23.09.2013 Views

Religionskunskap för gymnasieskolan - Gy 2011

Religionskunskap för gymnasieskolan - Gy 2011

Religionskunskap för gymnasieskolan - Gy 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ämnesplan <strong>för</strong> ämnet religionskunskap<br />

<strong>Religionskunskap</strong><br />

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga <strong>för</strong>ankring främst i<br />

religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det<br />

behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord<br />

och handling samt hur människor formulerar och <strong>för</strong>håller sig till etiska<br />

och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse<br />

<strong>för</strong> individers upplevelse av mening och tillhörighet.<br />

Ämnets syfte<br />

189<br />

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna<br />

breddar, <strong>för</strong>djupar och utvecklar kunskaper om religioner,<br />

livsåskådningar och etiska <strong>för</strong>hållningssätt och olika tolkningar när det<br />

gäller dessa. Kunskaper om samt <strong>för</strong>ståelse <strong>för</strong> kristendomen och dess<br />

traditioner har särskild betydelse då denna tradition <strong>för</strong>valtat den<br />

värdegrund som ligger till grund <strong>för</strong> det svenska samhället.<br />

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av<br />

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter<br />

samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att <strong>för</strong>stå och leva i<br />

ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera<br />

hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas,<br />

till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.<br />

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur<br />

människors moraliska <strong>för</strong>hållningssätt kan motiveras utifrån religioner<br />

och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och<br />

analysera människors värderingar och tros<strong>för</strong>eställningar och därigenom<br />

utveckla respekt och <strong>för</strong>ståelse <strong>för</strong> olika sätt att tänka och leva.<br />

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera<br />

hur religion kan <strong>för</strong>hålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och<br />

socioekonomisk bakgrund.<br />

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och<br />

begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.<br />

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna <strong>för</strong>utsättningar att<br />

utveckla följande:<br />

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika<br />

tolkningar och perspektiv.<br />

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och<br />

livsåskådningar.<br />

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och<br />

vetenskap samt <strong>för</strong>måga att analysera dessa.


4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.<br />

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till<br />

kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.<br />

Kurser i ämnet<br />

• <strong>Religionskunskap</strong> 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan<br />

ger eller motsvarande.<br />

• <strong>Religionskunskap</strong> 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.<br />

• <strong>Religionskunskap</strong> – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen<br />

religionskunskap 1.<br />

<strong>Religionskunskap</strong> 1<br />

Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken<br />

Ämnets syfte.<br />

Centralt innehåll<br />

190<br />

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:<br />

• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras<br />

kännetecken och hur de tar sig uttryck <strong>för</strong> individer och grupper i<br />

samtiden, i Sverige och i omvärlden.<br />

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.<br />

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och<br />

sexualitet.<br />

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i <strong>för</strong>hållande till<br />

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner<br />

och historiska och nutida händelser.<br />

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den<br />

aktuella samhällsdebatten.<br />

• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt<br />

hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska <strong>för</strong>eställningar om vad<br />

ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.<br />

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen,<br />

övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna<br />

ställningstaganden.<br />

Kunskapskrav<br />

Betyget E<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> och analysera världsreligionerna<br />

och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra <strong>för</strong> deras


191<br />

kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i<br />

omvärlden. I sin analys <strong>för</strong>klarar eleven enkla samband och drar enkla<br />

slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer,<br />

grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare<br />

kan eleven översiktligt redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan<br />

världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga<br />

sina resonemang med enkla argument.<br />

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till<br />

religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i<br />

vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven<br />

kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> hur religion kan <strong>för</strong>hålla sig till, etnicitet,<br />

kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys<br />

av de olika uppfattningarna.<br />

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa<br />

etiska teorier och modeller, genom<strong>för</strong>a en enkel analys av modellerna<br />

och använda dem <strong>för</strong> att ge enkla argument i någon fråga. Eleven <strong>för</strong><br />

enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara<br />

utifrån dygdetiska och andra moraliska <strong>för</strong>eställningar.<br />

Betyget D<br />

Betyget D innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> E och till övervägande del <strong>för</strong><br />

C är uppfyllda.<br />

Betyget C<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och analysera världsreligionerna och<br />

några livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> deras kännetecken och<br />

uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys<br />

<strong>för</strong>klarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om<br />

världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och<br />

samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven<br />

ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan världsreligionernas<br />

människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang<br />

med välgrundade argument.<br />

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till<br />

religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken<br />

eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan<br />

ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> hur religion kan <strong>för</strong>hålla sig till, etnicitet, kön,<br />

sexualitet och socioekonomisk bakgrund.


192<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad<br />

analys av de olika uppfattningarna.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska<br />

teorier och modeller, genom<strong>för</strong>a en analys av modellerna och använda<br />

dem <strong>för</strong> att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven <strong>för</strong><br />

välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan<br />

vara utifrån dygdetiska och andra moraliska <strong>för</strong>eställningar.<br />

Betyget B<br />

Betyget B innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> C och till övervägande del <strong>för</strong><br />

A är uppfyllda.<br />

Betyget A<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> och analysera<br />

världsreligionerna och några livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt och<br />

nyanserat redogöra <strong>för</strong> deras kännetecken och uttryck historiskt, i<br />

samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys <strong>för</strong>klarar eleven<br />

komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om<br />

världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och<br />

samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven<br />

ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan<br />

världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga<br />

sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.<br />

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till<br />

religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation<br />

i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och<br />

nyanserade slutsatser. Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong><br />

hur religion kan <strong>för</strong>hålla sig till, etnicitet, kön, sexualitet och<br />

socioekonomisk bakgrund.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om<br />

relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en<br />

välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några<br />

normativa etiska teorier och modeller, genom<strong>för</strong>a en komplex analys av<br />

modellerna och använda dem <strong>för</strong> att ge välgrundade och nyanserade<br />

argument i några frågor. Eleven <strong>för</strong> välgrundade och nyanserade<br />

resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån<br />

dygdetiska och andra moraliska <strong>för</strong>eställningar.


193<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> Betyget D Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och Betyget B Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

och analysera världsreligionerna och innebär att analysera världsreligionerna och några innebär att redogöra <strong>för</strong> och analysera<br />

några livsåskådningar samt<br />

kunskaps- livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt kunskaps- världsreligionerna och några<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> deras kraven <strong>för</strong> redogöra <strong>för</strong> deras kännetecken och kraven <strong>för</strong> livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt och<br />

kännetecken och uttryck historiskt, i E och till uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige C och till nyanserat redogöra <strong>för</strong> deras<br />

samtiden, i Sverige och i omvärlden. I överväg- och i omvärlden. I sin analys <strong>för</strong>klarar överväg- kännetecken och uttryck historiskt, i<br />

sin analys <strong>för</strong>klarar eleven enkla ande del eleven samband och drar välgrundade ande del samtiden, i Sverige och i omvärlden. I<br />

samband och drar enkla slutsatser om <strong>för</strong> C är slutsatser om världsreligioner och <strong>för</strong> A är sin analys <strong>för</strong>klarar eleven komplexa<br />

världsreligioner och livsåskådningar i uppfyllda. livsåskådningar i relation till individer, uppfyllda. samband och drar välgrundade och<br />

relation till individer, grupper och<br />

grupper och samhällen utifrån olika<br />

nyanserade slutsatser om<br />

samhällen utifrån olika tolkningar och<br />

tolkningar och perspektiv. Vidare kan<br />

världsreligioner och livsåskådningar i<br />

perspektiv. Vidare kan eleven<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> likheter<br />

relation till individer, grupper och<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> likheter och<br />

och skillnader mellan<br />

samhällen utifrån olika tolkningar och<br />

skillnader mellan världsreligionernas<br />

världsreligionernas människosyn och<br />

perspektiv. Vidare kan eleven ut<strong>för</strong>ligt<br />

människosyn och gudsuppfattningar<br />

gudsuppfattningar och underbygger<br />

och nyanserat redogöra <strong>för</strong> likheter<br />

och underbygga sina resonemang med<br />

sina resonemang med välgrundade<br />

och skillnader mellan<br />

enkla argument.<br />

argument.<br />

världsreligionernas människosyn och<br />

gudsuppfattningar och underbygga<br />

sina resonemang med välgrundade<br />

och nyanserade argument.


194<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven ger några exempel på hur Betyget D Eleven ger några exempel på hur Betyget B Eleven ger flera exempel på hur<br />

identitet kan formas i relation till innebär att identitet kan formas i relation till innebär att identitet kan formas i relation till<br />

religion och livsåskådning samt gör en kunskaps- religion och livsåskådning samt gör en kunskaps- religion och livsåskådning samt gör en<br />

enkel analys av denna relation i vilken kraven <strong>för</strong> analys av denna relation i vilken eleven kraven <strong>för</strong> komplex analys av denna relation i<br />

eleven beskriver enkla samband och E och till beskriver samband och drar<br />

C och till vilken eleven beskriver komplexa<br />

drar enkla slutsatser. Eleven kan överväg- välgrundade slutsatser. Eleven kan överväg- samband och drar välgrundade och<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> hur religion ande del ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> hur religion kan ande del nyanserade slutsatser. Eleven kan<br />

kan <strong>för</strong>hålla sig till, etnicitet, kön, <strong>för</strong> C är <strong>för</strong>hålla sig till, etnicitet, kön, <strong>för</strong> A är ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong><br />

sexualitet och socioekonomisk uppfyllda. sexualitet och socioekonomisk uppfyllda. hur religion kan <strong>för</strong>hålla sig till,<br />

bakgrund.<br />

bakgrund.<br />

etnicitet, kön, sexualitet och<br />

socioekonomisk bakgrund. Eleven kan<br />

ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong><br />

olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap.<br />

Dessutom kan eleven göra en<br />

välgrundad och nyanserad analys av<br />

de olika uppfattningarna.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om<br />

relationen mellan religion och<br />

vetenskap. Dessutom kan eleven göra<br />

en välgrundad och nyanserad analys<br />

av de olika uppfattningarna.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong><br />

olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap.<br />

Dessutom kan eleven göra en<br />

välgrundad analys av de olika<br />

uppfattningarna.<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong><br />

olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap.<br />

Dessutom kan eleven göra en enkel<br />

analys av de olika uppfattningarna.


195<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven kan översiktligt beskriva vad Betyget D Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt beskriva vad som Betyget B Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

som utmärker några normativa etiska innebär att utmärker några normativa etiska innebär att beskriva vad som utmärker några<br />

teorier och modeller, genom<strong>för</strong>a en kunskaps- teorier och modeller, genom<strong>för</strong>a en kunskaps- normativa etiska teorier och modeller,<br />

enkel analys av modellerna och kraven <strong>för</strong> analys av modellerna och använda dem kraven <strong>för</strong> genom<strong>för</strong>a en komplex analys av<br />

använda dem <strong>för</strong> att ge enkla<br />

E och till <strong>för</strong> att ge välgrundade argument i C och till modellerna och använda dem <strong>för</strong> att ge<br />

argument i någon fråga. Eleven <strong>för</strong> överväg- någon fråga. Eleven <strong>för</strong> välgrundade överväg- välgrundade och nyanserade<br />

enkla resonemang om vad ett gott liv ande del resonemang om vad ett gott liv och ett ande del argument i några frågor. Eleven <strong>för</strong><br />

och ett gott samhälle kan vara utifrån <strong>för</strong> C är gott samhälle kan vara utifrån <strong>för</strong> A är välgrundade och nyanserade<br />

dygdetiska och andra moraliska uppfyllda. dygdetiska och andra moraliska uppfyllda. resonemang om vad ett gott liv och ett<br />

<strong>för</strong>eställningar.<br />

<strong>för</strong>eställningar.<br />

gott samhälle kan vara utifrån<br />

dygdetiska och andra moraliska<br />

<strong>för</strong>eställningar


<strong>Religionskunskap</strong> 2<br />

Kursen religionskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken<br />

Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5. I kursen<br />

behandlas <strong>för</strong>djupade kunskaper i ämnet.<br />

Centralt innehåll<br />

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:<br />

• Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad<br />

de har <strong>för</strong> <strong>för</strong>hållande till världsreligionerna.<br />

• Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck <strong>för</strong>, religiösa<br />

trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.<br />

• Religioners och livsåskådningars betydelse <strong>för</strong> människors identitet,<br />

tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.<br />

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de<br />

kan komma till uttryck och vad de kan betyda <strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av<br />

sig själv och sin omvärld.<br />

• Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som<br />

är relevanta <strong>för</strong> karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik,<br />

miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.<br />

Kunskapskrav<br />

196<br />

Betyget E<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> och analysera några religioner,<br />

nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra<br />

<strong>för</strong> deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys<br />

<strong>för</strong>klarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de<br />

<strong>för</strong>håller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan å ena sidan<br />

nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner<br />

samt underbygga sina resonemang med enkla argument. Vidare kan<br />

eleven översiktligt redogöra <strong>för</strong> hur religioner och livsåskådningar kan<br />

ha betydelse <strong>för</strong> människors upplevelse av identitet.<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap samt dra enkla slutsatser om vilken<br />

betydelse dessa uppfattningar kan ha <strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av sig själv<br />

och av sin omvärld.


Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska<br />

begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla<br />

argument i frågorna.<br />

Betyget D<br />

Betyget D innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> E och till övervägande del <strong>för</strong><br />

C är uppfyllda.<br />

Betyget C<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och analysera några religioner,<br />

nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong><br />

deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys<br />

<strong>för</strong>klarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de<br />

<strong>för</strong>håller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven ut<strong>för</strong>ligt<br />

redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa<br />

rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt<br />

underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> hur religioner och livsåskådningar kan ha<br />

betydelse <strong>för</strong> människors upplevelse av identitet.<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om relationen<br />

mellan religion och vetenskap samt drar välgrundade slutsatser om<br />

vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha <strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av<br />

sig själv och av sin omvärld.<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt etiska frågor och använder då etiska begrepp<br />

och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument<br />

i frågorna.<br />

Betyget B<br />

Betyget B innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> C och till övervägande del <strong>för</strong><br />

A är uppfyllda.<br />

Betyget A<br />

197<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> och analysera några<br />

religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt<br />

och nyanserat redogöra <strong>för</strong> deras kännetecken och hur de tar sig<br />

samhälleliga uttryck. I sin analys <strong>för</strong>klarar eleven komplexa samband och<br />

drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de <strong>för</strong>håller sig till<br />

aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa<br />

rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt<br />

underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade<br />

argument. Vidare kan eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> hur<br />

religioner och livsåskådningar kan ha betydelse <strong>för</strong> människors<br />

upplevelse av identitet.


198<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om<br />

relationen mellan religion och vetenskap samt drar välgrundade och<br />

nyanserade slutsatser om vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha <strong>för</strong><br />

individens <strong>för</strong>ståelse av sig själv och av sin omvärld.<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat etiska frågor och använder då<br />

etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller,<br />

välgrundade och nyanserade argument i frågorna.


199<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> Betyget D Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och Betyget B Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

och analysera några religioner, innebär att analysera några religioner, nyreligiösa innebär att redogöra <strong>för</strong> och analysera några<br />

nyreligiösa strömningar och<br />

kunskaps- strömningar och livsåskådningar samt kunskaps- religioner, nyreligiösa strömningar<br />

livsåskådningar samt översiktligt kraven <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> deras<br />

kraven <strong>för</strong> och livsåskådningar samt ut<strong>för</strong>ligt<br />

redogöra <strong>för</strong> deras kännetecken och E och till kännetecken och hur de tar sig C och till och nyanserat redogöra <strong>för</strong> deras<br />

hur de tar sig samhälleliga uttryck. I överväg- samhälleliga uttryck. I sin analys överväg- kännetecken och hur de tar sig<br />

sin analys <strong>för</strong>klarar eleven enkla ande del <strong>för</strong>klarar eleven samband och drar ande del samhälleliga uttryck. I sin analys<br />

samband och drar enkla slutsatser om <strong>för</strong> C är välgrundade slutsatser om hur de <strong>för</strong> A är <strong>för</strong>klarar eleven komplexa samband<br />

hur de <strong>för</strong>håller sig till aktuella uppfyllda. <strong>för</strong>håller sig till aktuella<br />

uppfyllda. och drar välgrundade och nyanserade<br />

samhällsfrågor. Dessutom kan eleven<br />

samhällsfrågor. Dessutom kan eleven<br />

slutsatser om hur de <strong>för</strong>håller sig till<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> likheter och<br />

ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> likheter och<br />

aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan<br />

skillnader mellan å ena sidan<br />

skillnader mellan å ena sidan<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

nyreligiösa rörelser och strömningar<br />

nyreligiösa rörelser och strömningar<br />

redogöra <strong>för</strong> likheter och skillnader<br />

och å andra sidan världsreligioner samt<br />

och å andra sidan världsreligioner samt<br />

mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser<br />

underbygga sina resonemang med<br />

underbygga sina resonemang med<br />

och strömningar och å andra sidan<br />

enkla argument. Vidare kan eleven<br />

välgrundade argument. Vidare kan<br />

världsreligioner samt underbygga sina<br />

översiktligt redogöra <strong>för</strong> hur<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> hur<br />

resonemang med välgrundade och<br />

religioner och livsåskådningar kan ha<br />

religioner och livsåskådningar kan ha<br />

nyanserade argument. Vidare kan<br />

betydelse <strong>för</strong> människors upplevelse<br />

betydelse <strong>för</strong> människors upplevelse<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

av identitet.<br />

av identitet.<br />

redogöra <strong>för</strong> hur religioner och<br />

livsåskådningar kan ha betydelse <strong>för</strong><br />

människors upplevelse av identitet.


200<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> Betyget D Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> Betyget B Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

olika uppfattningar om relationen innebär att olika uppfattningar om relationen innebär att redogöra <strong>för</strong> olika uppfattningar om<br />

mellan religion och vetenskap samt kunskaps- mellan religion och vetenskap samt kunskaps- relationen mellan religion och<br />

dra enkla slutsatser om vilken kraven <strong>för</strong> drar välgrundade slutsatser om vilken kraven <strong>för</strong> vetenskap samt drar välgrundade och<br />

betydelse dessa uppfattningar kan ha E och till betydelse dessa uppfattningar kan ha C och till nyanserade slutsatser om vilken<br />

<strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av sig själv överväg- <strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av sig själv överväg- betydelse dessa uppfattningar kan ha<br />

och av sin omvärld.<br />

ande del och av sin omvärld.<br />

ande del <strong>för</strong> individens <strong>för</strong>ståelse av sig själv<br />

<strong>för</strong> C är<br />

<strong>för</strong> A är och av sin omvärld.<br />

uppfyllda.<br />

uppfyllda.<br />

Eleven diskuterar översiktligt etiska<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt etiska<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt och<br />

frågor och använder då etiska begrepp<br />

frågor och använder då etiska begrepp<br />

nyanserat etiska frågor och använder<br />

och ger, utifrån olika etiska teorier och<br />

och ger, utifrån olika etiska teorier och<br />

då etiska begrepp och ger, utifrån olika<br />

modeller, enkla argument i frågorna.<br />

modeller, välgrundade argument i<br />

etiska teorier och modeller,<br />

frågorna.<br />

välgrundade och nyanserade<br />

argument i frågorna.


<strong>Religionskunskap</strong> – specialisering<br />

201<br />

Kursen religionskunskap – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–5<br />

under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas <strong>för</strong>djupade kunskaper i<br />

ämnet.<br />

Centralt innehåll<br />

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:<br />

• Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till<br />

exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i<br />

en eller flera valda religioner och livsåskådningar.<br />

• Begrepp, teorier och metoder som är relevanta <strong>för</strong> kunskapsområdet.<br />

• Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida<br />

perspektiv.<br />

• Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning<br />

av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har<br />

gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika<br />

medier och källor.<br />

Kunskapskrav<br />

Betyget E<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> och analysera ett eller flera valda<br />

kunskapsområden. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet<br />

begrepp, teorier och metoder som är relevanta <strong>för</strong> det eller de valda<br />

kunskapsområdena. Eleven kan göra en enkel analys av<br />

kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen<br />

redogör eleven översiktligt <strong>för</strong> kännetecken, påverkansfaktorer och<br />

utvecklingstendenser samt drar enkla slutsatser om hur<br />

kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier och källor och dra enkla slutsatser<br />

om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.<br />

Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor i relation till det valda<br />

kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och<br />

ger, utifrån olika etiska modeller, enkla argument i frågorna.


Betyget D<br />

Betyget D innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> E och till övervägande del <strong>för</strong><br />

C är uppfyllda.<br />

Betyget C<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och analysera ett eller flera valda<br />

kunskapsområden. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet<br />

begrepp, teorier och metoder som är relevanta <strong>för</strong> det eller de valda<br />

kunskapsområdena. Eleven kan göra en enkel analys av<br />

kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen<br />

redogör eleven ut<strong>för</strong>ligt <strong>för</strong> kännetecken, påverkansfaktorer och<br />

utvecklingstendenser samt drar välgrundade slutsatser om hur<br />

kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade<br />

slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt etiska frågor i relation till det valda<br />

kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och<br />

ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade argument i frågorna.<br />

Betyget B<br />

Betyget B innebär att kunskapskraven <strong>för</strong> C och till övervägande del <strong>för</strong><br />

A är uppfyllda.<br />

Betyget A<br />

Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat redogöra <strong>för</strong> och analysera ett eller<br />

flera valda kunskapsområden. I redogörelsen använder eleven med<br />

säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta <strong>för</strong> det eller de<br />

valda kunskapsområdena. Eleven kan göra en komplex analys av<br />

kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen<br />

redogör eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat <strong>för</strong> kännetecken,<br />

påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade och<br />

nyanserade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig<br />

samhälleliga uttryck.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade och<br />

nyanserade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och<br />

användbarhet.<br />

Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat etiska frågor i relation till det<br />

valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp<br />

och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade och nyanserade<br />

argument i frågorna.<br />

202


203<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven kan översiktligt redogöra <strong>för</strong> Betyget D Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt redogöra <strong>för</strong> och Betyget B Eleven kan ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat<br />

och analysera ett eller flera valda innebär att analysera ett eller flera valda<br />

innebär att redogöra <strong>för</strong> och analysera ett eller<br />

kunskapsområden. I redogörelsen kunskaps- kunskapsområden. I redogörelsen kunskaps- flera valda kunskapsområden. I<br />

använder eleven med viss säkerhet kraven <strong>för</strong> använder eleven med viss säkerhet kraven <strong>för</strong> redogörelsen använder eleven med<br />

begrepp, teorier och metoder som är E och till begrepp, teorier och metoder som är C och till säkerhet begrepp, teorier och metoder<br />

relevanta <strong>för</strong> det eller de valda överväg- relevanta <strong>för</strong> det eller de valda överväg- som är relevanta <strong>för</strong> det eller de valda<br />

kunskapsområdena. Eleven kan göra ande del kunskapsområdena. Eleven kan göra ande del kunskapsområdena. Eleven kan göra<br />

en enkel analys av kunskapsområdet <strong>för</strong> C är en enkel analys av kunskapsområdet <strong>för</strong> A är en komplex analys av<br />

ur historiska och samtida perspektiv. I uppfyllda. ur historiska och samtida perspektiv. I uppfyllda. kunskapsområdet ur historiska och<br />

analysen redogör eleven översiktligt<br />

analysen redogör eleven ut<strong>för</strong>ligt <strong>för</strong><br />

samtida perspektiv. I analysen redogör<br />

<strong>för</strong> kännetecken, påverkansfaktorer<br />

kännetecken, påverkansfaktorer och<br />

eleven ut<strong>för</strong>ligt och nyanserat <strong>för</strong><br />

och utvecklingstendenser samt drar<br />

utvecklingstendenser samt drar<br />

kännetecken, påverkansfaktorer och<br />

enkla slutsatser om hur<br />

välgrundade slutsatser om hur<br />

utvecklingstendenser samt drar<br />

kunskapsområdet har tagit och tar sig<br />

kunskapsområdet har tagit och tar sig<br />

välgrundade och nyanserade<br />

samhälleliga uttryck.<br />

samhälleliga uttryck.<br />

slutsatser om hur kunskapsområdet<br />

har tagit och tar sig samhälleliga<br />

uttryck.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt<br />

granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier<br />

och källor och dra välgrundade och<br />

nyanserade slutsatser om<br />

informationens relevans, trovärdighet<br />

och användbarhet.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt<br />

granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier<br />

och källor och dra välgrundade<br />

slutsatser om informationens relevans,<br />

trovärdighet och användbarhet.<br />

Eleven kan värdera och kritiskt<br />

granska information om<br />

kunskapsområdet från olika medier<br />

och källor och dra enkla slutsatser om<br />

informationens relevans, trovärdighet<br />

och användbarhet.


204<br />

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A<br />

Eleven diskuterar översiktligt etiska Betyget D Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt etiska Betyget B Eleven diskuterar ut<strong>för</strong>ligt och<br />

frågor i relation till det valda<br />

innebär att frågor i relation till det valda<br />

innebär att nyanserat etiska frågor i relation till<br />

kunskapsområdet. I diskussionen kunskaps- kunskapsområdet. I diskussionen kunskaps- det valda kunskapsområdet. I<br />

använder eleven etiska begrepp och kraven <strong>för</strong> använder eleven etiska begrepp och kraven <strong>för</strong> diskussionen använder eleven etiska<br />

ger, utifrån olika etiska modeller, E och till ger, utifrån olika etiska modeller, C och till begrepp och ger, utifrån olika etiska<br />

enkla argument i frågorna.<br />

överväg- välgrundade argument i frågorna. överväg- modeller, välgrundade och<br />

ande del<br />

ande del nyanserade argument i frågorna.<br />

<strong>för</strong> C är<br />

<strong>för</strong> A är<br />

uppfyllda.<br />

uppfyllda.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!