02.03.2016 Views

De Zaende

Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek

Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

•' '<br />

5E JAARGANG NR 5<br />

10 MEl 1950<br />

MAANDBLAD GEWIJD AAN DE HISTORIE, FOLKLORE EN<br />

I<br />

GENEALOGIE VAN DE ZAANSTREEK<br />

Redactie<br />

Mr]. W. Groesbeek, S. Hart, G.]. Honi9, F. Mars,]. W. van Sante<br />

Secretariaat<br />

Mr]. W. Groesbeek, Hooastraat 58, Kooa aan de Zaan<br />

,<br />

Inhoud van dit nummer:<br />

1n memon1am<br />

stpke lootsma<br />

MEIJER'S BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WORMERVEER


Voor een<br />

GOED stukwerk<br />

op Cliche-gebied<br />

Hoord-Hollandsche<br />

Cliche-lndushie<br />

ZAANDIJK<br />

DE ERVE H. DE JONG N.Y.<br />

Kon. Cacao en Chocolade Fabrieken<br />

,.DE ZAAHSTROOM" WORMERVEER<br />

opgericht 1790<br />

Solide en<br />

belrouwbaar<br />

Vergeet niet, op elk onzer<br />

fletsen staat het erewoord<br />

KLAAS LANDSMAN<br />

Oat wil zeggen, een onbe ..<br />

perkte garantie en de zeker•<br />

heid, det U een !Jets koopt,<br />

die jaren en jaren stevig en<br />

sol ide blijlt<br />

U kunt niet beter doen den<br />

DE MOOIE MOOELLEN<br />

bij ons te komen bekljken<br />

KLAAS LANDSMAN<br />

Wandelweg 89, Tel. 81793<br />

Wormerveer


Voortdurend kunt U<br />

een beroep doen op<br />

+<br />

UW RODE KRUIS<br />

Slechts eens per jaardoet heteen<br />

beroep op U. Geeft dan gul!<br />

PARKETVLOEREN<br />

van<br />

,EDELHOUT"<br />

worden uitsluitend vervaardigd<br />

Ult de f ij n s t e houtsoorten Ill!<br />

,Vloeren die beslist af zijn" en<br />

prijzen die U zeker zullen aanstaan<br />

Vraagt vrijblijvend prijsopgave met monsters<br />

of bezoekt onze toonkamer<br />

van 't Hoffstraat 151, Haarlem I<br />

TELEFOON 20340 I KENGETAL K25:J<br />

A *~<br />

BESCHAAFD<br />

DER- EN SPUITWERK<br />

gel~k<br />

Behangwerk<br />

* ra.]. V€Rffi€Ul€n & zn. *<br />

WATTSTR. 21)-27 -WO RMER VEER<br />

TELEFOON 8 I 4 59<br />

Autospuitinrichting<br />

*<br />

BESTELKAAR T VOOR BOEKWERKEN ENZ.<br />

[]<br />

fa . K·BLEES Gzn.,<br />

westziJde lbb,<br />

Z a a n d a m


Vanaf 15 Mei zal bij de Zaanse boekhandel verkrijgbaar zijn:<br />

S. LOOTSMA<br />

HISTORISCHE STUDIEN<br />

OVER<br />

DE ZAANSTREEK<br />

Tweede bundel<br />

Dit boek verschijnt ro jaar na het overlijden van de auteur, die<br />

hiermede posthuum de hulde gebracht wordt, die zijn toegewijde<br />

arbeid op het gebied van de Zaanse historie verdient.<br />

Behalve de geschiedenis der zeildoekindustrie worden nog verschillende<br />

onderwerpen besproken. ,Wat oude Zaankanters lazen en<br />

verzamelden", belangrijk ook in cultuurhistorisch opzicht, ,Hoe<br />

het groeide", een beschrijving van het ontstaalJ. van Zaandam,<br />

,Dodenbossen in de Zaanstreek", een sociaal-historische bij drage,<br />

en ,<strong>De</strong> Zaanse Verfindustrie", waarin men de ontwikkeling van<br />

deze zo belangrijke industrie geschetst vindt.<br />

Bevat 256 pag. tekst op houtvrij papier en is gei:llustreerd met 9<br />

platen op kunstdrukpapier; gebonden in fraaie linnen band.<br />

Prijs f 6.90<br />

Bestelt nog heden een exemplaar door middel van bijgaande bestelkaart<br />

.<br />

.~ ,..,.,,.,.,.,.,.,.., . ,...,,.,.,. . ..... .. .... . . ......... . ........... . .. . .. ,. ,.,. .oe•fi•• .,,..A '""• ••• • •<br />

Verzoeke mij te zenden door bemiddeling van boekhandel *<br />

rechtstreeks van de uitgever*<br />

.............. ex. LooTSMA, Historische Studien over de Zaanstreek<br />

gebonden f 6.go.<br />

Naam·----------- --------·---------------- ------ ----- -------- -- ------------------------------ ----------------------- --------------- -·<br />

Straat_ ________ ____________ !.. •••••.••••••• - · · · - --- -· ·- -- ·- - -··----·---~ -- - -· · · -- -· · - -- -- -- - -----·- - ·· ······· · ·······--- ·· ···-<br />

Gemeente ··················-----·-········---··---·-·-----·--------··---········--------·-··--·--·-·---··-------·-------------- -·--·<br />

Handtekening<br />

* Doorhalen wat niet van toepassing is.


Ter overdenkin9<br />

Het is alweer tien jaar geleden, dat de Duitse legerhorden, plotseling<br />

- ,als een dief in de nacht" - ons land binnenvielen en aanvingen overal<br />

dood en verderf teweeg te brengen.<br />

In de volgende vijf jaren der bezetting gaven deze ,Edel-Germanen"<br />

overvloedig blijk van hun ware aard, door hun lust tot verdrukken en<br />

moorden, in steeds toenemende mate, op de onder de voet gelopen<br />

bevolking der overweldigde Ianden, naar hartelust te koelen.<br />

Bij honderdduizenden werden weerloze mensen weggevoerd om<br />

slavenarbeid te verrichten, waarvan velen, door gebrek en mishandeling<br />

een ontijdige dood vonden. Anderen werden in concentratiekampen<br />

opgesloten, waarvan een groat aantal slechts door de dood van<br />

de kwellingen werd verlost. Nog veel talrijker waren de rampzaligen<br />

die, zonder vorm van proces, in gaskamers het Ieven lieten.<br />

Ons land werd leeggeroofd en allerwege werden, moedwillig, ontzettende<br />

verwoestingen aangericht, terwijl de bevolking verkommerde<br />

door hanger en ellende. Velen hadden, in de aanvang dezer rampjaren,<br />

niet verwacht, dat zulke toestanden ooit ons deel konden worden.<br />

Hoe zij zich vergist hadden, heeft de tijd wel geleerd. Waarom<br />

het, in die jaren van vernedering, verdrukking en angst, ondergane nog<br />

weer in de herinnering terug geroepen? Omdat het nooit vergeten mag<br />

worden!<br />

Vijf jaren zijn alweer verstreken, sinds aan die ellende een eind<br />

kwam, een toestand die soms een benauwde droom lijkt. Vijf jaren,<br />

waarin vele wonden, zo niet geheeld, dan toch minder smartelijk zijn<br />

geworden. Wij Ieven snel, maar daarom mag terugblikken nog niet<br />

verzuimd worden.<br />

Vooral niet ten aanzien van de vele naasten en vrienden, die<br />

ons, gedurende die rampjaren, ontvielen. Zij, die daarbij nauw betrokken<br />

waren en zijn, zullen hun geliefden, die aan de oorlog ten offer<br />

vielen, nooit vergeten en daarbij steeds in gedachten houden de<br />

datum, waarop het onverbiddelijk noodlot hun de slag toebracht.<br />

* * *<br />

Zo gedenken wij en vele andere vrienden, leerlingen en oud-leerlingen,<br />

de dag van I5" Mei :94-o, waarop de, met grote ontsteltenis<br />

129


vernomen tijding hen bereiktc, dat de in de Zaanstreek algemeen bekende<br />

en geachte Sipke Lootsma was overleden. <strong>De</strong> verslagenheid was<br />

groot, vooral bij hen, die hem van nabij kenden en bewonderden om<br />

zijn levenslust en henijdenswaardige werkkracht en speurzin. <strong>De</strong>ze<br />

zijne eigenschappen zijn velen ten goede gekomen. Daardoor toch zijn<br />

talrijke wetenswaardigheden betreffende de Zaanstreek en haar historic,<br />

van verschillende aard, door publicatie openbaar geworden, die<br />

anders, ongeweten, in documenten geboekstaafd, waarschijnlijk nooit<br />

daaraan onttrokken zouden zijn geworden.<br />

Zijn, door velen gewaardeerde en op prijs gestelde arbeid, op bedoeld<br />

terrein, heeft anderen aangespoord het door hem gegeven voorbeeld<br />

te volgen.<br />

Zo heeft dus zijn onverpoosd streven heilzame gevolgen gehad. Het<br />

is niet v~rgeten, doch voortgezet. Zeer zeker is dit de aangewezen<br />

manier om de nagedachtenis aan deze stoere werker in ere te houden.<br />

Tien jaren scheiden ons van deze trouwhartige vriend, maar hij<br />

leeft in onze en veler gedachten en uitingen nog dagelijks voort.<br />

<strong>De</strong> naam en de persoon Lootsma hebben zich, voor goed, een plaats<br />

verworven in het geheugen van zijn talrijke vrienden en de vrees, dat<br />

zijn bestaan in latere tijd minder belangstelling zal wekken is ongegrond.<br />

Zijn Ieven en werken zullen bekend blijven, daarvoor staan de<br />

talrijke vruchten van zijn arbeid ons borg.<br />

Ons staat de datum r s Mei 1940 onuitwisbaar in het geheugen gegrift.<br />

Tien jaren zijn sinds dien voorbijgegaan, doch Lootsma staat ons<br />

nog, in levende lijve, voor de geest; wij zullen hem nimmer vergeten.<br />

P. BooRSMA<br />

* * *<br />

Bij de bevolking van onze streek belangstelling wekken voor haar geschiedenis<br />

- dit moeten wij als drijfveer zien van Lootsma's onvermoeid<br />

streven. Tientallen lezingen heeft hij gehouden voor alle mogelijke<br />

kringen; met vele rondleidingen in de Oudheidkamer he eft hij<br />

zijn doel proberen t e bereiken, maar nooit zou hij met zo velen in contact<br />

gekomen zijn, wanneer niet wijlen de Heer Evert Smit, directeur<br />

van het Dagblad "<strong>De</strong> Zaanlander", hem de helpende hand had geboden<br />

door artikelen van hem in dat bhd op tc ncmcn. En claardoor weer<br />

qo


heeft Lootsma zich verplicht gevoeld de gewekte belangstelling levend<br />

te houden en te verdiepen.<br />

<strong>De</strong> meest uiteenlopende onderwerpen heeft hij behandeld en het<br />

aantal artikelen kwam ver over de honderd. Sommige hiervan kan men<br />

zien als voorstudies van wat hij later in boekvorm uitgaf - ik denk<br />

hier aan walvisvaart en zeildoekweverij.<br />

Van enkele zijn indertijd in kleine oplage overdrukken vervaardigd,<br />

die, met uitknipsels van de andere artikelen, door enkele vrienden en<br />

fanatieke verzamelaars werden bijeengehouden. Maar de slechte houdbaarheid<br />

van krantenpapier, de niet gemakkelijk hanteerbare vorm en<br />

de geringe verspreiding brachten ons tot de overweging, dat het grote<br />

kapitaal aan werkkracht, dat er in gestokeo was, slechts een geringe<br />

rente aan kennis opbracht.<br />

Het is daarom, dat de redactie meende bij deze herdenking een van<br />

de naar omvang meest geschikte artikelen als eerste opnieuw te<br />

moeten publiceren. Het verscheen in de ,Zaanlanders" van 2o <strong>De</strong>cember<br />

I929 (blz. 7), 2 I <strong>De</strong>cember I929 (blz. 5"), 23 <strong>De</strong>cember I929<br />

(blz.q), 28 <strong>De</strong>cember I929 (blz. 2), 3 Januari I930 (blz. 4) en 4<br />

Januari I930 (blz. I I). Handelend in Lootsma's geest hebben wij het<br />

omgezet in nieuwe spelling, maar, behoudens enkele typografische<br />

veranderingen, is er niets aan veranderd. Het zal de lezer bijv. opvallen,<br />

dat Lootsma, doelend op het jaar I 9 ~ ~, schrijft ,over een kwart<br />

eeuw". Ook konden wij door het ontbreken van het manuscript niet<br />

nauwkeurig controleren, of er zetfouten gemaakt zijn. Enkele, die<br />

onomstotelijk vaststonden, zijn verwijderd.<br />

Wanneer de plaatsruimte het ons toelaat, hopen wij dit artikel nog<br />

door andere te Iaten volgen. Aan de huidige directie van ,<strong>De</strong> Zaanlander"<br />

betuigen wij onze dank voor de royale toezeggingen in deze.<br />

j. W. VAN SANTE<br />

131


DE BLOEMGRACHT<br />

Het geeft de burger moed, wanneer een oproep, als ik reeds meermalen<br />

in deze rubriek deed om mededeling van eventueel bezit van oude papieren,<br />

eens beantwoord wordt. Het was naar aanleiding van mijn twee<br />

opstellen over het ,Comparitie-boeck der Tuijnheeren" te Oostzaandam<br />

(zie serie-Oostzaan, nos. IX en X)1 dat de heer Kruijver, de bekende<br />

molentekenaar, een man, die met een oog vol pieteit oude historische<br />

dingen in de Zaanstreek bekijkt, mij mededeelde onder zijn<br />

berusting te hebben een Notulenboek en twee ,Onkostenboeken van<br />

de Bloemgragt en deszelvs Voor & Agtersloot", lopend van plm. 18oo<br />

tot I 862, toen het onderhoud van het pad door de gemeente werd<br />

overgenomen. Later wist hij mij, uit notarieel archief, ook de andere<br />

stukken te verschaffen, die aanvangen met de oudste geschiedenis van<br />

. dit pad.<br />

<strong>De</strong> opstellen, welke ik op deze wijze kon samenstellen, sluiten<br />

aardig aan bij wat ik over het Zilverpad mededeelde. En waar mij enige<br />

tijd later nog bescheiden bereikten betreffende de Schipperslaan op<br />

<strong>De</strong> Koog, kunnen wij uit de combinatie van al deze gegevens ongeveer<br />

zo'n pads- of buurthuishouding, zoals ze de gehele Zaanstreek door<br />

bestonden, recon~trueren.<br />

Over een kwart eeuw dan zal de Bloemgracht haar Joo-jarig bestaan<br />

kunnen vieren. Van 16 Januari 1655 nl. dateert het ,Reglement ofte<br />

Cuere2 • Wegens de Bloeme Graft cifte Cornelis Bleecker Ven". Aan d'e<br />

binnenzijde draagt 't stuk als volledige titel: ,Ordonnantie Ende<br />

reglement gemaakt bij de erfgenaamen van Cornelis Pietersz Sen<br />

bleeker3 • Over en op den erven en eijgendommen op Kees de bleekers<br />

Ven gelegen voor in den noordt tot Saandam aan de oostzij \\'aar na<br />

Sigh aile eijgenaers en coopers nu en tot allen tijden sullen hebben te<br />

reguleeren en vast aan verbonde sijn om alles wei en opregtelijk te onderhouden".<br />

Allereerst iets over enkele artikelen dezer ordonnantie. Art. I<br />

luidt:<br />

1 Zaanlander 3-7-1929 (biz. s) en 27-7-1929 (biz. 7).<br />

2 = Keur.<br />

3 In een gelijkluidend stuk staat: Corn. Pietersz bleecker, zodat hoven waarschijnlijk<br />

zal gelezen moeten worden Corn. Pieterszen Bleeker. Was deze persoon bleker van beroep?<br />

Het is wei mogelijk, waar blekerij in deze banne vee! wcrd beoefend.<br />

IJ2


,Ten eersten sal men op de voorschr. Kees de Bleeckers vcn geen<br />

Stijfselmaakerij traankookerij Leertouwerij l.ijmsiederije noah Smeederij mogen<br />

stellen. En nu nogh nimmermeer sulks daar op mogen gepleegt<br />

worden". Men ziet: het waren kwalijk riekende en (of) brandgevaarlijke<br />

bedrijven, die geweerd werden.<br />

Volgens artikel 2 is het pad verdeeld in 24 erven. Bij de betimmering<br />

en bebouwing daarvan heeft men rekening te houden met ,de drie<br />

roijpalen Staande no. I op 't westeijnde ende de middelste op no. 2<br />

ende oosterse op no. 3 ende men sal altijt van de middelste Oost en<br />

West aan roijen maar niet van 't eene eijnde Na tander maar altijt blijven<br />

op de middelsten".<br />

Artikel 3 legt vast, dat altijd ,vrij en onverspart ( = onversperd,<br />

onbelemmerd) een gangh van I 2 voeten breet om bij ( = door) de<br />

gemeene eijgenaers tot een overgangh gebruijkt te werden en bij de<br />

eijoenaers van de boonaert van Seeaaert de boaaartman" moet worden vrijgehouden.<br />

We zien hieruit, dat ongeveer in deze tijd (I6H) nog de<br />

heugenis bestond aan zekere Seegert, die eigenaar was geweest van wat<br />

later bekend was als Blokje of Seegers boomgaard. <strong>De</strong>ze boomgaard<br />

was toen reeds overgegaan in handen van meerdere eigenaars, en waarschijnlijk<br />

ligt dan ook ongeveer in deze jaren 't begin van de corporatie<br />

der ,Tuynheeren", die ik vroeger beschreefl.<br />

Ten zuiden van de Bloemgrachtsloot lag het land voorlopig nog onbebouwd.<br />

Hierop slaat o.a. een clausule uit artikel s: ,AI wat op de<br />

ven onbeschuljt ( = onbeschut) ende onbehuijst leijt sal te samen voor<br />

twee eijgendommen ( = erven) betalen. En aile behuijsde en heschutte<br />

plaetsen yder voor een eijgendom ... , maar het erf Dat besuijdl'n<br />

de nemeene straat tot bleekvelden is afgedeelt en anders niet toe gehruijkt<br />

magh werden om iets anders op te maken dat hoger is als 4 voeten<br />

hoven de straat ... maar voor een eijgendom". Bij de sloot langs zullen<br />

op die Zuidelijken oever (artikel 6) houtwaren niet hoger dan 4 voet<br />

mogen worden opgestapeld, en wei mag hoomgewas worden geplant,<br />

,mits dat de Laagste takken agt voet hoven de Straet sijn, maer niet<br />

hij de Sloot nogh aen eenige sijden der hleeckvelden om malkander de<br />

Son niet te heneemen". (Dit gemene hleekveld is zeker lang in stand<br />

gehleven; in een opsomming van ,de lengte en hreedte van de Bloemgragt<br />

Erven" Anno I 799 wordt vermeld: t' Gemeen Erv van 't Padt).<br />

1 Zie noot 1 biz. 132.<br />

I33


Een hygii~nische maatregel (die ook elders in dorpen en steden veel·<br />

vuldig voorkomt) bevat artikel I o: " ... niemant salop de Suijdersloot<br />

mogen setten eenige Secreten if Gemaahhuijsen (lees: gemakhuizen)<br />

en anders, daar door men 't water in de voorschreven sloot soude onsuijver<br />

maken". <strong>De</strong>ze inrichtingen zullen zeker hebben gestaan achter<br />

de huizen. Niet ieder blijkt zich hieraan te hebben gehouden. Zo is<br />

in I 7 24 o.a. bewoner van het pad Dr Coenraat Cisselius. In I 7 3 2 heeft<br />

het padsbestuur kwestie met deze intellectueel, en I 6 Juli richt<br />

"Jurriaan Faber openbaar notaris, bij den Ed. Hove van Hollandt<br />

geadmitteert ( = toegelaten), tot Saardam Resideerende" namens padheren<br />

een protest aan hem, omdathij, "geinsinueerde ( = beschuldigde)<br />

teegens de ordre en regel van de voorschreeve bloemgraft (heeft)<br />

konnen goedvinden op uw erff besuijden de voorsz. bloemGraft<br />

Leggende, ... te doen bouwen seeker sekreet of gemackhuijs". Hem<br />

is verzocht na een vergaderingbesluit ("op welke vergaderingh van de<br />

gemeene ingelanden Het uw gelust heeft niet te Compareeren ( =<br />

verschijnen), het privaat af te breken, "daarvan gij geinsenueerde tot<br />

nog toe ... sijt gebleeven weijgerigh". Hij "gaff (hierop) tot andwoort,<br />

ik zal het, als hetteegens de ordre van 't Patt Strijd, wegh Doen, maar<br />

soo niet, zal ik het Laaten staan ... "<br />

Het komt tot een proces, en van Dr Cisselius wordt geeist "het<br />

voorsz. secreet ... illico ( = onmiddellijk) en aenstonds te demolieeren,<br />

af te breeken en geheel uijt te rooden ... ".<br />

In artikel I I hebben wij de omschrijving van het padsbestuur en<br />

zijn taak: ... ,Soo sal men Jaarlijks kiesen 3 mannen tot opsienders van<br />

de voorsz. Kees de Bleeckers ven uijt de eijgenaers van dien, Waar van<br />

aile Jaars twee sullen afgaan en Een oud blijven ... ".<br />

In een stuk betreffende een slootkwestie (I7IS") heet het: ,Compareerde<br />

voor Schout en Scheepenen van de Banne van Oostzaanen<br />

d'Eersame Lammert Zymonsz. Bontekoningh en W. Sijbrant Poort,<br />

beyde in qualiteijt als Buraemeestren van het pad genaamt de Blo.emgraft<br />

... " <strong>De</strong>ze titel van de padmeesters komt meer voor in de Zaanstreek.<br />

Het zou natuurlijk moeilijk zijn geweest voor zo'n buurtbestuur<br />

deze ordonnantie tegenover onwilligen te handhaven. Zo verklaart<br />

het zich dat "Aan de agtb. Heeren Schout en Schepenen in de Banne<br />

van Oostzaan" "met Schuldige Eerbiedigheijt onderdaniglijk te kennen<br />

IJ4


(geven) Pieter Corn. Bois, Christoffel Pietersen, Willem l]sbrantsen,<br />

Arent Pietersz., Aris Wiilemsz. Baas, Mary Comelis, Jannetje Cornelis<br />

en Maretje Cornelis Bleekers alle Erfgenaame van Comelis Pietrsz.<br />

Bleeckers, Resideerende tot Oostzaandam als mede tot Westzaandam",<br />

die eigenaars zijn van een ven ,tot Oost-Zaandam ... in de Noort, genaamt<br />

Kees de Bleekersven (welke) haarlieden mede uijt de voorschr.<br />

Boedel (is) aanbestorven", dat zij gaarne zouden zien, dat de ,Achtbare<br />

Regenten ... de naar gemelde Ordonnantie ende Reglement met aile<br />

zijne Poincten en Articulen daar in gementioneert ( = vermeld) gelieven<br />

te Ratiflceeren en te Approbeeren, Lastende meede een Iegelijk ingevolge<br />

van UE. Achtbaare Authoriteijt, dien zulks alreede ofte namaels<br />

zoude mogen aangaan, hunlieden volkomentlijk daar na te Reguleeren"<br />

Zo zou de ,sterke arm" achter de padmeesters staan. In I 66 I hebben<br />

Schout en Schepenen aan 't verzoek voldaan en ,op den Re~hthuijse<br />

tot Oostzanen ... een Iegelyck (bevolen) desen aangaande en enigsints<br />

rakende, hem hiema exactelijk ( = nauwkeurig) te Reguleeren".<br />

Het voorgaande behoeft enige nadere aanvuiling:<br />

Zou er, naast de ,ordres" van al de verschillende paden (ik noemde<br />

bij 't artikel over het Zilverpad een aantal, en vond er later nog talrijke<br />

andere) nog een alsemeen reglement hebben bestaan? In de<br />

,Veijlboecken van Westzaerdam" vind ik Anno I676 bij de verkoop<br />

van I/2 en I/12 part van de molen de Haes, staande aan de Kalverdijk<br />

bijgevoegd, dat de koper zich heeft te gedragen naar d' ordre van de<br />

Oost Zijd", terwijl men anders aileen wordt gesteld ,subject ( = onderworpen<br />

aan) d'ordre van" (dit of dat pad).<br />

Er is v66r I 8oo geen afzonderlijk notulenboek aanwezig. Misschien<br />

werden de notulen niet zo nauwkeurig bijgehouden. Wel vinden we in<br />

een bundeltje bijeen een aantal ,ResoluW!n", lopende over de jaren<br />

I72o tot I799· Hieruit neem ik enkele punten over, die o.a. belangrijk<br />

zijn voor de molenhistorie:<br />

Anno I 72o, I 3 September: ,bij de Ingelanden gecontracteert dat<br />

Claas Wil: Zwaardemaker als eigenaar van de Molen het Rasphuijs en<br />

Hendrik Aalsmeer, eigenaar van de Molen de Veltvlieser, voor haar en<br />

haare Erven of Successeuren zuilen hebben een vrij en onverhinderde<br />

gang of padt voor hare knechts of iemand die bij of in haar voorsch.<br />

Molens iets hebben te doen, mits betalende 's Jaarlijks so Stuijvers".<br />

Anno I 734: ,besloten op de jaarlykse comp;~.ritie, Om de derde Pats<br />

IJS


lantaern ten gemeenen kosten te laten branden (' s nachts? L.) op<br />

de midden van 't Padt".<br />

Anno I735: ,Om Jan Dircks Bakker aan te zeggen dat hy (voor<br />

de overloop van zyn knegts na zyn Lootbrandel)') gelijk die van de<br />

Moolens Jaarlyks een Ryxdaalder moet Contribueeren of anders daar<br />

van on thou den".<br />

Anno I 745: ,Is geresolveert dat voor ieder Bortje data an de Paal o/ de<br />

Brug gesteld is, door de eigenaar betaalt zal worden 4 Stuijvers".<br />

Anno I747: ,Op den 9 Juny heeft Klaas Klamp d'overgang na de<br />

Bykodf(staande op de naam van Ysbrant Volmer) afgezegt".<br />

Anno I 76o: <strong>De</strong> eigenaars van het Seegerts Boomgaard hebben<br />

,doen aanzeggen van voortaen niet te staan in het betaalen van I/J in 't<br />

onderhoud van Brug, Straat en Lantaams1 te samen, maar aileen voor<br />

I/3 in 't onderhoud van de Brug gelyk zylieden van ouds verpligt zijn".<br />

Anno I 772: ,I4 Juny met voile stemmen geresolveert om het<br />

Uur van de Jaarlykse Comparitie voortaen te steilen op 's avonds ten<br />

6 uur". (Te laat komen en geheel wegblijven wordt beboet met resp.<br />

2 en 6 stuivers). ,Ziek vry".<br />

,Ook is nog geresolveert om een se Lantaem te steilen mits de Wed.<br />

Pet1 volgens Prensentatie (lees: presentatie = aanbod) dezelve ,aan<br />

't pad present doet, dog opsteken en oly voor gemeen Rekening".<br />

Anno I776: ,I Juny ... (heeft) de Jaarlykse Comparitie in de<br />

Bakkery van 't (Wees en Armhuys) (plaats gevonden). <strong>De</strong> ,Scriba<br />

Jacob Oostwoud2 (heeft) uijt naam van Padtmeesteren den Heer Eng.<br />

van de Stad, als toen Presis van 't Wees en Arme-Huys zynde, vriendelijk<br />

bedankt ... zullende (de rekening) in 't vervolg, tot wederopzeggens<br />

toe, in 't School van gemelde Oostwoud gedaan worden".<br />

1 Ook later zullen we bevestigd zien, dat de Bloemgracht een welvarend pad was.<br />

In mijn tweede opstel over de" Tuijnheeren" van Seegers Boomgaard, opperde ik bij 't in<br />

17 30 aan de Bloemgracht betaalde .. Lantarengeld", dat deze verlichting plaats vond terwille<br />

der tuinbezoekers. Nu blijkt, dat de Gracht ze zelf benutte. We hoorden sub.<br />

1772 van de schenking ener vijfde lantaren door de wed. Pet. Was dit misschien de<br />

weduwe van de Tuijnheer, de bekende Olphert Pet?<br />

2 jacob Oostwoud is de bekende onderwijzer-landmeter-kaarttekenaar, waarover Honig<br />

een belangrijk opstel geeft in .. Zaanlandsch Jaarboekje", jrg. I851, biz. H-39· <strong>De</strong> daar<br />

naast hem genoemde jan van Heteren wordt ook genoemd in een der Bloemgrachtspapieren,<br />

zijnde een .Extract uit de Polderkeuren van den Banne van Oostzaanen en Oostzaandam",<br />

gedateerd 1 Febr. 1796. Hij is daar gekwalificeerd als ,Secretaris der kiezers<br />

tot Oostzaan. <strong>De</strong> door beiden samengestelde, in 1794 voltooide, kaart van Oostzaandam<br />

wint zeker nog aan betrouwbaarheid door de wetenschap, dat zij plaatselijk daar goed georH~nteerd<br />

waren, door hun functie.<br />

IJ6


1.!<br />

Foto H . Los, Zaandam<br />

Houtzaagmolen ,de Dikkerd" nabij het Mallegat te Zaandam ± r 9oo<br />

Tegenwoordige situatie<br />

Coli. Th. Mol, Arnhem- Foto v. d. Stad


Zuiderkerkpad te Koog aan de Zaan ± 1895<br />

Col/. Th. Mol, Arnhem - Foto v. d. Stad


Anno 1789: ,7 Juny is op de Jaarlykse Comparitie toegestaan dat<br />

het schoenmakershl!}'sje by de Brug met Panne bedekt mag worden ... "<br />

Anno I795 (3I Mei):, ... dat 't Schoenmakershuijsje ... (welk<br />

iets te hoog is volgens de laatste meting in 't Jaar I793, waar van 't<br />

Teeken dooreen Plaatje aan de Brug) zo kan en mag blijven zo lang de Wed.<br />

Boekhoff in leeven is ... " (Zij neemt dit jaar ook het schoonhouden<br />

van brug en straat aan voor J 9.-).<br />

Anno I 7 94: , ... in Mey hebben de Padmeesteren Roijing gedaan<br />

van de Hoogten en hebben aan de ZL!J'dooster Steeker van de brug een Merk<br />

gesneden, waer na een ieder hem moet reguleeren, de Hoogten<br />

was toen 7 voet 8 duym namentlyk<br />

, , 3 voet 8 duym uijt 't Water<br />

, , nog 4 voet uijt 't midden der gemeene Straat<br />

, of wel 7 voet 8 duijm in 't geheel uyt 't Water<br />

"<br />

Anno I795, I Augustus: ,Is toegestaan door Padmeesters aan Jan<br />

Bakker d'overgang over 't Pad na de Pelmolen de . .. (oningevuld)1 mits<br />

betaalende als andere 50 Stuijvers 's Jaars".<br />

Anno I798, 3 Juny ,Is' op de Jaarlijkse Comparitie een Consept<br />

Reglement door P. de Vries voorgelezen en na 't zelve door Padtmeesters<br />

gevraagt aan de Ingelanden of zy 't oude Reglement zoo als<br />

't zelve is, begeerde te houden dan of er een verbetering in.gebragt<br />

soude worden, en is door 2 2 stemmen van de 24 present zijnde Ingelanden<br />

geresolveert te verbeteren en daar toe benoemd 5 Ingelanden<br />

als Pieter de Vries" (enz.) en de Diaconie, en 't zelve aan de Ingelanden<br />

voor te dragen de 1ste Zondag in April I799, blijvende dus voor dit<br />

Jaar alles op den ouden voet".<br />

Dit nieuwe reglement is ook voorhanden. Meerdere artikelen hebben<br />

enige overeenkomst met die uit 't oude reglement.<br />

In artikel 2' wordt aan de verboden bedrijven op 't pad nog dat van<br />

Boerderij toegevoegd.<br />

In artikel 3 (over de ,Rooijpaalen") horen we van een Dray die over de<br />

Gouw legt (aan 'teind van 't pad).<br />

Artikel 7 noemt nog eens ,de Thuynen genaamt 't Blokje".<br />

Nieuw is artikel 8: ,Er zal over de Brug nog op 't pad mogen loopen<br />

Ossen, Koeyen, Kalveren, Bullen of Stieren nog Paarden, op de<br />

Boeten voor ieder derzelve Ses Stuijvers ten behoeven van 't Pad en<br />

1 Bedoeld is ,<strong>De</strong> Koning David". (v.S.).<br />

I37


zal door ider der opaezetenen de bekeurinae moaen worden aedaan. Wie de<br />

boete binnen 4- weken niet betaald heeft, zal ,hoven de gemelde<br />

Boeten . . . 3 o stuijvers ... betaalen ten voordeele van Dorps Armen.<br />

Artikel I 2: ,<strong>De</strong> Eigenaar van de Molen de Vas aen 't Eynd van dit<br />

pad staande, deszelvs Knegts mitsgaders aile de geenen, die aen of<br />

by dezelve Molen te doen hebben, zullen ten allen tyden hebben en<br />

behouden een vrij pad van d' Algemeene W eg af tot aan dezelve Molen<br />

heen en weder ... en ingeval een ander Molen in desselvs plaats rnogten<br />

worden gebouwd, zal die insgelijks mede ten allen tijde dezelvde<br />

vrijheid genieten; dog voor zo verre die Grond betimmerd mogt<br />

worden met iets dat aeen relatie tot de Fabriecq heift1 zal de Eigenaar daar<br />

voor moeten betaalen pro rato" ( = naar verhouding). (Bij artikel I,<br />

dat de grootte der erven opsomt, is gevoegd: ,'t Erv van de Molen de<br />

Vos, dewy! 't Heden onbebouwt is volgens Artikel I 2 vrij").<br />

Artikel I 3. ,Een ieder die gebruyk wil maaken van dit pad om na<br />

zijn fabriecq te gaan (al heeft hy reeds eigendom op dit pad) zal moeten<br />

betaalen voor overgang van hem en zyn volk 's Jaarlyks so Stuijvers,<br />

waarvan door Padmeesters I o Stuyv. moeten uytgekeerd worden aan<br />

de Eijgenaars van de Molen de Vos" (die dante zorgen had vooreengoed<br />

pad over zijn erf).<br />

Artikel I 7 stelt ,de Jaarlyksche Comparitie ( op) . . . Zondaa na<br />

Pinxter in 't School 's avonds 6 Uur". ,<strong>De</strong> Schoolhouder zal voor het<br />

gebruijk van 't School genieten ieder Reys twee guldens en voor 't aanzeggen<br />

van de Comparitie I 2 stuijvers". (Art. I 8).<br />

Thans over de stukken, die in 't bezit zijn van de heer Kruijver.<br />

Hier komt het vrij uitvoerige ,Notulenboek" van pas, om te zien,<br />

wat er op zo'n pads-vergadering werd behandeld. Heel veel variatie<br />

was er niet in de gerechten, die op de agendaschotel werden opgedist.<br />

AI kunnen we, bij gemis van uitvoerige notulen v66r I 799, weinig bijzonderheden<br />

van de eerste ander halve eeuw geven- we zullen, dunkt<br />

me, gerust mogen aannemen, dat ook toen die weinige afwisseling bestand.<br />

Op enkele typische punten vestigen wij de aandacht.<br />

Aile vergaderingen zijn (in overeenstemming met artikel I 7 van<br />

het Nieuwe Reglement) gehouden in Mei of Juni. <strong>De</strong> agenda-punten<br />

(in de notulen ,Articuls" geheten) zijn - in overeenstemming met<br />

artikel 2o - als regel deze: ,Zodra de Klok (van zes) geslagen heeft<br />

1 D. w .z. gebouwen, die geen betrekking hebben tot het bedrijf zelf.<br />

IJ8


de Namen gelezen". ,Art: 2 Notulen der voorige Vergadering geresumeerd<br />

en gearresteerd". ,Artikel 3 : Reekening en Verantwoording gedaan<br />

van 't Geld ontvangen". ,Art: 4 (of~): ,Is door Padmeesters gevraagd<br />

of iemand der Ingelanden nog iets had voor te stellen". 6, 7 en 8<br />

bevatten meestal: aanbestedingen, aanstellingen van een ,houtkoper<br />

(als leverancier van het hout), metzelaar, verver, bomen snoeyer,<br />

timmerman", verkiezing van padmeesters en secretaris. Wat het aantal<br />

padmeesters betreft: tot I 8o6vinden weer 3 vermeld, een ,out blyvend",<br />

I voor 2 jaar en I voor I jaar gekozen. In I 8o6 is ,noch door Padheeren<br />

te kennen gegeven, dat volgens Artikel der Wet ( = reglement)<br />

er 3 Padheeren moeten zijn; en er nu volgens de Notulen van voorleden<br />

Jaar 4 zyn; ... zo is ... by meerderheid van stemmen op 3<br />

hepaald; daar op door Padheeren voorgesteld Artie. 14 der wet zo als<br />

't gesteld is te royeren en aldus te veranderen wegens de verkiezing".<br />

Voortaan ,zullen er 2 Opzienders of Padheeren zyn, met een beneffens<br />

de Secretaris, die als 3de Padheer zal fungeeren; de verkiezing der Padheeren<br />

aldus: van d'Ingel: die op 't Padt woonen voor 2 Jaaren, en van<br />

de buitenlngel :voor I Jaar. Wie die buiten inselanden waren, blijkt straks.<br />

Hoe werd er gestemd? In de notulen van I 8o9 lezen we: ,dat daar<br />

de Stemming altoos hoofdelijk is, en dus I/3 of I Erff gelyk staat met<br />

die geen, welk meer dan I Erffheeft, hetgeen natuurlijk een ongelykheid<br />

isl, (gevraagd is) of men dus ook kan goedvinden om voortaan<br />

by d' Er.f[ te stemmen, de gedeeltens voor een geheel gerekent2• , Geresolveert<br />

( = besloten) op den ouden voet te laaten".<br />

Op dezel,fde vergadering kwam de kwestie aan de orde, ,of de Presente<br />

( = aanwezigen) die in Persoon geen lngelanden maar gecommitteerdens<br />

( = vertegenwoordigers) zyn, voor 't vervolg niet zullen<br />

kunnen zyn uitgesloten in de stemming en dus maar alleen hepalen de<br />

Stemming bij de Presente Ingelanden, de gecommitteerdens van de<br />

Godshuizen als wezenlyke Ingelanden beschouwd. Conform geconcludeert<br />

( = aldus besloten) en Artie. I 7 aldus te veranderen: ook de gecommitteerden<br />

voor de weden3." (Zo nu en dan zal men, door de aanhaling,<br />

de inhoud van een of ander artikel van het reglement wei ongeveer<br />

kunnen vaststellen).<br />

1 Bedoeld is: omdat men naar evenredigheid van de grootte der erven had bij te<br />

drag en in de onkosten.<br />

2 Dus een soort .,evenredige vertegenwoordiging".<br />

3 Lees: weduwen.<br />

139


Wat ik in no. X van de serie-Oostzaan1 veronderstelde, nl. dat het<br />

jaar, waarin het "Comparisie-boeck der Tuynheeren" eindigt, nl. I 740,<br />

niet het eind dezer corporatie betekende, wordt bevestigd door de notulen<br />

dezer pad-vergaderingen. In de Onkostenboeken komt voor,<br />

tot en met het laatste jaar I 862, een bijdrage in de onkosten van de<br />

Bloemgracht door de "Ingelanden van het Blokje", zij het ook met onderbreking<br />

van een paar jaren. Ook vermindert het bedrag gaandeweg<br />

tot J 2. so per jaar. Dit bed rag, dat in vergelijking met andere inkomsten<br />

nogal hoog is, zou tot de conclusie kunnen voeren, dat 't nog steeds<br />

de bijdrage van de bezitters der boomgaarden is (ook In I 8o9 wordt<br />

nog gesproken van "de Bogaard"). Gedeeltelijk kan dit waar zijn; ik<br />

meen de hier te noemen te V eltrup wel eens ontmoet te hebben als<br />

een vrij vermogend man. Maar in de comparitie van 1846 wordt ter<br />

motivering van een verhoging der ingelanden van 't Blokje van J 2. so<br />

op J s .- voor overgang als motief opgegeven, dat het Blokje thans algemeen<br />

bewoond wordt. Me dunkt: de specble vermelding daarvan duidt<br />

aan, dat zulks nog niet van oude datum was. En de "boogerds" hebben<br />

een bestaan van waarschijnlijk twee eeuwen gehad - iets, dat bij de<br />

mindere beweeglijkheid der toenmalige maatschappij begrijpelijk is.<br />

Op de vergadering van I 8 2 2 wordt door de Seer. "Een Brief voorgelezen<br />

ontvangen van Joh. te Veltrup namens d'Ingel: van 't Blokje,<br />

inhoudende de vraag, waarom zijlieden geen Stem hebben in 't onderhoud<br />

van Brug en gemeene straat daar Zijl: I/3 tot dezelve betaalen en<br />

ten anderen verzoek om dezelve voortaan te mogen hebben, waarop na rijpe<br />

deliberatie besloten is te rescribeeren ( = te boodschappen, mede te<br />

delen), dat wat de vraag aangaat, dat dit reeds ~y den aanvang van deeze<br />

gracht, in den ]are 16552, toen bekent onder de naam van Kees de<br />

Bleekers-ven reeds zo, als het heden nog is, is bepaald, en wat het voorstel<br />

betreft te wyzen van de hand, om reden het Blokje niet wezenlyk<br />

tot de Bloemgracht behoort, maar er van afgescheiden is ..."<br />

Hierbij sluit aan 't volgende uit de notulen van I826. "Door Padheeren<br />

werd te kennen gegeven, dat tot op heden en altoos gebruikelyk<br />

was, dat van wege de Ingelanden van 't Blokje een derde werd<br />

betaald in 't Schoonhouden en onderhouden der Brug en Straat, dat zy<br />

1 Zie noot 1 biz. 13 2.<br />

2 Ik lees hierin, dat toen ook reeds ,de boomgaarden" bestonden. We zijn dus iets<br />

verder gekomen omtrent de geschiedenis der ,Tuijnheeren". Zie biz. 132 .


'<br />

alzoo in overweging hadden genomen dat het eene hardigheid voor de<br />

Ingel: van 't Blokje was om tot 't onderhouden en schoonhouden der<br />

Straat een derde bij te dragen en stellen alzoo voor om de(ze) Ingelanden-<br />

te ontheffen" (van dit laatste en aileen van hun een derde van de<br />

schoonmaakkosten der brug te vragen, dit ,gerekend J 3,- te zijn plus<br />

een derde der onderhoudskosten"). Dit voorstel wordt goedgekeurd<br />

en bericht daarvan gestuurd ,aan de Directie van 't Blokje".<br />

Maar in 1 8 3 6 wordt ,op voorstel van Padheeren besloten, om het<br />

Blokje 's jaarlyks in de Kosten wegens de Straat te doen dragen volgen(s)<br />

het art. der wet, zynde daartoe een derde, dat is per jaar f 4.-". Op<br />

de bovenvermelde vergadering van I 846 wordt den bewoners aangezegd,<br />

dat zij voortaan jaarlijks J !).- voor overgang hebben bij te<br />

dragen. Als zij een ,raport" inzenden, waarbij ze dit weigeren, wordt<br />

na ,deliberatie" de secretaris opgedragen hun te schrijven, ,dat zoo<br />

zij hierin niet wilden bewilligen, (hun) de overgang op de Bloemgragt<br />

zou worden belet". In I847 en '48 zien we het Blokje zijnf !).-betalen,<br />

maar daarna is 't weer constantf 2.!)0.<br />

Opmerkelijk is nog, dat het aantal uitgebrachte stemmen langzamerhand<br />

is gedaald. Dit ligt aan 't besluit van I 8 3 o; toen werd met algemene<br />

stemmen besloten ,om de ingelanden die een derde Erf hebben<br />

in 't vervolg niet op de comparitie te verzoeken- Doch blijven even<br />

als de andere ingelanden verpligt hun I/3 Per Erfwegens gemaakte onkosten<br />

te betalen".<br />

Nog iets over de inkomsten en uitgaven der pads-kas. Enige molens<br />

hadden hun overgang over de Bloemgracht. In de loop der jaren waren<br />

dit ,de Veldlust", ,de Liifde", ,de Brijpot", ,de Windhond", ,de Tol" en ,de<br />

David" (waarvan de eigenaars, meestal opgegeven, natuurlijk aan verandering<br />

onderhevig waren.) Per mol en werd J 2. !)O betaald. Een<br />

enkele maal ontstond hieruit een kwestie. Zo heeft in I8o8 Corn.<br />

Kroeger J !).- betaald ,voor Overgang na de Pelmolen de Liefde en<br />

Loodwitmolen de V eltlust". Hij vraagt echter J 2. !)O terug, zeggende, dat<br />

de Pelmolen een vryren overgang heeft". <strong>De</strong> Secretaris heeft hieromtrent<br />

niets gevonden, wei ,dat in het Jaar I 7 B door de Ingel. ter eenre<br />

en Klaas Kroeger ter andere zijde is gecontracteerd en overeengekomen,<br />

als mede met Reyer Ven wegens de O!Jmoolen de Windhond,<br />

dat Zyl: zoo lang zy Leefde of de Molens in eigen gebruik had den ...<br />

half overgang, dus 2!) stv. voor ieder Molen zouden betalen". Moet<br />

I4I


Kroeger nu 2 5 stui vcrs terug hebben? Men besluit zich ,aan de nieuwe<br />

Wet" te houden.<br />

In I 8 I 2 betaalt Kroeger voor ,de Liefde", maar weigert de J 2. so<br />

voor ,de Veldlust", ,om reden met die Molen niet gcwerkt word". Na<br />

deliberatie besluit men echter hct desbetreffende art. I 3 ook op deze<br />

molen toe te passen ,om reden er nu en dan Yolk vereischt word om<br />

(de molen) in order te houden ... ".<br />

In I 813 wordtKroeger nogmaals schriftelijk tot betalinggesommeerd,<br />

,te meer nog daar er volk bij (Kroeger's) molen woond, die zo wei als<br />

Uw er geduurig gebruik van maken". Kroeger antwoordt, ,dat ik niet<br />

van oogmerk ben om padtgelt voor de Loodwitmolen te betaalen,<br />

alzoo reeds zedert drie Jaren geen Knegt ten dienste van voornd: gehad<br />

hebben, wei is waar dat een knegt van mijn aan de Molen woont, en<br />

verkiest UE: niet, dat hij of de zijne het padt loope, verbied het hun, dat<br />

is my volmaakt om het eeven .. . "<br />

Het pad is niet onhandelbaar: in 18 I4 worden de Padheren gemachtigd<br />

met Kroeger ,uit Concideratie der Slegtheid van de tijd" een<br />

schikking te maken; hij zal de helft hebben te betalen, wat ook wordt<br />

vastgesteld voor ieder, wiens ,fabryk" een jaar stilligt. Bij halsstarrigheid<br />

echter van Kroeger zal men hem ,door Padheeren laaten dagvaarden<br />

voor het Vredegerecht1 ten kosten van ongelyk". Als padheer<br />

Van Exter in I 8 Is Kroeger er aan herinnert, dat hij hiermee genoegen<br />

heeft genomen, ontkent deze. Nu zal hij dan worden gedagvaard, doch<br />

de notulen van I8I6 ruimen aile kwestie op: ,Corn. Kroeger (heeft)<br />

eindelijk door medewerking van de Vrederechter zonder de dagvaarding<br />

af te wachten, geresolveerd ... om aan het Voorstel van d' Ingelanden<br />

genoegen te neemen".<br />

Een kleine bate vormden nog de boeten; zonder dat blijkt, of deze<br />

op allerlei tekortkomingen waren gesteld, wordt in I 848 bepaald:<br />

,dat elk en een iegelyk, die te laat op de Comparitie verschijnt of dezelve<br />

verlaat voor de Werkzaamheden zijn afgehandeld, Io Cent, en<br />

geheel niet opkomende, 2o Cent boeten zal betalen".<br />

<strong>De</strong> uitgaven. Een voorname plaats neemt daaronder in: het onderhoud<br />

van de brug, die toegang tot het pad verleende. We zullen hierover<br />

geen cijfers geven, maar aileen aanhalen de klach-t ter comparitie van<br />

1 Ongeveer overecnkomend met ons kantongerecht.


IS I o over ,de Jaarlykse inorme kosten" van 't pad, en de bespreking,<br />

hoe men tot ,besuiniging" kan komen. 'tIs dan een tijd van armoede,<br />

vooral voor de Zaanstreek, en 't is daarom, dat een paar malen pogingen<br />

worden gedaan in een uitgave als b. v. voor zandstrooien, vergoeding<br />

van dorpswege te krijgen. Zo is ter vergadering van I So 2<br />

reeds voorgesteld door een der ingelanden, ,of men ook by de Municipaliteyt<br />

( = gemeenteraad) zoude insteren ( = aandringen) om<br />

het Zandstrooyen van het dorp te hebben, om reden er twee godshuyzen<br />

( = liefdadige instelligen) op zijn, en het dorp weinig kosten zoude<br />

veroorzaken, als er een Zandhok by 't armenhuis was, en door die<br />

lnwoonders gedaan wierd. Sustinecrde ( = hield staande) met meerder<br />

recht konde vorderen als het Kattegat, welk door 't Dorp bestroyd<br />

word, waar op na deliberatie 't zelve wierd afgekeurd, als te declineerend<br />

( = vernederend) voor zulk een aanzienlijk padt". Dit laatste is tekenend;<br />

we horen dus van de Bloemgracht als een gegoede buurt, en krijgen<br />

tevens een staaltje van een zeker standsgevoel!<br />

Maar reeds in I So s wordt dit argument aan kant geschoven, en<br />

richt men een verzoekaan het gemeentebestuur (zie voor de motivering<br />

het adres van I So9 ). Nu luidt het zelfs, dat men ,meerder recht van<br />

aanspraak (meent) te hebben als 't Ooster Catte-gat".<br />

Ook in I So9 is het bovengenoemde voorstel gedaan. Alsdan wordt<br />

een Commissie benoemd, ,gemunieerd ( = belast) met een opgaaf<br />

hoeveel 't Jaarlyks gekost heeft, Io Jaaren door elkander gerekent".<br />

Met algemeene stemmen is dit goedgekeurd. Op de vergadering van<br />

IS I o kan worden medegedeeld, ,dat aan onze Gracht is toegestaan een<br />

Jaarlyks douceur ( = vergoeding) van Negen Guldens". Het adres van<br />

2 I Oct. I So9 had algehele vergoeding gevraagd, ,eender als het Ooster<br />

Cattegat; als men nu de bevolktheid nagaat van onze Gracht in tegen<br />

overstelling van 't Cattegat en wat meer is: 2 zulke aanzien!Jke godshuizen1,<br />

waar van een geheel aan het Dorp behoord ... , daarbij komt<br />

nog een schooJ voor de Jeugd, en dus dagelyks door veele oude lieden<br />

en kleine Klnderen gebruikt wordt. Dit alles vordert natuurlyk meerder<br />

zandstroyen als men anders op de paden gewoon is".<br />

In I SoSJ9 heeft het strooien dan ook ruimf Is--bedragen, anders<br />

gemiddeldf 9.-af Io.-. <strong>De</strong> buiten-ingelanden (dat zullen zijn: de<br />

bewoners van het Blokje en het Papenpadje) weigeren iets extra's<br />

1 Nl. de diaconie en bet dorps-wees· en armenhuis.<br />

143


daarin bij te dragen. Welnu, het gemeentebestuur wilj 9.- per jaar<br />

geven als tegemoetkomsng, omdat bij gehele ovemame van deze last<br />

,dan de andere Paden gelyke aanspraak hadden".<br />

Wij keren terug naar de brug. <strong>De</strong> kostbaarheid van haar onderhoud<br />

deed in I 8o2 overwegen ,om in het vervolg van tyd indien er weder<br />

zware onkosten aan de Brug gedaan moest worden om dan een Stene<br />

P.YP te Iaten maken".<br />

Op dezelfde kwestie heeft betrekking een voorstel in I 819 (,door<br />

Padheeren in I8I6 gedaan en te die.r..tyd afgekeurd") ,om's Jaarlyks<br />

Extra toelaage te betaalen tot bekoming van Een Kas tot een nieuwe<br />

Brug, om dat dezelve in ,zoodanig een slegte situatie is, dat er over<br />

weinige Jaaren wei een nieuwe client te zijn en het voor zommige Ingelanden<br />

te zwaar zoude zijn om in eens te betaalen". Hierop wordt<br />

,geresolveerd" dat de ingelanden jaarlijks per erf (buiten onkosten voor<br />

boomsnoeien en slootdiepen)j2.- zullen betalen.<br />

l<br />

Op die wijze is inderdaad een reservefonds ontstaan. In I 8 2 2 stelt<br />

een der ingelanden voor ,om de by Cas zynde gelden niet renteloos te<br />

Iaten leggen, maar daar Effecten voor te kopen". In I 8 2 3 vermeldt de<br />

rekening als kas-bezit een certificaat van] 4-oo.- a 48 %, en in I82)<br />

nog een van J 2oo.-a n 7'2 %·Men vond het nu waarschijnlijk welletjes.<br />

Een lid informeert in I 8 24-, of er nu genoeg geld is voor een<br />

eventueele nieuwe brug, ,en zo ja, werd er geoordeelt van daar niet<br />

meerder toe bij te dragen, alzo het doel niet was om een Cas bij het<br />

Padt te houden". Padheren beloven hiermee rekening te zullen houden.<br />

Nog eens weer probeert men een tegemoetkoming van stadswege te<br />

verkrijgen, en wei in de ,repperatie der gemeene Straat". (I8J4.).<br />

Blijkens de verantwoording van I 8 3) heeft deze zaak niet minder dan<br />

2 I o .-gekost. Hoewel niets vermeld wordt in de notulen om trent vergoeding<br />

van een dee! door de gemeente, staat deze in de desbetreffende<br />

opsomming der gemeente Zaandam genoteerd voorj )O.-. Het verzoek<br />

aan de Raad was dan ook gemotiveerd met het belang, dat de stad<br />

bij een goede toestand der straat had ,wegens de menigvuldige overgangers".<br />

Zelfs wordt er misbruik van het pad gemaakt ,en wei (notulen<br />

van I 84-7) voornamelijk des winters door met zwaar beladene wagens<br />

en karren, ja zelfs met Paarden langs het Pa


moet, denkt men het euvel te keren door er ,eerv bord te plaatsen,<br />

waarop het verbod van niet met zwaar beladene wagens zonder voorkennis<br />

van Padheeren te mogen passeeren, wordt kennelijk gemaakt".<br />

[ Er stond reeds een paal vooraan op het pad, ter aanhechting van publicaties.<br />

In r849 toch stelt de Heer R. de Vries voor die paal ,niet<br />

meer te Iaten gebruiken, om daar bekendmakingen aan te plakken ... ".<br />

Ook had de Bloemgracht reeds in 1843 en vroeger een naambord. (Was<br />

dit ook 't geval bij andere paden?) Op de comparitie van dat jaar<br />

wordt gezegd, ,dat het bord, de naam van het pad aanwijzende, geheel<br />

moest vernieuwd worden"].<br />

In r8 58 echter valt het besluit ,steenen pal en aan het einde van het<br />

(pad) te plaatsen", tot wering van ,rijtuigen als ook andere wagens".<br />

In r862 komt ter tafel, of wegneming niet wenselijk zou zijn, ,ten<br />

einde dit pad door de Doctoren bereden zoude kunnen worden". Echter<br />

worden de redenen van vroeger alsnog aanwezig geacht.<br />

Onder de uitgaven is er steeds een voor ,schoonhouden van 't pad".<br />

Dit zai betreffen het straatwieden, een kleine wekelijkse reiniging en<br />

dergelijke. Maar zoals vroeger algemeen in de steden, achtte men nu<br />

en dan ook een extra-reiniging nodig. (Ik herinner me uit mijn geboorte-dorp<br />

het z.g. ,buurt-schrobben" door de gezamenlijke mannelijke<br />

ingezetenen.) Art. 6 van de vergadering van r826 houdt in: ,of<br />

men ook zoude kunnen goedvinden om in 't vervolg zooals op andere<br />

paden op bepaalde tyden algemeen de straten te schrobben als 's weeks<br />

voor pinkster, kermis, enz. na keuze van Padheeren; en is algemeen<br />

afgekeurd". In 1833 echter wordt het vastgesteld, en wei op Paas,<br />

Pinkster en Kermis. Zoals te verwachten, voldeed hieraan niet iedereen<br />

en niet even goed, getuige ook het besluit in 1814 speciaal in de<br />

week voor Pinkster daarop en op de schuttingen door Padheren toezicht<br />

te doen houden.<br />

In r 86r is alweer een besluit tot strengere handhaving nodig; ,de<br />

padheeren zullen echter vooraf (dat is: op andere tijden dan de vastgestelde,<br />

als zij zulks nodig achten) aan de wooningen kennes geven;<br />

de nalatige (zullen) een boete van 30 Cent verbeuren, bij nalatigheid<br />

van deze bepaling door de Huurders der woningen, blijven de Eigenaars<br />

derzelve aansprakelyk, alzo zij bij verhuring, de Huurders hiertoe<br />

kunnen verpligten".<br />

Daarentegen geven in r862 ,Padheeren ... hun tevredenheid te<br />

14)


kennen, dat algemeen door de Ingelanden voldaan is aan 't bepaalde<br />

vervat in artikel 9 der vorige Notulen ten opzichte van 't schrobben<br />

der Straat op de toen vastgestelde tijden".<br />

Wij zullen niet uitweiden over de uitgaven voor schoonhouden en<br />

verven (etc.) van de brug, uitdiepen en ,afroomen" van voor- enachtersloot.<br />

In I 804 wordt gezegd, dat dit uitdiepen plaats had ,ter keur en<br />

schouw van Padmeesters, 8 dagen na de dieping". Ik zou verder uit<br />

de tekst willen opmaken, dat zij zich daarbij richtten naar ,de keuze<br />

en schouw van Dijkgraaf en Heemraden". <strong>De</strong> aanbesteding van al deze<br />

zaken, benevens die van het boomsnoeien, geschiedde meestal voor<br />

6 jaar.<br />

Hebben wij het als een concessie aan de democratic te beschouwen,<br />

dat in I8I6 werd besloten alle aanbestedingen, die meer danf JO.­<br />

beliepen, ter comparitie te doen plaats hebben?<br />

Ten slotte geven de stukken ons een kijkje op de gemoedelijkheid,<br />

die in zo'n buurtje heerste; ook de gang van zaken op de comparities<br />

is daarvan een afspiegeling. Behoef ik er aan te herinneren, dat men<br />

aan zo'n bijeenkomst een enigszins gezellig karakter probeerde te<br />

geven?<br />

Jarenlang (I8oo-I829) heeft job. Ebmeijer de leverantie van IJ a<br />

I4 ,vlessen" wijn, a IJ of I4 stuivers. Behalve een paar andere leveranciers,<br />

komt (in 18 16) Arent Kohne voor als leverancier van tabak en<br />

pijpenl. Daarna treffen we jarenlang Lammert Fris, later diens weduwe<br />

aan, als dit alles verzorgende.<br />

Het was in I 8 I 2 dat voorgesteld werd ,of men uit hoofd der tijdsomstandigheid<br />

konde resolveeren om voortaan geen wijn te gebruiken<br />

op de Comparitie; aeresolveert op den ouden voet te laaten".<br />

Soms was er een aanleiding, die de gezelligheid der bijeenkomst verhoogde.<br />

Onder I 844 lezen wij: ,Daar de Heer R( emmert) de Vries so<br />

jaren als Ingeland op het Pad gewoond heeft, hadden de aanwezig<br />

zijnde lngelanden het genoegen ~ijn E: hiermede te filiseteeren, en op<br />

een glaasje Wijn onthaald te worden, waarbij men den wensch uitte<br />

Zijn E: nog vele jaren in ons midden te zien".<br />

,Nadat men onder vrolijke gesprekken nog enige oogenblikken met<br />

1 Van deze laatste is waarschijnlijk geen gebruik gemaakt door de enkele weduwen, die<br />

we nu en dan als aanwezigen ter vergadering vinden vermeld - iets ongewoons voor<br />

die tijd.


elkander had doorgebracht en geen der leden meerder had voor te<br />

stellen" ( enz.)<br />

Men ziet, hoe gemoedelijk alles toeging. Er was blijkbaar een goede<br />

verstandhouding, wat ook blijkt uit het feit, dat jaren achtereen dezelfde<br />

functionarissen ontmoet worden. Speciaal is dat het geval geweest<br />

met Pieter de Vries, die we van I 799 tot I 8 I 6 onafgebroken<br />

als secretaris aantreffen. (We vinden hem ook meermalen als aannemer<br />

van het schoonhouden der straat voor 7 a I o gulden, zodat hij<br />

stellig een ander is dan Pieter de Vries uit wiens molen het papier dezer<br />

boeken, dat van een zeer fraai watermerk is voorzien, afkomstig is.)<br />

Onder I 826 lezen we, dat de secretaris P. de Vries ,te kennen gaf, dat<br />

hij wegens zyne hooge jaren en beving der handen1 zich genoodzaakt<br />

achtte voor dien post te bedanken. . . In deszelfs plaats is gekozen<br />

H. Heiman2 , die dien post heeft op zich genomen met verzoek aan den<br />

afgetredene om de nodige hulp, zooindien zulks mogte vereischen, die<br />

hierin zijne vriendelyke welwillendheid te kennen gaf - de vergadering<br />

bedankte hem voor de zoo lange jaren gehoudene derectie".<br />

Hij wordt dan tot padheer benoemd.<br />

Heijman vervult de functie tot zijn dood in I 840 (of '4 I). Op de<br />

vergadering van I 84I wordt gevraagd, of men, waar ,de compariten in<br />

de school van wijlen H. Heijman eene reeks van 42 jaren gehouden<br />

waren ... , ( deze) in bovengemelde school zouden blijven gehouden<br />

worden", wat aangenomen wordt. Steeds was hiervoor betaaldj J.­<br />

per vergadering. <strong>De</strong> weduwe echter ortvangt J 2.-. Na haar overlijden<br />

(I 843 of '44) ,werd aan haren zoon Mr. Wm. Heijman voorgesteld<br />

of hij deze Comparitien voor de som van J 2.- in zijne school<br />

wilde behouden", wat hij aannam.<br />

In I 86o fungeert deze Heijman als ,waamemend Schrijver". Dat hij<br />

het niet definitief is geworden komt door het volgende: ,Daar door eene<br />

vemieuwde regeling in 't Schoolwezen onze Ingeland Heyman, deze<br />

Gracht met zijn woon verlaat, zo werd denzelven voor zijne bewezene<br />

diensten (aan 't pad bewezen) de verschuldigde dank toegebragt, met<br />

den wensch dat 't hem met zijn Huisgezin voortdurend wei moge<br />

gaan".<br />

Wij zullen het niet als een lege plichtpleging behoeven te be-<br />

1 Dit is aan de achteruitgang van zijn anders vrij goed schrift duidelijk merkbaar!<br />

1 Dit is een onderwijzer; van nu af is bet schrift fraai.<br />

14-7


schouwen, dat bij de rondvraag ,door Heyman zijn dank betuigd werd<br />

voor de vriendschapsbewijzen, die hij altoos van de Ingelanden had genoten,<br />

en niet zonder gevoel deze Gracht, door veranderde omstandigheden<br />

in zijn beroep moest verlaten, waar hij van af zijn geboorte nu<br />

byna so jaren had gewoond, en zijn overledene Vader 45 Jaren".<br />

Ik ben hiermee aan het eind der stof, die deze boeken boden. Het is<br />

een typisch stuk buurtleven, dat aan ons oog voorbijtrok. <strong>De</strong> Bloemgracht-bewoners<br />

zullen het bestaan van hun buurtbestuur als iets<br />

nuttigs en misschien als iets gewichtigs hebben beschouwd; de notulen<br />

geven wei enigszins de indruk van deze laatste opvatting. Ik heb<br />

het de moeite waard geacht bij dit wereldje van dagelijks gebeuren onder<br />

vorige geslachten stil te staan, al erkennen wij het nut en de noodzakelijkheid<br />

van bestuursorganisatie op breder basis.<br />

Door een misverstand ontving ik niet aile bescheiden, betreffende de<br />

Bloemgracht, en deed haar geschiedenis als pad eindigen met de mededeling,<br />

dat zij als aparte organisatie ophield te bestaan in I 86 2, toen de<br />

gemeente het onderhoud ervan overnam. Dit is echter geheel onjuist:<br />

de overname had pas plaats in I923 (na besluit van de Gemeenteraad<br />

van I4 November).<br />

In het Notulenboek staan nog enkele punten, die te typisch zijn om<br />

ze niet te vermelden. We zullen daarbij uit pieteit meestal liever<br />

namen verzwijgen. Wezen wij erop, dat a.s. jaar de Bloemgracht het<br />

275-jarig bestaan zou kunnen vieren: het blijkt, dat men reeds eerder<br />

de vrij hoge ouderdom van dit pad feestelijk heeft herdacht. In de<br />

notulen va;n I879 wordt onder ,Artikel 7'' gezegd: ,Daar in het jaar<br />

I88o het 225 jaar zou geleden zijn dat de Bloemgracht, vroeger de<br />

Bleekers Ven genaamd, het bestaanl zo is bij de ingelande het plan<br />

ontstaan, om in de maand Januari die heugelijke dag te herdenken en<br />

ieder lid de collozaalle som van twee gulden daarvoor op te offeren<br />

het welk met algemeene St~mme wordt aangenomen".<br />

Op dit besluit slaat nu het typische stuk, dat een verslag geeft van<br />

de ,Buiten gewonen Vergadering op 2 7 Januari I 8 So":<br />

,Na ryp beraad en brutaaligheid van het bestuur of zoo ik het noemen<br />

mag ruim van Consentie om ieder lid met vyftig Cents te verhoogen<br />

was zij besloten om de Bloemgracht wat nooit gebeurt is te<br />

1 Eerst stond bier, juister: ,Zou verrezen zijn".


verlatenl, om in de Nieuwen stadsherberg het feest te vieren van het<br />

2 2.) jarig bestuur. ten 4 Uur war en r 6 led en op de plaats der bestemming<br />

behalfe een koekenbakker die waarschijnelijk niet eerder<br />

van zijn oven kon afgaan, enfin het was zoo, na de vergadering door de<br />

Precedent was geopend, werdt het op een drinken gezet, dat het een<br />

lust was om te zien.<br />

Door eenigen heeren werdt de vraag gedaan of het nu wezelijk de<br />

dag was van de feestviering waarop het bestuur zoo rood werdt als een<br />

kraal of het van de vraag of van de wijn was weet ik niet maar of de<br />

avont niet vergalt moogt worden, want zie een van de Ingelande haalden<br />

een stuk voor den dag dut klonk als een klok. de monde waren<br />

gestopt en die van het bestuur kwam weer los. nu moest er gespeeld<br />

worden. Vijf van de leden gingen neerderlands pandoeren maar zij<br />

speelde zoo vals zoo dat zij het zelf niet zagen ende opmerking door<br />

andere moest gedaan worden, weer vijf andere waren aan het Qudrieltje2<br />

Spelen maar dit kon geen geregeld spel heeten want dan<br />

moest de een en dan weer een ander een kleine boodschap doen, maar<br />

het speelde toch.<br />

Weer andere gingen aan het Domino Spel maar deze Heeren waren<br />

er op uitgeslapen en wilde het niet voor elkander opgeven maar deze<br />

behoorde onder de bezadigde en daarom liep dit goed van Stapel.<br />

<strong>De</strong> overige weet ik waarachtig niet waaronder ik ze zou moeten<br />

rangschikken ik mag wei zeggen, onder de Wilde want er was niets<br />

bestendigs, zij konde van alles en wisten van niets, alles ten halfe,<br />

toen aile na hartelust uit gespeeld waren, gingen wij aan 't Soupeer,<br />

dat ons aile wei de edt smaken en daaronder ook een kleine toast werdt<br />

gesproken na afloop van de zelfe moest het billardt het ontgelden, er<br />

van (lees: was) er geen een ofhij meende dat hij er een baas in was, zoo<br />

werdt besloten om pot te spelen er waren er bij die zoo goed speelden<br />

als of zij het nooit gezien hadden en toch wilde zij het niet opgeven,<br />

ten laasten werdt besloten, want het was half drie, om den aftoch te<br />

blazen, maar de Precedent zat zo vast dat hij dacht bij vrouw en kind<br />

te zitten maar daar wij hem toch wisten te overtuigen dat dit zoo niet<br />

was zoo hebben wij hem met goede woorden weten uit zijn stoel te<br />

krijgen en hebben gezamelijk den aftocht geblazen, met de verzekering<br />

1 D.w.z.: men had steeds vergaderd op de Bloemgracht.<br />

a Lees: Quadrille.<br />

14'


dat jaren na deze de ingelande op deze notulen zullen nederzien".<br />

In de notulen van 1879 is nog besloten ,om de pad-Comparitie in<br />

het vervolg te houde op Hemelsvaardag".<br />

I 882: ,Eene missive van burgermeester wordt gelezen welke verzoek<br />

om de Palen voorop de Bloemgracht te plaatse op I. ~o El op dat<br />

(de) Jalcalien1 tonnen bij de Gemeentereiniging in gebruik ongehindert<br />

zou kunnen doorgaan. Waarop besloten wordt afwijzig te beschikken<br />

wegens vele reden ten nadeele der inlanden en in hooftzaak de t(r)eurige<br />

toestand der weg zelfe ... ".<br />

I 883: ,<strong>De</strong> Heer C: Nieman vraagt herziening der wet ( = der padsordonnantie)<br />

waarop wordt besloten een Commissie van 3 lede te benoemen<br />

om de zelfe na te zien en in ·de volgende vergadering Advies<br />

uit te brengen ... " Dit heeft niet plaats gevonden, en ook verderop<br />

zwijgen de notulen daarover. Een der commissie I eden was de voor<br />

enige jaren overleden Heer H. Flentrop, wiens naam hier is gespeld:<br />

,Vlentrup". (Alsde spraakmakende gemeente deze naam zo vervom1de,<br />

kunnen dan de Zaanse namen Veltrup en Flentrop oorspronkelijk ook<br />

een zijn geweest? Misschien weet een der !eden dezer families daarover<br />

zelf iets mede te delen.)<br />

Alleen slaat op deze zaak misschien iets uit I 8 8 ~: ,den Heer Nieman<br />

vraagt of het niet goed zou wezen om bij het opene der vergadering de<br />

Wet voor te lezen, waarop (aldus) wordt besloten". Er was blijkbaar<br />

nog steeds ,een schare, die de Wet niet kende".<br />

1887: ,de straat (verkeert) in een slechte toestand wegens het leggen<br />

der waterleiding". In I 888 blijkt, dat daarover met de gemeente-opzichter<br />

is onderhandeld. Ook verderop is de toestand der straat opmerkelijk<br />

slecht, zodat een enkel lid dreigt niet Ianger te zullen betalen,<br />

als geen verbetering intreeft.<br />

In I 894 stelt de voorzitter opnieuw aan de orde pogingen aan te<br />

wenden tot overdracht van het pad aan de gemeente, maar met algemene<br />

stemmen verwerpt men dit. Gedeeltelijk is dit, dunkt me, toe te<br />

schrijven aan de neiging op-zich-zelf te blijven: in I 895 vraagt de heer<br />

Roskam, of het niet wenselijk zou zijn eene vergadering te beleggen<br />

met Diakenen der Herv. gemeente van Oostzaandam en regenten van<br />

het Burgerlijk Wees- en Armhuis, ten einde pogingen aan te wenden<br />

de geheele bloemgracht weder in eigen beheer te ,krijgen". Besloten wordt<br />

1 Lees: faecalien.


"af te wachten hoe het met de verschillende bouwplannen zal afloopen".<br />

Het overleg met bovengenoemde besturen leverde niets op. Op de<br />

vergadering van I 897 komt de bouw der R. Kath. kerk te sprake. <strong>De</strong><br />

Heer Willenborg vraagt daar excuus voor het feit, dat het bestuur dezer<br />

kerk de ingelanden der Bloemgracht niet heeft verzocht om de verciste<br />

toestemming.<br />

,<strong>De</strong> Heer Hagen zegt, dat de toegang tot de Bloemgracht door het<br />

bouwen der kerk zeer nauw zal worden". <strong>De</strong> voorzitter verzoekt aan<br />

de Heren Bergman en Willenborg dat zij zullen zorgen ... dat ... tenminste<br />

elke Zaterdag de straat behoorlijk wordt gereiningd en dat na afloop<br />

daarvan de straat weder in denzelfden toestimd wordt opgeleverd ...<br />

Weer wordt in I899 aan de orde gesteld: overdracht aan de gemeente,<br />

,op grond dat de laatste tijd zich meer en meer opositie voordoet<br />

bij de ingelanden en sommige bepaald geweigerd hebben hunne<br />

bijdragen te betalen". <strong>De</strong> heer Abercrombie meent, ,dat de toestand<br />

der Bloemgracht nog niet van dien aard is om tot afstand te besluiten".<br />

In I9oo zegt de Voorzitter ,tot het overdragen aan de Gemeente nooit<br />

zijn toestemming (te zullen) geven, daar hij bij ervaring weet welke<br />

groote moeilijkheden dat met zich brengt".<br />

Dat overdracht aan de Gemeente niet ondienstig was, bewijst het<br />

weer geplaatst moe ten worden van de pal en: het pad is niet tegen de<br />

wagenwielen en de hoeven der paarden hestand. En toch kwamen,<br />

soms ,in vollen draf", zelfs verhuiswagens 't pad op!<br />

Er mogen practische bezwaren zijn geweest voor de overdracht -<br />

traditie he eft hier, waarschijnlijk meer dan de geinteresseerden zich-zelf<br />

bewust zijn geweest, een belangrijke rol gespeeld!<br />

Te aardig vind ik het, dat ik 't niet zou vermelden, dat in I 87 I op de<br />

Comparitie de bij velen nog wei goedbekende heer A. P. Fortanier,<br />

destijds Leeraar aan de H. B.S. te Zaandam, een verzoek doet ten bate<br />

van het Armbestuur (n.l. tot spoedig herstel der straat, die sterk heeft<br />

geleden door het leggen van gaspijpen).<br />

Typisch is nog, dat blijkens de ,Veylboecken van Westsaendam"<br />

( 2 3 Jan. I 7 2 o) op de Koog ook een ,Kees de bleekers ven" he eft bestaan<br />

(zoals ook nog in dit artikel blijkt, is dit de oude naam van het land,<br />

waarop de Bloemgracht werd gevestigd.) <strong>De</strong> verklaring kan ik niet<br />

geven; 't kan bloot toeval zijn, hoewel 't hier niet een gewone, een<br />

veelgebruikten naam betreft.<br />

ISI


.af te wachten hoe het met de verschillende bouwplannen zal afloopen".<br />

Het overleg met bovengenoemde besturen leverde niets op. Op de<br />

vergadering van I 897 komt de bouw der R. Kath. kerk te sprake. <strong>De</strong><br />

Heer Willenborg vraagt daar excuus voor het feit, dat het bestuur dezer<br />

kerk de ingelanden der Bloemgracht niet heeft verzocht om de verciste<br />

toestemming.<br />

,<strong>De</strong> Heer Hagen zegt, dat de toegang tot de Bloemgracht door het<br />

bouwen der kerk zeer nauw zal worden". <strong>De</strong> voorzitter verzoekt aan<br />

de Heren Bergman en Willenborg dat zij zullen zorgen ... dat ... tenminste<br />

elke Zaterdag de straat behoorlijk wordt gereiningd en dat na afloop<br />

daarvan de straat weder in denzelfden toestimd wordt opgeleverd ...<br />

Weer wordt in I 899 aan de orde gesteld: overdracht aan de gemeente,<br />

,op grond dat de laatste tijd zich meer en meer opositie voordoet<br />

bij de ingelanden en sommige bepaald geweigerd hebben hunne<br />

bijdragen te betalen". <strong>De</strong> heer Abercrombie meent, ,dat de toestand<br />

der Bloemgracht nog niet van dien aard is om tot afstand te besluiten".<br />

In 1900 zegt de Voorzitter ,tot het overdragen aan de Gemeente nooit<br />

zijn toestemming (te zullen) geven, daar hij bij ervaring weet welke<br />

groote moeilijkheden dat met zich brengt".<br />

Dat overdracht aan de Gemeente niet ondienstig was, bewijst het<br />

weer geplaatst moeten worden van de palen: het pad is niet tegen de<br />

wagenwielen en de hoeven der paarden hestand. En toch kwamen,<br />

soms ,in vollen draf", zelfs verhuiswaaens 't pad op!<br />

Er mogen practische bezwaren zijn geweest voor de overdracht -<br />

traditie heefthier, waarschijnlijk meer dan de ge'interesseerden zich-zelf<br />

bewust zijn geweest, een belangrijke rol gespeeld!<br />

Te aardig vind ik het, dat ik 't niet zou vermelden, dat in I 87 I op de<br />

Comparitie de bij velen nog wei goedbekende heer A. P. Fortanier,<br />

destijds Leeraar aan de H. B.S. te Zaandam, een verzoek doet ten bate<br />

van het Armbestuur (n.l. tot spoedig herstel der straat, die sterk heeft<br />

geleden door het leggen van gaspijpen).<br />

Typisch is nog, dat blijkens de ,Veylboecken van Westsaendam"<br />

(23 Jan. 172o) op de Kooa ook een ,Kees de bleekers ven" heeft bestaan<br />

(zoals ook nog in dit artikel blijkt, is dit de oude naam van het land,<br />

waarop de Bloemgracht werd gevestigd.) <strong>De</strong> verklaring kan ik niet<br />

geven; 't kan bloot toeval zijn, hoewel 't hier niet een gewone, een<br />

veelgebruikten naam betreft.<br />

I5"l


Wat tenslotte betreft de naam ,Bloem- of Bloemegracht" nog dit.<br />

Aanvankelijk twijfelde ik nog, of dit pad aldus werd genoemd naar de<br />

in artikel 2 van de ,Ordonnantie" van 16H vermelde Jacob bloem. Ik<br />

geloof tenslotte die twijfel te moeten Iaten varen. Zovele paden ontvingen<br />

hun naam of van een molen, of van een der eerste of aanzienlijkste<br />

bewoners. <strong>De</strong> Bloems waren inderdaad zeer gegoed. Vooral<br />

werd ik in mijn conclusie versterkt door wat alweer de Veyl-boecken<br />

vermelden op 22 Febr. 1720: ,de wede. Jan Meyndertse Raven presenteert<br />

te vercoopen ... een huis en erf tot West-Saendam op de<br />

HeereGrcift belent ten oosten gerrit Heere., (voorts) in alles het reglement<br />

van de Nieuwe Heeregraft subject". Als Westelijke belending<br />

wordt opgegeven niemand minder dan de zeer bekende Nicolaes Caljf!<br />

Als deze rijke man daar (een tijdlang) woonde, zal de andere buurman<br />

van Mevrouw Raven niet bepaald arm zijn geweest. Ik acht het dan ook<br />

waarschijnlijk, dat naar hem (of een zijner voorvaderen) de Heere­<br />

(niet Heeren-) gracht is genoemd. Zou, om nog een voorbeeld te<br />

noemen, de Rozegracht, in de oude stukken ,Roosegraft" gespeld, genoemd<br />

zijn naar zekere Roos? In de bovengenoemde , Veijl-boeken"<br />

vind ik op 24 Oct. 1722 ook de naam Roose, als koper van het fluitschip<br />

,het witte Schaep". Hij was dus stellig niet onbemiddeld.<br />

En op 12 Jan. 1730: ... ,een huis op 't Vinckepatt, belent ten 0. de<br />

erven Cornelis Vink". Die familie woonde er dus waarschijnlijk al vrij lang.<br />

Zij kan geweest zijn een der ,participanten van het Vinckepatt", die ik<br />

iets vroeger vond vermeld, dus een dergenen, die zo als de participanten<br />

van de Zuijder Nieuwendijck of van de Bloemgracht, de eerste<br />

bewoners van het nieuwe pad waren.<br />

S. LOOTSMA t


Het uiterste Noorden van Koog aan de Zaan anno r 900<br />

Col/. Th. Mol, Arnhem- Foto v. d. Stad


Begin Krommenieerweg gezien vanaf de Dronkenbrug ± r 9oo<br />

Tegenwoorclige situati e<br />

Col/. K. Schut , Wormerveer


DE HONDERDJARIGE RIJWEG<br />

Nu de bewoners van de Krommenieerweg te Wormerveer zich opmaken<br />

om met gepaste luister het honderdjarig bestaan van hun weg te<br />

gedenken, is het hier zeker op zijn plaats het feestprogramma te publiceren<br />

ter gelegenheid van de opening van die weg. lk zeg feestprogramma,<br />

doch dit is een weids woord voor het min of meer verfomfaaide<br />

stukje drukwerk, dat thans een eeuw heeft getrotseerd en mij<br />

door vriendenhand ter inzage werd verstrekt.<br />

PROGRAMMA<br />

van het te vieren Feest bij gelegenheid van de inwijding<br />

van den Rijweg van Krommenie en Wormerveer<br />

op den I6e Mei I85o<br />

I. Ieder eigenaar van Mol ens of Fabrieken zal worden verzocht op den<br />

dag der opening de Vlag te Iaten waaijen.<br />

2. Ieder eigenaar van rijtuig wordt bij deze uitgenoodigd met hun rijtuig<br />

en paarden deze plegtigheid der opening met hunne tegenwoordigheid<br />

te vereeren.<br />

3. <strong>De</strong> aanvang zal zijn te Krommenie des namiddags ten drie uur alwaar<br />

de rijtuigen die te Krommenie te huis behooren zich zullen vereenigen<br />

zooveel mogelijk bij het Gemeentehuis.<br />

4· Van daar zal men rijden over Assendelft, Westzaan, Zaandijk tot op<br />

het Marktplein te Wormerveer.<br />

5· Volgorde:<br />

I. Het Gemeentebestuur van Krommenie opent den trein.<br />

2. Het lid van de Provinciale Staten.<br />

3· Het Gemeentebestuur van Wormerveer.<br />

4· <strong>De</strong> Commissie te Wormerveer tot aanleg van den Rijweg.<br />

5· Hee.ren Contribuanten van Krommenie . .<br />

6. Heeren Contribuanten van Wormerveer.<br />

7. Verder aile Heeren, die met hunnen rijtuigen zich daar bevinden<br />

om deeltenemen aan de opening van den Rijweg.<br />

ISJ


6. Zoodra de trein op bovengenoemd plein zich zooveel mogelijk gereed<br />

gemaakt heeft, zal de Optogt op verzoek van den Burgerneester<br />

van Krommenie zich in de bovenbepaalde volgorde in beweging<br />

stellen.<br />

7. <strong>De</strong> trein zal rijden van af het plein over den nicuwen Rijweg naar<br />

de Gemeente Krommenie. Zullende zij die zullen deelnemen aan de<br />

verdere feestviering zich vervoegen naar het Lokaal van den Heer<br />

Jacob Vredenburg.<br />

Ten einde aile Orde zooveel mogelijk te bewaren zal men zich stiptelijk<br />

naar het programma rnoeten gedragen.<br />

<strong>De</strong> negentiende eeuw die zulke enorme veranderingen heeft zien komen,<br />

is van het begin af een actief tijdperk geweest. Na de ellende van<br />

de Franse tijd zijn er onder de bezielende Ieiding van de koning Willem<br />

I vele plannen gernaakt en uitgevoerd, waarvan er enkele .tot uitermate<br />

belangrijke werkelijkheden zijn geworden. Een van de zaken,<br />

waaraan men de aandacht wijdde, was de verbetering van de verkeersmiddelen<br />

en de wegverbetering stond in de aanvang vooraan. Dit was<br />

ook wei zeer nodig. In de achttiende eeuw had men zich vrijwel overal<br />

nog met onverharde wegen beholpen: een karrespoor in het rnulle<br />

zand kan zeer romantisch zijn, doch overgeplaatst op onze glibberige<br />

dijken is dit toch geen benijdenswaardige verkeersweg en het is dus<br />

begrijpelijk dat ook aan de Zaan de hoofden bij elkander werden gestoken<br />

daar de wegen te verbeteren. Uit het ,Kapitaalboek" van Aaltje<br />

Vas, echtgenote van de Zaandarnse houtkoper Dirk Visser, dat zich in<br />

het archief van de Zaanlandsche Oudheidkamer bevindt, kunnen wij<br />

zien, dat zij in I 8 2 2 deelnam voor twee obligaties van J 350.- elk in de<br />

,Negotiatie voor de beschilping van den publieque weg langs de Zeedijk<br />

van Zaandam tot Buiksluit". Doch als Wormerveerse- zij was de<br />

dochter van de grote kooprnan Vasterd Vas en diens tweede vrouw<br />

Guurtje Blaauw -liet zij het daar niet bij. In hetzelfde jaar komt in dit<br />

kapitaalboek een hoofd voor, luidende als volgt:<br />

,Plan van Negotiatie, ten behoeve van de Gemeente Wormerveer,<br />

zijnde het Plaatselijk Bestuur dier Gemeente daartoe geauthoriseerd bij<br />

Besluit van Z.M. den Koning van den 21 July I 82 2 No 102, tot bestrijding<br />

der kosten van het Rijdbaar maken van het Polderdijkje aan de


Banne Westzaan. Strekkende van het Noordeinde van Wormerveer,<br />

tot aan de limiet van West-Knollendam en verder vandaar tot aan de<br />

Togtsloot met de benoodigde schouw of pont ter overvaart naar de<br />

Starnmeerdijk."<br />

<strong>De</strong>ze lening was] 8 ooo.- groot, verdeeld in twee-en-dertig obligaties<br />

van J 2 so.- elk. <strong>De</strong> rente beliep vijf procent, de aflossing moest geschieden<br />

in zestien jaar met J soo.- per jaar, de eerste J 2 ooo.- ~<br />

honderd-een procent, de tweede J 2 ooo.-a honderd-twee procent, de<br />

derde J 2 ooo.- a honderd-drie procent en de laatste J 2 000.- a honderd-vier<br />

procent. Op deze aantrekkelijke voorwaarden tekende<br />

Aaltje Vas voor J 2soo.- in, welk bedrag 14· September 1822 door<br />

haar werd gestort. <strong>De</strong> grootste verbetering van het wegverkeer zou<br />

volgen door de aanleg van de Zaanlandse Communicatieweg naar Beverwijk,<br />

waardoor ook Krommenie door een aftakking met het ,grote"<br />

wegennet werd verbonden. Zoals in mijn artikeltje over de Markt te<br />

Wormerveer al is verhaald, was het het gemeentebestuur van Krommenie,<br />

dat het initiatief nam voor de aanleg van de verharde Krommenieerweg,<br />

aldus weer een steentje bijdragend tot verbetering van<br />

het wegennet in onze streek.<br />

J. ATEN<br />

IS)


SOCIETEIT VAN DE BLAUWSELFABRIEK TE<br />

WESTZAAN<br />

Vervolo<br />

Terugkerend tot de blauwselfabricatie, brengen wij nogeensonder<br />

de aandacht, dat de oude directeuren aan het einde van de achttiende<br />

eeuw waren verdwenen.<br />

Joannes Molenbeek, die geregeld boekhouder werd genoemd, is in<br />

I 78 5 overleden. Zijn dood wordt 3 Februari aangegeven in de classis<br />

van zes gulden. Zijn vrouw heette Giertje Alfenaar, die eertijds gehuwd<br />

is geweest met Hendrik Koekebakker. Zij oefende ook een<br />

zaakje uit nl. het drukken van mutsen. Welke bezigheid ditwas, is mij<br />

niet bekend. In hun testament, dat 4 April I 7 55 gepasseerd is ten<br />

overstaan van notaris S. Jongewaard Junior, geeft zij, indien ze de<br />

eerststervende is, aan haarman vrijheid dit bedrijf voort te zetten. Doch<br />

zo hij daarmede ophoudt of komt te overlijden, dan moe ten de drukgereedschappen<br />

komen aan haar dochter Margaretha Koekebakker,<br />

evenals aile haar kleren en lijfsieraden. Ter gelijkstelling van de<br />

hoven gemelde drukgereedschappen praelegateert zij dan aan haar zoon<br />

Pieter Koekebakker een som van I so gulden, en voor de kleren al<br />

haar gedrukte boeken en papieren, en indien het ene praelegaat meer<br />

waard is, dan het ander, dan moet dit met contante penningen gelijk<br />

gemaakt worden.<br />

<strong>De</strong> testateur legateert indien hij eerststervende zal zijn aan zijn<br />

zuster Hilletje Molenbeek een som van J 30.- en aan zijn halve zuster<br />

Catharina Wolbrinkf Io.-, welke luttele bedragen uitwijzen, dat hij<br />

toen nog een man van weinig middelen was. <strong>De</strong> testatrice verklaart<br />

nog dat, indien haar man kwam te overlijden, dan behalve haar kinderen<br />

ook hare zusters Jannetje en Hendrikje Alfenaar erfgenamen zullen zijn.<br />

Getuigen zijn Jacob de Jager en Jan Knap. Tot executeurs worden<br />

benoemd Jan Comelisz Baas te Westzaan en Pieter Teekelenburg,<br />

schoolmeester te Amsterdam, in welke stad zij eertijds, tenminste<br />

de vrouw Giertje Alfenaar, hebben gewoond, want op I November<br />

I 7 56 geven zij volmacht op monsieur Lodewijk van der Zaan, mr. Timmerman<br />

te Amsterdam om een achterhuis te verkopen in de Palmstraat<br />

in de Starregang. Van haar wordt in deze acte gezegd dat zij


eerder gehuwd was met Hendrik Koekebakker. Het is dus duidelijkhoe<br />

Pieter Koekebakker te W estzaan metterwoon is gekomen en door protectie<br />

van zijn stiefvader Joannes Molenbeek in de blauwselfabricatie<br />

is opgenomen. Pieter Koekebakker is 3 <strong>De</strong>cember I 797 overleden.<br />

Toen was de mededirecteur Jacob de Jagerookreedsheengegaan, omtrent<br />

het jaar I 79 5. Immers diens weduwe Jacoba van der Velden is<br />

gestorven 27 November I795, en toen moest nog aan de boedel een<br />

som van 12 3 7. I o betaalt worden voor verdi end salaris.<br />

Zij hadden getesteerd I I Juli I 7 55 voor de notaris Simon Jongewaard<br />

junior en daarbij zijn als getuigen opgetreden Joannes Molenbeek<br />

en Jan Knap. Oftussen I 798 en 18oi reeds als directeur is opgetreden<br />

Meyert Grootes is mij nog niet bekend geworden. Zeker is het, dat op<br />

I Januari I So I de firmanaam van de Jager Koekebakker & Comp. veranderd<br />

is in ,Firma van de SocH!teit der Blauwselfabriek en negotie".<br />

Met ingang van I Januari 1809 werd als bediende aangenomen Lammert<br />

<strong>De</strong>kker van Westzaan. 'Op Io Januari werd een contract1 tussen<br />

hem en de gevolmachtigden ofhoofdparticipanten gemaakt. <strong>De</strong>ze waren<br />

toen Dirk Visser, Dirk IJff Cornelisz, Jan Vas, Jacob Vis en Simon<br />

Jongewaard Junior. <strong>De</strong>kker moet zich gedragen naar de billijke orders<br />

der gecommitteerden en van zijn verrichtingen prompte opgave en<br />

verantwoording doen, geheimhouding betrachten en niet deelnemen<br />

aan gelijksoortige zaken. Het salaris zal bedragen1 4oo.-, daaronder<br />

begrepen de reis- en teerkosten voor Amsterdam, doch niet die voor<br />

reizen naar elders. Daarenboven zal hij nog 2 ¥:!% ontvangen, wanneer<br />

er uitkering van dividend plaats heeft.<br />

<strong>De</strong> getuigen zijn Meiert Grootes en Cornelis AI.<br />

Op dezelfde dag had hij procuratie ontvangen tot de verkoop van<br />

blauwsel in binnen- en buitenland, de tegoed zijnde en wordende<br />

penningen te vorderen enz. Getuigen als boven2. ·<br />

In het jaar 18 1 o besloot men zich te ontdoen van de molen de<br />

Meyer. <strong>De</strong>ze werd op de 2oe van Louwmaand in de Kustingbode te<br />

Westzaan openbaar geveild en wei ,om binnen 6 weken met open water<br />

af te breken en weg te halen"; Kad. no. 575. Koper werd voor 149 5.<br />

notaris T. Slagter voor zijn meester of lastgever, wiens naam was<br />

Jan Stolp3.<br />

1 S. Jongewaard Junior, Reg. s.Ps, Nr. 8704.<br />

aS. Jongewaard Junior, Reg. >.P>. Nr. 8703.<br />

8 Rechterlijk Archief Nr. 1743, R. A. Haarlem.<br />

I 57


Latere jaren moeten niet gunstig zijn geweest voor de SocH!teit;<br />

misschien heeft daartoe medegewerkt, dat directeur Grootes ook<br />

prive zaken deed in zaden en granen met zijn zoon Pieter ter firma<br />

Grootes & Comp. of Zoon.<br />

Meyert Grootes hield toen op directeur te zijn en hij gaf 28 Juni<br />

I 8 24 procuratie aan de heren Henrich Gottfried Theodore Crone1,<br />

koopman te Amsterdam, Simon Simonides Jongewaard, makelaar te<br />

Westzaan, Comelis Prins, koopman te Wormerveer en Hendrik<br />

Winkelaar, kantoorbediende te Zaandam, zijn zaken te regelen2 • Hij<br />

was reeds koopman in granen en winkeliersartikelen met zijn zoon<br />

Pieter ter firma Grootes &... Zoon. <strong>De</strong>ze zoon bouwde in I 8 2 7 op het<br />

koopmanshuis van Dirk Stolp, dat 30 Juni I 826 tegelijk met zijn papiermolens<br />

de Dolphijn en het Huis Assumburg was verkocht, een<br />

molentje om blauwsel te fabriceren, dat hij noemde de Jonge Dirk.<br />

Later is deze molen ingericht tot de fabricatie van cacao, voor welke<br />

bereiding een ltaliaan Senardi werd aangesteld, welke zaak sedert aangegroeid<br />

is tot het bekende bedrijf van de firma D. & M. Grootes<br />

Gebroeders. <strong>De</strong> fabriek droeg toen de naam van de Paradijsvogel3.<br />

Het einde van de Societeit der Blauwselfabriek scheen dus te zijn<br />

aangebroken. In het jaar I824 vonden de participantenhetgeradende<br />

zaak te.liquideren, en zij besloten de molen de Blauwe Hengst en bijbehorende<br />

percelen in open bare veiling te brengen, ten overstaan van<br />

T. Slagter, notaris te Westzaan, hetgeen is geschied op I 8 September<br />

I824.<br />

No. r. Een kapitale hegte, sterke en van ouds zeer gerenommeerde<br />

Blauwselfabriek, benevens de daarop staande molen genaamd de<br />

Blauwe Hengst, getekend met No. H5 met deszelfs annexe pakhuizen<br />

droogschuren, werkhuizen, erven en verdere aanhorigheden, waar die<br />

. affaire sedert onheugelijke tijden is geexerceerd ter firma van de Societe<br />

it der Blauwselfabriek te Westzaan, met het daarmede annexe en<br />

pretieus betimmerd woonhuis, getekend met No. 2 3 I en deszelfs erf,<br />

staande en gelegen in de Krabbelbuurt, belend ten Zuiden het volgend<br />

. l Het handelshuis H. G. Th. Crone stond reeds sedert bet einde der achttiende eeuw<br />

in verbinding met de blauwselfabriek te Westzaan ter firma de Jager Koekebakker &<br />

Comp., voor welke zaak het blauwsel (of grondstoffen) exporteerde uit Duitsland (Gedenkboek<br />

Crone 1:790-1940, biz. 8 en 10).<br />

I Notaris T. Slagter te Westzaan.<br />

1 E. <strong>De</strong>kker, Beschr. van Westzaan. Dl. VI, biz. 220.


perceel en ten Noorden Cornelis Vet, met de bij voorschreven molen<br />

behorende gereedschappen.<br />

No. 2. Een kapitaal, hegt en sterk en weldoortimmerd huis No. 229<br />

in de Krabbelbuurt.<br />

No. 3. Een dito pakhuis No. 2 39 met sedert weinig jar en nieuw gemaakte<br />

regenbak voor elf honderd tonnen water met een polderland<br />

daarachter beoosten het perceel No. I, ten Zuiden Meiert Grootes en<br />

ten Noordcn Jacob Kruyt.<br />

Verder nog enige overneming.<br />

Dit pakhuis werd door de gecommitteerde Jacob Vis te Zaandijk<br />

opgcboden tot] 5ooo.- en met] I.- ook inslag genomen. Plokf 40.-.<br />

No. I, 2 en 3 werden opnieuw gecombineerd in veiling gebracht<br />

en brachten tezamen op J I I. 3 I I.-. Cornelis Avis, stijfselfabrikant<br />

te Oostzaan, mijnde met een gulcien, en werd dus de eigenaar. Voor de<br />

overneming van cen en ander betaalde hijj 750,-.<br />

Op dezelfde dag werden nog verkocht de schuiten en meer roerende<br />

goederen, alsmede de koopmanschappen, die tezamen opbrachten<br />

jii.I22.92.<br />

Ao. I 825, I 8 JanuaJ i, brengen Simon Simonides Jongewaard, makelaar<br />

te Westzaan, Jacob Vis, koopman te Zaandijk en Cornelis van<br />

Leyden, ko~pman te Krommer.ie, in qualiteit als (benevens nu wijlen<br />

Jan Vas, gewoond hebbende te Wormerveer), gecommitteerden der<br />

Societeit de Blauwselfabriek te Westzaan nog in veiling:<br />

No. I. Een huis, get. No. 256 met erf, alsmede een erf daarnaast en<br />

benoorden, groot 5 roeden, 85 ellen beoosten de wegsloot in de<br />

Krabbelbuurt, belend ten Zuiden Adriaan Francken en ten Noorden<br />

Cornelis Stolp en Compie; te aanvaarden niet eerder dan I Mei e.k.<br />

vermits de verhuring aan Jan Kuyt en Arend <strong>De</strong>kker.<br />

No. 2. Een stukje land met het erf van de geamoveerde molen <strong>De</strong><br />

Meyer, tezamen groot 79 roed en 62 ellen.<br />

Het huis werd gekocht voor J 6oo.- door Dirk Groen, logementhouder<br />

te Hoorn, die het op r 5 <strong>De</strong>cember van dat jaar wederom verkocht<br />

voor J 5oo.- aan zijn schoonzoon Pieter Grootes Meyertsz,<br />

koopman te Westzaan.<br />

Van het erf van de Meyer werd eigenaar voor J 68.- Pieter Kuyper,<br />

zakjesplakker te Westzaan.<br />

Het was de bedoeling van de nieuwe eigenaar de blauwselfabriek<br />

159


voort te zetten op dezelfde wijze met behulp van zijn zoons. <strong>De</strong><br />

zoon Cornelis Avis vestigde zich reeds dadelijk te Westzaan. Toen de<br />

zaak bleek te zullen slagen, kwam ook in 1828 de andere zoon Jacob<br />

metterwoon naar Westzaan.<br />

<strong>De</strong> 21 Januari 18 25 heeft Cornelis Avis, blauwselfabrikant ter firma<br />

der Societeit der Blauwselfabriek, ten dienste van deze fabriek en<br />

negotie procuratie gegeven aan de geemploieerden Cornelis AI, Cornelis<br />

Vet en Cornelis Avis Corneliszoon, allen wonende te Westzaan<br />

voor de verkoop van blauwsel in binnen- en buitenland.<br />

Hieruit blijkt, dat Cornelis AI en Cornelis Vet, die reeds als bedienden<br />

in vroegere jaren worden genoemd, door de nieuwe eigenaars zijn<br />

aangehouden. Cornelis AI was regent van het weeshuis en lid van de<br />

gemeenteraad.<br />

In 1827, op 27 April kocht Cornelis Avis de blauwselmolen het<br />

Gekroonde Blauwselvat te Zaandijk van Jan Betlem voor J 91 o .- met<br />

overneming ad J 8 2 5 .-, zoals reeds hiervoor is vermeld. Misschien met<br />

de bedoeling zich van een concurrerende zaak te ontdoen. Hij liet de<br />

molen afbreken, en deze is naar Texel vervoerd.<br />

En toen 17 September I 842 de verfmolen de Blauwe Reiger te<br />

Zaandijk van Pieter Groenveld werd geveild, werd ook van deze molen<br />

de Societeit der Blauwselfabriek eigenaar voorji92o.- metJJoo.­<br />

aan overneming, welke molen ook in het volgend jaar is gesloopt.<br />

In de Opregte Haarlemsche Courant werd aangekondigd per advertentie,<br />

dat op 21 September I 847 in de herberg het Huis Assumburg<br />

te Assendelft zal openbaar worden geveild de papiermolen het Welvaren<br />

van Assendelft, door de firma Jan Smit en Zoon, waarvan toen<br />

firmanten waren W . Kaars Sijpesteyn en Jan Noome.<br />

Ook deze molen werd door de Societeit der Blauwselfabriek<br />

gekocht.<br />

Het W elvaren van Assendelft werd overgebracht naar Westzaan ter<br />

vervanging van de Blauwe Hengst, die in de loop der jaren wat aftands<br />

zal zijn geworden. Nog lang bleefmen te Westzaan de molen het'Welvaren<br />

noemen. Het was een grote molen met een houten lijf en een<br />

rieten kap. <strong>De</strong> molen is in het jaar I907 afgebroken en vervoerd naar<br />

Ouderkerk ajd Amstel, om als korenmolen dienst te doen1 •<br />

1 P. Boorsma, Zaansche Windmolens, 1939, biz. 233, waar ook een afbeelding<br />

wordt gegeven.<br />

160


DE QULDEN REQEL .....<br />

Steeds strevend naar verbeteringen in de harmonie van lijn en kleur.<br />

Zo ontstaan die gezellige interieurs, waar het prettig is te vertoeven.<br />

Daar heeft de vakman Uw persoonlijke smaak in de juiste verhoudingen<br />

tot haar recht doen komen. <strong>De</strong> grondslagen voor gezellig wonen,<br />

worden gelegd in de 1 20 modelkamers van<br />

s T 0 u TEN BEE K' s WONINGINRICHTING 0<br />

BEVERWIJK<br />

Ook tJoor het atoomen<br />

tJan UUJ kleedlng<br />

wo~~,1,~;<br />

handh~kwafiteif<br />

f<br />

Koek-Beschuit-Biscuits-Chocolade<br />

CACAO<br />

EN CHOCOLADE<br />

SEBERT 1825<br />

N.Y. Cacao· en Chocoladefabriek<br />

D. & l'II. Grootes Gebrs., Wettsaao<br />

Chevrolet<br />

Automobielbedrijf en Garage<br />

ZWART N.V.<br />

Official General Motors <strong>De</strong>aler<br />

Telef. 8127o-8127I - Wormerveer<br />

Voor<br />

correcte kledin9<br />

REIJLINQ<br />

ZAAND"'M<br />

Westzijde 240<br />

T elefoon 4425


Gereserveerd voor<br />

'IZ_ADIO STELLAART<br />

HOOGSTRAAT 46<br />

KOOG AAN DE ZAAN<br />

ADVERTEERT IN DE ZAENDE<br />

lnlichtingen bij: MEIJER'S BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ N.Y.<br />

Wormerveer, Telefoon 81404<br />

~LS U eens iets naders zoudt willen weten over enige soort van verzekering,<br />

zonder direct het plan te hebben er toe over te gaan, laat ons dan rustig<br />

komen. Wij xijn geen verzekeringsagenten die vervelend worden of wear<br />

U niet vanaf kunt komen. Wij werken tnderdaad ,vrijblljvend".<br />

Ons ideael is een zaak op te bouwen en goodwill te kweken, zo, dat Uw<br />

zoon het later vanzelfsprekend vindt dat hij zich bij onze zoon verzekert.<br />

Administratie- en Assurantiekantoor , DE WIND"<br />

Gedempte Gracht 10, Zaandam, Telefoon 2219, na 6 uur 2138<br />

Naast de aloude ambachten van Koperslager en Loodgieter sinds 18 so,<br />

verrichten wij de modernere werkzaamheden van het fabriceeren en<br />

reviseeren van machines, aanleg van gas en waterleiding. Kenmerken voor<br />

ooze werkzaamheden zijn: ,<strong>De</strong>ugdelijk en Vakhekwaam"<br />

Fa. P. v. Houten v /h J. Vonk, Zaanweg 16-17, Wormerveer, Tel. 81535·<br />

Voor het wikkelen van<br />

Voor het aanleggen van<br />

Motoren, Magneten<br />

Dynamo's en Stofzuigers<br />

*<br />

Licht- en Krachtinstallaties<br />

NADORT • ELECTRO- TECHNIEK<br />

Erk.lnst. P.E.N.en G.E.B., Zaanweg 11 , Wormerveer, Tel. 8187 6 bgg 82073


<strong>De</strong> modernste wagen van vandaag<br />

RENAULT ~~Vier~~<br />

met motor achterin<br />

<strong>De</strong> zuinige, comfortabele, veilige en snelle wagen<br />

Zuinig<br />

Comfortabel<br />

Veilig<br />

Snel<br />

*<br />

Benzinegebruik 1 op 1 7<br />

Lage aanschaffingskosten<br />

Laagste klasse in de wegenbelasting<br />

Motor achterin maakte het mogelijk het zwaartepunt te<br />

verlagen en aile zitplaatsen tussen de wielen teconstrueren<br />

Uitgevoerd met onafhankelijke spiraalvering en hydrau·<br />

lische schokbrekers<br />

Aile plaatsen makkelijk toegankelijk door de 4 deurs constructie<br />

/ Luchtverwarming in de winter<br />

Het toegepaste Lockheed hydraulisch remsysteem heeft<br />

zijn betrouwbaarheid reeds sinds jaren bewezen<br />

<strong>De</strong> gelaste stalen chassisloze carrosserie is van buitenge­<br />

.wone stevigheid<br />

Grote stabiliteit door het laag gelegen zwaartepunt<br />

<strong>De</strong> pittige 4 cylinder watergekoelde kopklepmotor geeft<br />

de wagen een snelheid van meer dan 95 km per uur<br />

Door het wegvallen van vee I doodgewicht, zoals chassis en<br />

cardanas een buitengewoon accelaratievermogen<br />

RENAULT ,Vier" de wagen waarop U gewacht heeft<br />

Renault .,Vier" Standard f 3625 • Sedan de Luxe f 3775<br />

Vraagt inlichtingen of demonstratie aan de Renault agent<br />

voor Zaanstreek en Waterland<br />

4utomobielbedr!jf MEIJ & ZANEN<br />

SMIDSLAAN 15 - TELEFOON 81050 - ZAANDIJK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!