Views
1 year ago

Museum Praet april 2002 totaal

Museum Praet april 2002

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiW Hnff MEE BEWAREIf. ..WORDT DOI{Afg,Un ! Op dit ogenblik wor:dt in de orngr'ving vln Pritteenhage .qeschiedenis -uesclrreven. Dr' \'roegeÍ zo a§rarisuile ge- Itecille \\'(]frlt in eett itrlemhcnemenil lcmpo oulgctoro"tl tot ccn iartilslhap tntl een industlieel ttiterli.ik en kri.igt een infrastructuur geiÍ.jkend op de tondrveg van Los Artgcles. Allenraal ten dienste virn de vooruiigang. Van pittoreske plaatjes zonls we die van cle schilclet'ijen van Jan Theuns ke;tnen: boerderi jtie met koetjes. kippetje en tuintje erbij, gingen we fiaal cle zeer Proi'essionele glastuinbouw die oP zijn beurt hijna geheel verduenen is uit het Princethaagse landschap. Dc tor:- k,:»nsi'j Crote tlistributieconrplcren en daaruan rerbotrdett ciganLische verkeets- eii goetlerenstromen die ziclr arrtr.rrlatisch vizr lrct - tnissc]rien rvel bel'oelltdste kt-uisPunt van Neclerlaud "Plinceville " - liiin. i-]ilíll' !)l langs Princenhage bervegett. Zt»(ltt tc het dorp ei:ht zten'l Of spreken w e hiei' " iin "haasti,c passL:reil"' zoais clc tock()mslig(l HSI--reizigcr'- die over enkele.j:rt'en. tr ec'n ilard. de hoogste korenmolett ( \'xn Errropa) ltoopt te zien ) Nee. dit is geen kritiek op de plarcrlogert. drt is rle rr:aliteit voor ttr:s dol-D l)r: Stichting Princenharrgs Mr:seunl u'il iille her'vonels van Princettha.'qc entholtsiast maken voor de gcschietLenis viln hun eigen dr:rp. lttlisschien bent tt eL gel.rorrn ol het rs de plek r.vaal u traat schooi henl gr'- gairn. L)w eerstc liefde ci ontltiiret of ,sr- 11p1qrd.) Of btnt u cl' frr: kortiin uotlel: omdat u r-r een leuke u'oning \'(.rnll iln ()i)L ri z.ag dat het dorp nrls zo ltr ticl r'liLS] i]e Lcr kren I in ltc( ttti.l.lcn. !'('l: ,i,.:(!rrir" rturrkipl,'in c,l \À,rt \\ lrti'tltic. c,l cÈlr rr.'irl caté-.. l'raditioneler katr het ior ii niul .' Onze markt rontl 1916. Dit is een ,-an íle Nier ansichtkaaríen tlie u cadeau kriigt bii het dontÍeurschap vdn stichïing Pincenhaogs Museum Kunt u zich dit dorpsbeeld voorstellen op Vine.r-locaties? Dóà' moeten ze er nog even op wachten. En als u op vakantie bent, zijn zulke dorpspleintjes als het onze toch gelijk vertrouwd? U voelt er zich gelijk op uw gemak. Waarom? In Engeland ziet u in elk dorp met een iet wat historische behuizing een bordje staan: British Heritage, Brits erlgoed. Het is ook een van de doelen van onze Stichting om op de historische gebouwen van Princenhage op een verantwoorde wijze een plaquette aan te brengeti rvaarop in koÍt bestek de geschiedenis van het gebouw wordt beschreven. Vy'e vinden het de moeite om de kennis in smnd te houden en de geschiedkundige ontwikkeling van het dorp op de voet te volgen. De Stichting Princenhaags Museum verzanrelt en bervaart foto's, documenlen en objecten die betrekking hebben op de historie van Princenhage en orgatiseert tenininste éénmaal jaarlijks een thema-expositie. Daarnaast worden interviews met (oudere) Princenhagenaars op video vastgelegd en putrliceert de stichting in dit wijkblad oveÍ feiten ult de geschiedenis van het dorp. Alles toegankelijk voor een breed pubiiek, omdat het voor aile bewoners van ons dorp is besterrd. Naast de inzet van de bestuursleden van de Stichting is er ook een financieel piaatje. Naast enkeie sponsors is er de ondersteuning van de donateurs, die er voor zorgen dat we al die activiteiten kunnen realisercn, broodnodig. Zeker nu. ondat we het huidige archief/depot in de Luciavilla lvegens uitbreiding van de Thuiszorg Breda jammer genoeg mo€ten verlaten en op zoek moeten naar een nieuwe locatie is uw steun extra welkom! In dit numrner kunt u lezen hoe u donateur wordt, B. van de Calseiide, voorzitter

Jaargang 23 - April 2007 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Scan 2, april 2002 - UMC Utrecht
vosseparknieuws april 2012 - Vosseparkwijk
Info Kuurne maart-april
april 2012 - Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen
Download hier het magazine april 2010 - Laurentius Wonen, Breda