April - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

April - Chiro

INHOUDIN deze dubbelpuntBespaar geld met Dubbelpunt.Lees p. 4-5Geld verdienen metDubbelpunt?Ontdek het op p. 6-8Wat vertelt Johan Verminnen over deChiro? Lees het op p. 34-35De aspikasElk jaar was er wel eens een discussie over ‘de aspikas’.Om de één of andere reden waren we het er nooit echt over eens.De aspi’s organiseerden elk jaar een volksdansnamiddag om wat geldin het laatje te brengen. Omdat we het erover eens waren dat de aspi’sgeen hopen geld nodig hadden om zich te amuseren, was het de gewoontedat ze een deel van hun winst aan de Chirokas schonken. Hetwas een gewoonte die zichzelf heel makkelijk in stand hield, want zodrade aspi’s leiding werden, vonden ze uiteraard dat ook hun opvolgers-aspi’shun duit in het zakje moesten doen. Iedereen gelijk voor de wet!Toen werd ik aspileidster en we hadden meteen veel plannen. Ook wijorganiseerden de volksdansnamiddag, en we besloten het geld onderandere te gebruiken voor een avontuurlijk weekendje met ‘den Dienst’,Aspitrant en onze tweedaagse op bivak.En daar begon de discussie weer. Was dat niet een beetje overdreven?Moesten we echt al die dingen doen en dan nog betalen met de aspikas?Kon er niet wat meer geld naar de Chirokas vloeien? Dat was toch, ja...traditie? Er viel een woord als ‘soberheid’ en ik was toen misschien welwat op mijn teen getrapt. Blijkbaar heeft soberheid voor heel wat menseneen andere betekenis.In elk geval is dit een Chiromoment dat ik koester: op ons avontuurlijkweekendje zaten we onder een Ardense sterrenhemel aan een vuurtje,terwijl we van de jongens van Chiro Dadizele West-Vlaamse liedjes leerdenen wafels bakten in oude wafelijzers in het vuur.Dié wafels waren de lekkerste wafels die ik ooit gegeten heb! Heeft datdan met soberheid te maken? Wat denken jullie ervan?KatrijnSaai en sober?Niet in de afdelingsartikels: p. 16-29met steun van de vlaamse gemeenschapDUBBELPUNT april 2008Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagdworden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. ]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]E-mail[abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose ]Redactie[ Katrijn Geldof, Bruno Pierloot, Ilse Cox, Ilona Daemen, Marieke De Vos,Jort Ory, Evelien Boel, Eef Lenaerts en Jan Decabooter ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningenjaarthema[ Jel ]Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge - Dubbelpuntwordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden oprekeningnummer 000-0150728-87. ] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEID“Zonder geld gaat het niet”Huh, een nummer over armoede?Toch niet. Het gaat over Chiro. In de volgende tien pagina’smag je nadenken. Over Mega Mindy of een yoghurtpotjesheld.Over Playstation of een spel zonder materiaal. Overchips of appels, over cola of water.Lees de toffe spelen die weinig kosten. Ontdek hoe je op eenoriginele manier toch geld in kas kunt krijgen zonder het aanje leden te moeten vragen. Knik goedkeurend bij de uitstapjesdie je met leden kunt doen, zonder je blauw te betalen. Engeniet van de sobere maaltijd die helemaal niet sober is.Lees maar uitbundig.Want een sobere Dubbelpunt is geen saaie Dubbelpunt!]foto: chiro kanjo zulte[ ]foto: flickr[] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDLaat het geld maar rolVoor een centje extra in jeElk jaar weer wilde plannen, maar geen geld. Je kunt tochmoeilijk alles aan de leden vragen? Vandaar de eeuwigevraag: wat doen we dit jaar om geld te verzamelen?Verzinnen we eens wat anders? Maar wat? En ook met deribbeltjes?Soms is geld verdienen eenvoudiger dan je denkt. Originaliteitspreekt de mensen aan. Vlaaien, truffels of wijn: demensen krijgen elke week wel iemand van de turnkring ofmuziekschool aan de deur. Verzin eens iets nieuws! Wcpapierheeft iedereen nodig, verkoop een stuk fruit in plaatsvan een vlaai, en er zijn zeker mensen waar het gras wachtom afgereden te worden.Laat de jongste leden mooieknutselwerkjes maken en nodigalle ouders en leiding uit opeen veiling. Op die manier verdienenje speelclubbers centjesmet hun eigen creativiteit!Ribbelfruit“Dag mevrouw, wil je... euh... wilt umisschien een appeltje kopen vanonze Chirogroep?”Weinig mensen kunnen weerstaanaan een schattig kindje dat eenappeltje verkoopt! Veel mensenzijn ook blij dat ‘de jeugd vantegenwoordig’ eens ietsgezonds verkooptin plaats van altijdsnoep, truffels ofvlaaien.Het concept is heeleenvoudig. Je kooptfruit aan (appels, appelsienen,bananen) enverkoopt die op zondagmet de ribbeltjes van deurtot deur.Je voorziet per 2-3 ribbelseen mandje/emmeren je trekt ermee destraat op.Laat de kindjes opvoorhand oefenen watze moeten zeggen enzorg dat je altijd in debuurt ben als de deur opengaat,voor als het misloopt. Twee zondagen2 uurtjes fruit verkopen isecht het maximum voor de ribbels,ze zijn het snel beu en zoveel geldhebben ze niet nodig.TIPSx Verkoop het fruit tegen eenhalve euro/stuk, hiermee hou jegenoeg over.x Verkoop fruit als het goed weeris (het fruit is goedkoper in dewinkel, de mensen hebben ermeer zin in en de ribbeltjes hebbenhet niet koud.)x Laat ze zelf hun mandje/emmerversieren.x Geef onderweg complimentjesover hoe goed ze wel bezig zijn,dat motiveert hen!x Laat op het einde zien hoeveelgeld ze verdiend hebben. Twintighalve euro’s lijken al eenfortuin voor ribbels en zegaan al fantaseren wat zemet zoveel geld kunnendoen!SpeelclubsoepOrganiseer een soeprestaurant metde speelclub.Speelclubbers vinden niets leukerdan koken! Met die actie vul jeineens een hele zondag. Begin metgroentjes schoon te maken en tesnijden (pas op met scherpe messen!).Geef ook enkele speelclubbersde taak om ‘de zaal’ te gaanversieren.Nodig de ouders uitom op het einde vande Chironamiddagsoep te komen eten.Ouders van speelclubberswillen graagde Chiro steunen enwillen graag – vooreen centje – speel-clubsoep eten.Leid de speelclubbers op tot warechef-koks, obers, tappers, enz. enlaat ze zich verkleden. Zij vindendat geweldig en de ouders vindenhet schattig. Zorg ook voor drank.TIPSx Zorg dat de afstand van de‘keuken’ tot de ‘zaal’ niet te grootis, zodat ze niet te ver moetenlopen met een kom soep.x Vraag de andere afdelingen omtijdens het vieruurtje soep tekomen eten tegen een halveeuro per kom.Rakwi-wc-papierWie heeft er geen wc-papiernodig? Koop het aan in grotehoeveelheden (bv. bijMakro). Je verkoopthet wc-papier tegenbijvoorbeeld eenhalve euro per rol.Twee zondagenwc-papier verkopen,brengtgenoeg geld opvoor een rakwikas.TIPSx Let erop dat het wc-papier vandegelijke kwaliteit is. Niemandzit er graag door en een herhalingvan je actie kun je dan welvergeten. ] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDlen!afdelingskas?x Staak de actie als het regent.Niemand koopt nat wc-papier.x Motiveer je rakwiploeg door ereen wedstrijd van te maken: “Alsjullie vandaag 100 rollen verkopen,zorgt de leiding volgendeweek voor taart.” Of zorg vooreen tegenprestatie als ze meerrollen verkopen dan de leiding.Of in groepen, per 10 rollen, enz.x Blijf in de buurt van je leden, laatze niet alleen de straat opgaan!Tito-tombolaSpreek met je tito’s af op eenzaterdag (want op zondag zijn dewinkels dicht). Op die dag rijd jelang de winkels om te vragen of zetombolaprijzen hebben. Ga elkewinkel binnen: zelfs de winkelswaar je het niet van verwacht gevenje de gekste prijzen mee.Laat de tito’s thuis zelf eens rondkijkenwat ze niet meer nodig hebbenen aan de Chiro willen schenken.Maak lotjes aan (evenveel als jeprijzen hebt!) en die geef je meemet je tito’s om te verkopen, of jeverkoopt de lotjes op een zondagmiddag.Het voordeel van dieactie is dat je geen onkosten hebt,alle prijzen krijg je gratis. 200 lotjesverkopen is 200 euro in kas!TIPSx Maak de lotjes niet te duur, mensenkopen sneller een lotje van 1euro dan van 3 euro.x Zorg voor een paar extra prijzenvoor als je fout geteld hebt.x Vergeet geen nummertjes op deprijzen zelf te zetten!x Neem eerst een tombolaprijs entrek dan een willekeurig nummer.Dat voorkomt valsspelen.x Combineer je tombola meteen gezellig Chirocafé, waar demensen die de prijzen komenafhalen gezellig iets kunnendrinken.KetiklusjesdagKeti’s zijn groot genoeg om watsteviger werk te doen. Tijd om watklusjes te klaren!Maak affiches en flyers. Die hangof leg je in winkels, en geef ze aanvrienden en familie.Je maakt twee (of meerdere) Chironamiddagenvrij om klusjes te gaanopknappen met je keti’s.Alle klusjes zijn goed, prijs overeente komen met de opdrachtgever.TIPSx Spreek op voorhand de prijsaf, om discussie te voorkomen.Tenzij je natuurlijk opteert voorde ‘vrije bijdrage’.AspifuifAspi’s zijn al wat ouder dan deandere afdelingen. Een fuif brengt(onder normale omstandigheden)best wat geld op. Een fuif organiserenvraagt wel wat werk, maar het isvoor aspi’s een oefening in leidingworden. Verdeel taken en maakvoor elke taak iemand verantwoordelijk.Probeer de aspi’s zoveel mogelijkzelf te laten doen, als leiding kijkje toe of alles goed verloopt. Zekunnen je altijd om raad komenvragen. Als je de fuif in een zaal organiseert,hou dan zeker rekeningmet de regels van de zaal. Denkaan de beveiliging van je fuifje enhou zeker ook rekening met nachtlawaai.Hierover bestaat er eenuitgebreide wetgeving, de exacteregels lees je op www.fuifpunt.be/organisator/geluidshinder.Voor een dj hoor je best eens rondbij leiding of oud-leiding of vriendenvan aspi’s. Vergeet ook nietSabam te betalen.Sabam, de Belgische Auteursrechtenmaatschappij,int en verdeeltalle auteursrechten in België en inde andere landen. Bij het organiserenvan een fuif moet je dus Sabamte betalen. Als je dat niet doet,krijg je een boete. Neem een kijkjeop www.sabam.be voor de] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDaanvraag (meer info over sabam entips voor het aanvragen krijg je opwww.chiro.be/dubbelpuntindex,voeg de zoekterm ‘sabam’ in).Er is ook nog de Billijke Vergoeding.Voor uitgebreide info daarover,én over verzekeringen, mensenweigeren, -16, alcohol en drugs:neem zeker eens een kijkjeop www.fuifpunt.be.TIPSx Begin op tijd reclame temaken!x Zorg voor (voldoende)sponsors. Als je fuif danmislukt, heb je toch niet teveel verlies.x Vraag eens rond of erouders van aspi’s zijn diegratis kunnen kopiëren op hetwerk. Dat spaart al wat kostenuit.Help! Ze vragen alweer geld!“Je zult maar bij de Chiro aankomen en merken dat de leiding kunstwerkjes verkoopt die de ledengemaakt hebben. Je bent er net in geslaagd om genoeg te sparen om je kinderen mee op weekend telaten gaan en dan komen ze daar weer mee aan. Er is eigenlijk geen geld, maar je kunt toch niet deenige ouder zijn die niets koopt?”Niet realistisch? Toch wel. Hou bij je acties altijd rekening met de mogelijkheid dat sommigemensen niets kunnen geven. Breng de ouders dus op voorhand op de hoogte dat je iets zultverkopen of veilen. Zo dwing je hen niet onverwacht om geld te geven.Sober op stapDe ideale uitstap met de Chiro: stel je je daar meteen een luxe-autocar bijvoor die de hele bende tot voor de poort van een of ander tropisch zwemparadijsof pretpark brengt of mag het voor jou iets minder kosten?Hoe organiseer je een uitstap die zo weinig mogelijk geld en CO 2kost?Waar gaan we naartoe?1) Zoek het niet te ver. Voor eendaguitstap hoef je niet meteenhet hele land te doorkruisen.Hoe minder lang je onderwegbent, hoe meer tijd er overblijftom leuke dingen te doen!2) Let op het prijskaartje. Het isniet voor iedereen evident omeen toegangsprijs van meerdan 15 euro te betalen voor eendagje plezier.Enkele tips voor goedkope ‘attracties’:x Op heel wat provincialedomeinen kun je voor weiniggeld een leuke dag beleven.Info vind je op de websitesvan de verschillende provincies.x Nog even geduld, maar vanaf2009 mogen van ministerAnciaux alle jongeren voor1 euro het museum in. Misschienbedenk je wel eenleuk museumspel? Hou erwel rekening mee dat elkmuseum zijn eigen regelsheeft en dat wellicht niet elkevorm van Chiro-enthousiasmeop evenveel begrip kanrekenen!x Ga op zoek naar een avontuurlijkstukje natuur, gaeven na of je er mag spelenen trek er met je afdelingnaartoe. Met wat fantasie iseen Kempense zandvlakte jullieprivéstrand van Oostende,waar je een hele dag naarhartenlust kunt ravotten.3) Gebruik je fantasie en prikkeldie van je leden. Ga met jespeelclubbers op uitstap naarEngeland en steek gewoon metde veerboot de Schelde over.Zorg dat er aan de overkantiemand staat met een bolhoeddie jullie in keurig Engels welkomheet in zijn land, de passencontroleert, enz. ] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDHoe geraken we daar zo sober mogelijk?1. Te voetStippel een leuke tocht uit, langskleine paadjes en bij voorkeur metenkele uitdagende plekjes onderwegwaar je even kunt stoppen omeen spelletje te spelen.Soms staan je leden ervan versteldhoe ver ze kunnen geraken,gewoon door te stappen. In het kadertjeuit het Tochtenboek vind jewelke wandelafstanden voor welkeafdeling geschikt zijn.x Ribbels 6 -8-jarigen vijf kilometerx Speelclub 8-10-jarigen zes kilometerx Rakwi’s 10-12-jarigen acht kilometerxTito’s 12-14-jarigen tien kilometerx Keti’s 14-16-jarigen vijftien kilometerx Aspi’s +16-jarigen twintig kilometer2. Met de fietsVooral voor rakwi’s is het een helebelevenis om er samen op de fietsop uit te trekken. Zorg wel voorextra begeleiding, vergeet defluovestjes niet en kies voor rustigefietswegen. Maak het traject niette lang. Een naburig bosje als einddoelvoor een gezellige picknickkan al geweldig zijn.3. Met het openbaar vervoerIn het weekend en als jongere kunje meestal behoorlijk goedkoopreizen. Vergeet niet dat je op detrein per betalende begeleid(st)ervier kinderen onderde 12 jaar mag meenemen!4. Met ‘bereidwilligechauffeurs’Er wordt vaakzonder erover nate denken een beroep gedaanop leiding en ouders om kinderenergens naartoe te brengen. Hetis vaak een goedkope en handigemanier om met je groep snelergens te geraken. Betalen jullieeen kilometervergoeding aan die‘bereidwillige chauffeurs’ of is hetvanzelfsprekend dat ze dat gratisdoen? Letten jullie er altijd op datalle kinderen een gordel (kunnen)aandoen? Hou er rekening meedat die ouders niet door de Chiroverzekerd zijn, tenzij je een aparteverzekering afsluit via www.chiro.be/omnium.5. Met de ‘autocar’Voor je leden of groepskas is datwaarschijnlijk de duurste optie. Hetvoordeel is natuurlijk dat je metde hele groep vlot van je lokaal totvlak aan je bestemming geraakt.Ga misschien eerst eens na of eralternatieven bestaan voor je eenautocar reserveert.[foto: chiro vivaldi]] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDDubbelpunt doet soms lastig. We gaven aan eenpaar mensen in het Chirolandschap een lijstje metsober materiaal en één vraag: maak hier een spelvan.We vingen Niels De Potter, een bewoner vanhet Chirokot Jolé in Leuven, en Karolien Frederickx,voorzitster van de Pedagogische Leidingvan de Chiro. We zijn hen eeuwig dankbaar voorhun creatieve brouwsels.Niels zit op kot in Leuven. Hij woont inJolé, een Chirokot boven De Banier. Daarwonen enkel Chirostudenten. Dubbelpuntdacht dat daar de bron van alle creativiteitzou zitten. Niels kreeg van ons hetvolgende materiaal:x Een balpenx 3 emmersx Een bankje in het parkNiels maakte een spel voorjongere afdelingen, voor in een(stads)park.De pen van RobbeRobbe is een jongen van 10 jaar diein de klas een opstel moet schrijven.Hij krijgt snel in de gaten dat hijhier goed in is, en dat hij het erggraag doet. Hij besluit ook buitenschool verhaaltjes te blijven schrijvenin zijn boek.Op een dag merkt hij dat de balpenwaarmee hij schrijft niet zo’ngewone balpen is. Als hij eventjesgeen inspiratie heeft, schrijftde balpen voor hem een aantalwoorden waarmee hij weer aande slag kan. In het begin vindthij dat heel leuk, maar na eenpoosje wil hij liever een gewonebalpen – een waarmee hij zijneigen verhaaltjes kan schrijven,die alleen van hem zijn.Hij besluit de balpen weg tegooien, maar hij weet nietgoed waar. Hij gaat op onderzoekuit en vindt drie mogelijkeplaatsen: de vuilbak vanmeester Wim (maar dan zoudie er misschien achterkomenhoe de balpen werkt,en denken dat het opstel vanRobbe niet van Robbezelf was), de vuilnisbakop zijn kamer(dan zou zijn mama hem misschienontdekken en boos zijn omdat hijverhaaltjes schrijft in plaats van zijnhuiswerk te maken) of de vuilnisbaknaast het bankje in het park(dat lijkt Robbe het veiligste).De vuilnisbakken blijken echtereen magische werking te hebben.Ze trekken de balpen naar zich toezodra die in de buurt komt.Eén emmer staat naast (of op) eenbank in het park. De groep spelerswordt in drieën opgesplitst. Elkteam moet proberen ongemerkt debalpen in de emmer op dat bankjete krijgen. Als iemand van een anderteam de balpen ziet, roept die:“Freeze!” Dan mag niemand nogbewegen. De ‘freeze’-roeper krijgtéén kans om aan te duiden waar debalpen zich bevindt. Is de gok juist,dan is de balpen voor hem of haar.Is het fout, dan gaat het spel gewoonverder. Een team scoort eenpunt door de balpen ongemerkt inde emmer te doen verdwijnen. Alser een punt gescoord is, gaat debalpen over naar het team met hetminste punten.De twee andere emmers (deprullenmanden van meester Wimen van mama) wandelen rond(vrijwilligers en/of spelbegeleiding).Ze hebben een magische aantrekkingskrachten als een drager ledentikt, dan zijn die verplicht hardop tevertellen waar de balpen zich volgenshen bevindt. (Opmerking: bijoudere spelers zal bluffen goed vanpas komen om je teamgenoten tebeschermen, bij jongere spelers ishet belangrijk om magisch genoegover te komen zodat ze je gelovenen het gewoon prijsgeven.) Als éénvan de twee emmerdragers de balpendragertikt, dan gaat de beurtnaar het team dat zo snel mogelijkde andere emmerdrager kan tikken.Het doel van het spel is om als teamzoveel mogelijk punten te scoren.10 ] dubbelpunt april 2008 [


DOSSIER SOBERHEIDKarolien is de voorzitster van dePedagogische Leiding. “Nog iemand diegeweldige spelen kan maken!” dachten wij.We gaven aan Karolien een lijst materiaal:x 14 yoghurtpotjesx 1 stokx 1 bol touwDe boze wolf en de 14 potjesEen spel voor keti’sAlle keti’s krijgen één of meerpotjes, afhankelijk vanmet hoeveel ze zijn.Ze kiezen eenkarakter voorhun potje. Zoalsde zeven dwergenmaken wenu ‘de 14 potjes’. Destok is altijd het middelwaarmee de opdracht uitgevoerdmoet worden, de bol wol is de‘boze stiefwolslang’ die elke keerverslagen moet worden.Op die manier speel je verschillendespelletjes waarbij je keti’spunten verdienen. Je maakt eenscorelijst voor het slagen van deopdracht en een aparte scorelijstvoor hoe goed het karakter van hetpotje tot uiting kwam tijdens deopdracht.Je opdrachten:x Potjesgolf over de boze stiefwolslangx De boze stiefwolslang heeftzichzelf tussen twee bomen ineen cirkel gespannen. De potjesmoeten hier door geraken zonderde cirkel te raken en enkelmet behulp van de stok. (Jegeeft best een afstand aan totwaar de keti’s mogen komen.)het begin van het spel één voor éénbij de leiding en krijgen al danniet een stukje wol. Daarnaplakken ze hun potjedicht.De keti met het sabotagepotjeprobeert stiekemzijn of haar medespelerste saboteren tijdens deverschillende opdrachten. Deketi’s mogen drie keer in overlegéén potje kapot slaan met de stok:ze vernietigen het potje waarvan zijdenken dat het het sabotagepotjeis.Wordt het sabotagepotje gevonden,dan is die keti alle punten diehij of zij tot dan toe verzameldekwijt. Als de keti’s het sabotagepotjeniet vinden, dan krijgt desaboteur 10 punten extra aan heteinde van de middag.Met de punten verzamelen ‘de 14potjes’ sneeuwwitte yoghurt dieze nadien lekker opsmullen uit eenuitgespeeld potje!Er is één sabotagepotje in degroep. Dat heeft bij het begin vanhet spel een stukje van de bozestiefwolslang in zich verborgen enis nu bezeten! De keti’s komen bij] dubbelpunt april 2008 [11


DOSSIER SOBERHEIDSober kan ook lekker zijn!De term ‘sobere maaltijd’ doet vele hongerige magen onmiddellijk steigeren. Eenheerlijk maal krijgt op bivak al vlug een heilige status. Maar sober eten kan weldegelijk lekker zijn.Onder leden en leiding heb je twee verschillende soorten eters. Aan de ene kant vindje de fijnproevers die vooral belang hechten aan kwaliteit. Aan de andere kant hebje de groep die de voorkeur geeft aan het principe ‘lekker of niet, als het maar veelis’. Wel, er is een manier om beide kampen te verzoenen en dat toch te doen op eensobere manier.‘Dubbelpunt Cuisine’ schotelt je enkele lekkernijen voor. Je moet ze wel zelf nogbereiden, maar dat is klaar in een handomdraai. Doe je schort aan, zet je koksmutsop en houd deze Dubbelpunt binnen handbereik.BroodcakeWat heb je nodig?¾ van een (oud) brood, 2 eieren, melk, 1 lepel zelfrijzendebloem, 2 lepels suiker en een zakje vanillesuikerAan de slag!Breek het brood in stukjes en week die in melk. Letwel op dat ze niet té doorweekt worden. Daarnavoeg je de rest van de ingrediënten erbij. Kneeddie massa tot een stevig deeg. Dan smeer je eenbakvorm in met boter en spreid je het deeg erin uit.Laat het een uur bakken op 200 graden. Je kunt hetnog wat specialer maken door rozijnen of stukjeschocolade bij het deeg te voegen.FruitsmoothiesWat heb je nodig?Fruit naar keuze en 150 ml melk ofyoghurtAan de slag!Mix het fruit met de melk of yoghurt.Je maakt best gebruik van een ‘blender’of een staafmixer. Het leuke is dat jekunt experimenteren met je eigen mixvan zelfgekozen fruit. Zo kun je gekkecombinaties bedenken die toch lekkerzijn. Lekker na een potje rugby of heerlijkverfrissend op een hete zomerdag!Buon appetito!Mahlzeit!Indische hapjesBroodtorentjesWat heb je nodig?Oud brood, hagelslag, choco, banaan, enz.Aan de slag!Rooster de sneden brood in een oven of broodrooster.Neem dan een glas en druk rondjes uit desneden. Beleg een rondje met hagelslag. Leg eenander broodrondje erbovenop. Dat besmeer je metchoco. Hierop leg je weer een broodrondje, nu metwat stukjes banaan, enzovoort. Je kunt je torentje zohoog maken als je zelf wilt.Wat heb je nodig?Schijfjes ajuin, schijfjes aardappel,bloem en olieAan de slag!Wentel de schijfjes ajuin en aardappelin een bord vol met bloem. Daarnaverwarm je een pan, goed gevuld metolie. Leg de schijfjes in de pan en laatze goed bruin bakken.Opdienen doe je met een assortimentaan sauzen naar keuze.Smaklig maltid!12] dubbelpunt april 2008 [Bon appétit!


DOSSIER SOBERHEIDTips voor op bivak[foto: chiro vivaldi]x Zoek sponsoringOm de kostprijs van een bivak tedrukken, kun je aan bedrijven ofwinkels sponsoring vragen. Maakhierbij gebruik van de vrienden enfamilie van de leiding. Er is altijdwel iemand met een oom die bij deGB werkt of een neef die groentenkweekt. Denk ook aan vaders enmoeders van leden. Ook zij kunnenbereid zijn om jullie jeugdbewegingeen duwtje in de rug te geven.Eens je contacten gelegd hebt, hebje er meestal jarenlang plezier van.Zo is het mogelijk om een Chirobivakvoor al je leden betaalbaarte houden. Vergeet ook niet omeens langs te gaan bij de boer. Hijheeft verse producten tegen eenmeestal schappelijke prijs. Bedanknatuurlijk later jesponsors meteen kaartje ofattentie.x Brood (nodig)Brood neemt al gauw een flinkehap uit je bivakbudget. Er zijn welverschillende manieren om hieropte besparen en zuinig om te springenmet dat tarwegebak.Zo kun je voor je op bivak vertrektnaar je trouwe bakker stappen envragen of je zijn niet-verkochtebroden voor een prikje kunt kopen.Die kun je invriezen en later meenemenop bivak.Een andere manier is om op bivakeen deal te maken met de plaatselijkebakker. Je kunt bijvoorbeeldafspreken dat je bij grote bestellingenje brood tegen een scherpeprijs krijgt. De bakker zal je graagzien komen!x Gebruik de restjesHet komt al eens voor dat ereen hoop eten over is. Ook dieoverschotjes kunnen nog vanpas komen. De groenten kun jebijvoorbeeld de volgende dag in desoep mixen. Van overrijpe appelsmaak je appelmoes, en vleesrestjessnij je in stukjes voor tussen depasta. Met wat creativiteit blijft degft-bak zo goed als leeg.] dubbelpunt april 2008 [13


Met de jacuzzi op bivak!Wat denkt leiding over soberheid? We verzamelden een paar deelnemers op deChiro-scoutscursus en vroegen hen de pieren uit hun neus. Kim, Sophie, Veerle,Marieke, Doortje, Dominique, Hille, Mario en Els vertelden alles wat ze wetenover soberheid en Chiro of scouts.]foto’s: merijn gouweloose[“GrenadinenoemenwijChirobloed”Dubbelpunt: “Eendrankje tijdens jescouts- of Chiromiddag,is datsober?”Veerle: “Bij ons krijgtiedereen voor eenhalve euro een bonnetjevoor frisdrankof fruitsap. Er isook water, datkost niets, maar demeeste leden drinkenfrisdrank of fruitsap.”Doortje: “Wij drinken altijd waterals de leden erbij zijn, maar als zeweg zijn, mogen we met de leidingwel frisdrank en bier drinken. Enals er dan een paar op hun ouderswachten, gaan we welergens zitten waar ze onsniet zien. Anders willen zijook frisdrank!”Dominique: “Wij kiezenbewust voor water: het isgezonder en gemakkelijker.Maar als er iemandverjaart, dan kunnen deouders het niet laten omeen hoop frisdrank en chocolamee te geven en dan sparenwe dat wel voor een vieruurtje.”Mario: “Tijdens activiteiten drinkenwe niet. Op bivak wel: water ofgrenadine, maar daar heet datChirobloed.”Dubbelpunt: “Nemen jullieop bivak een vrachtwagen volmateriaal mee? Of blijft hetbescheiden?”Doortje: “Wij huren elk jaar eenvrachtwagen en die blijft op debivakweide staan. Als alles na hetbivak afgebroken is, nemen wehem weer mee naar huis.”Sofie: “Bij ons is dat ook zo, maarvorig jaar zijn we naar Oostenrijkop bivak geweest en toen haddenwe maar één klein camionnetje.Het is toch wel moeilijk om je daaraanaan te passen.”Hille: “Als je op tentenbivak gaat, ishet niet te doen om alles in auto’ste steken.”Dubbelpunt: “Nemen jullieluxemateriaal mee op bivak?”Sofie: “Bij de leiding zijn we heteens dat het niet nodig is, maarmeestal zijn het de kookouders ofde VB die dingen als een wasmachinemee willen.”Kim: “Vorig jaar hadden onze kerelseen jacuzzi mee op bivak. Ze haddenzoveel geld dat ze een jacuzzigehuurd hadden om mee te nemenop bivak. Ik vind dat belachelijk.Met dat geld kun je betere dingendoen, want uiteindelijk mochtenenkel de kerels daarin en stond derest daar maar naar te kijken.”Els: “Bij ons in de scouts wordt devrachtwagen gedeeld met tweetakken. Er is dus niet veel plaatsvoor luxemateriaal want alle tentenmoeten daarin. Als er iets meegaat,is dat een frigo. Dat is nog welgrappig: een wei vol tenten metdan een frigo erbij.Mario: “Wij hebben geen stroomdus we kunnen niks doen met elektrischedingen. We hebben gaslampenen een radio op batterijen.”Dubbelpunt: “Moeten ledenhet soberder aan doen danleiding?”Hille: “Bij ons op bivak mogen deaspi’s of keti’s een paar avondenmee aan het kampvuur zitten enmee iets drinken.”Marieke: “Wij hebben ook altijdeen laver enkel voor leiding, dat isook iets extra’s.”Kim: “Toen wij aspi waren, mochtenwe opblijven zo lang we wilden endoen wat we wilden. De leidinghad eigenlijk niet meer luxe.”Dominique: “Als de leden gaanslapen, mag leiding wel een pintdrinken, maar is dat luxe? Bwa,ja, in principe hebben wij het ietsbeter.”Dubbelpunt: “Heeft soberheidiets te maken met het geld datje vraagt?”Veerle: “Ik vind het belangrijk datje in de Chiro activiteiten doet waarje geen geld voor nodig hebt. Datje erop let dat je leden nooit geldmoeten meebrengen.”Dominique: “Het moet gewoonzo goedkoop mogelijk blijven.Je moet geen winst proberen temaken.”Hille: “Je moet zien dat het toegankelijkblijft voor iedereen.”Dubbelpunt: “Bedankt!”14 ] dubbelpunt april 2008 [


de valse nootSober op bivakWat voorafging...Het begon allemaal toen de volwassen begeleidster van Chiro Sint-Franciscus een nieuwe job kreeg alsbudgetbeheerder bij een niet nader genoemde sociale instelling.Geïnspireerd door haar nieuw werkterrein besloot de VB in de eerste plaats een energiebesparingsplanuit te werken voor ‘haar’ Chirogroep. In het begin kon de leidingsploeg zich daar wel in vinden. Defilm “An Inconvenient Truth” zat nog vers in het geheugen en door een enorm lek in het sanitaireblok van het Chiroheem hadden ze het afgelopen jaar een waterverbruik gekend dat kan tippen aandat van een subtropisch zwemparadijs. Ze waren dus snel overtuigd om met Chiro Sint-Franciscuste consuminderen op energie- en waterverbruik.Het eerste wapenfeit van de VB was een geslaagde dikketruienzondag. Dat werd echter al snel eendikketruienwinter. Het experiment om een Chironamiddag zonder modern comfort te organiseren,inspireerde de VB om de week erop het gas en de elektriciteit te laten afsluiten.Het bleef echter niet bij energie besparen alleen. Er kwamen ook andere budgetmaatregelen. Zomochten vieruurtjes (inclusief drankjes) nog hooguit 63 cent per kind kosten. De aankoop vanspelmateriaal werd drastisch ingeperkt. Duurzame materialen zoals ballen, kegels of hockeystickswerden geïndexeerd en in principe niet meer aangekocht. Voor verbruiksmaterialen zoals verf,ballonnen, koord of krijt legde de volwassen begeleider een maximumverbruik per Chironamiddag op.De inrichting van de lokalen werd tot een minimum teruggebracht. Ieder Chirolid heeft wettelijk rechtop een stoel en een stukje tafel van 40 cm². De rest is overbodig. Ook uitstapjes en Chiroweekendswerden als overbodig gecatalogeerd en dus afgeschaft.Tijdens elke leidingskring namen budgetbesprekingen het grootste deel van de tijd in. De volwassenbegeleidster stond erop dat de inkomsten-uitgavenbalans nauwgezet opgevolgd werd.De leidingsploeg hield pas echt hun hart vast toen de VB op zoek ging naar een nieuwe bivakplaats.Door een dubbele boeking was Chiro Sint-Franciscus haar bivakplaats voor de komende zomerkwijtgespeeld.Wat stond hen nu te wachten? Een leegstaande legerkazerne die in de winter dienst doet als opvangvoor daklozen? Of een godverlaten bergwei in de Ardennen, verstoken van stromend water enelektriciteit?Vrijdag, 20 uur (of vijf minuutjes later), leidingskring...Groepsleidster: “Ik zou graag beginnen met het belangrijkste punt op de agenda: onze nieuwebivakplaats.”VB: “Ik heb al een bivakplaats vastgelegd, want ik wil er niet nog eens eentje mislopen.”(Collectieve zucht bij de leidingsploeg)VB: “Wees gerust, ik heb die beslissing niet zomaar genomen. Ik heb vooraf onze financiële toestandgrondig gecontroleerd. Rekening houdend met onze inkomsten-uitgavenbalans moet het makkelijkhaalbaar zijn om met onze Chirogroep tien dagen op bivak te gaan naar Disneyland Parijs.”] dubbelpunt april 2008 [15


Veel doen met weinig materiaal: een groots programma voorbereiden met een minimum aan benodigdheden.Het zou een onderdeel van een cursus kunnen zijn of de droom van veel leiding. We wilden de oefening eensmaken en bundelden enkele van die veel met weinig-ideetjes in dit paars artikel.Kosteloos materiaal?Kosteloze materialenVraag je ribbels enkele wekenvooraf om kosteloos materiaal teverzamelen en mee te brengen naarde Chiro.Voorwerpen of verpakkingen die je normaalgezien zou weggooien: yoghurtpotjes, botervlootjes,petflessen, doosjes van smeerkaas,wc-rolletjes, enz.BOTSKEGELENMateriaal: Afbakentouw of -krijt, 10 wc-rolletjes, balVerdeel je ribbels over twee ploegen. Trek twee even grote cirkels aantegenovergestelde zijdes van het speelveld. Verspreid 5 wc-rolletjes(rechtopstaand) in elke cirkel. Ieder ploegje duidt één kegelverdedigeraan (wissel gerust tijdens het spel). Beide ploegjes verspreiden zichover het speelveld.Gooi de bal op. Iedereen probeert hem te vangen. De ribbel met debal probeert die naar de kring van de andere ploeg te krijgen. Lopenmet de bal in de handen mag niet. Je kunt hem enkel verplaatsen doornaar elkaar te passen. De bal mag niet uit iemands handen getrokkenworden.Bij de cirkel aangekomen, proberen ze één wc-rolletje om te gooien.Dat doen ze door de bal één keer buiten de cirkel te laten botsen. Wieals eerste alle wc-rolletjes van de andere ploeg omgooit, wint.petflestienbalMateriaal: Doeken, petfles16 ] dubbelpunt april 2008 [Verdeel je ribbels in twee ploegen.Zorg dat beide ploegen evenveelduo’s vormen. Geef elk duo (of trio, alshet niet uitkomt) een even grote lapstof. (Je kunt eventeel oude T-shirtsgebruiken) Die moeten ze gespannenhouden. Per ploeg leg je bij éénvan de duo’s een petfles op hun doek.Probeer nu binnen je ploeg zo snelmogelijk vijf keer de petfles door tegooien. Ben je sneller dan de andereploeg, dan scoor je een punt.Variant: Laat de ploegen door elkaarstaan.BIDONTIKKENMateriaal: Vier bidons, twee evenlange stukken touw, 5 fietsbandenKnoop aan de uiteindenvan elk touw een bidonvast. Duid één of tweetikkers aan. Tikken doe jedoor het touw rond eenspeler te sluiten en metde twee bidons tegen elkaarte botsen. De ribbelvalt zogezegd om van desterke geur van de ammoniakin de bidon. Deanderen kunnen hem ofhaar bevrijden (lees: terugbij bewustzijn brengen)door hem of haar in éénvan de vijf over het pleinverspreide ontgiftingskamerste slepen (fietsbandenop de grond).TIKKERTJEPLATTEKAAAAAAAAAAAAAASMateriaal: Afbakentouw of -krijt, voor elke ribbel een plattekaaspotje,twee emmers gevuld met waterVerdeel het veld in twee gelijke delen. Aan beidekanten van de grens staat een ploeg. Schrijf opieder potje de naam van een ribbel en prik er enkelegaatjes in, zodat het ongeveer 10 seconden duurtvoor het water er volledig uit loopt.Ploeg A start. Eén speler mag zijn of haar potjevullen met water. De spelers van ploeg B vullenallemaal hun potjes met water. Alle potjes staan aande kant zodat je zicht hebt op wie mag lopen en wieniet.De speler van ploeg A loopt het veld in en probeertspelers van ploeg B te tikken tot zijn of haar potjeleeg is. Als dat potje leeg is en de speler is niet terugin het eigen veld, dan mogen de spelers van ploegB hem of haar tikken. Als dat lukt, dan verandert detikker van ploeg. Geraakt de speler van A wel terugin het eigen speelveld, dan veranderen alle getiktespelers van ploeg B van ploeg. Is het potje vaniemand van ploeg B leeg, dan mag die zich niet meerbewegen.Hierna draai je de rollen om en is het de beurt aan iemandvan ploeg B om te tikken in het andere kamp.


ibbels]foto: chiro kanjo zulte[weinig materiaalParachutespelen of paintballen?Heel leuk maar niet mogelijk voorelke Chirogroep. Daarom hierenkele spelen waarvoor je vooralalledaagse materialen nodig hebt.BLADINFECTIEMateriaal: Enkele bladeren van bomenSTOKLOPENMateriaal: Een aantal stokken, afbakenmateriaal voor tweekringenBaken een rechthoekig terrein af. Achterelke korte zijde vorm je een cirkel.Verdeel de ribbels in twee ploegen. Elkeploeg neemt plaats aan een korte zijde vaneen veld. Neem een aantal stokken en verdeelze over de twee ploegen. Alle stokkenmoeten over de ribbels verdeeld worden.Zorg ervoor dat er zeker 3 ribbels per ploeggeen stok hebben. Zij worden tikkers.Wanneer het spel start, proberen de ribbelshun stok naar de overkant te brengen. Luktdat zonder getikt te worden, dan mogen zedie stok in de cirkel leggen. Worden ze onderweggetikt door iemand van de andereploeg, dan verandert de stok van eigenaar.De getikte ribbel moet terugkeren naar deachterlijn en wordt dan tikker. De anderespeler mag nu proberen om de stok over tebrengen.Als alle stokken in de cirkels liggen, wint deploeg die de meeste stokken overgebracht.Variant: De stokken die in de cirkel liggen,kunnen door ribbels van de andere ploegopnieuw gebruikt worden. De ploeg die nahet fluitsignaal de meeste stokken in zijncirkel heeft, wint.Iedereen krijgt 5 bladeren. Je moet die zo snelmogelijk in de zakken van tegenstrevers stoppen,want ze zijn giftig. De spelers die aan het einde geenbladeren in hun zakken hebben, winnen.PINBALLVOETBALMateriaal: twee doelen, één bal, voor elke spelereen fietsband of krijt om af te bakenen.Alle spelers krijgen een fietsband,ofwel trek je er een kring rond. Wespelen voetbal. De ribbels moetenaltijd met ten minste één ledemaatin hun kring blijven. Ballen buitenhet bereik zijn voor de dichtstbijzijndekeeper.WIMPEL-TREK-VAKDUWENMateriaal: Een wimpel voor iedere ribbel, afbakentouwAlle ribbels staan in een cirkel en stoppende wimpel achteraan in hun broek(zoals de staart van een vos). Na hetfluitsignaal proberen ze elkaar uit de cirkelte duwen. Wie uit de cirkel geduwdwordt, of wiens wimpel getrokken wordtdoor iemand buiten de cirkel, verlaatde cirkel. De ribbels die buiten de cirkelstaan, kunnen er weer in geraken dooreen wimpel uit te trekken van iemanddie nog binnen staat.] dubbelpunt april 2008 [17


Ingrediënten voor een goed broekzakspel:- Een moment waarop je even niet weet wat te doen (jeprogramma is iets sneller afgewerkt dan voorzien of jebent op bivak en je moet nog een half uurtje wachtenvoor het eten klaar is)- Geen materiaal, of enkel wat er in je broekzak zit- De wil om niet te hervallen in telkens hetzelfdespelletje (lees: verstoppertje, tikkertje ofvlaggenroof)Neem pen en papier en noteer!Want deze broekzakspelletjes gebruik je keer op keer!JachtDuid twee speelclubbers aan: éénvan hen is de haas, de andere is dejachthond.De andere speelclubbers staan pertwee en nemen elkaars handenvast. Zo vormen ze samen een kooi.De jachthond probeert de haas tetikken. De haas kan zich in veiligheidbrengen door in een kooi tegaan staan. Hij of zij kijkt daarbijnaar een van de twee spelers enneemt zijn of haar handen vast. Deandere speler, dus degene achterde haas, laat die handen los enwordt de nieuwe haas.Wanneer de haas getikt wordt doorde jachthond, wisselen ze van rol.Vanaf 6 spelers. De ‘kooien’ moetengeen vaste duo’s zijn. Ze kunnenook rondlopen en de haas helpenom de jachthond te ontwijken.De draak vanSint-JorisVerdeel de groep in twee ploegen.Elke ploeg vormt een slinger (eendraak) door handen te geven.Spreek af wie de kop en wie destaart is. De draken proberen danom in elkaars staart te bijten: dekop van de ene draak moet destaart van de andere tikken. Alsdat lukt, dan wordt de staart vande getikte draak de kop bij deandere draak. Maak je eigen draakzo lang mogelijk!Eend-eend-zwaanEén speelclubber loopt rond dekring. Hij of zij tikt de anderentelkens zachtjes op de rug en zegtdaarbij telkens “eend”. Op een zelfgekozen moment zegt die speelclubber“zwaan” in plaats van “eend”en loopt dan zo snel mogelijk rondde cirkel. Degene bij wie “zwaan”gezegd werd, probeert hem of haarte tikken voor de lege plaats weeringenomen is.Variant: gebruik andere namen enverzin een bepaalde (grappige) maniervan voortbewegen. Bijvoorbeeld:pinguïn en orka, zebra enleeuw, of kruimel en kruimeldief.Maak de kring groter door enkelevoorwerpen (truien, jassen, stoelen,enz.) mee in de kring te plaatsen.Zo heb je minder mensen nodigom een kring te vormen.BizonVerdeel je groep in vier gelijkeploegjes. Die ploegjes staan in vierrijen in kruisvorm (zoals de wiekenvan een windmolen), met hungezichten naar het midden.Eén speelclubber loopt rond de viergroepen. De speler gaat achter eenploegje staan en roept snel “bizon”.De spelers in die rij (ook degenedie geroepen heeft) lopen rond deandere groepen en vormen zo snelmogelijk weer een rij. De laatstewordt de nieuwe bizon.18 ] dubbelpunt april 2008 [


speelclubStruisvogelDe speelclubbers verspreiden zichin het lokaal en bedekken hunogen. Tik iemand van hen aan. Dieverlaat straks even het lokaal.Alle speelclubbers openen hunogen en stappen kriskras door hetlokaal. Wanneer je in je handenklapt, steken alle struisvogels hunkop in het zand (lees: alle speelclubbershouden hun handen voorhun ogen). Degene die je in hetbegin aantikte, verlaat het lokaal.Klap een tweede maal. De speelclubbersopenen hun ogen enproberen zo snel mogelijk te radenwie het lokaal verlaten heeft.Degene die dat het snelste raadt,beslist wie de volgende is die hetlokaal zal verlaten.Je kunt dat ook met voorwerpendoen, als het niet te lang duurt omze samen te brengen. Zo lukt datspel ook voor een kleine groep.Tien worstjesEén zoeker staat in een vierkant(krijt of touw). Hij of zij mag datstartvierkant niet verlaten. De restneemt allemaal een worstje vast(lees: een vinger van de zoeker).De zoeker begint te tellen met deogen dicht: “10, 9, 8, enz.” De restverstopt zich snel. Wanneer dezoeker klaar is met tellen, opent hijof zij de ogen. Wie gezien is, geeftde zoeker een hand. Wanneer dezoeker niemand meer ziet, telthij of zij opnieuw af, samen metdegenen die al gezien zijn. De restkomt de zoeker even aantikken enverstopt zich opnieuw.De zoekers mogen een sliert makenen allerlei dingen proberen omiemand te zien MAAR ze mogenelkaar niet loslaten. De eerste zoekermoet ook in het startvierkantblijven staan. Het spel gaat doortotdat iedereen gezien is.Beer wekkenDe groep staat op een lijn aan deene kant van het terrein. Aan deandere kant ligt de ‘beer’ (ook eenspeelclubber) te ‘slapen’. De groepkomt de beer pesten (kriebelen).Als één van hen op het achterwerkvan de beer klopt, dan wordt diewakker. Dan probeert de beer zoveelmogelijk speelclubbers te tikkenvóór ze terug over de beginlijnlopen. Degenen die hij of hij kantikken, worden ook beren. Bij devolgende beurt proberen ze meeom zoveel mogelijk speelclubberste tikken. Wie als laatste overblijft,is de winnaar van het spel.HandjeklapVerdeel je groep in twee gelijkeploegjes en plaats ze in 2 rijentegenover elkaar, een eindje vanelkaar. Ploeg B steekt de handenvoor zich uit, met de handpalmennaar beneden.Eén speler van ploeg A loopt naarde overkant en gaat het rijtje af,waarbij hij of zij telkens op debovenkant van de handen slaat. Bijéén speler slaat hij of zij ook tegende onderkant van de handen. Diespeler probeert de speler van ploegA te tikken vóór die terug in zijn ofhaar kamp geraakt. Lukt dat, danwordt speler A een lid van kampB. Anders gebeurt er niets. Welkeploeg wordt de grootste?[foto: chiro kanjo zulte]] dubbelpunt april 2008 [19


Spring-in-‘t-veld Veer-Veer-le springt het Chiroplein op met een klinkende DOING! Enthousiast overtuigt ze hen om er een zondagnamiddag vol flashy kleuren,veel muziek en vooral veel springen van te maken! Maar dan heeft Veer-le niet op Sobere Sonja gerekend! Die dame wil de rakwi’s juistop een rustige namiddag vol sobere spelen trakteren. Daar komt ruzie van! MC Sollami hoort de twee kibbelen en komt tussenbeide. Hijvindt dat een spetterende, sobere tocht ook heel fijn kan zijn.SpelverloopVeer-le en Sonja nemen de rakwi’smee op tocht door het dorp of destad. Op bepaalde plaatsen wordter even gestopt. Daar leggen Veerleen Sonja om de beurt een speluit. Veer-le gaat voor heel actievespelen, bij Sonja is het eerder eenrustig spel.Onderweg naar de punten waarVeer-le een spel zal uitleggen,wordt er luid gezongen. Sonjazorgt voor rustige opdrachtjeswanneer we naar haar spelpuntenstappen.Met Veer-le naar de kerkOnderweg zingen we ‘Ik zing eenvrolijk lied’ of ‘Hoofd, schouders,knie en teen’ (met gebaren!)!Veer-le-spel:Eén van de rakwi’s is de priester.Die gaat met het gezichtnaar de kerkmuur staan. Derest van de rakwi’s staan opéén lijn (evenwijdig met dekerkmuur), zo’n drie meterachter de priester. De bedoelingis dat de spelers ongeziennaderbij sluipen en proberende priester te tikken. Die kanzich wel ieder moment onverwachtomdraaien. Wanneer depriester iemand ziet bewegen,ligt die speler uit het spel. Degenedie de priester als eersteaantikt, is de winnaar. MetSonja naar het gemeenteplein ofgrasveldOnderweg onthoudt iedereen zoveelmogelijk ‘rode voorwerpen’ dieze tegenkomen. Degene die er bijaankomst het meeste kan opnoemen,heeft gewonnen.Sonja-spel:Verdeel je rakwi’s in groepjes vantwee. De ene zit op zijn of haarknieën op de grond, de andereneemt een pluis (of iets anders datze op het plein vinden) en laat datlos boven het hoofd van de spelerop de grond. Die moet proberenhet pluisje zo lang mogelijk in delucht te houden, zonder het teraken. Op het moment dat hetpluisje de grond of iets andersraakt, is het spel afgelopen.Met Veer-le naar een parkingDe leden mogen niet zomaar naarde volgende opdracht stappen. Zemoeten zich op allerlei vreemdemanieren voortbewegen: tapijtrollen,kruiwagenrace, paard en ruiter,haasje-over, rupsrace, rakwiketting,enz.Veer-le-spel 1: Putje-trekrond een putdekselDe spelers vormen een kringrond een putdeksel en houdenelkaar stevig bij de polsen vast.Dan trekken en draaien ze totiemand op het deksel stapt.Die rakwi valt af. De winnaaris diegene die als laatsteoverblijft.Veer-le-spel 2:Tikkertje op de lijnenDe rakwi’s mogen enkel op delijnen van de parkeervakkenlopen. Eén rakwi is de tikker.Word je getikt, dan moet jeblijven staan – zo blokkeer jedie lijn.Dat is de basisversie. Je kunthet spel ook nog verder uitbouwen.Een stuk karton tussentwee lijnen is een tunnel waarlangsje naar de andere kantkunt, een blikje is een rotondewaar iedereen twee rondjesrond moet draaien, een moeras,file, enz.Met Sonja naar het bosSonja laat de rakwi’s mooi in canonzingen. Voorbeelden van liedjes?‘Brand in Mokum’, ‘Broeder Jacob’,‘Span de wagen aan’, enz.20 ] dubbelpunt april 2008 [


RAKWIle feat. Sobere Sonja]tekeningen: jel[Sonja-spel: Mikado met stokkenin het bosIedereen kiest een (min ofmeer rechte) tak. Die wordenallemaal op een stapel gelegd.Om de beurt nemen de rakwi’ser een stok tussenuit. Wie datkan zonder een andere stok telaten bewegen, mag hem houden.Wie verzamelt het meestestokken?Met Veer-le naar het speelpleintjeOnderweg roepen we ‘roepversjes’,zoals C-H-I-R-O, 1-2-3-4-5-6-7, enz.Veer-le-spel:Speeltuigen wisselenJe hebt voor dat spel éénspeeltuig minder nodig danhet aantal spelers. De spelersmoeten onderling van speeltuigwisselen. Dat doen zedoor over te lopen van het enenaar het andere. Eén speler isde jager. Wanneer je als enigebij een speeltuig staat en hetvast hebt, ben je veilig. Andersmag de tikker je tikken en valje af. Wanneer er iemand uithet spel ligt, valt er ook eenspeeltuig weg.Met Sonja naar om het even waarOnderweg verplaatsen we ons alseen duikboot. De rakwi’s staangeblinddoekt in een rij achterelkaar en nemen de schouders vandegene voor hen vast. De achtersteis niet geblinddoekt: hij of zij stuurtde duikboot door tikjes te geven ophet hoofd (voorruit), op de rechterof linker schouder (naar rechts oflinks) of op de rug (vertragen).Sonja-spel: RugtekenenAlle rakwi’s staan in een rijachter elkaar. De laatste van derij krijgt een tekening. Hij of zijtekent die met de vinger overop de rug van de volgende. Diedoet hetzelfde op de rug van devolgende, enzovoort. Zo gaanwe verder, tot we de eerste inde rij bereiken. Die tekent opeen blad. Vergelijk de twee tekeningen.Lijken ze op elkaar?Met Veerle en Sonja naar dewoonwijkVeer-le-spel: Indianen encowboysVerdeel de rakwi’s in tweeploegjes: de cowboys en deindianen. De cowboys krijgentwintig minuten om zich zover mogelijk van de indianente verstoppen. Eén indianenverkennermag hen volgen enmag sporen achterlaten mettakjes, stenen of wat dan ook.Na twintig minuten gaan deachtergebleven indianen opzoek naar de cowboys. Daarnaworden de rollen omgewisseld.Welke groep doet er hetlangst over om de anderen tevinden?Sonja-spel 2: MaaltafelspelKies een cijfer van 1 tot 10. Derakwi’s mogen geen enkel veelvoudvan dat cijfer uitspreken.Stel: het afgesproken getal isvijf. De eerste van de kring zegt1, de tweede 2, dan 3 en 4. Devolgende moet 6 zeggen, want5 is een veelvoud van 5. Zoprobeer je zo ver mogelijk tetellen. Als er toch een veelvoudgezegd wordt, moeten zeopnieuw bij 1 beginnen.Op het eind van de tocht komenVeer-le en Sonja tot het besluitdat sober en springerig inderdaadsamen kunnen gaan. “Van alles eenbeetje” is de beste formule.Veer-le wil nog graag één dingdoen met de rakwi’s in het lokaal.Ze wil zelf muziekinstrumenten maken.“Oké,” zegt Sonja. “Maar danwel met sober materiaal. Dat wilzeggen: materiaal dat we kunnenrecycleren.”Op hun terugtocht zoeken de rakwi’smateriaal om te gebruiken. Inhet lokaal kunnen ze ermee aan deslag. (Ideetjes vind je in de Dubbelpuntvan oktober!)Sonja-spel: Land van GeenRnochI(met de groep die moet wachten)Zij die het spel kennen, zijn de douaniers van het land Geen-RnochI. De rakwi’s die het spel nog niet kennen, proberenvoorwerpen mee het land in te krijgen. Zij vragen aan dedouaniers of ze een bepaald voorwerp mogen meenemenin het land. Door dat een aantal keer te doen, proberen zete achterhalen welke regel er geldt aan de douane. (Voorwerpenmet een r of een I in het woord mogen niet binnen.)] dubbelpunt april 2008 [ 21


RAKWIDe rakwi’s van Chiro Eine testten voor u met succesdit spel uit.DP: “Beste rakwileiding, wat vonden jullievan het spel toen jullie het de eerste keerlazen?”Michiel en Brecht: Op het eerste gezicht leek heteen tof spel. Hier en daar moesten we wel ietsaanpassen voor onze rakwigroep. Zo hebben weVeer-le en Sonja vervangen door 2 fitnessers eneen Boeddha. Onze rakwi’s kennen de jaarthemafiguurtjesnamelijk niet. Verder hebben we enkelespelletjes weggelaten en er zelf iets bij verzonnen.Het principe van de tocht met verschillende postenhebben we behouden en aangepast aan ons dorp.Uiteindelijk zat de activiteit goed in elkaar, dusverwachtten we wel een geslaagde activiteit. Alleenvan het stappen van post naar post en de rustigespelletjes waren we wat bang, aangezien we redelijkuitgelaten en actieve rakwi’s hebben.DP: “Wat vonden de rakwi’s ervan?”Michiel en Brecht: We lieten hen zelf even aan hetwoord en dit zijn de meest opvallende uitspraken:- “Het was zeer leuk”- “Chiro is cool! De spelletjes waren leuk, maar wemoesten wel veel stappen”- “Die spelletjes op de parking van de Aldi warenhet tofst”- “Het zoekspel was superleuk”- “De actieve spelen waren het allerleukst!”DP: “Wat vonden jullie er zelf van?”Michiel en Brecht: Het spel was leuk, maar het wasbelangrijk om actief te blijven met de rakwi’s. Echtrustige spelletjes zijn moeilijk vol te houden methen, zeker met een grote groep! De inkleding wasook goed door iets te kiezen wat dichter bij hun fantasiestaat. De rakwi’s waren enthousiast en hebbenzich zeker goed geamuseerd! En wij ook!DP: “ Zouden jullie het spel ook gedaan hebbenals het niet voor deze ‘Uitgetest’ was?”Brecht: Ik wel. Ik ben wel te vinden voor een mixvan actief en passief.Michiel: Misschien. Het is eigenlijk nog maar deeerste keer dat we een spel uit Dubbelpunt gebruiken.Maar het is zeker goed meegevallen!22 ] dubbelpunt april 2008 [


TITOBijna elke boer van het dorp heeft een koddig boerinnetje. Blanche heeft echter pech! Zijn vriendin gingervandoor met ‘zijn peird’ en nu zoekt hij een nieuwe boerin. Blanche is een lief, mollig, muzikaal maareenzaam boerenzoontje. Hij luistert graag naar kleinkunst, een intiem akoestisch muziekgenre met mooieNederlandstalige teksten. Hij gebruikt de teksten om er zijn avonturen mee te vertellen.Tussen Kortrijk en LauweBlanch'’ en zijn peirdMensch'n gaat gaan kijkenWant 't is 't kijken weirdBlanche en zijn peird –Willem Vermandere]De titostalAls je lokaal nog geen stal was,maak er dan snel eentje van! Haaleen stevige zak stro bij een boeren maak een zithoek in je lokaal.Verkleed je als boer Blanche.Zorg voor een muziekinstallatiewaarmee je de kleinkunstnummerskunt spelen. Gebruik je titostal omtussen elk spel je verhaal verder tevertellen.Ach meneer,een mooie vogel wil ik zijnMet sterke vleugels,alsjeblief meneer Merlijn...De vogel - Tom VisterinKom in hogere sferenZijn vriendin liet Blanche achter. Hijzou zich moed kunnen indrinken,maar Blanche zit niet graag opcafé. Hij voelt zich beter in de vrijenatuur, en liefst van al zou hij eenroofvogel zijn. De tito’s gaan ineen cirkel staan. Van elke tito leg jeeen schoen in het midden van decirkel.De tito’s slaan hun vleugels uit endraaien om hun as. Ondertussengooit boer Blanche de schoenenom zich heen. Als die roept “naar jeprooi”, dan vliegen de tito’s recht ophun schoen af. Varieer door de tito’ste laten zoeken naar de prooi vanhun rechterbuur, of door hen zoveelmogelijk prooien te laten vangen.Opzij, opzij, opzijMaak plaats, maak plaats,maak plaatsWe hebben ongelofelijkehaastOpzij, opzij, opzi - Herman Van VeenMaak plaatsBlanche denkt dat hij misschientoch meer kans heeft om eenmeisje te vinden op café. Daarwerkt een mooi boerinnetje. Het iswel bijna sluitingstijd. Als hij haardus vandaag nog wil zien, moethij zich haasten. Iedereen die hijonderweg tegenkomt, kan maarbeter uit de weg gaan.Baken (met krijt of een lang touw)twee cirkels en een rechte lijn af ophet speelveld (zoals aangegevenin de figuur). De zwarte stip iseen autoband of bal. Ploeg A enB stellen zich tegenover elkaar op,elk aan een andere kant van delijn. Beide ploegen proberen nahet startsignaal zo snel mogelijkde band te grijpen en hem op hunstartpositie te leggen. Tito’s van deandere ploeg schakel je uit door zebuiten de cirkel of in de mesthoop(binnenste cirkel) te duwen. Varieerdoor de tito’s maar in één richtingte laten lopen (zie pijltjes in figuur)en ze niet te laten terugdraaien inde cirkel.ABJe hoeft hem niet te kopenvoor een stuiver of eencentGewoon een stukje lopenals je uitgeslapen bentDan kom je zonder zoekenbij de kauwgomballenboomMidden in het tuintjevan mijn oomDe kauwgomballenboom -Elly & RikkertKauwen als een koe!Spurtend naar het café – nietgemakkelijk op klompen – zietBlanche een wondermooie boomin volle bloei staan. Het verbaasthem nog meer als hij merkt dat eenbeeldschoon boerinnetje op eenladdertje kauwgomballen staatte plukken.Verdeel de tito’s in twee, drie ofmeer ploegen. Baken een speelveldaf, zet er voor elke ploeg eenemmer in en voor elke tito eenstoel. Bind aan alle stoelen eenlintje in de kleur van een ploeg. Jemag de emmers niet verplaatsentijdens het spel. De bedoeling isom met je ploeg zoveel mogelijkgoede kauwgomballen in je emmerte krijgen. Per spelbeurt is er ééngoede (tennisbal) en één kleverigekauwgombal (andere bal) in hetspel. Je kunt enkel een pas gevenmet de tennisbal als jij en je medespelerelk op een stoel van je ploegstaan (hoe geraken jullie anders bijdie boom?).] dubbelpunt april 2008 [ 23


Met de kleverige bal kun je stoelenvan de andere ploegen aangooien.Een geraakte stoel wordt platgelegden is onbruikbaar om passente geven. Je zet de stoelen van jeeigen ploeg weer recht door zenog eens te raken met de kleverigebal. Als er veel spelers zijn, gebruikje een derde bal om de stoelen tebevrijden. Je mag niet lopen metde ballen.bril en de flits vande fototoestellen,ziet ze geen steek.De diva krijgt duseen blinddoek.De andere ploegzijn paparazzi.De paparazzinemen zoveelmogelijk foto’svan de diva.De foto’s (uitmagazines)hangen metwasspeldenop de klerenvan de diva. Duid aan waar detwee recepties zijn en laat dediva van de ene receptie naar deandere wandelen. Zonder de divate duwen of tegen te houden,proberen de paparazzi foto’s tebemachtigen. De bodyguards vande eerste ploeg verhinderen dat.Als de diva aankomt, stopt het spelen wisselen de ploegen van rol. Deploeg die het meeste foto’s aan deperschef bezorgt, wint.en vragen stellen om de moordop te lossen. Enkel de detectivemag praten. Als je een vraag moetbeantwoorden, doe je dat metde zaklamp. De detective moettelkens beslissen hoe je moetantwoorden (bv. 2x knipperenvoor ja, schijnen op een voorwerp,enz.). Een extra moeilijkheid voorde detective is dat enkel de echtegetuigen de waarheid ‘schijnen’. Dedetective moet dus snel ontdekkenwie telkens dezelfde antwoordengeeft.'k Sla de boel liever aan stukkenDan weer eens te mislukkenIn de fotografie, de fotografie, defotografie, de fotografieIn de fotografie, de fotografie, defotografie, de fotografie[De fotografie - De Nieuwe Snaar]24] dubbelpunt april 2008 [Een diva van eenboerin!Blanche helpt uren met het plukkenvan de ballen. Plots staat depers in de tuin. De paparazzi hebbennog nooit van zo’n boom gehoord.Boerin Blanchette wordt opslag wereldberoemd.Verdeel je tito’sin twee ploegen.De eerste ploegkiest een diva,Blanchette, die inhet dorp van deene receptie naarde andere gaat.Door haar zonne-]foto: chiro branding nieuwpoort[Zie ik de lichtjesvan de ScheldeDan gaat m'n hart watsneller slaanDe lichtjes van de Schelde- Bobbejaan Schoepen]FonkelendbloedstollendBlanche vraagt Blanchette methem uit te gaan. Samen wandelenze langs de oever van deSchelde. Ze praten over koetjesen kalfjes en ontdekken dat zeallebei van spannende detectiveverhalenhouden. De twee genietende rest van de avond vangriezelige moordverhalen.Een tito is detective en verwijdertzich even. De rest van de ploegspreekt af wie de dader en hetslachtoffer zijn (beide personageszijn tito’s), met welk wapen (eenvoorwerp uit het lokaal) en wiede echte getuigen waren bij demoord (weer 3 tito’s).De detective mag binnenkomenKleinkunst?!Bij tito’s?!Een muziekgenre dat geen enkeletito kent? Dat is ideaal om eensiets geks te doen! De teksten zijnecht geweldig en bovendien in hetNederlands. De liedjes vind je zekerop cd in de bibliotheek, bij oudersof oud-leiding. Vraag ernaar! Deteksten vind je op het internet.


ASPI TITOWe lieten het spel uittesten doorIsabelle en Goele met hun tito’s. Zevonden het een heel leuk concept eneen hele leuke inkleding. Sommigespelen hebben ze aangepast omdatze niet ideaal waren voor hun leden.Het idee van de muziek vonden zeheel leuk, maar ze vonden de keuzevan de liedjes niet zo goed. Hoewelhet in het Nederlands was, konden detippers sommige dialectliedjes moeilijkverstaan. De tippers van Isabelleen Goele vallen meer voor modernemuziek!Isabelle: “De spelletjes waren leuken de tito’s deden goed mee. Op eengegeven moment liepen we allemaalmet een kussen onder onze blouserond, en waren we aan het bonkentegen elkaar. Toen hebben we maarspelletjes met dikke buiken gespeeld.”] dubbelpunt april 2008 [25


Een bosspel met verschillende spelen door elkaar? Het iseens iets anders! Dit spel zal ongetwijfeld in chaos eindigen.De groep die het beste het overzicht bewaart en hetactiefst is op alle terreinen maakt een grote kans om hetspel te winnen.Orde in de chaosDe bedoeling is dat de keti’s zoveelmogelijk punten scoren. Er zijnverschillende onderdelen, dusze moeten oppassen dat ze zichniet tot één onderdeel beperken.Anders zijn ze op het einde van hetspel de grote verliezers.Je speelt het spel best met zoveelmogelijk groepjes. Een groepje teltdrie tot vijf personen, naargelangde grootte van je ketibende. Kleineketiploegen kunnen samen meteen andere ketiploeg spelen. Datgeeft je bosspel iets extra’s en jeketi’s leren andere keti’s kennen.In het bos laat je de verschillendegroepjes elk een kamp maken.Geef hen een stuk lint of iets dergelijksmee om het af te baken.Chaos in het spelWe spelen het spel met aanvallersen verdedigers. De verdedigerskunnen niet aanvallen en aanvallersniet verdedigen. Het moetaltijd duidelijk zijn wie in het spelaanvaller of verdediger is, omdatdie rollen voortdurend wisselen.Maak bordjes met “aanvaller” en“verdediger” op of gebruik hesjes inverschillende kleuren.Alle spelers dragen een das, dieachteraan in hun broek zit (zoalseen staart). Ze wisselen van roldoor een dassengevecht te winnenvan een tegenspeler met eenandere rol.Als je als verdediger een aanvallerziet aankomen, dan probeer je zijnof haar das te pakken. Als dat lukt,dan geraakt de aanvaller niet in hetkamp. Jijzelf verovert de das vaneen aanvaller en wordt er dus zelfeen. De andere wordt verdedigeren moet zijn of haar kamp gaanverdedigen. Je geeft wel elke keerde das terug. Als aanvaller kunje geen verdediger uitschakelen,maar als je in het kamp geraakt,ben je veilig.Oorzaak van de chaosLET OP! Als je als aanvaller in eenkamp geraakt, mag je maar éénspel doen.Kaartje blaasIeder kamp heeft een fles metdaarop één kaartspel. Als je inhet kamp van de tegenstandersgeraakt, mag je één keer blazen.Als je er minder dan 10 kaarten afkunt blazen, krijg je één kaart (éénpunt) mee. Zorg ervoor dat iederkamp een verschillend gemarkeerdkaartspel heeft.VoorwerpenroofIn het bos liggen een bepaaldaantal voorwerpen. Probeer die zovlug mogelijk in je kamp te halen.Zo kun je ze gemakkelijk verdedigen.Elk voorwerp is een puntwaard. De andere groepen kunnenje voorwerpen uit je kamp komenroven om ze naar hun eigen kampte brengen. Ook tijdens dit spel zijntegenstanders in het kamp veilig.Als ze weer buiten komen, kun jewel nog altijd hun das afnemen. Zemoeten dan alles laten vallen en jewisselt van rol.[foto: chiro pittem]26 ] dubbelpunt april 2008 [


ASPI ketiZeeslagIeder kamp heeft een aantalspeelvelden, naargelang het aantalploegen. Je krijgt vijf boten: éénvan 5 punten, één van 4, twee van3 en één van 2. Die verdeel je overje speelvelden en je houdt hunpositie geheim. Als je in een anderkamp geraakt, kun je een gokjewagen op één van de speelvelden.Eén van je tegenspelers vertelt jeof het een slag in het water was ofraak. Die informatie noteer je inje eigen kamp op het blad van diewelbepaalde groep. Probeer zoveelmogelijk boten van de andereploegen te kelderen.AannemertjeEen aannemer bouwt huizen.Ook de ploegen kunnen huizenbouwen. Daarvoor hebben ze watmateriaal nodig. Jammer genoegzijn alle benodigdheden om tebouwen verdeeld over de verschillendekampen. Bijvoorbeeld: jehebt 4 groepen, dus neem je 4voorwerpen (stenen, cement, zanden water). Als een ploeg alle voorwerpenverovert, kan ze een huisbouwen. De bouwgrond ligt op decentrale plaats, die de leiding uitgekozenheeft. Iedere ploeg probeertzoveel mogelijk huizen te bouwentijdens het spel. Als je met veelploegjes speelt, steek je ramen,deuren, verwarming, elektriciteit,keuken, enz. in het spel. Een huis is3 punten waard.De bomMet de bom kun je huizen opblazen.Om ze te kopen, heb je geldnodig en om geld te verdienen,moet je naar de centrale plaats. Deleid(st)er kiest hoe ze geld kunnenverdienen: actief of passief. Bij deactieve manier geef je hen verschillendedoe-opdrachten, bijvoorbeeldeiwit opkloppen of een putgraven. De passieve manier is eenquiz. Per geslaagde opdracht ofjuist beantwoorde vraag krijgende spelers geld. Zorg ervoor dat jeketi’s verschillende opdrachten uitvoeren,anders worden alle huizendirect opgeblazen.Een bom levert je geen puntenop, maar je kunt er wel huizen vanandere ploegen mee opblazen.[foto: chiro bissegem]Als alles nog niet in het honderd gelopen is, maak je depuntentelling.Wie heeft het meeste huizen? Wie heeft het meeste voorwerpenverzameld? Wie heeft het meeste boten over? Wieheeft het meeste speelkaarten? Als je alles opgeteld hebt,ken je de winnaar.] dubbelpunt april 2008 [27


Op een zondag doe je de deur van het aspilokaal open, je kijkt... en je kijkt nog eens. Het dorp dat je zo goed kent, is opnieuw het boerendorpgeworden van 100 jaar geleden. Het vormt het toneel voor een Chirozondag in de tijd van het 19e-eeuwse sobere boerenleven waarinhet gezin Van Paemel en De Witte van Zichem de plak zwaaien.Kruip in detijdmachineGooi alle goeie manieren en kuisetaal overboord: je keert immersterug naar de tijd van de akkerdjie’sen de godvernondegodvers. Kruipin de huid en kleren van onzebetovergrootvaders en –moeders:werkmanskledij bestaande uit eenaaneenschakeling van vodden enlange lappen stof. Leg je lokaal volbruikbare spullen om je te verkleden.Laat je aspi’s één voor één inde teletijdmachine kruipen om erhelemaal 19e-eeuws weer uit tekomen.VAN MIJN ERF!Het boerenleven is ploeteren ophet veld en tussen de beesten ombrood op de plank te brengen. Hoerijker de oogst en hoe vetter debeesten, hoe meer aanzien jouwboerenfamilie geniet. Om de titelvan meest prestigieuze boerenfamiliete winnen, moeten jouw gewassengoed groeien en jouw beestende vetste en krachtigste zijn.Op de zwarte markt kun je exotischemeststoffen en havermengselskopen om je gewassen en veesneller te laten groeien. Op de nogzwartere marktkun je dan weerziektekiemen alsvarkenspest entarwecelluloseop de kop tikkenom de concurrentieuit teschakelen.Om geld te verdienen, zijn er driemanieren:1. Je geoogste gewassen en jevetgemeste beesten verkopen2. Met je prijsbeesten deelnemenaan schoonheidswedstrijden opde beestenmarkt3. Je geld proberen te verdubbelenmet de volksspelen op caféMet het geld kun je levensmiddelenkopen voor je familie en zoje geslacht in ere houden. Opgepastmet oneerlijke praktijken! Dechampetter ligt altijd op de loer.HET SPELPloegindelingVerdeel je aspi’s in kleine groepjesom een familie te vormen. Bij eenkleine groep kan elke aspi individueelspelen als pater of mater familias.Elke familie krijgt aan het beginvan het spel 2 koeien (uitgesnedenin karton), 1 tarweveld (getekendop karton) en een startbudget van1000 Belgische frank.TerreinAls spelterrein gebruik je het dorpof de parochie waar je Chirogroepactief is. Elke familie gaat opzoek naar een geschikte boerderij(kamp). Centraal in het dorp maakje de beestenmarkt, de groentenveilingen het café met volksspelen(centrale post). Aan de randplaats je de zwarte markt (post).TIP: als je alleen in leiding staat, zet jedie twee posten op dezelfde plaats enverander je om het kwartier van functie.Verloopx De zwarte markt werkt metblind bieden: de bieder doeteen bod door een aantal briefjesmet de bedrukte zijde naar onderenop tafel te leggen. Op datmoment kan de verkoper tweedingen doen.1. Hij of zij aanvaardt het bod.Dan krijgt de verkoper hetgeld en de bieder het materiaal.2. De verkoper doet een tegenbod.Als dat bod lager is, dankrijgt de bieder het materiaalplus het bod van de verkoper.De verkoper krijgt opzijn beurt het bod van debieder. Als het andersom is,krijgt de verkoper het bodvan de bieder, en krijgt debieder niets.Vb: An biedt bij Piet 3 briefjes van??? BEF (blind) voor een zak haver.Piet doet een tegenbod van 250 BEF(open). An draait haar briefjes omen het blijkt dat ze 300 BEF gebodenhad. Ze krijgt de zak haver ende 250 BEF van Piet. Piet krijgt de300 BEF van An. An heeft dus eenzak haver op de kop kunnen tikkenvoor 50 BEF.28 ] dubbelpunt april 2008 [


ASPIx Met hetzelfde systeem van blindbieden kun je ook zaken vanandere families kopen. Daarvoormoet je eerst iemand van diefamilie tikken.x Word je door de champettergetikt, dan mag hij je fouilleren enal je verboden middelen in beslagnemen.x Als je haver of meststoffengekocht hebt, kun je je tarwe ofje koeien bemesten door de verferop te kladden. Bij de tarwe wordende zaadjes gekleurd en dekoeien krijgen gekleurde vlekken.x Als je ziektekiemen gekocht hebt,kun je hiermee de tarwe en dekoeien van een andere familie besmetten.Dat mag enkel wanneerde tarwevelden en/of de koeienonbewaakt zijn.x Zodra je tarwe en/of koeien ersmakelijk genoeg uitzien, kunje naar de beestenmarkt of degroenteveiling gaan om je waarhier te verkopen. Hier heb jetwee keuzes: ofwel bepaalt degroenteveiler/beestenmarchandde verkoopprijs, ofwel dobbel jeervoor.x Wil je gemakkelijk geld verdienen?Ga langs in het café.Daar kun je geld inzetten opvolkssporten om zo je geld teverdubbelen of zelfs verdrie-viervijf-zesvoudigen.x Op het einde van het spel kanelke familie met het verdiendegeld levensmiddelen kopen:droge worst, mosterd, water,bier, kaas, selderijzout en brood.Hiervan maak je dan meteen hetvieruurtje.TIPS1 = de prijs2 = 150% van de prijs3 = koe/tarwe is ziek en gaat in de afvaloven4 = de prijs5 = 50% van de prijs6 = je wint een schoonheidsprijs: je krijgt 100 BEFen je mag nog eens gooienx Kleine aspiploegen kunnensamenspelen met keti’s.x Je kunt dat spel ook spelentegen andere Chirogroepen,waarbij elke Chirogroep eeneigen boerenfamilie vormt.x Nodig je aspi’s op voorhanduit met een gepaste bekendmaking.Zo kunnen ze zich alvoorbereiden en attributenzoeken.x Groepen in de stad kunnener een daguitstap van makennaar een oude dorpskern.zwarte marktx Exotische meststoffen: potjesrode en gele verfx Exotische haver: potjesgroene en paarse verfCAFé - VOLKSSPORTENHoefijzerslingerenSjoelbakkenVogelpikHoger-lagerx Ziektekiemen: potjes zwarteverfWINKEL - VIERUURTJEx Droge worst = 500 BEFx 5 kaasblokjes = 750 BEFx 1 boterham = 100 BEFx Koffielepel mosterd = 200 BEFx Koffielepel selderijzout = 100 BEFx 1 beker bier = 500 BEFx 1 beker water = 50 BEFBEESTENMARKT -GROENTENVEILINGx Onbemeste tarwe = 400 BEFx Per bemest (beschilderd) zaadje = 200 BEFx Per ziek (zwart) zaadje = -200 BEFx Ongevlekte koe = 400 BEFx Per koevlek = 100 BEFx Zieke koe (zwart)= 0 BEF] dubbelpunt april 2008 [29


Het deint over grenzen heen...De ChiroambassadHanne Geuens(Chiro Leouki, Meldert)Onze ambassadeurs zijn afkomstig uit heel Vlaanderen en zetrekken volgende zomer naar Lubumbashi, Congo. Daar zullenzij samen met Congolese leiding drie weken lang de Kirobeleven. Fanmail mag naar internationaal@chiro.be.Gert Thielemans (Chiro Eppegem)Mattias Michaux(Chiro Abele)Ik ga naar Kiro Congo en ik neem mee...Joke Stulens(Chiro Hoeselt Centrum)Jeroen(Chiro HeistLiese Vandenheede (Chiro Melle)Gunter Gijsen(Chiro Munster, Munsterbilzen)An Vermeulen (Chiro Schelle)Miet Cools(Chiro Ixagodo, Langemark)Ward De Schepper(Chiro Branst, Bornem)kiro congo voor dummiesx Kiro Congo heeft 233 lokale groepen, verspreid over 5 provincies.x Ook in Congo zijn er ‘stadsgroepen’, en wel in drie grote steden:Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu.x Kiro Congo vierde haar 60e verjaardag in 2007.x Sinds onze vrijwilligster in Congo was, speelt de leiding vanLubumbashi het liefst ‘dikke Bertha’.x Kiro Congo heeft vijf afdelingen: pré-bakayuki (ribbels en speelclub),bakayuki (rakwi’s), youpi (tito), gen (keti) en aspi.x De slogan van Kiro Congo luidt ‘Napenda Sana’ en dat betekent‘waar ik veel van hou’.x Ook in de Kiro zingen ze heel vaak. Je kunt gratis een cd volKiroliedjes downloaden op www.chiro.be/internationaal.x Je vindt het spel Rock Lubumbashi op www.chiro.be/internationaal.Het is een tof spel over Kiro Congo.30 ] dubbelpunt april 2008 [


eursin CongoOnze reporterter plaatseEen reporter ter plaatse?Ja echt! Sarah Bauwens uitWingene was voor een jaarvrijwilliger bij Kiro Congo via Broederlijk Delen.In die rubriek vertelde ze elke maandeen stukje over haar avonturen bij de Kiro.Nu is dat de laatste keer. Haar uitgebreideverhalen en vele foto’s vind je op haar blog:www.bloggen.be/congo.Saelen-centrum)Mieke De Block(Chiro Stekene)Evelien van Boven (Chiro Ekeren)Het Wereldkamp van BroederlijkDelen is al meer dan twintigjaar dé ontmoetingsplaats voorjongeren tussen 16 en 25 die vindendat de wereld vaak vierkantdraait. Een week lang zoeken weuit hoe het anders kan.Van 7 tot 12 juli 2008 zoomen wein op India en onze partnerorganisatiesdaar. Aan de hand van hunverhalen ontdekken we oplossingenvoor hun en onze problemen.Met zijn vele sprekers, workshopsen andere activiteiten is hetWereldkamp een unieke verzamelplaatsvoor jongeren uit Vlaanderenén het Zuiden. Nog nooit was dewereld veranderen zo leuk !Inschrijven kan opwww.wereldkamp.be.ACTIVITEITENKALENDER VANDE INTERNATIONALE COMMISSIEx Zin in Roundabout? Volgende zomerkan het met Spanje, Litouwen, Maltaof andere landen van Europa. Weet jeniet goed hoe eraan te beginnen? Eenhandleiding krijg je via internationaal@chiro.be.x In juli zijn er weer taalkampen in Catalonië.Zin om een kamp te begeleiden inhet Engels, maar vooral om veel te spelen,te wandelen en plezier te maken?Taalkampen@chiro.bex Van 24 tot 31 augustus 2008 is het Eurocontactin Oostenrijk. Dat is een bivakvoor aspi’s uit heel Europa. Zin om meete gaan? Schrijf snel in want het aantalplaatsen is beperkt! Eurocontact@chiro.bex Rechtzetting! Niet op 15 november maarwel op zondag 16 november is het Chipadagin Brussel. Die dag trekken onzeketi’s eropuit met onze Waalse vriendenvan de Patro. Plezier verzekerd!Djambo Sana!Ik ben sinds kort terug uit Congo.Amaai! ’t Was wel even wennen toenik terugkwam, hieronder een paar vanmijn indrukken.* Een dag verloopt zo gestructureerd ende klok staat altijd te tikken.* De wegen zijn fantastisch goed maartoch zo kaal. Er lopen geen mensenlangs de weg, het is er niet druken er staan geen snoepkraampjes ofmensen die benzine verkopen.* Het internet gaat zo snel.* Het bier is wel wennen. Ik heb hetgevoel dat ik het kleine jupilerflesjekapot zal knijpen. In Congo zijn hetflessen van maximaal 73cl (ongeveer3 glazen)!* Waar is de zon?Bedankt aan mijn trouwe lezers, ik hoopdat jullie er veel plezier aan beleefdhebben. Jullie kunnen nog altijd foto’svan Kiro Congo bewonderen op www.bloggen.be/congo.Volgende zomer trekkener twaalf Chiroleiders en -leidsters naarginder, ik hoop dat hen een fantastischeervaring te wachten staat!Groetjes!Sarah] dubbelpunt april 2008 [31


chi-ro-la-la-lajaarthemaverhaal:jaarthema Chirojeugd Vlaanderen 2007-2008MC Sollami komt net terug van eenfeestje. En zoals na elk feestje, heefthij weer heel wat stof voor roddels.Aan wie kun je die beter kwijt danaan één van je beste vrienden?Samen met Kees Kaas wandelt hijdoor de straten en vertelt honderduit.Opeens horen ze veel gepraat,muziek en gelach. MC spitst onmiddellijkzijn oren en gaat – KeesKaas meesleurend – op onderzoek.Zo worden ze getuige van eenongezien tafereel. Een heleboelmannen, vrouwen en kinderen zijnmuziek aan het maken. Deene speeltopeen accordeon, de ander op eenviool, en velen zingen. In het middenvan heel het spektakel dansenenkele vrouwen zich de ziel uithun lijf. Kees en MC staan versteld.Zoveel ambiance en sfeer hebbenze nog maar weinig gezien. Netop het moment dat MC Sollami datgeluid wil opnemen, stoppen demuzikanten bruusk. Alles wordtafgebroken, iedereen stapt in deauto en weg zijn ze. Kees en MCslagen er nog net in op de trekhaakvan één van de auto’s te springen,voor ze goed en wel beseffen water gebeurd is.Enkele tientallen kilometers verderherhaalt zich hetzelfde tafereel.Iedereen springt uit de auto, alleswordt in een mum van tijd opgestelden de toon is weergezet. Dat herhaaltzich enkele keren, enop het eind van denamiddag hebbenKees en MC een zaligenamiddag beleefd. Maarze weten helemaalniet meer waar ze zichbevinden.Ze wandelen dan maar op goedgeluk in de richting van waar zelaatst gekomen zijn. Plotseling zienze een gele colonne voorbij huppelen.Kees herkent het fenomeenonmiddellijk en wil die kaasjes opde vlucht graag helpen. Hij legt uitaan MC dat er waarschijnlijk een receptieaan de gang is. Op dat momentzwaait er een deur open enverschijnt er een ober, op zoek naarzijn kaas. MC begrijpt dat hij vlugmoet handelen en roept de hulpin van een groep rondhangendehiphoppers. Hij heeft immers eenplan met hun laaghangende broeken,voorzien van grote zakken.Zonder lang na te denken, spoorthij alle kaasjes aan in die broekzakkente jumpen. (Sorry, fout genre:te springen.) Zelf neemt hij hetzekere voor het onzekere en springthij erbij.Wanneer alle gevaar geweken is,komt Kees Kaas weer tevoorschijn.Hij bedankt de hiphoppers voor dehulp en zegt de kaasjes goeiedag.MC is nergens te bespeuren. Keesgaat op onderzoek uit en vindtde koptelefoon. Dat doet hemhelemaal panikeren, want zolangKees hem al kent, heeft MC nognooit ergens zijn koptelefoon latenliggen. Kees roept luid naar MCen ziet uit één van de broekzakkenvan een hiphopper twee hoofdjestevoorschijn komen: dat van MC endat van Gruyère, een meisjeskaasje.32 ] dubbelpunt april 2008 [


meisjesKees begrijpt meteen wat er aande hand is. Hij zwaait met MC’skoptelefoon en vraagt hem: “Waarzat jij met je gedachten?” MC wordtnog roder dan hij al was, giecheltverlegen, maar antwoordt niet opde vraag. “Duidelijk met het hoofdin de wolken,” zucht Kees Kaas enhij laat de twee rustig verder kennismaken.Weetje voor romantische Dubbelpuntlezers:af en toe verschijnenMC Sollami en Gruyère nu als‘portie gemengd’.] dubbelpunt april 2008 [33


Johan VerminDe bekendste ‘Brusseleer’ is ongetwijfeld Johan Verminnen.Hij werd bekend in het legendarische tv-programma‘Ontdek de ster’. Veel van zijn liedjes behoren tot ons collectiefgeheugen. Denk maar aan ‘Rue des Bouchers’, ‘Laat menu toch niet alleen’, ‘’k Voel me goed’ en het wondermooie‘Pauline’. De laatste jaren heeft Johan Verminnen zichook toegelegd op schrijven. Hij heeft nu al drie muzikaleboeken op zijn naam staan. En daar bovenop is hij ook nogeens gedelegeerd bestuurder van SABAM, de auteursrechtenvereniging.Lang voor er sprake was van die bloeiende professionelecarrière ging kleine Johan met zijn ouders mee op bivak,met de Chiromeisjes van Wemmel. Later ging hij zelf elkezondag naar de Chiro in zijn geboortestad.Johan Verminnen:“De Chiro inWemmel, parochieSint-Servaas. Daarheb ik alle afdelingendoorlopen en ben ikzelfs even Chiroleidergeweest. Ik ben éénjaar mee op bivak geweestals leider van dekleinsten. De afdelingenvan toen hebbennu wel allemaal anderenamen. Deknapen, nuzijn dat derakkers, enz.”Dubbelpunt:Waarheeft u de beste herinneringenaan in de Chiro?Johan Verminnen: “Bij de kerelshadden wij een leider Wim die heelgoed gitaar kon spelen. Ikspeelde toen al in eengroepje met twee andereChirojongens: Luc enLuk. Wij speelden hetrepertoire van Bob Dylanen Boudewijn de Groot.Leider Wim moedigdeons daarin aan. Onzeeerste optredens warendan ook voor de Chiro enliefst van al speelden wevoor de Chiromeisjes.”Dubbelpunt: Welkeactiviteiten deden julliein de Chiro?Johan Verminnen: “Op zondagmorgengingen we eerst voetbal-lenen in denamiddagspeelden webij de Chironog eens eenwedstrijdjevoetbal. Ikheb een goede basisconditieovergehouden aan die Chirotijd.Na de voetbalwedstrijdjes hieldenwe vaak ook nog een cross. Eenzondag naar de Chiro gaan, waseen goede sportieve training.”“Onze eerste optredenswaren voor de Chiro en hetliefst van al speelden wevoor de Chiromeisjes”Dubbelpunt: U was in de Chiroin Wemmel. Dat ligt in deBrusselse rand. Maakt dateen verschil voor een jeugdbeweging?Johan Verminnen: “Nu is Wemmeleen voorstad van Brussel, maartoen was dat nog echt een boerendorp.Je had daar één jeugdbeweging,waar je automatisch lid vanwerd. Je had ook één voetbalcluben er was jaarlijks één tentoonstellingover de missies. Je kunt datniet vergelijken met de grootstadBrussel. De jeugdbeweging nu inWemmel, dat is heel wat anders.”[foto’s: © Archief Verminnen]34] dubbelpunt april 2008 [


nenBCV * 35Dubbelpunt: Iser een speciaalmoment dat u isbijgebleven uituw Chirotijd?Johan Verminnen:“Eigenlijk zijn vooralde contactentussen de jongensen de meisjesin de Chiro mijbijgebleven. Daarkeken we naaruit: naar de momentensamen met de Chiromeisjes.”Dubbelpunt: Als u in de Chiroiets geleerd hebt, wat is datdan?Johan Verminnen: “Volgens mijleer je in de Chiro toch wel minderdan bij de scouts. Mijn broer waszowel bij de Chiro als bij de scouts.Daar leerde hij sjorren en knopenleggen. Dat had ik ook graag geleerdin de Chiro – al was het maarom te leren hoe je je leven kuntontknopen.De Chiro is dan wel weer sportieverdan de scouts. Wij reden vroegerbijvoorbeeld altijd met de fiets naarhet bivak.”Dubbelpunt: Is er nog iets datu kwijt wilt aan de Chiromensenvan vandaag?Johan Verminnen: “Die kritiekop dat knopen leren leggen, isnatuurlijk bijzaak. Het belangrijksteis dat jeugdverenigingen jongemensen socialer maken. Of het nuom Chiro, scouts of KSA gaat. In dejeugdbeweging leer je samen delenen samen aan een resultaat werken.Dat is het belangrijkste. Niet knopenleren leggen of het uniform.Want achteraf bekeken, vind ik datuniform nogal onzinnig voor eenjeugdbeweging.”Dubbelpunt: Kunt u, tot slot,als gedelegeerd bestuurdervan SABAM eens kort enduidelijk uitleggen wat Chirogroepenmoeten regelen metSABAM als ze een Chirofuiforganiseren?Johan Verminnen: “Tien dagenvoor je Chirofuif moet je eenaanvraag indienen bij het SABAMagentschapuit je district. Wanneerje dat doet, ben je altijd in orde.Denk je pas na je evenement aanje SABAM-aanvraag, dan riskeer jeeen toeslag van 30%.Op de website van SABAM kunje aan de hand van een aantalparameters vooraf ook berekenenhoeveel je zult moeten betalen.Voor de bollebozen uit je Chirogroepis die berekening vast geenprobleem, en inelke Chirogroepzitten er bollebozen.Het isniet toevallig datmensen als Jean-Luc Dehaene enBert Anciaux ookuit de jeugdbewegingkomen.”De informatie over je SABAMaangiftevind je ook terugop www.sabam.be of opde Chirowebsite, natuurlijk.Om te berekenen hoeveelauteursrecht je moet betalen,raadpleeg je de tariefsimulatorvan SABAM.* BEKENDE CHIRO VLAMING] dubbelpunt april 2008 [35


Leden werven: ’t is het momentIs dat niet iets voor in september?5 goede redenen om nu nog te werven1. In het voorjaar vinden er heel wat buurt- en wijkfeestenplaats: dé ideale plaats om met je Chirogroepaanwezig te zijn en je bekend temaken.2. Het werkjaar duurt nog net lang genoegom nieuwe leden te integreren voor jullieop bivak vertrekken.3. Heb je een weekend met je afdeling in hetverschiet? Dé ideale manier om potentiële ledenvan Chiro te laten proeven.4. De dagen worden langer. Het is mooi weer en jekunt veel buiten spelen. Kinderen vinden dat leuk enzullen sneller komen dan wanneer het nat, koud endonker is.5. Ben je in de loop van het jaar enkeleleden kwijtgeraakt? Ga nog eenslangs met een uitnodiging. Weddendat ze nog altijd te overhalen zijnom te komen en mee op bivak tegaan?Werven versus houdenWerven eindigt niet als je de leden veroverd hebt, maar begint danpas. Leden houden is misschien wel je belangrijkste maniervan werven! Wie ervoor zorgt dat de leden blijven, wordt alsnel een aantrekkingspool voor nieuwe leden.De belangrijkste twee aspecten die een goede werking garanderen,zijn het programma en je begeleidingshouding.Naar slechte activiteiten komen geen leden. De beste garantieop een groep in bloei zijn wekelijkse activiteiten die je goedvoorbereidt. Bijna even cruciaal als een sterk programma is demanier waarop je ze begeleidt. Breng je het enthousiast? Kijkenje leden naar je op? Verdien je respect bij oudere leden? Praaten handel je op een manier die aansluit bij die leeftijdsgroep?Kun je het Chirovirus overbrengen?Meer tips over werven en houden vind je in de brochure ‘Gezocht:Leden m/v’. Je downloadt of bestelt ze op www.chiro.be/gezochtleden.36 ] dubbelpunt april 2008 [


Vakantie in mijn straatAl een aantal jaren slaan de Chiro en de KWB de handen inelkaar, met als resultaat talrijke ‘vakanties in mijn straat’.Wij wilden graag eens weten wat de andere partij daarvanvindt. Daarom laten we vandaag een KWB-afdeling aan hetwoord.DP: Waarom organiseren jullie ‘Vakantie in mijn straat’?KWB: De laatste jaren hebben we binnen onze KWB-afdelingeen serieuze verjonging van het bestuur verwezenlijkt.‘Vakantie in mijn straat’ was één van de activiteiten die vooralde jonge mannen onmiddellijk aansprak. Bij het opstellenvan het nieuwe jaarprogramma is die activiteit besproken, endoor het enthousiasme van de jonge bestuursleden en doorde mogelijkheid tot samenwerking met andere verenigingen isvrij snel beslist om ze op het programma te plaatsen. Het doet ook deugdom te zien dat de bestuursleden die al jaren meedraaien in onze afdelingnieuwe voorstellen een kans geven.]foto: flickr[DP: Wat is het doel van die activiteit?KWB: Eigenlijk hebben we twee doelen. Ten eerste willen we door die activiteitde mensen van onze parochie samenbrengen en hen een vakantiegevoelaanbieden zonder dat ze er ver voor moeten rijden of dat dat veelgeld kost. Ten tweede willen we de weg van verjonging verder inslaan. Dieactiviteit is zeker een mogelijkheid om dat te doen.‘Vakantie in mijn straat’was één van de activiteitendie vooral de jonge mannenonmiddellijk aansprak.DP: Vanwaar jullie samenwerking met de Chiro?KWB: De laatste jaren zijn er een aantal ex-Chiroleiders in onze bestuursploeggekomen. Door samen te werken, samen te organiseren, maar ookdoor samen plezier te maken, is de stap van Chiro naar KWB minder groot.In eerste instantie was het de bedoeling om samen te werken met de Chiroén Vakantiegenoegens, maar voor Vakantiegenoegens kwam die activiteitminder gelegen. De plaatselijke Chirogroep was vanaf de start enthousiast.De promotie die Chirojeugd Vlaanderen (o.a. via Dubbelpunt) gemaaktheeft, was niet onbelangrijk. De leidingsploeg had er al over gehoord engelezen, dus was de beslissing snel genomen.DP: Nog altijd even tevreden over de samenwerking met de Chiro?KWB: We hebben vanaf het begin gezegd dat het een activiteit is waar weallebei iets bij kunnen winnen. De KWB maakt nieuwe, jonge leden en deChirogroep kan nieuwe kinderen aantrekken om lid te worden. De samenwerkingliep vlot. We hebben twee keer vergaderd om het programma oppunt te stellen. De meisjes- en jongensleiding zorgden voor een aantalplein- en bosspelen. De kookploeg en het oudercomité van de groepzorgden voor het ontbijt op zondagochtend en de KWB stond in voor dealgemene organisatie, de barbecue en de drank. Dankzij de medewerkingvan veel enthousiaste deelnemers kon het niet meer stuk.] dubbelpunt april 2008 [37


CHIROGAZETde CHIROGAZETNieuwe lokalen na een brand? Allemaal mogelijk met een helpende hand!Eind 2006 legdeeen brand delokalen van deChirojongensvan Sint-Filippus in de as.Het lokaal van deaspi’s brandde volledig uit,de zes andere lokalen warenzwartgeblakerd en stondenonder water. Eén van deergere dingen die je kuntvoorhebben als Chirogroep!Handen uit demouwenGelukkig kwamer al snel hulpuit verschillenderichtingen.Speelplein Horststelde een chalet terbeschikking als lokaal,Chirojeugd Vlaanderenstartte een steunactie, enook ouders, vrienden ensympathisanten stakenhun handen uit demouwen. Zij kwamenhet afgebrande lokaalontruimen, zorgden voor deenergievoorzieningen voorde nieuwe lokalen, enz.NieuwbouwOp 21 januari van dit jaarstartte de bouw van denieuwe lokalen. De werkenvorderden snel, want noggeen 4 dagen later lag hetdak er al op! Opnieuw konde Chirogroep rekenen opvrijwilligers. Ze hielpenbij de gewelven, het sappenvan de houtstructuur, hetuitgraven van de oudefunderingen, enz. Nogeven en dan kunnen deChirojongens weer in huneigen lokalen terecht.Wij wensen hen veel mooieChiromomenten in hunnieuwe lokalen!En “chapeau” voor allevrijwilligers!Steun de Chirojongensvan St.-Filippus:Stort een gift op hetrekeningnummer000-0150728-87 vanChirojeugd Vlaanderenmet vermelding “giftAJ/0310 jongensgroepSt.-Filippus”. (Voor eengift van minstens 30 eurokrijg je automatisch eenfinancieel attest. Vergeetje eigen gegevens dusniet te vermelden op deoverschrijving!)KSJ redt Chiro?Het brandseizoen isblijkbaar volop bezig.In Gruitrode ging eenspeelclublokaal in vlammenop, waarschijnlijk door eenoververhitte diepvriezer(o ironie!). De KSJ, dielokalen heeft naast deChirogroep, kon op tijdde brandweer verwittigen.Daardoor blijft de schadebeperkt tot maar een lokaal.Brandverzekering?Heeft jouw Chirogroep een brandverzekering voor delokalen? Niet? Dan loont het de moeite om eens bijde bank of verzekeringsmakelaar te gaan informeren.Een kleine verzekeringspremie betalen, helpt je uit denood na een brand.Nog brandIn Brasschaat gingparochiecentrum ‘Drieheem’in vlammen op. Op zichniet zo relevant voor eenChirogazet, maar naastde parochiezaal staan deChirolokalen van ChiroDriehoek. Ook die lokalenzijn gedeeltelijk afgebrand.38] dubbelpunt april 2008 [


CHIROGAZETZingt Jubileum!erfgoedmedewerkster)op zoek naar originelemanieren om een jubileumte vieren.Hoe heeft jullie groep haarjubileum gevierd?Janna zoekt originelemanieren om een jubileumte vieren. De Chiro wordt75 jaar en zal dat uitbundigvieren. Omdat ook veelChirogroepen binnenkortverjaren, is Janna (onzeHebben julliespelnamiddagen ofzangstondes georganiseerd?Al je ideetjes voor creatievetentoonstellingen,tochten en oudleidingsbijeenkomstenzijnmeer dan welkom.Stuur je idee naar Janna.Lefevere@chiro.be.Geplukt uit het krantjevan Gewest MaasDe tipa’s van Chiro Akkefietje toverden enkele wekengeleden het bushokje voor hun lokalen om tot een groenejungle – compleet met rubberen bootje, exotische bloemen,strooien rokjes en bosjesmensen.Feest!Zing hallelujaVerbond Limburg heefteen nieuwe halleluja-VB: Nicole Doucet.Zij heeft vroeger nogals administratiefmedewerkster gewerkt voorChiro Limburg en in DeBanier, en ze heeft nog inChiro Runkst gezeten.Een van de jubelendeChirogroepen inVlaanderen is ChiroSint-Jef uit Willebroek.Zij vieren een platinaverjaardag, ze bestaan 70jaar. Zeventig jaar geledenkocht Jos Cleymans eendomein in Kasterlee, watvreemd genoeg de startwas van de Chirogroep vanWillebroek. Nog altijdgaat Sint-Jef daar elkezomer een maand lang opbivak. Op zes en zevenmaart vierde de groephaar verjaardag met eenabdijavond, een foute fuifen een festival.Proficiat Chiro Sint-Jef!Stuur al je groot en klein nieuwsnaar Dubbelpunt@chiro.be of naar Kipdorp 30,2000 Antwerpen. Feest gehad?Wonderbaarlijke vermenigvuldiging van leden?Maak een foto en laat het ons weten!] dubbelpunt maart 2008 [39


CHIROGAZETGezochtChiro Divora zoekt nog eenbivakplaats voor 21-31 juli in2011. Ze zijn met 80 in totaalen er zouden 40 leden binnenmoeten kunnen slapen. Ermoet ook voldoende plaatszijn voor 7 tenten. En liefst ookmet een keuken. Heb je zo’nbivakplaats? Neem contact opmet Leen Van Lier (leenvanlier@hotmail.com of 0484-155 555).Chiro Vita en Freedom uitNieuwenhove (Waregem) zijnnog dringend op zoek naar eenbivakplaats voor 31 juli tot enmet 10 augustus 2009. Ze zijnmet 150 personen en zoekengebouwen en plaats voortenten.Als je hen kunt helpen, stuur jeeen e-mail naar dewittelies@hotmail.com.AangebodenBivakplaats Catico in Desselis nog vrij. Er is plaats voor 90personen binnen en je kunt ertenten bij plaatsen. Er is eenspeelweide en in de omgevingvind je bossen en een aantalzwemvijvers. Je kunt er terechtin de volgende periodes:x 20 tot 25 augustus 2008x 10 tot 20 augustus 2009x 10 tot 20 augustus en 20 tot31 augustus 2010x 1 tot 11 juli en heel augustus2011.Info krijg je bij Karel Broeckx op014-37 74 65.x Leg nooit een bivakplaatsvast zonder ze te bezoeken!x Zorg altijd voor eenschriftelijk contract.Een voorbeeld vind je opwww.chiro.be/bivakplaatsen.FamilienieuwsZij breiden uit!Op 10 maart rolde Enki dewereld in. Mama Els Selleslagh(medewerkster De Banier) enpapa Jo mogen trots zijn op hunkleine jonge god. Sete moetnog even wachten om met Enkite beginnen spelen.Ook in Afrika wordt de Chirotoekomstvoortgezet. Sinds26 december 2007 zijn CésarBamwepela (nationaal secretarisvan Kiro Congo) en LucienneMusenga (verbondsvoorzitster)de trotse ouders van Manu.Afscheid nemenChiro Gruitrode meldt hettrieste overlijden van Zr. JoseeBoels (1919-2008). 43 jaar geledenheeft zij Chiro Gruitrode gestichten tot op haar laatste dagheeft ze hen begeleid. Hiervoorzijn zij haar eeuwig dankbaar.[foto: chiro burcht]40] dubbelpunt april 2008 [


vraag & antwoordBeste MiekIk ben groepsleider bij Chiro Arieboo en elk jaarvind ik het moeilijk om leiding te motiveren omnaar de jeugdraad te gaan. De jeugdraad ende gemeente lijken een ‘ver van hun bed’-show.Op het gemeentehuis gaan ze sowieso nooit langsen ik hoor vaak klagen over het stijve gedoe vande gemeente en de jeugdraad. Ik denk eigenlijkdat ze gewoon niet goed weten wat er allemaalgebeurt. Heb jij leuke tips om hen te motiveren?Alvast bedankt!Michiel, Chiro AriebooMaandelijks geven wij hier het antwoord op een vraagdie we via jeugdbeleid@chiro.be binnenkrijgen. Waaromdoen we dat? Omdat die vraag ook voor jou interessant énbruikbaar kan zijn. En misschien werpen we op die manierwel licht op een probleem waar je al lang mee worstelt.Laat ondertussen de vragen maar komen!jeugdfocus. Die brochure kun je gratisbestellen via jeugdbeleid@chiro.be.Beste MichielV!RUS en de vzw OLJP (Ondersteuner LokaleJeugdparticipatie) dagen gemeentelijkejeugdraden uit om in 2008 het gemeentehuisin te palmen! Ze willen jongerenen jeugdwerkers naar het gemeentehuislokken om hen vertrouwd te maken metde werking van de gemeente. Dat lijkt medus echt iets voor jullie. De organisatie ligteigenlijk bij jullie jeugdraad zelf en je kuntkiezen uit verschillende activiteiten. Omjullie op weg te zetten, biedt V!RUS je 2 concretehulpmiddelen aan:x V!RUS ontwikkelde speciaal voor dit project een queeste!Het is een zoek- en moordspel in het gemeentehuis, metpersonages en gebeurtenissen die te maken hebben metde werking van een gemeente.x V!RUS werkte ook een informatieve brochure uit, die dewerking van een gemeente uitlegt, met een specifiekeOngetwijfeld kunnen jullie zelf ook heelwat leuke activiteiten bedenken. Hierondervind je alvast enkele ideeën:x Doe de burgemeester binnen! Organiseergesprekken en contacten tussenjongeren en de burgemeester, schepenenen/of gemeenteraadsleden: speeddating,schepenvragenuurtje, samen eten, samenkoken, samen spelen, enz.x Misschien is een ontvoering van de schepenvan jeugd net iets te gewaagd, tenzij jehem/haar partner in crime maakt.x Zie het groots en voorzie een korte activiteitin het gemeentehuis binnen een ruimerstadsspel of een semi-toeristische wandeling in eigen stad metgps.x Is er ruimte voor een ongebruikelijke activiteit in het gemeentehuis:een picknick, een sleep-in, overleven in een glazen huis?Meer informatie staat op www.jeugdraden.be. Amuseer jullie!groetjes,Miek] dubbelpunt maart 2008 [ ] dubbelpunt april 2008 [ 41


GesprokkeldBerichten uit de buitenwereldOp zoek naar een anderkot voor 2008-2009?Bic yCity 2008Met de fiets op de snelweg op 18 mei 2008!Oikonde Leuven heeft nog 2 kamers vrij in een Leuvensgemeenschapshuis, waar 3 studenten of pas werkendensamenwonen met 3 volwassenen met een verstandelijkehandicap.BicyCity is ook dit jaar van de partij! Duizenden mensen fietsen opnieuwvanuit alle hoeken van het land via een stuk autosnelweg naarBrussel. Daar rijden ze via de kleine ring naar het Jubelpark voor hetFietsfeest.Voor meer info:www.oikondeleuven.be – oikonde@oikondeleuven.beof bel naar 016-22 96 13 en vraag naar DirkAl plannenvoor de zomer van 2008?Ga met het Rode Kruis mee op bivakals monitor of logistieker!Ben je minstens 18 jaaroud en wil je kinderen inarmoede de zomervakantievan hun dromen bezorgen?Entertain je graag kinderenen speel je zelf ook noggraag?Of roer je graag in de kookpotten en zorg je voor rondebuikjes aan tafel?Dan ben jij misschien de geknipte persoon!Nieuwsgierig? Kijk dan op www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/SocAct/Kinderen.Wil je graag het volledig informatiepakket ontvangen,contacteer de organisatie dan via rodekruisvakanties@rodekruis.beof 015-44 35 11 of 015-44 34 92!BicyCity is een familiaal en feestelijk gebeuren, maar het heeft ookduidelijke eisen: meer ruimte voor het intelligente transportmiddel datde fiets is. Dagelijks de fiets gebruiken, is op een goedkope en gemakkelijkemanier onze planeet sparen. Je krijgt gezondere lucht en minderlawaaioverlast. Kortom: de fiets, da’s vrijheid, gezondheid, plezier!Alle info op www.bicycity.be – tel.: 02-514 05 00Ten afval!Sorteer en geef afval een tweede levenals slaapzak, fiets, landkaart of fleece-trui!Met ‘Ten afval!’ kun je alvast gratis sorteermateriaal met bijbehorendestickers voor je lokalen ontvangen. Grijp nu je kans om je voor hetproject in te schrijven!Bovendien krijg je een handige infobrochure en een set toffe postersom op te hangen in je lokaal. En om je groep compleet warm te maken,kun je de spelmap aanvragen.Wil je van het grote groepsspel een speciaal evenement maken op bivak?Vraag Jan met de Petfles en Yvonne Drankkarton. Zij komen dezezomer naar jou om het afvalspel te animeren!Wij doen mee!Surf naar www.fostplus.be en vul het aanvraagformulier in.(Inschrijven kan van 1 april tot 31 mei 2008)Vragen? tenafval@fostplus.be[foto: chiro jeugdrodekruis]42 ] dubbelpunt april 2008 [


Dag van de trage weg20 & 21 septemberBosna i Hercegovina(19/07 – 03/08/2008)Zoek je een alternatieve reis?STOP, je hebt het gevonden!Maak samen met je afdeling een wegweer toegankelijk en win wandelboekenmet GR-routes in Vlaanderen!De veiligste en leukste weg om met je ribbels naar hetbos te gaan, de favoriete wegen om een tocht uit te stippelenvoor je keti’s: veel van die wegen zijn al verlorengegaan.Hoog tijd dus om actie te ondernemen! En waarom nietmet jouw groep? Neem zélf het initiatief en maak ersamen met je leidingsploeg of afdeling werk van. Vraagdaarbij de hulp van je gemeente. Met je creativiteit maakje er een leuke activiteit van en wie weet win je wandelboekenmet GR-routes in Vlaanderen.Meer info, het inschrijvingsformulier of het volledig uitgewerktdraaiboek?www.tragewegen.be/dagvandetragewegOf neem contact op met Hilde Béatse, campagnemedewerkstervan de vzw Trage Wegen: hilde.beatse@tragewegen.beof 02-204 09 72.Wat?x Een groep Belgische jongerenx Vier dagen kamp, plezier, actie, culturen wisselen met Bosniërs aaneen prachtig meerx Bezoek ontwikkelingsprojectenx Genieten in de meest interessante stedenx Rondtrekken door de prachtige landschappenx Verblijf bij lokale bevolking in een sfeervol dorpx En: verrassingen!Wanneer?Heen: zaterdag 19 juli 2008Terug: zondag 3 augustus 2008Kostprijs?460 euro: vervoer, verblijf, verzekering, meeste maaltijden incl.Inschrijven?Mail je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer naar inleefreisbalkanactie@gmail.commet het bericht “KENNISMAKINGSREIS? I’M IN!”Daarna volgt snel meer info.Nog vragen? Mail naar inleefreisbalkanactie@gmail.com.Neem ook eens een kijkje op www.inleefreis2007.tk, waar je de fotoalbumsvan de vorige reis vindt.] dubbelpunt april 2008 [43


VORMingHOOFDANIMATORWEEKENDD-DAY: METHODIEKENDAG VOORCHIROLEIDING – 26 APRIL 2008Een keineig weekend waar je ingaat op het hoeen waarom van Chiro, maar vooral van je eigenChirogroep en leidingsploeg:x Je hebt het over je engagement en dat van jemedeleiding.x Hoe vergaderen we het beste, en hoe doen andere Chirogroependat?x Zijn die ‘Chiromethoden’ holle woorden of zit daar werkelijk ietsachter?x Workshops over een leidingsploeg motiveren, omgaan met conflicten,feedback geven.x Al eens nagedacht over de PR van je Chirogroep, of dacht je datdat enkel voor bedrijven en managers was?Je merkt het: er valt heel wat op te steken tijdens dat weekend.We verwachten je, want ook HA is sexy :-)Al je vragen over cursussen en vorming kan jesturen naar VORMING@CHIRO.BE. Omje in te schrijven voor een cursus mag je mailennaar CURSUS@CHIRO.BE, en als jevragen hebt over de attesten, dan helpen we jegraag op ATTESTEN@CHIRO.BE.De volledige cursuskalender vind je op WWW.CHIRO.BE/CURSUSKALENDERDompel je onder in technieken als sjorren of vuurtjes maken, eenspoedcursus EHBO of expressieve en zinvolle methodieken om injouw afdeling te gebruiken. Want dit jaar lanceren we D-Day: eendag voor alle Chiroleiding waar je kiest uit een aantal workshops.De workshops zijn zo samengesteld dat je de inhoud ervan directkunt meenemen naar je eigen afdeling of leidingsploeg. Deze thema’skomen in de workshops aan bod:x Sjorren(de basisknopen en –sjorringen)x Improvisatie (de basistechnieken en de eerste kneepjes van hetvak)x Momentjes (maak kennis met een boel originele momentjesen tussendoortjes)x Muziek(ontdek hoe je muziek kunt gebruiken in spelletjes)x Vuurtjes(leer alles over vuur en hoe je het beste én veiligstookt)x Shelters(maak een onderkomen van materialen uit de natuuren je rugzak)x EHBO(een degelijke inleiding en basistechnieken, aangebodendoor Jeugd Rode Kruis)x Kaart en kompas (alles over het gebruik van kaart en kompas)Voor elk wat wils dus, want je stelt je eigen pakket workshopssamen. Op www.chiro.be/vorming (klik door naar ‘andere vorming’)vind je alle info en hoe je moet inschrijven. We starten om 10 uuren ronden af om 17 uur. D-Day vindt plaats in de Chirolokalen inGontrode (vlakbij Gent) die vlak naast het station van Gontrodeliggen.Hou zeker een plaatsje vrij in je Chiroagenda op 26 april 2008 enkom naar D-Day!De kleine lettertjesWaneer?25-27 april 2008Waar?De Kalei, Dilsen-StokkemPrijs?€ 36Wie mag er mee?Iedereen die 18 jaar is of wordt in 2008 énIK en SB volgde.Ging je nog niet mee op IK en SB, danmoet je minstens 19 jaar zijn of wordenin 2008.AttestHet Hoofdanimatorweekend leidtsamen met een themacursus (zie www.chiro.be/vorming) en 30 uur stage inje eigen Chirogroep tot het attest vanHoofdanimator in het Jeugdwerk.Wanneer?Zaterdag 26 april 2008Waar?Chirolokalen Gontrode, vlak naast hetstation van GontrodePrijs?€ 10Wie mag er mee?Alle Chiroleiding44] dubbelpunt april 2008 [


]foto: luc verdyck[TOCHTENBIVAKDe geur van... tenten... een bos na een regenbui... een idyllisch riviertje... sjorhout... eten die uit de bivakkeuken ontsnaptHet geluid van... de stilte... ruisende bomen... een kabbelend beekje... je slapende buur... mensen die plezier maken... de vogeltjesHet gevoel van... tijdloosheid... verbondenheid... hechte vriendschap... spanning... zalige vermoeidheid... gezelligheid... warmte van het kampvuur... erbij te horen... jezelf te verrijken... nat gras... de zon op je huidDe aanblik van... een prachtig landschap... een nieuwe vriend... mensen die zich amuseren... de zonsopgang... de zonsondergang... de schemeringDe smaak van... zelfbereid eten... een tussendoortje na een inspanning... water bij grote dorstDe smaak te pakken?Zin om al je zintuigen de kost te geven en noggeen plannen van 5 tot 12 juli?GA MEE OP TOCHTENBIVAK!!Ben je nieuwsgierig? www.chiro.be/tochtenbivak!De kleine lettertjesWanneer?5-12 juli 2008Prijs?€ 109Waar?Ergens op een verrassende plek in deArdennenWie mag mee?Iedereen die 18 jaar is of wordt in 2008 énIK en SB volgde.Ging je nog niet mee op IK en SB, danmoet je minstens 19 jaar zijn of wordenin 2008.AttestHet Tochtenbivak leidt samen met hetHoofdanimatorweekend en 30 uur stagein je eigen Chirogroep tot het attest vanHoofdanimator in het Jeugdwerk.Voor alle Chirocursussen geldtInschrijvenPer e-mail: Je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,de naam en periode en plaats van de cursus, al dan nietvegetariër naar cursus@chiro.be.Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor decursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra voor een weekendof vijfdaagse.Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je datindient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt diewaarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of gedeeltelijk terug.BetalenAls je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.] dubbelpunt april 2008 [ 45


Beste aspileiding uit gewest POL,graag willen wij jullie ontzettendhard bedanken voor jullie inzettijdens het aspigewestweekend!Het was als de kers op de taart, alsde confetti in de lucht, als de ballenin de boom, als de Sint op zijn paard,als een knal van het vuurwerk, enz.en dat allemaal dankzij jullie!Merci!3 dikke smakkerdsYannick, Joke en het voltalligeGewest POL!Leiding in de StadLijkt het jou een uitdaging om samen met een hoop enthousiastekinderen de stad te ontdekken?Zin om samen te werken met gemotiveerde medeleid(st)ers?Wil je kinderen en jongeren van allerlei culturen leren kennen?Sta je op het punt dat je niets meer kunt bijleren bij je huidigeChirogroep?Dan is Chiro in de stad wat je zoekt!Chiro in de stad is anders dan spelletjes spelen op het veldachter de parochiezaal in je dorp. Waarom anders? Het zijnniet de kinderen die anders zijn, die willen net zoals alle anderekinderen gewoon spelen op zondag. Het is de omgeving dieverschilt: geen groene velden en veldweggetjes, geen bossen,geen vijvers en meren, geen zondagse rust in de straten.De grote stad heeft heel wat te bieden! Niet alleen hoge gebouwen,veel verkeer en gehaaste mensen. Denk maar aan degrote parken, de ontelbare leuke pleintjes, de verlaten gebouwen,het kanaal en de haven, de winkelstraten, de metro, dezwembaden, de musea en de andere leuke culturele activiteitendie je in de stad kunt proeven. Allemaal plaatsen die eromsmeken dat er gespeeld wordt.Chiro in de stad is naar jou op zoek! Wil je hen een zondag ofzaterdag uit de nood helpen? Of wil je wel eens mee op bivakof weekend? Alle beetjes helpen! Natuurlijk zijn ze ook op zoeknaar enthousiastelingen die een heel jaar leiding willen geven,maar alle hulp is meer dan welkom!Interesse? Mail naar de Stadscommissie (stadsgroepen@chiro.be) of bel naar An Verdeyen (02-505 00 80).[foto’s: Koen Broos]46] dubbelpunt april 2008 [


Ånu bij DE BANIER:Het multifunctioneleChirokaftje (13 x 17 cm)voor wie?voor spaarvarkens en hunbankuittrekselsvoor macho’s en de steekkaartenvan hun veroveringenvoor nostalgici en hun foto’svan zoete herinneringenvoor kwaaltjesverzorgersen hun EHBO-fichesvoor zoetekauwen en hunchocoladewikkelsvoor Chiroleiding en hun spel- en knutselfichesAalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, tel. 050-33 86 51 | Brussel,Kolenmarkt 85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P.Minckelersstraat 29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 |St.‐Niklaas, Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13 |Magazijn en info: 03-270 04 44, debanier@debanier.beMet je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!] dubbelpunt april 2008 [ 47


Stiekem onder in de zak,zitten mijn snoepjes, goed verpakt.Niemand die ze daar weet zitten,daar heb ik wel aan gedacht.‘s Avonds als de leiding weg is,ritselt er iets naast mijn bed.’t Zijn geen monsters, ook geen muizen,het is mijn overlevingsset.Zeven dagen weg op bivak:brood en water, ‘s middags warm.Geen chips of cola, geen frituur;maar één vieruurtje, caloriearm.Weg met luxe en warm water;Sober leven, allemaal goed.Maar niet voor altijd,ik wil zoet!]foto’s: photospin[

More magazines by this user
Similar magazines