25.02.2016 Views

De Leeuwenpalen in het Gooi

Tocht in 1985 langs de oude grenspalen tussen Utrecht en Noord-Holland

Tocht in 1985 langs de oude grenspalen tussen Utrecht en Noord-Holland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

uBmr~npos: ·v ·.M..<br />

Joop<br />

1000 l3H NI<br />

N3'1V dN3A\I133'1 30


M 0048


.lOOp<br />

I o o ~ ~ a H N I N a 1 v a N a M n a a 1 a a


DE LEEUWENPAAL, TEKENING VAN W.A. KNIP,<br />

THANS IN DE KAMER VAN DE BURGEMEESTER IN HET<br />

GEMEENTEHUIS VAN BLARICUM


V 0 0 R W 0 0 R D<br />

Wie langs de oostgrens van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> fietst, v<strong>in</strong>dt langs<br />

zijn weg de leeuwenpalen, manshoge hardstenen palen, die<br />

aan de ene zijde <strong>het</strong> wapen van Utrecht dragen, aan de<br />

andere zijde <strong>het</strong> wapen van Holland met de leeuw, waaraan<br />

zij hun naam danken.<br />

Het is merkwaardig dat over de <strong>in</strong>teressante historie van<br />

deze grenspalen zo we<strong>in</strong>ig algemeen bekend is en dat <strong>het</strong><br />

we<strong>in</strong>ige dat gepubliceerd is, vaak nog onjuist is.<br />

Zo v<strong>in</strong>dt men als tijd van opricht<strong>in</strong>g zowel de veertiende<br />

als de achttiende eeuw vermeld en zelfs de summiere gegevens<br />

van T.Brouwer <strong>in</strong> zijn boek "Grenspalen <strong>in</strong> Nederland"<br />

bevatten fouten.<br />

Het leek daarom z<strong>in</strong>vol de her en der verspreide historische<br />

gegevens te verzamelen en te trachten er een leesbaar<br />

verhaal van te maken.<br />

Zonder de hulp van de heer E.E. van Mensch, museumassistent<br />

van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>s Museum te Hilversum, van de heer Fr. Mooy van<br />

de Prov<strong>in</strong>ciale Waterstaat Utrecht en van Ing. E.Haandrikman<br />

van de Prov<strong>in</strong>ciale Waterstaat van Noord-Holland zou hier<br />

we<strong>in</strong>ig van terecht gekomen zijn.<br />

Een tocht langs de grenspalen is alleen al vanwege <strong>het</strong><br />

fraaie en afwisselende landschap de moeite waard.<br />

Enige kennis van de historische achtergrond voegt er een<br />

extra dimensie aan toe.<br />

Laren n. h., s e ptember 1985


1.1<br />

n<br />

I<br />

I<br />

!I<br />

I<br />

j'C),<br />

)(<br />

I<br />

·)<br />

;<br />

l'<br />

·t! .,<br />

Nieuwe Kaart van <strong>Gooi</strong>landt,<br />

getekend door H. Post, ca. 1740.


D E L E E U W E N P A L E N I N H E T G 0 0 I<br />

GRENSGEBIED<br />

In de veertiende eeuw lag de feitelijke macht <strong>in</strong> <strong>het</strong> bisdom<br />

Utrecht vrijwel geheel <strong>in</strong> handen van de graven van Holland,<br />

wier belangen <strong>in</strong> <strong>het</strong> Sticht door de bisschoppen werden vertegenwoordigd.<br />

In 1340 stierf de zwakke bisschop Jan van Diest. Twee jaar<br />

later werd Jan van Arkel, de kandidaat van graaf Willem IV<br />

tot bisschop benoemd. Achteraf bleek dit niet zo'n gelukkige<br />

keuze voor de Hollandse graaf, daar Jan van Arkel de<br />

Stichtse belangen stelde boven de Hollandse. Hij stamde<br />

uit <strong>het</strong> roemrijke geslacht van de Van Arkels en was een<br />

veelzijdig man: krachtig bestuurder, geducht krijgsman maar<br />

ook aktief <strong>in</strong> kerkelijke zaken en een zorgzame vader voor<br />

zijn beide k<strong>in</strong>deren. In zijn bekende roman "<strong>De</strong> Roos van<br />

<strong>De</strong>kama" heeft Jacob van Lennep, die wij later nog eens zullen<br />

ontmoeten, een niet erg vleiend, maar evenm<strong>in</strong> waarheidsgetrouw<br />

portret van hem getekend. In samenwerk<strong>in</strong>g met de<br />

stad Utrecht trachtte de bisschop de Hollandse <strong>in</strong>vloed te<br />

beperken, enkele partijgangers van de graaf werden uit<br />

Utrecht verbannen. Dit was voor de graaf aanleid<strong>in</strong>g om met<br />

een leger, aanvankelijk bestemd voor de onderwerp<strong>in</strong>g van<br />

Friesland, op te rukken en <strong>het</strong> beleg rond de stad te slaan.<br />

Na ruim zes weken werd een bestand gesloten, omdat Willem<br />

IV de handen vrij wilde hebben voor zijn Friese veldtocht,<br />

waar<strong>in</strong> hij zoals bekend, met zijn ridders door Friese<br />

boeren <strong>in</strong> de pan werd gehakt.<br />

-5-


Dit gaf Jan van Arkel de gelegenheid om <strong>in</strong> <strong>het</strong> offensief te<br />

gaan, met name tegen <strong>het</strong> door Holland bezette Eemnes, dat<br />

<strong>in</strong> vlammen opg<strong>in</strong>g. Tenslotte werd een vrede voor twee jaar<br />

gesloten.<br />

Intussen was de 'dolle hertog' graaf Willem V <strong>in</strong> Holland<br />

aan de macht gekomen. Met frisse moed werd de oorlog tegen<br />

Utrecht hervat en een lange reeks beleger<strong>in</strong>gen, plunder<strong>in</strong>gen<br />

en brandsticht<strong>in</strong>gen door beide partijen volgde.<br />

Na een jaar trad er echter oorlogsmoeheid op, deels door<br />

<strong>het</strong> uitbreken van de zwarte dood, de builenpest, <strong>in</strong> deze<br />

streken, deels door <strong>het</strong> ontstaan van de Hoekse en Kabeljouwse<br />

twisten <strong>in</strong> Holland.<br />

In mei 1351 werd de vrede getekend, waarbij een aantal<br />

geschilpunten werd geregeld, waaronder de grensscheid<strong>in</strong>g<br />

tussen <strong>Gooi</strong> en Eemnes.<br />

Nauwelijks was de rust <strong>in</strong> Holland weergekeerd, of Willem V<br />

verklaarde de oorlog en opnieuw ontbrandde de strijd, die<br />

<strong>in</strong> 1356 def<strong>in</strong>itief bee<strong>in</strong>digd werd. Het was de laatste ocrlog<br />

geweest voor Jan van Arkel, die <strong>in</strong> 1364 tot bisschop<br />

van Luik benoemd werd. Zijn tegenstander, de Hollandse<br />

graaf, bracht <strong>het</strong> er m<strong>in</strong>der goed van af, <strong>in</strong> 1358 werd hij<br />

krankz<strong>in</strong>nig verklaard. Nu konden de overeenkomsten van de<br />

vrede van 1351 worden uitgevoerd. <strong>De</strong> grensscheid<strong>in</strong>g tussen<br />

<strong>Gooi</strong> en Eemnes kwam aldus tot stand: op honderd roeden westelijk<br />

van <strong>het</strong> noordelijk e<strong>in</strong>de van de huidige Wakkerendijk<br />

werd een merkteken geplaatst, de Leeuwenpaal, zo genoemd<br />

naar de erop afgebeelde leeuw uit <strong>het</strong> Hollandse wapen.<br />

Vandaar werd een rechte lijn getrokken naar een punt driewestelijk<br />

honderd roeden<br />

van <strong>het</strong> zuidelijk e<strong>in</strong>de van de<br />

Wakkerendijk.<br />

Het geboortejaar van deze eerste Leeuwenpaal kan dus op<br />

1356 worden gesteld.<br />

Het zuidelijker gelegen deel van de grens tussen <strong>Gooi</strong> en<br />

-6-


Sticht liep langs een dun bevolkt oerwoud bij de Vuurse,<br />

<strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>erbos, waar een exacte grensaanduid<strong>in</strong>g moeilijk te<br />

verwezenlijken en vooreerst ook niet zo noodzakelijk was.<br />

In deze grensstrook lagen echter veengebieden, die toenemend<br />

belangrijk werden vanwege de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g en die zowel<br />

door de <strong>Gooi</strong>ers als door de Stichtenaren geclaimd werden.<br />

Dit was de aanleid<strong>in</strong>g tot een e<strong>in</strong>deloze reeks ruzies en processen.<br />

<strong>De</strong> door <strong>het</strong> gezag gestuurde landmeters konden soms<br />

ternauwernood <strong>het</strong> vege lijf redden.<br />

In 1526 wordt ?oor <strong>het</strong> eerst meld<strong>in</strong>g gemaakt van een grenslijn<br />

l<strong>in</strong>ea recta vanaf de Leeuwenpaal gericht op de Domtoren<br />

te Utrecht. Dit zogenaamde rooien van een prov<strong>in</strong>ciegrens<br />

komt meer voor <strong>in</strong> ons land. In <strong>het</strong> noorden kent men<br />

de l<strong>in</strong>ie van Jan Sems, een bekend landmeter uit <strong>het</strong> beg<strong>in</strong><br />

van de zeventiende eeuw. Hierdoor wordt de oostelijke grens<br />

tussen Gron<strong>in</strong>gen en Drente gerooid op de Mart<strong>in</strong>itoren.<br />

Toen Holland en Utrecht vanaf 1528 onder ~~n vorst stonden,<br />

bleven de moeilijkheden onveranderd bestaan. In 1535 stelde<br />

de Grote Raad te Mechelen de grens vast door <strong>het</strong> plaatsen<br />

van palen en <strong>het</strong> graven van greppels en sloten. <strong>De</strong> tegenwoordige<br />

Goyergracht dankt haar bestaan aan dit besluit.<br />

Door klokluiden <strong>in</strong> de stad Utrecht en <strong>in</strong> alle dorpen langs<br />

de grens werd den volke, ' kond gedaan dat dit voortaan de<br />

grens zou zijn. Het mocht niet baten. Na een aantal jaren<br />

bleken de grensafscheid<strong>in</strong>gen verdwenen te zijn en de<br />

onenigheden begonnen opnieuw.<br />

Tenslotte werd <strong>in</strong> 1719 een Conventie gesloten, <strong>het</strong> def<strong>in</strong>itieve<br />

"Accoord opgerecht tusschen wedersydse Heeren Gecommitteerden<br />

van de Heeren Staten van Holland, en van<br />

Utrecht, dienende tot wegneem<strong>in</strong>g van verscheyde differenten<br />

en verschillen, geresen tusschen de opgesetenen van Goyland<br />

en die van de aangrensende Districten van den Lande van<br />

Utrecht, over <strong>het</strong> gebruyk en genot van seekere Hey- en Veen-<br />

-7-


velden, op de uyterste Limiten van de wedersydse Prov<strong>in</strong>cien<br />

gelegen; mitsgaders tot vaststell<strong>in</strong>g van de Limietscheyd<strong>in</strong>g<br />

door ordentlyke scheyts-palen en kenbare merkteeckens, <strong>in</strong><br />

dato den 14. Juli MDCCXIX."<br />

Artikel XVI van deze Conventie luidt: "Dat op ieder hoek<br />

ofte <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g, endevoorts op de distantie van twee<br />

hondert roeden, sal worden gestelt een goede suffisante<br />

scheytspaal, op de welcke aan de Goysche syde sal worden<br />

gesneden <strong>het</strong> wapen van Holland, ende aan de Stichtse syde<br />

<strong>het</strong> wapen van de Prov<strong>in</strong>cie van Utrecht".<br />

Voorts artikel XVII: "Dat tusschen de voorsz. palen sullen<br />

worden gegraven gruppels, ter breete boven van thien voediep<br />

ten,<br />

s<strong>in</strong>ts vier voeten, en vier voet <strong>in</strong>den bodem, of ander­<br />

wallen van deselve hooghte, als de gruppels diep syn,<br />

naar vereysch van <strong>het</strong> terre<strong>in</strong>".<br />

En met ambtelijke nauwkeurigheid artikel XVIII: "Dat de<br />

specie van de uytgegrave gruppels, voor de eene helfte sal<br />

worden geworpen op de Hollandsche, en voor d'andere helfte<br />

op de Stichtse syde".<br />

Naast een nieuwe Leeuwenpaal op de vroegere plaats (de oude<br />

paal was kennelijk verdwenen) werden twee en tw<strong>in</strong>tig genummerde<br />

limietpalen, <strong>in</strong> de wandel<strong>in</strong>g eveneens leeuwenpalen<br />

genoemd, geplaatst.<br />

<strong>De</strong> Conventie van 1719 is dus de geboorteakte van de thans<br />

nog aanwezige serie grenspalen en van de def<strong>in</strong>itieve prov<strong>in</strong>ciegrens.<br />

-8-


VERNIELD EN VERNIEUWD<br />

Wijs geworden door ervar<strong>in</strong>g verordonneerden de oprichters<br />

van de leeuwenpalen: "Ende ten eynde de voorsz. Limietscheyd<strong>in</strong>ge<br />

niet weder <strong>in</strong> duysterheyd gerake, sal deselve voortaen<br />

eens des jaars worden gevisiteert, door de Schouten<br />

van wedersyds ge!nteresseerde Districten, die van derselver<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>ge telckens schriftelyk bericht sullen geven, aen<br />

de Heeren Staten der wedersydse Prov<strong>in</strong>cien, of derselver<br />

Gecommitteerde Raden, en Ord<strong>in</strong>aire Gedeputeerden",<br />

<strong>De</strong> kosten van vernieuw<strong>in</strong>g en herstel zouden "gedraagen<br />

worden half en half by die van 't Sticht en Goyers,<br />

respectivelyk",<br />

Twee en een halve eeuw later had de prov<strong>in</strong>cie Utrecht wel<br />

eens de neig<strong>in</strong>g deze afspraak te vergeten.<br />

<strong>De</strong> straffen die gesteld werden op <strong>het</strong> vernielen of verplaatsen<br />

van de palen waren niet mals: "voor de eerste reyse<br />

gegeeselt en gebrandmerkt, mitsgaders voor den tyd van tien<br />

jaren geconf<strong>in</strong>eert, en voor de tweede reyse met de Galge te<br />

werden gestraft".<br />

Toen <strong>in</strong> de loop der jaren alle veengronden waren afgegraven<br />

en <strong>het</strong> gehele bos was gekapt, had de grensstrook zijn aantrekk<strong>in</strong>gskracht<br />

verloren. <strong>De</strong> jaarlijkse <strong>in</strong>specties werden<br />

achterwege gelaten, de grenspalen werden vernield of verdwenen,<br />

ondanks de zware straffen waarmee gedreigd was.<br />

Ongetwijfeld zou de gehele grensafbaken<strong>in</strong>g verdwenen zijn,<br />

<strong>in</strong>dien niet iemand de noodklok had geluid.<br />

Schoolmeester T. Pluim, amateur-historicus te Baarn' vertelt<br />

dat hij <strong>in</strong> 1923 <strong>in</strong> een <strong>Gooi</strong>s blad aandacht vroeg voor de<br />

desolate staat waar<strong>in</strong> de grenspalen zich bevonden.<br />

Maar reeds eerder, <strong>in</strong> 1922 had de generaal-majoor b.d.<br />

E. Luden, voorzitter van Stad en Lande van <strong>Gooi</strong>land en lid<br />

van de Staten van Noord-Holland, al dan niet met medeweten<br />

-9-


van Pluim, aan de Gedeputeerde Staten gevraagd of zij <strong>in</strong><br />

samenwerk<strong>in</strong>g met de mede-eigenaar, de prov<strong>in</strong>cie Utrecht,<br />

bereid waren "tot herstel dier palen, welke door hun aandaarop<br />

aangebrachte prov<strong>in</strong>ciewapens, behalve<br />

zien met de<br />

nuttig, ook van historisch belang zijn en met wier herstel<br />

slechts een matig kostenbedrag betrokken is"<br />

Het College meende dat er, na overleg met Utrecht, wel<br />

termen voor herstel aanwezig waren. <strong>De</strong> Prov<strong>in</strong>ciale Waterstaat<br />

voor Noord-Holland werd <strong>in</strong>geschakeld om een onderzoek<br />

<strong>in</strong> te stellen. Hierbij bleek dat acht van de drie en tw<strong>in</strong>tig<br />

palen vernield of verdwenen waren.<br />

Geadviseerd werd de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg<br />

te vragen of <strong>het</strong> historisch belang herplaats<strong>in</strong>g van de acht<br />

palen wettigde.<br />

<strong>De</strong> Rijkscommissie antwoordde dat de uite<strong>in</strong>delijke afbaken<strong>in</strong>g<br />

van de grens tussen Holland en <strong>het</strong> Sticht een voor de<br />

gewestelijke geschiedenis van ons land zeer tekenend feit<br />

was, zodat de toen gestelde grenspalen, die daaraan de her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

bewaarden, zeer zeker als historische monumenten<br />

verdienden te worden <strong>in</strong> stand gehouden. Daarom achtte de<br />

Commissie <strong>het</strong> van belang dat alle verdwenen of geschonden<br />

palen, ook degene, die geen praktisch nut meer hadden,<br />

zouden worden vernieuwd.<br />

<strong>De</strong> Commissie g<strong>in</strong>g echter nog een belangrijke stap verder.<br />

Zij vond dat er geen reden was om aan de nieuwe palen<br />

dezelfde gedaante te geven als aan de oude, en liet een<br />

nieuwe grenspaal ontwerpen van dezelfde afmet<strong>in</strong>gen als de<br />

oude, maar eenvoudiger van v.orm en sterker. Ook op de<br />

nieuwe palen, ontworpen door de waarnemend voorzitter van<br />

de Afdeel<strong>in</strong>g B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg<br />

Prof. A.W.M. Od~ te <strong>De</strong>lft, prijkten de wapens van de beide<br />

prov<strong>in</strong>cies. Terwijl de oude palen aan de Noord-Hollandse<br />

zijde een leeuw, <strong>het</strong> wapen van <strong>het</strong> graafschap Holland voer-<br />

-10-


-11-<br />

-.


den (fig. 1), droegen de nieuwe palen <strong>het</strong> voor de prov<strong>in</strong>cie<br />

Noord-Holland vastgestelde wapen met drie leeuwen (fig. 2).<br />

Het Utrechtse wapen bleef ongewijzigd. Wel heerste er bij<br />

de Gedeputeerde Staten van Utrecht enige bezorgdheid of bij<br />

hun leeuw, volgens de Rijksarchivaris "getongd en geklauwd<br />

van lazuur" de tong wel goed zou uitkomen.<br />

Verder werd geadviseerd zowel de oude als de nieuwe palen<br />

op een ondergrondse betonplaat te plaatsen.<br />

<strong>De</strong> nieuwe palen zouden voor f 170,- per stuk onder toezicht<br />

van Prof. Od~ vervaardigd kunnen worden <strong>in</strong> de steenhouwerswerkplaats<br />

van de <strong>in</strong> restauratie zijnde Nieuwe Kerk <strong>in</strong><br />

<strong>De</strong>lft, mits besteld voor 1 augustus 1924 <strong>in</strong> verband met opheff<strong>in</strong>g<br />

van deze werkplaats. Met . <strong>in</strong>begrip van <strong>het</strong> vervoer<br />

en <strong>het</strong> uitzetten van de juiste plaats door een landmeter<br />

van <strong>het</strong> kadaster zou de gehele operatie f 3.100,- kosten,<br />

waarvan de helft voor reken<strong>in</strong>g van de prov<strong>in</strong>cie Utrecht.<br />

Aldus werd besloten. Acht palen <strong>in</strong> de nieuwe uitvoer<strong>in</strong>g<br />

brachten <strong>het</strong> totale aantal weer op drie en tw<strong>in</strong>tig.<br />

Verscheidene oude palen raakten langzamerhand <strong>in</strong> slechte<br />

staat. Om verder scheuren te voorkomen werden <strong>in</strong> 1939<br />

koperen knelbanden aangebracht.<br />

<strong>De</strong> tweede wereldoorlog eiste ook hier zijn tol, twee palen<br />

werden door de Duitse bezetter omver gereden, de koperen<br />

knelbanden werden voor een gedeelte gestolen. Na de oorlog<br />

werden deze vervangen door de thans nog aanwezige banden<br />

van verz<strong>in</strong>kt ijzer. Overigens bleken de palen twee natuurlijke<br />

vijanden te hebben: de automobilist en de wegenbouwer.<br />

Beiden hebben, zoals wij nog zullen zien, meerdere<br />

palen onherstelbaar beschadigd.<br />

<strong>De</strong> kosten van een nieuwe paal stegen <strong>in</strong> een snel tempo.<br />

Moest hiervoor <strong>in</strong> 1924 slechts f 170,- betaald worden, <strong>in</strong><br />

1947 was dit f 650,-, <strong>in</strong> 1956 f 730,-, <strong>in</strong> 1968 f 2.500,- en<br />

<strong>in</strong> 1980 <strong>het</strong> kapitale bedrag van f 10.610,-.<br />

-12-


VAN PAAL TOT PAAL<br />

. .,<br />

...<br />

;/:'<br />

-..:<br />

Wij zullen thans onze tocht langs de drie en tw<strong>in</strong>tig<br />

leeuwenpalen ondernemen. Met de auto gaat <strong>het</strong> niet, wel te<br />

voet of te paard, maar <strong>het</strong> ideale vervoermiddel is toch de<br />

fiets.<br />

Het is een plezierige bijkomstigheid dat onze weg langs een<br />

viertal uitspann<strong>in</strong>gen voert.<br />

Trouwens, waar elders <strong>in</strong> ons land v<strong>in</strong>dt men een fietsroute<br />

van achttien kilometer, waarvan <strong>het</strong> startpunt door een<br />

bisschop <strong>in</strong> de veertiende eeuw werd vastgelegd en de genummerde<br />

bakens door Heeren Gecommitteerden <strong>in</strong> de achttiende<br />

eeuw werden geplaatst?<br />

Onze gids zal de Conventie van 1719 zijn.<br />

"Dat<br />

d<strong>in</strong>ge<br />

van nu voortaan als van ouds de Limietscheytusschen<br />

den Lande van Utrecht en Goyland,<br />

syn beg<strong>in</strong> sal nemen uyt de Zuyder Zee, lopende<br />

benoorden Truykerland westwaart aan, tot op den<br />

noordwesterhoek van Eemnes Buytendyks, daar<br />

Leeuwenpaal pleegh te staan, en alwaar weder<br />

diergelyken Paal sal worden gestelt."<br />

?<br />

Wij begeven ons naar <strong>het</strong> oostelijk e<strong>in</strong>de van de Randweg <strong>in</strong><br />

Blaricum en zien bij de afslag van de Stichtseweg <strong>in</strong> de<br />

berm, omr<strong>in</strong>gd door vier houten paaltjes, de Leeuwenpaal<br />

(zie fig. 3 en 4).<br />

Ongetwijfeld overvalt u nu een gevoel van teleurstell<strong>in</strong>g.<br />

<strong>De</strong> lange, door schilder W.A. Knip vereeuwigde paal blijkt<br />

te zijn gekrompen tot een nauwelijks anderhalve meter hoge<br />

stomp, die niet de <strong>in</strong> 1719 geplaatste Leeuwenpaal blijkt te<br />

zijn.<br />

Wat is hier aan de hand?<br />

-13-


Figuur 3. <strong>De</strong> Leeuwenpaal.<br />

Figuur 4. <strong>De</strong>tail van de Leeuwenpaal.<br />

-14-


...<br />

..,..r<br />

Figuur 5. J.B. Rodenburg, auteur van "<strong>De</strong> Grenzen<br />

van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong> " <strong>in</strong> 1937 bij de Leeuwenpaal •<br />

.. .....<br />

· ~<br />

Figuur 6. Leeuwenpaaltje <strong>in</strong> 1985.<br />

-15-


In 1963 werd de oorspronkelijke Leeuwenpaal (fig. 5) <strong>in</strong><br />

verband met werkzaamheden aan de Goyergracht tijdelijk<br />

verwijderd vanwege <strong>het</strong> gevaar voor beschadig<strong>in</strong>g tijdens<br />

graafwerkzaamheden met een dragl<strong>in</strong>e, en opgeslagen op <strong>het</strong><br />

terre<strong>in</strong> van gemeentewerken van Blaricum.<br />

Het gemeentebestuur van Hilversum meende dat de uit de<br />

veertiende eeuw daterende (!) paal wegens ernstig verval<br />

verwijderd was en vroeg aan <strong>het</strong> gemeentebestuur van Blaricum<br />

of <strong>het</strong> mogelijk was de Leeuwenpaal te verwerven en na<br />

restauratie <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>s Huseum te plaatsen.<br />

Blaricum antwoordde dat "de Leeuw" zodra mogelijk weer op<br />

de grens van Holland en <strong>het</strong> Sticht zou prijken.<br />

Inderdaad werd de paal <strong>in</strong> 1965 herplaatst, wegens technische<br />

redenen niet precies op de oude plaats.<br />

In 1977 moest de Leeuwenpaal wegens uitvoer<strong>in</strong>g van werken<br />

opnieuw verwijderd worden.<br />

Helaas was dit te veel voor de oude paal, die <strong>in</strong> vele<br />

stukken uit elkaar viel.<br />

Herstel bleek niet meer mogelijk. Het natuursteenbedrijf<br />

Van der Kolk te Laren maakte een nieuwe paal.<br />

Bij een latere ophog<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> verdween een meter<br />

van de paal onder de grand, vandaar <strong>het</strong> ger<strong>in</strong>ge postuur<br />

(fig. 6).<br />

Daarnaast zijn er ernstigere gebreken.<br />

<strong>De</strong> kruisen <strong>in</strong> <strong>het</strong> wapen van Utrecht zijn te smal en <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> midden behorende wapen van de stad Utrecht ontbreekt.<br />

In <strong>het</strong> Hollandse wapen doet de afbeeld<strong>in</strong>g van de leeuw<br />

eerder aan een d<strong>in</strong>osaurus denken.<br />

. -<br />

-16-


"Dat van Leeuwenpaal zuydwaarts aen de scheyd<strong>in</strong>gh<br />

l<strong>in</strong>ie recht sal lopen, tot aen de so genaemde<br />

zuydw<strong>in</strong>d van Eemnes buytendyks, en dat al daar de<br />

<strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g sal blyven, soo die nu is, namentlyck<br />

een en tw<strong>in</strong>tigh roeden westwaards op, daar<br />

de Grift, ofte scheysloot tusschen Eemnes en<br />

Goyland tot gemeene kosten is overbrugt."<br />

Wij steken de Randweg over en komen op een <strong>in</strong> slechte staat<br />

verkerende landweg, die na 250 meter langs de oostzijde van<br />

de Goyergracht loopt tot aan de grens van Laren.<br />

Nu zijn wij aangeland <strong>in</strong> <strong>het</strong> gebied, dat <strong>in</strong> de Conventie<br />

beschreven is. <strong>De</strong> zuydw<strong>in</strong>d van Eemnes heet thans Laarderweg,<br />

de Grift is een oude naam voor de Goyergracht.<br />

Een <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g is een dubbele knik <strong>in</strong> de grens, meestal<br />

ter plaatse van een weg of een brug. <strong>De</strong> brug is thans vervangen<br />

door een duiker, aan de overzijde van de weg komt de<br />

Goyergracht nog eenmaal aan de oppervlakte om vervolgens<br />

overkluisd uit <strong>het</strong> zicht te verdwijnen.<br />

Op de hoeken van de <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g staan paal 1 en paal 2.<br />

Paal 1 staat wat verborgen <strong>in</strong> de bermbeplant<strong>in</strong>g tussen <strong>het</strong><br />

fietspad en <strong>het</strong> voetpad van de Eemnesserweg. Het is er nog<br />

een van de oude garde. In 1964 is hij <strong>in</strong> verband met werkzaamheden<br />

aan de Goyergracht tijdelijk op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van<br />

gemeentewerken van Blaricum opgeslagen, maar gelukkig heeft<br />

hij <strong>het</strong> overleefd, weliswaar niet precies op zijn oorspronkelijke<br />

plaats (fig. 7).<br />

Enkele tientallen meters verder <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g van Eemnes<br />

staat paal 2 (fig. 8). In 1940 werd hij door een aanrijd<strong>in</strong>g<br />

vernield. Op kosten van de verzeker<strong>in</strong>gsmaatschappij werd<br />

een nieuwe paal gemaakt, model Od~. <strong>De</strong> oude paal werd aan<br />

<strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>s Museum <strong>in</strong> Hilversum <strong>in</strong> bruikleen gegeven, waar<br />

hij <strong>in</strong> gerestaureerde staat te bewonderen is.<br />

-17-


·~<br />

Figuur 7. Paal 1, model 1719.<br />

Figuur 8. Paal 2, model Ode.<br />

-18-


"Dat van daar de voorschreven scheyd<strong>in</strong>ge voort<br />

zuydwaarts aen sal lopen l<strong>in</strong>ie recht op St.<br />

Martens toorn te Utrecht, so verre <strong>het</strong> District<br />

van Eemnes b<strong>in</strong>nendyks streckt."<br />

Wij gaan dus nu richt<strong>in</strong>g Domtoren langs de Larense straat<br />

<strong>Gooi</strong>ergracht. Waar deze e<strong>in</strong>digt beg<strong>in</strong>t een landweg <strong>in</strong> slechte<br />

staat. Beter kan men <strong>het</strong> even verder beg<strong>in</strong>nende fietspad<br />

nemen. Waar dit op de brede weg naar <strong>het</strong> viaduct uitkomt,<br />

staat aan de l<strong>in</strong>kerhand paal 3.<br />

Bij de <strong>in</strong>spectie door Waterstaat <strong>in</strong> 1923 bleek hij <strong>in</strong> drie<br />

stukken gebroken. Twee jaar later is een paal model Ode er<br />

voor <strong>in</strong> de plaats gezet.<br />

<strong>De</strong> oude paal 3 heeft <strong>het</strong> tot een vermeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de vaderlandse<br />

literatuur gebracht: Jacob van Lennep beschrijft <strong>in</strong><br />

Ferd<strong>in</strong>and Huyck hoe z~jn held van Eemnes naar Naarden<br />

wandelt en de grenspaal voorbijgaat, die Eem- en <strong>Gooi</strong>land<br />

scheidt.<br />

L<strong>in</strong>ks van de oprit naar <strong>het</strong> viaduct staat langs de autoweg<br />

Amsterdam-Amersfoort tegenover <strong>het</strong> motel paal 4.<br />

Daar de oude paal <strong>in</strong> 1923 op een stomp na verdwenen bleek<br />

te zijn, werd er een paal model Ode geplaatst. In 1968 werd<br />

deze paal bij werkzaamheden aan de rijksweg door wegenbouwer<br />

Blok vernield. Het natuursteenbedrijf Van der Kolk<br />

te Laren maakte de nieuwe.<br />

Achter <strong>het</strong> motel beg<strong>in</strong>t een smal weggetje, Goyergracht Zuid<br />

genaamd. Hier v<strong>in</strong>den we paal 5.<br />

<strong>De</strong> oorspronkelijke paal werd <strong>in</strong> 1952 aangereden, waardoor<br />

hij bij <strong>het</strong> voetstuk afknapte. <strong>De</strong> dader, waarschijnlijk een<br />

militaire vrachtauto, kon door Rijkspolitie en Kon<strong>in</strong>klijke<br />

Marechaussee niet achterhaald worden.<br />

Beeldhouwer N.J. Etienne uit <strong>De</strong>lft maakte de nieuwe paal<br />

volgens model Od~.<br />

-19-


Doorrijdende komen wij bij de camp<strong>in</strong>g de Heidebloem. Op <strong>het</strong><br />

terre<strong>in</strong> voor <strong>het</strong> gebouw staat terzijde paal 6.<br />

Daar hij <strong>in</strong> 1923 <strong>in</strong> twee stukken gebroken bleek te zijn,<br />

werd ook hier een vervanger model Od~ geplaatst.<br />

Het bovenstuk van de oorspronkelijke paal werd <strong>in</strong> bruikleen<br />

gegeven aan <strong>het</strong> museum Flehite te Amersfoort, waar <strong>het</strong> nog<br />

steeds op <strong>het</strong> voorple<strong>in</strong> staat.<br />

"Dat de voorsz. Limietscheyd<strong>in</strong>ge op 't zuyden van<br />

Eemnes b<strong>in</strong>nendycks zal <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckelen oostwaarts,<br />

tot op tw<strong>in</strong>tigh roeden na aen de groep, bewesten<br />

de landen van Baren."<br />

Paal 7 is de enige van de hele serie, die moeilijk te<br />

v<strong>in</strong>den is. Wij rijden langs de A 27, gaan bij Anna's Hoeve<br />

onder <strong>het</strong> viaduct door en rijden terug langs de andere<br />

zijde van de A 27. Daar waar de lichtmasten beg<strong>in</strong>nen,<br />

beklimmen wij tussen de struiken <strong>het</strong> talud van de autoweg<br />

(waarschijnlijk verboden!) en zien <strong>in</strong> de berm paal 7 staan.<br />

Hier is <strong>het</strong> drielandenpunt, waar Hilversum, Eemnes en Baarn<br />

elkaar raken en waar de prov<strong>in</strong>ciegrens weer een <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g<br />

maakt.<br />

<strong>De</strong> oude paal werd bij de aanleg van de A 27 vervangen door<br />

een nieuwe, gemaakt door Van der Kolk.<br />

Als u goed kijkt, valt iets merkwaardigs op: aan de Utrechtse<br />

zijde van de paal staat <strong>het</strong> Hollandse wapen en omgekeerd.<br />

Kennelijk is er bij de plaats<strong>in</strong>g een vergiss<strong>in</strong>g van 180<br />

graden gemaakt.<br />

-20-


"Dat van daar de voorsz. schey~<strong>in</strong>ge voorts zal lopen<br />

parallel, langhs de landen van Baren tw<strong>in</strong>tigh<br />

roeden voor by den hoek van de wilde Barense<br />

veenen, ofte <strong>het</strong> gescheyd tusschen Baren en de<br />

Vuyrsch, op de hoek van Roeters wal, en aldaar<br />

een <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>gh gemaakt van tw<strong>in</strong>tig roeden<br />

oostwaarts."<br />

Van paal 7 gaan wij terug langs de A 27. Even voor de onbewaakte<br />

overweg staat rechts <strong>in</strong> een greppel paal 8, <strong>in</strong> 1923<br />

op een stomp na verdwenen en vervangen door de huidige<br />

paal. Aan onze l<strong>in</strong>kerhand hebben we Roeters wal, genoemd<br />

naar de bewoners van <strong>het</strong> thans niet meer bestaande kasteel<br />

Drakenburg.<br />

Voorbij de overweg v<strong>in</strong>dt u de oude, gebroken paal 9<br />

(fig. 9). Ret bovenstuk is naast de voet <strong>in</strong> de grond gezet,<br />

op de achterzijde ervan getuigen Ernst en Jenny van hun<br />

eeuwigdurende liefde (fig. 10).<br />

Wij naderen nu de Soestdijker Straatweg, l<strong>in</strong>ks bij de hoek<br />

van Roeters wal bevonden zich vroeger de wilde Barense<br />

veenen, die de grens tussen Baarn en de Vuurse vormden.<br />

Aan de overzijde van de straatweg staan bij Groot Kievitsdal<br />

de palen 10 en 11 bij elkaar, wijzend op een <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g<br />

ter plaatse van de oude weg van Hilversum naar<br />

Baarn.<br />

Langs deze weg reisde op 29 oktober 1811 Napoleon van<br />

Amsterdam naar de Leusderheide, om aldaar een wapenschouw<strong>in</strong>g<br />

bij te wonen.<br />

Pluim vertelt dat de gemeenteraad van Baarn de keizer<br />

opwachtte aan de gemeentegrens: "lets voorbij dat wachthuis<br />

(naar Kievitsdal toe) ziet u nog heden l<strong>in</strong>ks twee<br />

steenen palen aan de weg staan; daar stelde de Raad zich<br />

op.<br />

-21-


Figuur 9. Paal 9.<br />

Figuur 10. Paal 9 met <strong>in</strong>scriptie.<br />

-22-


Bij deze palen hadden op last van de Raad eenige rappe<br />

handen vlug een eerepoort opgericht en met groen en bloemen<br />

versierd, terwijl een der dorpsschilders <strong>in</strong> reuzenletters<br />

op een bord geschilderd had: 'Hommage du village de Baarn'<br />

en daaronder: 'Vive l'Empereur!',"<br />

Paal 10 is zwaar gerestaureerd.<br />

Paal 11 moest bij de aanleg van <strong>het</strong> fietspad <strong>in</strong> 1980 verplaatst<br />

worden. Hierbij werd hij beschadigd. Na een dure<br />

reparatie werd hij herplaatst. U hebt waarschijnlijk al<br />

lang gezien dat ook deze paal 180 graden verkeerd gedraaid<br />

staat. Gelukkig heeft Napoleon <strong>het</strong> niet gezien.<br />

"Dat van daar de Limietscheyd<strong>in</strong>ge weder sal !open<br />

zuydwaarts aen <strong>in</strong> een rechte l<strong>in</strong>ie, corresponderende<br />

van de voorsz. hoeck van de wilde Barense<br />

veenen, tot op den zuydoosten hoeck van de hoogte<br />

daar wel eer 't Goyer bosch pleeg te syn, tot, ende<br />

ter plaatse daar jegenwoordig drie groote keeselsteenen<br />

<strong>in</strong> een triangel leggen, recht over de<br />

scheysloot tusschen de Hofsteden behorende aen<br />

den Duytsenhuyse, ende aen den Convente van Oudwyck<br />

respective, en gelegen <strong>in</strong> St.Martensdyk, onder<br />

den Gerechte van Oostveen, tusschen welcke 3<br />

steenen mede een scheytspaal sal worden gestelt."<br />

Tussen de golfbanen fietsend komen wij eerst bij paal 12,<br />

oud model, maar <strong>in</strong>gekort.<br />

Paal 13 is <strong>in</strong> 1956 door onbekende oorzaak <strong>in</strong> drie stukken<br />

gebroken. Beeldhouwer Etienne maakt weer een nieuwe.<br />

Paal 14 was reeds <strong>in</strong> 1935 gebroken en vernieuwd. Het bovenstuk<br />

van de oude paal werd aan <strong>het</strong> Openluchtmuseum <strong>in</strong> Arnhem<br />

<strong>in</strong> bruikleen gegeven, maar is daar spoorloos verdwenen.<br />

Paal 15 is tot nu toe aan calamiteiten ontsnapt.<br />

-23-


Wij verlaten nu <strong>het</strong> fietspad en treffen langs de weg naar<br />

Hollandsche Rad<strong>in</strong>g paal 16 aan, de laatste van <strong>het</strong> zuidwaarts<br />

lopende deel van de grens. <strong>De</strong> Hofsteden en "de drie<br />

groote keeselsteenen <strong>in</strong> een triangel" zult u vergeefs<br />

zoeken.<br />

"Dat van de voorsz. paal ofte drie steenen, de<br />

scheyd<strong>in</strong>ge l<strong>in</strong>ie recht sal worden getrocken<br />

westwaarts aen, op seekeren anderen en grooten<br />

keeselsteen, leggende op de zuydsyde van <strong>het</strong><br />

gewesene Goyer bosch, <strong>in</strong> plaatse van seekere<br />

uyttersten boom, die oudtyds aldaar gestaan<br />

hebbende, geweest is een teecken van de Limietscheyd<strong>in</strong>ge<br />

aan die zyde . "<br />

Paal 17 bleek bij de <strong>in</strong>spectie van 1923 verdwenen te zijn<br />

en werd vervangen door een nieuwe paal model Od~. Ook hier<br />

is de "grooten keeselsteen" verdwenen. Het Goyer bosch was<br />

al eeuwen eerder gekapt.<br />

"Dat voorts de scheyd<strong>in</strong>ge van den voorsz. Grooten<br />

Steen l<strong>in</strong>ie recht sal lopen zuydwaarts aen, tot<br />

tegen over 't noordeynde van de Tolackersteegh,<br />

alwaa r aen de westzyde van de gemeene wegh <strong>in</strong>sgelycks<br />

een scheytspaal sal worden gestelt."<br />

Hier hebben de Heeren Gecommitteerden een fout gemaakt,<br />

zuydwaarts moet natuurlijk westwaarts zijn. Wij gaan dus<br />

westwaarts onder <strong>het</strong> viaduct en over de spoorlijn.<br />

Aan de overzijde van de weg van Utrecht naar Hilversum<br />

staat paal 18, de vervanger van de <strong>in</strong> 1923 als verdwenen<br />

gerapporteerde voorganger. In 1968 is hij bij de verbeter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> kruispunt iets verplaatst.<br />

-24-


"Dat van daar de gemelte scheyd<strong>in</strong>ge door de grand<br />

van de soogenaemde Schans sal voort lopen, westwaarts<br />

aen tot <strong>in</strong> de groep, die aldaar tegenwoordigh<br />

gevonden word."<br />

Inderdaad staan de <strong>in</strong> 1925 geplaatste palen 19 en 20 wat<br />

verborgen <strong>in</strong> de nog steeds aanwezige greppel langs de<br />

rechterzijde van de Graaf Floris V weg. <strong>De</strong> oorspronkelijke<br />

paal 20 bleek <strong>in</strong> 1923 gebroken, bet bovenstuk stand aan de<br />

weg van Utrecht naar Hilversum. Zeer waarschijnlijk is dit<br />

bet bovenstuk dat <strong>in</strong> 1925 <strong>in</strong> bruikleen werd afgestaan aan<br />

de bouwkundige afdel<strong>in</strong>g van de Technische Hogeschool te<br />

<strong>De</strong>lft als welkome aanw<strong>in</strong>st van de verzamel<strong>in</strong>g bouwfragmenten.<br />

<strong>De</strong>ze welkome aanw<strong>in</strong>st is later opgeruimd.<br />

Zijn opvolger was niet veel gelukkiger.<br />

In 1959 werd hij stuk gereden door een militaire auto.<br />

Ditmaal was de dader bekend, de schade werd betaald en<br />

steenhouwer Raker uit Alkmaar maakte de nieuwe paal.<br />

"Dat de voorsz. groep verder westwaarts aanloopende,<br />

sal syn en blyven de Limietscheyd<strong>in</strong>ge met een<br />

kleyne <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g zuydwaarts tot <strong>in</strong> de Weer,<br />

en van daar verder westwaarts tot <strong>in</strong> de Vecht."<br />

Wij naderen nu <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van onze tocht.<br />

Bij de boerderij Vrede 't Best staan dicht bij elkaar paal<br />

21 en paal 22. Als kenner weet u nu dat bier weer een <strong>in</strong>sch<strong>in</strong>ckel<strong>in</strong>g<br />

is.<br />

Voor de palen was de oorlog niet best, beide werden door de<br />

bezetters kapotgereden. <strong>De</strong> prov<strong>in</strong>cie Noord-Holland vend <strong>in</strong><br />

1947 de kosten voor herstel, <strong>in</strong> totaal f 900,-, te hoog<br />

maar <strong>in</strong> 1953 werden door beeldhouwer Etienne twee nieuwe<br />

palen gehakt.<br />

-25-


Figuur 11. Paal 21, mest.<br />

Figuur 12. Paal 22, post.<br />

-26-


In 1976 werd paal 21 nogmaals onderste boven gereden, dader<br />

onbekend.<br />

<strong>De</strong> paal heeft een wat onogelijke plaats aan de voet van een<br />

grote mesthoop (fig. 11).<br />

Paal 22 heeft als enige van alle palen een nevenfunctie:<br />

steunpunt voor de brievenbus van de boer (fig. 12).<br />

Voor de terugreis zijn er meerdere mogelijkheden.<br />

U kunt de prov<strong>in</strong>ciegrens blijven volgen door op een miserabel<br />

pad langs de oever van de Weer naar Tienhoven te<br />

fietsen.<br />

U kunt ook noordwaarts afslaan langs <strong>het</strong> vliegveld Hilversum.<br />

Maar de ware liefhebber zal de terugtocht langs de<br />

leeuwenpalen <strong>in</strong> omgekeerde richt<strong>in</strong>g volbrengen.<br />

-27-


BRONNEN<br />

Archieven van de Prov<strong>in</strong>ciale Waterstaat van Utrecht en van<br />

Noord-Holland, van <strong>het</strong> Museum <strong>Gooi</strong>land <strong>in</strong> Hilversum, van de<br />

Prov<strong>in</strong>ciale Griffie te Utrecht, van de gemeente Blaricum.<br />

LITERATUUR<br />

BROUWER, T., Grenspalen <strong>in</strong> Nederland, de Walburgpers,<br />

Zutphen 1978.<br />

ENKLAAR, D.Th., de VRANKRIJKER, A.C.J., Geschiedenis van<br />

<strong>Gooi</strong>land, Parnassus, Amsterdam 1939.<br />

KOSTER-van DIJK, J.M.I., <strong>Gooi</strong>landers voor de Grote Raad<br />

(1470-1572), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit<br />

van Amsterdam 1979.<br />

PLUIM, T., Uit de geschiedenis van Baarn, Drukkerij <strong>De</strong><br />

Kroon, Hilversum 1932.<br />

RODENBURG, J.B., <strong>De</strong> grenzen van <strong>het</strong> <strong>Gooi</strong>, Rozenbeek en<br />

Venemans Uitgeversbedrijf N.V., Hilversum 1938.<br />

RUTGERS, C.A., Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht, Wolters<br />

Noordhoff N.V., Gron<strong>in</strong>gen 1970.<br />

STRUICK, J.E.A.L., Utrecht door de eeuwen heen, Uitgeverij<br />

Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen 1968.<br />

WATER, v.d. J., Groot Placaatboek 's lands van Utrecht,<br />

deel I, Utrecht 1729.<br />

-28-


·~

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!