23.09.2022 Views

Brain Power in Play

Watch a free recording of a webinar about the power of play and have your students explore the brain with activities. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Watch a free recording of a webinar about the power of play
and have your students explore the brain with activities.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Bra<strong>in</strong></strong> <strong>Power</strong> <strong>in</strong> <strong>Play</strong><br />

Watch a free record<strong>in</strong>g of a web<strong>in</strong>ar about the power of play<br />

and have your students explore the bra<strong>in</strong> with activities.


<strong>Bra<strong>in</strong></strong> <strong>Power</strong> <strong>in</strong> <strong>Play</strong><br />

In ons blog van september kun je lezen over de voordelen van gamen op de cognitieve<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g. Om hierover meer de diepte <strong>in</strong> te gaan, kun je via onze partner Carnegie Learn<strong>in</strong>g<br />

een web<strong>in</strong>ar volgen. Hier wordt uitgelegd hoe gamen kan helpen om de betrokkenheid van<br />

leerl<strong>in</strong>gen te vergroten, hun prestaties te verbeteren en bovendien het vermogen tot kritisch<br />

denken te stimuleren.<br />

Klik op de afbeeld<strong>in</strong>g hieronder en vul je gegevens <strong>in</strong>. Je ontvangt dan via je mail een l<strong>in</strong>k naar<br />

de opname van het web<strong>in</strong>ar.<br />

Wil je aan de slag met je leerl<strong>in</strong>gen om hen bewust te maken van de kracht van hun bre<strong>in</strong>?<br />

Gebruik dan de werkbladen op de volgende twee pag<strong>in</strong>a’s om ze spelenderwijs kennis<br />

te laten maken met de werk<strong>in</strong>g van het bre<strong>in</strong> en de communicatie tussen de l<strong>in</strong>ker- en<br />

rechterhersenhelft.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Activity Page<br />

Name<br />

Date<br />

The Inside – Outside <strong>Bra<strong>in</strong></strong><br />

The outside of your bra<strong>in</strong> is covered with wr<strong>in</strong>kly folds called “gyri”. On the <strong>in</strong>side, your bra<strong>in</strong> has<br />

a lot of parts that help you to walk, talk, breathe, and th<strong>in</strong>k. Use this page to build your own bra<strong>in</strong><br />

hemisphere and f<strong>in</strong>d out how the parts of your bra<strong>in</strong> fit together!<br />

1. Color <strong>in</strong> the parts of the bra<strong>in</strong> us<strong>in</strong>g colored pencils, crayons, or markers.<br />

2. Fold this page <strong>in</strong> half along the dotted l<strong>in</strong>e to see how the bra<strong>in</strong> structures l<strong>in</strong>e up <strong>in</strong> your<br />

head.<br />

Outside surface of the bra<strong>in</strong><br />

Inside surface of the bra<strong>in</strong><br />

a. Cerebrum (p<strong>in</strong>k) – A wr<strong>in</strong>kled sheet of tissue<br />

that helps you talk, th<strong>in</strong>k and plan.<br />

b. Cerebellum (orange) – Ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong>s your<br />

balance and coord<strong>in</strong>ation; helps you walk and<br />

move around.<br />

c. <strong>Bra<strong>in</strong></strong> stem (blue) – Regulates vital functions<br />

like breath<strong>in</strong>g, eat<strong>in</strong>g, and your heartbeat.<br />

d. Thalamus (gray) – The bra<strong>in</strong>’s post office, the<br />

thalamus receives <strong>in</strong>formation from the eye<br />

and sends it to the correct address <strong>in</strong> the bra<strong>in</strong>.<br />

e. Hypothalamus (purple) – This part of the<br />

bra<strong>in</strong> secretes hormones that control when you<br />

wake up and how quickly you digest food.<br />

f. Corpus callosum (red) – A fiber “highway”<br />

that connects the two hemispheres of the<br />

bra<strong>in</strong>.<br />

© 2019 Scientific Learn<strong>in</strong>g Corporation. All rights reserved https://www.scilearn.com/classroom-resources/<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


EXPERIMENT PAGE<br />

Name<br />

Date<br />

Left <strong>Bra<strong>in</strong></strong>, Right <strong>Bra<strong>in</strong></strong><br />

Your bra<strong>in</strong> has two halves called “hemispheres”. You have one hemisphere on your right side<br />

and one on your left. Some people tend to rely on the right hemisphere, while others rely on the<br />

left. Which side do you use the most?<br />

Pair up with a friend and try this experiment. Ask your friend to do the Task, and then circle the<br />

word right or left for the side of their body they used to do it.<br />

Task<br />

Write your name.<br />

Use scissors to cut out a<br />

circle.<br />

Kick a ball.<br />

Step onto a mat with one<br />

foot.<br />

Look through a tube.<br />

Cup your ear to listen to a<br />

whisper.<br />

Listen through a wall.<br />

Circle - Right or Left?<br />

Right or left hand?<br />

Right or left hand?<br />

Right or left foot?<br />

Right or left foot?<br />

Right or left eye?<br />

Right or left ear?<br />

Right or left ear?<br />

Now compare your results with your classmates. Did you f<strong>in</strong>d that people used one side of their<br />

body for all of the tasks, or did they use the right side sometimes and the left side other times?<br />

Did the boys use one side more than the girls? What side of the bra<strong>in</strong> do you use the most?**<br />

**This is a trick question! The right side of the body is controlled by the left side of the bra<strong>in</strong> and<br />

the left side is controlled by the right hemisphere. So NOW what side do you th<strong>in</strong>k you use the<br />

most?<br />

© 2019 Scientific Learn<strong>in</strong>g Corporation. All rights reserved https://www.scilearn.com/classroom-resources/<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat…<br />

Wist je dat het onl<strong>in</strong>e deel van de lesmethode STERK Engels door middel van gamificatie het<br />

bre<strong>in</strong> versterkt? De unieke comb<strong>in</strong>atie van algemene taalvaardigheid, leesvaardigheid met audio<br />

ondersteun<strong>in</strong>g en spraakcorrectie en het versterken van de executieve functies en cognitie is<br />

uniek <strong>in</strong> zijn soort. De software is volledig wetenschappelijk onderbouwd en wordt wereldwijd<br />

door miljoenen gebruikt. Lees hierover meer via https://www.scilearn.com/research/<br />

Meer STERK Engels<br />

STERK Engels Foundations<br />

Voor (speciaal) basisonderwijs.<br />

STERK Engels VMBO<br />

Ervaar de kracht van <strong>in</strong>teractieve <strong>in</strong>structies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen<br />

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.<br />

STERK Engels software<br />

Krachtige aanvull<strong>in</strong>g op uw bestaande Engelse methode voor VMBO MAVO HAVO en VWO.<br />

STERK Engels Basics (Home)<br />

Thuis je Engels verbeteren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!