Kjemi – grunnstoffenes reaksjoner

mn.uio.no
  • No tags were found...

Kjemi – grunnstoffenes reaksjoner

Stoffene til venstre for pilen kalles reaktanter og til høyre for pilen produkter.En kjemisk ligning er balansert hvis det er samme antall grunnstoffatomer på hversin side av pilene.Når gassen metan (CH 4 ) brenner fullstendig i reaksjon med oksygen (O 2 ) dannes detkarbondioksid (CO 2 ) og vann (H 2 O) i følgende balansert kjemiske ligning : 2 2 For å angi hvilken fase stoffene befinner seg benytter man (g) = gassfase, (aq) =væskefase og (s) = fastfaseNår kull (C) brenner med god oksygentilgan g skjer følgende: Et grunnstoff har fast atommasse eller atomvekt. Imidlertid har mange grunnstofferforskjellige atomer med forskjellig masse kalt isotoper. Isotopsammensetningen foret grunnstoff er stort sett lik alle steder på jorda.Karbonisotopen karbon-12 (C12, 12 C) brukes som referanse med 12 enheter masse.Atommassen til et grunnstoff beregnes relativt til et atom karbon-12 ( 12 C). Enatommasseenhet er enheten 1/12-del av massen til 12 C.En atommasseenhet (1u) kalles en dalton (d). 1u = 1dEtt atom 12 C tilsvarer 12 u.Fra en blanding av isotoper i et grunnstoff kan man beregne gjennomsnittsmassen.Gunnstoffet hydrogen (H) inneholder 99.985% av isotopen 1 H med masse1.007825u og 0.015% av isotopen 2 H med masse 2.01404u. Grunnstoffet klor (Cl)består av 75.77% av isotopen 35 Cl og 24.23% 37 Cl.Atomer er satt sammen av subatompartiklene protoner, nøytroner og elektroner.Sentrum av atomet består av en liten, kompakt og tett kjerne med positivt ladeteprotoner (p) og nøytrale nøytroner (n). Nøytoner og protoner kalles nukleonersiden de finnes i kjernen. Negativt ladete elektroner (e-) beveger seg rundtatomkjernen og fyller ut resten av atomet.Symboler for proton, nøytron og elektron er følgende hvor både masse og ladning erangitt: ø 3

More magazines by this user
Similar magazines