01.08.2013 Views

TINA HERMANSSON BERG MALM PÅ VÄG ALMEDALEN - IQ Pager

TINA HERMANSSON BERG MALM PÅ VÄG ALMEDALEN - IQ Pager

TINA HERMANSSON BERG MALM PÅ VÄG ALMEDALEN - IQ Pager

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TINA</strong> <strong>HERMANSSON</strong> <strong>BERG</strong><br />

Ny personaldirektör och ledamot<br />

i Peabs koncernledning.<br />

Sidan 9<br />

<strong>MALM</strong> <strong>PÅ</strong> <strong>VÄG</strong><br />

Var fjärde minut, 24 timmar per dygn,<br />

365 dagar om året fram till år 2021. Peabs<br />

uppdrag att transportera malm för Northland<br />

Resources är värt 5 miljarder kronor.<br />

Sidan 13<br />

TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 3 SEPTEMBER 2012<br />

<strong>ALMEDALEN</strong><br />

Hållbar stadsutveckling var Peabs<br />

tema under årets almedalsvecka i Visby.<br />

En namnkunnig panel deltog för att<br />

diskutera vem som bär ansvaret.<br />

Sidan 16


6<br />

innehåll<br />

Framtidens bostäder ..........................6<br />

Genom att bygga bostäder av förproducerade byggelement<br />

blir lägenheterna både billigare och färdiga<br />

fortare. Metoden kallas PGS och ger fl er människor<br />

möjligheten att bo i en nyproducerad lägenhet.<br />

Med måltiden i fokus ......................10<br />

Mitt i Malmös gröna lunga Slottsparken ligger<br />

Mat & Vin. Här har matentreprenören och Årets<br />

Kock-vinnaren Peter J Skogström tillsammans med<br />

Peab skapat en hemtrevlig mötesplats där måltiden<br />

står i centrum.<br />

Malm på väg ........................................13<br />

Premiären för gruvbrytningen i Northland Resources<br />

två gruvor i Kaunisvaara kommer snabbt närmare<br />

och allt fl er länkar i den omfattande logistikkedjan<br />

tar form. Peab har fått förtroendet att även ansvara<br />

för lastbilstransporterna, ett projekt värt drygt<br />

5 miljarder svenska kronor.<br />

PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Kommunikation, 260 92 Förslöv. Tfn 0431-890 00. www.peab.se. REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister<br />

ur Graylings nätverk. Tidningen är producerad av Grayling i Malmö, www.grayling.se. REPRO OCH TRYCK Elanders, Falköping. FÖRSLAG <strong>PÅ</strong> INNEHÅLL i PeabJournalen kan lämnas till gosta.sjostrom@peab.se. Du kan även kontakta<br />

kommunikationsavdelningen eller Peabs växel på tfn 0431-890 00.<br />

2 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Hållbar stadsutveckling................16<br />

Hållbar stadsutveckling var Peabs tema under<br />

årets almedalsvecka i Visby. En namnkunnig<br />

panel deltog för att diskutera vem som bär ansvaret.<br />

Peab värd för SGBC:s<br />

medlemsmöte ....................................18<br />

Sweden Green Building Council administrerar och<br />

utbildar i miljöcertifi eringssystem. Nu ska en<br />

svensk modell lanseras.<br />

På rätt spår ..........................................20<br />

Peab i Norge har blivit en viktig aktör när det<br />

gäller järnvägsprojekt. Ingredienserna är bland<br />

annat hög säkerhet och full kontroll på logistiken.<br />

Fokus på minskning av<br />

arbetsplatsolyckor ..........................24<br />

Peab sätter säkerheten för sina anställda i första<br />

rummet. Under 2012 har ett systematiskt arbete<br />

för att minska antalet arbetsplatsolyckor inletts.<br />

Socialt ansvarstagande<br />

med prisbelönt byggföretag .......28<br />

Telge Peab i Södertälje har visat att byggverksamhet<br />

både kan vara samhällsnyttig och lönsam på<br />

samma gång. Telge Peab ger människor i utanförskap<br />

möjlighet till utbildning, praktik och arbete i<br />

byggbranschen. I processen har man även lyckats<br />

skapa en prisbelönt byggnad.<br />

I VARJE NUMMER<br />

Profi len .......................................................... 9<br />

Notiser ........................................... 4-5 och 31<br />

Analys av Anders Haskel ........................... 23<br />

Delårsrapport .............................................. 31<br />

Skrönikan av Gösta Sjöström ................... 32


06<br />

20<br />

En plattform för utveckling<br />

och förbättrad lönsamhet<br />

PEAB HAR EN STABIL VERKSAMHET. Vi<br />

har en stark marknadsposition med ett stort förtroende<br />

från våra kunder, ett stadigt orderläge<br />

och en sund fi nansiell position. Vi har också en<br />

bredd i produktutbudet som gör att vi inte står<br />

och faller med kortsiktiga slag inom ett enskilt<br />

affärsområde.<br />

Under det första halvåret 2012 har vi upplevt<br />

en fortsatt hög aktivitet inom nästan alla<br />

områden. Det är bara inom bostadssegmentet<br />

som efterfrågan är svag, trots att behovet av<br />

bostäder är mycket stort. Vår marknadsposition<br />

och ett tydligt kundfokus gör att vi har en stabil<br />

plattform för utveckling och långsiktigt förbättrad<br />

lönsamhet, även på en svagare marknad.<br />

Åtgärdsplan<br />

Koncernen redovisar en omsättningsökning på<br />

åtta procent under det första halvåret, vilket är<br />

bra. Dessvärre har inte resultatet samma goda<br />

utveckling och det är specifi kt inom affärsområde<br />

Bygg svårigheterna fi nns. Vi arbetar därför<br />

med en speciell åtgärdsplan som bland annat<br />

handlar om att säkerställa våra interna processer,<br />

utveckla projektorganisation och genomförandekapacitet<br />

samt ha fokus på kostnader och<br />

produktivitet.<br />

Den konjunkturkänsliga bostadsmarknaden<br />

präglas av osäkerhet och antalet byggstarter<br />

viker. Men vi har en bra andel sålda bostäder av<br />

det som färdigställts under det första halvåret,<br />

särskilt i storstadsregionerna Stockholm,<br />

Helsingfors och Göteborg.<br />

Genrationsväxling<br />

En del av förklaringen till utvecklingen inom<br />

affärsområde Bygg är en omfattande generations-<br />

ledare<br />

växling. Många av våra kompetenta och erfarna<br />

medarbetare lämnar oss nu med ålderns rätt. Det<br />

tar sin tid innan de ersatts fullt ut. Vi arbetar<br />

med att minimera effekterna av detta och den<br />

processen är högt prioriterad.<br />

Våra övriga verksamheter utvecklas på ett<br />

gynnsamt sätt. Affärsområdena Anläggning och<br />

Industri ökar i omsättning och levererar en stabil<br />

och delvis ökande lönsamhet. Vid det senaste<br />

årsskiftet bildades vårt fjärde affärsområde Fastighetsutveckling<br />

och redan efter det första halvåret<br />

ser vi att utvecklingen går åt rätt håll. Fastighetsutveckling<br />

börjar redan generera resultat och<br />

skapar synergier till de övriga affärsområdena<br />

inom vår koncern.<br />

Förtroende och engagemang<br />

Vi kan glädjas åt att vi har ett stort förtroende<br />

hos våra kunder. Det ska vi vårda på bästa sätt<br />

och vi gör det genom att fortsätta med att uppvisa<br />

det personliga engagemang som är Peabs<br />

kännetecken. Engagemang, arbetsglädje och<br />

sunt förnuft är och förblir viktiga begrepp på<br />

våra arbetsplatser.<br />

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi har<br />

en plan för att möta våra utmaningar och vi har<br />

en stark plattform för att nå vår vision om att bli<br />

Nordens Samhällsbyggare.<br />

JAN JOHANSSON<br />

VD och koncernchef<br />

PEAB är ett av Nordens ledande företag i byggbranschen. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har<br />

cirka15 000 anställda och har en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 3


Spektakulärt lyft<br />

Nu är bron som ska förena Gothia Towers på plats<br />

En tidig morgon i centrala Göteborg den 7 juni klockan 04:00 lyftes en 24 meter lång brostomme,<br />

vars uppgift är att förena Hotel Gothia Towers två torn, på plats.<br />

Den 25 ton tunga bron monterades 55 meter ovanför marken. Förutom god planering krävdes också<br />

att väder och vind samarbetade när en av Nordens största byggkranar såg till att stålkonstruktionen<br />

lyftes på plats. Peabs projektchef Patrik Svens är nöjd med arbetet.<br />

– Lyftet och monteringen gick helt enligt plan. Nu fortsätter arbetet med att montera fast brokonstruktionen<br />

och klä delar av den med glasfasad, ett arbete som beräknas färdigställas under september.<br />

Peab påbörjade utbyggnaden av Gothia Towers under hösten 2011. Projektet som är i miljardklassen<br />

kommer att bestå av tre hotellbyggnader när det står klart vid årsskiftet 2014/2015. Ett av de befi ntliga<br />

tornen byggs just nu på med sex våningar samtidigt som grundarbete pågår för det tredje tornet som<br />

kommer att bli Göteborgs högsta husbyggnad.<br />

Tillsammans med närbelägna Clarion Hotell Post kommer Göteborg inom snar framtid ha möjlighet<br />

att ta emot närmare 8 000 delegater. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats<br />

på hög nivå. Med miljöcertifi eringen BREEAM och högklassig standard är Peab med och skapar en<br />

anläggning i absolut världsklass.<br />

Peab bygger ny<br />

huvudbyggnad vid<br />

Sveriges lantbruksuniversitet<br />

Peab har fått uppdraget att bygga en ny<br />

huvudbyggnad vid Sveriges lantbruksuniversitet<br />

Ultuna i Uppsala. Beställare är Akademiska<br />

Hus Uppsala AB och kontraktssumman uppgår<br />

till 482 Mkr.<br />

Den nya huvudbyggnaden kommer att<br />

omfatta 24 000 kvm och den ska rymma<br />

lokaler för utbildning, forskning, ledning och<br />

administration. Den sex våningar höga entrédelen<br />

med en yta på 7 000 kvm ska utformas<br />

helt i trä.<br />

Uppdraget är en generalentreprenad i<br />

samverkan och byggnaden beräknas vara<br />

klar för infl yttning under våren 2015.<br />

– Det känns inspirerande och kul att få<br />

medverka i skapandet av ett modernt och<br />

levande campus, säger Peabs arbetschef<br />

Fredrik Jihammar.<br />

Nya möjligheter för unga att spela tennis<br />

– samarbetsprojekt för att ge barn möjlighet att komma in i idrottsrörelsen<br />

4 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Över en halv miljon svenskar spelar tennis regelbundet, men många av<br />

landets tennisbanor behöver upprustning. Peab har startat ett pilotprojekt,<br />

tillsammans med andra lokala aktörer, för att renovera planen i Hammarkullen<br />

i Göteborg. Under sommaren har Bostadsbolaget haft aktiviteter på tennisbanan<br />

för barn och ungdomar som ville prova på tennis. Satsningen ska<br />

bidra till att många som kanske annars inte kommer i kontakt med tennis får<br />

en chans att komma in i idrottsrörelsen.<br />

– Det här är samhällsbyggande i praktiken och så klart kan även ett litet<br />

projekt ha stor social betydelse. Många tennisbanor i miljonprogrammen<br />

behöver upprustning och här kan vi bidra för att göra nytta lokalt och ge<br />

unga killar och tjejer möjlighet till sysselsättning, inte minst under sommarlovet,<br />

säger Mattias Gustafson, regionchef på Peab.<br />

Upprustningen är ett gemensamt initiativ mellan Peab, Svenska Tennisförbundet,<br />

Tennis Göteborg, Mixgården, Bostadsbolaget och Wilson.


Media Evolution City vann<br />

Årets Stads-byggnadspris 2012<br />

Malmös Stadsbyggnadspris 2012 gick till Media Evolution City som invigdes i juni 2012. Peab<br />

har varit totalentreprenör i projektet som inneburit om- och tillbyggnad av kontorslokaler om cirka<br />

10 100 kvm inne på gamla Kockumsområdet i Malmö. Så mycket som möjligt har bevarats av de<br />

gamla K-märkta byggnaderna, därför har projektet inledningsvis innefattats av täta kontakter med<br />

Malmö muséer. Media Evolution City är en del av stadsdelen Varvsstaden som Peab både äger och<br />

utvecklar. Läs mer om Stadsbyggnadspriset 2012 på http://www.redeye.se/aktieguiden/press/<br />

pressmeddelande-wihlborgs-vinner-malmos-stadsbyggnadspris-0). Läs mer om Varvsstaden på<br />

http://www.peab.se/varvsstaden.<br />

Peabs första projekt<br />

i BREEAM-SE<br />

Peabs projekt Överby Nya Handelsplats i Trollhättan<br />

blir en av de första att certifi eras enligt nya<br />

svenska BREEM-SE, vilket innebär att alla hållbarhetsfaktorer<br />

beaktas på ett strukturerat sätt.<br />

Det resulterar i en hög miljöprestanda med tryggheten<br />

att en tredje part granskat och verifi erat att<br />

det verkligen är så för alla som kommer att vistas<br />

i området.<br />

notiser<br />

Förändringar i Peabs koncernledning<br />

Niclas Winkvist har utsetts till chef för Strategi och Affärsstöd, samt ny<br />

ledamot i koncernledningen. Han behåller i sin nya roll även ansvaret för<br />

förvärv och investeringar, och tar samtidigt det samlade ansvaret för koncernens<br />

strategiarbete, som tidigare varit fördelat på fl era medarbetare.<br />

Niclas Winkvist är 45 år, och har tidigare arbetat som CFO för Peab Industri.<br />

Peab sponsrar läger<br />

för barn med läs-<br />

och skrivsvårigheter<br />

I samarbete med Föräldraföreningen Dyslektiska<br />

barn i Ängelholm arrangerade Peab ett<br />

sommarläger i början av augusti för barn med<br />

läs- och skrivsvårigheter. På ett naturligt sätt och<br />

genom olika aktiviteter, som till exempel kanotpaddling,<br />

fi ske, bad och gemensam matlangning,<br />

fi ck barn i årskurs 6-8 träna det engelska språket<br />

och hjälp med att stärka självkänslan.<br />

Två duktiga specialpedagoger från Malmö,<br />

Kerstin Stahre och Kerstin J Nilsson, tillsammans<br />

med lärarstudenter och ideellt engagerade<br />

personer från föreningen, stod till barnens förfogande.<br />

– Vi vill engagera oss i verksamheter som<br />

stämmer med Peabs värderingar och kärnvärden<br />

– jordnära, utvecklande, personliga och<br />

pålitliga. Vi vill göra skillnad i unga människors<br />

vardag och bidra med vår kunskap om social<br />

hållbarhet, säger Carina Nilsson, kommunikatör<br />

på Peab.<br />

Mats Johansson, vice VD med ansvar för Etik och Säkerhet, lämnar i<br />

enlighet med sitt pensionsavtal sin befattning. Ansvaret för frågorna<br />

överförs till Peabs nya personaldirektör Tina Hermansson Berg som<br />

också kommer ingå i koncernledningen. Läs mer om Tina på sidan 9.<br />

Förändringarna av koncernledningen skedde per den 2 juli 2012.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 5


Framtidens bo<br />

med industrali<br />

6 PEABJOURNALEN 4/2011


Genom att bygga bostäder med hjälp av en<br />

industrialiserad process och förproducerade<br />

byggelement blir lägenheterna både billigare<br />

och färdiga fortare. Metoden kallas PGS, Peab<br />

Gemensamma System, och ger fl er människor<br />

möjligheten att bo i en nyproducerad lägenhet.<br />

Text: Julia Thorfi nn<br />

PREFABRISERING<br />

städer byggs<br />

serad process<br />

GYLLINS TRÄDGÅRD, <strong>MALM</strong>Ö. Kvarteret<br />

Pippi håller på att växa fram som en<br />

del av ett helt nytt bostadsområde, mitt i<br />

den gamla handelsträdgårdens grönska.<br />

Men hyresrätterna byggs inte på traditionellt<br />

sätt. Husens skelett sätts samman av<br />

förproducerade byggelement – till och med<br />

badrum kompletta med vask och toalettstol<br />

anländer färdiga till byggplatsen.<br />

– Förenklat kan man säga att det är lite<br />

som att bygga med lego, men det hela är en<br />

industrialiserad process som omfattar hela<br />

kedjan från förstudie till tillverkning av<br />

komponenter och metoder för montering<br />

på byggplatsen, säger Nils-Olof Nilsson<br />

som är chef för PGS.<br />

PEABJOURNALEN 4/2011 7


Ytterväggar, bjälklag, innerväggar, och andra<br />

färdiga komponenter tillverkas på Peabs<br />

fabrik i Ängelholm. Byggelementen har<br />

standardiserade gränssnitt och är förberedda<br />

för teknisk installation. Genom att göra<br />

så mycket som möjligt av arbetet i fabrik istället<br />

för på byggarbetsplatsen så kan kostnaderna<br />

sänkas och kvaliteten blir jämnare.<br />

Sedan starten 2006 har 600 bostäder<br />

byggts med PGS, från Malmö till Mälardalen.<br />

Det handlar om hyresrätter, bostadsrätter<br />

och trygghetsboenden. Metoden kan<br />

användas på hus med 3-8 våningar.<br />

Trots standardiseringen kommer inte<br />

de som fl yttar in i kvarteret Pippi eller andra<br />

bostäder byggda med PGS att märka att<br />

husen är konstruerade av förproducerade<br />

komponenter och byggda med industriell<br />

metodik.<br />

– Slutfi nishen skiljer sig inte från andra<br />

hus, utan det är processen som är annorlunda.<br />

8 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Målet är att fl er människor ska kunna njuta<br />

av att bo i nybyggda och energisnåla bostäder,<br />

säger Nils-Olof Nilsson.<br />

Metoden är kostnadseffektiv, men det<br />

är svårt att säga exakt hur mycket billigare<br />

bostäderna blir. Både planeringstiden och<br />

produktionstiden minskar avsevärt med<br />

den standardiserade processen. Tidsvinsten<br />

är cirka 30 procent.<br />

Nils-Olof Nilsson tror att PGS kan få<br />

än större spridning i framtiden. Metoden<br />

anpassas hela tiden till marknadsutvecklingen.<br />

Sedan subventionerna på bostadsbyggande<br />

försvann så efterfrågas till exempel<br />

fl er mindre lägenheter.<br />

– Vi utvecklar och förbättrar metoderna<br />

hela tiden. Vi arbetar med att ytterligare<br />

integrera projektutveckling och produktion.<br />

PGS hör defi nitivt framtiden till, säger Nils-<br />

Olof Nilsson.<br />

» Det är lite som att bygga med<br />

Lego. Badrummen levereras<br />

som kompletta moduler till<br />

byggarbetsplatsen. PGS hör<br />

defi nitivt framtiden till.«<br />

Lars Olof Nilsson, chef för PGS


Ålder 43 år Familj Två underbara döttrar, Hedda 10 och Lovisa 20 år Bor Kullavik, Söder om Göteborg Senast lästa bok Mot stormens öga<br />

av Roger Nilsson Senaste sedda fi lm Troligen en tecknad japansk barnfi lm då jag och min dotter fastnat för detta Favoritmusik Allätare<br />

– lyssnar mycket och gärna men om inspirationen tryter så blir det Kent eller Coldplay Reser gärna till Italien så ofta jag kan Äter och dricker<br />

gärna Italiensk mat och vin är favoriter Fritidsintressen Mat, vin, skidor, träning, familj, resor och vänner.<br />

Tina Hermansson Berg<br />

– Peabs nya personaldirektör<br />

– Personalfrågor har alltid legat mig<br />

varmt om hjärtat. Rollen jag erbjöds och<br />

möjligheten att få arbeta med Peabs varumärke,<br />

värderingar och samhällsbyggarambitioner<br />

tilltalade mig mycket, och det<br />

fi ck mig att fatta mitt beslut. Jag ser fram<br />

emot att ta mig an alla roliga och spännande<br />

utmaningar som den här tjänsten<br />

innebär, säger Tina.<br />

Förutom att Peab erbjöd mig en<br />

minst sagt intressant befattning, var det<br />

en annan faktor som gjorde att Tina tackade<br />

ja.<br />

– Jag har tidigare jobbat mycket internationellt<br />

vilket har inneburit mycket<br />

resor och tid borta från familjen. Nu har<br />

jag min utgångspunkt i Sverige vilket ger<br />

mig större fl exibilitet i såväl mitt privatliv<br />

som i mitt arbete.<br />

Ny spännande miljö<br />

Att arbeta med människor ser Tina som<br />

en den roligaste men också viktigaste<br />

delen i sitt arbete. Den dagliga kontakten<br />

med medarbetarna ger både energi och<br />

motivation. Det är engagemanget hos<br />

dessa som är avgörande för Peabs framtida<br />

konkurrenskraft.<br />

– Det fi nns en enorm kraft i att människor<br />

trivs och förstår sina roller på<br />

arbetsplatsen. Att personalen känner sig<br />

trygg i sin yrkesroll, har tydlig vägledning<br />

framåt och stöd i sin vardag ger en<br />

oerhörd potential för en organisation.<br />

Inkörningstiden har fungerat mycket<br />

bra och Tina känner stor förväntan och<br />

tillförsikt inför höstens utmaningar.<br />

– Mitt första intryck av Peab var<br />

mycket positivt och den känslan fi nns<br />

fortfarande kvar. Det fi nns en värme och<br />

tydlighet som tillsammans med organisationens<br />

intressanta historia och framtidsambitioner<br />

gör mig både engagerad och<br />

inspirerad i mitt arbete.<br />

Nordens bästa arbetsplats<br />

Under sin första tid på Peab har Tina<br />

ägnat en stor del av sin tid till att lära känna<br />

organisationen. Hon ser en tydlig utmaning<br />

i att förstå den bransch medarbetarna<br />

verkar i för att kunna fortsätta utveckla en<br />

långsiktig personalpolitik.<br />

– Jag är mån om att lägga tid på att<br />

skapa förståelse kring den verklighet som<br />

samtliga medarbetare lever och verkar i<br />

varje dag. Med den förståelsen i ryggen<br />

kan jag fatta beslut som påverkar perso-<br />

PROFILEN<br />

Sedan den 1 juli har Tina Hermansson Berg arbetat som personaldirektör för<br />

Peab. Tina hade egentligen inga planer på att byta från sin befattning som<br />

personaldirektör på Mölnlycke Health Care, men erbjudandet från Peab var<br />

både intressant och lockande.<br />

Text: Jesper Wendel Foto: Magnus Torle<br />

nalen i en positiv riktning.<br />

Under hösten kommer mycket arbete<br />

att läggas på arbetsmiljöfrågor där Tina<br />

vill fortsätta hitta vägar för att skapa en<br />

säker, trygg och engagerande arbetsplats<br />

för alla i Peabkoncernen. Målen är högt<br />

satta och Tina ser som en av sina viktigaste<br />

uppgifter att bidra till en arbetsplats som<br />

både chefer och medarbetare tillsammans<br />

ska utveckla till Nordens bästa.<br />

– Mitt mål är att kontinuerligt utveckla<br />

en personalstrategi som är tydligt förankrad<br />

i Peabs vision och som alla känner är<br />

relevant och tilltalande. Att samtliga medarbetare<br />

ska kunna känna att de arbetar<br />

på Nordens bästa arbetsplats är en viktig<br />

målsättning för Peab och koncernledningen.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 9


Med måltide<br />

10 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Peab skapar mötesplats för


INBÄDDAT I TÄT GRÖNSKA, på en<br />

kulle alldeles invid den slingrande kanalen,<br />

låg tidigare ett slitet rött skjul där hugade<br />

parkfl anörer genom åren kunnat köpa allt<br />

från glass till grekiskt taverna-käk. Nu har<br />

skjulet förvandlats till en sober, vilsam och<br />

stilren mötesplats där mat- och vinkultur<br />

är den bärande affärsidén.<br />

– Det ska kännas som att sitta i sitt<br />

eget vardagsrum. Att gästerna blir avslappnade<br />

och känner sig som hemma är väldigt<br />

viktigt, säger Peter J Skogström.<br />

Mat i nordisk stil<br />

Mat & Vin är inte en restaurang i vanlig<br />

bemärkelse. Konceptet har Peter utvecklat<br />

n i fokus<br />

mat och vin i Malmö<br />

KUNDFOKUS<br />

Mitt i Malmös gröna lunga Slottsparkens ligger<br />

Mat & Vin, en ny gastronomisk pärla för alla matglada<br />

att utforska. Här har matentreprenören och<br />

Årets Kock-vinnaren Peter J Skogström tillsammans<br />

med Peab skapat en hemtrevlig mötesplats<br />

där måltiden står i centrum.<br />

Text: Julia Thorfi nn Fotograf: Måns Jensen<br />

under de senaste 12 åren på gården Stolpaberga<br />

utanför Malmö. Tanken är en plats<br />

där mat, vin och trivsel står i centrum för<br />

den som vill hålla bröllop, möten, konferenser<br />

eller produktlanseringar.<br />

Dessutom hålls här matlagningskurser<br />

fl era gånger i veckan, där amatörer får<br />

tillfälle att lära sig av proffsen. Råvarorna<br />

är lokala och rätterna som skapas av kockarna<br />

och gästerna tillsammans går i nordisk,<br />

avskalad stil med rena smaker.<br />

Sedan april i år har Peter fl yttat med<br />

sig konceptet från landet och in till stan.<br />

Det krävdes ett rejält ansiktslyft av lokalen<br />

för att skapa den rätta känslan.<br />

– Måltiden berör alla, och genom att<br />

mötas över mat och dryck skapas en avslappnad<br />

och behaglig stämning. Alla kan<br />

vara delaktiga på något sätt, säger Peter.<br />

Flexibla lokaler<br />

Köksavdelningen är öppen och har fyra<br />

kök där kursdeltagarna kan arbeta. Det<br />

fi nns en mysig lounge-del med stora<br />

glaspartier ut mot en terrass, och ett långbord<br />

med plats för många. På fl era ställen<br />

fi nns skjutdörrar som gör att lokalens<br />

storlek kan anpassas till antalet deltagare.<br />

– Det viktigaste för mig var att skapa<br />

en fl exibilitet i lokalen. Vi har grupper<br />

som är mellan 10 och 80 personer, berättar<br />

Peter.<br />

Inredningen har skapats av arkitekten<br />

Karin Sandquist tillsammans med Peter<br />

och hans fru Marie, som är konditor och<br />

dessertchef på Mat & Vin. Peab har utfört<br />

själva ombyggnaden.<br />

– Jag valde Peab för att de erbjöd en<br />

bra totalentreprenad. Samtidigt var jag<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 11


ädd för att jag som liten kund skulle försvinna,<br />

men jag blev verkligen positivt<br />

överraskad av det personliga bemötandet<br />

som jag har fått av Peab, säger Peter.<br />

Byggprocessen tog fyra månader.<br />

Peabs platschef Johan Stenberg har arbetat<br />

med många stora projekt genom åren, och<br />

tyckte det var speciellt att få ett mindre<br />

uppdrag.<br />

– Vi fi ck väldigt fi n kontakt och har<br />

jobbat nära varandra under hela processen.<br />

Jag tycker själv om mat, så det var ett kul<br />

och annorlunda projekt, säger Johan. I de<br />

stora projekten är detaljerna lika viktiga<br />

som här, men nu var ledtiderna mycket<br />

snabbare och vi kunde verkställa besluten<br />

direkt, fortsätter han.<br />

Entreprenörskapet i fokus<br />

Peter J Skogström blev Årets Kock 2006<br />

och var under många år medlem av svenska<br />

kocklandslaget. Men det är inte bara kärleken<br />

till maten som driver honom, utan<br />

själva entreprenörskapet. Förutom Mat &<br />

Vin är Peter ägare till ett fl ertal andra restauranger.<br />

– Det blir ju roligare när man gör<br />

något som kunden gillar. Jag står fortfarande<br />

vid grytorna, men att driva affärer har blivit<br />

en allt större del av mitt yrkesutövande,<br />

avslutar Peter.<br />

12 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Skånsk Råbock<br />

med bön- och kantarellsallad<br />

10 personer<br />

1,5 – 2 kg råbock<br />

1 liter buljong<br />

150 gram fondgrönsaker: morötter,<br />

selleri, palsternacka, lök, vitlök<br />

2 matskedar tomatpuré<br />

5 deciliter rött vin; typ rioja<br />

smör, salt, peppar<br />

400 gram kantareller<br />

600 gram blandade bönor<br />

1st citron, skal rivet<br />

1 knippe bladpersilja<br />

2 styck rödlök<br />

smör och olja<br />

Beredning:<br />

Köttet: Stycka och putsa köttet enligt anvisningarna och spara putset till såsen.<br />

Krydda steken med salt, peppar och bryn tills den fått fi n färg. Stek klart i ugnen på<br />

150 grader i 15- 20 minuter (52 grader i kärntemp). Tag ut och låt vila i 5 minuter<br />

innan servering.<br />

Sås: Börja med att bryna fondgrönsakerna kraftigt med putset från steken, tillsätt<br />

rödvinet och tomatpurén, reducera till att hälften återstår och slå sedan på buljongen.<br />

Koka till en tredjedel återstår, smaka av med rödvin, salt och peppar (ev smör).<br />

Grönsakerna: Putsa och rensa kantarellerna. Förväll bönorna i kokande saltat<br />

vatten och kyl sedan i kallt vatten. Skär ner bönorna i snygga bitar och strimla<br />

löken. Stek kantarellerna i smör och vänd mot slutet i citron-skalet, bönorna och<br />

löken. Avsluta med att smaka av med salt, peppar och persilja.<br />

Fakta: Peter J Skogström<br />

Äter helst: grillat, året om<br />

Favoritråvara: sparris<br />

Blir helst bjuden på: skaldjur<br />

Bästa kockknepet: en skvätt vinäger i såsen precis<br />

innan servering<br />

Matdröm: att åka till Tokyo och fördjupa sig i den<br />

japanska matkulturen, de älskar verkligen sina råvaror


NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

Malm<br />

på väg<br />

Premiären för gruvbrytningen i Northland Resources två gruvor i<br />

Kaunisvaara rycker snabbt närmare och allt fl er länkar i den omfattande<br />

logistikkedjan tar form. I april fi ck Peab förtroendet att även ansvara för<br />

lastbilstransporterna, ett projekt värt drygt 5 miljarder svenska kronor.<br />

Text: Johan Bergquist<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 13


ÄNNU EN PUSSELBIT i uppstarten av<br />

Northland Resources två järnmalmsgruvor<br />

i Kaunisvaara föll på plats den 12<br />

april i år. Denna gång var det lastbilstransporten<br />

av malm mellan gruvan och omlastningsstationen<br />

i Pitkäjärvi det gällde<br />

och även denna gång fi ck Peab förtroendet.<br />

Som brukligt när det handlar om<br />

gruvprojekt rör det sig om svindlande<br />

siffror, både när det gäller pengar, volymer<br />

och resurser. Hela avtalet, som löper<br />

fram till 2021 är värt 750 miljoner amerikanska<br />

dollar, vilket motsvarar cirka 5 miljarder<br />

svenska kronor.<br />

Uppdraget innebär att Peab, genom<br />

sitt transportföretag Cliffton, tar emot<br />

malmen från anrikningsverket vid gruvan<br />

och lastar den på bilarna. Sedan transporteras<br />

malmen de 160 kilometrarna till<br />

Pitkäjärvi där den lastas om för vidare<br />

transport med järnväg mot Narvik. Produktionen<br />

kommer att starta under sista<br />

kvartalet 2012 och distributionen till<br />

kunder inleds första kvartalet 2013.<br />

I praktiken innebär det att lastbilarna<br />

kommer att gå utan uppehåll dygnet runt.<br />

Hur många det blir per dygn är dock<br />

oklart i dagsläget. I Sverige är det nämligen<br />

inte tillåtet att köra lastbilsekipage med<br />

högre bruttovikt än 60 ton annat än för<br />

enstaka specialtransporter.<br />

– I dag räknar vi med att det kommer<br />

att krävas 110 ekipage som rullar kontinuerligt<br />

dygnet runt sju dagar i veckan vid<br />

full produktion, säger Lars Olofsson,<br />

ansvarig för de nya gruvprojekten inom<br />

14 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Peab. Det skulle innebära en bil var fjärde<br />

minut. Men om vi får dispens från Trafi kverket<br />

och kan köra med lastbilar som har<br />

90 tons totalvikt kommer vi att klara oss<br />

med 52 bilar.<br />

Fördelar med färre bilar<br />

Oavsett vilket, är det bilar som Cliffton<br />

inte har idag. Därför räknar Lars Olofsson<br />

med att de kommer att behöva köpa in ett<br />

stort antal ekipage. Totalt över kontraktstiden<br />

handlar det om ungefär 200 dragbilar<br />

som kommer att behöva köpas in<br />

förutsatt att dispensen beviljas.<br />

– Eftersom bilarna kommer att rulla<br />

40 000 mil per år kommer de att bytas ut<br />

ungefär vart annat år, säger Lars Olofsson.<br />

Däremot räknar vi med att släpvagnar<br />

och byggnationer kommer att leva<br />

minst dubbelt så länge.<br />

Han har dock goda förhoppningar<br />

om att Trafi kverket kommer att bevilja<br />

dispensansökan eftersom det fi nns många<br />

fördelar med tyngre men färre ekipage.<br />

– Vägarna håller bättre och miljön<br />

utsätts för mindre belastningar. Dessutom<br />

utsätts de närboende för mindre trafi k.<br />

Att det ur totalekonomisk synvinkel<br />

är att föredra är även det ett starkt argument.<br />

Cliffton har redan genomfört testkörningar<br />

med 80-90 tons ekipage med<br />

gott resultat.<br />

Bostadsfrågan en utmaning<br />

Men det behövs naturligtvis även duktigt<br />

folk bakom ratten. Cliffton planerar att<br />

»Vi räknar med att det kommer att krävas<br />

110 ekipage som rullar 24 timmar per dygn,<br />

sju dagar i veckan fram till år 2021. Det<br />

skulle innebära en bil var fjärde minut.«<br />

Lars Olofsson, ansvarig för de nya gruvprojekten inom Peab<br />

anställa drygt 300 chaufförer vilket innebär<br />

att projektet totalt kommer att sysselsätta<br />

330 personer.<br />

Att få tag på chaufförer lär inte bli<br />

något problem. Cliffton har redan en stor<br />

verksamhet i Svappavaara och dessutom<br />

en lista med namn på ett hundratal personer<br />

som visat intresse för att arbeta hos dem.<br />

– Problemet är inte personal utan<br />

bostäder, menar Lars Olofsson. I de övriga<br />

gruvprojekten kör vi sju dagar arbete och<br />

sju dagar ledighet. Det gör att folk har<br />

möjlighet att fl yga hem mellan varven.<br />

Men när det gäller transporter på väg<br />

fungerar inte det upplägget, eftersom det<br />

fi nns regler för kör- och vilotider, en<br />

chaufför får bara köra nio timmar per<br />

dygn.<br />

– Visserligen går det att pendla tio<br />

mil, men det är tufft. Från orter längre<br />

bort tar det två och en halv timme och det<br />

fungerar ju inte. Därför har Cliffton planer<br />

på att sätta upp ett modulboende till dess<br />

att bostadsbristen i Pajala hunnit byggas<br />

bort. Där ska chaufförerna kunna hyra in<br />

sig till en vettig peng.<br />

– Det är ju lite problematiskt, eftersom<br />

hela Norrbotten är i behov av folk,<br />

säger Lars Olofsson. Det är verkligen ingen<br />

lågkonjunktur här.<br />

Positivt för Cliffton<br />

Kontraktet med Northland innebär att<br />

Cliffton i ett slag expanderar kraftigt i<br />

norr, vilket är ganska anmärkningsvärt<br />

med tanke på att det inte var många år


sedan de etablerade sig där.<br />

– Det har gått mycket bra, får man säga,<br />

konstaterar Lars Olofsson. Vi etablerade<br />

Cliffton här uppe 2008 och har växt med<br />

en miljard i omsättning. Vi arbetar även<br />

med LKAB och förhandlar om en del<br />

andra stora kontrakt just nu.<br />

Clifftons gruvrelaterade verksamhet<br />

har växt så mycket att de startat en särskild<br />

avdelning, Cliffton Mining, som enbart<br />

arbetar med just detta.<br />

Men projektet för Northland Resources<br />

är det hittills i särklass största och det<br />

innebär givetvis en hel del utmaningar,<br />

inte minst med tanke på att allt måste<br />

rulla inom kort.<br />

– Det fi nns hur många utmaningar<br />

som helst, skrattar Lars Olofsson.<br />

Arbetar för högtryck<br />

Bland annat fi nns det fortfarande en hel<br />

del frågetecken som måste rätas ut. Hur<br />

kommer vägarna att hålla? Vilka bruttovikter<br />

och axellaster kommer att tillåtas?<br />

Och kommer den planerade genvägen,<br />

som kortar sträckan med tre mil, att byggas<br />

och i så fall när? Nya tekniska lösningar på<br />

fordonssidan kommer säkert också att<br />

komma under resans gång, liksom nya<br />

krav som Cliffton måste förhålla sig till.<br />

– Det fi nns mängder med saker som<br />

måste vara lösta eller utredda innan vi kör<br />

igång. Så vi jobbar för högtryck just nu.<br />

För ögonblicket är det dessutom ganska<br />

få personer som jobbar med projektet.<br />

De som i dagsläget arbetar med<br />

”Route 395” som projektet döpts till<br />

internt är, förutom Lars Olofsson, Peter<br />

Engström, ansvarig för Cliffton Mining,<br />

Terése Edholm, Michael Ahlander och<br />

Peter Bohm.<br />

– Vi har anställt en logistikchef och<br />

arbetschefen för projektet börjar i mitten<br />

av augusti berättar Lars Olofsson. Vi<br />

arbetar hårt med att rekrytera ytterligare<br />

nyckelpersoner som kommer att vara delaktiga<br />

i uppbyggnaden av organisation,<br />

system och rutiner.<br />

NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

Peab har dessutom<br />

fått uppdraget<br />

att bygga en<br />

omlastningsterminal<br />

utanför Svappavaara<br />

Peab har fått uppdraget att bygga en<br />

ny omlastningsterminal i Pitkäjärvi utanför<br />

Svappavaara. Beställare är Northland<br />

Logistics AB och kontraktssumman uppgår<br />

till 151 Mkr.<br />

Vid omlastningsterminalen ska den<br />

järnmalm som brutits och förädlats till koncentrat<br />

vid gruvanläggningen i Kaunisvaara<br />

utanför Pajala, lastas om från lastbil till tåg.<br />

Från Pitkäjärvi transporteras sedan koncentratet<br />

på Malmbanan till Narviks hamn<br />

i Norge.<br />

Arbetet har påbörjats och anläggningen<br />

ska vara färdig för att ta i bruk vid<br />

årsskiftet 2012-13.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 15


16 PEABJOURNALEN 3/2012 4/2011


NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

Hållbar stadsutveckling var Peabs tema under årets<br />

almedalsvecka i Visby. En namnkunnig panel deltog<br />

för att diskutera vem som bär ansvaret.<br />

Text: Emil Eriksson<br />

Hållbar<br />

stadsutveckling<br />

hett i Visby<br />

Maria Wetterstrand,<br />

grön debattör<br />

Peter Danielsson,<br />

kommunstyrelsensordförande<br />

i Helsingborg<br />

Peter Örn leder<br />

regeringens<br />

delegation för<br />

hållbara städer<br />

I EN MÄKTIG KYRKORUIN, omgjord<br />

till seminarielokal med plats för hundratals<br />

personer, höll Peab sitt seminarium<br />

under årets almedalsvecka. Det heta ämnet<br />

”Hållbar stadsutveckling” lockade hundratals<br />

besökare som fi ck många skratt<br />

genom moderatorn Johan Wester, som<br />

alltid lyckas förena humor och viktiga<br />

samhällsfrågor.<br />

Det var ett trevligt och konstruktivt<br />

panelsamtal, även om åsikterna gick isär<br />

om hur frågan ska angripas.<br />

– Det är kul att jobba för ett hållbart<br />

samhälle. Det handlar om att planera städer<br />

för gång, cykel- och kollektivtrafi k, sa<br />

Maria Wetterstrand, grön debattör.<br />

Peter Danielsson, kommunstyrelsens<br />

ordförande i Helsingborg, höll med. Men<br />

såg också frågan ur ett större perspektiv.<br />

– Vi ser fl era utmaningar i Helsingborg.<br />

Vi behöver förtäta staden när vi ser<br />

en naturlig urbanisering mot Stockholm,<br />

Göteborg och Skåne. Det handlar exempelvis<br />

om att lyfta fram miljonprogramsområdena<br />

med bättre möjlighet att cykla<br />

och gå. Bilen är också viktig, men kommer<br />

ha en annan roll i framtiden. Även mjuka<br />

perspektiv genomsyrade samtalet. Peter<br />

Örn som leder regeringens delegation för<br />

hållbara städer talade om människan och<br />

staden.<br />

– Staden har en själ, en identitet, ett<br />

liv. Det är det innersta med staden. Då<br />

måste man börja med människan, sa han.<br />

Hållbar stadsutveckling<br />

är att ta ansvar<br />

Trots de olika infallsvinklarna var panelen<br />

rungande överens om att hållbar stadsutveckling<br />

är en framtidsfråga som måste få<br />

ökat utrymme i debatten.<br />

– För Peabs del handlar hållbar stadsutveckling<br />

om samverkan och att ta ansvar.<br />

Det handlar om att hitta små steg<br />

mot ett mer hållbart samhälle, sa Kristina<br />

Gabrielii, miljöchef på Peab.<br />

– Vi ser exempel på detta vid det<br />

gamla varvsområdet Kockums i Malmö<br />

som utvecklats till ett område med hållbarhetscertifi<br />

ering med gröna ytor och<br />

gröna jobb. Människor mår bra av detta,<br />

fortsatte Kristina Gabrielii.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 17


Moderator Johan Wester höll god stämning i den fullsatta kyrkoruinen.<br />

Hållbar stadsutveckling innebär också mer<br />

än miljö. Stadsutveckling är vitt och brett.<br />

Det handlar om hållbarhet både i ekonomiska,<br />

ekologiska och sociala frågor. Vad<br />

är det viktigaste för en hållbar stad?<br />

– Det sociala perspektivet har ofta<br />

halkat efter i dessa frågor. Det behövs fl er<br />

modeller för sociala effekter, menar Peter<br />

Danielsson. Peter Örn instämde med att<br />

dessa även måste bli mätbara.<br />

– Klarar vi inte av klimatfrågan, så<br />

kommer ekonomin att haverera på sikt,<br />

sa Maria Wetterstrand. Miljöfrågorna<br />

behöver fokuseras. Det får inte plats fl er<br />

bilar i svenska städer, fortsatte hon. Än så<br />

länge är det dock bara Peab som inom<br />

branschen tar ett stort samhällsansvar.<br />

– Vår vision är att vara Nordens sam-<br />

Sweden Green Building Council är en<br />

ideell förening som ägs av medlemmarna<br />

och verkar för grönt byggande. Peab är<br />

en av 170 medlemmar. Sweden Green<br />

Building Council administrerar och<br />

utbildar i miljöcertifi eringssystem. Nu är<br />

18 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

hällsbyggare. En del i detta är att vi är väldigt<br />

lokala. Vi fi nns i de fl esta kommuner<br />

och valde även att vara kvar i Norrland<br />

när andra försvann, sa Kristina Gabrielli.<br />

Olika aktörer måste ta ansvar<br />

för hållbarhet<br />

Vem bär egentligen ansvaret? Frågan om<br />

hållbara städer är ett politiskt ansvar, men<br />

politiker kan inte uppfi nna lösningar utan<br />

företagen måste ligga i framkant och driva<br />

utvecklingen med kraft.<br />

Maria Wetterstrand pratade om att<br />

framtidens lösningar måste visas upp av<br />

pionjärer som går före och visar de bästa<br />

lösningarna. Hon fi ck medhåll från Kristina<br />

Gabrielii, men som också tydliggjorde ett<br />

politiskt ansvar för långsiktigheten.<br />

upprättandet av en svensk manual för<br />

BREEAM-klassifi cering mycket nära.<br />

Sweden Green Building Council, SGBC,<br />

och brittiska BRE, Building Research<br />

Establishment Limited, är nu överens<br />

om kriteriernas innehåll i den svenska<br />

– Vi kan bidra till en hållbar utveckling.<br />

Men vi behöver en politisk agenda med<br />

tydliga riktlinjer som inte förändras vart<br />

fjärde år. Det är ett krav för att vi ska kunna<br />

vara Nordens samhällsbyggare, sa hon.<br />

Det handlar även om att locka till sig<br />

framtidens arbetskraft. Morgondagens<br />

medarbetare vill se företag som tar ansvar<br />

för sin omvärld.<br />

– Ingen kan frånsäga sig ansvaret för<br />

miljö och samhällsansvar. Det handlar<br />

inte längre bara om att göra vinst, utan att<br />

skapa samhällsnytta. De företag som går<br />

framåt i dessa frågor kommer också locka<br />

de unga medarbetarna som vill vara med<br />

och ta ansvar för dessa frågor, sa Peter Örn.<br />

Mer går att göra från politiskt håll<br />

Det fi nns fortfarande hinder som upp-<br />

Peab värd för SGBC:s medlemsm<br />

I mitten av juni var Peab värd för Sweden Green Building<br />

Council’s medlemsmöte med fokus på hållbara stadsdelar.<br />

Det blev ett lyckat möte med cirka 35 deltagare.<br />

manualen BREEAM-SE. Det meddelade<br />

Bengt Wångren, VD SGBC, på mötet<br />

hos Peab. Den svenska adaptionen av<br />

miljöklassifi ceringssystemet BREEAM<br />

Commercial som används för att certifi era<br />

kommersiella kontor och handelsfastighet<br />

har tagits fram av medlemmarna i SGBC.<br />

Syftet med den svenska anpassningen är<br />

att det ska bli lättare att miljöklassa byggprojekt<br />

med kriterier anpassade till svenska<br />

lagar och metoder. Intresset för att miljö-


Stort intresse när Peab bjöd in till seminarium om hållbar statsutveckling under Almedalsveckan.<br />

kommer när städer ska byggas på ett hållbart<br />

sätt. Almedalsveckan har ett tydligt<br />

politiskt innehåll och därför diskuterades<br />

vad politikerna kan göra framöver.<br />

– 15 hinder för hållbar stadsutveckling<br />

har nu lämnats till regeringen. Det<br />

handlar om samverkan mellan myndigheter<br />

och nya direktiv. Om man löser dessa<br />

punkter skulle mycket bli bättre, infl ikade<br />

Peter Örn.<br />

– Kompetensen i dessa frågor är ofta<br />

hög inom politiken. Det är roligt att Peab<br />

också jobbar med miljöfrågor, i en annars<br />

konservativ byggbransch, sa Maria<br />

Wetterstrand.<br />

Samtliga paneldeltagare var överens<br />

om att frågan om hållbara städer är<br />

brännhet och kommer diskuteras mer<br />

öte<br />

certifi eras enligt BREEAM-SE är stort<br />

och i dagsläget är det fl era projekt som<br />

väntar på att certifi eras enligt denna<br />

metod. Helen Pineo, BREEAM Communities<br />

Manager, från BRE Global i London,<br />

berättade om miljöklassning av stadsdelar<br />

med hjälp av BREEAM Communites.<br />

Peab delade med sig av de positiva erfarenheterna<br />

som identifi erats i stadsdelen<br />

Varvsstaden i Malmö, där en miljöcertifi ering<br />

enligt BREEAM Communites påbörjats.<br />

framöver. Nyckeln till framgång är samverkan<br />

mellan olika aktörer.<br />

Paneldiskussionen avslutades med<br />

mingel i den ståtliga kyrkoruinen, som<br />

Peab varit med och renoverat. Liksom<br />

framtidens hållbara städer krävs samverkan<br />

– är det precis vad Almedalsveckan<br />

också handlar om. Att olika aktörer<br />

gemensamt diskuterar och tar ansvar för<br />

viktiga framtidsfrågor.<br />

Faktorer för olika typer<br />

av certifi ering i Sverige<br />

Energi<br />

Material<br />

Innemiljö<br />

Vatten<br />

Förvaltning<br />

Byggavfall<br />

Infrastruktur/kommunikation<br />

Ekologi och plats<br />

Föroreningar<br />

Process/innovation<br />

GreenBuilding<br />

Miljöbyggnad<br />

BREEAM<br />

LEED<br />

Antal certifi erade och registrerade byggnader<br />

i Sverige<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Dec 09<br />

Jun 10 Dec 10 Jun 11 Dec 11 Jun 12<br />

GreenBuilding<br />

Miljöbyggnad<br />

LEED<br />

BREEAM<br />

Målet är att så många svenska byggnader som<br />

möjligt ska bli miljöcertifi erade och på så sätt bidra<br />

till ett hållbarare samhälle.<br />

En miljöcertifi ering är en objektiv bedömning av hur<br />

miljömässigt hållbar en byggnad är. Med hjälp av<br />

ett certifi eringssystem får en byggnad ett certifi kat<br />

och en prestanda, vilket är starkt efterfrågat på<br />

marknaden. Det fi nns ett fl ertal certifi eringssystem i<br />

världen. Sweden Green Building Council har valt ut<br />

fyra certifi eringssystem som passar olika typer av<br />

byggnader och fastighetsägare i Sverige; Green-<br />

Building, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.<br />

PEABJOURNALEN 4/2011 20


NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

20 PEABJOURNALEN 3/2012 4/2011


På rätt spår<br />

Peab har blivit en viktig aktör i Norge när det gäller<br />

järnvägsprojekt. Hög säkerhet och full kontroll på logistiken<br />

är några av framgångsfaktorerna.<br />

PEABJOURNALEN PEABJOURNALEN 3/2012 4/2011 21


NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

Trots att arbetet sker nära järnvägen och<br />

tågen passerar som vanligt har inga olyckor<br />

sett – att följa säkerhetsföreskrifterna är<br />

alltid mycket viktigt.<br />

PEAB I NORGE HAR under de senaste<br />

fem åren fokuserat på att bygga upp en<br />

projektgrupp som specialiserat sig på<br />

renovering och nybyggnation av järnvägsprojekt.<br />

Bland annat har man byggt om<br />

järnvägsstationerna Vestfossen, Grua och<br />

Harestua samt sex järnvägsbroar i Oslo<br />

och Tønsberg.<br />

Just nu sker liknande projekt på ett<br />

fl ertal platser runt om i Norge. Det är<br />

bråda tider.<br />

– Under våren har vi fått in och satt<br />

igång fl era spännande infrastrukturprojekt,<br />

säger den nöjda anläggningschefen Thorbjørn<br />

Eng. Han är stolt över att Peab har<br />

hittat en nisch där erfarenhet och sakkunskap<br />

har stor betydelse.<br />

– Det visar att vår långsiktiga satsning<br />

gett resultat och vi kan återanvända<br />

den kunskap som byggs upp mellan de<br />

olika projekten, fortsätter han.<br />

Flera projekt i gång<br />

Det senast inkomna infrastrukturprojektet<br />

är ombyggnaden av Ensjø tunnelbanesta-<br />

22 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

tion i Oslo. Peabs regionchef Ivar Roland<br />

är nöjd med att ha fått ett så tydligt samhällsbyggnadsprojekt<br />

mitt i stadens centrum.<br />

Peab kommer att bidra till förnyelse<br />

och upprustning till ett attraktivt bostadsområde.<br />

Kontraktssumman uppgår till cirka<br />

129 miljoner svenska kronor, och<br />

byggtiden är 12 månader.<br />

Stationen kommer att upplevas som<br />

exklusiv med ytan av glas, stål och granit.<br />

Utmaningen är att tunnelbanan ska fungera<br />

obehindrat utan driftstopp under hela<br />

byggtiden.<br />

– Vi vill ha en så säker och smidig<br />

byggprocess som möjligt därför är det<br />

viktigt att säkerställa säkerheten och<br />

logistiken mellan resenärer och våra<br />

arbetstider, säger Ivar Roland.<br />

Säkerheten a och o<br />

På Furumo station i Harestua är det också<br />

full fart på verksamheten både nära och<br />

under spåren. Tågen på Gjøvikbanan<br />

kommer och går som vanligt under tiden<br />

som Peab bygger nya tunnlar och moder-<br />

niserar omgivningarna. Säkerheten är<br />

primär vid ett sådant projekt och logistiken<br />

utmanande.<br />

När projektet är klart kommer det<br />

innefatta bland annat en ny perrong, fl era<br />

busskurer och ett stort antal parkeringsplatser.<br />

Det är mycket som ska göras under<br />

kort tid. Stationen kommer bli ett viktigt<br />

nav i ett helt nytt bostadsområde som<br />

samtidigt växter fram.<br />

– Det är ett krävande arbete och vi<br />

har kort tid på oss. Då är det extra viktigt<br />

med medarbetare som har stor erfarenhet<br />

av liknande projekt, säger Sveinung<br />

Holm, arbetschef på Peab.<br />

Allt ska vara färdigt till november<br />

2012.<br />

– Utmaningen är att uppdraget påverkas<br />

av järnvägstrafi ken, allt måste fl yta<br />

på som planerat. Hålltiderna är viktiga.<br />

För att fl ytta en betongtunnel på fl era<br />

hundra ton krävs precision och total kontroll.<br />

Mycket kan hända så det råder full<br />

»back-up« på all utrustning. Men hittills<br />

har det gått väldigt bra, och det verkar


som att vi kommer hålla tidsplanen,<br />

avslutar Sveinung, innan han skyndar iväg<br />

till ett planeringsmöte.<br />

Pågående järnvägsprojekt i Norge<br />

Furumo, Hadeland: Ny järnvägstation,<br />

kontraktsumma cirka 68 Mkr, klar november<br />

2012<br />

Ensjø tunnelbanestation, Oslo: Ny<br />

modern t-banestation, kontraktsumma<br />

cirka 129 Mkr, klart hösten 2013<br />

Tömmerterminal, Kongsvinger:<br />

Utbyggnad och modernisering, kontraktsumma<br />

cirka 8 Mkr, klart hösten 2012<br />

Postterminalen, Oslo: Rivning av postterminalen<br />

över spår 1 Oslo S, kontraktsumma<br />

cirka 14 Mkr, klart hösten 2012<br />

Spikkestad och Heggedal: Modernisering<br />

av järnvägsstationerna, kontraktsumma<br />

cirka 145 Mkr, klar november 2012<br />

Cykelbro, Heggedal: Cykelbro över<br />

Heggedal järnvägstation, kontraktsumma<br />

cirka 28 Mkr, klar sommaren 2012.<br />

ANALYS AV ANDERS HASKEL<br />

Det är lätt att få intrycket att en av få vettiga<br />

placeringar är att placera pengarna så säkert<br />

som möjligt på ett bankkonto eller att möjligen<br />

sträcka sig till att investera i företagsobligationer<br />

med några procent högre avkastning<br />

än vad banken kan erbjuda. Att ta högre risk<br />

än så betraktas som ganska dumdristigt.<br />

Aktiemarknaden är av många utdömd. Men<br />

det är ett synsätt och en strategi som kan<br />

visa sig alltför enögd.<br />

En långsiktigt klok placeringsstrategi<br />

består av fl era olika byggstenar där även<br />

aktier har en plats att fylla. Resonemanget<br />

kan låta bakvänt men det gäller inte minst<br />

efter ett decennium med en totalt sett svag<br />

avkastning på aktier och fl era stora nedgångar.<br />

Förklaringen är att aktier sällan värderats<br />

så lågt som idag. Det kommer inte ens att<br />

krävas någon vinsttillväxt att tala om för att<br />

många aktier ändå ska kunna ge sina ägare<br />

en hyfsad avkastning jämfört med andra<br />

placeringsalternativ.<br />

Låt oss plocka samman en portfölj med<br />

aktier som på börsen värderas till 10-12<br />

gånger vinsten. Aktierna representerar bolag<br />

som med en stark marknadsposition tillhör<br />

de ledande inom sitt respektive område.<br />

Bolagen har dessutom en stark balansräkning<br />

och stabila fi nanser.<br />

Även i ett läge där skuldkrisen i västvärlden<br />

leder till en långvarigt svag konjunktur<br />

kommer många sådana företag att kunna<br />

leverera stabila vinster som med dagens<br />

börsvärderingar motsvarar en avkastning på<br />

cirka 8-10 procent av börsvärdet.<br />

När tillväxtutsikterna är svaga behövs<br />

inte så mycket pengar i verksamheten. Då<br />

kan en stor del av vinsten, åtminstone 50<br />

procent, delas ut till aktieägarna. Bara det<br />

Chans till bra<br />

aktieplaceringar<br />

trots utdragen<br />

kris<br />

ger en avkastning på cirka 5 procent per år.<br />

Vi antar dessutom att en bukett med kvalitetsföretag<br />

i genomsnitt kommer att växa med<br />

3-4 procent per år och att aktiekurserna långsiktigt<br />

håller jämna steg med tillväxten. Företagen<br />

växer genom att utveckla nya produkter,<br />

genom att ta marknadsandelar från<br />

svagare konkurrenter samt genom en del<br />

förvärv av kompletterande verksamheter.<br />

Aktieägare kan i så fall långsiktigt räkna<br />

med en totalavkastning på kanske 8 procent<br />

per år. Det låter inte särskilt mycket för den<br />

som var med under de gyllene åren på 1980-<br />

och 90-talen då genomsnittsavkastningen<br />

under långa perioder låg över 20 procent per<br />

år.<br />

Men det är fel att jämföra med en period<br />

som på många sätt var exceptionell då dessutom<br />

avkastningen på konkurrerande ränteplaceringar<br />

var betydligt högre än vad den är<br />

idag. Lika fel är det att döma ut aktier med de<br />

senaste årens svaga facit som argument.<br />

En kurstillväxt med de 3-4 procent som<br />

krävs per år för att tillsammans med årliga utdelningar<br />

nå ett rimligt avkastningskrav innebär<br />

att en aktie som idag kostar 100 kronor<br />

måste ha stigit till 116-122 kronor om fem år.<br />

Att denna ganska måttliga kursuppgång<br />

är tillräcklig hänger samman med att kravet<br />

på avkastning kan sättas lägre än kanske<br />

någon gång tidigare. Ett synsätt som åtminstone<br />

gäller om avkastningsmöjligheterna<br />

ställs i relation till de 1-1,5 procent som längre<br />

svenska statsobligationer ger i ränta.<br />

Totalt räcker det att Stockholmsbörsens<br />

index under 2017 är tillbaka på 2007 års nivå<br />

för att aktieägare ska ha fått en rimlig avkastning<br />

under de kommande fem åren. Det<br />

känns ju absolut inte som någon orimlig utveckling.<br />

Inte ens med en utdragen eurokris.<br />

} Anders Haskel, fristående börsanalytiker. Anders Haskel har lång erfarenhet av aktiemarknaden från<br />

olika befattningar i bank och som börskrönikör i fl era affärstidningar.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 23


ARBETSPLATSMILJÖ – SÄKERHET<br />

Peab tar kr<br />

att minska<br />

24 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

24 PEABJOURNALEN 4/2011


afttag för<br />

olyckorna<br />

Peab sätter säkerheten på arbetsplatsen i första<br />

rummet. Det har man alltid gjort, men under 2012<br />

har ett kraftfullt arbete inletts för att minska antalet<br />

arbetsplatsolyckor.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 25<br />

PEABJOURNALEN 4/2011 25


»Det spelar ju ingen roll<br />

hur bra reglerna är<br />

om de inte följs«<br />

ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER<br />

som ska förebygga olyckor har funnits<br />

länge inom företaget, men trots det så<br />

drabbas många av Peabs medarbetare av<br />

både små och stora olyckor varje år. Vid<br />

en analys visade det sig att reglerna inte<br />

efterlevdes som man önskat.<br />

– Det spelar ju ingen roll hur bra<br />

reglerna är om de inte följs, säger Maria<br />

Johansson som är arbetsmiljöchef på<br />

Peab.<br />

Därför har reglerna reviderats, men<br />

framför allt har man satsat på att förtydliga<br />

dem till medarbetarna. Reglerna ska sitta<br />

uppe på synligt ställe på arbetsplatsen och<br />

alla nya medarbetare ska introduceras i<br />

säkerhetsföreskrifterna. Arbetsmiljö är en<br />

prioriterad fråga på alla möten under året,<br />

på alla nivåer.<br />

Det visade sig också att det ofta inte<br />

fi ck någon konsekvens om reglerna inte<br />

följdes. Ansvariga chefer lät problemet<br />

landa hos första linjens chefer istället för<br />

att hantera det på en övergripande nivå.<br />

– Det här sa oss att olyckorna är ett<br />

ledningsproblem och ett kulturellt problem.<br />

Lösningen är att alla, från ledningsgruppen<br />

till yrkesarbetarna, har lika mycket fokus<br />

på säkerheten, säger Maria Johansson.<br />

Numera får den som inte följer<br />

reglerna en tillsägelse. Vid upprepade förseelser<br />

får den som inte respekterar säkerheten<br />

lämna arbetsplatsen.<br />

Fullt fokus från ledningen<br />

För att visa att engagemanget för säkerheten<br />

genomsyrar hela företaget har koncernledningen<br />

gjort ett antal arbetsplatsbesök.<br />

Finanschefen Jesper Göransson har bland<br />

26 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

Maria Johansson,<br />

arbetsmiljöchef på Peab<br />

annat besökt ett anläggningsprojekt i<br />

Helsingborg, byggandet av ett IKEAvaruhus<br />

i Älmhult samt ett anläggningsprojekt<br />

i Lund.<br />

– Där fi ck vi se allt från arbetet i<br />

grustaget till när asfalten anlades på en<br />

parkeringsplats, berättar Jesper Göransson.<br />

– För mig som vanligtvis sitter mest<br />

på ett kontor är det väldigt bra att få komma<br />

ut i verksamheten, att se hur produktionen<br />

går till och att träffa människorna som<br />

gör det möjligt, fortsätter han.<br />

Hela ledningen är engagerad för att<br />

sätta fokus på arbetsmiljön.<br />

– Det fi nns ingen bortre gräns för de<br />

uppoffringar vi är beredda att göra för att<br />

minimera och helst eliminera antalet tillbud<br />

och olyckor på våra arbetsplatser,<br />

säger Peabs VD Jan Johansson. Att bryta<br />

mot reglerna är att vara illojal mot sina<br />

arbetskamrater, mot sin arbetsgivare, men<br />

inte minst mot sig själv.<br />

Viktigt med dialog<br />

Ett hundratal arbetsplatsbesök har hittills<br />

genomförts under året. Ett tjugotal av<br />

dessa genomfördes av koncernledningen<br />

under en fokusvecka som inföll i juni.<br />

Besöken fokuserar på dialog mellan cheferna<br />

och de som arbetar ute på projekten.<br />

Målet är att lyfta arbetsmiljöfrågan och få<br />

upp den högt på agendan på alla Peabs<br />

arbetsplatser.<br />

– Det är lätt att ha en uppfattning om<br />

hur stora projekt ska genomföras när man<br />

sitter och räknar pengar, säger fi nanschefen<br />

Jesper Göransson. Det ger en respekt för<br />

vilka utmaningar det fi nns när man ser<br />

hur stora projekt med många människor<br />

inblandade ska genomföras ute på plats,<br />

fortsätter han.<br />

– Vi måste kunna erbjuda en trygg<br />

och säker arbetsmiljö för alla i vår koncern,<br />

säger VD Jan Johansson. Det är en fråga<br />

om Peabs trovärdighet och en fråga som<br />

i allra högsta grad rör vårt varumärke.<br />

Utvärdering i slutet av året<br />

Insatserna kommer att utvärderas vid<br />

årets slut. Varje affärsområde kommer att<br />

redovisa sina resultat till koncernledningen.<br />

– Vi ska se en skillnad när året är slut.<br />

Redan nu säger våra medarbetare att arbetet<br />

märks och att vi har lyft oss när det gäller<br />

arbetsmiljön, säger Maria Johansson.<br />

Utveckling olycksfallsfrekvens<br />

byggbranschen, Sverige<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2006<br />

Peab<br />

Veidekke<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

Skanska LTAR +<br />

alt arbetsgrupp<br />

Skanska LTAR<br />

NCC<br />

Svevia<br />

JM<br />

Källa: Arbetsmiljöverket


»Viktigt att vi är ett föredöme«<br />

Varje år dör fl era byggnadsarbetare på sin arbetsplats, på grund av brister<br />

i säkerheten. Tusentals skadas. En av dem som vet hur viktigt det är<br />

med säkerheten är Peabs platschef Sven Lindström i Umeå.<br />

Det senaste året har han basat över bygget<br />

av Peabs nya regionkontor i Umeå, en<br />

arbetsplats med 30-40 man inklusive<br />

underentreprenörer. Lyckligtvis har inga<br />

större händelser inträffat, men mindre<br />

olyckor har hänt. Det kan handla om att<br />

någon halkat från en bock, eller klämt sig<br />

eller skurit sig, säger Sven Lindström.<br />

– Det första man tänker när något<br />

händer är förstås »hoppas att det inte är<br />

allvarligt!«. Efteråt, på vägen hem, kommer<br />

ofta tankarna tillbaka, tänk om… Det<br />

berör mig när det hänt något, fortsätter<br />

Sven.<br />

Den långa vintersäsongen i norra<br />

Sverige, med snö, is och halka, gör det<br />

extra viktigt att tänka på säkerheten.<br />

– Det är fl er tillbud under vintern.<br />

Det är till exempel jobbigare att ta fram<br />

ställningar när det är snö och kallt, och så<br />

står där en stege – som egentligen inte ska<br />

användas. Men så tänker man »jag ska<br />

bara…« och så glider stegen iväg för att<br />

man glömt sätta en stoppkloss, säger Sven.<br />

Som platschef är det hans uppgift att<br />

se till att alla på arbetsplatsen följer säkerhetsföreskrifterna,<br />

inklusive de underentreprenörer<br />

som arbetar på bygget. Alla<br />

ska till exempel ha skor med skyddståhätta,<br />

säkerhetshjälm och varselväst.<br />

– Jag får tjata ibland, framför allt på<br />

underentreprenörerna och det är tröttsamt.<br />

Det är viktigt att vi på Peab är ett<br />

föredöme. Personligen tycker jag inte att<br />

vi ska anlita underentreprenörer som inte<br />

följer reglerna. Om de ska jobba åt Peab<br />

så ska de sköta sig, fortsätter han.<br />

Att Peab nu sätter extra fokus på säkerhet<br />

och arbetsmiljö märks bland annat<br />

genom att koncernledningen varit på besök.<br />

Regler för en säkrare byggarbetsplats<br />

Ingen radio i hörlurarna och inga mobilsamtal från truckförarhytten.<br />

I Peabs reviderade Ordnings- och skyddsregler<br />

ska medarbetarna hålla fokus på jobbet – det minskar risken<br />

för att drabbas av en olycka.<br />

Med musik eller radio i öronen minskar<br />

koncentrationen på vad som händer runt<br />

omkring oss. Det fi nns fl era exempel på<br />

att medarbetare skadats när de inte hört<br />

ett varningsrop eller inte har koncentrerat<br />

sig ordentligt, på grund av att de har använt<br />

hörselkåpor med radio. Därför förbjuds<br />

sådana hörselkåpor på Peabs byggarbetsplatser,<br />

liksom musikanläggningar med<br />

högtalare.<br />

Att prata i mobiltelefon är också något som<br />

stör koncentrationsförmågan. Därför<br />

måste mobilsamtal ske under säkra former.<br />

Andra exempel på ordningsregler är;<br />

Att skyddshjälm alltid ska användas på<br />

arbetsplatsen. Alla ska anmäla sin närvaro<br />

på arbetsplatsen och bära id-bricka. Alla på<br />

arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på<br />

och omedelbart påtala brister. Tillbud och<br />

olyckor ska rapporteras till platsledningen.<br />

ARBETSPLATSMILJÖ – SÄKERHET<br />

Sven Lindström, platschef hos Peab i Umeå, vill att<br />

alla ska respektera reglerna. Peab ska vara ett föredöme,<br />

menar han.<br />

– Det var uppskattat, och det blev mycket<br />

fokus på säkerhetsfrågor både innan och<br />

under besöket. Annars så diskuterar vi<br />

säkerheten bland annat på veckomöten<br />

och skyddsronder. Jag ser gärna att det<br />

blir mer prat om det även i baracken på<br />

kafferasten, avslutar Sven Lindström.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 27


Socialt ansvarstag<br />

ett prisvinnande b<br />

28 PEABJOURNALEN 3/2012


NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE<br />

Telge Peab i Södertälje har visat att byggverksamhet<br />

både kan vara samhällsnyttig och lönsam på samma<br />

gång. Sedan 2009 ger det samägda bolaget mellan<br />

Telge och Peab människor i utanförskap en möjlighet<br />

till utbildning, praktik och arbete i byggbranschen. I<br />

processen har man även lyckats skapa årets byggnad<br />

i Södertälje 2011. Konceptet är eftertraktat och fl era av<br />

Sveriges kommuner tittar på liknande lösningar.<br />

Text: Jesper Wendel<br />

– MÅLET MED TELGE PEAB är att<br />

bygga bostäder till marknadsmässiga priser<br />

och samtidigt skapa förutsättningar för<br />

att minska utanförskapet i samhället, säger<br />

Gerry Åkerström, operativ chef för Telge<br />

Peab. Det vi gör är unikt i Sverige och vi<br />

har bevisat att socialt ansvar både kan vara<br />

lönsamt och långsiktigt framgångsrikt.<br />

Möjlighet att göra skillnad<br />

Genom att erbjuda utbildning, praktik<br />

och arbete till människor i utanförskap<br />

har Telge Peab skapat en verksamhet som<br />

bygger samhället på fl era nivåer. Verksamheten<br />

ger både nya bostäder i Södertälje<br />

samtidigt som det skapar arbetstillfällen<br />

för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.<br />

I samarbete med bland annat<br />

ManPower, Arbetslivskontoret och Arbetsförmedlingen,<br />

rekryteras långtidsarbetslösa,<br />

fl yktingar och andra i utanförskap.<br />

– Vi ser helst att kandidaterna har en<br />

bakgrund i byggbranschen, men det är<br />

ande med<br />

yggföretag<br />

inget krav. Förutsättningarna är främst att<br />

de har stått utanför arbetsmarknaden<br />

länge och att de är engagerade och arbetsvilliga,<br />

förklarar Gerry Åkerström.<br />

De nya medarbetarna har olika bakgrunder<br />

och inkluderar så väl irakiska<br />

fl yktingar, arbetslösa svenskar och fi nlandssvenskar.<br />

Det bästa med projektet är enligt<br />

Gerry att se viljan hos medarbetarna att<br />

jobba och göra en insats.<br />

– Stämningen är väldigt god hos oss<br />

och alla är stolta och tacksamma över att<br />

ha fått möjligheten att bidra med något<br />

och inte minst att kunna försörja sig och<br />

sin familj. Det är roligt att se att det vi gör<br />

gör skillnad, både för de enskilda medarbetarna<br />

och för kommunen.<br />

Sedan starten har Telge Peab skapat<br />

sysselsättning för 21 personer i utanförskap<br />

och målet är att nå upp till 50 stycken<br />

under 2013. Telge Peab strävar dock inte<br />

nödvändigtvis efter att alla ska stanna i<br />

bolaget utan de nya medarbetarna har även<br />

möjlighet att söka sig vidare i karriären.<br />

– Vi är väldigt nöjda att kunna skapa<br />

premisser för människors väg in i arbetslivet,<br />

oavsett om de stannar hos oss eller<br />

inte. Om de väljer att gå vidare får vi ju dessutom<br />

plats för att rekrytera och utbilda fl er.<br />

Prisbelönat samhällsansvar<br />

Historien om Telge Peab tog sin början<br />

under 2009. Vid denna tid byggdes inga<br />

bostäder i Södertälje och samtidigt fanns<br />

ett stort antal människor i utanförskap.<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 29


Idén började växa fram kring en gemensam<br />

lösning på båda problemen och en<br />

första kontakt togs mellan dåvarande<br />

kommunalrådet Anders Lago och Peab.<br />

Ett färdigt koncept presenterades för allmänheten<br />

och politiker under Almedalsveckan<br />

2009 och redan året efter var det<br />

byggstart för Telge Peabs första projekt.<br />

– Vi hade tur då det redan fanns en<br />

färdig detaljplan som med smärre förändringar<br />

gick att exploatera relativt snabbt.<br />

Byggstarten skedde den 7 maj 2010<br />

och i januari 2012 stod Körsbärsblomman,<br />

en bostadsrättsförening med 77 lägenheter,<br />

färdig i Södertälje. I hård konkurrens med<br />

tre andra byggnader i kommunen (Hovsjö-<br />

30 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

»Det är kul att se att det vi gör<br />

faktiskt fungerar och att vi gör<br />

skillnad på riktigt«<br />

skolan, Tavestaskolan och Stationshuset<br />

i Södertälje hamn) tilldelades byggnaden<br />

priset Årets byggnad 2011 av Södertälje<br />

kommun och Södertälje byggmästareförening.<br />

– Att vinna pris för Årets byggnad är<br />

ett fi nt bevis för att vi är på rätt spår med<br />

Telge Peab och vi är otroligt stolta och<br />

glada över att vi vann.<br />

Ett eftertraktat koncept<br />

Sedan starten har de fl esta reaktioner varit<br />

positiva både från politiker och allmänheten.<br />

De framgångar som Telge Peab har<br />

rönt i Södertälje har lett till att konceptet<br />

har fått uppmärksamhet i hela Sverige.<br />

Wisam Gorgis är stolt och glad över<br />

att ha varit delaktig vid byggnationen<br />

av prisbelönta Kv Körsbärsblomman.<br />

Gerry Åkerman, operativ chef Telge Peab<br />

Flertalet kommuner har visat intresse för<br />

egna liknande verksamheter, till exempel<br />

Malmö, Örebro och Linköping. Eventuellt<br />

får vi se fl era lokala varianter av byggprojekt<br />

kombinerat med samhällsansvar<br />

i framtiden.<br />

– Det är kul att se att det vi gör faktiskt<br />

fungerar och att vi gör skillnad på<br />

riktigt. Med vår modell har vi hittat ett<br />

sätt där både det privata och det offentliga<br />

kan samarbeta för att skapa ett bättre<br />

samhälle. Förhoppningsvis kan vi inspirera<br />

fl er att göra samma sak, avslutar Gerry<br />

Åkerström.


Testanläggning<br />

för aktiv trafi ksäkerhet<br />

Peab har fått en order från Astrazero värd<br />

263 miljoner kronor. Peab ska bygga en »testanläggning<br />

för aktiv trafi ksäkerhet« i Hällered<br />

utanför Borås. Den ska bestå av bland annat<br />

en 5,7 kilometer lång vägbana med accelerationssträckor,<br />

två broar och förbindelsevägar.<br />

Arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara<br />

klart om två år. Anläggningen utvecklas av<br />

Astrazero, som ägs av SP Sveriges Tekniska<br />

Forskningsinstitut och Chalmers Tekniska<br />

Högskola AB.<br />

Peabs arbetsmiljöarbete<br />

ligger i framkant<br />

Arbetsmiljöarbete blir allt viktigare. Att Peab<br />

prioriterar arbetsmiljön högt ser Boliden Mineral<br />

som en klar fördel.<br />

– Peab, som entreprenör, ligger i framkant när<br />

det gäller arbetsmiljöarbete. De är duktiga på att<br />

ta sitt arbetsgivaransvar, vilket märks på deras<br />

medarbetare. De lutar sig inte tillbaka utan går lite<br />

på tårna och är engagerade, säger Johnny Lindbergh,<br />

arbetsmiljöingenjör på Boliden Mineral.<br />

PEAB AB<br />

HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2012<br />

»Under det första halvåret 2012 har vi upplevt<br />

en fortsatt hög aktivitet inom nästan alla<br />

områden. Det är bara inom bostadssegmentet<br />

som efterfrågan är svag, trots att behovet av<br />

bostäder är mycket stort. Vår starka marknadsposition,<br />

ett brett produktutbud och ett stort<br />

kundfokus gör att vi har en stabil plattform för<br />

utveckling och långsiktigt förbättrad lönsamhet,<br />

även på en svagare marknad«<br />

RÖRELSERESULTAT<br />

Mkr<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

0<br />

Mkr<br />

Kv2<br />

-10<br />

Kv2<br />

-10<br />

Kv3<br />

-10<br />

Kv3<br />

-10<br />

Kv4<br />

-10<br />

Kv4<br />

-10<br />

Kv1<br />

-11<br />

Kv1<br />

-11<br />

Kv2<br />

-11<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Mkr<br />

15 000<br />

12 000<br />

9 000<br />

6 000<br />

3 000<br />

0<br />

Kv2<br />

-10<br />

Kv3<br />

-10<br />

Kv4<br />

-10<br />

Kv1<br />

-11<br />

ORDERINGÅNG<br />

Kv2<br />

-11<br />

Kv2<br />

-11<br />

Kv3<br />

-11<br />

Kv3<br />

-11<br />

Kv3<br />

-11<br />

Kv4<br />

-11<br />

Kv4<br />

-11<br />

Kv4<br />

-11<br />

Kv1<br />

-12<br />

Kv1<br />

-12<br />

Kv1<br />

-12<br />

Kv2<br />

-12<br />

Kv2<br />

-12<br />

Kv2<br />

-12<br />

Den kompletta delårsrapporten fi nner du på www.peab.se<br />

eller beställ den tryckta versionen via Peabs växel, telefon 0431-89 000.<br />

Jan Johansson, VD Peab<br />

• Operativ nettoomsättning uppgick till<br />

21 495 Mkr (19 890)<br />

• Operativt rörelseresultat uppgick<br />

till 217 (520). Projektnedskrivningar<br />

om 425 Mkr belastade andra<br />

kvartalet<br />

• Resultat per aktie före utspädning<br />

uppgick till 0,36 kr (1,06)<br />

• Orderingången under det första<br />

halvåret uppgick till 20 968 Mkr<br />

(21 333)<br />

• Orderstocken för Bygg och Anläggning<br />

uppgick till 31 145 Mkr (31 515)<br />

PEABJOURNALEN 3/2012 31


KRÖNIKA<br />

En betraktelse om att<br />

bli äldre utan<br />

att det syns<br />

DET FINNS EN SAK som är gemensamt<br />

för oss alla. Vi blir äldre för varje dag<br />

som går. Det går inte att ändra på och det<br />

är nog inte ens lönt att försöka. Men vi<br />

människor åldras på olika sätt. Det finns<br />

73-åriga tjejer och 70-åriga killar likväl<br />

som det finns förgubbade och tantifierade<br />

32-åringar.<br />

Men de flesta av oss känner sig jämnåriga<br />

med sig själv. Vad menas med det? Jo,<br />

man tycker sig vara så gammal som man<br />

de facto är. Vad som absolut inte får ske<br />

är att någon tycker att man ser äldre ut än<br />

vad man är. Därför spenderas jättesummor<br />

på krämer och annat som påstås eliminera<br />

eller åtminstone minimera ålderstecknen.<br />

För att inte tala om den plastikkirurgi<br />

som blivit en hel industri under senare år.<br />

Målet, eller om det heter målsättningen,<br />

därom tvista de lärde, är att se yngre ut än<br />

vad man är och det är inte en genusfråga.<br />

Det gäller män i minst lika stor utsträckning<br />

som kvinnor.<br />

Det friska åldrandet är ett samspel<br />

mellan arv, miljö och livsstil. Kanske ska<br />

tur eller otur läggas till. Den som blir sjuk i<br />

unga år har många gånger bara haft oturen<br />

att drabbas. Den blixten slår ner urskiljningslöst<br />

var som helst, när som helst och hur<br />

orättvist som helst. Sannolikheten att få en<br />

allvarlig sjukdom eller råka ut för en svår<br />

olycka, är betydligt större än att få sitta i<br />

TV:s morgonsoffa och skrapa hem miljonvinster.<br />

Det ska man kanske tänka på ibland.<br />

Det talas om olika kriser när vi fyller<br />

jämna år. 30-årskrisen lär vara den värsta<br />

32 PEABJOURNALEN 3/2012<br />

av det enkla skälet att jubilaren inte längre<br />

kan kalla sig 20plus. Men det finns en lösning<br />

på det problemet lite senare i livet.<br />

Den som har fyllt 60 år, kan utan att ljuga<br />

alltför mycket kalla sig 60-talist, eftersom<br />

man blivit ett 60-tal år gammal. När man<br />

fyllt 70 är man följaktligen 70-talist och så<br />

vidare. Det är när man passerat 80 och 90<br />

man kan komma att ifrågasättas om man<br />

verkligen håller sig till sanningen. Men kom<br />

ihåg att människan är som vin. De dåliga<br />

blir sura med åren och de goda blir bättre.<br />

Hasse & Tage var inne på det spåret i<br />

sin ironiskt träffsäkra och tidlösa visa Stetsonhatt<br />

från 88-öresrevyn.<br />

»Vid trettiotre – är man passé,<br />

vid trettiofem – kan man hälsa hem,<br />

vid fyrtio jämnt – är man ett skämt<br />

och högre upp – åker man väl på en propp«<br />

Modern forskning visar att dagens äldre<br />

blir allt mer integrerade i samhället och<br />

många vill stanna kvar i arbetslivet. Det<br />

dras igång bloggkurser för pensionärer,<br />

gamlingar fejsbookar som aldrig förr och<br />

den som inte skajpar när de talar med<br />

barnbarn och barnbarns barn slänger<br />

en massa pengar i sjön, om man får tro<br />

sakkunskapen. Och så finns det riktigt bra<br />

alternativ för hur man ska bo på äldre dar.<br />

Peabs senior- och trygghetsboende är ett bra<br />

exempel på ett tryggt, bekvämt och aktivt<br />

boendekoncept som efterfrågas allt oftare av<br />

allt fler. Läs mer på peab.se/annehem.<br />

Staten Florida i sydöstra USA har blivit<br />

favoritplatsen för amerikanska pensionärer.<br />

Där är det varmt och gott året om. Och<br />

det går 13 golfbanor på dussinet. Men<br />

medelåldern är hög och i grannstaterna<br />

raljeras det om att i Florida bor det bara<br />

jättegamla människor – och deras föräldrar.<br />

Skrönikör Gösta Sjöström,<br />

som blir äldre för varje dag som går

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!