Views
1 year ago

Museum Praet mei 2003

Museum Praet mei

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiW Irtfolntrtiebltrtl t'an S.richting Printenhuu,qs klusewn. - Extru bijluge bi.i Wijkblad Print'enlnge - nrci 2003 Aula Haagveld wordt Museum Princenhage Een permanent verbliif voor Stichting Princenhaags Museum Princenhage, de moeite rvaartll lrr lt)QJ k\\ rm cen enthoLt:tlsle utrrcp Princenhirgenaals bij elkaar'. die rarr me ning ra,aren dat het volgen van de geschieclenis van oÍ]s dorp. ooit een van de grootste gerTleenlen van Necler-land. voot' \ elcn loegJnkelitL zrru nlo!'lcn /i.in cn bli_1ven. De iverkgroep Haagse Beeu-tden o.i.v. Herman Dirven had zich al geclelail leerd ver'diept in de rijke historie van Princenha-ge. Dat raet'k rvas gedaan. maar houdt niet op. De -qlgantische it.ifrastrtLclurele rvetken r,an het moment, de A 16 & de ilSL, die op het vroegere glondgebied van Ptincenhage plaatsvinden. rvoelen een deel van c1e or:dste -teschiedenis naar bolen en r'"'i.i 1ropen dat de desbetreiïènde instanties hun L:ek in Jeze seticus nemen. Ook in lret dorp zell kt>rnen nt.rg br.jna dngeiijks clocurrenten en/of voorwerpell ter' heschikkiny \\il;rr\()()r Je'gr,rte tlllr.cil' slechts beperkt interesse kunnen toner. De Stichting Princenhaags .lviuseun'r heeli zicht tot doel ge-steld ook die geschiedenis clie r,an ''de gewone rniin'' uit ons dorp te beri.alen en op gere,ueicle tijdcn ondcr de aanclacht te brengen. Jaarlijks terugkerende thcma-tcntoonstellingen en publicaties via het u ijkblad middels de insert 1\luseumpraet is hier het bervijs vatt. Vcrdcr is er- een intel viewgroep die videobeelden maakt. Ecn grocicndc groep donxtcur: \tcunt rl Jczc activiteiten. Wat onthrak er nog aanl Juist, huisi'es tin-r: we giran op zoek naar een bescheiden maar ecn r.,aste plaats. De vootwerpen en doculrerten in bezit van de StichÍing Princenhaags Museum zijn opgeslagen op verschillende eclressen- Vergaderd u'ordt er thrris. in de Koe. op het indLrstrieterrein en vool'opslag van documenlen waren \re op het laatst zelfs uitgerveken naar de zoi der van de Lucia-villa. to1 deze lveer vool' dc Tl-rriiszorg rverd benodigti. We kwarren gelukki-u in gesprek met heÍ Besturir van de Protestilntse hegÍaaÍplaat\ H:ragrekl en kondett tot ovcrccltstetnn'rins komen om r,anafapril 2003 vor>r een redelijke huurplijs de niet gcbmikte. maat' bor"rlvkundig in goede staat verkerende aula uit l9J-3 te kunnen betreklien. Het is een bijzondere Iocatie op histolische grond. Het gebouw is. gelegen aan de Haagweg. geschikt voor vergaderen. 1ezingen en exposities. E,r is een grote zaal (de aulai \'oor ca- 3-5-50 zitplaatsen en een ruime vergadcrkanrer. Bovendien is er een keukcntje. toilet en ha11etje. Keruuerkend is cle overdekre poort met de gemetselde bogen. Stichting Princenhaags Muser-rm kan bovenclien gebruik maken van de par- Lccrllealscn ()l cr!en lcrïcin. De begraaiplaats achter het -eebouw is nronuraentaal en brengt. urede door de beloemde namen op het kerkhof, ccn cxtra nreerwaarde. Zo liggen er b.v. de opa en onla van Vincent van Gogh. de oud- Princenhtrgenaal en kunsthandelaar oom Vincent en zijn vLouw. De schrijfster Louise Stratenus (rvoonde in het lruis waat' iater Le Canard in kwam) en de heren van Burgst. een vermeende telg uit het geslacht r,an de Franse Bourbons. Om er nlaar een pàar te noemen...

Lespakket Nederlands - Van Gogh Museum
Programma Publicaties NL.indd - Van Gogh Museum
Mentaal mei 2012 - Vincent van Gogh
Docentenhandleiding - Van Gogh Museum
jaarverslag FM 2003.indd - Fries Museum
Kröller- Müller Museum jaarverslag
VGM/jaarverslag voor PDF 2003 - Van Gogh Museum
Jaarverslag KMM 2008 - Kröller-Müller Museum
Jaarverslag 2005 Stichting Van Gogh Museum Van ... - Sismus.org
Van Gogh en Montmartre - Van Gogh Museum
Docentenhandleiding Nederlands - Van Gogh Museum
VINCENT & DE IMPRESSIONISTEN - Van Gogh Museum
Onderbouw HAVO-VWO - Van Gogh Museum
VGM-jaarverslag 2004 - Van Gogh Museum