Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

natca.no

Last ned PDF - Norsk Flygelederforening

Sikorsky S-92 under vinterlanding på Ekofisk.dekke en-route-delen av helikopterflygingene,samt første del av innflyging til rigg.Ved siste del av innflyging (under CTA) oglanding på rigg vil ATS dekkes av StavangerATCC. Dekk-klarering gis av riggens HelicopterLanding Officer.Hva er ADS-B? ADS-B baserer seg på at luftfartøyenesender ut (ved kringkasting/squitter)sin GPS-posisjon, samt en mengdedefinerte informasjoner om luftfartøyet, i enbestemt rate (halvsekund/sekund) via sinMode S Extended Squitter (ES) transponderpå 1090 Mhz. Bakkeplasserte ADS-B-sensorermottar og videre-sender informasjonenvia et bakkenettverk til en ADS-B-server.ADS-B-serveren vil kunne motta samme informasjonom samme luftfartøy fra fleresensorer, men vil beregne posisjonen til luftfartøyetut fra de beste informasjonene mottattfra sensorene. Informasjonen vil såsendes inn i ATM-systemet og presenterespå flygelederens skjerm. Enten som integrertetrack via en multitracker (ARTAS) ellersom rene ADS-B-track.Tilgangen på informasjon fra et luftfartøyvia ADS-B er ganske omfattende, ogmye av dette vil bli introdusert i ATS i framtiden.Foreløpig vil tilgangen på informasjonvære bestemt av hvilke muligheter ATM-systemethar for å vise dette. I NATCON vil dettevære noe begrenset, og stort sett være tilsvarendedet som mottas i et radar-track.Det var tidligere planlagt å introduseremultitrackeren ARTAS som en del av prosjektet,men NATCON var ikke avhengig avdette for å vise ADS-B. Dette ble derfor skiltut som et eget prosjekt for ikke å introduseremulige feil og forsinkelser i ADS-B-prosjektet.Prosjektet bygger på operativt konsept ihenhold til Eurocontrol ED-126 Non RadarArea. Dette betyr at i CTAene vil ADS-B alltidvære første prioritet, selv om radar vil væretilgjengelig hvis ADS-B faller ut. Et ADS-Btrackvil ha et eget symbol (dobbel trekant)for å gi flygeleder en indikasjon på hvilke«media» som benyttes. I en overgangsfasevil 3 forskjellige «media» være tilgjengelige iEkofisk/Balder CTA: ADS-B (dobbel trekant),radar (dobbel diamant) og M-ADS (trekant).Etter hvert som ADS-B monteres i helikoptre,vil M-ADS bli tatt ut. Dette fordi FMS ihelikoptrene ikke kan støtte begge deler.I evalueringsfasen vil ADS-B bli brukt iflygeinformasjons- og alarmtjeneste sammenmed M-ADS og radar. M-ADS vil fasesut når ADS-B er etablert og godkjent.Mode S ES-transponder. Tredje generasjonMode S ES-transpondere blir nå introdusertpå markedet. Spesifikasjonene for transpondernefølger Eurocontrol og FAA (US) standard.Eurocontrol bruker ED 102, FAA DO260som benevnelser for standarden. Første generasjonED102/DO260 er den de flesteMode S ES-utstyrte fly bruker i dag (som kansees på f.eks. Flightradar24.com på internett),men denne inneholder dårlige internekvalitetssjekker av GPS-posisjon og kanvære 3-5 nm feil i posisjonen.Neste generasjon ble bare introdusertav FAA med betegnelse DO260A. Denneinneholder gode nok kvalitetssjekker, menda Europa annonserte at en ikke ville brukeMode A i ADS-B fordi en bare skulle forholdeseg til ICAO Ident via FPL, ble Mode A-kodeni ADS-B-filtret elektronisk utenfor USA. USAville fortsatt bruke Mode A i ADS-B. Så «oppdaget»Eurocontrol at mange land i Europaikke hadde Mode S-radarer, og Mode A blere-introdusert i neste spesifikasjon,ED102A/DO260B. Spesifikasjonen ble ferdigi 2011, men blir ikke klar for markedet før ibegynnelsen av 2013.ADS-B-prosjektet for etablering av EkofiskCTA luftromsklasse D er et av 5 utvalgte iEU-prosjektet CRISTAL ADS-B OUT GroundImplementation Programme, delfinansiertog ledet av EUROCONTROL.SPI-IR vil sette krav til Mode S ES i henholdtil ED102A på alle nye luftfartøy fra2015, med oppgradering på eksisterendeflygelederen 1 1215

More magazines by this user
Similar magazines