B2007:02 Skumning vid svenska ... - Avfall Sverige

avfallsverige.se

B2007:02 Skumning vid svenska ... - Avfall Sverige

Sammanfattning

Denna rapport baseras på en enkätundersökning angående skumningsincidenter vid svenska biogasanläggningar

med samrötning av organiskt avfall. Sammanställningen visar att majoriteten av anläggningarna

vid något tillfälle upplevt skumningsproblem. För enskilda anläggningar tycks problemen

minska över tiden, troligtvis p.g.a. att erfarenhet och kunskap om processen hos driftspersonal ökar

med tiden. Bättre analysrutiner och tekniska förbättringar anses också vara viktigt för att få kontroll

över problemen. Generellt tycks skumnings frekvensen öka vid ojämn eller hög belastning och med

fettrika substrat så som slakteriavfall eller fettavskiljningsslam.

Innehållsförteckning

Inledning.........................................................................................................................................................3

Underlag .........................................................................................................................................................3

Sammanställning av enkätsvar......................................................................................................................3

Troliga orsaker till skumning ................................................................................................................... 3

Skumningsfrekvens .................................................................................................................................. 4

Substratet ...................................................................................................................................................5

Rötningstemperaturen ............................................................................................................................. 6

Var sker skumning? .................................................................................................................................. 6

Anläggningarnas åtgärder .........................................................................................................................7

Diskussion kring enkätsvaren och några viktiga processparametrar .........................................................8

Biogasprocessen i korta drag ................................................................................................................... 8

Parametrar av betydelse för skumning.................................................................................................... 9

Slutsatser ...................................................................................................................................................... 12

Saker att undersöka närmare:.................................................................................................................12

Referenser:.................................................................................................................................................... 13

2

More magazines by this user
Similar magazines