15.04.2016 Views

Kerken van Loosdrecht 1990

De kerken van Loosdrecht (uitgave ca. 1990!)

De kerken van Loosdrecht (uitgave ca. 1990!)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE<br />

KERKEN VAN LOOSDRECHT


WELKOM<br />

De gezamenlijke kerken <strong>van</strong> <strong>Loosdrecht</strong> heten U als nieuwingekomene<br />

<strong>van</strong> harte welkom in onze gemeente. Wij hopen datU<br />

een heel goede tijd zult hebben in ons mooie dorp.<br />

Hierbij bieden wij U een boekje aan met gegevens <strong>van</strong> aile<br />

kerken in <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

HISTORISCH OVERZICHT<br />

Wie als nieuwkomer in <strong>Loosdrecht</strong> komt wonen en nieuwsgierig<br />

is naar de historie <strong>van</strong> het dorp, vraagt zich al snel at hoe<br />

het nu zit met dat Oud- en Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. Welke <strong>van</strong> de twee<br />

dorpskernen was er eerder?<br />

De feiten liggen nog in de nevelen der geschiedenis verborgen,<br />

maar waarschijnlijk is de ouderdom nagenoeg gelijk. Momenteel<br />

is het zelfs zo dat in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> meer "ouds" te vinden is<br />

dan in Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. We denken hierbij aan de Hervormde Kerk<br />

(die <strong>van</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong> werd in 1834 herbouwd), de oude pastorie<br />

en enkele zeer oude boerderijen. Kasteel Sypesteijn stamt uit het<br />

begin <strong>van</strong> deze eeuw en betrekken we dan ook niet in deze<br />

opsomming.<br />

Aangenomen mag worden dat de dorpsgemeenschap <strong>van</strong><br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, gezien het verloop <strong>van</strong> de ontginning <strong>van</strong>uit de<br />

Vecht, er iets eerder was dan die <strong>van</strong> Nieuw. We schrijven dan<br />

eind 13e eeuw, een tijd waarin dus de grondslag <strong>van</strong> de beide<br />

<strong>Loosdrecht</strong>en is gelegd. Verschillende ook nu nog bestaande<br />

wegen en dijken waren al aanwezig.<br />

Als dienstmannen <strong>van</strong> de bisschoppen <strong>van</strong> Utrecht waren de<br />

Heren <strong>van</strong> Amstel eigenaar <strong>van</strong> het gebied ten oosten <strong>van</strong> de<br />

Vecht, waartoe ook Mijnden behoorde. Aan de oever <strong>van</strong> de<br />

Drecht lieten zij een groot kasteel bouwen zodat de mensen die in<br />

het ontginningsgebied kwamen wonen een zekere bescherming<br />

konden genieten. Deze eerste bewoners vielen onder de parochie<br />

<strong>van</strong> Loenen en kerkten aldaar.<br />

1


In een <strong>van</strong> de oudste handschriften m.b.t. <strong>Loosdrecht</strong> waarover<br />

wij beschikken, uit 1300, wordt melding gemaakt <strong>van</strong> goederen,<br />

gelegen "by Loesdrecht" in de hotTer Sype in de parochie <strong>van</strong><br />

Loenen.<br />

Onder "Loesdrecht" verstaan wij dan Oud-<strong>Loosdrecht</strong> en met "Ter<br />

Sype" wordt Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> bedoeld. Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> lag<br />

veel verder <strong>van</strong> de Loenense kerk verwijderd dan Oud-<strong>Loosdrecht</strong><br />

en waarschijnlijk is dit de reden, dat daar een kleine kapel werd<br />

opgericht. Of dit in Oud-<strong>Loosdrecht</strong> ook het geval was weten we<br />

niet. Omstreeks het midden <strong>van</strong> de 14e eeuw staat daar opeens<br />

wei een eigen kerk. Dan is er sprake <strong>van</strong> een zelfstandige parochie<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, waartoe ook "die Capelle in der Sype" behoorde.<br />

Maar de afstand <strong>van</strong> "Nieuw" naar "Oud" was voor de parochianen<br />

ook nog te ver om te lopen, zodat niet lang daarna de kapel Ter<br />

Sype ook verheven werd tot een zelfstandige parochiekerk. Dit<br />

gebeurde op 14 april 1400. Tot 1578 hebben vele pastoors de beide<br />

parochies gediend. Teen vend in Amsterdam de grote alteratie<br />

plaats, de grote verandering. De <strong>Loosdrecht</strong>ers, die reeds in 't<br />

geheim de "Nye leere" aanhingen, volgden Amsterdam op de voet<br />

en sloten zich aan bij de Hervorming. Vanaf dat moment sprak<br />

men over de Oude kerk (Oukerck) in <strong>Loosdrecht</strong> en de Nieuwe<br />

kerk inTer Sype. De "nieuw kerk" werd "de nieuwe <strong>Loosdrecht</strong>'.<br />

De kerknaam verdrong de oude dorpsnaam. Ruim 350 jaar zou het<br />

duren voordat er in <strong>Loosdrecht</strong> weer een R.K.parochie kwam. De<br />

beide protestantse kerken, behorend tot de classis Amsterdam,<br />

drukten hun stempel op het wei en wee <strong>van</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>en. De<br />

Nederduitsche Gereformeerde Kerk was staatskerk en de bestuurders<br />

gedroegen zich daar ook naar. De zorg voor de armen en wezen<br />

door diakenen en weesmeesters, het onderwijs door de koster, die<br />

tevens schoolmeester, voorzanger en doodgraver was, alles ging<br />

<strong>van</strong> de kerk uit. Dit duurde tot het eind <strong>van</strong> de 18e eeuw. <strong>Loosdrecht</strong><br />

had in de tussenliggende jaren heel wat meegemaakt: invallen<br />

<strong>van</strong> de Spanjaarden, pestepidemie~n . dan de Pruisen en nude<br />

Fransen weer.<br />

De kerkelijke gemeenten hadden het zwaar te verduren, en<br />

weer stond er iets te gebeuren: 1798- scheiding tussen Kerk en<br />

Staat. We spreken <strong>van</strong>af nu over de Hervormde Kerk.<br />

2


Tijdens de "Bataafse Vrijheid" werd bij decreet vastgelegd, dat<br />

ieder mens het recht had God te dienen zeals hij dat wilde, en dat<br />

was te merken ook.<br />

Weer ontstonden roerige tijden aan het begin <strong>van</strong> de 19e eeuw. In<br />

het liberaal kerkelijke klimaat waren de meningen en geloofsopvattingen<br />

verdeeld. Uiteindelijk resulteerde dat in de z.g.<br />

Afscheiding <strong>van</strong> 1834. In Oud-<strong>Loosdrecht</strong> werd na veel strijd een<br />

nieuwe kerk gesticht: de Christelijke Afgescheiden Gemeente,<br />

voortbordurend op de oude gereformeerde leer. Hieruit ontstond<br />

de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente. Zo'n 50<br />

jaar later ontstonden er opnieuw geschillen in de Nederlandse<br />

Hervormde Kerk; weer maakte zich een groepering los en ze deed<br />

dat onder de historische naam "Nederduitsche Gereformeerde<br />

Kerk", met de toevoeging "dolerend". Deze tijd staat in de kerkgeschiedenis<br />

bekend als de Doleantie.<br />

In 1888 werd door de Dolerenden een begin gemaakt met de bouw<br />

<strong>van</strong> een eigen kerk in Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>. In 1892 werd besloten<br />

dat voortaan deze l


INTERKERKELIJKE AKTIVITEITEN<br />

INTERKERKELIJKE STICHTING<br />

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK<br />

Deze stichting is opgericht door de diakonie~n <strong>van</strong> de gezamenlijke<br />

kerken. Aile uitgaven <strong>van</strong> de stichting, welke niet subsidiabel zijn,<br />

worden opgebracht door de plaatselijke kerken. Voor raadpleging<br />

kunt U zich wenden tot de maatschappelijk werker, P. <strong>van</strong> Dongen,<br />

die overdag te bereiken is op het gemeentehuis, tel. 5291.<br />

OECOMENISCHE GESPREKSGROEP<br />

De doelstelling is om door gesprek met mede-christenen elkander<br />

te verrijken en de verbondenheid met Christus te versterken. Deze<br />

gespreksgroep komt iedere tweede dinsdag <strong>van</strong> de maand bijeen.<br />

Kontaktadres: Mevr. H. ter Wai-Ballast, Regenboog 9, tel. 1618.<br />

OECOMENISCHE GEBEDSDIENST<br />

Deze diensten worden eens per twee maanden gehouden in de<br />

Pauluskapel aan de Lindelaan, op vrijdagavond om 7 uur.<br />

DE PASTORES<br />

De pastores komen regelmatig bij elkaar voor een werkbespreking.<br />

Gezamenlijk verzorgen zij o.a. iedere vrijdag een weeksluiting in<br />

het bejaardencentrum "De Emtinckhof" en het verpleeghuis<br />

"De Beukenhof".<br />

INTERKERKELIJKE MISSIONAIRE KOMMISSIE<br />

Deze kommissie is een verband <strong>van</strong> missionaire- en e<strong>van</strong>gelisatiewerkgroepen<br />

uit de verschillende kerken. Zij wil stimulerend bezig<br />

zijn in gezamenlijk missionair werk. Voorzitter: Ds. W.J. Bou~.<br />

4


NIEUW-LOOSDRECHT<br />

Er zijn enige gezamenlijke aktiviteiten <strong>van</strong> de Hervormde Gemeente<br />

en de Gereformeerde Kerk. Er is een kommissie "Samen op weg".<br />

Deze kommissie heeft als taak de hereniging <strong>van</strong> deze kerken te<br />

bevorderen, zoals landelijk is besloten.<br />

Op dit ogenblik worden er per jaar vijftien gezamenlijke<br />

diensten gehouden, waaronder ook jeugddiensten. Er zijn bejaardenmiddagen<br />

in het Wijkgebouw, Eikenlaan 17, terwijl er ook samen<br />

gemeente- en wijkavonden worden georganiseerd. Voor de jeugd<br />

<strong>van</strong>af 16 jaar is er om de veertien dagen de koffiebar "de<br />

Lantaarn", zaterdagsavonds om 8 uur in de Oude Pastorie achter<br />

de Hervormde KerK.<br />

OUD-LOOSDRECHT<br />

INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE-KOMMISSIE<br />

Deze organiseert kinder-vakantieweken metals doel aan de kinderen<br />

het e<strong>van</strong>gelie door te geven. Tevens worden "Welkomstdiensten"<br />

gehouden. De gezamenlijke kerken organiseren ook toerustingsavonden.<br />

5


HERVORMDE GEMEENTE<br />

TE NIEUW-LOOSDRECHT<br />

Kerkgebouw : De Sypekerk, Nw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 171.<br />

Kerkdiensten : 's zondags 10.00 en 18.30 uur.<br />

In julien in de eerste helft <strong>van</strong> augustus worden de avonddiensten<br />

samen met de Gereformeerde Kerk gehouden, afwisselend in beide<br />

kerken.<br />

Eens in de zes weken en in de vakantietijd worden er kindernevendiensten<br />

gehouden.<br />

Predikant : Ds. T. Lekkerkerker, Nw-Loosdr.dijk 154, tel. 3417<br />

Scriba :A. <strong>van</strong> de Brug, Frans Halslaan 30, tel. 4196<br />

Koster : F. Rempe, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 105 3 , tel. 4261<br />

Kantor/organist: P.D. <strong>van</strong> Vliet, Oude Molenmeent 1, tel. 3695<br />

De kantorij repeteert elke donderdagavond <strong>van</strong> 8 tot 10 uur. Nieuwe<br />

leden zijn <strong>van</strong> harte welkom.<br />

Wijkgebouw : Eikenlaan 17, tel. 6033. Voor verhuur:<br />

J. <strong>van</strong> Nederpelt, Frans Halslaan 8, tel 4167<br />

Oude Pastorie : Nw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 169 (achter de kerk)<br />

Voor verhuur: J. <strong>van</strong> Altena, tel. 4275<br />

Diakonie : seer.: L. Floor, tel. 4260<br />

Kerkvoogdij :seer.: G. Mulder, tel. 4030<br />

Kerkelijk bureau: C. <strong>van</strong> der Luyt, tel. 1853<br />

Kerkblad :"De Kerkklok", verschijnt 1x per 3 weken. Voor<br />

een abonnement: Mevr. C. Leenhouts, tel. 3191<br />

Hervormde Vrouwendienst(HVD)<br />

Bij het werk in de gemeente wordt de kerkeraad bijgestaan door<br />

de HVD. Wanneer U hulp nodig hebt of U als medewerkster wilt<br />

opgeven, kunt U kontakt opnemen met onderstaande dames:<br />

Mevr. J. Hoogland-Woortman, tel. 3962<br />

Mevr. M.J. de Wild-Aiberts, tel. 6172<br />

Ook worden er koffie-ochtenden georganiseerd voor vrouwen <strong>van</strong><br />

ca. 20 tot 40 jaar. Er wordt gediscussieerd, er komt een spreekster<br />

of spreker, of er wordt meegewerkt aan een projekt.<br />

6


Catechisaties<br />

Er zijn verschillende leeftijdsgroepen en mogelijkheden.<br />

Voor nadere informatie: Ds. T. Lekkerkerker.<br />

Kit;deroppas<br />

Voor de kleintjes tot 4 jaar is er in de Oude Pastorie op zondagmorgen<br />

tijdens de kerkdienst kinderoppas. Kontaktpersoon: mevr.<br />

Gea <strong>van</strong> der Wilt- <strong>van</strong> der Straten, tel. 5357.<br />

Zondagsschool<br />

Voor kinderen <strong>van</strong> 4 t/m 7 jaar in de Oude Pastorie; voor kinderen<br />

<strong>van</strong> 8 en 9 jaar in het wijkgebouw (in gang Meidoornlaan); voor kinderen<br />

<strong>van</strong> 10 en 11 jaar in he"t wijkgebouw (ingang Eikenlaan). Aile groepen:<br />

's zondags 10.00 uur. lnl.: mevr. I. <strong>van</strong> Vliet, tel. 1762.<br />

Jeugdkerk<br />

Voor jongelui <strong>van</strong> 12 t/m 17 jaar in de Oude Pastorie. In voor jongeren<br />

begrijpelijke taal wordt met hen een korte dienst gehouden,<br />

met gelegenheid tot nagesprek. 's Zondags 10.00 uur. lnlichtingen:<br />

Gert-Jan en Annemieke Oosterlee-Schram, Regenboog 15, tel6530.<br />

Meisjesclub<br />

Voor meisjes <strong>van</strong> 9 t/m 12 jaar, iedere dinsdagavond om 7 uur in<br />

het wijkgebouw (ingang Meidoornlaan).<br />

Na het lezen <strong>van</strong> een Bijbelverhaal gaan we knutselen of soms<br />

ook een spel doen. lnlichtingen. mevr. Elga Schouten <strong>van</strong> der<br />

Velden-Kramer, Frans Halslaan 29 II, tel. 6083.<br />

Jongensclub<br />

ledere vrijdagavond in het wijkgebouw om 7 uur voor 11 t/m 13 jaar,<br />

en om 8 uur voor 14- en 15-jarigen. Na het lezen <strong>van</strong> een Bijbelverhaal<br />

gaan we meestal voetballen. lnlichtingen bij Hennie Lugtenaar,<br />

tel. 1112, of bij Henk Hennipman, tel. 1369.<br />

Koffiebar "De Lantaarn"<br />

Een gezamenlijke aktiviteit <strong>van</strong> de Hervormde en de Gereformeerde<br />

j~ugd <strong>van</strong> 16 jaar en ouder, 1x per 14 dagen in de Oude Pastorie<br />

om 8 uur. We bespreken met elkaar een onderwerp, waarvoor<br />

soms een spreker wordt uitgenodigd. Er wordt ook wei eens een<br />

film gedraaid. lnl.: Tijmen Hennipman, tel. 5502.<br />

7


DE GEREFORMEERDE KERK TE<br />

NIEUW-LOOSDRECHT<br />

Kerkgebouw : Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 55<br />

Kerkdiensten : Op zondag 10.00 en 17.00 uur. In julien in de<br />

eerste helft <strong>van</strong> augustus zijn de avonddiensten gezamenlijk met<br />

de Hervormde Gemeente <strong>van</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> om 18.30 uur,<br />

afwisselend in dit kerkgebouw en in de Sypekerk.<br />

Predikant : ds. C. <strong>van</strong> Zuylen, Fr. <strong>van</strong> Mierislaan 25, tel. 3835.<br />

Scriba :G. de Bruin, Hallincklaan 20, tel. 3064<br />

Kerkelijk Bureau: mw. G. Schootstra-de Haan, Rembrandtlaan 54,<br />

tel. 1547.<br />

Koster : J. <strong>van</strong> de Bunt, Nootweg 42, tel. 4222.<br />

Magneet(vergadergebouw): Nootweg ~.tel. 4738.<br />

De beheerster is mw. R. <strong>van</strong> Henten,<br />

Van Mijndenlaan 16, tel. 4691.<br />

Periodieken : *Mededelingenblad (4-wekelijks kerkblad);<br />

redaktie: Th.J. Leene, Hallincklaan 30, tel. 3826.<br />

*lnformatiegids : verkrijgbaar bij de scriba <strong>van</strong> de kerk (zie boven)<br />

Catechisaties<br />

Leeftijd <strong>van</strong>af 13 jaar. Onder Ieiding <strong>van</strong> de predikant wordt de<br />

catechese gegeven door een team <strong>van</strong> de predikant en gemeenteleden.<br />

In het bijzonder wordt gesproken over de Bijbel en de kerk,<br />

het geloof en aktuele zaken.<br />

Over plaats en tijd wordt met de catechisanten overleg gepleegd.<br />

Jeugdwerk<br />

"Timotheus" voor jongens <strong>van</strong> 12 tot 15 jaar, eens in de twee<br />

weken op vrijdagavond <strong>van</strong>af 19.00 uur.<br />

"Actief" voor meisjes <strong>van</strong> 12 tot 15 jaar, eens in de twee weken op<br />

woensdagavond om 19.00 uur.<br />

"Tienerhonk" voor de jeugd <strong>van</strong> 15 en 16 jaar, eens in de twee<br />

weken op zondagavond om 19.30 uur.<br />

"De weg tot elkander" voor de jeugd <strong>van</strong>af 17 jaar, eens in de<br />

twee weken op zondagavond om 19.30 uur.<br />

8


De bijeenkomsten vinden in 't algemeen plaats in het jeugdlokaal<br />

<strong>van</strong> de Magneet (zie boven).<br />

Het doel <strong>van</strong> deze bijeenkomsten is in een prettige steer bijbelse en<br />

maatschappelijke onderwerpen te behandelen. De tweede helft <strong>van</strong><br />

de avond wordt op een gezellige, ontspannen wijze doorgebracht.<br />

Gereformeerde Vrouwenvereniging<br />

"In Gods Woord is onze kracht". Deze vrouwengroep vergadert eens<br />

in de twee weken op donderdagavond om 20.00 uur. Het belangrijkste<br />

doel <strong>van</strong> de groep is bestudering, <strong>van</strong>uit bijbelse achtergrond,<br />

<strong>van</strong> godsdienstige, maatschappelijke en andersoortige<br />

onderwerpen. Daarnaast wordt aan zekere vormen <strong>van</strong> ontspanning<br />

gedaan.<br />

Bijbelstudiegroepen<br />

Er zijn een aantal groepen die bij de deelnemers thuis vergaderen.<br />

De frequentie er<strong>van</strong> verschilt <strong>van</strong> groep tot groep. Voor algemene<br />

informatie kan men terecht bij: C. de Bruin, Paulus Potterlaan 2;<br />

tel. 3018.<br />

Kindernevendienst<br />

ledere zondag wordt tijdens de morgendienst kindernevendienst<br />

gehouden voor kinderen <strong>van</strong> 4 t/m 7, 8 t/m 10 en 11 t/m 13 jaar.<br />

Oppasdienst<br />

Voor kinderen tot 5 jaar is er gedurende de morgendienst oppas in<br />

de Magneet (achter het kerkgebouw).<br />

9


HERVORMD~EREFORMEERDE<br />

FEDERATIE OUD-LOOSDRECHT<br />

Kerkgebouw : Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 228<br />

Kerkdienst~n : iedere zondag 10.00 en 18.30 uur<br />

Predikant : Ds. W.J. Bouw, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 235, tel. 3263<br />

Koster : W. v.d. Bunt, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 158b, tel. 4002<br />

Scriba : Hervormde Gemeente: P. Mur,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 19, tel 4341<br />

Gereformeerde Kerk : A.E. Krook,<br />

Vuntuslaan 26, tel. 1879<br />

Catechisaties<br />

Leeftijdsgroep 12- 15 jaar: woensdag <strong>van</strong> 18.45 tot 19.30 uur.<br />

Leeftijdsgroep 16 jaar en ouder: woensdag <strong>van</strong> 19.30 tot 20.15 uur.<br />

Voor nadere informatie: Ds. W.J. Bouw.<br />

Jeugdclubs<br />

Jongens en meisjes <strong>van</strong> 5 tot 8 jaar, donderdag <strong>van</strong> 16.30 tot 17.30 uur.<br />

Meisjes <strong>van</strong> 8 tot 12 jaar, woensdag <strong>van</strong> 18.45 tot 20.00 uur.<br />

Jongens <strong>van</strong> 8 tot 12 jaar, dinsdag <strong>van</strong> 18.30 tot 19.30 uur.<br />

Tienerclub: 1x in de veertien dagen. Vrijdagavond 19.30 uur.<br />

Plaats: 't Lichtbaken, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 228.<br />

Koffiebar<br />

ledere maand wordt er een avond georganiseerd. Voor nadere<br />

informatie jeugdwerk: Voorzitter jeugdraad: G. <strong>van</strong> Ettekoven,<br />

's Gravelandsevaartweg 3, tel. 4108.<br />

Secretaresse: Mevr. Veltrop-Meyers, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 36,<br />

tel. 4984<br />

Zondagschool<br />

ledere zondagmorgen <strong>van</strong> 10.00- 11.00 uur in 't Lichtbaken.<br />

Kindercreche<br />

Tijdens de morgenkerkdienst in de lreneschool.<br />

10


Vrouwenvereniging<br />

Deze vergadert iedere dinsdag om 20.00 uur. Voor informatie:<br />

Mevr. Mur, tel. 4341.<br />

Kringen<br />

Lidmatenkring: iedere laatste donderdag <strong>van</strong> de maand om 20.00 uur.<br />

Ouderenkring: iedere laatste woensdag <strong>van</strong> de maand om 10.00 uur.<br />

Gebedskring: iedere eerste zaterdag <strong>van</strong> de maand om 19.30 uur.<br />

Aile kringen worden gehouden in de pastorie,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 235.<br />

Vrouwenbijbelkring; 1 maal per 2 weken op donderdag <strong>van</strong>af<br />

9.30 uur in 't Lichtbaken.<br />

Oppadkring: Voor bewoners Oppad en omgeving iedere maand bij<br />

een tamilie aan huis. Voor informatie: F. Dorland, Oppad 27.<br />

Toerustings-Kursus<br />

Minstens 1 maal per maand. Voor informatie:<br />

Ds. W.J. Bouw, tel. 3263; P. Mur, tel. 4341.<br />

Hervormde Vrouwendienst (HVD)<br />

Voor het bezoekwerk in de gemeente laat de kerkeraad zich<br />

bijstaan door dames.<br />

Voor informatie: Mevr. Rempe-Geels, tel. 1823<br />

Kerkblad<br />

"De Kerkklok". Voor aile kerkelijke informatie.<br />

Abonnementen: Mevr. Mur-Turel, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 23, tel. 1132.<br />

11


DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE<br />

KERK TE OUD-LOOSDRECHT e.o.<br />

Kerkgebouw<br />

Kerkdiensten<br />

Predikant<br />

Scriba<br />

: Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 124<br />

: 's zondags om<br />

april t/m september<br />

:drs. W. Janse,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 122, 1231 ND<br />

:A. Strating,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 96a, 1231 NC<br />

Kosters : A.E. Krook, Heulakker41,<br />

D. <strong>van</strong> Henten, Oppad 65,<br />

Kerkelijk Bureau :mevr. L. <strong>van</strong> Norden-Oost,<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 88b, 1231 NC<br />

9.30 en 17.00 uur *<br />

9.30 en 18.30 uur *<br />

tel. 1085<br />

tel.3116<br />

tel. 4812<br />

tel. 5378<br />

tel. 4885<br />

De Nederlands Gereformeerde Kerk is een streekgemeente met<br />

kontaktadressen in o.a. Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen en<br />

Kortenhoef. De gemeente telt ongeveer 215 leden.<br />

Kringen<br />

Er bestaan verschillende bijbelstudiekringen waar bijbelgedeelten<br />

of thema's besproken worden, o.a:<br />

Bijbelkring <strong>Loosdrecht</strong>/Hilversum. De kontaktpersoon voor deze<br />

kring is: N. Bottelier, Emtinckhof flat 017, Eikenlaan 51,<br />

1231 BG Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>.<br />

- Gesprekskring voor jongere belijdende leden. Deze kring vergadert<br />

om de 14 dagen op donderdagavond op wisselende adressen.<br />

Kontaktpersoon: H. Amelink, Reestraat 21, 1261 CN Hilversum.<br />

tel. 035- 233408<br />

- De kring voor jongeren "Boei-plus" vergadert eenmaal per maand.<br />

Een spreker behandelt dan een bijbels of maatschappelijk onderwerp.<br />

Voor informatie: J. <strong>van</strong> Baardewijk, Eg. Blocklaan 55,<br />

1241 BT Kortenhoef, tel. 035-60294<br />

- De "zuster morgens' worden eenmaal per maand op woensdagmorgen<br />

gehouden. Men bespreekt allerlei onderwerpen die met<br />

de praktische kant <strong>van</strong> het christen-zijn te maken hebben.<br />

Voor inlichtingen: A. <strong>van</strong> Baardewijk, Eg. Blocklaan 55,<br />

1241 BT Kortenhoef, tel. 035-60294<br />

12


Opal deze kringen bent u natuurlijk <strong>van</strong> harte welkom. Vervoer<br />

kan altijd geregeld worden via een kontaktpersoon.<br />

Jeugdclub<br />

Er is een jeugdclub voor jongelui <strong>van</strong> 16 jaar en ouder: "De Boei".<br />

Deze club vergadert om de 14 dagen op de zondagavond, op wisselende<br />

adressen. "De Boei" houdt zich bezig met bijbelstudie.<br />

Kontaktpersoon: Lydia <strong>van</strong> Norden, Oud-<strong>Loosdrecht</strong>sedijk 88b,<br />

tel4885.<br />

Catechisaties<br />

Catechisaties worden op de dinsdagavond gehouden in het lokaal<br />

achter het kerkgebouw:<br />

voor 12- 15 jaar : 19.00- 19.45 uur.<br />

voor 16- 17 jaar : 20.00-20.45 uur.<br />

voor 18 + : 21.00- 21.45 uur.<br />

Catechisatie op een ander tijdstip is mogelijk in overleg met de<br />

predikant.<br />

Periodieken<br />

Eenmaal per maand verschijnt het mededelingblad "In's Konings<br />

Dienst". Hierin staan o.a. de kerkdiensten vermeld. Eindredaktie:<br />

G.H. Kool, C. Evertsenstraat 23, 1215 LJ Hilversum, tel 035-48878.<br />

Een informatiegids is verkrijgbaar bij de scriba (adres zie<br />

hiervoor).<br />

*) Tijdens de morgendiensten is er een creche (0-3 jr) en een<br />

kinderbijbelclub (3-6 jr).<br />

Voor vervoer kunt u de koster bel len.<br />

13


DE ROOMS KATHOLIEKE KERK<br />

TE LOOSDRECHT<br />

De Heilige Paulus is onze beschermheilige. Wij bestaan als<br />

zelfstandige parochie sinds 1953.<br />

De Paulusparochie is een zeer hechte gemeenschap met veel<br />

aktieve parochianen in aile mogelijke werkgroepen. Deze werkgroepen<br />

zijn ontstaan in een pastorloos tijdperk.<br />

Het "Samen Kerk Zijn" is in de Paulusgemeenschap dan ook duidelijk<br />

<strong>van</strong> grote betekenis.<br />

De kapel is gehuisvest in de "Paulushoeve", waar<strong>van</strong> de pastor<br />

het voorhuis bewoont, terwijl de sfeervolle kapel zich in het<br />

achterhuis, de oude deel, bevindt.<br />

Naast de pastor staat de parochievergadering centraal in de organisatie,<br />

met uit hun midden gekozen het parochiebestuur.<br />

Er is een Caritasgroep, er wordt een parochieblad uitgegeven, de<br />

"Pauluspost", en verder is er een liturgiegroep, een catechesegroep<br />

en er zijn oecumenische gespreksg-roepen.<br />

U ziet dat, zoals in Vaticanum 2 is aangegeven, "Samen Kerk Zijn"<br />

door de Paulusgemeenschap duidelijk in praktijk wordt gebracht.<br />

Waar kunt U met Uw vragen terecht?<br />

Hier volgen enige kontaktadressen waar U, zo mogelijk, antwoord<br />

krijgt op al Uw vragen. Maar bovenal bent U <strong>van</strong> harte welkom in<br />

onze R.K. Paulusparochie.<br />

Kerkgebouw: Nootweg 79, Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, tel. 1259. (lngang<br />

Lindelaan bij de Willibrordschool)<br />

Kerkdiensten:<br />

<strong>van</strong> mei t/m sept. : Zaterdagavond 19.00 uur<br />

Zondagochtend 10.30 uur<br />

<strong>van</strong> okt. t/m apr. : Zaterdagavond 19.00 uur<br />

Zondagochtend 11.00 uur<br />

Pastor<br />

J. de Jong, Nootweg 79, tel 1259<br />

Parochiebestuur:<br />

Voorzitter : Dhr. R. Rutten, tel. 035- 18934<br />

Secretaris: Dhr. P. Timmer, tel. 3530<br />

14


Caritasgroep<br />

Voorzitter : Dhr. C. Amse, tel. 3183<br />

Liturgiegroep<br />

Voorzitter : Dhr. T. Klijnman, tel. 5581<br />

Catechesegroep<br />

Mevr. Th. v.d. Linden, tel. 5183<br />

Oecumenegroep<br />

Dhr. Chr. Goeting, .tel. 5011<br />

Redaktie Pauluspost<br />

Mevr. T. Frijlink, tel. 1619<br />

Voor informatie over liturgische diensten als Doopsel, Huwelijksinzegeningen,<br />

Misintenties, etc. kunt U kontakt opnemen met<br />

onze pastor.<br />

15


DE MOLUKSE EVANGELISCHE KERK<br />

(G.I.M.) TE NIEUW-LOOSDRECHT<br />

(GEREDJA INDJILI MALUKU)<br />

Kerkgebouw:<br />

Eikenlaan 17 (Wijkgebouw Hervormde Kerk)<br />

Predikant:<br />

Ds. D. Anakotta Timmer<br />

Bilderdijkstraat 47, 3532 VC UTRECHT, tel. 030- 949166<br />

Scriba:<br />

F.Th . Lekranty, Lindelaan 85, 1231 CK Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>,<br />

tel. 02158- 4290<br />

Samenstelling Kerkeraad:<br />

Ds. D. Anakotta Timmer, Bilderdijkstraat 47, Utrecht, tel. 030-949166<br />

Hr. P. Leunura (vice-voorzitter), Meidoornlaan 27, tel. 4143<br />

Hr. F.Th. Lekranty (Scriba), Lindelaan 85, tel. 4290<br />

Mevr. M. da Costa (Diaken), Keulsevaartstraat 34, Weesp,<br />

tel. 02940-14229<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!