Views
7 months ago

Museum Praet jaargang 1 no.1

Museum Praet jaargang 1

MUSEUM PRAET ' 1o iaargang ' nummer mei 1 996 Hf,En§ornffinffiffiffimsfi ry Ontstaan en tentoonstellingen In 1993 meidde een enthousiaste groep Princenhagenaars zich bij de KonraktKommissie Princenlage (K,K.P.) met het verzoek om eeri financlele bijdrage voor het opzetÍen van eefl werkgroep die zich ten doel stelde om het erfgoed van Princenhage te behouden en uit te draeen. Dit initiatief mondde in dalzelfde jaar uit in een tentoonstelling onder de naam'. Princenhaags Museum' Op 12 december 1993 was cuitureel centrum De Koe het middeipunt van Princenhage. Ruim 1200 personen bezochten dit eendags museum' Veel verenigingen en particulieren srelden niaterialen beschikbaar uit een ver en nabij verieden. De docirter va:r de laatste burgemee- §ter van Princenhage, burgemeester Sutorius, stelde de ambtsketen van haar vader beschikbaar en opende sainen met wethouder van Fessem deze tentoonstelling' Een iaar lateÍ kreeg de werkgroep het verzoek om een tenroonstellíng in te richten in het kader van de viering van 50 jaar bevrijd. Speciaai voor de jeugd van de basisscholen waren ook mensen uit het verzet bij de expositie betrokken. Oorlog en bevrijding zorgden voor veie gedenkwaardige herinneringen, maar de idee 'dit mag nooit meer gebeuren' vormde een belangrijk onderdeel van de tentoonsteiling. In 1995 was de werkgroep zodanig uitgebreid, dat men overging tot het oprichten van een stichting. De pas gereitaureerde Martinuskerk vormde de ideaLe expositieruimte vooÍ een tentoonsteilin g: Schilderachtig Princenhage. Schiiderijen uit de vorige eeuw en eigentijdse werken vormden de hoofdmoot van deze tweedaagse tentoonstelling die door + 1500 personen werd bezocht. Yoor dit jaar staat een ientoonstelling op stapei mer het thema: Naar schooL in Princenhage. N{aar hierover meer eiders in dit blad. Lezingen De stichting Princenhaags Museum streeft ernaar jaarhjks twee lezingen te orgaaiseren. Gerard Otten liet reeds zijn licht schijnen op de straatnalnen van ons dorp en de lezingen van cultuurhistoricus en Princenhage-kenner bij uitstek Eric Dolné maakten velen enthousiast voor de geschiederus van Princenhage. Karel Leenders die reeds ruim 20 jaar geieden zich bezighield (Foto: Frans van Son) Parachutistenfiets uít de Ttueede Wereldoorlog. Deze vowvlíets vterd tijdens de sprong op de rug gedragen. (fentoonstelling rer gele' genheid van 50 iaar bevrij' díng)

Jaargang 8, nummer 1 - BASF
jaargaNg 4 NUmmer 1 - Unfc
Jaargang 2, 1984, nr. 1 - Gewina
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
Jaargang 24 - Juli 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Jaargang 5 nummer 1 - BASF
ITANNOVA Jaargang 1, nummer 1 - Itannex
Jaargang 18 Binder nr. 1 MEI 2007 - Myrakels
Jaargang / Année 9, 2003, nr. 1 - Gewina
Jaargang 7, nummer 1, 2012 - GGzE
Magazine 1-2006 - Expressa Productions
1 SUCCULENTA jaargang 79 (1) 2000 - Au Cactus Francophone
Jaargang 42 . nummer 1 . april 2001 Ine Cuperus en Carien ...
Jaargang 21 - Juli 2005 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
#2 | jaargang 4 | juni 2008 - IJsselland Ziekenhuis
Het Klökske Jaargang 6 no 5 (1 oktober - 9 dec 2012) - Roermond ...
jaargang No. 107 Februari 200 - Historische Vereniging Heemstede ...
Folia jaargang 100 - Nr.1 - Koninklijke Nederlandse ...
Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene