04.10.2018 Views

Jaarverslag 2016

lees in ons jaarverslag alles over activiteiten in het jaar 2016

lees in ons jaarverslag alles over activiteiten in het jaar 2016

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2016</strong>


Hieronder treft u een uitleg van de diverse icoontjes<br />

die door het jaarverslag heen gebruikt zijn.<br />

behandeling<br />

multimedia<br />

radio<br />

diagnose<br />

nalatenschap<br />

samenwerking<br />

donaties<br />

nationaal<br />

tv<br />

fondsenwerving<br />

onderzoek<br />

verbaal<br />

internationaal<br />

online<br />

voorlichting<br />

kwaliteit van leven<br />

oorzaken<br />

zorg<br />

kwaliteit<br />

printen


Inhoud<br />

Bericht van bestuur en directie .............................. 4<br />

4. Zorg .......................................................................................................................... 66<br />

1. Stichting MS Research ..................................................... 6<br />

5. Fondsenwerving .......................................................................... 72<br />

2. Wetenschappelijk onderzoek ........................ 24<br />

6. Financieel jaarverslag..................................................... 82<br />

3. voorlichting ............................................................................................. 56<br />

Woordenlijst ................................................................................................ 123


4 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Bericht van<br />

bestuur en directie W<br />

ereld MS Dag <strong>2016</strong> staat<br />

symbool voor het werk van onze<br />

Stichting in het verslagjaar.<br />

Op deze dag kwamen allen,<br />

die bij multiple sclerose<br />

betrokken zijn, bijeen; Onderzoekers,<br />

medici, paramedici, mensen met MS,<br />

mantelzorgers, patiëntenorganisaties,<br />

donateurs, ambassadeurs, farmaceuten en<br />

overheidsinstanties deelden hun kennis en<br />

ervaringen met elkaar, en met de zaal, maar<br />

ook via livestream met het Nederlandse<br />

publiek. Het is een voorbeeld van de<br />

verbindende rol die onze Stichting in veel<br />

situaties binnen het MS-veld breed vervult.<br />

Het Nederlandse publiek werd in dit<br />

verslagjaar multimediaal bereikt door middel<br />

van de campagne “Dancing Girl”. Reni en


5 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Daan de Boer dansen op de muziek van<br />

Eric Clapton en laten op zowel liefdevolle als<br />

aangrijpende wijze zien wat de gevolgen van<br />

leven met MS kunnen zijn.<br />

Ook dankzij aansprekende acties van<br />

MoveS en Mission Summit maakte het grote<br />

publiek kennis met MS en kwam massaal<br />

in beweging om fondsen te werven voor<br />

respectievelijk het Expertisecentrum Cognitie<br />

en Project Y van het MS Centrum Amsterdam.<br />

De persoonlijke wijze waarop de Gemmy<br />

en Mibeth Tichelaar Foundation de<br />

nagedachtenis aan hun dierbaren vorm<br />

geeft, biedt met name jonge onderzoekers<br />

kansen. Met genoemde initiatieven steeg het<br />

percentage geoormerkte giften significant.<br />

Eveneens andere vormen van financiering<br />

deden hun intrede; binnen de sectie<br />

gezondheidsfondsen is, dankzij zowel publieke<br />

private samenwerking als de samenwerking<br />

binnen het programma translationeel<br />

onderzoek via ZonMw, het budget dat ten<br />

goede komt aan wetenschappelijk onderzoek<br />

aanzienlijk vergroot.<br />

Dankbaar zijn we voor al die trouwe donateurs<br />

die onveranderd in welke vorm dan ook<br />

door hun donaties de continuïteit van het<br />

MS-onderzoek borgen.<br />

De inzet van ambassadeurs zoals Wolter<br />

Kroes blijft van onschatbare waarde voor het<br />

vergroten van de bekendheid van MS.<br />

Wegens overlijden ontvielen ons helaas<br />

voormalig voorzitter van onze Stichting<br />

Maarten Nieuwenhuys, lid van ons<br />

Comité van Aanbeveling Cox Habbema en<br />

vrijwilligster Dorotha Lacko. In gedachten blijft<br />

hun bijzondere inzet ten behoeve van ons<br />

werk.<br />

Vele inmiddels overleden donateurs dachten<br />

bij leven op bijzondere wijze aan een<br />

toekomst waarin MS goed behandelbaar en<br />

hopelijk ooit te genezen is; zij beschreven<br />

ons in hun nalatenschap. Mede dankzij hen<br />

kunnen wij nu veelbelovend wetenschappelijk<br />

onderzoek mogelijk maken. Onze gedachten<br />

van dankbaarheid gaan postuum naar deze<br />

donateurs uit.<br />

Willeke Heijbroek-de Clercq, Dorinda Roos,<br />

Voorzitter<br />

Directeur<br />

Wist u dat?<br />

Er belangrijke delen van<br />

de MS-puzzel gevonden<br />

zijn, maar dat de complete<br />

puzzel nog moet worden<br />

gelegd?


smsr staat voor<br />

vier belangrijke<br />

kernwaarden.<br />

q 8<br />

Wist u dat... er sinds de<br />

oprichting ruim 58 miljoen<br />

euro is besteed aan<br />

onderzoek?<br />

q 11<br />

eén van de<br />

kerntaken van<br />

smsr is het werven<br />

van fondsen.<br />

11<br />

q 11<br />

11


smsr is en blijft<br />

onveranderd een<br />

16<br />

q 16<br />

“erkend goed<br />

doel”!<br />

1<br />

stichting<br />

ms research<br />

iedere dag bouwt<br />

de stichting op een<br />

gemotiveerd vast<br />

team betrokkenen.<br />

q 18<br />

18


8 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Stichting<br />

MS Research<br />

(smsr)<br />

I<br />

1.1 Inleiding<br />

Plaats van de Stichting in de<br />

samenleving<br />

Stichting MS Research<br />

(1980) neemt als<br />

charitatieve instelling op nationaal niveau een<br />

centrale plaats in tussen, wetenschappers,<br />

neurologen en andere aan MS verbonden<br />

beroepsgroepen. Uiteraard neemt ze deze<br />

plaats eveneens in tussen mensen met MS,<br />

donateurs, mantelzorgers, vrijwilligers, diverse<br />

aan MS gerelateerde organisaties, en<br />

natuurlijk het grote publiek.<br />

De Stichting stimuleert wetenschappers<br />

tot publicatie en daarmee tevens tot het<br />

op internationaal niveau delen van kennis.<br />

Ook staat de Stichting voor het werven van<br />

fondsen, het inspireren van donateurs tot<br />

het doen van giften of het organiseren van<br />

activiteiten. Daarnaast informeert de Stichting<br />

een breed publiek en spant zich in voor een<br />

samenleving waarbinnen MS-onderzoek<br />

continuïteit en nieuwe impulsen kent en<br />

waarbinnen begrip bestaat en ontstaat voor<br />

mensen met MS. Uiteindelijk streeft de<br />

Stichting naar het vinden van de oorzaak en<br />

vervolgens de behandeling van MS, met als<br />

ultiem doel genezing van de ziekte.<br />

1.2 Missie en kernwaarden<br />

Door wetenschappelijk onderzoek te<br />

financieren beoogt de Stichting dat de<br />

oorzaken van en de oplossing voor MS<br />

gevonden wordt. Daarnaast willen wij begrip<br />

creëren voor mensen met MS door het geven<br />

van voorlichting aan beroepsbeoefenaren en<br />

een breed publiek. Tevens hebben wij als<br />

doelstelling het verbeteren van de kwaliteit en<br />

organisatie van zorg, ten behoeve van alle<br />

mensen met MS.<br />

Kort gezegd: wij werken aan een betere<br />

toekomst voor mensen met MS, in de eerste<br />

plaats door het oplossen van de ziekte en<br />

streven daarbij de realisatie van de later te<br />

noemen drie kerndoelen na.<br />

Binnen het streven ‘MS de wereld uit te<br />

krijgen’, zijn de volgende kernwaarden de<br />

norm voor ons handelen:<br />

Integriteit<br />

Met deze kernwaarde verwoorden wij de<br />

wijze waarop we omgaan met de aan ons<br />

toevertrouwde fondsen, giften en donaties,<br />

als ook de wijze waarop wij omgaan met<br />

onze relaties en donateurs, mensen met MS,<br />

wetenschappers of andere betrokkenen.<br />

stichting ms research


9 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Betrouwbaarheid<br />

Deskundigheid<br />

op!Actie<br />

ArenA MoveS<br />

Opbrengst: € 160.743<br />

De eerste editie van ArenA MoveS was een groot<br />

succes! Meer dan 1200 deelnemers beklommen de<br />

trappen van de Amsterdam ArenA om geld op te halen<br />

voor MS-onderzoek. Deelnemers konden kiezen voor<br />

een verschillend aantal treden: 700, 2500 of zelfs<br />

5000 treden! Alles voor een MS vrije wereld.<br />

Naast ArenA MoveS organiseert MoveS al een aantal<br />

jaren “Klimmen tegen MS “. Een groep van zo’n<br />

600 mensen met en zonder MS gaan fietsend of<br />

wandelend de Mont Ventoux op.<br />

MoveS haalde in <strong>2016</strong> in totaal ruim € 730.000 euro<br />

Onze financieel gerelateerde processen<br />

De Wetenschappelijke Raad (WR),<br />

(inkomsten/donaties – uitgaven/subsidies)<br />

met zowel deskundigen uit het MS-<br />

en gegevens dienen ten alle tijden optimaal,<br />

onderzoeksveld, als onafhankelijke leden<br />

dus betrouwbaar, te worden bewaakt en<br />

uit betrokken beroepenvelden, beoordeelt<br />

beveiligd. Hierop zijn alle processen ingericht<br />

gedegen en nauwkeurig de ingediende<br />

en daartoe worden de financiële gegevens<br />

onderzoeksvoorstellen. Voor een internationale<br />

tenminste halfjaarlijks door de accountant<br />

toetsing legt de WR de voorstellen voor aan<br />

gecontroleerd.<br />

buitenlandse deskundigen, individueel en/of<br />

verbonden binnen een auditcommissie.<br />

Aan ons toevertrouwde gelden worden niet<br />

belegd in effecten. Gebleken is dat de gever<br />

De Stichting heeft internationaal een<br />

vindt dat zijn donatie per definitie bedoeld is<br />

goede reputatie en wordt als voorbeeld<br />

om de missie van de Stichting te vervullen en<br />

genoemd voor buitenlandse organisaties<br />

niet om vermogensaanwas te realiseren en<br />

die zich eveneens bezig houden met het<br />

daardoor (eveneens) risico te lopen.<br />

subsidiëren van onderzoek naar MS binnen


10 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

de internationale koepel, de MS International<br />

Federation (MSIF).<br />

De jaarlijks gesubsidieerde MS-centra<br />

behoren tot de top vijf van MS-centra ter<br />

wereld. Door intensieve, internationale<br />

contacten is het MS-onderzoek in Nederland<br />

goed afgestemd op onderzoeksactiviteiten van<br />

andere landen.<br />

In samenwerking met zorginstellingen,<br />

beroepsbeoefenaren, patiëntenverenigingen,<br />

zorgverzekeraars, Zorg Instituut Nederland,<br />

Nederlandse Zorgautoriteit, de overheid<br />

(VWS) en andere relevante betrokkenen<br />

wordt kritisch gekeken naar de activiteiten<br />

ter verbetering van de organisatie van<br />

MS-zorg.<br />

Resultaatgerichtheid<br />

Gezien onze plaats in de samenleving,<br />

tussen wetenschappers, mensen met MS<br />

en donateurs, zijn wij ons bewust van de<br />

diverse levende krachten, verwachtingen<br />

en verantwoordelijkheden in relatie tot de<br />

doelstellingen en jegens giften aan ons<br />

toegekend.<br />

Alle betrokkenen verlangen resultaat:<br />

baanbrekend onderzoek; kwaliteit van leven<br />

en effectieve besteding van giften. Wij zijn<br />

doordrongen van die verschillende posities en<br />

beschouwen resultaatgerichtheid, richting alle<br />

betrokkenen, als kernwaarde.<br />

1.3 Drie kerndoelen<br />

SMSR heeft als primair<br />

doel het stimuleren en<br />

financieren van wetenschappelijk onderzoek<br />

naar oorzaak van en oplossing voor multiple<br />

sclerose.<br />

Daarnaast heeft de Stichting als<br />

doelstelling voorlichting te geven over<br />

de wetenschappelijke, medische en<br />

maatschappelijke aspecten van MS aan een<br />

breed publiek. Doordat de ziekte vaak een<br />

onvoorspelbaar verloop kent zijn de gevolgen<br />

voor de omgeving van de patiënt vaak moeilijk<br />

te begrijpen. Voorlichting kan dit begrip<br />

verbeteren.<br />

stichting ms research


11 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Voorlichting over resultaten uit het onderzoek<br />

wordt primair door de Stichting of door aan<br />

haar verbonden onderzoekers zelf gegeven.<br />

Aan de andere invullingen van voorlichting<br />

kan ook vorm geven worden door derden; bij<br />

voorkeur binnen samenwerkingsverbanden, al<br />

dan niet in subsidievorm.<br />

Tot slot stimuleert de Stichting de ontwikkeling<br />

van kwalitatieve en toegankelijke zorg<br />

voor alle mensen met MS in Nederland.<br />

Daartoe wordt intensief samengewerkt met<br />

samenwerkingspartners.<br />

Resultaten in het kort<br />

Sinds haar oprichting heeft de Stichting<br />

ruim 58 miljoen euro aan wetenschappelijk<br />

onderzoek besteed en zijn er bemoedigende<br />

resultaten behaald: het diagnosetraject is<br />

sterk verbeterd, het ontstaan en het verloop<br />

van de ziekte zijn beter in kaart gebracht<br />

en de behandeling en de kwaliteit van de<br />

zorg zijn vooruitgegaan. Puzzelstukjes van<br />

de oorzaak zijn gevonden, maar de puzzel<br />

is nog niet gelegd. Er is diverse medicatie<br />

beschikbaar en meer is in ontwikkeling.<br />

Daarnaast heeft de inzet van de Stichting<br />

er (mede) voor gezorgd dat de algemene<br />

bekendheid van de ziekte MS is vergroot en<br />

samenwerkingsverbanden tussen wetenschap<br />

en kliniek zijn ontstaan. Aan voorlichting en<br />

zorg is circa 530.000 euro besteed.<br />

1.4 Kerntaken<br />

De missie, kernwaarden en -doelen<br />

van onze Stichting leiden tot de<br />

volgende kerntaken:<br />

Stimuleren en subsidiëren van research<br />

De Stichting kent jaarlijks subsidies toe<br />

aan kwalitatief hoogstaand onderzoek,<br />

dat voor toekenning eerst wordt onderworpen<br />

aan een strenge toetsing. Om interesse<br />

binnen nieuwe generaties onderzoekers voor<br />

MS te stimuleren en dus ook de kwaliteit van<br />

het onderzoek ook in de toekomst hoog te<br />

houden, wordt speciale aandacht besteed aan<br />

de stimulering van jonge onderzoekers, bijv. in<br />

de vorm van een fellowship en het<br />

reisstipendium.<br />

Geven van voorlichting<br />

Het ziekteverloop van MS is<br />

onvoorspelbaar en daarom voor een<br />

buitenstaander moeilijk te begrijpen. Door<br />

meer mensen te informeren over de ziekte MS<br />

willen wij de basale kennis over de ziekte<br />

vergroten, zodat er uiteindelijk meer begrip<br />

ontstaat voor mensen met MS.<br />

Stimuleren van goede zorg<br />

SMSR werkt, in nauwe samenwerking<br />

met haar partners, aan het bevorderen<br />

van kwalitatieve MS-zorg, toegankelijk voor<br />

iedereen met MS in Nederland.


12 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Werven van fondsen<br />

Wij ontvangen geen subsidies van de<br />

overheid of van andere instanties en<br />

zijn dus afhankelijk van particuliere giften. Wij<br />

stimuleren daarom onze verschillende<br />

doelgroepen regelmatig tot het doen van<br />

giften, zoals donaties, periodieke schenkingen<br />

en nalatenschappen. Ook komen er<br />

inkomsten uit fondsenwervende acties die<br />

door particulieren en bedrijven, of door de<br />

Stichting zelf worden georganiseerd.<br />

Samenwerken<br />

Samen bén en bereik je meer, op<br />

nationaal en op internationaal niveau.<br />

In Nederland is SMSR nauw verbonden met<br />

de drie academische MS-centra, de MS<br />

Hersenbank, zorginstelling en MSexpertisecentrum<br />

Nieuw Unicum en de MS<br />

Vereniging Nederland.<br />

Op mondiaal niveau is de Stichting het<br />

Nederlandse lid van de internationale<br />

overkoepelende organisatie MSIF, die als doel<br />

heeft de kwaliteit van leven van mensen met<br />

MS in de hele wereld te verbeteren. Tevens<br />

participeren wij actief binnen de Progressive<br />

MS Alliance, die tot doel heeft behandeling<br />

voor progressieve MS een enorme impuls te<br />

geven.<br />

1.5 Vooruitblik<br />

Missie, kerndoelen en<br />

kernwaarden krijgen<br />

uitdrukking in de praktijk. Bestuur<br />

en directie hebben daarom beleids uitgangspunten<br />

geformuleerd. Deze zijn in het<br />

meerjarenbeleidsplan (zie msresearch.nl)<br />

te lezen en vormen de grondslagen voor de<br />

activiteiten van het bureau van onze Stichting.<br />

2017<br />

Wanneer mondiaal aan wetenschappers<br />

een reële inschatting gevraagd wordt van<br />

de benodigde jaren om MS op te lossen,<br />

schetsen zij een horizon van circa 25 jaar.<br />

Directe consequentie hiervan is dat wij onszelf<br />

de opdracht stellen ons in te spannen om<br />

(mede) zorg te dragen voor de financiering<br />

van het nodige wetenschappelijke onderzoek<br />

in genoemde periode. Kortom, Stichting MS<br />

Research vraagt zich voortdurend af op welke<br />

wijze continuïteit kan worden gewaarborgd,<br />

voor de financiering van de benodigde<br />

onderzoeksagenda.<br />

Focus op onderzoek<br />

In 2014 is besloten dat de Stichting zich de<br />

komende jaren nadrukkelijker richt op haar<br />

primaire kerndoel, namelijk het financieren<br />

van wetenschappelijk onderzoek.<br />

Meerjarenbeleid<br />

In het meerjarenbeleidsplan <strong>2016</strong> - 2021<br />

is de ambitie opgenomen om de som der<br />

inkomsten tenminste jaarlijks gelijk te houden.<br />

Dit lijkt weinig ambitieus, echter met het<br />

gegeven dat inkomsten van, qua omvang en<br />

doelstelling, soortgelijke fondsen met 10%<br />

dalen (bron: Goede Doelen Nederland),<br />

impliceert dit voor onze organisatie een<br />

vooralsnog blijvende uitdaging. Over<br />

<strong>2016</strong> blijkt dat de inkomsten uit eigen<br />

fondsenwerving ten opzichte van 2015 met<br />

2,7% zijn gedaald.<br />

De uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek<br />

beogen binnen de meerjaren- begroting een<br />

lichting stijging. De bijdragen aan de MScentra<br />

zijn in <strong>2016</strong> grotendeels gefinancierd<br />

uit de actieve jaarinkomsten, mede door<br />

de hoge baten uit nalatenschappen.<br />

Per saldo is er meer geld beschikbaar<br />

voor wetenschappelijk onderzoek. De<br />

bestemmingsreserve “Wetenschap” is met<br />

stichting ms research


13 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

€ 2.078.917 gestegen naar een omvang<br />

van € 9.419.650 per 31 december <strong>2016</strong>.<br />

Dit beeld is deels vertekend doordat,<br />

vanwege de planning van een internationale<br />

audit, de volgende toekenningen van de<br />

programmasubsidies volgen in het voorjaar<br />

van 2017.<br />

Naast het continueren van de huidige<br />

subsidievormen zijn er de komende jaren de<br />

volgende ontwikkelingen:<br />

• De intentie blijft de komende jaren<br />

financieel bij te dragen aan de internationale<br />

onderzoeksinspanningen op het<br />

gebied van progressieve MS. De Stichting<br />

is er van overtuigd dat internationale<br />

samenwerking op onderzoeks gebied de<br />

beste manier is om resultaten te behalen<br />

tegen deze vorm van MS.<br />

• Vanuit een nalatenschap waaruit<br />

fondsen beschikbaar zijn gesteld voor<br />

klinisch gerelateerd onderzoek wordt de<br />

gelegenheid geboden aanvragen in te<br />

dienen.<br />

• Onveranderd zetten wij ons op nationaal<br />

niveau in om toegankelijkheid van<br />

medicatie en behandeling te realiseren.<br />

• De ontwikkeling van kwaliteits- en<br />

zorgstandaard MS heeft onze speciale<br />

aandacht.<br />

• Het internationaal delen van in Nederland<br />

beschikbare kennis rondom de zorg<br />

voor mensen met progressieve MS via<br />

zorginstelling Nieuw Unicum zal door<br />

ons mede gefaciliteerd worden; waar het<br />

schrijven van de internationale richtlijn van<br />

palliatieve zorg bij progressieve MS een<br />

speerpunt is.<br />

• Het op nationaal niveau delen en<br />

verspreiden van deze hierboven genoemde<br />

kennis.<br />

• Ondersteunen van (overbruggings-)<br />

regelingen van diverse vergoedingen in<br />

relatie tot zorg voor mensen met MS<br />

• Het ondersteunen en faciliteren van de<br />

voorlichtingsdienst 1 MS-loket.<br />

• Het jaarlijks financieren van twee MSIF<br />

Du Pré beurzen. Met deze reisbeurs<br />

kunnen jonge onderzoekers een<br />

werkbezoek brengen aan een topinstituut<br />

gespecialiseerd in MS.<br />

• Het bevorderen van publiek-private<br />

samenwerkingsverbanden, vanuit de<br />

overheid gestimuleerd, met als doel<br />

het versnellen van de ontwikkeling van<br />

innovatieve oplossingen.<br />

• Het betrekken van patiënten bij de<br />

beoordeling van aanvragen voor<br />

onderzoeksubsidies in de vorm van het<br />

ervaringsdeskundigenpanel.<br />

• Het verder optimaliseren van de social<br />

media activiteiten van de Stichting.<br />

• Het opzetten van een meerjarige landelijke<br />

awareness campagne rondom MS, met het<br />

uiteindelijke doel het werven van fondsen.<br />

1.6 Interne en externe factoren<br />

Sterktes<br />

• De Stichting is bewezen succesvol in de<br />

werving van middelen ten behoeve van<br />

de financiering van wetenschappelijk<br />

onderzoek naar MS.<br />

• In haar 36-jarig bestaan is veel kennis en<br />

ervaring opgebouwd met het selecteren (afen<br />

toewijzen) van subsidieverzoeken voor<br />

research.<br />

• De Stichting is alom erkend als<br />

gezaghebbend gesprekspartner en<br />

intermediair binnen het MS-veld in de<br />

meest brede zin van het woord. Haar


14 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

onafhankelijke positie maakt dat de<br />

Stichting in voortdurende dialoog staat met<br />

alle relevante stakeholders.<br />

• De Stichting is actief en gerespecteerd lid<br />

van de internationale koepel voor MSorganisaties,<br />

de MSIF.<br />

Zwaktes<br />

• De Stichting onderhoudt solide contacten<br />

met haar donateurs, die maximaal op maat<br />

bediend worden met informatie (zowel naar<br />

soort als in tijd). Gezien de opbouw van het<br />

donateurenbestand en het veranderende<br />

geefgedrag, is het nodig om nieuwe<br />

donateurs in nieuwe doelgroepen te vinden.<br />

De Stichting heeft hierin onveranderd nog<br />

verdere stappen te zetten.<br />

‘De alliantie heeft onze oproep<br />

beantwoord en dat moet mensen<br />

met progressieve MS wel hoop<br />

geven.’<br />

Mr. Alexis Donelly uit Ierland<br />

(lid Wetenschappelijke Advies<br />

Commissie van de Progressive MS<br />

Alliance, heeft progressieve MS)<br />

• Dankzij grote bijdragen van de Stichting is<br />

in de afgelopen decennia MS in Nederland<br />

op de kaart gezet, infrastructureel, in<br />

termen van research-output en wat betreft<br />

publieke awareness. In toenemende mate<br />

wordt verlangd dat de Stichting om, niet<br />

alleen voor de wetenschap maar ook<br />

voor het publiek, meetbare effecten en<br />

resultaten laat zien. De Stichting trekt zich<br />

die vraag aan en moet zich inspannen<br />

hierover concreter te rapporteren. Impact<br />

van lange termijn wetenschappelijk<br />

onderzoek helder communiceren, dat zich<br />

dikwijls nog op een heel fundamenteel<br />

niveau bevindt, is lastig.<br />

Kansen<br />

• Multiple sclerose is een bijzonder<br />

ziektebeeld dat veel lichaamsfuncties kan<br />

raken. Anders dan bijvoorbeeld kanker<br />

en hart- en vaatziekten, is het aantal<br />

mensen met MS beperkt. De Stichting<br />

heeft dus een niche-positie, die op zich<br />

zelf mogelijkheden biedt voor verdere<br />

naamsbekendheid en verbinding met<br />

(institutionele) partijen.<br />

• De nieuwe tijd, waarin ‘social media’ relatief<br />

dominant zijn, schept nieuwe kansen voor<br />

acties en campagnes, zowel in termen<br />

van communicatie als werving. Precisiemarketing<br />

(aansluiten op juiste thema,<br />

juiste sentiment, juiste groep) is hierbij<br />

belangrijk.<br />

• Het vanuit de MSIF geïnitieerde project<br />

voor progressieve MS, dat de op<br />

wereldschaal verder is uitgerold, biedt<br />

sterke aanknopingspunten voor blijvende<br />

aandacht. De opdracht is die aandacht te<br />

organiseren en te converteren.<br />

stichting ms research


15 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

• Het in 2015 geïnitieerde overleg tussen<br />

de 3 academische MS-Centra, de MS<br />

Hersenbank en onze Stichting, heeft<br />

een terugkerend karakter gekregen<br />

en wordt voortgezet. Dit overleg zal<br />

beleidsbepalende beslissingen mede vorm<br />

geven. Inmiddels is MS-Neth opgericht,<br />

een landelijke samenwerking tussen<br />

bovengenoemde onderzoeksinstituten.<br />

De Stichting raadpleegt hen bij actuele en<br />

beleidsbepalende issues.<br />

Bedreigingen<br />

• Onveranderd beweegt de samenleving van<br />

een verzorgingsstaat naar een maatschappij<br />

waarin zelfredzaamheid meer nadruk<br />

krijgt. Dat betekent dat meer organisaties<br />

zich richten op de markt voor filantropie<br />

en fondsenwerving. Dat betekent nieuwe<br />

toetreders. En dus is extra scherpte vereist:<br />

in de eigen positionering, boodschap en<br />

aantoonbare toegevoegde waarde.<br />

• Het sentiment van de nieuwe tijd is<br />

in algemene zin te kenmerken als<br />

‘kortstondigheid’ of ‘ad hoc’. MS<br />

daarentegen heeft een tegenovergestelde<br />

dynamiek: het is een ziekte met een<br />

natuurlijk beloop dat zich over tientallen<br />

jaren kan uitstrekken. De Stichting heeft de<br />

opdracht na te denken over een antwoord<br />

vanuit haar eigen missie op dit aspect van<br />

de tijdgeest.<br />

• In Nederland zijn verschillende MSorganisaties<br />

actief. Elke organisatie<br />

heeft een eigen signatuur. Tegelijk is<br />

verwarring bij het grote publiek niet<br />

ondenkbaar. Stichting MS Research<br />

vindt dat onwenselijk en houdt een<br />

open oog voor veranderingen en andere<br />

samenwerkingsvormen.<br />

• Stichting MS Research heeft zichzelf<br />

de vraag gesteld op welke wijze zij dient<br />

te anticiperen op de veranderende<br />

arbeidsmarkt, in het bijzonder de vraag in<br />

hoeverre de organisatie in de toekomst nog<br />

de beschikking zal kunnen hebben over<br />

medewerkers die gezien hun langjarige<br />

ervaring bij en kennis van de Stichting mede<br />

borg staan voor de kwaliteit van de output.<br />

• Nederland kent een unieke en lange<br />

traditie om fondsen te werven voor goede<br />

doelen met een loterij. Jaarlijks dragen de<br />

Nederlandse loterijen zo’n € 750 miljoen<br />

bij aan de samenleving. Vele duizenden<br />

maatschappelijke initiatieven op het vlak<br />

van natuur en milieu, sport, internationale<br />

samenwerking, mensenrechten,<br />

cultuur, sociale cohesie, gezondheid en<br />

welzijn komen hierdoor mede tot stand.<br />

Tegelijkertijd is het een kwetsbaar systeem.<br />

Bij alle wijzigingen in het kansspelbeleid<br />

zouden de eventuele gevolgen voor de<br />

maatschappelijke opbrengsten voor ogen<br />

gehouden moeten worden. Het bevorderen<br />

van hoge maatschappelijke opbrengsten<br />

uit loterijen zou daarom een officiële<br />

doelstelling van het kansspelbeleid moeten<br />

worden.


16 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

1.7 Maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid<br />

De eerder geformuleerde<br />

kernwaarden zijn een opdracht<br />

aan ons zelf – een voorrecht en een hartelijke<br />

plicht deze waarden dagelijks intern en extern<br />

na te leven. Ondersteunend aan deze belofte<br />

aan de samenleving moge zijn dat Stichting<br />

MS Research via diverse organisaties daarin<br />

verankerd is.<br />

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)<br />

De Belastingdienst heeft Stichting MS<br />

Research per 1 januari 2008 aangemerkt als<br />

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).<br />

De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.<br />

De status ANBI-instelling geeft donateurs van<br />

de Stichting de mogelijkheid een gewone gift<br />

aan Stichting MS Research onder bepaalde<br />

voorwaarden af te trekken van de heffing<br />

voor de Inkomstenbelasting. Zie anbi.nl en of<br />

belastingdienst.nl.<br />

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)<br />

Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF<br />

is een onafhankelijke stichting die toezicht<br />

houdt op de inzameling van geld voor goede<br />

doelen. Het CBF bevordert dat in Nederland<br />

werving en besteding van fondsen op een<br />

verantwoorde manier plaatsvinden en<br />

geeft voorlichting en advies aan bedrijven,<br />

instellingen, overheid en publiek. Tevens is<br />

het dé organisatie die keurmerken toekent<br />

aan fondsenwervende instellingen die zich<br />

op verantwoorde wijze bezighouden met<br />

het inzamelen en besteden van geld voor<br />

een ‘goed doel’. Sinds 1997 is Stichting MS<br />

Research in het bezit van dit CBF-Keur voor<br />

goede doelen. In 2015 heeft de Stichting een<br />

assessment ten behoeve van een nieuwe<br />

erkenningsregeling doorlopen, waarvan de<br />

uitkomst begin <strong>2016</strong> bekend werd gemaakt.<br />

Het resultaat was dat de Stichting voldoet aan<br />

de nieuwe erkenningsvoorwaarden zodat deze<br />

vanaf 1 juli <strong>2016</strong> een ‘erkend goed doel’ is.<br />

De nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat<br />

er een eenduidige en door de sector breed<br />

gedragen erkenning is ontstaan. Donateurs<br />

en andere belanghebbenden weten daardoor<br />

zeker dat erkende organisaties aan heldere<br />

spelregels voldoen, weten wat ze willen<br />

bereiken en daar open en begrijpelijk over<br />

communiceren. Ook andere partijen, zoals<br />

banken, loterijen en gemeenten, vragen<br />

steeds vaker om de erkenning. Bovendien<br />

versterken de toetsing en het toezicht door het<br />

CBF het maatschappelijk vertrouwen in de<br />

sector als geheel.<br />

Stichting MS Research hecht er waarde<br />

aan over dit keurmerk te beschikken:<br />

donateurs vragen er naar en geven aan het<br />

keurmerkbezit te laten meewegen bij de<br />

beslissing om het werk van de organisatie te<br />

steunen. Zie cbf.nl.<br />

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)<br />

De Stichting is lid van de SGF. In<br />

de SGF bundelen meer dan twintig<br />

gezondheidsfondsen als goede-doelenorganisaties<br />

hun krachten. De leden van<br />

de SGF zijn gericht op samenwerking.<br />

Door gemeenschappelijk<br />

aan bepaalde<br />

thema’s (bijvoorbeeld<br />

patiëntenparticipatie<br />

en preventie) te werken<br />

kan de kwaliteit van de output van de<br />

ledenorganisaties versterkt worden. Op die<br />

manier kan tevens worden bijgedragen aan<br />

het publieksvertrouwen.<br />

stichting ms research


17 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Alle bij de SGF aangesloten leden investeren<br />

in wetenschappelijk onderzoek. Om die<br />

reden zet de SGF zich in om de samenhang<br />

van dat onderzoek te bevorderen, o.a.<br />

door het faciliteren van gezamenlijke<br />

onderzoeksprogramma’s of de gezamenlijke<br />

aanpak van knelpunten in wetenschappelijk<br />

onderzoek. In dit verslagjaar is in<br />

samenwerking met de SGF een belangrijke<br />

vorm aan publiek private samenwerking<br />

gegeven. Zie gezondheidsfondsen.nl.<br />

Goede Doelen Nederland<br />

Stichting MS Research is lid<br />

van Goede Doelen Nederland<br />

en onderschrijft hiermee de doelstelling<br />

van de organisatie die gericht is op het voor<br />

de consument inzichtelijk maken van de<br />

goede-doelen-sector en het vergroten van<br />

het publieksvertrouwen in de kwaliteit van de<br />

sector. Deze organisatie organiseert workshops<br />

of kennissessies op specifieke terreinen<br />

als voorlichting en donateurbeheer. Medewerkers<br />

van Stichting MS Research nemen hier<br />

geregeld aan deel en vergroten hiermee kun<br />

kennis en vaardigheden. Dankzij de diensten<br />

van aangesloten lid-organisaties, heeft MS Research<br />

eveneens prijsafspraken gemaakt ten<br />

behoeve van o.a. mailingen en advertenties.<br />

Zie goededoelennederland.nl.<br />

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen<br />

(MVO)<br />

Stichting MS Research<br />

is zich ervan bewust<br />

dat de activiteiten die zij<br />

ontplooit maatschappelijke<br />

effecten hebben. Deze<br />

effecten zijn deels gewenst: de resultaten en<br />

uitkomsten van onderzoek, de toenemende<br />

naamsbekendheid van de organisatie en de<br />

verbetering van de zorg voor mensen met MS.<br />

Deels zijn de effecten echter niet te vermijden<br />

maar ongewenst: gebruik making van energie<br />

en materialen.<br />

Stichting MS Research streeft naar<br />

duurzaamheid. Dit is een vaste leidraad bij de<br />

uitoefening van ons werk. Dat vertaalt zich in<br />

kleinere en grotere aspecten;<br />

Stichting MS Research attendeert donateurs<br />

en belangstellenden bijvoorbeeld actief op de<br />

mogelijkheid informatie digitaal in plaats van<br />

in gedrukte vorm te ontvangen. Dit komt de<br />

belasting van het milieu ten goede en voorziet<br />

hiermee in een groeiende behoefte.<br />

De maatschappelijke betrokkenheid van de<br />

Stichting, binnen een bredere thematische<br />

visie op ‘de gezonde mens’, was een<br />

belangrijke reden om haar partnership als<br />

‘founding father’ bij ‘Corpus Experience’ te<br />

continueren.


18 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Klachtenprocedure<br />

Klachten zijn voor de Stichting MS Research<br />

een waardevolle bron van informatie<br />

met betrekking tot de kwaliteit van het<br />

functioneren en het beeld dat de buitenwereld<br />

over het functioneren van Stichting MS<br />

Research heeft.<br />

Stichting MS Research hanteert een<br />

klachtenprocedure voor het omgaan<br />

met klachten. Deze klachtenprocedure<br />

is opgenomen in het Huishoudelijk<br />

Reglement. Alle klachten worden direct in<br />

behandeling genomen. De wijzen waarop de<br />

klachten worden behandeld zijn mondeling<br />

(telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail).<br />

Indien een klacht niet direct afdoende<br />

behandeld kan worden dan ontvangt de<br />

klager zo spoedig mogelijk informatie over<br />

de verwachte wijze en tijdsduur van de<br />

klachtafhandeling.<br />

Er zijn in <strong>2016</strong> zes klachten binnengekomen<br />

bij Stichting MS Research. Deze zijn<br />

schriftelijk ingediend (één per brief en vijf per<br />

e-mail). Vier klachten hadden betrekking op<br />

de nieuwe tv commercial. De klachten zijn<br />

opgenomen in een register en zijn telefonisch<br />

of schriftelijk (per e-mail) afgehandeld. In<br />

geen van de gevallen hebben de klachten<br />

geleid tot vervolgacties van de klager.<br />

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie<br />

en de uitvoering van het klachtenbeleid<br />

ligt bij de directeur. De medewerkers van<br />

Stichting MS Research hebben een eigen<br />

verantwoordelijkheid actief te handelen<br />

overeenkomstig het klachtenbeleid van de<br />

Stichting, zowel in- als extern.<br />

1.8 Organisatie<br />

Bureau<br />

Het bureau van de Stichting heeft een<br />

relatief platte organisatiestructuur.<br />

Het werk wordt voornamelijk uitgevoerd<br />

door betaalde medewerkers en deels door<br />

vrijwilligers. De organisatie is afhankelijk<br />

van giften van particulieren en bedrijven<br />

en streeft ernaar de kosten zo laag<br />

mogelijk te houden bij het uitvoeren van de<br />

werkzaamheden.<br />

Onze Stichting had in <strong>2016</strong> gemiddeld<br />

9 medewerkers in dienst, dit leidt tot 6,5<br />

FTE. Jaarlijks vinden met alle medewerkers<br />

functioneringsgesprekken plaats. De<br />

arbeidsvoorwaarden van Stichting MS<br />

Research zijn geregeld in een aparte op de<br />

organisatie toegesneden regeling. Hierin zijn<br />

de rechten en plichten van de werkgever en<br />

de werknemer beschreven. De regeling wordt<br />

momenteel geactualiseerd.<br />

De Stichting volgt het loongebouw van Goede<br />

Doelen Nederland.<br />

De brutosalarissen per maand, bij een voltijd<br />

aanstelling zijn als volgt:<br />

Functie van tot<br />

Directie en management € 4.750 € 7.300<br />

Onderzoek, financiën,<br />

communicatie en<br />

fondsenwerving<br />

Donateursadministratie<br />

en secretariaat<br />

€ 2.800 € 4.500<br />

€ 2.250 € 3.500<br />

Naast salaris ontvangt het personeel<br />

acht procent vakantiegeld. Er zijn een<br />

aantal secundaire arbeidsvoorwaarden<br />

waaronder opleidingsmogelijkheden<br />

en een pensioenregeling (Aegon).<br />

Functioneringsgesprekken bieden de<br />

gelegenheid de opleidingsmogelijkheden<br />

te bespreken; zaken die betrekking<br />

hebben op pensioenen komen, als zij van<br />

algemene aard zijn, aan de orde tijdens<br />

gezamenlijke werkbesprekingen of in<br />

functioneringsgesprekken als zij betrekking<br />

hebben op individuele situaties.<br />

Vrijwilligers<br />

Er waren in <strong>2016</strong> twee vaste vrijwilligers<br />

die zich het hele jaar hebben ingezet voor<br />

stichting ms research


19 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

de Stichting; één op het gebied van de<br />

administratie en één voor diverse hand- en<br />

spandiensten in en rondom het<br />

gebouw. Zij ontvingen hiervoor de<br />

maximale wettelijke vastgestelde<br />

vrijwilligersbijdrage.<br />

Daarnaast heeft in de periode<br />

april tot einde zomer een<br />

derde vrijwilligster tijdelijk<br />

ondersteuning verleend op het<br />

gebied van (eenvoudige) ondersteunende<br />

communicatie werkzaamheden.<br />

vrijwilligers komen indien zij daar prijs op<br />

stellen in aanmerking voor een reis- en<br />

verblijfsvergoeding.<br />

Tevens kan de Stichting tijdens<br />

evenementen rekenen op een<br />

vaste groep vrijwilligers. Deze<br />

bestaat uit vrienden van de<br />

Stichting en of familie/vrienden<br />

van medewerkers. De inzet<br />

van deze vrijwilligers is voor de<br />

Stichting erg belangrijk. Uiteraard worden zij<br />

ook betrokken bij overige wel en niet werk<br />

gerelateerde activiteiten.<br />

Bestuur, directie en medewerkers hebben<br />

grote waardering voor de bijzondere loyaliteit<br />

die vrijwilligers hebben voor de organisatie.<br />

Karin Beijersbergen, donateursadministratie<br />

“een persoonlijk en vooral prettig (telefonisch)<br />

contact met onze donateurs is belangrijk voor<br />

onze Stichting. Daarin schuilt denk ik mijn kracht,<br />

mijn persoonlijke uitdaging en mijn betrokkenheid<br />

voor de organisatie.”<br />

tineke van Berge henegouwen, donateursbeheer<br />

“als medewerker donateursbeheer weet ik hoe<br />

ontzettend belangrijk onze donateurs zijn voor het<br />

werk van Stichting MS Research. Het geeft mij<br />

dan ook veel voldoening om hier mijn steentje aan<br />

bij te dragen.”<br />

rosa Douw, communicatie en projecten<br />

“Met een moeder met MS heb ik van dichtbij<br />

meegemaakt wat MS kan betekenen. Het geeft<br />

enorm veel voldoening om me nu in te zetten om<br />

deze ziekte de wereld uit te helpen.”<br />

Kirstin heutinck, onderzoekscoördinator<br />

“als het mij lukt om onderzoekers, mensen met MS<br />

en donateurs met elkaar te verbinden, brengt<br />

dat ons doel een stukje dichterbij. Ik ben er van<br />

overtuigd dat meer kennis leidt tot wederzijds<br />

begrip én beter onderzoek!”<br />

Lisanne Kools, directie assistent<br />

“logica brengt je van a naar B. verbeelding<br />

brengt je overal. In mijn werk richt ik me op de<br />

verbinding daartussen door blijvend bewust,<br />

instinctief en met plezier samen te werken en een<br />

operationele basis te zijn.”<br />

Medewerkers<br />

Dorinda roos, directeur<br />

“als je gezond bent heb je altijd keuzes in<br />

je leven, hoe miserabel je er misschien ook<br />

voor staat. Wanneer je ernstig ziek bent, zijn<br />

de belangrijkste keuzes al voor je gemaakt. Rest<br />

alleen de keuze hoe hiermee om te gaan. Bijdragen aan<br />

een structureel betere toekomst voor mensen met MS, o.a.<br />

door het wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, is<br />

een gegeven dat mijn dagen met enorme ambitie vult”.<br />

martijn schuurman, secretariaat<br />

“Ik heb niet de illusie dat ik de problematiek<br />

waarmee mensen met MS te maken hebben<br />

vanuit mijn functie alleen kan oplossen. Maar<br />

ik hoop dat ik in het grote geheel toch iets kan<br />

bijdragen aan alle betrokkenen bij MS.”<br />

Karin smits, communicatie<br />

“Graag wil ik zo veel mogelijk mensen met<br />

en zonder MS, via alle beschikbare kanalen<br />

informeren over de ziekte multiple sclerose.<br />

Op deze manier hoop ik een grote groep<br />

mensen te bewegen bij te dragen aan het<br />

vinden van de oplossing voor deze zenuwslopende ziekte.”<br />

jolanda Verbooy, relatiebeheer donateurs en<br />

periodieke schenkingen<br />

“Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat<br />

je doet. Met en voor mensen werken is mijn<br />

grote passie.”


20 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

➊<br />

Directie<br />

De dagelijkse leiding van het bureau is in<br />

handen van de directeur. De directeur legt<br />

verantwoording af aan het Bestuur van de<br />

Stichting. Het Bestuur bepaalt het beleid,<br />

houdt toezicht en is eindverantwoordelijk. Zij<br />

geeft richting aan de organisatie.<br />

Het Bestuur stelt het salaris van de directie<br />

Het Bestuur heeft een directiereglement<br />

opgesteld waarin de verantwoordelijkheden,<br />

bevoegdheden en taken van de directie<br />

zijn beschreven. Het directiereglement<br />

wordt aangepast indien de ontwikkelingen<br />

hier aanleiding toe geven. De directeur is<br />

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de<br />

besluiten van het Bestuur, de dagelijkse<br />

1. Mw. mr. W. Heijbroek-de<br />

Clercq, voorzitter<br />

2. Jhr. Drs. G.G.W. van<br />

Tets van Goudriaan,<br />

penningmeester<br />

3. Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-<br />

Landheer, lid<br />

4. Prof. dr. Koning, lid<br />

5. S. Werkendam, lid<br />

vast en volgt hierbij de regels ten aanzien<br />

gang van zaken van de Stichting, het zorgen<br />

van de beloning van directeuren van goededoelen-organisaties,<br />

zoals deze zijn opgesteld<br />

voor een goede organisatie, personeels- en<br />

financieel beleid binnen het door het Bestuur<br />

➋<br />

➌<br />

door de Commissie Wijffels en uitgewerkt door<br />

vastgestelde kader en het onderhouden van<br />

Goede Doelen Nederland. De bezoldiging van<br />

goede relaties met relevante stakeholders van<br />

de directie ligt onder deze norm.<br />

de Stichting.<br />

Bestuur<br />

De algehele leiding van de organisatie is in<br />

handen van het Bestuur. De nevenfuncties<br />

van de leden van het Bestuur staan los van de<br />

functies die zij vervullen binnen het Bestuur<br />

van de Stichting. Het Bestuur beslist over<br />

welke projecten in aanmerking komen voor<br />

het ontvangen van subsidie op advies van de<br />

➍<br />

➎<br />

Wetenschappelijke Raad. De internationale<br />

auditcommissie adviseert het bestuur over<br />

het toekennen van programmasubsidies aan<br />

MS-centra.<br />

De samenstelling van het bestuur ziet u<br />

hiernaast.<br />

stichting ms research


21 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Wetenschappelijke Raad<br />

De Wetenschappelijke Raad (WR) bestond<br />

in <strong>2016</strong> uit gemiddeld 10 leden met<br />

verschillende achtergronden en expertises.<br />

Ongeveer de helft van het aantal leden<br />

verricht zelf onderzoek naar MS, de andere<br />

helft is werkzaam op andere, in de meeste<br />

gevallen verwante, gebieden. De voorzitter<br />

en de vicevoorzitter zijn in het kader van<br />

volstrekte onafhankelijkheid niet werkzaam<br />

binnen het MS-onderzoek. De leden van<br />

de WR worden benoemd voor een periode<br />

van vier jaar. Herbenoeming voor een<br />

aaneensluitende periode is in principe slechts<br />

één keer mogelijk.<br />

• Dr. J.F. Meilof (afgetreden in <strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. Piet Stinissen (aangetreden in<br />

<strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. B.M.J. Uitdehaag (afgetreden in<br />

<strong>2016</strong>),<br />

• Dr. Y.D. van der Werf<br />

Auditcommissie<br />

De auditcommissie is een internationale<br />

commissie die fungeert als een onafhankelijk<br />

adviesorgaan bij de beoordeling van<br />

programmasubsidies van de door de Stichting<br />

gesubsidieerde MS-centra. De commissie<br />

De WR is in <strong>2016</strong> twee keer bijeen gekomen<br />

ter beoordeling van subsidieaanvragen.<br />

Daarnaast vindt er jaarlijks overleg plaats<br />

tussen de WR en het Bestuur.<br />

Samenstelling:<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier (voorzitter)<br />

• Prof. dr C.J.M. de Vries (vicevoorzitter)<br />

• Prof. dr. F. Baas<br />

• Dr. W. Baron<br />

• Prof. dr. J. Bauer<br />

• Prof. dr. J.J.G. Geurts<br />

• Prof. dr. B. Jacobs<br />

• Dr. J. Killestein (aangetreden in <strong>2016</strong>)


22 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

bestaat uit drie vooraanstaande MSwetenschappers<br />

en –neurologen. Minimaal<br />

één lid van de auditcommissie is betrokken<br />

geweest bij (een) eerdere beoordeling(en)<br />

van het MS-centrum. Om de betrokkenheid<br />

van de WR bij de werkzaamheden van<br />

de auditcommissie te garanderen, is de<br />

auditcommissie sinds 2014 voorgezeten door<br />

de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad.<br />

Samenstelling:<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier, Nederland<br />

(voorzitter)<br />

• Prof. dr. med. W. Brück, Duitsland<br />

• Prof. dr. D.A.S. Compston, Groot-Brittannië<br />

(afgetreden in <strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. D. Hoekstra, Nederland<br />

• Prof. dr. C. Lubetzki, Frankrijk (aangetreden<br />

in <strong>2016</strong>)<br />

Ambassadeurs<br />

Stichting MS Research kent meerdere<br />

ambassadeurs:<br />

• mw. M. (Maartje) van Weegen. Zij is al<br />

meer dan vijfentwintig jaar betrokken bij<br />

de organisatie en steunt MS Research<br />

geheel belangeloos, onder andere als stem<br />

voor radiocommercials, maar bijv. ook als<br />

dagvoorzitter tijdens evenementen<br />

stichting ms research


23 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

• Wolter Kroes is al sinds meerdere jaren<br />

ambassadeur van onze Stichting en<br />

zet zich op velerlei wijze in voor onze<br />

doelgroep, w.o. tijdens Wereld MS Dag en<br />

bij andere evenementen waar Mensen met<br />

MS bij betrokken zijn.<br />

• Sinds Wereld MS Dag 2014 zijn de<br />

schaatsbroers Ronald & Michel Mulder<br />

betrokken bij onze Stichting. Door het<br />

afslaan van de beursgong op Wereld MS<br />

Dag kregen ook zij de titel ambassadeur.<br />

Hun betrokkenheid komt voort uit het feit<br />

dat hun moeder MS heeft.<br />

Comité van Aanbeveling<br />

De leden van het Comité van Aanbeveling<br />

dragen de organisatie en de doelstellingen<br />

een warm hart toe en voelen zich betrokken<br />

bij de activiteiten van Stichting MS Research.<br />

Zij hebben hun naam verbonden aan de<br />

organisatie en vergroten daarmee de bekendheid<br />

van MS Research bij het grote publiek.<br />

Samenstelling:<br />

• Mw. W. van Ammelrooy<br />

• Mr. M.J. Cohen<br />

• Dhr. A. ‘s-Gravesande<br />

• Mw. K. Hentszel<br />

• Prof. dr. J.C. Koetsier<br />

• Ds. C.A. ter Linden<br />

• Mr. H.C. Naves<br />

• H. Oosterhuis<br />

• Dr. A.H.G. Rinnooy Kan<br />

Meer weten over onze Stichting? Kijk op<br />

www.msresearch.nl/over-ms-research.<br />

Actie<br />

Benefietconcert van<br />

All Directions<br />

Opbrengst: € 2.500<br />

Het koor All Directions is al jaren actief in Ankeveen.<br />

Het in 1969 opgerichte koor heeft zich onder leiding<br />

van dirigent Bruce Skinner ontwikkeld tot een<br />

popkoor met een breed repertoire. Voormalig pianiste<br />

van het koor, Dianne Heijstee (24 jaar), heeft MS.<br />

Daarom besloot het koor om een benefiet concert te<br />

organiseren en hiermee geld op te halen voor Stichting<br />

MS Research. De zaal was geheel uitverkocht en het<br />

concert een groot succes!<br />

In <strong>2016</strong> werden verschillende benefietconcerten<br />

georganiseerd voor Stichting MS Research. Het is<br />

een leuke manier om geld op te halen voor het goede<br />

doel en mensen een leuke avond te bezorgen. Lokale<br />

ondernemers vinden het ook vaak leuk om hieraan<br />

mee te werken!


een zorgvuldige<br />

kwaliteitstoets<br />

voor alle<br />

subsidieaanvragen<br />

q 31<br />

31<br />

“Bloedplaatjes<br />

vormen een<br />

afspiegeling van<br />

ons lichaam”<br />

joep Killestein<br />

q 43<br />

43<br />

“het begrijpen van de<br />

unieke genetische code”<br />

Inge Holtman<br />

q 27<br />

continuïteit en<br />

kwaliteit van<br />

ms-onderzoek in<br />

nederland<br />

27<br />

q 34<br />

34


“niet gehinderd<br />

door kennis<br />

48<br />

q 48<br />

stimuleer ik<br />

out-of-the-box<br />

denken”<br />

2<br />

stichting ms research<br />

stimuleert en fi nanciert<br />

onderzoek<br />

onderzoek naar<br />

de behandeling<br />

van cognitieve<br />

klachten<br />

q 46<br />

46


26 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Wetenschappelijk<br />

onderzoek<br />

Wist u dat?<br />

De diagnose MS nu 10<br />

maal sneller kan worden<br />

gesteld dan dat het geval<br />

was in de jaren 1980?<br />

W<br />

etenschappelijk onderzoek<br />

vormt de sleutel tot het vinden<br />

van een oplossing voor MS. De<br />

afgelopen decennia zijn grote<br />

stappen gezet in bijvoorbeeld<br />

het verbeteren van de diagnose<br />

en de ontwikkeling van medicijnen die het<br />

afweersysteem onder controle houden.<br />

Echter, een effectieve behandeling voor<br />

(progressieve) MS bestaat nog niet en MS is<br />

nog niet te genezen. Daarom is onderzoek<br />

naar MS hard nodig.<br />

De missie van Stichting MS Research<br />

is een wereld creëren zonder MS. De<br />

Stichting draagt bij aan het vinden van<br />

een oplossing voor MS door geld bijeen te<br />

brengen, te beheren en toe te wijzen aan<br />

wetenschappelijk onderzoek. Dankzij giften<br />

en donaties heeft de Stichting de afgelopen<br />

36 jaar ruim 58 miljoen euro besteed aan<br />

MS-onderzoek verdeeld over 319 projecten.<br />

Deze projecten zijn zorgvuldig geselecteerd<br />

opdat het beschikbare geld terecht komt<br />

bij projecten van hoge wetenschappelijke<br />

kwaliteit. Het betreft onderzoek gericht op de<br />

doelstellingen van de Stichting: het vaststellen<br />

van de oorzaken van MS; verbetering van de<br />

behandeling van de ziekte MS; verbetering<br />

van de diagnose en prognose van MS en; het<br />

optimaliseren van de kwaliteit van leven van<br />

mensen met MS.<br />

De financiering van wetenschappelijk<br />

onderzoek naar MS staat centraal in dit<br />

hoofdstuk. De volgende onderwerpen komen<br />

aan bod:<br />

2.1 Resultaten <strong>2016</strong><br />

2.2 Procedure van subsidieverstrekking<br />

2.3 MS-centra voor onderzoek en zorg<br />

2.4 Onderzoek naar de oorzaken van MS<br />

2.5 Onderzoek naar behandelingen van MS<br />

2.6 Onderzoek om de diagnose en prognose<br />

van MS te verbeteren<br />

2.7 Onderzoek om de kwaliteit van leven met<br />

MS te verbeteren<br />

2.8 Nationale en internationale samenwerking<br />

Het hoofdstuk wordt afgesloten met de impact<br />

van 36 jaar Stichting MS Research (2.9).<br />

Een schematisch overzicht van de bereikte<br />

resultaten en ambities per doelstelling.<br />

2.1 Resultaten <strong>2016</strong><br />

Stichting MS Research stimuleert en<br />

financiert wetenschappelijk onderzoek<br />

naar MS op verschillende manieren. Wat<br />

hebben wij in <strong>2016</strong> binnen deze doelstelling<br />

verwezenlijkt en op welke manier? Hiernaast<br />

treft u een opsomming van onze concrete<br />

resultaten op het gebied van onderzoek.<br />

wetenschappelijk onderzoek


27 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

resultaten bestedingen onderzoek <strong>2016</strong><br />

• Ontwikkeling en financiële ondersteuning van<br />

de academische ms-centra in amsterdam,<br />

Rotterdam en Noord-Nederland en de<br />

Nederlandse ms-hersenbank middels<br />

programmasubsidies.<br />

• Toekenning van 12 projectsubsidies voor<br />

wetenschappelijk onderzoek voor in totaal<br />

ruim 2 miljoen euro, waarvan twee projecten<br />

voor klinisch patiëntgebonden onderzoek<br />

gefinancierd met geoormerkt geld.<br />

• Besteding van 200.000 euro aan twee<br />

nationale samenwerkingsprojecten. een<br />

investering waardoor er ruim 400.000 euro<br />

extra beschikbaar is voor MS-onderzoek.<br />

• Oprichting van een ervaringsdeskundigen<br />

panel waardoor mensen met MS betrokken<br />

zijn bij het beoordelen en selecteren van<br />

onderzoekaanvragen.<br />

• Organisatie van de ms-onderzoeksdagen:<br />

een platform voor het delen van de laatste<br />

wetenschappelijke bevindingen en een<br />

ontmoetingsplek voor onderzoekers uit<br />

Nederland en vlaanderen.<br />

• Uitreiking van de eerste gemmy & mibeth<br />

tichelaar award voor basaal onderzoek naar de oorzaken van<br />

MS. een persoonlijke beurs voor jong onderzoektalent.<br />

• Financiële ondersteuning voor de ontwikkeling en scholing<br />

van jonge onderzoekers waardoor twee master studenten, één<br />

onderzoeker in opleiding en twee internationale jonge talenten<br />

ervaring op kunnen doen bij een internationaal topinstituut op<br />

het gebied van MS-onderzoek.<br />

• Het onderzoek dat is (mede-)gefinancierd is door Stichting MS<br />

Research heeft geleid tot de promotie van 15 onderzoekers.<br />

• lopende steun van jaarlijks € 100.000 aan de<br />

international progressive ms alliance, een wereldwijd<br />

onderzoeksprogramma gericht op het vinden van een<br />

oplossing voor progressieve MS.<br />

* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend.<br />

Toekenning van het tweede en volgende jaren geschiedt na<br />

goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportage. In het<br />

fi nanciële jaarverslag over <strong>2016</strong> is het jaarlijks toegekende bedrag<br />

opgenomen, voor 4-jarige projecten betreft dat ¼ deel van het<br />

totale subsidiebedrag.<br />

* In <strong>2016</strong> heeft Stichting MS Research twee subsidies toegekend<br />

waarbij sprake was van cofinanciering. Samen met ZonMw heeft<br />

zij project 16-955MS gefinancierd (MS Research € 150.000<br />

en ZonMw € 150.000). Samen met Health~Holland heeft zij<br />

project 16-946MS gefi nancierd (MS Research € 50.000 en<br />

Health~Holland € 264.000).


28 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

In het daaropvolgende blok ‘resultaten<br />

wetenschappelijk onderzoek’ worden een<br />

aantal nieuwe inzichten toegelicht die<br />

voortvloeien uit onderzoeksprojecten die zijn<br />

(mede-)gefi nancierd in <strong>2016</strong> door Stichting<br />

MS Research.<br />

Wist u dat?<br />

Steeds meer onderzoek<br />

wordt gefinancierd met<br />

geoormerkt geld waarbij<br />

de gever bepaalt aan welk<br />

type onderzoek zijn/haar<br />

gift wordt besteed?<br />

resultaten wetenschappelijk onderzoek<br />

Wetenschappelijke resultaten zijn lastig toe reacties. Daarnaast hebben mensen met<br />

te wijzen aan een specifiek jaar. Onderzoek MS relatief veel ‘hergeprogrammeerde’<br />

is gebaseerd op voortschrijdend inzicht en regulator cellen. Deze afweercellen, die<br />

de bevindingen van onderzoeksgroepen<br />

normaliter schadelijke ontstekingscellen<br />

wereldwijd. een aantal nieuwe inzichten<br />

onderdrukken, gaan na herprogrammering<br />

stoffen maken die ontstekingen juist<br />

verworven in onderzoeksprojecten die zijn<br />

(mede-)gefi nancierd in <strong>2016</strong> door Stichting bevorderen.<br />

MS Research worden hieronder uitgelicht. • Onze hersenen herbergen een<br />

natuurlijk vermogen om ontstekingen te<br />

Oorzaken van ms<br />

onderdrukken, de plaatselijke afweercellen<br />

• andere soorten afweercellen lijken<br />

van het zenuwstelsel - de microglia - spelen<br />

betrokken te zijn in de verschillende<br />

daarbij een cruciale rol. Signalen uit de<br />

fases van MS. Onderzoek in een model omgeving, waaronder geslachtshormonen<br />

toont aan dat in de eerste acute fase,<br />

en stoffen gemaakt door ontstekingscellen,<br />

vergelijkbaar met RRMS, schade vooral geven instructies waardoor de microglia<br />

wordt veroorzaakt door de afweercellen cellen beschermend ofwel agressief en<br />

die vanuit het bloed het zenuwstelsel<br />

schadelijk kunnen zijn. er is meer dan één<br />

binnendringen. In de progressieve fase, activerende signaal nodig, voordat microglia<br />

vergelijkbaar met PPMS, lijken juist de<br />

cellen volledig geactiveerd en daarmee<br />

lokale afweercellen van het zenuwstelsel schadelijk zijn.<br />

een belangrijke rol te spelen.<br />

• Bij MS zijn de natuurlijke ontstekingsremmende<br />

mechanismen van het centrale<br />

zenuwstelstel verstoort. Specifieke<br />

vetachtige stofjes, die afwezig zijn in de<br />

hersenvloeistof van mensen met MS,<br />

spelen mogelijk een belangrijke rol in het<br />

onder controle houden van ontstekings-<br />

WetenschappelijK onDerzoeK


29 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Wist u dat?<br />

Onderzoekers met<br />

een nieuwe vorm van<br />

microscopie zelfs het transportsysteem<br />

binnen in een<br />

zenuwbaan in groot detail<br />

in kaart kunnen brengen?<br />

• Diverse processen dragen bij aan de aantasting<br />

en uiteindelijke afbraak van zenuwweefsel.<br />

afbraak van de isolatielaag (myeline)<br />

zorgt ervoor dat signalen minder goed<br />

worden doorgeven. Om dit te compenseren<br />

moeten zenuwen harder werken wat leidt<br />

tot overbelasting en uiteindelijk afsterven.<br />

Ook is er bij MS sprake van een opstapeling<br />

van calcium en natrium, werken de<br />

energiefabriekjes (mitochondriën) minder<br />

goed en zijn er plaatselijke energietekorten<br />

in de zenuwcellen door storingen in het<br />

transportsysteem van de cel. al deze factoren<br />

dragen bij aan het uiteindelijk afsterven<br />

van zenuwbanen tijdens de progressie van<br />

de ziekte.<br />

• Bij mensen met MS is het natuurlijke<br />

herstel van myeline schade verstoort.<br />

Onderzoek toont aan dat dit verschillende<br />

oorzaken heeft: De aanwezigheid van<br />

littekenweefsel in de aangedane gebieden<br />

belemmert de aanmaak van myeline. er<br />

is een tekort van een belangrijk enzym<br />

waardoor ‘eiwitklonten’ - een obstakel voor<br />

myeline-vormende cellen - niet worden<br />

afgebroken. Tevens staat het schakelend<br />

element dat regelt of cellen daadwerkelijk<br />

myeline gaan aanmaken bij mensen met<br />

MS continue ‘uit’.<br />

Behandeling van ms<br />

• Tijdens ontstekingsreacties wordt een<br />

signaalstof (TNF) gemaakt die enerzijds<br />

ontsteking en weefselschade bevordert,<br />

Transporteiwit ‘wandelt’ met vracht over<br />

buizenstelstel binnen in een zenuwcel.<br />

Beeld gemaakt met behulp van<br />

superresolutiemicroscopie.<br />

maar anderzijds ook de natuurlijke<br />

beschermingsmechanismen van hetzelfde<br />

weefsel activeert. Medicijnen, die<br />

selectief ingrijpen op de schadelijke dan<br />

wel beschermende effecten van deze<br />

signaalstof, kunnen de ziekteverschijnselen<br />

in een model voor MS onderdrukken.<br />

• Met een innovatieve technologie is het nu<br />

mogelijk om huidcellen om te vormen tot<br />

primitieve stamcellen. Uit deze stamcellen<br />

kunnen vervolgens in het laboratorium<br />

myeline-vormende cellen worden gemaakt.<br />

Deze cellen dragen in een model van MS


30 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Wist u dat?<br />

De gebruikte wetenschappelijke<br />

termen<br />

worden toegelicht in de<br />

woordenlijst achterin dit<br />

jaarverslag?<br />

bij aan het herstel van het aangedane<br />

zenuwweefsel. Doorontwikkeling van deze<br />

techniek is nodig, voordat een mogelijke<br />

therapeutische toepassing bij mensen met<br />

MS kan worden onderzocht.<br />

• Biomarkers vormen een afspiegeling<br />

van wat er zich in het lichaam afspeelt.<br />

een biomarker kan worden ingezet om<br />

verschillende vormen van MS te herkennen<br />

en/of verloop te voorspellen. Ook de<br />

werking van medicijnen kan worden getest.<br />

verbetering van de kwaliteit van leven. Of<br />

een specifi eke behandelvorm aanslaat, lijkt<br />

te verschillende tussen patiënten.<br />

• een specifi eke kracht- en looptraining<br />

kan helpen bij het verminderen van<br />

loopgerelateerde spiervermoeidheid.<br />

Diagnose en prognose van ms<br />

Onderzoek naar biomarkers in het bloed<br />

• een intensieve conditietraining heeft<br />

• Op basis van klinische verschijnselen, MRI-<br />

en de hersenvloeistof van mensen met<br />

mogelijk positieve effecten op de algemene<br />

beelden, bloed- en hersenvocht onderzoek<br />

MS, heeft geresulteerd in verschillende<br />

gezondheid en fi theid van mensen met<br />

kan er onderscheid worden gemaakt tussen<br />

potentiële kandidaten, waaronder miRNas,<br />

MS, maar heeft geen positief effect op de<br />

kinder ms en aanverwante aandoeningen.<br />

weefseltransglutaminase en sCD27.<br />

ervaren vermoeidheidsklachten. Mensen<br />

• Het wordt steeds duidelijker wanneer en<br />

• Met verbeterde scan-technieken en beel-<br />

met MS en vermoeidheidsklachten<br />

waar schade in het centrale zenuwstelsel<br />

danalyse methoden is het mogelijk om<br />

lijken echter wel gebaat bij cognitieve<br />

ontstaat en hoe deze schade leidt tot<br />

in meer detail (kleine) afwijkingen in de<br />

gedragstherapie, een methode om te leren<br />

verlies van zenuwbanen en een toename<br />

hersenen en het ruggenmerg zichtbaar te<br />

vermoeidheid anders te interpreteren.<br />

van invaliditeit. Beschadigingen zijn<br />

maken. Ook kan worden gemeten hoe her-<br />

• Ons lichaam beschikt over verschillende<br />

al in een vroeg stadium aanwezig.<br />

sengebieden met elkaar communiceren en<br />

manieren om schade in de hersenen op te<br />

Bij verschillende vormen van MS zijn<br />

of er sprake is van hersenkrimp van speci-<br />

vangen en te herstellen. Het bevorderen<br />

verschillende gebieden aangedaan. Zo<br />

fi eke structuren. Gedetailleerde beeldvor-<br />

van dit natuurlijke herstel kan helpen<br />

hebben mensen met progressieve MS<br />

ming is erg belangrijk omdat het verschillen<br />

om de effecten van MS te verminderen.<br />

vaker laesies in het ruggenmerg. Daarnaast<br />

in symptomen en het ziekteverloop tussen<br />

Mensen met MS ervaren vaak problemen<br />

zijn er ook ontstekingshaarden aanwezig in<br />

mensen met MS kan verklaren.<br />

met het geheugen en aandacht,<br />

het hersenvlies.<br />

zogenaamde cognitieve problemen. Het<br />

• Bij progressieve MS raken centrale<br />

Kwaliteit van leven van mensen<br />

visualiseren van nieuwe informatie in<br />

‘knooppunten’ in de hersenen overbelast,<br />

met ms<br />

een verhaal of context helpt om mensen<br />

doordat veel meer informatie naar deze<br />

• Depressie bij MS is een onderschat<br />

dingen beter te onthouden. Het trainen van<br />

gebieden toe wordt geleid. Daarnaast<br />

probleem dat ongeveer 1 op de 3 à<br />

deze techniek zorgt voor een verhoogde<br />

zijn er ook andere hersengebieden die<br />

4 mensen met MS treft. vroegtijdig<br />

activiteit in bepaalde gebieden van de<br />

juist minder goed kunnen aanhaken bij<br />

herkennen en behandelen van een<br />

hersenen; een aanwijzing dat de therapie<br />

netwerken van zenuwcellen.<br />

depressie, leidt vaak tot een aanzienlijke<br />

reorganisatie van de hersenen stimuleert.<br />

WetenschappelijK onDerzoeK


31 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

2.2 Procedure van<br />

subsidieverstrekking<br />

Subsidievormen<br />

Het doel van de subsidies toegekend door<br />

Stichting MS Research is in de eerste<br />

plaats het mogelijk maken van kwalitatief<br />

hoogstaand wetenschappelijk onderzoek<br />

naar MS. Om de kwaliteit en continuïteit<br />

van MS onderzoek in Nederland te<br />

waarborgen investeert de Stichting in de<br />

ontwikkeling van MS-centra en talentvolle<br />

(jonge) onderzoekers. De Stichting kent de<br />

volgende subsidievormen: programma’s,<br />

fellowships, meerjarige projecten (waaronder<br />

4-jarig promotieonderzoek), pilotprojecten,<br />

reisstipendia, werkbezoeken- en stages<br />

in het buitenland en bijdragen aan<br />

drukkosten van proefschriften. Naast deze<br />

vastgelegde subsidievormen investeert de<br />

Stichting ook in nationale en internationale<br />

samenwerkingsprojecten.<br />

belangrijk. Deze opdracht heeft de Stichting<br />

primair toevertrouwd aan een onafhankelijke<br />

2.3 MS-centra voor onderzoek en<br />

zorg<br />

Kwaliteitstoets<br />

Wetenschappelijke Raad. Zij beoordeelt de<br />

Om hoogwaardig onderzoek te<br />

De Stichting vindt het uitermate<br />

belangrijk dat het beschikbare<br />

budget wordt besteed aan onderzoek met een<br />

hoge kwaliteit en relevantie voor MS. Wij<br />

ontvangen meer subsidieaanvragen dan dat<br />

aanvragen op kwaliteit, relevantie en<br />

uitvoerbaarheid en adviseert het Bestuur van<br />

de Stichting over honorering van de<br />

subsidieaanvragen. Daarnaast houdt de<br />

Wetenschappelijke Raad ook de voortgang en<br />

kunnen doen is een eveneens<br />

hoogwaardige wetenschappelijke omgeving<br />

een voorwaarde. De Stichting onderkent dat<br />

en draagt daarom bij aan de ontwikkeling en<br />

uitbreiding van een infrastructuur waarin<br />

Wist u dat?<br />

De kwaliteit en voortgang<br />

van de programma’s<br />

gefinancierd door Stichting<br />

MS Research worden bewaakt<br />

door een internationale<br />

Audit Commissie?<br />

er kunnen worden gehonoreerd, een strenge<br />

resultaten van toegekende projecten<br />

mensen en middelen, gericht op onderzoek<br />

doch rechtvaardige selectie is daarom<br />

nauwlettend in de gaten.<br />

naar MS, bijeen gebracht zijn. Een goede


32 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

samenwerking tussen onderzoekers in het<br />

laboratorium en artsen en onderzoekers in de<br />

kliniek is noodzakelijk om tot oplossingen te<br />

komen voor MS. Stichting MS Research biedt<br />

structurele steun aan drie academische<br />

MS-centra en de Nederlandse<br />

MS-Hersenbank in de vorm van een<br />

programmasubsidie. Deze subsidievorm is<br />

gericht op het behoud van continuïteit en<br />

kwaliteit van MS onderzoek in Nederland.<br />

het denkvermogen voorkomen worden. Het<br />

programma omvat vier onderzoekslijnen,<br />

waarbij progressie bij MS vanuit verschillende<br />

invalshoeken wordt benaderd. Twee<br />

onderzoekslijnen richten zich op het in<br />

kaart brengen van de problemen en het<br />

beter kunnen voorspellen van het verloop<br />

van de ziekte. In de andere twee worden de<br />

onderliggende ziekteprocessen op cel- en<br />

weefselniveau bestudeerd.<br />

VUmc ms centrum amsterdam - Facing ms<br />

progression 14-358eMS<br />

€ 1.477.020 voor 4 jaar, lopend sinds eind<br />

2014<br />

Het vergaren<br />

van kennis over<br />

de progressie van MS staat centraal in het<br />

programma. Het doel is om therapieën<br />

te ontwikkelen die de voortgang van het<br />

ziekteproces stoppen, zodat zowel de<br />

fysieke achteruitgang als problemen met<br />

ms centrum erasms rotterdam – Follow<br />

and understand ms 15-490dMS<br />

€ 500.000 voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Het programma richt zich op de eerste<br />

fase van MS. Door een vroeg<br />

stadium van het ziekteproces<br />

te bestuderen is de kans groter<br />

om juist die factoren te vinden<br />

welke verantwoordelijk zijn voor het ontstaan<br />

van de ziekte. Het onderzoek in Rotterdam<br />

richt zich op zowel erfelijke factoren en<br />

factoren van buitenaf, zoals het epstein-<br />

Barr virus. Ook wordt de betrokkenheid van<br />

verschillende typen afweercellen bestudeerd.<br />

Daarnaast wordt in bloed en hersenvocht<br />

gezocht naar biomarkers die samenhangen<br />

de ziekteactiviteit van MS.<br />

WetenschappelijK onDerzoeK


33 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

MS Centrum Noord Nederland – Myeline<br />

herstel strategieën in de behandeling van<br />

MS 10-733MS<br />

€ 500.000,- voor 4 jaar, lopend sinds eind<br />

2013<br />

Het programma omvat twee onderzoekslijnen<br />

gericht op het herstel van de myeline. In<br />

het eerste onderzoek wordt bekeken wat<br />

de rol is van gliacellen in het hersenweefsel<br />

tijdens de progressieve fase van MS waarbij<br />

veel neurologische schade optreedt, en ook<br />

hoe deze hersencellen de aanmaak van een<br />

nieuwe isolatielaag rond zenuwen stimuleren.<br />

In het tweede onderzoek wordt meer specifiek<br />

gekeken waarom het opnieuw aanmaken van<br />

de isolatielaag bij MS wordt verhinderd en hoe<br />

dit falen kan worden gestopt.<br />

Nederlandse Hersenbank voor multiple<br />

sclerose 13-406fMS<br />

€ 444.385,- voor 4 jaar, lopend sinds begin<br />

2014<br />

Sinds 1990 wordt veel MS-onderzoek<br />

mogelijk gemaakt door de MS-Hersenbank,<br />

die financieel wordt ondersteund door<br />

Stichting MS Research. De MS-Hersenbank<br />

verzamelt hersenmateriaal van mensen met<br />

en zonder MS, die tijdens hun leven een<br />

speciaal donorcodicil hebben getekend. Dit<br />

hersenmateriaal wordt nauwkeurig bekeken<br />

en beschreven, waarna het beschikbaar<br />

gesteld wordt aan wetenschappers uit binnenen<br />

buitenland. De MS-hersenbank maakt het<br />

onderzoekers mogelijk om het ziekteproces<br />

van MS en de aangedane gebieden te<br />

bestuderen in hersenmateriaal, ruggenmerg<br />

en hersenvloeistof van mensen met MS.<br />

Wist u dat?<br />

De Nederlandse Hersenbank<br />

sinds 1990 een<br />

speciale focus heeft op MS<br />

en dat er inmiddels 554<br />

mensen met MS geregistreerd<br />

hersendonor zijn?<br />

2.4 Onderzoek oorzaken<br />

Hier treft u een opsomming van<br />

de onderzoeksubsidies<br />

toegekend, lopend of afgerond in <strong>2016</strong>. Een<br />

kernboodschap en/of het onderwerp van het<br />

onderzoek is kort geduid. Op onze website<br />

worden elk van deze projecten in meer detail<br />

besproken, dit vormt een ‘digitaal<br />

wetenschapskatern’. De informatie in dit<br />

jaarverslag en op de website vervangen het<br />

gedrukte wetenschapskatern dat de Stichting<br />

in voorgaande jaren heeft uitgebracht. De<br />

projecten zijn gerangschikt per doelstelling.<br />

Als eerste volgen de projecten gericht op het<br />

vinden van de oorzaken van MS.<br />

De verdeling van energiefabrieken in<br />

de zenuwen: de rol van kinesins in de<br />

neurodegeneratie bij MS 09-691MS<br />

Prof.dr. C.C. Hoogenraad (UU, Utrecht) en<br />

prof.dr. R.Q. Hintzen (ErasMC, Rotterdam)<br />

€ 249.655,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Zenuwen hebben een transportsysteem<br />

dat zorgt voor een juiste verdeling van<br />

energiefabriekjes in de uitlopers van zenuwen.<br />

Bij MS functioneert dit transportsysteem niet<br />

Wist u dat?<br />

Op onze website een<br />

digitale wetenschapskatern<br />

staat met meer informatie<br />

over de onderzoeksprojecten<br />

genoemd in dit<br />

jaarverslag?


34 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

gebruik maken van natuurlijke variatie voor het bestuderen<br />

van microglia in ms 16-935MS<br />

Dr. Inge Holtman (University of California, San Diego, USa)<br />

€ 50,000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de<br />

Gemmy & Mibeth Tichelaar Foundation.<br />

Dr. Inge Holtman, een jong talent<br />

gespecialiseerd in bio-informatica en ‘big<br />

data’, ontving in <strong>2016</strong> de eerste Gemmy &<br />

Mibeth Tichelaar award. een persoonlijke<br />

beurs voor wetenschappelijk onderzoek<br />

naar de oorzaken van MS. er zijn<br />

een honderdtal genetische varianten<br />

geïdentifi ceerd die de kans op de ziekte<br />

van MS doen toenemen. Het is echter onbekend wat de<br />

effecten van deze variaties in het erfelijk materiaal zijn. Inge<br />

Holtman gaat onderzoeken welke gevolgen deze genetische<br />

variaties hebben op het functioneren van microglia. Deze<br />

kennis geeft inzicht in het individuele ziekteproces en daarmee<br />

kan het onderzoek een grote stap zijn in de richting van<br />

‘personalized medicine’ voor mensen met MS.<br />

“Het zou natuurlijk fantastisch zijn<br />

om MS de wereld uit te helpen, maar<br />

ik denk dat je die verwachting niet zo<br />

hoog mag leggen. We hopen kleine<br />

stapjes in de goede richting te zetten.”<br />

Dhr. Tichelaar, Gemmy en Mibeth<br />

Tichelaar Foundation<br />

meer goed, waardoor de zenuwcel plaatselijk<br />

energietekorten krijgt. als deze situatie te<br />

lang bestaat, kan dit uiteindelijk leiden tot het<br />

afsterven van zenuwcellen.<br />

Proefschrift – axonaal transport in<br />

ontwikkeling en ziekte 09-691MS<br />

Robert van den Berg (UU, Utrecht)<br />

Promotiedatum: 29 november <strong>2016</strong><br />

Littekenvorming bij ms: De rol van het<br />

enzym weefseltransglutaminase 09-693MS<br />

Dr. A. van Dam (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 242.380,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Door dit onderzoek begrijpen we beter welke<br />

factoren van belang zijn bij de vorming<br />

van littekenweefsel in de hersenen van<br />

mensen met MS. Dit is belangrijk omdat<br />

dit littekenweefsel het herstel van de<br />

beschadigde myeline isolatielaag belemmert.<br />

Welke rol spelen microglia, de immuncellen<br />

van het zenuwstelsel, in ms? 10-723MS<br />

Prof.dr. B.J.L. Eggen en prof.dr. H.W.G.M.<br />

Boddeke (UMCG, Groningen)<br />

€ 243.693,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

De lokale immuuncellen van het zenuwstelsel,<br />

microglia, lijken niet actief betrokken bij de<br />

eerste acute fase van MS. Ze lijken echter<br />

wel bij te dragen aan de progressieve fase de<br />

ziekte.<br />

Proefschrift – Overvallers van het centrale<br />

zenuwstelsel: nieuwe inzichten in lokale en<br />

centrale immuuncellen<br />

10-723 MS, PR16-11<br />

Ilia Vainchtein (UMCG, Groningen)<br />

Promotiedatum: 6 september <strong>2016</strong><br />

WetenschappelijK onDerzoeK


35 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Pre-actieve laesies: de sleutel tot het herstel<br />

De therapeutische rol van galectine-4 in de<br />

Neurosteroiden als neuroprotectieve,pro-<br />

van ontstekingen? 10-726MS<br />

aanmaak van myeline in MS 11-767MS<br />

myelinisatie en ontstekingsremmende<br />

factoren in MS 12-793MS<br />

Wist u dat?<br />

Een meerjarig onderzoeksproject<br />

vaak resulteert in<br />

een proefschrift waarop<br />

een onderzoeker of arts<br />

in opleiding (OIO/AIO)<br />

promoveert?<br />

Prof.dr. S. Amor (VUmc, Amsterdam)<br />

Dr. W. Baron en prof.dr. D. Hoekstra (UMCG,<br />

€ 243.693,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Groningen)<br />

Dr. S. Luchetti (Nederlandse Hersenbank,<br />

Onze bevindingen wijzen er sterk op dat<br />

€ 243.532,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Amsterdam)<br />

interferon-gamma, een signaalstof gemaakt<br />

Het eiwit galectine-4 functioneert als een<br />

€ 116.121,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

door immuuncellen, een cruciale aanjager<br />

schakelend element in de aanmaak van<br />

Ontvankelijkheid voor en beloop van MS<br />

is van de ontstekingen die MS veroorzaken.<br />

myeline. Na afbraak van myeline moet de<br />

toont duidelijke man-vrouw verschillen.<br />

Microglia maken als ‘door een wesp gestoken’<br />

schakelaar ‘aan’ staan om de noodzakelijke<br />

Geslachthormonen die in de hersenen worden<br />

allerlei agressieve stoffen die een ontsteking<br />

myeline te produceren. Bij MS staat de<br />

geproduceerd, zogenaamde neurosteroïden,<br />

bevorderen als de stof aanwezig is. In<br />

schakelaar continue ‘uit’, wat één van<br />

zijn mogelijk betrokken bij zowel het ontstaan<br />

afwezigheid van de stof, maken microglia<br />

redenen kan zijn waarom het herstel van<br />

van ontstekingen als het herstel van myeline.<br />

daarentegen producten die juist beschermend<br />

schade faalt.<br />

zijn.<br />

Functionele kenmerken van microglia in<br />

Proefschrift - Schade bij MS voorkómen in<br />

Een myeline-vormende cel<br />

normaal-ogend MS hersenweefsel<br />

plaats van genezen 10-726MS/PR16-10<br />

(oligodendrocyt)<br />

13-830MS<br />

Laura Peferoen (VUmc, Amsterdam)<br />

Dr. I. Huitinga (Nederlandse Hersenbank,<br />

Promotiedatum: 25 november <strong>2016</strong><br />

Amsterdam)<br />

€ 246.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Microglia van mensen met MS hebben een<br />

duidelijk ander profiel dan dezelfde cellen bij<br />

gezonde controles. Zelfs in normaal-ogend


36 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

hersenweefsel (gebieden zonder MS-laesies),<br />

bevinden de hersencellen zich al in een gealarmeerde<br />

toestand. Het onderzoek laat zien<br />

welke genen betrokken zijn bij de overgang<br />

van rustend naar gealarmeerd naar volledig<br />

geactiveerd. Alleen volledig geactiveerde microglia<br />

spelen een rol in de schadelijke ontstekingsreactie<br />

in MS-laesies, het is daarom van<br />

belang te weten op welke manier het activatieproces<br />

kan worden geremd.<br />

Het opzetten van een humaan kweekmodel<br />

met grijze stof pathologie 14-857MS<br />

Prof.dr. J. van Horssen (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 48.065,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Wij hebben geprobeerd om een nieuw<br />

kweekmodel op te zetten wat gebruikt kan<br />

worden om meer inzicht te verkrijgen in de<br />

oorzaken van grijze stof schade bij MS. Het<br />

blijkt helaas niet mogelijk om hersenplakjes<br />

van overleden hersendonoren lang genoeg in<br />

kweek te houden, de onderzochte methode<br />

is daarom niet bruikbaar als model voor grijze<br />

stof afwijkingen bij MS.<br />

Verschillen tussen eigenschappen van<br />

gliacellen in de hersenen van mensen met<br />

MS 16-904MS<br />

Dr. A.D. van Dam (VUmc, Amsterdam) en<br />

Prof. E. Boddeke (UMCG, Groningen)<br />

€ 249.170,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Laesies in de witte stof en in de grijze<br />

stof verschillen van elkaar, waarom is niet<br />

geheel duidelijk. In het huidige project zal<br />

worden gezocht naar de oorzaak van deze<br />

verschillen en de rol die verschillende soorten<br />

ondersteunende hersencellen (gliacellen)<br />

hierin spelen.<br />

Microscopisch overzicht van zenuwcellen<br />

(groen) in een hersenplakje.<br />

Mogelijkheden om de schade bij MS te<br />

herstellen: het verwijderen van een obstakel<br />

14-861MS<br />

Twee-staps activatie van microglia cellen in hersenweefsel van<br />

mensen met MS.<br />

Dr. W. Baron (UMCG, Groningen)<br />

€ 49.971,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Bij mensen met MS is het eiwit fibronectine<br />

samengeklonterd, een teken van ernstige<br />

ontsporing en een obstakel voor het herstel<br />

wetenschappelijk onderzoek


37 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

van myeline. In dit project zijn we er achter<br />

Leidt schade aan hersenweefsel tot meer<br />

dit proces tijdens MS. Met behulp van dit<br />

gekomen welk enzym betrokken is bij het<br />

opruimen van deze ‘eiwitklonten’. Dit enzym<br />

blijkt in onvoldoende mate aanwezig te zijn in<br />

MS laesies, waardoor de ‘klonten’ niet worden<br />

afgebroken.<br />

schade? 14-876MS<br />

Dr. Ir. H. Vrenken en Dr. P.J. Pouwels (VUmc,<br />

innovatieve onderzoek willen we uiteindelijk<br />

op een veilige en lichaamseigen manier de<br />

excessieve hersenontstekingen remmen om<br />

de ziekte progressie te kunnen stoppen.<br />

Man-vrouw verschillen bij MS 14-880MS<br />

Wist u dat?<br />

Gijs Kooij zijn onderzoek<br />

heeft gepresenteerd tijdens<br />

de MS-onderzoekdagen<br />

<strong>2016</strong> en hiervoor de prijs<br />

voor de beste presentatie<br />

ontving?<br />

De rol van afweercellen geïnfecteerd door<br />

Amsterdam)<br />

het Epstein-Barr virus bij de ontwikkeling<br />

€ 242.550,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

van MS 14-875MS<br />

We onderzoeken hoe de verschillende soorten<br />

hersenschade zich over de tijd ontwikkelen in<br />

mensen met RRMS, en welk effect dit heeft<br />

Dr. I. Huitinga (Nederlandse Hersenbank,<br />

op het lichamelijk en cognitief functioneren.<br />

Amsterdam)<br />

Door deze vraag te beantwoorden wordt het<br />

€ 246.000,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen<br />

in de toekomst mogelijk om al in een vroeg<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de<br />

(Erasmus MS, Rotterdam)<br />

stadium van de ziekte de meest geschikte<br />

VriendenLoterij.<br />

€ 249.170,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

behandeling te kiezen.<br />

MS is een heterogene ziekte met duidelijke<br />

Na een behandeling met het medicijn Tysabri,<br />

man-vrouw verschillen. Veranderingen in<br />

neemt de hoeveelheid Epstein-Barr virus in<br />

Een verstoorde controle van ontsteking is de<br />

het DNA, ons erfelijk materiaal, kunnen<br />

afweercellen in het bloed toe. Deze bevinding<br />

drijvende factor achter progressie van MS<br />

de afwijkingen in het hersenweefsel na het<br />

geeft een eerste aanwijzing dat aanwezigheid<br />

14-878MS<br />

overlijden voorspellen.<br />

van het virus in een specifieke groep<br />

bloedcellen een rol speelt bij de ontwikkeling<br />

Grijze en witte stof remyelinisatie: de rol van<br />

van MS.<br />

het eiwit LXRb 15-891MS<br />

Dr. Gijs Kooij (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Het is op dit moment onbekend hoe<br />

ontstekingen in toom worden gehouden in<br />

Drs. I. Werkman (UMCG, Groningen) en Drs.<br />

de hersenen en wat er mogelijk mis gaat met<br />

J. Maillieux (Hasselt Universiteit, België)


38 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

€ 15.000,- voor 1 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Myeline-vormende cellen hebben grote<br />

hoeveelheden cholesterol nodig voor de<br />

aanmaak van myeline. Hersencellen in de<br />

grijze stof scheiden meer cholesterol uit dan<br />

dezelfde cellen in de witte stof. Ook wordt de<br />

uitscheiding geremd door ontstekingsfactoren<br />

die aanwezig zijn in MS-laesies. Als we weten<br />

waardoor hersencellen in de grijze stof meer<br />

cholesterol uitscheiden kunnen we proberen<br />

dit ook te bewerkstelligen in de witte stof en<br />

zo herstel bevorderen.<br />

Het vinden van nieuwe therapeutische<br />

doelwitten in progressieve MS 15-893MS<br />

Dr. B.J.L. Eggen (UMCG, Groningen)<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Er is geen effectieve behandeling voor<br />

progressieve MS. Door de ogenschijnlijk<br />

normale witte stof van MS-patiënten<br />

te vergelijken met de witte stof van<br />

gezonde controles, verwachten we vroege<br />

veranderingen in MS-weefsel vast te stellen.<br />

Mogelijk leidt dit tot nieuwe inzichten in<br />

waarom MS bij de meeste patiënten op een<br />

gegeven moment progressief gaat verlopen.<br />

De aan- en afwezigheid van ontsteking in hersenweefsel. In gebieden met ontsteking zijn veel<br />

geactiveerde afweercellen aanwezig (bruin). Hersenen van mensen met MS bevatten gebieden<br />

met geen tot weinig ontsteking (A,B), de zogenaamde normaal-ogende witte stof, en aangedane<br />

gebieden met ontsteking (C,D).<br />

wetenschappelijk onderzoek


39 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Expertisecentrum cognitie bij MS<br />

16-954a-dMS<br />

Prof.dr. J.J.G. Geurts en Dr. H.E. Hulst<br />

(VUmc, Amsterdam)<br />

€ 714.516,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

(onderzoekslijnen c en d)<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door<br />

MoveS.<br />

Meer dan de helft (43-70%) van de<br />

mensen met MS ervaart problemen<br />

met het denkvermogen (cognitie) deze<br />

problemen. Deze klachten leiden tot<br />

een sterk verminderde kwaliteit van<br />

leven en beperkingen in het bestaan<br />

van alledag. Momenteel zijn er geen<br />

behandelingsmogelijkheden voor de<br />

cognitieve symptomen van MS beschikbaar;<br />

daar gaat dit expertisecentrum verandering<br />

in brengen. Het centrum richt zich op<br />

specialistische zorg en fundamenteel<br />

onderzoek, en zal niet alleen de<br />

hersenprocessen die verantwoordelijk zijn<br />

voor het ontstaan van cognitieve problemen<br />

onderzoeken, maar zich ook richten op<br />

mogelijke behandelingen.<br />

Regulator T-cellen: het onderdrukken of<br />

bevorderen van ontsteking? S16-1<br />

Maria Wester Trejo (Yale School of Medicine,<br />

New Haven, USA)<br />

Stage in het buitenland, 3 maanden<br />

Regulator T-cellen zijn afweercellen die<br />

andere afweercellen onderdrukken, dit is<br />

belangrijk om te zorgen dat ontstekingen<br />

niet uit de hand lopen. Recente data toont<br />

aan dat regulator T cellen herprogrammering<br />

kunnen ondergaan, waarna zij bepaalde<br />

stoffen beginnen te produceren die juist<br />

ontstekingsreacties bevorderen in plaats<br />

van onderdrukken. Mensen met MS blijken<br />

relatief veel van deze ‘hergeprogrammeerde<br />

cellen’ te hebben.<br />

De interactie tussen immuuncellen in MS<br />

S16-2<br />

Emmy Wesdorp (University California, San<br />

Francisco, USA)<br />

Stage in het buitenland, 3 maanden<br />

De interactie tussen cellen van het<br />

immuunsysteem leidt ertoe dat deze<br />

cellen geactiveerd worden. Deze activatie<br />

is aangetoond door het bestuderen van<br />

specifieke eiwitten op het oppervlakte van de<br />

cel. Toekomstig onderzoek zal zich focussen<br />

op hoe deze eiwitten op deze plek terecht<br />

komen.<br />

Proefschrift - Hoe myeline wordt gemaakt en<br />

hoe die kennis van nut is PR16-3<br />

Marjolein Bijlard (UMCG, Groningen)<br />

Promotiedatum: 4 april <strong>2016</strong><br />

Verschillende eiwitten zijn betrokken<br />

bij de aanmaak van myeline. Marjolein<br />

Bijlard heeft onderzocht op welke wijze<br />

belangrijke myeline componenten worden<br />

aangeleverd en hoe deze ter plekke worden<br />

samengevoegd. Een proces dat kan worden<br />

verstoord door factoren van buitenaf,<br />

zoals ontstekingsfactoren. Inzicht in de<br />

moleculaire mechanismen verantwoordelijk<br />

voor de myeline aanmaak, kan helpen bij het<br />

ontwikkelen van nieuwe therapieën voor MS.


40 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Proefschrift - Ontsteking van de bloedhersenbarrière<br />

en infiltratie van afweercellen<br />

bij MS PR16-4<br />

Melissa A. Lopes Pinheiro (VUmc,<br />

Amsterdam)<br />

Promotiedatum: 14 april <strong>2016</strong><br />

Ontsteking verandert de functie van de<br />

bloed-hersenbarrière met als gevolg het<br />

binnendringen van afweercellen in de<br />

hersenen bij MS. Melissa Lopes Pinheiro<br />

onderzocht verschillende eiwitten en<br />

mechanismen die het binnendringen van<br />

afweercellen via de hersenbloedvaten regelen.<br />

Proefschrift - Inflammasoom-gemedieerde<br />

activatie van microglia: Brein-specifieke<br />

kenmerken van aangeboren immuniteit<br />

PR16-5<br />

Saskia Burm (UU, Utrecht)<br />

Promotiedatum: 8 juni <strong>2016</strong><br />

Het onderzoek van Saskia Burm toont<br />

aan dat een specifieke signaalstof van het<br />

immuunsysteem, IL-1b, mogelijk in een vroeg<br />

stadium een rol speelt bij de ontwikkeling van<br />

MS laesies. De aanmaak van de signaalstof<br />

verschilt tussen twee soorten afweercellen;<br />

microglia en macrofagen. Microglia zijn altijd<br />

aanwezig in de hersenen, terwijl macrofagen<br />

uit het bloed komen en alleen tijdens ziekte in<br />

de hersenen verblijven. De omgeving lijkt dus<br />

invloed te hebben op het functioneren van<br />

een afweercel.<br />

Proefschrift - Neuronale polarisatie: het<br />

bouwen en organiseren van het microtubulinetwerk<br />

PR16-6<br />

Sam van Beuningen (UU, Utrecht)<br />

Promotiedatum: 25 mei <strong>2016</strong><br />

Eén van de belangrijke processen gedurende<br />

de ontwikkeling van zenuwcellen, is de<br />

polarisatie van een onrijpe cel in een rijpe<br />

zenuwcel met één axon (verantwoordelijk<br />

voor het zenden van signalen) en meerdere<br />

dendrieten (verantwoordelijk voor het<br />

ontvangen van signalen). Het onderzoek van<br />

Sam van Beuningen geeft nieuwe inzichten<br />

in de processen die betrokken zijn bij<br />

deze polarisatie. Kennis over de neuronale<br />

ontwikkeling is van belang om bijvoorbeeld<br />

het proces achter degeneratie van axonen bij<br />

MS te ontrafelen.<br />

Proefschrift - Bouwen aan de weg: Regulatie<br />

van de dynamiek van het microtubuli<br />

netwerk PR16-9<br />

Helma van Riel (UU, Utrecht)<br />

Promotiedatum: 23 november <strong>2016</strong><br />

Het microtubuli netwerk zorgt voor<br />

stevigheid en vormbehoud van cellen en<br />

vormt daarnaast ook de wegen waarlangs<br />

‘vracht’ verplaatst worden in de cel. Het is<br />

een dynamisch netwerk dat voortdurend<br />

verandert door groei of krimp van individuele<br />

microtubuli. Zogenaamde motoreiwitten<br />

beïnvloeden de dynamiek van dit netwerk.<br />

Er zijn aanwijzingen dat bij MS sommige van<br />

deze motoreiwitten niet goed functioneren.<br />

wetenschappelijk onderzoek


41 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Proefschrift - Complexe neurologische<br />

aandoeningen: kennis uit genetica en<br />

neuroimaging PR16-12<br />

aandoeningen als MS. Onderzoek,<br />

mogelijk gemaakt dankzij een grootschalig<br />

internationaal onderzoek, heeft geleid tot de<br />

identificatie van meer dan 30 nieuwe genen<br />

die van invloed zijn op de structuur van de<br />

hersenen.<br />

Het gebruik van primitieve stamcellen<br />

(iPS cellen) om herstel van myeline te<br />

bewerkstelligen 09-694MS<br />

Hieab Adams (ErasmusMC, Rotterdam)<br />

Promotiedatum: 22 november <strong>2016</strong><br />

Een gecombineerde aanpak waarbij zowel<br />

beeldvorming van de hersenen als de erfelijke<br />

factoren worden bestudeerd kan meer<br />

inzicht bieden in complexe neurologische<br />

2.5 Onderzoek behandeling<br />

Hier volgt een opsomming van<br />

toegekende, lopende en<br />

afgeronde onderzoeksprojecten gericht op het<br />

vinden van een behandeling voor alle vormen<br />

van MS.<br />

Dr. J.C.V.M. Copray (UMCG, Groningen)<br />

€ 245.013,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Uit huidcellen van MS patiënten kan met<br />

behulp van een innovatieve technologie een<br />

onuitputtelijke bron van “eigen” myelineproducerende<br />

cellen gemaakt worden.<br />

TNFR2 als een aangrijpingspunt voor de<br />

behandeling van MS 15-898MS<br />

Prof.dr. U.L.M. Eisel, Dr. W. Baron en Prof.dr.<br />

J.D. Laman (UMCG, Groningen)<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, toegekend in<br />

<strong>2016</strong><br />

TNF en TNF receptoren spelen<br />

een belangrijke rol in MS. Vroegere<br />

therapiepogingen waarbij men de TNF wilde<br />

neutraliseren waren geen succes omdat<br />

de beschermende werking van receptor<br />

2 (TNFR2) toen nog niet bekend was. Wij<br />

hopen met een nieuw geneesmiddel TNFR2<br />

te activeren en daardoor MS te kunnen<br />

bestrijden.<br />

TNFb is een zogenaamde cytokine, een<br />

signaalstof die cellen uitscheiden om andere<br />

cellen te ‘waarschuwen’ dat er een infectie<br />

of ontsteking gaande is. Wanneer deze<br />

signaalstof bindt aan een receptor op het<br />

oppervlak van een cel genaamd TNFR1,<br />

activeert dit ontsteking en afbraak van<br />

zenuwweefsel. Wanneer dezelfde stof bindt<br />

aan TNF receptor 2, worden de natuurlijke<br />

beschermingsmechanismen van de cel in<br />

werking gezet. Medicijnen die aangrijpen op<br />

TNF receptor 1 onderdrukken de afbraak<br />

van zenuwweefsel en remmen ontsteking.<br />

Medicijnen die aangrijpen op TNF receptor 2<br />

bevorderen bescherming van het weefsel.


42 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Deze cellen kunnen in een model voor MS<br />

bijdragen aan het herstel van aangetaste<br />

zenuwvezels.<br />

Hersencellen (groen) gemaakt uit primitieve stamcellen uit de<br />

huid produceren nieuw myeline (rood).<br />

Kan MS worden tegengegaan door het<br />

aanschakelen van de immuunremmer<br />

VISTA? 13-833MS<br />

Prof.dr. J. Laman (UMCG, Groningen)<br />

€ 246.600,- voor 4 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Het molecuul VISTA is een natuurlijk<br />

mechanisme waarmee ons lichaam de<br />

activiteit van de ontstekingscellen tempert.<br />

Wij gaan onderzoeken of dit mechanisme kan<br />

worden gebruikt om de ontstekingsactiviteit bij<br />

MS op een nieuwe wijze tegen te gaan.<br />

Omvorming van astrocyten tot nieuwe<br />

oligodendrocyten rondom MS laesies<br />

14-852MS<br />

Dr. S. Copray (UMCG, Groningen)<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Astrocyten vormen een ondoordringbaar<br />

littekenweefsel rondom laesies in MS<br />

hersenen. Met een innovatieve techniek<br />

kunnen deze hersencellen in een kweekbakje<br />

omgevormd worden tot myeline-producerende<br />

cellen. Als het lukt deze techniek verder te<br />

optimaliseren, is het in de (verre) toekomst<br />

wellicht mogelijk om lokaal in MS-laesies het<br />

herstel van myeline te bevorderen.<br />

Proefschrift - Product gerelateerde factoren<br />

die de immunogeniciteit van interferon beta-<br />

1b beïnvloeden PR16-7<br />

Mohadeseh Haji Abdolvahab (UU, Utrecht)<br />

Promotiedatum: 6 juni <strong>2016</strong><br />

Het medicijn interferon-beta (IFNß) is de<br />

eerste lijn behandeling van relapsing remitting<br />

MS. Afhankelijk van het product ontwikkelt tot<br />

60% van de patiënten een immuunrespons<br />

tegen het geneesmiddel. Naast het verlagen<br />

van de werkzaamheid van de behandeling,<br />

kan deze zogenaamde immunogeniciteit<br />

zelfs leiden tot falen van de behandeling.<br />

Mohadeseh Haji Abdolvahab heeft onderzocht<br />

welke componenten in het geneesmiddel<br />

deze afweerreactie oproepen.<br />

wetenschappelijk onderzoek


43 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Vloeibare biopten voor de diagnostiek en<br />

behandeling van MS 16-926MS<br />

Dr. J. Killestein en Prof.dr. T. Würdinger<br />

(VUmc, Amsterdam)<br />

€ 50.000,- voor 1 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Uit kankeronderzoek is gebleken dat<br />

bloedplaatjes een afspiegeling vormen<br />

van wat er zich in de rest van het<br />

lichaam afspeelt, doordat de plaatjes een<br />

aangepast RNA-profiel bevatten. In het<br />

huidige pilotproject wordt onderzocht of<br />

bloedplaatjes ook informatie bevatten<br />

over de vorm en het verloop van de ziekte<br />

MS. Bloedplaatjes van 200 mensen met<br />

verschillende vormen van MS en mensen<br />

met of zonder behandeling zullen met elkaar<br />

worden vergeleken. De pilotstudie kan<br />

aantonen of MS inderdaad een herkenbare<br />

‘afdruk’ achterlaat op de bloedplaatjes. Met<br />

dit onderzoek hopen we een stap dichterbij<br />

een bloedtest voor de diagnose MS te<br />

komen. Daarnaast kan de test mogelijk<br />

ook worden gebruikt om het ziekteverloop<br />

te voorspellen en de effectiviteit van<br />

medicijnen te bepalen.<br />

2.6 Onderzoek diagnose en prognose<br />

De toegekende, lopende en<br />

afgeronde onderzoeksprojecten<br />

gericht op het verbeteren van de diagnose en<br />

prognose van MS worden hier kort toegelicht.<br />

Minuscule MS biomarkers voor MS<br />

progressie 11-752MS<br />

Dr. S. Withoff en Dr. J.F. Meilof (UMCG,<br />

Groningen)<br />

€ 240.674,- voor 2,5 jaar, afgerond in<br />

<strong>2016</strong><br />

In het bloed en de hersenvloeistof van<br />

mensen met MS zijn specifieke groepen<br />

miRNAs aanwezig. De samenstelling van<br />

deze kleine stukjes erfelijk materiaal blijkt<br />

te verschillen tussen vormen van MS.<br />

Deze bevindingen kunnen leiden tot de<br />

ontwikkeling van een test die precies vaststelt<br />

welke vorm van MS een patiënt heeft. Dit<br />

is belangrijk voor het bepalen van de juiste<br />

behandeling.<br />

Nationaal Kinder MS Centrum 12-807MS<br />

Prof.dr. R.Q. Hintzen (Erasmus MC, Rotterdam)<br />

€ 285.621,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de<br />

VriendenLoterij.<br />

Het onderzoek binnen het Nationaal Kinder MS<br />

Centrum richt zich op het vinden van klinische,<br />

omgevings- en genetische factoren die een rol<br />

spelen bij MS en aanverwante aandoeningen<br />

op kinderleeftijd. De resultaten dragen bij aan<br />

een betere diagnose en geven inzicht in het<br />

ontstaan van MS.<br />

Startpagina kindermscentrum.nl


44 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Proefschrift - Verworven demyeliniserende syndromen: focus op<br />

neuromyelitis optica en multiple sclerose op de kinderleeftijd.<br />

12-807MS, PR16-8<br />

Nationaal Kinder MS Centrum 16-927MS<br />

(vervolg 12-807MS)<br />

Progressieve MS ontcijferd: De<br />

prognostische waarde van degenerende<br />

netwerken 13-820 MS<br />

Daniëlle van Pelt (ErasmusMC, Rotterdam)<br />

Promotiedatum: 12 oktober <strong>2016</strong><br />

Verworven demyeliniserende syndromen vormen een spectrum<br />

van aandoeningen. Het onderscheid tussen de verschillende<br />

subtypes is belangrijk voor het bepalen van de prognose en het<br />

inzetten van de juiste behandeling. Aanvullend bloedonderzoek<br />

(aanwezigheid van specifieke antistoffen), onderzoek naar<br />

het hersenvocht en een MRI-scan kunnen helpen om het<br />

onderscheid tussen de subtypes te maken.<br />

Prof.dr. R.Q. Hintzen, Dr. R. Neuteboom<br />

(Erasmus MC, Rotterdam)<br />

€ 300.000,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door<br />

Stichting Move for MS.<br />

Waarom steekt bij sommige kinderen<br />

hersenontsteking opnieuw de kop op?<br />

Waardoor wordt de ziekte chronisch en<br />

ontwikkelt zich soms in de richting van MS?<br />

Waarom is het beloop van het ene kind<br />

ernstiger dan bij de ander? Wij zijn op zoek<br />

naar de biologische factoren die de ernst<br />

en het ziektebeloop van MS bij kinderen<br />

voorspellen. Daarnaast brengen wij de lange<br />

termijn gevolgen van hersenontsteking in<br />

beeld en de invloed hiervan op kwaliteit van<br />

leven.<br />

Dr. M.M. Schoonheim en prof.dr. J.J.G.<br />

Geurts (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Kunnen wij door te kijken naar<br />

hersennetwerken vroege MS onderscheiden<br />

van (primair en secundair) progressieve<br />

MS? Kunnen wij voorspellen welke patiënten<br />

cognitief en neurologisch sterker achteruit<br />

gaan en meer neurodegeneratie ontwikkelen?<br />

Maken ontstekingscellen van mensen met<br />

MS meer weefseltransglutaminase?<br />

14-865MS<br />

Het spectrum van verworven demyeliniserende syndromen,<br />

een groep van ontstekingsziekten in het centrale zenuwstelsel.<br />

Dr. A. van Dam (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 49.877,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Tijdens het ontstekingsproces dat bijdraagt<br />

aan de ziekte MS, komen ontstekingscellen<br />

uit het bloed de hersenen binnen. In<br />

vergelijking met gezonde controles, bevatten<br />

wetenschappelijk onderzoek


45 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

bloedcellen van mensen met MS relatief veel<br />

van het enzym weefseltransglutaminase. We<br />

hopen met dit onderzoek hopen we dit enzym<br />

als marker voor het ziekteproces te kunnen<br />

duiden.<br />

Een slim computersysteem voor het vinden<br />

van diffuse witte stof schade 15-890MS<br />

Dr.ir. B. Platel (Radboud UMC, Nijmegen) en<br />

Dr.ir. H. Vrenken (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 49.956,- voor 1 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Computersystemen zijn tegenwoordig zeer<br />

goed in staat om patronen of objecten te detecteren<br />

in beelden. In dit onderzoek gebruiken<br />

we de nieuwste beeldanalysetechnieken<br />

om diffuse witte stof schade in MRI-beelden<br />

van MS-patiënten te meten.<br />

Proefschrift - Visualiseren en karakteriseren<br />

van weefselafwijkingen in MS PR16-1<br />

Laura Jonkman (VUmc, Amsterdam)<br />

Promotiedatum: 17 februari <strong>2016</strong><br />

Zonder microscopische informatie wordt<br />

slechts 30% van de laesies herkend op een<br />

MRI-scan. Wanneer beelden gemaakt met<br />

een microscoop direct worden vergeleken<br />

met een MRI-scan, worden echter 84% van<br />

de afwijkingen gevonden. Laura Jonkman<br />

laat hiermee zien dat de mogelijkheid tot het<br />

opsporen van afwijkingen bij mensen met<br />

MS aanwezig is, maar dat deze nog niet altijd<br />

volledig wordt benut. Extra trainen van MRIbeoordelaars<br />

zou tot beter gebruik van deze<br />

mogelijkheden kunnen leiden.<br />

Proefschrift - Patronen van hersenkrimp<br />

verklaren de klachten bij MS 09-358dMS<br />

Martijn Steenwijk (VUmc, Amsterdam)<br />

Promotiedatum: 26 april <strong>2016</strong><br />

Het onderzoek van Martijn Steenwijk laat<br />

zien dat bepaalde krimppatronen in de<br />

hersenschors sterk samenhangen met<br />

de klachten die mensen met MS ervaren.<br />

Wellicht kan de herkenning van deze<br />

patronen in de toekomst worden gebruikt om<br />

de ontwikkeling van de ziekte te voorspellen.


46 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Twee projecten, twee manieren van<br />

aanpak, één doel: een behandeling<br />

voor cognitieve klachten die werkt<br />

Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS<br />

ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie).<br />

Cognitieve klachten, zoals problemen met aandacht<br />

en concentratie, leiden tot sterk verminderde<br />

kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks<br />

leven. In <strong>2016</strong> heeft Stichting MS Research twee<br />

subsidies toegekend gericht op het vinden van een<br />

effectieve behandeling deze klachten.<br />

Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness bij<br />

mensen met MS (REMIND-MS) 15-911MS<br />

Dr. B.A. de Jong (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 249.474,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een<br />

geoormerkte gift.<br />

Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen<br />

in de oorzaak en behandeling van cognitieve<br />

problemen bij MS. Zo willen we uitzoeken of drie<br />

soorten behandelingen (mindfulness, cognitieve<br />

revalidatietherapie en informatievoorziening<br />

door een MS-verpleegkundige) de cognitieve<br />

problemen verminderen. Daarnaast onderzoeken<br />

we of veranderingen in de hersenen de cognitieve<br />

problemen bij MS kunnen verklaren.<br />

Verbeteren van cognitieve vaardigheden bij MS<br />

patiënten door middel van zwak wisselstroom stimulatie:<br />

een haalbaarheidsstudie 16-949MS<br />

Dr. B. Ćurčić-Blake en prof.dr. A. Aleman (UMCG,<br />

Groningen)<br />

€ 49.913,- voor 1 jaar, toegekend <strong>2016</strong><br />

Met dit onderzoek testen we of behandeling met de<br />

nieuwe techniek zwak wisselstroomstimulatie een positief<br />

effect heeft op cognitieve klachten bij mensen met MS.<br />

Wij verwachten dat de stimulatie de samenwerking tussen<br />

verschillende hersengebieden bevordert waardoor het<br />

reactievermogen van de deelnemers verbetert.<br />

Toepassing van zwak wisselstroomstimulatie om de<br />

samenwerking tussen hersengebieden te bevorderen.<br />

2.7 Onderzoek kwaliteit van leven<br />

Hier treft u een overzicht van de<br />

onderzoeksprojecten gericht op<br />

het verbeteren van de kwaliteit van leven voor<br />

mensen met MS.<br />

Depressie bij MS: de effecten van cognitieve<br />

gedragstherapie via internet 09-678MS<br />

Prof.dr. P.C. van Oppen (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 206.054,- voor 4 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Depressieve klachten bij mensen met<br />

MS nemen substantieel af na een online<br />

behandeling met een kortdurende cognitieve<br />

gedragstherapie via internet. Bij mensen die<br />

alleen op een wachtlijst werden geplaatst,<br />

bleken de klachten echter net zo veel te zijn<br />

afgenomen.<br />

Proefschrift – Depressie in MS: Prevalentie,<br />

aard en behandeling 09-678MS, PR16-13<br />

Rosa Boeschoten (VUmc, Amsterdam)<br />

Promotiedatum: 3 februari 2017<br />

wetenschappelijk onderzoek


47 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Cognitieve achteruitgang en cognitieve<br />

revalidatie bij mensen met MS 12-799MS<br />

mensen met MS. Met een specifiek<br />

trainingsprogramma, waarbij gestart wordt<br />

met krachttraining, gevolgd door intensieve<br />

looptraining, zijn er belangrijke verbeteringen<br />

te bereiken.<br />

WHEREABOUTS: moderne technologie voor<br />

het meten van sociale activiteiten<br />

16-918MS<br />

Dr. H.E. Hulst en prof.dr. J.J.G. Geurts<br />

(VUmc, Amsterdam)<br />

€ 250.000,- voor 3 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Kunnen we door middel van een<br />

aandachttraining de cognitieve functies van<br />

mensen met MS verbeteren? Hoe reageren de<br />

hersenen op zo’n training? Deze antwoorden<br />

helpen ons te snappen hoe en wanneer we<br />

cognitieve klachten bij mensen met MS in de<br />

toekomst moeten behandelen.<br />

Een onderzoek naar loopgerelateerde<br />

vermoeidheid bij mensen met MS<br />

15-882MS<br />

Is de DYMUS een betrouwbare vragenlijst<br />

om te screenen op slikproblemen bij MS?<br />

15-912MS<br />

Dr. J.J.M. Geytenbeek (VUmc, Amsterdam),<br />

L. Ruhaak (Nieuw Unicum, Zandvoort) en dr.<br />

H. Bogaardt (University of Sydney, Australië)<br />

€ 45.661,- voor 1 jaar, lopend in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door<br />

Stichting de Merel.<br />

Er is behoefte aan een geschikt en<br />

toegankelijk screeningsinstrument om<br />

slikproblemen bij mensen met MS vast te<br />

stellen. In dit onderzoek wordt getoetst of<br />

de Nederlandstalige DYMUS, een 10-item<br />

slik-vragenlijst, kan worden ingezet om<br />

slikproblemen op te sporen.<br />

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 46.994,- voor 1 jaar, toegekend <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een<br />

geoormerkte gift.<br />

In dit project ontwikkelen we een op moderne<br />

technologie gebaseerd, nieuw meetinstrument<br />

voor het meten van sociale activiteiten. We<br />

kunnen tegelijkertijd meten hoeveel tijd een<br />

persoon aan welke activiteiten besteedt, en<br />

hoe belangrijk en belastend deze activiteiten<br />

zijn voor deze persoon. Deze inzichten zijn<br />

van belang voor de behandeling van het<br />

individu en voor toekomstig onderzoek naar<br />

revalidatiebehandelingen.<br />

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam)<br />

€ 49.615,- voor 1 jaar, afgerond in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt dankzij een<br />

geoormerkte gift.<br />

Verschillende factoren spelen een rol<br />

bij loopgerelateerde vermoeidheid bij


48 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Proefschrift - Geen klinisch relevant effect<br />

hoog-intensieve training bij patiënten met<br />

MS en ernstige vermoeidheidsklachten<br />

PR16-2<br />

Martin Heine (VUmc, Amsterdam)<br />

Promotiedatum: 30 juni <strong>2016</strong><br />

Martin Heine onderzocht de effecten van<br />

hoog-intensieve training op de fitheid van<br />

mensen met ernstige vermoeidheidsklachten<br />

door MS. Zijn onderzoek laat zien dat hoogintensieve<br />

training voor veel mensen met MS<br />

haalbaar is en mogelijk positieve effecten<br />

biedt op de algemene gezondheid en fitheid.<br />

De training heeft echter geen meetbaar effect<br />

op de ervaren vermoeidheidsklachten en leidt<br />

niet tot meer maatschappelijke participatie.<br />

2.8 Samenwerking<br />

Nationale samenwerking<br />

Het vinden van oplossingen voor<br />

In <strong>2016</strong> heeft de<br />

MS lukt niet zonder samenwerking:<br />

Stichting geïnvesteerd in<br />

samenwerking tussen onderzoeksgroepen de nationale samenwerking tussen<br />

met verschillende aandachtsgebieden,<br />

onderzoeksinstituten, Zo organiseert zij<br />

nationaal en internationaal, tussen kliniek en jaarlijks een bijeenkomst tussen<br />

laboratorium. Maar ook samenwerking tussen vertegenwoordigers van de drie MS-centra en<br />

wetenschappers, neurologen, zorgverleners, MS-Hersenbank. De instituten slaan de<br />

mantelzorgers en mensen met MS. Stichting handen ineen op thema’s waarvoor<br />

MS Research signaleert en creëert kansen om samenwerking een meerwaarde heeft, een<br />

samenwerkingsverbanden binnen het MSveld<br />

te stimuleren.<br />

pathologie’. Deze taskforce heeft als doel het<br />

goed voorbeeld hiervan is de ‘taskforce MS<br />

opstellen van standaard criteria voor het<br />

Patiëntenparticipatie in onderzoek<br />

“Heeft u MS? En heeft u interesse om mee te beslissen over welk onderzoek wij financieel gaan<br />

steunen? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!”<br />

In april <strong>2016</strong> deed de Stichting een oproep om leden te werven voor het ervarings deskundigenpanel.<br />

Bijna 100 personen gaven gehoor aan deze oproep, hieruit blijkt een grote betrokkenheid.<br />

MS Research vindt het belangrijk dat mensen met MS ook daadwerkelijk baat hebben bij<br />

de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Omdat zij zelf het beste kunnen aangeven welke<br />

onderwerpen relevant zijn, is in <strong>2016</strong> voor de eerste maal (een beperkt aantal) onderzoeksvoorstellen<br />

beoordeeld door ervaringsdeskundigen. Op deze manier krijgen patiënten een stem<br />

in het besluit welk onderzoek de Stichting financiert. Het panel beoordeelde het onderzoek ‘Een<br />

scan voor myeline afbraak’ (project 16-955MS, zie pagina 49) als ‘zeer relevant’ waardoor de<br />

aanvraag daadwerkelijk is gehonoreerd. De succesvolle pilot krijgt in 2017 een vervolg; voortaan<br />

zijn mensen met MS betrokken bij de beoordeling van alle meerjarige projectaanvragen.<br />

wetenschappelijk onderzoek


49 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

typeren van verschillende MS-vormen.<br />

Ook organiseert de Stichting jaarlijks een<br />

wetenschappelijke bijeenkomst, de MSonderzoeksdagen.<br />

Op 17 en 18 november<br />

<strong>2016</strong> bezochten ruim 150 Nederlandse<br />

en Vlaamse wetenschappers, neurologen<br />

en andere zorgprofessionals het VUmc in<br />

Amsterdam. Zij spraken over de actuele<br />

stand van het onderzoek. Tijdens de MSonderzoeksdagen<br />

staat één ding voorop:<br />

hoe kunnen we samen meer stappen<br />

vooruit maken in onderzoek naar MS. Op<br />

het programma stonden onder meer de<br />

volgende onderdelen: keynotes (expert<br />

lezingen), speeddates en wetenschappelijke<br />

presentaties. Nieuw in <strong>2016</strong> waren de<br />

proefschriftprijs, gewonnen door Iris<br />

Kilsdonk, en het spectaculaire The Voice<br />

of MS-Research. Bezoek onze website<br />

voor een uitgebreid verslag van de MSonderzoeksdagen<br />

<strong>2016</strong>.<br />

Stichting MS Research houdt de<br />

laatste ontwikkelingen op het gebied<br />

van de financiering van onderzoek<br />

nauwlettend in de gaten en participeert<br />

binnen landelijke initiatieven. Binnen de<br />

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)<br />

bundelen meer dan 20 gezondheidsfondsen,<br />

waaronder Stichting MS Research, hun<br />

krachten. In <strong>2016</strong> heeft de Stichting, samen<br />

met andere SGF-leden, deelgenomen<br />

aan twee fondsoverstijgende initiatieven:<br />

‘programma translationeel onderzoek’ en<br />

‘publiek-private samenwerking’. In beide<br />

gevallen is de bijdrage van Stichting MS<br />

Research aangevuld met gelden van derden.<br />

Cofinanciering is een aantrekkelijke manier<br />

om meer geld beschikbaar te maken voor<br />

MS-onderzoek. Stichting MS Research<br />

participeert daarom graag, mits zij de regie<br />

over de inhoudelijke besteding van haar inleg<br />

behoudt.<br />

Programma Translationeel Onderzoek<br />

Binnen de gezondheidszorg, is het een lange<br />

weg van idee en onderzoek naar een nieuw<br />

product of dienst. Met name de fase waarin<br />

voor het eerst testen worden uitgevoerd op<br />

mensen is door de hoge kosten en risico’s,<br />

moeilijk te financieren. Kansrijke nieuwe<br />

diagnostiek en behandelmethoden komen<br />

daardoor niet of pas na een lange periode<br />

beschikbaar. Translationeel onderzoek is<br />

noodzakelijk om te zorgen dat veelbelovende<br />

behandelmethoden in kaart worden<br />

gebracht en gemakkelijker en sneller de<br />

praktijk bereiken. De samenwerkende<br />

gezondheidsfondsen – waaronder Stichting<br />

MS Research – Health~Holland en ZonMw,<br />

bundelen hun krachten om de beschikbare<br />

middelen efficiënter in te zetten voor dit<br />

type onderzoek. Binnen het programma<br />

translationeel onderzoek, is in <strong>2016</strong> een<br />

subsidie toegekend voor onderzoek naar<br />

een nieuwe myeline PET-scan. Stichting<br />

MS Research en ZonMw dragen ieder<br />

€ 150.000,- bij om dit onderzoek mogelijk te<br />

maken.<br />

Een scan om de afbraak van myeline bij<br />

personen met MS nauwkeurig te meten<br />

16-955MS<br />

Dr. E.F.J. de Vries en Dr. J.F. Meilof (UMCG,<br />

Groningen)<br />

€ 150.000,- voor 4 jaar, toegekend in <strong>2016</strong><br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door cofinanciering<br />

van ZonMw.<br />

Een MRI-scan laat wel zien op welke<br />

plekken myeline is aangetast, maar<br />

niet hoe erg de schade is en of er reparatie<br />

heeft plaatsgevonden. Een betere methode<br />

om de status van de myeline te meten bij<br />

mensen met MS zou het onderzoek naar de<br />

ontwikkeling van nieuwe medicijnen enorm<br />

versnellen.


50 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Vermoeidheid en relapses monitoren en<br />

voorspellen in alledaagse setting 16-946MS<br />

Subsidie Publiek Private Samenwerking<br />

Middels de zogenaamde PPS-toeslag<br />

(voorheen TKI-toeslag), stimuleert de<br />

Dr. J. Killestein (VUmc, Amsterdam)<br />

overheid de samenwerking tussen<br />

€ 50.000,- voor 2 jaar, toegekend <strong>2016</strong><br />

onderzoeksinstellingen en bedrijven onder<br />

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door<br />

anderen binnen de sector Life-Sciences &<br />

co-financiering van Health~Holland.<br />

Health. Het doel van deze publiek-private<br />

Dit onderzoek richt zicht op het vinden<br />

dankzij Stichting MS Research is er in<br />

samenwerking is het versnellen van de<br />

van objectieve meetinstrumenten om<br />

Nederland dus een behoorlijke<br />

ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor<br />

vermoeidheid vast te stellen en het optreden<br />

onderzoekstraditie ontstaan. Eén van de<br />

problemen in de gezondheidszorg. Stichting<br />

van terugvallen te voorspellen. Door gebruik te<br />

resultaten daarvan is dat ons land actief<br />

MS Research bouwt jaarlijks een bedrag aan<br />

maken van de ingebouwde sensoren van<br />

participeert binnen het internationale MS-<br />

PPS-toeslag op dat zij in samenwerking met<br />

smartphones, kunnen veranderingen in de<br />

onderzoeksveld.<br />

Health~Holland kan investeren in onderzoek.<br />

oogbeweging en toetsaanslagen van mensen<br />

In <strong>2016</strong>, heeft de Stichting een subsidie<br />

met MS eenvoudig worden gemeten. Dit<br />

MS International Federation (MSIF)<br />

toegekend voor een onderzoek waarbij twee<br />

project is voortgekomen uit de MS Hackaton,<br />

is een wereldwijd netwerk van orga-<br />

bedrijven samen met het VUmc MS Centrum<br />

zie p. 63.<br />

nisaties die zich inzetten voor een<br />

Amsterdam zich richten op het meten van<br />

wereld zonder MS. Stichting MS Research is<br />

vermoeidheid en terugvallen bij MS. Aan dit<br />

Internationale samenwerking<br />

één van de 33 volwaardige MSIF leden.<br />

project is een bedrag van €264.000,- PPS-<br />

Belangrijke<br />

“ Met<br />

toeslag toegekend.<br />

dit soort onderzoeken zal de<br />

behandeling van MS in de toekomst grote<br />

stappen kunnen maken.”<br />

Lid ervaringsdeskundigenpanel<br />

wetenschappelijke<br />

resultaten hebben ertoe geleid dat het<br />

MS-onderzoek in Nederland internationaal<br />

een hoog aanzien heeft. Wetenschappers en<br />

artsen van Nederlandse onderzoeksinstituten<br />

werken nauw samen met toonaangevende<br />

onderzoeksgroepen in het buitenland. Mede<br />

International Progressive MS Alliance is een<br />

samenwerking tussen 15 landen met als doel<br />

oplossingen vinden voor iedereen met een<br />

progressieve vorm van MS. De alliantie is in<br />

2012 opgericht door zes MS-organisaties,<br />

waaronder Stichting MS Research. In <strong>2016</strong><br />

heeft de alliantie drie netwerksubsidies<br />

wetenschappelijk onderzoek


51 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Twee Du Pré beurzen met<br />

een ‘oranje tintje’<br />

zogenaamde ‘Collaborative Network Awards’<br />

van ieder 4,2 miljoen euro toegekend. Binnen<br />

deze drie onderzoeken gaan 40 onderzoekers<br />

uit 21 landen, waaronder Nederland, zich de<br />

komende vier jaar inzetten voor het vinden<br />

van een behandeling voor progressieve MS.<br />

International Pediatric MS Study Group een<br />

samenwerking tussen 40 landen met als doel<br />

het beschikbaar maken van de beste zorg en<br />

optimale informatie voor kinderen met MS<br />

overal ter wereld. Het Nationaal Kinder MS<br />

Centrum in Rotterdam is nauw betrokken bij<br />

International progressive<br />

MS Alliance<br />

dit initiatief en vervult een voortrekkers rol op<br />

het gebied van de diagnose en behandeling<br />

van MS bij kinderen.<br />

De internationale MS federatie (MSIF) heeft in<br />

2007 de ‘Du Pré grant’ geïntroduceerd. Met<br />

deze reisbeurs ter waarde van maximaal £5000<br />

kunnen jonge onderzoekers een werkbezoek<br />

brengen aan een topinstituut gespecialiseerd in<br />

MS. Kandidaten komen bij voorkeur uit landen<br />

waarin MS-onderzoek nog in ontwikkeling is.<br />

De beurs is een goede stimulans voor zowel de<br />

carrière van de kandidaat als voor internationale<br />

samenwerking. Stichting MS Research heeft in<br />

<strong>2016</strong> voor de eerste maal twee van de in totaal<br />

vijf uitgereikte Du Pré beurzen gefinancierd. De<br />

Roemeense onderzoekster Andreea Lupu en<br />

geneeskundestudent Reza Rahmanzedeh uit<br />

Iran ontvingen deze Du Pré beurzen met een<br />

Nederlands tintje. Het onderzoek van Lupu,<br />

bij de groep van prof.dr. Gold (Hamburg),<br />

richt zich op het afweersysteem bij zwangere<br />

vrouwen met MS. Rahmanzedeh bezoekt<br />

het lab van prof.dr. Brück (Göttingen) om te<br />

onderzoeken welke processen bijdragen aan<br />

het afsterven van myeline-vormende cellen bij<br />

MS.<br />

Andreea Lupu (l) en<br />

Reza Rahmanzedeh (r)


52 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

2.9 impact van 36 jaar ms research<br />

De gezamenlijke<br />

missie van<br />

Stichting MS Research, de MS-expertise<br />

centra in Nederland en de MS International<br />

Federation (MSIF) is het creëren van een<br />

wereld zonder MS. De Stichting zet zich<br />

samen met hiervoor genoemde organisaties in<br />

voor het realiseren van de volgende doelen;<br />

het vinden van de oorzaken van MS; de<br />

ontwikkeling van een behandeling voor alle<br />

vormen van MS; een betere diagnose en<br />

prognose en; verbetering van de kwaliteit van<br />

leven van mensen met MS.<br />

De sleutel tot het realiseren van deze doelen<br />

is wetenschappelijk onderzoek. Dit is dan<br />

ook het zwaartepunt van de activiteiten van<br />

de Stichting. In het overzicht op de volgende<br />

pagina’s staat per doelstelling aangegeven<br />

welke resultaten op het gebied van MSonderzoek<br />

de afgelopen jaren mede dankzij<br />

de inzet van Stichting MS Research behaald<br />

zijn. Specifieke doelstellingen waarvoor de<br />

Stichting zich komende jaren wil gaan inzetten<br />

staan vermeld in de kolom ambities. In de<br />

laatste kolom staat aangegeven op welke<br />

termijn wij verwachten dat deze ambities met<br />

de gezamenlijke inspanning van betrokken<br />

partijen in Nederland en daarbuiten kunnen<br />

worden gerealiseerd.<br />

Meer weten over hoe Stichting MS Research<br />

wetenschappelijk onderzoek financiert en<br />

stimuleert? Kijk op www.msresearch.nl/<br />

onderzoek.<br />

WetenschappelijK onDerzoeK


53 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Doelstelling realisatie ambities termijn<br />

realisatie<br />

ambities<br />

Begrip van factoren en processen<br />

die leiden tot het ontstaan van MS<br />

- Kennis over de rol van afweercellen en gliacellen<br />

- Kennis over invloed van omgevingsfactoren<br />

- Kennis over invloed van erfelijke factoren<br />

- Duidelijkheid over welke combinaties van factoren kunnen<br />

leiden tot MS<br />

≥ 10 jaar<br />

Begrip van factoren en processen<br />

die leiden tot het ontstaan van<br />

laesies en ontsteking<br />

- Kennis over de rol van afweercellen en gliacellen<br />

- kennis over de mechanismen van de afbraak en het<br />

herstel van myeline<br />

- kennis over het functioneren van de bloedhersenbarrière<br />

- Identifi ceren van cruciale processen in ontstaan verschillende<br />

soorten laesies<br />

- Identifi ceren van factoren die ‘schubs’ opwekken<br />

- vaststellen invloed van voeding en darmflora (microbioom) op<br />

het ziektebeloop<br />

≤ 10 jaar<br />

Begrip van factoren en processen<br />

die leiden tot ziekte progressie<br />

- Kennis over pathologie van progressieve MS<br />

(hersenkrimp, betrokkenheid van specifieke<br />

hersengebieden/ netwerken)<br />

- Identifi catie van stoffen en processen die bijdragen aan de<br />

progressie van MS<br />

≤ 10 jaar<br />

Begrip van factoren en processen<br />

die leiden tot zenuwschade<br />

- Kennis over ontstaan van zenuwschade<br />

- Kennis over de afbraak en aanmaak van myeline<br />

- Identifi catie van de cruciale processen in neurodegeneratie<br />

en -regeneratie<br />

- Identifi catie van processen die het herstel van myeline bevorderen<br />

≥ 10 jaar


54 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Doelstelling Realisatie Ambities Termijn<br />

realisatie<br />

ambities<br />

Optimalisering van de behandeling<br />

van RRMS<br />

- Medicijnen die de voortgang van RRMS remmen<br />

- Behandeling voor agressieve vormen van RRMS<br />

- Optimaliseren van behandelingen voor agressieve vormen van RRMS<br />

- Ontwikkeling medicatie met minder bijwerkingen<br />

- Opzetten iPS biobank voor testen medicijnen<br />

- Personalized medicine (behandeling op maat)<br />

≥ 10 jaar<br />

Behandeling van progressieve MS<br />

ontwikkelen<br />

- Oprichting Internationale Progressieve MS Alliantie<br />

- Technologie om in het lab myeline vormende cellen te<br />

genereren (iPS stamcellen)<br />

- Behandeling(en) voor progressieve MS<br />

- Ontwikkeling en testen van therapieën voor het herstel van myeline<br />

≥ 10 jaar<br />

Optimalisering van de behandeling<br />

van kinder MS<br />

- Nationaal Kinder MS Centrum in Rotterdam<br />

- Internationale studiegroep voor Kinder MS<br />

- Behandelingen toegespitst op MS bij kinderen ≤ 10 jaar<br />

Diagnostiek van vormen van MS<br />

verbeteren<br />

- Algemene criteria voor de diagnose van MS<br />

- Standaard voor vier vormen van MS (RRMS, SPMS,<br />

PPMS, PRMS)<br />

- Verbeterde diagnose van MS bij kinderen<br />

- Verbeteren van het voorspellen van individuele ziektebeloop<br />

- Ontwikkeling automatische systemen herkennen verschillende (sub-)<br />

vormen MS<br />

- Opstellen van internationale richtlijnen voor MS-pathologie<br />

≤ 10 jaar<br />

Vaststellen van meetbare markers<br />

voor o.a. beloop en werking<br />

medicijnen<br />

- Ontwikkeling functionele MRI<br />

- Ontwikkeling van ‘myeline-PET’<br />

- Identificatie en validatie van markers voor:<br />

* prognose van het beloop<br />

* effectiviteit medicijnen<br />

- Identificatie van biomarkers voor MS vormen (miRNAs, etc)<br />

- Opzetten van een nationaal MS register<br />

≥ 10 jaar<br />

wetenschappelijk onderzoek


55 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Doelstelling Realisatie Ambities Termijn<br />

realisatie<br />

ambities<br />

Mensen met MS informeren en<br />

ondersteunen<br />

- Ontwikkeling van:<br />

* MS-Centra Amsterdam, Rotterdam en Noord-<br />

Nederland<br />

* Nederlandse MS Hersenbank<br />

* Nationaal Kinder MS Centrum<br />

* MS-expertise centrum Nieuw Unicum/ MS-zorg op<br />

afstand<br />

* Expertisecentrum cognitie bij MS<br />

- Bundeling van krachten MS-centra<br />

- Voorlichting over MS-onderzoek<br />

* bijeenkomsten<br />

* publicaties<br />

- Centraal informatiepunt voor mensen met MS<br />

- Betrouwbare en toegankelijke informatie over medicijnen en therapieën<br />

- Verbeteren sociale participatie en mobiliteit<br />

≤ 10 jaar<br />

Kennis over en draagvlak voor MS<br />

in de maatschappij vergroten<br />

Samenleving informeren<br />

* bijeenkomsten<br />

* publicaties<br />

Voorlichting nog meer toespitsen op diversiteit en complexiteit van<br />

doelgroep<br />

≤ 10 jaar<br />

Behandeling van symptomen<br />

ontwikkelen<br />

- Diagnose en behandeling van slikklachten<br />

- Inzicht in de oorzaken van cognitieve klachten en de<br />

rol van grijze stof laesies<br />

- Multidisciplinaire screening<br />

- Behandeling voor cognitieve symptomen optimaliseren<br />

- Behandeling voor vermoeidheid verbeteren<br />

- Kennis over behandeling delen met zorgverleners in heel Nederland<br />

≤ 10 jaar


het periodieke<br />

magazine rondom<br />

ms blijft hoog<br />

gewaardeerd<br />

q 59<br />

59<br />

“ziek zijn betekent<br />

niet dat je niet kunt<br />

genieten van het<br />

leven”<br />

q 60<br />

60<br />

Wist u dat... onze<br />

facebook pagina 3.053<br />

volgers heeft?<br />

q 62<br />

62<br />

Wist u dat...<br />

stichting ms research<br />

al voor het tiende jaar<br />

founding father van<br />

corpus is?<br />

q 61<br />

61


62<br />

q 62<br />

ter gelegenheid<br />

van Wereld ms<br />

Dag kwamen 400<br />

mensen bijeen bij<br />

nieuw Unicum<br />

ms hacketon:<br />

artsen plus<br />

hackers voor een<br />

ms-vrije wereld<br />

q 63<br />

63<br />

q 65<br />

65<br />

als benefi ciant<br />

van de<br />

vriendenloterij<br />

waren wij<br />

meerdere keren<br />

te gast bij rtl<br />

Koffi etijd<br />

3<br />

stichting<br />

ms research<br />

geeft voorlichting


58 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Voorlichting<br />

I<br />

3.1 Inleiding<br />

Een van de kerntaken van<br />

Stichting MS Research is het<br />

geven van voorlichting over de<br />

chronische ziekte MS. Daarbij<br />

staan het waarborgen van kwalitatieve,<br />

objectieve en eenduidige informatie over<br />

MS, de behandeling hiervan en de vertaling<br />

van de onderzoeksresultaten naar het<br />

publiek voorop. Het accent ligt hierbij op de<br />

communicatie van de onderzoeksresultaten<br />

en de achtergronden.<br />

Bij onze voorlichtende activiteiten onderscheiden<br />

we twee doelgroepen: ‘mensen met<br />

MS’ en ‘het grote publiek’. Omdat het verloop<br />

van MS vaak onvoorspelbaar en grillig is,<br />

ervaren mensen met MS regelmatig onbegrip<br />

in hun directe omgeving, temeer omdat het<br />

ziektebeeld veelal geen uiterlijke kenmerken<br />

vertoont.<br />

Voor mensen met MS geldt in het algemeen<br />

dat de effecten van voorlichting positief<br />

zijn. Voorlichting draagt in die zin bij aan<br />

de kwaliteit van leven: het maakt mensen<br />

tevredener, zij ervaren doorgaans minder<br />

angst en voelen zich meer begrepen door de<br />

omgeving.<br />

In relatie tot het grote publiek kan onbegrip<br />

worden weggenomen door de verstrekking<br />

van adequate informatie vanuit een<br />

betrouwbare bron. Inzicht kan leiden<br />

tot draagvlak. Draagvlak kan leiden tot<br />

ondersteuning, in welke vorm dan ook.<br />

Naast de gerichte voorlichting aan mensen<br />

met MS en de publieksvoorlichting, worden<br />

vanzelfsprekend ook de grote vaste groep<br />

donateurs, de periodieke schenkers en<br />

andere contribuanten en gevers geïnformeerd<br />

over het werk van de Stichting.<br />

Diverse beroepsgroepen, zoals huisartsen<br />

en MS-verpleegkundigen maar ook<br />

voorlichtingsafdelingen binnen ziekenhuizen<br />

worden periodiek door ons geïnformeerd.<br />

Stichting MS Research spreekt in het<br />

algemeen eerder over ‘Voorlichting’ dan over<br />

communicatie. Meer dan ooit is de Stichting<br />

zich hierbij bewust van de mogelijkheid dat<br />

voorlichtingsactiviteiten tot communicatieactiviteiten<br />

kunnen leiden en vervolgens<br />

tot (nieuwe) verbindingen. Verbindingen<br />

voor draagvlak, bewustzijn (‘awareness’) en<br />

verwerving van fondsen.<br />

Om de hier gestelde doelen te bevorderen,<br />

wordt een scala aan voorlichtings- en<br />

communicatiemiddelen ingezet: van<br />

individuele telefoongesprekken met mensen<br />

met MS, gepersonifieerde brieven, brochures,<br />

voorlichting


59 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

MenSen<br />

April <strong>2016</strong> • Nummer 2 • 24e jaargang<br />

informatiebijeenkomsten, gerichte magazines,<br />

posters, presentaties, social media,<br />

presentaties, tot en met de inzet van radio- en<br />

TV spots.<br />

donateurs en relaties op de mat valt, werden<br />

ook in <strong>2016</strong> ondersteund met de inzet van<br />

diverse radiocommercials op NPO1, 2, 4 en<br />

Classic FM.<br />

Stichting MS Research<br />

nummer 54, jaar <strong>2016</strong><br />

Interview met<br />

Cynthia Zagieboylo<br />

Wereld MS Dag <strong>2016</strong><br />

U doet toch ook mee?<br />

Adviesplatform<br />

MS Vereniging Nederland<br />

MS-moeders<br />

Hieronder volgt een toelichting op een aantal<br />

uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten.<br />

3.2 Rondom MS<br />

Het magazine ‘Rondom MS’ verscheen<br />

driemaal met de primaire doelstelling<br />

het geven van inzicht in nieuwe<br />

onderzoeksresultaten. Door middel van<br />

reportages en interviews met artsen en<br />

onderzoekers worden de achtergronden op<br />

begrijpelijke wijze toegelicht. Daarnaast<br />

informeert het magazine de doelgroep over<br />

het leven met MS, teneinde meer begrip in de<br />

samenleving te bevorderen.<br />

De magazines van <strong>2016</strong> stonden onder<br />

meer in het teken van nieuwe en lopende<br />

gesubsidieerde MS-onderzoeken; Activiteiten<br />

van MS Expertisecentrum Nieuw Unicum;<br />

Radio en TV campagne Dancing Girl;<br />

Fondsenwervende acties georganiseerd<br />

door derden; MS-Hackathon; Wereld MS<br />

Dag <strong>2016</strong>; Boeken over MS en Periodiek<br />

Schenken & Nalaten.<br />

De momenten waarop de Rondom MS bij de<br />

In januari, april en oktober <strong>2016</strong> verscheen<br />

tevens een speciale gezamenlijke uitgave<br />

in samenwerking met de MS Vereniging<br />

Nederland, onder de titel ‘Rondom MenSen’.<br />

De verspreide oplages van ‘Rondom MS’ en<br />

Rondom MenSen waren:<br />

Rondom MS<br />

Oplage<br />

Januari <strong>2016</strong> 42.830<br />

April <strong>2016</strong> 37.753<br />

Oktober <strong>2016</strong> 40.599<br />

Rondom MenSen<br />

Oplage<br />

Januari <strong>2016</strong> 11.000<br />

April <strong>2016</strong> 11.500<br />

Oktober <strong>2016</strong> 12.000<br />

Het magazine Rondom MS werd verspreid<br />

onder de donateurs, relaties en onder de<br />

doelgroepen notarissen en apothekers.<br />

Nieuwe donateurs worden actief benaderd<br />

of zij prijs stellen op toezending van het<br />

magazine Rondom MS, danwel digitaal en/of<br />

via de digitale nieuwsbrief.<br />

1608003-250-Rondom MS 54.indd 1 29-09-16 18:08<br />

MenSen<br />

Juli <strong>2016</strong> • Nummer 3 • 24e jaargang<br />

MS-telefoon 20 jaar<br />

Algemene<br />

Ledenvergadering<br />

MS-voorlichting<br />

Wereld MS Dag <strong>2016</strong><br />

MS TELEFOON<br />

nieuw nummer<br />

MS-telefoon<br />

088-374 8585<br />

per 1 mei <strong>2016</strong><br />

Stichting MS Research<br />

nummer 52, jaar <strong>2016</strong><br />

1603010-258-MenSen 16-02.indd 1 07-04-16 10:29<br />

“Ziek zijn betekent niet dat je<br />

niet kunt genieten van het leven”<br />

Dancing Girl<br />

Reni de Boer (heeft MS) en danst met haar partner Daan<br />

1512004-250-Rondom MS 52.indd 1 08-01-16 17:28<br />

Stichting MS Research<br />

nummer 53, jaar <strong>2016</strong><br />

1606001-258-MenSen 16-03.indd 1 21-06-16 13:37<br />

1603011-250-Rondom MS 53.indd 1 04-04-16 10:19


60 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

‘Dancing Girl’ zit in ons collectief<br />

geheugen<br />

Zo’n twintig jaar later gaat de film<br />

in remake. Dorinda Roos, directeur<br />

MS Research: “Zowel nationaal als<br />

internationaal werd ik regelmatig op deze<br />

commercial gewezen. Zo veel mensen<br />

vinden ‘m zo treffend en pakkend. In het<br />

begin was ik huiverig om de commercial<br />

opnieuw uit te brengen, omdat hij zoveel<br />

impact heeft gehad. Maar de realiteit voor<br />

de mensen die het treft, is ook heftig.<br />

Zuiverder dan dit kan een commercial niet<br />

worden.”<br />

Raymond Verwijk heeft de eerste<br />

campagne ‘Dancing Girl’ bedacht.<br />

Raymond: “In die tijd was MS nog niet zo<br />

bekend. Het moest in één keer duidelijk<br />

worden waar MS over gaat. De pay-off ‘MS<br />

sloopt de zenuwen’ werd het raamwerk.<br />

Daarna kwam de figuratieve invu ling.<br />

Een dochter die danst met haar vader. De<br />

Dancing Girl<br />

Dancing Girl<br />

22<br />

MS sloopt de zenuwen<br />

“Ziek zijn betekent niet<br />

dat je niet kunt genieten<br />

van het leven .”<br />

RONDOM<br />

Acties<br />

“Omdat het hier gaat over een ècht liefdeskoppel,<br />

is de kwetsbaarheid intiemer en liever.”<br />

In 1993 werd de TV-commercial ‘Dancing Girl’ voor het eerst uitgezonden<br />

in opdracht van Stichting MS Research. In de film was te zien hoe vader en<br />

dochter samen dansten op de muziek van Eric Clapton ‘Wonderful tonight’.<br />

De boodschap zat destijds helemaal aan het einde van de film als de camera<br />

laat zien hoe de vader zijn dochter optilt, omdat zij zelf niet meer op haar<br />

benen kan staan.<br />

muziek van Eric Clapton, met teksten die<br />

het beeld ondersteunen. En dan het laatste<br />

shot waar je ziet dat de dochter niet zelf<br />

danst maar door haar vader wordt opgetild.<br />

Haar benen ontvangen de signalen niet<br />

meer, die door de hersenen worden<br />

uitgezonden. Ze bungelen maar wat.”<br />

En nu… geen vader en dochter,<br />

maar man en vrouw<br />

Aan productiemaatschappij MacGyver<br />

de lastige taak de succesvo le campagne<br />

opnieuw te produceren en regisseren.<br />

Rinie Jansen, executive producer: “De<br />

eerste Dancing Girl was naar mijn mening<br />

zo’n succes, omdat de constructie<br />

hélemaal klopte. Het was eerlijk en<br />

oprecht. Daar zat onze uitdaging. De<br />

nieuwe film moest minimaal net zo goed<br />

zijn. We hebben de kracht van de eerste<br />

film behouden.” Daniël Ga lenkamp,<br />

regisseur: “Het grootste verschil is dat<br />

ik werk met échte mensen en niet met<br />

acteurs. Acteurs zijn professionals die<br />

weten wat ze op de set moeten doen,<br />

hoe je met een camera omgaat. De hele<br />

aanpak is nu anders. Reni heeft MS, dus<br />

wat is fysiek mogelijk? Ook voor haar man<br />

Daan, hij moet haar ti len. Ik verplaats<br />

me in hen, wat voelen zij voor de camera,<br />

daar waar ze normaal nooit staan. De weg<br />

ernaartoe gaat heel erg over menselijkheid,<br />

eerlijk met elkaar praten en vragen durven<br />

ste len. Uiteindelijk is de muziek hetzelfde<br />

en ook aan de smash in your face in het<br />

laatste shot is niets veranderd. Maar omdat<br />

het hier gaat over Reni en Daan, een<br />

liefdeskoppel, is het kwetsbaarder, intiemer<br />

en liever. Daardoor komt de klap nog<br />

harder aan. Ik zet ze niet als ‘slachtoffer’<br />

weg. Ze hebben een gelukkig leven, maar<br />

door MS kan er ook veel niet, of anders. Ik<br />

heb erop gelet ze zo neer te zetten dat ze<br />

er zelf trots op zijn.”<br />

1512004-250-Rondom MS 52.indd 22 08-01-16 17:29<br />

Reni en Daan de Boer, dansend op de<br />

prachtige muziek “Wonderful Tonight” van<br />

Eric Clapton. Reni heeft multiple sclerose<br />

(MS). Op haar zeventiende werd ze ziek.<br />

Wat leek te beginnen als een fi kse griep<br />

ging maar niet over. Zes jaar later kreeg ze<br />

de diagnose MS. De ziekte dwong haar om<br />

haar plannen bij te stellen en haar energie<br />

te verdelen.<br />

MS treft vooral jonge mensen in de bloei<br />

van hun leven. MS is een progressieve<br />

chronische ziekte van het centrale<br />

zenuwstelsel: de hersenen en het<br />

ruggenmerg.<br />

Waarom is onderzoek naar MS hard<br />

nodig?<br />

MS is de meest invaliderende ziekte<br />

onder jonge mensen en is zeer ingrijpend<br />

voor zowel de persoon zelf als zijn of haar<br />

omgeving. Omdat er nog geen medicijn<br />

bestaat tegen deze wrede ziekte, is<br />

onderzoek hard nodig. Stichting MS<br />

Research financiert dit onderzoek naar<br />

MS. Dit doet zij al meer dan 35 jaar en<br />

streeft bovendien naar goede kwaliteit<br />

van zorg voor alle mensen met MS.<br />

Onderzoek helpt MS de wereld uit.<br />

Geef! Ga naar msonderzoek.nl<br />

msonderzoek.nl – Voorschoten<br />

TV-commercial<br />

Dancing Girl<br />

Radio-commercial<br />

Dancing Girl<br />

MSonderzoek.nl Rondom MS<br />

januari <strong>2016</strong><br />

RONDOM<br />

“<br />

Acties<br />

Ik pakte Reni weleens<br />

zo vast om een dansje te<br />

maken, maar dat was als<br />

grap. En nu ineens stonden<br />

we daar echt.<br />

”<br />

1512004-250-Rondom MS 52.indd 23 08-01-16 17:29<br />

23<br />

3.3 Dancing girl<br />

In 1993 werd de Tvcommercial<br />

‘Dancing Girl’ voor<br />

het eerst uitgezonden in opdracht van<br />

Stichting MS Research. In de film was te zien<br />

hoe vader en dochter samen dansten op de<br />

muziek van eric Clapton ‘Wonderful tonight’.<br />

De boodschap zat helemaal aan het einde van<br />

de fi lm als de camera laat zien hoe de vader<br />

zijn dochter optilt, omdat zij zelf niet meer kan<br />

lopen. In de productie van <strong>2016</strong> worden<br />

vader en dochter “vervangen” door een<br />

echtpaar, namelijk door Reni de Boer (heeft<br />

MS) en haar man Daan.<br />

aan productiemaatschappij MacGyver de<br />

uitdaging om de succesvolle campagne<br />

opnieuw te produceren en regisseren. Het<br />

grootste verschil met 1993 is dat in <strong>2016</strong><br />

gewerkt is met échte mensen en niet met<br />

acteurs.<br />

Onder leiding van regisseur Daniël<br />

Gallenkamp vonden de opnamen plaats in<br />

café-restaurant de Plantage in amsterdam.<br />

Naast de Tv-commercial werd, in hetzelfde<br />

thema, ook een radio-commercial<br />

ingesproken door Reni de Boer en een<br />

print-campagne vormgegeven. De campagne<br />

Dancing Girl werd gelanceerd op 1 februari<br />

<strong>2016</strong>. De Tv-commercial was gedurende 6<br />

weken te zien op alle regionale Tv stations.<br />

In dezelfde periode was de radio-commercial<br />

te beluisteren op NPO1, 2, 4, Classic FM en<br />

de regionale radio stations. De bijbehorende<br />

advertenties zijn geplaatst in meerdere<br />

tijdschriften en magazines, waaronder<br />

Margriet, Santé, vriendin en Royalty.<br />

3.4 Online<br />

De onderstaande tabel bevat de<br />

bezoekersaantallen van de website in<br />

het verslagjaar t.o.v. vorig jaar:<br />

2015 <strong>2016</strong><br />

Bezoeken 59.068 60.205<br />

Unieke bezoekers 41.789 42.291<br />

Pagina weergaven 170.255 151.735<br />

Op de website worden met grote regelmaat<br />

nieuwswaardigheden geplaatst zoals<br />

komende- en lopende acties, evenementen<br />

en ontwikkelingen op onderzoeksgebied. Ook<br />

wordt na afl oop van een actie of evenement<br />

teruggeblikt op de resultaten hiervan. Ook<br />

wordt de website ingezet voor de registratie<br />

voor evenementen, het indienen van abstracts<br />

ten behoeve van de MS Onderzoeksdagen en<br />

het uitschrijven van enquêtes.<br />

voorlichting


61 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

msonderzoek.nl<br />

De website MSonderzoek.nl werd in <strong>2016</strong><br />

ingezet als landingspagina tijdens de drie<br />

grote mailing momenten in het jaar (januari,<br />

april en oktober). De ingezette radio- &<br />

Tv commercials, advertenties en andere<br />

ondersteunende media-uitingen, verwezen<br />

in deze periodes naar msonderzoek.nl voor<br />

meer informatie. Ook werd de bezoeker van<br />

de landingspagina meteen in de gelegenheid<br />

gesteld een donatie te doen.<br />

<strong>2016</strong><br />

Bezoeken 14.431<br />

Unieke bezoekers 12.508<br />

Pagina weergaven 20.699<br />

e-nieuwsbrief<br />

De digitale nieuwsbrief werd ingezet met het<br />

doel mensen met MS, donateurs en andere<br />

geïnteresseerden, snel over actuele zaken te<br />

informeren. Onderwerpen waren: Skyradio<br />

Rokjesdagloop, Wereld MS Dag <strong>2016</strong>, MS-<br />

Hackathon, arena MoveS, vierdaagse van<br />

Nijmegen, diverse vacatures binnen Stichting<br />

MS Research en oproep patiëntenpanel. Per<br />

uitgestuurde e-Nieuwsbrief zijn ca. 2.100<br />

emailadressen bereikt.<br />

actie<br />

royalty’s boek schlingmann<br />

voor ms research<br />

Opbrengst: € 1.429,15<br />

De heer Freek Schlingmann schreef het boek<br />

“P.C. Hooft, een volmaakt Hollandse Magistraat”.<br />

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de heer<br />

job Cohen. Schlingmann:<br />

“Daar mijn vrouw en ik<br />

dagelijks ons herinneren aan<br />

onze zoon die na een langdurige<br />

ziekte op 39 jarige leeftijd aan<br />

de complicaties van multiple<br />

sclerose (MS) is overleden,<br />

onze dochter en ik aan deze<br />

ziekte lijden, is het financieel<br />

ondersteunen van het onderzoek<br />

naar genezing van MS onze grote<br />

wens. Om die reden wil ik graag<br />

de royalty’s van dit boek schenken<br />

aan de Stichting MS Research die<br />

zich inzet voor onderzoek naar oorzaak, behandeling<br />

en mogelijkheden voor genezing van multiple<br />

sclerose.”<br />

De lezer die bij de naam Pieter Cornelisz. Hooft doorgaans<br />

denkt aan de 17 e -eeuwse dichter en prozaschrijver of aan de<br />

romantische mythe “De Muiderkring”, maakt in dit boek kennis<br />

met een andere Hooft, de magistraat P.C. Hooft. Niet een adellijke,<br />

maar één die tijdens zijn Grand-tour met 17-jarige optiek<br />

de steden van Frankrijk, Italië en Duitsland in zijn ‘Reis-heugenis’<br />

beschreef, waarbij toen al specifiek bestuurlijke kenmerken<br />

zich manifesteerden. Deze vermaarde Nederlandse Tacitus,<br />

rechtsverorderaar, bestuurder, kolonel en houtvester, werd in<br />

de eerste helft van de 17 e eeuw geconfronteerd met de “barensweeën”<br />

van de Nederlandse republiek, die tot uitdrukking<br />

kwamen in opstand en lokale conflicten. Archieven, fragmentarische<br />

publicaties, proefschriften van verschillende disciplines,<br />

brieven, autobiografische aantekeningen en gedichten hebben<br />

de auteur geholpen Hoofts bestuurlijke en persoonlijke wederwaardigheden<br />

in zijn tijd en omgeving te plaatsen. Door deze<br />

multidisciplinaire werkwijze zijn er opmerkelijke verbanden gevonden,<br />

die P.C. Hoofts familie, vrienden en de bevolking van<br />

zijn rechtsgebied dicht bij de lezer zal brengen.<br />

Uitgeverij Aspekt<br />

www.uitgeverijaspekt.nl<br />

Freek Schlingmann<br />

P.C. Hooft<br />

Een Volmaakte Hollandse Magistraat<br />

Aspekt<br />

Freek Schlingmann<br />

P.C. Hooft<br />

Een Volmaakte<br />

Hollandse<br />

Magistraat<br />

die bestuurlijke wijsheid<br />

vond in de ultieme bron<br />

van de geschiedenis<br />

Schlingmann_PCHooft_Oms.indd 1 10-<br />

Aspekt<br />

Facebook<br />

alweer enige jaren is Stichting MS Research<br />

actief op social media. De Facebook-pagina<br />

van de Stichting werd rondom evenementen,<br />

persmomenten, oproepen en aankondigingen<br />

Er kwamen in <strong>2016</strong> meerdere boeken uit waarbij<br />

de opbrengst ten goede kwam aan Stichting MS<br />

Research. De meeste van deze boeken gingen over<br />

(het leven met) MS. Op deze manier wordt er meer<br />

begrip over en voor de ziekte gecreëerd, alsmede geld<br />

opgehaald om onderzoek naar MS te financieren. Dat<br />

is natuurlijk win win!


62 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

in <strong>2016</strong> weer veelvuldig ingezet. Eind <strong>2016</strong><br />

3.6 Wereld MS Dag<br />

telde de Facebook-pagina 3.053 likes (eind<br />

Wereld MS dag is een initiatief van de<br />

2015 waren dit er 2.111).<br />

MSIF, Multiple Sclerosis International<br />

Federation. Deze dag heeft als doel om<br />

Q1<br />

Q2<br />

Q3<br />

Q4<br />

wereldwijd aandacht te vragen MS en alle<br />

<strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong><br />

betrokkenen.<br />

Facebookbereik<br />

(unique<br />

users)<br />

2.611 2.885 2.968 3.053<br />

Het doel van de Wereld-MS-dag is drieledig:<br />

• Het vragen van aandacht voor MS en voor<br />

de nationale MS-organisaties.<br />

Ook Twitter werd regelmatig ingezet rondom<br />

• Het verenigen en mobiliseren van de<br />

genoemde evenementen en andere<br />

wereldwijde MS-beweging.<br />

activiteiten.<br />

• Het werven van fondsen waarmee de<br />

wereldwijde MS-beweging kan worden<br />

3.5 CORPUS<br />

gesteund.<br />

Voor het tiende jaar op rij is Stichting<br />

MeeS Race.<br />

MS Research ‘founding father’ van het<br />

Ieder jaar is het op de laatste woensdag van<br />

belevingsmuseum CORPUS in Oegstgeest.<br />

mei ‘Wereld MS Dag’. Meer dan 50 landen,<br />

Binnen CORPUS is de ‘Reis door de Mens’<br />

verspreid over de hele wereld, vragen op<br />

een educatieve beleving waar de bezoekers<br />

die dag aandacht voor alles wat leven met<br />

op bijzondere wijze zien, horen en voelen hoe<br />

MS met zich meebrengt. Dit jaar was het<br />

Wist u dat?<br />

Op Wereld MS Dag meer<br />

dan 50 landen wereldwijd<br />

aandacht vragen<br />

voor MS?<br />

het menselijk lichaam werkt.<br />

‘MeeS Race’ vertegenwoordigt Stichting MS<br />

Research nog steeds in het Exhibit gedeelte<br />

van Corpus. Door middel van het digitale spel<br />

MeeS Race worden spelers geconfronteerd<br />

thema ‘onafhankelijkheid’. Reden voor<br />

onze Stichting om dit thema samen met<br />

met de belangrijkste symptomen en effecten<br />

van MS.<br />

voorlichting


63 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Marlon Brouwer overhandigt de cheque<br />

aan Willeke Heijbroek-de Clercq (Voorzitter<br />

Stichting MS Research)<br />

Dorinda Roos in gesprek met Liesbeth Kooij<br />

(Manager MS-expertisecentrum Nieuw<br />

Unicum)<br />

al onze partners uit te werken; ‘Optimale<br />

eigen regie voor mensen met MS vanuit<br />

de thuissituatie’ stond centraal tijdens<br />

een middagvullend programma op Nieuw<br />

Unicum in Zandvoort. Uiteraard ontbrak de<br />

rol van wetenschappelijk onderzoek niet.<br />

Onderwerpen als 1 MS-loket, de MS-telefoon,<br />

MS Zorg op Afstand, Multidisciplinaire<br />

Screening en slikstoornissen bij MS kwamen<br />

uitgebreid aan de orde. Ook stonden diverse<br />

persoonlijke fondsenwervende initiatieven<br />

op het programma; zoals de beklimming<br />

van de Mount Everest door Niels van Buren;<br />

Thomas Sanders nam de aanwezigen mee in<br />

de voorbereidingen van het evenement ArenA<br />

MoveS en de 16-jarige Marlon Brouwer uit<br />

Voorschoten vertelde over haar bijzondere<br />

roeiprestatie van 100 kilometer in één dag.<br />

Als afsluiting van het programma zetten,<br />

evenals vorig jaar, Ambassadeur Wolter Kroes<br />

en dans-goeroe Andrew Greenwood de zaal<br />

met zang en dans compleet in beweging. Het<br />

programma was via livestream de gehele dag<br />

te volgen. Zie https://msresearch.nl/<br />

livestream-<strong>2016</strong>.<br />

3.7 Evenementen rondom<br />

voorlichting<br />

MS-Hackathon<br />

Honderdvijftig artsen, programmeurs,<br />

engineers, hackers, creatieven en<br />

patiënten sloten zich een weekend in mei op<br />

in de strijd tegen MS. Door verschillende<br />

disciplines bij elkaar te brengen in een<br />

Ambassadeurs<br />

namens MSIF<br />

Wereld MS Dag<br />

<strong>2016</strong>.


64 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

De samenstelling van de deelnemende<br />

teams was zeer divers. Dankzij vele<br />

partners van de Hackathon hadden de<br />

teams de beschikking over alle nodige<br />

informatiebronnen, technische hulpmiddelen<br />

en computersystemen. Daarnaast stond<br />

een panel van ervaringsdeskundigen,<br />

onderzoekers en zorgverleners paraat om ter<br />

plaatse vragen van teams te beantwoorden.<br />

Boven: Prof.dr. Bernard Uitdehaag (VUmc MSCA) en Thomas<br />

Sanders (MoveS) schuiven aan bij De Wereld Draait Door.<br />

Hackathon hoopten de organisatoren, artsen<br />

en onderzoekers nieuwe inzichten in MS te<br />

krijgen en daarvoor concepten te onwikkelen<br />

die het leven voor mensen met MS<br />

vergemakkelijken.<br />

De Hackathon was een initiatief van Mobile<br />

Doctors (VvAA) en MoveS, in samenwerking<br />

met Many2More, VUmc MS Centrum<br />

Amsterdam, IBM en PwC. Het was de eerste<br />

keer dat er in Nederland een Hackathon voor<br />

MS werd gehouden.<br />

Een gelegenheidsteam van SchubergPhilis<br />

en Many2More was de gelukkige winnaar<br />

met hun app “Neurokeys”. Hiermee wordt<br />

de oog-hand-coördinatie getest. Neurokeys<br />

vervangt het bestaande toetsenbord van een<br />

smartphone door een intelligent toetsenbord<br />

dat er precies hetzelfde uitziet. Juist voor<br />

mensen met MS van wezenlijk belang.<br />

Niet alleen mensen met MS zijn gebaat bij<br />

de app, ook artsen/onderzoekers winnen<br />

erbij: aan ‘de achterkant’ levert Neurokeys<br />

onderzoekers een permanente stroom aan<br />

informatie over hoe het gaat met iemand<br />

met MS. In samenwerking met het VUmc<br />

MS Centrum Amsterdam en met partners<br />

van de Hackathon is de app Neurokeys in<br />

ontwikkeling. Dit project wordt gesteund met<br />

een onderzoeksubsidie van Stichting MS<br />

Research en Health~Holland, zie pag 50.<br />

voorlichting


65 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

RTL Koffietijd<br />

Dit jaar was Stichting MS Research<br />

twee maal te gast bij RTL Koffietijd. In<br />

mei, rond Wereld MS Dag, schoven namens<br />

Stichting MS Research prof.dr. Jeroen Geurts<br />

(VUmc MS Centrum Amsterdam) en Thomas<br />

Sanders (heeft MS en is mede-initiatiefnemer<br />

van MoveS en de MS-Hackathon) aan.<br />

Onderwerpen die de revue passeerden waren<br />

het cognitie-onderzoek aan het MS Centrum<br />

Amsterdam, Wereld MS Dag <strong>2016</strong> en de toen<br />

op handen zijnde MS-Hackathon.<br />

In november waren ambassadeur Wolter<br />

Kroes en Ina Buijsman (heeft MS en verblijft<br />

in MS Expertisecentrum Nieuw Unicum) te<br />

gast. Als ambassadeur vertelde Wolter over<br />

zijn betrokkenheid bij Stichting MS Research<br />

en Ina legde uit wat MS betekent in haar<br />

dagelijkse leven en hoe zij de positieve<br />

kanten van haar ziekte benadert. Het was<br />

niet de eerste keer dat Wolter en Ina elkaar<br />

ontmoetten. In 2015 gaf Ina aan Wolter<br />

een rondleiding door Nieuw Unicum. Deze<br />

rondleiding is vastgelegd op beeld en wordt<br />

ingezet als een voorlichtings-DVD over Nieuw<br />

Unicum. Zie en/of bestel via www.msresearch.<br />

nl/bestelformulier<br />

Meer weten over wat Stichting MS Research<br />

in het algemeen doet aan voorlichting geven?<br />

Kijk op www.msresearch.nl/voorlichting.<br />

Actie<br />

Avondvierdaagse voor MS<br />

Opbrengst: € 419,50<br />

16 Leerlingen uit groep 8 van Basisschool<br />

Comenius Zeist liepen de laatste avond van hun<br />

avondvierdaagse maar liefst 15 km in plaats van 10<br />

km. Deze extra kilometers wandelden ze om geld op<br />

te halen voor MS. Deze topprestatie werd beloond<br />

met € 419,50, gesponsord door vaders, moeders,<br />

vrienden en familie. Later mocht Stichting MS<br />

Research de (zelfgemaakte!) cheque in ontvangst<br />

nemen in de klas. Ook kregen de leerlingen een korte<br />

presentatie over wat MS is.<br />

Door met een klas of school in actie te komen voor<br />

MS creëer je niet alleen een leuk evenement voor<br />

leerlingen om aan mee te doen, maar kunnen ze ook<br />

leren hoe een lichaam werkt en wat er misgaat bij MS.<br />

Ambassadeur Wolter Kroes en Ina Buijsman<br />

(heeft MS) zijn te gast bij RTL Koffietijd.


De zorgvergoeding<br />

voor mensen met<br />

progressieve ms is<br />

niet toereikend<br />

q 68<br />

68<br />

Wist u dat... er<br />

een landelijk<br />

expertisecentrum<br />

voor progressieve<br />

ms is?<br />

q 68<br />

68<br />

q 68<br />

“in india wordt ms<br />

als ziekte nog niet<br />

erkend”<br />

68<br />

aan de “ronde<br />

tafel ms” komt<br />

het ms-register tot<br />

stand<br />

q 70<br />

70


“Dit onderzoek<br />

moet echt<br />

71<br />

q 71<br />

gebeuren!”<br />

Maaike<br />

Ouwerkerk<br />

4<br />

q 71<br />

onderzoek<br />

in relatie tot<br />

cognitie en<br />

slikstoornissen<br />

van msca & nU<br />

valt in de prijzen<br />

onderzoek<br />

71<br />

stichting<br />

ms research<br />

stimuleert goede zorg<br />

manifest<br />

toegankelijke<br />

medicijnen<br />

aangeboden aan<br />

tweede Kamerleden<br />

q 70<br />

70


68 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Zorg<br />

I<br />

4.1 Internationale<br />

Samenwerking<br />

Kennis en ervaringen delen<br />

MS-organisaties<br />

wereldwijd delen<br />

binnen hun koepelorganisatie de MS<br />

International Federation (MSIF), hun kennis<br />

en ervaringen (zie pag. 10), zodat deze<br />

uiteindelijk ten goede komt aan zoveel<br />

mogelijk mensen met MS. Onze Stichting<br />

vertegenwoordigt binnen deze koepel de<br />

Nederlandse inbreng en heeft op die manier<br />

ook de rest van de wereld kennis laten maken<br />

met Nieuw Unicum.<br />

Collega MS-organisaties uit India, Groot-<br />

Brittannië, Spanje en Ierland brachten<br />

een werkbezoek aan deze zorginstelling,<br />

tevens MS-Expertisecentrum. Nergens ter<br />

wereld verblijven meer dan 100 mensen<br />

met progressieve MS op 1 locatie. Daardoor<br />

hebben de mensen die hier werken in de<br />

afgelopen 45 jaar heel veel kennis opgebouwd<br />

in relatie tot de specifieke zorg voor deze<br />

doelgroep. Wereldwijd zijn de verschillen in<br />

zorg voor mensen met MS groot. Collega Ms.<br />

Maheswari was enorm onder de indruk van wat<br />

NU te bieden heeft. “In India is MS niet eens<br />

als ziekte erkend; de zorg en behandeling zoals<br />

deze vanuit Nieuw Unicum geboden wordt is<br />

bij ons helaas ondenkbaar…”<br />

Richtlijn palliatieve zorg<br />

De MSIF heeft het initiatief<br />

genomen tot het ontwikkelen<br />

van een internationale<br />

richtlijn “palliatieve zorg voor mensen<br />

met progressieve MS” en heeft MS-<br />

Experticecentrum Nieuw Unicum uitgenodigd<br />

om deze samen met Deense en Italiaanse<br />

collega’s te schrijven. Hier wordt momenteel<br />

hard aan gewerkt en de verwachting is dat<br />

deze richtlijn in 2018 wordt vastgesteld.<br />

4.2 Nationale samenwerking<br />

Zorgvergoeding niet toereikend<br />

Onze gezondheidszorg is bij<br />

voorkeur “evidence based”. Dat<br />

wil zeggen dat de uitkomsten van<br />

wetenschappelijk onderzoek ten grondslag<br />

liggen aan hoe de zorg is ingericht. Veel<br />

Zorg


69 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

kennis ontstaat echter uit de daadwerkelijke<br />

praktijk, ervaring dus. Dit wordt “practice<br />

based” genoemd. Deze kennis is (nog) niet<br />

wetenschappelijk getoetst. Om zorg te kunnen<br />

(blijven) vergoeden, vragen overheid en<br />

zorgverzekeraars om bewezen effectieve<br />

behandelingen. Onze Stichting en Nieuw<br />

Unicum werken samen met aan de overheid<br />

verbonden instanties (ZiNL, NZA en VWS<br />

langdurige- en curatieve zorg) aan dit dossier.<br />

Parallel aan dit dossier is dit jaar binnen<br />

de samenwerking MS Centrum Amsterdam<br />

en Nieuw Unicum een promotieonderzoek<br />

gestart, dat de meerwaarde van de producten<br />

en diensten van Nieuw Unicum aan moet<br />

tonen, alsmede de uiteindelijk op langere<br />

faciliteert het opstellen hiervan. Diverse<br />

stakeholders uit het MS- veld zullen betrokken<br />

worden, waaronder de verschillende<br />

Actie<br />

Eggers Run for MS<br />

Opbrengst: € 6.756<br />

Vader Steven en Zoons Matthijs en Kim liepen de New<br />

York Marathon om geld op te halen voor MS Research.<br />

Ter nagedachtenis aan vader/opa Albert die MS had,<br />

renden zij de zware 42 km door ‘the big apple’. Met<br />

een bedrag ruim boven hun streefbedrag van € 5.000<br />

euro en alle drie binnen de 4 uur over de finish,<br />

mogen zij ontzettend trots zijn op deze prestatie!<br />

“MS is nog steeds niet te genezen en dat kunnen we<br />

niet accepteren.” Kim Eggers<br />

Meedoen aan sportieve uitdagingen wordt een steeds<br />

populairdere manier om geld op te halen voor goede<br />

doelen. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld geld opgehaald<br />

termijn kosteneffectiviteit van deze aanpak.<br />

beroepsgroepen. Vanuit de inhoud zal de<br />

voor MS-onderzoek tijdens de Dam tot Damloop,<br />

Tot op de dag van vandaag is de financiering<br />

zorg zoals deze door Nieuw Unicum verleend<br />

de Rokjesdagloop, de Amsterdam Marathon, de<br />

voor de specialistische zorg die Nieuw<br />

wordt aan de mensen met progressieve MS<br />

Nijmeegse Vierdaagse, de Loop van Leeuwarden.. en<br />

Unicum biedt niet toereikend. Daarom<br />

maatgevend zijn.<br />

nog veel meer!<br />

stellen genoemde organisaties een<br />

overbruggingsregeling voor die begin 2017<br />

Goede zorg voor iedereen<br />

vorm moet krijgen.<br />

Door middel van diverse producten en<br />

Om in de toekomst deze specialistische<br />

diensten, zoals ‘MS Zorg op Afstand,<br />

zorg zowel kwalitatief voor alle mensen<br />

Verblijf Bepaalde Tijd en de Multidisciplinaire<br />

met MS in Nederland op gelijk niveau<br />

Screening’ kunnen mensen met MS uit het<br />

(‘gestandaardiseerd’) te krijgen, als ook<br />

hele land, gebruik maken van de kennis<br />

verzekerd en betaalbaar te houden, is<br />

binnen Nieuw Unicum. Om deze mogelijkheid<br />

besloten dat de zgn. ‘goede zorg’ beschreven<br />

aan de doelgroep bekend te maken, heeft<br />

moet worden in een zorgstandaard. VWS<br />

onze Stichting nauw met hen samengewerkt


70 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

aan diverse communicatievormen en uitingen.<br />

Zie pag 59.<br />

Helaas is ook bij de vergoeding van deze<br />

zgn. extramurale diensten ten behoeve van<br />

de progressieve MS cliënt de vergoeding nog<br />

niet toereikend. Onze Stichting werkt intensief<br />

mee aan modellen waarbinnen dit wel<br />

opgelost kan worden.<br />

MS-Register<br />

VWS heeft i.s.m. ZoNMW 2 jaar geleden het<br />

initiatief genomen tot de “Ronde tafel MS”,<br />

bijeenkomsten waarbij alle betrokkenen<br />

uit het MS-veld als primaire doel het tot<br />

stand komen van een MS-register hebben.<br />

Binnen dit register gaat in de toekomst de<br />

werking van (immunomodulerende) MSmedicatiebehandeling<br />

vastgelegd worden. Op<br />

langere termijn kan vervolgens geconstateerd<br />

worden wat voor mensen met MS binnen de<br />

verschillende vormen de meest effectieve<br />

behandeling is. Uiteindelijk is het doel breder<br />

dan medicatievormen te registreren. Alles<br />

teneinde de data te verzamelen die leiden tot<br />

de juiste conclusies over wat het beste is voor<br />

de patiënt. Dit jaar is de financiering van het<br />

register rond gekomen, is consensus bereikt<br />

over de parameters die vastgelegd worden<br />

en is de Stichting Registratie Neurologie<br />

opgericht.<br />

Verkenning<br />

In het verslagjaar heeft onze Stichting<br />

ook Nieuw Unicum, Sophia Revalidatie<br />

en Siza Het Dorp met elkaar in contact<br />

gebracht om samenwerkingsvormen te<br />

verkennen. Ofschoon organisaties in zowel<br />

complementaire als overlappende stadia<br />

van MS bij cliënten betrokken zijn, ontstond<br />

veel draagvlak rondom de verkenning van<br />

mogelijkheden tot samenwerken, in relatie<br />

tot zowel zorg als onderzoek. In de toekomst<br />

moeten intenties geconcretiseerd worden.<br />

Manifest ‘license to heal’<br />

Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s)<br />

hebben zich verenigd en samen een<br />

manifest bedacht. Met dit manifest willen<br />

de PJO’s een oproep doen aan de Tweede<br />

Kamer om serieus werk te maken van een<br />

steeds nijpender probleem, namelijk de<br />

toegankelijkheid tot dure medicijnen. Hoge<br />

Zorg


71 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

heeft van het voorgesteld model, het is een<br />

(kosten)efficiëntere aanpak en met een<br />

grotere ‘coalitie’ hebben zij meer kans om de<br />

landelijke politiek te overtuigen. Voor het hele<br />

manifest zie www.licensetoheal.nl<br />

Pia Dijkstra neemt namens Vaste Commissie voor VWS<br />

het manifest in ontvangst.<br />

medicijnprijzen belemmeren wereldwijd<br />

de toegang tot geneesmiddelen. Ook in<br />

Nederland zijn er aanwijzingen dat dure<br />

medicijnen de toegankelijkheid belemmeren<br />

en staan de ziekenhuisbudgetten onder druk.<br />

Dit probleem betreft ook medicatie tegen<br />

MS. Met het manifest dragen de PJO’s een<br />

concrete deeloplossing aan. MS Research<br />

heeft dit manifest mede onderschreven.<br />

De PJO’s hebben het manifest in december<br />

aan de Vaste Commissie voor VWS van de<br />

Tweede Kamer aangeboden, met als doel de<br />

discussie rondom dure geneesmiddelen een<br />

stap verder te brengen en wel naar concrete<br />

oplossingen. Ook willen ze hen laten zien<br />

dat politieke kleur geen belemmering hoeft<br />

te zijn om tot concrete oplossingen op dit<br />

onderwerp te komen. Gezamenlijk optrekken<br />

maakt dat een grotere patiëntengroep baat<br />

Klinisch Onderzoek<br />

MS Research is op diverse<br />

wijzen nauw betrokken bij de<br />

samenwerking tussen MS Centrum<br />

Amsterdam en Nieuw Unicum.<br />

Binnen deze samenwerking is in het<br />

verslagjaar een promovendus aangesteld,<br />

Maaike Ouwerkerk. Zij gaat de meerwaarde<br />

van de producten en diensten, zoals<br />

bijvoorbeeld de Multi Disciplinaire Screening<br />

en het Verblijf Bepaalde Tijd onderzoeken.<br />

De kennis over bewezen effectieve zorg kan<br />

uiteindelijk gedeeld worden en tevens komt<br />

deze evidence based zorg voor vergoeding in<br />

aanmerking.<br />

Binnen onderzoek werken Nieuw Unicum en<br />

MS Centrum Amsterdam ook op het gebied<br />

van cognitie, slikken en slikstoornissen<br />

samen. SMSR en Stichting de Merel hebben<br />

hieraan subsidie verleend. Zie pag 47.<br />

Meer weten over wat MS Research in het<br />

algemeen aan stimuleren van goede zorg<br />

doet? Kijk op www.msresearch.nl/zorg


Wist u dat... de<br />

geoormerkte giften enorm<br />

zijn toegenomen?<br />

q 74<br />

74<br />

De totale opbrengst<br />

van onze mailing<br />

resulteerde in<br />

772.000 euro aan<br />

donaties<br />

q 77<br />

77<br />

q 103<br />

103<br />

op de eerste warme<br />

lentedag verschenen<br />

1.400 deelnemers<br />

aan de start van de<br />

rokjesdagloop<br />

periodieke schenkingen<br />

zijn een buitengewoon<br />

belangrijk type giften<br />

q 77<br />

77


Wist u dat... wij geen<br />

successierechten<br />

betalen bij<br />

verkrijgingen uit<br />

79<br />

q 79<br />

nalatenschappen?<br />

5<br />

De jaarlijkse bijdrage<br />

van 200.000<br />

euro van de<br />

vriendenloterij<br />

werd verhoogd met<br />

29.646 euro<br />

q 79<br />

79<br />

stichting<br />

ms research<br />

werft fondsen<br />

it partner services<br />

for ict nodigde 5<br />

gezinnen met ms uit<br />

tijdens hun familie-<br />

en relatiedag<br />

q 81<br />

81


74 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Fondsenwerving<br />

I<br />

5.1 Inleiding<br />

Vele betrokkenen kwamen<br />

in actie voor het werven van<br />

fondsen voor Stichting MS<br />

Research. Een grote groep<br />

zeer trouwe, particuliere donateurs vormt de<br />

‘levensader’ van ons werk. Het gaat hierbij<br />

veelal om mensen die direct of indirect in hun<br />

leven met MS te maken hebben en daarom<br />

het cruciale belang van wetenschappelijk<br />

onderzoek inzien. Velen steunen ons al vele<br />

jaren, ongeacht de economische crisis waar<br />

we een aantal jaren mee te kampen hadden.<br />

5.2 Geoormerkte versus<br />

ongeoormerkte gelden<br />

Het wordt voor sommige gevers steeds<br />

belangrijker zelf te bepalen waaraan<br />

hun geld besteed dient te worden. De<br />

achtergrond hierbij is dat gevers een<br />

koppeling nastreven met een bepaald<br />

(onderzoeks-)project of bepaalde<br />

(onderzoeks-)instelling. De identificatie met<br />

de eigen inspanning, respectievelijk het<br />

resultaat daarvan, wordt op deze manier<br />

vergroot. In <strong>2016</strong> zagen wij daarom een<br />

stijgende lijn in het aantal geoormerkte giften.<br />

In 2015 ontvingen wij € 3.768.679,-- aan<br />

baten, waarvan € 71.673,-- geoormerkt. In<br />

<strong>2016</strong> was deze verhouding € 3.665.784,--<br />

baten, waarvan € 609.317,-- geoormerkt.<br />

Vooropgesteld zijn we onveranderd verheugd<br />

met elke bijdrage en/of inspanning. Echter,<br />

de consequentie hiervan is een verschuiving<br />

in de verhouding vrij besteedbare en<br />

geoormerkte middelen.<br />

De verantwoordelijkheid van de Stichting om<br />

te streven naar continuïteit in de financiering<br />

van haar drie kerndoelen, met als absolute<br />

prioriteit en focus het wetenschappelijk<br />

onderzoek, blijft ook dit jaar ongewijzigd. Het<br />

beleid blijft gericht om te zorgen voor een<br />

evenwichtige spreiding van de middelen ten<br />

behoeve van het onderzoek naar MS.<br />

Dit betekent wel dat wij als organisatie,<br />

vaker dan voorheen, in overleg treden met<br />

(kandidaat-) gevers om tot een besteding te<br />

komen die optimaal aansluit bij de bredere<br />

doelstellingen van de Stichting en de wens<br />

fondsenwerving


75 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Stichting MS Research heeft de<br />

verantwoordelijkheid om deze initiatieven<br />

zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden op o.a.<br />

geschiktheid en kans van slagen.<br />

Verspreid over dit jaarverslag kunt u<br />

een aantal voorbeelden lezen van acties<br />

en evenementen zoals die in <strong>2016</strong> zijn<br />

geïnitieerd en vormgegeven door derden.<br />

Deze weergave toont enorme betrokkenheid,<br />

doorzettingsvermogen en wilskracht van<br />

de deelnemers en organisatoren; allen met<br />

hetzelfde uitgangspunt: ‘Een MS-vrije wereld’.<br />

Alle gerealiseerde opbrengsten, ongeacht de<br />

hoogte ervan, vertegenwoordigen een eigen,<br />

unieke waarde.<br />

van gevers en onderzoekers; een MS-vrije<br />

wereld, waarbinnen alle vormen van MS<br />

(goed) te behandelen zijn, het stimuleren van<br />

goede zorg en brede toegankelijkheid voor<br />

mensen met MS in de samenleving.<br />

5.3 Acties en evenementen<br />

Het hele jaar zijn mensen met en<br />

zonder MS actief geweest door middel<br />

van het zelf organiseren van acties en<br />

evenementen of het aanhaken bij bestaande<br />

acties. Voor dit doel werd door het merendeel<br />

van de actiehouders (152) het online platform<br />

inactievoorms.nl ingezet.<br />

Met behulp van een eigen actiepagina<br />

deelden en kondigden de verschillende<br />

actiehouders op een eenvoudige wijze hun<br />

acties ten behoeve van MS Research aan.<br />

Belangrijk is dat met behulp van dit platform<br />

het voor de actiehouder zeer eenvoudig is om<br />

vrienden, familie en collega’s aan te zetten tot<br />

doneren. De acties waren ook dit jaar weer<br />

zeer divers. In totaal is er door middel van<br />

het aanmaken van eigen actiepagina’s meer<br />

dan € 100.000,-- bijeen gebracht voor de<br />

Stichting.


76 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

5.4 Donaties en giften<br />

Stichting MS Research beschikt over<br />

een grote groep vaste donateurs die<br />

gezamenlijk voor continuïteit van de<br />

inkomsten zorgt. De Stichting onderstreept<br />

uitdrukkelijk het belang van het grote aandeel<br />

inkomsten dat deze groep bijeenbrengt.<br />

Ondanks de opkomst van social media en de<br />

digitale snelweg zijn wij wederom ook in <strong>2016</strong><br />

voor een substantieel deel afhankelijk geweest<br />

van op klassieke wijze verkregen donaties en<br />

giften. De veelal persoonlijke betrokkenheid<br />

van deze groep donateurs bij onze<br />

doelstelling, maakt de relatie meer dan<br />

bijzonder.<br />

Ieder jaar optimaliseren wij de functionaliteit<br />

van de database en streven wij naar een<br />

situatie waarin donateurs maximaal op maat<br />

worden geïnformeerd; zowel naar frequentie<br />

als naar soort informatie.<br />

Op deze wijze blijft het belang van de<br />

donateur voorop staan en kan de Stichting<br />

haar werk efficiënt en duurzaam uitvoeren.<br />

Wanneer een nieuwe donateur zich bij ons<br />

meldt wordt gevraagd hoe vaak hij/zij welk<br />

type informatie wenst te ontvangen.<br />

Het databestand wordt vertrouwelijk<br />

behandeld. Binnen het bureau van de<br />

Stichting hebben slechts enkele medewerkers<br />

beheerrechten van het bestand. Gegevens<br />

worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.<br />

Evenals voorgaande jaren ontvingen<br />

donateurs en relaties driemaal een<br />

mailpackage met in ieder geval het magazine<br />

Rondom MS, vergezeld van een toelichtende<br />

brief en optioneel een acceptgirokaart.<br />

De totale opbrengst van deze mailingen was<br />

fondsenwerving


77 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

in <strong>2016</strong>: € 772.000,-. Naast het magazine<br />

versturen we drie tot viermaal per jaar<br />

ook een E-nieuwsbrief. Ook onze vaste<br />

donateurs worden regelmatig benaderd om tot<br />

afstemming te komen over de wijze waarop zij<br />

geïnformeerd en benaderd willen worden in<br />

relatie tot hun mogelijke gift.<br />

Een belangrijke campagne in <strong>2016</strong> was<br />

“Dancing Girl”. Deze campagne had, naast<br />

voorlichting, ook een fondsenwervende<br />

insteek. Via radio, tv en print werden kijkers<br />

en lezers opgeroepen te doneren ten behoeve<br />

MS-onderzoek. Lees meer over de campagne<br />

“Dancing Girl” in het hoofdstuk Voorlichting.<br />

5.5 Periodieke schenkingen en<br />

machtigingen<br />

MS Research beschikt over een<br />

stabiele basis van structurele gevers,<br />

de zgn. periodieke schenkers en de mensen<br />

die een machtiging hebben afgegeven. Dit<br />

Actie<br />

Klimmen tegen MS<br />

Opbrengst: € 573.689<br />

In <strong>2016</strong> was het alweer de 6e keer dat Klimmen tegen<br />

MS werd georganiseerd door MoveS. Meer dan 600<br />

deelnemers bedwongen gezamenlijk de top van de<br />

Mont Ventoux. Of je nu wandelt, hardloopt of fietst,<br />

alles kon tijdens deze bijzondere dag. Het team Samen<br />

Sterker was een bijzondere groep deelnemers. In dit<br />

team beklommen mensen met MS in estafettevorm<br />

de Mont Ventoux, voor iedereen een overwinning. En<br />

de opbrengst liegt er niet om, dit prachtige bedrag is<br />

bestemd voor het opzetten van het Expertisecentrum<br />

Cognitie door het VUmc MS Centrum Amsterdam.<br />

Klimmen tegen MS wordt al 6 jaar georganiseerd<br />

door MoveS. Zij organiseren jaarlijks verschillende<br />

evenementen om geld op te halen voor onderzoek<br />

naar MS. Vorig jaar was Klimmen tegen MS 16e op<br />

de ranglijst van fondsenwervende evenementen in<br />

Nederland, een hele knappe prestatie!


78 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

type giften is buitengewoon belangrijk voor de<br />

Stichting, omdat het vooraf inzicht geeft in de<br />

te ontvangen gelden en niet afhankelijk is van<br />

externe invloeden zoals bijvoorbeeld<br />

natuurrampen op geefgedrag. De eerste<br />

groep gevers draagt conform vooraf<br />

afgesproken vaste termijnen, bij met<br />

eveneens afgesproken bedragen. De looptijd<br />

van een periodieke schenking is tenminste<br />

vijf jaar. Sinds vorig jaar is de procedure<br />

rondom het afsluiten van een periodieke<br />

schenking voor de gever eenvoudiger<br />

geworden. Hierdoor is voor het afsluiten geen<br />

tussenkomst van een notaris meer nodig.<br />

Voor deze donateurs hebben wij een speciale<br />

informatiemap beschikbaar.<br />

404 periodieke schenkers doneerden een<br />

bedrag van € 160.000,--. Ten opzichte van<br />

2015 is het aantal periodieke schenkers<br />

gestegen. Het ontvangen bedrag daalde<br />

echter met ca. € 4.000,-- euro. De opbrengst<br />

door de mensen die een machtiging hebben<br />

afgegeven daalde licht.<br />

5.6 Nalatenschappen<br />

MS Research ontvangt legaten of wordt<br />

benoemd in een testament. Op<br />

regelmatige basis wordt informatie<br />

opgevraagd over de mogelijkheden om aan de<br />

Stichting na te laten. Deze bron van<br />

inkomsten is zeer substantieel voor ons werk.<br />

Evenals voorgaande jaren is een<br />

deel van de afhandeling van<br />

nalatenschappen ondergebracht bij Bureau<br />

fondsenwerving


79 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Nalatenschappen van Goede Doelen<br />

Nederland. Zij beschikken over de nodige<br />

juridische expertise. De Belastingdienst<br />

heeft de Stichting aangemerkt als een ANBI<br />

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit<br />

betekent dat geen successierechten betaald<br />

hoeven te worden bij een verkrijging uit een<br />

nalatenschap.<br />

De inkomsten uit nalatenschappen bedroegen<br />

in <strong>2016</strong>: € 1.487.423,--. Dit bedrag is<br />

gedeeltelijk het resultaat van schatting op<br />

basis van gegevens uit voorgaande jaren:<br />

vanaf 2012 dienen de opbrengsten uit<br />

nalatenschappen in het resultaat te worden<br />

opgenomen op het moment dat er een<br />

betrouwbare schatting kan worden gemaakt.<br />

Hiervoor worden de volgende percentages<br />

gehanteerd: liquiditeiten 90%, effecten<br />

en onroerend goed 50%. Daadwerkelijke<br />

uitkomsten kunnen afwijken van deze<br />

schattingen. De schattingen en onderliggende<br />

veronderstellingen worden voortdurend<br />

beoordeeld en indien nodig herzien.<br />

Gelukkig zijn voorspellingen over het<br />

moment van overlijden van mensen die<br />

hun nalatenschap aan de Stichting nalaten<br />

moeilijk te doen. Wat wel met zekerheid kan<br />

worden geconstateerd is dat er nog steeds<br />

een stijgende lijn is met betrekking tot de<br />

inkomsten uit nalatenschappen voor de<br />

goede-doelen-organisaties in het algemeen.<br />

Ook Stichting MS Research volgt deze<br />

stijgende trend, het ene jaar wat meer, het<br />

andere jaar wat minder.<br />

5.7 Vriendenloterij<br />

Betekenis<br />

Onze Stichting is meerjarig beneficiënt<br />

van de VriendenLoterij. De betekenis<br />

van de bijdragen van de VriendenLoterij is<br />

enorm substantieel.<br />

De VriendenLoterij draagt significant bij aan<br />

de realisatie van de missie van Stichting MS<br />

Research en raakt hiermee het hart van het<br />

werk van de Stichting. Het contract met de<br />

VriendenLoterij loopt in ieder geval tot 2020<br />

en daarmee blijft Stichting MS Research de<br />

dankbare ontvanger van een jaarlijks bedrag<br />

t.w.v. € 200.000,-.


80 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Geoormerkte loten<br />

De VriendenLoterij steunt goede doelen op<br />

het gebied van gezondheid en welzijn. Uniek<br />

aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf<br />

kunnen kiezen welk goed doel zij steunen met<br />

de helft van hun maandelijkse inleg. Dit heet<br />

geoormerkt meespelen via geoormerkte loten.<br />

In <strong>2016</strong> bedroeg onze geoormerkte afdracht<br />

€ 29.646,--.<br />

Extra projectaanvraag “Kruip in de huid van<br />

de hersenen”<br />

Stichting MS Research heeft dit jaar bij<br />

de VriendenLoterij een extra<br />

projectaanvraag ingediend van € 464.000.<br />

Het titel van deze aanvraag is: “Kruip in de<br />

huid van de hersenen”. Binnen dit project<br />

wordt bij 60 mensen met en zonder MS een<br />

stukje huid, een zgn. huidbiopt, afgenomen.<br />

Hieruit wordt de primitieve stamcel geïsoleerd.<br />

Deze stamcel wordt vervolgens tot hersencel<br />

gekweekt. Op deze hersencellen kan<br />

onderzoek gedaan worden, waarbij de situatie<br />

gelijk is als in een mens. Zo kan bijvoorbeeld<br />

op levend weefsel worden onderzocht wat de<br />

werking van een medicijn is. Uiteindelijk zal<br />

een MS-biobank worden ontwikkeld voor<br />

hersencellen.<br />

Bij toekenning (bekendmaking vindt plaats<br />

in februari 2017) zal dit project worden<br />

fondsenwerving


81 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

uitgevoerd in samenwerking met het MS<br />

Centrum Noord-Nederland. Dit centrum<br />

is een samenwerking van verschillende<br />

onderzoeksafdelingen van het UMC<br />

Groningen en de afdelingen Neurologie van<br />

het Martini Ziekenhuis.<br />

5.8 Evenementen voor mensen met<br />

MS georganiseerd door derden<br />

Services for ICT familie- en relatiedag<br />

Al jaren helpt Services for ICT Stichting<br />

MS Research. Dit doen zij onder meer<br />

door bijzondere acties te organiseren zodat<br />

nog meer onderzoek mogelijk kan worden<br />

gemaakt. In <strong>2016</strong> stond de jaarlijks Familieen<br />

relatiedag van Services for ICT in het teken<br />

van MS. De dag vond plaats in Wildlands in<br />

met de meeste likes ontving een ballonvaart<br />

voor 2 personen. Omdat Services for ICT<br />

inziet dat MS niet alleen ingrijpend is voor de<br />

patiënt, maar ook voor de directe omgeving<br />

Actie<br />

Koen Frantzen fietst 5000<br />

KM dwars door Canada en<br />

Amerika<br />

Opbrengst: € 13.001<br />

Koen Frantzen is al ruim 30 jaar samen met zijn vrouw.<br />

Iets minder dan 30 jaar geleden kreeg zij de diagnose<br />

MS. In de zomer van <strong>2016</strong> reed Koen Frantzen ruim<br />

5.000 km over ‘the Great Divide’, dat is een tocht van<br />

Canada tot de grens van Mexico over een grotendeels<br />

onverharde weg, dwars door de Verenigde Staten.<br />

Deze tocht bracht maar liefst € 13.000 euro op, een<br />

ongekend bedrag voor onze actiewebsite! “Er wordt<br />

vanuit overheden geen substantiële bijdragen aan<br />

onderzoek naar MS gedaan. Onderzoek naar MS is<br />

dus met name afhankelijk van persoonlijke giften en<br />

donaties. Dus…”<br />

Emmen. 400 relaties en medewerkers met<br />

hun familie bezochten de dag. Het bedrijf uit<br />

Almere zorgde voor werving van donateurs<br />

nodigden zij naast hun eigen relaties ook 5<br />

gezinnen met MS uit voor de wereldexpeditie<br />

in Wildlands.<br />

De actie van Koen Frantzen had van alle individuele<br />

acties op onze actiewebsite de hoogste opbrengst ooit.<br />

door flyers uit te delen waarin zij hun gasten<br />

vroegen te doneren aan MS Research. Verder<br />

Meer weten over wat Stichting MS Research<br />

zorgden zij voor meer bekendheid over MS<br />

in het algemeen doet aan fondsenwerving?<br />

door het uitdelen van informatie. Ook<br />

Kijk op www.msresearch.nl/geef.<br />

organiseerden zij deze dag een speciale selfie<br />

actie: wie in Wildlands het meest ludieke<br />

zelfportret maakte en deze vervolgens via<br />

social media deelde, zette niet alleen Stichting<br />

MS Research in het zonnetje, maar maakte<br />

zelf ook kans op een mooie prijs. De selfie


er is in <strong>2016</strong><br />

ruim 3 miljoen<br />

opgehaald met eigen<br />

fondsenwerving<br />

q 85<br />

85<br />

Wist u dat... het cBF<br />

keurmerk een strenge<br />

controle van de fi nanciën<br />

vereist?<br />

q 85<br />

continuïteit en<br />

kwaliteit van<br />

ms-onderzoek in<br />

nederland<br />

85<br />

q 84<br />

84


Dankzij onze<br />

reserves zijn<br />

subsidies ook de<br />

87<br />

q 87<br />

komende jaren<br />

gegarandeerd<br />

q 86<br />

Doel: door<br />

samenwerking<br />

meer geld<br />

voor<br />

ms-onderzoek<br />

Doel: door<br />

86<br />

6<br />

Financieel<br />

jaarverslag<br />

ruim 2 miljoen<br />

besteed aan<br />

de doelstelling<br />

wetenschap<br />

q 85<br />

85


84 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Financieel<br />

jaarverslag<br />

A<br />

6.1 Algemeen<br />

De Stichting MS Research<br />

onderschrijft de principes van<br />

de Code Goed Bestuur voor<br />

Goede Doelen. Deze code is<br />

door het Centraal Bureau Fondsenwerving<br />

(CBF) vastgelegd in samenwerking met de<br />

commissie Wijffels. De uitgangspunten van<br />

deze code zijn:<br />

• onderscheid tussen de functies toezicht<br />

houden, besturen en uitvoeren;<br />

• optimalisatie van de effectiviteit en<br />

efficiency van bestedingen;<br />

• optimalisatie van de omgang met<br />

belanghebbenden.<br />

In onderstaande tekst wordt uiteengezet hoe<br />

de code binnen de Stichting MS Research<br />

is geïmplementeerd. De Stichting MS<br />

Research is een organisatie met in <strong>2016</strong> vijf<br />

bestuursleden, op vrijwilligersbasis, en met<br />

betaalde personeelsleden, zowel fulltime als<br />

parttime voor gemiddeld 6,5 fte’s.<br />

Functiescheiding<br />

De taken en bevoegdheden van het Bestuur<br />

zijn statutair vastgelegd. Twee externe partijen<br />

controleren jaarlijks achteraf het functioneren<br />

van de Stichting MS Research:<br />

• de registeraccountant controleert of de<br />

opgestelde financiële verantwoording een<br />

getrouw beeld geeft en voldoet aan de<br />

Richtlijn van de <strong>Jaarverslag</strong>geving.<br />

• het CBF controleert de Stichting op de<br />

volgende onderdelen:<br />

- bestuur;<br />

- beleid;<br />

- fondsenwerving;<br />

- voorlichting en communicatie;<br />

- besteding van middelen;<br />

- verslaggeving.<br />

Bestuur<br />

Het Bestuur is belast met de algemene<br />

leiding van de Stichting. Het Bestuur keurt<br />

de begroting met bijbehorend jaarplan, het<br />

jaarverslag inclusief de jaarrekening en het<br />

meerjarig beleidsplan van de Stichting goed.<br />

Het Bestuur heeft aan de directie bestuurlijke<br />

taken en bevoegdheden gedelegeerd, waarbij<br />

het Bestuur toezicht houdt op de uitvoering.<br />

Het Bestuur heeft in <strong>2016</strong> zes keer vergaderd.<br />

De directie is bij deze vergaderingen aanwezig<br />

geweest. Naast deze vergaderingen is er<br />

regelmatig overleg tussen de voorzitter, de<br />

overige bestuursleden en de directie en<br />

tussen de bestuursleden onderling.<br />

financieel jaarverslag


85 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Bestuursleden worden geworven en benoemd<br />

door het zittend Bestuur. Hierbij wordt<br />

rekening gehouden met de verschillende<br />

disciplines die vertegenwoordigd dienen te<br />

worden. Bestuursleden worden voor een<br />

periode van vier jaar benoemd en zijn daarna<br />

nog te allen tijde herbenoembaar voor een<br />

periode van vier jaar. Het bestuur ontvangt per<br />

vergadering een vaste onkostenvergoeding.<br />

als het Bestuur ervaart niet over genoeg<br />

expertise te beschikken doet het een beroep<br />

op externen voor specifiek deskundig advies.<br />

Directie<br />

De directie heeft de dagelijkse leiding van<br />

de Stichting, is daarvoor verantwoordelijk<br />

en legt daarover verantwoording af aan het<br />

Bestuur. Het Bestuur is verantwoordelijk voor<br />

de beoordeling van het functioneren, voor<br />

de vaststelling van het salaris en voor de<br />

benoeming c.q. het ontslag van de directie.<br />

De voorzitter van het Bestuur overlegt<br />

wekelijks en de penningmeester van het<br />

Bestuur overlegt zeer regelmatig met de<br />

directie. eenmaal per jaar wordt tijdens een<br />

vergadering het functioneren van Bestuur en<br />

directie geëvalueerd. In deze evaluatie wordt<br />

tevens de relatie tussen Bestuur en directie<br />

betrokken.<br />

De directie is onder meer belast met<br />

het opstellen van de begroting met het<br />

bijbehorend jaarplan, het jaarverslag,<br />

daaronder begrepen de jaarrekening en het<br />

meerjarig beleidsplan.<br />

De directie geeft leiding aan het bureau,<br />

voert het personeelsbeleid en zorgt voor<br />

externe communicatie. Tevens is de directie<br />

verantwoordelijk voor de fondsenwerving,<br />

het onderhouden van contacten met de<br />

Wetenschappelijke Raad en het aangaan en<br />

onderhouden van contacten met derden. De<br />

jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig<br />

de Richtlijn verslaggeving Fondsenwervende<br />

instellingen (Rj 650).<br />

6.2 Financieel jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Baten<br />

De baten uit eigen fondsenwerving zijn<br />

ten opzichte van 2015 iets lager – in<br />

2015 was het totaal e 3.768.679 en in <strong>2016</strong><br />

e 3.665.784. Zoals te zien is in onderstaande<br />

grafi ek (fi guur 6.1) zijn vooral de overige<br />

baten uit eigen fondsenwerving gestegen<br />

(zowel ten opzichte van 2015 als de<br />

begroting), met 222% naar e 817.022 door<br />

additionele geoormerkte bijdragen. De giften<br />

en donaties en baten uit nalatenschappen zijn<br />

gedaald ten opzichte van 2015. De giften en<br />

Figuur 6.1 Overzicht totale baten<br />

donaties zijn wel hoger dan begroot met name<br />

door een spontane gift van e 50.000.<br />

De rentebaten zijn ten opzichte van 2015<br />

gedaald (-32%) omdat de rentepercentages<br />

op spaar-rekeningen verder zijn gedaald.<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Onderzoek<br />

De bestedingen aan onderzoek zijn in <strong>2016</strong><br />

iets hoger dan in 2015. Ten opzichte van<br />

de begroting <strong>2016</strong> zijn de uitgaven wel fors<br />

lager doordat een aantal projecttoekenningen<br />

is verschoven naar 2017 in verband met de<br />

beoordeling van de voortgangsrapportages<br />

en de audits die in februari 2017 zullen<br />

plaatsvinden. een deel van de in de begroting


86 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong> opgenomen projecten zullen hierdoor<br />

naar verwachting in de loop van 2017 worden<br />

toegekend en verantwoord.<br />

In <strong>2016</strong> is € 100.000 toegekend aan de<br />

Progressive MS alliance, dat is het initiatief<br />

van de MSIF (MS International Federation)<br />

om onderzoek naar de progressieve vorm van<br />

MS internationaal te initiëren en coördineren.<br />

In <strong>2016</strong> is MS Research een samenwerkingsverband<br />

gestart met Stichting TKI-lSH en<br />

ZonMw om zo respectievelijk een TKI-beurs<br />

en een subsidie translationeel onderzoek<br />

te realiseren. De eigen bijdrage van MS<br />

Research voor <strong>2016</strong> aan beide subsidies is in<br />

totaal e 200.000.<br />

Figuur 6.2 Overzicht totale lasten<br />

Voorlichting<br />

De voorlichtingskosten eigen activiteiten zijn<br />

lager dan begroot (e 496.000 begroot en<br />

e 422.295 realisatie). Dit wordt met name<br />

veroorzaakt door de kostenbesparingen en<br />

sponsoring (deels in natura) met betrekking<br />

tot de kosten van Wereld MS Dag.<br />

De subsidies zijn lager dan begroot<br />

doordat MS Research in <strong>2016</strong> de bijdrage<br />

aan patiëntenorganisaties bestond uit<br />

het beschikbaar stellen van personeel,<br />

huisvesting en IT.<br />

Zorg<br />

De daling van de lasten Wereld MS Dag is<br />

reeds toegelicht bij voorlichting. Het aandeel<br />

in de uitvoeringskosten eigen organisatie is<br />

iets lager dan begroot.<br />

Kosten werving baten<br />

Zoals uit de grafiek blijkt (fi guur 6.2)<br />

zijn de kosten eigen fondsenwerving ten<br />

opzichte van 2015 fors lager. Deze kosten<br />

bedroegen in <strong>2016</strong> e 338.324. De kosten<br />

eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot<br />

doordat er geen kosten voor het aanwenden<br />

van de zakelijke markt zijn gerealiseerd. In<br />

de kosten van evenementen zijn de kosten<br />

van Wereld MS Dag opgenomen. Door de<br />

kostenbesparingen en sponsoring (deels in<br />

natura) zijn de werkelijke kosten lager dan<br />

begroot.<br />

Het kostenpercentage voor fondsenwerving<br />

was voor <strong>2016</strong> begroot op 20,2% (definitie:<br />

kosten eigen fondsenwerving / baten eigen<br />

fondsenwerving), maar uiteindelijk is een<br />

lager percentage, 9,2%, gerealiseerd. Dit lage<br />

percentage wordt veroorzaakt door de hoge<br />

omvang van de opbrengsten nalatenschappen<br />

en de overige baten uit eigen fondsenwerving.<br />

Het kostenpercentage van 9,2% blijft<br />

ruim binnen het maximum van het CBF,<br />

25% gemiddeld over een periode van drie<br />

achtereenvolgende jaren.<br />

Kosten beheer en administratie<br />

De kosten administratie en beheer zijn lager<br />

dan begroot, doordat vacatures die betrekking<br />

hebben op deze categorie relatief laat in het<br />

jaar zijn vervuld. In de begroting <strong>2016</strong> is<br />

uitgegaan van deze invulling vanaf januari<br />

<strong>2016</strong>. Hierdoor is tevens de doorbelasting<br />

van de overige bureaukosten (gebaseerd op<br />

de personele verdeling) lager. Tenslotte is de<br />

inhuur van derden lager dan begroot.<br />

De totale kosten beheer en administratie zijn<br />

licht gedaald ten opzichte van 2015.<br />

Het kostenpercentage beheer en administratie<br />

(defi nitie: kosten beheer en administratie<br />

/ totale lasten) was begroot op 7,9% maar<br />

Financieel jaarverslag


87 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

komt iets hoger uit, namelijk op 9,2% (2015:<br />

10,1%). Dat is onder de norm van 10% die<br />

door ons is gesteld.<br />

Het percentage van de totale bestedingen aan<br />

de doelstellingen (bestedingen doelstellingen /<br />

totale lasten) van 78,6%, is iets hoger dan het<br />

percentage van vorig jaar (75,5%) en in lijn<br />

met de begroting (80,4%).<br />

Reserves en fondsen<br />

De reserves en fondsen bestaan uit de<br />

continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en<br />

bestemmingsfondsen. De reserves en fondsen<br />

namen in het verslagjaar toe tot e 13,6 (2015:<br />

12,4) miljoen. Het verschil van circa e 1,4<br />

miljoen is het positief resultaat over <strong>2016</strong> van<br />

e 1,2 miljoen. Deze wordt verdeeld over de<br />

continuïteitsreserve, de bestemmingsreserves<br />

en de bestemmingsfondsen. De e 13,6<br />

onderzoek te continueren is het noodzakelijk<br />

om enige reserves te behouden om ook in<br />

de toekomst onze doelstellingen te kunnen<br />

blijven realiseren.<br />

De continuïteitsreserve heeft tot doel de<br />

continuering van de werkzaamheden van<br />

de Stichting mogelijk te maken gedurende<br />

perioden waarin de kosten van de organisatie<br />

niet uit de ontvangsten kunnen worden<br />

bestreden. In <strong>2016</strong> heeft het bestuur van<br />

MS Research opnieuw beoordeeld wat de<br />

noodzakelijk geachte omvang van deze<br />

reserve dient te zijn. Hierbij conformeert MS<br />

Research zich aan de Richtlijn Financieel<br />

Beheer Goede Doelen van september 2012<br />

van Goede Doelen Nederland. Op grond van<br />

deze richtlijn bedraagt de maximale omvang<br />

van de continuïteitsreserve anderhalf maal de<br />

jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.<br />

Actie<br />

Lotte Viet organiseert<br />

jaarlijks Dance 4 MS<br />

Opbrengst: € 5.250<br />

Lotte Viet organiseert al een paar jaar lang het evenement<br />

Dance 4 MS. En jaar op jaar is het een groter succes.<br />

In <strong>2016</strong> haalde zij het mooie bedrag van 5.250 euro<br />

op. Tijdens Dance 4 MS worden twee dansshows<br />

georganiseerd met in totaal 38 dansgroepen. Ondersteund<br />

door professioneel geluid, licht en videobeelden werden<br />

het ook dit jaar weer spectaculaire optredens. De ruim 30<br />

vrijwilligers en vele sponsoren die het evenement mogelijk<br />

maakten zijn natuurlijk onmisbaar.<br />

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer acties<br />

bijgekomen die jaarlijks terugkomen, dit is mooi en ook<br />

ontzettend belangrijk. De continuïteit van MS-onderzoek<br />

wordt hiermee gewaarborgd. Wij zijn dan ook ontzettend<br />

trots op mensen zoals Lotte Viet die zich elk jaar voor ons<br />

willen inzetten.<br />

miljoen is verdeeld in een continuïteitsreserve<br />

van e 1,4 miljoen, een bestemmingsreserve<br />

Het bestuur van MS Research acht na een<br />

doelstellingen van circa e 11,1 miljoen, een<br />

beoordeling van de risico’s een omvang<br />

bestemmingsreserve nalatenschappen van<br />

van anderhalf maal de jaarlijkse kosten van<br />

e 0,5 miljoen en twee bestemmingsfondsen<br />

de werkorganisatie noodzakelijk voor MS<br />

van totaal e 0,6 miljoen. De bestemmings-<br />

Research.<br />

reserve doelstellingen is onderverdeeld<br />

in verschillende doelstellingen, namelijk<br />

Beleggingsbeleid<br />

wetenschap, voorlichting en zorg. Om de<br />

De stichting heeft geen beleggingen en heeft<br />

voortgang van nieuw wetenschappelijk<br />

derhalve geen beleggingsbeleid.


88 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

De begroting <strong>2016</strong><br />

De verschillen met de begroting <strong>2016</strong> zijn in<br />

dit verslag grotendeels verklaard. De begroting<br />

wordt in december, voorafgaand aan het<br />

begrotingsjaar, vastgesteld. In de loop van het<br />

jaar wordt de begroting geëvalueerd en indien<br />

nodig bijgesteld.<br />

6.3 Risico’s en risicomanagement<br />

binnen MS Research<br />

Risicomanagement en de toepassing<br />

van controleprocedures zijn<br />

geïntegreerd en ingebed in de dagelijkse<br />

operatie en toezichthoudende structuur van<br />

MS Research. Dit geldt ook voor de<br />

monitoring en rapportage van vooruitgang op<br />

risicogebieden die verbetering behoeven, door<br />

de introductie van een effectieve structuur<br />

van interne controles en onderhoud en<br />

verbetering van deze controles. Hieronder is<br />

een samenvatting van het risicomanagement<br />

opgenomen. De belangrijkste doelstelling van<br />

risicomanagement binnen MS Research is het<br />

bieden van bewustwording van, en een<br />

redelijke mate van zekerheid dat de<br />

organisatie de risico’s waarmee zij wordt<br />

geconfronteerd, begrijpt. Wanneer de<br />

stichting doelen probeert te bereiken,<br />

betekent het dat zij impliciet wordt<br />

geconfronteerd met een aantal risico’s. Er<br />

moet op passende wijze op deze risico’s<br />

gereageerd worden, op verschillende niveaus<br />

binnen de organisatie. Er wordt getracht dit te<br />

bereiken door deze risico’s te laten leiden<br />

door de volgende vijf richtlijnen:<br />

1. Risico’s worden op de juiste wijze<br />

geïdentificeerd, beheerd en gerapporteerd;<br />

2. De juiste middelen worden toegewezen om<br />

deze risico’s te beheersen;<br />

3. Die risico’s die van wezenlijke invloed<br />

kunnen zijn op de medewerkers,<br />

MS Research als organisatie, de<br />

ambassadeurs, de sponsors en partners,<br />

worden proactief gemanaged;<br />

4. MS Research houdt zich te allen tijde<br />

aan de relevante regelgeving en wettelijke<br />

eisen (inclusief wet- en regelgeving Wet<br />

Meldplicht Datalekken);<br />

5. De organisatie neemt ownership van de<br />

risico’s en maakt deze bekend aan anderen<br />

binnen en buiten de organisatie.<br />

Om kwaliteit binnen alle geledingen<br />

van de organisatie te kunnen leveren,<br />

vereist dit de controle en coördinatie van<br />

een verscheidenheid aan activiteiten,<br />

uitgevoerd door verschillende partijen<br />

binnen de organisatie. Het bestuur van MS<br />

Research erkent dat de interne controle<br />

en administratieve organisatie belangrijke<br />

componenten zijn, die de stichting in staat<br />

stelt om de operationele en financiële<br />

doelstellingen van de groep te bereiken.<br />

Het bestuur ondersteunt een proactieve<br />

benadering van risicobeheer met het besef<br />

dat het managen van deze risico’s een<br />

wezenlijk onderdeel van de organisatie<br />

vormt. Met het oog op consistente en<br />

hoogkwalitatieve risicobeheersing binnen MS<br />

Research, wordt een gestandaardiseerde<br />

en gestructureerde aanpak van risicomanagement<br />

ontwikkeld en voortdurend<br />

verbeterd, aan de hand van de dagelijkse<br />

praktijk en ervaring. Om de risico’s waarmee<br />

de stichting op een dagelijkse basis wordt<br />

geconfronteerd te beheersen, zijn er<br />

naast de directie en het bestuur ook de<br />

Wetenschappelijke Raad en auditcommissies<br />

om effectief en efficiënt risico’s te kunnen<br />

identificeren, te beheren en over deze risico’s<br />

te rapporteren.<br />

6.3.1 Risico’s en risicobewustzijn<br />

Op basis van risicobeoordelingen is een aantal<br />

risicogebieden geïdentificeerd. De organisatie<br />

is zich bewust van deze risico’s. Dit stelt de<br />

stichting in staat de kans te verminderen dat<br />

risicovolle gebeurtenissen zich voordoen en<br />

om maatregelen te nemen, zodat de impact<br />

financieel jaarverslag


89 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

van deze risico’s kunnen worden beheerst en<br />

verminderd. De risicogebieden zijn:<br />

• Project- en operationele risico’s (inclusief<br />

ICT)<br />

• Financiële risico’s<br />

• Reputatie risico’s<br />

In <strong>2016</strong> hebben zich met name potentiële<br />

operationele risico’s gemanifesteerd. De<br />

impact hiervan was te betitelen als gemiddeld,<br />

waardoor de risico’s goed te managen zijn<br />

geweest. De risico’s waren gerelateerd<br />

aan de borging van kennis en informatie<br />

ondanks personele wisselingen, alsmede<br />

aan de gevolgen van inrichtingskeuzes van<br />

computersystemen door de samenwerking<br />

met andere organisaties. Er zijn aanvullende<br />

maatregelen getroffen ter beperking van<br />

deze risico’s in de toekomst. Een van de<br />

maatregelen is de overgang naar een andere<br />

ICT-leverancier in 2017.<br />

6.3.2 Verklaring van het bestuur<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor systemen<br />

van interne risicobeheersing en controle en<br />

voor het beoordelen van hun operationele<br />

effectiviteit. De interne risicobeheersingsen<br />

controlesystemen zijn ontworpen om<br />

significante risico’s te identificeren en om<br />

te helpen bij het beheer van deze risico’s.<br />

Toch kunnen, vanwege hun inherente<br />

beperking, de controlesystemen zoals<br />

hierboven beschreven, niet alle onjuistheden,<br />

onnauwkeurigheden, fouten, fraude of<br />

niet-naleving van wet- en regelgeving<br />

detecteren, noch kunnen zij zekerheid bieden<br />

met betrekking tot het bereiken van de<br />

doelstellingen.<br />

In <strong>2016</strong> hebben zich geen gebeurtenissen<br />

voorgedaan die ertoe geleid hebben dat wij<br />

hebben moeten ingrijpen in de leiding van<br />

bepaalde projecten of zelfs ertoe zijn moeten<br />

overgaan om onze financiële ondersteuning<br />

van onze projecten te bevriezen dan wel stop<br />

te zetten.<br />

Het bestuur heeft de risico’s waaraan MS<br />

Research wordt blootgesteld, geanalyseerd<br />

en de controleomgeving voor het boekjaar<br />

eindigend op 31 december <strong>2016</strong> beoordeeld.<br />

Continu verbetert en observeert het bestuur<br />

het huidige systeem van controle over de<br />

operationele en financiële verslaglegging<br />

van de verschillende projecten en lokale<br />

organisaties. Het bestuur is van mening dat<br />

de huidige systemen die binnen MS Research<br />

worden gebruikt, een doeltreffend en<br />

doelmatig kader van interne controle creëren.<br />

6.4 Vooruitblik en begroting 2017<br />

In het voorjaar 2017 zal de<br />

vierjaarlijkse internationale audit van<br />

de programmasubsidies plaatsvinden.<br />

Resultaten hiervan zullen richting geven aan<br />

substantiële toekenningen in relatie tot<br />

onderzoek. Een zich veranderende<br />

verhouding tussen wel en niet geoormerkte<br />

giften, alsmede het verkrijgen van giften op<br />

zich, vraagt om investeringen in begeleiding<br />

op bureauniveau. ‘Verbinden’ zal binnen alle<br />

doelstellingen van MS Research centraal<br />

staan.<br />

De financiële vertaling van de activiteiten<br />

2017 heeft geresulteerd in de volgende<br />

begroting 2017:


90 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Fondsenwerving eUr eUr<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Donaties en giften 1.320.000<br />

Nalatenschappen 800.000<br />

Overige baten 765.609<br />

2.885.609<br />

acties van derden 280.000<br />

Interesten 137.500<br />

som der baten 3.303.109<br />

Doelstelling<br />

Wetenschap<br />

eigen activiteiten 2.269.526<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 131.124<br />

2.400.650<br />

eUr<br />

eUr<br />

Werving baten<br />

Directe kosten fondsenwerving 203.688<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 266.453<br />

totaal kosten eigen fondsenwerving 470.141<br />

Kosten beheer en administratie<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 226.753<br />

totaal kosten beheer en administratie 226.753<br />

som der lasten 4.128.417<br />

saldo van baten en lasten -825.308<br />

Kostenpercentage fondsenwerving 16,3%<br />

Kostenpercentage beheer en administratie 5,5%<br />

Voorlichting<br />

eigen activiteiten 655.167<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 281.394<br />

936.561<br />

Zorg<br />

eigen activiteiten 41.667<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 52.645<br />

94.312<br />

totaal besteed aan doelstelling 3.431.523<br />

Financieel jaarverslag


91 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Ten opzichte van de realisatie in <strong>2016</strong> is er<br />

in de begroting 2017 rekening gehouden<br />

met lagere baten uit nalatenschappen. De<br />

verwachte baten uit eigen fondsenwerving zijn<br />

naar boven bijgesteld (op basis van de hogere<br />

realisatie <strong>2016</strong>) door additionele geoormerkte<br />

bijdragen.<br />

In de begroting zijn voor wetenschap de<br />

volgende posten opgenomen:<br />

• e 369.255 subsidie voor het MS Centrum<br />

Amsterdam<br />

• e 125.000 subsidie voor ErasMS<br />

• e 125.000 subsidie voor MS Centrum<br />

Noord Nederland<br />

• e 360.430 aan meerjarige projecten<br />

• e 61.650 aan meerjarige projecten<br />

VriendenLoterij<br />

• e 100.000 aan pilotprojecten<br />

• e 260.000 subsidies aan (internationale)<br />

samenwerkingsverbanden<br />

• e 100.000 subsidie aan de Progressive MS<br />

Alliance<br />

• e 125.000 aan klinische meerjarige<br />

projecten<br />

• e 88.700 aan subsidies gerelateerd aan<br />

geoormerkte giften<br />

Het verwachte negatieve resultaat van<br />

e 825.308 zal grotendeels ten laste van de<br />

bestemmingsreserve doelstellingen worden<br />

gebracht.<br />

Actie<br />

Marlon (15) roeit 100 km op<br />

de Ringvaart<br />

Opbrengst: € 7.626,-<br />

In het voorjaar van <strong>2016</strong> roeide Marlon Brouwer 100 km<br />

om geld op te halen voor onderzoek naar MS. Zij was<br />

hiermee ook gelijk de allerjongste ooit die deze tocht<br />

roeiend aflegde. En dat deed ze niet zomaar, haar motto<br />

was: ”MS uitroeien”. Marlon maakt van dichtbij mee wat<br />

MS kan betekenen, haar moeder kreeg de diagnose MS<br />

in 2009. Haar motivatie? “Het gaat er niet om dat ik win,<br />

maar dat ik zo ver mogelijk kom en zo veel mogelijk geld<br />

ophaal. Voor mijn mama, en voor mensen die in net zo’n<br />

vreselijke positie zitten als zij.”<br />

Jonge mensen zoals Marlon zetten zich veelvuldig in op<br />

onze actiesite www.inactievoorms.nl. Sommigen rennen<br />

met hun hele klas een sponsorloop, anderen sparen<br />

statiegeldbonnen op. Hiermee wordt steeds meer<br />

onderzoek naar MS mogelijk.


92 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

jaarrekening<br />

a. Balans<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

vaste activa<br />

Materiële vaste activa 14.515 16.148<br />

totaal vaste activa 14.515 16.148<br />

vlottende activa<br />

vorderingen 800.503 1.792.249<br />

liquide middelen 14.981.349 13.284.643<br />

totaal vlottende activa 15.781.852 15.076.892<br />

totaal activa 15.796.367 15.093.040<br />

reserves en fondsen<br />

Reserves<br />

Continuïteitsreserve 1.403.448 1.559.513<br />

Bestemmingsreserves 11.565.837 10.686.986<br />

totaal reserves 12.969.285 12.246.499<br />

Fondsen<br />

Bestemmingsfondsen 646.434 139.905<br />

Totaal fondsen 646.434 139.905<br />

totaal reserves en fondsen 13.615.719 12.386.404<br />

Schulden<br />

Schulden op lange termijn 568.050 737.394<br />

Schulden op korte termijn 1.612.598 1.969.242<br />

totaal schulden 2.180.648 2.706.636<br />

totaal passiva 15.796.367 15.093.040<br />

Financieel jaarverslag


93 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

B. staat van baten en lasten<br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Baten<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Donaties en giften 1.361.339 1.320.000 1.406.494<br />

Nalatenschappen 1.487.423 700.000 1.994.394<br />

Overige baten uit eigen fondsenwerving 817.022 355.000 367.791<br />

Baten uit acties van derden 230.130 230.000 231.311<br />

Rentebaten 116.753 150.000 170.842<br />

totaal baten 4.012.667 2.755.000 4.170.832<br />

lasten<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wetenschap<br />

Wetenschappelijk onderzoek 1.317.325 2.023.835 1.268.194<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 114.231 143.641 134.496<br />

Voorlichting<br />

voorlichting en communicatie 519.743 781.000 485.627<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 182.369 258.747 183.231<br />

Zorg<br />

Zorg 10.652 39.828 26.672<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 43.292 48.972 31.951<br />

totaal besteed aan doelstellingen 2.187.612 3.296.023 2.130.171<br />

Werving van baten<br />

Kosten eigen fondsenwerving 100.603 183.500 151.957<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 237.721 295.534 252.357<br />

totaal werving van baten 338.324 479.034 404.314


94 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Beheer en administratie<br />

Uitvoeringkosten eigen organisatie 257.416 322.934 285.683<br />

totaal beheer en administratie 257.416 322.934 285.683<br />

totaal lasten 2.783.352 4.097.991 2.820.168<br />

saldo van baten en lasten 1.229.315 -1.342.991 1.350.664<br />

Het saldo wordt gemuteerd op:<br />

Bestemmingsreserves<br />

- Continuïteitsreserve -156.065 309.841 -148.979<br />

- Bestemmingsreserve doelstellingen 1.802.930 -1.624.132 434.551<br />

- Reserve nalatenschappen -924.079 0 1.028.750<br />

Bestemmingsfondsen 506.529 -28.700 36.342<br />

totaal 1.229.315 -1.342.991 1.350.664<br />

Kengetallen<br />

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de baten<br />

(exclusief rentebaten) 56,2% 126,5% 53,3%<br />

Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving<br />

Norm CBF - maximaal 25% 9,2% 20,2% 10,7%<br />

Kosten beheer en administratie gedeeld door het totaal van de lasten<br />

Norm MS Research - maximaal 10% 9,2% 7,9% 10,1%<br />

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de lasten 78,6% 80,4% 75,5%<br />

Financieel jaarverslag


95 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

c. Kasstroomoverzicht<br />

Het saldo van de liquide middelen per 31 december <strong>2016</strong> muteerde van € 13.284.643 naare 14.981.349. Deze toename wordt vooral verklaard<br />

doordat in <strong>2016</strong> de vordering nalatenschappen fors is afgenomen en er minder is uitbetaald aan projectverplichtingen.<br />

<strong>2016</strong> 2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Saldo van baten en lasten 1.229.315 1.350.664<br />

afschrijvingen 9.056 15.211<br />

1.238.371 1.365.875<br />

Mutaties in werkkapitaal<br />

- kortlopende vorderingen 991.746 -1.051.471<br />

- kortlopende schulden -356.644 -519.369<br />

- langlopende schulden -169.344 -1.061.661<br />

totaal mutaties in werkkapitaal 465.758 -2.632.501<br />

totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.704.129 -1.266.626<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />

Mutaties in materiële vaste activa -7.423 -15.991<br />

nettokasstroom 1.696.706 -1.282.617<br />

Beginsaldo geldmiddelen 13.284.643 14.567.260<br />

eindsaldo geldmiddelen 14.981.349 13.284.643<br />

mutatie geldmiddelen 1.696.706 -1.282.617


96 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

D. Algemene toelichting<br />

Grondslagen van waardering en<br />

resultaatbepaling<br />

Grondslagen voor de waardering van activa<br />

en passiva<br />

Algemeen<br />

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming<br />

met de ‘Richtlijn verslaggeving<br />

fondsenwervende instellingen’ ook wel<br />

Richtlijn 650 genoemd, die uitgegeven is door<br />

de Raad voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving.<br />

De grondslagen die worden toegepast voor<br />

de waardering van activa en passiva en<br />

de resultaatbepaling zijn gebaseerd op<br />

historische kosten, voor zover niet anders is<br />

vermeld. Ontvangsten en uitgaven worden<br />

toegerekend aan de periode waarop zij<br />

betrekking hebben. Het boekjaar loopt van<br />

1 januari tot en met 31 december van enig<br />

jaar en is gelijk aan het kalenderjaar.<br />

Vergelijking met voorgaand jaar<br />

De gehanteerde grondslagen van waardering<br />

en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten<br />

opzichte van het voorgaande jaar. De<br />

vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar<br />

zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor<br />

vergelijkingsdoeleinden aangepast.<br />

Gebruik van schattingen<br />

De opstelling van de jaarrekening vereist dat<br />

de directie/het bestuur een oordeel vormt<br />

en schattingen en veronderstellingen maakt<br />

die van invloed zijn op de toepassing van<br />

grondslagen en op de gerapporteerde waarde<br />

van activa en verplichtingen, en van baten en<br />

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen<br />

afwijken van deze schattingen. De schattingen<br />

en onderliggende veronderstellingen worden<br />

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van<br />

schattingen worden opgenomen in de periode<br />

waarin de schatting wordt herzien en in<br />

toekomstige perioden waarvoor de herziening<br />

gevolgen heeft.<br />

Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd<br />

tegen aanschaffingswaarde verminderd met<br />

de hierover berekende afschrijvingen. De<br />

verwachte economische levensduur van de<br />

materiële vaste activa bedraagt drie (33,3%)<br />

of vijf (20%) jaar.<br />

Vorderingen<br />

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de<br />

reële waarde van de tegenprestatie. Indien<br />

een voorziening voor oninbaarheid gevormd<br />

dient te worden, dan wordt dit in mindering<br />

gebracht op de boekwaarde van de vordering.<br />

De vorderingen hebben een looptijd van<br />

korter dan een jaar.<br />

Liquide middelen<br />

De liquide middelen bestaan uit kas- en<br />

banktegoeden met een looptijd korter dan<br />

twaalf maanden. De liquide middelen worden<br />

gewaardeerd tegen de nominale waarde.<br />

Schulden op lange termijn<br />

De schulden worden gewaardeerd tegen reële<br />

waarde en hebben een looptijd langer dan<br />

een jaar.<br />

financieel jaarverslag


97 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Schulden op korte termijn<br />

De schulden worden gewaardeerd tegen reële<br />

waarde en hebben een looptijd korter dan een<br />

jaar.<br />

Personeelsbeloningen/pensioenen -<br />

toegezegde bijdrage regeling<br />

Verplichtingen in verband met bijdragen aan<br />

pensioenregelingen op basis van toegezegde<br />

bijdragen worden als last in de staat van<br />

baten en lasten opgenomen in de periode<br />

waarover de bijdragen zijn verschuldigd.<br />

Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

Bij de bepaling van het resultaat zijn,<br />

voor zover niet anders vermeld, de aan<br />

het boekjaar toe te rekenen baten en<br />

lasten opgenomen. Baten waarvoor een<br />

bijzondere bestemming is aangewezen door<br />

de donateur of door het bestuur van MS<br />

Research worden in de staat van baten en<br />

lasten verwerkt; indien deze baten in het<br />

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden<br />

de nog niet-bestede gelden opgenomen<br />

in de desbetreffende bestemmingsreserve<br />

of het bestemmingsfonds. Een onttrekking<br />

aan de bestemmingsreserve of het<br />

bestemmingsfonds wordt als besteding (last)<br />

verwerkt in de staat van baten en lasten.<br />

BATEN<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Onder de baten uit eigen fondsenwerving<br />

wordt verstaan de ontvangen giften alsmede<br />

opbrengsten uit acties, sponsorbijdragen,<br />

nalatenschappen en legaten en al het andere<br />

dat door vrijgevigheid wordt ontvangen.<br />

Legaten, erfstellingen en periodieke<br />

schenkingen<br />

De periodieke schenkingen (meerjarige<br />

toezeggingen) worden verantwoord in het jaar<br />

waarop zij betrekking hebben. Een percentage<br />

van de toegezegde gelden voor legaten en<br />

erfstellingen wordt direct in het resultaat<br />

opgenomen. Voor de nalatenschappen en<br />

legaten worden percentages gehanteerd van:<br />

liquiditeiten 90%, effecten 50%, onroerend<br />

goed 50%, vruchtgebruik 0%.<br />

Overige baten<br />

Baten (voor zover betrekking hebbend op<br />

giften) worden verantwoord in het jaar waarin<br />

zij worden ontvangen.<br />

LASTEN<br />

Researchprojecten<br />

De in een jaar toegekende gelden voor<br />

researchprojecten worden direct ten laste van<br />

het resultaat gebracht.<br />

Directe verwervingskosten, uitvoeringskosten<br />

eigen organisatie en voorlichtingskosten<br />

Deze kosten worden verantwoord in het jaar<br />

waarop zij betrekking hebben.<br />

Kostentoerekening<br />

Bureaukosten worden toegerekend aan de<br />

doelstellingen, werving baten en beheer<br />

en administratie op basis van de volgende<br />

maatstaven:<br />

• Direct toerekenbare kosten worden direct<br />

toegerekend.<br />

• Niet-direct toerekenbare kosten worden<br />

verdeeld, gebaseerd op een door de<br />

directie gemaakte schatting van de<br />

tijdsbesteding van de medewerkers.<br />

De percentages zijn als volgt: research 13%,<br />

voorlichting 24%, zorg 5%, fondsenwerving<br />

36% en beheer en administratie 22%. Deze<br />

kosten betreffen: overige personeelskosten,<br />

reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten en<br />

kantoorkosten.<br />

Kasstroomoverzicht<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens<br />

de indirecte methode.


98 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

e. toelichting op de balans<br />

materiële vaste activa<br />

verbouwing inventaris hardware/ totaal<br />

software<br />

eUr eUr eUr eUr<br />

Boekwaarden per 1 januari <strong>2016</strong> 0 1.992 14.156 16.148<br />

Mutaties <strong>2016</strong><br />

- investeringen 0 0 7.423 7.423<br />

- desinvesteringen 0 0 0 0<br />

- afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0<br />

- afschrijvingen 0 -822 -8.234 -9.056<br />

Boekwaarden per 31 december <strong>2016</strong> 0 1.170 13.345 14.515<br />

stand per 31 december <strong>2016</strong><br />

- cumulatieve aanschafwaarden 24.428 36.365 115.879 176.672<br />

- cumulatieve afschrijvingen -24.428 -35.195 -102.534 -162.157<br />

Boekwaarden per 31 december <strong>2016</strong> 0 1.170 13.345 14.515<br />

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering.<br />

Financieel jaarverslag


99 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

Vorderingen<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

Toegezegde nalatenschappen 477.897 1.401.976<br />

Depot Pensioenvoorziening aegon 175.453 159.419<br />

Nog te ontvangen periodieke schenkingen 925 3.561<br />

Overige vorderingen 146.228 227.293<br />

totaal vorderingen 800.503 1.792.249<br />

De toegezegde nalatenschappen ad € 477.897 is de som van het restant van 2015 ade 70.672<br />

en het restant van de toegezegde nalatenschappen en legaten uit <strong>2016</strong> ad e 407.225 (zie pagina 103).<br />

De overige vorderingen ad € 146.228 bestaan grotendeels uit nog te ontvangen interesten en<br />

vooruitbetaalde huur van het pand.<br />

Liquide middelen<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

actie<br />

niels van Buren bereikt<br />

top mount everest<br />

kosten betreffen: overige personeelskosten,<br />

reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten en<br />

kantoorkosten.<br />

Opbrengst: € 12.240<br />

Niels van Buren bereikte in het voorjaar van <strong>2016</strong><br />

Kasstroomoverzicht de top van de hoogste berg ter wereld, de Mount<br />

everest. Hiermee is hij de eerste man met MS die<br />

Het kasstroomoverzicht hierin is is geslaagd. opgesteld De volgens amerikaanse de lori Schneider,<br />

indirecte methode.<br />

eerste (vrouwelijke) MS-patiënt ging hem voor<br />

in 2009. vlak nadat Niels de diagnose MS had<br />

gekregen, richtte hij Stichting Mission Summit<br />

op. Zijn missie is om meer aandacht te krijgen voor<br />

MS, mensen te inspireren om in beweging te komen<br />

en geld in te zamelen voor verder onderzoek naar<br />

MS.<br />

Met de opbrengst van diverse acties steunt Mission<br />

Summit Project Y. Dit project is een studie van het<br />

MS Centrum Amsterdam onder alle Nederlanders<br />

met MS die in 1966 geboren zijn.<br />

Spaarrekeningen 14.000.000 13.049.498<br />

Rekeningen-courant 981.349 235.145<br />

Bankgelden 14.981.349 13.284.643<br />

Per 31 december <strong>2016</strong> zijn alle liquide middelen direct opvraagbaar behoudens de bankgarantie met betrekking<br />

tot de huurovereenkomst van € 25.000. MS Research hanteert een defensief beleggingsbeleid. Tijdelijk overtollige<br />

middelen worden op een spaarrekening of een depositorekening geplaatst, afhankelijk van de renteontwikkelingen.<br />

er wordt niet belegd in effecten of andere risicovolle beleggingsproducten.


100 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

reserves en fondsen<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

reserves<br />

Continuïteitsreserve 1.403.448 1.559.513<br />

Bestemmingsreserves<br />

- Bestemmingsreserve doelstellingen 11.087.940 9.285.010<br />

- Reserve nalatenschappen 477.897 1.401.976<br />

totaal reserves 12.969.285 12.246.499<br />

Continuïteitsreserve<br />

Stand per 1 januari 1.559.513 1.708.492<br />

aandeel verdeling saldo boekjaar -156.065 -148.979<br />

stand per 31 december 1.403.448 1.559.513<br />

De continuïteitsreserve heeft tot doel de continuering van de<br />

werkzaamheden van de Stichting mogelijk te maken gedurende<br />

perioden waarin de kosten van de organisatie niet uit de ontvangsten<br />

kunnen worden bestreden. In <strong>2016</strong> heeft het bestuur van MS<br />

Research opnieuw beoordeeld wat de noodzakelijk geachte omvang<br />

van deze reserve dient te zijn. Hierbij conformeert MS Research zich<br />

aan de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van september<br />

2012 van Goede Doelen Nederland. Op grond van deze richtlijn<br />

bedraagt de maximale omvang van de continuïteitsreserve anderhalf<br />

maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.<br />

Het bestuur van MS Research acht na een beoordeling van de<br />

risico’s een omvang van anderhalf maal de jaarlijkse kosten van<br />

de werkorganisatie noodzakelijk voor MS Research. voor <strong>2016</strong><br />

is dit een bedrag van € 1.403.448. In <strong>2016</strong> is het saldo van de<br />

reserve afgenomen doordat er minder besteed is aan beheer en<br />

administratie met name door het niet vervullen van vacatures.<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

Bestemmingsreserve doelstellingen<br />

Stand per 1 januari 9.285.010 8.850.459<br />

aandeel verdeling saldo boekjaar 1.802.930 434.551<br />

stand per 31 december 11.087.940 9.285.010<br />

Financieel jaarverslag


101 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

In 2014 is door het bestuur besloten om de verschillende bestemmingsreserves met een onderzoeksdoel samen te<br />

voegen tot één bestemmingsreserve wetenschap. Deze reserve wordt aangewend om de focus op continuïteit van<br />

onderzoek te kunnen handhaven, ook indien de jaarlijkse inkomsten minder worden. alle niet-geoormerkte middelen<br />

die MS Research ontvangt en die niet nodig zijn voor de jaarlijkse exploitatie worden door MS Research geoormerkt<br />

voor onderzoek. Indien actieve inkomsten uitblijven, is het wenselijk dat subsidies in categorie I (programma’s &<br />

fellowship) voor 4 jaar kunnen worden gecontinueerd én dat gehonoreerde subsidies uit categorie II (meerjarige<br />

projecten) kunnen worden afgerond. Om aan deze voorwaarden te voldoen dient de bestemmingsreserve wetenschap<br />

een minimale omvang te hebben van € 4,6 miljoen.<br />

De twee andere deelreserves doelstellingen zijn voorlichting en zorg. De reserve voorlichting bestaat uit een<br />

reservering van € 718.610 voor de uitwerking van het rapport OC&C (oorspronkelijke omvang € 1.000.000) en<br />

€ 200.000 in relatie tot aan derden te verstrekken subsidies op het gebied van voorlichting. Deze reserve zal worden<br />

aangewend wanneer activiteiten binnen de doelstelling voorlichting een investering vragen die een regulier jaarbudget<br />

signifi cant overschrijdt.<br />

De reserve zorg is ontstaan uit de ontvangen nalatenschap van de familie Dassel van in totaal € 1.100.000, waaraan<br />

het bestuur destijds twee bestemmingen heeft gegeven. een bedrag van € 600.000 was geoormerkt voor zorg<br />

binnen MS Research. Met ingang van 2015 worden hier de kosten in relatie tot klinische onderzoeksprojecten uit<br />

gefi nancierd. Het beleid van MS Research voorziet in de aanwending van deze reserve in de komende jaren. Het<br />

tweede deel van de ontvangen nalatenschap (oorspronkelijk € 500.000) was geoormerkt voor MS Nederland. In <strong>2016</strong><br />

heeft het bestuur besloten om het saldo van € 309.000 van deze reserve toe te voegen aan de bestemmingsreserve<br />

nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek. Het saldo ultimo <strong>2016</strong> bedraagt hierdoor € 749.680.<br />

De bestemmingsreserve doelstellingen is als volgt verdeeld:<br />

Wetenschap voorlichting zorg totaal<br />

eUr eUr eUr eUr<br />

Wetenschap 9.419.650 0 0 9.419.650<br />

voorlichting plus 0 718.610 0 718.610<br />

Nalatenschap Dassel voor:<br />

- klinisch onderzoek 0 0 749.680 749.680<br />

- MS Nederland 0 0 0 0<br />

voorlichting subsidie derden 0 200.000 0 200.000<br />

totaal 9.419.650 918.610 749.680 11.087.940


102 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

eUr<br />

Wetenschap<br />

Stand per 1 januari 7.340.733<br />

aandeel verdeling saldo boekjaar 2.078.917<br />

stand per 31 december 9.419.650<br />

voorlichting plus<br />

Stand per 1 januari 885.233<br />

Onttrekking -166.623<br />

Dotatie 0<br />

stand per 31 december 718.610<br />

De onttrekking betreft de in <strong>2016</strong> gemaakte kosten voor de campagne Dancing Girl.<br />

nalatenschap Dassel voor klinisch onderzoek<br />

Stand per 1 januari 550.044<br />

Onttrekking -109.364<br />

Dotatie 309.000<br />

stand per 31 december 749.680<br />

De onttrekking betreft de toegekende bijdrage aan een klinisch meerjarig project (€ 62.369)<br />

en een klinisch pilotproject (€ 46.995).<br />

nalatenschap Dassel ms nederland<br />

Stand per 1 januari 309.000<br />

Onttrekking -309.000<br />

Dotatie 0<br />

stand per 31 december 0<br />

voorlichting subsidie derden<br />

Stand per 1 januari 200.000<br />

Onttrekking 0<br />

Dotatie 0<br />

stand per 31 december 200.000<br />

Financieel jaarverslag


103 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

reserve nalatenschappen<br />

Stand per 1 januari 1.401.976 373.226<br />

Ontvangen vordering nalatenschappen -1.331.304 -193.632<br />

Nieuwe vordering nalatenschappen 407.225 1.222.382<br />

stand per 31 december 477.897 1.401.976<br />

Het bestuur acht een buffer noodzakelijk in het vermogen om mogelijke onzekerheden omtrent vorderingen<br />

uit nalatenschappen te ondervangen. De omvang van de reserve nalatenschappen is derhalve gelijk aan<br />

de vordering nalatenschappen (zie pagina 99).<br />

actie<br />

rokjesdagloop <strong>2016</strong><br />

Opbrengst: € 33.197<br />

In <strong>2016</strong> was Stichting MS Research alweer<br />

voor de 3e keer benefi ciant-partner van de<br />

Rokjesdagloop. De eerste zondag van april<br />

renden zo’n 1.400 deelneemsters meer dan<br />

30.000 euro bij elkaar voor MS-onderzoek! Dit<br />

mooie bedrag wordt besteed aan MS-onderzoek<br />

aan het vUmc MS Centrum amsterdam.<br />

Dit jaar werd voor het eerst de Walk4MS<br />

toegevoegd aan het programma van de<br />

Rokjesdagloop, en met succes! er deden meer<br />

dan 250 mensen mee aan deze eerste editie<br />

van de wandeltocht, inclusief mensen met MS.<br />

De Walk4MS gaat zeker een vervolg krijgen in<br />

volgende edities van de Rokjesdagloop.


104 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

FonDsen<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

Bestemmingsfonds kinderen met MS 222.706 136.098<br />

Bestemmingsfonds MS Centrum amsterdam 0 3.807<br />

Bestemmingsfonds Project Y 94.212 0<br />

Bestemmingsfonds MS expertise Centrum Cognitie 329.516 0<br />

totaal fondsen 646.434 139.905<br />

Bestemmingsfonds kinderen met ms<br />

Stand per 1 januari 136.098 103.563<br />

Dotatie 161.608 32.535<br />

Onttrekking -75.000 0<br />

stand per 31 december 222.706 136.098<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds ad € 161.608 heeft enerzijds betrekking<br />

op in <strong>2016</strong> ontvangen geoormerkte giften (€ 22.706) en anderzijds op een in het<br />

verleden ontvangen bijdrage (€ 138.902). Deze laatste bijdrage was in eerste<br />

instantie toegevoegd aan de bestemmingsreserve doelstellingen. De onttrekking<br />

betreft een toekenning aan het Nationaal Kinder MS Centrum. Met ingang van<br />

<strong>2016</strong> wordt deze jaarlijks toegekend en onttrokken aan dit fonds (tot en met 2020).<br />

Bestemmingsfonds ms centrum amsterdam<br />

Stand per 1 januari 3.807 0<br />

Dotatie 0 38.075<br />

Onttrekking -3.807 -34.268<br />

stand per 31 december 0 3.807<br />

Financieel jaarverslag


105 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

Bestemmingsfonds project Y<br />

Stand per 1 januari 0 0<br />

Dotatie 94.212 0<br />

Onttrekking 0 0<br />

stand per 31 december 94.212 0<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2016</strong> van<br />

geoormerkte giften uit de activiteiten Rokjesdagloop, Mission Summit en D2D4MS.<br />

Bestemmingsfonds ms expertise centrum cognitie<br />

Stand per 1 januari 0 0<br />

Dotatie 379.516 0<br />

Onttrekking -50.000 0<br />

stand per 31 december 329.516 0<br />

De dotatie van het bestemmingsfonds betreft de ontvangst in <strong>2016</strong> van<br />

geoormerkte giften uit de activiteit MoveS. De onttrekking betreft de<br />

toezeggingen aan het expertise Centrum Cognitie bij MS. Dit betreft een<br />

algemeen deel (€ 25.000) en een specifieke bijdrage aan de samenwerking<br />

tussen Nieuw Unicum en MSCa (€ 25.000). MS Research heeft uit eigen<br />

middelen eveneens € 25.000 ingezet.


106 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

schUlDen<br />

31-12-<strong>2016</strong> 31-12-2015<br />

eUr<br />

eUr<br />

totaal projectverplichtingen<br />

Stand per 1 januari 2.566.369 4.056.827<br />

Besluit ten laste van boekjaar 1.245.380 1.094.568<br />

Betaald in boekjaar -1.751.518 -2.572.152<br />

vrijval in boekjaar -50.000 -12.874<br />

stand per 31 december 2.010.231 2.566.369<br />

Verdeling<br />

langlopende schulden 568.050 737.394<br />

Kortlopende projectverplichtingen 1.442.181 1.828.975<br />

totaal projectverplichtingen 2.010.231 2.566.369<br />

schulden op lange termijn<br />

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan een jaar<br />

verantwoord. Het zijn verplichtingen tot het financieren van onderzoek die zijn<br />

ontstaan door toekenningen.<br />

schulden op korte termijn<br />

Kortlopende projectverplichtingen 1.442.181 1.828.975<br />

Kortlopende schulden en overlopende passiva 114.850 72.409<br />

Reservering vakantiedagen 33.143 35.222<br />

Reservering vakantiegeld 15.924 16.301<br />

Nog te betalen accountantskosten 4.713 5.445<br />

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.787 10.890<br />

totaal schulden op korte termijn 1.612.598 1.969.242<br />

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd<br />

minder dan een jaar verantwoord.<br />

Financieel jaarverslag


107 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN<br />

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN<br />

Huurcontract<br />

De stichting heeft een huurovereenkomst<br />

afgesloten met Smitsloo Beheer BV voor een<br />

bedrag van € 100.000 per jaar. Jaarlijks<br />

wordt dit bedrag aangepast met een<br />

inflatiecorrectie (de huur voor 2017 bedraagt<br />

€ 109.822). Dit contract is ingegaan op 16<br />

september 2010 en heeft een looptijd tot en<br />

met 15 september 2020. De overeenkomst<br />

wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende<br />

perioden van telkens 5 jaar.<br />

kopieerapparaat aangegaan voor de duur van<br />

tien jaar met een leasebedrag van € 1.888<br />

per jaar.<br />

Projectverplichtingen lumpsum<br />

Met ingang van 2015 worden<br />

projectverplichtingen jaarlijks toegekend in<br />

plaats van voor de gehele looptijd van het<br />

project. De toekenning voor de resterende<br />

looptijd is aan bepaalde voorwaarden<br />

verbonden. Het totaal van de in dit kader door<br />

MS Research toegekende voorwaardelijke<br />

projectverplichtingen bedraagt ultimo <strong>2016</strong><br />

€ 2.380.250.<br />

Bankgarantie<br />

De stichting heeft een bankgarantie ten<br />

bedrage van € 25.000 bij de ABN AMRO<br />

lopen. De begunstigde is de heer M.A.J.<br />

Smitsloo. Deze bankgarantie is gekoppeld aan<br />

de huurovereenkomst.<br />

VriendenLoterij<br />

Er is een overeenkomst gesloten met de<br />

VriendenLoterij voor een periode van vijf<br />

jaar: <strong>2016</strong>-2020 (jaarlijkse vaste bijdrage<br />

€ 200.000).<br />

Kopieerapparaat<br />

De stichting is een operational lease voor een<br />

Nalatenschappen<br />

Zes nalatenschappen (totale waarde<br />

€ 967.011) zijn niet vrij van rechten en<br />

kosten. Bij drie nalatenschappen heeft<br />

MS Research als erfgenaam het recht<br />

van vruchtgebruik. Bij de andere drie<br />

nalatenschappen is sprake van een<br />

tweetrapsconstructie waarbij MS Research<br />

mogelijk een recht kan doen gelden bij<br />

overlijden van de erfgenaam (Fidei commis).<br />

Aangezien de exacte waarde die naar MS<br />

Research kan toevloeien niet betrouwbaar<br />

geschat kan worden, wordt de totale waarde<br />

als niet in de balans opgenomen recht<br />

verantwoord.


108 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

F. toelichting op de staat van baten en lasten<br />

Baten<br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Donaties en giften 1.361.339 1.320.000 1.406.494<br />

Nalatenschappen 1.487.423 700.000 1.994.394<br />

Overige baten uit eigen fondsenwerving 817.022 355.000 367.791<br />

totaal baten uit eigen fondsenwerving 3.665.784 2.375.000 3.768.679<br />

De inkomsten van donaties en giften zijn hoger dan begroot door hogere<br />

ontvangsten van bedrijven en stichtingen. De opbrengsten van de nalatenschappen<br />

zijn fors hoger dan de begroting en het voorgaande jaar. Dit wordt veroorzaakt door<br />

enkele omvangrijke toegezegde en notarieel vastgelegde nalatenschappen in <strong>2016</strong>.<br />

De overige baten uit fondsenwerving zijn hoger dan begroot door de ontvangen<br />

geoormerkte bijdragen welke niet in de begroting <strong>2016</strong> zijn opgenomen.<br />

Daarnaast zijn ook niet begrote sponsorbijdragen verantwoord.<br />

Baten uit acties van derden<br />

vriendenloterij 230.130 230.000 231.311<br />

De gift van de vriendenloterij bestaat in <strong>2016</strong> uit de vaste bijdrage van € 200.000<br />

en de verkoop van geoormerkte loten ad € 30.130. De totale realisatie <strong>2016</strong> is in lijn<br />

met de begroting.<br />

rentebaten<br />

Rente 116.753 150.000 170.842<br />

De daling van de rentebaten wordt veroorzaakt door dalende rentepercentages.<br />

Financieel jaarverslag


109 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

lasten<br />

toelichting lastenverdeling - specificatie en verdeling lasten realisatie 2015 naar bestemming<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Bestemming<br />

Werving baten<br />

Wetenschap voorlichting zorg Fondsen- Beheer en totaal Begroting realisatie<br />

werving administratie realisatie <strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr eUr<br />

Directe kosten<br />

Subsidies en bijdragen 1.317.325 97.448 0 100.603 0 1.515.376 2.492.335 1.593.255<br />

Uitbesteed werk 0 0 0 0 0 0 0 12.395<br />

Publiciteit en communicatie 0 422.295 0 0 0 422.295 496.000 300.130<br />

Zorg 0 0 10.652 0 0 10.652 39.828 26.672<br />

totaal directe kosten 1.317.325 519.743 10.652 100.603 0 1.948.323 3.028.163 1.932.452<br />

indirecte kosten<br />

Salarissen 75.022 109.983 28.211 129.143 77.578 419.937 553.954 545.730<br />

Overige personeelskosten 7.125 13.155 2.741 19.732 12.059 54.812 91.717 59.862<br />

externe inzet 0 0 0 0 106.539 106.539 126.000 52.152<br />

Huisvestingskosten 14.674 27.091 5.644 40.636 24.833 112.878 142.000 89.653<br />

Kantoorkosten en algemene kosten<br />

- Secretariaatskosten 16.232 29.967 6.243 44.950 27.470 124.862 127.657 118.701<br />

- Bestuurskosten 0 0 0 0 6.945 6.945 8.500 6.408<br />

afschrijvingskosten 1.178 2.173 453 3.260 1.992 9.056 20.000 15.211<br />

totaal indirecte kosten 114.231 182.369 43.292 237.721 257.416 835.029 1.069.828 887.717<br />

totaal 1.431.556 702.112 53.944 338.324 257.416 2.783.352 4.097.991 2.820.168<br />

De indirecte kosten worden op grond van schattingen van de tijdsbesteding van de medewerkers toegerekend aan de diverse bestemmingen, waaronder<br />

beheer en administratie.


110 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

vervolg toelichting lasten<br />

Wetenschap<br />

Subsidies en bijdragen<br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie I<br />

MS-Centra 187.500 619.255 494.255<br />

totaal subsidies categorie i 187.500 619.255 494.255<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie II<br />

Meerjarige projecten 286.955 347.930 222.929<br />

vrijval afgeronde researchprojecten -41.000 -50.000 -12.872<br />

totaal subsidies categorie ii 245.955 297.930 210.057<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie III<br />

Pilot projecten 99.913 100.000 105.115<br />

Overig 11.913 30.600 25.757<br />

totaal subsidies categorie iii 111.826 130.600 130.872<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie IV<br />

Nationale samenwerkingsprojecten 200.000 250.000 0<br />

Internationale samenwerkingsprojecten 8.426 10.000 0<br />

totaal subsidies categorie iv 208.426 260.000 0<br />

Wetenschappelijk onderzoek - subsidies categorie V<br />

Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs 50.000 50.000 0<br />

Meerjarige projecten vriendenloterij 61.650 124.150 61.650<br />

Projecten gefi nancierd uit:<br />

- geoormerkte nalatenschappen 109.364 175.000 95.617<br />

- geoormerkte giften 165.000 88.700 42.963<br />

totaal subsidies categorie v 386.014 437.850 200.230<br />

Financieel jaarverslag


111 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Wetenschappelijk onderzoek - diversen<br />

Nationale congressen & bijeenkomsten 39.751 65.400 76.434<br />

Progressive MS alliance 100.000 100.000 100.000<br />

Deelname internationale congressen 1.242 8.000 0<br />

lidmaatschappen 13.638 16.700 22.428<br />

Projectgebonden voorlichting 0 12.100 0<br />

Subsidie coördinatoren 16.000 46.000 11.000<br />

Overig 6.973 30.000 22.918<br />

totaal diversen 177.604 278.200 232.780<br />

subtotaal wetenschap 1.317.325 2.023.835 1.268.194<br />

aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 114.231 143.641 134.496<br />

totaal wetenschap 1.431.556 2.167.476 1.402.690<br />

De uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek zijn in <strong>2016</strong> lager dan begroot doordat toezeggingen zijn verschoven naar 2017 in verband met de<br />

beoordeling van voortgangsrapportages en de audit die in februari 2017 zal plaatsvinden. Onder nationale samenwerkingsprojecten is een eigen<br />

bijdrage van MS Research voor een TKI-beurs opgenomen. Het gerealiseerde bedrag is lager dan begroot doordat er één project is toegekend<br />

met een bijdrage van MS Research ad € 50.000 en € 264.000 aan TKItoeslag onder beheer van Stichting lSH-TKI. In <strong>2016</strong> is de realisatie van<br />

diversen lager dan begroot door kostenbesparingen, sponsoringen in natura en minder uren van externe inzet.


112 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

voorlichting<br />

Eigen activiteiten<br />

Media 256.150 278.000 125.255<br />

Wereld MS Dag 1 9.330 63.000 51.927<br />

Kosten mailing voorlichting 2 154.588 125.000 110.450<br />

Overig 2.227 30.000 12.498<br />

totaal eigen activiteiten 422.295 496.000 300.130<br />

Subsidies aan derden<br />

Subsidies aan derden 3 97.448 285.000 185.497<br />

Subtotaal voorlichting 519.743 781.000 485.627<br />

aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 182.369 258.747 183.231<br />

totaal voorlichting 702.112 1.039.747 668.858<br />

1<br />

De lasten voor Wereld MS Dag zijn in drie gelijke delen toegerekend aan de doelstelling wetenschap, voorlichting en zorg. De kosten zijn lager dan begroot door kostenbesparingen en<br />

sponsoring (deels in natura).<br />

1<br />

Door voortschrijdend inzicht is de verdeling van de kosten van de mailing aangepast. Hierdoor worden meer kosten toegerekend aan voorlichting en minder aan fondsenwerving.<br />

1<br />

De begrotingspost ontwikkeling publieks- en patiëntenvoorlichting (onderdeel van subsidies aan derden) bevat de doorbelasting van kosten ten behoeve van patiëntenorganisaties.<br />

Ten opzichte van de begroting is de realisatie lager doordat MS Research in <strong>2016</strong> de bijdrage heeft beperkt tot het beschikbaar stellen van personeel, huisvesting en IT.<br />

Financieel jaarverslag


113 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

zorg<br />

Wereld MS Dag 9.330 39.828 26.672<br />

Overig 1.322 0 0<br />

aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 43.292 48.972 31.951<br />

totaal zorg 53.944 88.800 58.623<br />

totaal besteed aan doelstellingen 2.187.612 3.296.023 2.130.171<br />

De daling van de lasten Wereld MS Dag is reeds toegelicht bij voorlichting.<br />

Bestedingspercentage<br />

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en)<br />

in relatie tot de totale baten procentueel weergegeven.<br />

Totaal bestedingen doelstellingen 2.187.612 3.296.023 2.130.171<br />

Totaal baten 4.012.667 2.755.000 4.170.832<br />

Bestedingspercentage 54,5% 119,6% 51,1%<br />

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en)<br />

in relatie tot de totale baten (exclusief rentebaten) procentueel weergegeven.<br />

Totaal bestedingen doelstellingen 2.187.612 3.296.023 2.130.171<br />

Totaal baten (exclusief rentebaten) 3.895.914 2.605.000 3.999.990<br />

Bestedingspercentage 56,2% 126,5% 53,3%<br />

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en)<br />

in relatie tot de totale lasten procentueel weergegeven.<br />

Totaal bestedingen doelstellingen 2.187.612 3.296.023 2.130.171<br />

Totale lasten 2.783.352 4.097.991 2.820.168<br />

Bestedingspercentage 78,6% 80,4% 75,5%


114 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

eUr eUr eUr<br />

Fondsenwerving<br />

Kosten mailing 1 49.993 90.500 70.401<br />

Kosten evenementen/speciale acties 2 22.384 47.500 57.768<br />

Kosten nalatenschappen 18.640 16.000 19.212<br />

Overige kosten fondsenwerving 3 9.586 29.500 4.576<br />

aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 237.721 295.534 252.357<br />

totaal fondsenwerving 338.324 479.034 404.314<br />

1<br />

Door voortschrijdend inzicht is de verdeling van de kosten van de mailing aangepast. Hierdoor worden meer kosten toegerekend aan voorlichting en minder aan fondsenwerving.<br />

2<br />

In <strong>2016</strong> heeft MS Research geen eigen evenementen georganiseerd en de activiteiten op Wereld MS Dag hadden dit jaar geen fondsenwervend karakter.<br />

3<br />

De overige kosten fondsenwerving zijn lager dan begroot doordat er geen kosten voor het aanwenden van de zakelijke markt zijn gerealiseerd.<br />

Kostenpercentage fondsenwerving<br />

Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving (exclusief kosten beleggingen) in relatie tot de totale baten procentueel weergegeven. De CBF-norm is 25%.<br />

Baten eigen fondsenwerving 3.665.784 2.375.000 3.768.679<br />

Kosten eigen fondsenwerving 338.324 479.034 404.314<br />

Kostenpercentage fondsenwerving 9,2% 20,2% 10,7%<br />

Beheer en administratie<br />

aandeel in de uitvoeringskosten eigen organisatie 257.416 322.934 285.683<br />

totaal beheer en administratie 257.416 322.934 285.683<br />

Kostenpercentage beheer en administratie<br />

Onderstaand is de verhouding van de totale kosten beheer en administratie<br />

in relatie tot de totale lasten procentueel weergegeven. De interne norm van<br />

Stichting MS Research is 10%.<br />

Totale lasten 2.783.352 4.097.991 2.820.168<br />

Kosten beheer en administratie 257.416 322.934 285.683<br />

Kostenpercentage beheer en administratie 9,2% 7,9% 10,1%<br />

Financieel jaarverslag


115 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie realisatie<br />

<strong>2016</strong> 2015<br />

Bezoldiging directie<br />

Dienstverband<br />

aard onbepaald onbepaald<br />

Uren 40 uur 40 uur<br />

Parttimepercentage 111,1% 111,1%<br />

Periode jan-dec jan-dec<br />

Salariskosten<br />

Brutosalaris * 88.780 96.965<br />

vakantiegeld 7.006 7.006<br />

subtotaal jaarinkomen 95.786 103.971<br />

Sociale lasten 9.814 9.262<br />

Pensioenlasten 16.009 15.635<br />

totaal salariskosten 121.609 128.868<br />

* In het brutosalaris is een onkostenvergoeding opgenomen ten bedrage van € 1.200.


116 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

realisatie Begroting realisatie<br />

<strong>2016</strong> <strong>2016</strong> 2015<br />

Bureaukosten<br />

Personeelskosten<br />

Salarissen 353.003 459.817 427.584<br />

Salarissen naar MS vereniging Nederland -35.340 -35.985 0<br />

Sociale lasten 56.273 68.481 66.680<br />

Pensioenverzekeringen 46.001 61.641 51.466<br />

Kosten vrijwilligers 6.705 9.000 6.280<br />

Overige personeelskosten 154.646 208.717 105.734<br />

totaal personeelskosten 581.288 771.671 657.744<br />

De salarissen zijn lager dan begroot door het slechts deels vervullen van vacatures. Bij de overige personeelskosten is de realisatie lager door minder externe inzet en lagere uitgaven aan<br />

opleidingskosten. Gedurende het boekjaar <strong>2016</strong> bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 6,5 fte (2015: 8,1 fte). Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:<br />

directie: 1,1 fte, secretariaat: 2,0 fte, donateursadministratie: 1,7 fte, onderzoek: 0,9 fte, en communicatie: 0,8 fte.<br />

Huisvestingskosten<br />

Huur 109.713 106.000 109.108<br />

Overige huisvestingskosten 3.165 36.000 -19.455<br />

totaal huisvestingskosten 112.878 142.000 89.653<br />

De huisvestingskosten zijn lager dan begroot doordat een deel is doorbelast naar de MS vereniging, het lUMC en (alleen voor het eerste kwartaal) Stichting vluchtelingenwerk.<br />

Deze doorbelasting was niet opgenomen in de begroting.<br />

Kantoorkosten, algemene kosten en bestuurskosten<br />

Secretariaatskosten 124.862 127.657 118.701<br />

Bestuurskosten 6.945 8.500 6.408<br />

totaal kantoorkosten, algemene kosten en bestuurskosten 131.807 136.157 125.109<br />

afschrijvingskosten 9.056 20.000 15.211<br />

totaal bureaukosten 835.029 1.069.828 887.717<br />

Financieel jaarverslag


117 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Kostentoerekening<br />

Bureaukosten worden toegerekend aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie op basis van de<br />

volgende maatstaven:<br />

- Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.<br />

- Niet-direct toerekenbare kosten worden verdeeld, gebaseerd op een door de directie gemaakte schatting van de<br />

tijdsbesteding van de medewerkers.<br />

De percentages zijn als volgt: research 13%, voorlichting 24%, zorg 5%, fondsenwerving 36% en beheer en<br />

administratie 22%. Deze kosten betreffen: overige personeelskosten, reis- en verblijfkosten, huisvestingskosten en<br />

kantoorkosten.<br />

G. Overige gegevens<br />

Bestemming saldo<br />

Het bestuur heeft besloten het saldo <strong>2016</strong> als volgt te verdelen:<br />

- Continuïteitsreserve -156.065<br />

- Bestemmingsreserve doelstellingen 1.802.930<br />

- Reserve nalatenschappen -924.079<br />

- Bestemmingsfondsen 506.529<br />

Totaal 1.229.315<br />

Deze verdeling is verwerkt in de balans per 31 december <strong>2016</strong>.<br />

Gebeurtenissen na balansdatum<br />

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december <strong>2016</strong>.<br />

Controleverklaring<br />

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de jaarrekening.


118 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

Stichting MS Research<br />

Alphen aan den Rijn, 04-01-<strong>2016</strong><br />

Postbus 200<br />

2250 Kenmerk: AE VOORSCHOTEN Fake tekst<br />

Geachte heer/mevouw,<br />

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT<br />

Aan: Soluptat het bestuur quo magnat van Stichting faccae. MS Research Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume<br />

volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.<br />

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening <strong>2016</strong><br />

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum<br />

Ons oordeel<br />

harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus<br />

Wij hebben de jaarrekening <strong>2016</strong> van Stichting MS Research te Voorschoten gecontroleerd.<br />

a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur<br />

Naar maximus, ons oordeel quiatur geeft magnim de in que dit jaarverslag modiciam opgenomen eum am esedis jaarrekening res re magnis een getrouw volecea beeld vendi van des de doluptat grootte en de<br />

samenstelling volorer . van het vermogen van Stichting MS Research per 31 december <strong>2016</strong> en van het resultaat over <strong>2016</strong><br />

in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.<br />

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest<br />

De jaarrekening bestaat uit:<br />

quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda<br />

1. que de poribus balans et per etur 31 december cus con rerchil <strong>2016</strong> (met intorpore een balanstotaal comnis iuntiore van € 15.796.367);<br />

experiatur mo cum id magnit quo beratus<br />

de simint staat van volupie baten ndipsunt en lasten eni over odit <strong>2016</strong> as (met pos een et eaquat resultaat accat van la € 1.229.315 sunti cullupi positief); endipsa nietur sequis<br />

2.<br />

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere<br />

ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.<br />

toelichtingen.<br />

De Evellore basis voor sum ons et oordeel aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui tenderc<br />

hebben iliquat onze enihillabo. controle Ugiasped uitgevoerd quiassit volgens recum het qui Nederlands delendem recht, eum faccabo waaronder rerfero ook excea de Nederlandse sam,<br />

Wij<br />

controlestandaarden solorest vollor solorrovidenime vallen. Onze verantwoordelijkheden pliam, vitatiur sollaborem. op grond Aqueniae hiervan reic zijn te beschreven oditat. in de sectie ‘Onze<br />

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.<br />

Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut<br />

Wij<br />

aperi<br />

zijn<br />

antotat<br />

onafhankelijk<br />

inulpa<br />

van<br />

sit<br />

Stichting<br />

porecae<br />

MS<br />

porere<br />

Research<br />

volorem<br />

zoals vereist<br />

alisqui<br />

in<br />

delent<br />

de Verordening<br />

utectota<br />

inzake<br />

nobis seque<br />

de Onafhankelijkheid<br />

accumenis<br />

van<br />

accountants etur autatur bij maximen assurance-opdrachten totation cullam (ViO) et en volore andere sint voor as eos de opdracht evellatemo relevante doluptat. onafhankelijkheidsregels in<br />

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).<br />

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que<br />

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.<br />

verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum<br />

Verklaring rem haritem over cum de in quia het quam jaarverslag di con opgenomen re sus in pliquam andere informatie voluptata delique nihilla boratur sunt quae.<br />

Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet.<br />

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat<br />

uit:<br />

het bestuursverslag;<br />

de overige gegevens.<br />

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening<br />

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis<br />

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie<br />

materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse<br />

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de<br />

jaarrekening.<br />

Correspondentie<br />

Postbus 2150<br />

2400 CD<br />

Alphen aan den Rijn<br />

0172 - 750 175<br />

info@withaccountants.nl<br />

www.withaccountants.nl<br />

@withaccountants<br />

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62<br />

KvK 28112484<br />

financieel jaarverslag


119 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

- 2 -<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in<br />

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.<br />

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening<br />

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming<br />

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur<br />

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de<br />

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.<br />

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden<br />

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening<br />

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te<br />

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet<br />

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten<br />

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.<br />

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening<br />

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee<br />

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is<br />

uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens<br />

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten<br />

of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van<br />

invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De<br />

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het<br />

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.<br />

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze<br />

controleverklaring.<br />

Was getekend, Sliedrecht, 20 april 2017.<br />

WITh accountants B.V.<br />

P. Alblas RA<br />

Bijlage.


120 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

ACCOUNTANTS<br />

IN NON-PROFIT<br />

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening <strong>2016</strong> van Stichting MS Research<br />

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden<br />

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.<br />

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele<br />

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften<br />

en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de<br />

jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere<br />

uit:<br />

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat<br />

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van<br />

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor<br />

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij<br />

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten<br />

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne<br />

beheersing;<br />

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel<br />

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben<br />

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;<br />

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het<br />

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de<br />

jaarrekening staan;<br />

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens<br />

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn<br />

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.<br />

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in<br />

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de<br />

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de<br />

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen<br />

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;<br />

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen<br />

toelichtingen;<br />

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en<br />

gebeurtenissen.<br />

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over<br />

de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante<br />

tekortkomingen in de interne beheersing.<br />

financieel jaarverslag


121 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

meerjarenoverzicht 2012-<strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong> 2015 2014 2013 2012<br />

eUr eUr eUr eUr eUr<br />

Baten<br />

Baten uit eigen fondswerving<br />

Donaties en giften 1.361.000 1.532.000 1.410.000 1.491.000 1.460.000<br />

Nalatenschappen 1.487.000 1.994.000 885.000 725.000 1.209.000<br />

Overige baten 817.000 242.000 227.000 308.000 595.000<br />

totaal baten uit eigen fondswerving 3.665.000 3.768.000 2.522.000 2.524.000 3.264.000<br />

acties van derden 230.000 231.000 530.000 220.000 705.000<br />

Resultaat van vermogen 117.000 171.000 224.000 282.000 651.000<br />

totaal baten 4.012.000 4.170.000 3.276.000 3.026.000 4.620.000<br />

lasten<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wetenschappelijk onderzoek 1.317.000 1.268.000 1.742.000 1.507.000 3.036.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 114.000 134.000 90.000 80.000 102.000<br />

subtotaal 1.431.000 1.402.000 1.832.000 1.587.000 3.138.000<br />

voorlichting en communicatie 520.000 486.000 404.000 449.000 523.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 182.000 183.000 251.000 307.000 319.000<br />

subtotaal 702.000 669.000 655.000 756.000 842.000<br />

Zorg 11.000 27.000 23.000 53.000 269.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 43.000 32.000 30.000 20.000 43.000<br />

subtotaal 54.000 59.000 53.000 73.000 312.000<br />

totaal besteed aan doelstellingen 2.187.000 2.130.000 2.540.000 2.416.000 4.292.000


122 | stichting ms research | jaaRveRSlaG <strong>2016</strong><br />

<strong>2016</strong> 2015 2014 2013 2012<br />

eUr eUr eUr eUr eUr<br />

Werving baten<br />

Kosten eigen fondswerving 101.000 172.000 141.000 144.000 215.000<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 238.000 252.000 282.000 261.000 255.000<br />

totaal werving baten 339.000 424.000 423.000 405.000 470.000<br />

Beheer en administratie<br />

Uitvoeringskosten eigen organisatie 257.000 265.000 272.000 338.000 285.000<br />

totaal lasten 2.783.000 2.819.000 3.235.000 3.159.000 5.047.000<br />

resultaat 1.229.000 1.351.000 41.000 -133.000 -427.000<br />

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 9,2% 11,3% 16,8% 16,0% 14,4%<br />

Kostenpercentage beheer en administratie 9,2% 9,4% 8,4% 10,7% 5,6%<br />

Financieel jaarverslag


123 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Woordenlijst<br />

Afkortingen instituten en<br />

organisaties<br />

Nationaal<br />

MSEC-NU: MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

MSCNN: MS Centrum Noord Nederland<br />

MSHB: MS Hersenbank<br />

ERASMS: MS Centrum ErasMS Rotterdam<br />

MSCA: MS Centrum Amsterdam<br />

MSVN: MS Vereniging Nederland<br />

Internationaal<br />

MSIF: MS International Federation<br />

SGF: Samenwerkende Gezondheidsfondsen<br />

NvN: Nederlandse Vereniging voor Neurologie<br />

EMSP: European Multiple Sclerosis Platform<br />

ZiNL: Zorginstituut Nederland<br />

Acuut: plotseling en direct optredend, kortdurend.<br />

Allel: een vorm van een gen. Bijvoorbeeld:<br />

mensen met blauwe, groene en bruine<br />

ogen hebben allen de genen die verantwoordelijk<br />

zijn voor oogkleur. Zij hebben<br />

echter andere allelen van deze genen, die<br />

zorgen voor de verschillende kleuren.<br />

Antigeen: een stof die een reactie van het afweersysteem<br />

oproept. Een antigeen is normaal<br />

een stof die niet in het lichaam thuishoort.<br />

De reactie van het afweersysteem<br />

is bedoeld om het antigeen onschadelijk<br />

te maken. Voorbeelden van antigenen zijn<br />

onderdelen van virussen en bacteriën.<br />

Antigeen-presenterende cellen: cellen van het<br />

afweersysteem die een antigeen kunnen<br />

‘presenteren’ of ‘aanbieden’ aan andere<br />

cellen van het afweersysteem. Hierdoor<br />

wordt het afweersysteem geactiveerd, waardoor<br />

het antigeen wordt opgeruimd.<br />

Anti-inflammatoir: ontstekingsremmend.<br />

Antilichaam: een eiwit dat door het afweersysteem<br />

wordt gemaakt als reactie op een<br />

antigeen. Een antilichaam bindt aan het<br />

antigeen waartegen het is opgewekt en<br />

zorgt er op deze manier voor dat dit antigeen<br />

onschadelijk wordt gemaakt of wordt<br />

verwijderd.<br />

Astrocyt: (letterlijk: stervormige cel), een<br />

bepaald type hersencel. Bij beschadigingen<br />

aan zenuwcellen vullen astrocyten de<br />

ontstane ruimte op en vormen hierbij een<br />

litteken.<br />

Auto-immuniteit: een ongewenste reactie van<br />

het afweersysteem waarbij het afweersysteem<br />

het eigen lichaam aanvalt.<br />

Autoreactief: cellen van het immuunsysteem<br />

zijn autoreactief als ze het lichaam van de<br />

persoon zelf aanvallen.<br />

B-cel: een bepaald soort witte bloedcel. Een<br />

belangrijke taak van de B-cellen is het maken<br />

van antilichamen. Deze antilichamen<br />

kunnen binden aan een antigeen om deze<br />

onschadelijk te maken.<br />

Biomarker: een stof in het bloed of hersenvloeistof<br />

die informatie kan geven over de<br />

aanwezigheid, de vorm, de activiteit of het<br />

verloop van de ziekte.<br />

Bloed-hersenbarrière: de laag van cellen en<br />

eiwitten tussen het bloed en het centrale<br />

zenuwstelsel die ervoor zorgen dat cellen<br />

en de meeste eiwitten niet vanuit het bloed<br />

in de hersenen en het ruggenmerg kunnen<br />

komen. De bloedhersenbarrière beschermt<br />

onder normale omstandigheden het centrale<br />

zenuwstelsel tegen schadelijke stoffen en<br />

ziekteverwekkers in het bloed.


124 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Centraal zenuwstelsel: de hersenen en het<br />

ruggenmerg.<br />

Chronisch: langdurig, aanhoudend.<br />

CIZ indicatie: een indicatie die nodig is om<br />

aanspraak te maken op de (intensieve)<br />

zorg die vergoed wordt vanuit de Wlz. De<br />

indicatie wordt gesteld door Centrum indicatiestelling<br />

zorg.<br />

Cognitie: het denkvermogen.<br />

Cognitieve klachten: Klachten met het geheugen,<br />

concentreren en/of snelheid van het<br />

verwerken van informatie.<br />

Cytokinen: een groep stoffen waarmee cellen<br />

van het afweersysteem onderling communiceren.<br />

Verschillende soorten cytokines<br />

kunnen afweercellen en hiermee dus ook<br />

ontstekingen activeren of juist remmen.<br />

Demyelinisatie: (letterlijk: ontmyelinisering),<br />

het verdwijnen van myeline om een zenuw.<br />

Dendritische cellen: witte bloedcellen die met<br />

name zeer goed antigeen kunnen presenteren.<br />

Diffuus: zich over een groot gebied uitstrekkend.<br />

DNA: (desoxyribonucleic acid = desoxyribonucleïnezuur),<br />

het materiaal waarin de<br />

erfelijke informatie is vastgelegd.<br />

EDSS: (=expanded disability status scale), een<br />

schaal die gebruikt wordt om aan te geven<br />

hoe groot iemands bewegingsbeperkingen<br />

zijn.<br />

Exacerbatie: een terugval in of opflakkering<br />

van MS, een periode met klachten. Wordt<br />

ook wel ‘schub’ genoemd.<br />

Extracellulaire matrix: Het netwerk van eiwitten<br />

en andere stoffen dat cellen in verschillende<br />

weefsels omgeeft.<br />

Extramurale zorg: zorg die buiten een zorginstelling,<br />

zoals een ziekenhuis, verpleeghuis,<br />

verzorgingshuis of instelling verleend wordt.<br />

Focaal: zich tot een klein gebied beperkend<br />

en scherp begrensd.<br />

Gadolinium: stof die kan worden gebruikt als<br />

contrastvloeistof bij een MRI-scan. Dient<br />

bij MS als marker voor lekkage van de<br />

bloed-hersenbarrière. Een gadoliniumsignaal<br />

op een MRI-beeld betekent dus dat<br />

het gadolinium via een lek in de bloed-hersenbarrière<br />

het centrale zenuwstelsel<br />

moet zijn binnengekomen. Dit gebeurt op<br />

plekken waar nieuwe ontstekingen en dus<br />

laesies ontstaan.<br />

Gen: de drager van erfelijke informatie over<br />

een specifiek eiwit of molecuul.<br />

Genetica: (=erfelijkheidsleer), de tak van de<br />

wetenschap die de erfelijkheid en erfelijke<br />

eigenschappen bestudeert.<br />

Glia cellen: de niet-zenuwcellen in het centrale<br />

zenuwstelsel: astrocyten, microglia en<br />

oligodendrocyten.<br />

Grijze stof: de gebieden in de hersenen die<br />

met zenuwcellen gevuld zijn. Deze gebieden<br />

zien er grijs uit als je de hersenen<br />

doorsnijdt en bekijkt.<br />

Health~Holland (Stichting LSH-TKI): Het<br />

uitvoerend bureau van de Topsector Life<br />

Sciences & Health. De organisatie is verantwoordelijk<br />

voor de inzet van PPS-toeslag<br />

voor publiek-private samenwerking.<br />

Histologie: (=weefselleer), de bestudering van<br />

weefsels, met name met behulp van speciale<br />

kleurreacties en de microscoop.<br />

(Immuno)histochemie: een techniek waarbij de<br />

aanwezigheid van bepaalde eiwitten of stoffen<br />

in een weefsel zichtbaar wordt gemaakt<br />

met een specifieke kleur.<br />

Immunologie: (= de leer van het immuunsysteem),<br />

de tak van wetenschap die het<br />

afweersysteem van het lichaam bestudeert.<br />

Immunologisch: van het immuunsysteem.<br />

Immuunglobuline: een antilichaam.<br />

Immuunreactie: de afweerreactie van het<br />

lichaam.<br />

Immuunsysteem: het afweersysteem dat het<br />

lichaam beschermt tegen infecties met<br />

bacteriën, virussen of schimmels.<br />

Intramurale zorg: (letterlijk: zorg binnen de<br />

muren) is zorg die geboden wordt in een<br />

zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis,<br />

verzorgingshuis of instelling.


125 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Klinisch: met betrekking tot onderzoek en<br />

behandeling van patiënten.<br />

Knock-out: een model waarin een bepaald gen<br />

uitgeschakeld of verwijderd is.<br />

Kwantitatieve MRI: een vorm van MRI waarbij<br />

niet het maken van afbeeldingen, maar<br />

het verrichten van metingen de belangrijkste<br />

rol speelt. Kwantitatieve MRI maakt<br />

het mogelijk om verschillende MRI’s beter<br />

met elkaar te vergelijken en om kleinere<br />

verschillen waar te nemen.<br />

Laesie: een aangedaan gebied. In MS betekent<br />

dit een gebied waarin de myeline is<br />

verminderd of verdwenen en waar vaak<br />

een litteken is ontstaan.<br />

LG-instelling: instelling voor mensen met een<br />

lichamelijke beperking<br />

Liquor: hersenvloeistof, de vloeistof die zich in<br />

de hersenen en het ruggenmerg bevindt en<br />

die de hier aanwezige cellen van voedingsstoffen<br />

voorziet en afvalproducten afvoert.<br />

Lymfocyt: B-cellen en T-cellen. Lymfocyten<br />

vormen het geheugen van het afweersysteem.<br />

Dankzij dit geheugen reageert<br />

het afweersysteem sneller wanneer een<br />

persoon twee keer wordt geïnfecteerd met<br />

hetzelfde virus. De persoon is beschermd<br />

en zal bij de tweede infectie niet of minder<br />

ziek worden van het virus.<br />

Macrofaag: (letterlijk: grote eter), een cel van<br />

het afweersysteem die tot taak heeft om<br />

dode cellen of aan antilichaam gebonden<br />

antigenen te verwijderen door deze ‘op te<br />

eten’.<br />

Marker: een stof waarmee een bepaald proces<br />

in het lichaam gevolgd of aangetoond kan<br />

worden.<br />

Microglia: (letterlijk: kleine glia), een bepaald<br />

type hersencel. De microglia maken deel<br />

uit van het afweersysteem van de hersenen<br />

en zijn als het ware de macrofagen van de<br />

hersenen.<br />

MicroRNA: een kort stukje genetisch materiaal<br />

(RNA) dat andere genen activeert of juist<br />

remt.<br />

Monocyt: een bepaald type witte bloedcel.<br />

Monocyten zijn de voorlopercellen van<br />

macrofagen.<br />

Myeline: de isolatielaag rond zenuwuitlopers<br />

in het centrale zenuwstelsel. Wanneer deze<br />

isolatielaag beschadigd raakt, worden signalen<br />

niet meer goed doorgegeven.<br />

Myelinisatie: de vorming van een myelineschede<br />

om een zenuwvezel.<br />

MRI: (magnetic resonance imaging) een techniek<br />

waarmee met behulp van metingen<br />

met magneetvelden ‘in weefsel gekeken<br />

kan worden’. Met behulp van MRI kunnen<br />

plaatjes van het centrale zenuwstelsel<br />

gemaakt worden die laten zien of en op<br />

welke plaatsen schade is ontstaan en of er<br />

ontstekingen zijn.<br />

Multidisciplinaire screening: dienst van<br />

MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

waarbij een patiënt, afhankelijk van zijn/<br />

haar hulpvraag, door verschillende behandeldisciplines<br />

wordt onderzocht en er een<br />

gezamenlijk (behandel)advies volgt.<br />

Multiple sclerose: Een chronische ziekte<br />

waarbij ontstekingen ontstaan in het<br />

centrale zenuwstelsel. Door deze ontstekingen<br />

raakt myeline, de isolatielaag rond<br />

de zenuwen, beschadigd. Hierdoor kan het<br />

zenuwstelstel bepaalde signalen niet goed<br />

meer verwerken.<br />

Mutatiedagen: of afwezigheidsdagen: zorgaanbieders<br />

hebben recht op een vergoeding,<br />

indien een plaats voor verblijf leeg is<br />

achtergelaten als gevolg van het overlijden<br />

of verhuizen van een cliënt.<br />

Neurodegeneratie: Het afsterven van zenuwcellen<br />

in het centrale zenuwstelsel of de<br />

verbindingen tussen deze zenuwcellen.<br />

Het verval van zenuwweefsel zorgt voor<br />

een geleidelijk verlies van lichamelijke en/<br />

of cognitieve functies kenmerkend voor<br />

ziekteprogressie bij MS.<br />

Obductie: het onderzoeken van organen na<br />

iemands overlijden.


126 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Oligodendrocyt: (letterlijk: cel met enkele<br />

uitlopers of vertakkingen), cellen die<br />

myeline vormen om de zenuwen in het<br />

centrale zenuwstelsel. De cellen maken<br />

myeline en sturen dit naar hun uitlopers.<br />

Deze uitlopers wikkelen zich vervolgens<br />

om de zenuwen en vormen zo de myelineschede.<br />

Palliatieve zorg: zorg voor mensen in de laatste<br />

fase van hun leven.<br />

Parameters: kenmerk of in te stellen grootheid.<br />

Pathologie: (letterlijk: ziekteleer), bestudeert<br />

het ontstaan en verloop van een ziekte.<br />

Peptide: een stukje van een eiwit.<br />

Perivasculair: rondom de bloedvaten gelegen<br />

(peri = rondom, vasculair = de bloedvaten<br />

betreffend).<br />

PET-scan: Positron Emissie Tomografie-scan<br />

is een techniek om weefsels of cellen<br />

in ons lichaam in beeld te brengen met<br />

behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve<br />

stof. Welke weefsels ‘oplichten’ in<br />

de scan is afhankelijk van de gebruikte<br />

contrastvloeistof. Zo kan er bijvoorbeeld<br />

onderscheid worden gemaakt tussen cellen<br />

die actief delen, zoals kankercellen, en<br />

rustende cellen.<br />

Pilot: een verkennend onderzoek. Een onderzoek<br />

van beperkte omvang (maximaal<br />

1 jaar) om te bekijken of verder onderzoek<br />

aan het onderwerp zinvol en technisch<br />

mogelijk is.<br />

Polymorfisme: een variatie in een gen die bij<br />

een deel van de bevolking voorkomt.<br />

Post mortem: na overlijden.<br />

PPS-toeslag: Publiek-private samenwerking-toeslag.<br />

PPS-toeslag is beschikbaar<br />

gesteld door het ministerie van Economische<br />

Zaken ter bevordering van de samenwerking<br />

tussen onderzoeksinstituten en<br />

het bedrijfsleven. Hiermee beoogt zij de<br />

ontwikkeling van innovatieve oplossingen te<br />

versnellen.<br />

Primair progressieve MS (PPMS): een vorm<br />

van MS waarin vanaf het begin van de<br />

ziekte verslechtering optreedt. Ongeveer<br />

10-15% van de MS-patiënten heeft deze<br />

vorm van MS.<br />

Pro-inflammatoir: ontsteking bevorderend/<br />

activerend.<br />

Receptor: (letterlijk: ontvanger), een eiwit dat<br />

als een soort antenne dienst doet op een<br />

cel. Een receptor kan signalen (stoffen) van<br />

buiten de cel opvangen en doorsturen naar<br />

binnen. Een receptor kan meestal maar<br />

één stof herkennen en vangen. Voorbeeld:<br />

een receptor voor een groeifactor zal deze<br />

groeifactor vangen als die buiten de cel<br />

aanwezig is en naar binnen in de cel het<br />

signaal doorgeven dat de cel moet groeien<br />

of nieuwe cellen moet gaan vormen.<br />

Relapsing-remitting MS (RRMS): een vorm van<br />

MS waarbij perioden met klachten worden<br />

afgewisseld door perioden van geheel of<br />

gedeeltelijk herstel. De meeste mensen met<br />

MS (ongeveer 85%) hebben aanvankelijk<br />

relapsing-remitting MS. Deze vorm kan op<br />

den duur overgaan in secundair progressieve<br />

MS.<br />

Remissie: een periode van afname van klachten<br />

en mogelijk herstel bij relapsing-remitting<br />

MS.<br />

Remyelinisatie: (letterlijk: hermyelinisering),<br />

het -gedeeltelijk- herstel van een myelineschede<br />

om een zenuw waarvan de myelineschede<br />

eerder verdwenen of aangetast<br />

is.<br />

RNA: (ribo nucleic acid = ribonucleïnezuur),<br />

een op erfelijk materiaal (DNA) lijkende<br />

stof. Als een gen actief wordt, worden van<br />

het DNA in het gen RNA-kopieën gemaakt.<br />

Met behulp van deze RNA-kopieën wordt<br />

vervolgens het eiwit gemaakt.<br />

Schub: een terugval in of opflakkering van MS,<br />

een periode met klachten. Wordt ook wel<br />

exacerbatie genoemd.


127 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

Secundair progressieve MS: een vorm van MS<br />

die op kan treden na relapsing-remitting<br />

MS. MS die aanvankelijk een aanvalsgewijs<br />

karakter had, kan na verloop van tijd<br />

overgaan in secundair progressieve MS. Bij<br />

secundair progressieve MS treedt er verslechtering<br />

op zonder tussentijds herstel.<br />

Serum: de vloeistof uit het bloed. Bloed waaruit<br />

de cellen zijn verwijderd.<br />

Stichting LSH-TKI: Stichting Life Sciences &<br />

Health – Topconsortium voor Kennis en<br />

Innovatie. Zie Health~Holland<br />

T-cel: een bepaald soort witte bloedcel.<br />

T-cellen zijn cellen van het afweersysteem<br />

die heel specifiek een klein stukje van een<br />

indringer zoals een virus of bacterie herkennen.<br />

Deze herkenning leidt ofwel tot het<br />

doden van geïnfecteerde cellen ofwel tot<br />

het stimuleren van een afweerreactie.<br />

Tolerantie: het verschijnsel dat het afweersysteem<br />

ongevoelig is (geworden) voor<br />

een bepaald antigeen waarop het normaal<br />

gesproken wel reageert.<br />

Transmigratie: het passeren van de bloed-hersenbarrière<br />

door witte bloedcellen.<br />

VBT = verblijf bepaalde tijd: dienst van MS-<br />

Expertisecentrum Nieuw Unicum waarbij<br />

een patiënt tijdelijk in Nieuw Unicum opgenomen<br />

wordt.<br />

Virologie: (=virusleer), de tak van wetenschap<br />

die virussen bestudeert.<br />

Witte stof: de gebieden van het centrale<br />

zenuwstelsel waarin met name de<br />

gemyeliniseerde delen van de zenuwen<br />

gelokaliseerd zijn.<br />

Wlz: Wet langdurige zorg: bedoeld voor mensen<br />

die voortdurend intensieve zorg nodig<br />

hebben (voorheen was dit de AWBZ).<br />

ZonMw: Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek<br />

en zorginnovatie.<br />

ZVW: zorgverzekeringswet.<br />

ZZP: zorgzwaartepakket: een hoeveelheid zorg<br />

die past bij iemands zorgbehoefte ofwel de<br />

zorgzwaarte.


128 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

COLOFON<br />

Bestuur<br />

• Mw. mr. W. Heijbroek-de Clercq, voorzitter<br />

• Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan,<br />

penningmeester<br />

• Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, lid<br />

• Prof. dr. F. Koning, lid<br />

• Dhr. S. Werkendam, lid<br />

Wetenschappelijke Raad<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier, voorzitter (Sanquin Blood<br />

Supply Foundation, Amsterdam)<br />

• Prof. dr. C.J.M. de Vries, vice-voorzitter/secretaris<br />

(Academisch Medisch Centrum, Amsterdam)<br />

• Prof. dr. F. Baas (Academisch Medisch Centrum,<br />

Amsterdam)<br />

• Dr. W. Baron (Universitair Medisch Centrum<br />

Groningen)<br />

• Prof. dr. J. Bauer (Brain Research Institute, Wenen,<br />

Oostenrijk)<br />

• Prof. dr. J.J.G. Geurts (VU medisch centrum,<br />

Amsterdam) (tot oktober <strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Medisch Centrum,<br />

Rotterdam)<br />

• Dr. J. Killestein (VU medisch centrum, Amsterdam)<br />

(per juni <strong>2016</strong>)<br />

• Dr. J.F. Meilof (Martini Ziekenhuis, Groningen) (tot<br />

maart <strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. P. Stinissen (Universiteit Hasselt,<br />

Diepenbeek, België) (per juni <strong>2016</strong>)<br />

• Prof. dr. B.M.J. Uitdehaag (VU medisch centrum,<br />

Amsterdam) (tot maart <strong>2016</strong>)<br />

• Dr. Y.D. van der Werf (VU medisch centrum,<br />

Amsterdam)<br />

Auditcommissie<br />

• Prof. dr. R.A.W. van Lier, Sanquin Blood Supply<br />

Foundation, Amsterdam (voorzitter)<br />

• Prof. dr. med. W. Brück, Universitätsmedizin<br />

Göttingen, Duitsland<br />

• Prof. dr. D.A.S. Compston, University of<br />

Cambridge, Groot-Brittannië<br />

• Prof. dr. D. Hoekstra, Universitair Medisch<br />

Centrum Groningen<br />

• Prof. dr. C. Lubetzki, Pierre and Marie Curie<br />

University & Hôpital Pitié Salpêtrière, Parijs,<br />

Frankrijk (per juli <strong>2016</strong>)<br />

Bureau<br />

• Mw. D. Roos, directie<br />

• Mw. C.C.E. Beijersbergen, receptie en<br />

donateurbeheer<br />

• Mw. T. van Berge Henegouwen, donateurbeheer<br />

• Mw. L.M.E. Heisen, medewerker projecten<br />

(tot 31.03.<strong>2016</strong>)<br />

• Mw. L.J.P. Hennevelt-van Geenhuizen, financiële<br />

administratie (gepensioneerd 31.05.<strong>2016</strong>)<br />

• Mw. dr. K.M. Heutinck, onderzoekscoördinator<br />

• Mw. L.M.C. Kools, directie assistent<br />

(per 01.10.<strong>2016</strong>)<br />

• Mw. D. Leferink, medewerker acties<br />

(per 01.08.<strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. M.C. Schuurman, secretariaat<br />

• Mw. C. Smits, communicatie<br />

• Mw. C.J.M. Verhulst, medewerker acties<br />

(gepensioneerd 31.07.<strong>2016</strong>)<br />

Vrijwilligers<br />

• Dhr. P.G.B. Ammerlaan<br />

• Mw. T. Böck<br />

• Mw. R. de Boer<br />

• Dhr. D. de Boer<br />

• Mw. M.I. de Haas-van Heeswijk<br />

Coördinator MS Centrum AMSTERDAM<br />

• Mw. dr. A. van der Goes, VUmc MS Centrum<br />

Amsterdam<br />

Ambassadeurs<br />

• Dhr. W. Kroes<br />

• Dhr. M. Mulder<br />

• Dhr. R. Mulder<br />

• Mw. M. van Weegen<br />

Vriend van Kinderen met MS<br />

• Dhr. J. Jacobs<br />

Comité van Aanbeveling<br />

• Mw. W. van Ammelrooy<br />

• Prof. mr. dr. M.J. Cohen<br />

• Dhr. A. ‘s-Gravesande<br />

• Mw. K. Hentszel<br />

• Prof. dr. J.C. Koetsier<br />

• Ds. C.A. ter Linden<br />

• Mr. H.C. Naves<br />

• Dhr. H. Oosterhuis<br />

• Dr. A.H.G. Rinnooy Kan<br />

Voor diverse gelegenheden danken wij vrijwilligers die ons op lost-vast basis versterken.


129 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong><br />

De Stichting Vrienden MS Research is opgericht in 1980. De statuten zijn vastgesteld op<br />

17 december 1992 ten overstaan van notaris mr. H.M. Krans te Den Haag. De statuten zijn<br />

gewijzigd op 14 december 2005 (hierbij is de naam Stichting Vrienden MS Research veranderd<br />

in Stichting MS Research) en 16 juni 2010 (aan de doelstellingen van de Stichting is de<br />

verbetering van de zorg aan mensen met MS toegevoegd). De Stichting is ingeschreven bij de<br />

Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 41201360.<br />

Vormgeving: Pre Press Buro Booij, Maarsbergen<br />

Fotografie: Archief Stichting MS Research<br />

Productie: Regalis B.V., Zeist


130 | stichting ms research | jaarverslag <strong>2016</strong>


papier van<br />

verantwoorde<br />

herkomst<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

Telefoon 071 - 5 600 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!