijstjes.De IDkaarten worden verdeeld onder de verschillendemedewerkers, die in groepjes telkens enkele groepengaan beoordelen. Ze kiezen zelf wie welke groepen beoordeelt.We raden wel aan dat er nooit 2 of meer mensen uitdezelfde groep hun eigen groep gaan beoordelen. Dat bijhet invullen van de IDkaart van een groep, er dus altijd ééniemand afkomstig is uit een andere groep. Een andere tipkan zijn om de P/M de kaarten van hun groepen te lateninvullen, zo is het ook een beetje een test hoe goed ze hungroepen kennen.Plaats de groepen op het spelbord. (’10)Als alle vragen zijn beantwoord, worden alle groepen ophet spelbord geplaatst. Het totaal op 100 wordt teruggebracht tot een totaal op 10. Zoek voor elke groep hetsnijpunt van de groepsas en de gewestas. Elke groep komtnu in een kwadrant terecht.Jullie kunnen nu als ploeg nog correcties uitvoeren. Hetis waarschijnlijk dat mensen verschillende interpretatiesgeven aan bepaalde vragen en dat de uitslag dus wat vervormdwordt.Probeer nu als gewest de groepen in de juiste verhoudingentegenover elkaar te plaatsen.Hou ook rekening met de kleur van de magneetjes: rodegroepen verdienen meer aandacht dan groene groepen…Keuzes maken… (’30)… is nooit gemakkelijk. Maar om vooruit te komen makenjullie best goed overwogen keuzes.Alle groepen zijn nu aan bod gekomen en jullie plaatsten zenet op het spelbord met de groepsweg, de gewestweg ende kwadranten.Dit zijn de resultaten die jullie nu hebben:10 Steun Op Maat


v per groep een uitgebreide identiteitskaart,v de bespreking van de groepen tijdens de plaatsing ophet spelbord in het achterhoofd,v de visualisatie van de analyse op het spelbord.x Hieruit kunnen jullie intussen opmaken welke groepenje kent en welke minder of niet. Jullie hebben intussen ookontdekt waar welke groep steun nodig heeft. Bij de enegroep zullen jullie geen extra investering moeten doen, eenandere moet je gewoon nog iets beter leren kennen, henbetrekken bij de gewestwerking en nog een andere heeftsteun nodig om het netwerk terug op poten te zetten.Jullie kunnen nu al de keuze maken welke groepen extraaandacht nodig hebben, je kan je onmogelijk engagerenom zeven groepen intensief te gaan ondersteunen. Hiermoeten dus keuzes gemaakt worden. Bij welke groepengaan jullie SOM toepassen vanuit het gewest? Deze afwegingmoet met de hele gewestploeg gemaakt worden.x Daarna is het de bedoeling dat jullie de gekozen groepenen het engagement om ze te gaan ondersteunen naast nogenkele andere belangrijke gegevens leggen.Eerst en vooral leg je dit engagement naast de rest van degewestwerking. Hoe zag onze werking er vorig jaar uit? Watorganiseerden we? Hoeveel tijd en energie kostte dit initiatiefen welke resultaten bereikten jullie ermee (opkomst)?En dan opnieuw … Kiezen!! Welke initiatieven moeten vallenzodat we tijd en energie kunnen vrijmaken om aan SOMte doen?Daarnaast leg je ook de gekozen groepen naast het aantalgewestmedewerkers. Met hoeveel zijn jullie? Welk engagementziet iedereen zitten in het gewest om de verschillendetaken waar te maken (vorming, activiteiten, SOM…)? En hier zijn we weer! Kiezen wie welke rol opneemt inSteun Op Maat11


de werking. Wie gaat zich expliciet concentreren om SOMvan een groep? Wie neemt een gedeeltelijke rol op in deondersteuning?Voorbeelden ter verduidelijking:v Het is bijvoorbeeld heel leuk om een ribbel- speelclubofrakwiactiviteit te organiseren maar als er veel groepenuit jullie gewest SOM nodig hebben kies je misschienbeter om de energie in de steun te steken.v Keti’s en Aspi’s zijn dan weer de toekomst van eenChirogroep. Jullie kunnen er dan bijvoorbeeld voorkiezen om hier met vereende krachten tegenaan te gaan.Dit met als doel zoveel mogelijk groepen die SOM nodighebben op de keti en aspiactiviteiten te krijgen.v Als jullie veel vergaderen is het misschien beter een paarvergaderingen te laten vallen zodat jullie als ploeg tijdvrijmaken om de groepen te gaan bezoeken.v Een meter of peter van een groep die veel steun nodigheeft kan ook vrijgesteld worden van anderetijdopslorpende activiteiten.v In een luwe periode tijdens het werkingsjaar kan erbijvoorbeeld gekeken worden of de trekkers of medewerkersvan een grote activiteit ingeschakeld worden omde SOM van een groep te gaan ondersteunen.Actiefiches invullen + evalueren (20’)Nu jullie een keuze gemaakt hebben in welke groepenjullie gaan ondersteunen, lijkt het ons een goed idee omper groep die jullie gaan ondersteunen een actiefiche in tevullen. Op die fiches staan verschillende domeinen waaropjullie een groep kunnen helpen:x algemeenx activiteitenx leden en werving12 Steun Op Maat


x oudste afdelingenx leidingx bivakx financiënx lokalenx netwerkx Enz ...Voorbeelden van SOM-activiteiten vind je in bijlage.Je kan daar zeker inspiratie opdoen!We raden jullie ook aan om na een half jaar werking (dus injanuari) de SOM-werking van het gewest te evalueren.De fiches kunnen daarbij handig zijn: wat hadden we in gedachten,wat hebben we al kunnen doen en wat staat er onsnog te wachten?? En ook: hebben we resultaat geboekt?Kunnen we bijsturen?Hebben we dingen over het hoofd gezien?GewestplanningEn dan is het nu tijd om de gewestplanning te beginnen.Jullie hebben gekozen om die activiteiten verder te zetten,om andere te laten vallen en om die plaatselijke groepenSOM te bieden.Wij, van de Nationale Stadsgroepencommissie, hopen vanharte dat jullie er in slagen om de zwakste groepen uit julliegewest de steun te bieden die ze nodig hebben én verdienen!!Bedankt voor het spelen van dit spel. Hou het ook goed bij.Het is namelijk de bedoeling dat jullie elk jaar opnieuw dezeoefening maken en zo blijvend aandacht hebben voor degroepen die het wat moeilijker hebben.Steun Op Maat13


ID-kaart van(naam gewest) ..........................VERBOND-REGIO VRAGENVORMING1. Is het gewest over het algemeen aanwezig op KIC? /15(Hou rekening met het aantal nieuwe medewerkers dat meegaat en hun inzet)2. Is het gewest aanwezig op verbondsavond? /153. Is het gewest aanwezig op vormende verbondsactiviteiten? /5Vorming: /35MEDEWERKING4. Werkt het gewest mee aan het SB? /155. Werkt het gewest mee aan andere verbondelijke activiteiten? /15(Krinkel, startdag, Aspitrant)Medewerking /30ONTSPANNING6. Is het gewest aanwezig op ontspannende verbondsactivteiten? /10Ontspanning: /10ANDERE7. Hoe is de houding van het gewest t.o.v. het verbond? /10(Zijn jullie als verbond welkom op gewestvergaderingen?Wordt de meter/peter goed aanvaard?)8. Hoe is de evolutie van dit contact? /5(Is er de laatste jaren een verbetering merkbaar of gaat het eerder de14 Steun Op Maatverkeerde kant uit?)


9. Is er informeel contact vanuit het verbond met het gewest? /5(Komen jullie de medewerkers wel eens tegen op café, een fuif, een eetfestijn?Spreken jullie elkaar dan aan?)10. Zit er iemand van het gewest in het verbond? /5Andere /25Waarom is de houding t.o.v. het verbond zo?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Past het gewest al SOM toe bij dit gewest? Op welke manier?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAAL VERBONDSVRAGEN: /100GEWESTVRAGENMEDEWERKERS EN GROEPENx Is er voldoende goede medewerkers?x Is er een evenwicht tussen ervaring en jonge medewerkers?x Volgen de medewerkers vorming? (eender welke?)x Is de sfeer in de gewestploeg goed?Weet niet u/10Weet niet u/10Weet niet u/5Weet niet u/5x Zijn er in verhouding veel sterke groepen?x Is er uit elke groep iemand in de gewestploeg?x Hoe is de evolutie in aantrekkelijkheid van het gewest voorWeet niet u/5Weet niet u/10Weet niet uleiding?(Slaagt het gewest er steeds beter in om leiding warm te krijgen /5voor medewerking?)Steun Op Maat15


MEDEWERKING & GROEPEN: /50TIL-WERKINGx Heeft het gewest een groepsleidings- en/of VB-werking?x Organiseert het gewest ontmoetingsmomenten voor leiding?Weet niet u/10Weet niet u/10x Biedt het gewest een goed evenwicht tussen ontspannendeWeet niet uactiviteiten en vormende initiatieven? /5x Heeft het gewest een afdelingswerking?x Is er aandacht voor het Leven in de ploeg?Weet niet u/5Weet niet u/5WERKING: /35NETWERKx Weet het gewest makkelijk de weg te vinden naar verbond/Weet niet unationaal met vragen of problemen? /5x Bereikt het gewest alle groepen?Met welke organisaties heeft de groep een goed contact?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Weet niet u/5NETWERK: /10ANDEREx Heeft het gewest een goede financïele toestand?Weet niet u/5ANDERE: /516 Steun Op Maat


SUBTOTAAL GEWESTVRAGEN: /100Trek van de score voor de gewestvragen nog af: 5 punten als het gewest meerderestadsgroepen telt, 4 als er 1 stadsgroep ondersteund wordt of zou moeten worden, 3 alser een stad in het gebied ligt zonder echt moeilijke omstandigheden (groepen in rijkerewijken gelegen), 2 als het gewest geen echte stad beslaat en tenslotte 1 als het werkingsgebieduitgesproken landelijk is.Gewesten die stadsgroepen ondersteunen krijgen hierdoor een mindere score. Dit isomdat die gewesten meer verbondsondersteuning of –opvolging nodig zullen hebbenom continuïteit van groepen te kunnen garanderen.TOTAAL GEWESTVRAGEN: /100WEET NIETuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuGROEN ORANJE ROODSteun Op Maat17


De GTP-cijfers:een woordje uitlegWat is de GTP-index?GTP staat voor Gezond Toekomst-Perspectief.De GTP-index is een getal. Het idee om de toekomst vanonze groepen te voorspellen met deze index, leenden webij onze vrienden van de Scouts.Hoe bereken je de GTP-index?:GTP-index = aantal speelclubbers : 3+ aantal rakwi’s : 3+ aantal tito’s+ aantal keti’s x 2+ aantal aspi’s x 3+ aantal leiding x 2+ VB + proost+ aantal freelancers- (aantal leden: aantal leiding) x 2Of met andere woorden…Neem een Chirogroep, deel het aantal speelclubbers enrakwi’s door 3 en tel deze getallen op. Voeg daar het aantaltito’s bij, het dubbel van het aantal keti’s, het aantal aspi’smaal drie, en het aantal leiding maal twee. Tel daarbij deproost, de VB en de freelancers. Trek van deze optelsom hetdubbel af van de deling leden/leiding.Wat wil dit getal zeggen?De GTP-index kan een blik werpen op de nabije toekomstvan de groep.Hoe lager het cijfer, hoe minder makkelijk de leden zullendoorstromen naar de leiding, en hoe groter de kans dat de18 Steun Op Maat


groep binnenkort een leidingsprobleem heeft.Hoe hoger het cijfer, hoe beter de toekomst van de groepverzekerd is. Normaal gezien zal er dan voldoende leidinguit de groep zelf doorgroeien.Als er weinig leden in de oudere afdelingen zitten, is deGTP-index eerder laag. Als er een stevige aspiploeg aanwezigis, zal de GTP-index eerder hoog zijn. Ook de grootte vande groep zit in de index verwerkt. Een grote chirogroep kanmakkelijker haar leidingsploeg samenstellen dan eenkleinere groep.Je kunt de GTP-index van de groepen van jouw gewestvergelijken met dezecategorieën:x Meer dan 100: De toekomst van de groep is veilig, alleeneen ramp kan onheil brengen.x Tussen 80 en 100: Toekomst relatief veilig, de groep kantegen een stootje.x Tussen 60 en 80: Toekomst kan vele richtingen uit, geenonmiddellijke dreiging.x Tussen 40 en 60: Toekomst onzeker op middellangetermijn.x Tussen 20 en 40: Bedreigend op korte termijn.x Minder dan 20: Groep op sterven na dood, doorgedrevenreddingsactie kan dit beletten.Je kan ook veel te weten komen over een groep als je deGTP-index van enkele jaren na elkaar zet. Dan zie je duidelijkde evolutie. Dit kan tonen of er problemen zijn of niet:een groep die al jaren rond 40 hangt is stabieler dan eengroep die op 2 jaar tijd van 180 naar 100 is gezakt.Wat wil dit getal NIET zeggen?Een GTP-index is geen beoordeling van de groep. Een lageGTP-index kan betekenen dat een groep zeer open staatSteun Op Maat19


voor alle kinderen en jongeren, of standhoudt in een buurtwaar nog weinig kinderen wonen. Het zegt niets over deonmiddellijke kwaliteit van de werking, wel over de stabiliteitnaar de toekomst toe.De GTP-index moet dus altijd worden aangevuld met wat jijover de groepen weet. Je kan zo’n GTP-index beschouwenals een oproep om het verhaal van een groep te zoeken.Als een groep in jouw gewest een sterk dalende GTP-indexheeft, kan dit betekenen dat die groep in de problemenzit, maar het kan er ook gewoon op wijzen dat een groepeen tijdelijke inzinking heeft. Alleen iemand die meer infoheeft dan alleen maar deze getallen kan hier goed op reageren.Zoek het verhaal achter de cijfers, en vaak vind je aléén van de oplossingen waaraan je kan werken.Natuurlijk kunnen er nog altijd onvoorziene dingen gebeuren,waardoor een groep met een GTP-index van meer dan100 plots de dieperik ingaat…Voorbeelden van SteunOp Maat uit de praktijk!Algemeenx ‘Positief’ als rode draad …Waarom willen we hameren op positief? Wel, uitonderzoeken blijkt dat bij een negatieve opstelling tegenindividuen of groepen mensen, zij zich ook zo zullenmanifesteren. In een concreet geval vertelden ze aan eenklas A dat zij intelligenter waren dan klas B. Op het eindevan het jaar presteerde klas A inderdaad beter. Misschienhet wondermiddel?Vergeet niet de leiding ook eens te bedanken, zegwanneer ze iets goed doen. Zo vaak wordt alleen20 Steun Op Maat


aangehaald wat verkeerd loopt… En wat motiveert ermeer dan een complimentje?Tijdens het werkjaar 2001-2002 vroegen we 119 Chirogroepenof ze met vragen of problemen naar het gewestzouden stappen. Van de 66 groepen die dit niet zoudendoen, zouden er 17 (25%) het niet doen omdat ze hetgewest niet (genoeg) kennen.x Ga nooit op bezoek bij een groep met lege handen!Het is trouwens veel makkelijker om bij een groep dieje niet goed kent binnen te stappen wanneer je ietskan afgeven! (In het begin van het jaar bijv. een originelegewestkalender, een lekkere ijstaart, voor iedereen eenexamen-aanmoediging, …)x Enkele jaren geleden werd een stappenplan uitgewerktvoor het opstarten van nieuwe groepen. Hierbij gaatveel aandacht naar het zoeken en het vormen van deleidingsploeg, voor er met een zondagse werking wordtgestart. Als je een groep moet ondersteunen die problemenheeft omdat er geen volledige leidingsploeg is,kan je hier heel wat tips in terugvinden. (Meer info in deKadermap: ‘Het kader tekent zijn plan’)x Je treft verbond Roeland vaak aan op eet-(en drink)festijnen van plaatselijke groepen.Ze organiseren jaarlijks een aantal Chiro-activiteiten binnende stad. En als ze een groep letterlijk mee onder dakkunnen helpen, steken ze de handen uit de mouwen. Zemoedigen hun gewesten aan hetzelfde te doen.x Chiro Haren behoorde tot gewest Metro, maar is eigenlijktotaal afgezonderd van de andere Brusselse groependoor een industriegebied. Hierdoor vonden zij geenaansluiting bij de andere groepen in de buurt en bij degewestwerking. Er werd samen met de ploeg beslotenSteun Op Maat21


om deze Chiro te laten overstappen naar een andergewest, omdat de leiding binnen dat nieuwe gewest welveel contacten heeft via de school, het jeugdhuis, desportclubs,… (Meer info over het hertekenen vangewestgrenzen vind je in de Kadermap: ‘Het kader tekentzijn plan’.)Activiteitenx Een opstartende groep kreeg haar activiteiten doorde vele leidingwissels niet meer georganiseerd. Hetgewest stippelde samen met de ploeg een parcours uiten stak samen met de leiding verschillende activiteitenineen. Iedere keer nam de groep het heft wat meer inhanden.x In gewest Oe-Est vonden ze twee mensen bereid omafwisselend activiteiten te geven voor de rest van hetwerkjaar en op bivak.x Jeugd en Stad opende in Brussel een klimzaal:De Brockzaal en de Buitenbrock.Chirogroepen mogen er gebruik van maken, eenechte aanrader! In de zaal zijn een aantal oefeningenuitgewerkt die steunen op het ‘Outward Boundprincipe’:vertrouwensspelen en samenwerkingsopdrachten. Viade Brusselweekends an de Dienst Avontuurlijke Activiteitenkun je er gebruik van maken. Je kunt ookrechtstreeks contact opnemen met Jeugd en Stad:(02)411 68 83 ofwww.jeugdenstad.be.x In Gent organiseerde het gewest een vlottentocht voorleiding en de oudste afdelingen. De media-aandachtzorgde voor bekendmaking van chirogroepen in die stad.x De Startdag in de stad was de grootste promotie ooit.Nog nooit was Chiro zo duidelijk aanwezig geweest in de22 Steun Op Maat


straten van Gent.x De groepen uit de stad Gent organiseren jaarlijks eengezamenlijke fuif. Wat de groepn afzonderlijk nietkonden, lukt nu wel omdat ze samenwerken. Het gewestorganiseert een activiteit op de avond van de fuif , nadiengaat iedereen samen naar de fuif.x Verbond Brussel heeft de goede gewoonte om jaarlijkseen workshop ‘stadswerking’ te geven op hun trefdagvoor de gewesten. Op die manier kunnen de niet-stadsgewesteniets opsteken van werken met groepen in destad.Leden & wervingx Om de werving bij een nieuwe Chirogroep mee aan tezwengelen, trokken een aantal mensen van het gewestmee naar de lagere school. Alleen zo kon daar een grotebekendmakingsactie gebeuren.x Je kan als gewest een ondersteuningspakket voor wervinguitwerken. Er kunnen leuke activiteiten in zittenvoor op de speelplaats, maar ook een voorbeeldbrief omde directie van de school op de hoogte te brengen, enz.Oudste Afdelingenx Na een drugs- en engagementscrisis schoot er nog 1leidster over. Samen met gewest Foefel en oud-leidingstak zij voor de oudste leden een weekend ineen rondengagement en Chiro, zodat ze samen een nieuw werkjaarkonden starten met een nieuwe ploeg. Op bivakbezoekfluisterden de gewestmensen de groepsleiding enVB wat gespreksmethodieken in om een gesprek op tezetten rond ‘leiding worden’. Ze gingen erop in, en tweeaspi’s besloten na het gesprek om toch leiding te worden.Steun Op Maat23


x Een voorbeeld van de scouts, district Deurne (een districtis wat wij ‘gewest’ noemen): de Jins (=onze aspi’s)komen wekelijks samen met het hele district. Dat lost hetprobleem van leidingstekort op voor sommigegroepen. De jingroep wordt groter en heeft dus eenmakkelijkere speelfactor. Bovendien wordt er gewerktaan interne solidariteit bij toekomstige leiding. Het probleemvan kleine +14-afdelingen behoort hiermee tothet verleden. Bovendien moet je zo in je eigen groep nietmeer verschillende leeftijdsgroepen samengooien.x Bij gewest Metro bestaat er een jarenlange traditie om elkjaar met de aspi’s op een vijfdaags bivak te gaan. Ookhier weer wordt er gewerkt aan toenadering tussentoekomstige leiding, samenbrengen dus. Bovendien kanmen dat tikkeltje meer uitdagende activiteit bieden doorde krachten te bundelen. Veel andere gewesten stekenook een keti- en/of aspiweekend ineen.Leidingx Een groep besliste ermee te stoppen, na jaren proberenuit de problemen te geraken. De paar leidsters die nogwel aan Chiro wilden blijven doen, werden door hetgewest geleid het verbond naar een groep uit de buurt,die met een tijdelijk leidingstekort kampte.x Bij Chiro Laken was er een leidingstekort. Enkeleoud-leidingsmensen waren bereid om een werkgroepjeop te starten rond het zoeken van nieuwe leiding eneen nieuwe VB. Met lijsten van speelpleinen, parochies,exleden,… gingen ze aan de slag! Resultaat: een 5-talnieuwe mensen werden gevonden!! Nu richten ze zich opde uitbreiding van de ketiploeg…x Chiro KingBie kampte met een leidingstekort. De werk-24 Steun Op Maat


groep dacht dat het een goed idee was om eens eenreportage te laten maken door de regionale televisie. Ditwerd uitgezonden, en een weekje later was er een leideruit een naburige groep die er nog wel een jaartje wildebijdoen, om de groep uit de nood te helpen.x Een gewestmedewerker van gewest Grenskant stapte inde zwakste groep van het gewest als leider, om de ploegnieuw leven in te blazen.Bivakx Een groep besliste op het eind van het jaar te stoppen.Iemand van gewest Streuvelsland stapte in de groepom het bivak te verzekeren, en samen creeerden ze zo’nenthousiasme dat ze het volgende jaar samen als groepvan start gingen. Toen er midden in het werkjaar eenpaar leidingsmensen stopten, stond de groep voor eendilemma. Ofwel konden ze de hele leidingsverdelingdooreen gooien, ofwel zochten ze opnieuw hulp vanbuitenaf.x Toen een opstartende groep voor het eerst op bivak trok,vonden ze in gewest Topekom iemand om het bivak meete ondersteunen.x In Gent nemen ze vaak jonge mensen (vrienden vande leiding bijv.) mee op kamp als extra kookouders. Het‘toeval’ wil dat die vaak het Chirovirus te pakken krijgenen het volgende jaar enthousiast mee in deleidingstapten.Financiënx Toen in een leidingsploeg een grote financiële put naarboven kwam, en daarmee het frauduleus gedrag van deSteun Op Maat25


groepsleider, hielp het gewest samen met verbond desituatie structureren, het contact met de ouders herstellenen een terugbetalingsplan opzetten.x Je kan als gewest een handje toesteken bij de financiëleacties van je zwakkere groepen.x Als gewest kan je een belangrijke rol spelen iin het promotenvan de financiële acties van je (zwakkere) groepen,want jullie zien de andere groepen van het gewestop regelmatige basis.Lokalenx Bij gewest Zenne ondersteunt een gewestmedewerkereen groep bij hun lokalenprobleem. Die persoon gaatmet iemand van de leidingsploeg langs de verschillendestadsdiensten, op zoek naar een oplossing.x Toen een groep problemen kreeg met de jeugddienstover de staat van hun lokalen en hun houding, hielpengewest Kust en het verbond bemiddelen met de jeugdconsulente.x In Gent vond de stuurgroep ‘Chiro in de stad’ dat ze degroepen moest ondersteunen in hun strijd voor degelijkelokalen. Ze stelden een ranglijst op van hoogdringendheid,en samen met mensen uit de leidingsploeg, uit hetgewest en uit de verbondsploeg bouwden ze een nieuwlokaal. Het ploegje bracht de nodige slagkracht binnende leidingsploeg om de nodige vrienden en kennissenaan te spreken voor het juridische, technische en handenwerk.Je kan ter plekke een weekend doorbrengenom het resultaat van hun inspanningen te zien.x De peter van het gewest ging mee met de groepsleider26 Steun Op Maat


toen die een belangrijk contact moest leggen voor eeneventueel nieuw lokaal.Het Netwerkx Bij Chiro Schaarbeek hebben ze via een werkster vanKAV-Intercultureel contact gelegd met een aantal Turksemoeders. In het begin waren ze wel wat terughoudend:vertrouwen moet je winnen en kan een werk van langeadem zijn. Na verloop van tijd was er wel contact mogelijkzonder een tussenpersoon.x Bij Chiro Koekelberg heeft de oud-leiding een vzwopgericht die zich inzet voor de zoektocht naar nieuwelokalen.x Bij de Gentse groepen is “broeder Norbert” een begrip.Hij is vaak redder in nood voor de buurgroepen. Hijbepleit binnen zijn eigen groep de uitleen van allerleimateriaal (veldbedjes, tenten,…).x Verbond West-Vlaanderen duidde iemand uit de buurtaan als een soort VB voor een net opgestarte en duskwetsbare groep in Tielt.x Toen de nieuwe Chiro in Molenbeek enkele weken wasopgestart, hebben ze onmiddellijk de MolenbeekseScouts uitgenodigd om het tegen hen op te nemenin een baseball-wedstrijd. Beide groepen vonden dit demoeite waard.x In Wommelgem organiseren de Chiro en Scouts jaarlijkseen gezamenlijke fuif.x In Brussel komen beide koepels regelmatig samen omoverleg te plegen. Dingen die ter sprake komen zijn:Steun Op Maat27


lokalenproblematiek, subsidies, leidingstekort,… Dit isniet alleen goed omdat je dan sterker staat tegenoverhet beleid, maar je vermijdt ook dat je in elkaarsvaarwater komt bij bvb. een werving.x In Sint-Niklaas gaan ze nog iets verder: de verschillendejeugdbewegingen (Chiro, Scouts en KSJ) hebben daar devzw Bison opgericht om hun groepen te ondersteunenen een buurtwerking te promoten.x Gewest Metro nodigde alle kinderclubs, jeugdhuizen,ateliers,… uit op hun startdag voor leden en leiding.x Gewest Metro ging in het verleden met een aantal chirogroepen en WMKJ’s uit eenzelfde buurt opavonturenweekend.x Zowel in Gent (Chiro Mengelmoesh) als in Brussel (ChiroJijippeke) werden er nieuwe chirogroepen opgestartin samenwerking met WMKJ’s. De koepels en de jeugdhuizenhebben hier een kader geschapen waarin eengroep kan groeien. Hier werd dat wel opgenomen doorde stadswerkers (zie woordenlijst)… Als gewest kan jedat ook doen. Wees je ervan bewust dat dit eentijdrovend initiatief is, maar zeker waardevol.x In Anderlecht heeft het buurtcomité meegezocht naarlokalen voor de Chiro. Blijkbaar vonden ze dit belangrijkgenoeg om hun steentje bij te dragen.x Gewest Metro nodigde de groepen uit om op hettitoweekend niet-leden mee te nemen. Zo’n activiteit kanhet duwtje in de rug zijn dat sommigen nodig hebben.x In Brussel heeft de jeugddienst een boekje gemaakt28 Steun Op Maat


‘Brussel Gekaft’ met daarin alle mogelijke subsidies die jekan aanvragen: voor de werking, voor kadervorming,projecten, kampen,… Heel overzichtelijk voor ‘gewone’Chiroleiding. Misschien een ideetje voor jouw jeugddienst?x In Oostende en Waregem zit het gewest mee in dejeugdraad. Zij kunnen mee de stem van de groepen latenhoren en eventueel gezamenlijke acties stimuleren.x In Gent heeft een stadsgroep een broedergroep op hetplatteland. Met de twee leidingsploegen doen ze samenontspannende activiteiten, , een gemengde afdelingsnamiddag,een toffe verrassingsactiviteit voor de anderegroep uitwerken, …maar net zo goed helpen ze elkaarwaar nodig (kookploeg op weekends, materiaal uitlenenaan elkaar, …)Steun Op Maat29


30 Steun Op Maat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!