20.06.2022 Views

National Picnic Month

Have you ever been on a picnic? In the USA many people have picnics. They even have one month dedicated to picnics: July is national picnic month. Let’s find out more about picnics. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Have you ever been on a picnic? In the USA many people have picnics. They even have one
month dedicated to picnics: July is national picnic month. Let’s find out more about picnics.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment vo<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>National</strong> <strong>Picnic</strong> <strong>Month</strong><br />

When the cold winds are a distant memory, and the sun is shining brightly in<br />

the summer sky, that is when we plan to celebrate <strong>National</strong> <strong>Picnic</strong> <strong>Month</strong>, in July.


July is the <strong>National</strong> <strong>Picnic</strong> <strong>Month</strong> in the USA<br />

Have you ever been on a picnic? In the USA many people have picnics. They even have one<br />

month dedicated to picnics: July is national picnic month. Let’s find out more about picnics.<br />

A. Stereotypes<br />

Everyone is unique, but there are people who act the same way in certain situations. We call<br />

those ‘stereotypes’. In this assignment you are going to find out more about picnic stereotypes.<br />

1. Words<br />

Match the words below to the pictures. There are more words than pictures.<br />

grab – excited – amazed – a soda – a workout – catch – a fan – asap – a tan – raining –<br />

duel – leaf – guitar – kebab – trick – steak – addict – smoke – germs – meat –<br />

matches – magnifying glass<br />

2. Watch<br />

Watch the video and find out about different picnic stereotypes.<br />

Write down at least 3 stereotypes:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


2. Fill in<br />

Now watch the video again.<br />

Fill in the grid below. Pause the video if necessary.<br />

behaviour<br />

=<br />

gedrag<br />

STEREOTYPE<br />

The wow! guy<br />

The gym rat<br />

The jokester<br />

The tan-o-maniac<br />

The duel guy<br />

The botany passionate<br />

The music nut<br />

The romantic couple<br />

The trick guy<br />

The internet addict<br />

The smoke smeller<br />

The spray pranker<br />

The clean freak<br />

The cave man<br />

The bad karma picnic guy<br />

BEHAVIOUR<br />

Hij vindt alles geweldig<br />

Hij wil spleen<br />

Hij wil grapjes maken<br />

Ze wil zo bruin mogelijk worden<br />

Hij gebruikt barbecue spullen om te vechten<br />

Gek op natuur<br />

Probeert steeds te zingen of instrumenten te<br />

bespelen<br />

Willen steeds knuffelen maar worden gestoord<br />

Haalt grapjes uit met zijn vrienden<br />

Wil steeds online zijn en verdwaalt op zoek naar<br />

verbinding<br />

Zit steeds in de rook, waar ze ook heen gaat<br />

Sproeit alles en iedereen nat met water<br />

Wil alles schoonmaken, zelfs het eten waardoor het<br />

oneetbaar wordt<br />

Maakt vuur zonder aansteker of lucifer<br />

Wordt nooit uitgenodigd voor een picnic.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


B. Vlog<br />

You are going to vlog about one of the picnic stereotypes.<br />

First, let’s find out more about vlogging.<br />

1. Video<br />

Watch the video<br />

and answer the questions below:<br />

“There are three pillars to stand out as a vlogger.”<br />

Leg bij elk van de drie in het Nederlands uit wat ze inhouden:<br />

Specialize:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Read:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Practice:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

2. Content<br />

Now think about what you are going to say in your vlog.<br />

Which stereotype will you discuss in your vlog?<br />

to think of your own<br />

=<br />

zelf (iets) bedenken<br />

Check out the video in task B again if necessary, or think of your very own picnic stereotype.<br />

I choose the picnic stereotype:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. More information<br />

Now think of- or google to find more information on this stereotype. Focus on what kind of<br />

behaviour they show. But you can also discuss what they wear or say, if it helps.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

4. Introduction<br />

Now think of an introduction. Why did you choose this stereotype?<br />

Do you like it, or maybe not at all? Have you ever been on a picnic with such a stereotype?<br />

Try to make it sound fun and interesting.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

And in what ways are you (not) like this stereotype? Explain.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

What advice can you give your viewers of they have a picnic with this stereotype?<br />

Give them at least two DOs and DON’Ts.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Remember your audience; specialize in what you think your classmates would like.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


5. Setting & props<br />

Think of where you are going to film yourself. What do you need to explain your stereotype?<br />

Maybe food, a BBQ? Filming outside would be great, since picnics are usually outdoors.<br />

6. Rubric<br />

Before you write your script and record your video,<br />

use the rubric to check yourself before you start.<br />

Begrijpelijk voor<br />

iemand die alleen<br />

Engels spreekt.<br />

WHAT SCORE POINTS<br />

1. Welk stereotype gaat het<br />

over?<br />

2. Waarom kies je hiervoor?<br />

3. Leg uit welk gedrag dit<br />

stereotype laat zien.<br />

4. Geef aan waarom jij wel/niet<br />

op dit stereotype lijkt.<br />

5. Geef 2 DOs & DON’Ts.<br />

6. Sluit je vlog af.<br />

Alle 6 de punten zijn aanwezig en begrijpelijk.<br />

Ten minste 4 punten zijn aanwezig en begrijpelijk.<br />

Ten minste 2 punten zijn aanwezig en begrijpelijk.<br />

Minder dan 2 punten zijn aanwezig en begrijpelijk.<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Grammatica/woordkeus<br />

Het gesproken Engels is<br />

… is (vrijwel) helemaal correct.<br />

… is redelijk correct.<br />

… is matig correct.<br />

… tekst zit vol fouten.<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Creativity<br />

De opdracht is op een leuke én originele manier<br />

uitgevoerd.<br />

De opdracht is leuk of origineel uitgevoerd.<br />

De opdracht is uitgevoerd, niet meer en niet<br />

minder.<br />

3<br />

2<br />

1<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


7. Write your script<br />

Based on the rubric and the information you have found, write down what you are going to say.<br />

Check the rubric again when you are ready!<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

8. Record yourself<br />

You now have a topic, script, the setting and props. Record yourself.<br />

Do this a couple of times and choose the best video to hand in.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


ANTWOORDMODEL<br />

A. Stereotypes<br />

1. Words<br />

raining steak magnifying glass guitar matches<br />

duel excited germs leaf a workout<br />

2. Watch<br />

No key.<br />

3. Fill in<br />

STEREOTYPE<br />

The wow! guy<br />

The gym rat<br />

The jokester<br />

The tan-o-maniac<br />

The duel guy<br />

The botany passionate<br />

The music nut<br />

The romantic couple<br />

The trick guy<br />

The internet addict<br />

The smoke smeller<br />

The spray pranker<br />

The clean freak<br />

The cave man<br />

The bad karma picnic guy<br />

BEHAVIOUR<br />

Hij vindt alles geweldig.<br />

Hij wil spelen.<br />

Hij wil grapjes maken.<br />

Ze wil zo bruin mogelijk worden.<br />

Hij gebruikt barbecue spullen om te vechten.<br />

Zij is gek op de natuur.<br />

Hij probeert steeds muziek te maken.<br />

Zij willen knuffelen maar worden gestoord.<br />

Hij haalt grapjes uit met zijn vrienden.<br />

Zij wil steeds online zijn en verdwaalt op zoek naar<br />

internet.<br />

Zij zit steeds in de rook, waar ze ook heen gaat.<br />

Hij sproeit alles en iedereen nat met water.<br />

Zij wil alles schoonmaken, zelfs als het eten daardoor<br />

oneetbaar wordt.<br />

Hij maakt vuur zonder aansteker of lucifers.<br />

Hij wordt nooit uitgenodigd voor een picknick.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


B. Vlog<br />

1. Video<br />

Specialize:<br />

zorg ervoor dat je de doelgroep goed in beeld hebt: wie kijkt er en waarom zouden ze zich op<br />

jouw kanaal abonneren?<br />

Read:<br />

‘lees’ je publiek. Wat doen ze wat doen ze niet? Waar zijn ze naar op zoek? Lees de<br />

commentaren, gebruik deze om je eigen vlogs beter te maken.<br />

Practice:<br />

oefen zodat je beter wordt. Wacht niet op het moment dat je beter bent.<br />

2. Content<br />

No key.<br />

3. More information<br />

No key.<br />

4. Introduction<br />

No key.<br />

5. Setting & props<br />

No key.<br />

6. Rubric<br />

7. Write your script<br />

No key.<br />

8. Record yourself<br />

No key.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!