Views
1 year ago

Museum Praet December 2001 totaal

Museum Praet December 2001

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiw Gouden koets in Princenhage : t 1 :. t. r *= E ,:. ,, ,. 'tr'!Í .:: rÈ :: I ke r'r cn cctt er'nziLttle Lrllttl\\ // g it l.c..lriltle r'.le ue.:rr iizrr r urr tle \\\\ B trtet dc ti.lltirr SCn Roosc'rtdlltl/Bergen ()p l,txxrr r' ia rle i-iesbosstraet tluidcli.ik ltlcestrarr- De sclliitlul ontlct tlc Ïicr. irrtgecloste |itatdcn litll ott: de rtlnd vln rlc zon zicn r-r) \itlllarl rllct dc kl.',lirr.: t.rrr .1.' h|t.tJrrttei>je. lrtr crtiSt hci ortr tlat Itct .-ett l()lltr: r.\c rllL! rr ;lr. Neen. niet dé Cor.rdcn Koets uit de Koninklijke Stallen op cle Haagsemiukt. nraar een degeliike opett Lanclauer getrokken dool vier stoere Friese paatden met koetsier en palflenier op de trok en met als inzittenden het Princenhairgse gonden paar de heer en ntevrou\\' r'an Poppel. De jr.riste datum van dit heugelijke lLit is onbekend. Ons rverd u'ei verzekerd dat het géén Íamilie is van de gehroeders ^lln en Piet tan Poppel. Dus een speurÍocht begint txn de -uegevens van de onlangs bij het Princenhaags Museuin afgegeven loto"s complcel te kr-ijgen. Compieet rvil zeggen dat we proberen de vier "W's" te treantu'oorden: lvie. wat. waar en wanneer. Wie staal er op de Íbto. wat gebeun er of ter gelegenheid waarvàn is de foto gemaakt. r.vaar is de loto genraakt en is de datum bekend") Ook nu is ueer duidelijk hoe belangri.ik het eigenli-lk is om zoveel mogelijk gegevens op de achterzijde Yan een tbto le vernrelden. Natuurlijk is het bij de ettornre aantàllen van kiekies een complele adruinistralie te voeren in deze iachtige tiid een schier onnrogeiijk verlangen. Toch is het Ë..r*... raadzaam dit tcnminsle te doetr bij groepsfoto's 1'an b.v. belangl'ij kc iamilieÍ'eesten en personeelstèesten. Het trageslacht zal u dankbaar zifn. Dit geldt natuurlijk net zo loor de nieut'e nrogelijkhedell lan htt cornputenijdperk. Digitale fbto's iu een bestand opgeslagen. die te allen tijde kunnen u'orden af.eedrukt en of zclti kttnnen *,orden be* ertt ( gemanipuleerd ). Zo kunt u b.v. een al.vallige schoonzootr "wegpoetsen" en een nieutv. rrlisschien sympathieker gezicht bij voegen. Historisch bedrog, maar etttotioneel wel begrijpelijk. Ook bij de compttter geldt dus:gegevens vernelden en kopie§es maken Nog kennen we de échte lcvcnsduur yan CD-Roms. lasetplints e.d. niet. Zouden de foto's zo goed hli.iven als die prachtige opnamen van eind l9e eeuu"l Terug naar de foto op de nrat'ki en het "t»it['rzoek". Ondanks sunrntierc ScSt\cn\ ven-aadt deze foto toch een en irttder en biedt ze ons in ieder geval een prachtig tijdsbeeld. Wat zien we. buiten het gelukkige paar in de koets? Een lege n.rarkt. keurig voorzien van rode bakstenen klin- Velen order ons kunnen zich die mode. die nu t'eer een relival kent. wel herinneren. De koets kornt r.tit Pastoor lan Spaandonksuaat, tlie echter toentertijd oÍ: ticieel de Heiiaarstraat heette, maar in de volksmond het "kerkstraatje" terd genoemd. Het statige hoekhuis dat we nu als de winke1 van Nouwens kennen onderging in 1953 een stevige verbouwing. Rechts herkennen we net boven de naar beneden gelaten markiezen de beginletters van het café 'Hof van Holland". Dat is zo ongc'- veer ailes van wat de Í'oto kunneti beschrijven zonder de details van de familie te kennen. Er komen nu een paar "rustige" dagen. Níisschien een gelegenheid om uu archief eens bii te werken. Namens het bestuur wens ik u alleu een paar mooie Kerstdagen en een voorspoedig iaar 2002 I \luiir Iir'l:t I6 tur-i:jcr. rraarrrt ionrmLrniejulkje 'elriirrlijL !c\ti)kL'rl. IicPr'tl ltxn beide klntrn r iur rlc h()cl\ cn hrelden ccn iuur hel r ocrtuiq llelestigd linl r arr. Dc klrciing i an de hcltlcidste r- {.jutlt-ourt rtl tttclrotrtl irt cett lr)tllcl-jLtlk ttlL't ccn blirzcl cn llpinottrtrt: I zegt itt: 0r tr lte t tttotlehr'r'ld. B.r.tl. C'al:ci.jde

Totale Scan 6, december 2005 - UMC Utrecht
Totaal - Kronos
Wijkkrant totaal november 2012.pdf - Het Gegraaf
december 2009 - Sportcommissie
December - Netwerk VSP
Nieuwsbrief december 2012 - Music & Lights
oktober - december - Gemeente Pittem
december 2007 - Jette
December 2011 - Gemeente Geetbets
171112 Thema november december 20017 - editie Limburg
Terzake, personeelsblad Raad van State, december 2012 - Mirjam ...
nieuwsbrief december 2012 - Gemeente Laarne
Nieuwsbrief CAV 40 jaar/ december 2008 - Stichting CAV
Lendeleeft oktober - november -december 2012 - Gemeente ...
Forum 2, november - december, jaargang 20 - Artesis Hogeschool ...
OIM Wegwijzer, december 2008
oktober - december - Gemeente Pittem
Informatieblad december 2007 - De Haan
Informatieblad december 2008 - De Haan
Wijkinfo december 2012 - Walboduin
de pfd versie december 2012 - Zoetermeer
ThuisBest nummer 4 - december 2013 - GroenWest
December 2012 nr. 58 - Loopgroep Hoorn
Nummer 16, december 2011 - Noord-Hollands Archief
Cultuurplus december 2012.pdf - Gemeente Wichelen
Artikel in Brandevoorter Courant december 2011 - Bas Schepers ...
Nieuwsbrief CAV 40 jaar/ december 2008 - Stichting CAV
Lopend Vuur van dec 2010 - Kerkplein Amersfoort
20111201 Nieuwe Tijd December 2011 - Maandblad ... - acv lrb Gent
Tielt - Winge juli – december 2012 - gemeente Tielt-Winge