Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

Bøker for arbeidslivet - Gyldendal Norsk Forlag

Bøker for

arbeidslivet


Bøker for arbeidslivet Gyldendal Arbeidsliv 08/09

2

Arbeidslivsredaksjonens

katalog 2008 / 2009

Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag, og

utgir hvert år et stort antall nye titler. I denne katalogen har vi konsentrert

oss om titler rettet mot arbeidslivet.

Arbeidslivsredaksjonen i Gyldendal Akademisk utgir bøker innenfor arbeidsmiljø,

helse, miljø og sikkerhet, arbeidsrett, ledelse, bedriftsutvikling med

mer. Vi håper katalogen vil inspirere til et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Er det temaer som du gjerne skulle ha sett i katalogen, setter vi pris på

om du vil ta kontakt med oss.

Vennlig hilsen

Redaktør Arne Bernhardsen

arne.bernhardsen@gyldendal.no – 22 03 43 04

Redaktør Lilian Kongshavn

lilian.kongshavn@gyldendal.no – 23 32 76 68

Manusredaktør Monika Amlie

monika.amlie@gyldendal.no – 22 99 04 32

Markedskonsulent Per Jørgen Gram

per.jorgen.gram@gyldendal.no – 22 99 05 98

Produkter og nettbutikk: www.gyldendal.no/arbeidsliv

For bestilling direkte fra forlaget: kundeservice@gyldendal.no

Telefon: 23 32 76 61


Ledelse

HMS / Arbeidsmiljø

Arbeidsrett

Tillitsvalgt

Bedriftsutvikling

Annet

Innhold

4

7

16

18

19

20

Bøker for arbeidslivet

3

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


Ledelse

4

Gyldendal Arbeidsliv 08/09

NY

LEDELSE

Nadja U. Prætorius

Stress – det moderne traumet

Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser

og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning?

Hva skal til for å snu denne utviklingen?

Boka beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere.

Nadja U. Prætorius har lang erfaring innen stress- og traumebehandling.

Hun dokumenterer ved hjelp av en rekke caser at mennesker som «møter

veggen» på grunn av stress, utvikler de samme symptomer som mennesker

som har vært utsatt for overgrep eller andre traumatiske hendelser.

Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter

fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem

for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv.

Med tanke på å minske risikoen for arbeidsuførhet ser forfatteren på

faktorer som undergraver menneskers faglige og personlige integritet.

• ISBN 978-82-05-38365-4 • 1. utg. 2008 • Ca. 200 s • Kr 319,–

Jan Sverre Amundsen

Verdiskapende endring

Veien mot beste praksis

Temaet endringsledelse er allerede behandlet i mange bøker. Mange av

disse bøkene har solide teoretiske plattformer, men mangler ofte evnen til å

gjøre temaet nyttig gjennom deling av erfaringer fra hverdagen og videreformidling

av praktiske innfallsvinkler og verktøy.

Hensikten med denne boken er å formidle praktisk anvendbar kunnskap

rundt teamet endringsledelse slik at denne kunnskapen kan komme både

private bedrifter og offentlige organisasjoner til nytte i arbeidet med endring.

Boken setter spesielt fokus på hvor avgjørende aksepten for endringen

er for det resultatet som endringen gir.

• ISBN 978-82-05-34527-0 • 1. utg. 2005 • 160 s. • Kr 349,–

Tina Åsgård

Arbeidsmiljøopplæring

for arbeidsgivere

Oppdatert, oversiktlig og anvendelig HMS-hefte

Spesielt utviklet for arbeidsgivere i små og mellomstore virksomheter.

Heftet behandler de krav som ligger i arbeidsmiljøloven § 3-5 (arbeidsgivers

plikt til opplæring i HMS).

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i bedriften er fullt forsvarlig.

Det gis en enkel oversikt over de krav som stilles, og en innføring i

systematisk HMS-arbeid. Gjennom eksempler, illustrasjoner og skjemaer

vil leseren få en god innføring i de viktigste fagområdene. Heftet gir svar

på en rekke sentrale spørsmål innen HMS.

• ISBN 978-82-05-37977-0 • 1. utg. 2008 • Kr 198 ,–

NY


Anita Mac

Fri oss fra dårlig ledelse

Arbeidsmiljø – ledelse – bedriftskultur

Hva ligger bak de sørgelige statistikkene over stress, utbrenthet og sykemeldinger?

Og hva er det som egentlig står på spill når ting går skjevt på

en arbeidsplass?

Det er skrevet nok av bøker om både god og dårlig ledelse.

Denne boken har et enestående perspektiv og et viktig fokus.

Den er basert på intervjuer med kompetente medarbeidere, som ville

gjøre alt for virksomheten, men som ble sittende igjen helt tomme for

energi. Boken gir gode retningslinjer for hva det egentlig vil si å lede

ut fra mottoet «medarbeiderne er vår viktigste ressurs».

• ISBN 978-82-05-37987-9 • 1. utg. 2008 • 168 s. • Kr 298,–

Erik Chris. Aagaard, Nina Melsom

Bedriftens personalhåndbok

Rett og plikt i arbeidsforhold

Bedriftens personalhåndbok er et nødvendig hjelpemiddel for alle som har

behov for å orientere seg om regler og lover som gjelder i arbeidsforhold.

Denne utgaven er àjour i forhold til den nye arbeidsmiljøloven som trådte i

kraft 1. januar 2006, samt de lovendringer og rettspraksis som har skjedd

frem til september 2006.

Boken gir praktisk og fyldig informasjon om:

Ansattes representasjon • Ansettelser • Arbeidstid • Ferie • Kollektivarbeidsrett

• Kontroll og overvåking av ansatte • Opphør av arbeidsforhold

• Overføring av virksomhet • Permisjon • Permittering • Personopplysninger

• Sykepenger • Utbetaling av lønn.

• ISBN 82-05-36234-3 • 7. utg. 2006 • 400 s. • Kr 499,–

Oscar Amundsen, Trond Kongsvik

Endringskynisme

Endringskynisme setter fokus på konsekvensene av endring i organisasjoner

og tar for seg hvorfor og hvordan kyniske holdninger dannes og spres.

Gjennom faktiske eksempler gir den bakgrunnen for reaksjonen, og ikke

minst hvordan man kan redusere endringskynismen.

Boka setter navn på et fenomen som ser ut til å gripe om seg i dagens

organisasjoner. Problemet oppstår når ansatte opplever at det endres for

endringens egen skyld, og ikke for å forbedre virksomheten. Boken tar

et «nedenifra»-perspektiv på organisasjonsendring, og utfyller slik det

dominerende lederperspektivet i faglitteraturen på området.

Endringskynisme gir nyttig innsikt for ledere, tillitsvalgte og ansatte

som skal ta fatt på endringsprosesser. Den er også relevant for

studenter på alle nivåer..

• ISBN 978-82-05-38402-6 • 1. utg. 2008 • 197 s. • Kr 289,–

NY

NY

Ledelse

5

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


Ledelse / HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

6

Frode Haaland, Frode Dale

På randen av ledelse

En veiviser i førstegangsledelse

De fleste som går inn i en lederstilling for første gang er fylt av

usikkerhet og får minimalt med støtte og veiledning fra sin egen

leder og andre leder kollegaer. Denne boken er en støtte til alle som

befinner seg i sin første lederjobb eller som har ambisjoner om en

lederjobb. Boken forbereder deg på hva du vil kunne møte og hjelper

deg med å identifisere prosesser, problemer og utfordringer som det er

vanlig at nye ledere møter.

Boken egner seg spesielt godt for studieretninger innen ledelse.

Studentene vil få både en teoretisk og en praktisk vinkling av temaet

ledelse.

• ISBN 9788205339170 • 1. utg. 2005 • 206 s. • Kr 349,–

Gjennomfør arbeidsmiljøopplæring

på nett!

Fleksibel opplæring i arbeidsmiljø frigjør tid og kostnader.

Kursdeltakerne avgjør selv når og hvor de vil studere.

Vår nettressurs egner seg godt for bedriftsintern arbeidsmiljøopplæring eller som materiell

som kursarrangører kan benytte i forbindelse med den obligatoriske grunnopplæringen eller

opplæring av ledere.

Nettressursen er enkel i bruk og passer for alle typer bedrifter. Den fungerer som

arbeidsmiljøopplæring alene, men effekten vil bli enda bedre om det holdes en felles økt

i for- og etterkant av nettperioden. Vi sender dere et forslag til hvordan disse øktene kan

gjennomføres (tidsplan, emner o.l.).Hver deltaker trenger en lisens.

Nordea og DnB Nor har nylig valgt å bruke dette produktet som en viktig brikke i sitt arbeid

med å skape en felles plattform for gode arbeidsmiljørelaterte handlinger.

• Pris per lisens 1500,– • Ved kjøp over 20 lisenser gis det rabatt.

Se introduksjonsfilm her:

www.gabok.info/arbeidsmiljo

For bestilling og mer informasjon, ta kontakt direkte med redaksjonen:

lilian.kongshavn@gyldendal.no


HMS / Arbeidsmiljø

Arne Bernhardsen

Arbeidsmiljøutvalget

Håndbok for arbeid i AMU

Denne tredje utgaven er revidert og à jour i forhold til den nye arbeidsmiljølovens

bestemmelser.

Ved å bruke eksempler fra virksomheter og gjennom å analysere lovog

forskriftstekster viser forfatteren hvordan det gode arbeidsmiljøutvalget

arbeider. I boka blir AMU drøftet ut fra forskjellige perspektiver og innfallsvinkler:

som beslutningsorgan, rådgiver, styringsorgan og samarbeidsutvalg.

Boka er ment som en støtte og en inspirasjon både for deg som mener

virksomheten har et velfungerende AMU, for deg som er nyvalgt medlem

av AMU og for virksomheter som skal etablere AMU for første gang.

• ISBN 978-82-05-37300-6 • 3. utg. 2007 • 120 s. • Kr 275,–

NY

Peter Chr. Koren og Preben H. Lindøe

Metoder for bedre arbeidsmiljø

Involvering og gode prosesser

I denne boken presenteres 18 verktøy/metoder som alle kan bidra til forbedring

av arbeidsmiljø og sikkerhet på en arbeidsplass. De er forankret i

de verdiene og prinsippene som arbeidsmiljøloven bygger på. Det legges

vekt på hvordan ulike arbeidsmetoder kan brukes i de ulike fasene av forbedringsprosessen

og på denne måten bidra til at arbeidet med helse,

miljø og sikkerhet blir en kontinuerlig læringsprosess.

• ISBN 978-82-05-35335-0 • 1. utg. 2008 • 160 s. • Kr 298,–

Nanna Eriksen

Arbeidsplassutvikling

med fokus på det psykiske arbeidsmiljøet

Arbeidsplassutvikling (APU) er en metode som viser hvordan man med en

positiv tilnærming kan arbeide systematisk med å forbedre det psykiske

arbeidsmiljøet. Formålet med boka er å gi de ulike aktørene på arbeidsplassene

et verktøy til å komme i gang. Denne boka gjør det – uten bruk

av eksterne konsulenter.

Boka kan benyttes av personalansatte til organisasjonsutvikling eller

av ledelsen for å få innblikk i hva som skaper god energi på arbeidsplassen

og hos den enkelte medarbeider. Verneombud kan bruke

boka som et utgangspunkt for en utviklingsdag, der det psykiske

arbeidsmiljøet er i fokus.

• ISBN 978-82-05-35627-6 • 1. utg. 2006 • 85 s. • Kr 180,–

HMS / Arbeidsmiljø

7

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

8

Oppnå best mulig arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø dreier seg ikke bare om skader og sikkerhetstiltak

Viktige områder som konflikthåndtering, endringsprosesser, medvirkning, ledelse, stress,

utbrenthet og mestring er sentrale arbeidsmiljøfaktorer.

Arbeidsmiljøloven fastslår at alle verneombud og medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalg)

skal ha nødvendig opplæring i arbeidsmiljø.

Opplæringen er i utgangspunktet minimum et 40 timers kurs. Arbeidsgiveren må også ha tilstrekkelig

opplæring. Det anbefales også at ledere og tillitsvalgte tar grunnopplæring i arbeidsmiljø for å

maksimere utbyttet for bedriften både økonomisk og psykososialt.

Materiellet består av:

Grunnleggende hefte i arbeidsmiljø

(finnes også som lydbok)

– dette heftet tar for seg loven og dens mål og krav, samt grunnleggende arbeidsmiljøproblemer

som gjelder alle typer bedrifter.

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

• Forskrift om vernetjenesten • Forskrift om systematisk HMS-arbeid

• Forskrift om verne- og helsepersonalet • Skrivemateriell.

Bransjerettede hefter

– disse heftene tar for seg de vanligste arbeidsmiljøproblemene som de spesifikke bransjene

står overfor. Vi har hefter for: • Service • Kontor • Transport • Industri • Helse/sosial

• Skole og barnehage • Drift og vedlikehold

Kr 649,– + mva pr. sett.

For bestilling: kundeservice@gyldendal.no Tlf: 23 32 76 61


Arne Bernhardsen (red.)

HMS-arbeidets byggeklosser

Sjekklister og metoder

Boka gir hjelp til å komme i gang med eget HMS-system ved bruk av

enkle metoder. Du får oversikt over forskriftene og hva som skal til for

å tilfredsstille kravene myndighetene stiller.

HMS-arbeidets byggeklosser er en samling sjekklister, metoder,

rutiner og lovhenvisninger for innføring av et systematisk arbeid

med helse, miljø og sikkerhet.

Metodene er enkle og veldokumenterte. Sjekklistene og

lovhenvisningene er a jour pr. 1. mars 2007.

• ISBN 978-82-05-37367-9 • 2. utg. 2007 • 88 s. • Kr 298,–

Bjørn Johansen, Magnus Evje, Jan Tesli

Asbesthåndboka

Asbesthåndboka er til hjelp for alle som må forholde seg til asbest, for

eksempel som bedriftsleder, gårdeier, håndverker, verneombud, bedriftslege

eller ansatt i bedriftshelsetjenesten.

Myndighetenes krav om miljøsaneringsrapporter før riving eller rehabilitering

av bygninger medfører et stort ansvar for rådgivere i å vite om det er

asbest i bygningen, hvor asbesten finnes og hvordan riktig sanering skal

finne sted. Boka tilbyr således en samlet oversikt over problemområdet

asbest.

Kort og godt for folk flest som ønsker å skaffe seg opplysninger om et

materiale som kan representere en helserisiko.

• ISBN 978-82-05-38001-1 • 2. utg. 2008 • 142 s. • Kr 298,–

Bibba Benum, Kai Gustavsen, Bjørn Tore Larsen,

Hans Martin Mathisen, Aase Rokne

Å bygge en arbeidsplass

Håndbok for HMS og deltakelse i byggesaker

En enkel håndbok til praktisk nytte for alle aktører i virksomhetene som

blir berørt av en byggesak. Den skal være en innføring i byggeprosessen, gi

råd om involveringsprosesser, gi føringer på best mulig løsning, gi innblikk

i byggetegninger mv. Å bygge en arbeidsplass er spesielt godt egnet for

ledere, HVO, verneombud, tillitsvalgte, BHT og medlemmer av AMU.

«Håndboka er både nyttig, informativ, lærerik, praktisk og engasjerende.

Dessuten er den oversiktlig med godt innhold, bra plansjer, nyttige sjekklister og

god veiledning. Det er også positivt at den er lett leselig med stor skrift, avsnitt

og farger».

Verneombudet i boligtjenesten – Larvik kommune

• ISBN 978-82-05-34752-6 • 1. utg. 2007 • 158 s. • Kr 349,–

NY

HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

9


HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

10

À jour HMS programvare

Våre programvaretilbud for organisering av din bedrifts Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) vil gjøre din

hverdag enklere! Om det gjelder brannvern, arbeidsmiljøopplæring eller et fullt HMS-system,

kan À jour tilby skreddersydd programvare for din bedrift.

Vi har i dag flere tusen fornøyde brukere både i privat og offentlig sektor.

Vårt elektroniske produktutvalg består av tre forskjellige programvarer. Disse forenkler arbeidet for den

HMS-ansvarlige, og kan enkelt tilpasses hver enkelt bedrifts behov.

For mer informasjon, gå inn på våre hjemmesider:

www.ajour-hms.no eller ta kontakt med Gyldendal Arbeidsliv

À jour HMS-regelverket

Gir en samlet oversikt over hele HMS-regelverket

Ved å abonnere på À jour får du fire ganger i året tilsendt informasjon om alle endringene

innenfor HMS-regelverket.

Dette inkluderer blant annet oversendelsesbrev med oversikt over endringer, eventuelle nye/reviderte

publikasjoner og særtrykk av lover. Skjer det for eksempel endringer i arbeidsmiljøloven, vil den nye

utgaven bli tilsendt automatisk ved ajourføringen. I tillegg får du tilsendt nyhetsbrev med nyttig

informasjon om HMS-arbeidet.

À jour – HMS-regelverket består av to permer

Del 1 gir en oversikt over og omtale

av arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Relevante forskrifter, veiledninger og

orienteringer fra Arbeidstilsynet

er vedlagt.

Del 2 gir oversikt over og omtale av de øvrige

sju lovene som omfattes av internkontrollforskriften.

Alle lovene presenteres i fulltekst

i tillegg til at hver av forskriftene er gitt

en kort omtale.

Kr 1500,– 1. års abonnement

inkl. permer + mva.

Kr 950,– påfølgende års

abonnement + mva.

For bestilling:

kundeservice@gyldendal.no

Tlf: 23 32 76 61


Torild Hammer, Einar Øverbye

Inkluderende Arbeidsliv?

Erfaringer og strategier

• Hvorfor stenges enkelte grupper ute fra arbeidslivet? • Hvorfor forlater

andre grupper arbeidsmarkedet tidlig og går over på offentlige stønader?

• Hvordan kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv?

Dette er eksempler på sentrale temaer som gir store utfordringer i norsk

sysselsettings- og sosialpolitikk i dag. Boken formidler forskningsbasert

kunnskap om erfaringer med integrering, attføring og forebygging av utstøting

på arbeidsmarkedet. Den redegjør for ulike strategier for å hindre utestenging,

og tar også opp spørsmålet om det har skjedd en brutalisering av

arbeidslivet eller om vi har fått et mer fleksibelt arbeidsliv. Boken er rettet

både mot yrkesgrupper som arbeider for å skape bedre integrering, og mot

studenter innenfor velferds- og sosialpolitikk.

• ISBN: 978-82-05-33740-4 • 1. utg. 2006 • 208 s. • Kr 289,–

Leif Johnsen

Hovedverneombudet

– en håndbok

Hovedverneombudet – en håndbok er en praktisk kilde til kunnskap, og vil

bidra til at både nye og mer erfarne hovedverneombud kan føle en større

trygghet og sikkerhet stilt overfor denne krevende og utfordrende oppgaven.

For å lykkes som hovedverneombud er det ikke nok å kjenne til

lover, regler og rettigheter. Heller enn å opptre som en «høyrøstet kranglefant»,

må man kunne samarbeide, arbeide målrettet og systematisk, og

derigjennom oppnå den autoritet som trengs for å få gjennomslag i viktige

arbeidsmiljøsaker. Forfatteren beskriver rammene for vervet og viser

muligheter for å utvikle egen praksis.

Boka berører de viktigste saksområdene et hovedverneombud kommer

bort i og hvordan man kan utføre oppgaven. Den behandler også spennet

mellom å ha et overordnet verv og det å kunne ta fatt i enkeltsaker på en

demokratisk måte.

• ISBN 978-82-05-37477-5 • 1. utg. 2007 • 176 s. • Kr 319,–

Ståle Einarsen og Harald Pedersen

Håndtering av konflikter og

trakassering i arbeidslivet

Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler.

I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og

utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte.

I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger

med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter

og trakassering. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere,

bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere

viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke

bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan

bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger.

• ISBN 978-82-10-04920-0 • 1. utg. 2007 • 354 s. • Kr 398,–

HMS / Arbeidsmiljø

11

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

12

Rolf Undset Aakervik

Mangfold på jobben

Etniske og nasjonale minoriteter på norske

arbeidsplasser

Norge består av et stort mangfold av etniske og nasjonale

minoriteter som skal leve sammen i et likeverdig fellesskap.

En av de viktigste nøklene til en vellykket integrering av innvandrere

og flyktninger, er at de får innpass på arbeidsmarkedet.

Denne boka tar sikte på å gi alle som arbeider med integrering av

innvandrere og flyktninger i lokalsamfunn og arbeidsliv verdifull innsikt

i saksfeltet.

Innvandrernes og flyktningenes etablering i og tilpasning til lokalsamfunnet

er nært knyttet til kvalifisering for arbeidslivet. Den gir både

teoretisk innføring og eksempler på best mulig praksis.

• ISBN 978-82-05-35117-2 • 1. utg. 2005. • 198 s. • Kr 320,–

Jon Sjøtveit

Når veven rakner

Om samhold og mobbing på arbeidsplassen

Dette er en klassiker. Boka omhandler mobbing på arbeidsplassen.

Jon Sjøtveit (1952–1999) skrev boken for alle som vil bry seg og som føler

et ansvar for å rette opp misforholdene.

Boka handler om solidaritet og mobbing, samhold og splittelse, maktovergrep

og motstand, innlevelse og likegyldighet. Forfatteren har en

grunnleggende varm tone i boka, og en sterk tro på at kollektivet og

kollegene sammen kan skape en arbeidsplass som med raushet og omtanke

vil hindre trakasseringer og overgrep.

Når veven rakner kom ut for første gang i 1992. Årets reviderte utgave er

oppdatert med ny lovtekst og nye forskningsresultater.

• ISBN 978-82-05-35749-5 • 1. utg. 2006 • 154 s. • Kr 298,–

Arild Langemyr

Reduser!

Om helsefarlige kjemikalier

Reduser! handler om hva som kan gjøres for å redusere virkningen av

helsefarlige kjemikalier på arbeidsplassen og miljøfarlige kjemikalier i

naturen. Boka behandler viktige temaer, blant annet:

• Helse- og miljøaspekter ved bruk av farlige kjemikalier

• Lover og forskrifter

• Stoffkartotek, risikovurdering og tiltak

• Miljøstrategi i virksomheter

Målet med boka er å gi økt bevissthet og grunnleggende forståelse for

hvordan kjemiske stoffer «oppfører seg» i ulike sammenhenger.

Reduser! retter seg mot HMS-ansvarlige, verneombud, beslutningstakere

i virksomheter, og de som arbeider med opplæring på dette området.

• ISBN 978-82-10-04812-8 • 1. utg. 2003 • 218 s. • Kr 310,–


Lars G Wessel Johnsen

Balansert risikostyring

Uheldige og ikke-planlagte hendelser koster hvert år samfunnet og virksomhetene

tosifrede milliardbeløp. Slike hendelser kan f.eks. være teknisk

feil, materielle skader, uhell, personulykker, fravær, driftsstans eller tap av

omdømme. Følgehendelser kan være tap av markedsandeler, svekket tillit,

endrede politiske rammebetingelser eller i verste fall konkurs.

Risikostyring dreier seg om å ha kontroll med risikoforhold i egen

virksomhet. Bokens budskap er at man ved hjelp av enkle organisasjonsmessige

grep kombinert med effektive verktøy kan styre risikobildet i egen

organisasjon.

Boken presenterer et grunnleggende kompetansegrunnlag for alle typer

organisasjoner i faget risikostyring. Boken bør derfor ha interesse både

blant virksomhetsledere og nøkkelpersonell i privat og offentlig virksomhet.

• ISBN 978-82-05-33845-6 • 1. utg. 2005 • 167 s. • Kr 299,–

Anneline Teigen

Sykefraværssamtalen

Det hører med til god personalomsorg at

lederen ivaretar sine med-arbeidere også når

de er sykmeldt.

I følge folketrygdloven må leder foreta en sykefraværssamtale med sine

ansatte senest innen åtte ukers sykemelding. Tankegangen er at man

gjennom samtaler med den sykmeldte kan sette i verk tiltak som kan forkorte/forebygge

fravær for det enkelte individ og slik oppnå et lavere

sykefravær i bedriften.

Boken gir tips både om hvordan man kan gå frem og hva man kan ta

opp i en slik samtale. Det er også lagt inn spørsmål og svar på problemstillinger

som mange erfaringsmessig lurer på eller synes er vanskelig.

Målet er å gi ledere praktiske tips for oppfølging av sykmeldte medarbeidere,

og å gi økt innsikt i hva som påvirker samspillet mellom leder

og medarbeider i en slik situasjon.

Boka er oppdatert i henhold til lovendringene i 2007.

• ISBN 978-82-05-37310-5 • 2. utg. 2008 • 120 s. • Kr 229,–

NY UTGAVE

Asbjørn Grimsmo, Bjørg Aase Sørensen

Varme og kalde konflikter

i det nye arbeidslivet

Hver tredje norske arbeidstaker opplever konflikter på sin arbeidsplass,

men kunnskapen og metoder for å håndtere konflikter er lite utbredt.

Denne boka lar oss få innblikk i konflikters innhold, hvordan de kan

utvikle seg, men også hvordan vi kan forbygge dem. Og – ikke minst

viser den hvordan arbeidstakere og ledere i felleskap kan arbeide seg

ut av fastlåste uoverensstemmelser og utrivelige samarbeidsforhold.

• ISBN 978-82-10-04584-4 • 1. utg. 2001 • 233 s • Kr 319,–

HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

13


HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

14

Marit Skivenes, Sissel Trygstad

Varslere

En bok om arbeidstakere som sier ifra!

Varsling av kritikkverdige forhold er både nødvendig og ønskelig.

Varsleren har et særlig vern i arbeidsmiljøloven. Boken systematiserer

kunnskapen om dette fenomenet i norsk arbeidsliv. Den belyser

også spørsmålet om ytringsklima på arbeidsplassen.

Boken skal bidra til at det å varsle avdramatiseres og verdsettes.

Rådene i boken er rettet til arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud,

tillitsvalgte og politiske myndigheter

Utgaven er revidert og oppdatert i forhold til ny lovtekst på området

og er à jour pr. mars 2007.

• ISBN 978-82-05-37686-1 • 2. utg. 2007 • 193 s. • Kr 298,–

Ebba Wergeland, Paul Norberg

Verneombudet – 2. utg.

Verneombudsboka er det eneste oppslagsverket som henvender seg til

verneombudet med arbeidsmiljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk

og med solid faglig innhold.

Den beskriver de mest sentrale arbeidsmiljøfaglige temaene, og

behandler dem ut fra verneombudets perspektiv; hva kan jeg, og hva skal

jeg gjøre med dette.

Boka er full av tips og råd for hvordan verneombudet sammen med sine

medspillere kan arbeide fram et mer forsvarlig arbeidsmiljø. Den viser

også hvordan vernearbeidet kan organiseres og hvilke

samarbeidspartnere verneombudet har.

• ISBN 978-82-05-35116-5

• 2. utg. 2008 • 304 s. • Kr 398,–

NY UTGAVE


Arbeidstilsynets publikasjoner

Gyldendal Akademisk utgir publikasjoner fra Arbeidstilsynet,

knyttet opp mot arbeidsmiljøloven.

Disse selges enkeltvis eller i abonnement.

Komplett abonnement som gir automatisk tilsending av alle nye og reviderte publikasjoner,

kan tegnes for kr. 1000,– pr. år, ekskl. mva.

Arbeidstilsynets publikasjonskatalog gir oversikt over publikasjoner fra Arbeidstilsynet

med alfabetisk stikkordregister og oversikt over en del av arbeidslivets mest brukte lover

og annen relevant informasjon. Katalogen utgis to ganger i året, henholdsvis i mars

og september, pris kr 59,–

Lover for arbeidslivet – Særtrykk

Vi utgir også særtrykk av lover som dekker sentrale

områder for arbeidslivet.

• Arbeidsmiljøloven • Arbeidsmiljøloven på engelsk

• Arbeidstvistloven/ Lønnsnemndloven• Brann- og eksplosjonsvernloven

• Ferieloven • Forurensningsloven • Forvaltningsloven

• Genteknologiloven • Likestillingsloven• Lov om tilsyn med

elektriske anlegg og elektrisk utstyr • Offentlighetsloven

• Permitteringslønnsloven • Personopplysningsloven• Produktkontrolloven

• Røykeloven (med forskrifter) • Sivilforsvarsloven

• Strålevernloven • Tjenestemannsloven • Yrkesskadeforsikring

Bestilling av publikasjoner, abonnement

eller særtrykk rettes til:

Gyldendal Akademisk, kundeservice,

P.b. 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo,

Tlf. 23 32 76 61, eller e-post: kundeservice@gyldendal.no

www.gyldendal.no/arbeidsliv

HMS / Arbeidsmiljø Gyldendal Arbeidsliv 08/09

15


Arbeidsrett Gyldendal Arbeidsliv 08/09

16

Arbeidsrett

Lars Holo

Ferieloven 3. utgave

med kommentarer

Boka er en nyttig oppslagsbok for alle som anvender ferieloven i privat

og offentlig virksomhet, eller som har behov for å ta stilling til fortolkning

av loven.

Denne kommentarutgaven setter ferieloven inn i en større sammenheng

gjennom grundige kommentarer, utdypende forklaringer, svar på sentrale

spørsmålsstillinger og henvisninger til rettspraksis og departementets

tolkningsuttalelser.

Ferieloven har vært revidert en rekke ganger siden den kom i 1988.

Siden utgivelsen av 2. utgave i 2001 er det foretatt endringer i loven, det er

kommet til ny rettspraksis og det er blitt vedtatt ny arbeidsmiljølov av

17. juni 2005 nr. 62. I boka er derfor henvisningene til arbeidsmiljøloven,

både i ferieloven og i kommentarene, ajourført.

• ISBN 978-82-05-34500-3 • 3. utg. 2006 • 227 s. • Kr 449,–

Helt fersk

NY

Håndbok for unge i arbeidslivet

Helt fersk er en bok for unge i arbeidslivet. Boka gir en oversikt over de

vanligste spørsmålene og problemstillingene ungdom møter når de

begynner å jobbe. Mange unge møter arbeidslivet gjennom arbeidsuka,

en sommerjobb eller arbeid ved siden av skolen. Informasjon og kunnskap

om rettigheter og plikter i arbeidslivet kan være med på å sikre en god og

positiv opplevelse. Boka har også med noen av de mer uvanlige eller skjulte

sidene i et arbeidsforhold som det kan være vanskelig å spørre om eller vite

noe om før man er midt i situasjonen.

Boka er resultatet av et samarbeid mellom Landsorganisasjonen i Norge

og Gyldendal Arbeidsliv, og gjengir også historiene til vinnerne av LOs

skrivekonkurranse for ungdom i 2007.

• ISBN 978-82-05-38493-4 • 1. utg. 2008 • 118 s. • Kr 149,–

Per Helge Mork

Hovedavtalen LO/NHO 2006–2009

Kommentarer, veiledning

Denne boka er en praktisk og grundig kommentarutgave til Hovedavtalen

mellom LO og NHO 2006-2009. Den inneholder utførlige kommentarer til

nye og tidligere bestemmelser, med rettskraftige domsavslutninger og

historisk bakgrunnsstoff. I tillegg er det laget en veiledning rundt sentrale

temaer som kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler, rettskilder, fredsplikt/streikerett,

styringsrett og organisasjonsfrihet. Boka vil være et nyttig oppslagsverktøy

for alle tillitsvalgte og ledere som bruker Hovedavtalen som

grunnlag for lokale avtaler/forhandlinger m.m.

• ISBN 978-82-05-35350-3 • 2. utg. 2007 • 246 s. • Kr 422,–


Børre Pettersen

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid,

stillingsvern mv. – 2. utg.

Ny oppdatert utgave av bestselgeren

Boka gjengir den nye arbeidsmiljøloven i sin helhet. Hver paragraf etterfølges

av forklaringer og kommentarer. Boka er uunnværlig for arbeidstakere,

tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere. Boka trykkes ofte og

ajourføres kontinuerlig i tråd med endringene i loven. Ny utgave vil

foreligge i 2009.

• ISBN 978-82-05-37306-8 • 2. utg. 2007 • 296 s. • Kr 112,–

Gro Granden

Ansatt, oppsagt, avskjediget?

Boka presenterer de grunnleggende bestemmelsene som angår ansettelse

i og opphør av arbeidsforhold.

Boka gir tillitsvalgte og ansatte en første introduksjon og informasjon

om hvilke regler som gjelder ved inngåelse og opphør av arbeidsforhold,

midlertidig ansettelse m.m. I tillegg gis det innspill til hvordan man kan

håndtere situasjonen.

• ISBN 978-82-10-04823-4 • 1. utg. 2006 • 135 s. • Kr 260,–

Asbjørn Kjønstad

Folketrygdloven

med kommentarer

Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i

vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge

dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon

som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. Boka er

à jour med lovgivningen som den lyder per 1. mars 2007, og gir svar

på de viktigste problemstillingene i norsk trygderett.

Boka er skrevet av 13 personer som hver på sine felt er blant de

fremste trygdeekspertene i Norge. Boka er redigert av professor

Asbjørn Kjønstad; han har skrevet en innledning som gir en innføring

i hovedprinsippene og grunnstrukturen i folketrygdloven,

og han har søkt å gi boka et mest mulig enhetlig preg og en

høyest mulig faglig standard.

• ISBN 978-82-05-356085- • 2. utg. 2007 • 1063 s. • Kr 980,–

Arbeidsrett

17

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


Tillitsvalgt Gyldendal Arbeidsliv 08/09

18

NYHET

Tillitsvalgt

1. mai – fagforeningsspillet

Quiz er populært, men det er ikke ofte spørsmålene som stilles ber

om kunnskap om fagbevegelsen og arbeidslivet. Fagforeningsspillet

bøter på dette. Her finnes mer enn tolv hundre spørsmål om arbeiderbevegelse,

lover og avtaler, fagforbund, arbeidsliv, historie, ord og uttrykk

og arbeiderkultur.

1. mai – fagforeningsspillet kombinerer quiz med et strategispill hvor

målet er å bygge opp fagforeninger og organisere deler av det norske arbeidslivet.

Hvem vinner kampen om medlemmene?

Fra lek til alvor; 1.mai er læring på en ny måte for gøy og for avveksling.

Spillkonseptet er utviklet av en gjeng quiz- og spillentusiaster med bakgrunn

i fagbevegelse, arbeidslivsforskning, opplæring og forlagsvirksomhet. Det er

støttet økonomisk av LO, AOF, LOFavør, FAFO og en rekke forbund.

• Utgis høsten 2008 • Kr 600,– inkl. mva.

Ole I. Iversen

Forhandlinger

– en innføring

Forhandlinger gjennomføres både i formelle møter og i uformelle situasjoner.

Forhandlinger dreier seg om å forstå andre mennesker og deres synspunkter,

samtidig som man må forsøke å få de andre til å forstå hvorfor sitt

forslag til løsning er det beste. Forhandlinger er ikke først og fremst en måte

å løse konflikter og krise på. Forhandlinger er en måte å samarbeide på og å

finne gode og varige løsninger som kan tilfredsstille alle berørte parter.

Boka er en innføringsbok i forhandlingsteknikk og den vektlegger forståelsen

av prosessene fram til resultat. Gjennom en rekke praktiske eksempler

viser forfatteren hvilke metoder og virkemidler som kan benyttes i forhandlinger

både i arbeidslivet og i allmenne situasjoner.

• ISBN 978-82-05-33846-3 • 1. utg. 2005 • 108 s. • Kr 230,–

Truls Gerhardsen (red.)

Tillitsmannen

En håndbok for tillitsvalgte. 9. utgave

Hovedavtalen

– se side 16

Boka bygger på Einar Gerhardsens legendariske bok Tillitsmannen –

En håndbok for tillitsvalgte.

Denne ble første gang utgitt i 1931 og var først og fremst beregnet på å

være et verktøy for tillitsvalgte i arbeiderbevegelsens mange organisasjonsledd.

Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at

organisasjonen de leder skal fungere, er ikke mindre i dag.

Denne 9. reviderte utgaven er ajourført og omarbeidet av Truls Gerhardsen

for å tjene dagens behov. Boka er et nyttig redskap for alle tillitsvalgte i

organisasjonssamfunnet

• ISBN 82-10-04777-9 • 9. utg. 2006 • 104 s. • Kr 165,–


Gro Granden

Styrearbeid

En håndbok for ansatte i selskap og konsern

Boka omhandler aksjeselskapets styrende organer og forholdet mellom

disse, med vekt på styrets oppgaver og praktisk styrearbeid i enkeltselskaper

og konserner.

Styrearbeid henvender seg først og fremst til ansattevalgte styrerepresentanter,

men er vel så aktuell for tillitsvalgte og andre ansatte i privat og offentlig

virksomhet. De ulike temaer og områder er forsøkt framstilt uten

særlige krav til forhåndskunnskap om jus.

Nytt i denne 6. utgaven er blant annet reglene om at begge kjønn skal

være representert i styret i allmennaksjeselskap mv. og at styret skal utarbeide

en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig

leder og andre ledende ansatte. Samvirkeloven som trådte i kraft i 2008 er

presentert sammen med helseforetakene og andre selskapsformer.

• ISBN 978-82-05-37986-2 • 6. utg. 2007 • 276 s. • Kr 349,–

Bedriftutvikling

Nanna Eriksen

Arbeidsplassutvikling

med fokus på det psykiske arbeidsmiljøet

Arbeidsplassutvikling (APU) er en metode som viser hvordan man med

en positiv tilnærming kan arbeide systematisk med å forbedre det psykiske

arbeidsmiljøet. Formålet med boka er å gi de ulike aktørene på arbeidsplassene

et verktøy til å komme i gang. Denne boka gjør det – uten bruk av

eksterne konsulenter.

Boka kan benyttes av personalansatte til organisasjonsutvikling eller av

ledelsen for å få innblikk i hva som skaper god energi på arbeidsplassen og

hos den enkelte medarbeider. Verneombud kan bruke boka som et utgangspunkt

for en utviklingsdag, der det psykiske arbeidsmiljøet er i fokus.

• ISBN 978-82-05-35627-6 • 1. utg. 2006 • 85 s. • Kr 180,–

Benedicte Brøgger (red.)

Å tjene på samarbeid

Medvirkning – Partssamarbeid – Bedriftsutvikling

Denne boken viser mulighetene som ligger i å utnytte de konkrete og praktiske

formene for samarbeid som har utviklet seg i Norge de siste hundre

årene. Arbeidsmetodikken boken presenterer gir et konkurransefortrinn

fordi den gjør det mulig å hente frem mer av de menneskelige ressursene

i bedriften. Gjennom ti kapitler fortelles konkrete historier om hvordan

ledere, tillitsvalgte og andre samarbeidet for å løfte en bedrift frem.

Historiene er fra prosjekter i et vidt spekter av norske bedrifter.

Å tjene på samarbeid retter seg mot ledere og personalfolk som har

ansvar for kontakt med tillitsvalgte, konsulenter med interesse for

bedriftsutvikling og tillitsvalgte som ønsker å gjøre mer enn bare

å forhandle om lønn.

• ISBN 978-82-05-37843-8 • 1. utg. 2007 • 174 s. • Kr 329,–

Bedriftsutvikling

19

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


Bedriftsutvikling / Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09

20

Michel Esnault

Prosjektoppstart

Den viktigste fasen i et prosjekts liv er oppstarten. Mange av problemene

som oppstår senere i prosjektet, kan tilbakeføres til en lite

gjennomtenkt igangsetting.

Prosjektoppstart er en veiledning i hvordan prosjekter bør startes.

I tillegg går boken gjennom alle fasene i et prosjekts liv og er dermed

skreddersydd for alle som generelt vil lære seg mer om prosjektarbeid.

Boken kan brukes i alle typer prosjekter. Om du skal starte opp små

eller store prosjekter i din bedrift, utvikle et nytt produkt, etablere en

barnehage, gjennomføre en fotballturnering – det er de samme grunnteknikkene

som gjelder. I denne boken får du alt du trenger for å lykkes!

• ISBN 978-82-05-33922-4 • 1. utg. 2005 • 186 s. • Kr 299,–

Annet

Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland

Sekstimarsdagen

– den neste store velferdsreformen?

Kva skal til for at sekstimarsdagen skal bli realitet i Noreg?

Økonomane seier det er mogeleg. Mannfolk som har prøvd sekstimarsdagen,

er glade for å få meir tid til ungar, husarbeid, trening og friluftsliv.

Kvinner har drøymt om sekstimarsdagen i fleire tiår.

Kanskje kan sekstimarsdagen bidra til å oppretthalda jordbruk og hindra

fråflytting frå distrikta? Kan den også vera eit steg i rett lei for å bremsa det

materielle overforbruket som trugar klima og miljø?

Denne boka gir ikkje alle svara. Men den gir den første samla framstillinga

av dei forsøka som er gjorde med sekstimarsdag i Noreg dei siste

åra, og eit oversyn over svenske forsøk. Den fortel også om kampen om

arbeidstida i eit historisk perspektiv. Her er utrekningar som viser at

30 timars veke eller seks timars normalarbeidsdag frå 2020 berre vil ha

små verknader på den norske økonomien.

• ISBN 978-82-05-38523-8 • 1. utg. 2008 • 170 s • Kr 298,–

NY

Jørn Magdal

«Meningsløst god»

Heismontørenes Fagforening 1981–2005

Denne boka er laget for deg som er interessert i fagforeningshistorie,

og den beskriver hvorfor «heismontør» er et skjellsord i NHO og et

honnørord for mange andre.

Dette er ei levende og fargerik historiebok som ser foreningen utenfra.

«Meningsløst god» har både en kronologisk gjennomgang av historien de

siste 25 åra og tematiske dybdekapitler om heismontørenes plass i den

norske og internasjonale fagbevegelsen - og i politikken.

Heismontørenes Fagforening ønsker at jubileumsboka også skal spore

til debatt om taktikk og strategier i fagbevegelsen.

• ISBN 978-82-05-37484-3 • 1. utg. 2007 • 441 s. • Kr 300,–


Inger Anita Merkesdal Hall

Arbeidsledig hva nå?

– en håndbok

Boka er skrevet både for dem som har hatt fast arbeid i mange år og har

mistet jobben, og for nyutdannende som sliter med å komme inn på

arbeidsmarkedet. Boka egner seg også for arbeidsformidlere og andre som

er i kontakt med arbeidssøkende.

Arbeidsledig, hva nå? beskriver viktigheten av å lage framtidsplaner, kartlegge

sine sterke sider og behov, utforme søknad og CV, forberede seg til

jobbintervju, hvordan man finner fram til jobbene osv.

Boka inneholder selvfølgelig også alle regler og bestemmelser om

rettigheter og plikter forarbeidssøkende. Den skal kunne leses i ett og

kunne brukes som oppslagsbok.

• ISBN 978-82-05-35323-7 • 1. utg. 2006 • 139 s. • Kr 210,–

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes,

Jon Hippe (red.)

Hamskifte

Den norske modellen i endring

Store endringer har funnet sted siden Fafo ble etablert i begynnelsen av

1980-årene. Gjennom 25 år har dette forskningsmiljøet tatt pulsen på omveltningene

i det norske samfunnet, med særlig vekt på arbeidsliv, velferd,

fordeling og økende internasjonalisering.

I denne boka analyserer forskere ved Fafo hva de siste 25 årene har betydd

for ulike lag av befolkningen og for den norske samfunnsmodellen.

Denne epoken har blant annet vært preget av internasjonalisering, innvandring,

velstandsvekst og dyptgripende endringer i livsmønstre og

kommunikasjonsmønstre, og er ifølge forskerne en av de mest spennende

endringsperiodene i nyere norsk historie. Uunnværlig for alle som har

interesse for samfunnsvitenskap og historie.

• ISBN 978-82-05-37161-3 • 1. utg. 2007 • 381 s. • Kr 375,–

Arne Herman Rolijordet (red.)

Kollektiv og individ

En debattbok

Debatten om forholdet mellom individ og kollektiv er på ingen måte ny,

problemstillingen er blitt reist utallige ganger. Men i den siste tida er ønsket

om en mer dyptgående debatt om de grunnleggende verdiene blitt fremmet

i flere miljøer. I boka Kollektiv og individ ønsker bidragsyterne nettopp

å reise denne debatten, og også formidle en grundigere forståelse av

hva som egentlig ligger bak honnørord som felleskapsløsninger,

solidaritet og samfunnsansvar.

Bidragene i Kollektiv og individ er skrevet av kjente fagforeningsfolk,

aktivister i frivillige organisasjoner og toneangivende forskere.

Blant bidragsyterne finner vi bl.a. Stein Stugu, Rolf Utgård,

Hannah Helseth, Magnus Marsdal, Inger Ljøstad, Jørgen

Sandemose og Jon Rogstad.

• ISBN 978-82-05-35750-1 • 1. utg. 2006 • 303 s. • Kr 320,–

Bedriftsutvikling / Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09

21


Annet Gyldendal Arbeidsliv 08/09

22

Hege Torp (red.)

Nytt arbeidsliv

Medvirkning, inkludering og belønning

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har

fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene;

om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet,

og hvilke konsekvenser det har, både for arbeidstakerne og for

virksomhetene. Denne boka har fokus nettopp på arbeidsplassene og

prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:

• Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?

• Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?

• Hvilke virksomheter rekrutterer ikke-vestlige innvandrere?

• Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?

• I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de

sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.

• ISBN 978-82-05-33844-9 • 1. utg. 2005 • 303 s. • Kr 369,–

Erling Røed Larsen

Økonomi på trikken

Hva skal vi med norsk landbruk? Hvor rike er vi egentlig i Norge? Hva er

vitsen med veipriser? Hvorfor virker ikke makspriser på barnehageplasser?

Gjør polakker oss arbeidsledige?

Erling Røed Larsen tar i denne boka for seg viktige samfunnsøkonomiske

spørsmål som de fleste er opptatt av og mener noe om. Stilen er

ledig og lett med humoristisk snert, og forfatteren bobler av formidlingsglede.

Tekstene preges av stor innsikt, og poengene er ofte overraskende

og kontroversielle. Dette er glitrende folkeopplysning for alle som ønsker

å holde seg orientert om viktige samfunnsspørsmål.

• ISBN 978-82-05-33920-0 • 1. utg. 2007 • 220 s. • Kr 249,–

Sharam Alghasi, Katrine Fangen, Ivar Frønes

Mellom to kulturer

Hvordan oppleves det å komme fra et annet land og en annen kultur

for å bosette seg i Norge? Er det annerledes å oppfattes som fremmed i

Norge enn i andre land? Hva skal til for å bli en naturlig del av det norske

samfunn?

I denne boken forteller tolv innvandrere om sine bestrebelser på å forstå

kodene og å komme inn i det norske samfunnet. Variasjonene er store.

Alle bidragsyterne er privilegerte innvandrere med god jobb og utdanning.

Felles for dem alle er det reflekterte blikket som rettes mot både det

norske samfunn og det å være flerkulturell i Norge.

• ISBN 978-82-05-34002-2 • 1. utg. 2006 • 234 s. • Kr 281,–


Ronald Bye, Finn Sjue

Overvåket

NY

Få tenker over at de hver dag blir utsatt for overvåking. Helt hverdagslige

aktiviteter, som å snakke i telefonen, sende en e-post, betale med kort, surfe

på nettet eller kjøre bil gjør at vi registreres og kan spores. Hva skal all

denne registreringen tjene til? Hvem har tilgang til den? Hvor lenge

oppbevares den?

I boken gis grundig dokumentasjon som viser hvor omfattende overvåkings-

og sporingsmulighetene er i dag. Dessuten hvordan disse teknologiske

mulighetene kan tas i bruk både for legitime og illegitime formål.

17 amerikanske og norske eksperter er intervjuet for å fortelle om hvilke

overvåkings- og sporingsmuligheter som allerede er i bruk og hvilke

utfordringer vi står overfor.

Dette er en tankevekkende, engasjerende og viktig bok om vår tid.

• ISBN 978-82-05-38163-6 • 1. utg. 2008. • 518 s. • Kr 398,–

Erling Røed Larsen

Alt du vil vite om samfunnsøkonomi,

men aldri har våget

å spørre om

I denne boka får samfunnsengasjerte en lettfattelig forklaring på sentrale

spørsmål i samfunnsøkonomien, uten at noen form for forkunnskap kreves.

Dette er en utmerket bok om du ønsker aha-opplevelser innen samfunnsøkonomiens

«skjulte» verden. Forfatteren har skrevet boka på en engasjerende

og lettleselig måte med en forkjærlighet for å forklare kompliserte

ting på en måte som kan få alle til å forstå.

Lurer du på hvorfor Norges Bank ikke setter ned renten denne gangen,

les kapitlet om rentenedsetting. Hører du i media at arbeidsledigheten

stiger, les kapitlet om arbeidsledighet for å få en bedre forståelse av

situasjonen.

Kort sagt, er det noe du lurer på eller synes er komplisert når det gjelder

samfunnsøkonomiens verden, så finner du svarene her og fremstilt på en

slik måte at alle kan forstå.

• ISBN 978-82-05-32918-8 • 1. utg. 2004. • 277 s. • Kr 289,–

Annet

23

Gyldendal Arbeidsliv 08/09


Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon +47 22 03 43 00 • Faks +47 22 03 43 05

• akademisk@gyldendal.no

www.gyldendal.no/akademisk

Bøker for

arbeidslivet

More magazines by this user
Similar magazines