30.03.2016 Views

Dorpskroniek van Ankeveen over het jaar 1887

Over de geschiedenis van Ankeveen en rondgang in het jaar 1887

Over de geschiedenis van Ankeveen en rondgang in het jaar 1887

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IQ)CQ)Jl:&JJ?~~~CO>~:U:rn~<br />

VAN<br />

ANKEVEEN<br />

OVER HET JAAR


De samenstellers <strong>van</strong> dit boekje betuigen hun bijzondere dank aan<br />

Mahan B. V. Nederland, Ruitersweg 60a te Hilversum, door wiens<br />

spontane medewerking deze uitgave tot stand kon komen.


<strong>Ankeveen</strong> rood de eeuwwisseling<br />

Een zo belangrijk gebeuren in onze dorpsgemeenschap, bet honderdjarig<br />

bestaan <strong>van</strong> de <strong>Ankeveen</strong>se Usclub, is alleszins de moeite waard om er<br />

bijzondere aandacht aan te schenken.<br />

Voor de Historische kring 'In de Gloriosa', weliswaar veel jonger in jaren<br />

dan de jarige Usclub (wij moeten ons eerste lustrum nog vieren!) was dit<br />

een welkome aanleiding om aan bet geboorte<strong>jaar</strong> <strong>van</strong> de Usclub een<br />

dorpskroniek <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> te wijden.<br />

De negentiende eeuw is wei eens 'de eeuw <strong>van</strong> de ijsclubs' genoemd.<br />

AI rond bet midden <strong>van</strong> de vorige eeuw bestonden er ijsverenigingen in<br />

Friesland. Wat later volgden de grote steden in bet westen en tegen de<br />

jaren tachtig had men in de ornliggende dorpen ijsclubs opgericht.<br />

<strong>Ankeveen</strong> was dus geen 'voorloper', al scheelde bet maar weinig jaren.<br />

Maar 'bet zat in de Iucht' en dankzij bet initiatief en doorzettingsvermogen<br />

<strong>van</strong> bakker Van Bree en <strong>van</strong> een respectabele rij <strong>van</strong> andere<br />

Ankeveners later, kan <strong>Ankeveen</strong> zich nu met deze honderdjarige Iaten<br />

gelukwensen.<br />

Als we ons een beeld willen vormen <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> rond de eeuwwisseling,<br />

dan zijn er nogal wat aspecten die in de geschiedenis <strong>van</strong> Nederland·<br />

in die tijd een rol speelden, maar op bet platteland en in de dorpen nog<br />

weinig betekenden.<br />

De Nederlandse economie was na een diepe inzinking tot bet midden <strong>van</strong><br />

de vorige eeuw, weer aan bet groeien. Aan bet eind <strong>van</strong> de eeuw kon men<br />

<strong>van</strong> een stroomversnelling spreken. Vooral een sterke groei <strong>van</strong> nijverheid<br />

en industrie bracht velerlei structuurwijzigingen mee.<br />

De technische vooruitgang bracht in die jaren stormachtige veranderingen<br />

in levensgewoonten en levenspeil. AI v66r 1900 verschenen de eerste<br />

fietsen en automobielen op de wegen.<br />

De bevolking <strong>van</strong> Nederland groeide <strong>van</strong> drie miljoen inwoners in 1850<br />

naar vijf miljoen rond 1900. Deze groei bing samen met de toename <strong>van</strong><br />

de gemiddelde leeftijd ten gevolge <strong>van</strong> verbeterde voeding, afname <strong>van</strong><br />

de kindersterfte en de succesvolle bestrijding <strong>van</strong> epidemieen als cholera.<br />

Na 1875 vingen voornamelijk de grote steden bet grootste deel <strong>van</strong> de<br />

bevolkingsgroei op. Vooral de toenemende nijverheid en industrie in de<br />

steden boden een groot aantal mensen werk.<br />

1


De welvaartstoename sedert 1860 kwam voornamelijk ten goede aan de<br />

beter gesitueerden. De lonen <strong>van</strong> de arbeiders stegen niet maar de prijzen<br />

<strong>van</strong> levensmiddelen daalden enigszins, mede als gevolg <strong>van</strong> een agrarische<br />

crisis.<br />

Van a! deze grote en snelle veranderingen was in de laatste decennia <strong>van</strong><br />

de 19e eeuw in <strong>Ankeveen</strong>, zoals in aile plattelandsdorpen in Nederland,<br />

nog maar weinig te bespeuren. <strong>Ankeveen</strong> had zijn bloeiperiode als vervenersdorp<br />

lang achter zich. Enige welstand bestond er bij boerenveehouders,<br />

maar de meesten moesten zich met hard werken een uiterst<br />

karig bestaan ver<strong>over</strong>en en waren bij ziekte of andere omstandigheden<br />

aan chronische armoede <strong>over</strong>geleverd.<br />

Nijverheid en industrie brachten in de dorpen geen welvaart, omdat deze<br />

in de steden geconcentreerd waren.<br />

Het was in <strong>Ankeveen</strong>, evenals in andere dorpen gewoon, dat <strong>het</strong> bevolkings<strong>over</strong>schot,<br />

dat geen werk kon vinden, naar de naburige steden vertrok<br />

(in <strong>1887</strong> 12 mannen en 2 vrouwen). De technische vooruitgang<br />

bereikte de dorpen ook pas na de eeuwwisseling.<br />

De toestand <strong>van</strong> de wegen maakte <strong>het</strong> in de dorpen onmogelijk om <strong>van</strong><br />

fiets of auto gebruik te maken. De wegen in de dorpen <strong>van</strong> Utrecht en<br />

Holland bestonden nog uit onverharde smalle paden, die hoogstens ten<br />

behoeve <strong>van</strong> de paarden, in <strong>het</strong> midden <strong>van</strong> een rijtje klinkers waren voorzien.<br />

Ook was <strong>van</strong> openbare verlichting in <strong>Ankeveen</strong> nog geen sprake.<br />

De kindersterfte in <strong>het</strong> dorp was in die jaren nog steeds hoog te noemen.<br />

De werkloosheid, voornamelijk in de winter, was boger dan in de steden.<br />

Het revolutionaire besef bestond rond de eeuwwisseling nog niet op <strong>het</strong><br />

platteland, zoals in de steden, die a! gewekt waren door strijders als<br />

Domela Nieuwenhuis en anderen. Evenmin nog <strong>het</strong> streven naar sociale<br />

hervorming, zoals aan katholieke en protestante zijde gepropageerd werd<br />

door R.K. werkliedenverenigingen en Patrimonium. Deze kwamen pas<br />

ver na de eeuwwisseling in <strong>Ankeveen</strong> tot stand.<br />

Nog lange tijd leefde de dorpsbewoner zijn sober bestaan zonder direct<br />

verlangen naar iets beters, verder. Het veeleisende werk en stukje land<br />

namen heel zijn aandacht in beslag. Bovendien waakte zowel de wereldlijke<br />

als de geestelijke <strong>over</strong>heid op <strong>het</strong> plarteland er zorgvuldig voor, dat<br />

deze sociale onbewustheid niet door schadelijke invloeden <strong>van</strong> buitenaf<br />

werden verstoord.<br />

Het Ieven in <strong>Ankeveen</strong> werd in die tijd door zijn isolatie echter wei<br />

bepaald door een sterk saarnhorigheidsgevoel. Ondanks latere invloeden<br />

<strong>van</strong> buitenaf is dit in <strong>Ankeveen</strong> altijd zo gebleven: De vele uitingen <strong>van</strong><br />

gemeenschapszin in de loop <strong>van</strong> zo'n honderd <strong>jaar</strong>, waarvoor talloze<br />

vrijwilligers zich steeds weer inzetten en zullen inzetten, zijn hier <strong>het</strong><br />

bewijs <strong>van</strong>.<br />

2


De honderdjarige Usclub en zijn geschiedenis zijn een voorbeeld waarin<br />

<strong>het</strong> dorp altijd zichzelf is gebleven. Het feestvieren in uitbundigheid is<br />

in <strong>Ankeveen</strong> altijd in ere gehouden.<br />

Een aspect hier<strong>van</strong>, de 'Uspret' en de er mee samenhangende manifestaties,<br />

is honderd <strong>jaar</strong> levend gebleven. En zal dit blijven, zolang er<br />

Ankeveners zullen zijn.<br />

B. J. <strong>van</strong> der Kolk<br />

april 19/fl<br />

Mijn dank gaat uit naar Trudi Meester en Jan Veenman voor hun enthousiaste<br />

en waardevolle hulp.<br />

l'RO\U('JE XOORD-JIOLL\Nil.<br />

·-------- -- -- ---<br />

(;DJU:XTE AXKEVEEN.<br />

---~~----<br />

~ -~<br />


4


Januari<br />

JANUARI, LOUWMAAND 31 dagen.<br />

De vorstperiode <strong>van</strong> eind december 1886 zette in januari <strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe<br />

<strong>jaar</strong> <strong>1887</strong> door. En al was deze winter niet te vergelijken met die <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

afgelopen <strong>jaar</strong>, toen <strong>het</strong> weer eens ouderwets gevroren had, zoals de<br />

mensen zeiden, de ijsverenigingen in de naburige dorpen hielden vergaderingen<br />

om hardrijderijen te organiseren. Zo plaatste de Usclub<br />

's-Graveland in <strong>het</strong> 'Nieuws en advertentieblad De Gooi en Eemlander'<br />

al op 1 januari de volgende advertentie:<br />

IJSCLUB 's-GRAVELAND<br />

Vergadering op dinsdag 4 januari <strong>1887</strong> des<br />

's avonds 7 u in 't Cafe Beyer.<br />

Punten ter behande1ing:<br />

1. Rekening en verantwoording <strong>over</strong> 1886<br />

2. Verkiezing <strong>van</strong> bestuur.<br />

Het bestuur.<br />

Ook de ijsclub <strong>van</strong> Kortenhoef en omstreken richtte zich per advertentie<br />

tot de leden. Op 10 januari vergaderde men in Cafe <strong>van</strong> Sientje Baar aan<br />

<strong>het</strong> Meentje.<br />

,Bij vriezend weder" (en dat was <strong>het</strong>) ,is de ijsbaan <strong>van</strong>af zondag 9<br />

januari rijdbaar en op woensdag zal een hardrijderij verreden worden".<br />

Inmiddels vermaakte de <strong>Ankeveen</strong>se jeugd zich al met op slootjes en<br />

vaarten, die niet door scheepvaart werden opengehouden, te glijden, te<br />

krabbelen of te rijden, al naar hun ervaring met 'ijswinters'.<br />

Ook de oudere Ankeveners grepen de kans aan om op snelle en goedkope<br />

wijze uit <strong>het</strong> winterse isolement <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> te ontsnappen door bezoeken<br />

aan vrienden of familie af te leggen.<br />

5


In de scheerwinkel <strong>van</strong> Arie Keyzer wordt op zaterdagavond <strong>het</strong> plaatselijke<br />

nieuws besproken: Johannes Kasterrnans en Cornelia Veenman gaan<br />

trouwen. Verder is de 'loting' voor de 'Nationale Militie' volgende maand<br />

in Weesp. Veel minder in de belangstelling, want <strong>van</strong> ver weg komen de<br />

couranten berichten <strong>over</strong> de bouw <strong>van</strong> een reusachtige toren, de Eiffeltoren.<br />

Meningen <strong>over</strong> al dat nieuwe en de onvoorstelbare hoeveelheid<br />

geld die daaraan besteedt zal worden <strong>over</strong>heersen in de scheerwinkel.<br />

Nee, belangwekkender is <strong>het</strong> oogsten <strong>van</strong> <strong>het</strong> dekriet te bepraten, want<br />

nu er ijs in de polder ligt kan de rietslee gebruikt worden. De <strong>van</strong>gst<br />

<strong>van</strong> een forse otter is ook nieuws, niet zozeer om de zeldzaarnheid <strong>van</strong><br />

de <strong>van</strong>gst, maar om de hoge prijs die de huid deze winterrnaand heeft<br />

opgebracht.<br />

Op 14 januari kan onder stralend winterweer de hardrijderij in Kortenhoef<br />

worden verreden. Winnaar in de felle strijd is P. de Kloet. Ook in<br />

Loosdrecht vinden schaatswedstrijden plaats.<br />

Overal in <strong>Ankeveen</strong>, in <strong>het</strong> cafe 'Het Wapen <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong>', in de bakkerij<br />

<strong>van</strong> Van Bree, op <strong>het</strong> plein om de kerk, in <strong>het</strong> 'Polderhuis' en in de<br />

scheerwinkel wordt door dorpsgenoten gepraat <strong>over</strong> een eigen ijsclub.<br />

Bakker Van Bree, een gezien man in <strong>Ankeveen</strong> en enthousiast promotor<br />

<strong>van</strong> de <strong>jaar</strong>lijkse kerrnis, wordt bij <strong>het</strong> broodbezorgen door zijn klanten<br />

regelmatig aangesproken <strong>over</strong> de wenselijkheid <strong>van</strong> een eigen ijsclub.<br />

Hij zou Van Bree niet geweest zijn, als hij doortastend als altijd reeds op<br />

15 januari de volgende advertentie in de 'Gooi en Eernnlander' plaatste:<br />

IJSCLUB VOOR ANKEVEEN<br />

De ondergetekende, door zijn geachte begunstigers<br />

daartoe uitgenodigd, doet een<br />

beroep op allen die als lid zouden willen<br />

toetreden, <strong>van</strong> eene op te richten ijsclub<br />

hier ter plaatse, tot <strong>het</strong> houden eener vergadering<br />

te zijner huize op Do. 20 januari<br />

des avonds 7 ure ten einde de zaak te bespreken.<br />

<strong>Ankeveen</strong>, W. F. <strong>van</strong> Bree.<br />

Lang niet alle Ankeveners lazen een 'courant' maar <strong>het</strong> initiatief <strong>van</strong><br />

bakker Van Bree werd <strong>het</strong> onderwerp <strong>van</strong> gesprek in <strong>het</strong> dorp, zodat op<br />

de 20e een groot aantal Ankeveners bijeen kwamen.<br />

Het werd een ouderwets gezellige <strong>Ankeveen</strong>se praatavond, maar door de<br />

grote toeloop en de vele enthousiaste Ankeveners, die wel in <strong>het</strong> bestuur<br />

wilden plaatsnemen, was <strong>het</strong> moeilijk een selectie toe te passen, zodat<br />

Van Bree zijn plannen uitstelde tot de Zle januari.<br />

6


Inmiddels was in Kortenhoef alweer een schaatswedstrijd verreden.<br />

In afwachting <strong>van</strong> <strong>het</strong> oprichten <strong>van</strong> een <strong>Ankeveen</strong>se ijsclub zwierden de<br />

dorpsgenoten <strong>over</strong> vaarten en plassen, zonder clubverband.<br />

Op zondag 16 januari was de 's-Gravelandse ijsbaan opengesteld en de<br />

Bussumse ijsclub gaf als activiteit, buiten <strong>het</strong> schaatsgebeuren om, een<br />

'matinee musicale', wat dat dan ook wezen mocht.<br />

Dat de vorst bij een groot deel <strong>van</strong> de bevolking <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> minder<br />

welkom was, lag voor de hand. Voor de velen, die 's winters nauwelijks<br />

werk konden vinden, was <strong>het</strong> een extra zorgelijke armoe-periode.<br />

In Hilversum opende de bekende dorpsdokter W. P. <strong>van</strong> Hengel een inschrijving<br />

om ,ter gelegenheid <strong>van</strong> Z.M. onzen geeerbiedigde Koning"<br />

een extra 'bedeling' te doen plaatshebben <strong>van</strong> ,vierhonderd portieen<br />

warme spijs met brood".<br />

In <strong>Ankeveen</strong> waren er <strong>het</strong> R.K. armbestuur en de Hervormde diaconie,<br />

die hun 'bedeelden' extra moesten voorzien <strong>van</strong> turf, klompen, kleding<br />

en levensmiddelen.<br />

Op donderdag Tl januari vond de oprichting plaats <strong>van</strong> de <strong>Ankeveen</strong>se<br />

IJsclub.<br />

IJsclub voor Ankavaaa.<br />

Dowijl de ondergeteekende 11.<br />

Donderaag·<br />

&Yond zoovee! deelnemel'!l gevonden heeft, maar<br />

men nog niet tot een bealuit ton tosnen, ia met<br />

algflmeene stemmen bealoten Doaderda~ 21<br />

Janoarl <strong>over</strong> te gaan tot bet klezen <strong>van</strong><br />

een Beetoar.<br />

W. F. WAN BRBB.<br />

<strong>Ankeveen</strong>, 2l Januari <strong>1887</strong>.<br />

In de zaterdageditie <strong>van</strong> 22 januari gaf de courant een <strong>over</strong>zicht <strong>van</strong> de<br />

bevolking in <strong>het</strong> Gooi: op 31 december 1885 bestond de bevolking <strong>van</strong><br />

<strong>Ankeveen</strong> uit 499 'zielen' en op 31 december 1886 uit 486, een vermindering<br />

<strong>van</strong> 12 mannen en 2 vrouwen, terwijl slechts 1 kind geboren was.<br />

Aan <strong>het</strong> eind <strong>van</strong> de maand valt de dooi in, waardoor veel voorgenomen<br />

ijswedstrijden niet doorgingen. In <strong>het</strong> hakhout langs <strong>het</strong> Bergse Pad<br />

beginnen de vogels al weer <strong>van</strong> zich te Iaten horen. De koperwieken en<br />

kramsvogels zijn na de vorst weer vertrokken.<br />

De graslanden liggen er nog steeds doods en grijs bij, maar in de boerentuintjes<br />

langs de Dorpsweg komen de sneeuwklokjes al hoven de grond.<br />

7


Februari<br />

FEBRUARI, SPROKKELMAAXU, 29 dagen.<br />

De maand februari was koud en nat met vele sneeuwbuien en Iichte vorst.<br />

De 'Gooi en Eemlander' geeft een <strong>over</strong>zicht <strong>van</strong> de inkomsten der<br />

,'s-Gravelandse Omnibus Maatschappij" die met zijn rammelende,<br />

schokkende wagens slechts enkele malen per dag 's-Graveland aandoet.<br />

Ankeveners moeten dan wei eerst nog zo'n · drie kwartier !open om daar<strong>van</strong><br />

gebruik te kunnen maken voor de reis naar Hilversum. Verder, met<br />

de nieuw aangelegde 'Spoor' naar Amsterdam komt nog maar zelden<br />

voor. Dan is de 'beurtschipper', die <strong>Ankeveen</strong> aandoet, meer in trek.<br />

In de afgelopen maand vervoerde de Maatschappij 2034 passagiers, met<br />

een totale ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> f 366,17V2. ,Niettegenstaande bet menigmaal<br />

voorkomen <strong>van</strong> ijzel en sneeuw, ondervond die dienst geene storing" en<br />

kwam 'de tram' steeds op tijd in Hilversum aan.<br />

<strong>Ankeveen</strong>, in de winter sterk geisoleerd door de slechte, onbegaanbare<br />

wegen, was zeer gebaat bij een betere vervoersgelegenheid.<br />

De voorbereidingen voor een paardetram op rails, <strong>van</strong> 's-Graveland naar<br />

Hilversum, waren al jaren aan de gang. Op de 9e februari <strong>van</strong> dit <strong>jaar</strong><br />

werd de acte <strong>van</strong> oprichting <strong>van</strong> de 's-Gravelendse Tramweg Maatschappij<br />

bij de Hilversumse notaris P. C. Lasonder gepasseerd.<br />

De bekende Ankevener A. P. J. Eijma, die op de 'Berg en Vaart' aan de<br />

Raai woonde, nam evenals enkele dorpsgenoten ('renteniers') een aandeel<br />

in de 'zaak' en werd commissaris der N.Y.<br />

In februari kon men in verschillende couranten lezen <strong>over</strong> geruchten <strong>van</strong><br />

een nieuwe Frans-Duitse oorlog, met beschouwingen <strong>over</strong> ,Neerlands<br />

neutraliteit in dezen".<br />

Vee! belangwekkender was echter bet dorpsnieuws: de komende bruilofspartij<br />

<strong>van</strong> Johannes Schuilenburg en Margaretha Ketelaar. Catharina<br />

Hagen <strong>over</strong>leed in de leeftijd <strong>van</strong> 38 <strong>jaar</strong>.<br />

Aan de vele bestaande ijsverenigingen werd weer een nieuw opgerichte<br />

toegevoegd. Nieuw Loosdrecht bleek ook de behoefte te hebben aan een<br />

eigen ijsclub.<br />

8


Met enig feestelijk vertoon werd in <strong>Ankeveen</strong> op 19 februari de 70ste<br />

ver<strong>jaar</strong>dag <strong>van</strong> koning Willem III gevierd. In Hilversum ging dit feest<br />

gepaard met de milde uitdeling <strong>van</strong> warme spijs aan behoeftigen: 400<br />

portieen warme rijstebrij met suiker en 800 krentebroodjes. De scholen<br />

ontvingen 300 portretten <strong>van</strong> Z.M. den Koning, om onder de 'oppassende<br />

kinderen' te worden uitgereikt.<br />

In <strong>het</strong> gezin <strong>van</strong> J. Veenman en A. G. M. de Jong wordt Jacobus Johannes<br />

geboren op 's konings ver<strong>jaar</strong>dag.<br />

Het laatste dekriet in de polder wordt, wegens <strong>het</strong> dooiweer, moeizaam<br />

<strong>van</strong>uit een bootje gemaaid. Tijdens de vorst in januari ging dat gemakkelijker<br />

met de rietslee.<br />

Overal in de polder worden nu wilgen en essen geknot, om te worden<br />

gebruikt als 'boerengerietbout'. Takkenbossen <strong>van</strong> <strong>het</strong> opschietende hout<br />

liggen in grote bergen klaar op de legakkers om met bootjes en verder<br />

met handkarren naar de bakkers tot in de wijde omtrek <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> te<br />

worden vervoerd. De bakkers betalen voor een takkebos maar 5 cents,<br />

zelfs in die tijd maar een karige beloning voor zoveel arbeid.<br />

Langs de Dorpsweg onder de heggen en langs de polderwegen, zijn de<br />

eerste blaadjes <strong>van</strong> <strong>het</strong> speenkruid al zichtbaar. Op de enkele zonnige<br />

dagen vliegen de bijen voor <strong>het</strong> eerst uit. In de boerentuintjes bloeien de<br />

eerste sneeuwklokjes. De volgende maand zal <strong>het</strong> lente in <strong>Ankeveen</strong> zijn.<br />

Maart<br />

MAART, LE:-iTDLL\:-1D, 31· c.lagcn.<br />

De lentemaand begint met de vastenavondpret in <strong>het</strong> dorp, waarna voor<br />

de meeste Ankeveners - 2 maart was <strong>het</strong> aschwoensdag - de vastentijd<br />

begint. De actieve pastoor Verheul, die enkele jaren geleden <strong>het</strong> oude<br />

St. Martinuskerkje zo fraai heeft Iaten beschilderen, wekt in zijn zondagse<br />

preek op tot boetvaardigheid en vasten.<br />

9


In <strong>het</strong> gezin <strong>van</strong> N. Holdinga en C. M. Matthesing wordt hun dochtertje<br />

Woutera Elisabeth geboren, bij J. Schuilenburg en M. Ketelaar een Alida.<br />

De bewoner <strong>van</strong> 'Ken U zelve', J. Ketelaar, heeft een grote hoeveelheid<br />

dekriet gesneden in de afgelopen maanden en biedt 100 vim dekriet te<br />

koop aan. De oude hoeveelheidsmaat <strong>van</strong> 'vim' is nog gebruikelijk in de<br />

rietteelt: 100 bossen, waarop er 4 worden toegegeven.<br />

Ook de klompenmaker Ievert in <strong>Ankeveen</strong> voor de handel nog 104 paren<br />

af voor de 100 waarvoor hij betaald wordt en dat terwijl hij niet meer dan<br />

zo'n vijftig cents per paar ont<strong>van</strong>gt.<br />

Met de aanleg <strong>van</strong> de 's-Gravelandse tram ging <strong>het</strong> voorspoedig. In de<br />

krant wordt de aanbesteding voor <strong>het</strong> bouwen <strong>van</strong> 'eene Remise met<br />

wachtkamer' per advertentie bekend gemaakt. De remise zal aan de<br />

Leeuwenlaan worden opgericht, tot ongenoegen <strong>van</strong> 's-Gravelanders en<br />

Ankeveners die dit eindpunt liever bij de Klapbrug hadden zien plaatsen.<br />

Tevens wordt 'eene aanbesteding voor de bediening' uitgeschreven.<br />

De oude Johannes Verhoeven <strong>over</strong>lijdt in de leeftijd <strong>van</strong> 74 <strong>jaar</strong>.<br />

Beurtschipper Reymerink, als zetschipper bij de Wed . <strong>van</strong> Rijn in<br />

's-Graveland in dienst, is voor de Ankeveners geen onbekende. Op zijn<br />

wekelijkse beurtdienst legt hij in <strong>Ankeveen</strong> aan bij <strong>het</strong> Polderhuis om<br />

passagiers en goederen voor Weesp en Amsterdam in te nemen. De goederen<br />

zijn voomamelijk afkomstig <strong>van</strong> de <strong>Ankeveen</strong>se kleerblekerijen en<br />

wasserijen. Reymerink, die bij de Wed. <strong>van</strong> Rijn ontslagen is, plaatste<br />

een advertentie om enkele zaken recht te zetten. Hij is door <strong>het</strong> ontslag<br />

zeer gegriefd, daar hij lange jaren tot voile tevredenheid bij zijn werkgeefster<br />

heeft gediend en dan met 'armoei' te worden weggestuurd en ook<br />

nog de roddels <strong>van</strong> de dorpsbewoners te moeten horen! De advertentie<br />

maakt bekend , ,dat aile beweringen te zijnen nadele <strong>over</strong> deze affaire<br />

onjuist zijn. Overigens zal hij binnenkort een eigen dienst opzetten, die<br />

tweemaal per week <strong>Ankeveen</strong> zal aandoen ."<br />

Een verheugend lentebericht was dat op 19 maart weer de eerste ooievaars<br />

werden waargenomen.<br />

De bijenhouders in <strong>Ankeveen</strong> constateerden een grotere sterfte bij de<br />

<strong>over</strong>winterende bijenvolken dan vorig <strong>jaar</strong>. Er is desondanks nog voldoende<br />

honing in de korven.<br />

Langs de slootkant <strong>van</strong> Stichtse Kade en Bergse Pad bloeit <strong>het</strong> speenkruid<br />

en <strong>het</strong> ereprijs. Ook de wilgekatjes zijn al zictitbaar. In de iepebomen<br />

voor de 'Ingelenburg' nestelen de roeken al.<br />

De Ankeveners poten de vroege aardappelen, de tuinbonen en de erwten.<br />

In de voortuintjes langs de Dorpsweg worden lupinen en 0 .1.-kers ingezaaid.<br />

In <strong>Ankeveen</strong> is de lente begonnen!<br />

10


April<br />

AP~IL,<br />

GR .\ Sl\1:\A:\'n, 30 d ag en.<br />

Grasmaand <strong>1887</strong> zette in met 'guur weder'. En op zondag 3 april, Palmzondag,<br />

zag men in <strong>Ankeveen</strong> de parochianen in regen en wind de kerk<br />

verlaten en met de voor de Hoogmis gewijde palmtakjes 'voor godsvruchtig<br />

gebruik' huiswaarts keren. Het beloofde geen zonnige Pasen te worden,<br />

maar in de week erna klaarde <strong>het</strong> weer op.<br />

Naar oud gebruik was op Witte Donderdag door de Ankeveners, met<br />

meer belangstelling dan gewoonlijk, bet kippenhok gelnspecteerd. De op<br />

deze dag gelegde eieren immers, werden speciaal aan zieken en kraamvrouwen<br />

toegedacht, wegens de bijzondere geneeskracht die daarin zou<br />

schuilen.<br />

De Gooi en Eemlander <strong>van</strong> die week meldde, dat in 's-Graveland 'een<br />

goed twintigtal' schepen was aangekomen met de railsen voor de paardetram,<br />

die in diezelfde maand nog gelegd zouden worden. Het werk had<br />

dus goede voortgang.<br />

Ook in <strong>Ankeveen</strong> was de aprilmaand bij uitstek de tijd om naar nieuwe<br />

dienstboden, 'meiden', koetsiers en ander dienstpersoneel om te zien en<br />

in te buren. Ook <strong>het</strong> personeel dat veranderen wilde, plaatste advertenties<br />

om zich tegen mei aan te bieden.<br />

In de Gooi en Eemlander plaatste C. Leurs ene advertentie:<br />

C. Leurs te <strong>Ankeveen</strong> verlangt tegen Mei of<br />

eerder een nette Dienstbode R.C. met de<br />

boerderij bekend en bekwaam voor de<br />

boterbereiding. Loon bij nadere <strong>over</strong>eenkomst.<br />

Op 10 en 11 april vielen de Paasdagen. Iedere Ankevener had zich reeds<br />

verheugd <strong>over</strong> de extra vrije dagen. De mensen togen in hun beste goed<br />

ter kerke. In de gezinnen was de 'grote schoonmaak' achter de rug.<br />

In de polder was <strong>het</strong> winterwerk afgelopen.<br />

Op 15 april <strong>over</strong>leed Cornelia Hendriks in de leeftijd <strong>van</strong> 62 <strong>jaar</strong>.<br />

11


Zaterdagavonds, na de ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> de Gooi en Eemlander werd in de<br />

<strong>Ankeveen</strong>se scheerwinkel voornamelijk gepraat <strong>over</strong> maatregelen tegen<br />

de verspreiding <strong>van</strong> hondsdolheid. In Hilversum was een geval waargenomen,<br />

waardoor aile honden aan de ketting moesten worden gelegd of <strong>van</strong><br />

een muilkorf worden voorzien. Voor de vele bezitters <strong>van</strong> hondekarren<br />

in <strong>Ankeveen</strong>, maar voor de trekhond <strong>het</strong> meest, geen prettig vooruitzicht.<br />

Uit de plaatselijke nieuwsberichten bleek dat <strong>Ankeveen</strong> per 1 januai <strong>1887</strong><br />

nog steeds geen 500 inwoners telde: 486 om precies te zijn.<br />

Op de weilanden in <strong>Ankeveen</strong> staan de pinksterbloemen in volle bloei.<br />

April was weer de maand <strong>van</strong> de uitbottende bomen. Langs de slootkanten<br />

pronkten de dotterbloemen met hun vrolijk gee! en de boerenzwaluwen<br />

vlogen in en uit de kappen <strong>van</strong> de nog lege hooibergen.<br />

In hun moestuinen zaaiden de Ankeveners hun andijvie en spinazie en in<br />

de polder staken de eerste rietstengels a! boven de grond.<br />

12


Mei<br />

MEl, BLOEni.\A:


De koeien liepen inmiddels in de wei en volgens de krant verheugde men<br />

zich in <strong>het</strong> schone weder, dat voor weide en tuinbouwgewassen zeer veelbelovend<br />

was. Dat zou voor de boeren, die in slechte jaren hooi <strong>van</strong>uit<br />

Marken en zelfs Texel moesten Iaten komen, een goed hooibouw<strong>jaar</strong><br />

worden.<br />

De weiden achter de Herenweg zagen rood en geel <strong>van</strong> boterbloem en<br />

zuring. In de boerentuintjes bloeiden sering en gouden regen. Langs de<br />

Dorpsweg, in de voortuintjes, kwamen de pioenen en phloxen in bloei.<br />

Langs de slootkanten bloeide de gele lis. <strong>Ankeveen</strong> was op z'n mooist.<br />

Juni<br />

Het was verheugend, dat in <strong>het</strong> begin <strong>van</strong> de junimaand geconstateerd<br />

mocht worden, dat ,dankzij <strong>het</strong> groeizame weder" <strong>van</strong> de laatste weken<br />

<strong>van</strong> mei , ,de stand der veldgewassen werkelijk uitnemend" was.<br />

De aardappelen (waarvoor men dit <strong>jaar</strong> f 2,25 tot f 2,50 <strong>het</strong> mud moest<br />

betalen) staan bijna op rijen, waaraan slechts enkele ontbreken. Oak de<br />

boekweit, die op de zandgronden <strong>van</strong> <strong>het</strong> Gooi zo veel geteeld werd en<br />

waar de <strong>Ankeveen</strong>se bijenhouders <strong>van</strong>ouds veel belang bij hadden, kwam<br />

,flink voor de dag". De stand der erwten , gaf aile reden tot tevredenheid".<br />

De 's-Gravelandse beurtschipper Reymerink maakte bekend dat hij <strong>van</strong>af<br />

6 juni in dienst zal stellen , ,een ijzeren vaartuig, geschikt tot vervoer <strong>van</strong><br />

12 personen", <strong>van</strong> 's-Graveland, langs <strong>Ankeveen</strong> en Weesp naar Amsterdam<br />

vice versa. De route zal gaan langs de 's-Gravelandse vaart, den<br />

Loodijk, de Vecht, de Weespertrekvaart en de Amstel. Tot <strong>het</strong> inlaten en<br />

uitlaten <strong>van</strong> reizigers zal worden stilgehouden te 's-Graveland, <strong>Ankeveen</strong>,<br />

Weesp en Amsterdam. De ligplaats in 's-Graveland zal aan de Kerkbrug<br />

zijn, te Amsterdam aan de Binnen-Amstel. Reymerink was na de ruzie<br />

dus een concurrerende eigen beurtvaart begonnen. De Ankeveners<br />

kregen hiermee meer mogelijkheden om zich naar Weesp en Amsterdam<br />

14


•<br />

te begeven, al duurde de reis naar de hoofdstad dan nog wei altijd zo'n<br />

vijf uren! Dank zij de mogelijkheid om met de 's-Gravelandse paardetram<br />

naar Hilversum te reizen, was bet isolement <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong>, vooral in de<br />

winter weer wat verminderd.<br />

Voor wat algemener nieuws: een voorstel <strong>van</strong> Dr. Schaepman in de<br />

Tweede Kamer, inzake gelijkstelling <strong>van</strong> bijzonder en openbaar onderwijs,<br />

was in <strong>Ankeveen</strong> weinig belangstelling (die zou pas zo'n veertig<strong>jaar</strong><br />

later komen).<br />

Meester Boelhouwer deelde op school aan de oudere leerlingen mee, dat<br />

, ,de vuurspuwende berg, de Etna in Italit~ wederom rook en asch uitwierp".<br />

Ook besteedde hij enige aandacht aan <strong>het</strong> door hem met interesse<br />

gelezen opstel in 'Eigen Haard', waarin eene Heer A. Huet de inpoldering<br />

en droogmaking <strong>van</strong> de Zuiderzee bepleitte. Het was voor de meester<br />

tevens aanleiding om de kort geleden voltooide inpoldering <strong>van</strong> de<br />

Horstermeer nog eens ter sprake te brengen ,mitsgaders de gevolgen<br />

hier<strong>van</strong> voor <strong>Ankeveen</strong> en de defensie des Vaderlands".<br />

Op 7 juni vieren Hendrik Kastermans en Maria Koster hun bruiloft.<br />

Qp zaterdag 18 juni, des avonds te zes ure, dromden de Ankeveners<br />

samen bij bet Polderhuis, waar de verpachting <strong>van</strong> bet , ,grasgewas <strong>van</strong><br />

de Hollands <strong>Ankeveen</strong>se polderkade met <strong>het</strong> riet en bet ruigt" zal plaatsvinden.<br />

Er is daar gelegenheid genoeg om de dorpsnieuwtjes uit te wisselen:<br />

Gerardus <strong>van</strong> Beek en Maria Verhoeven vieren hun 50-jarige echtverbintenis<br />

op dezelfde dag. Na de verpachting is er nog tijd genoeg daar<br />

even langs te gaan.<br />

15


Naar de aanstaande paardenmarkt in 's-Graveland, die bijzonder veel<br />

vertier brengt in dat dorp en vele Ankeveners aantrekt, wordt al uitgezien.<br />

Traditiegetrouw proberen de Ankeveners op dezelfde datum hun<br />

eigen geteelde nieuwe aardappelen.<br />

In juni, de zomermaand, vertonen de plassen <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong> zich in hun<br />

voile glorie. De plompen en waterlelies bloeien, evenals <strong>het</strong> gele blaasjeskruid<br />

en de egelskop.<br />

Voor de dorpshuizen en de boerenhoeven, waar 's avonds de mensen<br />

buiten zitten na hun werkzame dag, bloeien en geuren de lindebomen.<br />

Juli<br />

JULI, HoODL\.\XD , 3I dagen.<br />

De hooimaand werd, wat <strong>het</strong> weer betreft, een droge, warme maand.<br />

Wei wat al te droog. Het werk op <strong>het</strong> land houdt de boeren door lange<br />

werkdagen in hun greep. Overal ziet men op de weilanden <strong>het</strong> gras zichten,<br />

<strong>het</strong> wordt een buitengewoon goed hooi-<strong>jaar</strong>.<br />

Over de Dorpsweg en de Raai rijden hooiwagens af en aan, de hooibergen<br />

worden steeds hoger opgetast.<br />

Bij enkele boeren is al een grasmaaier in gebruik, waardoor heel wat<br />

handmaaiers <strong>over</strong>bodig worden.<br />

De kindertjes Alida Schuylenburg en Woutera Holdinga zijn beiden op<br />

dezelfde dag gestorven, nog geen vier maanden oud. Bij <strong>het</strong> echtpaar<br />

Ketelaar-Veen wordt een zoontje geboren.<br />

In de krant wordt uitvoerig melding gemaakt <strong>van</strong> <strong>het</strong> 50-jarig regeringsjubileum<br />

<strong>van</strong> de Engelse koningin Victoria. Aileen meester Boelhouwer<br />

schenkt er enige aandacht aan voor de weinige kinderen die deze maand<br />

niet in <strong>het</strong> 'arbeidsproces' thuis zijn ingeschakeld.<br />

16


Waar de Ankeveners wei hevig in zijn gei:nteresseerd, is de uitslag <strong>van</strong><br />

de gehouden verkiezing voor de leden <strong>van</strong> de gemeenteraad. Gelukkig is<br />

alles bij <strong>het</strong> oude gebleven: de aftredende leden J. Meyer, J. C. <strong>van</strong> Blarcum<br />

en H. Seras werden herkozen. <strong>Ankeveen</strong> sloot zich gaame bij deze<br />

keuze aan, al zouden ze hun ijsclub- en kermisenthousiast Van Bree, die<br />

ook nog <strong>het</strong> dagelijks brood bij hen thuisbezorgde, met aile dorpsnieuwtjes,<br />

best in de gemeenteraad willen zien.<br />

In de plassen vult nu de krabbescheer, de wateraloe of de 'manen', zoals<br />

ze in <strong>Ankeveen</strong> worden genoemd, grote oppervlakten <strong>van</strong> <strong>het</strong> water.<br />

Met een 'manenhaak' worden ze in deze tijd uit <strong>het</strong> water getrokken.<br />

Met een bootje trekken Ankeveners er op uit om de manenoogst binnen<br />

te halen. Het zware en vermoeiende werk Ievert maar weinig beloning op.<br />

Schuitjes, moeizaam volgeladen, varen langs de Herenweg naar 's-Graveland,<br />

waar <strong>het</strong> materiaal als meststof voor de buitens wordt gebruikt.<br />

Maar vaak kan de 'manenvisser' met wat stropen en vissen toch nog wat<br />

extra's verdienen. Ook <strong>het</strong> halen <strong>van</strong> mos uit de polder Ievert nog wat op.<br />

In de moestuinen wordt <strong>het</strong> tijd dat de andijviestruiken worden opgebonden.<br />

Dit doen de Ankeveners als <strong>van</strong>ouds met 'bobberbiezen', die ze voor<br />

eigen gebruik en verkoop aan de vele tuinders in de omgeving, uit de<br />

polder halen.<br />

In de dorpstuinen komen nu ook de hoge stokrozen en de ouderwetse<br />

balsemienen in bloei.<br />

Augustus<br />

AUGUSTUS, 00GST~lAAN1l, 31 dagcn .<br />

...<br />

Oogstmaand <strong>1887</strong> kenmerkte zich door een aanhoudende droogte.<br />

De watermolenaar Hagen op de 'Hollandia', heeft de molen stilgezet en<br />

maakt <strong>van</strong> de gelegenheid gebruik om noodzakelijke herstellingen uit te<br />

voeren, voordat de herfstregens hem geen tijd daarvoor Iaten.<br />

17


Voor <strong>het</strong> <strong>over</strong>ige is er alle gelegenheid om in de polder nog wat bij te<br />

verdienen.<br />

De ver<strong>jaar</strong>dag <strong>van</strong> de jonge koningin Emma op 2 augustus, was in<br />

<strong>Ankeveen</strong> geen aanleiding tot uitbundige feestvreugde.<br />

Berichten in meerdere kranten, dater oorlog tussen Duitsland en Rusland<br />

dreigde, konden de dorpelingen maar matig interesseren.<br />

Wei belangstelling kregen de verhalen <strong>van</strong> de Gooise boeren, dat hun<br />

boekweitoogst door de te droge zomer en late inzaai geheel mislukt was.<br />

Wat ook de aandacht trok in <strong>Ankeveen</strong> was <strong>het</strong> verschijnsel dat de Duitse<br />

grasmaaiers, die zomers in grate getale in Nederland bij de hooibouw<br />

werkten, wegens beginnende concurrentie <strong>van</strong> maaimachines, minder<br />

emplooi vonden. , ,Devette jaren zijn voor hen voorbij", schreef De Gooi<br />

en Eemlander.<br />

Het kindje <strong>van</strong> de familie Ketelaar, waar<strong>van</strong> de geboorte kart geleden vol<br />

vreugde was aangekondigd, is gestorven, nog geen maand oud.<br />

Aan <strong>het</strong> eind <strong>van</strong> de maand beginnen de ooievaars weer naar <strong>het</strong> zuiden<br />

te trekken. Er worden elk <strong>jaar</strong> minder ooievaars gezien, constateert<br />

'De Gooi en Eemlander'. ,Zag men 10 a 20 <strong>jaar</strong> geleden te Brake! en<br />

Zuilichem de kerkdaken met ooievaars <strong>over</strong>dekt, thans ziet men nauwelijks<br />

een 10 a 20-tal zich verzamelen. Dit wordt toegeschreven aan de<br />

toenemende diefstal <strong>van</strong> jonge eibers uit de nesten."<br />

In 's-Graveland wordt kermis gevierd, in cafe De Tram bij Sientje Baar.<br />

In <strong>het</strong> verre Pruisen zijn coloradokevers gevonden op de aardappellanden,<br />

maar <strong>het</strong> bericht wekt geen ongerustheid.<br />

De hagelbuien, die in de Betuwe emstige schade aan de tabak hebben<br />

aangericht, zijn aan <strong>Ankeveen</strong> gelukkig voorbijgegaan.<br />

Het jachtbedrijf bepaalt nu voor een belangrijk gedeelte <strong>het</strong> beeld <strong>van</strong> de<br />

polder. Elke dag komen er 'vreemde' jagers in <strong>het</strong> dorp, die hun intrek<br />

nemen in <strong>het</strong> 'Wapen <strong>van</strong> <strong>Ankeveen</strong>'. De hele dag door knallen de<br />

schoten, maar de Ankeveners zouden zichzelf niet zijn, als ze niet zelf<br />

ook zorgden voor hun aandeel in de jachtbuit.<br />

Langs de Loodijk en de polderwegen staan de wegkanten vol met de witte<br />

schermbloemen <strong>van</strong> manshoge bereklauwen, <strong>het</strong> water is <strong>over</strong>dekt met<br />

plompen en <strong>het</strong> riet vertoont zijn glanzende paarsbruine pluimen.<br />

18


September<br />

SEPTEMBER, HERFSTMA!\ND, 30 i:!agen.<br />

p<br />

De grote droogte <strong>van</strong> de augustusmaand zet zich voort in de eerste weken<br />

<strong>van</strong> de Herfstmaand.<br />

In de donkere stille nachten is <strong>het</strong> nu de tijd <strong>van</strong> de paling<strong>van</strong>gsten.<br />

De molenaar <strong>van</strong> de 'Hollandia' aan de Loodijk heeft in stille dagen zijn<br />

zegens en fuiken gerepareerd. Als na <strong>het</strong> midden <strong>van</strong> de maand de regenbuien<br />

komen en de molen volop moet draaien, is <strong>het</strong> prima paling <strong>van</strong>gen.<br />

Snoek en zeelt zijn eveneens in <strong>over</strong>vloed in de polder aanwezig,<br />

maar ook de vele <strong>Ankeveen</strong>se beroepsvissers profiteren hier<strong>van</strong>.<br />

Per september is de 's-Gravelandse Tramweg Maatschappij een nieuwe<br />

dienstregeling begonnen. Men kan nu <strong>van</strong>af 8 uur 's morgens tot 10 uur<br />

's avonds, niet minder dan negen maal per dag, Hilversum bereiken met<br />

de paardetram. De dienstregeling ziet er als volgt uit:<br />

's-Gravelandse Tramweg Maatschappij<br />

<strong>van</strong> 's-Graveland V 8.05 9.15 11.10 1.10 3.25 4.35 6.30 8.15 9.55<br />

<strong>van</strong> Hilversum V 8.30 9.45 11.35 1.57 3.55 5.50 7.06 9.07 10.25<br />

De laatste tram vertrekt op zondag en op woensdag eerst na aankomst <strong>van</strong><br />

de laatste trein uit Amsterdam.<br />

De snippenjacht in de polder is begonnen. Van riet en ruigt maken de<br />

jagers 'snippendriften', eilandjes die dobberen op <strong>het</strong> water en waar de<br />

snippen in grote getale graag op neer strijken. Vanuit hun verdekte<br />

schuilplaatsen wordt menige vogel door de jagers geschoten. Ook de<br />

eendejacht begint.<br />

Terwijl we minder bloeiende planten op de plassen zien, drijven er nu<br />

de aardige groene kruikjes <strong>van</strong> de gele plompen en de 'varkentjes', vruchten<br />

<strong>van</strong> de gele Iisch, Iaten hun koffiebruine zaden in <strong>het</strong> water vallen.<br />

Op <strong>het</strong> polderland verschijnen de eerste bonte kraaien en 's avonds komen<br />

steeds grotere spreeuwenbenden hun rustplaatsen betrekken in 't riet.<br />

Als de Ankeveners bij <strong>het</strong> vroeger donker worden 's avonds de luiken<br />

voor de ramen sluiten, ligt <strong>het</strong> dorp er verlaten bij.<br />

De herfst is begonnen.<br />

19


Oktober<br />

OCTOBER, WI]NMAAND, 31 dagen.<br />

De 'wijnmaand' is voor <strong>Ankeveen</strong> al meer dan honderd <strong>jaar</strong> de 'kermismaand'.<br />

Beginnend op de eerste dinsdag <strong>van</strong> de eerste volle week in<br />

oktober, duren de feestelijkheden tot de zondagavond daaropvolgend.<br />

Op deze dagen, volgend op de <strong>van</strong> werk <strong>over</strong>laden zomermaanden, viert<br />

de immer hardwerkende Ankevener zijn kermisweek uitbundig. Veelal al<br />

te uitbundig, zodat pastoor en predikant nadien hun bedenkingen daartegen<br />

in hun predicaties moeten laten horen.<br />

Bakker Van Bree is, als bij alle sociale gebeurtenissen in <strong>Ankeveen</strong>, weer<br />

de gangmaker <strong>van</strong> de kermispret. Lang <strong>van</strong> tevoren heeft hij georganiseerd<br />

en gestimuleerd, waarbij vele Ankeveners, kermisgenieters als ze<br />

zijn, gaame meewerken. En dan is bet verheugende ogenblik gekomen<br />

dat de schepen met kermisattracties komen aanvaren, de opbouw <strong>van</strong> de<br />

kermis kan beginnen.<br />

Kermis vieren betekent in <strong>Ankeveen</strong>, behalve uitbundig plezier, ook<br />

familiebezoek ont<strong>van</strong>gen en vechtpartijen uitlokken, die sluimerende<br />

veten moeten oplossen in alcohol, maar ook bet ,aanknopen <strong>van</strong> tedere<br />

banden". Soms krijgt men de gelegenheid om zich <strong>van</strong> 'fraaye Photographische<br />

portretten' te voorzien, zoals de fotograaf Van der Heyde<br />

adverteert.<br />

Na de kermisweek krijgt bet plaatselijke nieuws weer de aandacht: Dirk<br />

Nijs en Maria Meyer gaan trouwen en Jan Klaver en Okje Kramer hebben<br />

een zoontje gekregen.<br />

In de couranten wordt ,geknoei met kunstboter" gemeld in Hilversum,<br />

waardoor bet toch al weinig in aanzien staande produkt, nog meer in<br />

waardering daalt.<br />

Christiaan Vennema, de man <strong>van</strong> Francynte <strong>van</strong> Oostrom, is in de leeftijd<br />

<strong>van</strong> 53 <strong>jaar</strong> <strong>over</strong>leden. Gijsbert Neef en Hermina Swanenburg krijgen er<br />

een dochtertje, Rijntje bij .<br />

Dominee Fransen kondigt <strong>van</strong> de kansel af dat hij weer een beroep heeft<br />

ont<strong>van</strong>gen, ditmaal naar Hindeloopen. Het kindje <strong>van</strong> Koutert is na 1<br />

maand al gestorven.<br />

20


~<br />

Eind oktober trekken veel Ankeveners naar <strong>het</strong> logement <strong>van</strong> G. Boeschoten<br />

aan de Raai. Er is veel belangstelling voor de openbare verkoping,<br />

die daar zal worden gehouden. Er worden 11 hectaren 2-jarig<br />

griendhout geveild. Vanouds is <strong>het</strong> griendkappen een bron <strong>van</strong> inkomsten<br />

in <strong>Ankeveen</strong>, wat in herfst en wintertijd aan vele handen werk verschaft.<br />

Veel griendhout wordt in de hoepelbuigerijen <strong>van</strong> Overmeer verwerkt<br />

voor de fabricatie <strong>van</strong> houten tonnen.<br />

Het essen kaphout vindt veel aftrek als 'boerengerietbout', de beste stelen<br />

voor zeisen, harken en ook ottersperen zijn <strong>van</strong> essenhout.<br />

Inmiddels groeien de <strong>Ankeveen</strong>se bonen tegen zelfgekapte steunstokken.<br />

Het is op de plassen, wat de planten betreft, al wat Ieger geworden.<br />

De resterende 'manen' zakken naar beneden en ook <strong>het</strong> kikkerbeet, de<br />

uitgebloeide fonteinkruiden en <strong>het</strong> blaasjeskruid maken winterknoppen.<br />

De koeten, die bier <strong>over</strong>winteren, krijgen gezelschap <strong>van</strong> kuifeenden,<br />

tafeleenden, smientjes, talingen en pijlstaarteenden, waar<strong>van</strong> menig<br />

exemplaar, al of niet legaal, geschoten wordt.<br />

November<br />

NOVEMBER, SLACHTMAAN D, 30 dagen.<br />

Wat <strong>het</strong> weer betreft is de slachtmaand wei definitief <strong>het</strong> einde <strong>van</strong> de<br />

herfst voor <strong>Ankeveen</strong>.<br />

De maand telt vele kerkelijke feest- en gedenkdagen. Het begint met<br />

Allerheiligen en Allerzielen, maar ook <strong>het</strong> feest <strong>van</strong> St. Maarten, de<br />

schutspatroon <strong>van</strong> de <strong>Ankeveen</strong>se kerk, wordt op 11 november gevierd.<br />

Dan is er aan <strong>het</strong> eind <strong>van</strong> de maand de eerste adventszondag, <strong>van</strong>ouds<br />

de tijd <strong>van</strong> boetvaardigheid, waarin pastoor Verheul <strong>het</strong> druk heeft met<br />

biechthoren.<br />

21


De koeien zijn nu op stal, na 25 november loopt geen koe meer op <strong>het</strong><br />

weiland.<br />

Nu in de polder <strong>het</strong> manenvissen geheel is afgelopen, is men bezig <strong>het</strong><br />

bladriet te maaien. Het riet dat in deze maand nog in <strong>het</strong> blad zit, wordt<br />

met de zeis met beugel gemaaid. Wanneer er dan voldoende riet op <strong>het</strong><br />

veld ligt, wordt <strong>het</strong> in dunne bossen opgebonden. Dit doet men in<br />

<strong>Ankeveen</strong> met een dikke draad <strong>van</strong> hennegras. Het bladriet wordt verkocht<br />

naar de bollenstreek, waar de kwekers <strong>het</strong> voor <strong>het</strong> afdekken <strong>van</strong><br />

de bollen gebruiken.<br />

Het bestuur <strong>van</strong> de <strong>Ankeveen</strong>se Usclub heeft de afgelopen zomer niet<br />

geheel stilgezeten. Een ijsclub blijkt voor <strong>Ankeveen</strong> zeer levensvatbaar.<br />

De altijd ijverige Van Bree schrijft 17 november een algemene vergadering<br />

uit door de volgende advertentie in 'De Gooi en Eernlander' te<br />

plaatsen:<br />

<strong>Ankeveen</strong>scha IJsalub.<br />

H.H. Leden wordtn uitgenoodigd tot ec'!le<br />

ALGEMEENE· VERGADERING en tot <strong>het</strong><br />

v.oldOII"l der contributie, op Donderdag n<br />

November, des avonda om halt aoht uur,<br />

b~ W. ]', VAN BREE, te ANKBVEEN.<br />

Zij dia nog a_la lid wenschen toe te treden,<br />

wordeu · verzooht, zioh · daartoe op deze ver·<br />

gadering aan h melde: •<br />

HET BESTUUR.<br />

22


~<br />

In de vergadering worden plannen besproken voor <strong>het</strong> komende winterseizoen,<br />

waarbij mogelijk al hardrijderijen gehouden kunnen worden.<br />

Als 't nu maar vriezen wil.<br />

De huisslachters hebben drukke dagen om de boeren aan hun wintervoorraad<br />

vlees, spek en worst te helpen. Na de slacht kunnen predikant en<br />

pastoor rekenen op een aandeel <strong>van</strong> deze provisie.<br />

In deze tijd, nu de natuur al geheel stillijkt te liggen, zie je in de bermen<br />

en tangs de dijken <strong>van</strong> <strong>het</strong> dorp al tal <strong>van</strong> kleine kiemplantjes <strong>van</strong> koekoeksbloemen,<br />

ooievaarsbek en voor<strong>jaar</strong>svroegeling onder <strong>het</strong> ruigt.<br />

De winter mag nog zo streng worden, <strong>het</strong> voor<strong>jaar</strong> zal onder sneeuw en<br />

ijs al weer gereed staan voor de eerste warme dagen.<br />

Grote troepen mezen en winterkoninkjes zwerven rond <strong>het</strong> hakhout.<br />

Voedsel hebben ze voorlopig genoeg.<br />

December<br />

DECEMBER, \\'INTERMAAND, 31 dagen.<br />

De couranten brachten weinig nieuws in de wintermaand voor <strong>Ankeveen</strong>.<br />

Er zijn geen bruiloften in <strong>het</strong> dorp en er worden geen kinderen geboren<br />

in deze maand. De winterkou heeft toegeslagen en <strong>Ankeveen</strong> ligt in zijn<br />

winters isolement besloten.<br />

Ouderen en kinderen vieren <strong>het</strong> feest <strong>van</strong> St. Nicolaas op 6 december,<br />

de kinderen verkleed en met mombakkesen tangs de huizen trekkend.<br />

De watermolenaar <strong>van</strong> de 'Hollandia' laat zijn ·mol en dag en nacht<br />

draaien met die veelvuldige regenbuien, die de vorstdagen afwisselen.<br />

Maar als J. Swanink aan de Raai op huize 'Semarang' een in goede staat<br />

zijnde vischzegen aanbiedt, breekt hij toch even uit voor deze aankoop.<br />

Als <strong>het</strong> gaat vriezen heeft hij mooi de tijd om deze nieuwe aankoop<br />

samen met zijn palingfuiken te herstellen.<br />

23


Als nog voor de kerstdagen de vorst doorzet, nemen de rietsnijders de<br />

kans waar om met sleden de rietvelden te bereiken en riet te snijden.<br />

Over de bevroren plassen glibbert de visotter <strong>van</strong> wak tot wak. Wanneer<br />

de rietsnijders hem ontdekken, Iaten ze hun werk in de steek om hem<br />

<strong>over</strong> bet ijs met hun otterspeer te achtervolgen. De vacht brengt in deze<br />

tijd goed geld open elke verdienste is, in de barre armoede <strong>van</strong> de wintermaanden,<br />

welkom. Wie weet hoe lang de winter nog zal duren.<br />

Bij de bijten in bet ijs verschijnt bet schitterende ijsvogeltje om kleine<br />

visjes en insecten te <strong>van</strong>gen. De schuwe reigers en roerdompen staan tussen<br />

bet riet. Hongerende vogels schrokken de laatste bessen <strong>van</strong> hulst en<br />

vuurdoom uit de tuinen.<br />

Als bij bet einde <strong>van</strong> bet <strong>jaar</strong> de klokken gaan luiden, is bet nieuwe <strong>jaar</strong><br />

1888 begonnen.<br />

Er ligt een dikke laag sneeuw in <strong>Ankeveen</strong>. De hele wijdse polder is met<br />

een schitterende witte vacht bedekt, waar de sloten en wegen met de<br />

geknotte bomen scherp tegen afsteken, als in een houtsnede.<br />

De rieten daken <strong>van</strong> huizen en boerderijen dragen een witte bontmuts.<br />

Er is geen mooier dorp op de wereld dan <strong>Ankeveen</strong>!<br />

24


Toch jammer dat er toen<br />

nog geen 3NI UIDEOTAPES<br />

waren9 dan konden we <strong>het</strong><br />

nog eens te rug z: i en 0<br />

Maar om z:eke r te z: i jn dat<br />

u n i e t s m i s t <strong>van</strong> de z: e t i j d<br />

xunt u <strong>het</strong> beter toch maar<br />

op 3NI UIDEOTAPES z:etten o<br />

En die kunt u dan ook nog<br />

om de hoek kopen b i j<br />

MABAN NEDERLAND<br />

P.s<br />

net .. Uo or n<br />

2:ett In Uw et<br />

d en co 9evd.J<br />

e fJ lev rnput u<br />

op. ere er .<br />

P1ed· n w·, wilt<br />

*11"'<br />

11\HI(a: I s k I J u<br />

dctd~ '-'oooo:<br />

IMB;; ·<br />

.,._......,~ RUiter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!