14.07.2022 Views

Social-Emotional Health

Teaching and learning from home have taken their toll on teachers, students, and parents, and stress levels have increased significantly. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Teaching and learning from home have taken their toll on teachers, students, and parents, and stress levels have increased significantly.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment vo<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Social</strong>-<strong>Emotional</strong> <strong>Health</strong><br />

We could all use a little attention to our social and emotional well-being.


Veiligheid en verbondenheid<br />

Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor leren is sociaal-emotioneel welzijn.<br />

In de piramide van Maslow wordt dit duidelijk uitgebeeld.<br />

Een gevoel van veiligheid en verbondenheid is het<br />

fundament van onderwijs en lesgeven. Na de lockdowns zijn er veel leerlingen die hier mee<br />

worstelen en dit onderwerp verdient om die reden juist in deze tijd extra aandacht.<br />

De start van een nieuw schooljaar is een mooi moment om de basis van dit fundament te leggen.<br />

En het is nog leuk ook, zeker omdat er legio mogelijkheden zijn om dit in spelvorm te doen.<br />

Hieronder vind je een paar voorbeelden van opwarmingsoefeningen die helpen om elkaar te<br />

leren kennen, wat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en verbondenheid. Het is belangrijk dat<br />

de spelleider/docent duidelijke kaders stelt en handhaaft ten aanzien van de interactie tussen<br />

leerlingen om dit doel daadwerkelijk te halen: wees respectvol naar elkaar.<br />

5 kennismakingsspellen:<br />

1. Frisbee namen<br />

2. Namen spinnenweb<br />

3. Namen graffiti<br />

4. Ik zit naast<br />

5. Zombienamen<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


1. Frisbee namen<br />

Opwarmingsoefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om voorwaarden te scheppen die<br />

nodig zijn om aan andere doelen te kunnen werken.<br />

Indien onderdeel van de Engelse les, stel de vragen in het Engels en laat je leerlingen ook<br />

zoveel mogelijk antwoorden in het Engels.<br />

Het gaat om:<br />

Stimuleren, motiveren tot spelen;<br />

Komen tot spelplezier;<br />

Zich vrij voelen in het spel, vertrouwen;<br />

Durven bewegen, durven je stem te gebruiken.<br />

Doelstellingen: in beweging komen, open focus, kennis maken<br />

Benodigdheden: frisbee met post-its<br />

Aantal personen: grote groep<br />

Opstelling: in een kring<br />

Verloop:<br />

Alle spelers krijgen een drietal post-its.<br />

Daarop schrijven ze een vraag die straks door iemand zal beantwoord moeten worden.<br />

De vragen mogen ernstig, grappig, absurd of ... zijn.<br />

Ze worden willekeurig bovenop de frisbee geplakt.<br />

Daarna wordt er gespeeld: wie de frisbee vangt moet de bovenste vraag beantwoorden.<br />

Voorbeeld vragen:<br />

• Explain in one sentence who you are.<br />

• What is your favourite course at school?<br />

• What is the worst mistake you ever made?<br />

• What is a secret wish you have?<br />

• What is your favourite city and why?<br />

• What do you want to be when you grow up?<br />

• Explain more about your family and/or background.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


2. Namen spinnenweb<br />

Opwarmingsoefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om voorwaarden te scheppen die<br />

nodig zijn om aan andere doelen te kunnen werken. Indien onderdeel van de Engelse les,<br />

stel de vragen in het Engels en laat je leerlingen ook zoveel mogelijk antwoorden in het Engels.<br />

Het gaat om:<br />

Stimuleren, motiveren tot spelen;<br />

Komen tot spelplezier;<br />

Zich vrij voelen in het spel, vertrouwen;<br />

Durven bewegen, durven je stem te gebruiken.<br />

- Doelstellingen: gevoel van verbondenheid creëren<br />

- Benodigdheden: bol touw<br />

- Aantal personen: groep<br />

- Opstelling: in een kring<br />

Verloop:<br />

De spelers staan in een kring.<br />

De docent roept de naam van een speler en werpt deze een bol (niet te dun) touw toe, maar<br />

houdt tegelijk het uiteinde van het touw vast.<br />

De tweede speler doet hetzelfde en zo gaat het spel door.<br />

Op deze manier wordt er tussen de verschillende spelers een web geweven dat hen met elkaar<br />

verbindt.<br />

Tot slot van het spel wordt het bolletje touw in de omgekeerde richting teruggeworpen<br />

(met het roepen van de naam), zodat het bolletje touw opnieuw wordt opgerold.<br />

Uitbreiding:<br />

De eerste speler vertelt de eerste zin van een verhaal (in het Engels). De tweede speler<br />

vertelt de tweede zin en zo tot alle spelers aan de beurt zijn geweest. Herhaal dit daarna in<br />

omgekeerde volgorde. De laatste speler sluit het verhaal af.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. Namen graffiti<br />

Opwarmingsoefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om voorwaarden te scheppen die<br />

nodig zijn om aan andere doelen te kunnen werken. Indien onderdeel van de Engelse les,<br />

stel de vragen in het Engels en laat je leerlingen ook zoveel mogelijk antwoorden in het Engels.<br />

Het gaat om:<br />

Stimuleren, motiveren tot spelen;<br />

Komen tot spelplezier;<br />

Zich vrij voelen in het spel, vertrouwen;<br />

Durven bewegen, durven je stem te gebruiken.<br />

- Doelstellingen: in beweging komen, open focus, kennismaken<br />

- Benodigdheden: 20 etiketten en een viltstift per speler<br />

- Aantal personen: grote groep<br />

- Opstelling: in een kring<br />

Verloop:<br />

Alle spelers krijgen 10 tot 20 etiketten en een viltstift.<br />

De spelers verspreiden zich over de speelruimte.<br />

Op het teken van de docent begint iedereen te lopen.<br />

Op de kreet ‘graffiti’ gaat iedereen bij de dichtstbijzijnde speler staan.<br />

De spelers maken kennis met elkaar (in het Engels).<br />

De docent kan het gesprek sturen door een woord in de groep te gooien.<br />

Bv. fiets, kinderen, oude mensen (in het Engels).<br />

Op de tweede kreet ‘graffiti’ wordt de kennismaking beëindigd.<br />

Wat gezegd werd, wordt samengevat in een woord of korte zin en op het etiket geschreven<br />

(in het Engels).<br />

De etiketten worden op de speler geplakt.<br />

Daarna start het lopen weer tot de kreet ‘graffiti’.<br />

Op het einde komt iedereen samen en worden de etiketten besproken.<br />

Variant:<br />

Iedereen heeft een banaan en daar wordt het woord of de zin op geschreven.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


4. Ik zit naast<br />

Opwarmingsoefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om voorwaarden te scheppen die<br />

nodig zijn om aan andere doelen te kunnen werken. Indien onderdeel van de Engelse les,<br />

stel de vragen in het Engels en laat je leerlingen ook zoveel mogelijk antwoorden in het Engels.<br />

Het gaat om:<br />

Stimuleren, motiveren tot spelen;<br />

Komen tot spelplezier;<br />

Zich vrij voelen in het spel, vertrouwen;<br />

Durven bewegen, durven je stem te gebruiken.<br />

- Doelstellingen: concentratie, snelheid<br />

- Benodigdheden: -<br />

- Aantal personen: groep<br />

- Opstelling: kring<br />

Verloop:<br />

De spelers zitten in een kring.<br />

Een van hen (A) staat in het midden.<br />

De speler die rechts van de leeggekomen stoel zit (B), schuift een plaats op en zegt:<br />

“Ik zit”of in het Engels: “I’m sitting”.<br />

De speler naast B (C) schuift nu ook een plaats op en zegt<br />

“naast”, of in het Engels “next to…”<br />

Meteen hierna noemt hij de naam van een medespeler.<br />

Bij het noemen van de naam slaat hij op de lege zitting naast hem.<br />

De speler die zijn of haar naam hoorde, gaat snel op die stoel zitten.<br />

Het spel herhaalt zich nu bij de nieuwe lege plaats.<br />

De speler A probeert telkens om op een lege stoel te gaan zitten.<br />

Zodra er een naam is genoemd en op de zitting is geklopt, mag dat niet meer.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


5. Zombienamen<br />

Opwarmingsoefeningen zijn in de eerste plaats bedoeld om voorwaarden te scheppen die<br />

nodig zijn om aan andere doelen te kunnen werken. Indien onderdeel van de Engelse les,<br />

stel de vragen in het Engels en laat je leerlingen ook zoveel mogelijk antwoorden in het Engels.<br />

Het gaat om:<br />

Stimuleren, motiveren tot spelen;<br />

Komen tot spelplezier;<br />

Zich vrij voelen in het spel, vertrouwen;<br />

Durven bewegen, durven je stem te gebruiken.<br />

- Doelstellingen: coördinatie, concentratie<br />

- Benodigdheden: -<br />

- Aantal personen: vanaf 4<br />

- Opstelling: in een kring<br />

Verloop:<br />

De spelers staan in een kring.<br />

Speler A wandelt door de kring in de richting van speler B.<br />

Speler B tracht zo snel mogelijk oogcontact te krijgen met iemand anders in de cirkel: speler C.<br />

C en B moeten zo snel mogelijk elkaars naam zeggen, anders gaat C op dramatische wijze dood<br />

en wordt C de zombie.<br />

Als de setting een Engelse les is, zorg dan dat de leerlingen in volledige, Engelse zinnen<br />

spreken: “You are… Tim”. “Yes, you are right: I am Tim.” ... OF… “No, you are wrong. I am NOT Tim<br />

and you are now a zombie.”<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!