10.03.2016 Views

Tienhoven 350jr kerk

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1624~1974<br />

350 jaar ~erk<br />

- in ~ienlto"e11.::, (~)<br />

-- ~<br />

. - .


Commissieleden:<br />

Jury tekenwedstrijd:<br />

Jury opstelwedstrijd:<br />

Mevr . A. H. Hogenhout- Hofman<br />

Ds . L. Korevaar<br />

R. Pos<br />

C .A. Saarloos<br />

H .v.d . Vaart<br />

J.v.d.Wilt<br />

J. H. Witte<br />

waaruit tevens de redactie .<br />

Mevr . D. Korevaar-van de Ridder<br />

Mevr. A.M. v . Lonkhuyzen-Meyer<br />

J . J.W.Hofman<br />

(.Homan<br />

J. H.Witte<br />

Op het omslag:<br />

De oudst bekende<br />

afbeelding van de<br />

Hervormde Kerk<br />

van <strong>Tienhoven</strong> (U)<br />

daterend van 1611<br />

Een en onder werd realiseerbaar dank zij de samenwerking tussen de<br />

Nederlandse Hervormde en de Gereformeerde <strong>kerk</strong> van <strong>Tienhoven</strong> en<br />

het bestuur van de Historische Kring Maarssen.<br />

Vormgeving en druk: Nederlandse Histori~n, Gerberasingel 94,<br />

Berkel en Rodenrijs, tel . : 01891-3003.<br />

MAAK GRATIS KENNIS MET<br />

'11.e.:lerland6e ;J.li6torie~<br />

HET ENIGE TIJDSCHRIFT VOOR VADERLANDSE EN STREEKGESCHIEDENIS IN<br />

NEDERLAND.<br />

Een hele jaargang van 6 rijkgeil lustreerde nummers van 40 pagina's van dit unieke<br />

tijdschrift kost slechts f 10 , -!<br />

Dit is de inhoud van Uw gratis nummer (5/ 6 van de lopende jaargang - 64 pagina's)<br />

als U zich NU opgeeft aTSOEOnnee voor de (9e) jaargang 1975:<br />

Vergeten heiden der zee (loodsen) - Maurits contra Drusus (met 6 luchtfoto's)<br />

- Bruinisse, halverwege Antwerpen en Rotterdam - Herinneringen van lezers<br />

- Volksvermaak van Zuidoost-Utrecht - Postwagendienst Hoorn-Buiksloot - Op<br />

de wallen van Hulst (Z.VI.)- Een Alkmaarse schutter in de Tiendaagse Veldtocht<br />

- De Boerenoorlog begon 75 jaar geleden - Het Sint Pietershof te Hoorn<br />

- De trekhond- Tiel heeft een bewogen geschiedenis- Speciale aanbieding .<br />

Als U de envelop met Uw naam en adres z6 adresseert:<br />

NEDERLANDSE HISTOR I ~N - Antwoordnummer 103 - Berkel en Rodenrijs<br />

hoeft U zelfs geen postzege l te plakken . Die betalen wij voor U.<br />

Voor ons adres en telefoonn ummer (ook 'saver· Is - goedkoop- bereikbaar), zie hierboven!<br />

-..<br />


Sc}Jeers~erf<br />

g. w,"jel~~r<br />

REPARATIE, WINTERBERGING EN WATERWERKEN<br />

HERENWEG SO<br />

BREUKELEVEEN<br />

(POST MAARSSEN)<br />

TELEFOON (02158) 1265<br />

ZEILMAKERIJ<br />

J. VOOGD.<br />

tel. 02158-4411-1937.<br />

Breukeleveensemeentje 12,<br />

Loosdrecht.<br />

Uit voorraad leveren wij<br />

met garantiebewijs<br />

bootzeilen voor aile<br />

soorten boten<br />

Je ~ietschanr<br />

.. DE RIETSCHANS" · NIEUW- LOOSDRECHT<br />

HEET U ALLEN WELKOM IN ONS GOED<br />

VERZORGDE CAF~-RESTAURANT<br />

Wij hebben tevens een uitstekende gelegenheid<br />

met uitzicht op de plassen, voor al Uw partijen,<br />

diners, recepties enz. (het gehele jaar).<br />

Kom eens kijken en praten over prijzen, zaalruimte tot+ 200<br />

personen, ruime parkeergelegenheid . -<br />

Exploitant: P. Krooshof.<br />

LUXE MANDWERK EN ROTANMEUBELEN TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN<br />

BIJ<br />

A. MASMEIJER'S HANDELSONDERNEMING<br />

Loan van N iftarlake 12 - TIENHOVEN - tel . : 03469-563


Installatiebedrijt VONK B V<br />

Looydijk 75<br />

HE T adres voor<br />

MAARSSEN tel.: 03469-545<br />

In onze afdeling huishoudelijke artikelen<br />

electra<br />

rijwielen<br />

bromfietsen<br />

dakbedekking<br />

sanitair en<br />

gasinstallaties<br />

Onze winkel met kleine<br />

huishoudelijke artikelen<br />

geeft U een ru i me keus.<br />

wasautomaten<br />

fornuizen<br />

vaatwasmach ines<br />

diepvries<br />

koelkasten leveren wij U via de PUEM,<br />

met de U bekende ·100% service<br />

CAF~-BAR-RESTAURANT<br />

Voor BOERENKAAS<br />

kunt U<br />

Het witte huis<br />

bij<br />

A. SMIT<br />

Nieuw Loosdrecht<br />

Middenweg 22<br />

TIENHOVEN<br />

terecht!<br />

Gelegenheid voor<br />

100 person en.<br />

Goede keuken<br />

Windvrij terras


,<br />

M@bil<br />

~<br />

* DOORSMEREN - REPARA TIES<br />

* PLAAT- en SPUITWERK<br />

* STEEDS GOEDE GEBRUIKTE WAGENS IN VOORRAAD<br />

Garage J. Kroon<br />

Loon von Niftorloke 77,<br />

TIENHOVEN<br />

Tel.: 03469 - 259<br />

/-~.<br />

~:1~ _r _ _ r­<br />

:"-~- . l.,r~ ~: . -<br />

.'. --==-<br />

- ~~-<br />

~ ~~~<br />

AI Uw botenproblemen<br />

willen wij op ons nemen!<br />

Bemiddeling in<br />

oon- en verkoop<br />

STALLING EN ONDERHOUD VAN SCHEPEN<br />

JACHTHAVEN 11 CJrluve.,ela"<br />

VERKOOP VAN,<br />

~ BOTEN EN MOTOREN<br />

~ STALLING<br />

~ EN ONDERHOUD<br />

NIEUW LOOSDRECHTSEDIJK 270 I LOOSDRECHT I TELEFOON (02158) 3277


VOOR AL UW VERVOER:<br />

TRANSPORTBEDRIJF<br />

D. Hensbergen BV<br />

TIENHOYEN<br />

Tel.: 03469- 357<br />

BROOD + BANKET<br />

GROENTEN + FRUIT<br />

LEVENSMI DDELEN<br />

H.A. Hoekstra<br />

Herenweg 80<br />

BREUKELEVEEN<br />

Tel. : 02158-3694<br />

L------------------------------------- ·----------------------~


C['Lomp en<br />

q)an Sclterpett%eel<br />

Makelaars in onroerende goederen<br />

be!!digd taxateurs<br />

erkend assurantie agenten<br />

KENNEDYLAAN 30 a<br />

MAARSSEN<br />

Telefoon: 03465- 2405<br />

JACHTHAVEN "CHARLOIS"<br />

jac. Ph. den Ouden en Zonen<br />

scheepsbouw en aanneme r<br />

Breukeleveen (post <strong>Tienhoven</strong>) - Giro 182133 t.n . v . Jachthaven "Charlois"<br />

Tel.: (02158) 36 75 en (02158) 14 82<br />

A. Verkuil<br />

Looydijk 57- MAARSSEVEEN- Tei.:(03469)<br />

HET adres voor<br />

MANUFAKTUREN<br />

en<br />

WONINGTEXTIEL


Drogisterij Van<br />

't Veld- Degen<br />

Voor KLOMPEN, LAARZEN<br />

en<br />

STALINRICHTINGEN<br />

Voor Uw<br />

Drogisteri j -artikel en<br />

Keukenkruiden<br />

Parfumeri elen<br />

Verf en behang<br />

Foto artikelen<br />

ontwikkelen kleuren<br />

zwart-wit films<br />

Looydijk 47 a<br />

MAARSSEVEEN<br />

tel.: 03469-489<br />

H. LAMME<br />

Dwarsdijk 6a<br />

tel.: 03469- 513<br />

Ook voor Uw land- en tuinbouwgereedschappen<br />

Ziekenvervoer en<br />

Taxibedriff<br />

C. de Bree & Zn<br />

Landbouwloonbedrijf<br />

J. J. SCHOUTEN<br />

Uw adres voor:<br />

aile voorkomende landbouwwerkzaamheden<br />

- kraanwerk<br />

Wij verzorgen gaarne Uw I - kantsnijden + mach.sloten<br />

- gras maaien<br />

' trouw-auto's - gier en mest verspreiden<br />

- toiletputten legen<br />

- enz. enz . enz. enz.<br />

Oudedijk 56,<br />

MAARSSEN<br />

o.a.<br />

LAAN VAN NIFTARLAKE 75<br />

TIENHOVEN ( U)<br />

Tel.: 03469-423 Tel.: 03469-252


,.SAMEN BEGINNEN"<br />

"Niet ons, o HERE, niet ons<br />

maar uwen Naam geef eer,<br />

om uw goedertierenheid, om<br />

uw trouw."<br />

Psalm 115 : 1.<br />

Bovenstaande jubel zingt op uit ons hart in deze<br />

weken van voorbereiding tot de herdenking van<br />

350 jaar <strong>kerk</strong>hervorming in <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Zijn wij er, als wij bij deze herdenking in een<br />

pear samenkomsten deze jubelroep horen Iaten<br />

om die daarnO weer snel te Iaten verstommen?<br />

Om te voorkomen dat dit zou gebeuren, hebben<br />

de raden der beide protestantse <strong>kerk</strong>en in overleg<br />

en samenwerking met de Historische Kring<br />

Maarssen besloten een boekje te Iaten samenstellen,<br />

waarin de geschiedenis van die 350<br />

jaar reformatorische <strong>kerk</strong> beschreven is. Is het<br />

eigenlijk niet een gruwelijke dwaasheid om dit<br />

te doen? In onze zakelijke tijd, die zich instel<br />

t op vandaag en morgen, schrijven over het<br />

verleden en dan nog wei over het verleden van<br />

de <strong>kerk</strong>, getuigt dat niet van "niet bij de ti jd<br />

zijn"?<br />

In wat hier volgt, gaat het allemaal over wat<br />

voorbij is, en daarom - zo oordeelt men misschien<br />

-: dat alles had achterwege kunnen<br />

blijven, de tijd eraan besteed had beter gebruikt<br />

kunnen worden en het geld, dater ingestoken<br />

werd, had nuttiger bestemming mogen<br />

hebben.<br />

Terwijl de <strong>kerk</strong>en, die het initiatief namen, en<br />

allen die hieraan meewerkten, weten : zo ken<br />

en zal geoordeeld worden, zo hebben zi j dit<br />

alles toch gedaan met blijdschap en uit de vaste<br />

overtuiging, dat het niet onredelijk en zinloos<br />

is. Want waarom gaat het?<br />

U zult zeggen: Spreken of schrijven over het<br />

verleden, ook over het verleden van de <strong>kerk</strong> ,<br />

is spreken of schrijven over mensen en menselijke<br />

handelingen. Over mensen in hun vermeende<br />

grootheid, maar net zo goed over mensen<br />

met hun daadwerkelijke fouten. Ook bij<br />

<strong>kerk</strong>mensen vind je zoveel "op zichzelf gericht<br />

zijn" . lnderdaad, Iaten wij het niet willen<br />

ontkennen.<br />

Maar spreken of schrijven over de <strong>kerk</strong> is maar<br />

niet aileen een bezig zijn met mensen, <strong>kerk</strong>e-<br />

1 ijke V€rhoudingen en mens ell ijke handel ingen .<br />

Zeker, die mogen wij niet vergeten noch voorbijzien.<br />

Maar als wij die aileen zien en ons daarop<br />

aileen richten, dan zijn wij schandelijk fout,<br />

dan zijn wij dieven, want dan doen wij alsof<br />

wij het veri eden beheersten en alsof dientengevolge<br />

ons de eer toekomt.<br />

Als wij terugkijken op de voortgang van de<br />

<strong>kerk</strong> in de loop van drie en een halve eeuw<br />

reformatie, dan staan wij telkens voor onopgeloste<br />

en onoplosbare raadsels.<br />

Hoogten en diepten, rust en strijd wisselen elkaar<br />

af. Na een peri ode van opbouw, bots je<br />

weer ineens op de verschrikking van verdeeldheid<br />

en uit elkaar gaan.<br />

Maar ondanks al dat negatieve en teleurstellende<br />

blijft de <strong>kerk</strong> en gaat de verkondiging<br />

van het Evangelie voort.<br />

Is dat te dan ken aan het werk van mensen, van<br />

<strong>kerk</strong>mensen, van kerlijke !eiders en vergaderingen?<br />

Neen!<br />

Dat is aileen werk van God, Die Zijn <strong>kerk</strong>ondanks<br />

alles waarover wij ons schamen moeten<br />

- he eft vastgehouden.<br />

Ja meer, dat is de vrucht van Z i j n genade, dat<br />

Hij ons niet deed naar onze zonde en ontrouw.<br />

Het is uiting van Zijn goedertierenheid, dat<br />

Hij ons al die jaren <strong>kerk</strong> liet zijn.<br />

Laten wij daarom alles wat hierna geschreven<br />

is over 350 jaar reformatie in <strong>Tienhoven</strong> lezen,<br />

en berouw hebben over ons klein menselijk<br />

gedoe. En Iaten wij dankbaar zijn voor Gods<br />

wonderlijke en genadevolle Ieiding.<br />

En daaruit geleerd, Iaten wij in de tijden, die<br />

voor ons liggen, meer loskomen van onszelf en<br />

rijker Ieven tot eer van onze God . En gedreven<br />

door Zijn Geest ons met alles, wat Hij ons gaf<br />

en tot vandaag toe blijft geven, in en om<br />

Christus inzetten voor ware gemeenschap en<br />

eenheid. Dat is die gemeenschap en eenheid,<br />

die uitsluitend beheerst wordt door en vol is<br />

van de liefde Gods voor ons zondaren. Die<br />

liefde let niet op zichzelf, maar wordt gedragen<br />

door het offer ter wille van de anderen.<br />

Van hieruit "lette ieder niet slechts op zijn<br />

eigen belong, maar ieder lette ook op dat van<br />

anderen". ·<br />

Lees in uw 350 jarige <strong>kerk</strong>geschiedenis:<br />

9


11<br />

Ja, Hij is ons trouw gebleven! 11<br />

J ubel daarom:<br />

11<br />

Ni~t ons, o HERE, ni~t ons<br />

maar Owen Naam geef eer,<br />

om Ow goedertierenheid, om Ow trouw. 11<br />

l. Korevaar L. van der Linde<br />

Nederlands Hervormd predikant<br />

Gereformeerd predikant.<br />

De Hervormde Kerk<br />

te <strong>Tienhoven</strong> (U)<br />

4 1900.<br />

Voorwoord van de redactic<br />

350 jam Protestant <strong>Tienhoven</strong>, gedenken en herdenken, terugbl ikken en vaoruitzien.<br />

Dit zijn de aspecten, die de commissie tot samensteiling van deze jubileumuitgave<br />

voor ogen stonden.<br />

Geen compacte geschiedenis van dorp en <strong>kerk</strong>, maar een serie losse opstellen, waarin<br />

toch zoveel mogelijk aile belangrijke punten aangeroerd zouden worden. Belangrijk<br />

hierin is scheiding en hereniging. Het uit elkaar goon en het elkaar weer vinden.<br />

Want door het elkaar weer vinden is ook dit boekje ontstaan. De redactie heeft gemeend<br />

aile artikelen zo te moeten Iaten zo als deze hoar aangeboden werden.<br />

Sommige artikelen zijn dan ook zeer persoonlijk getint, soms wat emotioneel, omdat<br />

de schrijver zeer nauw met het onderwerp betrokken was. Zij hoopt dan aok, dot U<br />

bij het lezen daaraan zult wiilen denken. De redactie prijst zich gelukkig zo'n groot<br />

aantal mensen te hebben kunnen vinden, die hun medewerking hieraan hebben willen<br />

verlenen .<br />

Daar ook de toekomst belangrijk is, heeft zij gemeend ook de jeugd bij dit gebeuren<br />

door middel van een teken- en opstel-wedstrijd te moeten betrekken. De resultaten<br />

hiervan zijn eveneens opgenomen.<br />

De redactie zegt ieder dank, die aan de tot stand koming van deze uitgave haar/zijn<br />

medewerking he eft wi lien verlenen. Mocht U nog meer exemplaren will en hebben dan<br />

dit, wat U gratis aangeboden wordt, dan zijn deze tegen kostprijs verkrijgbaar bij de<br />

be ide Kerkeraden.<br />

Namens de redactie,<br />

R. Pos.<br />

10


DE KERK TE TIENHOVEN<br />

Als in 1243 Herman van Maarssen een stuk<br />

grond, groot "tien hoeven" lOx 100 meter,<br />

aan het Kapittel van Sint Pieter in Utrecht<br />

verkoopt, zijn de ontginningen van de Stichtse<br />

Venen ten oosten van de Vecht in voile<br />

gang. Men is de wildernis ingedrongen en een<br />

gedeelte is reeds in cultuur gebracht. Missch<br />

ien is men zelfs al tot aan de eerste ontginningsdijk<br />

gekomen . Zeer waarschijnlijk<br />

is de Herenweg een rest van deze eerste dijk .<br />

De Oudedijk is een restant van de tweede<br />

ontginningsdijk . Men gaat aan de ontginningsdijken<br />

wonen en men <strong>kerk</strong>t tijdens die eerste ontginningstijd<br />

in de <strong>kerk</strong> te Maarssen.<br />

In 1361 verpacht Sint Pieter een stuk land in<br />

de "tien hoeven" aan de <strong>kerk</strong> te Maarssen voor<br />

het stichten van een kapel. Dit stuk land lag<br />

aan Mn van de oude dijken. Of er ooit een<br />

kapel aan een oude dijk gestaan heeft, is niet<br />

bekend. Als de ontginning van <strong>Tienhoven</strong>, in<br />

het midden van de 15de eeuw, is gevorderd<br />

tot aan de derde dijk, de tegenwoordige Laan<br />

van Niftarlake, bouwt men daar huizen en<br />

ook een kapel. Nog blijft <strong>Tienhoven</strong> onder<br />

het kerspel Maarssen behoren .<br />

Aileen <strong>Tienhoven</strong>aren <strong>kerk</strong>en in deze kapel,<br />

daar de bewoners van Maarsseveen in Maarssen<br />

en die van Breukeleveen in Breukelen ter <strong>kerk</strong>e<br />

gaan. Misschien is dit te verklaren uit het feit,<br />

dat Maarsseveen eerst omstreeks 1520, 70 jaar<br />

na Ti enhoven, ontstaat aan de derde ontginningsdijk,<br />

de tegenwoordige Looidijk, en Breukeleveen<br />

in hoofdzaak is ontstaan aan de tweede<br />

ontginningsdijk.<br />

Naar <strong>Tienhoven</strong> komt een gees tel ijke van de<br />

<strong>kerk</strong> te Maarssen. Of dit regelmatig gebeurt,<br />

meen ik te moeten betwijfelen. In 1521 richt<br />

de <strong>kerk</strong> te Ti enhoven name I i j k een verzoek<br />

aan de bisschop om een eigen geestelijke te<br />

mogen hebben en een zelfstandige parochie te<br />

mogen worden. De afstand tot de <strong>kerk</strong> te<br />

Maarssen was zeer groot, hetgeen vooral in de<br />

winter een bezwaar was, daar de wegen dan<br />

onbegaanbaar waren. Men klaagt tenminste,<br />

dat velen sterven zonder de laatste heilige<br />

sacramenten te hebben ontvangen, omdat geen<br />

gees tel ijke van Maarssen naar <strong>Tienhoven</strong> komt.<br />

Maarssen, dat hierin ook zijn woordje te zeggen<br />

had, toonde zich niet enlhousiast en alles<br />

bleef bij het oude, tot zich hier omstreeks 1600<br />

de reformatie voltrok.<br />

In 1621 verkoopt het kapittel van Sint Pieter<br />

de ambachtsheerlijkheid <strong>Tienhoven</strong> aan Adriaan<br />

Ploos van Amstel.<br />

Toont een prent uit 1611 ons een <strong>kerk</strong>, die een<br />

zeer verwaarloosde indruk maakt, een prent<br />

uit 1727 laat ons een gerestaureerde <strong>kerk</strong> zien,<br />

die in zijn voorgevel een steen draagt met een<br />

wapen en het jaartal 1622. In dit misschien het<br />

jaar, waarin een grote restauratie heeft plaatsgevonden?<br />

Het zou mogelijk zijn, omdat in<br />

1624 de eerste predikant naar <strong>Tienhoven</strong> komt.<br />

<strong>Tienhoven</strong> is dan een zelfstandige gemeente en<br />

behoort <strong>kerk</strong>el i j k n i et meer onder Maarssen.<br />

Maarsseveen en Breukeleveen gaan eerst later<br />

tot de <strong>kerk</strong>el ijke gemeente <strong>Tienhoven</strong> behoren.<br />

Onze eerste predikant heet Johannes van Westerburg<br />

. Deze blijft hier maar Mn jaar en ruilt<br />

dan van standplaats met de predikant van Abcoude-<br />

Baambrugge, Johannes Pistorius.<br />

Dit is te lezen op een bord in de <strong>kerk</strong>, waarop<br />

ll


De Hervormde Kerk<br />

omstreeks 1727<br />

E~n van de drie<br />

kronen in de Hervormde<br />

Kerk<br />

Omstreeks 1750 zag<br />

men de Hervormde z6!<br />

12


de lijst van predikanten, die in onze gemeente<br />

hebben gestaan sinds de hervorming . Helaas is<br />

deze lijst maar tot 1935 bijgewerkt.<br />

Van de meeste van deze predikanten is de naam<br />

op het bord de enige tastbare herinnering, die<br />

van hen in de <strong>kerk</strong> bewaard gebleven is. Een<br />

enkele uitzondering is er echter wei.<br />

Zo zijn de avondmaalsbekers een herinnering<br />

aan de zesde predikant, ds.Walraven. In 1703<br />

schenken deze predikant en zijn zuster aan de<br />

<strong>kerk</strong> in <strong>Tienhoven</strong> de twee zilveren bekers,<br />

die nog steeds in gebruik zijn bij het avondmaal.<br />

Ze zijn dus ruim 270 jaar oud. Op deze<br />

bekers is het volgende gegraveerd:<br />

Donasi Van Domeni Petrus Walraven en<br />

Antonia Walraven<br />

Voor de Kerck tot Tienhooven. Den 15 December<br />

1703.<br />

Als in 1716 ds.Schuylenburg predikant in <strong>Tienhoven</strong><br />

wordt, krijgen we een predikant, die<br />

grote bekendheid zal gaan genieten. Hij is<br />

een vroom man en een zeer begaafd spreker,<br />

zodat men van heinde en verre bij hem ter<br />

<strong>kerk</strong>e komt. De <strong>kerk</strong> wordt zelfs te klein en<br />

tot tweemaal toe moet ze vergroot worden.<br />

De prent uit 1727 vertoont een uitbouw aan de<br />

lin<strong>kerk</strong>ant van de <strong>kerk</strong>. Deze uitbouw is er bij<br />

de eerste verbouwing in 1724 gekomen. De<br />

tweede verbouwing vindt pleats in 1732.<br />

Ds.Schuylenburg krijgt in de tijd, die hij in<br />

<strong>Tienhoven</strong> stoat, verschill en de beroepen, maar<br />

hij verkiest in <strong>Tienhoven</strong> te blijven. Hij stoat<br />

hier tot 1765, bijna 50 jaar, blijft hier ook na<br />

zijn emeritaat wonen en sterft in 1770, 89 jaar<br />

oud, en wordt in de <strong>kerk</strong> be graven.<br />

Uit de tijd van ds . Schuylenburg bezitten we<br />

nog de lessenaar aan de preekstoel. Deze draagt<br />

de dagtekening 17 17/6 58. Op de staander van<br />

de lessenaar stoat een merkwaardig opschrift,<br />

waarvoor nog geen verklari ng gevonden is.<br />

Het luidt: E:V:A KABOA ANNO 1758. Wie<br />

weet hiervoor een verklaring?<br />

De kandelaars aan de preekstoel worden gedragen<br />

door een slang .<br />

Op de 9de september 1812 treft een grote ramp<br />

ons dorp. Er woedt een grote brand, die vermoedelijk<br />

is ontstaan door hooibroei. Door deze<br />

brand worden negen won i ngen, de school, de<br />

pastorie en de <strong>kerk</strong> verwoest.<br />

Aan de brand herinnert nog een bord in de <strong>kerk</strong>,<br />

waarop het volgende te lezen stoat:<br />

Ter gedachtenis<br />

van den schrikkel ijken brand op den 9den<br />

September 1812<br />

Wanneer een felle brand, verspreid door<br />

horde winden,<br />

Ons Godshuis, pastory en schoolhuis ging<br />

vers I i nden,<br />

Toen was de nood hier hoog, wen in dat<br />

ak'lig uur,<br />

Nog negen woningen verteerden door het<br />

vuur.<br />

Geen hoop scheen op herstel, ontbloot van<br />

oude lu ister,<br />

En eerdren welvaart weg, was ons vooruitzicht<br />

duister.<br />

Dan, dank zij 't AI bestuur, deez' ramp hoe<br />

groot beschouwd<br />

Is echter weer hersteld, ons Godshuis is herbouwd.<br />

Ons schoolhuis is vernieuwd, de leeraar heeft<br />

een woning<br />

Dank zij den menschenvriend, voor zijne<br />

hu I pbeton i ng.<br />

Naschrift<br />

Tot regeling en bestuur in onz' omstandigheden<br />

Verplichten zich met lust de onderstaande<br />

I eden,<br />

Terwijl de timmering van deez' herbouwde<br />

<strong>kerk</strong>,<br />

Zoo fraai tezqam gevoegd is Slagt zijn vlijtig<br />

werk.<br />

Huydecooper<br />

burgemeester<br />

C. Boezel<br />

C. Otten<br />

C . van de Vuurst<br />

<strong>kerk</strong>meesters<br />

J. van der Helm<br />

A. Manten<br />

J. van der Vuurst<br />

B. van der Wi It<br />

P. van Doorn<br />

K. van der Wilt<br />

J. van der Wilt<br />

I eden der Gecommitteerden uit de Kerkeraad<br />

en Gemeenten.<br />

In 1813 wordt de <strong>kerk</strong> weer herbouwd. Voor de<br />

laatste grote restauratie, die tussen 1948 en 1962<br />

is uitgevoerd, was nog duidelijk aan de <strong>kerk</strong> te<br />

zien, welke gedeelten van de muren na de brand<br />

waren blijven staan. Men heeft na de brand de<br />

<strong>kerk</strong> niet verder gesloopt, maar is aan de nog<br />

bestaande muren gaan aanbouwen. Van de zuidelijke<br />

muur bleef ongeveer tweederde staan,<br />

vanaf de voorgevel tot even voorbij de preekstoel.<br />

De voorgevel (westelijke muur) stond na<br />

de brand nog in z'n geheel. Van de noordelijke<br />

muur stond nog het gedeelte vanaf de voorgevel<br />

tot voorbij het tweede raam. Aan de noordelijke<br />

muur heeft men bij de herbouw een minder dikke<br />

muur aangebouwd. Dat is in de <strong>kerk</strong> nu nog<br />

duidelijk te zien.<br />

In de voorgevel van de <strong>kerk</strong> is een steen ingemetseld,<br />

die vertel t, dat vrouwe M. E. van<br />

13


Steun onder de lessenaar. Rechts<br />

op de steun stoat E:V:A Kaboa.<br />

De klok van 1615, die bij de brand<br />

van 1812 naar beneden is gevallen<br />

en gebtlrsten.<br />

'Preekstoel in de Hervormde Kerk. Lessenaar met daarop<br />

de Statenbijbel en links en rechts kandelaars.<br />

14


Collen geb. van Lennip op 26 augustus 1813<br />

de eerste steen heeft gelegd voor het herbouwde<br />

Godshuis.<br />

Bij het weer in gebruik nemen van. de herbouwde<br />

<strong>kerk</strong>, op 13 maart 1814, leidt ds . Th.Sandtman<br />

de eerste dienst, waarbij hij een preek<br />

houdt over Haggai· 2 vers 10 - De Heerl i j khe id<br />

van dit laatste huis zal groter worden dan van<br />

het eerste, zegt de Heer der heirscharen, en<br />

in deze pleats zal lk vrede geven, spreekt de<br />

Heer der heirscharen.<br />

De indeling van de <strong>kerk</strong> doet denken aan een<br />

hagepreek, daar oorspronkelijk de mannen<br />

rondom in de banken en de vrouwen in het midden<br />

op de stoelen zaten. Ook krijgt onze <strong>kerk</strong><br />

een bank voor de heer van Gunterstein, onze<br />

ambachtsheer, getooid met het wapen van de<br />

familie Van Collen. Als jonkvrouwe J.M.E.<br />

van Collen in 1844 huwt met Daniel Willink,<br />

wordt de familienaam Will ink van Collen en<br />

het wap~n boven de bank daaraan aangepast.<br />

Voor de brand hingen er in de <strong>kerk</strong> vijf kronen .<br />

Nu nog drie, deze zijn in 1818 geschonken<br />

door jhr . mr . J. Huydecoper van Maarsseveen .<br />

De wapenbordjes bovenaan de kronen herinneren<br />

hi eraan .<br />

De klok die vroeger in de toren he eft gehangen<br />

, en waarop te l"ezen staat: SI-DEUS-PRO­<br />

NOBIS-QUIS-CONTRA-NOS-ANN0-1615<br />

( lndien God voor ons is, wie is dan tegen ons}<br />

is tijdens de brand uit de toren gevallen en<br />

gebarsten . De klank is er dan uit, maar toch<br />

heeft hij nog tot 1889 dienst moeten doen. In<br />

dat jaar komt er met medewerking van de toenmalige<br />

ambachtsheer, jhr.H.D.Willink van<br />

Collen, een nieuwe luiklok. De oude klok<br />

hangt, als herinnering aan de ramp, die ons<br />

dorp trof, in het gebouw achter de <strong>kerk</strong>. De<br />

nieuwe klok, gegoten in Aarle-Rixtel, heeft<br />

jammer genoeg geen opschrift en draagt ook<br />

geen j aorta I .<br />

De pastorie wordt eerst in 1830 herbouwd.<br />

Jonkvrouwe M.J.H.F.van Collen legt hiervoor<br />

de eerste steen. De gevelsteen die hieraan<br />

herinnert, is bewaard gebleven. Bij de<br />

sloop van de pastorie in 1967 is hij voorzichtig<br />

uit de muur genomen en wordt nog bij de<br />

" <strong>kerk</strong> bewaard.<br />

Ds. D. Brinkman is de predikant, die als eerste<br />

in de pastorie gaat wonen . Hij zal de gemeente<br />

<strong>Tienhoven</strong> tot 1880, bijna 50 jaar,<br />

dienen. Hij woont hier samen met zijn zuster<br />

Elisabeth. Na hoar overlijden in 1876 ontvangt<br />

de <strong>kerk</strong> uit hoar nalatenschap een zilveren<br />

avondmaalskan. De. kan draagt de inscriptie:<br />

Geschenk aan de Hervormde Gemeente<br />

van <strong>Tienhoven</strong> Oud Maarsseveen en Breuke-<br />

1 erveen . C'p de voet van de kan is vermeld:<br />

Van Elisabeth Brinkman 5 september 1876 door<br />

haren broeder D. Brinkman predikant.<br />

In 1851 vindt, 37 jaar na de herbouw, een<br />

restauratie plaats, die ook gememoreerd wordt<br />

op het bord dat herinnert a an de brand, en wei<br />

op het onderste gedeelte:<br />

De tijd nooit stil, ~luipt heen om 't Bedehuis<br />

te slopen.<br />

De Godsdienstzin waakt voort, sluit vrome<br />

harten open .<br />

Steunt ijvrig nu 't gebouw met milde en vaste<br />

hand,<br />

Hersteld Met aCht De sCha, brengt aLLes<br />

weer In stand.<br />

Kerkvoogden<br />

Notabelen<br />

P. Man ten<br />

J . van de Vuurst<br />

Schoenmaker<br />

J. Schipper<br />

D.van der Wilt<br />

H. Schoenmaker<br />

P. Loenen<br />

In de laatste zin van het gedicht zit het jaartal<br />

van het restauratiejaar verborgen.<br />

Jhr. mr. J . Huydecoper van Maarsseveen en<br />

Vrouwe L. R. J. Huydecoper van Maarsseveen<br />

15


geb. Ram schenken in 1874, ter gelegenheid<br />

van hun 25-jarig huwelij k de <strong>kerk</strong> in <strong>Tienhoven</strong><br />

een zilveren vierkante broodschaal, nu<br />

nog in gebruik bij het heilig avondmaal.<br />

Bij het overlijden van ds . D. Brinkman in 1880<br />

blijkt, dot hij de <strong>kerk</strong> een legaat heeft nagelaten,<br />

bestemd voor een orgel .<br />

Op het orgel is een opschrift, dot vermeldt:<br />

Nagedachtenis aan D. Brinkman<br />

van 1830 - 1880 predikant alhier<br />

7 November 1880<br />

W . Grootendorst<br />

P. van Doorn .<br />

Van 1880-1884 stoat hier ds.S.Uifers, die bekendheid<br />

zal krijgen als de schrijver van het<br />

boek "Oostloorn ", dot op bedekte wi jze de<br />

toestanden en gewoonten beschrijft, die in<br />

Ti enhoven van zijn tijd bestonden.<br />

Daarna komt in 1886 ds.K.G.M .Westerbeek<br />

van Eerten, de predikant, die hier de gereformeerde<br />

<strong>kerk</strong> zal stichten. De <strong>kerk</strong> van <strong>Tienhoven</strong><br />

wordt dan verdeeld in twee groepen,<br />

waarvan de een de Hervormde gemeente blijft<br />

en de andere de Gereformeerde <strong>kerk</strong> goat<br />

he ten . De Hervormde gemeente bl ijft in het<br />

oude gebouw, terwijl de Gereformeerde <strong>kerk</strong><br />

in 1888 een nieuwe <strong>kerk</strong> bouwt.<br />

We moeten deze spl itsing betreuren, maar we<br />

mogen nooit vergeten, dot di t gebeurd is no<br />

veel geloofsstrijd, zowel van diegene, die<br />

meenden in de Hervormde <strong>kerk</strong> te moeten blijven,<br />

als van hen, die meenden met ds.Westerbeek<br />

van Eerten mee te moeten goon. Er zijn<br />

in die tijd dingen gebeurd, waarvan we nu<br />

spijt hebben en zeggen, dot had nooit mogen<br />

gebeuren.<br />

Gelukkig is de laatste jaren een verandering ten<br />

goede te bemerken en goon onze <strong>kerk</strong>en samen<br />

doen wat samen gedaan kan worden. We zullen<br />

in de toekomst steeds meer samen moeten goon<br />

doen, totdat we eens zullen zeggen, twee<br />

<strong>kerk</strong>en in ons dorp, dot kan niet meer, we<br />

goon weer samen een <strong>kerk</strong> ziin.<br />

Dan zullen we weer kunnen spreken over "De<br />

<strong>kerk</strong> te <strong>Tienhoven</strong>" .<br />

A. H. Hogenhout-Hofman.<br />

Van de Kerrek Begroave<br />

Hendrik Verhoef was dood. Nog 13 jaar had hij no het overlijden van zijn vrouw in het huisje<br />

gewoond, dot hij in 1811 voor f 7,- per half jaar van de diakonie gehuurd had . Regelmatig<br />

had hij ieder half jaar z'n 7 gulden betaald, totdat op 27 oktober 1815 Gerritje Pot, met<br />

wie hij ruim 24 jaar het Ieven gedeeld had, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had.<br />

Vijftien kinderen had zij hem in die tijd geschonken, de zestiende had ze niet gehaald.<br />

Hendrik was broodvisser, een beroep, wat in goede normale tijden lonend kon zijn, vooral<br />

nu de trekgaten, waarvan er steeds meer ontstonden door het wegbaggeren van de turf, zoveel<br />

vis bevatten. Maar de tijden waren nu eenmaal niet best.<br />

Toen Hendrik op 27. 2 . 1791 in de <strong>kerk</strong> van <strong>Tienhoven</strong> in het huwelijksbootje stapte, was er<br />

nog niets aan de hand. Hendrik verdiende een goed stuk brood en zag zelfs kans om zo nu<br />

en dan wat akkertjes met water te kopen . Hij beschikte zo dus over eigen viswater.<br />

Bijna ieder jaar had zijn vrouw hem een welgeschapen zoon of dochter geschonken, waarvan<br />

er maar enkelen niet levensvatbaar bleken en in het eerste levensjaar overleden.<br />

Maar toen was de omwentel ing in het land begonnen. Wei iswaar had men er in het veen aanvankelijk<br />

niet zo heel vee I van gemerkt. Maar toen Napoleon zelf het heft in handen nom,<br />

waren ook hier de moeilijkheden begonnen . Extra belastingen, lagere verdiensten gingen<br />

hand in hand, behoorden nu eenmaal bij elkaar . Het was geen schande armoede te moeten<br />

lijden.<br />

Toch had Hendrik niet kunnen zeggen, dot hij het slecht had gehad. Er was altijd voldoende<br />

brood op tafel geweest. De kinderen hadden normaal bi j Meester Boezel lezen, rekenen en<br />

schrijven geleerd. Een kunst, die hij zelf niet verstond . Zelf was hij genoodzaakt met een<br />

X te tekenen. No hun schooljaren waren de oudsten een voor een de deur uitgegaan, naar de<br />

boer, om te dienen. Ondanks dot de tijden slechter waren, had hij toch in maart 1815, samen<br />

met zijn zwager Cornel is Pot, nog een poor stukken land en water kunnen kopen in 't Zek en<br />

in Ti enhoven, toto a I voor f 400, - .<br />

Het zal dan ook niet geweest zi jn, omdat hij het niet betalen kon, maar veelmeer uit medelijden<br />

met hem , omdat hij no het overlijden van Gerritje met zo' n stel kinderen was blijven<br />

zitten, dot de diakonie geen huu r meer was komen ha len no die tijd .<br />

16


Want medelijden had men zeker. Hendriks jongste kind was nog geen 9 maanden, toen moeder<br />

stierf. Twee maanden later werd ook voor dit kind een kleine kist getimmerd. Bleven nog<br />

elf kinderen over, waar Hendrik nu aileen voor moest zorgen. Natuurlijk l!l!n van de oudste<br />

meisjes zal wei naar huis gekomen zijn om voor de broertjes en zusjes te zorgen. Maar wearom<br />

in de diakonie no het overlijden van Gerritje helemaal geen huishuur meer? Was Hendrik<br />

dan z6 arm? Hoe kon hij dan nog in 1823 de andere helft van zijn zwager voor f 85,- kopen<br />

en in 1828 nog eens een perc eel voor f 65,-?<br />

Het antwoord op deze vragen zal niet makkelijk te geven zijn. Zeker is dot direct no zijn<br />

overlijden op 1.8.1828 de diakenen voor de deur stonden om hun deel op te eisen. Dot deel<br />

bleek alles te zijn, wat tot de inboedel behoorde. Met moeite konden de kinderen enkele<br />

dingen, waaraan zij gehecht waren, of die ze goed gebruiken konden, tegen betaling terug<br />

ontvangen.<br />

Want, zo was nu eenmaal de ongeschreven wet. Iemond, die van de diakonie I eefde, moest<br />

al zijn bezittingen no zijn overlijden of staan, zodat de diakonie nog iets terug zou kunnen<br />

krijgen van dot, wat zij ten koste had gelegd. Waarschijnlijk was er bij zijn overlijden geen<br />

geld is huis en bezaten ook de kinderen de middelen niet om de begrafenis te bekostigen.<br />

Wisten ze niet van de onroerende goederen, die hun vader bezat aan water en akkertjes? Of<br />

hadden die toen geen enkele waarde?<br />

Die waarde werd pas ontdekt 30 jaar later. Toen kwam men namelijk met het plan om de polder<br />

droog te goon malen. Graaf de Bethune, een Belgisch edelman, wilde dit experiment voor<br />

zijn rekening nemen. Maar natuurl ijk moesten dan eerst aile akkers en water tussen Maarsseveensevaart<br />

en <strong>Tienhoven</strong>skanaal in l!l!n hand zijn.<br />

Ook de kinderen Verhoef kregen het verzoek hun bezittingen te verkopen. Bezittingen waar<br />

zij nauwelijks het bestaan van wisten en zeker niet, dot zij er de eigenaar van waren. Waren<br />

zij nog de bezitters? Papieren hadden ze niet. Die waren meegegaan naar de diakonie.<br />

Goede road was duur. De diakonie met wie ze gingen praterl", gaf hun geen gelijk. De advocaat,<br />

die ze gingen raadplegen, well<br />

Grote beroering in de familie. No dertig jaar nog een ongekend meevallertje, die de echt<br />

niet gefortuneerde kinderen wei konden gebruiken. Vele malen zal er familieberaad zijn geweest.<br />

Pro en contra stonden tegenover elkaar. Uiteindelijk besloten vijf van de tien erfgenamen<br />

de paging te wagen. Het was geen niemendalletje. Een stelletje arme veenarbeiders<br />

en vissers, die een geding aan gingen spannen tegen de <strong>kerk</strong>, die onder meer vertegenwoordigd<br />

werd door de rijke boer Jacob van de Vuurst Schoenmaker.<br />

Hoe deze rechtzaak afloopt, stoat allemaal te lezen in de stukken die zich nu nog in het<br />

<strong>kerk</strong>archief bevinden en waaraan dit artikel ontleend is. De uitslag willen we U echter niet<br />

onthouden.<br />

In alles krijgen de erfgenamen gelijk, behalve in hun eis, namelijk rekening en verantwoording<br />

over de afgelopen dertig jaar. Wei had dit tot gevolg, dot ze alsnog een verkoopakte<br />

tekenden, waarbij ze de eigendommen van wijlen hun vader voor f 600,- aan de diakonie<br />

verkopen. Beter loot dan nooit, zullen ze wellicht gezegd hebben.<br />

R. Pos.<br />

OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE<br />

TIENHOVEN (U)<br />

In het jaar 1974 bestaat de Gereformeerde Kerk<br />

van <strong>Tienhoven</strong> (U) 87 jaar, want in 1887 heeft<br />

een groat gedeel te van het Nederlandse Hervormde<br />

Kerkgenootschap zi.ch losgemaakt van<br />

het syr10dale juk en heeft een nieuwe <strong>kerk</strong>gemeenschap<br />

gevormd. Deze gemeenschap koos<br />

de naam 1 Dool erende gemeente 1 en vormde een<br />

deel van die grate landelijke beweging "De<br />

Doleantie", die door Dr.Abraham Kuyper was<br />

ontketend. Later kreeg ze de naam "Gereformeerde<br />

Kerk", d.w.z. opnieuw gevormde <strong>kerk</strong>.<br />

We schrijven "opnieuw" gevormde <strong>kerk</strong>; want<br />

de <strong>kerk</strong> was er wei, maar was in zekere zin<br />

vervallen, zelfs zo zeer, dot ze opnieuw gevormd<br />

moest worden. Om te we ten, woo rom<br />

dot allemaal nodig was, moeten we teruggaan<br />

17


naar het jaar 1816, toen koning Willem I met<br />

de allerbeste bedoelingen iets deed, wat hi j<br />

beter niet had kunnen doen . Hi j was de koning,<br />

die na de woelige tijd van Napoleon,<br />

aan de macht kwam en in zijn reorganisatiewoede<br />

ook de <strong>kerk</strong> meenam. Blijkbaar waren<br />

de <strong>kerk</strong>en zelf niet in stoat hun zaken naar<br />

behoren te regelen en daarom deed de overheid<br />

dot door middel van een "Aigemeen Reglement<br />

op het Bestuur van het Nederlandse<br />

Hervormde Kerkgenootschap", in 1816 aan de<br />

<strong>kerk</strong>en opgelegd, en daarmee de Dordtse<br />

Kerkenorde opzij zettend.<br />

Het zou tot 1887 duren voordat een groot gedeelte<br />

van de <strong>kerk</strong> te <strong>Tienhoven</strong> (U) zich aan<br />

dit Reglement zou ontworstelen en zich weer<br />

onder de oude Dordtse Kerkorde van 1618/ 19<br />

zou scharen. .<br />

De predikant, die zich voor deze reformering<br />

van de <strong>kerk</strong> zou inzetten, was Karel Gerhard<br />

Marie Westerbeek van Eerten, die op 28 februari<br />

1886 door zijn vader werd bevestigd<br />

met een preek over 1 Kron. 28 vers 20: "Toen<br />

zeide David tot zijn zoon Saloma: Wees sterk<br />

en moedig, en doe het; vrees niet en wees<br />

niet verschrikt, want de H-:re, mijn God, is met<br />

u. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten,<br />

totdat al het werk voor de dienst van het huis des<br />

Heren gereed is. "<br />

Deze bevestigingstekst zou de jonge predikant<br />

in de dagen van 1887 extra nodig hebben,<br />

want de losmaking van het 'synodale juk ' heeft<br />

de gemoederen in de kleine besloten gemeenschap<br />

wei heel erg in beroering gebracht . Wie<br />

zich verdiept in de notulen, die vanaf 26 mei<br />

1887 gemaakt zijn van de <strong>kerk</strong>eraadsvergaderingen,<br />

kan lezen, doter zeer veel strijd gevoerd<br />

is. Men zou kunnen zeggen, dot 'het<br />

vlees' meerdere malen sterker leek dan 'de<br />

geest'. Bij lezing der notulen vraagt men zich<br />

af, of men wei al tijd begrepen he eft waar het<br />

om te doen was. Het was een sc hrijve n van<br />

26 mei 1887, afkomstig van de Algemene Synodale<br />

Commissie der Ned . Herv. Kerk, dot de<br />

deur dicht deed naar de Ned . Herv. Kerk e n de<br />

deur opende naar de later zo genoemde Gereformeerde<br />

Kerken.<br />

In genoemd schrijven werden namelijk zulke<br />

strenge tuchtmaatregel en geeist, dot de <strong>kerk</strong>eraad<br />

hiertegen 'neen' meende te moeten zeggen.<br />

Deze tuchtmaatregelen moesten genomen<br />

worden tegen hen, die zich in de Ned . Herv .<br />

Kerk, soms met een <strong>kerk</strong>eraad a an het hoofd,<br />

uitgaven voor gereformeerde (doolerende) gemeenten.<br />

Het is eigenlijk frappant, dot de Gereformeerde<br />

Kerk op <strong>Tienhoven</strong> (U) ontstaan is , omdat<br />

men geen tuchtmaatregel en wi Ide nemen . En<br />

Ds. Westerbee k van Eerten, de eerste<br />

Gereformeerde predikant in <strong>Tienhoven</strong>.<br />

laat nu de opdracht tot tuchtmaatregelen gegeven<br />

worden door een <strong>kerk</strong>, aan wie later verweten<br />

zou worden, dot ze verslapt, juist omdat<br />

ze van geen tuchtmaatregelen wil we ten.<br />

Wanneer het gedeelte van de Ned. Herv. Kerk,<br />

dot met de Doleantie meeging, en wanneer<br />

ook dot dee I, dot Nederlands Hervormd wilde<br />

blijven, goed voor ogen had gestaan om we lke<br />

zaken het ging, dan had me n missc hi e n op<br />

een christelijker wijze twee verschillende wegen<br />

kunnen gaan. Maar helaas, in plaats van<br />

gesprek rond de tafel kwam er soms een baksteen<br />

doorhetslaapkamerraam van de jonge<br />

predikant . Geen gesprek dus .<br />

Reeds op 8 juni 1887 werd door het Classicaal<br />

Bestuur van Amersfoort besloten: "Ds .Westerbeek<br />

van Eerten , ouderling Dirk Loenen en<br />

diaken Cornelis van der Wilt, ieder voor zich<br />

provisioneel te schorsen in de bediening welke<br />

hij be kleedt bij de Nederlandse Hervormde<br />

Gemeente te <strong>Tienhoven</strong>."<br />

Het gevolg van deze tuchtmaatregel was, dot<br />

het <strong>kerk</strong>gebouw en de pastorie aan predikant<br />

met <strong>kerk</strong>eraad ontnomen werd.<br />

Toen moest de jonge gemeente, van ongeveer<br />

400 person en, nieuwe ruimte zoe ken voor de<br />

zondagse erediensten en voor de predikant.<br />

Men wist echter snel te handelen en zaken te<br />

doeq . Va n G. van Ettekoven werd op 24 sep-<br />

18


Een oud en een nieuw beeld van de Gereformeerde Kerk<br />

van <strong>Tienhoven</strong> .<br />

tember 1887 een stuk land gekocht voor<br />

f 900,-- waar reeds op 25 november in het<br />

zelfde jaar een gebouwde nood<strong>kerk</strong> in gebruik<br />

kon worden genomen. En tot die datum hield<br />

men de zondagse erediensten in het achterhuis<br />

van de veehouder-ouderling Dirk Loenen.<br />

Het <strong>kerk</strong>gebouw kwam dus heel snel tot stand,<br />

maar hoewel het fundament wei goed was,<br />

was de bovenbouw dermate, dat in de loop<br />

der jaren verschillende keren moest worden<br />

herbouwd en gerestaureerd, totdat in de jaren<br />

1964/65 een totale nieuwbouw plaats vond op<br />

en naast de bestaande. De oude fundering<br />

bleef, maar ook een nieuwe fundering werd<br />

gelegd, waarop gebouwd werd. En zo kreeg<br />

de Gereformeerde Kerk na driekwart eeuw<br />

een bijtonder fraai <strong>kerk</strong>gebouw, waarin de<br />

gemeente nog steeds met graagte hoar erediensten<br />

houdt.<br />

En zo staan er op <strong>Tienhoven</strong> twee <strong>kerk</strong>gebouwen,<br />

waar de be ide gemeenten op zondag<br />

samenkomen. En omdat ook de huidige Nederlandse<br />

Hervormde Kerk reeds lang het syncdale<br />

juk van 1816 heeft afgeworpen en sinds<br />

1951 ook weer een <strong>kerk</strong>orde heeft, zit het<br />

verschil in <strong>kerk</strong>-zijn waarschijnlijk mMr in<br />

een klimaatverschil, dan in een wezenlijk<br />

verschil. Een deel der Nederlandse Hervormde<br />

Gemeente te <strong>Tienhoven</strong> was hoar tijd in<br />

1887 z6 ver vooruit, dat het samenwonen niet<br />

meer mogelijk bleek. Maar wat in 1887 was<br />

begonnen, kan nu na 87 jaar voor een groot<br />

gedeelte samen worden voortgezet, namelijk<br />

hervormen en reformeren door de vernieuwing<br />

van ons denken, zie Romeinen 12 : 2.<br />

Bovensmilde<br />

Ds. Tj . Doesburg.<br />

19


INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE<br />

GEREFORMEERDE KERK TE TIENHOVEN (1887-1974)<br />

Na de weergave van het begin der geschiedenis van de tegenwoordige Gereformeerde Kerk<br />

van <strong>Tienhoven</strong> door Ds. Doesburg en van het <strong>kerk</strong>ge bouw, mag ik me op andere ingrijpende<br />

zaken richten, die beter doen begrijpen, hoe het stoat nu met die <strong>kerk</strong>. Zonder de verhouding<br />

tot de Nederlandse Hervormde Gemeente daarbij te noemen, met wie ze in 1624 een<br />

gemeenschappelijk begin heeft, kan ik het niet tekenen . Die geschiedenis vraagt duidelijk<br />

om bezinning, wat die twee <strong>kerk</strong>gemeenschappen met elkaar aanmoeten, als ze Mm van geloof,<br />

door Mn Geest geregeerd zijn . Er is een zeer verdrietig stuk in de weg, die de Gereformeerde<br />

Kerk na 1887 in <strong>Tienhoven</strong> ging en in 1926 ontstaat er nbg een Gereformeerde<br />

Kerk, die zich Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband noemt: dan ziin er drie "Kerken<br />

van de Reformatie" in dit dorp . Men moet daarbij maar niet simpelweg zeggen, maar die<br />

"<strong>kerk</strong> in hersteld verband" is toch na de oorlog 40/ 45 met de Hervormde Gemeente verenigd,<br />

en dus is het opgelost.<br />

Aanleiding tot de splitsing in 1926 was een besl issing van de Generale Synode 1926 teAssen,<br />

om bindend op te leggen, hoe er over enk.ele punten van de geschiedenis van paradijs<br />

en zondeval in Genesis 2 en 3 gepreekt en geleerd moest worden. Predikanten, ouderlingen<br />

en diakenen, die zich hieraan niet konden binden, konden niet gehandhaafd worden . In<br />

<strong>Tienhoven</strong> kwam een breuk, die- naast de Gereformeerde Kerk, die zich wei aan de uitspraak<br />

van de Synode hield - een <strong>kerk</strong> deed zien, die met anderen van dtJt verband bevrijd,<br />

een "hersteld verband" was aangegaan .<br />

Latere conflicten naar aanle id ing van bindende uitspraken van synoden der Gereformeerde<br />

Kerken over wat beleden moe t worden, hebben in <strong>Tienhoven</strong> nauwe lij ks invloed gehad.<br />

O ok de herroeping van de punten van 1926 herstelde niet veel .<br />

De pijn van deze pl aatselijke breuk en de afloop ervan moet vanzelf sprekend mee overwogen<br />

worden bi j de vraag waarom het zo stroef gaat om tot een gesprek te komen over ons beli<br />

jden en ons geloof. Zoals de Hervormde Kerk iets moest "leren" om "belijdende <strong>kerk</strong>" te<br />

zijn, zo had de Gereformeerde Kerk te leren hoe "het belijden in eenheid" het bij geschillen<br />

wint va n dreigende breuken.<br />

Beha lve de versmalling in aantal ten gevolge vr '1 de breuk in 1926, kent de Gereformeerde<br />

Kerk te Ti enhoven ook een inkrimping van het edental tengevolge van het wegtrekken uit<br />

20


de dorpen. Dit was, nadat zo het totaal van het ledental tot beneden de 300 was gezakt,<br />

aanleiding tot koerswijziging bij het beroepen van een predikant, wanneer er een vacature<br />

kwam. Plaatselijk is in 1971 tot nu toe als oplossing gevonden: trek een emeritus-predikant<br />

aan, die in tijdelijke dienst een kleine gemeente mag verzorgen.<br />

Deze oplossing was in 1971 de enig mogelijke in <strong>Tienhoven</strong>, want samen doen met een andere<br />

<strong>kerk</strong>, of gedeeltelijk de predikant afstaan aan een andere took, viel niet te bereiken.<br />

Nu is de versmalling van de getals-basis niet zo erg. Wei erg zou zijn, wanneer de Gereformeerde<br />

en de Hervormde Kerk in <strong>Tienhoven</strong> in de toekomst de Enige Naam niet samen<br />

zouden kunnen dienen in de wereld. De toekomst-vraag is niet: ''Wat zal er van groeien,<br />

maar, wat wil de Heer?" Hij spreekt van vasthouden aan Zijn Naam en van elkaar aanvaarden,<br />

vooral als Mn Geest en (l(ln Geloof dot belijden.<br />

Ds. N. van Haeri ngen.<br />

Lijst der LidiDaten van <strong>Tienhoven</strong><br />

Noami ijst der huyssittende inwonende onder <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Hendrik Stekelenburg, en zijn huysvrouw, de kinderen dienstbaar.<br />

Hendrik Rosendaal, en zijn huysvrouw (de vrouw litmaat} en klijne kinderen.<br />

Jan Verwoert, weduwnaar met dienstboden.<br />

Arie Branse, weduwnaar een kind bekwaam om tot belijdenis te Ieven.<br />

Lammert Verwoert en zijn huysvrouw met veel kinderen.<br />

Hendrik Verhoef en huysvrouw de kinderen afwezig.<br />

Gerrit Pot en huysvrouw, met kinderen bekwaam om bel ijdenis te leren.<br />

Cornel is van Eyk, weduwnaar.<br />

Joost van Es en huysvrouw.<br />

Jan J.Siagt en huysvrouw de vrouw ledemaat.<br />

Wi II em Post en huysvrouw.<br />

Aert D. Timmer en huysvrouw en kl ijn kinderen.<br />

Hendrik Schipper en huysvrouw, de vrouw I edemaat. Een zoon bekwaam om delijdenis<br />

te leren.<br />

Hendrik Oldemans en huysvrouw, een dogter bekwaam om belijdenis te leren.<br />

de Heer van Thiel en huysvrouw en dienstmeydt, bijde ledemaat.<br />

Jan L.Schipper en huysvrouw, doer bij inwonende Neeltje Pijl, bijde ledemaat.<br />

de weduwe van Gulpen met bejaarde kinderen, dog vertrekt met aenstaende Mey.<br />

Cornel is Otten en huysvrouw zonder kinderen.<br />

Arie de Bree en huysvrouw en kinderen daeronder bekwaam om te leren.<br />

Govert Ver<strong>kerk</strong> en huysvroew en kint. de man I itmaet.<br />

Joost van de Wi It en huysvrouw, de kinderen dienstbaer, de vrouw I itmaat.<br />

Pieter H. Smit weduwnaar en kinderen bekwaam om te leren. Een dienstmeydt.<br />

Berent de Winter en huysvrouw zonder kinderen. de man I itmaet.<br />

Barent Wiggers en huysvrouw, met aankomende kinderen, bijde I itmaet. tot inwonen<br />

Areijaantje Slagt wed. I itmaet.<br />

Jan Manten en huysvrouw en kinderen bekwaam tot belijdenis te leren bijde litmaet.<br />

Evert Oldemars en huysvrouw en kl ijne kinderen.<br />

Jan Bakker en huysvrouw, bijde I itmaet. bejaarde kinderen. Dienstbode tot inwoner<br />

F emmett j e T usve It. I i tmaet.<br />

'<br />

de Heer Pieter van Hijningen litmaet. Een huyshoudster dog Luthers.<br />

Engeltje Voorthuysen. Wed. litmaet zonder kinderen.<br />

Cornelis J.Siagt en huysvrouw en klijn kinderen.<br />

Cornel is van Gasderen en huysvrouw en oude moeder, bejaarde kinderen dienstbaer.<br />

Willemijntje Janse Wed. Een bejaarde zoon bij haer inwonende.<br />

Adriaen Manten, Wilemijntje Manten dogter, bijde ledemaet.<br />

Hendrik Smit en Huysvrouw en klijn kinderen, de vrouw litmaet.<br />

Cornelis Ver<strong>kerk</strong> Junior en huysvrouw geen kinderen, de man litmaet.<br />

Jacobus van de Wilt en huysvroew en klijn kinderen.<br />

21


J. W. Kroon en huysvrouw met verschijdene kinderen bekwaam te leren 1 de vrouw<br />

litmaet.<br />

Jan Ver<strong>kerk</strong> en huysvrouw 1 bijde litmaet 1 de man overleden geen kinderen.<br />

Jan Brij en huysvrouw een kint gehuwt bijde litmaet.<br />

Jan Pijl en huysvrouw 1 klijn kinderen.<br />

Cornelis van de Wilt en huysvrouw en klijn kinderen.<br />

Antoni Voorneveld en huysvrouw geen kinderen.<br />

Cornelis Ligtenberg en huysvrouw en klijne kinderen.<br />

Jan Willem Slagt en huysvrouw de man litmaet met 3 kinderen bekwaem om te leren<br />

tot belijden.<br />

Cornelis Boezel en kinderen en dienstmeydt1 litmaet.<br />

Willem van den Wijngaert met kinderen de oudste afwezig weduwnaer. Een dienstmeyt<br />

doch Rooms 1<br />

tot inwoner Hendrik van Dijk.<br />

Geertje van Amerongen Wed . zonder kinderen. Klees L.Schipper bij deselve Wed.<br />

i nwonende. Li tmaet.<br />

Jan Smit en huysvrouw . Een zoon bekwaam om zijn belijdenis te leren. de vrouw<br />

I itmaet .<br />

de weduwe Steen. zonder kinderen.<br />

Arie van Oostveen en huysvrouw.<br />

Cors van de Wilt en huysvrouw en kinderen bekwaem tot leren der belijdenis. bijde<br />

litmaet.<br />

Dirk van Garderen en Abram Blom bijden onder inwonende 1<br />

bijde ongehuwt .<br />

Roeteris van Oostveen ongehuwt I i tmaet.<br />

Aeltje Veenman 1 Hermijntje Rijken 1 Hanna Hagesteijn bij de andere inwonende.<br />

de laatste litmaet.<br />

Willem de Piiper. en huysvrouw met schoolkinderen 1 Maria Veld als inwoner.<br />

Gerrit van Oostrom ongehuwt ongeveer wei 80 j oudt 1<br />

wonende bij Breukele veen<br />

aan de Vaart met een dienstmeydt. I itmaet.<br />

Jan van Walderveen I itmaet en huysvrouw geen litmaet 1<br />

een zoom bekwaam om<br />

belijdenis te leren.<br />

Berent Klijn jongeling aileen wonende.<br />

Klees van Doorn en huysvrouw bijde litmaet geen kinderen.<br />

Joost J's Timmer en huysvrouw bijde litmaet kinderen gehuwt. dese laetste wonen in<br />

Binnenweg in het velt aan de <strong>Tienhoven</strong>se vaert.<br />

Tot ;over een lijst van lidmaten en inwoners van <strong>Tienhoven</strong> 1<br />

welke<br />

zich bevindt in het <strong>Tienhoven</strong>s <strong>kerk</strong>archief. Echter de lijst is ongedateerd<br />

. Onze vraag aan U is: HOE OUD IS DEZE LUST?<br />

U zult ongetwijfeld verschillende bekende nomen op deze lijst aantreffen1<br />

misschien geven die U enige houvast.<br />

Tussen de goede oplossers willen we enkele prijsjes verloten!<br />

Voorgangers uit het verleden<br />

Van origine was de <strong>Tienhoven</strong>se bevolking<br />

uiteraard in zijn geheel Rooms-Katholiek 1<br />

maar vormde geen eigen parochie. Daarom<br />

dienen "de buren van <strong>Tienhoven</strong>" in 1521 een<br />

verzoek in bij "den kanunnik Jan van Tyel 1<br />

vicaris van bisschop Phi I ips van Bourgondi!:!"<br />

"om van der Kercken van Maerssen gesepareert<br />

te wesen".<br />

Zij waren "dess swinters doer vorst 1<br />

waternoet<br />

ende andere inconventienten van de Maarssense<br />

moeder geholeerd" 1 waardoor zij in geval<br />

van nood verstoken waren van "het sacramentum<br />

eucharistie ende den hyligen oly".<br />

Zo waren er al veel <strong>Tienhoven</strong>aren gestorven<br />

zonder deze sacramenten 1<br />

schrijven zij aan de<br />

vic. Jris . Vandaar dus hun verzoek om <strong>kerk</strong>e-<br />

22


lijke zelfstandigheid.<br />

Wat de bisschap hierover besloten heeft, is mij<br />

niet bekend . Maar in 1551 en 1552 wordt voor<br />

het eerst melding gemaakt van een zekere<br />

"Dominus Michal:! I de Bus coducis (=<br />

's-Hertogenbosch), capellanus in Maersseveen".<br />

Ook is er herhaaldelijk sprake van een kapel<br />

te Oud-Maarsseveen, en het lij kt niet helemaal<br />

uitgesloten, dot dit op de <strong>Tienhoven</strong>se<br />

kapel zou kunnen sloan. In dot geval zou deze<br />

Micha!:!l onze oudst bekende voorgangers zijn,<br />

die overigens aileen maar in de stukken vermeld<br />

wordt, omdat hij tot f 6,- boete wordt<br />

veroordeeld, wegens Ieven in concubinaat.<br />

Daarna stilte, totdat een zekere Arnoldu s<br />

Steen Ian t, afkomstig uit Hulst ten tonele<br />

verschijnt. Afwisselend wordt hij als pastoor<br />

of predikant betiteld, en bovendien was hij in<br />

ieder geval ook schoolmeester .<br />

In januari 1593 was hij in De Meern als predikant<br />

aangesteld, maar de vreugde was van<br />

korte duur . Teen hij door drie keer gepreekt<br />

had, wisten ze het wei, en moest hij op bevel<br />

van de onder-Maarschalk dot dorp verlaten.<br />

Het visitatieverslag uit 1593 bericht over hem,<br />

dot hij een "Duyvelbezweerder" was, die bovendien<br />

"vast bleef opt oude Roomsche geloof",<br />

en verder dot gebleken was dot hij geen enkele<br />

kennis van zaken had. Ook hield hij zich nog<br />

met "onttooveren" op.<br />

Toen de visitatoren wat later in dot zelfde jaar<br />

<strong>Tienhoven</strong> bezochten, vernamen zij door, dot<br />

dit heerschap ondertussen in dezelfde functie<br />

als te De Meern, was neergestreken . Zijn gezin<br />

bestond uit een vrouw en acht kinderen.<br />

Hij was niet voor de <strong>kerk</strong> getrouwd en was ook<br />

niet van plan dot alsnog te doen , lezen we .<br />

Wegens zijn slechte Ieven en gehaat door allen,<br />

is hij ook in <strong>Tienhoven</strong> in snel tempo het<br />

dorp u i tge j aagd, om vervol gens te vertrekken<br />

naar Embderl and.<br />

Tot 1619 werd er elke zondag door de schoolmeester<br />

in de <strong>kerk</strong>dienst een preek gelezen.<br />

Nadat in 1615 een nieuwe luidklok was aangeschaft,<br />

en er in 1621 een soort restauratie<br />

had plaats gevonden, werd de <strong>Tienhoven</strong>aren<br />

aangeraden (vermoedelijk door de classis) zelf<br />

een eigen predikant te goon be roe pen .<br />

Dot werd J o h a n n e s v a n W e s t e n b u r g h<br />

of Wester b or c h , geboren te Utrecht in<br />

1599. Hij was een geleerd man, bekend latijns<br />

dichter, die het later nog gebracht heeft tot<br />

hoogleraar in de welsprekendheid en de geschiedenis<br />

aan de i llustere school te Dordrecht.<br />

Hij bleef hier maar Mn jaar, omdat hij teen<br />

van standplaats moest verwisselen met de predikant<br />

van Abcoude , die aldaar een laaiende<br />

,.<br />

, ~ ·!F,·.'


Ds. D. Brinkman<br />

verwanten er bij. In de eerste pleats zijn halfbroer<br />

Franciscus, die hoogleraar in Utrecht<br />

was en tot de Coccianen hoorde. Verder dat<br />

hij de oom was van Petrus, ook professor in<br />

Utrecht, en van Franciscus, die in Amsterdam<br />

stond. Adolphus vertrok in november 1635<br />

naar Jutphaas.<br />

Wanneer we deze eerste drie predikanten nog<br />

eens bezien, dan volt het op, dat het beslist<br />

geen onbeduidende persoonlijkheden zijn geweest.<br />

Dat we verder niets meer van hen horen,<br />

vindt zi)n oorzaak in het opmerkelijke<br />

feit, dat ze aile drie in het beruchte jaar 1636<br />

aan de pest zijn overleden, respectievelijk in<br />

Dordrecht, Den Bosch en Jutphaas.<br />

De volgende predikant, de Utrechter J o hannes<br />

van Kesteren, deed zijn intrede op<br />

20 maart 1636. Hij stond hier tot 1665 en was<br />

in die tussentijd, vanaf :645, een tijdlang<br />

legerpredikant.<br />

In 1660 hoorde hij, samen met de ouderlingen<br />

Wi II em Pauwelsz . van Lichtenberg, Aart Jansz,<br />

Peter Meertens en de diakenen Gijsbert Aartsz,<br />

Hendrik Jansz. Bosch en Peter Jansz. Bosch, tot<br />

degenen die aan de <strong>kerk</strong> "een tafreel, versiert<br />

en beschreven met enige spreuken uit Gods<br />

Woord" hebben cadeau gedaan. Dit is bij de<br />

grote brand in 1812 ten onder gegaan. Hi j<br />

wordt een neef van Doppius genoemd.<br />

In begin 1666 vertrekt hij naar Abcoude, waar<br />

hij nog tot 1684 dienst deed en in 1687 overleed.<br />

Door zijn vertrek uit <strong>Tienhoven</strong> maakte hij daar<br />

pleats voor zij n schoonzoon Johannes van<br />

Benthem, die ook in Utrecht geboren was,<br />

en op 25 maart 1666 intrede deed. Hij maakte<br />

hier de moeilijke tijd van de Franse invasie<br />

van 1672 mee, waarbij men te lijden had van<br />

inundaties en <strong>Tienhoven</strong> een soort niemandsland<br />

was, waar beide partijen van tijd tot tijd hun<br />

operaties uitvoerden. Zo was op 9 oktober 1672<br />

behalve 's-Graveland en Loosdrecht ook Breukeleveen<br />

geplunderd. Midden in deze zeer gevaarlijke<br />

situatie goat Van Benthem zelf per<br />

roeiboot, samen met Dirck Arissen en Jan Gerretsen<br />

Verhoef, naar de Hinderdam om te proberen<br />

de klok van 1615 weer terug te krijgen,<br />

die de Hollanders hadden meegenomen bij<br />

een u i tva I , om hem n i et in F ranse hand en te<br />

Iaten vallen.<br />

In augustus 1700 ging Van Benthem met emeritaat<br />

en overleed in december van datzelfde<br />

jaar.<br />

Zijn opvolger, Petrus Walraven, een<br />

Rotterdammer van geboorte, werd hier in 1701<br />

bevestigd, en overleed al op 15 april 1704.<br />

Een blijvende herinn.ering aan zijn verblijf hier,<br />

zijn de beide zilveren Avondmaalsbekers, op<br />

15 december 1703 geschonken door "Petrus<br />

Walrave en Antonia Walrave" aan de <strong>kerk</strong> van<br />

<strong>Tienhoven</strong>, en tot op de huidige dag nog in<br />

gebruik.<br />

Theodorus van der Biet (geb.24-3-<br />

1678 te Amsterdam) werd in 19-10-1704 als<br />

zijn opvolger bevestigd. Hij vertrok in 1711<br />

naar Schagen, vandaar in 1719 naar Naarden,<br />

waar hij op 26 mei 1732 overleed.<br />

Simon Mo I e naa r (alhier bevestigd 28-3-<br />

1712) was op 15 oktober 1682 te Amsterdam geboren<br />

als zoon van Gerrit Semonse Molenaar en<br />

Femmetje Bosch. In 1712 trouwde hij met Margarethe<br />

van Zuylen, die hem acht kinderen<br />

schonk. Hij heeft enkele boeken op zijn naam<br />

staan, waarvan "Bijbei-Merck" het meest bekende<br />

is. In 1715 vertrok hi j naar Landsmeer,<br />

dat hij in 1727 voor Vlaardingen verwisselde,<br />

waar hij op 29 september 1738 overleed.<br />

En teen kwam de vermaarde Gerard us van<br />

Schuylenburg. Hijwasop24juni 1681 te<br />

Wageningen ten doop gehouden en werd als<br />

ca:.didaat in 1709 te Molenaarsgraaf bevestigd.<br />

Hoewel nog ongehuwd, werd hij in 1716<br />

24


~-~-~,.;;;;-.:<br />

(bevestigd 10 mei) naar <strong>Tienhoven</strong> be roe pen,<br />

waar hij op 15 november 1718 trouwde met de<br />

dochter van de predikant van Soest, Hendrina<br />

Appels. Zij overleed bijna 50 jaar later en<br />

werd alhier op 11 maart 1768 begraven.<br />

Van Schuylenburg was in zijn tijd een beroemd<br />

prediker, waar men van heinde en ver naar<br />

kwam luisteren. Het dorp stond dan vol met<br />

rijtuigen. Behal ve de twee zondagse diensten,<br />

preekte hij ook nog op woensdagavond, waarbij<br />

hij de preek van zondag herhaalde, en door<br />

vragen en antwoorden verduidelijkte.<br />

De toe loop tot de diensten was z6 groot, dot<br />

de <strong>kerk</strong> in 1724 een uitbreiding moest ondergoon,<br />

wat aan de noordzijde plaatsvond. Op<br />

een afbeelding uit 1727 is dit duidelijk te zien.<br />

In 1732 was men alweer aan een tweede uitbreiding<br />

toe, die nog groter werd dan de<br />

eerste.<br />

De "richting" van ds. Schuylenburg sprak bi j<br />

deze toe loop natuurlijk ook een woordje mee.<br />

Zijn vijanden noemden hem een Labadist of<br />

Koelmannist . Naar de mode van die tijd had<br />

hij het op de Hernhutters niet erg voorzien.<br />

Aan de <strong>kerk</strong>eraad van Amsterdam wist hij dan<br />

ook "zeven bedenkel ijke gevoelens" tegen ze<br />

op te sommen, die hij uit hun eigen mond gehoord<br />

had. Bij zijn vrienden stond hij algemeen<br />

bekend als een pietistisch zielszorger,<br />

waarvan verteld wordt, dot hij zijn hele dorp<br />

hier bekeerd had en allerlei wettische gewoonten<br />

had ingesteld.<br />

Het stoat vast, dot hij op de <strong>Tienhoven</strong>se<br />

geestesgesteldheid een zwaar en blijvend<br />

stempel heeft gezet. Gezien heel deze situatie,<br />

is het duidelijk, waarom hij ook voor de<br />

meest aanlokkelijke beroepen naar elders, bedankte<br />

en <strong>Tienhoven</strong> tot zijn dood trouw bleef.<br />

Op 84-jarige leeftijd, in 1765, ging Van<br />

Schuylenburg pas met emeritaat. Maar niet<br />

eerder dan dot hij zelf nog zijn opvolger<br />

Henr icus Grijp had bevestigd (8-12-<br />

1765), en wei met de tekst: "Och dot gij mij<br />

als een breeder waart" (Hoogl.8: 1). Nog<br />

5 jeer bleef hij in zijn geliefd dorp wonen,<br />

totdat hij op 27 maart 1770 in de zeer hoge<br />

leeftijd van 89 jaar overleed en in de <strong>Tienhoven</strong>se<br />

<strong>kerk</strong> werd begraven.<br />

Henricus Grijp was in 1734 te Metslawier geboren<br />

als zoon van ds.Henricus Grijp, die ook<br />

te Veenendaal heeft gestaan, hij bleef maar 3<br />

jaar in <strong>Tienhoven</strong>, waarno hij naar Wageningen<br />

vertrok (aldaar bevestigd 27-3-1768). Door<br />

overleed hij op 6 september 1783.<br />

Theodorus Sondtman (geb. 20-3-1735)<br />

was de volgende predikant. Hij was gehuwd<br />

met Maria Victor, die alhier begraven werd<br />

op 12-3-1784, terwijl zijn zoontje Frederik<br />

Gideon een jaar later, op 10-3-1785, in hetzelfde<br />

graf werd begraven, waarin op 26-1-<br />

1774 al een kind van hem was bijgezet.<br />

In een tweede huwelijk (28-6-1787) te Zutphen<br />

was hij getrouwd met Arnoldina de Knoop.<br />

Seder! 1790 was zijn broer Bertold Sandtman<br />

schout van <strong>Tienhoven</strong>. Dit gaf weleens tot<br />

complicaties aanleiding. Nadat er al schade<br />

was ontstaan "door inkwartiering en doortocht<br />

der troepen van zijne Pruisische Majesteit" in<br />

januari 1789, en in september van dat jaar,<br />

door vordering van wagens, paarden en manschappen,<br />

en nogmaals in november, began<br />

deze plaag in 1794 opnieuw, in verband met<br />

de Franse invasie. Op een bepaald moment<br />

zijn er 25 manschappen en 93 paarden ingekwartierrl<br />

op een inwonertal (van <strong>Tienhoven</strong> aileen<br />

dus!) van+ 435 (volgens opgave 1759: <strong>Tienhoven</strong><br />

435~ Br. veen 540 en Oud-Mr. veen 330).<br />

Nadal aanvankel ijk door schout en schepenen<br />

was voorgesteld om zelf een loads te bouwen<br />

en het achterhuis van Hannis Krijgsman te<br />

huren, kwam er een tweede plan ter tafel om<br />

de Commandeur "iets te persenteren mits van<br />

de overige last der inquartiering bevrijd te<br />

zijn". Uiteindeli~k komt men dan tot het besluit<br />

om de last der inkwartiering over "de<br />

meest vermogende opgezetenen" te verde len.<br />

Dot betrof dan: "die welke in de eerste klasse<br />

der consumptieve middelen worden gesteld" en<br />

ook nog enkele uit de tweede klasse daarvan.<br />

De daggelders worden vrijgesteld "vermits de<br />

slegte Tijd ". Dit laatste plan wordt met algemene<br />

stemmen aangenomen.<br />

Wonneer het evenwel op het noteren van de<br />

nomen van de bijdrage-pl ichtigen aankomt,<br />

ontkent de schout, dot zijn broer de predikant<br />

onder de eerste klasse van de meest betalenden<br />

zou va II en. De vergaderi ng zegt van we I. De<br />

schout verwijt de aanwezigen van ondankbaarheid<br />

jegens de predikant en verlaat onder<br />

protest de vergadering, die overigens ook<br />

zonder hem, bij hoar besluit blijft.<br />

Sehoul en predikant weigeren verder ook maar<br />

Mn penning van de gemeenschappelijke lasten<br />

te betalen. Ze willen de hun toegewezen inkwartiering<br />

zelf uitbesteden "zeggende niemand<br />

over hunne beurs te willen Iaten disponeren."<br />

Het wordt een eindeloze ruzie, totdat<br />

men op 5 juni 1795 besluit, om de onwillige<br />

broers een proces aan te doen.<br />

Daarna blijkt uit een lijst van weigerachtige<br />

betalers inzake de inkwartierings gel den d. d.<br />

30 juli 1795, dot predikant en sehoul daar niet<br />

meer op voor komen.<br />

Ook op <strong>kerk</strong>elijk terrein lag ds.Sandtman wei<br />

met zijn gemeenteleden overhoop. Zo liet hij<br />

zingen uit de op 1 januari 1807 ingevoerde<br />

25


Ds. S. Ulfers<br />

"Evangel ische Gezangen ", wat lang niet oiler<br />

instemming had. Resultaat een anoniem gedicht<br />

in de collectezak, doter niet om loog :<br />

"Gij Domin~ Sandtman,<br />

Gij hebt te veel verstand man,<br />

Dot gij deze morgen,<br />

Voor deze drie verzen I iet zorgen .<br />

Zo gij blijft bij deze gedachte,<br />

Zult gij eenmaal in de hel vernachten".<br />

Daar kon dominee het voorlopig mee doen.<br />

Oak verder bleef het een roerige tijd. Op 12<br />

juni 1811 kwam er bevel van "Zijne Keizerlijke<br />

Majesteit", om mankracht te leveren voor<br />

werk aan "de fortificatil:!n van Den Helder" .<br />

Toegezegd werden: hoog loon, dagelijks een<br />

rantsoen genever, goede huisvesting en voeding .<br />

Frederik Stam, F . van Oudemast en Dirk Vlug<br />

werden er voor op uit gezonden.<br />

Op 9 september 1812 de grate brand, waarbij<br />

neg en woningen, de school, de <strong>kerk</strong> en de<br />

pastorie afbrandden .<br />

In november 1813 trokken de kozakken door<br />

het dorp, vanaf Maarsseveen, door <strong>Tienhoven</strong>,<br />

naar Breu kel erveen en Loosdrecht, terwij I ze<br />

onderweg overal hooi vorderden voor de poorden<br />

.<br />

Ondertussen moest er veel vergaderd en geschreven<br />

worden, om tot de herbouw van de<br />

<strong>kerk</strong> te komen, die nag altijd in puin lag.<br />

De 26e augustus 1813 was het zover, dot de<br />

eerste steen gelegd kon worden. Uiteraard<br />

kwam hiervoor niemand anders in aanmerking dar<br />

de ambachtsvrouwe M. E. van Col len-van Lennep<br />

van Gunterstein, bij wier familie men, de<br />

eeuwen door, altijd zo enorm vee I steun heeft<br />

gevonden, zowel materieel als moreel, dot<br />

daar oak vandaag aan de dog nag een woord<br />

van dank voor past.<br />

Jan Willem Slagt herbouwde de <strong>kerk</strong>, Jan van<br />

Welderveen de pastorie en de school. Op 3<br />

maart 1814 wijdde ds.Sandtman de nieuwe <strong>kerk</strong><br />

in. Hij overleed in 1825 in de ouderdom van 90<br />

jaren, na een veel bewogen Ieven.<br />

Snel achterelkaar volgden toen twee predikanten<br />

hem op.<br />

Johannes Langenberg (geb. 1794). Hij<br />

trouwde (6-12-1816) Johanna Brif, werd hier<br />

bevestigd op 8-12-1816 en overleed al op 4<br />

maart 1817 te Amsterdam. Zijn begrafenis vond<br />

hier plaats in de <strong>kerk</strong>.<br />

Gijsbert van Schelle (geb. 1795 te<br />

Rotterdam) stand hier na zijn bevestiging (5-4-<br />

1818) nag zes jaar, vertrok (8-2-1824) naar<br />

Mijdrecht, en daarna naar Loosduinen, waar<br />

hij op 8-4-1848 overfeed.<br />

Leendert Cornelis van der Meulen<br />

(bevestigd 10-10-1824, afscheid juni 1828),<br />

gehuwd met Maria van Epen, bleef hier maar<br />

een kleine vier jaar. Hij diende nag de gemeenten<br />

van de B'edij kte of Noord-Schermer<br />

en Meerssen en over I eed 27-3- 1878.<br />

Voor dot men nu tot een nieuw beroep overging,<br />

moest er eerst wat met de pastorie gebeuren<br />

. De oude was in 1813 bl ijkbaar aileen<br />

maar opgelapt en nu verder onbruikbaar. Men<br />

besloot tot nieuwbouw, met medewerking van<br />

het fonds Noodlijdende Kerken, en met een<br />

beroep op "Zijne Majesteit onze beminde Koning".<br />

De steen boven de deur van deze pastorie<br />

vermeldde: "De eerste steen gelegd door<br />

Jonkvrouwe M . J . H.F.van Collen in den Jare<br />

1830".<br />

Nu kon Didericus Brinkman (geb. 1807)<br />

zij n in trede ( 14-3-1830) doen . Hij was een<br />

totaal andere figuur dan ds . Sandtman, vooral<br />

veel milder en bleef hier, net als deze, bijna<br />

50 jaar .<br />

He· was z ij n werk, dot de pastorietuin, tot in<br />

de oren dertig van deze eeuw zo'n bijzondere<br />

26


foam had. Een door de fomilie Willink van<br />

Collen oongeboden troctementsverhoging von<br />

f 100,- hod hij oorspronkelijk ofgeslagen­<br />

"ik heb het niet nodig"-. No enig nodenken<br />

veronderde hij von inzicht, nom het oonbod<br />

aan, en ginger mee noor Copijn, om er de<br />

pastorietuin geheel opnieuw von te Iaten beplanten.<br />

In veler herinnering leeft het prochtige<br />

resultoot hiervon nog voort.<br />

Op een foto von hem zien wij zijn otletische<br />

gestalte {zijn spierkrocht was legendorisch),<br />

met de hoed in de hand, woorin een speelkaart<br />

te zien is. Volgens de overlevering<br />

plakte hij die doorin, om zijn eigen hoed<br />

steeds mokkelijk terug te kunnen vinden.<br />

In 1838 mocht hij, somen met zijn gemeente,<br />

het 25-jorig bestoon von de herbouwde <strong>kerk</strong><br />

vieren. De <strong>kerk</strong>eroodsnotu len vermelden, dot<br />

hieraon werd meegewerkt "door het olhier bestaande<br />

Zonggenootschop, onder de I e idi ng<br />

van den Heer M. Boezel". Dot koor bestond<br />

dus ol in 1838.<br />

In 1851 was de <strong>kerk</strong> olweer oon een restourotie<br />

toe, en wordt zeals gebruikelijk, in een<br />

plechtige dienst ook nu weer ingewijd.<br />

Ditmool werd er een klein boekje "ten voordele<br />

der Kerk" uitgegeven {15 p.) "Ter gedachtenis<br />

von de Herstell ing der Kerk" is de<br />

titel.<br />

Daorin een long (8 p.), weinig zeggend gedicht,<br />

verder het bekende zogenoomde joordicht<br />

(zie onder aon het bord met bericht over<br />

de brand, dot in de <strong>kerk</strong> hongt), en tot slot<br />

nog een onder gedicht, dot het verloop von<br />

deze restourotie beschrijft. Het begint als<br />

volgt:<br />

"Door K roo n en door L o en en was 't<br />

plan reeds beroomd<br />

Met Schoenmoker, hij von de<br />

V u u r s t nog genoomd.<br />

De laotste met Man ten en Schipper<br />

de Voogden<br />

Der Kerk, die 't voltooien von 't werk<br />

thons beoogden,<br />

Zij ramen met zorg von beleid vergezeld;<br />

Zij melden de noden, hun ontwoord is:geld.<br />

Von Mm gulden of tot de honderd en meer,<br />

De Heer von het Ambocht von <strong>Tienhoven</strong> gof<br />

De honderd viermool en in eenenmole of,<br />

En schonk hun de Heer von Oud-Moorsseveen,<br />

die<br />

't Vervol wilde stuiten, ook vijftigmool drie;<br />

Potronen der Kerke von oude geslochten."<br />

In de rest von het gedicht wordt het verloop van<br />

de inschrijving beschreven, op "den veertienden"<br />

"Van Slogtmoond, te middog, in 't Regthuis, bij<br />

Slagt", voor de som von f 2675,-.<br />

Soms hod de <strong>kerk</strong>erood te kompen met moeilijkheden<br />

. Zo zou diaken W.Verhoef bij een leverontie<br />

200 turven tekort hebben gedoon oon H.<br />

Nie<strong>kerk</strong> te Ouden Rijn. Over deze kwestie<br />

worden op 3 december 1876 twee briefjes in de<br />

collectezok gevonden. A.Monten en K.von der<br />

Wilt blijken later de klogers te zijn. De andere<br />

diokenen E.Schoenmoker en H.von der Wilt<br />

proberen olie op de golven von deze storm in<br />

een glos water te gieten, moor dot lukt moor<br />

gedeeltelijk . De Clossis Amersfoort moet er<br />

oon te pas komen, die oordeelt dot de klocht<br />

niet ontvonkelijk is, en de zook ols ofgedoon<br />

moet worden beschouwd. lnmiddels is het nu<br />

5 j un i 1877 en he eft men de honden vol gehod<br />

aon deze kwestie.<br />

Ook met andere zoken hield ds. Brinkman zich<br />

bezig. Tegen een plan von de regering uit<br />

1855 om Portengen, Breukelen- Nijenrode,<br />

Breukelen St. Pieters en <strong>Tienhoven</strong> tot Mn<br />

grate gemeente sam en te voegen, heeft men<br />

onder Ieiding von ds. Brinkman hordnekkig het<br />

hoofd geboden.<br />

Op 5-9-1876 biedt hij ols geschenk van zijn<br />

zuster Anno El isobeth B rinkmon, een zilveren<br />

ovondmools schenkkon aon. Bij zijn overlijden<br />

op 23-1-1880 bleek hij zijn hele nolotenschop<br />

aon de <strong>Tienhoven</strong>se <strong>kerk</strong> te hebben nageloten.<br />

Men was juist begonnen zich op zijn<br />

50-jorig ombtsjubileum voor te bereiden, dot<br />

op 14 moort door op volgend zou val len.<br />

Hij was 72 joor oud geworden. <strong>Tienhoven</strong><br />

heeft in hem een waordig predikont gehod.<br />

Zijn opvolger werd S i e bo I d U If e rs, die<br />

5-9-1880 door zijn broer, ds.D.Uifers von<br />

's-Heer Abts<strong>kerk</strong>e, hier werd bevestigd.<br />

S . Ulfers werd op 25-7-1852 te Kemelemboeoi<br />

op Celebes geboren ols zoon von een zendeling.<br />

Hij was gehuwd met Johanna Hendriko<br />

Jacobo Btltz. Twee dochters von hen werden<br />

in <strong>Tienhoven</strong> geboren.<br />

Overigens bleef hij moor vier joor. De sporen<br />

die hij heeft nogelaten, liggen op het terrein<br />

von de literotuur. Hij schreef o.o. drie bundels<br />

getiteld: "Von Eeuwige Dingen". Doornoost<br />

een roman "Horro Wolter" en tenslotte<br />

zijn belongrijkste roman "Oostloorn ".<br />

"Oostloorn" heeft in hoofdzook betrekking op<br />

personen en toestonden in de ploots Heemse<br />

in Overijssel. Hij was nomelijk een huisvriend<br />

von ds . C. C. Schot Czn. ( ook een zoon von een<br />

zendeling), die kort no zijn komst door zijn nog<br />

jonge vrouw hod veri oren. Bij Ulfers bezoeken<br />

door kwom hij in contact met het zeer nobije<br />

Heemse, dot diepe indruk op hem gemookt<br />

heeft.<br />

Evenwel was het de <strong>Tienhoven</strong>aren vroeger nog<br />

heel goed bekend, dot hij ook uit deze tweede<br />

27


gemeente personen en toestanden had verwerkt<br />

in "Oostloorn ". Een voorbeeld hiervan was de<br />

figuur van de oude bl inde voorlezer, ontleend<br />

aan de figuur van de oude <strong>Tienhoven</strong>se schoolmeester<br />

Matthijs Boezel, die als derde lid van<br />

zijn geslacht hier de scepter in de school heeft<br />

gezwaaid. Een familie regering, die van 1742<br />

-1885, bijna 150 jaar heeft geduurd .<br />

Hierdoor draagt "Oostloorn" ook een blijvende<br />

herinnering in zich aan het verblijf van ds. Ulfers<br />

in <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Na zijn emeritaat als predikant van Rotterdam<br />

in 1919 vestigde ds. Ulfers zich in Breukelen op<br />

"Klein Boom en Bosch" aan de Vecht, waar hij<br />

in 1930 overleed.<br />

Na hem werd K a r e I G e r h a r d M a r i e<br />

Westerbeek van Eerten beroepen, (intrede<br />

28-2- 1886) geboren te Doetinchem ( 13-<br />

1-1858) ols zoon van ds . B.J.Westerbeek van<br />

Eerten en Neeltje Odijk van Putten. Zijn overgang,<br />

na twee jaar hier, naar de Gereformeerde<br />

Kerk is een verhaal apart, dat ik overlaat<br />

aan een andere scribent, om te beschri jven.<br />

W.J.A.van 't Einde<br />

Ned. Herv. Pred.<br />

Maurik ( G I d).<br />

Het predikantenbord in de<br />

Hervormde Kerk.<br />

Lcvende herinneringen<br />

Mijn herinneringen aan een verblijf in <strong>Tienhoven</strong> zijn rijk en blijvend geweest. Want ik<br />

heb er vee I meegemaakt. Eerst een half jaar als gewoon gereformeerd predikant. Daarna<br />

nog twee jaar na mijn schorsing en afzetting als predikant in de gemeente in hersteld verband.<br />

Van degenen, die deze peri ode hebben meegemaakt, Ieven er nog maar enkel en.<br />

Degenen, die toen kinderen waren, herinneren zich er misschien nog wat van.<br />

Ds. Brussaard, die ook op deze pleats gestaan had , en wiens invloed er nog duidelijk nawerkte,<br />

heeft me bevestigd op een ijskoude decemberdag. Men had verzuimd een schoorsteenopening<br />

in het <strong>kerk</strong>gebouw aan te brengen en vond het "nu de winter al haast voorbij<br />

was" (december!) niet meer zo nodig. Daarom moest ik met een petroleumkachel tje achter<br />

mij op de preekstoel intrede doen . Na mijn uitdrukkelijke eis kwam er toch nog verwarming.<br />

In die vrij strenge winter 1925-'26 maakten mijn jonge vrouw en ik bezoeken bij<br />

aile gemeenteleden. Het werk ging voorspoedig . Men was vol belangstell ing voor de<br />

diensten op zondag en viel niet over mijn jeugdige tekortkomingen. Tot de ellende van<br />

Assen kwam. Het was voor ons geen punt van twijfel, waar we moesten staan. Dus voltrok<br />

zich met noodwendigheid de loop der dingen. lk kon het de gemeente niet kwalijk nemen,<br />

dat een groot gedeelte niet opgewassen bleek tegen de beschuldigingen en verdachtmakingen,<br />

die van buiten op hoar aankwamen. Schorsing volgde, een wachttijd van drie maanden.<br />

Daarna afzetting. Nog altijd vervult het mij met bewondering, dat een klein getal eenvoudig<br />

weigerde de afzettingen goed te keuren en solidair bleef. Toen ik no de afzetting .<br />

van plan was ergens een goed heenkomen te zoeken, spraken zij de duidelijke wens uit,<br />

dot ik hun dominee zou bl ijven . We kwamen sam en in de stad van Jac. Verhoeff, en toen<br />

na enige weken de koeien aanspraak maakten op deze voor hen onmisbare ruimte, werd er<br />

in enkele dagen een houten gebouwtje opgetrokken , dat sindsdien de kleine gemeente in<br />

<strong>Tienhoven</strong> tot <strong>kerk</strong>ruimte heeft gediend, ook no ,; onder mijn opvolgers tot er een hereniging<br />

28


~~- . - Il<br />

De <strong>kerk</strong>eraad van de Gereformeerde Kerk in het eerste jaar<br />

van het bestaan van de <strong>kerk</strong>.<br />

met de Hervormde gemeente tot stand kwam.<br />

lk heb geen behoefte de onaangename, vaak verbijsterende dingen op te halen, die wij in<br />

die tijd ondervonden. Temeer niet, omdat vele jaren later de Gereformeerde <strong>kerk</strong>en de<br />

besluiten van Assen hebben tenietgedaan, en omdat ik enige jaren geleden van de Gereformeerde<br />

<strong>kerk</strong>eraad een brief heb gekregen, waarin men, na zorgvuldig onderzoek van de<br />

notulen uit die periode, betreurde, dat het indertijd zo gelopen was. Wat wil ik meer?<br />

lk wil aileen met grote dankbaarheid denken aan aldie breeders en zusters, die met grote<br />

trouw en in een stemming van opgewekt geloof rondom ons bleven staan . Daarbij vergeet<br />

ik niet mijn fiere vrouw, die nooit een ogenblik heeft geaarzeld en aile consequenties van<br />

de afzetting met besliste moed onder ogen zag. lk heb in 1965 aan die allen mijn "Vijfde<br />

Pastille" opgedragen.<br />

Wij hebben in het hersteld verband heel veel beleefd, dat een blijvend stempel op ons<br />

heeft gedrukt. Er was geen sprake van sectarische zelfgenoegzaamheid. Van meetaf stonden<br />

we in levend contact met de gehele christenheid. We moesten een weg zoeken, die<br />

anderen eerst vee I later, zelfs nu nog, moesten of moeten ontdekken: een vernieuwde<br />

visie op de bijbel, een eerste poging om het nieuwtestamentisch lied te zingen, het ontwerpen<br />

van een nieuwe <strong>kerk</strong>orde, belijdenissen in opnieuw gezochte formulering. lk zal<br />

geen nomen noemen, maar ieder weet, dat heel veel toen gezegd en geschreven is, dat<br />

zowel in de Hervormde Kerk als in de Gereformeerde Kerken, eerst veel later aan de orde<br />

kwam. Het "Kerkblad" van de kleine <strong>kerk</strong>engroep en het blad "Woord en Geest" werden<br />

druk gel ezen. De zending had volop aandacht, er kwamen predikers en schrijvers in het<br />

gezichtsveld uit heel andere kring dan de eigene. En later, toen in de Hervormde Kerk<br />

tijdens de bezettingsjare.n zoveel veranderd was, was het voor bijna niemand een probleem<br />

meer, om tot dit grotere verband te komen en hereniging te zoeken. De hersteldverbanders<br />

hebben in de Hervormde Kerk een belangrijke functie verricht en werden in de grotere<br />

kring zeer gewaardeerd. Dat kon gebeuren omdat zij in het hersteld verband een zo intensieve<br />

scholing hadden doorgemaakt, en geheel waren ingesteld op de problemen, waar een<br />

29


zich vernie'uwende <strong>kerk</strong>elijke gemeenschap mee te maken krijgt: Kerkorde, belijdenis, lied,<br />

om nog niet te spreken van de enorme theologische bezinning, de herorientatie in politiek<br />

opzicht, de beleving van de oecumenische ontmoeting •der <strong>kerk</strong>en, de internationale bewustwording,<br />

de dekolonisatie enz. die no de oorlog op gang kwamen. De hersteldverbanders<br />

waren door als het ware toe voorbereid en konden ruimschoots deelnemen aan wat door<br />

grate, leidende figuren ontdekt en uiteengezet werd. Hun sloeg de schrik zo gauw niet om<br />

het hart, bij het horen van nieuwe dingen. Zij hadden achter de rug, wat voor vel en een<br />

geloofscrisis zou meebrengen.<br />

Daarmee ben ik gekomen tot wat mij het meest heeft geboeid: dot in <strong>Tienhoven</strong> op een of<br />

andere wijze een voedingsbodem had bestaan voor een bewust geesteliik Ieven, dot zich<br />

niet maar aileen in traditionele vormen kon bewegen. Mij viel van het eerste moment op<br />

een zekere wakkerheid, een diepere aandacht voor het evangelie, waardoor de predikant<br />

en de gemeente samen de boodschap van God konden bel even. Voor mij persoonlijk heeft<br />

de tekst van mijn intreepreek zich in <strong>Tienhoven</strong> geheel verwerkelijkt: "ik verlang om u te<br />

zien om u enige geestelijke gave mee te delen tot uw versterking, dot is te zeggen: onder u<br />

mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als von mij" {Rom. 1 : 11, 12).<br />

A Is ik <strong>Tienhoven</strong> voor dit a lies dankbaar bl ijf, weet ik zeker te spreken ook uit naam van<br />

hoar, die in 1954 werd weggenomen; wij hebben tijdens ons 28-jarig huwelijk daarover vaak<br />

gesproken. Trouwens er is wederzijds herhaaldelijk contact geweest met de plaats, waar<br />

ons eerste kindje geboren werd; waar ik mijn eerste autootje reed {een kleine nu legendarisch<br />

geworden 5 PK Citroen) om de verschillende gemeenten in de omtrek te dienen: U­<br />

trecht, Amersfoort, Baarn. De oneerbiedige bijnaam van dot wagentje mag ik nu misschien<br />

wei noemen: het vliegende evangelie. Teen ik bij mijn eerste rit een hoog bruggetje niet<br />

ken nemen, hebben welwillende dorpelingen mij niet met paarde-, maar met mankracht<br />

eroverheen geholpen. Het is begrijpelijke <strong>Tienhoven</strong>se humor geweest, dot er teen gezegd<br />

werd: als je soms eens met de dominee op reis goat, zie dan dot je in zijn autootje komt,<br />

dan mag je mee duwen. En hoe bijbelvast is deze omgeving gebleken, teen eenmaal een<br />

mij onbekende boerenvrouw me met warm water geholpen had de bevroren waterkoeling te<br />

ontdooien, en teen ze te weten kwam, wie ik was, mij toe·•oegde: het is tech zeals de<br />

Schrift zegt: onwetend hebben sommigen engel en geherbergd. Wie dan neg nederig bl ijft ...<br />

Neen, de herinnering is niet vergeeld, maar Ievens gebleven!<br />

E. L. Smelik.<br />

En. zo is Tien.hoven. er gekomen.<br />

Heel, heel lang geleden, teen het water neg<br />

vrij spel had, omdat er neg geen dijken waren<br />

die hoar een halt toe riepen, teen eben<br />

vloed neg ongehinderd onze loge Ianden kenden<br />

overspoelen, neg v66r dot de, zeals de<br />

geschiedenisboekjes ens leren, Bataven en<br />

Friezen de streek bewoonden, werd de basis<br />

gel egd voor wat we later Ti enhoven, Maarsseveen<br />

en Breukeleveen zouden goon noemen.<br />

lmmers die zelfde zee die vrij spel had, liet<br />

hier rest en sl ib achter, die op hoar beurt weer<br />

het begin vormde van de weelderige plantengroei,<br />

waardoor het veen kon ontstaan. In het<br />

begin van onze jaartelling worden aile veenstreken<br />

tussen de rivierbeddingen aangeduid<br />

met wildernissen.<br />

Onbewoond en onbegaanbaar, vee I wild herbergend.<br />

No Karel de Grote, die immers om-<br />

streeks 800 over het land regeerde, waartoe<br />

ook deze s trek en behoorden, worden de I age<br />

Ianden een deel van het grate Duitse Rijk.<br />

Om het land te kunnen besturen werden graven<br />

aangesteld, die vaak op hun beurt weer zo<br />

machtig werden, dot zij zich van hun heer de<br />

Keizer niets aantrokken en op eigen houtje<br />

regeerden zo als ze het zelf wilden. Aanvankel<br />

ijk was het de Utrechtse bisschop geweest,<br />

die voor de Keizer het land te besturen kreeg<br />

met het voorrecht, dot een zeker dee I van de<br />

opbrengst voor de bisschoppelijke schatkist<br />

was. Op zijn beurt ging de bisschop weer<br />

delen uitgeven aan dienaren om het te besturen,<br />

in "leen" geven heet dit in de Middeleeuwen.<br />

Door de bisschop nogal vaak met<br />

geldgebrek te maken had, gaf hij veel bezitting<br />

,~ n in andere handen, soms tijdelijk, vaak<br />

30


Oude opname<br />

van Kasteel<br />

Gunterstein<br />

voorgoed. Aanvankel ijk waren het Utrechtse<br />

Kapittel<strong>kerk</strong>en, die eigenaar werden van de<br />

grond, speciaal van de wildernissen met de<br />

opdracht deze in cultuur te brengen. Te ontginnen<br />

dus. Zo behoorde het Maarssenseveen<br />

aanvankelijk aan de Heren van Maarssen, die<br />

het op hun beurt weer in I een had den ontvangen<br />

van de Kerk van Oud Munster. Dit was<br />

een kapittel<strong>kerk</strong>, d.w.z . een klooster<strong>kerk</strong>,<br />

waartoe geen parochie behoorde, doch die<br />

uitsluitend bestond voor en door een aantal<br />

adellijke kapittelheren, die random deze <strong>kerk</strong><br />

woonden. De <strong>kerk</strong> van Oud Munster stand op<br />

het Domplein en was eigenlijk de voorloper<br />

van de Dom<strong>kerk</strong>.<br />

In 1243 verkoopt Herman van Maarssen een<br />

deel van zijn wildernis van het Maarssense<br />

veen ter grootte van 10 hoeven of zoal s het in<br />

het Latijn heet "Decem manci" aan de <strong>kerk</strong><br />

van Sint Pieter . Deze Sint Pieters<strong>kerk</strong> was<br />

een kapittel<strong>kerk</strong>. Vanaf dot moment in <strong>Tienhoven</strong><br />

een ambachtsheerl ijkheid. N iet eeuwig<br />

zullen de heren van Sint Pieter in 't bezi t<br />

van <strong>Tienhoven</strong> bl ijven. Na de Hervorming<br />

als aile <strong>kerk</strong>elijke bezittingen overgaan in<br />

handen van de stoat, komt er oak voor <strong>Tienhoven</strong><br />

een andere heer.<br />

De Staten van Utrecht verkopen dan name! ijk<br />

heel vee! van die oorspronkelijk <strong>kerk</strong>eli jke<br />

bezittingen aan vaak rijk geworden kooplieden,<br />

die het voornaam vinden om achter hun<br />

naam "Heer van" te kunnen zetten. Voor wat<br />

<strong>Tienhoven</strong> betreft verwijs ik U hiervoor ncar<br />

het artikel elders in die boekje. Oak Maarsseveen,<br />

dot <strong>kerk</strong>el i j k tot Ti enhoven behoorde,<br />

kreeg hiermee een andere eigenaar. Oak<br />

Maarsseveen had voordien een geestelijke<br />

eigenaar, zij het in dit geval o.a. nag steeds<br />

het kapittel van de Duitse Orde en Oud Munster,<br />

die tot het midden van de 16e eeuw hoar<br />

zetel op het Huis ter Meer gehad heeft.<br />

Heer van Maarsseveen werd Joan Huydecoper,<br />

burgemeester van Amsterdam. Het Heer zijn<br />

van zo'n ambachtsheerlijkheid bracht niet aileen<br />

de titel met zich mee, maar oak nag enkele<br />

andere voordelen.<br />

Zo hadden ze bijvoorbeeld de loge rechtspraak<br />

in handen, waarvoor zij een schout aanstelden,<br />

die op zijn beurt weer werd terzijde gestaan<br />

door de schepenen, die op voordracht van het<br />

oude colt ege door de Heer benoemd werden.<br />

Oak in <strong>kerk</strong>elijke zaken hadden zij een grate<br />

vinger in de pap. Zo kon er geen predikant<br />

aangesteld worden zonder hun toestemming.<br />

Heel vee! <strong>kerk</strong>elijke en oak wereldlijke zaken<br />

waren van hun toestemming afhankel ijk. Deze<br />

toestand heeft voortgeduurd tot de Franse tijd.<br />

De Bataafse Republ iek maakte er een einde<br />

aan . Wei bleef in verschillende kleine dorpen<br />

het contact met de ambachtsheer bestaan en<br />

bleef hij vaak nag een grate invloed uitoefenen,<br />

vooral als de ambachtsheer behalve de<br />

rechten oak nag vee! goederen in zijn bezit<br />

had . Oak waren er ambachtsheren, die na het<br />

veri ies van hun rechten hun belangstell ing voor<br />

hu n oude bezit niet verloren en met verschillende<br />

banden verbonden bleven. <strong>Tienhoven</strong> is<br />

hier een voorbeeld van . Maar hoe dot in elkaar<br />

zit, leest U in een onder artikel.<br />

R. Pas.<br />

31


Bank van de<br />

ambachtsheren<br />

van Gunterstein.<br />

TIENHOVEN en. GUNTERSTEIN<br />

Hoe en wanneer is de band tussen <strong>Tienhoven</strong> en<br />

Gunterstein ontstaan? In de archieven van de<br />

graven van Holland, van het Sint Pieters Kapittel<br />

in Utrecht en van het Huis Gunterstein<br />

vinden we het antwoord .<br />

In 1621 kocht Jhr.Adriaen Ploos van Amstel de<br />

ambachtsheerlijkheid *) van <strong>Tienhoven</strong> von het<br />

Kapittel van Sint Pieter te Utrecht. No zijn<br />

overlijden volgde zijn zoon Jhr.Engelbert Ploos<br />

van Amstel hem als ambachtsheer op.<br />

In 1653 kocht Agnes van Bijler, weduwe van<br />

genoemde Adriaen Ploos van Amstel, Gunterstein.<br />

Zij droeg in 1659 het Huis over aan hoar zoon<br />

Engelbert Ploos van Amstel, ambachtsheer van<br />

<strong>Tienhoven</strong>. Sinds dot jaar zijn <strong>Tienhoven</strong> en<br />

Gunterstein in Mm hand verenigd. Ook op de<br />

vraag hoe deze band bestendigd Werd, geeft<br />

het archief van Gunterstein antwoord.<br />

In 1680 overleed Engelbert Ploos van Amstel.<br />

Uit zijn nalatenschap kocht Magdalena Poulle,<br />

weduwe van Adriaen Deem Gunterstein en de<br />

ambachtsheerlijkheid van <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Zij liet het huidige Huis bouwen op de puinhoop<br />

van het oude kasteel. Hoar took als ambachtsvrouwe<br />

vatte zij ernstig op. De notulen<br />

van de vergaderingen van de gecombineerde<br />

polders van Breukeleveen en <strong>Tienhoven</strong> vermelden<br />

herhaaldelijk dot zij (ols enige vrouw!)<br />

aan het hoofd van de <strong>Tienhoven</strong>se delegatie in<br />

de vergaderzaal van het Sint Pieters Kapittel<br />

te Utrecht verscheen. Deze vergadering kostte<br />

hoar - komende uit Amsterdam - telkens drie<br />

dagen. Belangrijk voor de toekomst was hoar<br />

testament van 12 februari 1697, waarin het<br />

volgende voorkomt: "dogh was haer testatrices<br />

expresse wille en begeren, dot haer Edele's<br />

Riddermatige Huys te ·Guntersteyn met de landerijen<br />

aen het selve Huys behoorende alsmede<br />

de Ambaghts Heerl ijkheyt van <strong>Tienhoven</strong> nu<br />

ende ten eeuwigen Doge sal moeten sijn ende<br />

blij ven als een stamhuys aen 't geslagt en den<br />

Bloede van haer vrouwe testatrice van haer<br />

vaders sijde haer Edele bestaende en derselver<br />

Decendenten sander dot iets van aile het selve<br />

oijt of oijt ter contrarie sal mogen versterven;<br />

noghte sal ook iemand vermogen aile het bovengenoemde<br />

ofte iets het geringste doer van te<br />

vercopen beswaren ofte veralieneeren " .<br />

Aan dit testament is tot op heden gevolg gegeven.<br />

AI ging - door het ontbreken van mannelijke<br />

afstammelingen- de erfopvolging enkele<br />

malen in de vrouwelijke lijn (van Poulle op de:<br />

Bordes, van de Bordes op Van Collen, van Van<br />

Collen op Will ink van Collen, van Will ink van<br />

Collen op Quarles van Ufford), sinds 1680 zijn<br />

14 !eden van het zelfde geslacht Heren of<br />

Vrouwen van <strong>Tienhoven</strong> EN Gunterstein geweest.<br />

Ter uitvoering van het testament onder de huidige<br />

rechtsverhoudingen is de Stichting Ridderhofs<br />

tad Gunterstein opgericht, waarvan de<br />

voorzitter- uit de familie van Gunterstein ge-<br />

32


sproten - Heer van Gunterstein en Ambachtsheer<br />

van <strong>Tienhoven</strong> is. Naast de instandhouding<br />

van het landgoed beoogt de Stichting het<br />

bevorderen van de belangen van de Hervormde<br />

gemeente van <strong>Tienhoven</strong>.<br />

In de loop der tijden is de ambachtsheerlijkheid<br />

van een staatsrechtelijke functie overgegaan<br />

in een band van harte I ijkheid en genegenheid<br />

tussen de inwoners van <strong>Tienhoven</strong> en de<br />

bewoners van Gunterstein .<br />

Moge deze bestend i gd worden.<br />

*) Een ambachtsheer had het recht bepaalde<br />

dorpsfunctionarissen te benoemen, die voor<br />

het verkrijgen van de gesalarieerde betrekking<br />

hem een bepaald bedrag betaalden.<br />

Ook had hij invloed op de benoeming<br />

van predikanten en leden van gemeente-,<br />

polder- en <strong>kerk</strong>bestuur.<br />

L.A. Ouarl es van Ufford.<br />

Naamlijst der predikanten der Nederlandse<br />

Hervormde Gemeente sedert de Hervorming<br />

1 . Johannes van Westerburg 1624-1625 25. Jan Hoeve 1954-1961<br />

2. Johannes Pis tori us 1625-1630 26. Johann Frederik Grimm 1962-1967<br />

3. Adolphus Burman nus 1632-1635 27. Gerrit Moen 1968-1973<br />

4. Johannes van Kesteren 1636-1665 28. Laurens Korevaar 1973-<br />

5. Johannes van Benthem 1666-1700<br />

6. Petrus Walraven 1701-1704<br />

7. Theodorus van der Biet 1704-1711<br />

Naamlijst der predikanten der<br />

8. Simon Molenaar 1712-1715 Gereformeerde Kerk<br />

9. Gerardus van Schuylenburg 1716-1765<br />

10. Henricus Grijp 1765-1768<br />

1 . K . G . M. Wes terbeek van Eerten 1887-1891<br />

11 . Theodorus Sandtman 1769-1816<br />

2. P.M. Ochtman 1892-1898<br />

12 . Johannes Langenberg 1816-1817<br />

3. Joh . S . Langen 1899-1901<br />

13. Gijsbert van Schelle 1818-1824<br />

4. H. Velten 1902-1908<br />

14. Leendert Cornelis van der<br />

Meulen 1824-1828<br />

5. J. C. Brussaard 1909-1912<br />

15. Didericus Brinkman 1830-1880<br />

6. A.C.Hey 1913-1918<br />

16. Siebold Ulfers 1880-1884<br />

7. A. Boekenogen 1920-1923<br />

17. Karel Gerhard Marie Wester-<br />

8. E.L.Smelik 1925-1926<br />

beek van Eerten 1886-1887 9. J.M.Kroes 1929-1932<br />

18. Willem van der Spek 1888-1891 10. H. J. Westerink 1934-1938<br />

19. Gijsbert Benjamin Fijnvandraat.1895-1922 11. R.A.Fiinterman 1938-1946<br />

20. Gerard Barger 1923-1927 12. P. Boes 1946-1960<br />

21. Wouter Okken 1928-1932 13. T. Does burg 1961-1966<br />

22. Da~il:!l Justus Lasonder 1933-1935 14. C. Burger 1967-1971<br />

23. D. van Heyst 1938-1946 15 . N. van Haeringen 1971-1974<br />

24. Andries Makkenze 1947-1954 16. L. van de Linden 1974-<br />

33


Naamlijst der predikanten der Gereformeerde<br />

Kerk in Hersteld Verband<br />

E. L. Smelik 1926-1928 C.A . de Ridder 1942-1945<br />

G. Ubbingk 1928-1942 J. Vuijst candidaat 1945-1946<br />

K.H.Kroon 1931-1932 P.G. van de Hooff, konsulent<br />

hulp-predikant<br />

uit Hilversum 1945-1946<br />

J. Blonet<br />

1940-1941<br />

Herdenken van toen: Hoop voor straks<br />

Wie in een vliegtuig hoog over plassen en trekgaten vliegt, ziet ~~n schone natuur. Het is<br />

een lust voor het oog . A Is je dan je verrekijker pakt en een klein stukje bekijkt, dan kun je<br />

het treffen, dot je net een blik werpt .. op een particulieren vuilnisbelt. De indruk die dan<br />

achterblijft is er een van: dat is ook niet veel zaaks. Het meest juiste beeld van het gebied<br />

waarin wij wonen krijgen we door er in te Ieven met open ogen.<br />

Dat geldt ook wanneer we een blik sloan op de <strong>kerk</strong>elijke geschiedenis van <strong>Tienhoven</strong>. Als<br />

we deze aileen op een afstand bekijken, dan kunne n we gaan ophemelen en verheerlijken:<br />

wat een tijd toen de <strong>kerk</strong> tijdens ~~n dominee twee maal vergroot moest worden; wat een<br />

eenheid bestond er voordat de scheuring in 1887 plaats vond; wat hadden we een zuivere<br />

<strong>kerk</strong> in de tijd vlok na de Doleantie. Op deze manier kunnen we de dingen van vroeger gaan<br />

verheerlijken. Maar er is meer gebeurd; <strong>kerk</strong>gangers van de verse hi llende <strong>kerk</strong>en gunden elkaar<br />

op zondag geen plaats op de weg, zodat ~~n groep via de berm ter <strong>kerk</strong>e moest gaan;<br />

wat een partijstrijd is er niet geweest; hoeveel is er niet bekokstoofd met verkiezingen van<br />

ambtsdragers! Wanneer we aileen deze zaken uit het verleden ophalen, dan kammen we<br />

a lies van vroeger op een onbarmhartige manier af .<br />

Maar op deze wijze wordt er geen recht gedaan aan de werkelijkheis:l. Dot gebeurt aileen<br />

als we nu Ieven met open ogen en z6 naar vroeger kijken. Want anders blijven we op een<br />

veilige afstand staan kijken naar wat "ze" toen allemaal klaargemaakt hebben. Dan is het<br />

ook gemakkel ijk om mefeen een oordeel klaar te hebben.<br />

Wie goed om zich heen kijkt, ziet dot die hele geschiedenis van vroeger ons een heel beetje<br />

in het bloed is gaan zitten. Wij zelf zijn doortrokken met water gebeurd en gedaan is. Dat<br />

zie je soms heel konkreet, wanneer kinderen net zo handel en en spreken als hun ouders.<br />

De geschiedenis van de <strong>kerk</strong> is niet maar van de mensen van toen, het is ons eigen verleden.<br />

En omdat wij zo doortrokken zijn met wat ze vroeger gedaan hebben, komen we telkens onszelf<br />

tegen. Zowel in het goede als in het verkeerde van toen, herkennen we ons eigen<br />

juiste en onjuiste optreden . Wellicht gaan we door de ontmoeting met mensen en toestanden<br />

van toen, de mensen en toestanden van nu beter begrijpen; misschien dat we daardoor ook<br />

beter leren omgaan met het verleden en met mensen die allemaal een stukje van dat verleden<br />

met zich mee dragen.<br />

De geschiedenis bezien is echter meer dan kijken hoe het toen ging; het is ook meer dan<br />

mensen van nu herkennen in de grootheid ~n de kleingeestigheid van de mensen van vroeger.<br />

Want het is geschiedenis van de <strong>kerk</strong>! En in de <strong>kerk</strong> komen niet aileen mensen samen, in<br />

de <strong>kerk</strong> komt de Here God op ons af om ons te ontmoeten . De geschiedenis van de <strong>kerk</strong> is dan<br />

ook de geschiedenis van de plaats waar God op deze aarde wil wonen. Het is de historie van<br />

Gods grote daden door middel van kleine mensen. A Is een rode draad loopt het optreden van<br />

de Here God door die 350 jaren heen. Soms is die draad bijna onzichtbaar, af en toe lijkt<br />

het dat hij gebroken is door twisten en scheuringen . Het I ijkt er ook wei eens op dot mensen<br />

aile touwtjes in handen hebben .<br />

Opeens is er de verbazing dot door al het mensel i!ke heen er een gemeente bestaat die de<br />

Naam van de drieenige God belijdt . Er is verwonrle ring dot oilZe God zich niet laat ophouden<br />

wanneer mensen hem voor de voeten I open . Er is vreugde dot juist door kleine mensen<br />

34


met hun kleine daden de gemeente van Christus wordt gebouwd .<br />

Ondanks en dankzij menselijk optreden leidt Gods hand de <strong>kerk</strong> tot op heden. Dot is de reden,<br />

waarom er herdacht kan worden dot de <strong>kerk</strong>elijke gemeente van <strong>Tienhoven</strong> 350 jaar bestoat.<br />

Daarin gedenken wij Gods grote daden .<br />

Dot stemt tot dankbaarheid en tot bescheidenheid. Er is v66r ons al meer gebeurd; er is vroeger<br />

ook al eens wat veranderd, anders was de <strong>kerk</strong> er allang niet meer; er is teen ook veel<br />

goeds uit het verleden vastgehouden, anders was de gemeente allang ten onder gegaan. Ook<br />

voordat wij begonnen, werd er gewerkt in dienst van de levenden God. De opbouw van de<br />

gemeente hangt niet af van hen die nu Ieven . Ook zij staan in een lange traditie van trouw<br />

en ontrouw van mensen, maar voora I van de trouw van de Here God. Daarom mogen we verwachting<br />

hebben voor de toekomst . Deze hoop is niet slechts gebouwd op de dingen die er nu<br />

zijn. Dot is ook heel wat: er is een gemeente van Jezus Christus, die hier zichtbaar is in de<br />

Gereformeerde <strong>kerk</strong> en de Nederlandse Hervormde gemeente . Daarin wordt van a lies gedaan<br />

om de boodschap van de Bijbel vaste wortels te doen vinden in het Ieven van de mensen.<br />

Daarin wordt veel gedaan om Gods grote daden te verkondigen aan iedereen tot aan de<br />

"einden van de aarde". Er worden tekenen, onder meer tekenen van barmhartigheid, opgericht<br />

van het Koninkrijk van God .<br />

We hebben ook verwachting voor de toekomst omdat er bepaalde vormen van samenwerki ng<br />

bestaan tussen de beide <strong>kerk</strong>gemeenschappen . De laatste jaren zijn de beide <strong>kerk</strong>en naar<br />

elkaar toegegroeid. De achtergrond hiervan is niet dot j e sam en tenminste nog wat voorstelt<br />

in een tijd waarin het <strong>kerk</strong>elijke meeleven vermindert . De kontakten tussen de Gereformeerde<br />

<strong>kerk</strong> en de Hervormde gemeente zijn niet uit de nood geboren van "eendracht<br />

maakt macht ". Uit de overtuiging dot de eenheid geboden is door Christus, werd omstreeks<br />

1963 begonnen met samensprekingen tussen de be ide <strong>kerk</strong>eraden. Hoewel deze soms moeizaam<br />

veri open en het overleg verschill en de mal en afgebroken is, wordt eind 1968 de eerste<br />

gezamenlijke <strong>kerk</strong>dienst gevierd. Dit experiment blijkt aan te sl a.an zodat in 1970 wordt<br />

besloten om 4 diensten per jaar gezamenlijk te houden . Hiervoor worden uitgekozen de<br />

tweede dienst van Kerst, Posen en Pinksteren en de Hervormingsdienst op de zondag dicht<br />

bij de 31ste oktober. Een aantekening uit de notulen van de Hervormde <strong>kerk</strong>eraad (22 sept.<br />

1969) laat zien, dot het besluit volt om zoveel mogelijk samen te werken.<br />

Vooral van het jeugdwerk is een sterke stimulerende werking uitgegaan. Over en weer zijn er<br />

kontakten via scholen, verenigingen, enz . Daaruit komt men tot de ontdekking dot allerlei<br />

<strong>kerk</strong>el ijk jeugdwerk in be ide <strong>kerk</strong>en op ongeveer dezelfde manier gebeurt. De vraag ontstaat,<br />

waarom dit zo plaatsvindt en of het niet gebundeld kan worden, zodat aile beschikbare<br />

krachten zo geed mogelijk benut kunnen worden . Als lllln van de eerste stappen wordt in 1969<br />

de eerste jeugddienst gezamenlijk opgezet. Daarna is het resultaat van veel overleg, dot in<br />

1970 het jeugdwerk van de beide <strong>kerk</strong>en samen goat. De overkoepelende organisatie is de<br />

Hervormd/Gereformeerde j eugdraad. Deze stoat via een jeugdouderl ing (Herv.) en een jeugddiaken<br />

(Geref.) onder verantwoordelijkheid van de beide <strong>kerk</strong>eraden. Een van de vele aktiviteiten<br />

die ontplooid worden, is de opzet van 8 semi-gezamenlijke jeugddiensten per jaar.<br />

Ook het werk van de Jonge Kerk is gezamenlijk. Naar buiten treedt vooral de zanggroep<br />

"The New Moon Singers". Bovendien worden vanaf 1973 gezamenl ijke bijbelkringen gehouden;<br />

daardoor groeit de verdieping van het kontakt via de bron waar beide <strong>kerk</strong>gemeenschappen uit<br />

putten: de Bijbel.<br />

Momenteel is overleg gaande om het aantal gezamenlijke diensten uit te breiden. Ook al verlopen<br />

verschillende besprekingen soms erg moeizaam, ook al is er niet steeds de overtuiging<br />

dot het nastreven van eenhe id een opdracht van Chris tuswege is, tech mogen we u it deze<br />

vormen van samenwerking hoop putten.<br />

Boven dit alles uit hebben wij verwachting van de toekomst op grond van de trouw van de<br />

Here God. Hij wi Ide teen door mens en werken. Hi j bouwt nu door mens en aan zijn gemeente<br />

en ieder draagt daaraan zijn steentje bij . Tot nu toe merken we heel konkreet dot onze<br />

goede God niet loslaat wat zijn hand is begonnen.<br />

Daorom kijken we vol verwachting uit naar de toekomst. Want het herdenken van teen,<br />

geeft hoop voor straks!<br />

<strong>Tienhoven</strong>, 31 oktober 1974 a . D<br />

Ds. L. Korevaar<br />

35


Eerste prijs tekenwedstrijd:<br />

Sieni Verkuil<br />

t<br />

Tweede prijs:<br />

Bert Schouten<br />

36


De Grote Brand in <strong>Tienhoven</strong>-1812<br />

Er lopen twee kinderen op de weg, een jongen<br />

en een meisje. Het is stil op de weg, er loopt<br />

haast niemand. Ze I open te praten en het<br />

meisje zegt opeens: "Wot stinkt het, wot ruik<br />

ik toch?" De jongen ruikt ook, hij zegt: "Ja,<br />

nou je het zegt, ik ruik ook wat, het is ... het<br />

is ... oh, het is brand, er is brand!"<br />

De jongen begint hard te lopen, het meisje<br />

komt ook oanhollen en blijft oak staan. En<br />

door bij de dokter is brand. In het hooi- wat<br />

is dot? Nee, toch, het hooi brandt toch niet?<br />

Maar tach is het zo, het hooi brandt. De<br />

vlammen worden wilder en komen hager. De<br />

jongen holt weg en begint te schreeuwen:<br />

"Brand ... brand!" De dokter en zijn vrouw en<br />

kinderen komen aanholl en. Oh, het hooi<br />

stoat in brand. Er komen nog meer mensen aanhollen-<br />

vrouwen, mannen, jongens, meisjes.<br />

En ook zij blijven bij het doktershuis staan.<br />

De vlammen worden al grater en grater.<br />

De mensen komen met emmers water en ze<br />

gooien het water over het vuur, maar het helpt<br />

niet. Een poos later zien de mensen de <strong>kerk</strong>,<br />

ze denken aan de <strong>kerk</strong>, o, als die maar niet<br />

verbrandt. Want de wind goat die richting uit.<br />

Het huisje naast het doktershuis brandt ook al<br />

en de vlammen worden al grater en grater en<br />

steeds vi ugger goat het. De mensen worden een<br />

beetje bang. Het komt al dichter bij de <strong>kerk</strong> en<br />

een kwartier later is het vuur ... het is dus toch<br />

bij de <strong>kerk</strong>? Ja, een kwartier later is het vuur<br />

bij de <strong>kerk</strong>. De mensen proberen te blussen,<br />

maar het is al te I oat, het kan niet meer. De<br />

vlam ging naar het dak van de <strong>kerk</strong> en het dak<br />

was van hout, dus brandt ook. En de von ken<br />

van het dak val len naar binnen, naar de banken<br />

en de stoelen. En in een mum van tijd<br />

waren die ook verbrand.<br />

En later, veel later- gelukkig, de brand is<br />

voorbij. Maar de <strong>kerk</strong> - ja, de <strong>kerk</strong>- nou die<br />

werd weer opnieuw gebouwd. Tenminste wat,<br />

want niet de hele <strong>kerk</strong> was verbrand, een stuk<br />

van de muur en nog wat andere dingen, maar<br />

UITSLAG OPSTELWEDSTRIJD<br />

gedeelde eerste prijs voor:<br />

Marleen Ver<strong>kerk</strong> en<br />

Albert van Beek<br />

toch was het erg voor de mensen.<br />

Maar nu (1974), nu merk je als je in de <strong>kerk</strong><br />

komt er haast niks meer van - en als je goed<br />

kijkt, zie je een bord staan en op dot bord<br />

stoat wat over de brand in <strong>Tienhoven</strong>- 1812.<br />

In 1813 is de <strong>kerk</strong> weer opgebouwd.<br />

Marleen Ver<strong>kerk</strong><br />

klas 6, Chr. School,<br />

Maarsseveen.<br />

Het began allemaal bij de dokter. Op een dog<br />

liep deze longs zijn hooi. Ja, het is wei gek,<br />

maar de dokter had ook een beetje vee. Nou,<br />

de dokter liep longs zijn hooi en hoorde wat<br />

knetteren, hij keek om zich heen en ja hoor,<br />

daar zag hij het: het hooi stand in brand. Het<br />

was natuurlijk gaan broeien en toen was het<br />

goon branden.<br />

De dokter reageerde heel snel, meteen hal de<br />

hij naar de koster om de klok te Iaten luiden.<br />

Nou, toen holden ze samen naar de <strong>kerk</strong>. De<br />

koster greep het touw en began er verwoed<br />

aan te trekken. Er was meteen opschudding in<br />

heel het dorp, iedereen kwam aanrennen,<br />

maar de wind was hard en het vuur began zich<br />

uit te breiden, het ging steeds verder.<br />

0, daar goat het vuur ook al in de richting<br />

van de <strong>kerk</strong>. ledereen probeerde het vuur te<br />

bl ussen met emmers water en met handbl ussers,<br />

maar tevergeefs, het vuur bereikte de <strong>kerk</strong>.<br />

De mensen probeerden wanhopig het vuur nog<br />

te blussen, maar het was al te I oat. Meer dan<br />

de helft van de <strong>kerk</strong> is toen afgebrand. Nog<br />

heel lang blijft dit verhaal in het geheugen<br />

van de mensen z i tten, want het was een woeste<br />

brand. Er zijn op die dog negen huizen<br />

verwoest. Zo is de brand in <strong>Tienhoven</strong> afgelopen<br />

op 26 augustus 1812.<br />

UITSLAG TEKENWEDSTRIJD<br />

1e prijs:<br />

2e prijs:<br />

3e prijs:<br />

4e prijs:<br />

5e prijs:<br />

Sieni Verkuil<br />

Bert Schouten<br />

Evert van Vlaanderen<br />

Francine van 't Veld<br />

Theo Lamme<br />

Alber van Beek<br />

klas 6, Chr.School.<br />

37


38<br />

Derde prijs: Evert van Vlaanderen


HOE WIJ HET JUBILEUM VIERDEN<br />

Op waardige wijze hebben de Hervormde gemeente en de Gereformeerde <strong>kerk</strong> het feit herdacht<br />

dot 350 jaar gel eden de eerste predikant zijn intrede deed. Hierdoor werd de Reformatie,<br />

die elders al eerder vaste voet aan de grond kreeg, een feit in <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Om dit te vieren, waren er twee bijeenkomsten, Mn op woensdag 23 oktober in de Gereformeerde<br />

<strong>kerk</strong> en Mn op zondag 27 oktober in de Nederlandse Hervormde <strong>kerk</strong>.<br />

De eerste had het karakter van een terugblik in de historie. Nadat ds. L. van der Linde de<br />

bijeenkomst had geopend, sprak ds. L. Korevaar over: "Herdenken van toen: Hoop voor<br />

straks". Centraal stelde hij dot we verwachting mogen hebben voor de <strong>kerk</strong> van <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Die verwachting berust niet op wat mensen in deze 350 jaar gedaan en misdaan hebben.<br />

Maar er is hoop voor straks omdat de Here God trouw bl eef door de eeuwen he en.<br />

Daarna liet ds.W.J.A. van 't Einde, die in <strong>Tienhoven</strong> opgroeide, heel wat interessants<br />

horen uit het <strong>kerk</strong>el ijke - en daarmee verbonden dorpse - veri eden. Met name schetste hij<br />

de bijzonderheden van de verschillende predikanten die de gemeente van <strong>Tienhoven</strong> machten<br />

dienen. Vele hoogte- en dieptepunten van het verleden passeerden zo de revue.<br />

Mevr. N. Hogenhout-Hofman vertoonde als visuele aanvull ing daarop een serie dia's met<br />

historische beelden en vertelde daar levendig bij. Mede hierdoor kregen verschillende<br />

voorwerpen van vroeger, die nog overgebleven zijn, weer een levende betekenis voor hen<br />

die nu Ieven. De avond werd gesloten door Jhr.Mr.L.A.Ouarles van Ufford, die ambachtsheer<br />

van <strong>Tienhoven</strong> is. Steeds zijn er, nu al geslachten lang, hechte banden geweest tussen<br />

Gunterstein en <strong>Tienhoven</strong>. Deze nauwe verbondenheid sprak uit de persoonlijke, onvergetelijke<br />

man ier, waarop deze sluiting verricht werd.<br />

Muzikale opluistering verleenden "The New Moon Singers", een enthousiaste plaatselijke<br />

inter<strong>kerk</strong>el ijke zanggroep van jongeren, die eigentijdse evangel ische liederen brengen.<br />

De tweede bijeenkomst had het karakter van een dankdienst. Daarin werd het feit van de<br />

<strong>kerk</strong>hervorming in een gezamenlijke dienst herdacht en toegespitst op de doorwerking hiervan<br />

in <strong>Tienhoven</strong>, 350 jaar lang. Ds. L. Korevaar leidde de liturgie. De tekst van de prediking,<br />

die door ds. L. van der Linde gehouden werd, was: "... gebouwd op het fundament van<br />

de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk,<br />

goed ineensluitend, op tot een tempe! in den Here, in Wien ook gij mede gebouwd<br />

wordt tot een woonstede Gods in den Geest. " (Efeze 2 : 20-22) Vanuit de eenheid, die<br />

hierin gegeven is, klonk de oproep om ook Mn te zijn.<br />

Op feestelijke wijze werd de gemeentezang begeleid door de levenskrachtige muziekvereniging<br />

"Soli Deo Gloria". Daaruit blijkt, doter niet aileen een bloeiend <strong>kerk</strong>elijk, maar<br />

ook kultureel Ieven bestaat.<br />

Het was een vreugdevolle dienst, wat onderstreept werd door de sfeervolle kaarsverl ichting<br />

vanuit de oude koperen kronen.<br />

Op berde bijeenkomsten waren verschillende oud-predikanten van de Nederlandse Hervormde<br />

gemeente, de Gereformeerde <strong>kerk</strong> en de Gereformeerde <strong>kerk</strong> in Hersteld Verband, aanwezig.<br />

Ook waren er vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Breukelen en Moorssen.<br />

Voor de kinderen van beide scholen werden ook dia's vertoond van de <strong>kerk</strong>elijke geschiedenis<br />

van ons dorp. Daaraan was een teken- en opstelwedstrijd verbonden, waaraan met<br />

groot enthousiasme gewerkt is. Het herdenkingskomit~ heeft hiervoor prijzen ter beschikking<br />

gesteld en uitgereikt aan de kinderen. Ter onderstreping van het feestelijke karakter van de<br />

herdenking werd a an all e leer! ingen een versnapering gegeven tijdens de prijsuitreiking.<br />

Terugblikkend op hoe wij dit jubileum vierden, moeten we zeggen dot de gehele viering<br />

doortrokken was met wat in het intochtslied van de herdenkingsdienst vertolkt werd:<br />

"0, Heer, uw onweerstaanbaar woord / drijft rusteloos de eeuwen voort,<br />

wat mensen ook verzinnen.<br />

En waar de weg onvindbaar scheen / mochten wij door geloof aileen<br />

de tocht opnieuw beginnen.<br />

Gij hebt de vaderen bevrijd /en uit het diensthuis uitgeleid<br />

naar 't land van melk en honing.<br />

Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht:<br />

de weg vindt naar uw waning."<br />

Ds. L. Korevaar.<br />

39


Inhoud<br />

"Sam en beginnen"<br />

Redactioneel voorwoord<br />

De <strong>kerk</strong> te <strong>Tienhoven</strong><br />

Van de Kerrek begroave - lets over de<br />

diakonie<br />

Over de geschiedenis van de Gereformeerde<br />

Kerk te <strong>Tienhoven</strong> (U)<br />

lngrijpende veranderingen in de geschiedenis<br />

van de Gereformeerde <strong>kerk</strong><br />

van <strong>Tienhoven</strong> (1887-1974)<br />

Lijst der Lidmaten van <strong>Tienhoven</strong>.<br />

Met prijsvraag<br />

Voorgangers uit het verleden<br />

Levende herinneringen<br />

En zo is <strong>Tienhoven</strong> er gekomen<br />

<strong>Tienhoven</strong> en Gunh~rstein<br />

Naamlijst der predikanten der Nederlandse<br />

Hervormde Gemeente sedert de<br />

Hervorming<br />

Naamlijst der predikanten der Gereformeerde<br />

Kerk<br />

Naamlijst der predikanten der Gereformeerde<br />

Kerk in Hersteld Verband<br />

Herdenken van toen: Hoop voor straks<br />

De grote brand in <strong>Tienhoven</strong> in 1812<br />

Hoe wij het jubileum vierden<br />

Ds. L. Korevaar 9<br />

R. Pos 10<br />

Mevr. A. H. Hogenhout-Hofman 11<br />

R. Pos 16<br />

Ds. Tj . Doesburg 17<br />

Ds. N. van Haeringen 20<br />

21<br />

Ds.W.J.A. van 't Einde 22<br />

Prof. Dr. E. L. Smel ik 28<br />

R. Pos 30<br />

Jhr. Mr. L.A. Quarles van Ufford 32<br />

33<br />

33<br />

34<br />

Ds. L. Korevaar 34<br />

Marleen Ver<strong>kerk</strong>, Albert van Beek 37<br />

Ds. L. Korevaar 39<br />

40


'FARO ETA'<br />

MOTEL • HOTEL • CAFE-RESTAURANT<br />

BREUKELEVEEN<br />

TELEFOON 02158-4224<br />

POST MAARSSEN 1Holland :<br />

--==- ....-.<br />

---==-<br />

Aile modellen S T A C A R AVA N S van de merken<br />

AARO en WONDERLAND<br />

zeer geschlkt voor bewonlng bij ons te . bezichtigen<br />

Ook verkoop van TOERCARAVANS<br />

Caravanbedrijl VERHOEF<br />

MAARSSEVEENSEVAART 10 - MAARSSEN - TELEFOON 03485. 2388<br />

Verkoop - lnkoop - FinancifJting - • Stalling


"UIT goed voor U"<br />

~ikkert' '-' :/ nn<br />

Voor lang en zwaar transport<br />

Schaft- en Directiewagen<br />

transport<br />

BAR- BISTRO<br />

Toch iets enders dan andere!<br />

ZEER GEZELLIG 't hele jaar door<br />

.... en .... GEKNIPT voor Uw<br />

recepties 1<br />

bijeenkomsten 1<br />

dinertjes 1<br />

etc.<br />

Open voor U vanaf 6 uur n. m. behalve<br />

maandag en dinsdag.<br />

Uw gastheer/vrouw<br />

ROB en IRENE KIKKERT<br />

Herenweg 37 1 Breukeleveen<br />

Tel.: 02158-3561<br />

T. Schouten<br />

LAAN VAN NIFTARLAKE 18<br />

TIENHOVEN<br />

03469-383<br />

Uw N. K. B. kruidenier<br />

woont op<br />

LOOYDIJK 15<br />

MAARSSEVEEN<br />

BEHOORT U OOK<br />

tot de in boor I ingen van<br />

Ti en hoven 1<br />

Maarsseveen en<br />

Breukel eve en?<br />

Wilt U iets meer over<br />

Uw voorouders we ten?<br />

R. POS 1<br />

Dr .Arienslaan 68 1<br />

MAARSSEN<br />

bezit aile gegevens uit de<br />

Doop- 1<br />

Trouw- en Burgelijke<br />

stand boeken!<br />

JAC. OUDHOF<br />

Bel tussen 6 en 7 uur 's avonds<br />

03465-4057 en maak een<br />

afspraak!


Doorsmeer station en Reparat i e-inrichting<br />

gespecialisee r d in Citroen<br />

J. J. SCHOUTEN<br />

Oudedijk 56<br />

Tel.: 03465-423<br />

MAARSSEN<br />

VAN BEMMEL SPECIAALZAKEN IN FIETSEN EN BROMFIETSEN<br />

GIR0507862<br />

BANK:<br />

ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V.<br />

CLIENT NR. 55 50 17 354<br />

UTRECHT<br />

UTRECHT<br />

NOBELSTRAAT41, TEL. 310216<br />

BILTSTRAAT 124, TEL. 717133<br />

WINKELCENTRUM WOLGADREEF<br />

KASTORDREEF 5, TEL. 71 75 77


WERKPLAA TS:<br />

Looydijk 32<br />

TIENHOVEN<br />

Firma Broeke & Stekelenburg<br />

L<br />

BOUW-<br />

KORTELAAN 4 -<br />

LOOYDIJK 45<br />

EN AANNEMINGSBEDRIJF<br />

Tel.: 03465-3061<br />

03469- 494<br />

MAARSSEN<br />

- TIENHOVEN<br />

;J.eolleman' 6 ~on6umenten<br />

CJrlarkteJ-6<br />

UTRECHT<br />

BREUKELEN<br />

Franc i scusdreef 84 Herenstraat 1<br />

WOUDENBERG<br />

Parallelweg 22<br />

brengt U een nieuw 5 JARENPLAN<br />

1-10-1974 1-10-1979<br />

DE GROOTSTE EN EERSTE PRIJSBREK ER VAN MIDDEN-NEDERLAND


Jachthaven DOORNBOS<br />

Herenweg 21, BREUKELEVEEN, tel.: 02158-3695<br />

De volgende boten uit voorraad leverbaar:<br />

SIMOUN afmetingen 4.45 x 1.77 m<br />

MOWGLI afmetingen 3.50 x 1.57 m<br />

PIRATE afmetingen 5.50x2.11m<br />

PRELUDE afmetingen 5.86 x 2.15 m<br />

PANDORA afmetingen 6.60 x 2.10 m<br />

PIAF afmetingen 3.75 x 1.55 m<br />

GHIBLI afmetingen 6.60 x 2.45 m<br />

VALIANT afmetingen 5.50 x 2.08 m<br />

MAXI 7.70 +MAXI 9.50<br />

7 .70 X 2. 50 9. 50 X 3. 20<br />

dPduizerd<br />

~Tocetten von een<br />

wookzaom<br />

~ op .de harde noodzaak cog<br />

van een gesmeerd<br />

lopende administratie.<br />

Suggesties voor hulpmiddelen·<br />

drukkerij en uitgeversbureau van lonkhuyzen • zeist<br />

montaubanstraat 13 • tel. 03404-12441


J. N. van Ieperenburg<br />

Herenweg 24<br />

MAARSSEN<br />

Tel. : 03465-1377<br />

Beregeningsinstallaties<br />

Motorpompen<br />

D i eptebor i ngen<br />

Onderbemal ingen<br />

Voge I afweer-apparatu u r<br />

OCCASIONS<br />

GROTE KEUZE<br />

STEEDS WISSELENDE VOORRAAD<br />

EIGEN SERVICE<br />

MODERNE GARAGE<br />

HERENWEG 66 t.o. MAARSSEVEENSE PLASSEN - MAARSSEN- TEL. 03465-22 66


Voor al Uw bankzaken<br />

Raboban.k ,Westbroek en OIDstreken."<br />

Hoofdkantoor:<br />

Bijkantoren:<br />

Westbroek 1 Prinses Christinastraat 1<br />

<strong>Tienhoven</strong> 1<br />

Looydijk 34<br />

Hollandsche Reding 1 Oosterspoorlaan 19<br />

DE BANK VOOR IEDEREEN<br />

HEBT U INTERESSE IN<br />

.<br />

•<br />

de geschiedenis van Uw woonplaats?<br />

Meldt U dan aan als lid van de<br />

HISTORISCHE KRING<br />

Mevrouw Hogenhout-Hofman 1<br />

Nieuweweg 5 verstrekt<br />

U aile gewenste inlichtingen!<br />

Vier meal per jaar verschijnt onze periodiek met interessante<br />

ortikelen ook over <strong>Tienhoven</strong> 1 Maarsseveen en<br />

omgeving .<br />

""<br />

-.


-<br />

/<br />

I

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!