13.07.2015 Views

DECEmBEr - Chiro

DECEmBEr - Chiro

DECEmBEr - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In de kerstboom hangenWat een geluk, ik hoef jullienog geen fantastisch nieuwjaar toe te wensen. Iemandanders van de redactie zal datvolgende maand wel doen.December is een stressmaand:de Sint, examens, kerstavond,kerstdag, de verjaardag vanm’n lief – nota bene op de dagvan de‘onnozele’ kinderen – en ooknog eens oudejaarsavond. Zehadden het allemaal wel watbeter kunnen plannen. Eenbeetje geksentriek denkenzou ons al een heleboel stresskunnen besparen.De Sint wordt sinds kort gesandwichttussen Halloweenen Kerstmis. Het lijkt wel alsofhij in enkele jaren tijd echtstokoud geworden is. Wekunnen toch niet aanvaardendat een kreupele oude mande gladde winterse dakenmoet trotseren om ons enkelecadeautjes te bezorgen?! Latenwe afspreken om in onzebrief te schrijven dat hij vanafnu welkom is op 6 juni, danschijnt de zon!Dat december de laatstemaand van het jaar is, is ookmaar een afspraak. Voor deRomeinen was dat maar detiende maand, en werd er pasin maart een amfoor champagnegekraakt omdat zedan weer soldaatje mochtenspelen. Het begin van een jaarlaten samenvallen met hetbegin van de lente, dat lijkt mezelfs nog niet zo geksentriek.Hoe we kindje Jezus op eenander moment geboren kunnenlaten worden, is me nogeen raadsel. Misschien datwe in de toekomst z’n eerstetandje of woordje kunnenvieren?Als we dat alles konden veranderen,dan had ik tenminstetijd om examens te verbeterenen een cadeautje te zoekenvoor m’n lief. Als het me tochte veel zou worden, dan ga ikin even in de kerstboom hangen.Want kerst of geen kerst,in december staat de boom er.Bruno[kerstboom: © mieke driessen]INHOUD2 Edito3 Inleiding4 Waarom5 Kwartetspel8 Ribbels11 Speelclub14 Rakwi17 Zwart-Wit18 Tito21 Keti24 Aspi27 Braakbal28 Internationaal30 Jaarthemaverhaal32 30 jaar Dubbelpunt34 Roken35 Chirogazet40 De rubriek van Miek41 Chiro-info42 Gesprokkeld44 Vorming46 Yo!46 Netwerk47 De Banier48 AchterflapDUBBELPUNT december 2006Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagd worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]E-mail[ abonnementen@chiro.be ]Redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]E-mail[ dubbelpunt@chiro.be ]Eindredactie[ Merijn Gouweloose]Redactie[ Linde Van de Walle, Katrijn Geldof, Bruno Pierloot, Nele Liekens, Marijke Verschueren en Marieke De Vos ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ Tom Adriaenssen, Saskia Rogge, Jan Van Bostraeten, archief& plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[ Jelle Smessaert ]Vormgeving[ Saskia Rogge en Jan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87. ] dubbelpunt DECember 2006 [met steun vande Vlaamse Gemeenschap


[foto: © chiro tiejamo]DOSSIER DE GROEILIJNeerst leren stappen,dan leren lopenToen hij zes jaar was, gaf Wolfgang Amadeus Mozart al concerten voor de adel. BobbyFischer werd op 14-jarige leeftijd schaakkampioen in de Verenigde Staten. JohanCruijff werd als 10-jarige lid van Ajax, en stond in het elftal toen hij 17 jaar was.En jij? Wat heb jij tot hiertoe al gedaan? Nog niet veel?Goed zo!Als je alles al gedaan hebt, gezien hebt en beleefd hebt, dan blijft er niets meer over. Soms ben je nog nietoud genoeg om iets te mogen doen. Of te kunnen doen. Zeker in de Chiro is dat zo. Daarom is er eengroeilijn. “Een wat?” Een groeilijn. Dat is geen nieuwe lijn van Chirokleren. Het is gewoon een overzichtvan de leeftijd van je leden. En daarbij zetten we wat ze al kunnen, wat belangrijk is, waar ze mee bezigzijn.Wil je weten wat je speelclubber denkt als hij blijft hangen bij de paddenstoelen in het bos?Wil je ontdekken waarom je tito’s plots niet meer komen als je gaat zwemmen?Wil je uitvissen wat je aspi’s van seks vinden?Lees dan het dossier.En heb je nadien nog vragen? www.chiro.be/groeilijn geeft je hetantwoord.Je zult trouwens merken dat het dossier over de groeilijn en despelen voor de afdelingen gemengd zijn. Er zijn drie bladzijdenvoor elke afdeling. En met ‘elke’ bedoelen we écht elke afdeling.In dit dossier vind je:x Het waarom van een groeilijnx Teksten over de groeilijn bij jouwafdelingx Spelen die aansluiten bij diegroeilijnx Een spel om de groeilijn in jouwChirogroep aan te brengen[foto: © chirojongens westrozebeke][foto: © jan van bostraeten]] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNGROEILIJN?Een belangrijke eigenschap van onze leden is dat zegroeien. Die schuchtere zesjarige, die als speelclubbertjezijn Chirocarrière start, is na een jaar of tien een uit dekluiten gewassen aspi geworden, klaar voor een leidingsengagement.Terwijl ze groeien, verandert de manier waarop kinderenen jongeren naar de wereld en naar elkaar kijken. Preciesdaarom komen we in de Chiro samen in leeftijdsgroepenof afdelingen. Het spreekt voor zich dat een goede activiteitvoor elke afdeling anders is. Om dat te beschrijven,gebruiken we in de Chiro een Groeilijn.Voor een spelaanbod op maatvan jouw afdeling zijn er enkelegouden regels.1. Hou rekening metde leeftijd van je leden.Een speelclubber ziet er andersuit dan een aspi, daar hoefje vast je bril niet voor op tezetten. Een speelclublijfje isperfect geschikt om zich achterkasten te verstoppen en omkabouters of goudstukken teontdekken in het gras, terwijleen aspilichaam doorgaansin staat is om de weg naarde bivakplaats met de fietsaf te leggen. Ook mentaal‘kunnen’ speelclubbers enaspi’s andere dingen. Om tezorgen dat een spel niet temoeilijk is, maar wel genoeguitdaging biedt, moet je diemogelijkheden kennen.2. Elke ploeg is anders.Jouw tito’s zijn de mijne niet.Jouw bende is supersportief enkan niet stilzitten. Zelfs als hetpijpenstelen regent, zie je zedolenthousiast over het Chiropleincrossen. De mijne zijndan weer muziekliefhebbersin hart en nieren, maar je krijgtze zelfs bij wat motregen metgeen stokken buiten: muziekjeop en chillen maar! En toch zijnhet allemaal tito’s. Goed dat weallebei weten welk vlees we inde kuip hebben!3. Je leden?Geen twee dezelfde!De verschillende karakters inde groep bieden je een zee vanmogelijkheden. Stella heeft benenals Kim Clijsters, Dirk vertelturen en uren en uren, Sofie kentde stad op haar duimpje enDylan weet het altijd beter. Deperfecte cast voor een stadsspelmet oude legendes en een mol!Werken met de Groeilijnbetekent dus niet dat in elkeChirogroep dezelfde spelenvoor dezelfde afdelingen op hetprogramma moeten staan. Elkvan je leden goed leren kennenis een must voor elke leider enleidster.4. Gun je ledeneen flinke dosis verlangen.“Later, als we keti zijn, gaan weook op tweedaagse.” “Later, alsik aspi ben, mag ik ook bij hetkampvuur slapen.” “Later, als jijen ik leiding zijn, dan schilderenwe het lokaal roze en oranje.”Onze leden dromen niet alleenover hun toekomstige beroep,maar ook van wat ze later bijeen andere afdelingallemaalzullen doen. Dat is leuk en vaakook een stimulans om vol tehouden als ze het misschieneven niet zo leuk vinden in deChiro. Te veel prijsgeven aan dejongere afdelingen zorgt ervoordat er nog maar weinig dromenoverblijven voor de aspi’s.5. Leef je inin hun leefwereld.De leefwereld van kinderen enjongeren (gezin, school, vrijetijd, vrienden & relaties, hun kijkop de wereld) verandert voortdurend.Een uitdaging dus omdaarop in te spelen!6. Vergeetde Chirowaarden niet.We doen onze activiteiten nietzomaar. We dromen in de Chirovan een wereld waarin rechtvaardigheid,innerlijkheid engraag zien centraal staan. Houdie waarden zeker in je achterhoofdbij elke Chiroactiviteit.Nog nooit van de Chirowaardengehoord? Neem dan zeker eenkijkje op www.chiro.be/Chirowaarden.Een goed activiteitenaanbodbaseren we dus op de leefwereldvan de afdeling, op wie zezijn en op waar de Chiro voorstaat.Op de volgende pagina’sontdek je de wondere wereldvan de Groeilijn, afdeling perafdeling. ] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNWiezen of manillen?Nee, kwartetten met de afdelingen!“Allemaal mooi, die theorie. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer.”Dan is het hoog tijd om het afdelingskwartet te spelen. Tijdens het spelkrijg je een overzicht van de hele groeilijn, van jong tot oud. Maak je ereen uurtje tijd voor tijdens je leidingskring? Of vind je de fuif toch belangrijkerdan je leden?Hoe start je nu het spel?x Teken het spelbord op eengrote flap, verdeeld zoals opde voorbeeldtekening. Opelk vakje van het bord leg jeéén of meer snoepjes.1, 2, 3, Start!Verdeel je leidingsploeg in 4groepjes. Elk groepje krijgt 13kwartetkaarten. Er zijn in totaal15 kwartetten te vormen. ErWie een kwartet verzameldheeft – bijvoorbeeld 4 kwartetkaartenmet een sterretje– mag raden bij welke afdelinghet kwartet hoort. Wanneer jeleefwereldspeelclubrakwititoketiaspicentrale oproepactiviteitenbegeleidingshoudingx Knip de 60 kwartetkaartenuit je Dubbelpunt. Als je zewat steviger wilt, plak je zebest op stukjes hard papier.En hoe winnen we?Probeer met je groepje zoveelmogelijk kwartetten op hetspelbord te leggen. Hoe meerkwartetten, hoe meer snoepjesje hebt. Vergeet je tijdens hetsnoepen niet af te vragen of jijje leden herkent in de kwartetten.liggen dus nog 8 kaarten in hetmidden.Groep A begint met aan groepB een kwartetkaart te vragen,bv. “Heb jij het kwartetkaartjesterretje 4?” Als groep B die kaartheeft, geeft ze die af aan groepA. Groep A mag nu een anderekaart vragen. Als groep B dekaart niet heeft, moet groepA een kaart uit het middennemen. Dan is het aan groep Bom kwartetkaarten te vragen.groepje juist raadt, mag je hetkwartet op het vakje van hetspelbord leggen en het snoepjevan het spelbord nemen. Raadtje groepje fout, dan is de beurtvoorbij en mag de volgendegroep kwartetten verzamelen.De oplossing vind jeop www.chiro.be/groeilijn.] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNMama en papa= heldNieuwe wereldgaat openSpelen = leren Op zichzelf gericht FantasiespelenRegelspelen Samen spelen Begeleidspontaan spelenZorgfunctieVeiligheidDuidelijke structuur Contact met ouders Graag naar schoolBetutteling doorouders is niet stoerVerzameling en ragesVele hobby’sInspelen opleergierigheidVeel bewegingsspelRuzie leren makenSamenspelen bovenkliekjesvormingZwart-witdenkennuancerenJongens hangen aanleider, meisjes aanleidsterLeden hebben jenodig, ook al zijn zezelfstandigOp pestgedragreagerenExperimenteelgedragLeeftijdsgenoten= belangrijkIn de Chirobeschouwen ze zichals groepBezig met rages,muziekstijlenActieve (sport)spelenLosse babbels ] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNOver thema’s dieherkenbaar zijnWeerbaarder makenInspraak enverantwoordelijkheidLokaal= een eigen plekjeOpbouwen naarsamenwerkingOp verhaal komenZoektocht naareigen identiteitUitgaan wordtbelangrijkPopulariteit= aantal vriendenVatbaar voorextremenSamenwerkingsspelenActieve bijdrageaan andere wereldEigen wereldbeeldverruimenVertrouwensspelenMedezeggenschapChiro= belangrijke plaatsin het levenVertrouwenspersoonSpanningenbesprekenVrijetijdsbestedingverruimdVriendenkringwordt kleinerRelatiesworden belangrijkOp zoek naar eigenwaarden/normenBegeleidenin het engagementInspraak enverantwoordelijkheidPuur spelaanbodLekker kletsenVertrouwensfiguurVerwachtingenformulerenKennismaken mettaken van leidingBewustzijn dat eenaspi het imago vande groep uitstraalt] dubbelpunt DECember 2006 [


ibbelsDOSSIER DE GROEILIJNIbbel, ibbel, ibbel,ik ben een...Ribbels zoals wij ze kennen, zijn geen appels. En metverhogingen van voorwerpen hebben ze niets te maken.Integendeel, ze zijn eerder klein. Onderzoek bijhonderd Chirogroepen bewees bovendien dat je metribbels een ploeg meisjes kunt afleiden van eenderwelke activiteit. “Ooh, hoe schattig!” is dan de meestgenoteerde kreet.Maar wat weet je voor de rest over hen? Dat ontdek jedoor het woordraadsel in te vullen. Probeer het eersteens zonder naar de oplossing te kijken. Pas als hetécht niet lukt, mag je eens kijken.rib·bel (de ~, ~s)1 smalle verhoging aan eenvoorwerp2 elk van de vlak naastelkaar liggendekoordachtige strepen opribfluweelrib·be·lig (bn.)1 met ribbelsrib·be·ling (de ~, ~en)1 bepaalde zoete appel1. Ribbels hebben het in overvloed. Heksen, trollen,feeën maken er deel van uit.2. Ze doen vaak dingen zonder na te denken, ze zijndus...3. Ribbels hebben oog voor nieuwe dingen,ze ... de wereld.4. Ze spelen niet vaak in groep, maar meer...5. Plop, K3 en vooral hun ouders zijn hun ...6. Als leiding voorzie je best een programmadat dicht bij de ... van ribbels ligt. 47. Van natuurmateriaal kan een ribbel zelfeen pop maken, hij of zij heeft een grote...8. Ribbels hebben geen diepe vriendschapsbanden,ze hebben meer snelle ...9. Chiro is vaak de ... stap in het verenigingslevenvan de Ribbel.10. De mascotte van de ribbels.11. Ribbels stellen er 1001.12. Van rotsen springen, in bomen klimmen,met stokken zwaaien: hun ... is vaak hetlaatste waar ribbels aan denken.10671111238295 ] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNHarige lol met koning TrolDe Chironamiddag begint zoals gewoonlijk na de opening in het paarse ribbellokaal,met een openings- of kennismakingsspelletje, zodat zeker de nieuwe maar ook alleandere ribbels zich snel thuis voelen.De leiding heeft deze weekeen briefje ontvangen vande trollenkoning. Hij heeftgrote problemenintrollenland. Devuurspuwendedraak heeftheel het dorp invuuren vlam gezet. Hij vraagtde hulp van de ribbels omhet trollendorp weer op tebouwen.De ribbels moeten dan welveranderen in echte trollen!Met enkele lakens, pruiken,of andere attributen staan erna een tijdjeenkel nogtrollen in hetribbellokaal.‘Hokus sabudokus trollominus!’Met een verkleinspreukzijn de ribbels plotskleine trolletjes geworden.Het lokaal moetiets opbouwendshebben: wat zeknutselen, moeteen prominenteplaats krijgen inhet lokaal.Na de spreukvraagt de leidingaan deribbels omhanden tegeven. Metal die grotekinderen in de Chiro weet jemaar nooit. Die kunnen hennu misschien wel platlopen!We vertrekken met z’n allennaar het bos dat de leidingop voorhandheeftafgebakend.Veiligheid enbasisvertrouwen zijnenorm belangrijk.Zorg voor structuurzodat je ribbels weten wathen te wachten staat.Geef een duidelijkereden waarom iets welof niet kan. “Daarom” isgeen goede reden.Natuurlijk hebben de goedefeeën dat gedaan. Dat stukjebos is namelijk een trollenbos.In het afgebakendestukgaan de ribbeltrollenop zoek naar natuurmateriaalom het trollendorpweer op te bouwen. Takken,bladeren en zand: alles isgeschikt om een trollendorpte bouwen.Als ze een tijdje bezig zijnmet bouwen, komt plotsde trollenkoning aan. Hij iserg tevreden met de hulpdie hij vande ribbeltrollenkrijgt. Hijheeft enkelevoorstellen bijom het dorp op te bouwen,zodat het voor trollen ergtoegankelijk is. In al zijnverwarring was hij vergetendat bij de brief te steken.Al snel ziet het dorp er mooiuit, zodat de trollenkoningzeer tevreden is en hen ietslekkers schenkt. Natuurlijk isdat een zelfgemaakt trollendrankjeof trollenhapje.Na het vieruurtje kunnen deribbels even vrij in het trollenbosspelen. Plots komener twee trollen aan. Zij hebbengehoordhoe geweldigde ribbels zijnen hoe hard zij hen geholpenhebben. Daarom willen zehen wel enkele leuke trollenspelenleren.‘Trolleboe’Eén trol is de zoeker, maarwel een luie: hij of zijverzet geenstap. Die troltelt af van tientot nul en kijktrond tot hij of zij niemandmeer kan vinden. Dan teltde zoeker af van negen, zonderte kijken.Ondertussenmoet iedereenhem of haarkomen tikkenen zich weerverstoppen.Zo gaat het verder en wordter telkens korter afgeteld.‘Trolleke’Eén speler zit in het midden.De andere trollen kunnenhem of haar verschalkenGoede regels en hetconsequent toepassenervan zijn belangrijk.door hem ofhaar aan hetlachen te brengen.Iedereenmag vragen stellen,maar degene in het middenmag alleen antwoordenmet ‘trol’. Wie de vraag steltdie hem of haar doet lachen,mag daarna in het midden.Contact met ouders is zeerbelangrijk, huisbezoekenbij ribbels zijn een must.Vrij geleid spel komtgoed van pas.Ga in op impulsen dieribbels je geven tijdensde activiteiten.‘Trollebal’Elke trol heeft een eigenboom in het bos en moetdie ook verdedigen.De bal magje boom dus nietraken, maar ondertussenmoet jewel proberen de bomen vande anderen te raken.Andere trollenspelenvind jein het Speelclubboek,tekoop in DeBanier.Na de spelenbrengen de trollen de ribbelsterug naar hun lokaal,waar de trollen een vergrootspreukover de ribbelsuitspreken (‘Hokus sabudokustrollomaximus’) zodat zeweer hun normalegroottehebben. Deleiding haaltnog de paarsestoel uit de hoek van hetlokaal, want alle ribbels willennatuurlijk nog vertellenwat ze van de trollenkoningvonden.Zorg ervoor dat je eenfantasieactiviteit altijdafrondt door terug inde realiteit te komen.Als de namiddag om is,gaan we met de ribbels naarhun ouders toe om hen veiligin de handen van hun heldente brengen. Op die manierversterk je de contacten metde ouders.10 ] dubbelpunt DECember 2006 [


speelclubDOSSIER DE GROEILIJNop zoek naar de leefwereld van jespeelclubEen speelclubber is een actiefpersoontje, dat moeilijk kanstilzitten en altijd bezig is,soms zelfs wat chaotisch.Lange fysieke inspanningenzijn voor de kleinsten nietweggelegd, maar korte afwisselendespelletjes boeien henwel. Een speelclubber leeftin het hier en nu en is tijdenshet spelen sterk op zichzelfgericht. Typisch voor die leeftijdis de grote fantasie. Hetis zelfs moeilijk te ontdekkenof die kabouter nu écht onderdie paddenstoel zit of niet.De speelclubber zet zijn ofhaar eerste stappen in degrote wereld. Weg van hetvertrouwde nest. Alles isnieuw. Ouders en familiezijn belangrijke herkenbarefiguren. Zij bieden de veiligheiddie onze speelclubbersnodig hebben. Mama enpapa zijn onfeilbaar, ze zijnals het ware ongenaakbaregoden. Het gezin is voorde speelclubber de veiligethuishaven. Van hun oudersnemen onze speelclubbersook hun waarden en normenover, ze stellen zich hiergeen vragen bij. Wat goedof slecht is, is zo omdat papadat gezegd heeft. Broers enzussen komen ook aan bodwaardoor de aandacht voorde ouders wat vermindert.Speelclubbers kunnen eenhechte band hebben methun huisdieren.De meeste van onze speelclubbersgaan naar school enhebben vriendjes met wie zekunnen (samen)spelen. Deschool is voor hen een dagelijksegewoonte geworden,met een meester of juf diealles het beste weet. Aan deandere kant zijn er op schoolsoms ook pesters. Speelclubberskunnen gemeenzijn voor elkaar. Heel watkinderen voelen zich door depesterijen ongelukkig.Vriendschap begint voor henal meer een concreet begripte vormen. Er ontstaan hechterevriendschapsbanden,maar ook pestgroepjes.Speelclubbers hebben nogveel vrije tijd. Ze (of hunouders) vullen dat vooralop met spel. Ze hebbennood aan actief bezig zijn.Speelclubbers proberen viaal dat spelen zoveel mogelijkervaringen op te doen. Zeontdekken enorm veel doorspelen. Spelen is leren.De media, en vooral televisie,hebben een enorme invloedop onze speelclubbers. Zekunnen als geen ander vertellenover de laatste nieuwe tekenfilms.Bepaalde rages zijnvoor hen op maat gesneden.De jongste speelclubbershouden nog van fantasiefiguren.Ook muziekgroependie zich op kinderen richten,zijn heel populair. De commerciëlesector heeft hiergeld in geroken en probeertde ouders op kosten te jagen.Je moet als speelclubber metdie dingen kunnen meedoen,anders hoor je er niet bij.Langzaamaan ontwikkelenspeelclubbers eengeweten. Ze kunnen zichschuldig voelen over ietswat ze mispeuterd hebben.Hun individualisme begintplaats te maken voor meerinlevingsvermogen insituaties die ze herkennen.Zo kunnen oudere speelclubbersmedelijden hebbenmet leeftijdsgenoten die nietbuiten kunnen spelen omdatze in een rolstoel zitten, of metkinderen die geen speelgoedhebben.Die situaties staan dicht bijhun eigen leefwereld.Bij speelclubbers wordt deklemtoon meer gelegd op hetleren samen spelen. Speelclubberszijn nog impulsiefen beginnen vaak spontaante spelen. Daarmee kun jetoffe activiteiten opzetten.Een uitnodigend speelterrein,een op maat gemaaktspeelclublokaal en aangepastmateriaal kunnen hen zo aanhet speleng s g e u i m l r l l s r i j d a au c g v s z n i e e e i t m o n w ir h j i s d a a r d n r s e r r a ae a a s e a a a a a e a e m e g a an r m i n d l e r e w m a n a s e a] dubbelpunt DECember 2006 [11


DOSSIER DE GROEILIJNleer samen spelenDe jonge speelclubbers levennog sterk in hun eigen fantasiewereld,maar de ouderespeelclubbers kunnen al meerals ploeg samen spelen. In ditspel zullen de speelclubbers dieevolutie van individueel spelennaar samenspelen doormaken.De inkleding van het spelbepaal jij! Kies een eenvoudigefantasiefiguur die de speelclubbersom hulp vraagt, bijvoorbeeldeen piraat die zijn schatniet meer vindt. Of misschieneen kabouterstam wiens koninginziek is? Of wat dacht je vaneen pinguïn die de weg naar deZuidpool kwijt is? Of ga op padmet Flupje Mazzel die door deeen of andere uitvinding in deproblemen is gekomen. Laat jegaan, want in de speelclubfantasieis alles nog mogelijk!Het komt er dan telkens opneer dat de speelclubbersverspreid zitten en eerst in huneentje moeten bewijzen datze het harde piraten-/kabouter-/pinguïn-/uitvinderslevenaankunnen. Ze komen telkensmeer kameraadjes tegen totze uiteindelijk met iedereensamen de laatste en grootsteuitdaging moeten aankunnen.Per twee – KennismakingIeder voor zich – creativiteitLaat speelclubbers een eigen tekening of een knutselwerkje maken.Ze kunnen zelf aan de slag gaan, met verf, gekleurd papier,...Iedere speelclubber krijgt een groot blad papier (minstens A3)en een potje verf in zijn of haar eigen kleur. Op dat blad tekenenze iets wat de leiding zegt, bijvoorbeeld “teken allemaal je opa, jefavoriete hobby, je juf, mama en papa,... ” Na die tekening schuiftiedere speelclubber door naar een ander papier en tekent hieropzijn of haar favoriete huisdier enzovoort. Zo krijg je een aantal leukeschilderijen waarmee je je lokaal kunt versieren en krijg je tevenseen kijk in de leefwereld van je speelclubber.Op de gele stoel leggen de speelclubbers uit wat ze gemaakt hebben.Waardeer zeker alle werkjes. Er kunnen soms grote verschillenzijn in de knutselwerkjes. Jonge speelclubbers kunnen nog nietaltijd zo gedetailleerd knutselen als de oudere. Zorg dat niemanddaardoor uitgelachen of uitgesloten wordt.Je hebt natuurlijk in het begin van het jaar al veel kennismakingsspelletjes gespeeld.Toch kennen zelfs ‘beste vriendjes’ in je ploeg elkaar nog niet zo goed als ze wel denken.Per twee moeten speelclubbers een ballon tussen zich in geklemd houden. De ballonmag niet vallen. Terwijl ze proberen de ballon van de andere ploegjes op de grond tekrijgen, moeten ze zoveel mogelijk over zichzelf vertellen. Geef hen een thema waarze over kunnen praten, zoals de ouders, familie, vakantie, de klas, hobby’s,... Bij elkfluitsignaal geef je een nieuw thema. Als de ballon op de grond is gevallen, hebben zeverloren.Zet je met de speelclubbers in een kring. Geef hen enkele velletjes toiletpapier met opelk velletje één van de bovenstaande thema’s. Iedereen mag om beurten een velletjetoiletpapier uitkiezen en vertellen wat hij of zij over dat thema weet van een anderespeelclubber.12 ] dubbelpunt DECember 2006 [


speelclubDOSSIER DE GROEILIJNPer driePer drie spelen de speelclubberskanon-kanon. Deploegjes staan in een kring. Jijduidt, na een paar keer rondte draaien, een willekeurigploegje aan. Dat ploegje moetbukken. De ploegjes links enrechts ervan moeten zo snelmogelijk een kanon vormen(de middelste is de ‘loop’ dieover de armen van de tweeanderen hangt) en zo ronddraaien.Wanneer ze volledigrondgedraaid zijn mogen ze‘boem’ roepen. Het kanon datals eerste kan schieten, heeftgewonnen. Het ploegje dat alslaatste overleeft, heeft het helespel gewonnen.in 2 ploegen – competitiefGrassprietjesverdeeltechniek: laat iedereen een grassprietjetrekken en een andere speelclubber opzoeken. Laat alle speelclubbershun grassprietje aan beide uiteinden vasthouden. Nuduwen ze beiden hun grassprietje dwars tegen het grassprietjevan de andere zodanig dat de middens van beide grassprietjeselkaar raken. Wiens grassprietje breekt, zit in ploeg één, dewinnaars met de hele grassprietjes worden ploeg twee!Hier kun je bijvoorbeeld typische spelen aanleren als honkbal,koningsbal, trefbal, dood of levend, allerlei varianten opvoetbal, enz.in ploeg– samenwerkingsopdrachtPer vierVerdeel de speelclubbers in groepjes van vier. Elk groepje van vieris een belangrijke groep in de leefwereld van je speelclubbers,bijvoorbeeld één groepje is familie, een tweede groepje is de voetbalclub,een derde het klasje, enz. Er zijn ook leden die niet in eengroepje zitten of als het aantal leden wel deelbaar door 4 is, danwordt dat ontbonden. Elk groepje heeft een eigen cirkel (bv. eenhoepel) die ze van buitenaf moeten verdedigen. De speelclubbersdie geen groepsleden zijn, moeten zo snel mogelijk lid worden vaneen groep door in de cirkel te geraken. De groepsleden proberendat te verhinderen door ze te vangen met een fietsbinnenband.Lukt dat, dan moet de gevangene een andere groep gaan aanvallen.Wanneer een speelclubber in de hoepel geraakt, moeten allegroepsleden van die hoepel zo snel mogelijk mee in de hoepelgaan staan. Wie als laatste in de hoepel geraakt, valt af en probeertop zijn of haar beurt in de hoepels binnen te dringen.Je kunt ze na dat spel even laten vertellen over hun sportclub, muziekschool,gezin, schooltje,...Voor speelclubbers zijn simpele opdrachtjes dieze samen tot een goed einde kunnen brengenal een hele overwinning. Het is bijvoorbeeldgeweldig als ze met z’n allen hun leid(st)er hetplein kunnen overdragen. Of laat de groepmet een aantal voorwerpen (kussens, autobanden,...)het terrein oversteken.Je kunt ook een meer individuele proef geven,waarbij de klemtoon ligt op elkaar aanmoedigen.Je kunt ze bijvoorbeeld samen eenbepaalde tijd een uithoudingsproef laten doen.Zondagmiddag zijn wij daar, Raaaaaaaaaaaar maar waar!Zeg, ben jij er al geweest, Op het superspeelclubfeest?Tekst uit het speelclublied: ‘op het superspeelclubfeest’:[foto’s: chiro de schakel dadizele]OPLOSSING WOORDZOEKER SPEELCLUB] dubbelpunt DECember 2006 [13


DOSSIER DE GROEILIJNDe grote rakwifoto:chiro de schakelAls je heel deze Dubbelpunt leest, ben je echt wel een afdelingskenner geworden,maar ken je de rakwi’s ook zo goed als je zelf denkt? Doe de grote rakwi-Flairtesten je weet meteen je rakwigehalte. Het systeem ken je waarschijnlijk wel: kleur hetvakje bij de uitspraak die het beste bij jou past en tel nadien je punten.1. Je bent met je rakwi’s op stap,wat doe je tijdens het vieruurtje?a. Je maakt een babbeltjemet je rakwi’s.b. Je neemt je programmavoor na het vieruurtje doormet je medeleiding.c. Je trapt een balletje metde rakkers.2. Je hebt met je rakwi’s keuzenamiddag.Wat doe je?a. Je rakwi’s hebben de vrijekeuze over wat ze willendoen.b. Je laat de rakwi’s kiezenmaar stelt wel duidelijkegrenzen.c. Je geeft je rakwi’s dekeuze uit enkele voorbereidespelen.3. Regels zijn belangrijk voorrakwi’s. Hoe stel je ze op en maakje dat je rakwi’s er zich aan houdentijdens het jaar?a. Jij bent de leider/leidster,dus jij zegt aan welke regelsze zich moeten houden.b. Je speelt een groot spelwaarin alle regels aan bodkomen en bespreekt ze metde rakwi’s.c. Je hangt grote flappenin het lokaal waar je samenmet de rakwi’s de regelsvoor dat jaar op schrijft.4. Je wilt een groot bosspelspelen met je rakwi’s. Welkeinkleding zou jij gebruiken?a. Een maffiaspel, waarbijde rakwi’s dingen moetensmokkelen. Zelf ben je verkleedals de grote baas vande Cosa Nostra.b. Een spel gebaseerd opHarry Potter, waarbij derakwi’s door middel vanopdrachten toverspreukenmoeten verdienen om eendraak mee te bestrijden.c. Een spel waarbij je derakwi’s goud laat verdienendoor tegenstanders uit teschakelen (paintbalstijl).5. Je wilt een rode draad hebbendoorheen je werking tijdens hetjaar. Wat doe je?a. Elke week sluiten we afmet een spelletje uit degrote spelenton, waar derakwi’s zelf spelletjes inmogen steken.b. Elke week krijgt eenandere rakwi het grote rakwidagboekmee naar huis,waarin hij of zij schrijft overde voorbije activiteit.c. Je lanceert in het beginvan het jaar een gotcha metwoorden tussen je rakwi’s(als je iemand anders hetwoord kunt laten zeggendat jij op je briefje hebtstaan, is hij/zij uitgeschakeld).6. Op bivak ga je je rakwi’s wekken.Wat doe je?a. Je blijft even staan, encontroleert of iedereen weluit hun bed komt.b. Je blijft bij je leden totiedereen klaar is en zieterop toe dat iedereen huntanden poetst en versekleren aantrekt.c. Je wekt de rakwi’s en gaatnadien je materiaal voor deactiviteiten klaarzetten.14 18 ] dubbelpunt DECember 2006 [


RAKWIDOSSIER DE GROEILIJNflairtest7. Een van je rakwi’s wordt duidelijkgepest. Wat doe je?a. De pester mag als strafhet volgende spel niet meespelen.b. Je zegt de pester dat jezulk gedrag niet duldt enhaalt de regels boven dieje in het begin van het jaaropgesteld hebt.c. Je neemt pester engepeste apart. Door eengesprek probeer je te wetente komen wat het probleemis en samen met hen eenoplossing te voorzien.8. Ouders staan bij de rakwi’s:a. Centraal in het leven, rakwi’sstaan nog heel dicht bijde ouders. En rakwi’s hebbennog veel respect voorhet gezag van de ouders.b. Centraal. Ze hebbenrespect voor het gezag vande ouders, maar in de buurtvan vrienden moeten zeniet te betuttelend doen.c. Niet meer zo centraal inhet leven, rakwi’s beginnenzich af te zetten tegen hungezag.9. De vriendschapsrelaties vanrakwi’s bestaan vooral uit:a. Wisselende groepjesb. Een hechte vriendschapmet 1 persoon van hetzelfdegeslacht.c. Kliekjes binnen een groteregroep.10. Er is een koppeltje in de groep.Wat doe jij?a. Je plaagt de rakker enkwik in kwestie met hunprille liefde.b. Je trekt het je allemaalniet te veel aan en laat henrustig doen, uiteindelijk zijnontluikende romances normaalbij rakwi’s en zijn zemeestal van vrij korte duur.c. Je speelt een inlevingsspelover verliefdheid.De conclusie23 – 30:Jij bent echt wel een rakwifanaat in hart en nieren,het lezen van deze Dubbelpunt leerde jou enkel dat jijecht wel gemaakt ben om bij die zotte bende te staan.Je rakwi’s dragen je op handen en roepen dat je hunbeste leid(st)er ooit bent. Doe zo voort!17 – 23:Jij voelt je echt thuis bij de rakwi’s, je bent een prachtvan een leider/leidster. Probeer met je rakwi’seens een goed ingekleed themaspel te spelen engeef ze de ruimte om mee dingen te beslissen.10 – 16:Soms verwacht je te veel of te weinig van jerakwi’s. Rakwi’s hebben nog veel steun en eenwakend oog nodig. Zoek een leuke rode draaddoorheen je Chirojaar en hou er rekening meedat rakwi’s geen speelclubbers meer zijn maarook nog lang geen tito’s zijn. Samen met jerakwi’s de regels voor tijdens het jaar of opbivak afspreken is een must. Rakwi’s zijn heelgevoelig voor rechtvaardigheid en als ze deregels mee opgesteld hebben, zullen ze diesneller toepassen. Rakwi’s zijn dol op themaspelen,zolang ze maar in een realistischthema gekaderd zijn. Voeg aan een spel nogde nodige dosis avontuur toe door ze te latensluipen/smokkelen en je rakwi’s hebben hetspel van hun leven ontdekt!10. a. (1) b. (3) c. (2)9. a.(1) b. (3) c. (3)8. a. (2) b. (3) c. (1)7. a. (1) b. (2) c. (3)Tel uit je winst6. a. (2) b. (3) c. (1)5. a. (3) b. (3) c. (1)4. a. (3) b. (2) c. (1)3. a. (1) b. (2) c. (3)2. a (1) b. (3) c. (2)1. a. (3) b. (1) c. (2)] dubbelpunt DECember 2006 [19 15


DOSSIER DE GROEILIJNGerard Clochard is alles kwijtWaarom komen rakwi’s naar de Chiro? Is het voor diegeweldige leiding, voor dat lekkere vieruurtje, voor devriendjes en vriendinnetjes? Waarschijnlijk hebben allerakwi’s wel hun eigen redenen, maar ze komen vooral omeen namiddag kind te mogen zijn en spelletjes te spelen!Wat heb je nodig voor een echte ‘groene’ namiddag?x Een realistisch thema dat ook raadselachtig is. Inkleding isbelangrijk!x Afwisselend actieve en passieve spelletjes.x Ieders talent komt aan bod.x Je kunt makkelijk meerdere weken met hetzelfde grootspel bezig zijn.x Een avontuurlijk sluipspel kan grensverleggend zijn.x Zorg voor de nodige veiligheid: rakwi’s kennen soms huneigen grenzen niet.In het spel hieronder werden de opgesomde puntjes in hetachterhoofd gehouden.VoorbereidingJe zoekt bij de creatieve oud-leiding een slachtoffer dat vooreen dag in de huid van Gerard Clochard wil kruipen. Je kuntnatuurlijk ook jezelf volledig verkleden! Pantoffels, een viezebroek, een lange jas met enkele gaten, een hoed, handschoenenzonder vingers,... Laat je inspiratie maar de vrije loop.Verloop van het spelGerard Clochard komt in de Chiro aan met een lege winkelkar(of iets anders waar je dingen in kunt verzamelen). Hij is eenbeetje droevig en ook wel bang. De winter is begonnen enGerard is alles kwijt. Gerard heeft geen huis; alles wat hij had,zat in zijn kar. De spullen die erin zaten, lijken voor de rakwi’smisschien niet zo waardevol, maar voor Gerard betekenen zeheel veel. Wat voor een rakwi een stom stuk karton lijkt, is voorGerard een dak boven zijn hoofd!Bij elk materiaal waaraan de dakloze gehecht is, speel je eenspel! Wanneer ze het spel goed meespelen, krijgt Gerard datmateriaal ook terug.Slot: moraal van het verhaalAls blijkt dat de rakwi’s goed meegespeeld hebben, kanGerard met een brede glimlach op zijn gezicht en een gevuldekar naar ‘huis’ vertrekken. Voor hij vertrekt, maakt hij de rakwi’snog eens duidelijk dat niet iedereen kerstmis viert in eenwarme zithoek met cadeautjes en een versierde kerstboom.Karton/doos:Met een stuk karton of eengrote doos kun je een mooi huismaken. Muren schilderen ofbehangen, raampjes uitsnijden,gordijntjes maken,... Een creatieverakwi kan een oude doosomtoveren tot een mooie villa.Hierna kun je een gesprekjeover armoede aangaan. Vraagje in kleine groepjes even af wateen gezellige thuis is. Hiermeegeef je de boodschap dat jemet weinig middelen toch eengezellige thuis kunt creëren.Kijk maar naar de Chirolokalen,met enkele toffe knutselwerkjesen een warm drankje is het alveel gezelligerWinkelkar:Daklozen hebben dikwijls eenoude winkelkar waarin ze al hunbezittingen bewaren. Leg eenparcours af met een oude winkelkarwaarbij je de kar moetvolladen met allerhande dingen.Als je geen winkelkar hebtin de Chiro kun je ook een fietsof rolstoel gebruiken. Welkegroep raapt de meeste spullenop in een zo kort mogelijke tijd?Welke groep zou het best kunnenoverleven op de straat?Muts en handschoenen:Iedereen heeft een muts (ofbuff) op hun hoofd. De bedoelingis dat ze elkaars hoofddekselgaan stelen. Degene wiensmuts afgenomen werd, wordthet slaafje. Hij of zij moet denieuwe meester(es) helpenom zoveel mogelijk mutsen teveroveren, om uiteindelijk degrootste en sterkste groep teworden.Warme drank:Als vieruurtje kun je een (veilig)vuurtje maken in een vuurkorfwaaraan de rakwi’s hunhanden kunnen warmen. Eenwarme kop chocolademelk ofeen lekkere kom soep smakenaltijd, zeker als je tenen aan hetbevriezen zijn!Gezelschap:Een dakloze heeft soms ookeen ‘huisdiertje’: een hond ofmisschien weleen knaagdiertje. Verstop inhet lokaal een klein beestje.Dat mag geen levend beestjezijn! Iedereen gaat op zoek inhet lokaal. Als ze het diertjegezien hebben, mogen ze gaanzitten. Ze moeten de verstopplaatsvoor zich houden, wantiedereen moet het zelf zien tevinden!Deken:Speel het spelletje ‘levendematras’. Eén rakwi ligt op zijn ofhaar buik op de grond, geblinddoekten met een deken overzich heen. De rest van de groepstaat errond en één persoongaat bovenop de ‘levendematras’ liggen. De matras moetraden wie erbovenop is komenliggen. Wanneer het juist is,mag er een nieuwe matrasaangeduid worden. Bij eenfout antwoord mag de persoonwiens naam genoemd werderbij gaan liggen. Zo ga je doortot de juiste naam geradenwordt.Geheugen:Gerard is een oud mannetje.Het leven op de straat heeftzijn geheugen een beetjeaangetast. Hij is ook volledigin de war. Om zijn weg tevinden is het belangrijk dat hijde verschillende straatnamengoed kent. Speel daarom eenkleine quiz over je eigen dorpmet verschillende rubrieken:monumenten, straatnamen,cafés, dorpsfiguren, enz.Sokken:Dat spel moet je spelen als hetdonker aan het worden is. Metkrijt teken je een driehoek metzijden van 4 m op het plein. Jelegt op elke zijde enkele sokken.De rakwi’s moeten sluipennaar de driehoek en probereneen sok te stelen. In hetmidden staat iemand van deleiding met een zaklamp. Alsdie rakwi’s herkent, moeten zeterug achteruit. Als ze slim zijn,doen ze elkaars opvallendstekledij aan!16 ] dubbelpunt DECember 2006 [


KETIDOSSIER DE GROEILIJNGenoeg theorie, tijd vooractie. Wat dacht je van eenrollenspel? In elke keti zittenwel tien miljoen persoonlijkhedensamengebald. Laat dieprop van blauwe creativiteitmaar eens lekker exploderen.Je denkt dat je keti’s hier nietklaar voor zijn? Dat had jegedacht! Een goed rollenspeldoet (ver)wonderen!“Welkom in therapie”Je tovert het lokaal om tot eenechte therapieruimte. Laat je fantasiewerken en plots staat er eenoperatietafel, een massagebad, eengezellige hoop kussens om het jeketi’s naar hun zin te maken. Je laathen enkel op bepaalde ogenblikkenin de therapieruimte. De rest vanhet spel speelt zich af in een anderlokaal of buiten. Je laat hen brainstormenover een eigen personagedat met een bepaald probleem zit.Wanneer je merkt dat een keti klaaris, neem je die apart in de therapieruimte.De andere keti’s geef je eenaantal opdrachten mee, waarmeezij hun personages verder kunnenuitwerken. Het zijn opdrachtenwaarbij je je keti’s iets laat knutselenof schrijven dat met hun personagete maken heeft. Bijvoorbeeld: eentekening maken over wat hunpersonage verstaat onder liefde. Ofje laat hen een voorwerp zoekendat hun personage typeert. Laathen een brief schrijven over zichzelfof geef hen een vragenlijst waarinalle gegevens worden opgenomenover het personage. Zo krijgen jeketi’s alvast een beter beeld van huneigen personage.“En wat is uw probleem?”Je neemt één van je keti’s apartin de therapieruimte. Je probeertdoor een vraaggesprek te achterhalenwat voor iemand de keti is enwat het probleem is. Als je een grotegroep keti’s hebt, kun je hen altijdper twee of per drie laten passeren.Je doet dan aan groepstherapie. Derest van het spel probeert iedereeneen oplossing te zoeken voor deproblemen van hun personage. Alsje je gesprek beperkt tot één à tweeminuten, kun je heel snel iedereenaan het werk zetten. Geef hen degekste opdrachtjes, waarmee zijtelkens dichter in de buurt komenvan een oplossing. Belangrijk bijdat onderdeel is dat je de keti’s opde een of andere manier ‘dwingt’zich in te leven in hun personage.Het kan al veel helpen als je zelf ookoverdreven de rol van therapeutspeelt. Overacting is nu een must!Een voorbeeld:dossier nummer 5Een hoogbejaarde tiptien metalzheimer en een depressieve kerelmet een minderwaardigheidscomplexkomen voor therapie. Inhet begin geef je hen opdrachtendie te maken hebben met hunpersonages. Je laat hen hun eigenpersonages ontdekken. Als je merktdat dat proces voorbij is, kun jewerken aan het probleem. Soms zulje moeten vissen, want iemand metalzheimer vergeet al eens wat uit devorige consultaties en een depressievelingzal misschien niet snel zijnprobleem blootgeven. Laat henzelf oplossingen bedenken voorhun probleem, maar stel ook eenduo-kuur voor. Je kunt er bijvoorbeeldvoor zorgen dat je de depressievelingvan zijn minderwaardigheidscomplexafhelpt door bij dehoogbejaarde dame op de thee tegaan of door haar te masseren meteen speciaal, zelfgemaakt zalfje.Variatie in de behandelingJe kunt de therapieruimte voor vanalles gebruiken. Het kan een echtesporthal worden. Daarin kunnenje blauwe patiënten zich afreagerenop een boksbal of met eenontladend partijtje worstelen. Jekunt ook vertrekken van vooropgesteldepersonages. Dan wordt heteen wedstrijd waarbij je de keti’suitdaagt om van elkaar te ontdekkenwelke personages zij zijn. Wiehet eerst ontdekt wat voor iemandde ander is, zet een stapje verder inde richting van een oplossing vanhet probleem. Het helpt als je opvoorhand hebt vastgelegd hoeveelstappen je hoogbejaarde alzheimerpatiënten je depressievelingmoeten zetten om van hun aandoeningenaf te geraken.] dubbelpunt DECember 2006 [23


DOSSIER DE GROEILIJNtestBen jij een steracteur/steractrice? Wat zeggen je wenkbrauwen over jou? Wie is jouw geheimeaanbidder? Deed je ooit de ik-vrij-veilig-test, de grote afknapquiz of de hoe-sterk-is-mijn-relatie-natwee-uur-test?Je kunt het zo gek niet bedenken of magazines als Fancy, Flair en Blik hebben er eentestje voor ontworpen. Wie beweert nog nooit zo’n test – hunkerend naar het resultaat – te hebbeningevuld, is uniek, of beter nog, onbestaand! Zeg dus geen nee tegen the-truth-may-be-orange-test.Hoe oranje zijn je aspi’s: 2Cool oranje, ejnaro oranje, of tot over hun oren oranje?Doe de test en kom het te weten!1. Wat doen de aspi’s in hun vrije tijd?A Naar de Chiro gaan, uiteraard. Wat zoudenze anders nog doen?B Naar de Chiro gaan, en – als ze al nietvoor hun tv liggen, msn’en, sms’en, ofchatten – wat rondhangen op het pleintje.C Naar de Chiro gaan, gitaarspelen, voetballen,lezen, werken bij de bakker,...2. Zo gewoon en toch bijzonder, dat isthuis.A Mijn aspi’s zijn de achterbankgeneratie.Tijdens de ritten van de fuif, naar decinema, naar hun weekendjob,... houdenze hun ouders enthousiast op de hoogtevan waarmee ze zo allemaal bezig zijn.B Mijn gat, ja. Mijn aspi’s wonen in hetChiroheem. Ze onthouden niet eens deverjaardag van hun ouders.C Mijn aspi’s zijn echte ‘mamakindjes’. Zeplakken nog aan hun ouders als warenhet vliegen op een pot confituur, en dannog liefst aardbeienconfituur, want diesmeert mama ook tussen de boterhammenvoor op school.3. Aspi’s of parenclub, dat verschil zieje toch niet.A Ja, de aspimeiden zijn echte matrassen,de jongens echte gigolo’s. Mijn aspi’sveranderen van lief zoals van onderbroek.B Nee, er is een koppeltje al enkelejaren samen. Ze spreken over huisjeboompje-kindjeen trouwen. Wij mogennaar de receptie komen.C De hormonen van mijn aspi’s slaan nogniet op hol. Sommigen hebben een lief,anderen nog niet, maar zij hebben daarook niet direct behoefte aan.4. De Aspipartij zou niet misstaan in hetpolitieke landschap.A Inderdaad. Ze slikken niet alles zoals hethen wordt voorgeschoteld. Ze herkauwenalles en vormen hun eigen mening.B Daar ben ik niet zo zeker van. Ze aanvaardenalles zoals het hen wordt opgediend.Ook durven ze wel eens met de windmeedraaien.C Nee. Mijn aspi’s liggen niet wakker vanwat er rond hen gebeurt. De wereldmag nog vergaan, ze zullen zich eensomdraaien in hun nest en verder slapen.5. Daar staat hij dan: Mister of MissPerfect. De natte droom van je aspi’s.Maar zien we daar geen witte sportsokkenaan zijn of haar voeten?A Ook al heb je een lelijke smoel, met wittesokken ben je ‘vree cool’. Witte sokkenzijn in bij ons, dus iedereen draagt ze.B Paniek! Da’s echt fout. Iemand met wittesokken is... en dat kan dus echt niet!C Wat interesseren hen die witte sokken?Je bent niet wat je draagt.6. Aspi’s, met de A van Almost leiding.A Daar komen ongelukken van. Laat hennog een jaartje of twee wachten.B Ik laat mijn aspi’s van tijd tot tijd een voorbereidingmaken. De andere afdelingenvallen we daar niet mee lastigC Mijn aspi’s zijn geboren speelclubleiding.Dat merkte ik vorige keer toen ze inleiding stonden.7. Koning-keizer-admiraal, mij alsaspileid(st)er willen ze allemaalA Dat interesseert me niet. Zolang ze doenwat ik hen vraag, zal het mij worst wezenwat ze van me vinden. Uiteindelijk bereidik iets speciaal voor hen voor.B Ik probeer hen warm te maken vooractiviteiten die hen op het eerste gezichtkoud laten. Een uitdaging! Soms lukt het,soms lukt het niet, dat geef ik ook toe.C Ik ben de populairste, ik doe dan ookenkel wat ze tof vinden. Van mij mogenze alles.8. Mijn aspi’s hebben allemaal eenoranje onderbroek in hun kleerkast.A En ook oranje sokken, bh’s, veters, ‘marcellekes’,...Als we gaan zwemmen, dragenwe zelfs allemaal een oranje badmuts.B Hoe kan ik dat weten? Ik kijk niet iederekeer onder hun short of rok!C Ik denk dat er inderdaad van die gekkenin onze groep zitten, maar da’s niet aanmij besteed. Ik houd het liever wit.24 ] dubbelpunt DECember 2006 [


Is je score lager dan 6 =2Cool oranjeEnkele van je aspi’s zijn 2Cool.Misschien moeten sommigenin je ploeg nog watontdooien. Sommige lijkenonverschillig, maar o wee alsze uit hun schulp moetenkomen. Win hun vertrouwenen je bent hun gedroomdeaspileiding. Ze moeten bijjou terecht kunnen. Geefhen af en toe inspraak in hetprogramma. Let op! Dat isniet hetzelfde als overdrevenpopulair gedrag. Dat helptenkel op korte termijn, oplange termijn val je met zo’nhouding zeker door de mand.O ja, nog even dit: mochthet nodig zijn, schrik er nietvoor terug hen de noodzakelijkeseksinfo te geven.Beoordeel mensen die eengewoon leven leiden niet tesnel. Gewoon zijn is vaak algek genoeg. En bij jou gaat‘gek’ heel ver, maar dat is nueenmaal niet bij iedereen zo.9. De school isvoor je aspi’s...A De tijd tussen ontbijten avondmaal.B Het walhalla van deleerervaringen.C Een bijeentroepen vanvrienden.10. Een aspi werd ‘geblokt’op MSN door een vriend.Hoe reageer je?A Het zal wel een technischfoutje zijn. Wat een sukkel!B Vraag een verklaring.Wat is er mis met hem?C Helemaal niet erg.Vrienden genoeg.Het resultaatIs je score tussen de 6 ende 12 = ejnaro oranjeIs je score hoger dan12 Op en top Oranje =oranje tot over hun orenMeestal lijken aspi’s goedovereen te komen methun ouders. Dat betekentniet dat er geen conflictenzijn. Heel wat aspi’s zijnlid van meerdere verenigingentegelijk. Aspi’swillen uitgedaagd wordendoor iemand die zelfenthousiast kan spelen enknettergekke activiteitenkan bedenken. Je magvan je aspi’s verwachtendat ze verder gaan danwat ze geneigd zijn tedoen, zolang je oog hebtvoor wat er omgaat bij jeaspi’s. Geef hen genoegbewegingsvrijheid enmaak eventueel samenleefregels op. Je aspi’szijn door en door oranje,knaloranje. Daag ze uit enje wordt uitgedaagd. Hetwordt super!Naarmate jongeren ouderworden, wordt de vriendenkringkleiner. Respect,gelijkwaardigheid envertrouwen zijn de sleutelwoorden.Vrienden zijnvoor je aspi’s heel belangrijk,ook om af te wegen ofiets cool is of niet. Hangniet de flauwe plezanteuit! Daag hen uit: laat henhun mening zoeken, laathen ook eens een activiteitvoor een jongere afdelingvoorbereiden,... En mochthet nodig zijn, sleur ze vanachter hun pc of gebruikjuist internet, pc’s en anderesnufjes in een spel.aspIDOSSIER DE GROEILIJNscoresA B C1. 0 1 22. 2 0 13. 0 1 24. 2 1 05. 2 1 06. 0 1 27. 0 2 18. 2 0 19. 0 2 110. 1 2 0VoorbereidingGeen twee aspi’s zijn dezelfde. Dat zullen jij en de rest van de ploeg ook merkenwanneer jullie gaan ‘aspihandelen’.Iedere aspi krijgt zes kaartjes met op de ene kant de zes verschillende thema’s uithet rijkelijk gevulde leven van onze aspi’s: gezin, relaties en seksualiteit, vrije tijd,engagement, school, en kijk op de wereld. Op de andere kant van het kaartjeschrijven de aspi’s hoe zij over die onderwerpen denken.Roel schrijft bijvoorbeeld bij gezin: “Ons ma, dat is een toffe griet, maar somszaagt ze wel dat ik te laat uitga!”Wanneer iedereen voor zich een profiel heeft opgesteld, gooi je alle kaartjes bijelkaar en je kunt beginnen. De aspi’s moeten tijdens het spel hun eigen profielterugverdienen.] dubbelpunt DECember 2006 [25


DOSSIER DE GROEILIJNspelverloopDeel 1Er zijn groepen van twee of driepersonen, afhankelijk van degrootte van je aspiploeg. Despelers van een ploeg hangenmet hun voeten aan elkaar.Vorm buiten met touw eencirkel en leg een fietsband in hetmidden ervan. Er speelt muzieken de groepjes dansen rond decirkel. Wanneer de muziek stopt,moeten de groepjes zo snel mogelijkdoor de fietsband kruipen.Het groepje dat eerst door defietsband is geraakt, kan doorzijn opdracht dubbel zoveel geldverdienen. De winnaars trekkenuit een envelop een opdrachtwaaraan een bepaalde waardehangt. Alle opdrachten zijn ‘Omhet ...’-opdrachten (zie verder)Bij het startsignaal beginnen jeaspi’s als gekken de opdracht‘Om het...’ uit te voeren.Na 10 minuten start de muziekopnieuw en moeten de groepjesweer dansen. Ondertussenbekijkt de spelleider de uitgevoerdeopdrachten en bepaalthoeveel geld elk groepje ervoorverdient. De winnaars krijgeneen verdubbelde premie.De veilingTelkens wanneer een opdrachtuitgevoerd is, is er een veiling.De veilingmeester, uiteraarduitgedost in overdreven chicmaatpak en met een hamer,zal nu één of enkele facettenvan een aspileven veilen. Debieders kunnen hun gang gaanmet hun zuurverdiende centenen zo proberen een kaartjete bemachtigen. De hoogstebieder krijgt het kaartje. Het isniet de bedoeling dat de aspi’salleen de kaartjes kopen dietoebehoren aan een aspilevenuit hun eigen ploeg. Daarvooris er een tweede deel.‘Om het...’ – OpdrachtenOm het snelst een ruitjesbladvolkruisen.Om het meeste ‘de’ uit krantenknippen.Om het meeste water drinken.Om het langste tieren.Om het snelst een ballon volchoco aflikken.Om het meeste blikjes omgooien.Om het langst je adem inhouden.Om het meeste ballonnen metpapieren pijltjes laten knallen.Om het snelste 100 parels rijgen.Om het hoogste kaartenhuisjebouwen.Om het mooiste raam beschilderen.Om het meeste vlechten iniemands haar.Om het meeste dominosteentjeszetten.Om het meeste wasspelden op jegezicht zetten.Deel 2De kaartjes zijn allemaalverkocht. Nu is het de bedoelingom alle profielen van jouwploeg weer samen te stellen.De ploeg die tijdens de laatstemuziekronde als eerste door defietsband was, mag beginnenmet uitdagen.Zij mogen een ploeg uitdagenvoor een bepaald kaartje vaneen bepaald profiel. Ze kiezenzelf met welke opdracht.Winnen ze, dan krijgen ze datkaartje, verliezen ze, dan moetenze een kaartje van datzelfdeprofiel afgeven.Je kunt dus alleen voor eenkaartje gaan alsje al een kaartjevan dat profielhad.x Twee spelers van elke ploegstaan elk op een stoel tegenoverelkaar. Ze hebben eenborstelsteel met daaraan eenkussen vast. Rondom henliggen kussens. Ze moetenelkaar van de stoel duwen:wie er als eerste van valt,verliest.x ‘Wees eens... ’: Eén persoonleeft zich in een bepaaldvoorwerp in. De ploeg die alseerste het voorwerp raadt,wint (bvb. een naaktslak, eenbril of een klok).x Cirkelrugby: de twee ploegenvertrekken aan een zelfdepunt van de cirkel in tegengestelderichting rond decirkel. Het doel: de bal overde lijn krijgen waar je vertrokkenbent. Je mag maar in éénrichting lopen.De ploeg die het eerst zijn aspilevensweer heeft samengesteld,wint. Doorheen het spel kun jeenkele time-outs inlassen. Dankunnen de aspi’s hun al verworvenfacetten eens bekijken. Zokomen ze te weten hoe andereaspi’s in elkaar zitten en welkeandere stukken hier eventueelop aansluiten.Is die openheid nog niet echt aande orde in jouw groep? Hou hierdan rekening mee. Maak aan heteind van het spel even tijd vrijom de profielen te bespreken. Erzullen aspi’s zijn die graag iets inde groep willen gooien en er zijner die opvallend stil blijven bijbepaalde onderwerpen. Negeerdat niet!Je leert zo je aspi’s beter kennenen je staat weer een stapjedichterbij hen.26 ] dubbelpunt DECember 2006 [


DOSSIER DE GROEILIJNRakkers met eeningebouwd kompasLeider Bart was echt trots op zijn oriëntatietocht. Hij hadveel tijd gestoken in het opstellen ervan. Weken op voorhandwas hij de streek van de bivakplaats gaan verkennen.Hij had in het Chirolokaal een stafkaart van de omgevinggevonden uit 1974. Dankzij die kaart is hij een aantal kerenverdwaald op verkenningstocht. Gelukkig bestaan er dedag van vandaag gsm’s met een ingebouwd kompas. Hetresultaat van zijn inzet mag er zijn: een oriëntatietocht van8,4 km doorheen de Waalse bossen. Bart heeft een aantalbasistochttechnieken zoals kaartlezen, kompasoriëntatie eneen visgraat verwerkt in zijn trektocht. Het begin is eenvoudig:de leden moeten een simpele wegbeschrijving volgen.Met weemoed denkt hij terug aan zijn zilveren medaille ophet Belgisch Kampioenschap Oriëntatieloop bij de min-veertienjarigen.Vandaag zal Barts pronkstuk uit het bivakprogrammaeindelijk kunnen doorgaan. Hij verdeelt zijn rakkers in tweegroepen. Die groepen zullen de tocht apart afleggen. Bartzal de tijd opnemen die elke ploeg nodig heeft om de tochtaf te leggen. De snelste ploeg wint die oriëntatietocht.De eerste groep vertrekt. Volgens het instructieblad moetenze tot aan het kapelletje gaan en vandaar rechtdoor tot aanhet eerste kruispunt. Thomas neemt het voortouw en leidtde groep tot aan het kruispunt. Op het kruispunt moetenze links afslaan. Thomas wil de straat links inslaan, tot Joppehem tegenhoudt: “Wacht eens even, wie zegt dat we naardaar moeten? Kijk, als ik mij omdraai, dan ligt links aande andere kant. Ik denk dat we die andere straat moetennemen.”Joppe probeert de naam te lezen die op het bordje staat:“ruwe ah drowite”. Thomas aarzelt, zou Joppe misschiengelijk hebben? Hij kijkt naar de rest van de groep. Arnevindt dat ze Joppe moeten volgen. Voor Simon, Quinten enRobbe is het om het even. Thomas geeft het op. Groep 1slaat rechtsaf.Op de bivakplaats is het ondertussen een kwartiertje later.Groep 2 vertrekt nu ook. Maxime stapt flink door. Hij wilde eerste groep inhalen. In een mum van tijd bereikt groep2 het beruchte kruispunt. Lucas houdt deinstructies bij en leest hardop “Op het eerste kruispunt slaje linksaf.” Maxime twijfelt even: “Ik vind het zo moeilijk omlinks en rechts uit elkaar te houden.”“Ik ken daar een trucje voor”, roept Wout. “De hand waar jewijsvinger en je duim een L vormen, is je linkerhand. Datheeft juf Veerle mij geleerd.” Wout steekt zijn armen voorzich uit, zijn handpalmen naar boven gericht. Wout ziet datzijn rechterwijsvinger en rechterduim samen een L vormen.Groep 2 slaat rechtsaf, de ‘Rue à droite’ in.Leider Bart is ondertussen naar het eindpunt gefietst. Natwee uur begint hij zich toch af te vragen waar de eerstegroep blijft. Nog een uur later besluit hij om het parcoursper fiets af te leggen in de omgekeerde richting. Hij komt naeen halfuur terug op de bivakplaats aan. Hij is geen enkelegroep tegengekomen. Hij alarmeert zijn medeleiding.Iedereen begint mee te zoeken naar de verdwenen rakwi’s.Zolang de leiding weg is, moeten de aspi’s de andere afdelingenbezighouden.Tegen de avond keert alle leiding terug. Nergens een spoorvan de rakkers. De groepsleider raadt Bart aan om de politiein te lichten en de ouders van de rakkers op de hoogte tebrengen. Bart knikt. Hij haalt zijn gsm met ingebouwd kompasuit zijn rugzak. De moed zinkt hem in de schoenen wanneerhij de lijst met telefoonnummers van de ouders ziet.Hij besluit om eerst de politie te bellen. Op het moment dathij – in zijn beste Frans – het nummer van de lokale politieintoetst, ziet hij drie auto’s arriveren op de bivakplaats.Zijn rakkers komen uit de wagens gestormd. Uit de laatstewagen stapt een Chiroleider die Bart nog nooit gezien heeft.“Hallo, ik ben Stef van Chiro St.-Antonius Spoorloos. Uw rakkerszijn in twee groepjes op onze bivakplaats aangekomen.”Bart is met verstomming geslagen. Hij krijgt geen woordgezegd.“Je vraagt je waarschijnlijk af waarom we zo laat zijn. Geenenkele rakker wist nog precies jullie bivakplaats liggen. Wehebben dus een tijdje moeten rondrijden voor we die plekkonden vinden,” gaat Stef verder. “Oriëntatie lijkt me niethun sterkste kant te zijn.”foto: flickr] dubbelpunt DECember 2006 [ 27


Het deint over grenzen heen...Een kampvuur voor 12 5Denemarken, een klein land net boven Duitsland.Een Scandinavisch land, maar dan zonder de prachtigefjorden van Noorwegen, zonder de beroemdemeubelwinkels uit Zweden en met nauwelijks 5,4 miljoeninwoners. Belachelijk plat (het hoogste punt isnauwelijks hoger dan de kathedraal van Antwerpen)en met bijzonder veel kustlijn (7 314 km). Helaas ietste fris om er echt van “playa’s” te kunnen spreken. Enze betalen er nog met Kronen in plaats van euro’s.Saaier dan deles fysica, dus?Wat heeft het overwegendprotestantseDenemarkendan wel te bieden?Ze hebben er eenjeugdbeweging: FDF (FrivilligtDrenge- og Pige-Forbund).Die vereniging lijkt van al onzeEuropese partners misschiennog wel het meest op de Chiro.Ze hebben ook leeftijdsgroepenzoals bij ons, met ook eenverschillend kleurtje voor elkeafdeling. De badges daarvannaaien ze maar al te graag ophun blauwe uniformhemd. Zehebben ook een winkel waarje al die spulletjes van FDF kankopen, zelfs online. Ja, FDF gaatmet zijn tijd mee. Maar vergisje niet, de leidingvan de plaatselijkegroepen is ouderdan de gemiddeldeChiroleiding.Leid(st)ers diehun eigen kindjesmeenemen op bivakof die leidinggeven aan huneigen kinderenzijn geen rariteitin Denemarken.Je kunt gerustnog op je 40ein leiding staan. Het is wat wenoemen een echte familiale‘jeugd’-beweging.Vorige zomer organiseerdenonze Deense vrienden hun5-jaarlijkse bivak Julsø Lejr. Zegaan dan met (bijna) alle plaatselijkegroepen samen op bivak– een beetje te vergelijken metonze Krinkel, maar dan ookvoor leden. Dat betekent dater dan 12 500 mensen tegelijkop één plaats op bivak zijn. Eententenbivak, wel te verstaan,met zelf koken op houtvuurtjes.Deense stiptheid!Het mag gezegd worden: als deDenen ergens goed in zijn, ishet wel in organiseren, structureren,vergaderen, afspreken,coördineren en nog meerstructureren. Als buitenlanderontdek je meteen een belangrijkaspect van de FDF-leiding:als een FDF’er zegt “kwart vóóréén” dan bedoelt hij of zij kwartvoor één en niet kwart overdrie. Dat is in het zuiden vanEuropa wel eens anders. Stiptheid,punctualiteit, orde en netheid,het zijn zaken die ze hoogin het vaandel dragen bij FDF.De hele organisatie van eenbivak voor zoveel mensen zovlekkeloos laten verlopen, kanuiteraard niet als je leden enleiding dat niet gewend zijn. Zeorganiseren bijzonder veel vormingvoor iedereen. Van kleinsaf aan leren ze een vuurtjemaken, met een mes werken,sjorren en vele andere dingen.Maar uiteraard vergeten zeook niet om gewoon samen tespelen – vooral grootse spelen,en ingewikkelde dingen. Eensimpel ‘spel om het spel’ zoalswe dat in de Chiro wel eens durvendoen, zie je er minder. Maarook een Deen kan behoorlijkgeksentriek uit de hoek komen.Verkleedpartijtjes vinden ze fantastischen ‘hoe waanzinniger,hoe beter’.Er lopen ondertussen al enkeleDeense kerels rond met eenChirorokje onder hun felblauweFDF-hemd, en Chiromensendie wreed opvallen met een felblauwFDF-hemd over hun rodeChiro T-shirt. Leve de Europeseuitwisselingen!28 ] dubbelpunt DECember 2006 [


00 mensenWat speel je in Denemarken?Omhels eens een boomSpelverloop: Verdeel je ledenin duo’s, waarvan telkens 1 persoongeblinddoekt is. Degenedie kan zien, leidt de blindenaar een groepje bomen waarde blinde de kans krijgt éénboom uitgebreid te knuffelen.Dan leid je hem of haar wegtot op een voldoende afstandvan de bomen. Verwijder deblinddoek. Nu moet hij of zijzonder aanwijzingen proberende knuffelboom terug te vinden.Hierna worden de rollenomgedraaid.Duur: 20 minAantal: Minstens 2 duo’sMateriaal: BlinddoekenDe dans der gekkenSpelverloop: Iedereen staathand in hand in een kring.We zingen: “Nu dansen we degekkendans, de gekkendans, degekkendans, nu dansen we degekkendans en iedereen doetmee!” (op de melodie van ‘Kenjij Jan de Mosselman?’).Ondertussen wandel je inde kring rond. Dan roeptde aanvoerder: “Hebbenwe elkaar al bij de handenvastgehouden?” Waaropiedereen antwoordt metja of nee. Is het ja, danzoekt hij of zij verder.Is het nee, dan doetiedereen wat er voorgesteldwerd. De dans isten einde als de aanvoerdergeen leuke (ofaanvaardbare) plekkenmeer weet waarbij jeelkaar kunt vasthouden!Aantal: Minstens 6 spelersMateriaal: GeenDuur: 15 minKop of munt?Spelverloop: Deel je afdelingop in twee gelijke groepen envraag hen hand in hand in tweerijen te staan, met hun gezichtnaar de rug van hun voorganger.Er mag tijdens het spelgeen geluid gemaakt worden.Vóór de twee voorste spelersstaat de spelleid(st)er met eenmuntstuk in de hand. Hij of zijwerpt het muntstuk omhoog,vangt het op en laat het aanhen zien. Bij kop gebeurt erniets, bij munt moeten deeersten in rij ‘telefoontje’ spelenmet hun achterban: de eersteknijpt in de hand van de tweede,de tweede in de hand vande derde, enz. Als de ‘telefoon’bij de laatste aankomt, moetdie zo snel mogelijk naar vorenlopen om het muntstuk uit dehanden van de spelleid(st)erte graaien. De ploeg die hierinslaagt, mag de achterste spelervooraan laten, de verliezer gaatweer achteraan staan.Als er per ongeluk geknepenwordt bij kop en de achtersteuit de rij reageert, dan gaat hetpunt naar de tegenpartij enmogen zij 1 persoon naar vorenbrengen.Materiaal: MuntstukAantal: Best een even aantalspelers + een spelleid(st)erDuur: 10-20 minKaartstapelenSpelverloop: Neem elk eenstoel en zet je in een kring. Despelleid(st)er heeft een spelkaarten en deelt aan elke speler1 gedekte kaart. De spelersonthouden goed welke soortkaart ze hebben (harten, ruiten,klaveren of schoppen) engeven ze terug. Nu neemt despelleid(st)er het spel kaartenen roept telkens de soort van dekaart die hij of zij omdraait. Wiezijn of haar soort hoort, schuift1 plaats naar links, ongeachtof daar nog iemand zit. Enkelwanneer er iemand op je schootzit, kun je niet bewegen. Wieals eerste weer op zijn of haareigen stoel zit, heeft gewonnen.Materiaal: Kaartspel, stoelenAantal: Minstens 10 spelersDuur: 20 minImperiumSpelverloop: Er is 1spelleid(st)er. Alle anderengaan naar de spelleid(st)er envertellen hun geheime identiteit.De spelleid(st)er noteertdie namen en zet zich terugbij de groep. Hij of zij leest denamen 2 x hardop en verbergtze dan. Eén speler start met hetraden van de identiteit van deanderen. bv. “Ben jij Pinokkio?”Als het correct is, voegt ‘Pinokkio’zich bij het imperium van deeerste speler en mag die verderraden. Is het fout, dan gaat debeurt naar degene aan wie devraag was gesteld. Het spel eindigtals iedereen tot hetzelfdeimperium behoort.Materiaal: Pen en papier voorde spelleid(st)erAantal: Tussen 5 en 20 spelersDuur: 20 min] dubbelpunt DECember 2006 [29


HET VERHAALJo en de bende forellenDe walrus – Jo’s baas – waswoest. Weer is Jo er niet ingeslaagd om een artikel teschrijven over iemand diegek is. “Láchen moeten onzelezers doen, Jo! Lachen met aldie domoren met hun gekkeeigenschappen. Ze moeten zichbeter voelen dan de rest! Wat jijervan maakt is... is... slecht!”Zo komt het dat Jo weer op z’nVespa zit, helm en bril stevig opz’n kop. In zijn hoofd zitten zijngeliefde beurscijfers. In zijn taszit een papier met het adres vanzijn nieuwe slachtoffer.De bende van de beekBergbeekstraat 1-320Gekke eigenschap: eencompleet gestoorde bende!Deze keer is het een job met risico’s.“Maar daar trekt die dikkewalrus zich niets van aan,” bromtJo boos in zichzelf. Jo moetnamelijk een echte bende gaaninterviewen.Met een stevige zwaai tufthij de Bergbeekstraat in.“Wat gek,” denkt Jo, “erstaan helemaal geen huizen?Waar woont die bende dan?”Hij kijkt aandachtig rond. DeBergbeekstraat is een langestraat, die steil bergop gaat.De weg is eigenlijk maar smal.Héél smal. En vlak naast de wegloopt een stevige bergbeek. Hetwater spat soms tot op de weg.Hier en daar vliegt het schuim jerond de oren, zo wild is de beek.Jo voelt zich niet op zijn gemak.Een zee, ijsschotsen of de Zuidpool,dat is hij gewend. Maarwilde bergbeken zijn niet aanhem besteed. “Dat is meer ietsvoor... tja, hoe heet zo’n beestook weer?” vraagt Jo zich af.“Ik weet het, ik weet het: eenforel!” roept plots iemand luidin zijn oor. Jo draait zich om.Voor hem in de bergbeek ziteen forel. En hij is niet alleen. Erzitten wel 10 forellen in de beek.Ze hebben allemaal een zwarteleren vest aan en ze drageneen bandje met pieken omhun staart. Roestvrije piekennatuurlijk, want anders zoudenze roesten. Ze giechelen enbeginnen te roepen: “Wij gaanvoor niemand uit de weg, boem,boem! Wij gaan voor niemanduit de weg, boem, boem!” Enweg zijn ze. In bende zwemmenze tegen de stroom in, met hungekke kleren aan en hun rarekreet.“Hier moet ik toch iets over kunnenschrijven,” denkt Jo. “Zo’ngekke bende heb ik nog nietvaak gezien.” IJverig zet hij zichneer en begint te schrijven. Hijis zo geconcentreerd dat hij nieteens merkt dat er iemand naasthem is komen zitten.“Kroaak, kroaak!” Jo schrikt zicheen hoedje! Naast hem zit eengrote kikker. Beleefd vraagt Joof hij iets voor haar kan doen.De kikker vertelt Jo over de bendeforellen. Alle buurtbewonersin de Bergbeek ergeren zich aanhen. Omdat zij graag stroomopwaartszwemmen, botsen zevaak met de andere vissen in debeek. En als je op het paadje inde zon zit te genieten, plenzenze met hun staart water overje hoofd. Om maar te zwijgenover hun domme liedje dat zeheel de dag zingen! Jo wordt erstil van.In de verte zien ze de forellenin het water plonsen. Op hetwegje loopt een hamster meteen grote boodschappentas.“Kijk, die zullen ze dadelijk welnat maken,” moppert de kikker.De forellen hebben hem nu ookin het oog. Ze springen al uithet water om hun slachtofferbeter te kunnen zien. Jo en dekikker kijken gespannen toe.Ze springen allebei recht. “Kroaak,wat gebeurt er nu?” roeptde kikker. De hamster schuiftuit in een plas water en valt metboodschappentas en al in de30 ] dubbelpunt DECember 2006 [


ergbeek! “Oei, oei, dat is fout!”denkt Jo. “Hamsters kunnenniet zwemmen!” De kikker enJo springen en waggelen naarde plek waar ze hem het laatstzagen. Lang voordat ze daarzijn, zien ze hem echter al voorbijkomen,meegesleurd door debeek. “Help, help, ik –blub– kanniet zwemmen! –blub” Jo ende kikker staan aan de grondgenageld. Jo kan zwemmenin de zee, maar in bergbeken?Dat lukt niet. En de kikker is hetgewend om in vijvers rond teploeteren, maar voor bergbekenbedankt zij vriendelijk.Nog voor Jo beseft wat ergebeurt, staat de hamster weerop de kant. Drijfnat, maar metal zijn boodschappen. Uit de taslekt nog een straaltje water.Jo is onder de indruk. Hij kwameen verhaal schrijven om met deforellen te lachen, maar nu twijfelthij. “Eigenlijk zijn ze wel gek,maar het zijn ook helden,” bedenkthij. “Ik kan hen toch nietbelachelijk maken?” Jo begint teschrijven. De hamster schuifeltnaar huis, de kikker springt weerweg en de forellen racen verderdoor de bergbeek.Ook gek van Jo?Stuur dan een kaartje. Geen gewoonkaartje, maar een e-card.Doe iemand de geksentrieke groeten viawww.chiro.be/e-cards. Stuur een geksentriekegroet doorheen het Chirolanden maak er een te gek jaar van.Plots schieten er tien zilverenschimmen voorbij. Jo ziet ineen flits tien leren vesten en tienbandjes met roestvrije pieken.“Wij zetten jou weer op de weg,boem, boem!” zingen ze. In razendevaart halen ze de hamsterin. Eén forel neemt de hamsterop zijn rug. De andere gaanachter de boodschappen aan.De forellen amuseren zich rot.Ze achtervolgen een blikjetomatenpuree, jonglerenmet de eierenen jagen opde brikkenmelk.Het is al donker wanneer Joweer op zijn brommer stapt. Inzijn tas zit een artikel over dehelden van de Bergbeekstraat.“Hier zal de hoofdredacteur ookwel tevreden mee zijn,” denkt Jo.En hij rijdt naar huis.] dubbelpunt DECember 2006 [ 31


30 JAAR DUBBELPUNToen de Chiro in september 1985 haar 51e werkjaar inging, zinderdenhet enthousiasme en de sfeer van de landdag in Antwerpen nog altijdna. In Dubbelpunt werd er dan ook nog heel vaak naar verwezen. Jekunt het wat vergelijken met de impact van de Startdag in Oostende.Ook in de tweede helft van de jaren tachtig leefde de Chiro en... jawel,werden er spelletjes gespeeld!1985-1986inzet in de verf!spelen in het bos = bosspelenboskaartspelIn dat spel is het de bedoeling om zoveelmogelijk speelkaarten over te brengen eneventueel in het speelveld te bemachtigen.Speel in twee ploegen. Elke ploeg startaan een andere kant van het spelterrein.Voor de spelers vertrekken, krijgen ze elkeen speelkaart. Na het startsignaal gaatiedereen op weg om de overkant van hetspeelveld te bereiken.Onderweg kun je getikt worden dooriemand van een andere groep of je kuntzelf een tegenspeler aantikken. De spelerslaten dan hun kaart zien. De kaart met dehoogste waarde wint. Degene die zijn ofhaar kaart verliest, gaat terug naar de startlijnen krijgt daar een nieuwe. Als beidespelers dezelfde kaart hebben, gebeurt erniks en kan iedereen gewoon verder spelen.van boom tot boomHet is de bedoeling om in zo weinigmogelijk worpen een bepaalde afstandte overbruggen met een bal. Om vooruitte mogen, moet je met de bal een boomraken. Vanaf die boom mag je dan verderwerpen. Mis je? Dan moet je vanaf devorige boom verder werpen.Je kunt dat spel spelen met twee of meerploegjes. Als je genoeg ballen hebt, kun jehet zelfs individueel spelen.xxxxbosPimpampetNodig: 1 pimpampetspel (=een spel metvragen en een letterschijf. Je antwoord opde vraag moet beginnen met de letter dieje met de schijf draait.), een fiche per spelerIn het midden van het bos zit iemand meteen pimpampetschijf. De rest van de groepvertrekt aan de rand van het bos, iedereenheeft een vragenkaartje. Ze proberen alsluipend de pimpampetschijf te bereiken.Als de bewaker hun naam kan noemen,keren ze terug naar de vertrekplaats.Als het lukt om bij de pimpampetschijf tekomen, mag je één keer draaien en moet jemet die letter een antwoord geven op devraag die op het kaartje staat. Is het antwoordgoed, dan krijg je een handtekeningop je fiche en mag je aan de rand van hetbos met een nieuw kaartje vertrekken.(uit: Dubbelpunt, mei 1986)1986 -1987zeg nu zelfHet regent wel, maar we spelen toch.Spelen met paraplu’swandelend afdakAls je je met de groep wilt verplaatsen inde regen, dan is een groot plastic zeil waariedereen onder kan de oplossing om droogte blijven. De grootsten houden het zeilaan de hoeken vast en eventueel ondersteunter iemand in het midden met eenstok.Om voor wat afwisseling bij het stappente zorgen, kun je op voorhand afsprekendat je het zeil naar beneden haalt en datiedereen zich eronder verstopt als je bv. eenrode auto tegenkomt.xx32] dubbelpunt DECember 2006 [


Txxtwee is te weinig, drie is te veelJe hebt één paraplu nodig per twee spelers.Alle spelers staan per twee onder één paraplu,verspreid over het terrein. Eén tikker enéén loper lopen apart rond.De tikker probeert de loper te pakken, maarde loper mag zich altijd aansluiten bij eenduo. Maar drie is te veel voor één paraplu,dus moet er één van onder en die looptdan weer kans om door de tikker gepakt teworden.Wanneer de tikker de loper kan aantikken,verwisselen ze van rol.paraplutikkertjeJe hebt één paraplu nodig per drie spelers.Een derde van de spelers is tikker en wilgraag droog lopen onder een paraplu. Deandere spelers zijn minister of dienaar. Dedienaren dragen elk een paraplu waarondereen minister loopt.Als een tikker een minister kan tikken, danwordt de tikker minister en de ministerwordt dienaar. De dienaar wordt de laanuitgestuurd als tikker.(Uit: Dubbelpunt, december 1986)1987 -1988vivikunezoekspelletjesspreekwoorden zoekenDe groep wordt in twee ploegen verdeeld.Ploeg A zoekt een spreekwoord. Elk van despelers van ploeg A onthoudt een woordof een deel van het spreekwoord. Dan verspreidenze zich en proberen zich zo goedxxxxmogelijk te verstoppen. Ploeg B gaat henzoeken. Wanneer ze een speler tikken, zegtdie zijn of haar deel van het spreekwoord.De kunst is om zo snel mogelijk het spreekwoordweer samen te stellen.zoek het beestIedereen verstopt zich en moet dierengeluidennabootsen. Als de zoeker een ‘dier’vindt, probeert hij of zij dat te tikken. Een‘dier’ dat getikt is, gaat naar de centraleplaats. Wanneer je daar een tekening vanje dier hebt gemaakt, kun je je weer gaanverstoppen als een ander dier.de lepelzoekerEen geblinddoekte persoon probeert mettwee lepels te voelen wie zich ertussenbevindt.vreemde wezensDat spel speel je bij voorkeur in een bos ofop een plaats met veel verstopmogelijkheden.Verdeel de groep in twee ploegen.Elke ploeg tekent op een groot stuk kartoneen vreemd wezen, dat bestaat uit eensamenstelling van allerlei dieren, bv. eenpaardenhoofd met een giraffennek en eenkoeienlijf met olifantenpoten. Dat kartonwordt op de rug van één van de spelers gehangen.Elke ploeg moet proberen het diervan de andere ploeg correct na te tekenen.De spelers lopen vrij rond in het bos. Elkeploeg probeert haar speler-met-karton zogoed mogelijk te verdedigen en de andereploeg af te leiden.(Uit: Dubbelpunt, november 1987)] dubbelpunt DECember December 2006 [33


ROokverbodin jeugdlokalenWat moet je weten?x Roken mag volgens de wetenkel nog buiten het lokaal(een asbak binnen in het lokaalgeldt als een overtreding).x Aan de ingangen van hetlokaal moeten rookverbodstekenshangen (doorsnedeminstens 9 cm). Dat kunneneenvoudige stickers zijn. Metde extra Kluts van oktoberkreeg elke groepsleid(st)er 3stickers opgestuurd.x Als de Federale OverheidsdienstVolksgezondheid,Veiligheid van de voedselketenen Leefmilieu (FOD)komt inspecteren, wees danvriendelijk en negeer hunaanwijzingen niet. Ze kunnenboetes opleggen.Welke afspraken hebbenjullie in de groep overroken?Misschien mag er in de groepnooit gerookt worden of mager enkel gerookt worden in hetleidingslokaal of als alle leidinghet ermee eens is. Welke afsprakenje ook hanteert, je hebtze nodig. Zeker nu!x Probeer de afspraken elk jaaropnieuw met de groep temaken, zodat ze voor alle ledenen de hele leidingsploegduidelijk zijn.x Zorg dat iedereen zijn ofhaar mening kan geven. Opwww.drugsinbeweging.bevind je hiervoor interessanteactiviteiten.x Hou rekening met de wettelijkeregels, die je hierboventerugvindt.Op www.chiro.be/roken kunje de informatiefolder downloaden,die we samen met anderejeugdverenigingen en hetSteunpunt Jeugd schreven.Dat betekent concreet voor jeugdverenigingen:In jeugdlokalen mag er niet meergerookt worden.Het speelt daarbij geen enkelerolx of er leden aanwezig zijn;x welke functie het lokaalheeft;x of de ramen open of geslotenzijn;x of het om een tent of eengebouw gaat;x wat voor soort activiteitbezig is (spelnamiddag,vergadering, fuif, eetfeest,enz.).5 gratis tips om ‘gezond’ met roken om te gaan in de groepx Vergeet niet dat je als leid(st)er een belangrijke voorbeeldfiguurbent voor je leden.x In openlucht roken is een ‘oplossing’. Hou er rekening meedat de buren luidruchtige rokers niet zullen appreciëren ofjullie zullen bestempelen als ‘die Chirogroep die niets andersdoet dan roken’.x Die nieuwe regel is een ideale aanleiding om roken op deagenda te plaatsen. Wist je dat regels beter worden opgevolgdals je die ombuigt tot afspraken, waarbij iedereen zijnof haar mening kan geven?x Een peuk doet er 12 jaar over om te vergaan. Gooi hem nietzomaar op de grond.34 ] dubbelpunt DECember 2006 [


CHIROGAZETde CHIROGAZETEen tocht door het donkerDe leiding van de jongste afdelingen heeftvast al wel opgevangen dat Thor Salden methet liedje ‘Een tocht door het donker’ onsland zal vertegenwoordigen op het JuniorEurovisiesongfestival in Boekarest. Hetliedje werd in de pers omschreven als ‘eentypisch Chiroliedje’. Dat is geen toeval: Thoris bij Chiro St.-Jozef in Merksem. Wij haddeneen gesprek met Chiroleider Filip Celen.DP: Komt Thor delaatste tijd nog vaaknaar de Chiro?Filip: “Wij hebben hemnog maar een paar keergezien dit Chirojaar: deeerste zondag was hij eren daarna hebben wijhem nog twee keer gezien.De televisieshowsvan Eurosong for Kidswaren op zondag, dusop die dagen kon hij alniet komen. Daarbuitenheeft Thor ondertussenal een heleboel verplichtingen.Vorige week haddenwe een bijzondere maffiadag.Daar is Thorspeciaal naartoe gekomen.Hij heeft daarvoorwel iets anders moetenafzeggen.”DP: Hebben jullie metde Chiro iets speciaalsgedaan rond de deelnamevan Thor aanEurosong for Kids?Filip: “We wilden metonze afdeling samen naarde uitzendingen kijken,maar die werden nogallaat uitgezonden. Eenaantal speelclubbers magzo laat niet opblijven.DP: Hoe reageren deandere speelclubbers opde deelname aan en deoverwinning van Thorop Eurosong for Kids?Filip: “Je merkt daar eigenlijkweinig van. Thoris een gewone speelclubber.Hij gedraagt zichniet als een ster.De zondagen dat Thorer niet is, wordt er weliets gezegd over zijndeelname aan Eurosongfor Kids of dan begintiemand zijn liedje tezingen.”DP: Doen jullie met deChirogroep op 2 decemberiets rond het JuniorEurovisiesongfestival?Filip: “De gemeenteSchoten heeft het initiatiefgenomen om hetJunior Eurovisiesongfestivalte volgen op eengroot scherm. Ze hebbengevraagd of we daaraanmee willen werken.Er wordt ook een ‘Tochtdoor het donker’ georganiseerd.Die vertrektaan onze Chirolokalenen gaat tot aan de plaatswaar het groot schermkomt te staan.”DP: Wie wint op 2 decemberin Boekarest hetJunior Eurovisiesongfestival?Filip: “Aangezien ik geenandere kandidaten kenmoet dat Thor Saldenzijn!”Els Van Doren,de nieuwe Chiroproost“Ik heb er vooralheel veel zin in!”Sinds 13 november is Els Van Doren denieuwe nationale proost. Ze volgt Wim Selderslaghsop, die na 6 jaar Chiro-inzet eennieuwe weg insloeg. Als eerste vrouwelijkenationale proost kreeg ze heel wat persbelangstelling.In Dubbelpunt stelt Els zichgraag aan jullie voor.Els: “Hoewel de Chiroer bij ons thuis met depap werd ingelepeld, benik maar één jaar Chiromeisjegeweest. Het iseigenlijk toeval dat het erniet meer zijn. Toen ikals kind op een bepaaldmoment niet meer zograag naar de Chiro ging,ben ik gestopt. Ik wasvan plan het jaar ernaterug te keren, maar oméén of andere reden isdat er nooit van gekomen.Ik was dan ook eenbezige bij: Ik zong bij hetkinderkoor, was actiefin de pluswerking,... Ikwilde best Chiroleidsterworden, maar omdat devraag nooit echt geko-] dubbelpunt DECember 2006 [35


CHIROGAZETmen is, heb ik de stapook niet gezet. Maar...als er één jeugdbewegingis, waar ik een echteband mee heb, dan is hetecht wel de Chiro! Endat heb ik te danken aanmijn fantastische familie!Na het middelbaar benik sociaal werk gaanstuderen en tijdens mijnstage maakte ik kennismet het jeugdpastoraal.Zo ben ik in het jeugdpastoraalbinnengerolden ik heb daar dan ookna mijn studie een paarjaar met heel veel pleziergewerkt. Daarna ben ikziekenhuispastor gewordenen mijn volgendeuitdaging is dus mijnwerk als ‘nationale proostvan de Chiro’.”Dubbelpunt: “Wat zijnde taken van een nationaalChiroproost zoal?”Els: “Dat moet ik natuurlijknog voor eengroot stuk ontdekken,want het is allemaalnieuw voor me, maar uitde gesprekken met Wimheb ik vernomen dat eenChiroproost onder andereeen echte bruggenbouwermoet zijn. Ik zal duseen verbindingsfiguurzijn tussen verschillendegroepen, zowel binnende Chiro als naar buitentoe, bijvoorbeeld in decontacten met de Kerk.Verder is een Chiroproostook een kritischestem en een inspirator,die mensen bemoedigten steun geeft alsze het nodig hebben.Wim vertelde ook datChirogroepen wel eenseen beroep doen op denationale proost als zeafscheid moeten nemenvan iemand uit de groep.Ik hoop natuurlijk dat deChirogroepen me daarvoorzo weinig mogelijknodig zullen hebben.Iemand verliezen is altijdpijnlijk en als zoiets gebeurt,hoop ik toch datelke Chirogroep mensenin haar omgeving heeftdie hen kunnen steunenen begeleiden. Maar alsde Chirogroepen me nodighebben, ben ik zekerbereid om langs te gaan.Ik hoop ook veel Chiromensente ontmoeten opcursussen en Chiro-evenementen.Daar kijk ikecht wel naar uit!”Nationale voorzitsters: een ras apart!“Iedereen mag weten dat Chiro de grootste en beste Vlaamse jeugdbeweging is!”Chiro is een jeugdbeweging met 985 groepen, en bijna 100.000 leden.Zo’n grote organisatie werkt niet vanzelf. Er zijn mensen diedag in dag uit nadenken over Chiro, beslissingen nemen en keuzesmaken. De nationale voorzitter en voorzitster zijn twee mensen diedat vrijwillig doen. Sinds september heeft Chiro een nieuwe voorzitster.We schotelden haar een bordje vragen voor en zij hapte gretigtoe.Haar naam is Els, 26 jaaren ze woont in Geel. Zeis onderwijzeres in hetvierde leerjaar. Voor zevoorzitster werd, had zeal een mooie Chirocarrièreachter de rug. Vanafribbel tot en met aspi“Vuile postzak!”Wat heb jij tegen onze postzak? Er komen steeds minderlezersbrieven aan. Er zijn amper nog e-mails met klachtenof complimenten. Ben je gestopt met denken? Of denk je:“Mijn mening hoeft niemand te weten”? Toch wel! Als jeergens mee zit, moet je het laten weten. Anders zaler nooit iets veranderen.Stuur je brieven met klachten of complimentennaar dubbelpunt@chiro.be, of naar Dubbelpunt,kipdorp 30, 2000 Antwerpen. En lees je eigenbrief in Dubbelpunt. Wie weet verander jede Chiro wel?beleefde zij superleuketijden bij Chiro ’t Reigersnest(Zandhoven).Daarna stapte ze in deleidingsploeg, en nadienin de gewestploeg vangewest Pallieter. Elsbleef altijd enorm veelplezier maken. Dat wasvoor haar één van degrote drijfveren. Na hetgewest kwam verbondMechelen aankloppen.”Dubbelpunt: “Els, wat ishet leukste dat je ooitmeemaakte in je Chirocarrière?Els: “Misschien klinkthet wat cliché maar ’t isecht moeilijk om er hétmooiste moment uit tehalen. Maar omdathet moet kies ikvoor de verkleedpartijen.Ik hebnieuwe nationalevoorzitster heeft nogeen baard gehad!me altijd graag verkleed.Zowel als lid en leiding.We kenden heel de verkleedkoffervanbuiten.Elke zondag of bivakdaghadden we wel iets andersaan. Als leiding vande tito’s hadden we opbivak bijvoorbeeld eenseen ‘godendag’. Mijnmedeleidster Lies hadhet geweldig idee omdaarvoor bakkebaardenen baard te maken metwatten. Ons creatievebrein bracht ons niet verderdan dat met pritt opde huid te brengen. Hetbleef een hele dag goedzitten. Op het eindevan de dag bleek de prittecht wel kwaliteit te zijn.Dankzij eenhele dagbrandendezon washet niet zoeenvoudig36] dubbelpunt DECember 2006 [


Leden werven in Engeland?CHIROGAZETLeden werven moet elkeChirogroep doen. Jegaat dan langs in scholen,legt foldertjes in debibliotheek of je trektmet veel lawaai door debuurt. Chiro Hefa wouhet origineel aanpakken.Aan de deuren van huizenwaar kinderen wonen,gingen ze ballonnenhangen. Aan die ballonnenhing een kaartje metalle informatie over hunChirogroep.Je bekendmakingsactiekan echter onverwachtegevolgen hebben. InDunton wandelt JillDavies ‘s morgens naarde parochiekerk. Watligt daar tussen de grafzerken?Een ballon.Niet zomaar een ballon,maar een ballon vanChiro Hefa. Jill merktonmiddellijk dat dat geenballon van een wedstrijdis. Geïnteresseerd gaatze op internet zoekenwat die “Chiro” op datkaartje betekent. Gelukkigbevat www.chiro.beook een stuk uitleg in hetEngels, dus zonder al teveel problemen kon zeontdekken wat Chiro is.En Chiro valt blijkbaarin de smaak!“On my way to church this morning I discovered the remains ofa balloon in the churchyard. I have enjoyed reading about yourorganisation on the website.” Jillom de ‘godenbaard’ teverwijderen.”Dubbelpunt: “Hoe kun jeeigenlijk voorzitster worden?”Els: “Er wordt eenselectiecommissie samengesteld.Verbondenen Chiromedewerkersstellen dan mensen voorom nationale voorzitsterte worden. En dan gaatde commissie aan hetwerk. Ze voeren eersteen verkennend gespreken nadien een diepgaandinterview. De selectiecommissiestelt dan eenkandidaat voor en op deNationale Raad* wordter gestemd.”Dubbelpunt: “We hebbengehoord dat er met dieselectie een probleem was.Klopt dat?”Els: “Het toeval wil datik eerst in die selectiecommissiezat. Ik wouheel graag eens mee eennationale voorzitsterselecteren. Dat was nudé kans. Maar nadienheb ik dan mijn ‘ontslagmoeten indienen’. (Elswerd als kandidaat voorgedragendoor een aantalverbonden, nvdr.) Ikben me gaan afvragen ofik wel voorzitster wouzijn. Ik kan je verzekerendat het geen evidenteja-neevraag was. Maaréén ding bracht me altijdterug op die ja: wat eenuitdaging!”Dubbelpunt: “Wat moet jedan doen als voorzitster?”Els: “Een heleboel. Webereiden de NationaleRaad* voor en zitten dieook voor. Daarnaast zijnwe ook lid van een aantalbeleidsvergaderingen.En wezijnookhet gezicht van de Chiro,het uithangbordje om zote zeggen. Indien mogelijkmogen we de pers tewoord staan.”Dubbelpunt: “Als je devolgende 3 jaar iets magveranderen, wat is datdan?”Els: “Profilering! Wezijn al heel goed bezigmaar iedereen mag eigenlijkweten dat Chirode grootste en besteVlaamse jeugdbewegingis. Onze leiding staatelke week klaar om kinderenen jongeren eengeweldige dag te bezorgen.En we zijn geen‘woesies’ die alleen maarvolksdansen. Wij wetendat wel, maar we mogenhier af en toe wat straffermee naar buiten treden.Op de nationale Startdagin Oostende hebbener bijvoorbeeld heel veelmensenmeemogengenieten van die geksentriekebende.”“Wij zijn geen woesies”Dubbelpunt: “Heb je eigenlijknog tijd voor hobby’sbuiten de Chiro?”Els: “Minder tijd dan iksoms zou willen. Maarhier en daar vind ik nogwel een gaatje.Zo probeer ik wat aansport te doen: lopen enmountainbiken. Tijdensde vakanties neem ikook tijd om een boek telezen. In de loop vanhet jaar blijft dat andersmeestal op het nachtkastjeliggen.”Dubbelpunt: “Els, je moetnu samenwerken met eenWest-Vlaamse collegavoorzitter,Dimitri. Versta] dubbelpunt DECember 2006 [37


CHIROGAZETje hem altijd?”Els: “Ik moet zeggendat dat snel went. Alkan ik niet ontkennendat ik soms moeitemoet doen om Dimi teverstaan. Dat weet hijbij deze dus ook. Dimikent het reilen en zeilenals voorzitter heel goed.Die ervaringen geeft hijook wel door. Ik bennog niet altijd mee in allezaken en terminologie.Ik ben heel blij dat eriemand naast mij staat.Ook al spreekt hij West-Vlaams.”Dubbelpunt: “Een laatstevraag dan: Els, waarmeekunnen Chirogroepen jouverrassen als ze je tegenkomenop straat?”Els: “Amai, nu zou ikveel kunnen opsommen.Maar het meest ben iknog elke keer verrast alsik een groep tegen komen als ik merk dat ze zichgewoon amuseren enveel lol hebben. Dus doegewoon zo verder!”*De Nationale Raad iseen maandelijkse vergaderingvan alle verbondsleiding,nationale voorzittersen educatief medewerkers.•Waar is de BCV* naartoe?Wég. Er is er geendeze maand. Intensieflobbywerk ennachtelijke onderhandelingenhebbenniet geholpen.What ‘s new?Volgende maandkrijgen we wel eennieuwe Bekende ChiroVlamingte pakken.Maar alle informatieis welkom.Is jouw speelclubleidsternu Ketnet-wrapster?Of heeft jouwgroepsleider vorigeweek zijn derde cdgepresenteerd? Ofzat Madonna als kwikbij jou in de groep?Laat het ons weten.De Dubbelpuntredactieis altijd opzoek naar nieuweberoemdheden omte interviewen. Allegegevens geef jedoor aan dubbelpunt@chiro.be.*Bekende ChiroVlamingEr is niet enkel een nieuweproost en een nieuwenationale voorzitster. Erzijn ook andere mensenvoor Chiro beginnenwerken. Jawel, het kan:voor Chiro werken. Erwerken mensen op hetsecretariaat, op de boekhouding,op verschillendediensten en ook alseducatief medewerker.Elk jaar verdwijnen ermensen en elk jaar komener nieuwe bij.KarelKarel was KSJ’er in harten nieren. Tot tweemaanden geleden. Sindsoktober schakelt Karelzijn talenten in omChirogroepen in de stadAntwerpen te ondersteunen.Dus nu leefthij voor Chiro. Maarstiekem houdt hij tochnog van de KSJ. Let ermaar eens op tijdens devolgende Dag van deJeugdbeweging. Je kunthem spreken via 03-23107 95. Of je kunt eenbericht sturen naar karel.vandoren@chiro.beJorreSteden zijn belangrijk.Dat is zo tijdens verkiezingen,maar zekerook voor Chiro. Sindsseptember zit er op hetsecretariaat in Gent eennieuwe man: Jorre. Hijademt stad, drinkt staden leeft stad. Daarom ishij stadsondersteuner inGent.HildeHilde heeft een tijdje ophet secretariaat gewerkten heeft zoveel talentendat ze ook inspringt ommensen te vervangen bijde boekhouding. Hildeis altijd bereid je te helpen.Zou je graag allepinguïnpakken in Oostendeverzamelen tijdensde Startdag? Hilde gaatze wel even halen.38] dubbelpunt DECember 2006 [


CHIROGAZETChirogazet – TE GEKCircus Hopá brengt leven in de Herenthoutse brouwerijDe leiding van Chiro Herenthout heeft eenalter ego: Circus Hopa. Van leider SimonVerreet kwamen we alles te weten over datmerkwaardig geval van geksentriciteit.Simon: “Circus Hopais ontstaan toen we driejaar geleden als aspi opbivak waren in Zutendaal.Voor we vertrokken,wisten we al dat wecircuskleren moestenmeenemen, maar watwe daarmee moestendoen, was ons niet helemaalduidelijk. Opbivak bleek dus dat weeen circusshow in elkaarmoesten steken.We hebben onze showop bivak twee keer opgevoerd:één keer in onzeeigen groep en dan nogeen keer op het marktpleinvan Zutendaal.De opvoering voor onzeChirogroep was hetleukste, omdat iedereentoen heel enthousiast“Hopa!” meeriep. Diekreet gebruiken we nogaldikwijls en ze is dus ookonze naam geworden.”Dubbelpunt: “Hoe ging hetverder met Circus Hopa nahet bivak?”Simon: “We hebben nogeens mogen optreden inHerenthout bij de bekendmakingvan de kinderburgemeesteren opde Startdag in Oostendehebben we opgetredenvoor verbond Kempen.Daar hebben we heelgoeie commentaar gekregen.De KempenseChiroleiding was eenenthousiast publiek.”Dubbelpunt: “Hebbenjullie na die succeservaringop de Startdag geen zinom met Circus Hopa de(Chiro)wereld te veroveren?”Simon: “Dat is niet meteenonze ambitie. Wezijn gewone Chiroleidersuit Herenthout en wemoeten ook nog studeren.Als we elke week ineen andere Chirogroepcircuskunstjes zoudenmoeten gaan opvoeren,zou dat niet zo goed zijnvoor onze eigen groep.Af en toe een gelegenheidsoptredentjein debuurt, dat kan misschienwel.”Nieuwsgierig geworden?Neem eens een kijkje opwww.Chiroherenthout.be] dubbelpunt DECember 2006 [39


vraag & antwoordYo MiekHey RudyIk ben de Rudy, dj van dienst voorverschillende Chirofuiven. De organisatorenkomen dan ook bij mij met heel wat vragen.Nu heb ik onlangs een vraag gekregenwaar ik echt het antwoord schuldig op moetblijven: wie mag je weigeren op een fuif enwie mag controle doen op bijvoorbeeld leeftijd?Weten jij of je collega’s van de commissieJeugdbeleid hier een antwoord op?Allé, feest nog goed en alvast bedankt voor jeantwoord.CiaoDe RudyGeen gemakkelijke vraag die je me hier voorschotelt,maar Miek zou Miek niet zijn, mocht ik ook hier geenantwoord op hebben. Ik heb een aantal wetten nageplozenen ziehier het resultaat!1. Wat met -16-jarigen?In principe mogen jongeren die jonger zijn dan 16 jaarniet in dancings of andere commerciële handelszakenopduiken. Op een fuif in een jeugdhuis, een tent ofeen parochie- of gemeentezaal – die per definitie geenhandelszaken zijn – is er geen enkele reden om -16-jarigen te weigeren.Als je toch een fuif geeft in een handelszaak, mogener dan leden van -16 jaar binnen? Jawel, als verenigingheb je immers het recht om je eigen leden uitte nodigen. Zij moeten dan wel begeleid zijn dooreen ‘volwassene’. De leiding geldt wel als volwassenen,die op dat ogenblik een oogje in ’t zeil moetenhouden.De gemeente of politie kan jullie niet vragen om zelfeen leeftijdscontrole te houden aan de ingang van julliefuif. Dat zou betekenen dat jullie controle moetendoen op de identiteit en dat mag alleen gebeurendoor de politie of een erkende bewakingsfirma.Maandelijks geven wij hier het antwoord op een vraagdie we via jeugdbeleid@chiro.be binnenkrijgen. Waaromdoen we dat? Omdat die vraag ook voor jou interessant énbruikbaar kan zijn. En misschien werpen we op die manierwel licht op een probleem waar je al lang mee worstelt.Laat ondertussen de vragen maar komen!


DOSSIER DE CHIROGAZETGROEILIJNAangebodenStudent in Gent en nog nietuitgeCHIROot in de week?Mis je soms ook een vetteportie Chiro in je studentenleven?CHIGANT is de oplossingvoor jouw probleem! Jehad het wel al door: Chiro +Gent, da’s Chigant. De volgendedolle Chirowoensdagvindt plaats op woensdag6 december met de Sinterklaasspecial.Afspraak om 20uur op de Vrijdagsmarkt.Chiro Eindhout verhuurthaar nieuwe lokalen alsbivakplaats. In 2007 zijnze nog vrij in deze periodes:21-31 juli en 11-21 augustus.Informatie krijg je bij ElsVan Herck (014-86 75 75, els.vanherck@skynet.be).Chirolokaal te huur. ChiromeisjesAlbatros uit Balen-Wezel bezitten een modern,nieuw Chirolokaal dat zeverhuren voor bivakken(geen weekends). Het lokaalis nog vrij vanaf augustus2007. Er is een tentengrond,grote speelweide, modernekeuken, refter en vier lokalen.Voor meer informatie enfoto’s kijk je op de website:http://meisjes.chirowezel.be/verhuur.htmDe Chirojongens van Sint-Antonius Zoersel verhurenhun lokalen opnieuw. Voorinformatie kun je terecht opwww.chirosint-antonius.beof 0486-98 64 86 (Willem).GezochtSara Jaspers zoekt nog eenbivakplaats voor haar Chiromeisjes.Ze heeft die nodigin 2008, van 11 tot 22 juli.De plaats speelt niet zo’n rol,maar niet in het buitenland.Heb je nog een plaats? Laathet haar dan weten via saratjejaspers@hotmail.com.Tijdens het Wereldkampvan Fimcap in Congo hebik gezien dat AfrikaanseChirogroepen nog altijdhouden van trommelen enmarcheren. Ik vermoed dater in veel Vlaamse Chirokelderstrommels liggen wegte rotten omdat ze niet meergebruikt worden. Chirogroependie denken dat huntrommelarsenaal of een deelervan goede diensten zoukunnen bewijzen in Afrika,mogen altijd contact metmij opnemen via brunopierloot@hotmail.com.Chiro Jargill uit Erpe zoekteen bivakplaats voor juli2007. Liefst van 11 tot 21juli (of eventueel een datumin de buurt). Wij hebbenplaats nodig voor ongeveer70 personen: ofwel volledigin een huis ofwel gedeeltelijkhuis/tenten. 0472-38 11 24De Chiromeisjes van Westerlogroeien! Zo erg zelfsdat hun bivakplaats voor2007 te klein is geworden.Daarom zoeken ze eenandere Chirogroep voor eengeksentriek voorstel: laat onsvan bivakplaats ruilen! Wijbieden jullie een bivakplaatsaan in Eeklo voor max. 55personen. Er is een verzorgdekeuken en er zijn douchesen toiletten. Wij zoeken eengelijkaardige bivakplaatsvoor 70 personen (eventueeleen deel in tenten). Dieunieke kans is exclusief voorde periode van 11 tot 21 juli2007. Meer info via chirokreato@hotmail.com.Chiro Elckerlyc Tielt is eengroep die heel wat kinderenen jongeren aantrekt vanouders die het financieelniet zo gemakkelijk hebben.Toch worden wij graag alsChirogroep (h)erkend. Werekenen daarvoor op solidariteitvanuit andere groepen.We zoeken groepen van wiewe tweedehandse Chiroklerenkunnen opkopen omdie zo goedkoper/gratis aanonze leden aan te bieden.Graag een mailtje naar bart@chirotielt.be als dat mogelijkis in jullie groep.FamilienieuwsZij breiden uitOp 20 september 2006kwam Tijl als een trein dewereld in. Debbie Noorts(oud-leidster Chiro Windekind,medewerkster ChirojeugdVlaanderen) en GeertDe Smedt (oud-leider ChiroSint-Andreas) zijn de trotsemachinisten.Een konijn, een koe, eenkat? Nee, dat is het niet. Hetis Riet. Sinds 2 november2006 is zij de kleine zus vanJoost en de dochter van ElsTeunissen (oud-leidster ChiroDuffel-oost, oud-medewerkstergewest Dijle, oud-medewerksterverbond Mechelen)en Pieter “de stier” Desmedt(oud-leider Chiro Duffel-oost,oud-gewestleider gewestDijle, oud-verbondsleiderverbond Mechelen, lid beheersgroepChiro).Afscheid nemenOp maandag 6 november2006 moest Chiro Arika heelplots en veel te vroeg afscheidnemen van ketileiderJonathan Croes.Een lege plek,een groot gemis,een fijne herinneringis al wat er nog is.Waar ben je nu, vragen wij ons af.We voelen nog de liefdedie jij ons gaf.Jou te kennen, vonden we zo fijn.Je loslaten, dat doet pijn.We zullen je missen in dat leven.En we zullenaltijd om je blijven geven.] dubbelpunt DECember 2006 [41


GesprokkeldBerichten uit deKom uit uw kotOok jouw Chirogroep kan meedoen aan ‘Kom uit uw kot’. Komeens uit je Chirolokaal, trek eens je buurt in. Verleg je grenzennaar andere verenigingen of buurtbewoners.Roundabout:what is in a name?‘Roundabout’ is Engels voor een rotonde in hetverkeer, je kunt erop blijven ronddraaien!Maar voor de Fimcap is het de naam van een uitwisselingsprojectvoor keti’s. En gelukkig is Chirolid van de Fimcap. Daardoor ligt voor jullie de wegnaar een schitterend avontuur helemaal open.Jeugdbewegingen overal in Europa hebben éénding gemeen: tijdens de zomer gaan ze allemaalop bivak. Voor vele groepen is dat het hoogtepuntvan hun werking. Samen met jou, een ietsiepietsiemoeite en evenveel goede wil kun je nog eenextra dimensie aan jullie bivak geven: het kan eeninternationaal tintje krijgen! De keti’s kunnen meeop bivak met een buitenlandse partnerorganisatieof jullie nodigen een bende leeftijdsgenootjes uitom met jullie mee op bivak te gaan.Chiro heeft drie partners met wie we nauw samenwerken:Spanje (Catalonië), Litouwen en Malta.Spreekt één van die landen tot je verbeelding enzie je een Roundabout-avontuur wel zitten, contacteerons als de bliksem. Stuur een bericht naarroundabout@chiro.be of bel 03-231 07 95 en vraagnaar Klaartje Brits.x Ga op zoek naar één of enkele verenigingen met wie jesamen een activiteit wilt organiseren. KWB, ACW of DeGezinsbond? Vredeseilanden? Buurtwerk? De carnavalsvereniging?x En organiseer een activiteit waar je eens nieuwe kinderenen jongeren (of hun ouders) mee bereikt, in plaats vandiegenen die al naar de Chiro komen.Dien je activiteit nu in als project bij Cera!En misschien is jouw activiteit één van de 100 geselecteerden,waar je maximaal 200 euro voor kunt krijgen. De activiteitmoet wel plaatsvinden voor 1 juni 2007.Belangrijk voor de jury zijn:x originaliteit;x haalbaarheid;x de mate waarin de verenigingendie samenwerken elkaarvoorheen niet kenden;x de mate waarin de nieuwedoelgroep betrokken wordtbij opzet en invulling van deactiviteit;x geografische spreiding;x een basis voor een blijvendeaandacht;x laagdrempeligheid;x het stimuleren van openheidtegenover anderen enandersdenkenden.Dien de aanvraag in voor 15februari 2007. Kijk op www.komuituwkot.be bij ProjectoproepKom uit uw kot – Cera,2de indiendatum.42 ] dubbelpunt DECember 2006 [


uitenwereldMet Kamiel door de woestijnKamiel maakt je internationaal mobiel. Hij helpt je op weg metadministratieve paperassen als je een tijdelijk, niet-toeristischproject in het buitenland wil doen: studeren, stage lopen, vrijwilligerswerkof een betaalde job.Kamiel geeft je basisinfo over een aantal paperassenthema’s:kinderbijslag – wachttijd – wacht- & werkloosheidsuitkeringen– ziekteverzekering – belastingen – reis- en verblijfsdocumenten.Kamiel geeft info op maat, volgens jouw specifieke plannen. Jevindt hem op www.kamiel.info.Temptation Island?Of toch maar trouwen?En als Kamiel het niet weet?Wegwijzer vzw geeft op een onafhankelijke manierinformatie aan reizende jongeren. Alleen of ingroep, ver weg of dichtbij, actief, creatief, met derugzak, werkend of lekker relax. Wegwijzer is er ookvoor jeugdbewegingen met buitenlandse plannen.Ga je op buitenlands bivak, op groepsreis of op uitwisseling?Dan ben je bij Wegwijzer aan het juisteadres voor praktische informatie, het hele jaar door.Zaterdag 10/02 • 17/02 • 17/03 • 24/03:Wegwijzer reserveert die 4 dagen om groepen metbuitenlandse plannen te begeleiden bij hun praktischevoorbereiding. Alle informatie in de reisbibstaat ter beschikking. Je krijgt hulp en uitleg waarnodig. We proberen groepen met dezelfde bestemmingop dezelfde dag te verwelkomen. Schrijf je nuin! Informatie & inschrijvingen: info@reismicrobe.be– www.reismicrobe.beBen jij gelukkig met je partner? En jullie willen als koppel vooraltijd voor elkaar kiezen? Fantastisch! Ga dan mee op “Gekoppeld”,een weekend voor jonge koppels. Je bekijkt er kanten vaneen relatie die je niet tegenkomt tussen de soep en de patatten.Conflicten, trouwen voor de kerk of niet, samenlevingscontractenen veel meer.x 19 tot 21 januari 2007 in Vladslox 23 tot 25 februari 2007 in Tongerlo (Abdij)x 9 tot 11 maart 2007 in Bellem Mariahovex 13 tot 15 maart 2007 in VladsloDe “Gekoppeld”-weekends worden georganiseerd door de KLJ,maar Chiromensen zijn zeker ook welkom. Meer informatievragen en/of inschrijven kan viagekoppeld@klj.beof 016-47 99 99. Het inschrijvingsgeldbedraagt € 130 perkoppel.[foto: tom adriaensen]] dubbelpunt DECember 2006 [43


VORMingSB (scholingsbivak)Op SB mag jij niet ontbreken. Het is een vijfdaagse cursuswaar je je onderdompelt in alle aspecten van leiding geven.De leefwerelden van de afdelingen komen aan bod, in hetbijzonder die van je eigen afdeling. Je leert de werking vanandere leidingsploegen kennen, ontdekt wat ‘Chiro nationaal’te bieden heeft en hoe een eigen plaatselijk netwerk je groepondersteunt. Ook kom je te weten hoe dé Chiro denkt overmilieu, geloof, relaties en migranten. Zo kun je je eigen visiehieraan toetsen. En ondertussen speel je veel en maak je ambiance!Wie meegaat op SB maakt de juiste keuze!Elk verbond organiseert jaarlijks één of twee Scholingsbivakken.Tijdens elke vakantieperiode vindt er dus wel ergens éénplaats. Zo kun je zelf kiezen waar en wanneer je op SB gaat.De kleine lettersPrijs?€ 75Vorige keer stondener in Dubbelpuntverkeerde voorwaarden ommee op SB te gaan. Iedereendie leiding is, mag mee opScholingsbivak, ongeachtje leeftijd!Wie mag mee?Iedereen die in leiding staat. Let wel:wie een attest van animator wil behalen,moet minstens 16 jaar zijn of worden inhet lopende kalenderjaar!Attest van animatorIn de Chiro bestaat de animatorcursusuit twee delen: IK en SB. Na die tweecursussen én enkele weken stage in jeeigen Chirogroep, krijg je het attest vanAnimator in het Jeugdwerk.SB’s in de kerstvakantie:- 26-30 december SB verbond Kempen & Mechelen in Heibrand, Westmalle- 26-30 december SB verbond Heuvelland in Heidepark, Waasmunster- 26-30 december SB verbond Leuven in De Kalei, Dilsen-StokkemSB’s in de krokusvakantie:- 17-21 februari verbond Reinaert in Heidepark, Waasmunster- 17-21 februari verbond Roeland in De Karmel, Brugge- 17-21 februari verbond Brussel in De Kalei, Dilsen-Stokkem- 20-24 februari verbond Kempen in Heibrand, Westmalle- 20-24 februari verbond Mechelen in Heibrand, Westmalle- 20-24 februari verbond West-Vlaanderen in De Karmel, Brugge- 21-25 februari verbond Limburg in De Kalei, Dilsen-Stokkem- 21-25 februari verbond Antwerpen in Merkenveld, Zedelgem-LoppemSB’s in de paasvakantie:- 3-7 april verbond West-Vlaanderen in De Karmel, BruggeSB’s in de zomervakantie:- 2-6 juli verbond Limburg.Al je vragen over cursussen envorming kun je sturen naarVORMING@CHIRO.BE.Om je in te schrijven voor eencursus mag je mailen naarCURSUS@CHIRO.BE, en alsje vragen hebt over de attesten,dan helpen we je graag viaATTESTEN@CHIRO.BE.tochtenweekendsTochtenweekend in West-VlaanderenDat wordt een weekend vol tochttechnieken en andereuitdagingen!Je kunt nog reserveren:19 tot 21 januari | 23 tot 25 februari | 2 tot 4 maart | 9 tot 11 maart |16 tot 18 maart | 23 tot 25 maart | 30 maart tot 1 april | 13 tot 15 aprilTochtenweekend aan de LesseWe trekken door enkele woeste stukjes Ardennen. Geen kilometersvreten, maar wel een gevarieerde tocht door de bossen aande hand van verschillende tochttechnieken, kaart en kompas, hetvervullen van groepsopdrachten, overnachten in tentjes en onseigen potje koken. Een sterke ervaring voor je ploeg!Je kunt nog reserveren:19 tot 21 januari | 23 tot 25 februari | 2 tot 4 maart | 9 tot 11 maart |23 tot 25 maart | 30 maart tot 1 april | 13 tot 15 april44] dubbelpunt DECember december 2006 [


De Dienst Avontuurlijke Activiteiten daagt je uit!in-teamweekendAl gehoord van die ploegbevorderende tweedaagse op detouwen in Heibrand?Opdrachten uitvoeren, individueel én als ploeg. Door samente werken een hechte ploeg vormen, elkaar uitdagen enkeihard supporteren, samen even stilvallen.techniekendagDe geslaagde Techniekendag in oktober ‘net gemist’?Geen paniek! De Dienst Avontuurlijke Activiteiten biedt vanafdit jaar de Techniekendag twee keer in een Chirojaar aan. Detweede Techniekendag vindt plaats op 5 mei 2007, op domeinDe Hoge Rielen in Lichtaart.Je kunt nog reserveren:26 tot 28 januari2 tot 4 februari16 tot 18 februari20 tot 22 april11 tot 13 meiDe kleine lettersJe kunt kiezen uit verschillende workshops:Laag touwenparcours, Kaart & kompas met tochttechnieken,Sjortechnieken, een workshop ‘Vuurtjes’ met daarna een initiatiein kaart & kompas én een workshop ‘Sjorren’.Alle info vind je op www.chiro.be/daa.We vragen je om eerst hier alle info te lezen voor je inschrijft.Inschrijven zelf doe je via een mailtje naar info@chiro.be of viahet onthaal van Chirojeugd Vlaanderen (03-231 07 95).Plaats?Heibrand, Westmalle.Duur?van vrijdagavond 20 uurtot zondag 17 uurAantal deelnemers?8-15Inschrijventelefonisch via Heibrand, 03-312 05 60Kostprijs?€41 per deelnemerVoor alle Chirocursussen geldtPlaats?een geheime locatie in West VlaanderenDuur?van vrijdagavond 20 uur tot zondag 17 uurKostprijs?€ 32 per deelnemerAantal deelnemers?8-15Inschrijven?info@chiro.be of 03-231 07 95.Duur?van vrijdagavond 20 uur tot zondag 17 uurKostprijs?€ 35 per deelnemerAantal deelnemers?8-15Inschrijven?info@chiro.be of 03-231 07 95.InschrijvenPer e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer,mailadres, de naam en periode en plaats van de cursus,naar cursus@chiro.be.Met de post: dezelfde gegevens,naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.BetalenAls je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagenvoor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra vooreen weekend of vijfdaagse.Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je datindient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaaltdie waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijkterug.We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.] dubbelpunt DECember december 2006 [ 45


Vele zonnige groetjes vanop KIC 1 voorChiro Horizon Desselgem.Hein, PietDe redactie van Dubbelpunt is deKIC-ploeg van West-Vlaanderenenorm dankbaar. Zonder julliewas ons planningsweekend maarhalf zo goed geweest!De DubbelpuntredactieVanop KIC 1 wil ik aaniedereen van Tochtenbivak2006 de groetjesdoen. PietAan de kikkers vanleefgroep 1: geksentriekeknipoog vanBart en Vanes!En natuurlijk ookvrolijke groetjes aanalle West-Vlaamsehandjes!Beste bende der augurkersHou alvast 1 april 2007 vrij, want op die daghouden we onze jaarlijkse augurkdegustatie.Ondertussen: blijf ze scherpen. De augurkvriendenJo en Steven.Bij dezen wil ik een groet en bedankjebrengen aan ons gewest: gewest West!Eind augustus trokken we met een 20-talenthousiaste gewestmensen richting Frieslandvoor de enige echt ‘Expeditie West’. Wezaten op een verlaten eilandje dat alleenbereikbaar was met een roeibootje enhadden er echt de tijd van ons leven! Eenweekendje om NOOIT te vergeten! EXPEDI-TIE WEST... VOORUIT! Vandaar dat een kleinbedankje hier zeker en vast op zijn plaats is.Bedankt gewest West! Esli, Chiro WindekindGroot-Bijgaarden (maar ik denk dat ik magspreken in naam van heel de eilandbende)De leidingsploeg van Chiro Dolfijn wil iedereen bedanken voor hun aanwezigheidop de ‘A moeder-fuif’ van 28/10/2006. Chiro Dolfijn is namelijk 10jaar actief in Antwerpen Noord! En dat moet gevierd worden. We zetten bijdezen alle oud-leiding, kookploegleden, vrijwilligers, stadsmedewerkers,sympathisanten, VB’s en natuurlijk onze leden, eens graag in de bloemetjes.Want... Wat zijn wij? Wij zijn Chiro! Wie? Wij, gij en ikke! Watte? Chiro!Jeuujh!Groeten van Chiro DolfijnEllentje, Veerle, Evelien, Lynn, Gitte, Ellen, Mehdi en JerryGeld, succes en een netwerk(spel)Begin oktober kreeg je groepvia de groepsleid(st)er hetnetwerkspel. Met dat gloednieuweleidingsploegspeldagen we je Chirogroep uitom te ‘netwerken’: Kijk kritischnaar je eigen netwerk,maak het sterker of probeerer een nieuw uit te bouwen.Speel het netwerkspel!Het is zeker zinvol om eensmet de hele ploeg bewustbij het netwerk stil te staan.Zo zie je wat de voordelenvan samenwerken met bepaaldepartners kunnen zijn.x Sportclubs, jeugdateliersen allerlei andere kinderverenigingenhebben ookknotsgekke activiteitendie je kunt ombouwen totleuke Chiroactiviteitenx De leden van verenigingenvoor volwassenen hebbenongetwijfeld ook kinderendie nog niet in de Chirozitten. Leer hen Chirokennen en wie weet staater volgende week wel eennieuw lid aan je Chirolokaal.x Met veel verenigingensamen kun je een grotereactiviteit organiseren voorde buurt. En je kunt ermeteen nog een groterewervingsactie aan vasthangen.Wie het netwerk goed verzorgt(en dat kost niet veelenergie), zal zien dat eennetwerkpartner ook heelwat voor de Chirogroep overheeft. Je netwerk kan onverwachtseen grote steun zijnals het (even) moeilijk gaat.x Volwassenen kunnen jehelpen bij een lokalenprobleemx Veel volk in de buurtkennen, helpt om er bijeen nijpendleidingstekortweerbovenopte komen.Een netwerk uitbouwenkan je groep op korte enlange termijn alleen maar tengoede komen.Mocht je het netwerkspelnog niet ontvangen hebben,dan kun je het gratis opvragenbij het nationale secretariaat(03-231 07 95). Wezorgen er dan voor dat het zovlug mogelijk bij jou terechtkomt.46 ] dubbelpunt DECember 2006 [


] foto: Flickr, C Ray Dancer [Zet je tanden in de afdelingenAfdelingsboekenVerdiep je in je afdelingen ontdek weetjes, achtergrond, spelen,begeleidingstips, jaarprogramma’sen zelfs nóg meerSpeelclubboek – € 11,80 | Rakwiboek – € 12,55Titoboek – € 13,30 | Ketiboek – € 14,45Aspiboek – € 12,00AfdelingsstempelsPrint je afdelingsfiguurtje op je uitnodiging€ 7,48BallonnenMaak van je afdeling een feest!10 cent per stuk – € 4,93 voor 50AfdelingskentekensDraag je afdeling overal bij je – 75 centLeidingskoordenBegeleid je afdeling, stuur hen bij,wijs hen de weg – € 2,45Aalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Ezelstraat 69, tel. 050-33 86 51 | Brussel, Kolenmarkt85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P. Minckelersstraat29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 | St.-Niklaas,Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!] dubbelpunt DECember 2006 [ 47


Mij niet gezien“Ik tel tot tien,wie niet weg is,is gezien!”Makkelijk praten allemaal,maar met mijn twee meter tienlijk ik wel een lantaarnpaal.Al maak ik me nog zo klein,ze zien me telkens zittenoveral op het Chiroplein.Er is altijd wel iets te zien van mij:mijn haar, mijn arm, mijn schoenen,...Zo is de pret steeds snel voorbij,want ik ben keer op keer als eerste uiten wacht dan urenop het eindsignaal van de Chirofluit.Sinds kort pak ik het anders aan.Ik bied me tegenwoordigspontaan als zoeker aan,want met mijn twee meter tienheb ik iedereenin één oogopslag gezien.[foto: jan van bostraeten]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!