23.03.2016 Views

VNS-Nieuws 1969

Personeelsblad van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij V.N.S. te Rijswijk

Personeelsblad van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij V.N.S. te Rijswijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19e jaargang, No. 6, 15 augustus <strong>1969</strong><br />

Wachtruimte bezoekers, directie verdieping, hoofdkantoor te Rijswijk<br />

Een fotografische vergroting van een pentekening van Willem v. d. Velde Sr., aangeboden door de Raad van Beheer, siert de<br />

wand.<br />

1


Verslag van de vergadering van<br />

de Ondernemingsraad<br />

Op 6 juni j.l. kwam de Ondernemingsraad, onder voorzitterschap<br />

van de heer H . Harinck, voor de 25ste keer bijeen.<br />

Notulen.<br />

De notulen van de op 19 december 1968 gehouden vergadering<br />

werden goedgekeurd.<br />

Jaarverslag 1968.<br />

Hoewel het eindresultaat niet veel hoger was dan over 1967,<br />

kon door een kleiner geplaatst kapitaal (door uittreden<br />

Nigoco) 1% meer dividend worden uitgekeerd.<br />

In verhouding tot het gelnvesteerde kapitaal blijft het reodement<br />

echter nog aan de lage kant.<br />

Zoals bekend is over deze gang van zaken in de Nederlandse<br />

scheepvaart een rapport samengesteld door de beer Oyevaar<br />

en ook de Regering houdt zich op het ogenblik hiermede<br />

bezig.<br />

Mededelingen over <strong>1969</strong>.<br />

De resultaten over de eerste maanden van <strong>1969</strong> blijven achter<br />

bij die over 1968.<br />

Besloten is 6 S-kerken te verlengen. Er komt een ruim bij<br />

en indien nodig kunnen de schepen snel geschikt worden<br />

gemaakt voor partieel containervervoer.<br />

Over de verschillende lijndiensten werd h.et volgende medegedeeld:<br />

Het uitgaande vervoer naar de Perzische Golf is<br />

bevredigend, maar thuiskomend varen de schepen grotendeels<br />

in ballast.<br />

De diensten naar de West- en Oostkust van India/Pakistan<br />

zullen meer worden gecombineerd.<br />

De inkomsten uit de AustraW!dienst zijn nog steeds goed,<br />

hoewel door grote Japanse wolaankopen het wolvervoer<br />

naar Europa is gedaald. Het containervervoer komt langzaam<br />

van de grond.<br />

Wat de H.O.A.L. betreft is besloten de dienst op China<br />

los te Iaten en heeft de Nedlloyd in overleg met de V.N.S.<br />

een extra dienst op Bangkok geopend.<br />

Er zijn plannen om met de Nedlloyd in het containervervoer<br />

op Oost-Azie te gaan deelnemen en de V.N.S. hoopt<br />

nog dit jaar een order voor een tweede containerschip te<br />

.kunnen plaatsen. De beslissing is echter nog niet genomen<br />

en ook omtrent grootte, snelheid en kostprijs van dit schip<br />

is nog niets bekend.<br />

Het ladingaanbod voor Zuid- en Oost-Afrika blijft bevredigend,<br />

alsmede het thuiskomende vervoer van Zuid-Afrika.<br />

De gedrukte wereldmarktprijzen van produkten hebben een<br />

nadelige invloed op het thuiskomende vervoer van Oost­<br />

Afrika.<br />

Voor West-Afrika is zowel het uitgaande als thuiskomende<br />

aanbod van lading bevredigend. Door de !age tarieven zijn<br />

de resultaten echter nog bepaald slecht.<br />

Verkiezingen.<br />

Op 15 oktober <strong>1969</strong> zullen nieuwe verkiezingen worden<br />

gehouden. Daar het walpersoneel van de V.N.S. boven de<br />

600 is gestegen, zullen 13 leden gekozen moeten worden<br />

i.p.v. de huidige 11. De verdeling over de verschillende kantoren<br />

zal worden:<br />

Agentschap Amsterdam en Rotterdam, alsmede Inspectie<br />

Rotterdam elk 2 leden en het Rijswijk-kantoor 7 leden.<br />

Afscheid van de beer J. F. P. de Geus.<br />

Dit was de laatste vergadering van de Ondernemingsraad,<br />

waaraan de beer De Geus als afgevaardigde van de Raad<br />

van Beheer, deelnam. De Voorzitter sprak een woord van<br />

dank en wenste de heer De Geus namens alle !eden bet<br />

beste toe.<br />

De heer De Geus zei in zijn afscheidswoord, dat hij met<br />

groot genoegen aan de vergaderingen had deelgenomen en<br />

de prettige sfeer en openheid zeer had gewaardeerd.<br />

Na de rondvraag sloot de Voorzitter de vergadering.<br />

P.E.W.<br />

Mutaties in walorganisatie Zuid- en Oost-Afrika<br />

De beer S. H. Henstra beeft de wens te kennen gegevcn na<br />

zijn Europees verlof m.i.v. 1 januari 1970 met pensioen te<br />

gaan.<br />

In verband hiermede werd de beer L. P. Heering per 1 juli<br />

<strong>1969</strong> benoemd tot general-manager van de H .Af.L. in Zuiden<br />

Oost-Afrika.<br />

De beer Heering zal worden opgevolgd als ass.gen.manager<br />

door de beer W. Valstar, wiens benoeming ingaat per 1 januari<br />

1970.<br />

In plaats van de h.eer Valstar werd als districtsvertegenwoordiger<br />

Oost-Afrika benoemd de beer J. A. C. Jansen,<br />

wiens benoeming van kracht wordt per 1 september a.s.<br />

In verband met deze laatste benoeming werd de beer C. J. L.<br />

de Vries benoemd tot manager Dar es Salaam; de beer de<br />

Vries heeft zijn werkzaamheden als zodanig aangevangen<br />

op 26 juni j.l.<br />

2


Afscheid van de heer<br />

S. H . Henstra<br />

Een wijd open uitzicht uit aile ramen, een wijd open, ruim<br />

kantoor, Iicht modern meubilair, een rustige atmosfeer zonder<br />

lawaai is het eerste wat een bezoeker treft, als hij de glazen<br />

deuren met het <strong>VNS</strong> embleem doorgaat op de 9de verdieping<br />

van Mobil House, waar 30 juni het Holland-Afrika­<br />

Lijn kantoor in Kaapstad is gevestigd. Negen maanden van<br />

plannen maken, passen en meten, tenders vragen, onderhandelingen<br />

en organiseren vond zijn culmina tie in de verhuizing<br />

over het weekend, die ondanks het staken van de liften op<br />

zondag, volgens plan verliep. Zondag nog kwamen de telexberichten<br />

door op het oude kantoor, maandagmorgen ratelden<br />

de machines en rinkelden de telefoons in het nieuwe gebouw.<br />

Ieder zat reeds op zijn plaats en het werk ging zonder<br />

storing door.<br />

Natuurlijk moest er nog vee! detailwerk gedaan worden in<br />

een nog maar half voltoo!d 22 verdiepingen gebouw, doch<br />

alles liep en het zag er fraai uit.<br />

Niet aileen om dit feit was 30 juni een belangrijke dag. Nog<br />

belangrijker was het feit, dat de man, die 22 jaar lang de<br />

bezielende Ieiding heeft gegeven aan de <strong>VNS</strong> organisatie<br />

in Zuid- en Oost-Afrika en verantwoordelijk is voor de naoorlogse<br />

opbouw van het bedrijf in deze gebieden, de Heer<br />

S. H . Henstra, zijn taak als General Manager neerlegde.<br />

Om van hem afscheid te nemen en eer te betonen waren de<br />

District Vertegenwoordigers uit Oost-Afrika en Mozambique,<br />

alsmede aile Agenten in Zuid-Afrika overgekomen en tijdens<br />

een gezamenlijke lunch in de Nederlandse Club vond dit<br />

afscheid op passende wijze plaats.<br />

's Avonds tijdens een receptie in het Mount Nelson Hotel<br />

volgde het afscheid van het personeel, waarbij de opvolger<br />

van de Heer Henstra, de Heer L. P. Heering hem en Mevrouw<br />

Henstra, namens a! het personeel in Afrika en enige<br />

contribuanten in Nederland, het afscheidsgeschenk, een zilveren<br />

blad met thee en koffie pot, aanbood.<br />

Scheepvaart mensen bleken geen goede fotografen te zijn.<br />

Hoewel vele camera's klikten en lichten flitsten was het resultaat<br />

te schamel voor publicatie en zullen de herinneringen<br />

aan dit afscheid grotendeels op geheugen moeten berusten.<br />

Wei is zeker, dat ieder zich bewust is welke grote rol de<br />

Heer Henstra heeft gespeeld in de ontwikkeling van het bedrijf<br />

in Afrika, niet aileen wat de Holland-Afrika-Lijn betreft,<br />

doch niet minder met betrekking tot de belangen van<br />

andere lijnen, die door onze organisatie worden vertegenwoordigd.<br />

Zijn organisatie talenten, helder inzicht, , drive"<br />

en doorzettingsvermogen hebben ons gebracht waar wij vandaag<br />

zijn.<br />

Wij in Afrika wensen hem en Mevrouw Henstra een welverdiend<br />

aangenaam verlof toe en aile voorspoed als hij<br />

straks op 31 december zijn pensionering gaat genieten.<br />

, SPRINGBOK" .<br />

Kaapstad, 1 augustus <strong>1969</strong>.<br />

Passage afdeling.<br />

Hoekje van algemeen kantoor met receptie.<br />

3


Prijsvraag<br />

In januari 1968 is hiervoor een circulaire verspreid voor<br />

de vloot en het walpersoneel der V.N.S., waarvan wij de inhoud<br />

onderstaand nog eens Iaten v·olgen:<br />

, De directie van de V.N.S. heeft besloten een prijsvraag<br />

uit te schrijven onder het varend- en walpersoneel van<br />

de Maatschappij om te komen tot een nieuw antwerp zowel<br />

voor een vignet als voor een internationale naam<br />

voor de V.N.S.<br />

Het tot op heden gebruikte V.N.S.-vignet en de internationaal<br />

gebezigde naam ,United Netherlands Navigation<br />

Company" worden, na bijna 50 jaar, niet meer zo geschikt<br />

geacht.<br />

Het in de vaart komen van de vier-W-kerken vinden wij<br />

een goede aanleiding een studie te maken van een nieuw<br />

antwerp voor een vignet en een Engelse naam welke in<br />

de toekomst internationaal aanspreekt.<br />

In beperkte kring is hierover reeds gedacht, doch mogelijk<br />

kan inschakelen van de fantasie en vindingrijkheid<br />

van het totale V.N.S.-personeel leiden tot resultaten, die<br />

voor het beoogde doel bruikbaar zijn.<br />

Zowel het varend- als het walpersoneel worden uitgenodigd<br />

aan deze prijsvraag deel te nemen en kunnen daarbij<br />

dingen naar twee prijzen van f 250,-, nl. een prijs voor<br />

het vignet en een voor de naam. Macht de keuze vallen<br />

op een voorstel dat door meer dan een V.N.S.-er is ingediend,<br />

dan zal de prijs of zullen de prijzen door loting<br />

worden toegewezen.<br />

De bedoeling is dat het voorgestelde nieuwe vignet in de<br />

gedachte kleuren wordt ingezonden en dat de internationaal<br />

bruikbare handelsnaam voor de V .N .S. in aile lijnen<br />

van de V.N.S. bruikbaar is door toevoeging van de namen<br />

van de lijnen.<br />

Inzendingen voor deze prijsvraag worden tot uiterlijk I<br />

mei 1968 ingewacht bij het kantoor van de V.N.S. te<br />

's-Gravenhage, Stationsweg 137, Postbus 1044.<br />

Op de buitenzijde van het couvert duidelijk te vermelden<br />

,Prijsvraag V.N.S.".<br />

De uitspraak van de Directie van de V.N.S., die als jury<br />

zal fungeren, is bindend. Over deze beslissing kan niet<br />

worden gecorrespondeerd.<br />

Gaarne vertrouwen wij dat van de zijde van het personeel<br />

ruime belangstelling voor deze prijsvraag zal bestaan.<br />

Het resultaat van de prijsvraag zal zo spoedig m ogelijk<br />

na de datum van sluiting in het V.N.S.-<strong>Nieuws</strong> worden<br />

gepubliceerd."<br />

Door omstandigheden, waaronder de reorganisatie en de<br />

verhuizing van de diverse onderdelen van het bedrijf naar<br />

het nieuwe hoofdkantoor te Rijswijk, heeft de uitspraak<br />

over de prijsvraag later moeten plaatsvinden dan de opzet<br />

was.<br />

Maar thans is het dan zover dat het resultaat - zoals in<br />

de circulaire beloofd - in dit V.N.S.-<strong>Nieuws</strong> kan worden<br />

gepubliceerd.<br />

Aan de oproep om deel te nemen aan deze prijsvraag is<br />

zowel op de vloot als aan de wal, ook in het buitenland,<br />

op verheugende wijze gevolg gegeven.<br />

In totaal zijn er voor een nieuwe internationale naam ca.<br />

110 verschillende namen bedacht. Hierbij bleek favoriet de<br />

naam , Holland Lines", die door 4 deelnemers werd voorgesteld,<br />

terwijl de namen , Holland Shipping Lines" en ,United<br />

Holland Lines" elk 3-maal en ,United Lines" 2-maal<br />

zijn genoemd.<br />

De Directie heeft tenslotte de keuze Iaten vallen op de naam<br />

, KERK LINES", voorgesteld door de heer A. Repelaer<br />

van Driel, thans agent te Amsterdam, die hiermee echter<br />

buiten mededinging aan de prijsvraag he.eft deelgenomen.<br />

Dientengevolge werd de oorspronkelijke prijs met f 50,­<br />

verboogd tot f 300,-, waardoor bet mogelijk werd een prijs<br />

van f 100,- elk toe te kennen aan 3 inzenders, wier voorstellen<br />

de gekozen naam het meest benaderen, nl.:<br />

de heer J. G. A. Strijbosch (Beira) met ,KERKLINE",<br />

Kapitein P. T. de Boer met , KERKLINE FAR EAST,<br />

ETC."<br />

en le Strm. G. M. de Does met , United Kerk-Lines".<br />

De keuze voor het beste vignet was moeilijker, enerzijds omdat<br />

het tenslotte beter werd geacht het bestaande V.N.S.­<br />

vignet voorlopig te handhaven en dus geen gebruik te rnaken<br />

van een der suggesties, anderzijds omdat een juiste beoordeling<br />

van de inzendingen op bet terrein van vakmensen<br />

ligt. De oplossing is gevonden door de uitgeloofde prijs,<br />

analoog aan die van een nieuwe internationale naam, te<br />

verhogen tot f 300,- en dit bedrag te verdelen onder de<br />

5 beste inzenders, te beoordelen door een 2-tal experts van<br />

Drukkerij De Boer te Hilversum, op grond van het idee<br />

en van de bruikbaarheid.<br />

Het aantal inzendingen bleek ook hiervoor hoven de verwachting,<br />

want 44 inzenders bebben met in totaal 59 ontwerpen<br />

blijk gegeven van hun creativiteit, zoals dit tegenwoordig<br />

heet, hun fantasie en hun tekentalent. Aile hulde!<br />

Op advies van genoemde experts zijn als prijswinnaars uit<br />

de bus gekomen:<br />

Kapitein J. W. Koning,<br />

Assistent-werktuigkundigen J. van Dalen en M. J. M. v. d.<br />

Sommen,<br />

alsmede de heren Drs. D. Frikkee en Ph. van Meenen,<br />

gezamenlijke inzending en W. Bol, de laatste 3 tbans werkzaam<br />

op het hoofdkantoor te Rijswijk.<br />

Aan deze winnaars, evenals die van de prijs voor de nieuwe<br />

V.N.S.-naam, onze hartelijke gelukwensen. Tevens worden<br />

hierbij overgebracht de dank en waardering van de Directie<br />

aan alle inzenders voor hun belangstelling en de moeite,<br />

die zij zich hebben getroost om aan deze prijsvraag dee! te<br />

nemen. De prijsuitdeling heeft inmiddels plaatsgevonden.<br />

Rest ons nog erop te wijzen dat aile ingezonden ontwerpen<br />

worden beschouwd als V.N.S.-eigendom en dat indien hiervan<br />

in de toekomst nog eens gebruik zal worden gemaakt,<br />

hiervoor geen auteursrechten of anderszins verschuldigd<br />

zullen zijn.<br />

4


Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig<br />

Proefstation te Wageningen<br />

V66rdat een nieuw schip wordt gebouwd<br />

zijn er vele voorbereidende werkzaamheden<br />

verricht.<br />

Zo heeft de reder vastgesteld wat voor<br />

type schip het moet worden, hoeveel<br />

lading het moet kunnen vervoeren, hoe<br />

groot de maximale diepgang is, hoe snel<br />

het moet varen en hoe groot de te varen<br />

afstand zonder bunkeren moet zijn.<br />

Voor het bepalen van de grootte van<br />

de bunkervoorraad moet het brandstofverbruik<br />

van de machine-installatie per<br />

mijl of per uur bekend zijn. Het verbruik<br />

hangt af van het vermogen dat<br />

nodig is om het schip met een bepaalde<br />

snelheid voort te stuwen. De reder<br />

is gebaat met een zo zuinig mogelijk<br />

schip. Men hoeft dan immers minder<br />

brandstof mee te nemen en kan met<br />

hetzelfde schip meer lading vervoeren.<br />

Ook kan voor een kleiner vermogen<br />

met een kleinere, dus lichtere en goedkopere,<br />

machine-installatie worden volstaan.<br />

Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig<br />

Proefstation heeft tot taak de te verwachten<br />

prestaties en het gedrag van<br />

het te bouwen schip zo nauwkeurig mogelijk<br />

te voorspellen en de reder of<br />

scheepsbouwer te adviseren omtrent<br />

mogelijke verbeteringen in de scheepsvorm,<br />

de schroef of andere voortstuwers.<br />

Een en ander geschiedt op grond<br />

van modelproeven.<br />

De scheepsvorm is van vee! belang voor<br />

de weerstand. De lengte van het schip<br />

ten opzichte van de breedte, de vorm<br />

van de waterlijnen en spanten voor en<br />

achter, zijn zeer belangrijk.<br />

Vroeger - in de zeiltijd - was dat<br />

niet zo bekend als nu. Over zeilschepen<br />

bestonden vee! gegevens om goede<br />

schepen te bouwen. Deze kennis ging<br />

over van vader op zoon.<br />

Toen de stoomschepen hun intrede deden,<br />

kwamen de moeilijkheden voor de<br />

ontwerpers. Van hen werd n.l. verwacht<br />

dat zij van te voren het benodigde machinevermogen<br />

vaststelden. Het ontbrak<br />

hen echter ten enenmale aan gegevens<br />

om hun berekeningen op te baseren.<br />

Teleurstellingen bleven dan ook niet uit.<br />

In Engeland heeft William Froude de<br />

stoot gegeven tot het systematisch onderzoek<br />

van scheepsvormen aan de<br />

hand van modelonderzoek.<br />

Met grote theoretische kennis heeft deze<br />

geleerde een methode ontwikkeld,<br />

waardoor het mogelijk werd de resultaten,<br />

gevonden uit modelproeven, om<br />

te rekenen voor schepen op ware grootte.<br />

Het eerste proefstation werd in 1870 in<br />

Engeland opgericht.<br />

Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig<br />

Proefstation werd in \932 officieel in<br />

gebruik genomen.<br />

Het was niet het eerste scheepsbouwkundige<br />

proefstation in Nederland,<br />

want reeds in 1873 werd er in Amsterdam<br />

in een gedeelte van het Marine<br />

Dok op de Rijkswerf een inrichting gebouwd<br />

om modelproeven voor schepen<br />

uit te voeren. Het initiatief voor de<br />

bouw van dit proefstation kwam van de<br />

toenmalige hoofdingenieur, adviseur der<br />

Koninklijke Marine, dr. B. J. Tideman.<br />

De installatie in Amsterdam geraakte<br />

later in onbruik, omdat de outillage<br />

geen gelijke tred hield met de ontwikkeling<br />

der techniek.<br />

Voor het modelonderzoek wordt volgens<br />

de ontwerplijnentekening een<br />

scheepsmodel vervaardigd, gewoonlijk<br />

van paraffine, doch ook wei van hout<br />

en soms van polyester. De lengte van<br />

zo'n model bedraagt 5 a 7Yl m voor de<br />

proeven in stil water en 3 a 4 meter<br />

voor de proeven in bewogen water.<br />

Het frezen van een paraffine scheepsmodel volgens een waterlijnentekening.<br />

5


•..<br />

Schroefmodellen in de schroevcnmakerij<br />

gemaakt.<br />

Het samenstellen van een duwboot en bakken tot een vloot in de binnenvaarttank.<br />

Het opbouwen van het model van een<br />

kanaal in de golfstromingstank.<br />

Weerstandsproef met paraffine scheepsmodel in de grate sleeptank.<br />

6


Cavitatie op de bladen van een schroef<br />

model in de cavitatietunnel.<br />

Proeven met een scheepsmodel in golven en wind in de go/fstromingstank.<br />

~<br />

Behalve het scheepsmod.el wordt ook<br />

een model van de schroef of van de<br />

andere voortstuwers op dezelfde schaal<br />

vervaardigd.<br />

Het scheeps- en het schroefmodel worden<br />

aan verschillende proeven onderworpen.<br />

Daartoe he.eft het proefstation,<br />

naast de kantoren, de scheeps- en<br />

schroefmodellenmakerij, de beschikking<br />

over:<br />

a. Een grate sleeptank voor de proeven<br />

in diep, stil water, afmetingen 252<br />

m X 10,50 m X 5,50 m.<br />

b. Een binnenvaarttank voor de proeven<br />

in beperkte vaarwater.en, afmetingen<br />

217m X 15,75 m X 1,20 m.<br />

Deze tank is voorzien van een golfopwekker.<br />

c. Een zeegangstank voor proeven in<br />

golven, afmetingen 100 m X 24 m X<br />

2,50 m.<br />

d. Een hoge-snelheidstank voor proeven<br />

ten behoeve van snelle vaartuigen,<br />

zoals draagvleugelboten en luchtkussenboten,<br />

afmetingen 214 m X<br />

4 m X 4 m.<br />

Ook in deze tank is een installatie<br />

gemonteerd voor het opwekken van<br />

golven.<br />

e Een go1fstromingstank voor het uitvoeren<br />

van manoeuvreerproeven,<br />

proeven met modellen in haven- en<br />

riviermondingen, en met mod ellen van<br />

f<br />

g<br />

booreilanden, enz. In deze tank is,<br />

behalve de mogelijkheid tot het opwekken<br />

van golven in verschillende<br />

richtingen, ook een installatie gegebouwd<br />

waarmee stromingen kunnen<br />

worden nagebootst, terwijl met<br />

een batterij fans het model aan verschillende<br />

windkrachten kan worden<br />

blootgesteld.<br />

Twee watertunnels voor het cavitatieonderzoek<br />

van schroefmodellen.<br />

Een rekencentrum, uitgerust met een<br />

computer, waar naast berekeningen<br />

voor het proefstation, ook scheepsberekeningen<br />

voor werven en reders<br />

worden uitgevoerd.<br />

In de diepwatertank en in de binnenvaarttank<br />

kunnen worden uitgevoerd:<br />

weerstandsproeven, voortstuwi ngsproeven<br />

met een zichzelf voortstuwend model,<br />

trekproeven voor sleepboten, duwproeven<br />

voor de duwvaart en manoeuvreerproeven.<br />

Tijdens de proeven bevindt het model<br />

zich onder de zg. sleepwagen. Deze<br />

rijdt op twee rails, aan elke zijde van<br />

het bassin M:n, begeleidt het model tijdens<br />

de meetvaart en draagt de apparatuur<br />

voor het registreren van de gewenste<br />

gegevens. Bij manoeuvreerproeven<br />

wordt het model niet aan de<br />

wagen bevestigd, maar van daaruit op<br />

afstand bestuurd.<br />

Op grond van al deze proeven kunnen<br />

prognoses gemaakt worden voor de prestaties<br />

van het schip op ware grootte<br />

(vereist vermogen, te verwachten snelheid,<br />

trekkracht, duwcapaciteit en manoeuvreer.eigenschappen).<br />

In de hoge-snelheidstank kunnen naast<br />

de weerstand en de voortstuwing van<br />

schepen met hoge snelbeid, ook de bewegingen<br />

in voor- of achterinkomende<br />

golven worden bestudeerd.<br />

De zeegangstank biedt uitgebreide mogelijkheden<br />

om het gedrag van schepen<br />

in ze.egang te onderzoeken. Daartoe is<br />

dit laboratorium uitgerust met een golfopwekker<br />

van bijzondere constructie.<br />

Hiermee kunnen golven worden opgewekt<br />

in elke gewenste richting, terwijl<br />

een groot gebied van golflengten en<br />

golfhoogten in regelmatige en onregelmatige<br />

golven kan worden nagebootst.<br />

De b.ewegingen van bet model in golven<br />

(dompen, schrikken, verzetten, slampen,<br />

slingeren en gieren) kunnen worden<br />

geregistreerd, alsmede de buigende momenten<br />

die ten gevolge van het varen<br />

in golven op de scheepsromp worden<br />

uitgeoefend. Door middel van voortstuwingsproeven<br />

in golven kan het snelheidsverlies<br />

bij constant blijvend vermogen<br />

worden bepaald. Ook kunnen<br />

in deze tank actieve en passieve slingerdempingsinstallaties<br />

worden beproefd.<br />

Het registreren van alle grootheden ge-<br />

7


schiedt op een sleepwagen, die ook bier<br />

het model begeleidt, doch dit geheel vrij<br />

laat in zijn bewegingen. Een automatische<br />

piloot houdt het model op de juiste<br />

koers.<br />

Wegens de vrij grote traagheid van mechanische<br />

meetapparaten wordt bier een<br />

veelvuldig gebruik gemaakt van electronische<br />

meetapparatuur.<br />

In de golfstromingstank worden, behalve<br />

metingen als in de zeegangstank, ook<br />

krachten gemeten in kettingen of meerdraden<br />

van voor anker liggende drijvende<br />

booreilanden of andere construeties,<br />

terwijl golven, wind en stroom hun<br />

invloed op het model uitoefenen.<br />

Schroefmodellen worden onderzocht in<br />

de cavitatietunnels. Een der tunnels<br />

heeft een gelijkmatig snelheidsveld ter<br />

plaatse van het schroefmodel, in de andere,<br />

meer moderne tunnel, zijn middelen<br />

aanwezig om het snelheidsveld zoals<br />

dit achter het schip is, na te bootsen.<br />

De eerstgenoemde tunnel wordt het<br />

meest gebruikt voor fundamenteel cavitatieonderzoek,<br />

terwijl de tunnel met<br />

regelbaar snelheidsveld de mogelijkheid<br />

biedt om het cavitatieverschijnsel bij<br />

scheepsschroeven zo natuurgetrouw mogelijk<br />

te doen optreden en middelen te<br />

zoeken tot verbetering.<br />

(Cavitatie treedt op wanneer de druk<br />

op een schroefblad plaatselijk zo laag<br />

wordt, dat er holten (caviteiten) ontstaan,<br />

die gevuld zijn met waterdamp.<br />

Wanneer zo'n holte dichtslaat, kan het<br />

schroefmateriaal door vermoeiing worden<br />

beschadigd).<br />

Tenslotte worden de resultaten van de<br />

proefnemingen met adviezen over eventuele<br />

verbeteringen in een rapport aan<br />

de opdrachtgever opgeleverd.<br />

Het Nederlandsch Scheepsbouwkundig<br />

Proefstation beperkt zich niet tot het<br />

oplossen van bestaande moeilijkheden.<br />

Het heeft een afdeling waar men zich<br />

voornamelijk bezig houdt met de ontwikkeling<br />

van de wetenschap op het gebied<br />

van weerstand, voortstuwing en bet<br />

gedrag in zeegang van schepen en andere<br />

drijvende constructies. De verworven<br />

kennis wordt, wanneer dat moge­<br />

Jijk is, in de praktijk toegepast en in publikaties<br />

vastgelegd. Een andere afdeling<br />

richt zich speciaal op het ontwikkelen<br />

van de electronische meet- en regelapparatuur.<br />

Door de bovengenoemde beschikbare<br />

apparatuur en kennis is het proefstation<br />

te Wageningen in staat een bijdrage<br />

te leveren in de ontwikkeling van<br />

de scheepsbouw en scheepvaart, waarin<br />

efficiency van steeds grotere betekenis<br />

zal zijn.<br />

N .S.P.<br />

Achterschip van een scheepsmodel met apparatuur voor het meten van de door de<br />

schroef opgewekte trillingen.<br />

Electronische apparatuur voor het meten van de door de schroef opgewekte trillingen.<br />

8


De stuurman van ,Hetschip van de week" heeft de<br />

brug verlaten<br />

\<br />

De zeevarenden en hun huisgenoten<br />

zullen Guus Weitzel ongetwijfeld kennen,<br />

hij was imrners gedurende 22 jaar<br />

de presentator van meer dan 1100 groetenprogramrna's.<br />

Doch er is een tijd van komen en een<br />

tijd van gaan. Ook voor de beer Weitzel<br />

is die tijd gekomen en we! op 13 juni<br />

j.l. toen hij officieel afscheid nam van<br />

de Wereldomroep.<br />

Bij deze gelegenheid h.eeft de beer G.<br />

Vermeulen, directeur van de K.N.S.M.,<br />

namens de rederijen en Radio Holland<br />

de beer Weitzel en zijn echtgenote een<br />

reis naar de Verenigde Staten aangeboden<br />

als blijk van grote waardering voor<br />

zijn voortreffelijke presentatie van de<br />

koopvaardijprogramma's.<br />

Het zal ook onze opvarenden vreemd<br />

zijn na vele jaren zijn stem niet meer<br />

aan boord te horen.<br />

Namens aile V.N.S.-ers ter zee danken<br />

wij de beer Weitzel van ganser harte<br />

voor de fijne programma's welke hij hun<br />

heeft geboden en wensen hem voor de<br />

toekomst een behouden vaart toe.<br />

Guus Weitzel neemt het passagebi/jet<br />

van de heer Vermeulen in ontvangst.<br />

Zij waren ,Thuis aan boord" van de Koudekerk<br />

,.Uitzending goed ontvangen"<br />

,Hartelijk dank namens allen"<br />

Met dit telegram bevestigde kapt. S.<br />

Dijker van het m.s. ,Koudekerk" de<br />

goede ontvangst van bet nieuwe groetenprogramma<br />

,Thuis aan boord", dat in<br />

de plaats is gekomen voor de uitzendingen<br />

,Het Schip van de Week".<br />

Ondanks de vakantietijd waren op 9<br />

juli j.l. alle door de Wereldomroep uitgenodigde<br />

familieleden aanwezig om<br />

bet laatste nieuws van thuis aan de zeeman<br />

over te brengen.<br />

De ontvangst in de foyer van Hotel<br />

Gooiland was wederom hartelijk en de<br />

traditionele foto op de trap van h.et hotel<br />

geeft U een beeld van bet opgewekte<br />

thuisfront waarbij wij Uw speciale aandacht<br />

vragen voor de toekomstige zeeman<br />

Ronnie, de broer van strm.ll. T.<br />

J. Hirst. Na de lunch begaf bet gezelschap<br />

zich per bus naar de studio en<br />

bet is ons niet ontgaan dat de spanning<br />

steeg, want het is uiteindelijk niet ieders<br />

dagelijks werk om een radiopraatje te<br />

houden.<br />

De opname werd begonnen met een<br />

kort inleidend woord van mej. M. J. F .<br />

de Neeve, die de opvarenden van de<br />

,Koudekerk" namens de rederij begroette.<br />

Gastvrouw Teddy Scholten verzorgde<br />

met de beer B. Steinkamp op een<br />

voortreffelijke wijze de verbindende<br />

tekst tussen de diverse groeten. Zo beluisterden<br />

wij achtereenvolgens de verwanten<br />

van le strm. T. D . de Waal, 3e<br />

wtk. S. Schouw, ass. wtk. A. Boersma,<br />

strm.ll. T. J. Hirst, matr. ofg C. Lemmens,<br />

11. matr. L. N . de Vries en de<br />

bedienden P. Christiaans en J. Sint. AIle<br />

Koudekerkers-thuis kweten zich bijzonder<br />

enthousiast van hun taak en de<br />

klanken van een ,waterval" in de Friese<br />

taal klinken ons nog in de oren.<br />

De muzikale omlijsting van dit programma<br />

door het kwintet van Rinus<br />

van Galen en de soliste Ilonka Biluska<br />

heeft zeer zeker tot de huiselijke sfeer<br />

bijgedragen.<br />

Het was een geslaagde dag in de tuin<br />

van Amsterdam en velen zullen dan ook<br />

met prettige herinneringen huiswaarts<br />

zijn gekeerd.<br />

Wij zijn benieuwd naar de reacties van<br />

de Koudekerkers-ter-zee en zullen hiervoor<br />

reeds thans enige ruimte in h.et<br />

volgende V.N.S.-<strong>Nieuws</strong> open houden.<br />

Sc.<br />

9


Nogmaals de kiellegging van het containerschip<br />

Zeer tot onze teleurstelling moeten wij<br />

mededelen dat ons in het vorige nummer<br />

uitgesproken vertrouwen in de kwaliteit<br />

van het laswerk van de heer Harinck,<br />

niet geheel wordt gedeeld door de<br />

experts van de Rontgen Technischc<br />

Dienst.<br />

Het rapport van deze instelling klasseert<br />

het werkstuk van onze directeur in de<br />

laagste groep (5) en constateert voorts<br />

nog:<br />

poreusheid, gaskanalen en onvolkomen<br />

door lass i ng.<br />

Wanneer wij er echter vanuit gaan, dat<br />

de navolgende gebreken niet werden<br />

geconstateerd: gasholten, slak-insluitsels<br />

van willekeurige vorm en richting,<br />

slakkenbanen, zwaaifouten, uithakfouten,<br />

fouten bij electrodenwisseling, fouten bij<br />

naadaansluiting, bindingsfouten, Jangs-<br />

of dwarsscheuren, inkartelingen, fluxinsluitsels,<br />

zwaarmetaal- of oxyde-insluitsels<br />

en krimpafwijkingen in de krater,<br />

dan moet het ons van het hart, dat<br />

de R.T.D. weinig welwillend is geweest<br />

in haar waardering.<br />

Ter geruststelling van de a.s. opvarenden<br />

zij overigens nog vermeld, dat door de<br />

werf maatregelen zijn genomen om de<br />

, schoonheidsfoutjes" te verhelpen.<br />

Op 23 juni j.l. overleed<br />

DE HR. J. F. VAN WIERINGEN<br />

in de leeftijd van 70 jaar.<br />

G edurende zijn actieve dienst bij onze maatschappij was<br />

hij tot 31 mei 1964 werkzaam op onze Cargadoorsafdeling<br />

te Amsterdam.<br />

Velen van ons zullen aan hem een prettige herinnering<br />

bewaren.<br />

Wij wensen de nabestaanden aile sterkte toe.<br />

Tevens ontvingen wij bericht, dat op 6 juni j.l. op 75-<br />

jarige leeftijd is overleden<br />

MEJ. C. C. TJEENK WILLINK<br />

die gedurende bijna 40 jaar bij de H .W.A.L. werkzaam is<br />

geweest.<br />

Degenen, die haar hebben gekend, zullen aan een sympathieke<br />

collega terugdenken.<br />

AFSCHEID J. F. P. DE GEUS<br />

In de ka ntine van het hoofdkantoor te Rijswijk werd op<br />

27 juni j.l. afscheid genomen van de heer J. F . P. de Geus.<br />

De scheidende Directeur werd toegesproken door de heer<br />

Peters, die names allen zijn waardering uitsprak voor de<br />

kennis en het vakmanschap waarmede de heer De Geus gedurende<br />

de afgelopen jar.en de belangen van de V.N.S. heeft<br />

behartigd. Aan het slot van zijn speech overhandigde de heer<br />

Peters namens het personeel enige cadeaus bestaande uit<br />

een , doe-het-zelf" uitrusting en een projectiescherm.<br />

Vervolgens was het woord aan de heer De Geus, die met<br />

genoegen terugzag op zijn loopbaan bij de K.P.M. in In-<br />

donesie en de periode dat hij V.N .S.-er heeft mogen zijn.<br />

Spreker dankte alle medewerkers voor de samenwerking<br />

en de steun, die hij gedurende ruim 8 jaar als Directeur<br />

heeft ondervonden.<br />

Wij zijn ervan overtuigd, dat wij de tolk van velen zijn, indien<br />

wij de heer De Geus wederkerig danken voor al hetgeen<br />

hij in ons belang heeft gedaan.<br />

Heer De Geus, wij wensen U en Uw echtgenote te midden<br />

van Uw kinderen en kleinkinderen nog vele gelukkige en<br />

voorspoedige jaren toe!!<br />

Sc.<br />

DANKBETUIGING<br />

Het is mij een beh oeft e om in dit blad nag eens mijn<br />

dank te betuigen aan het gehele pers oneel der V.N.S.<br />

voor de prettige en hartelijke sfeer, waarin ik afscheid<br />

heb kunnen nemen .<br />

D e prachtige cadeaus, welke mij werden aangeboden,<br />

zijn voor mij een waardevol bewijs van Uw genegenheid.<br />

De goed voorziene gereedschapskist k omt buitengewoon<br />

van pas.<br />

N ogmaals hartelijk dank en U . allen het allerbeste<br />

toewensend,<br />

De Geus<br />

DANKBETUIGING<br />

V oar de vele blijken van belangstelling tijdens het 30-<br />

jarig jubileum ondervonden, wens ik U allen nude<br />

namens vrouw en kinderen heel hartelijk te bedanken .<br />

C. Otto<br />

10


Afscheid<br />

Th. R. W. Peters<br />

's Avonds 15 juli heeft te Antwerpen ter gelegenheid van het<br />

afscheid van de heer Peters een receptie voor relaties plaatsgevonden.<br />

Ondanks de aanwezigheid van een 50-tal genodigden<br />

droeg de receptie, die een groot succes is geworden,<br />

toch een intiem karakter. Het hoogtepunt was de uitreiking<br />

door de heer Leon Verhulst, voorzitter van de Vereniging<br />

van Expediteurs van Antwerpen, van de penning van verdienste<br />

van deze vereniging. De heer Peters, zo zei de heer<br />

Verhulst is de enige Nederlander, aan wie een dergelijke eer<br />

tot op heden te beurt is gevallen.<br />

Hij kon de heer Peters dan ook de verzekering geven, dat dit<br />

in de Antwerpse wereld met al haar gevoeligheden ten opzichte<br />

van ,den Hollander" iets buitengewoons is.<br />

Helaas is van bovengenoemde gebeurtenis niets op de gevoelige<br />

plaat vastgelegd.<br />

Er zijn echter we! foto's genomen tijdens het afscheid van<br />

kantoor te Rijswijk en van de afscheidsreceptie, die op 31<br />

juli voor relaties in het Rijnhotel te Rotterdam werd gegeven.<br />

Met genoegen tonen wij U hiervan enkele flitsen.<br />

Na de vlotte en geestige toespraken van de Heren Harinck<br />

en Schoemaker, waarbij tevens het afscheidscadeau ( diepvrieskist)<br />

symbolisch werd overhandigd, betuigde de Heer<br />

Peters zijn dank. Aan het einde van zijn rede riep hij, de<br />

handen heffend, ,God bless you all!"<br />

Een zeer druk bezochte receptie heeft in het Rijnhotel te<br />

Rotterdam plaatsgevonden.<br />

MET PENSIOEN<br />

L. BRAND<br />

Eind augustus a.s. zal de heer<br />

Brand wegens het bereiken van<br />

de pensioengerechtigde leeftijd de<br />

V.N.S. gaan verlaten.<br />

Hij trad op 20 april 1925 in<br />

dienst van de K.N.S.M., waar hij<br />

zijn Joopbaan begon op de afdeling<br />

Comptabiliteit. Met ingan~<br />

van 1 januari 1931 werd de heer<br />

Brand aangesteld als kassier van<br />

de toenmalige Diagmij Holland<br />

Afrika Lijn, welke functie hij tot nu toe heeft bekleed. Zijn<br />

werkzaamheden bestonden o.a. uit het verzorgen van de<br />

scheepskassen en het voeren van de salarisadministratie.<br />

Wij wensen de heer Brand bij het afsluiten van zijn ruim<br />

44-jarige scheepvaartloopbaan nog vele jaren in goede gezondheid<br />

toe in de kring der zijnen.<br />

J. A.M. HOFSLAG<br />

Na binnenkomst van de 39e reis van het m.s. ,LEL YKERK'•<br />

uit de P.G. in september zal de heer J. A. M. Hofslag.<br />

chef-hofmeester, wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd<br />

worden gepensioneerd.<br />

Hij sluit hiermede een zeemansloopbaan af, die direct na<br />

de 2e wereldoorlog begon op de ,VERMEER" en die hem<br />

in de ,beroemde" periode van de Liberty-schepen jaren<br />

achtereen in de P.G. bracht. Twee reizen heeft chef<br />

Hofslag op Australie gemaakt, in 1965/66, daarna steeds<br />

weer d.e Golf.<br />

De heer Hofslag heeft zijn dienst in dit gebied voortreffelijk<br />

vervuld. Door zijn plichtsbetrachting en onkreukbaarheid<br />

is hij steeds bijzonder gewaardeerd en langzamerhand<br />

geworden tot expert voor zaken van de civiele dienst in<br />

de Arabische havens.<br />

In de komende jaren wensen wij hem met echtgenote nog<br />

cen mooi Ieven in goede gezondheid toe.<br />

JUBILEA TE MOMBASA.<br />

Zoals in het maart-nummer werd vermeld, hebben 4 personeelsleden<br />

t.w. de heren M. S. Saleh, J. C. Douglas, K. T.<br />

Pirbhai en R. A. J. Mendonza (van links naar rechts op<br />

de foto) hun 25-jarig (of Ianger) jubileum te Mombasa gevierd.<br />

De ceremome vond 2 april plaats in de tuin van de woning<br />

van de districtsvertegenwoordiger, de heer W. Valstar in<br />

Nyali.<br />

Nadat de heer Valstar de jubilarissen had toegesproken<br />

en de gouden horloges had..overhandigd, bedankte de heer Douglas,<br />

als oudste medewer'ker, namens de vier jubilarissen<br />

voor de aangeboden cadeaus.<br />

De foto is genomen tijdens de uitreiking van de horloges.<br />

11


m.s. ,RANDFONTEIN", vertrokken 27 juni <strong>1969</strong><br />

van Amsterdam naar Afrika<br />

Kapitein: J. Wassenaar Hoofdwtk.: F. Olivier<br />

I e Strm.: J. A. de Ridder 2e Wtk.: W. Simons<br />

2e Strm.: S. H. Piek 3e Wtk.: J. W. Kommers<br />

3e Strm.: E. Wiegers 3e Wtk.: C. W. Rentes<br />

4e Strm.: J. Broek<br />

4e Wtk.: C. L. de Vos<br />

4e Strm.: P. van Witteveen 4e Wtk.: A. van Ockenburg<br />

Strm.ll.: P. J. Kinkel 4e Wtk.: M. Verhage<br />

Strm.ll.: P. J. Hamelink Ass.wtk.: A. J. Metz<br />

1e Radio-off.: J. Gutteling Ass.wtk.: H. G. Wijnoogst<br />

2e Radio-off.:<br />

Ass. wtk.: J. J. de J ong<br />

J. C. Hoenderkamp Ass.wtk.: P.R. Geenjaar<br />

Purser: M. Schoemaker Ll.wtk.: H. de Quelerey<br />

Adj. purser: L. K. Litzau le elektr.: J. C. Tieleman<br />

Restaurateur:<br />

Boatsman: J. M. Korving<br />

W. H. M. Weteling Voorman: M. Nuis<br />

Chef-kok: H. Graalman<br />

Scheepsarts: J. M. Cannoo<br />

m.s. ,WISSEKERK", vertrokken 2 juli <strong>1969</strong><br />

van Rotterdam naar Australie<br />

Kapitein: A. J. van Dop Hoofdwtk.: S. L. Kodde<br />

]e Strm.: T. W. v. Zijderveld 2e Wtk.: N. Commijs<br />

2e Strm.: T. E. G. Terheggen 3e Wtk.: A. C. Driesse<br />

3e Strm.:<br />

4.e Wtk.: F. Vreeken<br />

W. M. v. d. Ruytenbeek 5e Wtk. : F. L. Burger<br />

4e Strm.: R. F. L. NoordhoffLl.wtk.: E. Reinders<br />

Strm.ll.: J. den Houdijker Ll.wtk.: G. H. Waayman<br />

Radio-off.: C. van Noppen Bankwerker: G. H. Rolfes<br />

Boatsman: J. W. Brouwer '. Bankwerker:<br />

Hofmeester: M. J. de Man<br />

C. J. Vr.eedenburgh<br />

s.s. ,GAASTERKERK", vertrokken 4 juli <strong>1969</strong><br />

van Rotterdam naar West-Afrika<br />

Kapitein: P. T. de Boer Hoofdwtk.: M. Kik<br />

le Strm.: B. Vliegenthart 2e Wtk.: C. 't Hart<br />

2e Strm.: J. K. Venmans 3e Wtk.: J. Uidam<br />

3e Strm.: G. Lock<br />

4e Wtk.: R. Doorn<br />

4e Strm.: P. A. de Hollander Ass.wtk.: W. T. L. v. d. Meer<br />

Strm.ll.: W. van Spijker Ass.wtk.: F. Rosman<br />

Radio-off.: H. Cornelisse Ass.wtk.: Tj. Meere<br />

Hofmeester: B. E. Ides Elektr.: F . Doove<br />

Boatsman: L. Barnhoorn<br />

m.s. ,ZAANKERK", vertrokken 4 juli <strong>1969</strong><br />

van Amsterdam naar Afrika<br />

Kapitein: J. E. v. d. Berg Hoofdwtk.: G. S. Langerveld<br />

le Strm.: C. Willems 2e Wtk.: C. A. Meulenberg<br />

2e Strm.: L. Lamers 3e Wtk.: L. Martens<br />

3e Strm.: A. M. Haksteen 4e Wtk.: A. Bol<br />

4e Strm.: J. J. A. van Riel 5e Wtk.: C. de Ruiter<br />

Strm.ll.: T. Wildeman Ll.wtk.: J. van Selm<br />

Radio-off.: P. D. Kreb Bankwerker: H. Stevens<br />

Ass. Radio-off.: J. Hensen Bankwerker: B. C. Duurland<br />

Boatsman: A. Klok<br />

Hofmeester: J. Grofsmit<br />

m.s. ,LAARDERKERK", vertrokken 6 juli <strong>1969</strong><br />

van Rotterdam naar Perzische Golf<br />

Kapitein: H. E. Jansen Hoofdwtk.: J. de Pagter<br />

le Strm.: J. Wiedenhoff 2e Wtk.: G . Schot<br />

2e Strm.: F. A. M. Jansen 3e Wtk.: J. W. Smit<br />

3e Strm.: H. L. Breugelmans 4e Wtk.: J. B. M. Lohuis<br />

4e Strm.: J. W. A. Groenbos 5e Wtk.: P. H. v. d. Burg<br />

Radio-off.: W. van Amstel Ass.wtk.: C. de Heer<br />

Hofmeester:<br />

C. A. M. Roelofsma<br />

Boatsman: G. J. van Maanen<br />

t<br />

NICO VAN AALST<br />

Op de leeftijd van 62 jaar overleed, na een Jangdurige<br />

ziekte, de heer N. van Aalst.<br />

De heer Van Aalst, bij zijn vele vrienden - vooral<br />

op de vloot - beter bekend als ,Nico", trad op 19<br />

oktober 1949 als matroos in dienst van de V.N.S.,<br />

nadat hij voordien op schepen van andere rederijen<br />

al vele jaren de wereldzeeen had doorkliefd.<br />

Na diverse reizen op onze Libertyschepen als matroos<br />

resp. matroos/kabelgast, werd Van Aalst in juli 1953<br />

bevorderd tot boatsman.<br />

In september 1955 verwisselde hij zijn lange zeemansloopbaan<br />

voor een wal-job en verrichtte hij werkzaamheden<br />

bij onze vaste walploeg in Rotterdam.<br />

Op 11 november 1968 heeft Nico op medisch advies<br />

zijn werk moeten neerleggen - op 6 augustus <strong>1969</strong><br />

werd hij uit zijn langdurig lijden verlost.<br />

De begrafenis vond plaats op zaterdag 9 augustus j.l.<br />

op de Zuiderbegraafplaats te Rotterdam.<br />

Hij rus.te in vrede.<br />

m.s. ,SCHIEKERK", vertrokken 10 juli <strong>1969</strong><br />

van Rotterdam naar Oost Azie<br />

Kapitein: A. B. Stegeman Hoofdwtk.: J. Kusse<br />

le Strm.: J. H. Nuhoff 2e Wtk.: H. E. Vegter<br />

2e Strm.: J. Hiddinga 3e Wtk.: W. v. Sante<br />

3e Strm.: D . J. Jager 4e Wtk.: J. J. Brink<br />

4e Strm.: A. v. d. Akker 5e Wtk.: C. P. Minderhoud<br />

Strm.ll.: G. Martini Ll.wtk.: J. R . Timmer<br />

Radio-off. : J. F. Revet<br />

m.s. ,OMMENKERK", vertrokken 12 juli <strong>1969</strong><br />

van Amsterdam naar Afrika<br />

Kapitein: D . T. Faber Hoofdwtk.: F. J. Mulder<br />

le Strm.: D. Blok<br />

2e Wtk.: W. Poldervaart<br />

2e Strm.: H. Bogers 3e Wtk.: J. Kooy<br />

3e Strm.: W. Huizing<br />

4e Strm.: A. Wester<br />

Strm.ll.: P. E. W. M. Boxtel<br />

Radio-off.: L. M. Muus<br />

Ass. radio-off.:<br />

H. C. Walraven-Borst<br />

Boatsman: A. J. Onwijn<br />

Geslaagd voor:<br />

1e Rang:<br />

2e Rang:<br />

Diploma 8:<br />

Diploma A:<br />

Onze hartelijke gelukwensen!<br />

4e Wtk.: S. Bax<br />

5e Wtk.: P. C. Knopperts<br />

Ll.wtk.: W. B. E. Verhoeff<br />

Bankwerker: P. v. d. Tuin<br />

Bankwerker: G. J. Rewinkel<br />

R. Hartlief<br />

J.P. Kaale<br />

E. R. Visser<br />

W. P. Kamphuis<br />

A. J. M. v. d. Eem<br />

P. A. van Kampen<br />

L. de Boer<br />

C. Kuiken<br />

H. G. Biekart<br />

1-7-'69<br />

2-7-'69<br />

4-7-'69<br />

10-7-'69<br />

1 0-7-'69<br />

24-6-'69<br />

27-6-'69<br />

30-6-'69<br />

4-7-'69<br />

Redaktiecommissie:<br />

J. Visser, Rijswijk<br />

G. Scale, Rijswijk<br />

E. Mathezing, Amsterdam<br />

M. C. Hoek, Rotterdam<br />

C. van Poelje, Rotterdam (Eindredakteur)<br />

Brieven te richten aan de redaktie van het V.N.S.-<strong>Nieuws</strong>,<br />

Dr. H. Colijnlaan 204, Postbus 4656, Rijswijk (Z.H.) of aan<br />

een der !eden van de redaktiecommissie.<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!