09.12.2022 Views

STERK Engels Primair Onderwijs

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen. De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten. De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers. Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen.

De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten.
De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl

Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs
Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

‘Our mission is to create a world<br />

where all students achieve their learning potential’<br />

Explore Fast ForWord Further!<br />

Request more information >><br />

www.sterkengels.nl<br />

+31314345400<br />

<strong>STERK</strong> ENGELS<br />

powered by Graviant Publishers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!