januari - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

static.chiro.be
  • No tags were found...

januari - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

Ik speelgeen ridderik béneen ridder!De aanpak van het bivakthema is ietswat sterk verschilt van Chirogroep totChirogroep. De ene groep staat in decemberal aan forten en kastelen te timmeren,de andere begint eind juni aande keuze van het bivakthema. In deene groep zit het thema verweven in elkklein bivakmomentje, een dorp verderbeperken ze zich tot het ochtendlijketoneeltje. En ook in die toneeltjes zelfmerk je sterke verschillen. Schrijf je hetscenario woord per woord uit, of maakje een algemeen plot en laat je de leidingsploegvolop improviseren?Er bestaan geen ‘bivakthemawetten’, enook geen garanties voor een geslaagdthema. Wij geven je hier alvast wél eenpaar tips om eens iets anders te proberen.Wat voor een andere Chirogroep aljaren vaste kost is, kan voor jouw groepgloednieuw zijn, en plots inslaan als eenbom.TIPS VOOR EEN GESLAAGD BIVAKTHEMA4 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 4 13-12-2004 09:18:01


TOCH GEEN PIRATEN, ZEKER?Zelfs de meest eensgezinde leidingsploegheeft al vaker een nachtje doorgeboomdover het bivakthema. Op het moment dater gekozen moet worden, zijn er een aantalmensen die een bepaald thema al helemaalvoor zich zien, en anderen die dat themamaar niets vinden. Hier heb je een paarideeën en argumenten die je tijdens dewoordenoorlog in de groep kunt gooien.x Wil je je leidingsploeg op de LK warmmaken voor een bepaald thema? Vertrekdan gedocumenteerd naar de vergadering.Gooi niet zo maar ‘Mooi en Meedogenloos’in de groep, maar vertel ermeteen bij dat Ridge en Brooke op dagdrie paaseieren gaan rapen, en dat hetbivak eindigt met een grote modeshow.Als je je het verloop van een thema kuntvoorstellen, ben je er sneller voor gewonnen.x Leg de lat niet te hoog en stem je themaaf op de spelers die je voorhanden hebt.W817 kan er heel grappig uitzien op tv,maar er zijn maar weinig leidingsploegendie bestaan uit afgestudeerden vanStudio Herman Teirlinck. De humor uitW817 zal waarschijnlijk niet echt overkomentijdens de bivaktoneeltjes, en eenribbel heeft zelden al van de sfeer op eenstudentenkot geproefd.x Een thema werkt pas écht als de groep erhelemaal in ondergedompeld wordt. Deomgeving heeft daar ook mee te maken.Probeer daarom eens een thema datpast bij de omgeving van je bivak. Bouwhet op rond een plaatselijke legende, ofgebruik het dorp van je bivakplaats alsnatuurlijk decor. De magie rond je themawordt des te echter als de rakwi’s naastde dorpskerk het graf ontdekken van PaterAnselmus Johannes Smetius, die in hettoneel de vorige dag is overleden.x Haal de mosterd gerust bij een ander. Innieuwe en oudere Dubbelpuntnummersen op de Chirosite (www.chiro.be/bivakthema)vind je uitgewerkte thema’s.Chirogroepen in de buurt herinnerenzich nog heel goed welke thema’s bijhen werkten en welke niet. Informeer opgewestavonden naar succesverhalen vanandere groepen. Wie weet hebben zewel decors en kostuums te leen?x Raken jullie het niet eens over het bivakthema?Beloven ze je al jaren dat heteindelijk eens ‘Beautyfarm’ zal wordenen kiezen ze nu weer voor ‘The Alienstrikes back’? Kluts dan alle verlanglijstjesdoor elkaar en maak een hutsepotvan thema’s. Er zijn manieren genoegom samenhang te creëren – denk aan detraditionele teletijdmachine of de Schoenenboomwaar elke dag een ander paarschoenen uitvalt zodat je in een bepaaldesituatie terechtkomt als je ze aantrekt.AANKONDIGENEN UITNODIGINGENStrikte geheimhouding tot op het laatste momentwekt nieuwsgierigheid bij je leden, enhet is dan ook een vaakbeproefde praktijkdie zijn vruchten afwerpt. Maar de aankondigingvan het thema zelf kan ook andersdan een droog tekstje in het bivakboekje.Hier en daar een tipje van de sluier oplichtenkan de spanning verhogen.x Als je bivakthema al in het voorjaar vastligt,kun je af en toe een personage uithet thema laten ‘verdwalen’ op het Chiroterrein.Niemand verklapt dat het thema‘Bejaardentehuis’ zal zijn, maar af en toestrompelt er tijdens de zondagse openingeen oudje over het gras, en even later ishij of zij weer in het niets verdwenen.x Publiceer in het kampboekje een proloogvan het verhaal, in de vorm van een fotostrip.De fotoreeks maak je bij voorkeurop het bivakterrein zelf, zodat je leden bijaankomst meteen het decor herkennen.Die proloog kun je eventueel ook alsfilmpje of diareportage laten zien op delaatste Chirozondag voor het bivak, of opeen eetfestijn of groepsfeest.x Verkleed je in je personage als je ledengaat inschrijven voor het bivak. Als jethema ‘Het Kerstverhaal’ is, hou je bijvoorbeeldeen volkstelling en trek je oppad als soldaat uit het leger van keizerAugustus. Als je met z’n tweeën bent,kan één van de twee de hele tijd in zijnrol blijven, terwijl de ander de praktischeuitleg doet.x De hele Chirogroep op het verkeerdebeen zetten, kan ook leuk zijn. Je stelt jeuitnodigingen op als een hotelbrochurevan Casa Exclusive, met incheckticketsJANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 5DP_jan2005.indd 5 13-12-2004 09:18:01


voor de familie del Franca Medio Excuiso,maar je laat het dochtertje en zoontje ophet verkeerde vliegtuig terechtkomen omdatje thema eigenlijk over de boerderijgaat.x Zorg dat je leden zelf al bezig zijn met hetthema voor ze op bivak vertrekken. Geefin het bivakboekje bijvoorbeeld de knutseluitlegvoor één attribuut in het thema,dat ze moeten meenemen op bivak. Alsjij je op het podium voluit staat te gevenals hardrocker, is het leuk als heel degroep staat mee te deinen met rond dehals een pinnenbandje in hun afdelingskleur.HET DOEK GAAT OPHet thematoneeltje zelf is uiteraard de belangrijkstesleutel tot succes van een bivakthema.Enkele tips!x Voor je aan het schrijven begint, kun jede korte inhoud per dag en de personagesop papier zetten. Als je personagesal verdeeld zijn, kun je ‘op de man’ of‘op de vrouw’ gaan schrijven. Met despeler in je achterhoofd kun je personagestrekken geven die ze in het dagelijkseleven ook hebben, of net helemaal niet.Als Karel keept bij de eerste ploeg van deplaatselijke voetbalploeg kun je hem inhet thema de rol van sterkeeper geven.Maar zijn leden zullen het ook grappigvinden als hij een type Xavier uit De Kampioenenmoet spelen.x Een goed thema spreekt alle leeftijdenaan. En toch is het niet zo dat keti’s ‘DeSprookjesboom’ per definitie op gezuchtzullen onthalen. Je moet er gewoonvoor zorgen dat er elementen voor alleleeftijden in je thema zitten. Grapjesdie de speelclub doen schateren, vindenketi’s vaak flauw, maar dat vinden zegeen ramp als er af en toe ook humorin het thema zit die zij wel kunnen smaken.Je moet er zeker niet van uitgaandat de jongste afdelingen alles moetenbegrijpen. Zij zijn immers meestal toch algeboeid, en lachen wel mee hoewel ze declou niet helemaal hebben. Durf gerustaf en toe voor ‘humor op niveau’ gaan.x Spreek af met je leidingsploeg of hetthema woord voor woord wordt uitgetypt,of omschreven wordt in situaties diede spelers in eigen woorden naar vorenbrengen. Dit kun je zelfs per persoon latenvariëren. Repeteren is hier de bood-schap. Anders valt het wel eens voor datde baron wacht met zijn tekstregel tot depapegaai schamper “Dat zal wel zijn,meneer de baron!” heeft gezegd, terwijlhet brave beest al lang een verveeld“Jaja!” heeft uitgebracht en wacht tot debaron antwoordt.x Het themaverhaal op zich kan zelfs eengekend verhaal zijn, als je het verrassendeelement stopt in de manier waaropje het brengt. Je kunt bijvoorbeeld elkedag een deel van een doorlopend verhaalspelen, maar het brengen in eenandere stijl. De ene dag speel je mime,de volgende dag een schimmenspel, hetverhaal van de derde dag is een hilarischemonoloog en je sluit af met eenspetterende musical.x Woordspelingen en situatiehumor doenhet vaak goed. Ook stopwoordjes ofstopgrapjes, zoals het ‘plobreem’ vanSamson, kunnen een soort rode draaddoor het thema vormen. Ribbels wordenhelemaal gek als ze die woordjes na eentijdje kunnen meebrullen.x Te veel mensen op de scène werkt vaakverwarrend. Hier en daar mag een grotedrukte natuurlijk niet ontbreken. Meestalechter heeft humor in een haarscherpedialoog veel meer effect dan een verwarrendgesprek tussen zeven dorpsbewonersen hun huisdieren tegelijk.ATTRIBUTEN EN DECORSDecor, attributen en kostuums geven allemaaliets extra aan je thema. Voor sommigegroepen geldt ‘less is more’, op andereplaatsen wordt de hele kookcrew gemobiliseerdom in het voorjaar al aan een spetterenddecor te beginnen. Het kan allebei,natuurlijk, en misschien helpen we je hierwat verder mee.x Probeer hier en daar een ‘special effect’in je toneeltjes te steken. Een auto diehet terrein oprijdt, een drankje dat échtdampt, een toverbrouwsel dat je mistighebt gemaakt met droog ijs, of eenaankondiger die op een echte trompetspeelt in plaats van op een kartonnenexemplaar: allemaal kleine details die jethema net iets meer af kunnen maken.Is er een oud-leider op bezoek, of heeftde kookvader een prachtige diepe stem?Vraag hen voor een piepklein gastrolletje.Op de dag dat aspi’s in leiding staan,schrijf je uiteraard ook voor hen een rol6 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 6 13-12-2004 09:18:02


in het themastukje.x Sommige attributen uit je themastukjesheb je niet meteen voorhanden, maarkun je op een grappige manier ‘vertalen’.Een paard voor Don Quichote eneen pony voor zijn knecht Sancho Panzakunnen tijdens een bivak nogal onhandigworden, maar laat ze plaatsnemen opeen normale fiets en een kinderfietsje enje krijgt een minstens even grappig zicht.x Gebruik zo veel mogelijk elementenuit de omgeving voor je decor. Pas jethema aan aan het gebouw, en aan deplek waar je het zult spelen, zodat je metminimale ingrepen de juiste sfeer kuntcreëren.x Een decor kun je laten groeien tijdenshet bivak. Piraten die aan het begin vanhet bivak stranden met hun schip kunnenelke dag een stukje van een nieuw schipsjorren, tot ze de laatste dag in volleglorie weer koers naar volle zee kunnenzetten. Hierbij kun je de leden zeker latenhelpen.x Let een beetje op met rituele verbrandingenvan decormateriaal. Enorme decorstukkendie op het kampvuur in rookopgaan kunnen mooie effecten geven,maar die verbrande verf is toch niet zoNatuurLeuk. Probeer voor herbruikbaredecors te gaan, die een mooie versieringvoor een Chirolokaal vormen,of mits een likje verfvolgend jaar opnieuwkunnen dienen.ONDER-DOMPELINGEen bivakthema kan uiteraardverder gaan danelke ochtend een stukjetoneel.x Bijpersonages kunnen helemaaltot leven komentijdens een activiteit meteen afdeling. Zorgwel dat het verhaalvan die activiteit nietin strijd is met hetthemaverhaal. Ribbelsdie samen metkraai Duisternachtde schat al vinden opdag twee zullen raaropkijken als ze nog tothet einde van het bivakmoeten wachten tot de schat in het toneelwordt gevonden.x Ook kaartjes en brieven naar huis, namenvan ruimtes, tafelmomentjes, liedjesen de bivakgroet kun je in het thema inkleden.Op de boerderij eet je niet in eeneetzaal maar in ‘De Trog’, en post vanthuis wordt in de middeleeuwen uiteraarddoor een postduif bezorgd.x Tegenwoordig wordt elk reality-programmadat die naam waardig is levendigbesproken op een internetforum. Creëerook zo’n forum, op de binnenkant van detoiletdeuren. Je kunt er zelfs een interactiefthema van maken: de leden kunnenzelf stemmen voor de volgende wendingin het verhaal, zodat je zelf op voorhandniet weet hoe het af zal lopen.x Komen de ouders hun kinderen de laatstedag van het bivak zelf ophalen? Laathen dan verkleed naar het bivakterreinkomen. Helemaal compleet wordt hetals je je leden daar op voorhand nietvan verwittigt. Stuur van op bivak eenuitnodiging naar de ouders, in het thema,waarin je hen vraagt om zich te verkleden,of toch minstens één attribuut in hetthema mee te nemen. Het slotspektakelop de bezoekdag zal er des te echter uitzien.AANDENKENSNaast de bivakaandenkensdie je in De Banier kunt vinden,kun je natuurlijk ookvoor een aandenken in hetthema gaan. Hou hiervoortijdens het jaar reclameblaadjesin het oog, ofgebruik ‘connecties’ om aanmateriaal te geraken. Bijhet thema ‘Op de werf’moet je uiteraard oppassenvoor vallendestenen, dus des teleuker als leiderJoris voor elk lideen veiligheidshelmop de kopkan tikken. Eneen groepsfotowordt zo helemaalhet einde.(Kleine baksteentjeskun jedan weer vindenin De Banier.)JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 7DP_jan2005.indd 7 13-12-2004 09:18:02


INGEKADERDHET THEMADECOR VAN CChiro Don Bosco uit Kortrijk heeft eenbivaktraditie: hun themadecor is altijdspectaculair. Er komen stellingenaan te pas, balken van verschillendemeters lang, en hopen ‘tjorreplaatjes’:hardboard, zoals de achterkant vaneen kast. Het hele decor wordt eerstopgebouwd aan hun lokalen, daarnawordt alles afgebroken en op de camiongeladen, en op bivak zelf wordt hetweer opgebouwd. Groepsleider TimSamain gaf tekst en uitleg.Dubbelpunt: Zo’n groot decor, hoebeginnen jullie daaraan?Tim: Elk jaar gaan wij oppaasweekend. Dat is zo’n beetjeons voorbereidingsweekend voor hetbivak. Er is dan altijd een groepje datverantwoordelijk is voor het bivakthema. Zijschrijven het verhaal, waar het vertrek, detrekdag en het feest van de laatste avondin verwerkt zijn. Ze laten dan weten aande rest van de leiding wat ze nodig hebbenvan decor en attributen. We hebben nutwee timmermannen in de leidingsploeg, diemaken dan wat ruwe schetsen van wat hetkan worden. Uiteindelijk komt er dan nogeen hoop improvisatie bij kijken, maar hetresultaat mag toch altijd gezien worden.Dubbelpunt: Kost dat niet veel geld?Tim: We houden dat zo beperkt mogelijk.De grote balken, bijvoorbeeld, die gaanal jaren mee. In gereedschap moet je welinvesteren, maar dat kun je ook elk jaaropnieuw gebruiken. Hardboard en vijzenmoeten we wel elk jaar opnieuwkopen, maar dat kost de wereldniet.en alle stukken worden genummerd, zodatwe het decor op bivak zelf vlot weer kunnenopbouwen.Dubbelpunt: Als jullie al zoveel tijd indat decor steken, hou je dan genoeg tijdover voor de rest van de voorbereiding?Tim: Ja, dat is nog nooit een probleemgeweest. Onze bivakvoorbereiding begintop het paasweekend, en eigenlijk is hetmeeste al gedaan voor de barbecue.Vanaf dan is het alleen nog de praktischeuitwerking. We hebben wel een striktschema, met vaste uren om te werken of tepauzeren. Anders staat er altijd wel iemandmet een pint in zijn handen. We werkenook door tot het echt te donker wordt, maardan is er soms nog wel iets dat we binnenkunnen doen.Dubbelpunt: Voor leiders met eenvakantiejob is het dan toch moeilijker omDubbelpunt: Hoeveel tijdsteken jullie daar dan in?Tim: Begin juli hebbenwe onze barbecue en onsminivoetbaltornooi. Vanaf danvliegen we er volledig in, enwerken we door tot ongeveer29 juli, vlak voor het bivak dus.Dan moet alles weer uit elkaargehaald worden. Er wordt eengedetailleerd plan opgemaakt,8 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 8 13-12-2004 09:18:03


CHIRO DON BOSCOdaar elke dag te staan?Tim: Nee, dat valt wel mee. De meestenhebben een vakantiejob. Nu, de oudersbegrijpen ook wel dat we er zoveel tijd insteken, zeker als ze eens langskomen. Alsze dan zien hoe groot ons decor is… Zeweten ook dat we bezig zijn voor de Chiro,en dat we ons dus voor iets goeds inzetten.Af en toe is er wel eens iemand die thuis watmeer reactie krijgt, maar daar hebben wedan natuurlijk begrip voor.Dubbelpunt: Heb je al eens meegemaaktdat er delen van het decor niet meewaren op bivak, of dat er iets kapotgingtijdens het vervoer?Tim: Ja, dat is al meer dan een keergebeurd. Daarom nemen we altijd eenhoop reservemateriaal mee. Dan is het welimproviseren, natuurlijk. Normaal gezienstaat het decor er al grotendeels als deleden aankomen, maar als er zoiets kapotis, duurt het natuurlijk wat langer. Vorigjaar zat er een put in het terrein, en zijnonze stielmannen tot de derde dag beziggeweest om het decor in orde te krijgen.Gelukkig sliepen de leden redelijk vervan het decor, zodat ze ‘s nachts kondendoorwerken.Dubbelpunt: Hoe lang houden jullie dietraditie nog vol, denk je?Tim: Die traditie is er al zo lang ik weet.Oud-leiders van jaren geleden hebben hetnog altijd over de berg ‘tjorreplaatjes’ dieze vroeger eens gekregen hebben, en diejaren aan een stuk gebruikt werden. En alser iemand zou voorstellen op paasweekendom eens geen decor te maken, dan komter ruzie van, denk ik. Voor de leden is dataltijd iets waar ze naar opkijken, en alsleider wil je natuurlijk niet onderdoen voorje voorgangers.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 9DP_jan2005.indd 9 13-12-2004 09:18:03


De StroperOP BIVAK MET DE WOUDLOPERErgens diep in een stukje ongerept bos woont sinds mensenheugenis de Woudloper... Wieweet gaan jullie deze zomer wel in de buurt van dit stukje bos op bivak? Waar het preciesverscholen ligt, is een groot geheim, maar wees gerust... wie erin terechtkomt, zal hetweten, want de avonturen van de Woudloper laten niemand onberoerd.De Woudloper is een held. Daarover bestaat geen twijfel. Sneller dan zijn schaduwracet hij door het bos, met maar één doel: zijn kleine groene long beschermen tegen elkgevaar... Het schrandere eekhoorntje Pluim is zijn beste vriend.DE WOUDLOPER, DAG PER DAGDAG 1: WELKOM IN HET WOUDDe Woudloper heet de nieuwe bosbewonersvan harte welkom. Hij geeft meteen eenkleine rondleiding door zijn ‘heiligdom’ enkan het niet nalaten meteen wat bosregeltjesen natuurweetjes mee te geven. Dan klinkter een helder stemmetje dat “Woudloper!”roept.Het is Pluim, het eekhoorntje. Hij is eenbeetje bang, want hij denkt dat al dievreemde mensen in het bos Stropers zijn.De Woudloper stelt Pluim gerust en verteltondertussen nog een aantal sappigeanekdotes over gemene Stropers die hijsamen met Pluim bij de kraag gevat heeft.DAG 2: HERFSTKLEUREN IN DEZOMERTot zijn grote verbazing ziet de Woudloperdat alle bomen van de ene dag op deandere al in herfsttenue staan, midden in dezomer!Dat is erg vreemd. Het betekent in elk gevalniet veel goeds: de bomen zullen veel tevroeg hun blaadjes verliezen en dat is ergongezond. De Woudloper en Pluim gaanop verkenning en zien dan dat Amedee,de schilderkever, ijverig inde weer is alleblaadjesgeel,rood en bruin te verven. Hij wordt al eendagje ouder en is bang dat hij anders nietop tijd klaar zou zijn voor de winter. DeWoudloper heeft een geweldige oplossingvoor dit probleem, maar dan zal iedereenwel de handen uit de mouwen moetensteken.DAG 3: DE FUNGUS COLORIBUSDe Woudloper ontdekt een nieuwepaddestoelensoort in het bos. Het gaatom de fungus coloribus, een veelkleurigesoort, die bovendien ’s nachts muziek blijktte maken. De bosbewoners vinden dat heelleuk, en met vuurvliegjes en glimwormen alssfeervolle verlichting beleven ze gezelligeavonden. Ook de Woudloper is van departij. Er komen echter meer en meer vandie paddestoelen en alle andere plantjeslijken te verdwijnen. De Woudloper wiler korte metten mee maken, en plukt eenheleboel paddestoelen om er soep van temaken... Alle dieren van het bos eten vande soep, en dan gebeurt er iets heel raars...DAG 4: HET KONIJN VAN DECHAMPETTER IS EENZAAMDe champetter is bezorgd om Stijn, zijnsiamees buidelkonijn, want het arme beestjeheeft al bijna een weekniets meer gegeten.De dierenartszegt dat het dierte eenzaam isen dringend10 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 10 13-12-2004 09:18:03


NatuurLeuk!ebivakthema’sOp www.chiro.be/bivakthema vind jemeer dan veertig min of meer uitgewerktebivakthema’s.We zetten de NatuurLeuk!ste even vooru op een rijtje:DE RADIJSJESKONINGIn een klein koninkrijkje aan de grote zeegaat alles rustig zijn gang op het ritme vande natuur. Dan komt plots een zekere Eugènevan over de grote zee. Hij wil het landjevolledig moderniseren, want eigenlijk is hettoch maar een suffe boel. De mensen inhet landje laten zich verleiden door Eugènesveelbelovende woorden. Er worden verkiezingengeorganiseerd en Eugène wordt deeerste minister. De vooruitgang doet zijnintrede in het kleine landje. De fabriekenschieten als paddestoelen uit de grond ende eindeloze bossen worden in kleine stukjesverdeeld door brede autosnelwegen.Hans Nopjes, een eenvoudige groene jongen,wil dat niet zomaar laten gebeuren.Als hij in de oude boeken van zijn grootvaderde formule voor het ‘sterke water’ vindt,gaat hij aan de slag. Een leger van ijzersterkeradijsjes, spinnen, kikkers en zwaluwentrekt ten strijde tegen betonwegen,afvoerpijpen en fabrieksschoorstenen.En... de natuur wint! Eugène vlucht in paniekweg en Hans Nopjes wordt de nieuweeerste minister.EDGAR DE EGEL EN DE STRIJDVOOR HET MILIEUEdgar de Egel brengt de kinderen in contactmet een aantal milieu-aspecten: de bodem,water, lucht en lawaai. Dit thema biedt nietecht een uitgewerkt verhaal, maar wel eenaantal impulsen om iets met die aspecten tedoen.WATERSCHAPSHEUVELIn Sandelvoorde, een gezellige konijnenkolonie,breekt paniek uit als er plots eengroot bord van de mensen staat. Volgenshet hoog-sensitieve konijn Vijfje voorspeltdat niet veel goeds. Een groepje ondernemendekonijnen besluit dan ook onderleiding van de dappere Hazelaar betereoorden op te zoeken.Geen gemakkelijke onderneming voor eengroepje langoren… Dat blijkt al snel als zeaan de rivier komen. Een konijn is namelijkgeen waterrat.Na nog een avontuurtje in een luxueuzemaar verraderlijke kolonie komt het groepjedan eindelijk aan op Waterschapsheuvel,waar ze ijverig een eigen kolonie beginnenuit te bouwen.Nadat de konijnen Kevaar, een gewondevogel, van de hongerdood redden, hebbenze er ook een vliegende vriend bij. Evenlater blijkt ook Waterschapsheuvel niet helemaalveilig, als enkele konijnen ontvoerdworden en opgesloten in de nabijgelegenNotenboshoeve. Hazelaar zet alles in hetwerk om de gevangen vrienden te bevrijden,maar raakt hierbij zelf gewond. Dehele kolonie is diep bedroefd, maar als dedoodgewaande leider uiteindelijk toch bovenwater komt, kan de vreugde natuurlijkniet op. Enkele konijnen ondernemen eenmissie naar Efrafa, een nabijgelegen koloniedie totaal anders is dan Waterschapsheuvel.Daar heerst een strikt hiërarchischsysteem, waarin de zwakkeren telkens hetonderspit delven. Onder de vakkundigeleiding van Kopstuk, een supersterk konijn,kunnen uiteindelijk een heleboel konijnenvan die onzalige plek wegvluchten.De leider van Efrafa verklaart Waterschapsheuvelde oorlog, maar door het doortastendeoptreden van Hazelaar en Kopstukkomt alles uiteindelijk toch nog goed.DE FANTASTISCHE FAMILIE VOSKruip tien dagen lang in het vel van de familieVos en neem het op tegen de boerenBolus, Biet en Bits. Die houden ganzen,kippen en kalkoenen in hun boerderijen,aan de rand van het bos waarin de familieVos woont. Elke nacht liggen ze op de loerom te voorkomen dat de vossen hun winstgevendepluimvee een kopje een kleinermaken.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 13DP_jan2005.indd 13 13-12-2004 09:18:05


Heel het verhaal is een soort kat-en-muisspeltussen de familie Vos en de boeren.En wat dacht je... met de hulp van enkeleandere dieren zijn de vossen de boerennatúúrlijk te slim af!KLEINE ADAMKleine Adam is de wereld van de grotemensen grondig beu. Al die oorlog, al datgeweld, al die vervuiling. Er is maar éénoplossing... Kleine Adam neemt een grotebezem en veegt heel de wereld in de afvoerpijp.Heel de wereld is nu leeg en dat is ookmaar niks. Daarom neemt kleine Adamzijn kleurpotloden en begint hij een volledignieuwe wereld te tekenen. Uiteindelijkverandert er niet zo veel, want de mensenmaken er weer een troep van.Kleine Adam tekent dan als teken van hoopeen regenboog aan de hemel.BLIEP EN PLOEP OP ZOEK NAARBLAUWOngetwijfeld ken je de jaarthemafiguurtjesal: Bliep en Ploep. Vorige zomer landdehun ruimteschip op aarde. En voor één jaarkun je ze overal tegenkomen, het liefst in denatuur.Bliep is op het eerste gezicht een gewonejongen. Hij werd geboren in een doodgewoneleefgemeenschap, met zo’n duizendbroertjes en zusjes. Maar Bliep is toch netiets bijzonderder. Al in de eerste klas zwomhij als snelste het dakzwembad over enweer, en ook in rekenen en kwantumfysischetoepassingen blonk hij uit als geen ander.Bliep is… een ‘natuurtalent’.Ploep is de zoon van koning Azzuro, en hijheeft niet zo’n goede reputatie. Hij dreefin de eerste klas alles behalve als snelstehet dakzwembad over en weer, en ook inrekenen en kwantumfysische toepassingen14 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 14 13-12-2004 09:18:05


lonk hij niet echt uit. Erger nog, tot opde dag van vandaag begrijpt hij er bijsterweinig van. Maar omdat de zoon van koningAzzuro XIV toch goede resultaten moethalen, geeft iedereen hem altijd maar eenvoldoende.1. EEN CADEAU VOOR DE KONINGDe heerser van Luminium, Azzuro XIV, is eengoede koning. Hij bestuurt de hele planeetmet rechtvaardige hand, en dat al meer dan75 jaar. Nu staat er een feest voor de deur:koning Azzuro XIV wordt 100. En zoals detraditie dat wil, is daar een uitzonderlijk cadeauvoor nodig.Splat en Bliep zijn de twee kampioenen dieop tocht mogen op zoek naar dat ideale geschenk.Ze kiezen voor ‘blauw’, iets ongelooflijkblauws. Blauw is de lievelingskleurvan de koning, maar het is al honderdenjaren niet meer te vinden op Luminium.Door een stom toeval belandt Ploep echterop de stoel naast Bliep in het ruimteschip,waarmee ze op zoek gaan naar blauw opde blauwe planeet.2. BOVENAL IS DE ZEE KOUDE SOEPHun eerste nacht op de blauwe planeetbrengen Bliep en Ploep door bij een Waalseboer. De boer zet hen nietsvermoedend ophet spoor van ‘blauw’ water.In hun poging om van dat water te verzamelen,komen ze in aanvaring met de rodegans, die hen niet zomaar aan zijn poel laatkomen.Terug bij de boer blijkt het water in hun emmereerder doorzichtig. Wat nu?3. BETER TIEN BLAUWE VOGELS IN DELUCHT, DAN DE BLAUWE LUCHT IN JEHANDOp aanwijzen van de boer proberen Bliepen Ploep een hoeveelheid lucht bijeen tegraaien, want “water is blauw, omdat het deblauwe lucht weerkaatst”!Noch zeepbellen, noch hun adem inhoudenhelpt hen verder, tot ze erachter komen dater op aarde vernuftige machines bestaandie lucht maken: bomen.4. LAAT ONS EEN BOOM MET EENBLAD DAT NOG GROEN IS…De eerste ervaringen met bomen brekenBliep en Ploep eerder zuur op. Ze hebbengeen handleiding en er leeft vanalles in, datduidelijk niet graag gestoord wordt!Maar de ontdekking van een hele plantagemet bomen zet hen op een ander spoor…5. BUSSELS BY NIGHT, ALLEMAAL TAK-JES…Bliep en Ploep zetten een nachtelijke expeditieop om een luchtmachine te ontvreemdenuit de boomplantage. Alles loopt goed, totze de bewakende hond ontmoeten.6. WIL JE WEL GELOVEN DAT HETGROEIEN GAAT?Nu de boer hoort dat ze een boom willen,leert hij hen hoe je een boom zaait en verzorgt.7. AFSCHEID VAN EEN VRIENDDe volgende dag is er echter nog geenboom te zien in de pot? Waar blijft die?De boer kan Bliep en Ploep geruststellen:het duurt zeker een jaar voor ze een beetjeboom zullen hebben.Bliep en Ploep nemen afscheid. Blijven zenog een jaar rondtoeren op aarde, terwijlde boer voor hun boompje zorgt? Of nemenze het deze keer meteen mee naarhuis? Jij beslist!Het verhaal van “Bliep en Ploep opzoek naar blauw” was de basis van hetKrinkelthema. Je kunt het gebruiken alsvoorleesverhaal of als basis voor je bivakthema.Je vindt het op www.chiro.be/krinkelthema.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 15DP_jan2005.indd 15 13-12-2004 09:18:07


aak balDAG 26 SINDS DE ONTSNAPPING0 Mama, het gaat niet goed! Brecht en ik weten niet goedwat we moeten doen. Maar ja, wie weet lees je dit ooitwel?Misschien hebben ze jullie al lang te pakken. Ik weet hetniet. Ik ben bang, maar het laatste dat de leider zei was“dat we moedig moesten zijn”.En nu zal papa me móéten geloven… als hij nog kangeloven…Waarom moest ik mee, mama? Waarom moest ik mee?Ik heb het nog gezegd, dat die brief met poeder eenaanslag was! Maar nee, papa zei dat het gewoon eenspelletje was van de Chiro, dat ik niet bang moest zijn, dathet toch zo’n leuke bende was, die leiding, met hun leukeideeën altijd. Verdomme! Ik had hem toch gezegd dat ikhet al op televisie gezien had! Ik had het toch gezegd vandie brieven! De meneer van ‘t nieuws had het gezegd.En ook in Piet Piraat is er zo eens iets geweest. Toen kreegPiet een lekkere taart opgestuurd en toen vond hij datzoooo leuk en toen bleek de taart vol lijm te zitten en konhij een hele week niet spreken. Wel, dat van dat poederwas nog erger, zei de meneer van ‘t nieuws, je kon er vandood gaan en moeten braken en zo.En dan die video. Ik heb papa toch gezegd dat dievideomeneer boos was en dat we niet naar zijn huismochten gaan? Maar nee, papa vond dat, euh, ‘gedurfd’van die Chiroleiders, hij vond het allemaal toch ‘fijnverweven’. Maar ik weet nog van president Boes, die gingvechten in Toraboralora, die kreeg ook altijd video’s zei demeneer van ‘t nieuws. En in Yu-Gi-Oh was er ook iemanddie van Yugi een kaart gestolen had en toen altijd video’sopzond. En dan zijn Yugi en al zijn vrienden die gaanpakken en ‘t was bijna niet gelukt en, en… ik ben Yuginiet, dus ik zou het niet gehaald hebben…We waren er nog maar vier dagen. ‘t Was allemaal welleuk, hoor. Zo met tenten en geheime codes leren metrare krullen. En we hebben nieuwe dingen gegeten!Kleine korreltjes met een groentjessaus en thee mettandpastasmaak en ook wel deegjes die helemaalplakken. Het was allemaal zoals in Alladdin, ook, wehebben veel in een zandbak gezeten en met tapijtenspelletjes gedaan.En dan… Wij waren ons aan het klaarmaken ‘s avonds.We zouden nog een wandeling maken met de zaklampenen zo. Ik was wel al een beetje bang.En toen kwamen die mannen. Ze hadden sjaals engeweren, baarden en messen en rare neuzen ook eenbeetje. Ze brabbelden veel en riepen. En we moestenallemaal in dezelfde tent. En ze waren weer een videoaan het installeren. En dan…Ja, je weet het al, hé, mama, dan zijn we ontsnapt, Brechten ik. We hebben veel gelopen en ons verstopt en noggelopen. We hebben gewacht tot we iemand zagen. Demannen hebben staan roepen en met lichten geschenen.Het scheelde niet veel of ze hadden ons gezien. Maartoen heb ik Brecht nog in de beek kunnen duwen.En toen zagen we een politieman. We zijn er naartoegerend en die begon te schreeuwen van: “Ik heb zegevonden! Ik heb ze gevonden!” En ook naar diesjaalmannen! Ik heb hem heel hard tegen zijn schenengestampt en Brecht heeft hem in zijn ballen geklopt. Datzal hem leren, de overloper!We hebben nog wel een tijdje rond het kamp geslopen.Misschien komen ze ons wel redden, dachten we, ofmisschien kunnen wij nog iemand helpen? Maar nazes dagen kwam er versterking. Een hele nieuwe groepmensen kwam het kamp bezetten en wij waren nogaltijd maar met twee. Allé, twee en Brecht heeft ook zijnPokémonbal bij. Als het echt moet, dan gooien we die!Dan zijn we beginnen wandelen. Elke dag passeren weeen nieuw dorpje. Elke dag sluipen we rond tot we zekerzijn dat er geen sjaalmannen rondlopen. Dan gaanwe aanbellen en doen ruiltocht tot we een beetje etenhebben. Meestal is het niet zo veel. En ook al hebbenwe veel honger, we moeten altijd een appel of een eioverhouden voor morgen.Misschien komen we zo eens thuis, mama, en dan ga ikpapa eens goed mijn gedacht zeggen!16 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 16 13-12-2004 09:18:07


HET GEWESTDubbelpunt: Op welke manier zoekenjullie contact met de plaatselijkeChirogroepen?Wim, gewest Demer & Dijle: Wij werken– net als veel gewesten, denk ik – metpeters en meters. Elke gewestmedewerkeris peter of meter van een Chirogroep. Hijof zij geeft de uitnodigingen voor activiteitenpersoonlijk aan zijn of haar groep.Katrijn, gewest Suikerspin: Op de eersteleidingskring van de groepen proberen wewel met de hele ploeg langs te gaan, zodatze iedereen eens gezien hebben.Moeyer, gewest Zizo: Wij proberen depeters en meters jaar na jaar bij dezelfdegroep te houden, zodat ze een vast gezichtte zien krijgen. We gaan ook zo veelmogelijk naar fuiven en eetfestijnen. Wegeven een kalender uit met onze activiteitenén die van onze Chirogroepen, met elkemaand een foto van een andere groep.Jo, gewest West: Ons gewest organiseertbij de startactiviteit een markt met standjesom onze werking en activiteiten voor testellen. We zitten dan ook per afdeling bijelkaar om afspraken te maken voor de restvan het jaar. We organiseren regelmatigeen praatcafé, dat tegelijk als reünie dient:je komt er altijd mensen tegen die je kentvan op vorige activiteiten.Inge, gewest Metro: Met onze ploeg gaanwe op bivakbezoek bij de verschillendegroepen, met een originele uitnodiging vooronze startactiviteit. Dit jaar was dat eenvogelpikbord waarop alle activiteiten endata stonden.An, gewest Heuvelland: Een website eneen mailadres is ook handig: we versturenalle mails vanuit dat centrale adres, enreacties zijn zo meteen gebundeld.Jakob, gewest Meerdaal: Wij werkenniet met peters en meters maar metVerwende Nesten. We hebben dat systeemvorig jaar ingevoerd en het is echt eenaanrader. In elke Chirogroep zoekenwe naar een contactpersoon. Die wordteen jaar lang onze oogappel: hij of zijkrijgt een welkomstcadeautje, snoep bijsinterklaas, een valentijnskaart en meervan dat fraais. Alle gewestinfo bereikt hetVerwende Nest via het gewest en wij krijgenzo de info van de Chirogroepen. Als je eencontactpersoon in de groep zelf hebt zitten,verloopt de communicatie continu. Er werddit jaar al gevochten voor de rol van hetVerwende Nest!Katrijn: Ons gewest heeft van dat systeemgehoord en dit jaar proberen we het ookeens uit. Als de groepsleiding niet zo‘gewestgezind’ is, heb je zo toch meer kansom de groepen te bereiken, het VerwendeNest heeft immers zelf voor zijn of haar rolgekozen.Dubbelpunt: En hoe zit het metde opkomst? Hebben julliepromotiecampagnes succes?Jo: Je bereikt wel vaak dezelfdeChirogroepen, maar als je veel tijd steekt inpromotie bereik je ook groepen die vroegerniet zo openstonden voor het gewest. Weorganiseren ons praatcafé bijvoorbeeld inéén van de minder enthousiaste groepen,zo bereik je ze automatisch.Wim: In ons gewest zijn de meeste groepenvertegenwoordigd, en vaak zitten demedewerkers zelf nog in de Chiro. Datverhoogt de opkomst bij activiteiten.Inge: In groepen waar er een traditiebestaat om naar gewestactiviteiten tekomen, wordt dat opgebouwd van bij deketi’s: zij worden meegestuurd op weekendsen zo. Groepen die die traditie niet hebben,zijn moeilijker te bereiken.Jakob: Inderdaad, een lopend vuurtjewerkt, maar het kan ook een omgekeerdeffect hebben. Eén activiteit die minderaanslaat en je kunt helemaal opnieuwbeginnen met mensen overtuigen.Activiteiten moeten vernieuwend zijn, maarte grote risico’s kun je niet nemen.Dubbelpunt: Organiseren jullie meestalontspannende activiteiten om allegroepen te bereiken, of zijn er ookgewesten die echt aan Steunen Op Maat(SOM) doen?Inge: Wij doen aan SOM bij de groepen diehet nodig hebben. In ons gewest gebeurtdat vaak. Dat gaat van ondersteuning bijvergaderingen en werving, tot het in elkaarsteken van activiteiten en zelfs mee leidinggeven.An: Wij hebben het voorlopig nog veelte druk met het bij elkaar krijgen vanChirogroepen voor activiteiten. Maarop zo’n activiteit komt ook wel eens eenprobleem naar boven: uitwisseling is voorChirogroepen vaak ook heel nuttig.Dubbelpunt: Bedankt voor hetgesprek, en nog veel succes met julliegewestwerking dit jaar!Hangt er in jouwleidingslokaaleen aftelkalenderwaarop je metbonzend hartde dagen aftelttot de volgendegewestactiviteit? Ofis de omschrijvingvan ‘gewest’ in jouwChirowoordenboekeerder “huh?”? Opeen KIC (of: Kaderinleidingscursus)van regio Brabantvroegen we aaneen handjevolgewestmensen hoezij leidingsploegenproberen tebereiken.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 17DP_jan2005.indd 17 13-12-2004 09:18:07


TOVOOR HET EERST OP BIVAK EN AAFDELINGENAan bijna-tovenaar TimDit jaar vertrekken we opbivak als speelclubbers enkomen we terug als echtetovenaars. Vind je dat ookeen leuk idee? Schrijf jedan snel in voor ons echtetovenaarsbivak!Jullie leiding, die al optovenaarscursus geweest is(bij de enige echte HarryPotter!)Voor speelclubbers is het vaak de eerste keer dat ze mee zullen gaan op bivak... Deeerste keer lang van mama weg... Niet zomaar een nachtje bij oma gaan slapen,maar vijf of zelfs tien dagen op een vreemde plek gaan leven.Daarom is het belangrijk dat je zowel de ouders als de kinderen nu al goed inlichtover het bivak. Ook een leuke uitnodiging kan je speelclubbers overtuigen omzeker mee te gaan.Natuurlijk moet je er dan voor zorgendat je op bivak iets met het tovenaarsthemadoet. Dit spel kun je daarvoorals leidraad gebruiken.HET TOVENAARS-EXAMENJe bent pas tovenaar,als je bepaalde dingenkunt. In het bos zittentovenaars. Jij moet henzoeken. Wanneer je ze gevondenhebt, kun je bij heneen examen afleggen. Alsje slaagt, dan krijg je eenecht tovenaarssymbool.EXAMEN 4:GRIEZELDINGEN RADENOude schoendozen zijn zo omgetoverd in griezeligevoel- en proefdozen. Alle natuurlijke materialen zoalsaarde, water, bladeren, nootjes, bolsters,… kunnenbetast worden en kunnen aanleiding geven tot leuke“bah”-situaties. Voor de proefdozen heb je niet meernodig dan een paar bessen. Laat de leerling-tovernaarswel geblinddoekt proeven, anders kunnen ze alzien wat het is…EXAMEN 1:HEKSENBEZEMRACELeg een parcours aan (met boomstronken, laaghangendetakken, droge beken,…) waarover de tovenaarsin spe met hun bezem moeten vliegen. Pas op, zelfshoog daarboven in de lucht heb je last van losvliegendwild of… bezeten vleermuizen.Terwijl de kinderen vliegen, moeten ze de vleermuizen(= leiding) ontwijken.EXAMEN 2:STOOR HET HEKSENKOORVerdeel de groep in drie subgroepjes en zet die opeen rij. De eerste groep roept een toverspreuk, die dederde groep moet proberen te verstaan. Ondertussenmaakt de middelste groep enorm veel lawaai om datte verhinderen. Voorbeelden van spreuken zijn simsalabim;levertraan en kikkerwratten; kwallenogen enlieveheersbeestjesvleugels; rattensnottebellen; vliegendarmspinnenbouillon;krabbenhersensmierenpuree.EXAMEN 5:DWERG, REUS EN TOVENAARVerdeel de groep in twee ploegjes. Vanuit elke ploegvertrekt er iemand naar het aangegeven punt. Op dieplaats staat iemand van de leiding om te voorkomendat er valsgespeeld wordt. De leiding telt tot drie endan kiezen de speelclubbers of ze in een reus, eendwerg of een tovenaar zullen veranderen.Dwerg word je door te hurken en je zo klein mogelijkte maken, reus door je armen hoog in de lucht testeken en op de tippen van je tenen te gaan staan,en tovenaar door je handen naar voren te steken enzachtjes te bewegen. De reus kan nu de dwerg neerslaan,de tovenaar kan de reus betoveren (de dwergkan hij niet betoveren, hij is te klein), en de dwerg kande tovenaar tackelen. Natuurlijk gebeurt dat niet echt.De overwinnaar blijft staan, en uit de andere ploegvertrekt een nieuwe leerling-tovenaar om uit te testenof hij of zij de andere kan verslaan door zich om tevormen in dwerg, reus of tovenaar. De ploeg waarvande persoon het langste kan blijven staan, verdient hetmeeste punten, namelijk het aantal keren je er stondom te veranderen in dwerg, reus of tovenaar.18 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 18 13-12-2004 09:18:08


SpeelclubAL METEEN EEN TOVENAAR!EXAMEN 6:TOVENAARS EN HEKSENDe groep wordt ingedeeld in twee ploegen, die nogeens elk in twee ploegen verdeeld worden: tovenaarsen heksen. De tovenaars van elke ploeg gaan aanéén kant van het terrein staan, de heksen aan de anderekant tegenover de tovenaars. Let erop dat detwee ploegen nog te onderscheiden zijn.De heksen hebben samengebonden benen (als ze ereen bezem tussensteken, kunnen ze nog gaan vliegen),de tovenaars zijn geblinddoekt (als ze willen,kijken ze er met een toverspreuk zo doorheen). Opeen signaal van de leiding vertrekt van elke ploeg eenheks al huppelend naar de tovenaars. Als een heksaankomt, mag een tovenaar van die ploeg vertrekkennaar de heksen, en omgekeerd. Het ploegje waarvande heksen en tovenaars het eerst van kant verwisseldzijn, wint.EXAMEN 7:SPREUKEN DOORFLUISTERENDe speelclubbers gaan op een lange rij staan. Woordper woord fluisteren ze een spreuk door tot aan delaatste tovenaar in de rij. Die moet de spreuk opschrijven.Voorbeelden van spreuken zijn: hocus-pocus-schildpaddenflubber-docus;horum-worum-spinnenpotenforum;alle heksen houden van blubberkauwgom;alleen de beste is de beste.EXAMEN 8: DE NATUURELEMENTENVOOR EEN GOEDE TOVERHOUDINGDe groep staat in een cirkel, met één speler met eenbal in het midden. De speler in het midden gooitde bal naar iemand, terwijl hij of zij één van de vierelementen noemt (water, vuur, aarde of lucht). Danbegint hij of zij tot vijf te tellen.Als degene in het midden “aarde”, “water” of “lucht”heeft gezegd, moet de speler die de bal toegeworpenkreeg binnen die 5 tellen iets opnoemen dat met datelement te maken heeft. Bij “vuur” doet degene diede bal gevangen heeft een brandalarm na tot zijn ofhaar adem op is. Ondertussen mogen de anderekinderen al gaan lopen, want zodra het brandalarmstopt, mag die speler beginnen tikken.Als iedereen getikt is, komt de laatst getikte in hetmidden van de cirkel te staan. (Belangrijk detail: eenvoorwerp mag nooit twee keer genoemd worden.)EXAMEN 9: NATUURDOMINOLaat alle spelers enkele natuurvoorwerpen zoeken(takken, blaadjes, mos, gras,…) Iemand begint enlegt bijvoorbeeld een tak op de grond. Als de volgendeook een tak heeft, mag hij of zij die erbij leggenen er nog iets aan toevoegen, bijvoorbeeld eenstuk mos. Zat er aan die eerste tak nu al een blad ende volgende heeft geen mos, dan mag hij er ook eenblad bijleggen, uiteraard bij het blad aan de tak. Zovormen we een natuurlijke domino.EXAMEN 10: UIT DE HEKSENKETELIedereen verstopt zich, behalve een zoeker. Als iemandgevonden wordt, dan moet hij of zij in de heksenketel.Die kan bevrijd worden als iemand andersrechtstaat en naar hem of haar zwaait. Diegene looptdan wel het risico gezien te worden.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 19DP_jan2005.indd 19 13-12-2004 09:18:08


AFDELINGENZAKLAMP UIT, ‘T IS VOLLE MAAN! OFDOEN WE ZE TOCH MAAR AAN?OVER DIKKE VRIENDEN, GEHEIMEVRIENDJES, DROOMVRIENDEN,…CHIROVRIENDEN!Zeg, moet je nu eens iets weten?We zijn nog maar de tweededag hier op bivak en de Geert(onze leider) heeft mijn zaklamp alafgepakt en dat nog wel terwijl ikhelemaal niks verkeerd heb gedaan!Sven en ik waren gewoon woordenaan het schrijven in de lucht die derest van onze groep dan moest radenen ik had juist een supermoeilijkwoord gevonden dat zouden ze nooitkunnen raden. “Parallellepipedum”Maar ja, ik had Geert niet zienbinnenkomen en nu ligt mijn zaklampdus in de leidingstent tot het eindevan het bivak, straf he!sjoepapDe rakwi’s zijn meestalheel trots op hun nieuwezaklamp die ze mee hebbengenomen op kamp. Zondedus om daar niets leuk meete doen!x Schaduwenherkennen: je hangteen laken in de tent (of’s avonds buiten als hetdonker is) en één rakwizet zich voor het laken.De andere rakwi’szitten met hun zaklampachter het laken enéén van hen zet zich erdichter bij. De rakwiaan de andere kantmoet aan de handvan de schaduwraden wie van zijnof haar vriendjeser achter het lakenzit. Juist geraden? Danmag degene die schaduw speelde aan deandere kant gaan zitten en raden wie ernu het dichtste zit.x Schaduwtheater: hetzelfde systeem kunje gebruiken om in verschillende groepjesmet papieren figuren een toneeltje tespelen achter een laken.x Morsetekens-spel: je verdeelt je rakwi’sin verschillende groepjes, die zo verdeeldworden over het terrein dat ze de leidingzien. Die zit aan de andere kant vanhet terrein met een zaklamp en seintwoorden door via morsetekens. Elkgroepje heeft een blad met de morsecodeerop. Het groepje dat na het spel demeeste woorden juist heeft geraden, wint!x Zaklampbosspel: alle leden hebben eennummer (code, symbool, naam) op hunrug en lopen rond in het bos. Diegenewiens nummer door een andere spelerwordt gezien en geroepen, wordt eenhelper van de overwinnaar. Een helperdie drie mensen vangt voor zijn of haar“meester(es)” wordt weer vrij. Iederespeler kan tijdens het spel dat nummereen onbeperkt aantal keren omruilenvoor een ander.x Lampionnetjestocht: in plaats vaneen glazen pot met een theelichtje kunje evengoed een zaklamp versieren.Maak een constructie met karton encrêpepapier, die je voor je zaklampkunt hangen of waar je zaklamp in kanworden gelegd. Met alle zaklampenaan kun je met een bende verschillendekleuren lichtjes op stap gaan. Je rakwi’svinden het gegarandeerd superleuk ommet al die lichtjes door het bos te trekkenterwijl het al donker is (en ze misschienal wel een half uurtje vroeger in bedhadden moeten liggen).x Sterrenhemel: hang een aantallichtgevende sterretjes aan het plafondvan je tent. Wanneer de lichten ’s avondsuit moeten, mogen de rakwi’s nog 5minuten allemaal met hun zaklamp opde sterretjes schijnen. Doe de zaklampenuit, en een prachtige sterrenhemelverschijnt!x Zaklampevaluatie: iedereen zit in hetdonker in een kring, en alleen degene die‘in the spotlight’ staat, mag iets zeggenover wat er die dag gebeurd is.20 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 20 13-12-2004 09:18:09


RakwiVERSCHILLENDE“VRIENDEN”-DINGETJESIk heb vandaag nog maar eens eenkaartje gekregen van mijn mama datze me mist. Als ik thuiskom, zegik wel dat ik haar ook enorm hebgemist, maar eigenlijk is dat nietecht waar want op bivak heb ikdaar niet veel tijd voor! We hebbennamelijk allemaal een geheim vriendjedat we stiekem moeten verwennenen samen met Sven ben ik bezigaan een groot ruimteschip. Elk vrijmoment dat we hebben, mogen weverder knutselen en dan is erdus niet veel tijd om aan thuiste denken.sjoepapapart te zetten metde cassetterecorder alsde boodschappen echtpersoonlijk zijn, maarje kunt ook gewoontegen de thuisblijverszeggen dat ze het niette persoonlijk moetenmaken want dat de helegroep meeluistert.x Geheim vriendje: iedereen krijgt inhet begin van het bivak een naamvan een andere rakwi (of als iedereenwil meedoen, kun je het ook over deafdelingen heen doen) en diegenewordt dan gedurende heel het bivakstiekem verwend (bloemetjes op het bedleggen, ontbijt klaarmaken, schoenenpoetsen,…). Op het einde van het bivakmag iedereen 1 gok doen naar wie zijngeheim vriendje of vriendinnetje was.Welke rakwi is er het origineelst verwend?Wie was er het minst onopvallend?x Eenzaam vriendje: laat iemand (moederof vriendinnetje dat niet meegaat opbivak) iets inspreken op cassette, en speeldie cassettes in de loop van het bivakaf. De rakwi’s die toch last hebben vanheimwee krijgen zo nog eens iets te horenvan het thuisfront, en voor de anderenis het ook gewoon leuk om iemanddie ze kennen te horen. Misschien ishet wel handig om de rakwi’s eventjesx Droomvriendje: iedererakwi droomt wel vaniemand (zijn buurmeisjebijvoorbeeld, of Jonas van X!nk).Laat iedereen een grote droomwolkuitknippen en kleef daarop een fotovan de persoon van wie ze meestaldromen. Behalve die foto mag ookiedereen zijn of haar favorietespel, eten, manier om gewekt teworden,… op de wolk zetten. Allewolken worden dan boven het bedgehangen.x Pennenvriendje: maakergens in de tent een grotemessagewall met voor elke rakwieen apart postvakje. Tijdens de vrijemomenten kunnen de rakwi’s danpost sturen naar elkaar, of je kunteen uitnodiging voor het spel vande volgende dag in alle vakjessteken. Op die manier kun je erook voor zorgen dat rakwi’s dienog geen post hebben gehadvan het thuisfront ook eenbriefje krijgen, en dan nogwel van de leiding.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 21DP_jan2005.indd 21 13-12-2004 09:18:09


esteAFDELINGENEN DAN NU…EEN STREEPJE MAGIE!Ik zend mijn sterkste krijger, mijn lichtfee, eropuit om u deze briefte bezorgen. U bent‘Duistere Druïdenacademie’.Een themadag voor tito’s! Te oud om zich in te leven? Laatme niet lachen! Eens ze over de grens van het “oei, ben ikhier niet te stoer voor?’-gevoel geraken, is de pret verzekerd.Alles hangt af van je voorbereiding, en van het creëren vande juiste sfeer. Laten zien dat je het meent: er volledig voorgaan is de boodschap!In dit nummer van Dubbelpunt vind je een uitgewerkt programmarond magie: van druïden en elfen tot het verhaalvan de Meester van de Zwarte Molen…U wordt op zondag 17 juli 2005 verwacht aan de dorpskerk. Eenkoets zal u naar de geheime locatie brengen. U zult ons welherkennen, en anders herkennen wij u wel.DE UITNODIGINGEen (liefst onherkenbare) duistere figuurnodigt de tito’s vóór het bivak uit om toe tetreden tot de ‘Duistere Druïdenacademie’.Verkleed je in een elf, een druïde, een lichtfee,of een ander luguber creatuur. Bezorgde uitnodiging als je kan op een onverwachtmoment. Wanneer de tito’s zich in een niet-Chirosituatie bevinden, verwachten ze je allerminst.Dat maakt het mysterie compleet.Infiltreer dus op familiefeestjes, verras zeaan de bushalte,… en geef hen een opgerold,afgebrand, verzegeld stuk perkament.De inkleding bij aankomst op het bivakterreinis belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voorfakkels aan de kant van de weg en lichtgevendesterren in de tent of de slaapzaal. Inde eetruimte hang je gekleurde of witte doekenen een groot schild per druïdenafdeling.Maak een stootkar met koetsallures die deuitverkorenen (je tito’s dus) tot bij de academiebrengt. Hang een groot schilderijkaderrond het doorgeefluik aan de keuken, danlijkt het alsof de kookploeg een bewegendbetoverd schilderij is. Palmtakjes en veelgroen passen ook in de druïdensfeer. Maakeen binnenpostsysteem waarvoor je gebruikmaakt van de persoonlijke communicatie-Voor dit schooljaar hebt u nodig:- een druïdenkostuum (lang wit kleed met een touw rond uwmiddel);- een toverstaf uit hout;- een beeltenis van uw duif, raaf of communicatiedier.Het orakel zal om tien uur stipt over uw verder lotbeslissen. Zorg dus dat u op tijd bent.We verwachten u…Met de meeste hoogachtingdieren van de tito’s.Na het installeren worden alle tito’s bij hetorakel verwacht. Het lokaal is verduisterd,er klinkt enge muziek, er brandt wierook,overal staan er kaarsjes die leiden naaréén tafel. Over die tafel hangt een zwartdoek, waarop het orakel staat (een versierdeOpperdruïde Meneldur Túnindoos, of een afbeelding van een elf, eenvisbokaal die dampt door koudijs,…). Detito’s worden één voor één het lokaal binnengeleiden moeten knielen voor de tafel.Een persoon onder de tafel (die onzichtbaarblijft dankzij het zwarte doek) zegt iets overhet karakter van de tito en verdeelt de tito’sover de verschillende druïdenafdelingen:de afdeling van Hathor (de hemelgodin),Neith (de krijgsgodin), Selket (de godin vande bescherming) en Maat (de godin van degerechtigheid). Je uitleg buig je best zo datde karaktertrek van de tito past bij de afdelingwaarin hij of zij terechtkomt, maar houtegelijk rekening met een goede ploegindelingvoor de activiteiten.DAN KAN DE MAGIE BEGINNEN…x Speel een match ‘Druïdorade’Elke ploeg heeft drie goals (hoepels) metverschillende puntenwaarden, die op verschillendehoogten hangen. Er is één Olos(plastieken bal om doelpunten mee te scoren)en 2 Namossen (mousseballen om opelkaar te gooien).Elke ploeg probeert zoveel mogelijk puntente behalen door de Olos in zijn goals tegooien. Wanneer een speler aangegooidwordt door een Namos moet hij of zij eenvinger op de grond zetten en er drie keerrond draaien. Als de aangegooide persoonop dat moment de Olos heeft, dan moet hijof zij die omhoog gooien.Ondertussen worden er twee gezanten aangesteld,zij spelen Druïdeslag (= zeeslag) ofNog één belangrijk iets: praat metniemand over dezeeen woordzoeker tegen elkaar. Om de twee22 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 22 13-12-2004 09:18:10


HAAL DEZE 4 PAGINA’S ERUIT!De raad van tante Kaat over… op bivak gaan!DEEL I: RUZIE MET DE EIGENAAR?Veel huurovereenkomsten voor bivakplaatsen zijnonvolledig. En daar beginnen meestal de problemen…Er worden te veel afspraken gemaakt opbasis van vertrouwen (en niet oppapier). Vooral overeenkomstenvoor tentenbivakken zijn vaak nietin orde. Alles staat of valt met eenduidelijk contract!Vertrek vanuit de modelovereenkomst(zowel voor bivakhuizenals –terreinen bestaat dat). Jevindt die modellen op de Chirosite(www.chiro.be/bivak), op desite van het Steunpunt Jeugd(www.steunpuntjeugd.be/loslopendwild)en in het Kampeerrepertorium.Controleer of deafspraken uit dit modelcontractterugkomen op je huurovereenkomst,of stel de uitbater voorom dit model te gebruiken.Er zijn ook veel problemen metde financiële afrekening. Vaakgaat het over de energieprijzen,maar ook het aantal deelnemerszorgt wel eens voor discussie:de speelclub die maar7 dagen mee op bivak gaatin plaats van 10, moet je voorhen de volle pot betalen of niet?Zorg ervoor dat de huurovereenkomstvan de bivakplaatsaanwezig is op de bivakplaats.Bij moeilijkheden kan dat handigzijn. Probeer eerst tot eendegelijke oplossing te komenen verwoord op een beleefdemanier wat jullie grieven zijn.Telefoneer gerust om raadnaar het nationaal Chirosecretariaat.Als wij weten water op een bivakplaats schort, kunnen we ook tussenbeidekomen en de groepen helpen die na jullieop dezelfde plaats komen. Wacht niet te langom stappen naar een oplossing te zetten. Achterafvalt er dikwijls niets meer te regelen. Weetdat de huurovereenkomst bij moeilijkheden heelbelangrijk is, en dat de rechten en plichten diedaarin verwoord staan voor beide partijen gelden.Vaak is onderhandelen en bemiddelen het enige(en het beste) wat je kunt doen. Ook bewijsstukkenverzamelen (bijvoorbeeld een waterstaal nemenbij een vermoeden dat het niet drinkbaar is)en brieven aangetekend versturen (bijvoorbeeldals je een bivakplaats wilt annuleren) kan belangrijkzijn. Eigenaars die echt groepen bedottenof bivakplaatsen die niet in orde zijn, kunnengeen reclame meer maken in Vlaanderen. Alser twee klachten komen van groepen, worden zegeschrapt uit het bestand van het Kampeerrepertorium.Spreek duidelijk de prijs afvoor deelnemers die niet hetvolledige bivak meemaken.Zoek nu de huurovereenkomstvan je volgend bivaken lees die aandachtig. Kloppenalle afspraken? Wanneermoet je de waarborgbetalen? Is er een huishoudelijkreglement?Ook door schade ontstaan weleens problemen. Er is vaakgeen lijst van wat er voor hetbegin van het bivak al kapot isen wat er stukgegaan is tijdenshet bivak.Bewaar betalingsbewijzenvan de bivakplaats. Vraag deeigenaar eventueel om eenbewijsje te schrijven en teondertekenen.Energie mag nooit met winstdoorverkocht worden, behalveals er met een forfaitgewerkt wordt. Noteer altijdmee de meterstanden van deenergie en controleer ze ookachteraf.WAT ALS JE TOCHKLACHTEN HEBT?Check bij het begin van hetbivak eerst of er niets kapotis. Wijs de uitbater op de gebrekenen noteer ze ook voorjezelf. Vertel het dadelijk aande eigenaar als je zelf ietskapotmaakt. (Hij of zij kandan zorgen voor reparatievoor de volgende groep.)JANUARI 2005 | DUBBELPUNTDP_jan2005.indd 23 13-12-2004 09:18:13


De raad van tante Kaat over… op bivak gaan!DEEL 2: ADMINISTRATIEVOOR HET BIVAKBIVAKAANGIFTEVia het Chirogroep-programma kun je je bivakaangiftedoen. Waarom is dat belangrijk? Als eriets aan de hand is met een bivakplaats kunnenwe dat laten weten aan de groepen die er op bivakgaan die zomer. Als je in de Oostkantons op bivakgaat, is het extra belangrijk dat je de aangifteopstuurt. Wij zorgen er dan voor dat je een bijkomendinfopakket over de Oostkantons krijgt.Die informatie geeft ons ook de kans te weten hoeveelgroepen in tenten (van ADJ) op bivak gaan,welk thema je gebruikt, en het laat ons toe eenkaartje te schrijven en eventueel een bezoekje tebrengen.We verwachten je bivakaangifte ingevuld/ingetiktterug op het nationaal secretariaat voor 31 mei.BIVAKSUBSIDIESVia het jeugdwerkbeleidsplan worden er in demeeste gemeenten bivaksubsidies voorzien. Datvolg je best zo nauwgezet mogelijk op. Je vertegenwoordigerin de jeugdraad of de plaatselijkejeugddienst kan je vast meer vertellen over de tevolgen procedure.VERZEKERINGENa. De bijaansluitingZorg ervoor dat elk lid tegen het bivak aangeslotenis en op die manier ook verzekerd is tegen burgerlijkeaansprakelijkheid.BOSVRIENDELIJK SPELENEen bos is geen oord waar losbandig en ondoordachtin geravot kan worden. We willen op eengoede manier met natuur omgaan! En daar zijnregels voor nodig.- In VlaanderenContacteer de eigenaar van het bos waarin je wilspelen en vraag hem of haar om toestemming.Bij domeinbossen en in geval van een tentenbivakneem je rechtstreeks contact op met de bevoegdewoudmeester.- In WalloniëHet bosdecreet bepaalt dat je een machtigingsformuliermoet hebben om de bossen in te mogen.Het aanvraagformulier daarvoor krijgt elke groep,samen met een vertaling, toegestuurd met de vastenzendingeind februari-begin maart.Denk eraan dat die aanvraag voor 1 mei moetgebeuren bij de plaatselijke boswachter. Om dejuiste boswachter te vinden kun je ofwel contact opnemenmet de eigenaar van het bivakhuis of vande weide waar jullie op bivak gaan, ofwel met hetnationaal Chirosecretariaat in Antwerpen.Op www.bosspel.be kun je zelf de juiste boswachtervinden als je de naam of het postnummer vande gemeente kent.b. Verzekering voor een beperkte periode vanpersonen vreemd aan de groepDe Chiroverzekering geeft jullie de kans om personendie niet in jullie groepsverzekering opgenomenzijn toch te verzekeren voor een beperkte periode.Dat geldt onder meer voor kookouders en hunkinderen, tijdelijke leiding, kinderen die alleenmaar op bivak meegaan, maar geen lid zijn vande groep.DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 24 13-12-2004 09:18:19


De raad van tante Kaat over… op bivak gaan!TIJDENS HET BIVAKZorg ervoor dat je ongevalsaangifteformulierenmeeneemt op bivak. Vooraf verzekeren is nietvoldoende. Ter plaatse heb je je formulieren ooknodig. Je kunt er vinden bij de formulieren in hetChirogroep-programma, of op www.chiro.be/formulieren.Zorg dat je een juiste deelnemerslijst ter beschikkinghebt.JANUARI 2005 | DUBBELPUNTDP_jan2005.indd 25 13-12-2004 09:18:22


De raad van tante Kaat over… op bivak gaan!DEEL 3: ENKELE NUTTIGE SITES – LEUKE BOEKENBOEKEN:Het Bivakboek: een Chiroboek met antwoordenop deze (en nog veel meer) vragen:x Hoe plan je alle voorbereidingen voor het bivak?x Welke papieren en aanvragen moeten er allemaalin orde gebracht worden? Waar moet jeallemaal aan denken? Waar vind je allerlei formulierenen informatie?x Waar haal je inspiratie voor bivakthema’s, en hoebreng je die naar voren op bivak?x Wat moet je allemaal afspreken met je kookploeg,wat hebben ze allemaal nodig, en waarvinden ze de nodige recepten?Naast al die nuttige informatie vind je natuurlijkook nog een hele brok spelaanbod met de nodigeaandachtspunten: op tocht per fiets of te voet, eenzangstonde opzetten, opbouw van een kampvuuren organisatie van de kampvuuravond, leuke ideeenvoor bezoekdagen, groepsactiviteiten, droppingsen tweedaagse, sjorren, vliegers bouwen,...Creatief en gezond koken voor grote en kleinegroepen: dit boek bevat niet alleen een hoop recepten,maar ook praktische tips en uitleg, tabellenmet bereidingstijden, ideeën voor themamaaltijden,…Kiekebos. Handboek voor bosvriendelijk spelen:hierin vind je heel veel leuke bosspelen en ook eenheleboel informatie over spelen in het bos.‘Loslopend wild deel I. Spelregels voor de organisatievan een jeugdkamp’ verzamelt en verklaartalle regels die een rol spelen bij het organiserenvan een bivak of een jeugdvakantie. Het omvateen volledig overzicht van de rechten en plichtenvan de bivakverantwoordelijke en geeft hints en tipsom veilig en milieubewust op bivak te gaan.WEBSITESwww.bosspel.be: dé bosspelsite waar je allesvindt over bosvriendelijk spelen en aanverwantethema’s zoals verzekeringen, reglementeringen,adressen van boswachters, jeugdconsulenten, tipsvoor veilig spelen in het bos, en nog veel meer!www.steunpuntjeugd.be/loslopendwild: opdeze website vind je de modelformulieren downloadbaarwaarvan sprake is in het gelijknamigeboek (bijvoorbeeld modelcontracten, voorbeeld vaneen kasblad,…)www.wegwijzer.be/jeugdgroepsverblijven:een aantal organisaties werken momenteel aan eendatabank om jeugdverblijfplaatsen in de landenvan de Europese Unie te bundelen op één website.Om de databank te stofferen zijn ze op zoek naarbuitenlandse ervaringen van jeugdgroepen. Opdeze site kun je je eigen ervaringen kwijt.www.kampeercentra.be: het Repertorium Kampeercentraon line. Dit is de grootste en meestgeraadpleegde databank voor bivakplaatsen inBelgië. Je kunt hier ook het gastenboek bekijken enzelf invullen. Zo krijgen persoonlijke meningen vangroepen die er al geweest zijn een belangrijke rol.www.cjt.be: meer dan 100 bivakplaatsen inVlaanderen die zijn aangesloten bij een boekingscentrale.Met 1 telefoontje/e-mail weet je welkehuizen nog vrij zijn in de gewenste periode.WWW.KAMPTERREIN.BEEen splinternieuwe website met adressen vanweides waar je op tentenbivak kunt gaan.‘Loslopend wild deel II. Milieuvriendelijk enenergiezuinig op jeugdkamp’: naast tips om hetbivak milieuvriendelijk in te richten en om energiete besparen, bulkt dit tweede deel van de activiteitenvoor kinderen en jongeren, met dezelfde invalshoek.DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd 26 13-12-2004 09:18:24


Titominuten wordt er van gezant gewisseld. Deploeg die deze slag wint heeft het grote druidenraadselontcijferd en krijgt 150 puntenextra.x Maak een grote magie-ren-je rot-kwis.x Speel een levende Stratego met defiguren die in het magieverhaal aan bodkomen.x Maak een geheimzinnig slot uit klei enbouw een luciferbaan op de muren en detoren (let wel op voor de brandveiligheid).Die luciferbaan kun je aan het einde van dethemadag aansteken.x Knutsel een eigen magiemobile: knooptwee stokken in een kruis over elkaar. Aande uiteinden van elk stokje hang je eenlichtgevende ster en een gekleurd pluimpje.Maak met ijzerdraad het geraamte vaneen magiefiguurtje en bekleed het met klei.Kneed in de klei een lus om het figuurtje opte hangen, en hang het in het midden vande mobile. Het popje en de stokjes kun jebeschilderen.HET MAGISCHE NACHTSPELEr is een eenhoorn vermoord in de omgevingvan de academie!Doel: vind de moordenaar en maak hemonschadelijk.Verdeel de tito’s in drie of vier ploegen.Elke speler krijgt één leven.Om erachter te komen wie de moordenaaris, kun je tips krijgen bij het Orakel(Voorbeelden: het is één van de aanwezigefiguren, je hebt een bepaald soort materiaalnodig,…)Bij het Orakel krijgen ze een raadsel. Alsze de juiste oplossing vinden, krijgen zeeen tip, anders een dwaalspoor. Wanneerze denken te weten wie de moordenaar is,moeten ze dit personage één keer doenlachen, één keer doen schrikken en hem ofhaar op de grond leggen. Als ze dan dejuiste persoon hebben gevat, roept die eencodewoord.Hoe maak je de moordenaar onschadelijk?Om de moordenaar onschadelijk te makenmoeten de tito’s drie dingen doen. Zemoeten een toverspreuk verkrijgen bij deOpperdruïde, een toverdrankje maken bijde Tweede Druïdenassistent en voorwerpenverzamelen die bewaakt worden door eenkwaadaardige elf.Om de moordenaar onschadelijk te makenmoet je met je volledige ploeg aanwezigzijn. Alle leden moeten zich besprenkelenmet het toverdrankje. De moordenaarmoet op de grond liggen. De straal vaneen laserlichtje moet door twee spiegelsweerkaatst worden en tegelijk moet de heleploeg de toverspreuk opzeggen.De personages:Personage Gevaar NutHet Orakel Geen gevaar. Geeft tips over wiede moordenaar is.Hestia(maangodin)Morrigan (godinvan de oorlog)Nemain (hulpjevan de godin vande oorlog)Kwaadaardige elfTweededruïdenassistentGeen gevaar.Laat je nietovermeesterenof je verliest eenleven.Als Nemain jelaat schrikken,moet je een levenafgeven.Hij kan niet tegenmuziek. Fluit ofje moet een levenafgeven.Als hij je tikt, moetje een opdrachtdoenOm deze themadag af te sluiten kun je hetéén of ander teken laten afdrukken (bvb. deschilden van de verschillende afdelingen)op rode stof, zodat alle tito’s hun ‘bewijsvan slagen’ op hun bewegingskledij kunnen(laten) naaien. De oorkondes wordenuiteraard uitgereikt tijdens een plechtigeceremonie.Als je een opdrachtvolbrengt, kun jeeen nieuw levenkrijgen.Geen nut.Geen nut.Hij bewaaktvoorwerpen diemisschien van paskunnen komen.Door een opdrachtte doen, kun jeingrediënten voorde toverdrankkrijgen.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 23DP_jan2005.indd Sec1:23 13-12-2004 09:18:28


AFDELINGENHET KAN OOK“Maak een lijstje met materialen, met spelletjes en metplaatsen. Kies er willekeurig één uit elke lijst en maak ereen origineel ketispel mee.” Dat was de opdracht die deketileiding kreeg op het Afdelingsbivak. Het ene groepjeal enthousiaster dan het andere begonnen ze aan hunopdracht. Hier volgen de verrassende resultaten!EEN ACTIEF WATERSPELJeroen, Nathalie, Staf en Veerle gingenaan de slag met de woorden drinkspel,speelkaarten en bal. Ze maakten er eenalternatief drinkspel van.Leg een aantal speelkaarten gedekt optafel. Zorg dat er voldoende ruimte rondde tafel is. Bij elke kaart hoort een andereopdracht, je hangt een lijst aan de muurwaar de verschillende opdrachten op staan.De keti’s staan rond de tafel en hebbenelk een beker water voor zich. De keti’strekken om de beurt een kaart, en voerende bijpassende opdracht uit.5. Loop om het snelst rond het gebouw.Wie het eerst zijn of haar beker opheft, moetniet drinken.6. Degene die deze kaart heeftgetrokken, is ‘geladen’. Je gaat gewoonverder met kaarten trekken, maar ergenstijdens de volgende opdrachten legt de‘geladen’ persoon onopgemerkt zijn ofhaar duim op tafel. De andere keti’smoeten dat voorbeeld volgen als ze hetzien. Wie het laatst een duim op tafellegt, moet drinken. De ‘geladen’ persoonheeft hier tijd voor tot de volgende zesgetrokken wordt, dus tot iemand anders‘geladen’ is.7. Iedereen gooit de bal door debasketring (of door een andere ring als jegeen basketdoel op je terrein hebt staan.)Wie laatst is, moet drinken.8. Wie deze kaart trekt, krijgt tien secondenvoorsprong om naar buiten te lopen en eenbal weg te sjotten. Wie de bal het eersteterug heeft gebracht naar het lokaal moetniet drinken.9. Om het snelst onder je stoel kruipen,een keer rond de tafel lopen, onder de tafeldoor kruipen en op de stoel van de persoontegenover je gaan zitten. Wie laatst is, moetdrinken.1. Waterval: De persoon die dekaart trekt, begint te drinken. Alshij of zij begonnen is, mag detweede beginnen, en zo verdertot op het eind van de kring. Deeerste mag pas stoppen metdrinken als de laatste begonnenis. De tweede mag stoppen als deeerste gedaan heeft, en zo verder.De bedoeling is een beetje ritmete krijgen in het opnemen enneerzetten van de bekers: probeerer één vloeiende beweging van temaken.2. Degene die dezekaart trekt, moet met zijn of haarbenen open gaan staan, de helegroep kruipt eronderdoor. Delaatste moet drinken.3. Speel “Antoinnette, wieheeft de bal” in een cirkel. Debal wordt in de kring achter deruggen doorgegeven. Degene diede kaart trok, staat in het middenvan de kring en moet raden wiede bal heeft. Juist geraden? Danmoet degene met de bal drinken.Fout geraden? Dan moet degenein het midden zelf drinken.4. Degene die deze kaart trekt,gooit een pingpongbal weg(liefst naar buiten of naar eenander lokaal). Wie hem heteerst gevonden heeft, moet nietdrinken.10. Net als bijopdracht zes ben je ‘geladen’als je deze kaart trekt, maar nu moet je gaanzitten. Wie laatst neerzit, moet drinken. Als de‘geladen’ persoon gaat zitten, is de opdrachtdie de keti’s op dat moment aan het uitvoerenzijn niet belangrijk meer. Zo snel mogelijk gaanzitten is dan het enige wat telt!Boer. Alle jongens drinken.Dame. Alle meisjes drinken.Heer. Iedereen drinkt ad fundum.Joker. Iedereen moet bovenop de persoongaan liggen die deze kaart heeft getrokken(felixen, vleeshoop, boortoren, of hoejullie het ook noemen.) Degene die dejoker heeft getrokken, krijgt tien secondenvoorsprong om weg te lopen.24 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:24 13-12-2004 09:18:28


Keti!BUSKE-STAMP OP DE KERMIS“Doe iets met buske-stamp*, een bal eneen kermis.” Een te makkelijke combinatievolgens Ann, Bart, Ruben en Dries, dushebben ze er maar eens een totaal anderewending aan gegeven.(* Ook gekend als: potteke-stamp, balleke-stamp, potteke-chees, oeletjewapper.)Het doel is zoveel mogelijk water te winnen.De keti’s worden verdeeld in twee, drieof vier ploegen. Elke ploeg krijgt een lijstmet opdrachten die ze zo snel mogelijkmoeten uitvoeren. Na elke uitgevoerdeopdracht mag de ploeg een bekertje wateropvangen. Er ligt een balk op de grond,met daar dwars over een plank, zodat jeeen hefboom krijgt. Op die plank staat eenbekertje met water.Iemand van de ploeg moet op die plankstampen, de rest moet proberen het bekertjeop te vangen. Het opgevangen water wordtin een emmer gedaan. De groep die op heteinde van het spel de volste emmer heeft,wint.Enkele opdrachten:x Vijftig handtekeningen zoekenx Een koppel zoeken dat twintig jaargetrouwd isx Eén euro verdienenx Tien rechtersokken zoekenx In een rij achter elkaar gaan liggen eneen bal met je voeten doorgeven aandegene die achter je ligt. Heb je debal doorgegeven, dan ga je achteraanliggen. Zo moet de bal honderd meterdoorgegeven worden.x Drie mensen spontaan aan het lachenbrengenOCTOPUSSY BATTLEDit actieve spel waar je ook nog eens lekkervuil van wordt is een combinatie van dewoorden ‘lokaal’, ‘inkt’ en ‘worstelen’. Tim,Thomas, Evelyne, Dennis, Blitzer en Andywilden er een lekker ravotspel van maken.Verdeel de keti’s in twee ploegen. Maakkoppeltjes die bestaan uit iemand vanelke ploeg, en tape hen samen rond hunmiddel. Neem twee stempelkussens, elk ineen andere kleur. Iedereen van dezelfdeploeg heeft een zelfde stempel. Het is debedoeling om zoveel mogelijk stempels ophet bovenlijf en de benen van iemand vande andere ploeg te zetten. Na vijf minutenwordt het spel stilgelegd en telt iedereenhoeveel stempels ze hebben. De ploeg metde minste stempels heeft gewonnen. Omde keti’s wat meer plaats te geven, kun je zein plaats van vast te tapen ook per twee ineen fietsband steken!Opgelet: geen stempels in het gezicht, enravotkledij aantrekken!POPCORNPANGPopcorn eten is makkelijk, net zoals pangspelen, maar dat op een wc? Mika,Gerhilde, Mieke, Lien, Sofie, Pieter hebbener het volgende spelletje van gemaakt.Je verdeelt de groep in twee ploegen.Elke ploeg gaat naar een ‘wc-lokaal’(de jongens- en meisjes-wc’s, of wc’s inverschillende gebouwen). De groepen zijneven groot en elke persoon heeft iemandvan de andere ploeg om te beschermen.De leiding gaat naar een lokaal en roeptdaar de naam van iemand die in hetandere lokaal zit: het slachtoffer voor dezeronde. De beschermer loopt uit zijn ofhaar hokje naar het andere lokaal en moetproberen het slachtoffer te beschermen. Detwee personen die naast het hokje van debeschermer zitten lopen ook naar buitenen proberen het slachtoffer popcorn tedoen eten. De beschermer moet proberenpopcorn te eten voor die in de mond vanhet slachtoffer belandt, anders zijn ze allebeidood. De leiding zet op voorhand de kompopcorn in het wc-hokje van het slachtoffer.Het komt er dus voor beschermer enbelagers op aan zo vlug mogelijk bij hetslachtoffer en de popcorn te komen. Hetslachtoffer zelf mag de kom niet aanraken.Deze groep heeft het woord ‘popcorn’ goedweten te verwerken in hun spel, maar voelje vrij je fantasie te gebruiken zodat je nietmet eten moet spelen!JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 25DP_jan2005.indd Sec1:25 13-12-2004 09:18:30


AFDELINGENAllemaal samen voorHET ASPIPROJECTEen absolute must in een aspi-jaar: eenproject! De aspi’s hebben elkaar in dezetweede helft van het Chirojaar al watbeter leren kennen en zullen dus weinigproblemen ondervinden om op elkaar inte spelen en samen te werken! Hoe ga jete werk? Verzamel eerst ideeën. Ga naof het allemaal wel haalbaar is. Werk eenconcreet plan uit. Verdeel de taken enzet de verschillende stappen op een rijtje.Nadien maak je best wat tijd vrij voor eenevaluatie: zijn jullie geslaagd in jullie opzet?Wij vroegen de aspileiding op AB enkeleideetjes uit te werken. Dit is het resultaat…EEN ASPIRECORDGa naar de plaatselijke bibliotheek enleen het Guinness Book of Records uit.Welk wereldrecord denk jij met je aspi’ste kunnen verbreken? Wat dacht je vanbowlingbalstapelen? Een Amerikaan heefter ooit 9 (!) op elkaar gestapeld. Je kunthet ook met een kleiner formaat proberen:golfbalstapelen. Bouw het grootstezandkasteel. Of hou je het liever op eenrecordpoging kroketten eten? Het doorons gekende Chirorecord staat op 48!Maak een immens grote oranje Freek, eenabsoluut aspirecord! Besluit welk record jewil breken, zoek sponsors, nodig kijkers uiten stuur een mailtje naar het Guinness Bookof Records!MOESTUINStap 1: zoek uzelf een lapje grond. Staat ereen stukje vruchtbaar Chiroplein ter julliebeschikking, heeft de pa of de bompavan één van jouw aspi’s nog een lapjevrij of bouwen jullie een stukje van hetChiroheem om tot ‘inside’-kwekerij?Stap 2: spit het lapje om of haal grotebakken met potgrond.Stap 3: beslis wat jullie willen kweken en gamet z’n allen naar een tuincentrum in jebuurt. Hier kun je tomatenplantjes, prei,selder, rabarber, frambozen of wat danook kopen.Stap 4: plant!Stap 5: verdeel de taken. Maak eenbeurtrol op voor het onderhoud tijdensde week.Stap 6: oogst! Afhankelijk van wat julliegekweekt hebben, kun je een koudbuffetje organiseren met eigen biogroentjes,en kruiden uit eigen tuingebruiken. Je kunt ook een soepavondorganiseren of voor elke aspi een potjeconfituur maken. Smakelijk!SPEELCLUB IN WONDERLANDBouw het lokaal één dag om in Wonderlanden organiseer een fantastische dag voorde kleinsten onder ons! (Dit is een leukidee voor een aspistage.) Zet een Vlaamsekermis op, transformeer een lokaal ineen donker spookhuis, zorg voor eengrimestand en lekkere kindercocktails.Eventueel kun je dit samen met de oudstegroep van een andere jeugdbewegingorganiseren, zo maken ze nieuwe vriendjesen kun je een taxiservice voorzien tussenbeide locaties. De speelclub zal jullieeeuwig dankbaar zijn.MY VALENTINEEen financiële actie is natuurlijk ook eenvorm van een project. Ga deur aan deurvragen wie zijn of haar liefste wil verrassen26 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:26 13-12-2004 09:18:31


Aspimet een echte (oranje?) aspiroos. Dierozen worden op Valentijnsdag door deaspi’s bezorgd. De schenker kan een lieveboodschap op een kaartje schrijven datsamen met de roos bezorgd wordt. Love isin the air!!DROOMSHOW VOOR SENIORENWat dacht je van een project waarmeeje de grijze generatie een plezier doet?Organiseer een droomshow voor hetplaatselijke rusthuis. Je kunt deze dagbaseren op het ‘make a wish’-fenomeen.Allereerst leg je contacten met hetouderlingentehuis in jouw buurt. Interviewde plaatselijke bewoners: welke wenszouden zij graag nog verwezenlijkt zien?Misschien kunnen jullie hierin een handjetoesteken. Je kunt ook een fantastischeshow in elkaar steken met leuke anekdotesvan vroeger, de grootste moppentappervan het rusthuis, de favoriete platen uitde oude doos,… Of baseer je op oudeprogramma’s zoals ‘De juiste prijs’ en‘Hoger Lager’.VIJFSTEDENTOCHTGeef je aspi’s 5 steden, bijvoorbeeld:Luik, Hasselt, Antwerpen, Henegouwenen Brugge. Je geeft hen de taakom over elke stad heel wat weetjes,bezienswaardigheden, trein-, tram- enbusuren te verzamelen. Laat ze ook eengoedkope slaapplaats zoeken en leukeeetadresjes waar je kunt smullen vooreen prijsje. Het is de bedoeling dat julliedie tocht ook echt uitvoeren. Je plant duseen driedaagse op bivak, een weekend ofeen midweek (je hoeft niet in alle stedente overnachten). Ter plaatse kan een aspijullie doorheen de stad gidsen en je echtlaten kennismaken met de leukste plekjesin België en enkele uitgelezen eetadresjes.Je kunt dit idee ook gebruiken voor eenbuitenlands bivak. De moeilijkheidsgraadligt dan natuurlijk een pak hoger, maar deste groter is de uitdaging!ASPITELEVISIONVul een namiddag met echte aspitelevisievoor jouw Chirogroep. Huur of zoek eencamera en iemand die jullie kan helpenbij het monteren. Welke programma’s zijnonmisbaar voor jullie zendtijd? “Het levenzoals het is… bij de aspi’s”, een programmavoor groot en klein, een interview met eenbekende Vlaming, een muziekclip van hetjaarthemalied, het Chironieuws? Kijkplezierverzekerd!EEN CD’TJEMet al dat muzikaal talent in jouw groepzou het fantastisch zijn om een cd opte nemen. Je kunt hiervoor eigeninstrumenten maken, liedjestekstenschrijven of covers van bekende hitsmaken. Als er niemand over genoegzangtalent beschikt, kun je op zoek gaanbij vrienden en vriendinnen. Misschien kunje een auditie organiseren?Belangrijk is ook dat je cd in een mooihoesje zit. Beslis ook samen wat er op decover komt. Je hebt misschien aspi’s mettekentalent of iemand die goed overwegkan met de computer? Eens elke aspi overeen eigen cd beschikt, wordt die zeker grijs(of oranje) gedraaid!H MET DANK AAN ONZE AB’ERS GJANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 27DP_jan2005.indd Sec1:27 13-12-2004 09:18:31


HoiWe zitten met een vraagje… Inde leidingsploeg is er discussie overonze leden. Sommigen vinden datwe meer inspanningen moeten doen omonze werking meer open te stellenvoor kinderen uit andere culturen. Zevinden dat we daar niet genoeg moeitevoor doen. Maar het is ook niet zosimpel om eraan te beginnen. Kunnenjullie ons hierbij op weg helpen?Groetjes,SofieNEEMEENS EENVLUCHTELINGMEE OPBIVAK!Hier krijg je al een voorsmaakje…1. BESPREEK HETIN JE LEIDINGSPLOEGDe eerste stap is een grondig gesprek in jeleidingsploeg. Als je een dergelijk projectaanpakt, is het belangrijk dat iedereenweet waarom je ervoor kiest. Vooralde leiding van de afdeling waarin devluchtelingenkinderen terecht zullen komen,moet het goed zien zitten.2. NEEM CONTACT OPMET HET OCMWWaarschijnlijk wonen er in jouw gemeenteeen aantal vluchtelingengezinnen. In demeeste gemeenten bestaat er ondertusseneen ‘lokaal opvanginitiatief’. Dat wilzeggen dat het OCMW een personeelslidheeft dat een aantal vluchtelingen onderdaken voedsel geeft en hen wegwijs maakt inde gemeente. Probeer om via die persooncontact te zoeken met de vluchtelingen.Het kan ook zijn dat je via de school incontact komt met vluchtelingen. Vraag danzeker informatie aan de leerkracht voordatje contact opneemt met de ouders van dekinderen.3. WIE MAG ER MEE?Via de OCMW-contactpersoon of de schoolin je buurt, kan je in contact komen metvluchtelingen. De leerkracht of OCMWcontactpersoonkent al een beetje deachtergrond van de kinderen. Hij of zijkan al eens polsen bij de ouders of zegeïnteresseerd zijn in het project.Dag SofieWat dacht je van het project‘vluchtelingen mee op bivak’?Het kan een eerste aanzet zijn om jeChirogroep meer te kleuren.We zetten je met een stappenplan opweg om die uitdaging aan te gaan.Wil je dit in je bus? Contacteer decommissie Intercultureel, Kipdorp 30,2000 Antwerpen, 03-231 07 95of intercultureel@chiro.be4. NEEM CONTACT OPMET DE OUDERSVraag aan de OCMW-contactpersoon ofde leerkracht om een afspraak te regelenmet de ouders van kinderen die mogelijkmeegaan. Ga samen op huisbezoek.Maak hier voldoende tijd voor. Bij veelvluchtelingen start je eerst met een lossebabbel voor je echt ‘ter zake’ komt. Neemfoto’s mee van jullie bivak en van julliewerking. Geef duidelijke informatie overwat jullie allemaal doen op bivak en in deChiro.28 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:28 13-12-2004 09:18:32


5. BEREID JE LEDEN ENALLE OUDERS GOED VOORLoopt het gesprek goed af? Zien de oudersen de kinderen het bivak wel zitten? Danbegint het echte voorbereidingswerk. Jecontactpersoon speelt in die voorbereidingook een belangrijke rol. Hij of zij blijftimmers de vertrouwenspersoon voor hetvluchtelingengezin.Voorbereiding met de ouders van de‘nieuwkomers’Je zal heel wat praktische afspraken moetenmaken. Vraag of ze speciale wensenhebben in verband met eten en (niet-)gemengd slapen. Bekijk welk specifiekbivakmateriaal er nodig is, zoals eenslaapzak, luchtmatras, stapschoenen,…Misschien zorg je hier best zelf voor. Ookover de financiële kant van de zaakmaak je best afspraken, en over hoe enwanneer de kinderen worden afgehaald enteruggebracht.Voorbereiding van je eigen ledenVoor jezelf is het handig om meer te wetenover je nieuwe speelclubber of rakwi, netzoals je van je andere leden ook weet wiesoms wel eens driftig is, wie soms nog inbed plast,… Bekijk hoe je je nieuwkomer(s)welkom kan heten in je groep en overweegwat beter is: gewoon laten komen ofuitgebreid aankondigen. Dat hangt af vanje groep. Laat je nieuwkomer de eerstekeer dat hij of zij in de groep komt zelf zijnof haar verhaal doen – of verwerk het ineen kennismakingsspel. Zorg alvast datiedereen elkaar goed kan leren kennen opvoorhand.Voorbereiding van de ouders van jeeigen ledenOok hier moet je een keuze maken: moetje de andere ouders op voorhand goedinlichten of niet? Je kunt ouders op dehoogte brengen door een aankondigingin het bivakboekje, door een infostand opeen inschrijvingsavond,… Of je kunt ervoorkiezen om niets te zeggen, vanuit de ideedat je ook bij andere nieuwkomers geeninformatiecampagne opzet voor de ouders.6. HET BIVAK ZELFHet is natuurlijk afwachten, maar tochzijn er een aantal dingen die op bivak zelf‘verkeerd’ zouden kunnen lopen. Denkvooraf al eens na over hoe je zal omgaanmet heimwee, agressie, pesten, iets nietwillen eten, wassen, vieren,…Je zal sowieso rekening moeten houden metje nieuwkomer en er waarschijnlijk extraaandacht aan moeten besteden. In hetstappenplan vind je bij elke afdeling enkeletips voor spelen en tips in verband metbegeleidingshouding.7. WAT NA HET BIVAK?Hou in ieder geval contact met de oudersen met je OCMW-contactpersoon. Ganog eens extra op huisbezoek. Als er ietsniet goed is meegevallen, is het belangrijkdat je dit nog probeert uit te praten met deouders. Probeer hen sowieso bij de groepte houden. Het zal misschien iets meermoeite kosten dan bij je andere leden.Misschien moet je ze zelfs gaan ophalen,regelmatig eens langsgaan,… maar tochdenken we dat het zowel voor jullie als voorhen de moeite loont.Succes ermee!Elke groep kan één exemplaar van “Het tocht” gratis aanvragen. Wieer meer wil, betaalt Ð 4 per spel.Ik ben y tito- y keti- y aspi- of y groepsleiding (AANDUIDEN WAT PAST)en bestel graag ________ exemplaren van het spel “Het tocht”.Naam: _________________________________________________________Adres: __________________________________________________________________________________________________________________________Telefoon: ________________________________________________________Chirogroep/stamnummer: _________________________________________Deze gegevens opsturen of mailen naarSpoor ZeS, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen – SpoorZeS@chiro.be.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 29DP_jan2005.indd Sec1:29 13-12-2004 09:18:32


‘DEN DIENST’KOMT NAAR JOUW CHIROGROEP!De Dienst Avontuurlijke Activiteiten (in de volkse Chiromond‘den Dienst’ genoemd) heeft voor keti’s, aspi’s en leidingeen erg aantrekkelijk aanbod klaargestoomd voor tijdensde zomermaanden! Onze ervaren begeleid(st)ers makenéén dag op bivak avontuurlijker dan al die andere dagen.Voor een kleine onkostenvergoeding komen we naar joumet een volledig uitgewerkt avontuurlijk programma.Interesse? Blijf aandachtig Dubbelpunt lezen en reserveeralvast een dagje op je bivak!Nog vragen?Mail gerust naar daa@chiro.be of bel 03-231 07 95.Aandacht, ongewone situaties, uitdaging, grenzen, spinnenweb, motiveren,gesprek, natuur, tijd, samen, 6 meter hoog, 20 cm boven de grond,beveiligen, vertrouwen, pamper, onbeperkt vertrouwen, empathie, niette vertrouwen, zweten, moeilijk, afdalen, 10 seconden, Remise, Westmalle, menselijkerelaties binnen de aspi- of begeleidingsgroep,samenwerking, opdrachten, oplossingenzoeken, elkaar helpen, bomen,op een leuke manier, soms zwaar, creatiefzijn, ontdekking, zelfverzekerd,interesse, fout, zelfonderzoek, zelfkennis,gezag, spontaan, vrienden, ervaring,aspi’s, leiding, groepsonderzoek,tot nadenken stemmen, evenwicht,springen, touwen, palen, compenseren,balanceren, klimmen, op je schoudersstaan, niet enkel en alleen, geloof,ken jezelf, begrijpen, kennismaken,technisch, groepszaken, moed, angst,antwoord geven, kabel, zichzelf overwinnen,luchtacrobaat, lachen, uithouding,overmoedig, sterk, moe zijn, zinhebben, gedachtewisseling, doorgronden,koken, als je vragen hebt, actie,emotie, buitenstaander, nieuwsgierig,benieuwd, persoonlijkheid, privé-zaken, de moed verliezen, blindemannetje, ogenblik,iets kunnen dragen, vast, bos, samen eten, zoals een aap, in een goede stemming zijn,slecht gehumeurd, coöperatie, leidingsgroep, het spel, begeleider, je groep persoonlijk,interessante vragen, nuttige antwoorden, doelstellingen, droom, problemen in je groep,waarde, begrijpend, daar kan ik niet bij, evaluatie, zwaar op de maag liggen, weerbaar,respect, leiderstype, complexen, leven, behoeften, nieuwe ervaring, goede begeleiderzijn, conflicten, waarheid, geheimen, gordel, helm, vriendschap, Dienst AvontuurlijkeActiviteiten, in-team-weekend…Spreken deze woorden je aan en wil je het verband kennen? Schrijf dan met je ploeg in op één van de volgendeweekends: 18-20 februari, 4-6 maart, 18-20 maart. Contact: hevesiagi@telenet.be.30 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:30 13-12-2004 09:18:33


www.chiro.be/palaverHier kun je palaveren met andere groepen. Je vindt er een forum voor elkestelling!ASPI’SZIJN DETOEKOMSTVAN DE CHIRO.WW W. C HInjelvis - Vrij logisch dat wie aspi is geweest langer ofgemotiveerder in de leidingsploeg zal staan.Een aspirant staat veel dichter bij de praktische werking vande Chiro, omdat hij of zij zelf al eens een programma moetuitwerken of leiding vervangen als die niet aanwezig kanzijn.Op een bivak zullen zij ook meer verantwoordelijkheid enonafhankelijkheid krijgen dan de rakkers. Ze zijn dan ookeen stuk ouder en meer vertrouwd met de Chiro.Maar wat ook niet vergeten mag worden, is dat de aspiranten inhet weekendleven buiten de Chiro ook sneller de leiding zullentegenkomen. Zij gaan al uit en komen regelmatig de leiding tegen, zedrinken er een pint mee en babbelen samen. Ze staan ineens een heel stuk dichter bij deleidingsploeg dan de kerels en kunnen daarom ook een hechter team vormen later.I R O . B E / PA L A V E RMaar aspirant mogen zijn, is ook wel een zekere vorm van luxe. Ik ken genoegChirogroepen waar ze uit noodzaak geen aspiploeg kunnen vormen.Kris - Chirocursussen kunnen de max zijn, maar je moet ookkunnen meegaan. Ik heb er zelf bijna nooit de tijd voor gehad.Als je GL bent, gaat er tijdens de week/weekends heel veeltijd naar Chiro. Dat is niet onlogisch en je doet dat graag.Als student heb ik nooit veel vakantie gehad (unief-student):kerstvakantie vlak voor examens => blokkenkrokusvakantie/herfstvakantie: onbestaandeeinde van “grote vakantie” => volop bezig metvoorbereiding nieuwe Chirojaarbegin “grote vakantie” => op bivak gaanpaasvakantie => beetje beginnen blokken en ook bivak +Chirofuif voorbereidenWW W. C HEENCHIROCURSUSMAAKT JEI R O . B E / PA L A V E RCursussen van een weekend zijn er ook nooit van gekomen, puur omdatik toch ook af en toe “eens niet met Chiro maar wel met iets anders” wilde bezig zijn (opzaterdag dan, want vrijdag LK en zondag Chiro)...’k Heb altijd het gevoel gehad dat er echt een overaanbod is aan cursussen, dat enkel voorde (niet negatief bedoeld, hoor) freaks haalbaar is.IN DE CHIROIS IEDEREENWELKOM!WW W. C HI R O. B E / PA L A V E RENTHOUSIAST!Nes - Wij hebben in onze Chirogroep een extra afdeling,de rinkies. De rinkies zijn personen met een handicap, dieom de twee weken activiteiten doen. Ze gaan drie dagenmee op bivak en met Christus Koning en Sinterklaas enkerstfeestjes doen ze ook mee, net zoals alle leden van onzeChirogroep.De Chiro-droom daar bouwen we aan!... jezelf als deeltje van de groep maarmet je eigen tint...Wij ontdekten telaat dat er in hetverslagboekjegeen plaats isvoorzien voor julliestamnummer.Kunnen jullie het ertoch opschrijven?Anders hangt degewestploeg tienkeer aan de lijnom te vragen “ofjullie al gepalaverdhebben, want wijhebben nog geenverslag gezien!”Dankjewel!!PALAVERJANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 31DP_jan2005.indd Sec1:31 13-12-2004 09:18:33


DE BCV*RONNYMOSUSE“RONNY MET DEN DIKKE PIET”“Mijn vrienden vandaag? Dat zijn nog altijd de mannen waarmee ikdestijds kerel en aspirant was.” Ronny Mosuse (zanger, Idool Backstage)dankt de Chiro dus op ontblote knieën. En beseft dat de jeugdbewegingtoch wel een grote invloed speelde in zijn leven. “Zelfs als ik nu metjongeren omga, merk ik dat er toch een beetje ’n Chiroleider in me schuilt,”klinkt het. “De manier van praten-in-groep bijvoorbeeld, dat leerde jegewoon in de Chiro!” Echt leider is Ronny nooit geweest: het succes datThe Radio’s plots oogstten, nam teveel tijd in beslag, maar toch heefthij zijn mond vol van Chiro – genoeg alleszins om in onze BCV-reeksopgenomen te worden.Ronny Mosuse zat in de Chiro van Sint-Amands. “Sint-Amands aan deSchelde, trouwens. En of die groep eigenlijk een naam had, weet ikniet. Wij zeiden gewoon: de Chirojongens en de Chiromeisjes van Sint-Amands.” Meer moet dat, inderdaad, niet zijn.DP: Alles voor de Chiro, en de Chirovoor alles in je jeugd, Ronny, of is datoverdreven?Ronny: Tja, Chiro is eigenlijk pas vanafmijn dertiende een belangrijke rol gaanspelen. Toen vond de directrice van hettehuis in Sint-Amands dat het, qua integratiein het lokale gebeuren, geen slecht ideezou zijn om naar de Chiro te gaan. Omdatenkele vrienden van de school op datzelfdemoment ook overwogen om op zondag dekorte broek aan te trekken, hebben we destap samen gezet.DP: En, ooit beklaagd?Ronny: Geen seconde! Ik hou aanonze Chirogroep alleen maar positieveherinneringen over. ’t Was echt hetzaligste moment van de week. In deschool was je ook onder het ouderlijkgezag vandaan, maar daar kwam dan hetleerkrachtengezag voor in de plaats. Alleenin de Chiro had ik het gevoel volledigvrij te zijn – we moeten daar namelijkeerlijk in zijn, onze leiding waren zelf nogjongemannen die de teugels niet te strakhielden.De kerelsafdeling vond ik eerlijk gezegd welde zaligste tijd: niet alleen omdat baard- enschaamhaar dan volop de kop opstaken,maar ook omdat de activiteiten in die groepmij het meest aanstonden. Bij de toppersging het er soms nog wat te ‘kinds’ aan toe,en dan was het altijd reikhalzend uitkijkennaar ‘een afdeling ouder’. Ook het feitdat je al wat meer verantwoordelijkheidkreeg, vond ik wel fijn – zo mocht jezowaar al wafels bákken, in plaats vanze gewoon rond te moeten delen bij dejaarlijkse wafelenbak (lacht). En de damesnatuurlijk, de dames staken hun neus aanhet venster…DP: Kortom, een bende pubers die in deChiro hun eerste liefde(s) vonden!Ronny: Yep, klopt helemaal. Devolksdansnamiddagen waren dan ookdé activiteit om eindelijk met het anderegeslacht te kunnen aanpappen. Als kerelwist je trouwens dat je inspanningenmisschien niet zonder gevolg bleven, endat je de juffrouw in kwestie ook buiten deChiro nog eens terug zou kunnen zien.De strafste groep waren de Chiromeisjesvan Duffel. Het was je, als schuchtereknaap, wel toegestaan om enige avances temaken, maar kwam je te dicht, dan kloptendie er gewoon op! (giert het uit) Dat wistenwij eigenlijk wel te appreciëren, hoe raardat ook klinkt.En pas op: enkele jaren later loop ik rondbij de VTM, en daar loopt toch wel niet deknapste van de hele hoop van Duffel? Zewas intussen schminkster geworden, en naverloop van tijd werd ze zelfs een goedevriendin. Verschillende van de toenmaligetiptiens van Duffel zitten nu dan ook in onzevriendengroep.DP: Je muziek en zoetgevooisde stemmoeten natuurlijk wel geholpen hebbenom menig Chiromeisjeshart sneller tedoen slaan?32 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:32 13-12-2004 09:18:34


Ronny: Eigenlijk was het pas op mijnveertiende dat ik voor het eerst opeen podium stond. De leider van deChiromuziekkapel, waarbij ik zowaarxylofoon speelde, vroeg aan mijn broerRobert en mijzelf of wij hem wildenbegeleiden bij een optreden. Dat zijn danook de eerste foto’s die er bestaan vande gebroeders Mosuse op een podium: ikachter de piano, Robert achter de drums, enwij maar covers van Rob De Nijs te berdebrengen.Maar je sprak van die Chiromeisjesharten:ik merkte inderdaad dat een half uurtjeop dat podium staan meer effect had danenkele uren paraderen door de stratenvan Sint-Amands en koortsachtig proberenom een gesprek aan te knopen. Een fijnneveneffect, moet ik toegeven.DP: Was je ook de man die dekampvuren op bivak in lichterlaaiezette?Ronny: Niet meer dan elk ander lid vanonze groep: wij vonden onszelf namelijkeen enorm plezante lichting. Die bivakkenwaren trouwens stuk voor stuk schitterend:geen regenbui kon ons humeur toenverpesten. Nog meer dan de gewonezondagnamiddag was een bivak namelijkhelemaal weg-van-thuis zijn!DP: Een anekdote…?Ronny (bulderend van plezier): Absoluut.Ik kan je verhalen vertellen van “expresverloren lopen bij de dropping” of “eenvriend die, ondanks het expliciete verbodvan de leiding, tóch met de dochter vande plaatselijke boer aanpapte en zoenkele dagen tent-arrest kreeg”, maar…Er is één stoot die mijn vrienden én ikzelfnooit zullen vergeten. We waren dat jaarop bivak ergens in de Ardennen, bij eenboerderij. Onze tenten stonden in develden opgesteld, en de koeien werden daargewoon losgelaten. Geen probleem, maarwel veel koeienvlaaien én bijhorende dazen.Op een nacht moest ik dringend gaanplassen, maar ik had geen zin om helemaalnaar het erf te trekken, dus deed ik mijnding gewoon in de wei. Op een bepaaldmoment voel ik iets aan mijn flieter, nietonaangenaam, maar plots gaat dat gevoelvergezeld van een stekende pijn: gestokendoor een daas, recht in mijne piet. Totop de dag van vandaag word ik daaraanherinnerd: toen ik vertelde dat ik gestokenwas, was er al wat gegrinnik, maar toen ikdaarbij ook moest vertellen wáár, was hetkot te klein. Ronny met den dikke piet waseen feit. Ik ben trouwens geen zalfje gaanvragen bij de kookouders, en ‘k heb als eenechte man de pijn verbeten.DP (nadat we de pijnlijke rillingverdreven): Allemaal ontzettendpositieve ervaringen dus. Heb je, door jedonkere huid, dan nooit last gehad vanracisme of pesterijen?Ronny: Ere wie ere toekomt: in de Chiroben ik nooit ofte nimmer gepest ofuitgemaakt. Ik kan je genoeg verhalenvertellen over discotheken waar ik nietbinnen mocht, of rijkswachters die hetopportuun achtten om zomaar mijnidentiteitspapieren te vragen, maar in deChiro: nooit. Daar schuilt volgens mijook de kracht van de Chiro, en van elkevereniging: huidskleur, grootte, weet ik veel,dat maakt allemaal niet uit. Je neemt hetvoor elkaar op, en dat is ongelooflijk straf.DP: Ongelooflijk straf zijn ookbovenstaande vertelsels – waarvoorhartelijken dank!JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 33DP_jan2005.indd Sec1:33 13-12-2004 09:18:34


Het deint over grenzen heenEnkele spelen vREUZENSCRABBLE (KENNISMA-KING)Materiaal: verschillende kleuren krijt (1 perdeelnemer)Aantal deelnemers: 10+Duur: 1 uurEen tussendoortje…Ik doe mijn mailbox open… en lap, ikheb het weer zitten. 1243 mails staanelkaar te verdringen op de server omop mijn computer binnen te komen.Negentig procent spam, slechts hier endaar een zinnig mailtje. Waaraan hebik dit verdiend? Wat heb ik toch in Godsnaam verkeerd gedaan?Nu ja, verkeerd… Ik heb mijn mailbox devoorbije twee weken niet open gedaan,want ik heb een paar dagen vakantiegehad en ben dan naar een congresgeweest in Praag. En die spam vindt zijnweg naar mij omdat mijn mailadres hieren daar ook internationaal circuleert (datheb je als je je engageert in Fimcap).Een paar uur werk om te sorteren, te selecteren,te verwijderen,…Maar er zit ook een mailtje bij van KiroCongo; het verslag van hun ‘conseillenationale’ – hij is goed geweest…En een mail van Joe en Miriam uit Malta;er zijn op het kleine eiland weer een aantalnieuwe groepen begonnen – ze hebbenfeest gevierd…Kiro Haïti laat weten: ‘Bedankt voor deondersteuning, voor de bemoedigendewoorden na de grote storm…’ Geengroot feest daar, want ook een aantalKirogroepen en Kirofamilies zijn getroffendoor het noodweer. De ergernis omwillevan mijn overvolle mailbox smelt weg…’t Is toch de moeite, jeugdbeweging internationaal…Moet je ook eens proberen!Elke deelnemer krijgt een stuk gekleurd krijt.De eerste schrijft zijn naam in grote lettersop de grond. De anderen schrijven er ombeurten hun naam bij, aansluitend aan eenletter die er al staat. In een volgende rondevullen de deelnemers nog andere gegevensin (hobby, woonplaats, school,…). Als ergeen thema’s meer zijn om in te vullen, steltelke deelnemer iemand anders voor aan dehand van de gegevens die hij of zij invulde(te herkennen aan de kleur).Als je niet voldoende verschillende kleurenkrijt hebt, kun je ook met kleurencombinatieswerken.AFSTAND EN NABIJHEIDMateriaal: geenAantal deelnemers: 15-20Duur: 20-30 minutenDe deelnemers vormen paren en gaantegenover elkaar staan op 2 fictieve lijnenin de ruimte (lijn A en B, 3 à 4 meter uitelkaar). Op het signaal van de spelleidinggaan de personen op lijn A traag naar hunpartner op lijn B. De deelnemers van groepB moeten hun partner laten stoppen zodraze vinden dat die dichtbij genoeg zijn omde volgende situatie uit te beelden: aan eenonbekende op straat de weg vragen.Zodra iedereen van groep B stop gezegdheeft, kun je nagaan welke verschillen erzijn. De personen van groep A krijgen nogde kans om te zeggen of die afstand ookvoor hen goed is. Daarna worden de rollenomgekeerd, de situatie is nu bijvoorbeeldeen goede vriend begroeten. Als de deelnemersuit 2 verschillende groepen komen,of uit 2 verschillende culturen, kan het interessantzijn de personen van één cultuur opéén lijn te zetten (ofwel A, ofwel B).34 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:34 13-12-2004 09:18:34


voor intercultureel leren…STOELEN (COMMUNICATIE,SAMENWERKING)Materiaal: minstens 20 stoelen, 1 opdrachtpapiertjeper deelnemer, een groteruimteAantal deelnemers: 20+Duur: 30 minutenIn het lokaal staan minstens 20 stoelen.Elke deelnemer krijgt een papiertje metdaarop een opdracht, die ze niet mogenlaten zien aan de anderen. Tijdens het spelmag er niet gesproken worden. In de loopvan het spel zullen de deelnemers ontdekkendat sommigen dezelfde opdracht hebbenals zij.De spelleiding verdeelt de volgende drietaken:- Draag alle stoelen één na één buiten.- Zet alle stoelen in een kring.- Draag alle stoelen één na één naar hetvenster.De deelnemers beginnen nu hun taak uit tevoeren. Sommigen dragen de stoelen buiten,anderen proberen een cirkel te makenen nog anderen proberen al de stoelen bijhet raam te brengen.De opdracht simuleert ogenschijnlijke belangenconflictenen hoe mensen daaropreageren. Proberen ze hun eigen opdrachttegen de anderen in waar te maken? Proberenze zonder te praten toch te communiceren?Lukt het hen om tot een compromiste komen waar iedereen tevreden mee kanzijn (alle stoelen buiten aan het raam in eencirkel)?Na het spel kun je een korte besprekinghouden. Kwam er een oplossing? Hoekwam ze er? Heb ik bijgedragen tot de oplossing?Hoe? Heb ik me teruggetrokken?Waarom?…MABUHAY PHILIPPINES,WELKOM OP DE FILIPPIJNEN…In juli (wellicht van 5 tot 24) trekken we er met een tientalChiroleid(st)ers op uit.We gaan naar de Filippijnen. Rijden in een jeepney, betalen metpeso’s, balut proeven… Toch is het niet zomaar een toeristische reis!Het wordt een inleefreis die bol staat van ervaringen in ChiroPhilippines, in projecten rond (economisch) duurzame ontwikkeling,in gastgezinnen op het platteland en in de stad.Met die inleefreis willen we het jaarthema over duurzameontwikkeling van volgend werkjaar ondersteunen.Voel je ’t al een beetje kriebelen?Als je leiding bent of als je meewerkt in een gewest/verbond/commissie, kun je mee.We vragen wél een aantal engagementen: je komt zekernaar de infodag op 19/02/2005, je neemt deel aan devoorbereidingsweekends op 18-20/03/2005 en 15-17/04/2005,en je staat volgend werkjaar klaar om spelen, gewestavonden,infosessies,… uit te werken en te begeleiden. Wellicht ook goed omte weten: de reis kost je 1000.Laat ons weten dat je interesse hebt door vóór 11/02/2005 hetformulier in te vullen dat je vindt op www.chiro.be/filippijnen ofdat je kunt aanvragen bij Wim Selderslaghs, Kipdorp 30, 2000Antwerpen, 03-231 07 95, wims@chiro.be.DEZE SPELEN KOMEN UIT: J. SAUER/A. SCHOLTEN/B.W. ZAUN-SEDER, GLOBAL GAMES. 70 SPIELE UND ÜBUNGEN FÜR INTER-KULTURELLE BEGEGNUNGEN. FREIBURG/BASEL/WIEN, VERLAG HAUSALTENBERG/HERDER, 2004, 236 P.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 35DP_jan2005.indd Sec1:35 13-12-2004 09:18:35


CHIRO-INFOZOEKERTJESChiro Dolfijn zoekt nog eenbivakplaats voor een 8-daags bivak tussen 11 en31 juli. Een open terreinen klein lokaal volstaan.Kun je ons helpen, stuurdan een mail naar kobe.smits@student.kuleuven.ac.be of bel 0486-37 9865.In de Dubbelpunt vannovember vond je hetal met een verkeerdtelefoonnummer:de Chiromeisjes vanSteenhuffel verhuren hunlokalen. Voor meer info ofom te reserveren: bel naarKeetie (0478-55 37 64) ofGerd (0479-51 99 13).3 jaar geleden werd ChiroMorkhoven opnieuwopgestart. Ze waren toennog niet zeker van hunvoortbestaan en zochtendus niet onmiddellijk naarbivakplaatsen. Nu zoekenze een plaats voor 2006.Meestal gaan ze de eerste10 dagen van augustusop bivak, en met minstens90 leden. Een tentenbivakis normaal hun ding niet,maar ze willen zich zekeraanpassen. We staan openvoor alles (of toch bijna).Probleem: bivakplaatsvoor 2006Aantal leden: minstens 90Plaats: speelt geen rol, zelfsbuitenland mag!Contactpersoon: lies_helsen@hotmail.com,Broekhoven 4/1, 2200Noorderwijk, 0499-42 5595.Chiro Esjeewee uit Sint-Joris-Winge verhuurthaar nieuw lokaal voorweekends en bivakken. Delokalen zijn uitgerust meteen volledig ingerichtekeuken, douches,centrale verwarming,5 ruime lokalen, eenrefter met verschillendemogelijkheden,tentengrond, ruimespeelterreinen, voetbalvelden bastketbalplein,beachvolley en eenspeelbos op wandelafstand.1 tot 8 juli en augustuszijn nog volledig vrij in2005 en 2006. Meer infobij Eddy Vanderstukken,eddyv@jeeves.be, 0476-2888 59.FEESTDRIFTDe oud-leiding van ChiroSt.-Lambrechts-Herk(Hasselt) en VKSJ Herkorganiseren al voor devierde keer hun befaamdecantus/fuif VACA LOCAop 2 april 2005 in zaalElckerlyc. De cantusis voorbehouden aanleidingsploegen en kost9, toegang fuif inbegrepen.Om enkel naar de fuif tekomen betaal je 4.Voor alle info eninschrijvingenmail je naar jelle_vanderstraeten@yahoo.com. Het aantaldeelnemers is beperkt, duswacht niet te lang!FAMILIENIEUWSZIJ BREIDEN UIT!Er was eens – nog nietzo heel erg lang geleden– het begin van een nieuwverhaal…Milan begon zijn avontuurop 20 november 2004.Inge tuerlickx en Max Gieliswachten vol spanning opde volgende afleveringen.Tom Oosterlinck (oudverbondsleiderRoeland)en Elsken Verhasselt (oudverbondmedewerksterRoeland) lieten op 28november 2004 hun puzzelpassen, het (voorlopig)laatste stukje is Joppe.AFSCHEID NEMENEn ik weet, ik zou dankbaarmoeten zijn, maar preciesdaarom doet het zo’n pijn.Dieter Lambrechts (leiderChiro Akspejo, Larum)overleed op 8 november2004.36 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:36 13-12-2004 09:18:35


DE COMMISSIE JEUGDBELEIDVAN DE CHIRO ZOEKT VOLK!De commissie Jeugdbeleid bestaat uit Chiromensen diesamen werken aan alles wat met jeugdbeleid te makenheeft.“Alles” wil bijvoorbeeld zeggen:x lokalen en jeugdruimte;x jeugdraden;x jeugdwerkbeleidsplannen;x fuifbeleid;x Sabam en Billijke Vergoeding;x …Waaraan kun je meewerken?Concreet kun je ons helpen bij:x het beantwoorden van vragen van lokale groepen;x het informeren van groepen via een stukje in deKluts, artikels in Dubbelpunt,…;x de grote Chiro vertegenwoordigen op allerleiplaatsen waar rond diezelfde thema’s gewerkt wordt(samenwerkingsverband rond fuiven, Locomotief,V!rus,…);x het onderzoek Lokalen onder de Loep;x …Wat verwachten we van jou?Als iets uit dit lijstje jou nauw aan het hart ligt, dan is jeplek bij “de bende van Miek”. We verwachten alvast:x dat je goed kunt opschieten met ‘ons Miek’;x dat je interesse hebt in één of meerdere van debovenstaande thema’s;x dat je wel wilt weten hoe vooral lokale groepen metdie zaken geconfronteerd worden;x dat je in de plaatselijke jeugdraad zit of hebtgezeten, of dat je er eeuwig spijt van zal hebben datje dat nooit gedaan hebt;x dat je onze maandelijkse bijeenkomst bijwoont;x heel stiekem ook een beetje dat je ons extraaangenaam verrast omdat je bijvoorbeeld bovenopal het voorgaande nog graag een extra artikeltjeschrijft of bijvoorbeeld heel graag een werkwinkelbegeleidt.Interesse? Nog vragen?Bel of mail snel naar Vosse op 0476-82 92 83 ofjeugdbeleid@chiro.be.Liefste DArtAIk las in de vorige Dubbelpunt dat jullie tips geven overgroepsfeesten of een Bonte Avond. Een supertof idee!Ook wij hebben enkele problemen.Onze Chiro heeft een tekort aan leden, en ookfinancieel hebben we het niet breed. Het huren vanmultimediamateriaal bijvoorbeeld is niet voor onsweggelegd. Hoe krijgen we met de weinige middelenen een beperkt ledenaantal toch een spetterendeBonte Avond?Gezellige groetenBert (Chiro Eikel)Beste BertOok met kleine groepen en een beperkt budget kun jeeen fantastisch groepsfeest in elkaar steken.x Je kunt als Chirogroep bijna gratis didactisch enaudiovisueel materiaal ontlenen bij de ProvincialeUitleendienst (zie achteraan de Chiroagenda vooradressen of op www.chiro.be/uitleenlinks), of bij dejeugddienst van je gemeente.x Spreek oud-leiding, ouders, sympathisanten ofandere verenigingen aan op hun kunnen. Er zittenvast naaisters, decorbouwers en muzikanten tussendie jullie willen helpen. Misschien zijn er ook oudersen oud-leid(st)ers die graag op het podium staan!x Een Bonte Avond moet geen super-de-luxe ofdure show zijn: ook een intieme dia-avond, eenpoëziecafé, een ‘bal moderne’ (beleef het opExpressiebivak) of een sprookjestocht doen hetgeweldig als groepsfeest.x Nog een aantal kant-en-klare tips:x meng verf met Nivea (50/50) tot een stevigemousse als plaatsvervanger voor dure schmink;x met goedkoop scheerschuim vervang je dure gelen haarlak en maak je de mafste kapsels;x doe een kledij-inzameling en maak er originelekostuums van door te verknippen en te verven mettextielverf (uit De Banier).Veel succes met de tips en groepsfeest je te pletter!DArtAJANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 37DP_jan2005.indd Sec1:37 13-12-2004 09:18:36


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDDE OPROEP DER KABOUTERS: SPECIALE VOOR-WAARDEN VOOR WINTERSCULPTUURVoor jeugdbewegingen is er een bijzonder pakket voorhet Wintersculptuur in Blankenberge: ‘De Oproep derKabouters’.Of je nu groot of klein bent, je wordt tijdens de midwinterperiodedoor de kabouters bij de hand genomenen binnengeleid in hun kleine, aparte wereld. Jekomt in de kabouterwoning terecht, waar het levenontwaakt en van waaruit je vertrekt op weg naar heelwat avonturen en ontmoetingen. Hou je hoofd erbij, want wie degeheime taksignalen niet gezien heeft, belandt misschien wel in eentrollenval of, erger nog, komt in de handen van de trollen zelf of vaneen Snotgurg terecht. De ‘verschrikkelijke sneeuwman’, daarentegen,blijkt helemaal niet zo verschrikkelijk te zijn. En zelfs trollen kunnensoms hun leven beteren. Kabouter David laat jullie zien hoe je alsrondreizend vrederechter te werk moet gaan. En wie moe is van devele belevenissen en kabouterspelletjes kan altijd even ‘tijdloos wegzinken’in het bed van Klaas Vaak. Voor je het weet, maak je je dekabouterwijsheid eigen, ga je neuzen wrijven, of help je twee reebokkendie verstrikt zitten in elkaars gewei…Het Wintersculptuurfestival ‘Oproep der Kabouters’ met de ‘Kaboutervertellingen’duurt een half uur. Na een eventueel kabouterdrankjeaan onze ‘Paddestoelbar’ kun je met de groep de stad intrekkenvoor de ‘Kabouterzoektocht’. Overal zitten kabouters verstopt in deetalages van Blankenberge. De figuren dragen een spreekwoordbordje.Op het festival krijg je een formulier mee met een 15-talkabouterspreekwoorden, die er voor de helft staan. Wie ze kan vervolledigen,maakt kans op vele mooie prijzen aan het einde van hetfestival. In het pakket zitten ook enkele recepten uit het grote Kabouterkookboekingesloten. Wie zin heeft, kan de activiteit afronden meteen kookmoment.De prijs per persoon voor het bezoek met de Kaboutervertellingen ende Kabouterzoektocht bedraagt Ð 2. Voor wie met de trein komt, is ereen B-Dagtrip.Het festival gaat van start op 10 december 2004 en sluit zijn deurenop 9 januari 2005. Elke dag is het open (ook op feestdagen) van 10uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds.Meer informatie vindt je op www.sculpta.be, voor inlichtingen of vragenkun je terecht op info@sculpta.be.OPSPORING VERZOCHT: ‘SPEELBOSLOZE GEMEENTEN’De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) wil gemeenten ondersteunenbij de aanduiding en inrichting van speelbossen. Ze zijn opzoek naar probleemgevallen.Heeft jouw gemeente een hoogdringende nood aan speelbossen? Isde wil er wel om voor speelzones te zorgen, maar bederven regels enprocedures het spel? Bots je op een veelheid van boseigenaars? Zieje het bos door de bomen niet of is er gewoon geen bos?Contacteer Katrijn Gijsel van de VBV als je beantwoordt aan dit profiel.Meer info over het project: katrijn.gijsel@vbv.be en www.vbv.be/speelzones.Meer info over speelbossen: frank.strynck@steunpuntjeugd.be, www.steunpuntjeugd.be/groeneruimte en www.bosspel.be.EUROPEESJEUGDFILMFESTIVALVLAANDERENEen daguitstap: een dag eruit stappen.Antwerpen is de ‘place to be’!Hoe kun jij je leden tijdens de vakantieplezieren? Neem ze mee naar het EuropeesJeugdfilmfestival Vlaanderen van 6tot 13 februari!Voor jullie vertonen ze er de niet-commerciële,nieuwe jeugdfilm. De kleinsten zijnwelkom in het UGC. In Muhka Cinemakunnen de +12-jarigen terecht voorexperimentele media en leuke, ontspannendeavondactiviteiten, zoals een jazzoptreden.In Rataplan in Borgerhout staatde documentairefilm ‘in the spotlight’.Verschillende workshops en animatiekleuren dit gebeuren.Voor meer info kun je de site bezoeken(www.kidfilm.be) of bel je 03-232 64 09.TURBORABOTZOEKT VRIJWILLIGERSVOOR JONGERENWERKINGVOOR NIEUWKOMERSVertoef jij graag in een multiculturele omgevingen verplaats jij je makkelijk in deleefwereld van jongeren? Zin om meena te denken over hoe we een toffe jongerenwerkinguitbouwen of wil je graagactiviteiten zoals sport, spelletjes, muziek,koken, dansen of een bivak organiserenen begeleiden voor een bont allegaartjevan jongeren?JW Turborabot richt zich vanuit de wijkRabot in Gent tot anderstalige nieuwkomersvan 12 tot 20 jaar. Net in Belgiëaangekomen zijn ze volop op zoek naarhun plaats in onze samenleving.Wij willen samen met die jongeren eenaangename vrije tijd organiseren en henhelpen wegwijs te maken in de Vlaamsevrijetijdssector. Dat kan met het organiserenvan eigen activiteiten of met hethelpen zoeken naar een jeugd- of sportvereniging.Zin om je te engageren voor die groepjongeren? Geef ons een seintje: vzwJeugdcentrum El Paso (vraag naar StevenHaine), 09-224 35 77 of 09-329 44 95,Jongerenwerkingrabot@telenet.be.38 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:38 13-12-2004 09:18:37


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDJANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 39DP_jan2005.indd Sec1:39 13-12-2004 09:18:37


VORMINGSCHOLINGSBIVAK (SB)SB is een vijfdaagse cursus waar je wordt ondergedompeldin alle aspecten van leiding geven.De leefwerelden van de afdelingen komen aan bod, in hetbijzonder die van je eigen afdeling. Je leert de werkingvan andere leidingsploegen kennen, ontdekt wat ‘ChirojeugdVlaanderen’ te bieden heeft en hoe een eigen plaatselijknetwerk je groep ondersteunt. Ook kom je te wetenhoe dé Chiro denkt over milieu, geloof, relaties, migranten,…Zo kun je je eigen visie hieraan toetsen. En ondertussenwordt er veel gespeeld en ambiance gemaakt!Wie meegaat op SB maakt de juiste keuze!Krokusvakantie05-09 februari 2005 SB Verbond Brussel in De Kalei, Dilsen-Stokkem05-09 februari 2005 SB Verbond Reinaert in Heidepark, Waasmunster08-12 februari 2005 SB Verbond Antwerpen in Heibrand, Westmalle.x h aparte leefgroep voor deelnemers die al drie jaar in leiding staan.08-12 februari 2005 SB Verbond Kempen in De Malou, Balen08-12 februari 2005 SB Verbond Mechelen in De Karmel, Brugge09-13 februari 2005 SB Verbond Heuvelland in Heidepark, Waasmunster09-13 februari 2005 SB Verbond West-Vlaanderen in De Karmel, BruggeOok in de paas- en zomervakantie vinden er SB’s plaats.Je vindt de data op www.chiro.be/cursuskalender en in dezakagenda, de Grasduiner en latere Dubbelpunten.Kleine lettersSCHOLINGSBIVAKPRIKKEL ‘05CHIRO-SCOUTSCURSUSWie mag mee?Iedereen die in leiding staat én IKgevolgd heeft. Wie nog geen IKgevolgd heeft, moet 18 jaar zijn ofworden in het lopende kalenderjaar.Let wel: wie een attest van animator wilbehalen, moet minstens 16 jaar zijn ofworden in het lopende kalenderjaar!Praktisch?Elk verbond organiseert jaarlijks één oftwee Scholingsbivakken. Tijdens elkevakantieperiode vindt er dus wel ergenséén plaats. Zo kun je zelf kiezen waaren wanneer je op SB gaat. Je betaaltvoor deze vijfdaagse cursus Ð 71.Attest van animatorIn de Chiro bestaat de animatorcursusuit twee delen: IK en SB. Na die tweecursussen én enkele weken stage in jeeigen Chirogroep, krijg je het attest vanAnimator in het Jeugdwerk.Wanneer?18-20 februari 2005Waar?De Waterman, BrusselPrijs?Ð 32Wie mag mee?Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en18 jaar is of wordt in 2005.Wie nog geen IK of SB volgde, moet 19jaar zijn of worden.Attest van HoofdanimatorDe Prikkel leidt samen met een anderecursus uit de reeks voortgezette vormingen 30 uur stage in de eigen groep tothet attest van Hoofdanimator in hetJeugdwerk.Wanneer?5-9 februari 2005Waar?De Kluis, St.-Joris-WeertPrijs?Ð 71Wie mag mee?Iedereen die IK en SB heeft gevolgd en18 jaar is of wordt in 2005.Wie nog geen IK of SB volgde, moet 19jaar zijn of worden.Attest van HoofdanimatorDe Chiro-scoutscursus leidt samenmet een andere cursus uit de reeksvoortgezette vorming en 30 uur stagein de eigen groep tot het attest vanHoofdanimator in het Jeugdwerk.40 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:40 13-12-2004 09:18:38


PRIKKEL ‘05Een gekleurd weekend voor leiding die graag werk maaktvan een interculturele Chiro.Enkele Chiromensen uit (stads)groepen wisselenervaringen uit. Jij leert hoe je best een werking voldiversiteit aanpakt. Je gaat naar huis met een heleboelfrisse ideeën die in een ‘gekleurde’ groep van pas kunnenkomen.CHIRO-SCOUTSCURSUSDe Chiro-scoutscursus is een vijfdaags bivak met Chiroenscoutsleiding, waar we elkaar écht leren kennen.We gaan samen op zoek naar gelijkenissen terwijl webotsen op verschillen. Tijdens die vijf dagen voel je hoehet is om scout te zijn, en de scouts proeven van eenechte Chirosfeer.ASPITRANTREALIVE, REAL LIFE…Leef je in, leef je uit, vijf dagen in de huid van een ander.Met honderd aspiranten ervaren hoe het er in de middeleeuwenaan toeging, een eigen droomwereld verzinnen,op zoek naar de begeerde vrijgezel, proeven van het levenop een sprookjeskasteel,…Van 30 maart tot en met 3 april trekken honderden aspirantener weer op uit, in heel Vlaanderen, in alle mogelijkedroomwerelden. Soms verrassend dicht bij de realiteit,soms hoogst onmogelijk in een onwerkelijke droomwereld.Aspileiding, maak je aspi’s warm voor deze onvergetelijkevijfdaagse! Meer info krijg je in januari in je bus, en vindenjij en je aspiranten terug in Kramp en op www.chiro.be/Aspitrant.Wat is die scoutse linker nu weer? Hebben zij ookribbels? Waarom hebben die sjaaltjes niet allemaaldezelfde kleuren? Is een totem ook iets met een paal?Wie mee op Chiro-scoutscursus gaat, kan er achterafover meepraten!ASPITRANTWanneer?30 maart –3 april 2005Waar?11 verschillende plaatsenPrijs?Ð 71Wie mag mee?Alle aspi’s geboren in 1987 of 1988(of vroeger).Inschrijving?Er vinden gelijktijdig 11 Aspitrantenplaats in Vlaanderen. Per Aspitrantmogen er maximum 5 aspi’s vandezelfde Chirogroep mee. Meer infoover de verschillende Aspitranten en deinschrijvingen lees je in de Kramp vanjanuari.VOOR ALLE CHIROCURSUSSEN GELDTInschrijvenPer e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres, de naamen periode en plaats van de cursus, naar info@chiro.be.Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.BetalenAls je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de cursus). Wie telaat inschrijft, betaalt Ð 7,50 extra voor een weekend of vijfdaagse.Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat indient bijje gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die waarschijnlijk deinschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijk terug.We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.JANUARI 2005 | DUBBELPUNT | 41DP_jan2005.indd Sec1:41 13-12-2004 09:18:39


Verse groentjesIk ben zelf een trotse leidstervan de megatoffe kwiks vanChiromeisjes Loenhout. Ik wilgraag enkele foto’s doorsturenvan onze kwiks in actie, het iseen toffe groep, die graag bezigis! Dit zijn foto’s van twee vorigeChironamiddagen. Het warensupertoffe middagen. Groetjes,Tinne DJIk zou graag alle toffe mensenvan leefgroep 1 van IK van gewestKwarekken bedanken. ‘k Heb mesuper geamuseerd met jullie... Hetwas leuk jullie allemaal terug te zienop de discofuif en hopelijk tot op SB:-) Bedankt, hé, mannekes! *kuzz*Een fiere groene leidster uit het verreGr. Vorst...We willen zeer graagonze proost, Luc Mertens,bedanken voor alle steundie we jaren kregen en demassa’s plezier die we altijdbeleefden wanneer hij erbijwas! Luc, het zal niet meerhetzelfde zijn zonder jou inLokeren, we missen je nual! Veel succes in de nieuweparochies en tot in den draai!We hopen dat de Chirovan Zottegem-GrotenbergeLuc met open armen zalontvangen en dat ze hemjong houden, zoals wij dat aldie jaren hebben geprobeerd!Merci Luc! De leidingsploegvan Chiro DoewaIK-gedichtAnother weekend in navy bluelearning about what we love to do:to be a hero in a kid’s eyes,to feed their fire so it never dies.DITMUSA helps to make it fun,VOWAS shows how it is done;while being that small brat anew,doing ALL those things we shouldn’t do:messing around in the room at night,throwing candy at diner with all our might,perhaps even sprouting a love so young,making this the place wherefore we long.Hans, van op de IK van de gewesten Kust enSanté-me-ratjeElk jaar opnieuw met ChristusKoning vindt in Kasterlee degroepsdag plaats. Chirojongensen Chiromeisjes slaan de handen inelkaar en werken een reuzenspel uit.Beginnen doen we ’s morgens in dekerk met een Chiromis, opgestelddoor ons. Een klein Chiro-orkestje(leiding en enkele leden) zorgdendat het geheel mooi werd afgerond.In de namiddag begonnen we aaneen grootse één-tegen-allen. Eenvan de opdrachten luidde:“Maak samen met deleiding het woord ‘Chiro!’ enmaak er een foto van”. Hetresultaat ziet u hier: zo’n 246Chirojongens, Chiromeisjes,Chiroleiders en Chiroleidstersdoen de opdracht zonderprobleem slagen. Ditverdient toch een plaatsje inDubbelpunt!Aan alle 47 IK’ers vanGewest West, jullie warensuperformidastisch! Desfeer zat er goed in!Dankuwel daarvoor!Verder wensen we jullienog een geslaagd enformidabel Chiroleventjetoe en hopen we jullienog vaak te zien oponze gewestactiviteiten!Groeten van gewest WEST(verbond Brussel)De schaterlach van CHRISTEL, de bezorgdheid vanELIEN,weetjes uit de actualiteit (en ook wel een beetjeonhandigheid) van GITTE, een MELANIE dievolledig openbloeit;HANNA’s hart op de tong, het haar op de tandenbij STEFANIE en de diepe gronden van SARA;de dramatische inleidingen van KIM, KARENen haar vele decibels, de (weliswaar gezonde)nieuwsgierigheid van DORIEN, en niet te vergeten...de knuffels van LIESBETH!Ik zal het allemaal missen en er met een lach aanterugdenken. Hopelijk doen jullie af en toe nogeens hetzelfde met mij... CHIRO DE SCHAKEL,keep up the good work! Een ‘oud’-leidster (x)Eerst en vooral wil ik iedereen van deChirojongens van Kachtem bedanken voorde volle inzet in ons druk Chirojaar. Houdde moed erin en blijf in Chiro geloven!Ik doe ook de groeten aan de GOTCHA’Svan op Krinkel. Ik denk nog veel aandie toffe week. Afwezigen hadden echtongelijk. Hopelijk tot op een reünie enJo, van verbond Brussel, bedankt voor deappe noten!Heb jij een groetje of leuke foto?Stuur je groetjes en foto’s naar Dubbelpunt, Kipdorp30, 2000 Antwerpen, Dubbelpunt@chiro.be of hou jeogen open voor onze brievenbus op één van de velecursussen.Stuur je ons digitale foto’s voor de bivakkaartjesof om hier en daar als illustratie en achtergrond tegebruiken, dan moeten die van hoge resolutie zijn(3 megapixels of meer)! Gewone foto’s moetenduidelijk genoeg zijn.42 | DUBBELPUNT | JANUARI 2005DP_jan2005.indd Sec1:42 13-12-2004 09:18:40


STEMPEL KNAP METMAZZEL & SJOEPAP!Stempelen in de CHIRO??? Dat kan!(Je hoeft er zelfs niet werkloos voor te zijn)Met deze leuke afdelingsstempels kun je meer dan je denkt!- wenskaarten knutselen- spelletjes ontwerpen- menukaarten maken- gebruiken als inkomstempel voor een fuif of feest- enz.AFDELINGSSTEMPELS | e 7,48Chirologo, Mazzel, RupsjeRibbel, Sjoepap, TitoDynamiet, Bo de BeverenFreek de egelSTEMPELKUSSENS | e 2,34in de afdelingskleurenSTEMPELKUSSENS | e 5,76zwart, bruin, rood, blauw en groenMet je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!Aalst, Molenstraat 65,tel. 053-70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30,tel. 03-202 24 71Brugge, Ezelstraat 69,tel. 050-33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85,tel. 02-511 44 31Gent, Kwaadham 26,tel. 09-233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14,tel. 011-23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,tel. 016-29 97 84Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,tel. 015-41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16,tel. 051-24 35 11Turnhout, Warandestraat 97,tel. 014-42 15 13DP_jan2005.indd Sec1:43 13-12-2004 09:18:43


Ruik je ’t al tussen de pagina’s?De geur van droog gras,modder- en verfspelen, muffe verkleedpartijen,kloerie, een bedompte leidingstenten jongens die zich al tien dagen niet gewassen hebben?Voel je ’t al kriebelen tussen je tenen?Muggenbeten, heimwee naar huis,schrammen en blauwe plekken,vuil achter je oren?Zie je ze al lopen?De sloebers in kabouteroutfit op zoek naar een schat,de speelclub in Rupsje Ribbels tent,de rakwi’s die goud zoeken in hún rivier (zeg maar stroompje),de tippers die onder de douche giechelend zwaaien naar de toppers,de tiptiens met hun haren in alle kleuren van de regenboogen de kerels klaar voor het nachtspel?De aspi’s overtreffen zichzelf,en de meisjes vertoeven in Hollywood.Hoor je het al?Het wekmoment, liedjes in de zangstonde,rakwi’s die ruzie maken om een boek,elke afdeling om het hardst in de refter.Proef je ’t al?Croque-monsieurs uit het vuistje,chocoladesalami als dessert, jereuzenhonger.Nog even wachten,nog even smachten.Tel jij ook al af?DP_jan2005.indd Sec1:44 13-12-2004 09:18:46

More magazines by this user
Similar magazines